Internasjonal arbeidskraft

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Internasjonal arbeidskraft"

Transkript

1 Internasjonal arbeidskraft Bergen, 27. november 2014 Aon Norway AS

2 Agenda Tid Hva Hvem Frokost Alle Bedriftens strategi for internasjonal arbeidskraft Jørgen Baade Pause Alle Pensjons- og trygdereformer i Norge, hvordan innvirker disse på internasjonal arbeidskraft? Krisehåndtering og evakuering av internasjonalt ansatte og ansatte på reise Pause Alle Jørgen Baade og Beate Fahre Morten Landrø Situasjonen for medfølgende ektefelle og barn Jørgen Baade Aon Norway AS 2

3 Bedriftens strategi for internasjonal arbeidskraft Jørgen Baade Aon Norway AS

4 Dagsaktuelt Hjemtransport og unntak fra hovedregel i ekstraordinære situasjoner. Aon Norway AS 4

5 Dagsaktuelt Betalt skatt til Norge gir ikke automatisk pensjonsrettigheter i Norge. Aon Norway AS 5

6 Flernasjonal bedrift Multinasjonal norsk bedrift Internasjonalt ansatte Utstasjonerte m/familier Maritimt personell Offshore/rigg ansatte Lokalt ansatte i Norge og andre EU/EØS land Lokalt ansatte i USA eller andre trygdeavtaleland Lokalt ansatte i land uten trygdeavtale med Norge Internasjonal Pensjons Plan Sosialsystemer Internasjonale risikodekninger ved uførhet / død Tjenestepensjon Risikoforsikringer Reiseforsikring Internasjonal helseforsikring Individuelle ordninger Global reiseforsikring Medlemskap i sosialsystemer Internasjonale forsikringsnettverk Multinasjonal pooling Kundebetjening over landegrenser Aon Norway AS 6

7 Ansatte grupper (bransjeavhengig) Kategori Lokalt ansatt i Norge Lokalt ansatt i andre land Utstasjonerte nordmenn Innstasjonerte til Norge TCN (Third Country National) Medfølgende familier Offshore ansatt på norsk sokkel Offshore ansatt utenfor norsk sokkel Norske sjøfolk Utenlandske sjøfolk Beskrivelse Norsk statsborger, bor og jobber i Norge Bor og jobber i sitt hjemland Midlertidig utsendt til: 1. EU/EØS, 2. Trygdeavtaleland, 3. Andre land Bor/jobber i Norge i mer enn 1 år Utlendinger midlertidig utsendt av bedriften utenfor sitt eget hjemland. (Eks: Tysk ansatt sendes av Norsk Bedrift til Singapore i 3 år) Familier til utstasjonerte/tcn s, som bor og jobber utenfor sine hjemland over 1 år Bor i Norge (eller annet hjemland), jobber på norsk sokkel Bor i Norge (eller annet hjemland), jobber offshore utenfor norsk sokkel Bor i Norge (eller i utlandet). Jobber på skip flagget i NOR, NIS, FOC Bor utenfor Norge. Jobber på skip flagget i NOR, NIS, FOC Aon Norway AS 7

8 Lovverk og compliance Ansatt i Norge: Lønn Ansettelseskontrakt Goder Rammebetingelser Lov om yrkesskadeforsikring Arbeidsmiljøloven Skatteloven Lov om foretakspensjon Folketrygdloven Aon Norway AS 8

9 Lovverk og compliance Utstasjonert: Ansettelseskontrakt Lønn Goder Hjemreiser Transport / Bil Bolig Rammebetingelser Familie Sosiale kostnader Lov om yrkesskadeforsikring Arbeidsmiljøloven Skatteloven Lov om foretakspensjon Folketrygdloven Lokale forsikringsordninger Lokale arbeidsmiljøregler Lokale skatteregler Lokal pensjonslov Lokal trygdelov Valuta Karenstid Helsevesen og kvalitet Bilaterale skatteavtaler Bilaterale trygdeavtaler Aon Norway AS 9

10 Noen av utstasjoneringstemaene som arbeidsgivere må ta stilling til Avklare løfter og forpliktelser HR-policy Lønn og godtgjørelser Bolig, bil, skole Forsikring og sosialsystemer Tjenestepensjon, gruppeliv, ulykke, yrkesskade Frivillig folketrygd eller forsikringsordninger? Internasjonale pensjon/liv/helseforsikringer EU/EØS og land med trygdeavtale Medfølgende familie Pensjon og livsforsikring Forhold til sosialsystem Hvem skal dekke behov? Skatt, Jus, Rapportering Avgifter, skatt, selvangivelse Ansettelseskontrakt og lokal arbeidsrett Nytt fra : A-melding HMS-forhold Helseundersøkelser og helsetilbud Sikkerhet og prosedyrer for operasjonell risiko Risikofaktorer i ulike land (terror, krig, miljø, klima) Beredskapsplaner i forhold til: Forutsigbare og stabile risikoer Uforutsette hendelser Aon Norway AS 10

11 Hva kan skje oss? Sykdom/Skade Uførhet Tidlig død Langt liv Økonomiske konsekvenser: Behandlingskostnader Midlertidig redusert inntekt Økonomiske konsekvenser: Varig bortfall av lønnsinntekt Ombygging hus Økonomiske konsekvenser: Inntektsbortfall Økonomiske konsekvenser: Inntektsbortfall Kompensasjon via: Sykepenger Helsetjenester fra statlig eller privat helseforsikring Kompensasjon via: Pensjon eller Engangserstatning Kompensasjon via: Pensjon eller Engangserstatning Inntektsbortfall, kompenseres vanligvis med pensjon Aon Norway AS 11

12 3 pillar system hvert land sitt system Behov i forhold til 4 «universelle» risikoer: Økonomisk trygghet Sykdom Helseutgifter Inntektsbortfall Uførhet Helseutgifter Inntektsbortfall Stat Arbeidsgiver Individ Død Inntektsbortfall Helse/omsorg Pensjon Sosiale stønader Lovfestede Tariffestede Bransjenorm Pensjon / Risiko Bolig Annen sparing Alder / Langt liv Inntektsbortfall Aon Norway AS 12

13 Ulike typer statlige sosialsystemer Aon Norway AS 13

14 Sosialsystemer historisk/kulturelt multinasjonale arbeidsgivere rekrutterer «overalt» Område Asia Afrika Nord-Amerika, USA Latin-Amerika Europa Oceania Kultur / tradisjon for sosial trygghet Påvirket av store religioner som buddhisme, hinduisme, islam. Tillit til Gud, reinkarnasjon etc. har dempet fremvekst av sosialsystemer. Sosial trygghet har vært et fellesansvar for storfamilien. Modernisering pågår. Kina har f.eks. innført sosialsystem for innbyggere i store byer. Tradisjonelt hadde storfamilien/stammen ansvar for sosial omsorg. Svært mange lokale kulturer/tradisjoner. Kolonimakter dannet nasjonalstater. Individualisme, delstater med eget lovverk. Preget av Syd-Europeisk tankegods fra kolonitiden. Ansvaret fordelt mellom Stat / Arbeidsgiver (og Individ). Australia og New Zealand har fulgt Europeiske tradisjoner. Aon Norway AS 14

15 Europeiske sosialsystemer to hovedmodeller Otto von Bismarck Lord William Beveridge Tankesett: Ved lov pålegge arbeidsgivere sosialt ansvar for å dempe sosial-demokratiske tanker og ideer. Sosiale rettigheter via arbeid. Arbeidstakere dekkes, familiene ble vellykkede fordi de hadde en forsørger. Kvinnen ble i stor grad avhengig av mannen. «Bismarck modellen» - arbeidsrelatert trygd. Innført i Tyskland i Brukes i: Europa, Amerika Tankesett: Nasjonalstaten har et ansvar for sosial trygghet, landets har krav på rettigheter. Sosiale rettigheter via bostedstilknytning. Alle borgere dekket uansett. Omfattende byråkrati. Kostbart. Mindre risiko for kvinner å ta egne valg. «Beveridge modellen» - bostedsrelatert trygd. Innført i UK i Brukes i: Skandinavia, UK, Nederland, Canada, Australia, New Zealand Aon Norway AS 15

16 Medlemskap i folketrygden - ulike typer Medlemskap er regulert i folketrygdloven, kapittel 2 Obligatorisk medlem - Bosetting i Norge, eller - Jobb i Norge uten å være bosatt, eller - Statens utsendte Folketrygden Frivillig medlem - Nær tilknytning til norsk næringsliv - Må ha vært medlem 3 av siste 5 kalenderår Medlem via trygdeavtaler - Bilaterale trygdeavtaler - EU/EØS regler Aon Norway AS 16

17 Medlem i folketrygden arbeid utenlands Skatteplikt og trygdemedlemskap fastsettes uavhengig av hverandre. Trygdemedlemskapet er ikke nødvendigvis i kraft selv om det betales skatt til Norge. Det finnes ikke noe «medlemsregister» for folketrygden. Opphør av obligatorisk medlemskap: Umiddelbart hvis jobb i utlandet for utenlandsk arbeidsgiver uten tilknytning til Norge Umiddelbart hvis utsendelse fra Norge for mer enn 12 måneder (24 måneder innen EU/EØS) Hvis planlagt opphold under 12 måneder forlenges, opphører medlemskapet når dette er kjent Innen EU/EØS følges EU s trygdeforordning 883/2004: Hovedregel at man er medlem av arbeidslandets sosialsystem Mulig å søke om fortsatt medlemskap i norsk folketrygd: Må ha avlønning fra Norge Midlertidig utsendelse og returintensjon til Norge Innvilges vanligvis for inntil 5 år Aon Norway AS 17

18 EU/EØS land og land med trygdeavtale med Norge EU/EØS området + Sveits: Norge, Sverige, Danmark, Finland, Island, Storbritannia og Nord-Irland, Irland, Estland, Latvia, Litauen, Tyskland, Østerrike, Frankrike, Nederland, Belgia, Luxembourg, Liechtenstein, Spania, Portugal, Italia, Hellas, Malta, Kypros, Polen, Romania, Bulgaria, Ungarn, Tsjekkia, Slovakia, Slovenia, Sveits omfattes av koordineringsregler for trygd. Øvrige trygdeavtaleland: USA, Canada, Quebec, Australia, Tyrkia, Chile, Serbia, Bosnia og Hercegovina, Kroatia, Montenegro, Israel Aon Norway AS 18

19 Karensbestemmelser ved hjemkomst til Norge Karensbestemmelser gjelder retten til: Uføre- og etterlattepensjon, 12-2 og 17-3 Behandling av sykdom som oppstod mens de ikke var medlemmer, 5-26 (Egen forskrift for håndtering av unntaksbestemmelser) Hjemkomst fra andre EU/EØS-land: Ved flytting innen EU/EØS området er det ingen ventetid for opptak i sosialsystemer. Ved tilflytting fra land utenfor EU/EØS er det ventetid for rettigheter (karensbestemmelser). Hjemkomst fra land med bilateral trygdeavtale med Norge: Se aktuell trygdeavtale. Vanligvis direkte opptak i folketrygden uten ventetid. Hjemkomst fra land uten trygdeavtale med Norge: 1 års «karens» hvis mindre enn 5 år uten folketrygdmedlemskap etter fylte 16 år 3 års «karens» hvis mer enn 5 år uten folketrygdmedlemskap etter fylte 16 år Aon Norway AS 19

20 Finansiering av folketrygden i 2014 Ytelser fra Folketrygden finansieres fortløpende («pay-as-you-go»). I 2014 er utgiftene anslått til kr 385 mrd. Finansieringen kommer fra: Kilde Hva Beløp 2014 Arbeidsgiveravgift 14,1% av lønn/godtgjørelser (vanligvis) kr 166 mrd. Trygdeavgift 8,2% av lønn/godtgjørelser (økte fra 7,8% i 2014) kr 116 mrd. Tilskudd over statsbudsjett «Statens andel» vedtas årlig Ca kr 103 mrd. Aon Norway AS 20

21 Avgifter for frivillig folketrygdmedlemskap (utenfor EU/EØS og avtaleland) Avgiftssatser er avhengig av om: - Lønn utbetales fra Norge og arbeidsgiveravgift som vanlig - Personen er skattepliktig til Norge og betaler vanlig trygdeavgift - Hvilke elementer i pensjonsdelen og/eller helsedelen det søkes om dekning for Maksimal sats: 38,7% av brutto lønn/godtgjørelser, fordelt slik: Arbeidsgiveravgift: 14,1% + Trygdeavgift: 8,2% + «Statens andel» 16,4% = Totalt 38,7% Denne satsen gjelder for frivillig medlemskap ved opphold utenfor EU/EØS eller andre land med trygdeavtale. For utsendte innen EU/EØS som søker å opprettholde norsk folketrygd, kreves det at lønn utbetales fra Norge. Ingen ekstra avgifter utover arbeidsgiveravgift og trygdeavgift. Aon Norway AS 21

22 Matrise for avgifter, frivillig folketrygd Ikke skattepliktig til Norge Arb.giv. plikter IKKE å betale arb.avgift Uten sykepenger Helsedelen Tillegg sykepenger Tillegg for begrenset rett til sykepenger Uten yrkesskadetrygd Pensjonsdelen Tillegg for yrkesskadetrygd 9,1 % 4,7 % 2,3 % 24,7 % 0,2 % Arb.giv. plikter å betale arb.avgift 6,8 % 0 % 0 % 17,4 % 0 % Skattepliktig til Norge Arb.giv. plikter IKKE å betale arb.avgift Arb.giv. plikter å betale arb.avgift Max avgifter: 7,0 % 4,7 % 2,3 % 10,0 % 0,2 % 4,7 % 0 % 0 % 3,1 % 0 % 9,1 % Helsedel uten sykepenger + 4,7 % Tillegg for sykepenger + 24,7 % Pensjonsdel uten YS + 0,2 % Tillegg for YS = 38,7 % Aon Norway AS 22

23 Muligheter og løsninger Aon Norway AS 23

24 Hvilke konsekvenser har det å arbeide utenlands? "Hjemmesituasjon" for nordmenn: Private liv- og pensjonsavtaler Arbeidsgiverbetalte ordninger Tjenestepensjon Yrkesskadeforsikring Ulykkesforsikring Gruppelivsforsikring Reiseforsikring Sykepenger for lønn > 6 G "Utesituasjon" for nordmenn: Endrede behov? Avhengig av bosted og folketrygd? Hva er behovet nå? Hvilke forpliktelser påtar arbeidsgiver seg? Dekning avhengig av bosted og folketrygd? Bør forsikringsavtalene endres? Folketrygden (før/etter 2011) Pensjonsdel - Alderspensjon - Uførepensjon - Ektefellepensjon - Barnepensjon - Arbeidsledighetstrygd - Grunn/hjelpestønad - Arbeidsavklaringspenger Helsedel - Helsetjenester - Sykepenger - Gravferdshjelp - Fødsel / foreldrepenger Hvilket land? Hvor lenge? Frivillig medlemskap mulig? Kvalitet og standard på helsetjenester i arbeidsland Kostnader Spesielle behov for ansatt eller medfølgende familie? Aon Norway AS 24

25 Forskrift , hjemler 10 år fortsatt medlemskap i norsk tjenestepensjon 1: Virkeområde For personer som er eller kan omfattes pensjonsordningen, og som ikke er medlemmer av folketrygden. 2: Midlertidig opphold i utlandet Forskriften hjemler opphold i regi av bedriften som varer inntil 10 år, og der personen har rett til å fortsette i bedriften etter hjemkomst. Personen kan opptas som medlem eller fortsette som medlem selv om han ikke er med i folketrygden. Ved flere utenlandsopphold må de være i Norge i minst 1 år for å starte en ny 10 års periode. 3: Kompensasjon for tap av ytelser i folketrygden Foretaket kan lage en kompensasjonsordning. Når bestemte vilkår er oppfylt, vil en slik ordning følge skattereglene for norsk tjenestepensjon. 4: Beregning av lønn Lønn på utreisetidspunkt legges til grunn og kan reguleres årlig. Kan ikke økes mer enn %-vis G-vekst pr. år. 5: Krav om likebehandling Dersom en person kan være medlem i pensjonsordningen ved utenlandsopphold, skal alle andre personer i samme situasjon behandles likt. Aon Norway AS 25

26 Muligheter og løsninger Aon representerer en stor andel av norsk nærings- /organisasjonsliv overfor forsikringsselskapene. Aon Norway er Norges største forsikringsmeglerforetak med kontorer i: Oslo, Kristiansand, Bergen, Ålesund og Trondheim. Røtter tilbake til maritime miljøer i Kristiania og Bergen på 1800 tallet. Hovedområder: Rådgivning, Forsikringsmegling, Risikostyring. Lang erfaring og bred kompetanse som rådgiver om nasjonale og internasjonale pensjonsplaner og personrisikoforsikringer: Kartlegging av dekninger for ulike ansatte-grupper på land og sjø Benchmarking av eksisterende produkter og leverandører Sammen med arbeidsgiver evaluere dagens ordninger opp mot HR-strategien Anbudsutsetting av innkjøp i et globalt forsikringsmarked Finne optimale løsninger og synliggjøre disse overfor ansatte Plassering og drift av forsikringsordninger Aon Norway AS 26

27 Aon Norway som rådgiver hovedtemaer Aktuelle områder (kronologisk) Arbeidsgivers og ansattes forberedelser før internasjonale ansettelser (hensikt, personutvelgelse, kurs/kulturopplæring) HR policy/interne personalretningslinjer. Avklare forpliktelser. (Alle ansatte kategorier, Norge og utland) Ansettelsesbetingelser for internasjonalt ansatte (Lønn, godtgjørelser, ektefelle/barns vilkår, selvangivelseshjelp) Innhold i ansettelseskontrakt (Hvem er juridisk arbeidsgiver, kvantifisering av lønn/pensjon/forsikring) Forholdet til sosialsystemer for ansatt og medfølgende familier (Overordnet info, kost/nytte vurdering, forankre til HR strategi) Forholdet til forsikringsordninger for ansatt og medfølgende familier (Home/Host/International/-plan, kartlegge/evaluere markeder) HMS-forhold (Helsetilbud, sikkerhet/beredskapsplan, operasjonell risiko i ulike land) Internasjonal beskatning, skattekonsekvenser for bedrift/person Hjemkomst, utnyttelse av erfaringer, re-integrering i hjemland Bruk av forsikringsnettverk / multinasjonal pooling (Konsernstrategi, kriterier for valg av nettverk og produkter) Aon rådgivning? Gode forberedelser sikrer vellykket utstasjonering Pensjon, Forsikring, Sosialsystemer, Risikovurderinger Pensjon, Forsikring, Sosialsystemer Rådgi slik at HR strategi oppfylles Rådgi om konsekvenser og alternativer Løsningsdesign, leverandørvalg, plassering. Understøtte HR strategi Forsikringer og assistanse løsninger. Risiko analyser. Generelle samtaler Generelle samtaler Rådgi om fordeler, ulemper og alternativer Aon Global Practice involveres etter ønske/behov Aon Norway AS 27

28 Pensjons- og trygdereformer i Norge, hvordan innvirker disse på internasjonal arbeidskraft? Jørgen Baade og Beate Fahre Aon Norway AS

29 Pensjonsreformen folketrygdens alderspensjon Noen utstasjonerte har private pensjons- og forsikringsordninger som alternativ til frivillig medlemskap i folketrygden. Arbeidsgivers intensjon og forpliktelse bør klart uttrykkes i HR policy og ansettelseskontrakt. Dersom intensjonen er å «speile» folketrygdnivå, må avtalene revideres i lys av endringene fra 2011: Alderspensjon: Før 2011: Tilleggspensjon avhengig av pensjonspoeng for lønn 1G 6G og 1/3 av lønn 6G 12G Etter 2011: «Innskuddsbasert», 18,1% av lønn inntil 7,1G Ansatte født har delvis gammel og ny folketrygd Fleksibel pensjonsalder, tidligst fra fylte 62 år etter visse krav Dette berører: Nåværende utstasjonerte og hva de har blitt lovet Tidligere utstasjonerte som har kommet hjem, og fortsatt er ansatt i bedriften Tidligere utstasjonert, og har sluttet i bedriften Fremtidige utstasjonerte og ny HR/forsikringspolicy Aon Norway AS 29

30 Pensjonsreformen folketrygdens uførepensjon Uførepensjon blir kalt «Uføretrygd» fra : Se Før 2015: Tilleggspensjon avhengig av pensjonspoeng for lønn 1G 6G + 1/3 av lønn 6G 12G Etter 2015: Uføretrygd blir 66% av lønn inntil 6G (ved 100% uførhet) Full pensjon krever fortsatt krav om 40 års botid i Norge etter fylte 17 år Norske tjenestepensjoner må tilpasses Dette berører forsikringsavtaler for utstasjonerte som skal kompensere bortfall av folketrygd: Nivå på uførepensjon bør vurderes endret (ny uføretrygd gir høyere årlig brutto uførepensjon for de fleste) Bør endres samtidig med norsk tjenestepensjonsordning Aon Norway AS 30

31 Utstasjonerte og AFP AFP er en fremforhandlet ordning mellom partene i arbeidslivet. Finansieringen er et spleiselag: 1/3 fra staten og 2/3 fra bedriftene. Fra : Bedriftens premiesats økes fra 2,2% til 2,4% av lønn 1G 7,1G. Fra 2011 kan AFP utbetales livsvarig fra 62 år sammen med folketrygd. Hovedregelen er at retten til AFP betinger arbeid i en AFP bedrift 7 av siste 9 år før fylte 62. Vedtektsendring i åpner for at utstasjonerte på visse vilkår kan opparbeide ansiennitet for rett til AFP: Fellesordningen for AFP må godkjenne søknad fra det norske foretaket Alle utstasjonerte må være omfattet av AFP Alle utstasjonerte må være medlemmer av folketrygdens pensjonsdel under hele utstasjoneringsperioden Ved utstasjoneringer av ansatte eldre enn 50 år er AFP et viktig tema! Aon Norway AS 31

32 Krisehåndtering og evakuering av internasjonalt ansatte og ansatte på reise Morten Landrø Aon Norway AS

33 Travel risk landscape Routine events Lost passport Health\medical Traffic accident Visa issues Major events 9 /11 Mumbai incident Jakarta bombing Haiti earthquake Icelandic ash cloud Japan tsunami Arab Spring Aon Norway AS 33

34 Duty of care Organisations have a duty to: Assess and understand the risk Monitor changing threat levels Prepare travelling personnel Be able to locate travellers Monitor and protect travellers in high risk locations Have a mechanism in place to respond to any incident Aon Norway AS 34

35 Duty of care Best Practice Through her duty-of-care Global Benchmarking Study, Dr Lisbeth Claus has identified best practices that leading companies, which she defines as "more advanced in assuming their duty of care obligations", should adopt. These are: Increase awareness. Plan with key stakeholders. Expand policies and procedures. Conduct due diligence. Assess risk prior to every employee trip. Communicate, educate and train. Track travelling employees at all times. Implement an employee emergency response system. A company is duty-bound to look after its employees Dr Lisbeth Claus article extract from the Executive Travel Guide; StrategicRISK Aon Norway AS 35

36 Risk Area - terrorism Aon Norway AS 36

37 Risk Area terrorism Overall risk in western countries is down Middle east considered the riskiest area, with 28% of all terror attacks in 2013 Africa has shown improvement, but still has 22 countries with a high to serious risk level Brazil is the only Latin American country with an increased threat level from Retail and transport sectors are most often targets with over 50% of terror attacks in 2013 Aon Norway AS 37

38 Risk area kidnap for ransom Statistics Over 45,000 reported kidnaps each year Over $500 million paid in ransom each year Top 5 countries in 2013: Mexico, India, Nigeria, Pakistan and Venezuela 20% of kidnaps involved depandants of employees 31% of abductions occurred inside the persons house, and 21% happened on a routine trip. Close to 90% of kidnaps have an outcome of release, rescue or escape. 74% of cases were resolved in less than 7 days, while 7% last more than 28 days. 43% of kidnaps were of victims less than 16 years old. Foreign nationals represent 12% of world wide abductions Aon Norway AS 38

39 Kidnap for Ransom(K&R) Insurance Crisis management insurance focusing on resolving situation as quickly as possible with the best possible outcome. Coverage scope: - Ransom and ransom lost in transit - Unlimited access to crisis management consultant - Legal assistance(visas, money transfers etc) - Media handling assistance - Business interruption although limited - Emergency repatriation and relocation - Medical expenses - Travel, accomodation, salaries - Marine extension with geographical exeptions Loss of hire Aon Norway AS 39

40 Crisis Management consultants Threat and vulnerability assessment Crisis and security management planning Crisis management training Risk analysis Embedded advisors Personal security awareness training Crisis response Aon Norway AS 40

41 Travel risk analysis Detailed review of Travel risk profile Policies and procedures Related insurance Third party relationships Dedicated crisis consultant Measures annual improvement Recommendations Safe Travel Procedures Aon Norway AS 41

42 WorldAware Solutions Aon s Award Winning Global Safe Travel Programme Aon Norway AS 42

43 Risk managed travel Aon Norway AS 43

44 Incident management Aon Norway AS 44

45 Incident management - Operations Centre 24/7 Operations Centre for incident response Single, unique number Manned by former military personnel Aon supports Wounded Warriors programme Extensive crisis experience Auditable trail Aon Norway AS 45

46 Aon contacts Morten Landrø Broker/Team Manager Telefon: E-post: Kyrre Rørstad Broker Telefon: E-post: Aon Norway AS 46

47 Situasjonen for medfølgende ektefelle og barn Jørgen Baade Aon Norway AS

48 Viktig å lese men tilstrekkelig? Aon Norway AS 48

49 Medfølgende familiemedlemmer til utstasjonerte Familiens livssituasjon kan være avgjørende for et vellykket utstasjoneringsopphold. Viktig å avklare hvilket ansvar utsendende arbeidsgiver skal ta for familiemedlemmer. Ektefelle: Avkall på egen inntekt Avbrudd i egen pensjonsopptjening og risikodekning gjennom eget arbeidsforhold Endringer i trygdetilhørighet, tilgang til helsetjenester Hverdag, fritid og sosialt liv på stasjoneringsstedet Barn: Skole og fritid, språk, kultur, venner Endringer i trygdetilhørighet, tilgang til helsetjenester Hvordan sikre økonomisk trygghet ved sykdom/ulykke eller uførhet Aon Norway AS 49

50 Trygdetilhørighet for medfølgende familie Innen EU / EØS Hovedregel i Folketrygdloven: Medlemskapet i norsk folketrygd opphører for personer som oppholder seg utenlands mer enn 1 år. Hovedregel innen EU/EØS: Man er trygdet i det landet man arbeider eller er bosatt. Utsendte arbeidstakere fra Norge kan opprettholde norsk folketrygd i inntil 2 år, og søke om ytterligere 3 år. Ny trygdeforordning fra innebærer at familien ikke automatisk får rettigheter i norsk folketrygd selv om den utsendte opprettholder sitt medlemskap. Medfølgende familiemedlemmer som ikke selv er yrkesaktive omfattes av sosialsystemet i bostedslandet. Det kan søkes NAV Internasjonalt om frivillig medlemskap. Men mange får avslag fordi de er omfattet av arbeidslandets trygdelovgivning, eller fordi de ikke er i arbeid for norsk næringsliv. Aon Norway AS 50

51 Trygdetilhørighet for medfølgende familier Utenfor EU/EØS og trygdeavtaleland 2-8.Frivillig medlemskap for personer utenfor Norge En person som oppholder seg utenfor Norge, og som ikke er pliktig medlem i trygden etter bestemmelsene i dette kapitlet, har etter søknad rett til å bli medlem dersom han eller hun a) er arbeidstaker i utlandet og er ansatt i en virksomhet med hovedsete i Norge, b) studerer ved universitet eller høgskole i utlandet, c) har et offentlig oppdrag eller stipend i utlandet, eller d) mottar pensjon i utlandet etter denne loven og har minst 30 års medlemskap i trygden etter fylte 16 år. Pensjonisten må ha minst 10 års medlemskap umiddelbart før søknaden om opptak. Også andre personer enn de som går inn under første ledd, kan tas opp som medlemmer når særlige grunner gjør det rimelig. Det er et vilkår for medlemskap at vedkommende har vært medlem i trygden i minst tre av de siste fem kalenderårene før søknadstidspunktet, og at han eller hun har nær tilknytning til det norske samfunnet. Ektefelle og barn som forsørges av og oppholder seg i utlandet sammen med en person som er medlem i trygden etter første eller andre ledd, kan etter søknad bli medlemmer i trygden med samme trygdedekning som forsørgeren. For ektefellen må vilkårene i tredje ledd være oppfylt. Aon Norway AS 51

52 Aon kontakt Jørgen Baade Senior rådgiver, International Health & Benefits Telefon: E-post: Beate Fahre Fagdirektør Telefon: E-post: Aon Norway AS 52

Lov om barnetrygd Bokmål 2004. Barnetrygd

Lov om barnetrygd Bokmål 2004. Barnetrygd Lov om barnetrygd Bokmål 2004 Barnetrygd Barnetrygden skal bidra til å dekke utgifter i forbindelse med det å ha barn. Den skal dessuten virke omfordelende mellom familier med og uten barn, og siktemålet

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere:

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2012 Informasjon til utenlandsk arbeidstaker med arbeidsopphold i Norge som pendler til bolig i hjemlandet. Pendling Må du på grunn av arbeidet

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010 2 Informasjon til utenlandsk arbeidstaker med arbeidsopphold i Norge som pendler til bolig i utlandet. Pendling Må du på grunn av arbeidet

Detaljer

NAV Internasjonalt Informasjonsmøte Thailand 2015

NAV Internasjonalt Informasjonsmøte Thailand 2015 NAV Internasjonalt Informasjonsmøte Thailand 2015 NAV Internasjonalt National Office for Social Insurance Abroad Lokalisert i Oslo sentrum 250 medarbeidere fra 35 land 30 språk Brukere i 170 land Etablert

Detaljer

Innhold. Innledning... 25

Innhold. Innledning... 25 Innhold Innledning... 25 Kapittel 1 Ytelser ved inntektsbortfall... 29 1.1. Innledning... 29 1.2. Tre hovedpilarer... 31 1.2.1. Folketrygden... 32 1.2.2. Pensjon og forsikring gjennom arbeidsforhold...

Detaljer

HELFO Helseøkonomiforvaltningen DRG forum 19. mars 2013 Finansieringsansvar for konvensjonspasienter

HELFO Helseøkonomiforvaltningen DRG forum 19. mars 2013 Finansieringsansvar for konvensjonspasienter HELFO Helseøkonomiforvaltningen DRG forum 19. mars 2013 Finansieringsansvar for konvensjonspasienter 1 Norge er EØS-land. Hvilke plikter har vi til å yte helsehjelp? Norge som EØS-land plikter å gi konvensjonspasienter

Detaljer

INNHOLD KOLLEKTIV PENSJONSORDNING

INNHOLD KOLLEKTIV PENSJONSORDNING INNHOLD Kollektiv pensjonsforsikring Personforsikring Helårs reiseforsikring ansatt med familie Dine private forsikringer Her finner du oversikt over de forsikringene som vi har som ansatte i Schlumberger

Detaljer

Nr. 6/122 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 629/2006. av 5. april 2006

Nr. 6/122 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 629/2006. av 5. april 2006 Nr. 6/122 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 30.1.2014 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 629/2006 2014/EØS/6/15 av 5. april 2006 om endring av rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 om

Detaljer

Resultater fra PISA 2009. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo

Resultater fra PISA 2009. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Resultater fra PISA 2009 Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Deltakelse PISA 2009 Internasjonalt: - 65 land - 34 OECD-land Nasjonalt: - 197 skoler - Omtrent 4700 elever PISA (Programme for International

Detaljer

NAV Internasjonalt Petra Linnéa Bitnes. Medlemskap i folketrygden ved opphold i utlandet

NAV Internasjonalt Petra Linnéa Bitnes. Medlemskap i folketrygden ved opphold i utlandet NAV Internasjonalt Petra Linnéa Bitnes Medlemskap i folketrygden ved opphold i utlandet Medlemskap i folketrygden ved opphold utenfor Norge Generelt om medlemskap i folketrygden Medlem som bosatt i Norge

Detaljer

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er "prikket"

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er prikket 1502 Molde Norge 21 Polen 90 Tyskland 29 Sverige 16 Litauen 12 Kina 11 Somalia 9 Storbritannia 6 Danmark 5 Estland 4 Filippinene 4 Irak 4 Finland 3 Hviterussland 3 Thailand 3 Brasil 3 Nepal 3 Canada. Colombia.

Detaljer

Redning og bergingsforsikring PS602

Redning og bergingsforsikring PS602 Redning og bergingsforsikring PS602 I samarbeid med Protector Forsikring Gyldig fra 2015-06-09 Innledning Forsikringstakeren er GoMore ApS, nedenfor kalt GoMore, som driver websiden gomore.no Bileieren

Detaljer

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 Plan og næring, gej, 13.09.11 Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 I 2011 utgjør innvandrerbefolkningen i Tromsø 6086 personer eller 8,9 prosent av folkemengden. Til sammenligning var andelen 6,6 prosent

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden 2. opplag januar 2011 Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? 1. januar 2011 ble det innført nye regler for alderspensjon fra folketrygden.

Detaljer

Alderspensjonistar som bur i utlandet

Alderspensjonistar som bur i utlandet Alders som bur i utlandet Av: Od d b j ø r n Ha g a Samandrag Talet på alders som bur i utlandet har auka mykje dei siste åra. I 199 var dei færre enn 6, i 27 om lag 27. Talet veks jamt med knapt 1 5 i

Detaljer

Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet

Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet Solveig Holm Leder prosjektutvikling og internasjonalisering BERGEN NÆRINGSRÅD 3000 medlemmer Representerer over 100.0000

Detaljer

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008.

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. 1502 Molde Norge 30 Danmark. Finland. Island 3 Sverige 10 Tyskland 9 Italia. Nederland. Polen 7 Litauen. Russland. Ungarn 3 Østerrike. Egypt. Ghana. Tanzania. Filippinene. India. Irak. Kina 3 Nepal 4 Pakistan

Detaljer

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

PENSJONSHÅNDBOK for ansatte i Skanska i Norge Desember 2010 Pensjonshåndboken

PENSJONSHÅNDBOK for ansatte i Skanska i Norge Desember 2010 Pensjonshåndboken PENSJONSHÅNDBOK for ansatte i Skanska i Norge Desember 2010 Side 1 av 9 Innhold Medlemsbedrifter side 3 Opptak i pensjonsordningen side 3 Medlemskap under sykdom, permisjon eller permittering side 4 Pensjonskassens

Detaljer

Utenlandske idrettsutøvere registreringer, tillatelser, dokumenter,

Utenlandske idrettsutøvere registreringer, tillatelser, dokumenter, Utenlandske idrettsutøvere registreringer, tillatelser, dokumenter, Susanne Wien Offermann, seniorrådgiver november 2014 Ulikt regelverk nordiske borgere unntatt fra kravet om tillatelse (melding om bosetting

Detaljer

NAV Informasjonsmøte, Antibes 2015. Kerstin Kampen

NAV Informasjonsmøte, Antibes 2015. Kerstin Kampen NAV Informasjonsmøte, Antibes 2015 Kerstin Kampen NAV Internasjonalt National Office for Social Insurance Abroad Lokalisert i Oslo sentrum 250 medarbeidere fra 35 land 30 språk Brukere i 170 land Etablert

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk desember : Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 869 personer i desember. Av disse var 173 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU gjennomførte

Detaljer

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014 skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014 I denne brosjyren finner du en svært forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere

Detaljer

Folketrygden i internasjonalt perspektiv

Folketrygden i internasjonalt perspektiv Folketrygden i internasjonalt perspektiv Hva blir igjen av den nordiske pensjonsmodellen? v/axel West Pedersen, NOVA Den nordiske pensjonsmodellen Har den noen gang eksistert? Hvordan er den definert?

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010 2 I denne brosjyren finner du en svært forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere

Detaljer

31. januar - 7. februar 2015. NAV Pensjon Informasjonsmøter Thailand

31. januar - 7. februar 2015. NAV Pensjon Informasjonsmøter Thailand 31. januar - 7. februar 2015 NAV Pensjon Informasjonsmøter Thailand Agenda Opptjeningsregler for alderspensjon Kombinasjoner av uføretrygd og alderspensjon Forsørgingstillegg Gjenlevende- og barnepensjon

Detaljer

HVEM SKAL OMSTILLE NORGE?

HVEM SKAL OMSTILLE NORGE? HVEM SKAL OMSTILLE NORGE? (STATLIG) EIERSKAP I ET OMSTILLINGSPERSPEKTIV VDN, EIERSKAPSKONFERANSEN 9.6.15 OMSTILLINGER Drivkreftene OMSTILLINGER Depetrofisering Vekst i ikke-oljerelatert konkurranseutsatt

Detaljer

Aon Norway. Frokostseminar Stavanger 19. mai 2015. Aon Norway AS

Aon Norway. Frokostseminar Stavanger 19. mai 2015. Aon Norway AS Aon Norway Frokostseminar Stavanger 19. mai 2015 Agenda 09.00 09.30 Aon WorldAware Solutions v/morten Landrø 09.30 10.00 Ageonomics den neste generasjonen risikostyring v/beate Fahre 10.00 10.20 Pause

Detaljer

Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo

Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Tid for tunge løft Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006 Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo PISA 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag Undersøkelse

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift til lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon, forskrift til lov av 24.

Forskrift om endring i forskrift til lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon, forskrift til lov av 24. Forskrift om endring i forskrift til lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon, forskrift til lov av 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven), forskrift

Detaljer

Høyere utdanning og forskning i statsbudsjettet 2008. statssekretær Per Botolf Maurseth 15. oktober 2007

Høyere utdanning og forskning i statsbudsjettet 2008. statssekretær Per Botolf Maurseth 15. oktober 2007 Høyere utdanning og forskning i statsbudsjettet 2008 statssekretær Per Botolf Maurseth 15. oktober 2007 Mer penger til høyere utdanning og forskning Rekruttering Utstyr Universitetsmusene Flere studentboliger

Detaljer

Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1

Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1 Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon og Avtalefestet pensjon (AFP)

Detaljer

Teknas politikkdokument om arbeidsliv

Teknas politikkdokument om arbeidsliv Teknas politikkdokument om arbeidsliv Vedtatt av Teknas hovedstyre 05.05. 2014 Teknas politikkdokument om arbeidsliv Tekna mener: Arbeidslivet skal være tilpasset ulike livsfaser Pensjonssystemet må gi

Detaljer

Offentlig tjenestepensjon

Offentlig tjenestepensjon Offentlig tjenestepensjon OFFENTLIG TJENESTEPENSJON... 1 1. HVA ER OFFENTLIG PENSJON?... 1 2. FOLKETRYGD OG TJENESTEPENSJON... 1 3. HVEM HAR RETT TIL PENSJON?... 2 4. HVILKE PENSJONSYTELSER KAN JEG FÅ

Detaljer

SAMFUNNSPOLITISK AVDELING November 2012 SOSIALT FLAK

SAMFUNNSPOLITISK AVDELING November 2012 SOSIALT FLAK SAMFUNNSPOLITISK AVDELING November 2012 SOSIALT FLAK Dette flaket gir en oppdatering av ulike satser og beløp i viktige stønadsordninger i den norske velferdsstaten. 1. Grunnbeløpet Grunnbeløpet (G) er

Detaljer

!!!! MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016! '! "!AKTUELLE!TRENDER!I!INTERNASJONAL!VÅPENHANDEL!"! ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' '

!!!! MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016! '! !AKTUELLE!TRENDER!I!INTERNASJONAL!VÅPENHANDEL!! ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' ' MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016 ' "AKTUELLETRENDERIINTERNASJONALVÅPENHANDEL" ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' ' Innholdsfortegnelse- Del$1:$Verdens$militære$forbruk$$ Hvordanberegnesmilitærtforbruk?.side3

Detaljer

Kristin Skogen Lund SOLAMØTET 2014

Kristin Skogen Lund SOLAMØTET 2014 Kristin Skogen Lund SOLAMØTET 2014 Resultat PISA 2012: En internasjonal måling av 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag 550 530 510 490 470 450 Kilde: OECD 2 Resultat PISA 2012: En internasjonal

Detaljer

UNG i Europa EUs program for ikke-formell læring

UNG i Europa EUs program for ikke-formell læring UNG i Europa EUs program for ikke-formell læring Hva kan DU bruke UNG i Europa til? 11.05.2006 1 Målsettinger for UNG i Europa Mobilitet og aktiv deltagelse for ALL UNGDOM. Ikke-formell læring gir verdifull

Detaljer

Virkninger for arbeidslivets regulering og organisering

Virkninger for arbeidslivets regulering og organisering Virkninger for arbeidslivets regulering og organisering Line Eldring, i samarbeid med Jon Erik Dølvik Avslutningskonferanse: Kunnskapsutvikling om arbeidsinnvandring 21. mai 2015 Nordisk modell i fare?

Detaljer

Akademia og næringsliv hvordan jobbe sammen for økt internasjonalisering i regionen?

Akademia og næringsliv hvordan jobbe sammen for økt internasjonalisering i regionen? Akademia og næringsliv hvordan jobbe sammen for økt internasjonalisering i regionen? Solveig Holm Leder prosjektutvikling og internasjonale relasjoner BERGEN NÆRINGSRÅD Medlemsforening 3000 medlemmer Representerer

Detaljer

Kristin Skogen Lund SURNADAL SPAREBANKS NÆRINGSLIVSDAG

Kristin Skogen Lund SURNADAL SPAREBANKS NÆRINGSLIVSDAG Kristin Skogen Lund SURNADAL SPAREBANKS NÆRINGSLIVSDAG Resultat PISA 2012: En internasjonal måling av 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag 550 530 510 490 470 450 Kilde: OECD 2 Resultat

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk desember 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon. Totalt i 2014 ble 7259

Detaljer

Din pensjon i KLP! 1

Din pensjon i KLP! 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Internasjonal kompetanse

Internasjonal kompetanse Internasjonal kompetanse Næringslivets behov for internasjonal kompetanse hvordan kan vi bedre dra nytte av den kompetanse som finnes i flerkulturelle miljøer? Solveig Holm Bergen Næringsråd 26. oktober

Detaljer

INFORMASJON TIL NORSKE VIRKSOMHETER. Skal du rekruttere arbeidskraft fra EØS-/EFTA-området?

INFORMASJON TIL NORSKE VIRKSOMHETER. Skal du rekruttere arbeidskraft fra EØS-/EFTA-området? INFORMASJON TIL NORSKE VIRKSOMHETER Skal du rekruttere arbeidskraft fra EØS-/EFTA-området? 1 Skal du rekruttere fra utlandet? Side 3: Opphold For å kunne jobbe i Norge, trenger de fleste en oppholdstillatelse

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Innvandrere på arbeidsmarkedet

Innvandrere på arbeidsmarkedet AV: SIGRID MYKLEBØ SAMMENDRAG I følge Statistisk sentralbyrå (SSB) var arbeid den klart største innvandringsårsaken blant innvandrere som kom til Norge i 2006, og flest arbeidsinnvandrere kom fra Polen.

Detaljer

HELFO. Pensjonisters rett til stønad til helsetjenester i Spania og innenfor EØS - området/sveits. Albir og Torrevieja 26. og 27. okt.

HELFO. Pensjonisters rett til stønad til helsetjenester i Spania og innenfor EØS - området/sveits. Albir og Torrevieja 26. og 27. okt. HELFO Pensjonisters rett til stønad til helsetjenester i Spania og innenfor EØS - området/sveits. Albir og Torrevieja 26. og 27. okt. 2015 Elin Cathrine L. Grina 1 Dette er HELFO HELFO (Helseøkonomiforvaltningen)

Detaljer

Norges Skatteavtaler

Norges Skatteavtaler Unni Bjelland Norges Skatteavtaler ajour 10. august 1993 \ Ernst '& Young / 1993 Innhold Side Forord 5 Veiledning om bokens oppbygging 7 Kapittel 1 Internasjonal dobbeltbeskatning av inntekt 13 1.1 Skatteplikt

Detaljer

4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning

4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning Din pensjon i KLP! Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Rapport om utlevering av informasjon til myndighetene

Rapport om utlevering av informasjon til myndighetene Rapport om utlevering av informasjon til myndighetene. januar. juni Det er svært viktig for Apple å beskytte dine data, og vi jobber hardt for å kunne tilby markedets sikreste maskinvare, programvare og

Detaljer

Deltakelse i PISA 2003

Deltakelse i PISA 2003 Programme for International Student Assessment Resultater fra PISA 2003 Pressekonferanse 6. desember 2004 Deltakelse i PISA 2003 OECD-land (30 land) Ikke OECD-land (11 land) Australia Japan Spania Brasil

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk september 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 734 personer i september 2015. Av disse var 220 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mars 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk november 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon. Hittil i år har

Detaljer

Hittil i år har det blitt uttransportert 1986 personer ilagt straffereaksjon, mot 1838 i samme periode i fjor.

Hittil i år har det blitt uttransportert 1986 personer ilagt straffereaksjon, mot 1838 i samme periode i fjor. Månedsstatistikk oktober 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i oktober 2014. Dette er det høyeste antallet på en måned i PUs historie, og av disse

Detaljer

Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge

Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 311 personer i august. Til sammen har PU tvangsmessig uttransportert 2968 personer så langt i år,

Detaljer

NIFUs årskonferanse 2013 Læring og innovasjon i norsk arbeidsliv

NIFUs årskonferanse 2013 Læring og innovasjon i norsk arbeidsliv Espen Solberg 31.05.2013 NIFUs årskonferanse 2013 Læring og innovasjon i norsk arbeidsliv NIFU-Litteraturhuset, Oslo, 31. mai 2013 «Det er ikke sikkert vi er best i absolutt alt her i landet, men vi er

Detaljer

Ca. 410 årsverk i alt 117 ansatte 55+ Gjennomsnittlig når 13 personer pensjonsalder hvert år i alle fall de 10 neste årene

Ca. 410 årsverk i alt 117 ansatte 55+ Gjennomsnittlig når 13 personer pensjonsalder hvert år i alle fall de 10 neste årene Sauda kommune Antall årsverk Ca. 410 årsverk i alt 117 ansatte 55+ Gjennomsnittlig når 13 personer pensjonsalder hvert år i alle fall de 10 neste årene 250 200 150 Alderssammensetning pr. tjenesteområde

Detaljer

Statistikk og nøkkeltall. for livsforsikring og pensjon 2012

Statistikk og nøkkeltall. for livsforsikring og pensjon 2012 Statistikk og nøkkeltall for livsforsikring og pensjon Alle data i dette heftet er hentet fra Finans Norges statistikker innhentet fra de ulike medlemsselskaper de senere år. Det gjøres oppmerksom på at

Detaljer

Perspektivmeldingen og velferdens bærekraft. 3. september 2013 Statssekretær Hilde Singsaas

Perspektivmeldingen og velferdens bærekraft. 3. september 2013 Statssekretær Hilde Singsaas Perspektivmeldingen og velferdens bærekraft 3. september 213 Statssekretær Hilde Singsaas 1 Den norske modellen virker Ulikhet målt ved Gini koeffisent, Chile Mexico,4,4 Israel USA,3,3,2 Polen Portugal

Detaljer

Pensjonsreformen konsekvenser for bedriften og den enkelte

Pensjonsreformen konsekvenser for bedriften og den enkelte Pensjonsreformen konsekvenser for bedriften og den enkelte Torunn Jakobsen Langlo, 1.3.11 www.danica.no Agenda Ny alderspensjon i folketrygden Ny alderspensjon i NAV Tilpasning av tjenestepensjonene 2

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk oktober 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 655 personer i oktober 2015. Av disse var 204 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det tilsvarer

Detaljer

Pensjonsreformen og AFP. Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver NHO Arbeidsliv

Pensjonsreformen og AFP. Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver NHO Arbeidsliv Pensjonsreformen og AFP Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver NHO Arbeidsliv Norkorns fagdag 31. mars 2011 Ny folketrygd innført 1.1.2011 Den største og viktigst omlegging av det norske pensjonssystemet

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Straffede. Månedsstatistikk februar 2014: Uttransporteringer fra Norge

Straffede. Månedsstatistikk februar 2014: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk februar 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 560 personer i februar 2014. Blant de som ble uttransportert i februar 2014 var 209 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

iverden - et nyhetsbrev fra Deloitte Advokatfirma

iverden - et nyhetsbrev fra Deloitte Advokatfirma Norge Mars 2012 iverden - et nyhetsbrev fra Deloitte Advokatfirma Velkommen som leser av Deloitte Advokatfirma sitt nyhetsbrev «iverden». Et nyhetsbrev som skal ta for seg aktuelle nyheter innenfor forretningsområdet

Detaljer

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd PENSJON Som medlem i SkP kan du søke pensjon dersom du slutter i jobb fordi du har nådd stillingens aldersgrense eller du har blitt midlertidig eller varig arbeidsufør. Gjenlevende ektefelle, registrert

Detaljer

UTBETALINGER FRA NAV TIL PERSONER BOSATT I UTLANDET

UTBETALINGER FRA NAV TIL PERSONER BOSATT I UTLANDET UTBETALINGER FRA NAV TIL PERSONER BOSATT I UTLANDET Ulf Andersen og Steinar Folkvord Sammendrag Etter en gjennomgang av NAVs utbetalinger på samtlige ytelser i 2015 finner vi at 1,7 prosent av utbetalingene

Detaljer

Avtale. mellom. A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket)

Avtale. mellom. A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket) Avtale mellom A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket) og A/S Norske Shell pensjonskasse Foretaksnummer: 971526254 ( i det følgende kalt pensjonskassen) om foretakspensjon

Detaljer

Månedsstatistikk juli 2011: Uttransporteringer fra Norge

Månedsstatistikk juli 2011: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk juli 211: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 325 personer i juli. Til sammen har PU tvangsmessig uttransportert 2657 personer så langt i år. Økningen

Detaljer

HELFO Statens helseøkonomiforvaltning Stønad til helsetjenester i utlandet

HELFO Statens helseøkonomiforvaltning Stønad til helsetjenester i utlandet HELFO Statens helseøkonomiforvaltning Stønad til helsetjenester i utlandet Puja Anand og Martin Rutherfurd, januar 2012 1 HVA ER HELFO? Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) er en ytre etat under Helsedirektoratet.

Detaljer

NAV Pensjon Informasjonsmøter Spania

NAV Pensjon Informasjonsmøter Spania 26. - 27. oktober 2015 NAV Pensjon Informasjonsmøter Spania Lisbeth Bergan og Pia-Suzann Skulevold NAV Pensjon hvem er vi? NAV Pensjon forvalter disse ytelsene fra folketrygden; - Alderspensjon - Avtalefestet

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon. Månedsstatistikk mars 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

Tvangsmessig uttransporterte straffedømte de siste 4 årene

Tvangsmessig uttransporterte straffedømte de siste 4 årene Månedsstatistikk mars 213: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 415 personer i mars 213, mot 428 personer i mars 212. Blant de som ble uttransportert i mars 213 var

Detaljer

Straffede. Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge

Straffede. Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 483 personer i desember 2013. Blant de som ble uttransportert i desember 2013 var 164 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

INFORMASJON TIL ARBEIDSTAKERE FRA EØS-/EFTA-OMRÅDET

INFORMASJON TIL ARBEIDSTAKERE FRA EØS-/EFTA-OMRÅDET INFORMASJON TIL ARBEIDSTAKERE FRA EØS-/EFTA-OMRÅDET Skal du arbeide i Norge? 1 Skal du arbeide i Norge? Side 3: Opphold For å kunne jobbe i Norge, trenger de fleste en oppholdstillatelse som gir rett til

Detaljer

Personal og yrkesskadeforsikringer BRAH-kommunene, 14.05.12

Personal og yrkesskadeforsikringer BRAH-kommunene, 14.05.12 Personal og yrkesskadeforsikringer BRAH-kommunene, 14.05.12 Agenda! Kravene til YS- /personalforsikring i HTA og lovverket! Forsikringsproduktene som møter kravene! Roller og prosedyrer ved skaderegistrering

Detaljer

Hvor rike er vi egentlig og hvordan forvalter vi rikdommen? Når tar den slutt? 29. august 2013 Statssekretær Hilde Singsaas

Hvor rike er vi egentlig og hvordan forvalter vi rikdommen? Når tar den slutt? 29. august 2013 Statssekretær Hilde Singsaas Hvor rike er vi egentlig og hvordan forvalter vi rikdommen? Når tar den slutt? 29. august 213 Statssekretær Hilde Singsaas 1 Kraftig velstandsøkning Indeks 197=1 3 3 25 25 2 2 15 15 1 BNP per innbygger

Detaljer

Retningslinjer for internasjonal sponsing

Retningslinjer for internasjonal sponsing Retningslinjer for internasjonal sponsing 1. april 2015 Amway Retningslinjer for internasjonal sponsing Disse retningslinjene gjelder i alle europeiske markeder (Belgia, Bulgaria, Danmark, Estland, Finland,

Detaljer

Konsekvenser av pensjonsreformen

Konsekvenser av pensjonsreformen Konsekvenser av pensjonsreformen SET-konferansen 2013 29. oktober 2013 Ole Christian Lien Arbeids- og velferdsdirektoratet ole.christian.lien@nav.no Agenda Fleksibiliteten i pensjonsreformen Generelt om

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 497 personer i juli 2014. Av disse var 181 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 497 personer i juli 2014. Av disse var 181 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk juli 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 497 personer i juli 2014. Av disse var 181 ilagt en straffereaksjon. Hittil i år har det blitt uttransportert

Detaljer

Alderspensjon fra folketrygden

Alderspensjon fra folketrygden Alderspensjon fra folketrygden // Alderspensjon Kjenner du reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden ble innført 1. januar 2011. Hva innebærer reglene for deg? Hvilke muligheter

Detaljer

PENSJON 15.05.2013 KURS FOR LL/HTV/FS OG TV I VGO.

PENSJON 15.05.2013 KURS FOR LL/HTV/FS OG TV I VGO. PENSJON 15.05.2013 KURS FOR LL/HTV/FS OG TV I VGO. HVORDAN ER PENSJONEN BYGD OPP? Det norske pensjonssystemet er bygd opp av to hovedelement: folketrygd og tenestepensjon. I tillegg kan en ha egen privat

Detaljer

Din pensjon i KLP Gjeldende fra 1.5.2016 1

Din pensjon i KLP Gjeldende fra 1.5.2016 1 Din pensjon i KLP Gjeldende fra 1.5.2016 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Kriterier for innmelding i pensjonsordning i KLP 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon og Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Uførepensjon

Detaljer

Rutiner mv. Samhandling på utlandsområdet

Rutiner mv. Samhandling på utlandsområdet Rutiner mv. Samhandling på utlandsområdet 5. utgave Februar 2015 Rutiner 2 Forord Utgangspunktet er at Arbeids- og velferdsetaten og Skatteetaten har et felles ansvar for at det blir fastsatt trygdeavgift

Detaljer

Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge

Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 2628 personer i 2007. 2187 av disse var tvangsreturer og 441 var frivillige returer. PU har det nasjonale ansvaret

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om pensjon - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Pensjon Offentlig tjenestepensjon versus private pensjoner Dette er et ti minutters kurs om et vanskelig tema.

Detaljer

Tema: Velferdsstaten Grønn gruppe 2006 Navn:

Tema: Velferdsstaten Grønn gruppe 2006 Navn: Tema: Velferdsstaten Grønn gruppe 2006 Navn: Notodden voksenopplæring 2006 1 Velferdsstaten Rettigheter og plikter Det norske samfunnet er et velferdssamfunn. Samfunnet er avhengig av at alle bidrar med

Detaljer

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2013) for skadeforsikring 2014

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2013) for skadeforsikring 2014 Statistikk og nøkkeltall for Statistikk livsforsikring og nøkkeltall og pensjon 214 (data pr 31.12.213) for skadeforsikring 214 Alle data i dette heftet er basert på tall fra Finans Norges statistikker

Detaljer

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse 2013/2014 Innholdsfortegnelse Hva er offentlig tjenestepensjon? 3 Medlemskap 3 Overføringsavtalen 4 Sykdom og uførhet 5 Avtalefestet pensjon 7 Alderspensjon

Detaljer

Årsstatistikk 2006. Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo

Årsstatistikk 2006. Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Årsstatistikk 2006 Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Telefon: 23 08 87 08 Telefaks: 23 08 87 20 E-post: dag.k.oyna@nbl.no Web: www.sjokoladeforeningen.no ÅRSSTATISTIKKEN 2006 Norske

Detaljer

Folketrygd og forsikring for frilansere 2014

Folketrygd og forsikring for frilansere 2014 Folketrygd og forsikring for frilansere 2014 1 Folketrygd og forsikring for frilansere Denne brosjyren gir deg en kortfattet innføring i dine trygderettigheter. Når du kjenner disse rettighetene kan du

Detaljer

SLUTTAKT. AF/EEE/BG/RO/no 1

SLUTTAKT. AF/EEE/BG/RO/no 1 SLUTTAKT AF/EEE/BG/RO/no 1 AF/EEE/BG/RO/no 2 De befullmektigede for: DET EUROPEISKE FELLESSKAP, heretter kalt Fellesskapet, og for: KONGERIKET BELGIA, DEN TSJEKKISKE REPUBLIKK, KONGERIKET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN

Detaljer

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2014) for skadeforsikring 2014

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2014) for skadeforsikring 2014 Statistikk og nøkkeltall for Statistikk livsforsikring og nøkkeltall og pensjon 215 (data pr 31.12.214) for skadeforsikring 214 Alle data i dette heftet er basert på tall fra Finans Norges statistikker

Detaljer

Oslo kommunes krav/tilbud: 2.1., første og siste ledd, utgår. Krav avvises 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning utgår. Krav avvises

Oslo kommunes krav/tilbud: 2.1., første og siste ledd, utgår. Krav avvises 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning utgår. Krav avvises VEDLEGG 1. DEL A FELLESBESTEMMELSENE Kap. 2 Ansettelser m.v. og oppsigelsesfrister 2.1 Ansettelse, opprykk og utvidelse av stilling 2.1., første og siste ledd, utgår. 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning

Detaljer

Epidemiologi utvikling av hepatitt C i Norge og Europa

Epidemiologi utvikling av hepatitt C i Norge og Europa Epidemiologi utvikling av hepatitt C i Norge og Europa Knut Boe Kielland, Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse, Sykehuset Innlandet (Ingen interessekonflikter) Forekomst

Detaljer

NAV EURES Nord-Trøndelag EURES rådgiver Melanie Hill. Rekruttere fra utlandet?

NAV EURES Nord-Trøndelag EURES rådgiver Melanie Hill. Rekruttere fra utlandet? NAV EURES Nord-Trøndelag EURES rådgiver Melanie Hill Rekruttere fra utlandet? EU/EØS Over 450 millioner mennesker 28 EU-land pluss EFTA-landene Norge, Island og Liechtenstein samt Sveits Utvidelse 1. mai

Detaljer