OMDØMME- UNDERSØKELSE BLANT INTERNASJONALE STUDENTER I NORGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OMDØMME- UNDERSØKELSE BLANT INTERNASJONALE STUDENTER I NORGE"

Transkript

1 OMDØMME- UNDERSØKELSE BLANT INTERNASJONALE STUDENTER I NORGE

2 OMDØMMEUNDERSØKELSE BLANT INTERNASJONALE STUDENTER I NORGE HØSTEN 2008 FORORD SIU gjennomførte en nasjonal omdømmeundersøkelse blant internasjonale studenter i november Undersøkelsen omfatter grads- og utvekslingsstudenter som er tatt opp som internasjonale studenter ved norske universiteter og høgskoler og som startet sine studier høsten Universitetene og høgskolene ble anmodet om å gi SIU tilgang på e-postadresser til internasjonale studenter på bachelor, master og ph.d.-nivå. 20 institusjoner deltok i undersøkelsen. Studentene mottok en forespørsel på e-post om å delta i undersøkelsen som ble gjennomført i QuestBack. Datainnsamlingen foregikk i november Av totalt 3440 utsendte e-poster fikk vi inn 1164 svar. Dette utgjør en svarprosent på 33,7, som anses som et rimelig godt resultat og gir et tallmateriale som er statistisk signifikant også ved nedbryting på institusjon og land. Selve undersøkelsen ble utarbeidet av en prosjektgruppe nedsatt av Rådgivende faggruppe for utenlandsprofilering. Arbeidsgruppen besto av representanter fra UIB (Christen Soleim), BI (Feite Van Dijk), HIL/HIG (Inger Elin Hjelle) og SIU (Bente Teigen Gundersen og Hanne Alver Krum). I utformingen av undersøkelsen benyttet SIU også en fokusgruppe hvor tre studenter fra International Student s Union (ISU) deltok. SIU ønsker å takke medlemmene av Rådgivende faggruppe for utenlandsprofilering, prosjektgruppen og ISU for gode innspill i forbindelse med utformingen av undersøkelsen. SIU setter også pris på god bistand fra universitetene og høgskolene som har deltatt i denne første nasjonale undersøkelsen. Bergen, februar 2009

3 BAKGRUNN OG MÅLSETNING SIU har et nasjonalt ansvar for profilering av Norge som studie- og forskningsland overfor utlandet. Senteret skal: profilere Norge som en attraktiv destinasjon for studier og forskning og bidra til å skape et godt renommé for Norge produsere informasjon om norsk høyere utdanning på flere språk rettet mot ulike målgrupper bistå universitetene og høgskolene med å styrke profilering og markedsføring i samarbeid med sektoren bidra til faglige kontaktfremstøt overfor potensielle samarbeidspartnere i utlandet samt representere Norge på utdanningskonferanser og -messer i utlandet For å kunne utvikle en solid og langsiktig profileringstrategi, både på nasjonalt og institusjonelt nivå, er det nødvendig å hente inn kunnskap om hvorfor utenlandske studenter velger å studere i et bestemt land, hvilke forventninger de har og hvordan erfaringen faller sammen med disse forventningene. I tillegg er det både interessant og nødvendig å danne seg et bilde av omdømmet Norge og de norske høyere utdanningsinstitusjoner har ute i verden. Målet med undersøkelsen er å få økt kunnskap om hvordan Norge oppfattes som studie- og forskningsland i utlandet og å kartlegge grunnene til at de internasjonale studentene valgte Norge og den norske utdanningsinstitusjonen de studerer eller forsker ved. Resultatene av undersøkelsen vil bli benyttet i arbeidet med å videreutvikle merkevaren Study in Norway, med det mål for øyet å kommunisere bedre med målgruppene. Innsikt i internasjonale studenters motivasjon, erfaringer og forventninger vil ha en stor nytteverdi for institusjonene i deres eget arbeid med omdømmebygging og rekruttering av studenter. Gjennom en nasjonal omdømmeundersøkelse blant utenlandske studenter i Norge, får SIU og de norske universitetene og høgskolene tilgang på verdifull informasjon om: hvordan vi kommuniserer med målgrupper i forskjellige land udekkede informasjonsbehov blant målgrupper i forskjellige land det er samsvar mellom det vi selger og det studentene får virkningen av profileringsarbeidet så langt Norges generelle omdømme som studie- og forskningsnasjon institusjonenes internasjonale omdømme

4 OM UNDERSØKELSEN 20 norske universiteter og høgskoler har deltatt i den første nasjonale omdømmeundersøkelsen blant internasjonale studenter. Disse er: BI Høgskolen i Bodø Høgskolen i Buskerud Høgskolen i Harstad Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Molde Høgskolen i Oslo Høgskulen Stord Haugesund Høgskolen i Volda Høgskolen i Østfold Misjonshøgskolen Norges handelshøgskole Norges idrettshøgskole Norges musikkhøgskole Norges veterinærhøgskole Universitetet i Agder Universitetet i Stavanger Universitetet for miljø-og biovitenskap Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo HOVEDFUNN - Åtte av ti studenter valgte Norge som studieland på grunn av studietilbud på engelsk. - Kvalitet på utdanningen, Norges gode omdømme som studie- og forsknings destinasjon og norsk natur er de andre viktigste årsakene til at studentene ønsket å komme til Norge. - Mindre viktige grunner er kjærlighet ( romantic relations ) og levekostnader (affordability of cost of living). - Ved valg av utdanningsinstitusjon er institusjonsavtaler og spesifikke fagtilbud vektige argumenter for utvekslingsstudentene, som utgjør rundt 70 prosent av de som har svart på undersøkelsen. - For gradsstudentene er motivasjonen noe annerledes. Det at universitetet eller høgskolen tilbyr program innenfor et relevant fagområde var den viktigste grunnen for flertallet av disse. - Institusjonenes fasiliteter og moderne læringsmiljø har også stor betydning for gradsstudentene. - At det er gratis å studere i Norge var ikke blant de mest betydningsfulle faktorene for gradsstudentene. - Åtte av ti av de spurte studentene svarer at de er fornøyd eller svært fornøyd med erfaringen som internasjonal student i Norge.

5 4-5 BESKRIVELSE AV RESPONDENTENE - Det er flere kvinner enn menn blant de internasjonale studentene som har svart på undersøkelsen. 55,5 prosent av respondentene er kvinner, mens 44,5 prosent er menn. - 44,3 prosent av studentene er i aldersgruppen 21 til 23 år, mens 34,9 prosent er mellom 24 og 30 år. - Respondentene kommer fra 87 forskjelling land. - Tyskland og Frankrike er de land som er høyest representert i utvalget. - Nesten alle studenter fra Tyskland og Frankrike er utvekslingsstudenter. - Fra USA og Canada er antallet utvekslings- og gradsstudenter jevnere fordelt - Over halvparten av studentene har vært i Norge i mindre enn tre måneder. - Over halvparten av respondentene (54,4 prosent) sier de lærer norsk under oppholdet i Norge. - Flertallet av studentene er utvekslingsstudenter på bachelor- og mastergradsnivå. - 36,3 prosent av gradsstudentene svarer at de ønsker å jobbe i Norge etter endte studier. RESPONDENTER FORDELT PÅ LAND Realfordelingen av internasjonale studenter er noe annerledes enn det som gjenspeiles i denne undersøkelsen (Mobilitetsrapport 2008, Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU), 2008:29). Tyske studenter er den største gruppen internasjonale studenter i Norge både i realfordeling og blant respondentene i denne undersøkelsen. I følge Mobilitetsrapporten 2008 er de andre viktigste opprinnelseslandene henholdsvis Russland, Sverige, Kina og Frankrike. RESPONDENTER FORDELT PÅ LAND Tyskland Frankrike Kina USA Spania Russland Nederland Italia Polen Tsjekkkia Canada Storbritannia 3 2,7 2,6 2,4 2,2 2,1 2 4,8 4,3 3,6 Prosent 9,1 16,2 Figur 1: Respondenter fordelt på land

6 STUDENTSTATUS OG AKADEMISK NIVÅ Flertallet av studentene (64,4 prosent) er utvekslingsstudenter på forskjellige akademiske nivå. Ti prosent svarer at de verken er utvekslings- eller gradsstudenter, men i en annen kategori 1. Rundt en fjerdedel er studenter som er i Norge for å studere en hel grad. En lav prosentdel (2,1 prosent) av respondentene er på ph.d.-nivå. Utvalget er i liten grad representativt for ph.d.-studenter. Ph.d.-studentene er vanligvis ikke er registrert som internasjonale studenter ved institusjonene, men står oppført som ansatte. Dette er nok en av grunnene til at vi ikke har fått tilgang på kontaktinformasjon for flere ph.d.-kandidater. Figur 2 neden for viser respondentenes status som student i Norge. RESPONDENTENES STUDENTSTATUS 2,1 % 10,1 % 23,5 % 64,4 % Utvekslingsstudent Gradsstudent Ph.d.-student Andre Figur 2: Studentstatus (i prosent) Andelen utvekslingsstudenter er svært høy fra Frankrike (96,2 prosent) og Tyskland (92,6 prosent). Et stort flertall av de kanadiske studentene er også i Norge på utvekslingsopphold. Blant respondentene fra USA er forholdet mellom utvekslings- og gradsstudenter jevnere fordelt, mens 16 prosent svarer at de har en annen status som student i Norge 2. Blant de kinesiske studentene er flertallet ikke uventet gradsstudenter. Figuren under viser studentstatus fordelt på land. 1 Mange som har svart other skriver i kommentarfeltet at de er Erasmus-, NOMA- eller kvotestudenter. Flere oppgir at de er Erasmus Mundus-studenter eller tar hel mastergrad. De er altså enten utvekslings- eller gradsstudenter, selv om de ikke kjenner seg igjen i de kategoriene. 2 Flere har her svart at de er Erasmus Mundus-studenter, selvfinansierte mastergradsstudenter eller gjestestudent/ -forsker.

7 6-7 STUDENTSTATUS FORDELT PÅ LAND 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Canada Frankrike 96,2 Kina Tyskland 92,6 USA Utvekslingsstudent Gradsstudent Ph.d.-student Andre Figur 3: Studentstatus fordelt på land Over halvparten av respondentene studerer på mastergradsnivå. 38,8 prosent er på lavere grad. Diagrammet under viser studentenes akademiske nivå. AKADEMISK NIVÅ 2,2 % 5,6 % 53,4 % 38,8 % Bachelor Master Ph.d. Andre Figur 4: Studentenes akademiske nivå Flertallet av respondentene fra Kina og Frankrike studerer på mastergradsnivå. For Tyskland er fordelingen mellom utveksling på bachelor og master jevnere fordelt, men en femtedel av studentene svarer at de er på et annet akademisk nivå enn bachelor, master og ph.d. Blant respondentene fra USA er et lite flertall på høyere grad, mens hele åtte av ti kanadiske studenter er på lavere grad.

8 8-9 AKADEMISK NIVÅ FORDELT PÅ LAND Gradsnivå 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Canada Frankrike 34,9 61,3 Kina 25 73,2 Tyskland 36 43,4 USA Bachelor Master Ph.d. Andre Figur 5: Akademisk nivå fordelt på land FAGOMRÅDER Følgende graf viser hvilke fagområder studentene er knyttet til: 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % Management, Finance and Business Social Sciences (Economics, Political Sciences, Sociology, Journalism, etc.) Other* Humanities (Philosophy, History, Theology, etc.) Natural Sciences (Biology, Chemistry, Earth Sciences, etc.) Law Education, Teacher Training, Pedagogic Medical Sciences and Health Care Languages Mathematical and Physical Sciences Computer Science and Information Technology Agricultural Sciences, Forestry, Veterinary Science Fine Arts, Design, Music Engineering, Technology, Petroluem Fishery, Aquaculture Performing Arts Tourism Architecture, Urban and Regional Planning * 13 prosent har svart other på spørsmålet om fagområdet de er tilknyttet under studietiden i Norge. Fagområder som betegnes som other er blant andre logistikk, psykologi og maritime studier. Figur 6: Fagområder

9 THEORY. PRACTICE. Foto: Arild Juul/NTNU SA Foto: Innovasjon Norge

10 Ved å sortere fagområde etter land ser vi at økonomi- og finans er et populært fagområde blant franske studenter, mens det har få studenter fra USA. Amerikanske studenter er høyere representert innenfor samfunnsvitenskap og kategorien other (for eksempel markedsføring, nordisk språk og kultur og menneskerettigheter). Innenfor humaniora er det tyske studenter som er i flertall. De er også høyest representert innenfor språkfagene. De kinesiske studentene studerer fortrinnsvis økonomi/business, samfunnsfag og fag relatert til utdanning og pedagogikk. Figur 7 viser fagområder sortert etter land. 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % Management, Finance and Business Social Sciences Medical Sciences and Health Care Fine Arts, Design, Music Humanities (Philosophy, History, Theology, etc.) Law Canada Frankrike Kina Tyskland USA Agricultural Sciences, Forestry, Veterinary Science Education, Teacher Training, Pedagogic Natural Sciences (Biology, Chemistry, Earth Sciences, etc.) Other* * Hele 24 prosent av studentene fra USA har svart other på spørsmålet om fagområdet de er tilknyttet under studietiden i Norge. Fagområder som betegnes som other er markedsføring, menneskerettigheter, Scandinavian Studies og Energy Management. Figur 7: Fagområder fordelt på land VET IKKE OM DE VIL JOBBE I NORGE Respondentene som svarte at de var gradsstudenter i Norge fikk spørsmål om de ønsker å finne seg en jobb i Norge etter endte studier. Flertallet (42,9 prosent) svarer at de ikke vet om de ønsker å finne seg jobb i Norge etter endt utdanningsopphold. 36,3 prosent svarer at de ønsker å finne seg en jobb i Norge og 20,0 prosent svarer at de ikke ønsker å jobbe i Norge.

11 10-11 OVER HALVPARTEN LÆRER NORSK På spørsmål om de lærer norsk under oppholdet i Norge svarer over halvparten av respondentene ja (54,5 prosent). Når vi brekker ned dette resultatet etter land, ser vi at det først og fremst er tyske og amerikanske studenter som lærer seg norsk. Åtte av ti tyske studenter (78,8 prosent) svarer at de lærer seg norsk. 74 prosent av studentene fra USA og 65,7 prosent av de russiske studentene lærer også norsk, mens blant respondentene fra Frankrike, Kina og Canada lærer omtrent halvparten norsk. Det samme gjelder studenter fra Spania og Nederland. STUDIEFINANSIERING Over halvparten av respondentene svarer at de finansierer studiene i Norge ved hjelp av private midler eller støtte fra foreldre og slektninger. I diagrammet under finner vi en oversikt over kilder til studiefinansiering. TYPE STUDIEFINANSIERING 3,6 % 14,7 % 10,7 % 15,0 % 24,4 % 31,6 % Parents, relatives Personal resources (saving, loan, etc.) Norwegian grant/scolarship Home country grant/scolarship EU or other international grant/scolarship Other sources Figur 8: Type studiefinansiering Blant utvekslingsstudentene er det primært foreldre eller slektninger som hjelper til med finansieringen (38,5 prosent). 22,5 prosent benytter private sparepenger eller lån og 20,1 prosent får stipend fra hjemlandet. Blant gradsstudentene blir over halvpart en sponset av foreldre eller bruker egne midler mens 32,7 prosent får stipend fra Norge. Når det gjelder respondenter fra SIUs satsningsland for profilering Canada, USA, Tyskland og Frankrike, er andelen studenter som blir finansiert av foreldre eller private kilder svært høy. Halvparten av de tyske studentene får hjelp til finansier ing av foreldrene. Hele 84 prosent av kanadierne og 78,3 prosent av de franske studentene er privat finansiert. For USA er tendensen den samme; 42 prosent finansierer studieoppholdet gjennom personlige sparepenger/lån og 26 prosent gjennom foreldre. 16 prosent av studentene fra USA får imidlertid stipend fra hjemlandet.

12 INTERNASJONALE STUDENTERS VALG AV NORGE SOM STUDIE- OG FORSKNINGSLAND Oppgi de tre viktigste grunnene til at du valgte Norge som studieland Academic excellence, my field of study is very developed, it is in Europe (SLOVENSK UTVEKSLINGSSTUDENT PÅ MASTERNIVÅ) The number of courses taught in English, quality of education, welfare state (JAPANSK UTVEKSLINGSSTUDENT PÅ BACHELORNIVÅ) OM VALGET AV NORGE SOM STUDIELAND Norge var førstevalg for over sju av ti av respondentene. Blant amerikanske respondenter svarer hele 84 prosent at Norge var førstevalg. 87,5 prosent av de russiske studentene hadde også Norge som førsteprioritet. 28,9 prosent svarte at Norge ikke var førstevalget og ville heller reist til Storbritannia, Sverige eller USA. Figur 8 viser andelen studenter som hadde Norge som første prioritet og hvilke land som var foretrukket av de som ikke hadde Norge som høyest prioritert studieland. NORGE SOM FØRSTEVALG, SAMT ANDRE LAND SOM FØRSTEVALG 72 % 28 % Figur 8: Valg av studieland 5 % 5 % 4 % 2 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 6 % Norge UK Sverige USA Danmark Irland Nederland Canada Finland Ungarn Tyskland Resterende 77 land Blant franske respondenter ville 22 prosent reise til Sverige og 3,2 prosent til Nederland. Ingen av de franske respondentene ville heller reist til Danmark. Dette kan tyde på at Sverige er en større konkurrent enn Danmark i Frankrike.

13 12-13 Samme tendens ser vi blant tyske studenter. Hele 41,2 prosent av studentene som ikke hadde Norge som førstevalg ville heller reist til Sverige, deretter kommer Danmark, Irland og Nederland. Når det gjelder land utenfor EU, ville amerikanske studenter som ikke hadde Norge som førsteprioritet heller reist til Italia og Frankrike (25 prosent). Finland, Spania og Sveits var også aktuelle land for 12,5 prosent av respondentene fra USA. Studentene fra Canada ville foretrukket Sverige, Storbritannia, Danmark og Frankrike. HVORFOR VAR NORGE IKKE FØRSTEVALGET? Noen grunner til at Norge ikke var førstevalget Too cold, too expensive, too nordic (ITALIENSK STUDENT SOM HELLER VILLE REIST TIL NEDERLAND) I did not choose specially Norway, but a Scandinavian country. (FRANSK MASTERGRADSTUDENT SOM HADDE SVERIGE SOM FØRSTEPRIORITET) Sweden was my first choice (because it s closer). But there was not enough place. Finally I m glad I came to Norway and not to Sweden! (SVEITSISK MASTERGRADSTUDENT) [I] did not even think about it. (FRANSK STUDENT) It is too far and cold, and it is not an English speaking country (KINESISK STUDENT SOM HELLER VILLE REIST TIL SINGAPORE)

14 MOTIVASJON FOR VALG AV NORGE SOM STUDIE- OG FORSKNINGSLAND Respondentene ble bedt om å vurdere betydningen av en rekke faktorer for valget av Norge som studie- eller forskningsland. De fire viktigste faktorene er: 1. Engelskunderviste programmer og kurs 2. Kvalitet på utdanningen 3. Godt omdømme på studier og forskning 4. Norsk natur Mindre viktige faktorer er: 1. Kjærlighet ( Romantic relations ) 2. Levekostnader 3. Det norske velferdssystemet 4. Jobbmuligheter etter endt utdanning Den aller viktigste faktoren er at Norge tilbyr programmer og kurs som undervises på engelsk. Nærmere åtte av ti mener at denne faktoren var viktig eller svært viktig. Kvalitet på utdanningen er den nest viktigste faktoren. Et interessant funn er at romantic relations er den minst viktige faktoren. En undersøkelse Forskningsrådet gjennomførte i 2003 viste at kjærlighet var en av de viktigste grunnene til at utenlandske forskere og stipendiater flytter til Norge (Forskermobilitet til Norge, Forskningsrådet, 2003). Dette synes ikke å være svært avgjørende for studentene som har svart på undersøkelsen og henger nok både sammen med alder og det faktum at et stort flertall av studentene er på kortere utvekslingsopphold. For de få ph.d.-studentene som har svart på under søkelsen er imidlertid romantic relations den minst viktige faktoren.

15 14-15 Grafen under viser betydningen av de forskjellige faktorene:: Quality of education Good reputatioan of research and studies English taught degree programmes and courses Modern and technologically advanced society Social life (life style and cultural opportunities) Norwegian nature and wildlife Romantic relations Affordability of cost of living The Norwegian welfare system Improve career possibilities Possibilities to work in Norway after finishing the studies Low crime rate 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Viktig/svært viktig Ganske viktig Mindre viktig Svært lite/lite viktig Figur 10: How important were the following factors for choosing Norway as you study abroad destination? Når vi bryter ned denne statistikken etter land, finner vi at for kanadiske og amerikanske studenter er engelskspråklige programmer svært viktig for åtte av ti studenter. Kvalitet på utdanningen og norsk natur er andre viktige faktorer som framheves av nordamerikanske studenter. Minst viktige faktorer for studenter fra USA og Canada er kjærlighet ( romantic relations ) og levekostnader ( affordability of costs of living ). Overraskende er det og at low crime rate er den tredje minst viktige faktoren for studenter fra USA. For tyske studenter er god kvalitet på utdanning og natur omtrent like viktige faktorer. Studietilbud på engelsk ligger like bak. For tyske studenter er romantic relations og det norske velferdssystemet de minst viktige faktorene. For ni av ti franske studenter er engelskspråklige tilbud viktige eller svært viktige, og naturopplevelser er også viktige eller svært viktige for åtte av ti. Romantic relations og levekostnader er minst viktige faktorer. Jobbmuligheter i Norge etter endt utdanning er også en lite viktig faktor for franske studenter. Russiske studenter verdsetter også engelskspråklige studietilbud høyest. Deretter framheves faktorer som kvalitet på utdanningen og modern and technologically advanced society. Romantic relations er klart den minst viktige faktoren for russiske studenter. Hele 65,7 prosent mener dette er en lite eller svært lite viktig

16 faktor. Seks av ti av de russiske studentene mener at faktoren improve career possibilities er viktig eller svært viktig. Kinesiske studenter verdsetter aller høyest kvalitet på utdanning etterfulgt av studie tilbud på engelsk. Norges gode omdømme som studie-/ forskningsland (good reputation of studies and research) er også en svært viktig faktor for sju av ti studenter, i likhet med sikkerhetsaspektet (low crime rate). Romantic relations og levekostnader er minst viktige faktorer også for kinesiske studenter. Grafene under viser de mest betydningsfulle faktorene for valg av Norge som studie- og forskningsland for studenter fra USA og Tyskland. FAKTORER VALG AV STUDIELAND USA English taught degree programmes and courses 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Quality of education Good reputation of research and studies Norwegian nature and wildlife Viktig/svært viktig Ganske viktig Mindre viktig Svært lite/lite viktig Figur 11: Faktorer for valg av Norge som studieland for studenter fra USA. FAKTORER VALG AV STUDIELAND TYSKLAND English taught degree programmes and courses 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Quality of education Good reputation of research and studies Norwegian nature and wildlife Viktig/svært viktig Ganske viktig Mindre viktig Svært lite/lite viktig Figur 12: Faktorer for valg av Norge som studieland for studenter fra Tyskland.

17 16-17 Dersom vi sammenligner svarene fra utvekslings- og gradsstudenter, ser vi at for begge gruppene er tilbudet om engelskspråklige studieprogrammer og kurs og kvalitet på utdanningen de mest avgjørende faktorene for valg av Norge som studieland. For gradsstudentene er det gode omdømmet på utdanning og forskning viktigere enn for utvekslingsstudentene. Natur er i mindre grad en viktig faktor for gradsstudentene enn for utvekslingsstudentene. For over halvparten av gradsstudentene er faktorer som å forbedre karrieremuligheter og sikkerhetsaspektet viktig eller svært viktig. FAKTORER VALG AV STUDIELAND UTVEKSLINGSSTUDENTER 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % English taught degree programmes and courses Quality of education Good reputation of research and studies Norwegian nature and wildlife Viktig/svært viktig Ganske viktig Mindre viktig Svært lite/lite viktig Figur 13: Faktorer for valg av Norge som studieland utvekslingsstudenter. FAKTORER VALG AV STUDIELAND GRADSSTUDENTER 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % English taught degree programmes and courses Quality of education Good reputation of research and studies Norwegian nature and wildlife Viktig/svært viktig Ganske viktig Mindre viktig Svært lite/lite viktig Figur 13: Faktorer for valg av Norge som studieland utvekslingsstudenter. For å innhente kvalitative data vedrørende motivasjon for valg av Norge som studie-/forskningsland, ble studentene bedt om å oppgi de tre viktigste grunnene for valget.

18 Norske universiteter og høgskoler, som har deltatt i undersøkelsen, vil få tilsendt et vedlegg med kvalitative data som gjelder hver enkelt institusjon 3. Her er et utvalg av svarene: Everyone speaks English, I want to improve my English, great country with great landscapes, a lot of stuff to visit, snow/ski/cold winter MASTERSTUDENT FRA FRANKRIKE (UTVEKSLING) The country, the educational system, the language BELGISK MASTERSTUDENT (UTVEKSLING) Norway was offered as a specific exchange at my home institution. High standard of public health. Interest in Scandinavia. AUSTRALSK UTVEKSLINGSSTUDENT (BACHELOR) English lectures, good biology, nice country TSJEKKISK BIOLOGISTUDENT Exotic place, everyone is able to speak English, high quality of life ITALIENSK UTVEKSLINGSSTUDENT To experience a different social system through its educational system, to understand the culture that has placed such a high value on the environment, to see the beautiful country. AMERIKANSK UTVEKSLINGSSTUDENT (BACHELORNIVÅ) Norway is advanced in my research field. Norwegian government provides with financial support. I can experience completely different culture in Norway which would bring inspiration in doing research. KINESISK MASTERGRADSTUDENT I am Asian. I wanted to get a European degree. Norway is best due to human right and safe place for students. High chance of getting part time jobs and getting new experience. MASTERGRADSTUDENT FRA NEPAL Quality of reseach in the marine fields. Money available for research and development. Free education. MASTERGRADSTUDENT FRA PORTUGAL 3 Dette gjelder kun i tilfeller hvor anonymiteten til respondentene kan ivaretas

19 18-19 SVARTE INNTRYKKET DU HADDE AV NORGE TIL REALITETEN DU OPPLEVDE DA DU KOM HIT? På spørsmål om forholdet mellom inntrykket respondentene hadde av Norge før og etter at de kom hit, har flertallet svart at inntrykket ikke har endret seg nevne verdig. Respondentene som sier at inntrykket har endret seg, gir eksempler på dette. Mange sier at Norge er dyrere enn de hadde forventet, standard på student boligene er ikke så høy som forventet, og det er vanskeligere enn de hadde forestilt seg å komme i kontakt med norske studenter. Nordmenns drikkevaner synes også å overraske mange. Noen nevner også at Norge er mer byråkratisk enn de hadde trodd. På den positive siden synes mange at nordmenn generelt er et mye hyggeligere og åpent folkeslag enn de hadde regnet med, og at naturen er mer fantastisk enn de hadde forestilt seg før de kom hit. Klimaet er for mange heller ikke så dårlig som de hadde trodd. Diagrammet under viser i hvilken grad inntrykket av Norge har endret seg etter at de kom hit. I HVOR STOR GRAD HAR INNTRYKKET AV NORGE ENDRET SEG ETTER ANKOMST? 22 % 21 % 25 % 32 % Stor grad/svært stor grad Svært liten grad/liten grad Mindre grad Ganske stor grad Figur 15: Inntrykk av Norge - grad av endring. Sitater fra undersøkelsen: I realized how different it is to live in a socialist society. The group-think mentality can be overwhelming sometimes, but I feel that the people are amazing and friendly. (MASTERSTUDENT FRA USA) Not changed, as I liked it when I arrived, I like it now. (MASTERSTUDENT FRA ASERBAJAN) Weather is better here in Bergen than I thought. It is way more expensive than I thought (UTVEKSLINGSSTUDENT FRA FINLAND) Great country, modern, clean, very civilised, great nature, people are really helpful (BELGISK UTVEKSLINGSSTUDENT)

20 INTERNASJONALE STUDENTERS VALG AV UTDANNINGSINSTITUSJON I NORGE HOVEDGRUNNER FOR VALG AV UTDANNINGSINSTITUSJON I NORGE Respondentene ble bedt om å oppgi de tre viktigste grunnene for valget av utdanningsinstitusjon i Norge. Norske universiteter og høgskoler som har deltatt i undersøkelsen vil få tilsendt et vedlegg med kvalitative data som gjelder hver enkelt institusjon 4. Sitater fra undersøkelsen: It [the institution] is in Norway. The courses fit my home program. There is everything there. FRANSK UTVEKSLINGSSTUDENT PÅ MASTERGRAD Good at aquaculture, a small university, many international students KINESISK MASTERSTUDENT My home institution has a cooperation with the Norwegian institution. No tuition fees. Good facilities at the institution. KINESISK MASTERSTUDENT Good reputation, courses in English, modern TYSK UTVEKSLINGSSTUDENT (BACHELORNIVÅ) It is a very recognised university in the world. It s an institution with a lot of resources for students and researchers. SPANSK UTVEKSLINGSSTUDENT (MASTERGRADSNIVÅ) 4 Dette gjelder kun i tilfeller hvor anonymiteten til respondentene kan ivaretas.

21 20-21 VIKTIGSTE FAKTORER FOR VALG AV NORSK INSTITUSJON De tre viktigste faktorene for valg av norsk institusjon er: 1. Hjemmeinstitusjon har utvekslingsavtale med institusjon i Norge 2. Institusjonen tilbyr spesifikke program/kurs på mitt fagfelt 3. Institusjonen tilbyr gode fasiliteter Minst viktige faktor for valg av norsk institusjon er: 1. Studentene kjenner en nåværende eller tidligere student ved den norske institusjonen Følgende tabell viser betydningen av de enkelte faktorene: Institution offers specific programmes/courses in my area of specialisation Good facilities at the institution Modern and technologically advanced teaching and learning methods Academic prestige of the institution / good ranking Academic prestige in chosen subject field Simple admission procedures International campus Level of support/ advice given to international students Campus facilities My home institution has an exchange agreement/ cooperation with the Norwegian institution Easy to get suitable accommodation on or near the institution No tuition fees I know a current/ former student at the institution Attractiveness of the geographic location of the institution 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Figur 16: Faktorer for valg av studiested i Norge Viktig/svært viktig Ganske viktig Mindre viktig Svært lite/lite viktig Hele 83,1 prosent av utvekslingsstudentene anser institusjonsavtaler som en viktig eller svært viktig faktor for valg av utdanningsinstitusjon. Over halvparten mener at institusjonens gode fasiliteter var en viktig årsak til at de valgte universitetet eller høgskolen i Norge. Den klart minst betydningsfulle faktoren for valg av norsk utdanningsinstitusjon var hvorvidt studentene kjenner nåværende eller tidligere studenter ved institusjonen. På spørsmål om hvor studentene ville forventet å finne informasjon om studier i Norge, som ble stilt senere i undersøkelsen, svarte imidlertid en høy prosentandel at andre studenter vil være en viktig informasjons kilde.

22 Omtrent halvparten mener at mangel på studieavgifter også var en viktig årsak. Andre viktige grunner som oppgis er den akademiske prestisjen/ranking av den norske institusjonen. 47,9 prosent sier at dette var en viktig eller svært viktig faktor. Gode fasiliteter ved institusjonene blir også fremhevet som viktig eller svært viktig for litt over halvparten av respondentene. VIKTIGSTE FAKTORER FOR GRADSSTUDENTER For gradsstudenter er de to viktigste faktorene at det faglige tilbudet er relevant (81,1 prosent) og at institusjonen tilbyr gode fasiliteter. Omtrent halvparten av gradsstudentene mener det er viktig eller svært viktig at det ikke er studieavgifter ved norske institusjoner. Institusjonsavtaler er klart den minst viktige faktoren for denne gruppen studenter. VIKTIGE FAKTORER FOR VALG AV INSTITUSJONER GRADSSTUDENTER 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % My home institution has an exchange agreement/ cooperation with the Norwegian institution Academic prestige of the institution/good ranking Good facilities at the institution Institution offers specific programmes/ courses in my area of specialisation Viktig/svært viktig Ganske viktig Mindre viktig Svært lite/lite viktig Figur 17: Faktorer som i stor eller liten grad påvirket gradsstudenter ved valget av utdanningsinstitusjon i Norge. VIKTIGSTE FAKTORER FOR UTVEKSLINGSSTUDENTER Blant utvekslingsstudenter er institusjonsavtaler den klart viktigste faktoren. Åtte av ti oppgir dette som svært viktig. Deretter kommer det faglige tilbudet. De øvrige faktorene har mer eller mindre samme relevans for valg av utdanningsinstitusjon. Universitetene og høgskolene, som har deltatt i undersøkelsen, vil få tilsendt et vedlegg med informasjon om hvorfor studentene valgte hver enkelt institusjon 5. 5 Dette gjelder kun i tilfeller hvor anonymiteten til respondentene kan ivaretas.

SIU Omdømmeundersøkelsen 2012 Bergen, 06.03.13

SIU Omdømmeundersøkelsen 2012 Bergen, 06.03.13 SIU Omdømmeundersøkelsen 2012 Bergen, 06.03.13 Internasjonaliseringskonferansen 2013 Kristin Solheim 1 Mål med undersøkelsen SIU gjennomfører undersøkelsen for tredje gang, og vi ønsker informasjon om:

Detaljer

omdømmeundersøkelse blant Internasjonale studenter i norge, 2010

omdømmeundersøkelse blant Internasjonale studenter i norge, 2010 omdømmeundersøkelse blant Internasjonale studenter i norge, 2010 www.studyinnorway.no Hovedfunn 85,5 prosent av respondentene er fornøyde eller svært fornøyde med studieoppholdet i Norge. 83,3 prosent

Detaljer

Nordisk mobilitetsanalyse 2012. CIMO Internationella programkontoret Senter for internasjonalisering av utdanning

Nordisk mobilitetsanalyse 2012. CIMO Internationella programkontoret Senter for internasjonalisering av utdanning CIMO Internationella programkontoret Senter for internasjonalisering av utdanning 1 Samarbeid mellom Internationella programkontoret, Sverige CIMO, Finland Senter for internasjonalisering av utdanning,

Detaljer

SIU. Harstad, 28.05.08. Gunn Mangerud, direktør

SIU. Harstad, 28.05.08. Gunn Mangerud, direktør SIU Harstad, 28.05.08 Gunn Mangerud, direktør 2 SIUs fem hovedoppgaver Programforvaltning Profilering av Norge som studie- og forskningsland overfor utlandet Informasjon og kommunikasjon Kompetanseoppbygging

Detaljer

SIU. Studentmobilitet: hvem, hva, hvor. Margrete Søvik og Svein Eldøy Erasmusseminaret 2009

SIU. Studentmobilitet: hvem, hva, hvor. Margrete Søvik og Svein Eldøy Erasmusseminaret 2009 SIU Studentmobilitet: hvem, hva, hvor Margrete Søvik og Svein Eldøy Erasmusseminaret 2009 2 Gradsstudenter, delstudenter og Erasmusstudenter 16000 14000 12000 10000 8000 6000 Gradsstud. Delstud. Erasmusstud.

Detaljer

Mobilitet. Internasjonal mobilitet i høyere utdanning. Nøkkeltall 2014 01/2015. reisemålet. Antall utreisende delstudenter. går noe ned.

Mobilitet. Internasjonal mobilitet i høyere utdanning. Nøkkeltall 2014 01/2015. reisemålet. Antall utreisende delstudenter. går noe ned. av utdanning 1/215 Studenter fra Norge til utlandet. Hovedtrekk: Tallene for 213 14 viser at veksten i antall gradsstudenter til utlandet fortsetter å stige, og at Storbritannia er det klart største reisemålet.

Detaljer

SIU Mobilitetstrender i Norge. Fløien 18.10.2011 Margrete Søvik

SIU Mobilitetstrender i Norge. Fløien 18.10.2011 Margrete Søvik SIU Mobilitetstrender i Norge Fløien 18.10.2011 Margrete Søvik 2 Politisk kontekst Education at a Glance/OECD (2010): 3,3 millioner studenter studerte utenfor hjemlandet sitt i 2008 Mange motiver for å

Detaljer

best på studentmobilitet? www.nhh.no

best på studentmobilitet? www.nhh.no best på studentmobilitet? www.nhh.no Hvordan måler man suksess?.. Ved fakta...? Medlem i CEMS and PIM Majoriteten drar på utveksling EQUIS-akkredisjon siden 2001 Utvekslingsavtaler med 140 samarbeidssuniversitet

Detaljer

Markedsrapport Norge 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Norge 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Norge 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Andel av befolkningen som ferierer utenlands Planlagte feriemål 2014-2016 Ferie- og fritidsturer i inn- og utland Turistundersøkelsen, resultater

Detaljer

Flest nordmenn ferierte i eget land i 2013, mens 84 prosent av befolkningen også var på utenlandsreise

Flest nordmenn ferierte i eget land i 2013, mens 84 prosent av befolkningen også var på utenlandsreise Norge 2013 Informasjon hentet fra: Reisevaneundersøkelsen, SSB Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Scandinavian Travel Trend Survey, Kairos Future Innhold Andel av befolkningen

Detaljer

Mobilitet og erfaringer med rekruttering av nordamerikanske studenter

Mobilitet og erfaringer med rekruttering av nordamerikanske studenter Mobilitet og erfaringer med rekruttering av nordamerikanske studenter Bjørn Erik Munkvold Professor i Informasjonssystemer Koordinator for partnerskap med University of Nebraska, Omaha (UNO) Universitetet

Detaljer

Søknadspakke for studier ved

Søknadspakke for studier ved Søknadspakke for studier ved Klikk på aktuelt nivå: - Bachelor - Master - Study abroad (utveksling eller semesterstudier) SØKNAD TIL Griffith University (Bachelor/Master) Du som skal søke til Griffith

Detaljer

Frankrike 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB

Frankrike 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Frankrike 2013 Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Hotellgjestedøgn Turistundersøkelsen,

Detaljer

Storbritannia 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB

Storbritannia 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Storbritannia 2013 Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Hotellgjestedøgn Turistundersøkelsen,

Detaljer

Markedsrapport Danmark 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Danmark 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Danmark 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Gjestedøgn formidlet via hytteformidlere Andel av befolkningen som ferierer utenlands Planlagte

Detaljer

SIU Studentmobilitet med Brasil Science Without Borders og andre muligheter Internasjonaliseringskonferansen 2013 Jon Gunnar Mølstre Simonsen

SIU Studentmobilitet med Brasil Science Without Borders og andre muligheter Internasjonaliseringskonferansen 2013 Jon Gunnar Mølstre Simonsen SIU Studentmobilitet med Brasil Science Without Borders og andre muligheter Internasjonaliseringskonferansen 2013 Jon Gunnar Mølstre Simonsen 2 Regjeringens Brasil-strategi Høyere utdanning og internasjonalisering

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer

Innhold. Fakta. Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2013 Posisjoneringsanalyse, Danmarks posisjon Kontaktinformasjon

Innhold. Fakta. Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2013 Posisjoneringsanalyse, Danmarks posisjon Kontaktinformasjon Danmark 2013 Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Scandinavian Travel Trend Survey, Kairos Future Overnattingsstatistikken, SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling

Detaljer

Markedsrapport Frankrike 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Frankrike 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Frankrike 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Franske turister i Norge 2014 Posisjoneringsanalyse, Norges posisjon blant franskmenn Kontaktinformasjon;

Detaljer

SIU Mobilitetstrender i Norge og Norden. Mobilitetskonferansen 2009 Margrete Søvik

SIU Mobilitetstrender i Norge og Norden. Mobilitetskonferansen 2009 Margrete Søvik SIU Mobilitetstrender i Norge og Norden Mobilitetskonferansen 2009 Margrete Søvik 2 Mobilitetsstatistikk God statistikk på gradsstudenter i utlandet (Lånekassen) Statistikk om utvekslingsstudenter: systematisk

Detaljer

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett Prosjektet epensum på lesebrett Vi ønsker å: Studere bruk av digitalt pensum i studiesituasjonen.

Detaljer

Markedsrapport Tyskland 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Tyskland 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Tyskland 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Gjestedøgn formidlet via hytteformidlere Tyske turister i Norge 2014 Norges posisjon blant

Detaljer

International Baccalaureate (IB) og Pre-IB

International Baccalaureate (IB) og Pre-IB International Baccalaureate (IB) og Pre-IB 2 International Baccalaureate (IB) IB-linjen finnes på over 2000 skoler i nesten 150 land. Dette er noe for deg som vil studere videre på universitet i utlandet

Detaljer

Inspirasjonsseminar SIU. Samarbeid i Brasil muligheter og utfordringer. 24. januar 2014. John A. Andersen NHH

Inspirasjonsseminar SIU. Samarbeid i Brasil muligheter og utfordringer. 24. januar 2014. John A. Andersen NHH Inspirasjonsseminar SIU Samarbeid i Brasil muligheter og utfordringer 24. januar 2014 John A. Andersen NHH NHH - 1936 NHH 2013 Internasjonalisering et viktig element i utdanningen ved NHH Når mer enn halvparten

Detaljer

Markedsrapport Nederland 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Nederland 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Nederland 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Gjestedøgn formidlet via hytteformidlere Nederlandske turister i Norge 2014 Nederlenderes

Detaljer

8309-5033 2003-932 07-03-2013

8309-5033 2003-932 07-03-2013 8309-5033 2003-932 07-03-2013 Integrating Global Talent Norway: Hovedresultater Internasjonaliseringskonferansen 2013 1. INTA-prosjektet 2. Resultater fra den statistiske analysen 3. Resultater fra spørreundesøkelsen

Detaljer

Markedsrapport Storbritannia 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Storbritannia 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Storbritannia 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Britiske turister i Norge 2014, Turistundersøkelsen Norges posisjon blant briter Kontaktinformasjon;

Detaljer

Hva vet vi om ph.d.-mobilitet ved UiO?

Hva vet vi om ph.d.-mobilitet ved UiO? Solveig Aas, seniorrådgiver Avd. for fagstøtte, Universitetet i Oslo Hva vet vi om ph.d.-mobilitet ved UiO? SIU: Internasjonaliseringskonferansen 2016 Stavanger, 9.-10. mars Hvilket datagrunnlag har vi

Detaljer

Nederland 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge. Overnattingsstatistikken til SSB

Nederland 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge. Overnattingsstatistikken til SSB Nederland 2013 Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken til SSB Posisjoneringsanalysen til Innovasjon Norge Innhold Fakta Valutakursutvikling Hotellgjestedøgn

Detaljer

SIU Retningslinjer for VET mobilitet

SIU Retningslinjer for VET mobilitet SIU Retningslinjer for VET mobilitet Gardermoen, 16.09.2014 Oppstart- og erfaringsseminar Tore Kjærgård Carl Endre Espeland 2 Kort om Erasmus+ EUs utdanningsprogram for perioden 2014 2020 Budsjett: 14,7

Detaljer

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft EURES - en tjeneste i Nav Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft HVA ER EURES? EURES (European Employment Services) er NAV sin europeiske avdeling Samarbeid mellom EU-kommisjonen og arbeidsmarkedsmyndighetene

Detaljer

Internasjonale studenter en ressurs for Norge?

Internasjonale studenter en ressurs for Norge? Internasjonale studenter en ressurs for Norge? Rekruttering for fremtiden Ole Petter Ottersen, rektor UiO, styreleder Universitets- og høgskolerådet (UHR) uhr@uhr.no www.uhr.no A CASE The Nordic countries

Detaljer

UiA. 1100 employees 10000 Students. Frank!

UiA. 1100 employees 10000 Students. Frank! UiA 1100 employees 10000 Students Frank! Health and Sport Sciences Humanities and Education Fine Arts Engineering and Science Economics and Social Sciences Teacher Education Unit http://www.uia.no/nyheter/ny-kraftig-vekst-i-soekningen-til-uia

Detaljer

Søknadspakke for studier ved

Søknadspakke for studier ved Søknadspakke for studier ved Klikk på aktuelt nivå: - Bachelor - Master - Study abroad (utveksling eller semesterstudier) Søknad til Bond University (Bachelor, Master og Study Abroad) Du som skal søke

Detaljer

Additiv produksjon Norge i bakevja? Joppe Næss Christensen Redaktør i Maskinregisteret www.maskinregisteret.no

Additiv produksjon Norge i bakevja? Joppe Næss Christensen Redaktør i Maskinregisteret www.maskinregisteret.no Additiv produksjon Norge i bakevja? Joppe Næss Christensen Redaktør i Maskinregisteret www.maskinregisteret.no Generell oppfatning Additiv produksjon av komplekse geometrier i plast har kommet langt. «Brukes

Detaljer

Hvordan fikk vi det til? En dekans bekjennelser

Hvordan fikk vi det til? En dekans bekjennelser U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Hvordan fikk vi det til? En dekans bekjennelser Internasjonaliseringskonferansen 2016 Asbjørn Strandbakken dekan ved Det juridiske fakultet 50 % av jusstudentene

Detaljer

Lønner det seg å studere i utlandet?

Lønner det seg å studere i utlandet? Lønner det seg å studere i utlandet? Jannecke Wiers-Jenssen NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning www.nifustep.no Tema Rasjonaler for studentmobilitet Hva vet vi om utbytte av utdanning

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

Markedsrapport Sverige 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Sverige 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Sverige 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Trender Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Gjestedøgn formidlet via hytteformidling Andel av befolkningen som ferierer utenlands

Detaljer

Tyskland 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB

Tyskland 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Tyskland 2013 Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Hotellgjestedøgn Gjestedøgn formidlet

Detaljer

Mobilitet i Europa. Kari Omdahl SIU. Ålesund, 02.12.2014

Mobilitet i Europa. Kari Omdahl SIU. Ålesund, 02.12.2014 Mobilitet i Europa Kari Omdahl SIU Ålesund, 02.12.2014 ECHE Erasmus Charter for Higher Education (ECHE), og Erasmus Policy Statement (EPS) SKAL publiseres på institusjonens nettside 2 ECHE Rammeverk -

Detaljer

En undersøkelse blant søkere til Universitetet i Oslo 2014

En undersøkelse blant søkere til Universitetet i Oslo 2014 En undersøkelse blant søkere til Universitetet i Oslo 2014 Kvantitativ undersøkelse gjennomført for Universitetet i Oslo Oslo, 13. juni 2014 Innledning På oppdrag for Universitetet i Oslo har Opinion i

Detaljer

Markedsrapport Sverige 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Sverige 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Sverige 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Trender Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Gjestedøgn formidlet via hytteformidling Andel av befolkningen som ferierer utenlands

Detaljer

ZA4986. Flash Eurobarometer 260 (Students and Higher Education Reform) Country Specific Questionnaire Norway

ZA4986. Flash Eurobarometer 260 (Students and Higher Education Reform) Country Specific Questionnaire Norway ZA4986 Flash Eurobarometer 260 (Students and Higher Education Reform) Country Specific Questionnaire Norway FLASH 260 STUDENTS AND HIGHER EDUCATION REFORM Ditt lokale intervjuernummer Postnummer (zipcode)

Detaljer

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI organisering: NTNU vertsinstitusjon NORSI styre NORSI består av to forskningsprogrammer PIMS ved NTNU: Program

Detaljer

Fokus for presentasjonen. Presentasjon av NORHED Ny utlysning Norske institusjoners rolle

Fokus for presentasjonen. Presentasjon av NORHED Ny utlysning Norske institusjoners rolle Fokus for presentasjonen Presentasjon av NORHED Ny utlysning Norske institusjoners rolle Fagetaten Norad Fagetat under Utenriksdepartementet Fra 2014 rapporterer Norad også til Klima- og miljødepartementet

Detaljer

Seterbedriftenes betydning for reiselivet i Fjell Norge. Per Øyvind Voie, seniorrådgiver Røros, 10. nov 2013

Seterbedriftenes betydning for reiselivet i Fjell Norge. Per Øyvind Voie, seniorrådgiver Røros, 10. nov 2013 Seterbedriftenes betydning for reiselivet i Fjell Norge Per Øyvind Voie, seniorrådgiver Røros, 10. nov 2013 Fra «Destinasjon Norge»: Norsk natur er enestående og gir grunnlag for et rikt tilbud av opplevelser

Detaljer

Søknadspakke for studier ved

Søknadspakke for studier ved Søknadspakke for studier ved Klikk på aktuelt nivå: - Bachelor - Master - Study abroad (utveksling eller semesterstudier) Søknad til Bond University (Bachelor, Master og Study Abroad) Du som skal søke

Detaljer

Søknadsguide for studier ved

Søknadsguide for studier ved Søknadsguide for studier ved Klikk på aktuelt nivå: - Bachelor Søknad til Eastern Connecticut State University (Bachelor) Du som skal søke til Eastern Connecticut State University (ECSU) gjør det på et

Detaljer

Grunnlag for strategiarbeidet

Grunnlag for strategiarbeidet Grunnlag for strategiarbeidet SIUs profileringseminar 28. september 2011 Stig Helge Pedersen 1 Oppdrag fra Kunnskapsdepartementet I St.meld. nr. 14 (2008-2009) Internasjonalisering av utdanning heter det

Detaljer

«Alle» snakker om det, men hva er innovasjon?

«Alle» snakker om det, men hva er innovasjon? «Alle» snakker om det, men hva er innovasjon? (Chesbrough, 2003; Chesbrough et al. 2006; Maznevski and Chudoba, 2000) Fra lukket til åpen innovasjon Endring i hvordan kunnskap genereres og deles Tilgang

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO kandidatundersøkelsen 2014

UNIVERSITETET I OSLO kandidatundersøkelsen 2014 UNIVERSITETET I OSLO kandidatundersøkelsen 2014 Arbeidslivstilknytning og tilfredshet med egen utdannelse blant kandidater uteksaminert i perioden 2011 2013. Hovedresultater Innledning Universitetet i

Detaljer

Søknadspakke for studier ved

Søknadspakke for studier ved Søknadspakke for studier ved Klikk på aktuelt nivå: - Bachelor - Master - Study abroad (utveksling eller semesterstudier) SØKNAD TIL The University of Newcastle (Bachelor og Master) Du som skal søke til

Detaljer

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Lise Christensen, Nasjonalt råd for teknologisk utdanning og Det nasjonale fakultetsmøtet for realfag, Tromsø 13.11.2015 Det som er velkjent, er at IKT-fagevalueringa

Detaljer

Frafall og EU-programmene. Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016

Frafall og EU-programmene. Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016 Frafall og EU-programmene Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016 Fører deltakelse i EU-programmer til lavere frafall/høyere gjennomføring? Vi vet ikke. Men vi kan gjette. Årsaker til frafall Effekter

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige

Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige Nordisk samarbeid Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge,

Detaljer

Internasjonal studentmobilitet og kvalitet i utdanning, forskning og arbeidsliv

Internasjonal studentmobilitet og kvalitet i utdanning, forskning og arbeidsliv Jannecke Wiers-Jenssen i utdanning, forskning og arbeidsliv Tema Rasjonaler for internasjonalisering og studentmobilitet Sammenheng mellom studentmobilitet og utdanningskvalitet Hvordan kan internasjonale

Detaljer

Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016

Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016 Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016 Margrethe Helgebostad 1 Innhold 1. Reiselivsåret 2015 2. Økte interesse for Norge som ferieland 3. Sommersesongen 2015, Turistundersøkelsen 4. Prognose

Detaljer

Recognition of prior learning are we using the right criteria

Recognition of prior learning are we using the right criteria Recognition of prior learning are we using the right criteria Reykjavik 13.09.2012 Margrethe Steen Hernes, seniorrådgiver Nasjonal politikk Bakgrunn (1997 98) : Stortinget ber Regjeringen om å etablere

Detaljer

Business Administration - Bachelor's Degree Programme

Business Administration - Bachelor's Degree Programme Business Administration - Bachelor's Degree Programme Credits: 180 credits Grade name: Bachelor i økonomisk-administrative fag Full-time/Part-time: Full-time Education plan Business administration - Bachelor

Detaljer

Hvor ble studentene av? IK15 12. mars 2015

Hvor ble studentene av? IK15 12. mars 2015 Hvor ble studentene av? IK15 12. mars 2015 Sporingsstudien Tre hovedspørsmål Om, hvor (geografisk og sektor), får de anvendt sin kompetanse? Et hovedperspektiv: forholdet mellom individuell og institusjonell

Detaljer

ESN Norge Erasmusseminar, Trondheim 2010

ESN Norge Erasmusseminar, Trondheim 2010 ESN Norge Erasmusseminar, Trondheim 2010 AGENDA ESN Norge Erasmusseminar Trondheim 2010 Agenda Morsom innledelse ESN sier du? ESN i Norge ESN Nasjonal byrå Undersøkelse blant inkommende Erasmus studenter

Detaljer

International Baccalaureate (IB) og Pre-IB

International Baccalaureate (IB) og Pre-IB International Baccalaureate (IB) og Pre-IB INTERNATIONAL BACCALAUREATE (IB) INTERNATIONAL BACCALAUREATE (IB) IB-linjen finnes på over 2000 skoler i nesten 150 land. Dette er noe for deg som vil studere

Detaljer

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn Spørreundersøkelse blant studenter i alderen -2 år Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet TNS.2.24 Innhold Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn 3 4 Vedlegg: Bakgrunn 22 Vedlegg:

Detaljer

Søknadsguide for studier ved

Søknadsguide for studier ved Søknadsguide for studier ved Klikk på aktuelt nivå: - Bachelor og Master - Study Abroad (utveksling eller semesterstudier) SØKNAD TIL James Cook University Singapore (Bachelor og Master) Du som skal søke

Detaljer

Internasjonalisering utfordringer for sektoren slik nye SIU ser det. Presentasjon på Forskerforbundets seminar 2004

Internasjonalisering utfordringer for sektoren slik nye SIU ser det. Presentasjon på Forskerforbundets seminar 2004 Internasjonalisering utfordringer for sektoren slik nye SIU ser det Presentasjon på Forskerforbundets seminar 2004 SIU SIU (Senter for internasjonalisering av høyere utdanning) ble etablert 1. januar 2004,

Detaljer

Økonomi og administrasjon er det mest attraktive fagområdet for norske studenter i utlandet, fulgt av medisin og samfunnsfag.

Økonomi og administrasjon er det mest attraktive fagområdet for norske studenter i utlandet, fulgt av medisin og samfunnsfag. Norske studenter og elever i utlandet 2012 2013 Innhold Rekordmange norske studenter i utlandet... 2 Studenter med utenlandsopphold, historisk utvikling... 3 Elever med utenlandsopphold, historisk utvikling...

Detaljer

6. Fortell om det generelle kostnadsnivået (Var støtten fra lånekassen tilstrekkelig, andre tips og råd i forhold til kostnadsnivået)

6. Fortell om det generelle kostnadsnivået (Var støtten fra lånekassen tilstrekkelig, andre tips og råd i forhold til kostnadsnivået) STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: University Of Haifa BY: Haifa LAND: Israel UTVEKSLINGSPERIODE: Våren 2015 EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: Påsken DITT STUDIEPROGRAM VED UIS: Bachelor

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Med verden som lekegrind!

Med verden som lekegrind! Med verden som lekegrind! Informasjon til studenter ved Høgskolen i Molde som vil studere i utlandet! 1 Høgskolen i Molde kan hjelpe deg å nå dine mål Har du lyst til å oppleve noe nytt, noe spennende?

Detaljer

Business Administration - Bachelor's Degree Programme

Business Administration - Bachelor's Degree Programme Studieprogram B-ØKAD, ENGELSK, 2006 HØST, versjon 08-Aug-2013 11:09:55 Business Administration - Bachelor's Degree Programme Credits: 180 credits Grade name: Bachelor i økonomisk-administrative fag Full-time/Part-time:

Detaljer

UTVEKSLINGSOPPHOLD I UTLANDET med Høgskolen i Oslo og Akershus

UTVEKSLINGSOPPHOLD I UTLANDET med Høgskolen i Oslo og Akershus UTVEKSLINGSOPPHOLD I UTLANDET med Høgskolen i Oslo og Akershus Internasjonalisering ved sykepleierutdanningen Praktisk informasjon Internasjonal koordinator/faglig ansvarlig: Camilla Hansen Internasjonal

Detaljer

71 000 unge i alderen 15-29 år verken jobbet eller utdannet seg i 2014

71 000 unge i alderen 15-29 år verken jobbet eller utdannet seg i 2014 Ungdom som verken er i arbeid eller utdanning 71 000 unge i alderen 15-29 år verken jobbet eller utdannet seg i 2014 71 000 unge mennesker i alderen 15-29 år var verken i arbeid, under utdanning eller

Detaljer

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling Nordland og Helgeland sine utfordringer Behov for flere innbyggere

Detaljer

Universitetet på våren i slutten av oktober

Universitetet på våren i slutten av oktober STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: University of Otago BY: Dunedin LAND: New Zealand UTVEKSLINGSPERIODE: juli november 2014 EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: 1 uke, midt i semesteret

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Søknadsguide for studier ved

Søknadsguide for studier ved Søknadsguide for studier ved Klikk på aktuelt nivå: - Bachelor og utveksling NB: SONOR kan dessverre ikke formidle mastersøknader til Chaminade University of Honolulu. Søknad til Chaminade University of

Detaljer

Handelshøyskolen BI - internasjonal virksomhet og strategi

Handelshøyskolen BI - internasjonal virksomhet og strategi Handelshøyskolen BI - internasjonal virksomhet og strategi Tom Colbjørnsen Oversikt Handelshøyskolen BI en kort presentasjon Bakgrunn for internasjonaliseringsstrategien BIs internasjonale strategi BIs

Detaljer

Hotel Management - Bachelor's Degree Programme

Hotel Management - Bachelor's Degree Programme Studieprogram B-HOTLED, ENGELSK, 2007 HØST, versjon 08-Aug-2013 11:11:21 Hotel Management - Bachelor's Degree Programme Credits: 180 credits Grade name: Bachelor i hotelledelse Full-time/Part-time: Full-time

Detaljer

Internasjonal kompetanse

Internasjonal kompetanse Internasjonal kompetanse Næringslivets behov for internasjonal kompetanse hvordan kan vi bedre dra nytte av den kompetanse som finnes i flerkulturelle miljøer? Solveig Holm Bergen Næringsråd 26. oktober

Detaljer

Markedsrapport Russland 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Russland 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Russland 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Russere i Norge 2014, Turistundersøkelsen Posisjoneringsanalyse, Norges posisjon blant russere

Detaljer

Eurokrisen og Norge. Martin Skancke Mai 2014

Eurokrisen og Norge. Martin Skancke Mai 2014 Eurokrisen og Norge Martin Skancke Mai 2014 To spørsmål: Hva har skjedd i Europa? Hvordan kan det påvirke Norge? Europe, the big looser Krise i Eurosonen? (And Japan has lost two decades, hasn t it?) 160

Detaljer

Praktisk tilrettelegging for ph.d mobilitet. Kathrine Vangen, seniorrådgiver, NTNU NTNU International Researcher Support Euraxess Servicesenter NTNU

Praktisk tilrettelegging for ph.d mobilitet. Kathrine Vangen, seniorrådgiver, NTNU NTNU International Researcher Support Euraxess Servicesenter NTNU Praktisk tilrettelegging for ph.d mobilitet Kathrine Vangen, seniorrådgiver, NTNU NTNU International Researcher Support Euraxess Servicesenter NTNU Det periodiske system basert på hvilket land som oppdaget

Detaljer

STUDENTRAPPORT. 3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? BSY 340. Vi hadde hjemmeeksamen fra UIS når vi var i Lisboa.

STUDENTRAPPORT. 3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? BSY 340. Vi hadde hjemmeeksamen fra UIS når vi var i Lisboa. STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: Escola superior de enfermagem de Lisoa BY: Lisboa LAND: Portugal UTVEKSLINGSPERIODE: 22/09/2014-12/12/2014 EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: Ja DITT

Detaljer

Strategisk arbeid ved UiB: Rekruttering av internasjonale studenter.

Strategisk arbeid ved UiB: Rekruttering av internasjonale studenter. Profileringsseminaret 2011 Strategisk arbeid ved UiB: Rekruttering av internasjonale studenter. Hilde Haaland-Kramer Studieadministrativ avdeling, UiB Innhold Strategi rammer for rekruttering og profilering

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

WWW.CERT.DK. Introduction to DK- CERT Vulnerability Database

WWW.CERT.DK. Introduction to DK- CERT Vulnerability Database Introduction to DK- CERT Vulnerability Database By Peter Rickers and Mikael Stamm 1 Fundamental Idea Securing of networks, in-house and externally Savings for the costumers Making admission to the correct

Detaljer

KANDIDATUNDERSØKELSE

KANDIDATUNDERSØKELSE KANDIDATUNDERSØKELSE BACHELOR PROGRAMMET AVGANGSKULL 2005-2007 INSTITUTT FOR HELSELEDELSE OG HELSEØKONOMI, MEDISINSK FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO VÅREN 2008 Forord Våren 2008 ble det gjennomført en spørreundersøkelse

Detaljer

Norsk lederstil i en flerkulturell kontekst

Norsk lederstil i en flerkulturell kontekst Norsk lederstil i en flerkulturell kontekst Atle Jordahl, AFF AFF at the Norwegian School of Economics and Business Administration # 1 in the Nordic region as a provider of open enrolment executive programmes

Detaljer

Akademia og næringsliv hvordan jobbe sammen for økt internasjonalisering i regionen?

Akademia og næringsliv hvordan jobbe sammen for økt internasjonalisering i regionen? Akademia og næringsliv hvordan jobbe sammen for økt internasjonalisering i regionen? Solveig Holm Leder prosjektutvikling og internasjonale relasjoner BERGEN NÆRINGSRÅD Medlemsforening 3000 medlemmer Representerer

Detaljer

Strategi 2008-2011. Senter for internasjonalisering av høgre utdanning

Strategi 2008-2011. Senter for internasjonalisering av høgre utdanning Strategi 2008-2011 Senter for internasjonalisering av høgre utdanning Innledning Oppgaver Om SIU Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Tabell A.7.1 Totale FoU-utgifter i universitets- og høgskolesektoren etter utgiftstype og lærested i 2003. Mill. kr.

Tabell A.7.1 Totale FoU-utgifter i universitets- og høgskolesektoren etter utgiftstype og lærested i 2003. Mill. kr. Tabell A.7.1 Totale FoU-utgifter i universitets- og høgskolesektoren etter utgiftstype og lærested i 2003. Mill. kr. Driftsutgifter Kapitalutgifter Totalt Totalt Lønn og sosiale Andre Totalt Bygg og anlegg

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Vindu mot vest eller mot øst. Russisk-norsk samarbeid gjennom Det norske universitetssenteret i St. Petersburg

Vindu mot vest eller mot øst. Russisk-norsk samarbeid gjennom Det norske universitetssenteret i St. Petersburg Vindu mot vest eller mot øst Russisk-norsk samarbeid gjennom Det norske universitetssenteret i St. Petersburg Det norske universitetssenter i St. Petersburg - Grunnlagt i 1998 - Et tverrfaglig forsknings-

Detaljer

DET LEVENDE UNIVERSITET

DET LEVENDE UNIVERSITET Internasjonalisering i ingeniørutdanningene 6. Desember 2011 www.umb.no 2 1 Den høiere Landbrugsskole paa Aas: 1859 Norges landbrukshøgskole: 1897 Norges første vitenskapelige høgskole med rett å tildele

Detaljer

Samarbeid mellom Forskningsrådet og SIU. Per Magnus Kommandantvold og Katrine Moland Hansen Forskingsrådet og SIU 10.11.2015

Samarbeid mellom Forskningsrådet og SIU. Per Magnus Kommandantvold og Katrine Moland Hansen Forskingsrådet og SIU 10.11.2015 Samarbeid mellom Forskningsrådet og SIU Per Magnus Kommandantvold og Katrine Moland Hansen Forskingsrådet og SIU 10.11.2015 Synergier mellom EUs forsknings-, innovasjons- og utdanningsprogram Forskere

Detaljer

Nordic Master Programme

Nordic Master Programme Nordic Master Programme 16. november 2010 Kontaktperson: Kristin Amundsen nordicmaster@siu.no 2 Hva er Nordic Master Programme? Pilotprosjekt finansiert av Nordisk Ministerråd Programmet gir støtte til

Detaljer

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina Nordic Centre Fudan University Shanghai (www.nordiccentre.net) Stein Kuhnle Universitetet i Bergen stein.kuhnle@uib.no Internasjonaliseringskonferansen, SiU, Stavanger, 10.mars 2016 Nordic Centre som base

Detaljer