Shp-prosjektet Kulturperspektiv på møte mellom bønder og embetsmenn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Shp-prosjektet Kulturperspektiv på møte mellom bønder og embetsmenn"

Transkript

1 Shp-prosjektet Kulturperspektiv på møte mellom bønder og embetsmenn Årsrapport 2011 Prosjektgruppe Det er ikkje gjort endringar når det gjeld organiseringa av prosjektet. Professor Atle Døssland er leiar for det samla prosjektet. Direktør Knut Sprauten er ansvarleg for delprosjekt 1, 1. amanuensis Arnfinn Kjelland for delprosjekt 2, Professor Brynjulv Gjerdåker og dosent Birger Løvlie for delprosjekt 3, jamfør prosjektskissa. Det er sett av årlege midlar i fire år tilsvarande 12,5 prosent frikjøp for leiing av prosjektet og for leiing av delprosjekt 2 og 3. Desse midlane tok til å gjelde frå 2008, og gjekk difor fram til utgangen av Det er elles lagt opp til at fou-delar av stillingane til dei fast tilsette prosjektdeltakarane ved høgskulen skal brukast på prosjektet, supplert med eventuelle fou-stipend ved HVO. Det er også sett av prosjektmidlar som skal dekke eitt årsverk for Knut Sprauten. Saman med forskingsleiar Reidun Høydal utgjer delprosjektleiarane også styringsgruppa for prosjektet. Desse er saman med stipendiatar og masterstipendiatar dei eigentlege prosjektmedarbeidarane. Stipendiatar Frå 1. august 2008 var Harald Krøvel tilsett som stipendiat på delprosjekt 3. Han er oppteken på doktorgradprogram ved NTNU med prosjektet Skulevesenet på bygdene på og talet eit møte mellom to kulturar? Han har professor Steinar Supphellen som rettleiar og Brynjulv som birettleiar. (Sjå vedlegg 2) Frå 1. oktober 2008 vart også Jens Johan Hyvik tilsett som post doc på delprosjekt 1. Han arbeider med fleire ulike prosjekt under fellesvignetten Folkekultur og Elitekultur i Norge (Sjå vedlegg 1) Frå 1. juni 2010 er Mette Vårdal tilsett som stipendiat på delprosjekt 2. Ho er oppteken på doktorgradsprogram ved Universitetet i Bergen og har professor Anne Hilde Nagel som rettleiar og Arnfinn som birettleiar. Prosjektet hennar dreiar seg om Sosiale relasjonar mellom embetsmenn og allmuge i Vågå Ho har no justert noko på tittelen: Sosiale relasjoner mellom embetsmenn, bønder og husmenn i Vågå Mette har sin faste kontorplass ved Norddalsarkivet i Vågå. (Sjå vedlegg 3) Medarbeidarar som har flytta frå Volda Prosjektmedarbeidarane er elles frå hausten meir enn før geografisk spreidd. Jens har flytta til Bø der han har fått fast stilling ved Høgskolen i Telemark. Han har likevel permisjon frå den nye stillinga til 1. august 2012, og får dermed på det næraste fullført post. doc-arbeidet for prosjektet vårt. Brynjulv er frå hausten 2011 pensjonist og er flytta til Oslo. Reidun har teke til i ei ny stilling i Oslo. (Ho har permisjon frå stillinga ved HVO). Begge held likevel fram som prosjektmedarbeidarar. Flyttingane gjer det sjølvsagt litt vanskelegare enn før å arrangere dei små internseminara våre. Dei faste medarbeidarane er no spreidd i Oslo (Knut, Brynjulv og Reidun), Vågå (Mette og Ivar), Bø (Jens) og Volda (Atle, Arnfinn, Birger og Harald). 1

2 Masterstipend Hausten 2009 (12.8.) lyste vi ut inntil tre masterstipend. Vi hadde til saman budsjettert med 8 slike stipend, men på grunn av auka lønskostnader stoppa vi med 6 stipendiater. I utgangspunktet var slike stipend tiltenkte våre eigne masterstudentar på kulturmøte, men rekrutteringsgrunnlaget der var ikkje vore sterkt nok. Av våre eigne masterstudentar fekk Grethe Sliper eitt av stipenda. Ho fullførte våren 2011 med eit prosjekt som dreidde seg om fadderrelasjonar (nettverksanalyse) i Herøy. Ho hadde Arnfinn som rettleiar. Også Beate Moltubakk Ørstavik fekk masterstipend. Ho arbeider med oppgåva Billeder fra Vestkysten av Norge Ein presentasjon av Magdalena Thoresens forfattarskap med særleg fokus på kulturmøte mellom embetsmenn og allmuge. Ho hadde først Per Halse som rettleiar, men frå våren 2011 overtok Reidun Høydal. I tillegg slutta Gunnar Bolstad seg til prosjektet utan å gjere krav på stipend. Han skreiv ei masteravhandling (ferdig hausten 2010) med tittlen Der blev dyktig politiseret. Politisk kulturdannelse i Øvre Telemark rundt 1814, og hadde Brynjulv som rettleiar. Som resultat av ekstern utlysinga delte vi ut endå fire stipend til følgjande masterstudentar. Marthe Glad Munch-Møller fullførte våren 2010 med avhandlinga: Med plikt til å redde sine liv Hungersnød og protest i Dypvååg i Arvin Grepperud: fullførte hausten 2010 avhandlinga: Supplikkene frå Akershus len, Christiania-Strømsø en gjennomgang av saker og argumentasjon (samanliknande analyse av supplikkar frå dei ulke samfunnsgruppene i åra ). Amund Pedersen fullførte våren 2011 avhandlinga: Fra opprør til oppgjør (om eit kornoppløp i Arendal 1813). Alle tre var masterstudentar i historie ved Universitetet i Oslo og hadde Hilde Sandvik som rettleiar. Eyvind York, masterstudent ved Universitetet i Bergen fullførte våren 2010 masteroppgåva: Kongens tru tenar? Møte mellom statsapparat og allmuge i Bergenhus stiftamt i samband med dagskatten Han hadde Ståle Dyrvik som rettleiar. Dei ferdige masteroppgåvene til alle desse masterstudentane er å rekne som delar av prosjektet vårt. Vi har også bedd desse studentane om å skrive samandragsartiklar med vekt på det som er mest relevant i høve til prosjektet vårt. Til no har Munch-Möller, York, Grepperud, Pedersen og Bolstad fullført slike artiklar. Dei er førebels publiserte i høgskulens notatserie 2011 på nettet. Assosierte medarbeidarar og nettverksgruppe I prosjektet var det sett av midlar til Andrew Newby som då var tilsett på Universitetet i Edinburgh, men seinare på Universitetet til Aberdeen. Han ville gjere studiar i Skottland eigna til samanlikning, først og fremst innanfor delprosjekt 3. I denne samanhengen hadde han eit lengre opphald ved HVO våren Andrew er likevel no tilsett som postdoc ved Universitetet i Helsinki. Det vart difor gjort ein avtale som innebar at vi i 2011engasjerer Linda Andersson Burnett, busett i Edinburgh, i 6 månader med 50 % frikjøp. Ho ville då fullføre eitt av dei prosjekta Andrew hadde planlagt. Ho kjem til Volda 7. mars 2012 og skal legge fram noko av dette. I samband med oppstartseminaret hausten 2008 knytte vi meir uformelle band til ein del norske historikarar som arbeider med prosjekt med visse koplingar til våre tema: Gerd Mordt, Margit Løyland, Ola Teige, Ivar Teigum, Bård Frydenlund, Svein Ivar Langhelle, Aud Mikkelsen Tretvik, Thomas Slettebø, Maria Halle. Statusen deira innanfor prosjektet er ikkje formalisert, og vi har heller ikkje følgd opp dette i særleg grad. Men av desse har likevel Ivar Teigum hatt ei særstode som aktiv prosjektmedarbeidar. Han har arbeidd med eit prosjekt med førebels tittel: Rett til ære, jord og ressursar i utmarka omkring Sorenskrivaren Henrik Jacobsen Scmidt og samtida hans i Vågå. Dette har ført fram til den 50 sider lange 2

3 publikasjonen Embetsmenn og allmuge i Vågå 1680 til Denne er i 2011 lagt ut i høgskulens notatserie på nettet. Uformell medarbeidar har også vore Thomas Slettebø som er stipendiat ved Universitetet i Bergen. Han arbeider med avhandlinga: Eneveldets kommunikative strategier: Ideologi, politisk kommunikasjon og maktlegitimering i Danmark-Norge i perioden , og har Anne-Hilde Nagel som rettleiar. Det same gjeld Anne Svånaug Haugan, stipendiat i kulturhistorie ved Høgskolen i Telemark og oppteken på doktorgradsprogram ved NTNU. Prosjektet hennar heiter Med Spil at betiene alle og een hver, og dreiar seg om stadsmusikantane på 1700-talet som i prinsippet hadde einerett på å spele i bryllaup og andre gjestebod også på bygdene. I tillegg må nemnast at også cand philol Knut Bryn, som også var tilstades på arbeidsseminaret i oktober, har slutta seg til prosjektet. Han har registert døypte og fadrar i Årdal i Sogn Desse er no også blitt konverter til BSS-programmet, og han skal lenke embetsfolket og deira fadderaktivitetar i bygda i perioden. Vi etablerte også i 2008 ei meir formell støttegruppe (nettverksgruppe) av sentrale fagfolk ved dei etablerte universiteta: Arne Bugge Amundsen og Øystein Rian (Oslo), Anne-Hilde Nagel (Bergen), Steinar Supphellen (Trondheim) og Narve Fulsås (Tromsø). Dei var kommentatorar på oppstartseminaret hausten Nokre av desse har vi meir sporadisk gjort oss nytte av i 2011 som rådgivarar i enkeltspørsmål, som sensorar for våre eigne masterstudentar og som rettleiarar for stipendiatane. Møte og seminar Vi har halde fram med møte i prosjektgruppa etter mønster frå førre åra, og har hatt ein serie med internseminar, vanlegvis på to til tre timar. Til saman har det vore halde fem formelle møte i prosjektgruppa, 1. februar, 18. mars, 10. mai, juni og 3. november. Dei viktigaste sakene har vore planlegging av arbeidsseminar og sesjon på Nordisk historikermøte, dessutan å få full oversikt over den økonomiske stoda til prosjektet. På alle desse samlingane var det også faglege innlegg. 1. februar hadde Atle eit innlegg om dei nordnorske bygdefarskipparane som elitepersonar. 18. mars la Ivar Teigum fram utkast til artikkelen om embetsmenn og allmuge i Vågå og Mette eit notat om Sosiale relasjoner og kapitalutveksling mellom embetsmenn, bønder og husmenn i Vågå mai la Jens fram tekstanalyse-moment frå artikkelen om klokkaren i «Ola-boka» av John Neergaard (denne artikkelen var då alt trykt i festskriftet til Birger). Atle presenterte utkast til artikkel om Sivert Aarflot og Voldens sogneselskab. 16. juni la Jens fram utkast til ein artikkel han og Andrew skriv: Language, Nationalism and the concept of "two cultures": Norway and Scotland in the Nineteenth Century". 17. juni hadde vi invitert Hans Hosar frå NLI til å drøfte stands- og klassebegrepet. I tillegg presenterte Brynjulv moment frå manuskriptet til monografien om lensmennene i Noreg. Seminaret og den etterfølgjande middagen med sosialt samvær på Volda bygdetun var eit samarbeid med Historiske institutt. (Arrangementet var elles halde til ære for Brynjulv som frå haustsemesteret 2011 skulle pensjonere seg og flytte til Oslo.) 3. november hadde vi invitert stipendiat i kulturhistorie ved Universitetet i Oslo, Bjørn Sverre Hol Haugen til å ha innlegg om kledrakter hos elite og bønder på Austlandet på 1700-talet og om relasjonar dei imellom. Han kalla innlegget Haptisk sans for tekstil. Dessutan hadde Mette eit innlegg om Håkenstad-dynastiet i Vågå og om bruk 3

4 av teoriane til Antonio Gramsci under analysen av dette. Til dette seminaret hadde vi også invitert to museumsfolk frå Volda. Til halvdagssesjonen vår under Nordisk historikermøte i Tromsø, Embetsmenn og bønder i kvar si verd?, hadde vi invitert professor Nils Erik Villstrand (Åbo akademi) og forskar (phd) Martin Borch, København som kommentatorar. Dei skulle også dra samanlikningar med Sverige/Finland og Danmark. Atle, Jens, Harald, Mette og Arnfinn hadde innlegg. Vekta låg på grupper i skjeringspunktet mellom bønder og embetsmenn (klokkarar og lærarar), og dessutan på uformelle nettverk i lokalsamfunna med vekt på fadderskapsrelasjonar. Atle var ordstyrar for første delen og Knut for siste delen. Sesjonen var godt besøkt og vi fekk mange nyttige kommentarar. Prosjektmedarbeidarane sin aktivitet Når det gjeld stipendiatane Harald, Jens og Mette er det lagt ved eigne rapportar (sjå vedlegg 1, 2 og 3). Arnfinn har vore rettleiar for masterstudenten Grethe Sliper som fullførte i vårsemesteret. Hen er òg birettleiar for Mette Vårdal. I vårsemesteret hadde han også høgskulens FoUstipend og arbeidde då vidare med den generelle fadderskapsanalysen, med sikte på dei samanlikningane som han presenterte på Nordiske historikerdagar i Tromsø: Embetsmenns og bønders faddernettverk i Nord-Gudbrandsdalen på 17- og 1800-talet. Ei samanlikning av bygdene Lesja og Lom. I haustsemesteret har han mellombels skifta fokus mot dei nasjonale underoffiserane på 1700-talet. Han har no kartlagt dei med sikte på to artiklar: ein SHPrelevant for det påtenkte festskriftet til Historisk institutts 40-årsjubileum (der han og ser på kva slags fadderskapsnettverk dei går inn i), og ein meir allmenn om underoffisersgruppa med sikte på publisering i Heimen. Utvalet han har kartlagt er frå Gudbrandsdalen ovafor Fåberg / Lillehammer. Atle har brukt tid på administrasjon, særleg planlegging av halvdagssesjonen i Tromsø. Der hadde han også innlegget: Det vi ventar å finne. Arbeidshypotesar for prosjektet. Dessutan har han skrive den prosjektrelevante artikkelen Milesteinar på bondens sjølvstendeveg. Sivert Aarflot og «Voldens Sogneselskab» i årsskriftet Voldaminne. Han arbeidde også med artikkelen «Lutter Bønder vare Faddere til min Daab». Kulturmøte mellom embetsmann og bonde sett gjennom forteljinga til ein offisersson». Denne skal trykkast komande år i festskriftet til Historisk institutts 40-årsjubileum. Vårsemesteret 2011 hadde han elles fullt frikjøp for å arbeide med bind II av Norges fiskeri- og kysthistorie. Dette arbeidet heldt fram på full tid i tre semester frå og med våren Birger heldt foredrag med temaet Fra statspietisme til nasjonsbygging under seminaret «Luther, samfunnet og mennesket» på Ørland Han heldt også foredrag på eit kyrkjejubileums-seminar i Tvedestrand : Glimt fra kirkelivet i Tvedestrand. Det handla om presten Andreas Fayes rolle i lærarutdanninga Birger var elles sjukmeld i februar og mars og i halv stilling resten av året. Brynjulv har, ved sida av arbeid som birettleiar for Harald, fullført bondelensmannsmonografien: Statstenestemann og «Almuens Formand». Lensmannsombodet og lensmenn i det nordafjelske Noreg ca Denne kom ut på Tapir forlag ved utgangen av året Brynjulv vart elles, som nemnt, pensjonist frå hausten 2011, men held fram som prosjektmedarbeidar. 4

5 Knut sitt arbeid vil frå no av gjelde dei militære embetsmennene sitt forhold til bøndene. Det har arbeidstittelen: Kulturmøter mellom bønder og militære embetsmenn. En studie basert på generalauditøreiatets arkiv. Han vil sette av nokre månadsverk til dette komande år. Reidun har frå hausten 2011 permisjon frå stillinga som forskingsleiar ved HVO, og har for tida nokolunde tilsvarande stilling ved Arkitekthøgskolen i Oslo. Ho er likevel framleis prosjektmedarbeidar og er rettleiar for Beate Moltubakk Ørstavik som har masterstipend frå prosjektet vårt. Mange publikasjonar og seminarinnlegg Dette året har prosjektet for alvor teke til å vise att i form av publikasjonar. Her må særleg nemnast Brynjulvs monografi om lensmennene: Statstenestemann og «Almuens Formand». Lensmannsombodet og lensmenn i det nordafjellske Noreg ca ». Vidare er det grunn til å nemne Ivar Teigums store artikkel, publisert i høgskulens notatserie på nett: Notat nr. 14: Embetsmenn og allmuge i Vågå 1680 til I tillegg kjem to ferdige masteravhandlingar (i tillegg til dei fem som er fullførte tidlegare): 1. Amund Pedersen: Kornoppløpet i Arendal Deltagere, organisasjon og legitimering. 2. Grethe Sliper: Fadderskapsrelasjoner mellom embetsfolket og allmuen i Herøy prestegjeld Følgjande samandragsartiklar frå masterstipendiatane er publisert i høgskulens notatserie på nett: Notat nr. 9: Eyvind York: «der effter blef stor Bulder och Allarm». Bondemotstand og embetsmenn i Bergenhus stiftamt i samband med dagskatten Notat nr. 10: Marthe Glad Munch-Möller: Mat protest og verdighet. Kommunikasjon mellom allmue og embetsmenn under hungersnøden i Dypvåg Notat nr. 15: Arvin Grepperud: «med ond Bescheed, Hug och Slag» Forholdet mellom bønder og embetsmenn slik det går fram av supplikker i årene i Akershus len. Notat nr. 16: Amund Pedersen: Matopprør eller maktopprør. En nærstudie av kornoppløpet i Arendal Notat nr. 17. Gunnar Bolstad: Politisk kulturdannelse i Bratsberg amt. Jens publiserte m.a. artikkelen Klokkeren i Ola-boka. En studie av forholdet mellom folk og elite i Norge omkring I: Guds folk og folkets gud. Artiklar om kyrkjeliv og gudstru i historie og samtid. Festskrift til Birger Løvlie. Når det gjeld seminarinnlegg er sjølvsagt dei fem innlegga på Nordisk historikermøte i Tromsø august særleg verdt å framheve, men det har også vore innlegg på større konferansar/seminar av Birger og Jens. Eit par av mastertipendiatane vil også levere bidrag til ei artikkelsamling om bondeopprør. (Også Thomas Slettebø skal ha ein artikkel der.) Boka er planlagt utgjeven i 2012, og Hilde Sandvik er med i redaksjonen. Under planlegging er elles fire til fem artiklar knytt til prosjektet, som skal publiserast i festskriftet for Historisk institutt komande år. 5

6 Vi kan elles vise til prosjektets webside som vert oppdatert og supplert med ujamne mellomrom: HVO 5. januar 2012 Atle Vedlegg 1: Årsrapport 2011 Jens Johan Hyvik Mitt prosjekt: Folkekultur og Elitekultur i Norge Faglig aktivitet: Også i 2011 har jeg arbeidet med flere delprosjekt. Jeg har publisert flere artikler og deltatt på konferanser, herunder også internasjonale konferanser. I løpet av 2011 har jeg konsentrert det faglige arbeidet om følgende emner: 1. Klokkeren. En del av arbeidet mitt har sentrert rundt temaet klokkere og klokkerstillingen som en mellomposisjon i det norske samfunnet. I 2011 ble artikkelen Klokkeren i Ola-boka : en studie av forholdet mellom folk og elite i Norge omkring 1830 publisert i Festskriftet til Birger Løvlie (Tapir forlag). Jeg holdt også et innlegg (med paper ) om klokkeren på Nordisk historiemøte i Tromsø i august. Jeg arbeidet videre med klokkeren utover i 2011 og vil også fortsette med arbeidet våren 2012 med sikte på å skrive en mer generell artikkel (eventuelt en mindre bok). 2. Tokulturlæra. a. Som jeg skrev i fjorårets melding innledet Andrew Newby og meg et samarbeid om å skrive en artikkel der vi sammenligner Norge og Skottland. I 2011 har vi skrevet hoveddelen av denne artikkelen og utkast har vært lagt fram på SHP-seminar i Volda og et nasjonalismeseminar seminar i Helsingfors. Vi er i disse dager i ferd med å sluttføre artikkelen og vi sende den til et internasjonalt tidsskrift. Den foreløpige tittelen er Language, Nationalism and the concept of Two Cultures : Norway and Scotland in the Nineteenth Century. b. Jeg arbeider med en artikkel om tokulturæra og særlig den tidlige fasen (1850- og 1860 årene) til jubileumsskriftet til Historisk institutt ved Høgskulen i Volda. Her bygger jeg videre på et manus jeg har jobbet med tidligere i post doc-perioden. Dette arbeidet har nok vist seg å være tyngre enn jeg hadde regnet med. 3. P.A. Munch og samtidens språkdebatter. Som nevnt i fjorårets årsmelding deltok jeg i desember 2010 på et seminar i Oslo i anledning at det er 200 år siden Peter Andreas Munch ble født, med et innlegg om Munchs språklige program. Seminarinnleggene danner utgangspunkt for en antologi som nå er under publisering (Dreyer forlag), og der jeg deltar med en artikkel med utgangspunkt i innlegget. 4. Oppfølging av boka Språk og nasjon (se årsmelding for 2010). Våren 2011 deltok jeg med et innlegg om norsk målreising på Annual Conference of the Society for the Advancement of Scandinavian Study i Chicago. Sammen med Oddmund Hoel hadde jeg ansvar for en sesjon ved Nordiske historiedager om Nordiske målreisingsstrategier og jeg har deltatt på Nynorsk fagdag i Oslo i februar og snakket om Jacob Aalls 6

7 forhold til de norske språkdebattene på et seminar i desember. Jeg skrev også en populærvitenskapelig artikkel om Ove Guldberg og språkspørsmålet til magasinet Historie. Jeg har også gjort andre faglige oppgaver. Jeg er med på et bokprosjekt om den moderne historien til Israel/Palestina (sammen med Inger Marie Okkenhaug og Kjartan Andersen). Videre hadde jeg hovedansvaret for å utarbeide en prosjektsøknad om nettverksmidler fra Norges Forskningsråd i forbindelse med 1814-jubileet. Prosjektet er et samarbeid mellom historikermiljøene ved Høgskulen i Volda, Høgskulen i Sogndal og Høgskolen i Telemark og skal resultere i en antologi om 1814 på Nordvestlandet og i Telemark. Prosjektetsøknad ble sendt NFR i desember med Høgskulen i Telemark som ansvarlig institusjon. Jeg er også fremdeles involvert i arbeidet med å utgi en jubileumsantologi for 10 år med mastergrad i Nynorsk skriftkultur ved Ivar Aasen-instituttet (red. sammen med Stephen J. Walton). Denne vil etter planen komme ut på Novus forlag i august I denne vil også bidra med en artikkel (min prøveforelesning til PhD-graden fra 2007). Planer for 2012 Min postdoktorperiode tar slutt 1. august Våren 2011 ble jeg ansatt som førsteamanuensis i moderne historie ved Høgskolen i Telemark (avd Bø). Jeg ble tilsatt i stillingen ved HiT fra 1. august 2011, men fikk et års permisjon for å holde fram med postdoktorstipendet fram til sommeren Det vil si at jeg nesten fullfører stipendperioden (det blir noen måneder mindre enn planlagt). Vinteren og våren 2012 vil jeg i hovedsak konsentrere meg om å sluttføre artikkelen om tokulturlæra til jubileumsskriftet, samt fullføre arbeidet om klokkeren. Jeg tar sikte på å delta på Annual Conference of the Society for the Advancement of Scandinavian Study i Utah i mai 2012 med et innlegg om klokkerene, samt muligens en konferanse om 1814 I København rett før det. Dessuten vil jeg følge opp andre ting og prøve å knytte opp flest mulig løse tråder før jeg tiltrer i ny stilling i august. Undervisning, administrasjon og annet: Siden 1. mars 2010 hadde jeg redusert stilling til 92.5 % (pga politisk verv). 1. mars 2011 var jeg tilbake i 100 %. Jeg har deltatt på møter og seminar til prosjektgruppa til kulturmøteprosjektet, deltatt i det administrative arbeidet ved instituttet og utført undervisningsplikten (25 %). Våren 2011 underviste jeg mye slik at jeg høsten 2011 og våren 2012 har mindre undervisning. Til slutt bør det nevnes at jeg sammen med min familie høsten 2011 flyttet fra Volda til Bø i Telemark, og jeg utfører siste del av postdoktorperioden fra Bø. Høgskulen i Telemark har gitt meg kontor og stilt alle fasiliteter til rådighet for meg her. Jeg vil benytte anledningen til å takke Høgskulen i Volda, Høgskolen i Telemark og framfor alt prosjektleder for at vi i samarbeid har funnet gode og smidige løsninger i forbindlelse med avslutning av min postdoktorperiode ved Høgskulen i Volda og tilsetting i ny stilling ved Høgskulen i Telemark. 7

8 Publikasjoner og konferanseinnlegg i 2011 Klokkeren i Ola-boka : en studie av forholdet mellom folk og elite i Norge omkring 1830, i Guds folk og folkets Gud : artiklar om kyrkjeliv og gudstru i historie og samtid : festskrift til Birger Løvlie. Tapir Akademisk Forlag 2011, s Ove Guldberg - den første dansk-norske språkpolitkaren? i HISTORIE - Populærhistorisk magasin 2011 (3) s Ivar Aasen og tokulturlæra. Innlegg ved Nynorsk fagdag. Oslo 18. februar. Norwegian language revival Innlegg ved Annual Conference of the Society for the Advancement of Scandinavian Study. 29. april. Klokkeren - mellom embetsmann og bonde. Innlegg ved Nordisk historiemøte 12. august Nordiske målreisingsstrategier Rundebordsesjon ved Nordisk historiemøte (anvarlig saman med Oddmund L. Hoel) 13. august Norsk Målreising innlegg ved Nordisk historiemøte. 13 august Jacob Aall og det norske språket. Innlegg ved Opplysnings-seminar. Arendal 9. desember Bø 2. januar 2012 Jens Johan Hyvik Post. doc. Stipendiat Historisk institutt Høgskulen i Volda Vedlegg 2: Årsrapport 2011 Harald Krøvel Mitt prosjekt: Skulevesenet på bygdene på og 1800-talet eit møte mellom to kulturar? Ved årsskiftet 2011/12 har eg lagt bak meg sju semesters arbeid med prosjektet mitt. Det siste året har eg arbeidd vidare med undersøkinga av den sosiokulturelle bakgrunnen og utviklinga til omgangsskulelærarar i Nord-Gudbrandsdalen. Medan det i 2010 var lærarar frå Vågå prestegjeld som var i fokus, gjennomførte eg i løpet av første halvdel av 2011 ein analyse av kring 30 skulehaldarar som tente i Lesja prestegjeld i perioden ca Siktemålet har vore å undersøkje den sosiale og kulturelle orienteringa til ei gruppe som kan seiast å ha vore i ein mellomposisjon i bygdesamfunnet i forhold til den påståtte todelinga i eit snevert embetsmannssjikt og den store gruppa av bønder. 8

9 I første halvdel av 2011 utarbeidde eg også ein analyse av konflikten om innføring av ny salmebok i Vågå i åra kring Her stod embetsmenn mot allmuge, og skulehaldarane inntok ein interessant mellomposisjon i denne striden. I andre halvdel av 2011 har eg arbeidd med ein sosiokulturell analyse av omgangsskulelærarar i Kvernes prestegjeld på Nordmøre, tilsvarande analysen av skulehaldarane i Vågå og Lesja. Kring lærarar er identifiserte i Kvernes prestegjeld, og detaljerte undersøkingar er gjennomførte for 23 av desse. Denne analysen vil danne grunnlaget for ein komparasjon mellom dei to analyseområda på overordna plan: Nord-Gudbrandsdalen (Vågå, Lesja) og Nordmøre (Kvernes). I august heldt eg eit innlegg på ein delsesjon som SHP-prosjektet hadde ansvar for ved dei nordiske historikardagane i Tromsø. Tittelen på innlegget var Omgangsskulelæraren i ein mellomposisjon mellom to kulturar? I tråd med føresetnadene for tilsetjinga, har eg i perioden gjennomført undervisning ved historisk institutt som svarar til kring 25 % stilling. Frå og med 1. januar 2012 og ut stipendiatsperioden vil eg arbeide med prosjektet i 60 % stilling (reduksjon frå 100 %). Sluttdatoen for prosjektet (opphavleg ) vil då verte forskyvd tilsvarande utover haustsemesteret Volda, 5. januar 2012 Harald Krøvel Stipendiat Historisk institutt Høgskulen i Volda Vedlegg 3: Årsrapport 2011 Mette Vårdal Mitt prosjekt: Sosiale relasjoner mellom embetsmenn, bønder og husmenn i Vågå Eg har no bak meg 3 semester, og er såleis halvvegs. Etter planen skal eg vere ferdig , men på grunn av politiske verv vil dette bli utsatt ei lita tid, til hausten I året som er gått, har eg kartlagt og arbeidd med å legge til rette kjeldematerialet. Oppdaginga av nytt materiale har endra noko på prosjektet, frå å arbeide med eit todelt perspektiv embetsmenn og allmuge, til å ha ein tredeling mellom embetsmenn, bønder og husmenn. Tidsperioden er sett til Arbeidet er konsentrert rundt tre arkiv: samling etter presten Johan Storm på Riksarkivet, gardsarkivet på Håkenstad i Vågå og arkivet frå husmannsplassen Bersveinstuen på Norddalsarkivet i Vågå. For å få eit større kvantitativt og samanliknbart materiale kartlegg eg og dei fadderskapsrelasjonane der embetsmenn er med som forelder eller fadder. 9

10 I året som gjekk har eg konsentrert arbeidet med å samle inn og legge til rette tekstene for analyse. Som del av opplæringa til Phd-graden har eg i år gjennomført seminar i vitskapsteori og etikk i regi av UiB og Phd-seminar om tekstanalyse i regi av NTNU og UiB. Eg har delteke med paper på to forskargruppeseminar ved AHKR ved UiB, og tilsvarande på arbeidsseminar i Volda. Eg deltok og på halvdagssesjonen på Nordiske historikardagar i Tromsø, med paperet Sosiale og økonomiske relasjoner mellom embetsmenn og allmue i Vågå Eg har framleis kontor på Nordalsarkivet i Vågå, og prosjektet mitt har fått merksemd lokalt. 11 mars presenterte eg det på årsmøte i historielaget i Vågå, og under arrangementet gå gardmillom i sommar hadde eg eit kåseri om matkulturen til embetsmenn i Vågå, på Gammel-Kleppe 23. juli. Vågå Mette Vårdal Stipendiat, Historisk institutt, Høgskulen i Volda 10

Shp-prosjektet Kulturperspektiv på møte mellom bønder og embetsmenn

Shp-prosjektet Kulturperspektiv på møte mellom bønder og embetsmenn Shp-prosjektet Kulturperspektiv på møte mellom bønder og embetsmenn Årsrapport 2010 Prosjektgruppe Det er ikkje gjort endringar når det gjeld organiseringa av prosjektet. Professor Atle Døssland er leiar

Detaljer

Shp-prosjektet Kulturperspektiv på møte mellom bønder og embetsmenn

Shp-prosjektet Kulturperspektiv på møte mellom bønder og embetsmenn Shp-prosjektet Kulturperspektiv på møte mellom bønder og embetsmenn Årsrapport 2012 Prosjektgruppe Det er ikkje gjort endringar når det gjeld organiseringa av prosjektet sidan dei førre årsmeldingane.

Detaljer

FoU ved HVO faglege satsingsområde. Personleg kompetansebygging, regional forankring og nasjonal akkreditering

FoU ved HVO faglege satsingsområde. Personleg kompetansebygging, regional forankring og nasjonal akkreditering FoU ved HVO faglege satsingsområde Personleg kompetansebygging, regional forankring og nasjonal akkreditering Innstilling frå Forskingsutvalet Volda, 28.05.04 Innleiing Forskingsutvalet oppnemnde i møte

Detaljer

MØTEBOK. Læringsmiljøutvalet. Sakskart. Møtestad: Møterom 2020, Høgskulebygget Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 12:30-14:30

MØTEBOK. Læringsmiljøutvalet. Sakskart. Møtestad: Møterom 2020, Høgskulebygget Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 12:30-14:30 MØTEBOK Læringsmiljøutvalet Møtestad: Møterom 2020, Høgskulebygget : 26.11.2014 Tidspunkt: 12:30-14:30 Til stades: Thomas Nybø, Annicken Lindseth, Heidi Sofie Gommerud, Aud Marie Stundal, Wenche Fjørtoft,

Detaljer

IKT-kompetanse for øvingsskular

IKT-kompetanse for øvingsskular Notat / Svein Arnesen IKT-kompetanse for øvingsskular Spørjeundersøking ved Vartdal skule VOLDA Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Svein Arnesen Høgskulen i Volda -7 Svein Arnesen http://www.hivolda.no/fou

Detaljer

KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule

KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule Kroppsøvingsseksjonen og kunnskapsløftet Kroppsøving - Fysisk aktiv skulekvardag/fysisk

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging.

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging. Handlingsplan for Pasientreiser, Helse Fonna Ved Margareth Sørensen, funksjonsleiar Pasientreiser, Svanaug Løkling, seksjonsleiar akuttmottak Haugesund og Anne Hilde Bjøntegård, klinikkdirektør. Oversikt

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

Referat frå møte i Internasjonalt forum

Referat frå møte i Internasjonalt forum Referat frå møte i Internasjonalt forum Når: Tysdag 31.januar kl.12 Stad: Foss, stort møterom Til stades: Terje Bjelle, Bjarne Gjermundstad, Kari Thorsen, Åge Wiberg Bøyum, Ane Bergersen, Erik Kyrkjebø,

Detaljer

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201103360-4 Arkivnr. 522 Saksh. Alver, Inge Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 13.11.2012-14.11.2012 Opplæring i kinesisk språk (mandarin)

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 10.09.2013 Tid: 16.30 Kl. 1630-1700: Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang Varamedlemmer

Detaljer

Vi jubilerer med Kristofer Uppdal: «NARREN SYNG» Med John Pål Inderberg og Ragnhild Vannebo, musikk og dikt Ellrun Ystad med tonesette dikt

Vi jubilerer med Kristofer Uppdal: «NARREN SYNG» Med John Pål Inderberg og Ragnhild Vannebo, musikk og dikt Ellrun Ystad med tonesette dikt NOREGS MÅLLAG 100 ÅR 1906 2006 NOREGS MÅLLAG 100 ÅR 1906 2006 NOREGS MÅLLAG 100 ÅR 1906 2006 NOREGS MÅLLAG 100 ÅR 1906 2006 NOREGS MÅLLAG 100 ÅR 1906 2006 NOREGS MÅLLAG 100 ÅR 1906 2006 Vi jubilerer med

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGS- OG FORMIDLINGSUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGS- OG FORMIDLINGSUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGS- OG FORMIDLINGSUTVALGET ONSDAG 14.6.2017 kl. 12.15 14.00 Stad: Rom 326 HF-bygget Innkalt: Anne Beate Maurseth (leiar), Helge Sandøy, Henning Laugerud, Christine Hamm, Anders

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum. Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.no Spørjeliste nr. 253 Fadderskap Den som svarar på lista er samd i at svaret

Detaljer

Vurdering av allianse og alternativ

Vurdering av allianse og alternativ Leiinga Høgskulen i Volda Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Postboks 500 6101 Volda Telefon: 70 07 50 00 Besøksadresse: Joplassvegen 11 6103 Volda postmottak@hivolda.no www.hivolda.no

Detaljer

Svar til Universitetet i Bergen på intensjonsnotat om framtidig og tettare samarbeid

Svar til Universitetet i Bergen på intensjonsnotat om framtidig og tettare samarbeid Leiinga Høgskulen i Volda Universitetet i Bergen 5020 BERGEN Postboks 500 6101 Volda Telefon: 70 07 50 00 Besøksadresse: Joplassvegen 11 6103 Volda postmottak@hivolda.no www.hivolda.no Dykkar referanse

Detaljer

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Fagmøte 4 og 5 mars 2015 Litt om meg sjølv; 1. Frå Finsland, om lag 30 km nordvest frå Kristiansand (Songdalen kommune, Vest Agder). 2. Utdanna

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Til stades på møtet: 15, alle med røysterett Sak 1 Opning av møtet 1.1 Godkjenning

Detaljer

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 1 PROTOKOLL Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 L01/09 Oppnemning av møteleiar, referent, tellekorps og to personar til å skriva under landsmøteprotokollen.

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

The function of special education Speed. Peder Haug, Høgskulen i Volda prosjektleiar FAU, Ålesund kommune 15. januar 2013

The function of special education Speed. Peder Haug, Høgskulen i Volda prosjektleiar FAU, Ålesund kommune 15. januar 2013 The function of special education Speed Peder Haug, Høgskulen i Volda prosjektleiar FAU, Ålesund kommune 15. januar 2013 1 Det som det heile handlar om Målsettinga: Vi ønskjer å gjennomføre prosjektet

Detaljer

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Framtidas bustadbehov blir i hovudsak påverka av størrelsen på folketalet og alderssamansettinga i befolkninga. Aldersforskyvingar i befolkninga forårsakar

Detaljer

Rådgjevarkonferansen 2009

Rådgjevarkonferansen 2009 Rådgjevarkonferansen 2009 Dei neste 15 min. Tørre facts om HSF Utfordringar for HSF HSF - ein attraktiv høgskule? Utdanningar ved HSF og spennande planar Ta med elevane på besøk til HSF! Tørre facts Høgskulen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 024 G00 &01 Arkivsaksnr.: 11/808-2. Rammeavtale for samhandling mellom kommunane og Helse Førde

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 024 G00 &01 Arkivsaksnr.: 11/808-2. Rammeavtale for samhandling mellom kommunane og Helse Førde SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 024 G00 &01 Arkivsaksnr.: 11/808-2 Rammeavtale for samhandling mellom kommunane og Helse Førde TILRÅDING: Leikanger kommune har ikkje merknader til framlegget

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800 Sogndal kommune Utval: Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800 Pkt 1 OPNING A. Konstituering av møte Felles møte med Leikanger ungdomsråd kl. 1500-1630,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2011 Tid: 08.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2011 Tid: 08.30 Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen : 16.02.2011 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er utlagde

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

Internasjonal vidaregåande skule

Internasjonal vidaregåande skule Internasjonal vidaregåande skule Tilbod om eit skuleår i utlandet Elevar som tek Vg1 på Studiespesialiserande utdanningsprogram i år, kan ta Vg2 i Skottland neste år. Møre og Romsdal fylkeskommune 1. Innleiing

Detaljer

«Han (eller ho) kunne fare. Slektsforskardagen 30.10.2010 Ålesund Arnfinn Kjelland

«Han (eller ho) kunne fare. Slektsforskardagen 30.10.2010 Ålesund Arnfinn Kjelland «Han (eller ho) kunne fare skikkelegåtogfåsegeit seg eit bygdamenneskje» Om flytting og levebrød «i gamle dagar» Slektsforskardagen 30.10.2010 Ålesund Arnfinn Kjelland Kva er flytting? noko som gir slektsgranskarar

Detaljer

ORIENTERING OM MELLOMBELSE TILSETTINGAR VED HSF

ORIENTERING OM MELLOMBELSE TILSETTINGAR VED HSF Saksframlegg Dato Referanse 31.05.2011 2011/551-2955/2011 Sakshandsamar Bente Heiberg/Wenche Fjørtoft, tlf 57 67 61 20 Saksgang: Saksnr. Utval Møtedato VS 11/47 Høgskulestyret 16.06.2011 ORIENTERING OM

Detaljer

Trondheim. Møre og Romsdal. Bergen. Oslo

Trondheim. Møre og Romsdal. Bergen. Oslo Trondheim Møre og Romsdal Bergen Oslo Innholdsfortegnelse 1. Tiltak K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommunar og kommunar... 3 2. Organisering og forankring... 3 3. Oppnådde resultat... 3 Hovudmål

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT: KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE Prosjektet starta opp i 2012 som eit samarbeidsprosjekt mellom Hjeltnes vgs, Sogn jord og hagebruksskule, Norsk fruktrådgiving Hardanger

Detaljer

FU sak Godkjenning av protokoll frå FU-møte 3/2015, 12. mars

FU sak Godkjenning av protokoll frå FU-møte 3/2015, 12. mars Forskingsutvalet Protokoll: Møte i Forskingsutvalet (FU) nr 4/2015. Tid: Tysdag 21. april kl 12.15. Møterom: BK 220 (VIP-romet). Faste medlemmer: Eining Per Halse (leiar) Rektor X Ketil Jarl Halse (nestleiar)

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I FFU FREDAG KL

REFERAT FRÅ MØTE I FFU FREDAG KL REFERAT FRÅ MØTE I FFU FREDAG 18.10.2013 KL. 13.15 15.30 Til stades: Tor Trolie (leiar), Torodd Kinn (for Helge Sandøy), Daniel Apollon (for Jill Walker Rettberg), Kjersti Aarstein, Marte Nordanger og

Detaljer

Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane

Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane Frå 1. juli i år vert det innført eit nytt regelverk for regionalstøtte i EØS-området, noko som krev

Detaljer

Avtale mellom. Sogn og Fjordane fylkeskommune og. Høgskulen i Sogn og Fjordane. om produksjon av. fylkeshistorie for Sogn og Fjordane

Avtale mellom. Sogn og Fjordane fylkeskommune og. Høgskulen i Sogn og Fjordane. om produksjon av. fylkeshistorie for Sogn og Fjordane Avtale mellom Sogn og Fjordane fylkeskommune og Høgskulen i Sogn og Fjordane om produksjon av fylkeshistorie for Sogn og Fjordane 1 Innhald Avtale om forskings og utviklingsprosjekt... 3 1. Partar... 3

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo)

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) rundskriv nr 5/09 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Dato: Ref: 16.03.2009 MR 9146/2009/040 Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) Fylkesutdanningsdirektøren meiner

Detaljer

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1. Referat Til stades: Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.vara Frå administrasjonen: Linda Dyrnes dagleg

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

ÅRSRAPPORT FRÅ KREFTOMSORG. Årdal kommune

ÅRSRAPPORT FRÅ KREFTOMSORG. Årdal kommune ÅRSRAPPORT FRÅ KREFTOMSORG Årdal kommune 2011 Innhold 1.0 Kreftomsorga i Årdal... 3 1.1 Kreftsjukepleiar... 3 1.2 Nettverk for ressurssjukepleiarar... 3 1.3 Hospitering... 5 2.0 Plan vidare... 5 2.1 Kreftsjukepleiar...

Detaljer

Problemet «den nyaste tids busetnadshistorie»

Problemet «den nyaste tids busetnadshistorie» Problemet «den nyaste tids busetnadshistorie» Av Arnfinn Kjelland Innleiing Først ei presisering: med «busetnadssoge» meiner eg den tradisjonsrike lokalhistorie- /bygdeboksjangeren «gards- og ættesoge».

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Kva er økologisk matproduksjon?

Kva er økologisk matproduksjon? Nynorsk Arbeidshefte om økologisk landbruk for elevar i grunnskulen Nynorsk Arbeidsheftet er utarbeidd av og utgjeve av Norsk senter for økologisk landbruk med økonomisk støtte frå Fylkesmannens landbruksavdeling

Detaljer

Nærmiljøutvikling Evaluering av eit studieemne i studiet Frivilleg og offentleg

Nærmiljøutvikling Evaluering av eit studieemne i studiet Frivilleg og offentleg Notat 2/2007 Randi Bergem Nærmiljøutvikling Evaluering av eit studieemne i studiet Frivilleg og offentleg VOLDA 2007 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Finansiering Forfattar ISSN Distribusjon Evaluering

Detaljer

DATO: 31.08. 2015 SAKSHANDSAMAR: Gjertrud Jacobsen SAKA GJELD: Status for innføring av pakkeforløp for kreft i Helse Vest

DATO: 31.08. 2015 SAKSHANDSAMAR: Gjertrud Jacobsen SAKA GJELD: Status for innføring av pakkeforløp for kreft i Helse Vest STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 31.08. 2015 SAKSHANDSAMAR: Gjertrud Jacobsen SAKA GJELD: Status for innføring av pakkeforløp for kreft i Helse Vest ARKIVSAK: 2014/246 STYRESAK:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkivsaksnr.: 06/482

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkivsaksnr.: 06/482 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkivsaksnr.: 06/482 Arkiv: F00 ARBEIDS- OG VELFERDSKONTOR I BALESTRAND KOMMUNE - MÅL, INNHALD OG FRAMDRIFTSPLAN Vedlegg: Bakgrunn: Sak 3/07 i utval for oppvekst

Detaljer

Evaluering av offentleglova bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare?

Evaluering av offentleglova bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare? bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare? Kst. lovrådgjevar Ole Knut Løstegaard Evalueringskonferansen, Bergen 19. september 2014 Evaluering av offentleglova bakgrunn Prosessen

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 29/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 29/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.9.2013 Kl.: 12.00 13.15 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 29/13 35/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Peggy

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng

Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng Høgskolen i Bergen Bachelorstudium: Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng Innleiing Barnehagelærarutdanning er ei treårig forskningsbasert, profesjonsretta og

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Studieplan Funksjonsretta leiing for påtaleleiarar

Studieplan Funksjonsretta leiing for påtaleleiarar Studieplan Funksjonsretta leiing for påtaleleiarar 15 studiepoeng Godkjent av høgskolestyret 16. juni 2008 Revisjon godkjent av rektor 14. november 2011 1. Innleiing Alle organisasjonar av ein viss storleik

Detaljer

Rektorforum 15. april

Rektorforum 15. april Til Skolen v/ rektor IKF-Rundskriv 06-2008 Oslo, 18. februar 2008 Rektorforum 15. april Viser til særmøte under rektorsamlinga i Tromsø i januar. Der vart det bedt om at IKF arrangerer eit rektorforum

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Høgskulestyret

MØTEPROTOKOLL. Høgskulestyret HOGSKULEN I VOLDA Styremøte 4/2016 MØTEPROTOKOLL Høgskulestyret Møtedato: 10.03.2016 kl. 9:00-15:20 Møtestad: Hotel Alexandra i Loen Arkivsak: 15/00052 Møtt: Johann Roppen Jens Standal Groven Tor-Johan

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for Helse og omsorg Møtestad: Herøy rådhus, formannskapssalen Dato: 16.05.2013 Tid: 12:00 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere

Detaljer

12/2011 NOTAT. Hallgerd Conradi og Kåre Heggen

12/2011 NOTAT. Hallgerd Conradi og Kåre Heggen 12/11 NOTAT Hallgerd Conradi og Kåre Heggen dei nye studentane på barnevernspedagog- og sosionomstudiet 11 Forord Institutt for sosialfag fekk eit ekstra stort kull med nye studentar på studia i barnevernspedagogikk

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200903324-51 Arkivnr. 520 Saksh. Farestveit, Linda Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.09.2013 EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2007

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2007 Rapport om målbruk i offentleg teneste 27 Institusjon: Adresse: Postnummer og -stad: Kontaktperson: E-post: Tlf.: Dato: Høgskolen i Sør-Trøndelag 74 Trondheim Lisbeth Viken lisbeth.viken@hist.no 7355927

Detaljer

Kjeldebruk og referanseteknikk

Kjeldebruk og referanseteknikk Kjeldebruk og referanseteknikk Presentasjon på kurs i akademisk skriving 20. november 2013 Kirsti Langstøyl Biblioteket, Høgskulen i Volda Formulere søk/søkeprofil Kva er oppgåveteksten (dersom oppgåva

Detaljer

REGLAR FOR BACHELOR- OG MASTEROPPGÅVA DET TEKNISK-NATURVITSKAPLEGE FAKULTET

REGLAR FOR BACHELOR- OG MASTEROPPGÅVA DET TEKNISK-NATURVITSKAPLEGE FAKULTET REGLAR FOR BACHELOR- OG MASTEROPPGÅVA DET TEKNISK-NATURVITSKAPLEGE FAKULTET INNLEIING Dette skrivet gir reglane for utføring av bachelor- og masteroppgåva. Reglane er fastsette av fakultetet og gir rammene

Detaljer

Med god informasjon i bagasjen

Med god informasjon i bagasjen Evaluering av pasientinformasjon Med god informasjon i bagasjen Johan Barstad Lærings og meistringssenteret Helse Sunnmøre HF SAMAN om OPP Hotell Britannia, Trondheim 18. Februar 2010 Sunnmørsposten, 08.02.10

Detaljer

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Folketalsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflyttinga (innflytting minus utflytting). Fødselsfrekvensar og dødsratar

Detaljer

Nettverksgruppa på hospiteringsbesøk i Danmark

Nettverksgruppa på hospiteringsbesøk i Danmark Nettverksgruppa på hospiteringsbesøk i Danmark Onsdag 10.september, sette nettverksgruppa for læring og mestring i Helse Vest, kursen mot Danmark. Me møttes frå nord til sør i Helse Vest på flyplassen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER PERSONAL-OG LØNSUTVALET 04.06.2003

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER PERSONAL-OG LØNSUTVALET 04.06.2003 OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: PERSONAL- OG LØNSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2003 Tid: 17.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER

Detaljer

Notat om historie og kulturlandskap

Notat om historie og kulturlandskap Notat om historie og kulturlandskap på del av g.nr. 40, br.nr. 1 og 13 Hauge i Kvinnherad planlagt regulert til bustadføremål. Tunet 2012 Hatlestrand november 2012 Karin Rabben Vangdal og Svein-Åge Vangdal

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte.

Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte. VESTNES KOMMUNE Administrasjonsutvalet Innkalling til møte i Administrasjonsutvalet Møtestad: Dato: Formannskapssalen, Rådhuset, 11.04.2008 Kl.15:00 Dei som er inhabile i ei sak vert bedne om å gje melding,

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Strategiplan for FoU

Strategiplan for FoU FoU Strategiplan for FoU 2008-2011 Vedteken av styret for HVO 24. april 2008 FoU ved HVO mål, faglege satsingsområde, kompetanseutvikling og tiltak 1 INNLEIING Arbeidet med strategiplan for FoU for perioden

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Sentraladministrasjonen Støtteeining fag og utvikling. Kopi: Livsfasegruppa

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Sentraladministrasjonen Støtteeining fag og utvikling. Kopi: Livsfasegruppa Notat Til: Kopi: Frå: Rådmann Livsfasegruppa Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 450 07/1506 8741/07 06.09.2007 LIVSFASEORIENTERT PERSONALPOLITIKK Seniordel Arbeidsgruppa har hatt 2 samlingar. I tillegg

Detaljer

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sognekraft, Vik Møtedato: 28.02.2014 Tid: 09:30-13:45. A.

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sognekraft, Vik Møtedato: 28.02.2014 Tid: 09:30-13:45. A. Sogn regionråd Postboks 153 6851 SOGNDAL Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sognekraft, Vik Møtedato: 28.02.2014 Tid: 09:3013:45 A. Desse møtte Faste medlemmar Noralv Distad, ordførar Aurland

Detaljer

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg.

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. SØKNAD OM MIDLAR TIL PROSJEKT FRÅ PROGRAM OPPLEVINGSNÆRINGAR 2009 Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. A: Her skal du fylle inn nøkkeldata for søknad og søkjar. Nøkkeldata for søknad

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Wilhelm Engelsen (Ap) Jens Arne

Detaljer

1. Stillingsstruktur og kompetansekrav for kirkelige undervisningsmedarbeidere

1. Stillingsstruktur og kompetansekrav for kirkelige undervisningsmedarbeidere UNDERVISNINGSTJENESTEN I DEN NORSKE KIRKE HØYRINGSUTTALING FRÅ DET TEOLOGISKE FAKULTET, UNIVERSITETET I OSLO. 1. Stillingsstruktur og kompetansekrav for kirkelige undervisningsmedarbeidere. a) Ivaretar

Detaljer

Førstelektorprosjekt. Anne-Grethe Naustdal 10.02.09

Førstelektorprosjekt. Anne-Grethe Naustdal 10.02.09 Førstelektorprosjekt Anne-Grethe Naustdal 10.02.09 Formelt kvalifikasjonsgrunnlag Utdanning: Vitskapsteori for førstelektorar - (2009) jobbar med no Master i organisasjon og leiing helse og sosialpolitikk

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving Berre spør! Undersøking Få svar I behandling På sjukehuset Er du pasient eller pårørande? Det er viktig at du spør dersom noko er uklart. Slik kan du hjelpe til med å redusere risikoen for feil og misforståingar.

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg.

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg. Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg Sak nr: 70/2011 Namn på sak: Verdibasert Hverdag Adm. direktørs

Detaljer