Internasjonal arbeidskraft

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Internasjonal arbeidskraft"

Transkript

1 Internasjonal arbeidskraft Bergen, 27. november 2014 Aon Norway AS

2 Agenda Tid Hva Hvem Frokost Alle Bedriftens strategi for internasjonal arbeidskraft Jørgen Baade Pause Alle Pensjons- og trygdereformer i Norge, hvordan innvirker disse på internasjonal arbeidskraft? Krisehåndtering og evakuering av internasjonalt ansatte og ansatte på reise Pause Alle Jørgen Baade og Beate Fahre Morten Landrø Situasjonen for medfølgende ektefelle og barn Jørgen Baade Aon Norway AS 2

3 Bedriftens strategi for internasjonal arbeidskraft Jørgen Baade Aon Norway AS

4 Dagsaktuelt Hjemtransport og unntak fra hovedregel i ekstraordinære situasjoner. Aon Norway AS 4

5 Dagsaktuelt Betalt skatt til Norge gir ikke automatisk pensjonsrettigheter i Norge. Aon Norway AS 5

6 Flernasjonal bedrift Multinasjonal norsk bedrift Internasjonalt ansatte Utstasjonerte m/familier Maritimt personell Offshore/rigg ansatte Lokalt ansatte i Norge og andre EU/EØS land Lokalt ansatte i USA eller andre trygdeavtaleland Lokalt ansatte i land uten trygdeavtale med Norge Internasjonal Pensjons Plan Sosialsystemer Internasjonale risikodekninger ved uførhet / død Tjenestepensjon Risikoforsikringer Reiseforsikring Internasjonal helseforsikring Individuelle ordninger Global reiseforsikring Medlemskap i sosialsystemer Internasjonale forsikringsnettverk Multinasjonal pooling Kundebetjening over landegrenser Aon Norway AS 6

7 Ansatte grupper (bransjeavhengig) Kategori Lokalt ansatt i Norge Lokalt ansatt i andre land Utstasjonerte nordmenn Innstasjonerte til Norge TCN (Third Country National) Medfølgende familier Offshore ansatt på norsk sokkel Offshore ansatt utenfor norsk sokkel Norske sjøfolk Utenlandske sjøfolk Beskrivelse Norsk statsborger, bor og jobber i Norge Bor og jobber i sitt hjemland Midlertidig utsendt til: 1. EU/EØS, 2. Trygdeavtaleland, 3. Andre land Bor/jobber i Norge i mer enn 1 år Utlendinger midlertidig utsendt av bedriften utenfor sitt eget hjemland. (Eks: Tysk ansatt sendes av Norsk Bedrift til Singapore i 3 år) Familier til utstasjonerte/tcn s, som bor og jobber utenfor sine hjemland over 1 år Bor i Norge (eller annet hjemland), jobber på norsk sokkel Bor i Norge (eller annet hjemland), jobber offshore utenfor norsk sokkel Bor i Norge (eller i utlandet). Jobber på skip flagget i NOR, NIS, FOC Bor utenfor Norge. Jobber på skip flagget i NOR, NIS, FOC Aon Norway AS 7

8 Lovverk og compliance Ansatt i Norge: Lønn Ansettelseskontrakt Goder Rammebetingelser Lov om yrkesskadeforsikring Arbeidsmiljøloven Skatteloven Lov om foretakspensjon Folketrygdloven Aon Norway AS 8

9 Lovverk og compliance Utstasjonert: Ansettelseskontrakt Lønn Goder Hjemreiser Transport / Bil Bolig Rammebetingelser Familie Sosiale kostnader Lov om yrkesskadeforsikring Arbeidsmiljøloven Skatteloven Lov om foretakspensjon Folketrygdloven Lokale forsikringsordninger Lokale arbeidsmiljøregler Lokale skatteregler Lokal pensjonslov Lokal trygdelov Valuta Karenstid Helsevesen og kvalitet Bilaterale skatteavtaler Bilaterale trygdeavtaler Aon Norway AS 9

10 Noen av utstasjoneringstemaene som arbeidsgivere må ta stilling til Avklare løfter og forpliktelser HR-policy Lønn og godtgjørelser Bolig, bil, skole Forsikring og sosialsystemer Tjenestepensjon, gruppeliv, ulykke, yrkesskade Frivillig folketrygd eller forsikringsordninger? Internasjonale pensjon/liv/helseforsikringer EU/EØS og land med trygdeavtale Medfølgende familie Pensjon og livsforsikring Forhold til sosialsystem Hvem skal dekke behov? Skatt, Jus, Rapportering Avgifter, skatt, selvangivelse Ansettelseskontrakt og lokal arbeidsrett Nytt fra : A-melding HMS-forhold Helseundersøkelser og helsetilbud Sikkerhet og prosedyrer for operasjonell risiko Risikofaktorer i ulike land (terror, krig, miljø, klima) Beredskapsplaner i forhold til: Forutsigbare og stabile risikoer Uforutsette hendelser Aon Norway AS 10

11 Hva kan skje oss? Sykdom/Skade Uførhet Tidlig død Langt liv Økonomiske konsekvenser: Behandlingskostnader Midlertidig redusert inntekt Økonomiske konsekvenser: Varig bortfall av lønnsinntekt Ombygging hus Økonomiske konsekvenser: Inntektsbortfall Økonomiske konsekvenser: Inntektsbortfall Kompensasjon via: Sykepenger Helsetjenester fra statlig eller privat helseforsikring Kompensasjon via: Pensjon eller Engangserstatning Kompensasjon via: Pensjon eller Engangserstatning Inntektsbortfall, kompenseres vanligvis med pensjon Aon Norway AS 11

12 3 pillar system hvert land sitt system Behov i forhold til 4 «universelle» risikoer: Økonomisk trygghet Sykdom Helseutgifter Inntektsbortfall Uførhet Helseutgifter Inntektsbortfall Stat Arbeidsgiver Individ Død Inntektsbortfall Helse/omsorg Pensjon Sosiale stønader Lovfestede Tariffestede Bransjenorm Pensjon / Risiko Bolig Annen sparing Alder / Langt liv Inntektsbortfall Aon Norway AS 12

13 Ulike typer statlige sosialsystemer Aon Norway AS 13

14 Sosialsystemer historisk/kulturelt multinasjonale arbeidsgivere rekrutterer «overalt» Område Asia Afrika Nord-Amerika, USA Latin-Amerika Europa Oceania Kultur / tradisjon for sosial trygghet Påvirket av store religioner som buddhisme, hinduisme, islam. Tillit til Gud, reinkarnasjon etc. har dempet fremvekst av sosialsystemer. Sosial trygghet har vært et fellesansvar for storfamilien. Modernisering pågår. Kina har f.eks. innført sosialsystem for innbyggere i store byer. Tradisjonelt hadde storfamilien/stammen ansvar for sosial omsorg. Svært mange lokale kulturer/tradisjoner. Kolonimakter dannet nasjonalstater. Individualisme, delstater med eget lovverk. Preget av Syd-Europeisk tankegods fra kolonitiden. Ansvaret fordelt mellom Stat / Arbeidsgiver (og Individ). Australia og New Zealand har fulgt Europeiske tradisjoner. Aon Norway AS 14

15 Europeiske sosialsystemer to hovedmodeller Otto von Bismarck Lord William Beveridge Tankesett: Ved lov pålegge arbeidsgivere sosialt ansvar for å dempe sosial-demokratiske tanker og ideer. Sosiale rettigheter via arbeid. Arbeidstakere dekkes, familiene ble vellykkede fordi de hadde en forsørger. Kvinnen ble i stor grad avhengig av mannen. «Bismarck modellen» - arbeidsrelatert trygd. Innført i Tyskland i Brukes i: Europa, Amerika Tankesett: Nasjonalstaten har et ansvar for sosial trygghet, landets har krav på rettigheter. Sosiale rettigheter via bostedstilknytning. Alle borgere dekket uansett. Omfattende byråkrati. Kostbart. Mindre risiko for kvinner å ta egne valg. «Beveridge modellen» - bostedsrelatert trygd. Innført i UK i Brukes i: Skandinavia, UK, Nederland, Canada, Australia, New Zealand Aon Norway AS 15

16 Medlemskap i folketrygden - ulike typer Medlemskap er regulert i folketrygdloven, kapittel 2 Obligatorisk medlem - Bosetting i Norge, eller - Jobb i Norge uten å være bosatt, eller - Statens utsendte Folketrygden Frivillig medlem - Nær tilknytning til norsk næringsliv - Må ha vært medlem 3 av siste 5 kalenderår Medlem via trygdeavtaler - Bilaterale trygdeavtaler - EU/EØS regler Aon Norway AS 16

17 Medlem i folketrygden arbeid utenlands Skatteplikt og trygdemedlemskap fastsettes uavhengig av hverandre. Trygdemedlemskapet er ikke nødvendigvis i kraft selv om det betales skatt til Norge. Det finnes ikke noe «medlemsregister» for folketrygden. Opphør av obligatorisk medlemskap: Umiddelbart hvis jobb i utlandet for utenlandsk arbeidsgiver uten tilknytning til Norge Umiddelbart hvis utsendelse fra Norge for mer enn 12 måneder (24 måneder innen EU/EØS) Hvis planlagt opphold under 12 måneder forlenges, opphører medlemskapet når dette er kjent Innen EU/EØS følges EU s trygdeforordning 883/2004: Hovedregel at man er medlem av arbeidslandets sosialsystem Mulig å søke om fortsatt medlemskap i norsk folketrygd: Må ha avlønning fra Norge Midlertidig utsendelse og returintensjon til Norge Innvilges vanligvis for inntil 5 år Aon Norway AS 17

18 EU/EØS land og land med trygdeavtale med Norge EU/EØS området + Sveits: Norge, Sverige, Danmark, Finland, Island, Storbritannia og Nord-Irland, Irland, Estland, Latvia, Litauen, Tyskland, Østerrike, Frankrike, Nederland, Belgia, Luxembourg, Liechtenstein, Spania, Portugal, Italia, Hellas, Malta, Kypros, Polen, Romania, Bulgaria, Ungarn, Tsjekkia, Slovakia, Slovenia, Sveits omfattes av koordineringsregler for trygd. Øvrige trygdeavtaleland: USA, Canada, Quebec, Australia, Tyrkia, Chile, Serbia, Bosnia og Hercegovina, Kroatia, Montenegro, Israel Aon Norway AS 18

19 Karensbestemmelser ved hjemkomst til Norge Karensbestemmelser gjelder retten til: Uføre- og etterlattepensjon, 12-2 og 17-3 Behandling av sykdom som oppstod mens de ikke var medlemmer, 5-26 (Egen forskrift for håndtering av unntaksbestemmelser) Hjemkomst fra andre EU/EØS-land: Ved flytting innen EU/EØS området er det ingen ventetid for opptak i sosialsystemer. Ved tilflytting fra land utenfor EU/EØS er det ventetid for rettigheter (karensbestemmelser). Hjemkomst fra land med bilateral trygdeavtale med Norge: Se aktuell trygdeavtale. Vanligvis direkte opptak i folketrygden uten ventetid. Hjemkomst fra land uten trygdeavtale med Norge: 1 års «karens» hvis mindre enn 5 år uten folketrygdmedlemskap etter fylte 16 år 3 års «karens» hvis mer enn 5 år uten folketrygdmedlemskap etter fylte 16 år Aon Norway AS 19

20 Finansiering av folketrygden i 2014 Ytelser fra Folketrygden finansieres fortløpende («pay-as-you-go»). I 2014 er utgiftene anslått til kr 385 mrd. Finansieringen kommer fra: Kilde Hva Beløp 2014 Arbeidsgiveravgift 14,1% av lønn/godtgjørelser (vanligvis) kr 166 mrd. Trygdeavgift 8,2% av lønn/godtgjørelser (økte fra 7,8% i 2014) kr 116 mrd. Tilskudd over statsbudsjett «Statens andel» vedtas årlig Ca kr 103 mrd. Aon Norway AS 20

21 Avgifter for frivillig folketrygdmedlemskap (utenfor EU/EØS og avtaleland) Avgiftssatser er avhengig av om: - Lønn utbetales fra Norge og arbeidsgiveravgift som vanlig - Personen er skattepliktig til Norge og betaler vanlig trygdeavgift - Hvilke elementer i pensjonsdelen og/eller helsedelen det søkes om dekning for Maksimal sats: 38,7% av brutto lønn/godtgjørelser, fordelt slik: Arbeidsgiveravgift: 14,1% + Trygdeavgift: 8,2% + «Statens andel» 16,4% = Totalt 38,7% Denne satsen gjelder for frivillig medlemskap ved opphold utenfor EU/EØS eller andre land med trygdeavtale. For utsendte innen EU/EØS som søker å opprettholde norsk folketrygd, kreves det at lønn utbetales fra Norge. Ingen ekstra avgifter utover arbeidsgiveravgift og trygdeavgift. Aon Norway AS 21

22 Matrise for avgifter, frivillig folketrygd Ikke skattepliktig til Norge Arb.giv. plikter IKKE å betale arb.avgift Uten sykepenger Helsedelen Tillegg sykepenger Tillegg for begrenset rett til sykepenger Uten yrkesskadetrygd Pensjonsdelen Tillegg for yrkesskadetrygd 9,1 % 4,7 % 2,3 % 24,7 % 0,2 % Arb.giv. plikter å betale arb.avgift 6,8 % 0 % 0 % 17,4 % 0 % Skattepliktig til Norge Arb.giv. plikter IKKE å betale arb.avgift Arb.giv. plikter å betale arb.avgift Max avgifter: 7,0 % 4,7 % 2,3 % 10,0 % 0,2 % 4,7 % 0 % 0 % 3,1 % 0 % 9,1 % Helsedel uten sykepenger + 4,7 % Tillegg for sykepenger + 24,7 % Pensjonsdel uten YS + 0,2 % Tillegg for YS = 38,7 % Aon Norway AS 22

23 Muligheter og løsninger Aon Norway AS 23

24 Hvilke konsekvenser har det å arbeide utenlands? "Hjemmesituasjon" for nordmenn: Private liv- og pensjonsavtaler Arbeidsgiverbetalte ordninger Tjenestepensjon Yrkesskadeforsikring Ulykkesforsikring Gruppelivsforsikring Reiseforsikring Sykepenger for lønn > 6 G "Utesituasjon" for nordmenn: Endrede behov? Avhengig av bosted og folketrygd? Hva er behovet nå? Hvilke forpliktelser påtar arbeidsgiver seg? Dekning avhengig av bosted og folketrygd? Bør forsikringsavtalene endres? Folketrygden (før/etter 2011) Pensjonsdel - Alderspensjon - Uførepensjon - Ektefellepensjon - Barnepensjon - Arbeidsledighetstrygd - Grunn/hjelpestønad - Arbeidsavklaringspenger Helsedel - Helsetjenester - Sykepenger - Gravferdshjelp - Fødsel / foreldrepenger Hvilket land? Hvor lenge? Frivillig medlemskap mulig? Kvalitet og standard på helsetjenester i arbeidsland Kostnader Spesielle behov for ansatt eller medfølgende familie? Aon Norway AS 24

25 Forskrift , hjemler 10 år fortsatt medlemskap i norsk tjenestepensjon 1: Virkeområde For personer som er eller kan omfattes pensjonsordningen, og som ikke er medlemmer av folketrygden. 2: Midlertidig opphold i utlandet Forskriften hjemler opphold i regi av bedriften som varer inntil 10 år, og der personen har rett til å fortsette i bedriften etter hjemkomst. Personen kan opptas som medlem eller fortsette som medlem selv om han ikke er med i folketrygden. Ved flere utenlandsopphold må de være i Norge i minst 1 år for å starte en ny 10 års periode. 3: Kompensasjon for tap av ytelser i folketrygden Foretaket kan lage en kompensasjonsordning. Når bestemte vilkår er oppfylt, vil en slik ordning følge skattereglene for norsk tjenestepensjon. 4: Beregning av lønn Lønn på utreisetidspunkt legges til grunn og kan reguleres årlig. Kan ikke økes mer enn %-vis G-vekst pr. år. 5: Krav om likebehandling Dersom en person kan være medlem i pensjonsordningen ved utenlandsopphold, skal alle andre personer i samme situasjon behandles likt. Aon Norway AS 25

26 Muligheter og løsninger Aon representerer en stor andel av norsk nærings- /organisasjonsliv overfor forsikringsselskapene. Aon Norway er Norges største forsikringsmeglerforetak med kontorer i: Oslo, Kristiansand, Bergen, Ålesund og Trondheim. Røtter tilbake til maritime miljøer i Kristiania og Bergen på 1800 tallet. Hovedområder: Rådgivning, Forsikringsmegling, Risikostyring. Lang erfaring og bred kompetanse som rådgiver om nasjonale og internasjonale pensjonsplaner og personrisikoforsikringer: Kartlegging av dekninger for ulike ansatte-grupper på land og sjø Benchmarking av eksisterende produkter og leverandører Sammen med arbeidsgiver evaluere dagens ordninger opp mot HR-strategien Anbudsutsetting av innkjøp i et globalt forsikringsmarked Finne optimale løsninger og synliggjøre disse overfor ansatte Plassering og drift av forsikringsordninger Aon Norway AS 26

27 Aon Norway som rådgiver hovedtemaer Aktuelle områder (kronologisk) Arbeidsgivers og ansattes forberedelser før internasjonale ansettelser (hensikt, personutvelgelse, kurs/kulturopplæring) HR policy/interne personalretningslinjer. Avklare forpliktelser. (Alle ansatte kategorier, Norge og utland) Ansettelsesbetingelser for internasjonalt ansatte (Lønn, godtgjørelser, ektefelle/barns vilkår, selvangivelseshjelp) Innhold i ansettelseskontrakt (Hvem er juridisk arbeidsgiver, kvantifisering av lønn/pensjon/forsikring) Forholdet til sosialsystemer for ansatt og medfølgende familier (Overordnet info, kost/nytte vurdering, forankre til HR strategi) Forholdet til forsikringsordninger for ansatt og medfølgende familier (Home/Host/International/-plan, kartlegge/evaluere markeder) HMS-forhold (Helsetilbud, sikkerhet/beredskapsplan, operasjonell risiko i ulike land) Internasjonal beskatning, skattekonsekvenser for bedrift/person Hjemkomst, utnyttelse av erfaringer, re-integrering i hjemland Bruk av forsikringsnettverk / multinasjonal pooling (Konsernstrategi, kriterier for valg av nettverk og produkter) Aon rådgivning? Gode forberedelser sikrer vellykket utstasjonering Pensjon, Forsikring, Sosialsystemer, Risikovurderinger Pensjon, Forsikring, Sosialsystemer Rådgi slik at HR strategi oppfylles Rådgi om konsekvenser og alternativer Løsningsdesign, leverandørvalg, plassering. Understøtte HR strategi Forsikringer og assistanse løsninger. Risiko analyser. Generelle samtaler Generelle samtaler Rådgi om fordeler, ulemper og alternativer Aon Global Practice involveres etter ønske/behov Aon Norway AS 27

28 Pensjons- og trygdereformer i Norge, hvordan innvirker disse på internasjonal arbeidskraft? Jørgen Baade og Beate Fahre Aon Norway AS

29 Pensjonsreformen folketrygdens alderspensjon Noen utstasjonerte har private pensjons- og forsikringsordninger som alternativ til frivillig medlemskap i folketrygden. Arbeidsgivers intensjon og forpliktelse bør klart uttrykkes i HR policy og ansettelseskontrakt. Dersom intensjonen er å «speile» folketrygdnivå, må avtalene revideres i lys av endringene fra 2011: Alderspensjon: Før 2011: Tilleggspensjon avhengig av pensjonspoeng for lønn 1G 6G og 1/3 av lønn 6G 12G Etter 2011: «Innskuddsbasert», 18,1% av lønn inntil 7,1G Ansatte født har delvis gammel og ny folketrygd Fleksibel pensjonsalder, tidligst fra fylte 62 år etter visse krav Dette berører: Nåværende utstasjonerte og hva de har blitt lovet Tidligere utstasjonerte som har kommet hjem, og fortsatt er ansatt i bedriften Tidligere utstasjonert, og har sluttet i bedriften Fremtidige utstasjonerte og ny HR/forsikringspolicy Aon Norway AS 29

30 Pensjonsreformen folketrygdens uførepensjon Uførepensjon blir kalt «Uføretrygd» fra : Se Før 2015: Tilleggspensjon avhengig av pensjonspoeng for lønn 1G 6G + 1/3 av lønn 6G 12G Etter 2015: Uføretrygd blir 66% av lønn inntil 6G (ved 100% uførhet) Full pensjon krever fortsatt krav om 40 års botid i Norge etter fylte 17 år Norske tjenestepensjoner må tilpasses Dette berører forsikringsavtaler for utstasjonerte som skal kompensere bortfall av folketrygd: Nivå på uførepensjon bør vurderes endret (ny uføretrygd gir høyere årlig brutto uførepensjon for de fleste) Bør endres samtidig med norsk tjenestepensjonsordning Aon Norway AS 30

31 Utstasjonerte og AFP AFP er en fremforhandlet ordning mellom partene i arbeidslivet. Finansieringen er et spleiselag: 1/3 fra staten og 2/3 fra bedriftene. Fra : Bedriftens premiesats økes fra 2,2% til 2,4% av lønn 1G 7,1G. Fra 2011 kan AFP utbetales livsvarig fra 62 år sammen med folketrygd. Hovedregelen er at retten til AFP betinger arbeid i en AFP bedrift 7 av siste 9 år før fylte 62. Vedtektsendring i åpner for at utstasjonerte på visse vilkår kan opparbeide ansiennitet for rett til AFP: Fellesordningen for AFP må godkjenne søknad fra det norske foretaket Alle utstasjonerte må være omfattet av AFP Alle utstasjonerte må være medlemmer av folketrygdens pensjonsdel under hele utstasjoneringsperioden Ved utstasjoneringer av ansatte eldre enn 50 år er AFP et viktig tema! Aon Norway AS 31

32 Krisehåndtering og evakuering av internasjonalt ansatte og ansatte på reise Morten Landrø Aon Norway AS

33 Travel risk landscape Routine events Lost passport Health\medical Traffic accident Visa issues Major events 9 /11 Mumbai incident Jakarta bombing Haiti earthquake Icelandic ash cloud Japan tsunami Arab Spring Aon Norway AS 33

34 Duty of care Organisations have a duty to: Assess and understand the risk Monitor changing threat levels Prepare travelling personnel Be able to locate travellers Monitor and protect travellers in high risk locations Have a mechanism in place to respond to any incident Aon Norway AS 34

35 Duty of care Best Practice Through her duty-of-care Global Benchmarking Study, Dr Lisbeth Claus has identified best practices that leading companies, which she defines as "more advanced in assuming their duty of care obligations", should adopt. These are: Increase awareness. Plan with key stakeholders. Expand policies and procedures. Conduct due diligence. Assess risk prior to every employee trip. Communicate, educate and train. Track travelling employees at all times. Implement an employee emergency response system. A company is duty-bound to look after its employees Dr Lisbeth Claus article extract from the Executive Travel Guide; StrategicRISK Aon Norway AS 35

36 Risk Area - terrorism Aon Norway AS 36

37 Risk Area terrorism Overall risk in western countries is down Middle east considered the riskiest area, with 28% of all terror attacks in 2013 Africa has shown improvement, but still has 22 countries with a high to serious risk level Brazil is the only Latin American country with an increased threat level from Retail and transport sectors are most often targets with over 50% of terror attacks in 2013 Aon Norway AS 37

38 Risk area kidnap for ransom Statistics Over 45,000 reported kidnaps each year Over $500 million paid in ransom each year Top 5 countries in 2013: Mexico, India, Nigeria, Pakistan and Venezuela 20% of kidnaps involved depandants of employees 31% of abductions occurred inside the persons house, and 21% happened on a routine trip. Close to 90% of kidnaps have an outcome of release, rescue or escape. 74% of cases were resolved in less than 7 days, while 7% last more than 28 days. 43% of kidnaps were of victims less than 16 years old. Foreign nationals represent 12% of world wide abductions Aon Norway AS 38

39 Kidnap for Ransom(K&R) Insurance Crisis management insurance focusing on resolving situation as quickly as possible with the best possible outcome. Coverage scope: - Ransom and ransom lost in transit - Unlimited access to crisis management consultant - Legal assistance(visas, money transfers etc) - Media handling assistance - Business interruption although limited - Emergency repatriation and relocation - Medical expenses - Travel, accomodation, salaries - Marine extension with geographical exeptions Loss of hire Aon Norway AS 39

40 Crisis Management consultants Threat and vulnerability assessment Crisis and security management planning Crisis management training Risk analysis Embedded advisors Personal security awareness training Crisis response Aon Norway AS 40

41 Travel risk analysis Detailed review of Travel risk profile Policies and procedures Related insurance Third party relationships Dedicated crisis consultant Measures annual improvement Recommendations Safe Travel Procedures Aon Norway AS 41

42 WorldAware Solutions Aon s Award Winning Global Safe Travel Programme Aon Norway AS 42

43 Risk managed travel Aon Norway AS 43

44 Incident management Aon Norway AS 44

45 Incident management - Operations Centre 24/7 Operations Centre for incident response Single, unique number Manned by former military personnel Aon supports Wounded Warriors programme Extensive crisis experience Auditable trail Aon Norway AS 45

46 Aon contacts Morten Landrø Broker/Team Manager Telefon: E-post: Kyrre Rørstad Broker Telefon: E-post: Aon Norway AS 46

47 Situasjonen for medfølgende ektefelle og barn Jørgen Baade Aon Norway AS

48 Viktig å lese men tilstrekkelig? Aon Norway AS 48

49 Medfølgende familiemedlemmer til utstasjonerte Familiens livssituasjon kan være avgjørende for et vellykket utstasjoneringsopphold. Viktig å avklare hvilket ansvar utsendende arbeidsgiver skal ta for familiemedlemmer. Ektefelle: Avkall på egen inntekt Avbrudd i egen pensjonsopptjening og risikodekning gjennom eget arbeidsforhold Endringer i trygdetilhørighet, tilgang til helsetjenester Hverdag, fritid og sosialt liv på stasjoneringsstedet Barn: Skole og fritid, språk, kultur, venner Endringer i trygdetilhørighet, tilgang til helsetjenester Hvordan sikre økonomisk trygghet ved sykdom/ulykke eller uførhet Aon Norway AS 49

50 Trygdetilhørighet for medfølgende familie Innen EU / EØS Hovedregel i Folketrygdloven: Medlemskapet i norsk folketrygd opphører for personer som oppholder seg utenlands mer enn 1 år. Hovedregel innen EU/EØS: Man er trygdet i det landet man arbeider eller er bosatt. Utsendte arbeidstakere fra Norge kan opprettholde norsk folketrygd i inntil 2 år, og søke om ytterligere 3 år. Ny trygdeforordning fra innebærer at familien ikke automatisk får rettigheter i norsk folketrygd selv om den utsendte opprettholder sitt medlemskap. Medfølgende familiemedlemmer som ikke selv er yrkesaktive omfattes av sosialsystemet i bostedslandet. Det kan søkes NAV Internasjonalt om frivillig medlemskap. Men mange får avslag fordi de er omfattet av arbeidslandets trygdelovgivning, eller fordi de ikke er i arbeid for norsk næringsliv. Aon Norway AS 50

51 Trygdetilhørighet for medfølgende familier Utenfor EU/EØS og trygdeavtaleland 2-8.Frivillig medlemskap for personer utenfor Norge En person som oppholder seg utenfor Norge, og som ikke er pliktig medlem i trygden etter bestemmelsene i dette kapitlet, har etter søknad rett til å bli medlem dersom han eller hun a) er arbeidstaker i utlandet og er ansatt i en virksomhet med hovedsete i Norge, b) studerer ved universitet eller høgskole i utlandet, c) har et offentlig oppdrag eller stipend i utlandet, eller d) mottar pensjon i utlandet etter denne loven og har minst 30 års medlemskap i trygden etter fylte 16 år. Pensjonisten må ha minst 10 års medlemskap umiddelbart før søknaden om opptak. Også andre personer enn de som går inn under første ledd, kan tas opp som medlemmer når særlige grunner gjør det rimelig. Det er et vilkår for medlemskap at vedkommende har vært medlem i trygden i minst tre av de siste fem kalenderårene før søknadstidspunktet, og at han eller hun har nær tilknytning til det norske samfunnet. Ektefelle og barn som forsørges av og oppholder seg i utlandet sammen med en person som er medlem i trygden etter første eller andre ledd, kan etter søknad bli medlemmer i trygden med samme trygdedekning som forsørgeren. For ektefellen må vilkårene i tredje ledd være oppfylt. Aon Norway AS 51

52 Aon kontakt Jørgen Baade Senior rådgiver, International Health & Benefits Telefon: E-post: Beate Fahre Fagdirektør Telefon: E-post: Aon Norway AS 52

SJEKKLISTE FOR BRUK AV UTENLANDSK ARBEIDSKRAFT

SJEKKLISTE FOR BRUK AV UTENLANDSK ARBEIDSKRAFT SJEKKLISTE FOR BRUK AV UTENLANDSK ARBEIDSKRAFT - et praktisk verktøy for norske bedrifter - Oppdatert pr. 12. februar 2009 0 Innledning 1 Ansettelse 2 Innleie 3 Innleie 4 Innleie 5 Avtale 6 Oppdragsavtale

Detaljer

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring.

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Din første jobb? Side 01 Innledning 3 02 Kort om skatt og folketrygd 4

Detaljer

Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land?

Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land? Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land? Kartlegging av hindringer og behov for tiltak i samarbeid med: Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land?

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte i innskuddsbasert tjenestepensjon i Nettbuss konsernet i Norge Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 4 Navn og adresser 5 Kundenavn 5 Forsikringsmegler

Detaljer

Dine trygderettigheter. i Sverige

Dine trygderettigheter. i Sverige Dine trygderettigheter i Sverige Informasjonen i denne veiledningen er utarbeidet og oppdatert i nært samarbeid med de nasjonale representantene som er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System on Social

Detaljer

Takk til Oslo kommune, Barne- og familiedepartementet og Arbeidsog inkluderingsdepartementet for økonomiske bidrag.

Takk til Oslo kommune, Barne- og familiedepartementet og Arbeidsog inkluderingsdepartementet for økonomiske bidrag. Utlendingsrett 2 Forord Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgiving for kvinner (JURK). JURK drives av kvinnelige jusstudenter, som gir gratis rettshjelp til kvinner i hele Norge. Brosjyren handler

Detaljer

På vei mot et mer internasjonalt arbeidsmarked for Norge Rapport om global mobilitet

På vei mot et mer internasjonalt arbeidsmarked for Norge Rapport om global mobilitet På vei mot et mer internasjonalt arbeidsmarked for Norge Rapport om global mobilitet Innholdfortegnelse 3 4 5 7 8 9 11 12 14 16 17 19 21 24 26 Forord Særlig viktig for Norge og talentene Hvem har deltatt

Detaljer

Innvandrerne som skulle klare seg selv

Innvandrerne som skulle klare seg selv Arbeidsmigrasjonen til Norge de siste årene mangler historisk sidestykke, og bekymringen for framveksten av nye fattigdoms- og velferdsutfordringer er økende. I denne rapporten ser vi på hvilke praktiske

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

Informasjon v om forsikringsordningene for ansatte i Schlumberger - selskapene. Desember 2014

Informasjon v om forsikringsordningene for ansatte i Schlumberger - selskapene. Desember 2014 Informasjon v om forsikringsordningene for ansatte i Schlumberger - selskapene Desember 2014 Innholdsfortegnelse Kontaktinformasjon 3 Melding av skade - generelt 3 Hvem er med i forsikringene 4 Skatteforhold

Detaljer

Dine trygderettigheter. i Slovenia

Dine trygderettigheter. i Slovenia Dine trygderettigheter i Slovenia Informasjonen i denne veiledningen er utarbeidet og oppdatert i nært samarbeid med de nasjonale representantene som er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System on

Detaljer

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 OPPDATERING 2012 KOMPENDIUM SPAMA 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 1.1 Bakgrunn og opptjeningsregler... 5 1.1 Fleksibelt uttak av alderspensjon og levealderjustering...

Detaljer

Pensjon og forsikring. NHOs politikkdokument

Pensjon og forsikring. NHOs politikkdokument Pensjon og forsikring NHOs politikkdokument Innhold 1. Innledning hva er utfordringene?... 03 2. Tjenestepensjoner og tilpassing til pensjonsreformen... 05 3. Individuell pensjonssparing... 07 4. AFP målsetninger

Detaljer

www.pwc.no Fokus på ansatte Arbeidsrett, lønn og skatt og forvaltning av humankapital

www.pwc.no Fokus på ansatte Arbeidsrett, lønn og skatt og forvaltning av humankapital www.pwc.no Fokus på ansatte Arbeidsrett, lønn og skatt og forvaltning av humankapital Ansvarlig utgiver PwC Opplag 500 Redaksjonell tilrettelegging og grafisk produksjon PwC Distribusjon Gratis magasin

Detaljer

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 12/13 ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon 1. Del av pensjonssystemet i privat sektor 2. Opptjening av

Detaljer

FAGPLAN I PERSONFORSIKRING for PRIVATMARKEDET

FAGPLAN I PERSONFORSIKRING for PRIVATMARKEDET FAGPLAN I PERSONFORSIKRING for PRIVATMARKEDET : InnHOLD DEL 1 INFORMASJON OM FAGPLANEN 4 : 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED FAGPLANEN 4 : 2. OVERSIKT OVER INNHOLD 4 : 3. MÅLET ER PRESTASJONSKOMPETANSE 6 : 4.

Detaljer

Er du eller skal du snart bli pensjonist? www.utdanningsforbundet.no

Er du eller skal du snart bli pensjonist? www.utdanningsforbundet.no Er du eller skal du snart bli pensjonist? www.utdanningsforbundet.no Pensjon er en viktig del av medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Utdanningsforbundet vil, gjennom Unio, arbeide aktivt for at organisasjonen

Detaljer

Internasjonal sammenligning av sykefravær. Delrapport 1. Rapport 2014-03

Internasjonal sammenligning av sykefravær. Delrapport 1. Rapport 2014-03 Internasjonal sammenligning av sykefravær Delrapport 1 Rapport 2014-03 Proba samfunnsanalyse Internasjonal sammenligning av sykefravær Proba-rapport nr. 2014-03, Prosjekt nr. 13020 ISSN: 1891-8093 AG/PDS,

Detaljer

ENTREPRENØRSKAP. Hvilken selskapsform velger du?

ENTREPRENØRSKAP. Hvilken selskapsform velger du? ENTREPRENØRSKAP Hvilken selskapsform velger du? Tenk konsekvenser når du velger selskapsform Etablering av bedrift krever kunnskap om så mangt blant annet bør du være bevisst i ditt valg av selskapsform.

Detaljer

Working Paper Series 5/08

Working Paper Series 5/08 Working Paper Series 5/8 BEFOLKNINGSALDRING, PENSJONSREFORMER OG REALØKONOMI Erling Steigum CME/BI August 28 Centre for Monetary Economics BI Norwegian School of Management Befolkningsaldring, pensjonsreformer

Detaljer

OECDs gjennomgang av evaluering og vurdering innen utdanning Norge Deborah Nusche, Lorna Earl, William Maxwell og Claire Shewbrridge

OECDs gjennomgang av evaluering og vurdering innen utdanning Norge Deborah Nusche, Lorna Earl, William Maxwell og Claire Shewbrridge OECDs gjennomgang av evaluering og vurdering innen utdanning Norge Deborah Nusche, Lorna Earl, William Maxwell og Claire Shewbridge OECDs gjennomgangg av evaluering og vurdering innenn utdanning Norge

Detaljer

ROSENBERG VERFTS KLUBB

ROSENBERG VERFTS KLUBB ROSENBERG VERFTS KLUBB Beretninger og regnskaper samt innkomne forslag til årsmøte 2014 1 Rosenberg Verfts Klubb Årsrapport 2014 Medlemmer som har gått bort siden forrige årsmøte Arne Amdal Olav Ellingsen

Detaljer

LØNNSAVTALE FOR ANSATTE I NORMISJON. Gyldighet: Fra 1.5.2012

LØNNSAVTALE FOR ANSATTE I NORMISJON. Gyldighet: Fra 1.5.2012 LØNNSAVTALE FOR ANSATTE I NORMISJON Gyldighet: Fra 1.5.2012 1 FORORD Dokumentet Lønnsavtale for ansatte i Normisjon presenterer de ansattes lønns- og arbeidsvilkår slik de enkelte forhold knyttet til lønn,

Detaljer

Teknas politikkdokument om arbeidsliv

Teknas politikkdokument om arbeidsliv Teknas politikkdokument om arbeidsliv Vedtatt av Teknas hovedstyre 05.05. 2014 Teknas politikkdokument om arbeidsliv Tekna mener: Arbeidslivet skal være tilpasset ulike livsfaser Pensjonssystemet må gi

Detaljer

Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon. mulige problemer

Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon. mulige problemer Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon mulige problemer Av Stein Stugu De Facto kunnskapssenter for fagorganiserte September 2011 Innledning Notatet er skrevet på oppdrag fra Forsvar

Detaljer

HJEMSENDELSE AV ALVORLIG PSYKISK SYKE

HJEMSENDELSE AV ALVORLIG PSYKISK SYKE HJEMSENDELSE AV ALVORLIG PSYKISK SYKE Gjennomføring av pasienttransporter til og fra utlandet IS-1560 1 Heftets tittel: Hjemsendelse av alvorlig psykisk syke. Gjennomføring av pasienttransporter til og

Detaljer

Folketrygd og forsikring for frilansere 2014

Folketrygd og forsikring for frilansere 2014 Folketrygd og forsikring for frilansere 2014 1 Folketrygd og forsikring for frilansere Denne brosjyren gir deg en kortfattet innføring i dine trygderettigheter. Når du kjenner disse rettighetene kan du

Detaljer

Snart pensjonist. eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.

Snart pensjonist. eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet. Snart pensjonist eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no Står du på trappene til å bli pensjonist? Denne brosjyren er

Detaljer

Eli Feiring. Helseopplysninger og privat forsikring En kartlegging av reguleringspraksis i fem europeiske land

Eli Feiring. Helseopplysninger og privat forsikring En kartlegging av reguleringspraksis i fem europeiske land Eli Feiring Helseopplysninger og privat forsikring En kartlegging av reguleringspraksis i fem europeiske land Eli Feiring Helseopplysninger og privat forsikring En kartlegging av reguleringspraksis i

Detaljer