Lønnsdannelse under internasjonalt press. Forum for arbeid og lønn Jon M. Hippe, 1. desember 2004

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lønnsdannelse under internasjonalt press. Forum for arbeid og lønn Jon M. Hippe, 1. desember 2004"

Transkript

1 Lønnsdannelse under internasjonalt press Forum for arbeid og lønn Jon M. Hippe, 1. desember 2004

2 Disposisjon 1. Utgangspunkt hva er innholdet i internasjonalt press 2. Hva skjer individuell arbeidsvandring? 3. Hva skjer tjenesteveien? 4. Utviklingen framover nye bedriftsstrategier? 5. Utvikingen framover det norske problem?

3 Nyheten som sjokkerte Norge?

4 Utgangspunkt: Forsterket internasjonalisering fra 1. mai 2004 Et radikalt og solidarisk eksperiment i Europa millioner innbyggere i de nye landene, 40% lavere levestandard i snitt. Hva handler det om for Norge: Ute-etableringer og uteinvesteringer mer attraktivt? Nye muligheter for tjenestemobilitet og utstasjonering av arbeidstakere Fri arbeidsvandring i EØS-området men overgangsordninger Østutvidelsen representerer et historisk eksperiment i globalisering på ett kontinent hva nå?

5 Den nye tjenesteøkonomien 70% av sysselsettingen i EU (15) er tjenester % av nyetablerte arbeidsplasser kom i tjenestesektoren i EU På tross av regler om fri flyt er bare 12% av tjenesteøkonomien grenseoverskridende i EU Derfor: Forslag til nytt tjenestedirektiv (2004) it, bygg og anlegg, detaljhandel, distribusjon, arbeidsformidling, reklame, omsorgs- og sikkerhetstjenester. Opprinnelseslands-prinsippet for tjenester med midlertidig karakter

6 Gå tjenesteveien. Men, også utestasjoneringsdirektiv med virkning fra Bakgrunn: Rush-Portugesa-saken Portugisisk entreprenør med oppdrag for fransk jernbane. EF-domstolen: Fritt flytte egne arbeidstakere til oppdragsland Men, ikke noe i veien for at lovgiving og kollektivavtaler blir gjort gjeldende for utenlandske arbeidstakere Disse to prinsippene er hovedpunktene i utstasjoneringsdirektivet. Mao sikre fri bevegelse og beskytte arbeidstakernes rettigheter. Møtepunkt for to av EUs fire friheter Dermed omfattes utsendt arbeidskraft av nasjonale regler for arbeidstid, ferie, hms m.v. Lønn skal derimot være i overenstemmelse med nasjonal lov eller avtale. Et sentralt spørsmål eller gråsone blir dermed hva som er en tjeneste og hva som er en individuell arbeidstaker

7 Utvidet marked - endrer vilkårene for bedriftenes strategiske tilpasning Nye arbeidskraftsstrategiske valg for bedriftene: Ansette arbeidskraft fra øst med norsk lønn? Leie inn arbeidskraft fra øst med polsk eller norsk lønn? Hyre underentreprenører fra øst med baltisk eller norsk lønn? Hyre enmannsfirmaer fra øst /kontraktører med fri prisfastsettelse? Etablere datterselskap i øst med lokalt skatte - og kostnadsnivå? -> reorganisering av produksjonskjeder - betjene hjemmemarkedet fra Baltikum? Økt toveistrafikk & svingdørs-migrasjon av arbeidskraft og bedrifter? Hva styrer bedriftenes valg?

8 Nasjonale debatter og bekymringer for økt arbeidsinnvandring og sosial dumping Sverige ingen overgangsordning (som Irland og UK) Finland og Island restriktive ordninger, behovsvurdering Danmark og Norge krav til oppholdstillatelse, nasjonalt lønnsnivå, heltid ulike ordninger for godkjenning, kontroll & tiltak mot illegalt arbeid Svært ulike bekymringer hos myndigheter og i arbeidslivet for omgåelse via fiktiv tjenesteyting og arme og ben -firma

9 Individuell arbeidsvandring - hva har skjedd, så langt? Kort tidsrom og lite data Økt tilsig, men ingen flom av arbeidsvandrere til Norden økning i Irland, England og Nederland Tilsynelatende store, overraskende nordiske forskjeller

10 Individuelle arbeidstillatelser over tre måneder pr 1. september Figur 2. Fordeling av innvilgelser gitt av de nordiske land Sverige 20 % Danmark* 14 % Finland 8 % Norge 58 % Kilde: UDI

11

12 Individuell arbeidsvandring 40 prosent flere arbeidsvandrere fra øst til Norge, sammenlignet med samme periode i 2003 (1. januar-14. novemberer) ( vs ) Den typiske arbeidsvandreren er så langt sesongarbeider fra Polen Tegn til en viss økning i andre bransjer i Norge, særlig bygg & anlegg og noe næringsmiddelindustri Ukjent antall jobbsøkere (som utfører forefallende arbeid??)

13 Fri bevegelse av tjenester og utstasjonering av arbeidstakere det sentrale spørsmålet? Underentreprenører og leiefirma kan ta med egne ansatte som under visse vilkår kan være lønnet og skattet etter hjemlandets satser Sterkt incentiv til å kamuflere reelle ansettelsesforhold som entrepriser Ulike nordiske strategier - jf EUs utstasjoneringsdirektiv. Vilkår for nasjonal lønn= Minstelønn, allmenngjøring eller tariffavtale med utenlandsk firma: Finland & Island allmenngjøring og offentlig tilsyn Sverige og Danmark avtale-regulering gjennom faglig aksjon/boikott Norge NHO toer sine hender, LO har fått gjennomslag for allmenngjøring - ny registreringsordning, ILO-konvensjon 94, skatteinnberetning, ID-kort Enkeltselskap innfører minstelønnsordning, eks. Statens vegvesen, Statsnett Krevende overvåknings og håndhevingsoppgaver kan bli vanskeligere med EUs forslag til tjenestedirektiv?

14 Organisasjonsgraden i EU 14 og Norge Frankriket Spania Tyskland Nederland Portugal Storbritannia Hellas Italia Østerrike Irland Norge Belgia Danmark Sverige Finland

15 Organisasjonsgraden og avtaledekningen i EU 14 og Norge Frankriket Spania Tyskland Nederland Portugal Storbritannia Hellas Italia Østerrike Irland Norge Belgia Danmark Sverige Finland

16 Arbeidstakernes organisasjonsgrad Lykkes: Sverige, Danmark? Ikke lykkes: Storbritannia, Norge? Høy tariffavtaledekning Allmenngjøring og lignende Arbeidstakernes organisasjonsgrad Øvrige EU-land Høy tariffavtaledekning Arbeidsgivernes organisasjonsgrad

17 Kilde: Industrial Relations in Europe (EU 2002)

18 Tjenestemobilitet hva har skjedd? Ingen samlet Europeisk oversikt Europakommisjonens studier viser at omfanget er økende, særlig i bygg Danske erfaringer Kollektiv avtaler regulerer lønn Partene er enige om implementering via avtaler Generelt inntrykk at utstasjonering følger tariffavtaler Finske erfaringer Lovgiving pålegger oppdragsgivere å sikre at underentreprenører følger nasjonale lønns- og arbeidsvilkår Alle tariffavtaler i bygningsindustrien er allmenngjorte Myndigheter og fagbevegelse - direktivet fungerer etter hensikten Svenske erfaringer Stort sett enkelt å undertegne kollektiv avtale med utenlands selskap Direktivet fungerer etter hensikten, men vekst i selvstendig næringsdrivende For alle land: praktiseringsproblemer og gråsoneproblematikk

19 Hva har skjedd i Norge? Utenlandske virksomheter fra de nye EØS-landene registrert hos SFU 2003 og 2004 (Offshore, bygg og anlegg) Registrerte utenlandske arbeidstakere:

20 Vi kan supplere bildet SFU frykter store mørketall 50% underrapportering? BNL-undersøkelse Halvparten opplever konkurranse fra utenlands arbeidskraft/virksomheter 20% har benyttet seg av utenlands arbeidskraft 65% av disse som innleie 56% tror at bruken vil øke Generelt vil høyere aktivitet og økt bruk av utenlandske underentreprenører føre til flere utestasjonerte arbeidstakere i tiden framover. NHOs medlemsbedrifter viser økende interesse for å leie inn utenlandsk arbeidskraft I bygg er interessen for å benytte utenlands arbeidskraft økt fra 18 til 34% på ett år

21 Erfaringer med utstasjonering i Norge Et nytt norsk fenomen. Vedtak fattet om allmenngjøring av tre tariffavtaler på 7 landbaserte oljeanlegg Et grunnleggende nytt element norsk arbeidsliv, rokker ved forholdet mellom lov og avtale? Konsekvenser for lønnsdannelsen press nedover? Nye og langt mer omfattende begjæringer om allmenngjøring er varslet. Store utfordringer når det gjelder oppfølging og håndtering av fattet vedtak, samt smidigere behandling av nye begjæringer Tariffnemndas erfaringer: Vanskelig å dokumenter norske lønns og arbeidsvilkår Nemnda måtte ha to lukkede høringer for å få folk til å snakke fritt Historier om doble sett av kontrakter og 50% trekk i lønn for kost og losji Arbeidsgivere og fagbevegelsen Problemet med tjenesteytende arbeidstakere på hjemlandets vilkår er størst i privatmarkedet. Vedlikehold og rehabilitering av boliger og hytter. Store entreprenører er forsiktige. Rekruttering på utenlandske vilkår skjer ofte i leddene under hovedentreprenør Stor underrapportering fagbevegelsen har ikke innsyn Utleiebransjens rolle De store rekrutterer ind. Arbeidstakere. De små blir tjenesteformidlere?

22 Nye bedriftsstrategier strategiske nettverk i et åpent Europa? Verftsindustrien nye clustere? Produksjon og kjernekompetanse Egenproduksjon ute Innleie av arbeidskraft Arbeidskraft Tjenester underentrepriser Tjenester Underentrepriser Hjemme Fleksibilitet Borte

23 Nye bedriftsstrategier strategiske nettverk i et åpent Europa? Verftsindustrien nye clustere? Produksjon og kjernekompetanse Egenproduksjon ute Innleie av arbeidskraft Arbeidskraft Tjenester underentrepriser Underleverandører Hjemme Fleksibilitet Borte

24 Nye bedriftsstrategier strategiske nettverk i et åpent Europa? Verftsindustrien nye clustere? Produksjon og kjernekompetanse Egenproduksjon ute Innleie av arbeidskraft Arbeidskraft Tjenester underentrepriser Underleverandører Hjemme Fleksibilitet Borte

25 Mulige virkninger Økte uteinvesteringer og utflagging kan gi redusert sysselsetting hjemme men, for hvem? Dempet lønnspress og lønnsnedgang - i enkelte bransjer? Økt omstilling i norsk arbeidsliv særlig leverandørindustrien rammes? Partsforhold og avtalestrukturer under press Regimekonkurranse og press på velferdsstatens skattegrunnlag Vekst i tjenester i hjemmet og privatmarkedet? Mao samling i midten i en europeisk endringsprosess, eller ny arbeidsdeling med arbeidsintensivt ute, kompetansetungt hjemme?

26 Alternative hypoteser og betraktninger Det kan etableres nye overnasjonale krav som demper endringstakten felles bedriftsbeskatning, sosiale ordninger og arbeidslivsregulering Norden har håndtert en åpen økonomi og internasjonalisering i alle år vil dette fortsette eller vil interessene sprike individuelt og kollektivt, mellom sektorer, nasjonalt og internasjonalt? Mer enn bare sosial dumping handler østutvidelsen om regulering av konkurransen hjemme hvilket arbeidsliv og partsrelasjoner vil vi ha? Kan ytre press gi en skjerping av de indre spillereglene? Mao Grunnleggende samfunnsmessige tenkemåter og institusjoner utfordres konflikt og uklarhet både på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden

27 Det norske problemet? Konsekvensene av østutvidelsen. Ikke et nytt fenomen. En forsterkning av forskjeller som allerede finnes mellom bedrifter/ansatte som er tariffbundne og bedrifter/ansatte som ikke er det Debatten Norge aldri har tatt om virkninger av lav tariffavtaledekning dukker nå opp som en debatt om sosial dumping. Ønsker vi konkurranseregulering og partssamarbeid? Partene er mindre samstemte i synet på om nasjonale lønnsvilkår bør gjelde.lovfestet minstelønn eller revidering av allmenngjøringsloven? Mindre fokus på omgåelsesmuligheter i Norge enn i resten av Norden. Hva skal det nasjonale grunnlaget for et hjemmebasert internasjonalt næringsliv være? Finland De finske bedriftenes interesser er ikke så sammenfallende med nasjonens som tidligere. Corporate Social Responsibility vil det få betydning? Liberalisering eller re-regulering?

28 Kanskje ikke like stort sjokk likevel.

29 Takk for oppmerksomheten

Fra øst uten sikring? EU-utvidelsen og HMS-konsekvenser på norske bygge- og anleggsplasser

Fra øst uten sikring? EU-utvidelsen og HMS-konsekvenser på norske bygge- og anleggsplasser Anne Mette Ødegård, Sigmund Aslesen, Mona Bråten og Line Eldring Fra øst uten sikring? EU-utvidelsen og HMS-konsekvenser på norske bygge- og anleggsplasser Anne Mette Ødegård, Sigmund Aslesen, Mona Bråten

Detaljer

SJEKKLISTE FOR BRUK AV UTENLANDSK ARBEIDSKRAFT

SJEKKLISTE FOR BRUK AV UTENLANDSK ARBEIDSKRAFT SJEKKLISTE FOR BRUK AV UTENLANDSK ARBEIDSKRAFT - et praktisk verktøy for norske bedrifter - Oppdatert pr. 12. februar 2009 0 Innledning 1 Ansettelse 2 Innleie 3 Innleie 4 Innleie 5 Avtale 6 Oppdragsavtale

Detaljer

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og

Detaljer

LOs 15 krav til EØS-avtalen

LOs 15 krav til EØS-avtalen Notat 1:2012 Stein Stugu LOs 15 krav til EØS-avtalen Hvordan gikk det? Innledning EØS-avtalen ble etablert for å formalisere EFTA-landenes forhold til EU. I flere av landene var det et ønske, i alle fall

Detaljer

ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV

ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV 1 Innholdsfortegnelse ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV... 3 VIRKE MENER EN OPPSUMMERING... 4 DEL 1:

Detaljer

Line Eldring, Anne Mette Ødegård, Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Kristine Nergaard og Kristin Alsos. Evaluering av tiltak mot sosial dumping

Line Eldring, Anne Mette Ødegård, Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Kristine Nergaard og Kristin Alsos. Evaluering av tiltak mot sosial dumping Line Eldring, Anne Mette Ødegård, Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Kristine Nergaard og Kristin Alsos Evaluering av tiltak mot sosial dumping Line Eldring, Anne Mette Ødegård, Rolf K. Andersen, Mona Bråten,

Detaljer

Byggenæringa må ta ansvar solidaransvar. Hvitbok om solidaransvar for lønn i byggenæringa - del I. Juli 2008

Byggenæringa må ta ansvar solidaransvar. Hvitbok om solidaransvar for lønn i byggenæringa - del I. Juli 2008 Byggenæringa må ta ansvar solidaransvar Hvitbok om solidaransvar for lønn i byggenæringa - del I Juli 2008 1 Innhold Forord 3 Sammenfatning 4 Innledning 7 I Hvorfor vil Fellesforbundet og LO ha solidaransvar

Detaljer

samarbeid i arbeidslivet som bidrar til produktivitet den norske modellen Dugnad for verdiskaping Kunnskapsplattformen Ingeborg Rasmussen

samarbeid i arbeidslivet som bidrar til produktivitet den norske modellen Dugnad for verdiskaping Kunnskapsplattformen Ingeborg Rasmussen samarbeid i arbeidslivet som bidrar til produktivitet den norske modellen Dugnad for verdiskaping Kunnskapsplattformen Ingeborg Rasmussen Tekna, LO og NHO: Samarbeid i arbeidslivet som bidrag til produktivitet

Detaljer

Kjell Asbjørn Skjærvø. Et alternativ til dagens allmenngjøringsordning

Kjell Asbjørn Skjærvø. Et alternativ til dagens allmenngjøringsordning Kjell Asbjørn Skjærvø Et alternativ til dagens allmenngjøringsordning Rapport til Fellesforbundet januar 2011 Kjell Asbjørn Skjærvø Et alternativ til dagens allmenngjøringsordning Rapport til Fellesforbundet

Detaljer

LANDSMØTEHEFTE 9: ARBEIDSLIV SAMFUNN OG VELFERD FAGPOLITISK ARBEID OG SAMARBEID

LANDSMØTEHEFTE 9: ARBEIDSLIV SAMFUNN OG VELFERD FAGPOLITISK ARBEID OG SAMARBEID LANDSMØTEHEFTE 9: ARBEIDSLIV SAMFUNN OG VELFERD FAGPOLITISK ARBEID OG SAMARBEID 2 Innholdsfortegnelse 7. ARBEIDSLIV...4 7.1 TARIFFPOLITISKE PRINSIPPER...4 7.1.1 FRONTFAGSMODELLEN...4 7.1.2 TARIFFAVTALENS

Detaljer

Innvandrerne som skulle klare seg selv

Innvandrerne som skulle klare seg selv Arbeidsmigrasjonen til Norge de siste årene mangler historisk sidestykke, og bekymringen for framveksten av nye fattigdoms- og velferdsutfordringer er økende. I denne rapporten ser vi på hvilke praktiske

Detaljer

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 Arbeiderpartiets program vedtatt på landsmøtet i Arbeiderpartiet 21. april 2013 Arbeiderpartiet Postboks 8743 Yongstorget 0028 Oslo Tlf. 24 14 40

Detaljer

Kriminalitet i byggog anleggsnæringen. Situasjonsbeskrivelse 2014

Kriminalitet i byggog anleggsnæringen. Situasjonsbeskrivelse 2014 Kriminalitet i byggog anleggsnæringen Situasjonsbeskrivelse 2014 Innhold Forord 3 1. Bygg og anleggsnæringen - fakta 4 1.1 Sysselsetting 4 1.2 Utenlandsk arbeidskraft 4 2. Kriminalitetsbildet nåsituasjonen

Detaljer

Det nye arbeidsmarkedet

Det nye arbeidsmarkedet Arbeidslivsforskning Det nye arbeidsmarkedet Kunnskapsstatus og problemstillinger Pål Schøne (red.) Forskningsprogrammer 3 Norges forskningsråd 2005 Program for arbeidslivsforskning Norges forskningsråd

Detaljer

Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land?

Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land? Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land? Kartlegging av hindringer og behov for tiltak i samarbeid med: Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land?

Detaljer

NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU. NHOs høringsuttalelse, mai 2012

NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU. NHOs høringsuttalelse, mai 2012 NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU NHOs høringsuttalelse, mai 2012 NHOs kommentarer og forslag til Europautredningen på områder av betydning for norsk næringsliv. Mai 2012 Kontaktinformasjon:

Detaljer

Mot et europeisk helsemarked

Mot et europeisk helsemarked RAPPORT 9:2012 Roar Eilertsen EUs Pasientrettighetsdirektiv: Mot et europeisk helsemarked RAPPORT 9:2012 EUS PASIENTRETTIGHETSDIREKTIV 2 Forord Rapporten EUs Pasientrettighetsdirektiv mot et europeisk

Detaljer

www.pwc.no Fokus på ansatte Arbeidsrett, lønn og skatt og forvaltning av humankapital

www.pwc.no Fokus på ansatte Arbeidsrett, lønn og skatt og forvaltning av humankapital www.pwc.no Fokus på ansatte Arbeidsrett, lønn og skatt og forvaltning av humankapital Ansvarlig utgiver PwC Opplag 500 Redaksjonell tilrettelegging og grafisk produksjon PwC Distribusjon Gratis magasin

Detaljer

Svein Erik Moen, Ole Johnny Olsen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder. Bruk av lærlingklausuler ved offentlige anskaffelser

Svein Erik Moen, Ole Johnny Olsen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder. Bruk av lærlingklausuler ved offentlige anskaffelser Svein Erik Moen, Ole Johnny Olsen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder Bruk av lærlingklausuler ved offentlige anskaffelser Svein Erik Moen, Ole Johnny Olsen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder Bruk

Detaljer

FORSKJELLER SOM BETYR NOE - Vær obs på høyresidens arbeidsliv

FORSKJELLER SOM BETYR NOE - Vær obs på høyresidens arbeidsliv LANDSORGANISASJONEN I NORGE Samfunnspolitisk avdeling FORSKJELLER SOM BETYR NOE - Vær obs på høyresidens arbeidsliv 1. Holdningen til sosial ulikhet er grunnleggende 2. Maktbalansen i samfunnet -den klareste

Detaljer

Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv

Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv Foto: Erlend Angelo Den norske modellen Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv Enhver bedrift står overfor et veivalg om hvordan de ønske å lede arbeidet. De to ytterpunktene kan oppsummeres slik:

Detaljer

Beretning 2006. Landsorganisasjonen i Norge

Beretning 2006. Landsorganisasjonen i Norge Beretning 2006 Landsorganisasjonen i Norge INNHOLDSFORTEGNELSE TARIFFPOLITIKK................ 11 Tariffrevisjonen... 11 Allmenngjøring av tariffavtaler... 24 Arbeidstidsordninger... 26 Avtalefestet pensjon

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Forslag til endringer i plan- og bygningsloven sentral godkjenning av foretak

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Forslag til endringer i plan- og bygningsloven sentral godkjenning av foretak Kommunal- og moderniseringsdepartementet Forslag til endringer i plan- og bygningsloven sentral godkjenning av foretak Forslag til endringer i plan- og bygningsloven sentral godkjenning av foretak Innhold

Detaljer

Fagligpolitisk arbeid og samarbeid

Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fellesforbundet er noe mer enn en organisasjon for lønnsinteresser forbundet er og skal være en samfunnsorganisasjon. Om vi skal kjempe

Detaljer

4. DESEMBER 2008 15. ÅRGANG

4. DESEMBER 2008 15. ÅRGANG SERVICE NR. 4. DESEMBER 2008 15. ÅRGANG. Private bedrifter, som for eksempel kantiner, sikkerhet og renhold, er i praksis utestengt fra å levere til Ullvål (bildet) og andre sykehus. Side 6-7. LEDER Å

Detaljer

KRISELAND SPANIA LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING. 2. Viktige grunntrekk ved spansk økonomi og arbeidsliv

KRISELAND SPANIA LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING. 2. Viktige grunntrekk ved spansk økonomi og arbeidsliv LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 5/10 KRISELAND SPANIA 1. Jobb- men ikke gjeldskrise ennå i) Stor økning i ledighet men samtidig økt produktivitet ii) Renta har vært

Detaljer

Forsvar arbeidsmiljøloven

Forsvar arbeidsmiljøloven B-Postabonnement GRATISAVISA TIL RØDT Returadresse: Rødt Dronningens gate 22, 0154 Oslo Nei til det mørkeblå arbeidslivet: Foto: Kjetil Ree/CC. Forsvar arbeidsmiljøloven TISA-avtalen: Foto: Jim Forest.

Detaljer

FORSKJELL PÅ ARBEIDSLIV - Litt om alternativene foran stortingsvalget 2013

FORSKJELL PÅ ARBEIDSLIV - Litt om alternativene foran stortingsvalget 2013 LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Blikk på partiene 4/13 FORSKJELL PÅ ARBEIDSLIV - Litt om alternativene foran stortingsvalget 2013 1. Arbeidslivets betydning 2. Fagbevegelsens rolle

Detaljer

Forskermobilitet til Norge

Forskermobilitet til Norge Forskermobilitet til Norge Rapport fra Utvalget inngående forskermobilitet Norges forskningsråd Forskermobilitet til Norge Rapport fra Utvalget inngående forskermobilitet Norges forskningsråd 2003 Norges

Detaljer

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser en praktisk veileder Oppdateres når de forskriftene om allmenngjøring av byggfag og renholdsbedrifter foreligger 19.11.2014 1 Forord Denne veilederen gir

Detaljer