OMDØMME- UNDERSØKELSE BLANT INTERNASJONALE STUDENTER I NORGE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OMDØMME- UNDERSØKELSE BLANT INTERNASJONALE STUDENTER I NORGE"

Transkript

1 OMDØMME- UNDERSØKELSE BLANT INTERNASJONALE STUDENTER I NORGE

2 OMDØMMEUNDERSØKELSE BLANT INTERNASJONALE STUDENTER I NORGE HØSTEN 2008 FORORD SIU gjennomførte en nasjonal omdømmeundersøkelse blant internasjonale studenter i november Undersøkelsen omfatter grads- og utvekslingsstudenter som er tatt opp som internasjonale studenter ved norske universiteter og høgskoler og som startet sine studier høsten Universitetene og høgskolene ble anmodet om å gi SIU tilgang på e-postadresser til internasjonale studenter på bachelor, master og ph.d.-nivå. 20 institusjoner deltok i undersøkelsen. Studentene mottok en forespørsel på e-post om å delta i undersøkelsen som ble gjennomført i QuestBack. Datainnsamlingen foregikk i november Av totalt 3440 utsendte e-poster fikk vi inn 1164 svar. Dette utgjør en svarprosent på 33,7, som anses som et rimelig godt resultat og gir et tallmateriale som er statistisk signifikant også ved nedbryting på institusjon og land. Selve undersøkelsen ble utarbeidet av en prosjektgruppe nedsatt av Rådgivende faggruppe for utenlandsprofilering. Arbeidsgruppen besto av representanter fra UIB (Christen Soleim), BI (Feite Van Dijk), HIL/HIG (Inger Elin Hjelle) og SIU (Bente Teigen Gundersen og Hanne Alver Krum). I utformingen av undersøkelsen benyttet SIU også en fokusgruppe hvor tre studenter fra International Student s Union (ISU) deltok. SIU ønsker å takke medlemmene av Rådgivende faggruppe for utenlandsprofilering, prosjektgruppen og ISU for gode innspill i forbindelse med utformingen av undersøkelsen. SIU setter også pris på god bistand fra universitetene og høgskolene som har deltatt i denne første nasjonale undersøkelsen. Bergen, februar 2009

3 BAKGRUNN OG MÅLSETNING SIU har et nasjonalt ansvar for profilering av Norge som studie- og forskningsland overfor utlandet. Senteret skal: profilere Norge som en attraktiv destinasjon for studier og forskning og bidra til å skape et godt renommé for Norge produsere informasjon om norsk høyere utdanning på flere språk rettet mot ulike målgrupper bistå universitetene og høgskolene med å styrke profilering og markedsføring i samarbeid med sektoren bidra til faglige kontaktfremstøt overfor potensielle samarbeidspartnere i utlandet samt representere Norge på utdanningskonferanser og -messer i utlandet For å kunne utvikle en solid og langsiktig profileringstrategi, både på nasjonalt og institusjonelt nivå, er det nødvendig å hente inn kunnskap om hvorfor utenlandske studenter velger å studere i et bestemt land, hvilke forventninger de har og hvordan erfaringen faller sammen med disse forventningene. I tillegg er det både interessant og nødvendig å danne seg et bilde av omdømmet Norge og de norske høyere utdanningsinstitusjoner har ute i verden. Målet med undersøkelsen er å få økt kunnskap om hvordan Norge oppfattes som studie- og forskningsland i utlandet og å kartlegge grunnene til at de internasjonale studentene valgte Norge og den norske utdanningsinstitusjonen de studerer eller forsker ved. Resultatene av undersøkelsen vil bli benyttet i arbeidet med å videreutvikle merkevaren Study in Norway, med det mål for øyet å kommunisere bedre med målgruppene. Innsikt i internasjonale studenters motivasjon, erfaringer og forventninger vil ha en stor nytteverdi for institusjonene i deres eget arbeid med omdømmebygging og rekruttering av studenter. Gjennom en nasjonal omdømmeundersøkelse blant utenlandske studenter i Norge, får SIU og de norske universitetene og høgskolene tilgang på verdifull informasjon om: hvordan vi kommuniserer med målgrupper i forskjellige land udekkede informasjonsbehov blant målgrupper i forskjellige land det er samsvar mellom det vi selger og det studentene får virkningen av profileringsarbeidet så langt Norges generelle omdømme som studie- og forskningsnasjon institusjonenes internasjonale omdømme

4 OM UNDERSØKELSEN 20 norske universiteter og høgskoler har deltatt i den første nasjonale omdømmeundersøkelsen blant internasjonale studenter. Disse er: BI Høgskolen i Bodø Høgskolen i Buskerud Høgskolen i Harstad Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Molde Høgskolen i Oslo Høgskulen Stord Haugesund Høgskolen i Volda Høgskolen i Østfold Misjonshøgskolen Norges handelshøgskole Norges idrettshøgskole Norges musikkhøgskole Norges veterinærhøgskole Universitetet i Agder Universitetet i Stavanger Universitetet for miljø-og biovitenskap Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo HOVEDFUNN - Åtte av ti studenter valgte Norge som studieland på grunn av studietilbud på engelsk. - Kvalitet på utdanningen, Norges gode omdømme som studie- og forsknings destinasjon og norsk natur er de andre viktigste årsakene til at studentene ønsket å komme til Norge. - Mindre viktige grunner er kjærlighet ( romantic relations ) og levekostnader (affordability of cost of living). - Ved valg av utdanningsinstitusjon er institusjonsavtaler og spesifikke fagtilbud vektige argumenter for utvekslingsstudentene, som utgjør rundt 70 prosent av de som har svart på undersøkelsen. - For gradsstudentene er motivasjonen noe annerledes. Det at universitetet eller høgskolen tilbyr program innenfor et relevant fagområde var den viktigste grunnen for flertallet av disse. - Institusjonenes fasiliteter og moderne læringsmiljø har også stor betydning for gradsstudentene. - At det er gratis å studere i Norge var ikke blant de mest betydningsfulle faktorene for gradsstudentene. - Åtte av ti av de spurte studentene svarer at de er fornøyd eller svært fornøyd med erfaringen som internasjonal student i Norge.

5 4-5 BESKRIVELSE AV RESPONDENTENE - Det er flere kvinner enn menn blant de internasjonale studentene som har svart på undersøkelsen. 55,5 prosent av respondentene er kvinner, mens 44,5 prosent er menn. - 44,3 prosent av studentene er i aldersgruppen 21 til 23 år, mens 34,9 prosent er mellom 24 og 30 år. - Respondentene kommer fra 87 forskjelling land. - Tyskland og Frankrike er de land som er høyest representert i utvalget. - Nesten alle studenter fra Tyskland og Frankrike er utvekslingsstudenter. - Fra USA og Canada er antallet utvekslings- og gradsstudenter jevnere fordelt - Over halvparten av studentene har vært i Norge i mindre enn tre måneder. - Over halvparten av respondentene (54,4 prosent) sier de lærer norsk under oppholdet i Norge. - Flertallet av studentene er utvekslingsstudenter på bachelor- og mastergradsnivå. - 36,3 prosent av gradsstudentene svarer at de ønsker å jobbe i Norge etter endte studier. RESPONDENTER FORDELT PÅ LAND Realfordelingen av internasjonale studenter er noe annerledes enn det som gjenspeiles i denne undersøkelsen (Mobilitetsrapport 2008, Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU), 2008:29). Tyske studenter er den største gruppen internasjonale studenter i Norge både i realfordeling og blant respondentene i denne undersøkelsen. I følge Mobilitetsrapporten 2008 er de andre viktigste opprinnelseslandene henholdsvis Russland, Sverige, Kina og Frankrike. RESPONDENTER FORDELT PÅ LAND Tyskland Frankrike Kina USA Spania Russland Nederland Italia Polen Tsjekkkia Canada Storbritannia 3 2,7 2,6 2,4 2,2 2,1 2 4,8 4,3 3,6 Prosent 9,1 16,2 Figur 1: Respondenter fordelt på land

6 STUDENTSTATUS OG AKADEMISK NIVÅ Flertallet av studentene (64,4 prosent) er utvekslingsstudenter på forskjellige akademiske nivå. Ti prosent svarer at de verken er utvekslings- eller gradsstudenter, men i en annen kategori 1. Rundt en fjerdedel er studenter som er i Norge for å studere en hel grad. En lav prosentdel (2,1 prosent) av respondentene er på ph.d.-nivå. Utvalget er i liten grad representativt for ph.d.-studenter. Ph.d.-studentene er vanligvis ikke er registrert som internasjonale studenter ved institusjonene, men står oppført som ansatte. Dette er nok en av grunnene til at vi ikke har fått tilgang på kontaktinformasjon for flere ph.d.-kandidater. Figur 2 neden for viser respondentenes status som student i Norge. RESPONDENTENES STUDENTSTATUS 2,1 % 10,1 % 23,5 % 64,4 % Utvekslingsstudent Gradsstudent Ph.d.-student Andre Figur 2: Studentstatus (i prosent) Andelen utvekslingsstudenter er svært høy fra Frankrike (96,2 prosent) og Tyskland (92,6 prosent). Et stort flertall av de kanadiske studentene er også i Norge på utvekslingsopphold. Blant respondentene fra USA er forholdet mellom utvekslings- og gradsstudenter jevnere fordelt, mens 16 prosent svarer at de har en annen status som student i Norge 2. Blant de kinesiske studentene er flertallet ikke uventet gradsstudenter. Figuren under viser studentstatus fordelt på land. 1 Mange som har svart other skriver i kommentarfeltet at de er Erasmus-, NOMA- eller kvotestudenter. Flere oppgir at de er Erasmus Mundus-studenter eller tar hel mastergrad. De er altså enten utvekslings- eller gradsstudenter, selv om de ikke kjenner seg igjen i de kategoriene. 2 Flere har her svart at de er Erasmus Mundus-studenter, selvfinansierte mastergradsstudenter eller gjestestudent/ -forsker.

7 6-7 STUDENTSTATUS FORDELT PÅ LAND 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Canada Frankrike 96,2 Kina Tyskland 92,6 USA Utvekslingsstudent Gradsstudent Ph.d.-student Andre Figur 3: Studentstatus fordelt på land Over halvparten av respondentene studerer på mastergradsnivå. 38,8 prosent er på lavere grad. Diagrammet under viser studentenes akademiske nivå. AKADEMISK NIVÅ 2,2 % 5,6 % 53,4 % 38,8 % Bachelor Master Ph.d. Andre Figur 4: Studentenes akademiske nivå Flertallet av respondentene fra Kina og Frankrike studerer på mastergradsnivå. For Tyskland er fordelingen mellom utveksling på bachelor og master jevnere fordelt, men en femtedel av studentene svarer at de er på et annet akademisk nivå enn bachelor, master og ph.d. Blant respondentene fra USA er et lite flertall på høyere grad, mens hele åtte av ti kanadiske studenter er på lavere grad.

8 8-9 AKADEMISK NIVÅ FORDELT PÅ LAND Gradsnivå 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Canada Frankrike 34,9 61,3 Kina 25 73,2 Tyskland 36 43,4 USA Bachelor Master Ph.d. Andre Figur 5: Akademisk nivå fordelt på land FAGOMRÅDER Følgende graf viser hvilke fagområder studentene er knyttet til: 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % Management, Finance and Business Social Sciences (Economics, Political Sciences, Sociology, Journalism, etc.) Other* Humanities (Philosophy, History, Theology, etc.) Natural Sciences (Biology, Chemistry, Earth Sciences, etc.) Law Education, Teacher Training, Pedagogic Medical Sciences and Health Care Languages Mathematical and Physical Sciences Computer Science and Information Technology Agricultural Sciences, Forestry, Veterinary Science Fine Arts, Design, Music Engineering, Technology, Petroluem Fishery, Aquaculture Performing Arts Tourism Architecture, Urban and Regional Planning * 13 prosent har svart other på spørsmålet om fagområdet de er tilknyttet under studietiden i Norge. Fagområder som betegnes som other er blant andre logistikk, psykologi og maritime studier. Figur 6: Fagområder

9 THEORY. PRACTICE. Foto: Arild Juul/NTNU SA Foto: Innovasjon Norge

10 Ved å sortere fagområde etter land ser vi at økonomi- og finans er et populært fagområde blant franske studenter, mens det har få studenter fra USA. Amerikanske studenter er høyere representert innenfor samfunnsvitenskap og kategorien other (for eksempel markedsføring, nordisk språk og kultur og menneskerettigheter). Innenfor humaniora er det tyske studenter som er i flertall. De er også høyest representert innenfor språkfagene. De kinesiske studentene studerer fortrinnsvis økonomi/business, samfunnsfag og fag relatert til utdanning og pedagogikk. Figur 7 viser fagområder sortert etter land. 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % Management, Finance and Business Social Sciences Medical Sciences and Health Care Fine Arts, Design, Music Humanities (Philosophy, History, Theology, etc.) Law Canada Frankrike Kina Tyskland USA Agricultural Sciences, Forestry, Veterinary Science Education, Teacher Training, Pedagogic Natural Sciences (Biology, Chemistry, Earth Sciences, etc.) Other* * Hele 24 prosent av studentene fra USA har svart other på spørsmålet om fagområdet de er tilknyttet under studietiden i Norge. Fagområder som betegnes som other er markedsføring, menneskerettigheter, Scandinavian Studies og Energy Management. Figur 7: Fagområder fordelt på land VET IKKE OM DE VIL JOBBE I NORGE Respondentene som svarte at de var gradsstudenter i Norge fikk spørsmål om de ønsker å finne seg en jobb i Norge etter endte studier. Flertallet (42,9 prosent) svarer at de ikke vet om de ønsker å finne seg jobb i Norge etter endt utdanningsopphold. 36,3 prosent svarer at de ønsker å finne seg en jobb i Norge og 20,0 prosent svarer at de ikke ønsker å jobbe i Norge.

11 10-11 OVER HALVPARTEN LÆRER NORSK På spørsmål om de lærer norsk under oppholdet i Norge svarer over halvparten av respondentene ja (54,5 prosent). Når vi brekker ned dette resultatet etter land, ser vi at det først og fremst er tyske og amerikanske studenter som lærer seg norsk. Åtte av ti tyske studenter (78,8 prosent) svarer at de lærer seg norsk. 74 prosent av studentene fra USA og 65,7 prosent av de russiske studentene lærer også norsk, mens blant respondentene fra Frankrike, Kina og Canada lærer omtrent halvparten norsk. Det samme gjelder studenter fra Spania og Nederland. STUDIEFINANSIERING Over halvparten av respondentene svarer at de finansierer studiene i Norge ved hjelp av private midler eller støtte fra foreldre og slektninger. I diagrammet under finner vi en oversikt over kilder til studiefinansiering. TYPE STUDIEFINANSIERING 3,6 % 14,7 % 10,7 % 15,0 % 24,4 % 31,6 % Parents, relatives Personal resources (saving, loan, etc.) Norwegian grant/scolarship Home country grant/scolarship EU or other international grant/scolarship Other sources Figur 8: Type studiefinansiering Blant utvekslingsstudentene er det primært foreldre eller slektninger som hjelper til med finansieringen (38,5 prosent). 22,5 prosent benytter private sparepenger eller lån og 20,1 prosent får stipend fra hjemlandet. Blant gradsstudentene blir over halvpart en sponset av foreldre eller bruker egne midler mens 32,7 prosent får stipend fra Norge. Når det gjelder respondenter fra SIUs satsningsland for profilering Canada, USA, Tyskland og Frankrike, er andelen studenter som blir finansiert av foreldre eller private kilder svært høy. Halvparten av de tyske studentene får hjelp til finansier ing av foreldrene. Hele 84 prosent av kanadierne og 78,3 prosent av de franske studentene er privat finansiert. For USA er tendensen den samme; 42 prosent finansierer studieoppholdet gjennom personlige sparepenger/lån og 26 prosent gjennom foreldre. 16 prosent av studentene fra USA får imidlertid stipend fra hjemlandet.

12 INTERNASJONALE STUDENTERS VALG AV NORGE SOM STUDIE- OG FORSKNINGSLAND Oppgi de tre viktigste grunnene til at du valgte Norge som studieland Academic excellence, my field of study is very developed, it is in Europe (SLOVENSK UTVEKSLINGSSTUDENT PÅ MASTERNIVÅ) The number of courses taught in English, quality of education, welfare state (JAPANSK UTVEKSLINGSSTUDENT PÅ BACHELORNIVÅ) OM VALGET AV NORGE SOM STUDIELAND Norge var førstevalg for over sju av ti av respondentene. Blant amerikanske respondenter svarer hele 84 prosent at Norge var førstevalg. 87,5 prosent av de russiske studentene hadde også Norge som førsteprioritet. 28,9 prosent svarte at Norge ikke var førstevalget og ville heller reist til Storbritannia, Sverige eller USA. Figur 8 viser andelen studenter som hadde Norge som første prioritet og hvilke land som var foretrukket av de som ikke hadde Norge som høyest prioritert studieland. NORGE SOM FØRSTEVALG, SAMT ANDRE LAND SOM FØRSTEVALG 72 % 28 % Figur 8: Valg av studieland 5 % 5 % 4 % 2 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 6 % Norge UK Sverige USA Danmark Irland Nederland Canada Finland Ungarn Tyskland Resterende 77 land Blant franske respondenter ville 22 prosent reise til Sverige og 3,2 prosent til Nederland. Ingen av de franske respondentene ville heller reist til Danmark. Dette kan tyde på at Sverige er en større konkurrent enn Danmark i Frankrike.

13 12-13 Samme tendens ser vi blant tyske studenter. Hele 41,2 prosent av studentene som ikke hadde Norge som førstevalg ville heller reist til Sverige, deretter kommer Danmark, Irland og Nederland. Når det gjelder land utenfor EU, ville amerikanske studenter som ikke hadde Norge som førsteprioritet heller reist til Italia og Frankrike (25 prosent). Finland, Spania og Sveits var også aktuelle land for 12,5 prosent av respondentene fra USA. Studentene fra Canada ville foretrukket Sverige, Storbritannia, Danmark og Frankrike. HVORFOR VAR NORGE IKKE FØRSTEVALGET? Noen grunner til at Norge ikke var førstevalget Too cold, too expensive, too nordic (ITALIENSK STUDENT SOM HELLER VILLE REIST TIL NEDERLAND) I did not choose specially Norway, but a Scandinavian country. (FRANSK MASTERGRADSTUDENT SOM HADDE SVERIGE SOM FØRSTEPRIORITET) Sweden was my first choice (because it s closer). But there was not enough place. Finally I m glad I came to Norway and not to Sweden! (SVEITSISK MASTERGRADSTUDENT) [I] did not even think about it. (FRANSK STUDENT) It is too far and cold, and it is not an English speaking country (KINESISK STUDENT SOM HELLER VILLE REIST TIL SINGAPORE)

14 MOTIVASJON FOR VALG AV NORGE SOM STUDIE- OG FORSKNINGSLAND Respondentene ble bedt om å vurdere betydningen av en rekke faktorer for valget av Norge som studie- eller forskningsland. De fire viktigste faktorene er: 1. Engelskunderviste programmer og kurs 2. Kvalitet på utdanningen 3. Godt omdømme på studier og forskning 4. Norsk natur Mindre viktige faktorer er: 1. Kjærlighet ( Romantic relations ) 2. Levekostnader 3. Det norske velferdssystemet 4. Jobbmuligheter etter endt utdanning Den aller viktigste faktoren er at Norge tilbyr programmer og kurs som undervises på engelsk. Nærmere åtte av ti mener at denne faktoren var viktig eller svært viktig. Kvalitet på utdanningen er den nest viktigste faktoren. Et interessant funn er at romantic relations er den minst viktige faktoren. En undersøkelse Forskningsrådet gjennomførte i 2003 viste at kjærlighet var en av de viktigste grunnene til at utenlandske forskere og stipendiater flytter til Norge (Forskermobilitet til Norge, Forskningsrådet, 2003). Dette synes ikke å være svært avgjørende for studentene som har svart på undersøkelsen og henger nok både sammen med alder og det faktum at et stort flertall av studentene er på kortere utvekslingsopphold. For de få ph.d.-studentene som har svart på under søkelsen er imidlertid romantic relations den minst viktige faktoren.

15 14-15 Grafen under viser betydningen av de forskjellige faktorene:: Quality of education Good reputatioan of research and studies English taught degree programmes and courses Modern and technologically advanced society Social life (life style and cultural opportunities) Norwegian nature and wildlife Romantic relations Affordability of cost of living The Norwegian welfare system Improve career possibilities Possibilities to work in Norway after finishing the studies Low crime rate 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Viktig/svært viktig Ganske viktig Mindre viktig Svært lite/lite viktig Figur 10: How important were the following factors for choosing Norway as you study abroad destination? Når vi bryter ned denne statistikken etter land, finner vi at for kanadiske og amerikanske studenter er engelskspråklige programmer svært viktig for åtte av ti studenter. Kvalitet på utdanningen og norsk natur er andre viktige faktorer som framheves av nordamerikanske studenter. Minst viktige faktorer for studenter fra USA og Canada er kjærlighet ( romantic relations ) og levekostnader ( affordability of costs of living ). Overraskende er det og at low crime rate er den tredje minst viktige faktoren for studenter fra USA. For tyske studenter er god kvalitet på utdanning og natur omtrent like viktige faktorer. Studietilbud på engelsk ligger like bak. For tyske studenter er romantic relations og det norske velferdssystemet de minst viktige faktorene. For ni av ti franske studenter er engelskspråklige tilbud viktige eller svært viktige, og naturopplevelser er også viktige eller svært viktige for åtte av ti. Romantic relations og levekostnader er minst viktige faktorer. Jobbmuligheter i Norge etter endt utdanning er også en lite viktig faktor for franske studenter. Russiske studenter verdsetter også engelskspråklige studietilbud høyest. Deretter framheves faktorer som kvalitet på utdanningen og modern and technologically advanced society. Romantic relations er klart den minst viktige faktoren for russiske studenter. Hele 65,7 prosent mener dette er en lite eller svært lite viktig

16 faktor. Seks av ti av de russiske studentene mener at faktoren improve career possibilities er viktig eller svært viktig. Kinesiske studenter verdsetter aller høyest kvalitet på utdanning etterfulgt av studie tilbud på engelsk. Norges gode omdømme som studie-/ forskningsland (good reputation of studies and research) er også en svært viktig faktor for sju av ti studenter, i likhet med sikkerhetsaspektet (low crime rate). Romantic relations og levekostnader er minst viktige faktorer også for kinesiske studenter. Grafene under viser de mest betydningsfulle faktorene for valg av Norge som studie- og forskningsland for studenter fra USA og Tyskland. FAKTORER VALG AV STUDIELAND USA English taught degree programmes and courses 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Quality of education Good reputation of research and studies Norwegian nature and wildlife Viktig/svært viktig Ganske viktig Mindre viktig Svært lite/lite viktig Figur 11: Faktorer for valg av Norge som studieland for studenter fra USA. FAKTORER VALG AV STUDIELAND TYSKLAND English taught degree programmes and courses 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Quality of education Good reputation of research and studies Norwegian nature and wildlife Viktig/svært viktig Ganske viktig Mindre viktig Svært lite/lite viktig Figur 12: Faktorer for valg av Norge som studieland for studenter fra Tyskland.

17 16-17 Dersom vi sammenligner svarene fra utvekslings- og gradsstudenter, ser vi at for begge gruppene er tilbudet om engelskspråklige studieprogrammer og kurs og kvalitet på utdanningen de mest avgjørende faktorene for valg av Norge som studieland. For gradsstudentene er det gode omdømmet på utdanning og forskning viktigere enn for utvekslingsstudentene. Natur er i mindre grad en viktig faktor for gradsstudentene enn for utvekslingsstudentene. For over halvparten av gradsstudentene er faktorer som å forbedre karrieremuligheter og sikkerhetsaspektet viktig eller svært viktig. FAKTORER VALG AV STUDIELAND UTVEKSLINGSSTUDENTER 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % English taught degree programmes and courses Quality of education Good reputation of research and studies Norwegian nature and wildlife Viktig/svært viktig Ganske viktig Mindre viktig Svært lite/lite viktig Figur 13: Faktorer for valg av Norge som studieland utvekslingsstudenter. FAKTORER VALG AV STUDIELAND GRADSSTUDENTER 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % English taught degree programmes and courses Quality of education Good reputation of research and studies Norwegian nature and wildlife Viktig/svært viktig Ganske viktig Mindre viktig Svært lite/lite viktig Figur 13: Faktorer for valg av Norge som studieland utvekslingsstudenter. For å innhente kvalitative data vedrørende motivasjon for valg av Norge som studie-/forskningsland, ble studentene bedt om å oppgi de tre viktigste grunnene for valget.

18 Norske universiteter og høgskoler, som har deltatt i undersøkelsen, vil få tilsendt et vedlegg med kvalitative data som gjelder hver enkelt institusjon 3. Her er et utvalg av svarene: Everyone speaks English, I want to improve my English, great country with great landscapes, a lot of stuff to visit, snow/ski/cold winter MASTERSTUDENT FRA FRANKRIKE (UTVEKSLING) The country, the educational system, the language BELGISK MASTERSTUDENT (UTVEKSLING) Norway was offered as a specific exchange at my home institution. High standard of public health. Interest in Scandinavia. AUSTRALSK UTVEKSLINGSSTUDENT (BACHELOR) English lectures, good biology, nice country TSJEKKISK BIOLOGISTUDENT Exotic place, everyone is able to speak English, high quality of life ITALIENSK UTVEKSLINGSSTUDENT To experience a different social system through its educational system, to understand the culture that has placed such a high value on the environment, to see the beautiful country. AMERIKANSK UTVEKSLINGSSTUDENT (BACHELORNIVÅ) Norway is advanced in my research field. Norwegian government provides with financial support. I can experience completely different culture in Norway which would bring inspiration in doing research. KINESISK MASTERGRADSTUDENT I am Asian. I wanted to get a European degree. Norway is best due to human right and safe place for students. High chance of getting part time jobs and getting new experience. MASTERGRADSTUDENT FRA NEPAL Quality of reseach in the marine fields. Money available for research and development. Free education. MASTERGRADSTUDENT FRA PORTUGAL 3 Dette gjelder kun i tilfeller hvor anonymiteten til respondentene kan ivaretas

19 18-19 SVARTE INNTRYKKET DU HADDE AV NORGE TIL REALITETEN DU OPPLEVDE DA DU KOM HIT? På spørsmål om forholdet mellom inntrykket respondentene hadde av Norge før og etter at de kom hit, har flertallet svart at inntrykket ikke har endret seg nevne verdig. Respondentene som sier at inntrykket har endret seg, gir eksempler på dette. Mange sier at Norge er dyrere enn de hadde forventet, standard på student boligene er ikke så høy som forventet, og det er vanskeligere enn de hadde forestilt seg å komme i kontakt med norske studenter. Nordmenns drikkevaner synes også å overraske mange. Noen nevner også at Norge er mer byråkratisk enn de hadde trodd. På den positive siden synes mange at nordmenn generelt er et mye hyggeligere og åpent folkeslag enn de hadde regnet med, og at naturen er mer fantastisk enn de hadde forestilt seg før de kom hit. Klimaet er for mange heller ikke så dårlig som de hadde trodd. Diagrammet under viser i hvilken grad inntrykket av Norge har endret seg etter at de kom hit. I HVOR STOR GRAD HAR INNTRYKKET AV NORGE ENDRET SEG ETTER ANKOMST? 22 % 21 % 25 % 32 % Stor grad/svært stor grad Svært liten grad/liten grad Mindre grad Ganske stor grad Figur 15: Inntrykk av Norge - grad av endring. Sitater fra undersøkelsen: I realized how different it is to live in a socialist society. The group-think mentality can be overwhelming sometimes, but I feel that the people are amazing and friendly. (MASTERSTUDENT FRA USA) Not changed, as I liked it when I arrived, I like it now. (MASTERSTUDENT FRA ASERBAJAN) Weather is better here in Bergen than I thought. It is way more expensive than I thought (UTVEKSLINGSSTUDENT FRA FINLAND) Great country, modern, clean, very civilised, great nature, people are really helpful (BELGISK UTVEKSLINGSSTUDENT)

20 INTERNASJONALE STUDENTERS VALG AV UTDANNINGSINSTITUSJON I NORGE HOVEDGRUNNER FOR VALG AV UTDANNINGSINSTITUSJON I NORGE Respondentene ble bedt om å oppgi de tre viktigste grunnene for valget av utdanningsinstitusjon i Norge. Norske universiteter og høgskoler som har deltatt i undersøkelsen vil få tilsendt et vedlegg med kvalitative data som gjelder hver enkelt institusjon 4. Sitater fra undersøkelsen: It [the institution] is in Norway. The courses fit my home program. There is everything there. FRANSK UTVEKSLINGSSTUDENT PÅ MASTERGRAD Good at aquaculture, a small university, many international students KINESISK MASTERSTUDENT My home institution has a cooperation with the Norwegian institution. No tuition fees. Good facilities at the institution. KINESISK MASTERSTUDENT Good reputation, courses in English, modern TYSK UTVEKSLINGSSTUDENT (BACHELORNIVÅ) It is a very recognised university in the world. It s an institution with a lot of resources for students and researchers. SPANSK UTVEKSLINGSSTUDENT (MASTERGRADSNIVÅ) 4 Dette gjelder kun i tilfeller hvor anonymiteten til respondentene kan ivaretas.

21 20-21 VIKTIGSTE FAKTORER FOR VALG AV NORSK INSTITUSJON De tre viktigste faktorene for valg av norsk institusjon er: 1. Hjemmeinstitusjon har utvekslingsavtale med institusjon i Norge 2. Institusjonen tilbyr spesifikke program/kurs på mitt fagfelt 3. Institusjonen tilbyr gode fasiliteter Minst viktige faktor for valg av norsk institusjon er: 1. Studentene kjenner en nåværende eller tidligere student ved den norske institusjonen Følgende tabell viser betydningen av de enkelte faktorene: Institution offers specific programmes/courses in my area of specialisation Good facilities at the institution Modern and technologically advanced teaching and learning methods Academic prestige of the institution / good ranking Academic prestige in chosen subject field Simple admission procedures International campus Level of support/ advice given to international students Campus facilities My home institution has an exchange agreement/ cooperation with the Norwegian institution Easy to get suitable accommodation on or near the institution No tuition fees I know a current/ former student at the institution Attractiveness of the geographic location of the institution 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Figur 16: Faktorer for valg av studiested i Norge Viktig/svært viktig Ganske viktig Mindre viktig Svært lite/lite viktig Hele 83,1 prosent av utvekslingsstudentene anser institusjonsavtaler som en viktig eller svært viktig faktor for valg av utdanningsinstitusjon. Over halvparten mener at institusjonens gode fasiliteter var en viktig årsak til at de valgte universitetet eller høgskolen i Norge. Den klart minst betydningsfulle faktoren for valg av norsk utdanningsinstitusjon var hvorvidt studentene kjenner nåværende eller tidligere studenter ved institusjonen. På spørsmål om hvor studentene ville forventet å finne informasjon om studier i Norge, som ble stilt senere i undersøkelsen, svarte imidlertid en høy prosentandel at andre studenter vil være en viktig informasjons kilde.

22 Omtrent halvparten mener at mangel på studieavgifter også var en viktig årsak. Andre viktige grunner som oppgis er den akademiske prestisjen/ranking av den norske institusjonen. 47,9 prosent sier at dette var en viktig eller svært viktig faktor. Gode fasiliteter ved institusjonene blir også fremhevet som viktig eller svært viktig for litt over halvparten av respondentene. VIKTIGSTE FAKTORER FOR GRADSSTUDENTER For gradsstudenter er de to viktigste faktorene at det faglige tilbudet er relevant (81,1 prosent) og at institusjonen tilbyr gode fasiliteter. Omtrent halvparten av gradsstudentene mener det er viktig eller svært viktig at det ikke er studieavgifter ved norske institusjoner. Institusjonsavtaler er klart den minst viktige faktoren for denne gruppen studenter. VIKTIGE FAKTORER FOR VALG AV INSTITUSJONER GRADSSTUDENTER 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % My home institution has an exchange agreement/ cooperation with the Norwegian institution Academic prestige of the institution/good ranking Good facilities at the institution Institution offers specific programmes/ courses in my area of specialisation Viktig/svært viktig Ganske viktig Mindre viktig Svært lite/lite viktig Figur 17: Faktorer som i stor eller liten grad påvirket gradsstudenter ved valget av utdanningsinstitusjon i Norge. VIKTIGSTE FAKTORER FOR UTVEKSLINGSSTUDENTER Blant utvekslingsstudenter er institusjonsavtaler den klart viktigste faktoren. Åtte av ti oppgir dette som svært viktig. Deretter kommer det faglige tilbudet. De øvrige faktorene har mer eller mindre samme relevans for valg av utdanningsinstitusjon. Universitetene og høgskolene, som har deltatt i undersøkelsen, vil få tilsendt et vedlegg med informasjon om hvorfor studentene valgte hver enkelt institusjon 5. 5 Dette gjelder kun i tilfeller hvor anonymiteten til respondentene kan ivaretas.

Jannecke Wiers-Jenssen. Over bekken etter vann? NIFU skriftserie nr. 26/2003

Jannecke Wiers-Jenssen. Over bekken etter vann? NIFU skriftserie nr. 26/2003 Jannecke Wiers-Jenssen Over bekken etter vann? Hvorfor studere i utlandet når det finnes lignende tilbud i Norge NIFU skriftserie nr. 26/2003 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning

Detaljer

Berit Otnes, Lotte Rustad Thorsen og Odd Frank Vaage Levekår blant studenter 2010

Berit Otnes, Lotte Rustad Thorsen og Odd Frank Vaage Levekår blant studenter 2010 Rapporter 36/2011 Berit Otnes, Lotte Rustad Thorsen og Odd Frank Vaage Levekår blant studenter 2010 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne serien publiseres analyser

Detaljer

Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land?

Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land? Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land? Kartlegging av hindringer og behov for tiltak i samarbeid med: Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land?

Detaljer

Forbindelser mellom internasjonalt forsknings- og utdanningssamarbeid Motivasjoner, modeller og erfaringer. Rapport 1/2013

Forbindelser mellom internasjonalt forsknings- og utdanningssamarbeid Motivasjoner, modeller og erfaringer. Rapport 1/2013 Forbindelser mellom internasjonalt forsknings- og utdanningssamarbeid Motivasjoner, modeller og erfaringer Rapport 1/2013 Utgiver: Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) April 2013 Ansvarlig

Detaljer

Kunnskap gir mot til å se og trygghet til å handle

Kunnskap gir mot til å se og trygghet til å handle Carolina Øverlien og Hanne Sogn Kunnskap gir mot til å se og trygghet til å handle Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s Publikasjonsserie fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og

Detaljer

Susanne Søholt Anne Mette Ødegård Brit Lynnebakke Line Eldring. Møte mellom internasjonalt arbeidsmarked og nasjonalt boligmarked

Susanne Søholt Anne Mette Ødegård Brit Lynnebakke Line Eldring. Møte mellom internasjonalt arbeidsmarked og nasjonalt boligmarked Susanne Søholt Anne Mette Ødegård Brit Lynnebakke Line Eldring Møte mellom internasjonalt arbeidsmarked og nasjonalt boligmarked Samarbeidsrapport NIBR/Fafo 2012 Møte mellom internasjonalt arbeidsmarked

Detaljer

Egil Petter Stræte Rådgiving til bonden - et innspill om behov og utfordringer. Formål. Rapport 10/2014 ISSN 1503-2035

Egil Petter Stræte Rådgiving til bonden - et innspill om behov og utfordringer. Formål. Rapport 10/2014 ISSN 1503-2035 Norsk senter for bygdeforskning Universitetssenteret Dragvoll N-7491 Trondheim Tlf: 73 59 17 29 Fax: 73 59 12 75 post@bygdeforskning.no www.bygdeforskning.no Egil Petter Stræte Egil Petter Stræte Rådgiving

Detaljer

Å bli helsefagarbeider

Å bli helsefagarbeider Å bli helsefagarbeider En kvalitativ undersøkelse av overganger mellom skole og læretid, og mellom læretid og arbeidsliv blant ungdom i helsearbeiderfaget Asgeir Skålholt, Håkon Høst, Torgeir Nyen og Anna

Detaljer

Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge

Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge NIBR-rapport 2012:5 Susanne Søholt Aadne Aasland Knut Onsager Guri Mette Vestby Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts-Norge Andre publikasjoner fra

Detaljer

Effektiv og målrettet informasjon og kommunikasjon med innvandrergrupper

Effektiv og målrettet informasjon og kommunikasjon med innvandrergrupper Effektiv og målrettet informasjon og kommunikasjon med innvandrergrupper Statskonsult rapport 2007:01 Forord Statskonsult fikk i oppdrag fra UDI å samle inn kunnskap om hvilke informasjonsbehov nyankomne

Detaljer

Anniken Hagelund, Hanne C. Kavli og Kaja Reegård. «Jeg følte det var min dag» Om deltakere og deltakelse i statsborgerseremonier 2006 2008

Anniken Hagelund, Hanne C. Kavli og Kaja Reegård. «Jeg følte det var min dag» Om deltakere og deltakelse i statsborgerseremonier 2006 2008 Anniken Hagelund, Hanne C. Kavli og Kaja Reegård «Jeg følte det var min dag» Om deltakere og deltakelse i statsborgerseremonier 2006 2008 Anniken Hagelund, Hanne C. Kavli og Kaja Reegård «Jeg følte det

Detaljer

Forskermobilitet til Norge

Forskermobilitet til Norge Forskermobilitet til Norge Rapport fra Utvalget inngående forskermobilitet Norges forskningsråd Forskermobilitet til Norge Rapport fra Utvalget inngående forskermobilitet Norges forskningsråd 2003 Norges

Detaljer

Kunnskap og kvalitet i ny kontekst

Kunnskap og kvalitet i ny kontekst Kunnskap og kvalitet i ny kontekst Sluttrapport fra Kunnskapsdepartementets strategiske forskningsprogram 2009 2011 NIFU 2012 2 Utgitt av: NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og

Detaljer

Forord. Vi håper rapporten kan være til inspirasjon slik at nyskaping og verdiskaping kan fortsette å blomstre i norsk næringsliv.

Forord. Vi håper rapporten kan være til inspirasjon slik at nyskaping og verdiskaping kan fortsette å blomstre i norsk næringsliv. Forord Dette prosjektet er basert på undertegnedes hovedoppgave i psykologi: Dialogens dynamikk, musikkens mangfold og språkets spenninger. En studie av organisasjonens polyfone virkelighet (2004). Det

Detaljer

Det riktige valget? Cecilie Øien og Synnøve Bendixsen. Det riktige valget?

Det riktige valget? Cecilie Øien og Synnøve Bendixsen. Det riktige valget? Denne studien belyser hvilke forhold som motiverer personer med utreiseplikt til å velge frivillig retur framfor å bli i Norge uten lovlig opphold. Retur av personer med endelig avslag på asylsøknad eller

Detaljer

Jeg vil inn i Forsvaret hvem er jeg? en kvantitativ studie

Jeg vil inn i Forsvaret hvem er jeg? en kvantitativ studie FFI-rapport 2011/01204 Jeg vil inn i Forsvaret hvem er jeg? en kvantitativ studie Maria Fleischer Fauske Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 20. juni 2011 FFI-rapport 2011/01204 1124 P: ISBN 978-82-464-1941-1

Detaljer

Resultater fra TALIS 2013. Norske funn fra ungdomstrinnet i internasjonalt lys. Tone Cecilie Carlsten, Joakim Caspersen, Nils Vibe og Per Olaf Aamodt

Resultater fra TALIS 2013. Norske funn fra ungdomstrinnet i internasjonalt lys. Tone Cecilie Carlsten, Joakim Caspersen, Nils Vibe og Per Olaf Aamodt Resultater fra TALIS 2013 Norske funn fra ungdomstrinnet i internasjonalt lys Tone Cecilie Carlsten, Joakim Caspersen, Nils Vibe og Per Olaf Aamodt Arbeidsnotat 10/2014 Resultater fra TALIS 2013 Norske

Detaljer

å gå glipp av noe? BI MarketIng MagazIne når skal du høre på kundene dine? ÆrlIghet varer lengst også på Blogg et tastetrykk fra nye MedarBeIdere

å gå glipp av noe? BI MarketIng MagazIne når skal du høre på kundene dine? ÆrlIghet varer lengst også på Blogg et tastetrykk fra nye MedarBeIdere 2 0 1 2 2 BI MarketIng MagazIne redd for å gå glipp av noe? 6 når skal du høre på kundene dine? 16 ÆrlIghet varer lengst også på Blogg 18 et tastetrykk fra nye MedarBeIdere 26 venner og Bekjente gir økt

Detaljer

Engasjement, åpenhet og holdninger til psykisk helse og psykisk sykdom

Engasjement, åpenhet og holdninger til psykisk helse og psykisk sykdom NIBR-rapport 2012:9 Sara Blåka Engasjement, åpenhet og holdninger til psykisk helse og psykisk sykdom Status etter Opptrappingsplanen Engasjement, åpenhet og holdninger til psykisk helse og psykisk sykdom

Detaljer

Utdanner vi økonomer for framtidens arbeidsliv? Rapport utarbeidet i anledning Econas 75-års jubileum

Utdanner vi økonomer for framtidens arbeidsliv? Rapport utarbeidet i anledning Econas 75-års jubileum Utdanner vi økonomer for framtidens arbeidsliv? Rapport utarbeidet i anledning Econas 75-års jubileum Revidert utgave Jannecke Wiers-Jenssen Per Olaf Aamodt Terje Næss Rapport 35/2014 Utdanner vi økonomer

Detaljer

Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008

Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008 Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008 Del 4: Avtakerrapport www.nokut.no Forord NOKUTs evaluering av ingeniørutdanningen (2006 2008) er gjennomført på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Formålet

Detaljer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Evaluering av Den naturlige skolesekken Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Jørgen Sjaastad, Tone Cecilie Carlsten, Vibeke Opheim og Fredrik Jensen Rapport 38/2014 Evaluering av

Detaljer

Adm. Direktør Leder av Læringsmiljøutvalget Studiedirektør

Adm. Direktør Leder av Læringsmiljøutvalget Studiedirektør Trivselsundersøkelsen 2007 Universitetet for miljø- og biovitenskap Nils Dugstad Daniel Huth Ommundsen Siri Margrethe Løksa Adm. Direktør Leder av Læringsmiljøutvalget Studiedirektør 2 Sammendrag Landsdekkende

Detaljer

Rapporter. Tor Morten Normann. Forsvars- og politipersonell som har deltatt i internasjonale operasjoner. Reports 38/2013. Veteraners levekår

Rapporter. Tor Morten Normann. Forsvars- og politipersonell som har deltatt i internasjonale operasjoner. Reports 38/2013. Veteraners levekår Rapporter Reports 38/2013 Tor Morten Normann Veteraners levekår Forsvars- og politipersonell som har deltatt i internasjonale operasjoner Rapporter 38/2013 Tor Morten Normann Veteraners levekår Forsvars-

Detaljer

Delt bosted når utfordringene blir for store.

Delt bosted når utfordringene blir for store. Delt bosted når utfordringene blir for store. En studie av livssituasjonen til barn som ukentlig flytter mellom mor og far. Hvilke helsemessige, faglige og sosiale konsekvenser registreres hos barna. ST306L

Detaljer

Flerkulturell og tospråklig problem eller ressurs?

Flerkulturell og tospråklig problem eller ressurs? Mari Hellerud Snekkevåg Flerkulturell og tospråklig problem eller ressurs? Om kunnskapspolitikkens tilnærming for språklig og kulturelt mangfold i skolen Masteroppgave August 2010 Masteroppgave i flerkulturell

Detaljer

Med døren på gløtt: Jobbintervjuet som arena for kompetansevurdering i flerkulturelle samfunn

Med døren på gløtt: Jobbintervjuet som arena for kompetansevurdering i flerkulturelle samfunn 1 Med døren på gløtt: Jobbintervjuet som arena for kompetansevurdering i flerkulturelle samfunn Hege Høivik Bye, Gro Mjeldheim Sandal, Jøri Gytre Horverak, Valeria Markova, Eugene Guribye, og David Lackland

Detaljer

Helt bakerst i køen. Anne Skevik Grødem og Miriam Latif Sandbæk. Helt bakerst i køen. Barnefamilier med ustabile boforhold

Helt bakerst i køen. Anne Skevik Grødem og Miriam Latif Sandbæk. Helt bakerst i køen. Barnefamilier med ustabile boforhold Noen familier har problemer med å finne et stabilt sted å bo. I denne rapporten ser vi på hvem disse familiene er og på grunner til at de ikke får etablert seg på boligmarkedet. Vi finner at mange har

Detaljer

Evaluering av etablering av ordning med Senter for fremragende utdanning (SFU)

Evaluering av etablering av ordning med Senter for fremragende utdanning (SFU) Evaluering av etablering av ordning med Senter for fremragende utdanning (SFU) En kvalitativ analyse av aktørenes erfaringer og vurderinger Tone Cecilie Carlsten Per Olaf Aamodt Rapport 10/2013 Evaluering

Detaljer

Utdanningsbakgrunn, ønsker og behov

Utdanningsbakgrunn, ønsker og behov Utenlandske innsatte i nordiske fengsler Utdanningsbakgrunn, ønsker og behov En kvalitativ studie av innsatte fra Irak, Polen, Russland, Serbia og Somalia Kariane Westrheim og Terje Manger (red.) Utgitt

Detaljer