bildetittel foto: mrs. x Schandorffs plass Østengen & Bergo AS foto:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "bildetittel foto: mrs. x Schandorffs plass Østengen & Bergo AS foto: www.norskdesign.no"

Transkript

1 kapittel én strategi undertittel Universell utforming bildetittel foto: mrs. x Schandorffs plass Østengen & Bergo AS foto: stikkordsfelt overordnet // stikkordsfelt samfunnsstrategi // stikkordsfelt // Norge // universelt stikkordsfelt utformet // 2025 stikkordsfelt

2 to sider, samme sak oss og dem? Bedre for alle, nødvendig for noen foto: Thomas Reinhard Access for All, side 128 inkluderende utforming av produkter og omgivelser // diskriminerings og tilgjengelighetsloven 9

3 6 målområder Sektorovergripende satsning Plantema illiustrasjon: uukurs.dibk.no universell utforming er en integrert del av helhetlig planlegging

4 seks målområder levekår og livskvalitet Nottingham Old Market Square Space Syntax/Gustafson Porter illustrasjonog foto: spacesyntax.com likeverdige muligheter // gode levekår // økt deltagelse // prinsippet om sektoransvar

5 seks målområder boliger og bomiljø Lorettokvareteret, Tübingen foto: Stadt Tübingen godt bomiljø // variert botilbud // behovstilpasset // TEK 10

6 seks målområder Tilgang til natur og friluftsliv Baneheia, Kristiansand foto: Per Svein Staalesen helsefremmende // trivselsskapende // miljøvennlig // prioritert folkehelsetema

7 seks målområder Bærekraftig arealplanlegging Fortetting langs Bybanen illustrasjon: Bergen kommune samlokalisering // knutepunkter // betydningen av mobilitet // nasjonal transportplan

8 seks målområder Miljø Eksempler på trær og planter Agnbøk Lind Furu Asal Skjærsmin Valnøtt Ginko Japansk kirsebær DESIGNHÅNDBOK I TANGEN I SIDE 20 Vegetasjonskonsept fra Designhåndbok Tangen brukermulighter // livsløpstankegang // loven om offentlige anskaffelser illustrasjon: Grønn Strek AS

9 seks målområder Økonomi Hotellet Scandic Oslo Airport Arkitekterna Krook & Tjäder AB/Narud Stokke Wiig Sivilarkitekter/TUPELO arkitektur foto: norskdesign.no samfunnsøkonomisk gevinst // innovasjonspris

10 tre kapitler i plan- og bygningsloven Kommuneplan, Reguleringsplan, Medvirkning 5-1 Medvirkning 5-2 Høring og offentlig ettersyn 10-1 Kommunal planstrategi 11-1 Kommuneplan 12-1 Reguleringsplan Kapitlene Medvirkning, Kommuneplan og Reguleringsplan som er de mest aktuelle når det gjelder å sikre universell utforming i planleggingen.

11 fire nivåer i kommunal planlegging Det kommunale plansystemet Kommunal planstrategi Komuneplanens samfunnsdel og handlingsdel Kommuneplanens arealdel Reguleringsplaner Medvirkning

12 fire nivåer i kommunal planlegging Kommuneplanens samfunnsdel Område/knutepunktstrategi Stavanger illustrasjon: Stavanger kommune områdemodell // knutepunktstrategi // reisekjedeprinsippet // kategorimodellen

13 fem gode eksempler Stavangers kommuneplan Universell utforming som strategi knyttes til oppnåelsen av flere delmål i planen. Delmål om Senterstruktur Delmål om Beflokning og boliger Delmål om Miljøprofil i bygg Delmål om Mangfold Delmål Lokaldemokrati med god mulighet til samfunnsdeltakelse. Stavanger kommune skal utarbeide en egen kommunedelplan for universell utforming med en tilsvarende visjon som regjeringens handlingsplan: Stavanger universelt utformet vedtak om universell utforming // samhandling på tvers av sektorer // medvirkning

14 fem gode eksempler Stavangers kommuneplan Temakart til Stavanger kommunes arealplankart: hovedsykkelruter hovedkollektivruter parkeringskrav virksomheter hensynssone støy hensynssoner kulturminner Stavanger kommune skal utarbeide en egen kommunedelplan for universell utforming med en tilsvarende visjon som regjeringens handlingsplan: Stavanger universelt utformet Kommuneplanens arealdedel , Stavanger kilde:stavanger kommune vedtak om universell utforming // samhandling på tvers av sektorer // medvirkning

15 fem gode eksempler Stavangers kommuneplan Bestemmelser og retningslinjer Bestemmelse om universell utforming (pbl 11.9, punkt 5). R Bestemmelser om uterom og lekeplasser i boligområder (pbl 11.9, punkt 5). B, R Bestemmelser om stoppesteder for kollektivtrafikk og kollektivknutepunkter (pbl 11.10, pkt 2). B, R Bestemmelser om hovedturveger (pbl 11.10, pkt 2). B, R samhandling på tvers av sektorer

16 fem gode eksempler Reguleringsplan for Tangen i Kristiansand Planoversikt / Tangen DESIGNHÅNDBOK I TANGEN I SIDE 04 spesifisert tema etter 12-7, nr. 4 Utomhusplan Tangen / Reguleringsplan for Tangen illustrasjon: Grønn Strek AS/ Kristiansand kommune

17 fem gode eksempler Reguleringsplan for Tangen i Kristiansand Bestemmelser om universell utforming 1.4 Offentlig arealer, samt 80% av alle boliger innenfor hvert kvartal skal tilfredstille krav om tilgjengelighet for alle, i henhold til beskrivelsen om tilgjengelighet for alle. 10 % av parkeringsplassene skal tilrettelegges for handicappede. 3.2 Boligenes hovedatkomst skal være fra fasade mot nærmeste gate / gatetun. Bestemmelser om universell utforming 6.5 T21Gangvei. Offentlig gjennomgående gangvei med minimum 3m bredde skal opparbeides gjennom kvartalene i byggeområdet B2. Endelig plassering av gangveien fastlegges for hvert enkelt kvartal på en slik måte at denne fremstår som et sammenhengende strøk med maksimalt 8m forskyvning i tverretningen sett i forhold til markert akse. Gangveien kan føres gjennom bebyggelsen i portrom. spesifisert tema etter 12-7, nr. 4

18 fem gode eksempler Designhåndbok for Tangen Retningslinjer for utforming. Utomhusplanen viser i detalj hvilke typer materialvalg som er gjort og i hvilke områder de skal benyttes. Planen har en klar intensjon for hvordan elementer og utforming skal være for å få en helhet i strukturen. Utgangspunkt for materialvalget har vært at dekket skal være lett å bevege seg på og ha en jevn overflate. Videre er det prosjektert med lite fall både når det gjelder lengde- og tverrfall 2% tverrfall på fortau/gangsoner. Det vil si ingen kanter over 2 cm eller stigninger Asfaltdekket på gangarealer i og Tangen park, skal være as en annen farge enn kjøreveie ble det lagt et prøvefelt hvor e faltens overflate tilfredstilte mellom ledesteinen og asfalt av kommunen og rådet for fu Asfalten er i utgangspunkte sammensetningen i asfalten som er en hvit stein. For å få d asfaltoverflaten bli sandblåst beste resultatet. Sandblåsing måned etter legging. Nye ramper og trapper ved B riale som eksisterende konst grå og rød farge. Designhåndbok for Tangen foto: Grønn Strek AS retningslinjer

19 kapittel fem gode eksempler undertittel Designhåndbok for Tangen Belegget i promenaden skal være granittheller i varierende formater og i fargenyanser fra lys grå til sort. Promenaden Arealet langs Bystranda er regulert til gågate/promenade, og vil være det mest sentrale offentlige arealet innenfor planområdet. I promenaden inngår et nytt leke-/aktivitetsområde ut mot Bystranda. Helleskiftene legges på tvers av hovedretningen i promenaden. Gjennom promenaden legges en sammenhengende ledesone med avgreininger til hver av tverrgatene. Belegget i promenaden skal være granittheller i varierende formater og i fargenyanser fra lys grå til sort. Helleskiftene legges på tvers av hovedretningen i promenaden. Bredden på ledesonen vil være gjennomgående 90 cm i promenaden. I ledesonen skal det ikke forekomme hindringer. Gjennom promenaden legges en sammenhengende ledesone med avgreininger til hver av tverrgatene. Bredden på ledesonen vil være gjennomgående 90 cm i promenaden. I ledesonen skal det ikke forekomme hindringer. Promenaden avsluttes konsekvent med en platekantstein mot gress, ramper og trapper mot Bystranda. Den har fall mot gressarealene, hvor kantstein er uten oppkant slik at vannet renner ut i gresset. Løsningen gir god tilgjenglighet til gressarealet for alle brukere. Promenadens avslutning inn mot framtidig bygg skal være to striper av smågatestein, som vil ligge som ett bånd rundt hele kvartalet. Dersom det skal tilrettelegges for uteservering i promenaden, skal dette gjøres på gatenivå. Det skal ikke bygges opp gulv og/eller andre konstruksjoner som er løftet over terrenget. Rekkverk/avgrensninger rundt slike arealer skal festes i belegget. Promenaden avsluttes konsekvent med en platekantstein mot gress, ramper og trapper mot Bystranda. Den har fall mot gressarealene, hvor kantstein er uten oppkant slik at vannet renner ut i gresset. Løsningen gir god tilgjenglighet til gressarealet for alle brukere. bildetittel foto: mrs. x Designhåndbok stikkordsfelt // stikkordsfelt // stikkordsfelt retningslinjer // stikkordsfelt // stikkordsfelt foto: Grønn Strek AS

20 kapittel fem gode eksempler undertittel Designhåndbok for Tangen atetun atetun er trafikkarealer på de gåendes preisser. Arealene er tenkt tilrettelagt for lek, phold, parkering på oppmerkede plasser og jøring. Det skal opparbeides fire gatetun i lanområdet, som innstikkere fra kjøreveien ngs Otra og inn mellom hvert av kvartalene. ekket i gatetunene skal være asfalt med strier av granitt og smågatestein. Det er et rinsipp i reguleringsformålet gatetun at det ke skal være atskilt fortau og kjøreareal. På ordsiden av hvert gatetun blir det en sone for øblering og noe parkering. Gatetunet lengst ot nord er det ingen ordinær parkering, kun C plasser. Tunet er speilvendt i forholde til de dre gatene. Speilvendingen er gjort på grunn vegglivet til Tangen som går ut i gatenet. Biltrafikk er med unntak av HC-parkering begrenset til den østre halvdel av hvert gatetun og fram til knutepunktet med den interne gangaksen gjennom kvartalene. Dekket i gatetunene skal være asfalt med striper av granitt og smågatestein. Det er et prinsipp i reguleringsformålet gatetun at det ikke skal være atskilt fortau og kjøreareal. På nordsiden av hvert gatetun blir det en sone for møblering og noe parkering. Gatetunet lengst mot nord er det ingen ordinær parkering, kun HC plasser. Kun trafikk av biler som skal parkere på oppmerkede HC-parkeringsplasser har anledning til å krysse gangaksen gjennom gatetunet. Parkeringsplasser for funksjonshemmede markeres med maling i hjørnet på asfalten. I møbleringssonen inngår alt av elementer som benker, lysmaster, skilt og trær. Mellom bygningene og møbleringssonen blir det en ledesone som skal være fri for elementer. Sonen markeres med to - tre striper av svart smågatestein på hver side og med sandblåst asfalt i midten, som gir en lys farge (er beskrevet under punktet utegulv). I møbleringssonen inngår alt av elementer som benker, lysmaster, skilt og trær. Mellom bygningene og møbleringssonen blir det en ledesone som skal være fri for elementer. Sonen markeres med to - tre striper av svart smågatestein på hver side og med sandblåst asfalt i midten, som gir en lys farge. DESIGNHÅNDBOK I TANGEN I SIDE 12 bildetittel foto: mrs. x Designhåndbok stikkordsfelt // stikkordsfelt // stikkordsfelt retningslinjer // stikkordsfelt // stikkordsfelt foto: Grønn Strek AS

21 kapittel fem gode eksempler undertittel Designhåndbok for Tangen Parallelt med promenaden, gjennom fremtidige kvartaler i nord-sydlig retning er det regulert inn et offentlig areal som er 3-6 meter bredt. I denne sonen skal det være en gangvei som binder kvartalene sammen. Gangveien skal opparbeides med asfalt med lyst tilslag i en bredde på 3 m. Ved hvert kryssingspunkt med gatetun skal det opparbeides et møtepunkt som markeres med variasjoner i belegget og med bruk av vegetasjon. Ledesonen i gatetunene, skal gå ubrutte gjennom møtepunktene. Gangakse gjennom kvartalene Parallelt med promenaden, gj dige kvartaler i nord-sydlig r regulert inn et offentlig areal so bredt. I denne sonen skal det væ som binder kvartalene samm skal opparbeides med asfalt m en bredde på 3 m. Ved hvert kryssingspunkt med g opparbeides et møtepunkt som variasjoner i belegget og med b sjon. Ledesonen i gatetunene, s gjennom møtepunktene. bildetittel foto: mrs. x Designhåndbok stikkordsfelt // stikkordsfelt // stikkordsfelt retningslinjer // stikkordsfelt // stikkordsfelt foto: Grønn Strek AS

22 fem gode eksempler Designhåndbok for Tangen retningslinjer foto: Landskapsentreprenørene AS kilde:arkitektur.no

23 fem gode eksempler Detaljregulering for Tangen felt B Fellesbestemmelser 80 % av boligene skal ha universell utforming 13 parkeringsplasser skal tilrettelegges for handikappede med kort avstand til hovedinngang. For utearealene skal krav til stigningsforhold, trinnfri atkomst og tilrettelegging for universell utforming ivaretas. Arealer for lek og opphold skal fungere som et fullverdig leke- og rekreasjonsområde for alle beboergrupper, inkludert funksjonshemmede barn og voksne. Det skal legges vekt på at apparater og anlegg i området skal kunne benyttes av så mange som mulig. 2 Byggeområder (pbl 25, 2. ledd) T21 Består av en 3m bred belagt offentlig gangsti med 1,5m offentlig grøntanlegg på begge sider. Utforming av T21 følger utomhusplanen. 6. Rekkefølgebestemmelser 6.1 Utomhusplan Før det gis rammetillatelse til bebyggelse og anleggsarbeid, skal det foreligge godkjent teknisk plan og utomhusplan for alle friområder og fellesområder, inkludert plassering og oppstillingsplass for renovasjonssystem.

24 fem gode eksempler Utviklingsplan for Brokelandsheia Stedsutvikling hvor universell utforming spiller en sentral rolle. Delmål Temaplan universell utforming Tema i plansmien Tett nok? foto: Husbanken fortetting // sansegate

25 fem gode eksempler Utviklingsplan for Brokelandsheia 1. Klatrende boligområde 2. Stasjonsbydel 3. Fortetningsbydel 4. Opplevelsesområde 5. Boligområde 6. Område for skole, idrett, institusjoner 1. Klatrende boligområde med en UUkurs god blanding // modul 3 av Planleging frittstående, // Plannettverk koblede og kjedede Hordaland Fylkeskommune // 8.mars 2012 // Tone Berge eneboliger og flerboligløsninger med små hager og moderat tetthet. Adkomst med kjørevei under jernbanen eller fotgjengeradkomst direkte gjennom stasjonsområdet til resten av landsbyen. 2. Stasjonsbydel med bebyggelse i 3-6 etasjer, med enhetlig urbant preg og høy tetthet. 3. Fortetningsbydel med Sansegate, stor variasjon og stort mangfold. Forretningsbygg eksponert mot E18. Etasjehøyde 2-3 etasjer, med middels tetthet. 4. Opplevelsesområde med amfi, vannopplevelser, dyrepark, ungdomshus og hotell. 5. Boligområde med boliger integrert i åssiden i forlengelse av eksisterende boligfelt. Varierte boliger med småleiligheter og ulike eneboligtyper, med relativt små tomter og moderat tetthet. 6. Område for skole, idrett eller institusjoner, mot jernbanetraséen. variasjon // mobilitet // mangfold 22 6 hoveområder i stasjonsbyen illustrasjon: Gjerstad kommune

26 38 fem gode eksempler lyssetting, sjakkbord for utebruk etc. Eksempel på hvordan lydheller kan integreres i grunnen. UUkurs // modul 3 Planleging // Plannettverk Hordaland Fylkeskommune // 8.mars 2012 // Tone Berge Utviklingsplan for Brokelandsheia Tiltak på kort sikt Sansegata skal være et løpende prosjekt for Brokelandsheia, hvor det legges opp til oppgradering av eksisterende elementer og fornying i form av nye elementer hver sesong, etter at den er ferdig etablert. Hovedetableringa har en estimert kostnad på ca kr, mens det regnes ca kr hvert år til oppgradering og fornying. UU-gangveisystem, eksisterende fortau samarbeid med: Sentrumsforeningen, Fylkeskommunen, Husbanken Sansegata samarbeid med: Sentrumsforeningen, Handelstandsforeningen Grovskisse over sansestimulerende stasjonsby, hvor den turkise markeringen viser tenkt Sansegate og opplevelsessti med aktivitetsløype. 7. Utvidelse av eksisterende boligfelt; Brokelandsheia terasse Det vil bli satt i gang en prosess rundt planleggingen av et nytt boligfelt sørvest for sentrumsområdet på Brokelandsheia, bak Eurospar. Det vil bli lagt opp til ca. 10 tomter i Sansegata illustrasjon: Gjerstad kommune

27 fem gode eksempler Oslo kommunes strategiske plan for universell utforming Visjon Oslo er en åpen by hvor universell utforming er en selvfølge. Hovedmål Oslo kommune skal i alt sitt virke være tilgjengelig og fremme likeverdig tilgjengelighet for alle. Innbyggerne og besøkende skal oppleve byen som tilgjengelig.

28 fem gode eksempler Oslo kommunes strategiske plan for universell utforming Strategisk oppbygging Forutsetninger Visjon og hovedmål Overordnede mål og tiltak Sektor samferdsel Sektor plan, bygg og anlegg Sektor friområder og byrom Tema informasjons og kommunikasjonsteknologi Tema kunnskap og kompetanse

29 fem gode eksempler Oslo kommunes strategiske plan for universell utforming Overordnet mål, sektor for plan, bygg og anlegg Universell utforming skal ved kommunal arealplanlegging og områdeutvikling med kommunal deltakelse være en sentral føring. Tiltak PBA 2.1 I alle arealplaner skal universell utforming vurderes, omtales og inngå i planforslaget. Tiltak PBA 2.2 Ved byfornyelse og inngåing av utbyggingsavtaler skal universell utforming være et sentralt tema. I samarbeidsprosjekter skal kommunen kreve universell utforming. Tiltak PBA 2.3 Ved salg/feste/utleie av kommunalt areal skal universell utforming være en premiss.

30 fem gode eksempler Oslo kommunes strategiske plan for universell utforming Mål 4, sektor for plan, bygg og anlegg Kommunen skal ved behandling av alle saker etter plan- og bygningsloven og dens regelverk på en aktiv måte følge opp universell utforming. Tiltak Tiltak PBA 4.1 Internettsider med informasjon om og henvisninger til universell utforming. Tiltak PBA 4.2 Tidlig involvering av forslagsstiller, tiltakshaver og konsulent for å oppnå universell utforming. Tiltak PBA 4.3 Restriktiv dispensasjonspraksis. Tiltak PBA 4.4 Særskilt tilsyn på prosjektering når det gjelder universell utforming.

31 fire nivåer i kommunal planlegging Medvirkning metode // prosess // brukerkompetanse Møtereferat møte 5 illustrasjon: Ecosistema Urbano kilde: dreamhamar.org

32 fem gode eksempler DreamHamar.org University of Alicante, Spain Storhamar VGS - Ungdom i farta Kunst- og arkitekturakademiet i København Innbyggernes deltagelse i verkstedene danner en stor database med deres drømmer, kunnskaper og ideer, som vil bli krysset med arbeidsmetodene til kunstnere, arkitekter og akademikeres for å utforme og bygge det nye Stortorget. Politecnico di Milano, Italy AKADEMISK NETTVERK Bergen arkitektskole, Norge University of Limerick, Ireland Høgskolen i Hedmark, Norge IED Istituto Europeo di Design, Madrid Statens fagskole for gartnere, Norge levende gateareal FORPROSJEKT sosial grønnstruktur Forprosjektet er et mulighetsstudie som gir deltagerne i verkstedene et mangfold av verktøy og referanser å ta i bruk. kreativ arena arthamar creamhamar greenhamar FYSISKE LAB /# BASARBYGNINGEN Basarbygningen blir dreamhamars fysiske laboratorium gjennom høsten 2011 hvor sted. Aktiviteter Omgivelser Onsite-verkstedene og foredragene er rettet mot innbyggerne i Hedmark, og Teknologi painthamar URBANE HANDLINGER Har som mål å skape forventning og invitere innbyggere til handling på Stortorget. Disse handlingene gir en ny måte å erfare mulig bruk og løsninger for det framtidige torget. Årstidsstrategier playhamar lighthamar Mennesker hva er ONSITE-VERKSTEDENE#/ FOREDRAG dream hamar Lovisenberg? Storhamar Lunden Ingeberg Solvang DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Prestrud online verkstedene DIGITAL LAB hamar experience Greveløkka Ener Ridabu mobile app. Den digitale labben inneholder alle Hamar Experience sesjonene, og man kan registere seg for et online -verksted og ta del i dreamhamars blogsamfunn hjemmefra. web platform Ajer Rollsløkken Dreamhamar er også en del av årets Kulturelle Ryggsekkprosjekt, og gir 1292 elever fra barne- og ungdomsskolen mulighet til å tilføre og dele deres ideer for Stortorget. Børstad kilde: futurehamar, Ecosistema Urbano interaktiv // nettverksprosess // fysisk // engasjerende

33 fem gode eksempler DreamHamar.org TRAMPOLINENE: Om du tar en titt på Norge gjennom Google Earth sine linser, oppdager du snart mange sorte, runde sirkler spredt rundt i boligområder rundt i det ganske land. Og om du zoomer lengre inn, vil du snart kunne se at i nesten hver en lille, grønne hage ekk, be nner det seg en trampoline. En særnorsk forordning, hvor den dominerende eneboligstrukturen hvor hver familie bebor et hus med hage, gir anledning til å plassere et lekeapparat av en slik størrelse på privat grunn. En særs populær aktivitet, som kan gjøres alene, men som er enda gøyere å gjøre sammen med andre. Slik fant 5 trampoliner veien til Stortorget da Playhamar ble arrangert. Jeg var ute fra begynnelsen, for å klargjøre trampolinene. Den kalde og mørke himmelen gjorde det hele enda mer utfordrende. Da folk begynte å gå inn i Basarbygningen innså jeg at ingen kom til trampolinene. La meg demonstrere hvor gøy det kan være, tenkte jeg. Jeg tok av meg skoene, trakk meg over på den kalde, mørke tekstil aten og begynte å hoppe fra en trampoline til en annen. Ingen kom likevel, men hei, det var moro! Jeg kk raskt kvitt kulden og etter en stund begynte de passerer barna rundt å fatte interesse for den nye aktiviteten. Synet av oss tiltrakkseg ere og ere mennesker, og snart var det ett eller to barn i hver trampoline, hoppende rundt og mens de øvde seg i noen grunnleggende akrobatikk. På et tidspunkt følte jeg at den sosiale motoren kunne fortsette å jobbe på egen hånd, så da tok jeg en pause og ble en formell voksen igjen. Jorge Toledo Dreamhamar team 1: Bakgården til Oslo City, et casestudie for Norsk form og Husbanken av Guro Voss Gabrielsen, Mina Hauge Nærland og Cecilia Stokkeland, publisert første gang i BARN I BYEN Barn i byen, hvilken rolle har de? Byer er tradisjonelt planlagt og bygget for voksne, som gjenspeiles i materialitet, skala, dimensjoner, utforming og infrastruktur. Barn og unge utgjør likevel en stor del av befolkningen, og har sine egne behov og ønsker for hva byen skal være. Barn kan fungere som et sosialt lim, som skaper kontakt, aktivitet og trivsel. I en god by lever lever barn, ungdom, voksne og eldre side om side og drar veksler på nærhet til hverandre og til byens tilbud. En studie fra 2004 kalt Bakgården til Oslo City (1) avdekker fritids- og lekeforholdene for barn som vokser opp og oppholder seg i Hausmannsområdet midt i Oslo sentrum. I følge rapporten var de yngste barna (opp til 7-8 år) henvist til bakgårder som lekeområder, mens de eldre barna tok i bruk gatene og byrommene i manglen på lekeplasser og parkområder. Kjøpesenteret Oslo City og andre butikker i området spilte en stadig viktigere rolle etterhvert som barna ble eldre, både som underholdningsstilbud og som en sosial arena for å møte andre barn. Mange dyrket også sitt sosiale liv innendørs, foran Tven eller dataskjermen med både virituelle og virkelige venner. BARN + DREAMHAMAR = PLAYHAMAR Bakgrunnen for å involvere barn i drømhamarprosjektet, er å ta dem på alvor som innbyggere. Å vise at barn kan lære noe av byen, har glede av byen, av å møtes og at det nnes aktiviteter og rom for dem. At Barn i byen, hvilken rolle har de? PLAYHAMARVERKSTED -Vi går på Burgerking! -Jeg er alltid innom Freske Fraspark på lørdager! Høylytt enighet. Noen få nevner lekeparken i nærheten. Jeg sitter omgitt av barn i alderen 2 til 6 år i Basarbygningen, som få minutter tidligere har krabbet inn døra, og nå forteller de meg hvordan de bruker byen. Typisk for mange av svarene er navnet på butikker eller spisesteder, og fraværet av lek og morro. 31 barn fra Ankerløkka og Sagatun barnehage er samlet for å snakke om byen og Stortorget, men det er vanskelig å holde konsentrasjonen Stortorget kan være et sted for lek, deres, læring for bakerst og i rommet står et langt bord samling uten å fylles opp med lekeapparater dekket med leker. Det åpne arrangementet eller med en utforming som en Playhamar fotballbane. går av stabelen i Basarbygningen Gjennom arrangementet Playhamar, lørdag ønsket 19. november, vi men dagen før samles å aktivisere den yngre delen av befolkningen, kun noen få, inviterte barn for å bytte leker og og gi dem en naturlig plass i bli byen kjent. og Og på for å snakke litt om bybruk og lek. Stortorget. Verktøyet vi brukte Men var la oss leker, starte med begynnelsen. og arrangementet handlet om at barn kk mulighet til å bytte en leke mot en annen leke denne dagen i Basarbygningen. DEN FØRSTE DELTAKEREN Vi hadde tre intensjoner med å arrangere Playhamar: Audun Jensen var en av de første som skrev til - Det som er en gammel leke for ett barn, kan være en ny og spennede leke for andre barn. - Det er gøy, og en n måte og møte andre barn og familier. - Arrangert før jul, en tid hvor forbruket og gavefokuset er stort. Playhamar promoterer bærekraftige verdier gjennom gjenbruk og viser alternativer til forbruk. UNGDOMMER OG DERES EGET ROM I BYEN Det ligger i menneskets natur at oss når og det meldte når seg på verkstedene arrangert i en viss alder, starter løsrivelsen Basarbygningen. fra familien, Med 17 års erfaring som lærer og det vennskapelige nettverket fra blir barneskolen, stadig besitter han stor kunnskap viktigere som kontakt ate. Så og hvor engasjement møtes for oppvekstvilkårene for man? Ikke alle har innredet egne kjellerstuer, barn og unge i Hamar. For tiden kombinerer (særlig populære på 80-tallet i han Norge) lærerjobben eller ved Storhamar skole med andre rom forbeholdt den oppvoksende utviklingen av et nytt ballspill kalt Brettball, et generasjon. Dessuten vil man gjerne interessant møtes spill som kombinerer kreativitet uten fare for at foreldregenerasjonen med fysisk kommer lek. En av utfordringene i spillet er farende inn døra. Små som store å utforme byer har sine egne spillebrett. Intensjonen en utfordring i å imøtekomme ungdommens er å utvikle både fysisk aktivitet og kreativitet behov for sosiale tilbud, så da blant blir det barn, ofte hvor spillet også utfordrer dem til å lage sine egne triks, leker og regler. Spillet er eksibelt, noe som tillater barn til å delta med sine egne ideer. Etter noen år som Oslobeboer vendte Audun hjemover til Hamar i 2009, og brakte med seg også et nytt blikk på hjembyen sin. Og han legger ikke igjen engasjementet sitt for barn og unge når han går hjem fra jobben, men bærer med seg ideer om nye måter man kan sosialiseres og aktiviseres på. Så denne kvelden, etter at de este verkstedsdeltakerne hadde forlatt Basarbygningen, ble Audun igjen og delte noen av sine tanker for hvilken rolle Stortorget kunne ha for den oppvoksende generasjonen i Hamar. Slik ble arrangementet Playhamar til, med en lokal initiativtaker som brenner for aktivisering av en gruppe mennesker, og med Basarbygningen og Stortorget til rådighet kilde: futurehamar, Ecosistema Urbano barn som dimensjonerende

34 7 prinsipper om universell utforming Ulike forutsetninger for god bruk 1 Like muligheter for bruk 2 Fleksibel i bruk 3 Enkel og intuitiv bruk 4 Forståelig informasjon 5 Toleranse for feil 6 Lav fysisk anstrengelse 7 Størrelse og plass for tilgang og bruk Sosial- og helsedriektoratet, 2003

35 UUkurs // modul 3 Planleging // Plannettverk Hordaland Fylkeskommune // 8.mars 2012 // Tone Berge uukurs.dibk.no

TANGEN GRØNN_STREK 2010

TANGEN GRØNN_STREK 2010 TANGEN GRØNN_STREK 2010 ET EKSEMPEL PÅ UNIVERSELL UTFORMING I KOMMUNAL PLANLEGGING GRØNN_STREK 2010 TANGEN ny bydel i Kristiansand sentrum UTVIKLINGEN AV TANGEN 1991: KK kjøper NKL lager på Dalane 1993:

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR STORTORGET OG MORTERUDS GATE

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR STORTORGET OG MORTERUDS GATE HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR STORTORGET OG MORTERUDS GATE Arkivopplysninger: Saksbeh.: Geir Cock Arkivsaknr.: 08/4929 Opplysninger om bestemmelsene: Datert: 03.06.2010 Sist revidert:

Detaljer

K5 kurs - Universell utforming. Lyngdal 22.11.2013, Fra plan til virkelighet: Kommunalt planverktøy, erfaringer og eksempler fra Kristiansand

K5 kurs - Universell utforming. Lyngdal 22.11.2013, Fra plan til virkelighet: Kommunalt planverktøy, erfaringer og eksempler fra Kristiansand K5 kurs - Universell utforming. Lyngdal 22.11.2013, Fra plan til virkelighet: Kommunalt planverktøy, erfaringer og eksempler fra Kristiansand v/ Helmer Espeland, Parkvesenet, Kristiansand kommune Universell

Detaljer

Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming

Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming - status etter høringen Einar Lund Lillestrøm 30.11.08 Planredskapene Nivå Retningslinjer - programmer Midlertidig båndlegging Bindende arealplaner

Detaljer

Universell utforming Visjoner, formål, mål, verktøy, kompetanse TONE RØNNEVIG

Universell utforming Visjoner, formål, mål, verktøy, kompetanse TONE RØNNEVIG Universell utforming Visjoner, formål, mål, verktøy, kompetanse TONE RØNNEVIG Norge - universelt utformet 2025 2 Mål i kommuneplanen (visjoner?) Prinsippet for universell utforming skal ligge til grunn..

Detaljer

Planlegging, prosess og gjennomføring av arbeidet med universell utforming i Porsgrunn kommune

Planlegging, prosess og gjennomføring av arbeidet med universell utforming i Porsgrunn kommune Planlegging, prosess og gjennomføring av arbeidet med universell utforming i Porsgrunn kommune Ordfører Øystein Beyer Gardermoen 24.01.12 Mentale sperrer i våre hoder Hva, og hvem har vi bruk for? Restarbeidsevne

Detaljer

BYROM EN IDEHÅNDBOK HVORDAN UTVIKLE BYROMSNETTVERK I BYER OG TETTSTEDER. Kongsberg BÆREKRAFTIGE OG ATTRAKTIVE SMÅBYER

BYROM EN IDEHÅNDBOK HVORDAN UTVIKLE BYROMSNETTVERK I BYER OG TETTSTEDER. Kongsberg BÆREKRAFTIGE OG ATTRAKTIVE SMÅBYER Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kongsberg 31.05.2017 BÆREKRAFTIGE OG ATTRAKTIVE SMÅBYER BYROM EN IDEHÅNDBOK HVORDAN UTVIKLE BYROMSNETTVERK I BYER OG TETTSTEDER KMD- Planavdelingen Byutviklingsseksjonen

Detaljer

Skolens uterom. Nina Dybwad, landskapsarkitekt

Skolens uterom. Nina Dybwad, landskapsarkitekt Skolens uterom Nina Dybwad, landskapsarkitekt 1 Fra enkle til sammensatte anlegg Asfaltflater med stor grad av oversikt og enkelt vedlikehold Økt fokus på uteareal 6-åringene inn i skolen Reform 97 førte

Detaljer

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2.

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2. Planident: 2013/016 Arkivsak: MINDRE VESENTLIG ENDRING AV DETALJREGULERING FOR AMFI VERDAL Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 29.2.2016 Saksbehandling i kommunen: - Kunngjøring av oppstart 7.12.2013

Detaljer

vedlegg 21 LEKEPLASSER OG TUN illustrasjoner Plan 0414-01 - Skadbergbakken - Sola kommune - 14.01.2013 - Arkitektfirma Helen & Hard AS - Format: A3

vedlegg 21 LEKEPLASSER OG TUN illustrasjoner Plan 0414-01 - Skadbergbakken - Sola kommune - 14.01.2013 - Arkitektfirma Helen & Hard AS - Format: A3 vedlegg 2 LEKEPLASSER OG TU illustrasjoner Plan 044-0 - Skadbergbakken - Sola kommune - 4.0.203 - Arkitektfirma Helen & Hard AS - Format: A3 TU GEERELT 8 5 4 7 SHARED SPACE Alle tun er definert som shared

Detaljer

Regional og kommunal planstrategi

Regional og kommunal planstrategi Regional og kommunal planstrategi 22.september 2011 09.11.2011 1 Formål 1-1 Bærekraftig utvikling Samordning Åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning Langsiktige løsninger Universell utforming Barn og unges

Detaljer

HVORDAN UTVIKLE BYROMSNETTVERK I BYER OG TETTSTEDER

HVORDAN UTVIKLE BYROMSNETTVERK I BYER OG TETTSTEDER Kommunal- og moderniseringsdepartementet LEVENDE GRØNNE BYER 23.05.2017 BYROM EN IDEHÅNDBOK HVORDAN UTVIKLE BYROMSNETTVERK I BYER OG TETTSTEDER KMD- Planavdelingen Byutviklingsseksjonen Seniorrådgiver

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL - PLANBESTEMMELSER Vedlegg 1: Norm for lekeplasser

KOMMUNEPLANENS AREALDEL - PLANBESTEMMELSER Vedlegg 1: Norm for lekeplasser KOMMUNEPLANENS AREALDEL - PLANBESTEMMELSER Vedlegg 1: Norm for lekeplasser NORDREISA KOMMUNE 2013-2025 Her gis en norm for lekeplasser i forbindelse med utbygging av nye boligområder. Norm for lekeplasser

Detaljer

En bedre start på et godt liv

En bedre start på et godt liv gressoslo.no / illustrasjoner Eve-Images / foto fra Skorpa: Ingebjørg Fyrileiv Guldvik og Interiør Foto AS En bedre start på et godt liv Vi som står bak prosjektet Utbygger for Utlandet er Skorpa Eiendom

Detaljer

Generelt. Planformål. 2 Reguleringsplanen omfatter følgende reguleringsformål:

Generelt. Planformål. 2 Reguleringsplanen omfatter følgende reguleringsformål: Generelt Detaljreguleringsplan for Elvebredden, Faret Kvinesdal kommune Planbestemmelser Plankart 1 og 2 datert: 06.04.10 PLAN ID 1037 2009014 Rev. etter kommunestyrets vedtak 24.06.10 1 Det planlagte

Detaljer

Sandnes nye rådhus - beskrivelse av uteområde

Sandnes nye rådhus - beskrivelse av uteområde Sandnes nye rådhus - beskrivelse av uteområde Kort beskrivelse av planområdet Sandnes nye rådhus er plassert nær sjøkanten i nordre del av sentrum, innerst i vågen. Området som fram til nyere tid har vært

Detaljer

Side 1 av 5

Side 1 av 5 25.11.11 Side 1 av 5 REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering: SJØGATA 33C Reguleringsplankart datert 25.11.11. Reguleringsbestemmelser datert 25.11.11, revidert 16.12.11 1 Planområdet reguleres til følgende

Detaljer

Statlige planretningslinjer for universell utforming Ny plandel i plan- og bygningsloven

Statlige planretningslinjer for universell utforming Ny plandel i plan- og bygningsloven Statlige planretningslinjer for universell utforming Ny plandel i plan- og bygningsloven Einar Lund Seniorrådgiver Konferansen Over dørstokken Haugesund, 2. nov 2011 Ny lov NOU i 2003 Sterkere fokus på

Detaljer

Fylkesmannen i Troms Romssa Fylkkamánni. Universell utforming og reguleringsplaner 15. November 2017 Lone A. Høgda

Fylkesmannen i Troms Romssa Fylkkamánni. Universell utforming og reguleringsplaner 15. November 2017 Lone A. Høgda Fylkesmannen i Troms Romssa Fylkkamánni Universell utforming og reguleringsplaner 15. November 2017 Lone A. Høgda Universell utforming «Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en

Detaljer

Universell utforming av uteområder

Universell utforming av uteområder 09.02.2011 Universell utforming av uteområder Seniorrådgiver Tone Rønnevig STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Norge universelt utformet 2025 1 Et bærekraftig samfunn Ny Bygningspolitikk Ny plan - og bygningslov

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG Dato: 01/12-2010 Sist revidert: 18/05-2011 Vedtatt av kommunestyret: REGULERINGSBESTEMMELSER Planendring: Planen erstatter

Detaljer

TANGEN DESIGNHÅNDBOK

TANGEN DESIGNHÅNDBOK TANGEN DESIGNHÅNDBOK INNHOLD: Side 02 Side 03 Side 05 Side 08 Side 15 Side 21 Side 26 01 Orientering om planprosess 02 Målsetting for designhåndboka 03 Modellområde for universell utforming 04 Planens

Detaljer

Verktøy i plan som gir tilgjengelighet for alle

Verktøy i plan som gir tilgjengelighet for alle Verktøy i plan som gir tilgjengelighet for alle Linda Nilsen Ask Regionalplanavdelingen Rogaland fylkeskommune Tegning: Egil Bjørøen Opplegg Presentasjon Hvordan bruker vi programmet Byggesteiner for uu

Detaljer

Universell utforming erfaringer fra pilotkommunen Porsgrunn

Universell utforming erfaringer fra pilotkommunen Porsgrunn Universell utforming erfaringer fra pilotkommunen Porsgrunn Notodden, 22. oktober 2009 Kjersti Berg, landskapsarkitekt mnla, Byutvikling Porsgrunn kommune Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet

Detaljer

UTFORMING AV GATER OMRÅDEPLAN FOR SPIKKESTAD SENTRUM

UTFORMING AV GATER OMRÅDEPLAN FOR SPIKKESTAD SENTRUM UTFORMING AV GATER OMRÅDEPLAN FOR SPIKKESTAD SENTRUM 02.02.2015 Vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Formannskapet 12.2.2015 Frist for høringsuttalelser: Områdeplan for Spikkestad sentrum 1 1 INNLEDNING...

Detaljer

Delutredning til reguleringsplan med konsekvensutredning Ellen Haug 8. juni 2011

Delutredning til reguleringsplan med konsekvensutredning Ellen Haug 8. juni 2011 NOTAT Gangforbindelse over/under sporområdet ved Hamar kollektivknutepunkt Delutredning til reguleringsplan med konsekvensutredning Ellen Haug 8. juni 2011 Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Alternativer i

Detaljer

Planlegging. Mål om universell utforming. I kommunene er målene formulert på ulike måter, men de fleste har mål som er knyttet til følgende tema:

Planlegging. Mål om universell utforming. I kommunene er målene formulert på ulike måter, men de fleste har mål som er knyttet til følgende tema: Kort introduksjon til modulen. Modulen har hovedfokus på planarbeidet i kommunene. Kommunen har det primære ansvaret for å ivareta nasjonale mål om universell utforming. Hvordan kan kommunene planlegge

Detaljer

Planen opphever deler av plan nr.: Kommunedelplan for sentrum 14.06.1995

Planen opphever deler av plan nr.: Kommunedelplan for sentrum 14.06.1995 HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL Detaljregulering for Kvartal 54 Vangsvegen, Grønnegata, Enggata og Østregate Arkivopplysninger: Saksbeh.: Geir Cock Arkivsaknr.: Opplysninger om bestemmelsene: Datert: 30.06.09

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA

RINGERIKE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA RINGERIKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA Utarbeidet av Plan og oppmåling ved Trond Berntsen 12.05.2008. Bearbeida av Ringerike kommune, miljø- og arealforvaltning

Detaljer

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015.

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015. FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN (DETALJPLAN) FOR KVARTALET STORGATA, RÅDHUSGATA, MUSEUMSGATA, PETER GRØNS GATE GNR 173, BNR 115, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 126, 127, 128, 129,

Detaljer

Universell utforming - frå kommuneplan til gjennomføring: utfordringar, mogligheiter og nokre suksesskriterier

Universell utforming - frå kommuneplan til gjennomføring: utfordringar, mogligheiter og nokre suksesskriterier Universell utforming - frå kommuneplan til gjennomføring: utfordringar, mogligheiter og nokre suksesskriterier Anders Paulsen fylkessjef samferdsel, kulturminner og plan 1. Noen basisforutsetninger Likeverdige

Detaljer

RINGGATAS FORLENGELSE VOLUMSTUDIER TIL REGULERINGSPLAN

RINGGATAS FORLENGELSE VOLUMSTUDIER TIL REGULERINGSPLAN VOLUMSTUDIER TIL REGULERINGSPLAN Oppdrag for Hamar kommune Siv.ark. Geir Egilsson Plan og analyse, Asplan Viak Mars 2014 1 465,6 m 2 489,5 m 2 586,0 m 2 N CC MARTN NY GANG- OG SYKKELVEG NY BEBYGGELSE VED

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN Revidert 03.01.2011 i henhold til vedtak sak 299/10, Teknisk komité den 06.12.2010. Reg.best. revidert: 11.08.2010, 18,11.2010,

Detaljer

Skolekvartalet som signalprosjekt for universell utforming.

Skolekvartalet som signalprosjekt for universell utforming. Skolekvartalet som signalprosjekt for universell utforming. Forutsetninger og ambisjoner Prosessen, medvirkning Konkrete løsninger i bygg og uterom Lærdom Plankonferanse på Sortland 4.-5. april 2011 Skolekvartalet

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

Retningslinjer for lekeareal og nærmiljøanlegg

Retningslinjer for lekeareal og nærmiljøanlegg Retningslinjer for lekeareal og nærmiljøanlegg Byplan Sortland Blåbyen 2014-2026 Retningslinjene er utarbeidet i forbindelse med Byplan Sortland B. GENERELT 1. Definisjon Med lekeområder menes både opparbeidede

Detaljer

Medvirkning i praksis eksempler fra Kristiansand kommune. v/rita Galteland rådgiver Kristiansand kommune

Medvirkning i praksis eksempler fra Kristiansand kommune. v/rita Galteland rådgiver Kristiansand kommune Medvirkning i praksis eksempler fra Kristiansand kommune v/rita Galteland rådgiver Kristiansand kommune BARN OG AREALPLANLEGGING Barn og unge skiller seg ut fra andre grupper. De er umyndige, har ikke

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER Kommunens arkivsaksnummer: Planforslag er datert: 27.06.2014 Dato for siste revisjon av plankartet: 27.06.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

Inger Nes, rådgiver miljøvernavdelingen, Fylkesmannen i Hedmark Hamar 22.05.2013

Inger Nes, rådgiver miljøvernavdelingen, Fylkesmannen i Hedmark Hamar 22.05.2013 FNs barnekonvensjon 1989 Hovedoppslag i Magasinet Dagbladet 21.11.2009 Inger Nes, rådgiver miljøvernavdelingen, Fylkesmannen i Hedmark Hamar 22.05.2013 Plansystemet etter plan og bygningsloven (PBL) T-2/08

Detaljer

Hva er gråsonen mellom pbl s plandel og TEK10 - og hvordan fargelegger vi denne? FAKTAGRUNNLAG FOR WORKSHOP

Hva er gråsonen mellom pbl s plandel og TEK10 - og hvordan fargelegger vi denne? FAKTAGRUNNLAG FOR WORKSHOP Hva er gråsonen mellom pbl s plandel og TEK10 - og hvordan fargelegger vi denne? FAKTAGRUNNLAG FOR WORKSHOP Florø, 04062013 Faktagrunnlag Relevante Lov og forskrifter Fra brev - av 26.oktober til alle

Detaljer

TEK17 for planleggere Praktisk tilnærming til hvorfor planleggere bør kjenne til bestemmelser i TEK17

TEK17 for planleggere Praktisk tilnærming til hvorfor planleggere bør kjenne til bestemmelser i TEK17 TEK17 for planleggere Praktisk tilnærming til hvorfor planleggere bør kjenne til bestemmelser i TEK17 Karen-Anne Noer Nettverk for regional og kommunal planlegging Oslo, 7. desember 2017 Universell utforming

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B1 gnr/bnr del av 101/106, del av 101/2, 101/126 og del av 103/283 m. fl.

Detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B1 gnr/bnr del av 101/106, del av 101/2, 101/126 og del av 103/283 m. fl. 1 Detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B1 gnr/bnr del av 101/106, del av 101/2, 101/126 og del av 103/283 m. fl. Øvre Eiker kommune Egengodkjente planbestemmelser Dato: 10.05.2017 Revisjon

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR KVARTAL 99, BODØ SENTRUM

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR KVARTAL 99, BODØ SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR KVARTAL 99, BODØ SENTRUM Dato for siste behandling i PNM komiteen Vedtatt av bystyret i møte den Under K. sak nr.... formannskapssekretær -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

LINGELEMVEIEN 17 (gbnr. 46/9). PlanID Rettet i henhold til vedtak i Plan- og utbyggingsutvalget (sak 24/14).

LINGELEMVEIEN 17 (gbnr. 46/9). PlanID Rettet i henhold til vedtak i Plan- og utbyggingsutvalget (sak 24/14). LINGELEMVEIEN 17 (gbnr. 46/9). PlanID 20100010. Rettet i henhold til vedtak i Plan- og utbyggingsutvalget 19.03.14 (sak 24/14). Reguleringsbestemmelser Bestemmelsene gjelder for regulert område vist med

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1

REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1 REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1 GNR/BNR 1135/135 PlanID: 2012004 REGULERINGSBESTEMMELSER Planforslag er datert: Dato for siste revisjon av plankartet: Dato for siste revisjon av bestemmelser:

Detaljer

Planbestemmelser PlanID 073200 Detaljreguleringsplan for Storhamar videregående skole

Planbestemmelser PlanID 073200 Detaljreguleringsplan for Storhamar videregående skole Planbestemmelser PlanID 073200 Detaljreguleringsplan for Storhamar videregående skole PlanID: 073200 Arkivsak: 12/6179 Arkivkode: PLN 073200 Bestemmelsene er datert: 12.2.2013 Sist revidert/endret: 14.2.2013

Detaljer

Skolekvartalet et signalprosjekt i Sortland kommune. Universell utforming - Nettverkssamling på Sortland september 2011

Skolekvartalet et signalprosjekt i Sortland kommune. Universell utforming - Nettverkssamling på Sortland september 2011 Skolekvartalet et signalprosjekt i Sortland kommune. Universell utforming - Nettverkssamling på Sortland 4.-5. september 2011 Funksjoner og brukergruppe Funksjoner og brukergrupper: S-VGS og SUS og Barneskole

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. Reguleringsplan for Nedre Hjellegt. 19-27

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. Reguleringsplan for Nedre Hjellegt. 19-27 Reguleringsplanen sist datert. 23.04.09 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for Nedre Hjellegt. 19-27 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med reguleringsgrense på plankart

Detaljer

1 FELLESBESTEMMELSER

1 FELLESBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KALDNES FELT K OG N. PLAN NR. 65 221 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til rette og gi rammer for en utbygging

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN

REGULERINGSPLAN FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN Time Bestemmelser til: REGULERINGSPLAN FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Asplan Viak AS Vedtatt av Time kommunestyre

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR MYRTEIGEN BARNEHAGE

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR MYRTEIGEN BARNEHAGE Mandal kommune Teknisk forvaltning REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR MYRTEIGEN BARNEHAGE Plan ID: 201510 Vedtatt i bystyret: 11.10.16 1. GENERELLE BESTEMMELSER Planen inneholder følgende formål

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR STEVNINGSMOGEN i FLESBERG KOMMUNE

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR STEVNINGSMOGEN i FLESBERG KOMMUNE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR STEVNINGSMOGEN i FLESBERG KOMMUNE Utarbeidet av: Norconsult AS Dato: 14.11.2017 1 Hensikt Hensikten med planforslaget er å legge til rette for utbygging av ny 1-10

Detaljer

BYENS FESTPLASS I HVERDAGEN - EN CASESTUDIE AV TORGET I STAVANGER

BYENS FESTPLASS I HVERDAGEN - EN CASESTUDIE AV TORGET I STAVANGER BYENS FESTPLASS I HVERDAGEN - EN CASESTUDIE AV TORGET I STAVANGER Monica Reinertsen Masteroppgave Byutvikling og Urban Design Universitetet i Stavanger Våren 2017 PROBLEMSTILLING: HVORDAN SKAPE ET GODT

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til områdereguleringsplan for. Harlemåsen. Nasjonal planid: xxxx xxxx

Reguleringsbestemmelser til områdereguleringsplan for. Harlemåsen. Nasjonal planid: xxxx xxxx Reguleringsbestemmelser til områdereguleringsplan for Harlemåsen Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Rakkestad kommunestyre. Datert: 22.09.14 Revidert: Planen er utarbeidet av Faveo Prosjektledelse

Detaljer

KØBENHAVN 3 OG 4 OKTOBER 2012

KØBENHAVN 3 OG 4 OKTOBER 2012 KØBENHAVN 3 OG 4 OKTOBER 2012 Kommunal skole i et distrikt med stor andel flerspråklige. Helle Nebelong designet skolegården på bakgrunn av barnas ønsker. Fra den gamle skolegården som kun var en flate

Detaljer

OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER

OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER Randaberg kommune Saksnr. Arkivkode Sted Dato 08/127-20 L12 Randaberg 11.07.2011 OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM Vedtatt i Kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xx/xx REGULERINGSBESTEMMELSER Utarbeidet i

Detaljer

Tilrettelegging av uteområder i Kristiansand fra premiss til drift

Tilrettelegging av uteområder i Kristiansand fra premiss til drift Tilrettelegging av uteområder i Kristiansand fra premiss til drift innlegg på Landskonferanse 19.08 2014 Helmer Espeland, Parkvesenet Kristiansand har holdt på med universell utforming lenger enn de fleste

Detaljer

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder.

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder. Planident: Datert: 20.10.2013 Sist revidert: Vedtatt i kommunestyret: FRÆNA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR MALMEFJORDEN BK4 BOLIGOMRÅDE I medhold til 12-5, 12-6 og 12-7 i Plan- og

Detaljer

Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på kartet er vist innenfor planens begrensing.

Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på kartet er vist innenfor planens begrensing. Arkivsak: Arkivkode: PLAN NR. (Under arbeid) Sakstittel: AUSTBYGDE SENTRUM ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- REGULERINGSBESTEMMELSER

Detaljer

GATEBRUKSPLAN OG FORTETTINGSSTUDIE

GATEBRUKSPLAN OG FORTETTINGSSTUDIE UTVIKLING AV OTTA SOM REGIONSENTER VERKSTED 2 19. JUNI 2013 GATEBRUKSPLAN OG FORTETTINGSSTUDIE Tone B. Bjørnhaug Otta har: - et godt funksjonelt utgangspunkt - et godt fysisk utgangspunkt - gode bykvaliteter

Detaljer

Universell utforming av uteområder Regjeringens mål: Alle kommuner skal ha minst ett uteområde som er universell utformet.

Universell utforming av uteområder Regjeringens mål: Alle kommuner skal ha minst ett uteområde som er universell utformet. Pilotfylkene Hedmark og Oppland 2010 2013 Universell utforming av uteområder Regjeringens mål: Alle kommuner skal ha minst ett uteområde som er universell utformet. Følgende uteareal skal være universelt

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelser og retningslinjer og retningslinjer Planens navn Detaljregulering for Thomasbakkveien 5 og 9, boligblokker/næring Arkivsak 12/3787 Planid 20120014 Vedtatt Innsending Forslag ved Offentlig ettersyn, 03.07.15 Sluttbehandling

Detaljer

Mulighetstudie Bøveien 11 BØVEIEN 11 MULIGHETSTUDIE 05.06.2015

Mulighetstudie Bøveien 11 BØVEIEN 11 MULIGHETSTUDIE 05.06.2015 MULIGHETSTUDIE BØVEIEN 11 OVERORDNETE FØRINGER Randaberg ligger i et åpent jordbrukslandskap med svak topografi og høy himmel. Fra planområdet er det utsikt over det store landskap samtidig som kontakt

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR»

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 15.01.2015 Reguleringsbestemmelser datert: 15.01.2015 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon av reguleringsbestemmelsene:

Detaljer

Fra kommuneplan til virkelighet -premisser for arealer til lek, rekreasjon og idrett i Kristiansand kommune

Fra kommuneplan til virkelighet -premisser for arealer til lek, rekreasjon og idrett i Kristiansand kommune Fra kommuneplan til virkelighet -premisser for arealer til lek, rekreasjon og idrett i Kristiansand kommune Helmer Espeland Rådgiver Kristiansand kommune Parkvesenet Vi starter med hjemmelsgrunnlag i dagens

Detaljer

Planleggingen av Stortorget på Hamar

Planleggingen av Stortorget på Hamar Planleggingen av Stortorget på Hamar Kari Nilssen, byplansjef Geir Cock, arkitekt www.hamar.no/stortorget www.hamarplan.blogspot.com 1 1 Reg.plan kulturhus: krav om torgplan Det må foreligge en torg og

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR. Algarveien 10 GNR. 29 BNR. 14, 42, 88, 89 og 254

REGULERINGSPLAN FOR. Algarveien 10 GNR. 29 BNR. 14, 42, 88, 89 og 254 BODØ KOMMUNE: FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER TIL: REGULERINGSPLAN FOR Sist revidert 10.12.2012 sfr Algarveien 10 GNR. 29 BNR. 14, 42, 88, 89 og 254 Dato for siste behandling i planutvalget den 31.01.2013

Detaljer

PLANBESKRIVELSE - Detaljreguleringsplan for Elvebredden, Faret

PLANBESKRIVELSE - Detaljreguleringsplan for Elvebredden, Faret PLANBESKRIVELSE - Detaljreguleringsplan for Elvebredden, Faret PLANID 10372009014 Tiltakshaver Kvinesdal kommune er tiltakshaver for planarbeidet. Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til

Detaljer

Byplan Sortland Eksempel fra Tromsø. Næringsforeningen, , Kristine Røiri, arkitekt/ byplanlegger, Byutvikling, Sortland kommune

Byplan Sortland Eksempel fra Tromsø. Næringsforeningen, , Kristine Røiri, arkitekt/ byplanlegger, Byutvikling, Sortland kommune Byplan Sortland Eksempel fra Tromsø Næringsforeningen, 25.04.12, Kristine Røiri, arkitekt/ byplanlegger, Byutvikling, Sortland kommune Sentrumsplan for Tromsø Fokus på innhold i den ferdige planen Hvorfor

Detaljer

KVALITET OG HELHET I PLANLEGGING AV UTEOMRÅDER Seniorrådgiver i MD Ellen Husaas, Landskapsarkitekt MNLA

KVALITET OG HELHET I PLANLEGGING AV UTEOMRÅDER Seniorrådgiver i MD Ellen Husaas, Landskapsarkitekt MNLA KVALITET OG HELHET I PLANLEGGING AV UTEOMRÅDER Seniorrådgiver i MD Ellen Husaas, Landskapsarkitekt MNLA Tema Arbeid med veilederen Byrom som infrastruktur og kvalitet i utearealer Refleksjoner rundt begrepet

Detaljer

1 GENERELT Bestemmelsene gjelder for området avgrenset med reguleringsgrense på plankartet. Planområdet er ca. 1,8 daa.

1 GENERELT Bestemmelsene gjelder for området avgrenset med reguleringsgrense på plankartet. Planområdet er ca. 1,8 daa. Planbestemmelser for Detaljregulering av Vektargata 3 og 5 Plankartet er datert: 26.08.2016 Saksbehandling: Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn Offentlig ettersyn 2.gangs behandling Vedtak i kommunestyret

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN 1 Generelt 1.1.1 Disse bestemmelser gjelder for det regulerte området som er vist med reguleringsgrensen på plankartet. 2 Reguleringsformål

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Planbestemmelser for Blandalen boligområde

ARENDAL KOMMUNE. Planbestemmelser for Blandalen boligområde ARENDAL KOMMUNE Planbestemmelser for Blandalen boligområde Arkivsak: 07/1184 Arkivkode: REG 2116r6 Vedtatt i Arendal bystyre: 28.02.2008, sak 37/08 Tilhørende plankartets utarbeidingsdato: 01.10.07, sist

Detaljer

Planleggingen av Stortorget på Hamar

Planleggingen av Stortorget på Hamar Planleggingen av Stortorget på Hamar Hamar kommune Kari Nilssen, byplansjef Geir Cock, arkitekt Ecosistema Urbano Belinda Tato www.hamar.no/stortorget www.hamarplan.blogspot.com www.dreamhamar.org 1 1

Detaljer

Plansystemet etter ny planlov

Plansystemet etter ny planlov Plansystemet etter ny planlov av Tore Rolf Lund, Horten kommune Vestfold energiforum 26.oktober 2009 Ny plan- og bygningslov Plandelen trådte i kraft fra 1.7.2009 Nye virkemidler for klima- og energiarbeidet

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelser og retningslinjer og retningslinjer Planens navn Arkivsak 15/6163 Arkivkode 20150014 Vedtatt Detaljregulering for gnr/bnr. 24/97, boliger, Lærer Rustens vei, Øvre Alta Forslag ved Arbeidsutkast datert 25.08.2016 x Offentlig

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Reguleringsbestemmelser Detaljregulering for Vatnestrøm, Iveland kommune Arealplan-ID 20130319 Dato: 12.08.13 Revidert: 05.08.14 FORMÅL Planområdet er inndelt i følgende formål jfr Pbl 12: Bebyggelse og

Detaljer

Parkeringsvedtekter UTKAST MARS 2011. Narvik kommune Vedtekter til pbl 28-7 om krav til felles utearealer, lekearealer og parkering 1

Parkeringsvedtekter UTKAST MARS 2011. Narvik kommune Vedtekter til pbl 28-7 om krav til felles utearealer, lekearealer og parkering 1 Parkeringsvedtekter UTKAST MARS 2011 Narvik kommune Vedtekter til pbl 28-7 om krav til felles utearealer, lekearealer og parkering 1 1 HJEMMEL OG VIRKEOMRÅDE Vedtektene er hjemlet i plan- og bygningsloven

Detaljer

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 452R Søndre Myntgata, alternativ A, B og C

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 452R Søndre Myntgata, alternativ A, B og C FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 452R Søndre Myntgata, alternativ A, B og C Kongsberg kommune Bestemmelsene er sist revidert 24.11.14 1. PLANTYPE OG PLANENS FORMÅL Reguleringsplanen er en detaljplan

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR MARTODDEN OMRÅDE B8 - UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN - NABOVARSEL AV SØKNAD OM TILTAK

DETALJREGULERINGSPLAN FOR MARTODDEN OMRÅDE B8 - UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN - NABOVARSEL AV SØKNAD OM TILTAK Arealplan Til offentlige høringsinstanser Naboer, gjenboere og andre interessenter _ Deres ref.: Vår ref: Arkiv: Dato: Geir Cock /L12/ 24.10.2011 Tlf: 62 51 03 95 25994/11 10/5907(32) PLN-070400 DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

RINGGATAS FORLENGELSE VOLUMSTUDIER TIL REGULERINGSPLAN

RINGGATAS FORLENGELSE VOLUMSTUDIER TIL REGULERINGSPLAN RINGGATAS VOLUMSTUDIER TIL REGULERINGSPLAN Oppdrag for Hamar kommune Siv.ark. Geir Egilsson Plan og analyse, Asplan Viak September 2014 RINGGATAS Ringgata - viktig for videre utvikling av Hamar Ringgatas

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER Bestemmelser i tilknytning til reguleringsplan for Hagafoss i Hol kommune gnr. 9/bnr 26, del av gnr 9/bnr 37 og gnr 9/bnr 8. Plan id: 06203034 Dato: 22. desember 2015 Sist revidert:

Detaljer

REGULERING RISVOLLAN SENTER: UTEROM. Fra planprogrammet: Utredning ved Pir II AS,

REGULERING RISVOLLAN SENTER: UTEROM. Fra planprogrammet: Utredning ved Pir II AS, REGULERING RISVOLLAN SENTER: UTEROM Utredning ved Pir II AS, 19.06.2013 Fra planprogrammet: s1 Bakgrunnsinformasjon og premisser Kommuneplanens arealdel, parkeringsveilederen (4.12.2012): Utsnitt kommuneplanens

Detaljer

trinn: dreamhamar Utforming av Stortorget i Hamar

trinn: dreamhamar Utforming av Stortorget i Hamar 7.- 10 trinn: dreamhamar Utforming av Stortorget i Hamar Målgruppe: Mål: Alle elevene på 7. 10 trinn Medvirke i et stort kunst/arkitekturprosjekt sammen med den øvrige befolkningen i Hamar. Kunnskap om

Detaljer

BYROM EN IDEHÅNDBOK HVORDAN UTVIKLE BYROMSNETTVERK I BYER OG TETTSTEDER. BODØ 14.juni 2017 Nettverkssamling for regional planlegging

BYROM EN IDEHÅNDBOK HVORDAN UTVIKLE BYROMSNETTVERK I BYER OG TETTSTEDER. BODØ 14.juni 2017 Nettverkssamling for regional planlegging Kommunal- og moderniseringsdepartementet BODØ 14.juni 2017 Nettverkssamling for regional planlegging BYROM EN IDEHÅNDBOK HVORDAN UTVIKLE BYROMSNETTVERK I BYER OG TETTSTEDER KMD- Planavdelingen Byutviklingsseksjonen

Detaljer

Universell utforming Rådmann samling_trondheimsregionen Trondheim,

Universell utforming Rådmann samling_trondheimsregionen Trondheim, Solveig Dale, rådgiver universell utforming, byplankontoret Universell utforming Rådmann samling_trondheimsregionen Trondheim, 18.03.2015 Foto: Carl-Erik Eriksson Mennesket i møte med omgivelsene Fremkommelig

Detaljer

Reguleringsplan for Storåsen ID

Reguleringsplan for Storåsen ID REGULERINGSBESTEMMELSER 2016 Reguleringsplan for Storåsen ID 201601 Oppstart av planarbeid 29.06.15 Planforslag levert: 08.03.16 1.gangs politisk behandling: 18.03.16 Offentlig høring: 29.03.16 09.05.16

Detaljer

Fra kommuneplan til virkelighet; Hvordan kan vi sikre premisser for arealer til lek, rekreasjon og idrett?

Fra kommuneplan til virkelighet; Hvordan kan vi sikre premisser for arealer til lek, rekreasjon og idrett? Fra kommuneplan til virkelighet; Hvordan kan vi sikre premisser for arealer til lek, rekreasjon og idrett? Helmer Espeland Rådgiver Kristiansand kommune, Parkvesenet Vi har utvikla nye premisser for offentlige

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN Dato for siste revisjon av planbestemmelsene: 20.08.14 Dato for siste revisjon av planen: 18.07.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning:

Detaljer

Planbestemmelser 3021 BØKELUNDEN - KOPERVIK - 58/59 M.FL.

Planbestemmelser 3021 BØKELUNDEN - KOPERVIK - 58/59 M.FL. Planbestemmelser 3021 BØKELUNDEN - KOPERVIK - 58/59 M.FL. Arkivsak: 14/662 Arkivkode: PLANR 3021 Sakstittel: PLAN 3021 - DETALJREGULERING FOR BØKELUNDEN - KOPERVIK - 58/59 M.FL. Disse planbestemmelsene

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN RØYSÅSEN, B7

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN RØYSÅSEN, B7 Oppdragsgiver Arca Nova AS Rapporttype Reguleringsbestemmelser REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN RØYSÅSEN, B7 PLANID: 369 Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Moss Bystyre: dd.mm.åååå

Detaljer

Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv. Forum for friluftsliv i skolen, 12.november 2013. Elisabeth Sæthre

Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv. Forum for friluftsliv i skolen, 12.november 2013. Elisabeth Sæthre Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv Forum for friluftsliv i skolen, 12.november 2013. Elisabeth Sæthre Strategi, men også handlingsplan - to sentrale dokument Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN PLAN 281

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN PLAN 281 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN PLAN 281 1 FORMÅL Hensikten med reguleringsplanen er å sikre bymessig utbygging av et kvartal i Meierigata. Planen

Detaljer

Planleggingen av Stortorget på Hamar

Planleggingen av Stortorget på Hamar Planleggingen av Stortorget på Hamar Hamar kommune Kari Nilssen, byplansjef Geir Cock, arkitekt Ole Jonny Eriksen Ecosistema Urbano Liz Tøllefsen www.hamar.no/stortorget www.hamarplan.blogspot.com www.dreamhamar.org

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR LUNDEGATA 7, GNR/BNR 300/2663

REGULERINGSPLAN FOR LUNDEGATA 7, GNR/BNR 300/2663 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR LUNDEGATA 7, GNR/BNR 300/2663 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 06.03.08. Bestemmelsene gjelder for det regulerte området som er markert med plangrense

Detaljer

PLANBESTEMMELSER til detaljregulering for Strømsnes sentrum - endring

PLANBESTEMMELSER til detaljregulering for Strømsnes sentrum - endring Fauske kommune PLANBESTEMMELSER til detaljregulering for Strømsnes sentrum - endring SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. Kunngjøring om igangsatt planlegging 01.06.2010 RHB 1.gangs behandling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015 0000 Telefon: 77 79 04 20 Saken skal behandles i følgende utvalg: X Byrådet Byutviklingskomité

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER ( PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 12-7) DETALJREGULERING FOR KILDAL OMSORGSSENTER

REGULERINGSBESTEMMELSER ( PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 12-7) DETALJREGULERING FOR KILDAL OMSORGSSENTER REGULERINGSBESTEMMELSER ( PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 12-7) DETALJREGULERING FOR KILDAL OMSORGSSENTER Dato 06.03.2017 Sist revidert 10.03.2017 Plan nr.0533-2017-001 Vedtatt av Lunner kommune i K-sak 86/17 i

Detaljer

FORTETTING TORNERUD OG MAGNHILDRUD. Askim, 23. og 25. september 2014

FORTETTING TORNERUD OG MAGNHILDRUD. Askim, 23. og 25. september 2014 FORTETTING TORNERUD OG MAGNHILDRUD Askim, 23. og 25. september 2014 Velkommen ved saksordfører PROGRAM: Presentasjon Trender og prognoser Status i Askim Arbeidet med strategier og retningslinjer for fortetting

Detaljer