Lovendring kan bli gullkantet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lovendring kan bli gullkantet"

Transkript

1 Page 1 of 11 Nyheter Om Estate Media Søk etter lokaler TV Konferanser Hvem leverer hva Realinform Ordbok Abonner på vårt nyhetsbrev Submit Query NY AVKASTNING: - Hvis odelsloven forsvinner eller blir kraftig endret vil det medføre store endringer av kommersiell interesse for eiendomsutviklere og grunneiere, sier Mauritz Aarskog og Christina Cascampas hos Arntzen de Besche.

2 Page 2 of 11 Lovendring kan bli gullkantet Grunnlovsendring kan sende prisene på landbrukseiendom i været. SKREVET AV THOR ARNE BRUN PUBLISERT MANDAG 23. DESEMBER :45 SIST OPPDATERT MANDAG 23. DESEMBER :46 Tradisjonelt er verdien av av arealer benyttet til tradisjonelt landbruk beskjedne. For eksempel ligger priser for bortforpaktning av dyrket mark jevnt over på i størrelsesorden kr per dekar. Grunneiernes avkastning av skogs- og beiteområder er enda svakere. Les også: Momsfelle blir historie Les også: Vil forenkle mva-reglene for utleiere Les også: Staten tapte sak om søksmålsadgang -Med rett beliggenhet for eksempel langs ferdselsårer eller i bynære strøk er det klart at den alternative avkastningen eller realisasjonsgevinsten ved å feste bort eller selge tomter vil kunne være veldig mange ganger større, sier advokat Mauritz Aarskog hos Arntzen de Besche. Odelslovgivningen reiser imidlertid flere spørsmål som kjøper og selger av odelseiendom bør være særlig oppmerksomme på. Mauritz Aarskog opplyser også at ny lovgivning nå kan være på trappene. Ny odelslovgivning I Grunnloven 107 er det inntatt en egen bestemmelse som sier at «Odels-og Aasædesretten maa ikke ophæves.» Den nærmere reguleringen følger av alminnelige lovbestemmelser i odelsloven. Mauritz Aarskog forteller at Høyre og Fremskrittspartiet har imidlertid i sin politiske plattform for regjeringssamarbeid uttalt at de vil «arbeide for å oppheve odelsbestemmelsen i Grunnloven». -En opphevelse av Grunnloven 107 uten oppfølgende opphevelse av odelsloven vil ikke få noen umiddelbare konsekvenser for erverv og utvikling av odelseiendom, sier hans advokatfullmektig Christina Cascampas hos Arntzen de Besche. Les også:- Udetonerte skattebomber Les også: God tur med riktig struktur Men hvis regjeringspartiene først klarer å få med seg et tilstrekkelig flertall i Stortinget til å endre Grunnloven så er det nærliggende å tro også odelsloven vil forsvinne eller i hvert fall bli kraftig endret. -Det vil i så fall medføre store endringer av kommersiell interesse for eiendomsutviklere, grunneiere og til og med for slektninger av grunneiere fortsetter hun. Dette er odelsrett Odelsretten er en slektsrett; den gir medlemmene av en slekt fortrinnsrett i en nærmere rekkefølge til å kreve innløsning av odelseiendom. Retten til å kreve innløsning av odelseiendommen kan gjøres gjeldende på skifte eller etter annen eiendomsoverdragelse. Odelsretten må gjøres gjeldende

3 Page 3 of 11 ved krav om odelsløsning innen seks måneder etter tinglysning av skjøte for ny eier. I dag er odelsretten lik for menn og kvinner. Les også: Slurv gir skattesmell Les også: Må betale for heis de ikke bruker Retten til å innløse en eiendom på odel gjelder for eiendom som kan karakteriseres som såkalt odlingsjord som det er hevdet odelsrett til. En eiendom blir regnet som odlingsjord hvis det på eiendommen er mer enn 25 dekar fulldyrka eller overflatedyrka jord eller det er mer enn 500 dekar produktiv skog. Til slik eiendom hevdes det odelsrett etter 20 års eiertid. Odelsretten hevdes da til fordel for eieren selv, som kalles ordler, og eierens etterkommere i henhold til et nærmere fastsatt prioritetssystem. Mauritz Aarskog opplyser at odelsloven har blitt endret også under Stoltenberg-regjeringen. Blant annet er kretsen av odelsberettigete blitt begrenset til barn og barnebarn. Ved ikrafttreden av denne lovendringen den er nevøer og nieser ikke lenger odelsberettigete. Les også: Med rett til fradrag Les også: Gode råd i dårlige tider Les også: Terskelverdiene for melding til Konkurransetilsynet heves -Basert på hva som framkommer i regjeringspartienes politiske plattform er det grunn til å forvente mer drastiske endringer under Solberg-regjeringen med mulig utfall at hele odelsloven blir opphevet og at odelsinstituttet i sin helhet forsvinner fra norsk rett. For eiendomsutviklere, grunneiere, slektninger til grunneiere og oss som rådgivere og prosessfullmektiger i slike saker blir det interessant å se hva som kommer sier Mauritz Aarskog. Hva er odelstakst? Odelsberettigete kan innløse odelseiendom til odelstakst. Ved odelstakst skal verdsettelsen gjøres på grunnlag av den bruk av eiendommen som er naturlig og påregnelig og som kan forenes med at eiendommen hovedsakelig blir brukt til landbruksformål. Les også: Leietaker vant over gårdeier Les også: All time high for eiendomsadvokatene -Med andre ord er odelstaksten i stor grad tilpasset økonomien i landbruket og at det skal være mulig for nye eiere å videreføre landbruksvirksomhet på eiendommene, sier Mauritz Aarskog. Overtakelse av odelseiendom -med slik beliggenhet at den kan ha alternativ utnyttelse -kan derfor være interessant for odelsberettigete som ser muligheter for å realisere eiendommens merverdi utenfor landbruket. Hva bør man gjøre? Overdragelse av odelseiendom vil utløse rett for de odelsberettigete til å innløse eiendommen til odelstakst. Det vil kunne være lite heldig for de opprinnelige avtalepartene, men Mauritz Aarskog forteller at det er flere muligheter for å unngå dette: Odelsloven åpner for at de odelsberettigete kan fraskrive seg odelsretten. Dersom partene i avtalen får slike fraskrivelser fra alle de odelsberettigete før avtalen inngås så foreligger det ingen risiko.

4 Page 4 of 11 Videre åpner odelsloven for at grunneieren kan fremme et uforpliktende tilbud til de odelsberettigete om på nærmere vilkår å overta odelseiendommen. Les også: Ny dom reduserer faren for MVA-tap Les også: Mor må betale for datter Dersom tilbudet ikke blir akseptert så står grunneieren deretter fritt til på samme vilkår å selge til noen andre innen de to neste årene. -Atter videre vil odelsretten kunne bortfalle dersom grunneieren før overdragelsen klarer å få omregulert arealet til annet formål. Ved selv å stå for omreguleringen bør grunneieren også kunne forhandle seg fram til en bedre pris ved salget. Grunneier må imidlertid være klar over at utvikling av odelseiendom innen 10 år etter overtakelsen kan medføre at grunneierens medarvinger kan fremme krav om kompensasjon gjennom et etteroppgjør opplyser Mauritz Aarskog. Reguleres av avhendingsloven Videre oppstår det spørsmål om hvilke rettigheter og forpliktelser kjøper og selger har overfor hverandre i situasjoner der en odelsberettiget faktisk fremmer krav om odelsløsning. Mauritz Aarskog forteller at dette kommer an på avtalens formuleringer, herunder om selger har avgitt noen garantier. -For øvrig reguleres situasjonen av de alminnelige reglene i avhendingsloven, sier Christina Cascampas. Mauritz Aarskog oppsummerer med at utvikling av odelseiendom gir kommersielt interessante muligheter for våkne grunneiere og eiendomsutviklere. -Men fallgruvene er mange og at de odelsrettslige aspektene ved slik eiendomsutvikling ikke bør undervurderes av aktørene. I så måte blir det spennende å se hva som skjer under ny blå-blå regjering, avslutter han. Les også: - Utløser ikke justeringsplikt Les også: "Godt snakk" ledet til bindende avtale Les også: - Gå ikke i forliksrådsfella DEL DENNE SAKEN Våre siste saker OPPDATERT? ABONNER PA VARE NYHETSBREV Nytt logistikkbygg:

5 Page 5 of 11 Dresser seg opp for 270 mill NCC står for nytt bygg til Varner Retail. Eiendom reddet fjoråret Til tross for omsetning på høyde med rekordåret 2012, ble fjoråret et krevende år for Kruse Smith rent resultatmessig. Dansk storkjøp i Brussel Pensjonskasse investerer 3,5 milliarder kroner i kontoreiendom i Brussel. AS-er inn i landbruket - Dereguleringen som Solberg-regjeringen har tatt til orde for, vil gjøre det mye enklere for grunneiere og eiendomsutviklere å omdisponere landbruksarealer til andre formål. Forventer økende leiepriser Men de siste månedene har arealledigheten økt i Oslo. -Treg start på året - Men spennende utsikter.

6 Page 6 of 11 Utlendingene kjøper opp Oslo Utenlandske kjøpere står for fjerdeparten av alle eiendomstransaksjonene i første kvartal i år. Hvem leverer hva... Konferanser...til eiendomsbransjen håndverk facility management eiendomsservice fotografer advokater finans næringsmeglere analyse & verdivurdering flyttetjenester & logistikk rekruttering og bemanning brannvern foreninger revisor eiendomsforvaltere

7 Page 7 of 11 forvaltningssystem sikkerhetstjenester Siste nyheter Mest lest Vil ha hele BWG Homes Boligbyggelaget OBOS varsler at det vil legge inn et bud på alle aksjene i BWG til en pris på 15 kroner per aksje. -Kan komme flere mediebyer NRKs kringkastingssjef ser ikke bort fra at det kan komme lignede mediebyer også andre steder i landet. Union best i test Eiendomsfondet UNION Eiendomsinvest Norge vinner IPD European Property Award, kategori Balanced fund Scandinavia. Positiv utvikling for Skanska Resultatet for Skanskas samlede virksomhet i Norge i 1. kvartal endte på 91 millioner, opp fra 89 millioner kroner for tilsvarende periode i Varsler flere kontroller Skatteetaten legger opp til enda større offensiv mot eiendomsbransjen og byggenæringen. SV velger Tøyen Sosialistisk Venstreparti flytter til Tøyen torg i Entra-eide Hagegata 22. Entreprenøren konkurs - hva nå? Antallet konkurser i byggebransjen skyter i været. Som byggherre står man igjen med en rekke utfordringer som må håndteres.

8 Page 8 of 11 Ansetter flere Foss & Co-sjef Thomas Bagn fortsetter å styrke staben i selskapet nye byggeselskaper etablert -Mange av de som starter opp aner ikke hva de begir seg ut på Hotellfolket samles Hotellkonferansen HotCop sparkes snart i gang i København. Dagens dobbel fra Entra Doblet resultatet før skatt sammenlignet med samme periode i fjor. -Dette er ikke vellykket næringspolitik Daglig leder i Byggmesterforbundet, Frank Ivar Andersen, mener at antallet konkurser vitner om en feilslått næringspolitikk. Ny utleiesjef i Entra Henrik Melder (46) er ansatt i den nyopprettede stillingen som utleiesjef i Entra. Stabil ledighetsutvikling Arealledigheten på kontormarkedet holder seg uforandret gjennom siste kvartal.

9 Page 9 of 11

10 Page 10 of 11

11 Page 11 of 11 Siste nyheter: AS-er inn i landbruket Forventer økende leiepriser -Treg start på året Utlendingene kjøper opp Oslo Vil ha hele BWG Homes -Kan komme flere mediebyer Union best i test Mest lest: Varsler flere kontroller Utlendingene kjøper opp Oslo Union best i test Entreprenøren konkurs - hva nå? SV velger Tøyen Ansetter flere Vil ha hele BWG Homes Abonner på vårt nyhetsbrev Nyheter Om Estate Media Søk etter lokaler TV Konferanser Hvem leverer hva Realinform Ordbok Submit Query Copyright; 2010 Estate Media. Utgiver: Estate Media AS. Rådhusgata 26, 0158 OSLO Telefon: Fax: e-post: Redaktør: Thor Arne Brun CMS &Design Estate Media Bluepeople

AGENDA EIENDOMSMARKEDET TILPASSER SEG UTENLANDSKE KJØPERE TEMA: EIENDOM

AGENDA EIENDOMSMARKEDET TILPASSER SEG UTENLANDSKE KJØPERE TEMA: EIENDOM AGENDA ET MAGASIN FRA WIERSHOLM - NUMMER 1, 2015 TEMA: EIENDOM EIENDOMSMARKEDET TILPASSER SEG UTENLANDSKE KJØPERE Et økende antall utenlandske investorer i det norske eiendomsmarkedet har presset frem

Detaljer

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE FELLESEIE ER IKKE SAMEIE 1 DET ØKONOMISKE FORHOLDET MELLOM EKTEFELLER Informasjonsbrosjyre om det økonomiske forholdet mellom ektefeller etter ekteskapsloven (lov 4. juli 1991 nr. 47) INNHOLD Innledning

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Din guide for ansvarlig eierstyring og selskapsledelse

Din guide for ansvarlig eierstyring og selskapsledelse www.pwc.no Din guide for ansvarlig eierstyring og selskapsledelse Corporate Governance Hvordan etablere en god rolle- og ansvarsfordeling mellom eiere, styret og daglig ledelse? Ansvarlig utgiver: PwC

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Hefte Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Innholdsfortegnelse Forord s. 1 Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til

Detaljer

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Et veiledningshefte om planprosess, organisering, medvirkning og erstatning Forord Hvert år skjer det en rekke inngrep i grunneieres

Detaljer

HUSLEIERETT. Husleierett 1

HUSLEIERETT. Husleierett 1 HUSLEIERETT Husleierett 1 2 Husleierett Utgiver: Foto: Grafisk design: Opplag: Trykk: Jussformidlingen ved Universitetet i Bergen - oktober 2012 Forside Trond Angeltveit Kommunikasjonsavdelingen, UiB 2000

Detaljer

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF 1 av 26 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn... 5 2.1 Konkurranseeksponering i offentlig sektor... 6 2.2 Offentlig vs privat

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Er det noe galt med øynene?

Er det noe galt med øynene? Temahefte Er det noe galt med øynene? Tanker og følelser ved å få og ha et barn med synshemming. Oslo, mars 2008 ASSISTANSE, Interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming. FORORD Dette heftet

Detaljer

ET LANDBRUK UTEN KVINNER

ET LANDBRUK UTEN KVINNER Norsk Bonde- og Småbrukarlag ET LANDBRUK UTEN KVINNER En kartlegging av årsaker til at ikke flere kvinner velger landbruket som yrkesvei Kvinner, demokrati og deltakelse Mars 2015 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Tid til nyskaping og produksjon

Tid til nyskaping og produksjon Handlingsplan Tid til nyskaping og produksjon En handlingsplan for å redusere bedriftenes administrative kostnader Foto: Marianne Otterdahl-Jensen Foto side 8 t.h. og side 20 t.h.: StockXpert 3 Forord

Detaljer

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG //Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp NAV Laksevåg LAKSEVÅG Versjon 1/2012 Innholdsfortegnelse Utgangspunkt:... 2 Personlig konkurs:... 2 Når kan man slå seg konkurs?... 2 Hva betyr konkurs i praksis?...

Detaljer

Vil du ha en kalender med bare hverdager?

Vil du ha en kalender med bare hverdager? Nr. 3. August 2013 Medlemsblad for Oslo / Akershus Handel og Kontor Ingunn Gjerstad Stortingskandidat, SV Inger Helene Vaaten Stortingskandidat, Ap Vil du ha en kalender med bare hverdager? I dag har ikke

Detaljer

Svein Erik Moen, Ole Johnny Olsen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder. Bruk av lærlingklausuler ved offentlige anskaffelser

Svein Erik Moen, Ole Johnny Olsen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder. Bruk av lærlingklausuler ved offentlige anskaffelser Svein Erik Moen, Ole Johnny Olsen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder Bruk av lærlingklausuler ved offentlige anskaffelser Svein Erik Moen, Ole Johnny Olsen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder Bruk

Detaljer

Mer FoU for samfunnet. Om bruk av skattesystemet for å få næringslivet til å øke sin forsknings- og utviklingsaktivitet

Mer FoU for samfunnet. Om bruk av skattesystemet for å få næringslivet til å øke sin forsknings- og utviklingsaktivitet Mer FoU for samfunnet Om bruk av skattesystemet for å få næringslivet til å øke sin forsknings- og utviklingsaktivitet Forslag fra en styringsgruppe nedsatt av Norsk Biotekforum, Oslo, mai 2010 Utgiver:

Detaljer

Mot all sunn fornuft. Torshov bryter med Scan Trade. Sjekker på nett handler i butikk SØNDAGSÅPENT: les mer på side 40. les mer på side 18

Mot all sunn fornuft. Torshov bryter med Scan Trade. Sjekker på nett handler i butikk SØNDAGSÅPENT: les mer på side 40. les mer på side 18 Sport 3 MAI 2015 96. ÅRGANG MAGASIN FOR SPORTSBRANSJEN SØNDAGSÅPENT: Mot all sunn fornuft Torshov bryter med Scan Trade les mer på side 18 Sjekker på nett handler i butikk les mer på side 40 MUSCLE CONTAINMENT

Detaljer

Regulering av genetiske selvtester

Regulering av genetiske selvtester Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Vår ref.: 2015/24 Deres ref.: Dato: 24. februar 2015 Regulering av genetiske selvtester Evaluering av bioteknologiloven, kapittel 5 Bioteknologirådet

Detaljer

Working Paper Series 4/14 NOEN BETRAKTNINGER OM OLJEFONDET. Arne Jon Isachsen CME/BI. Juni 2014

Working Paper Series 4/14 NOEN BETRAKTNINGER OM OLJEFONDET. Arne Jon Isachsen CME/BI. Juni 2014 Working Paper Series 4/14 NOEN BETRAKTNINGER OM OLJEFONDET Arne Jon Isachsen CME/BI Juni 2014 Centre for Monetary Economics BI Norwegian Business School ISSN 1503-3031 CENTRE FOR MONETARY ECONOMICS Noen

Detaljer

Boligtilskudd, bostøtte og ikke-kommersielle utleieboliger

Boligtilskudd, bostøtte og ikke-kommersielle utleieboliger Viggo Nordvik Boligtilskudd, bostøtte og ikke-kommersielle utleieboliger 361 Prosjektrapport 2004 Prosjektrapport 361 Viggo Nordvik Boligtilskudd, bostøtte og ikke-kommersielle utleieboliger Emneord: boligtilskudd,

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Håndbok i e-postmarkedsføring oppdatert med e-post for sosiale medier og mobile enheter Nøklene til fremgang 7 1. Nøklene til fremgang

Detaljer

«Bare en ekstra tallerken på bordet?»

«Bare en ekstra tallerken på bordet?» Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid med oppfølging av barn som bor i fosterhjem «Bare en ekstra tallerken på bordet?» RAPPORT FRA HELSETILSYNET 1/2015 MARS 2015

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer

Samboerskap de økonomiske forhold under og ved brudd

Samboerskap de økonomiske forhold under og ved brudd Arbins gate 7 0253 Oslo Juss-studentenes rettsinformasjon Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no Samboerskap de økonomiske forhold under og ved brudd Det finnes ingen

Detaljer

Kan du, vil du, bør du starte bedrift?

Kan du, vil du, bør du starte bedrift? Kan du, vil du, bør du starte bedrift? Innhold i denne guiden: Innledning... 1 Avklaringer... 2 Planlegging... 5 Forretningsplanen... 5 Organisasjonsform... 7 Tillatelser... 7 Avklaringer og tips... 7

Detaljer

STRAFFBARE FORHOLD I STIFTELSER - ANMELDELSER

STRAFFBARE FORHOLD I STIFTELSER - ANMELDELSER KUNNSKAPSPROSJEKTET STRAFFBARE FORHOLD I STIFTELSER - ANMELDELSER Innledning Stiftelsestilsynet ble etablert etter ikrafttredelsen av ny stiftelseslov i 2005. Stiftelsestilsynets kompetanse etter stiftelsesloven

Detaljer

FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER -

FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER - FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER - 1 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Brosjyren er ment som en lettfattelig innføring i regelverket om forliksrådet.

Detaljer