Bredbånd = verdiskapning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bredbånd = verdiskapning"

Transkript

1 Bredbånd = verdiskapning Rapport om samfunnsnytte Utarbeidet for IKT-Norge September

2 2

3 Forord IKT-Norge har gitt Nexia i oppdrag å utarbeide denne rapporten om bredbånd. Årsaken til at IKT-Norge har ønsket å sette fokus på bredbånd er at det gjennom ulike rapporter er blitt stilt spørsmål ved samfunnsnytten ved bredbånd. Det har blitt skrevet at utbygging av bredbånd er gedigne risikoprosjekter med fare for store økonomiske tap for utbyggerne og begrenset nytte for brukere. Vi skal ikke spekulere i hvorfor aktører har hatt interesse av å spre usikkerhet rundt investering i bredbånd. Men den korte bredbåndshistorien vi har bak oss viser at ingen annen samfunnskritisk infrastruktur er blitt så raskt adoptert av markedet. Et annet særtrekk er at det i hovedsak er markedet og ikke staten som bygger samfunnskritisk infrastruktur. Flere bredbåndsselskaper er den senere tid kjøpt opp. Prisingen har vært god og bærer slett ikke preg av at det er konkursbo som kjøpes opp. Samtidig kan vi nå definitivt slå fast at bredbånd har kommet for å bli. Det har blitt en nødvendighet og utviklingen peker mot hastigheter vi for bare noen år siden drømte om. Nå er det høy hastighet som gjelder. Dessverre utpeker ikke Norge seg som noen foregangsnasjon når det gjelder høyhastighets bredbånd, eller å sette seg klare mål for hastighet slik våre naboland har gjort. IKT-Norge har stått på barrikadene for utbygging av bredbånd siden de første bredbåndslinjene ble tatt i bruk. Vi er ikke i mål - derfor fortsetter vi kampen for å vise politikere, utbyggere, reglulatører, eiere og ikke minst brukerne at bredbånd gir samfunnsnytte og innovasjon. Med vennlig hilsen Per-Morten Hoff Generalsekretær IKT-Norge Rapporten er skrevet av Beathe Due og Harald Wium Lie i perioden februar - september Vi ønsker å takke alle fagfolkene som velvillig stilte opp til intervjuer og bidro med gode eksempler. 3

4 Bredbånd = verdiskapning Innledning Denne rapporten beskriver hvordan bedre bruk av bredbåndsnett og bredbåndstjenester øker vår livskvalitet og produktivitet. Vi har saumfart Norge fra Ny Ålesund til Agder på jakt etter gode eksempler på hvordan tilgang til gode bredbåndsnett driver gevinster for husstander og virksomheter. Det var ikke en vanskelig jobb: Norge flommer over av gode bredbåndshistorier hvor virksomheter og familier har tatt i bruk kule og nyttige bredbåndstjenester som både er samfunnsnyttig og verdiskapende. Rapportens del 1 beskriver noen av disse. I de siste årene har det vært en frisk debatt i Norge om lønnsomhet forbundet med utbygging av bredbåndsnett. Del 2 ser på utvikling i lønnsomhet og særlig hvordan økt kundetilgang har drevet lønnsomhet for mange utbyggere. Tilbudet om bredbånd varierer kraftig mellom ulike områder i landet. Det finnes flere årsaker til dette. En av det viktigste årsakene er måten kommuner og fylker legger til rette for utbygging av nye bredbåndsnett. Del 3 beskriver hvordan vi mener offentlige myndigheter bør agere for å sikre et godt tilbud om bredbånd til virksomheter og husstander. En digital (r)evolusjon Teknologisk utvikling spiller en nøkkelrolle for endring, vekst, velferd og bærekraft. Innføringen av dampmaskiner var, bokstavelig talt, den drivende kraft bak den industrielle revolusjon. I Norge var elvene en viktig kilde til energi. Eksempelvis var Solli Brug ved Ågårdselva i dagens Sarpsborg kommune et av Nord-Europas største med 32 vannhjul i drift for å levere vannkraft til et tyvetalls oppgangssager. Da måtte sagbrugsarbeiderne kunne like mye om vannhjul og kraftproduksjon som saging av tømmer, og sagbruk kunne bare etableres like ved fossefall. Utbygging av el-nett endret dette. Sagbruk og andre fabrikker kunne etableres overalt hvor det var tilgang til strømnett. I tillegg kunne maskinene på fabrikkene plasseres slik at produksjonsflyten ble logisk og effektiv. På denne måten kunne varer produseres rimeligere enn før, og konsekvensen ble en kraftig utvikling i vekst og velstand for hele samfunnet. I dag er imidlertid tjenestesektoren langt viktigere enn før. I 1900 jobbet en av tre yrkesaktive i denne sektoren, mens andelen i dag er nesten 80 %. For tjenesteproduksjon kan bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) muliggjøre en tilsvarende produktivitetsøkning som innføring av elektrisitet gjorde for fysisk produksjon. Med bruk av nettskytjenester kan produksjon av IT-tjenester frakobles bruk av IT-tjenester, og vi kan oppnå en sagbrukseffekt hvor fagfolk i tjenesteytende sektor kan fokusere på tjenesteyting og ikke på egen ITproduksjon. Denne gevinsten kan tas ut i form av høyere tjenestekvalitet (flere varme hender ) eller lavere kostnad. Uansett vil gevinstene være betydelige. Noen av dem blir konkretisert i denne rapporten. 4

5 I dag er IKT i alt i telefonen, bilen, tv-en, hvitevarene, heisen, panelovnen og informasjonstavlen på bussholdeplassen 1. I tillegg kunne vi ramset opp alt annet vi kjenner i den fysiske verden. I Stortingsmeldingen Digital Agenda for Norge går det tydelig frem at internett har kommet for å bli, og at vi bare har sett begynnelsen. Hvert år er det anslått at trafikken på internett vokser med prosent 2. Flere bransjer som f.eks. banker og reisebyråer er nesten heldigitaliserte og flere bransjer følger nå etter 3. Nær sagt alt vi kjenner til i en offline verden vil bli digitalt tilgjengelig og tjenesteinnholdet som blir forespeilet vil kreve langt større kapasitet enn det vi har i dag. Verden vil se stadig flere og nye varianter av skjermer, flere varianter av levende bilder, sanntidsdata og maskin-til-maskin tjenester. Aldri har folk brukt mer tid på internett og aldri har veksten i bruk vært høyere. En viktig grunn til dette er at antallet internettilkoblede gjenstander øker 4. I de fleste husstander i dag er det flere som bruker internett samtidig. Legger vi til grunn fremtidsvyene for digital tjenesteutvikling slik de fremstilles i Digital Agenda for Norge, må vi ta hensyn til antall brukere og antallet ulike maskiner i bruk, både i husstander og i offentlige og private virksomheter. Økt volum og flere tjenester som brukes simultant vil kreve økt kapasitet også med nye kompresjonsmetoder 5. Sigve Søråsen, analysesjef i den norskutviklede musikktjenesten WiMP, som ble intervjuet i arbeidet med denne rapporten, oppsummerer treffende viktigheten av bredbånd: Det er alltid slik at vi ser fremtiden med dagens øyne og det stemmer aldri helt med hvordan fremtiden vil bli. Vi kan for eksempel se på utbyggingen av strømnettet i Norge tidlig på 1900-tallet. På grunn av gode naturgitte forutsetninger for vannkraft ble det satset hardt på å bygge infrastruktur. Om Norge skal hevde seg på IKT bør man tenke på samme måte: Det er et område hvor Norge har gode forutsetninger med tilgang til rikelig og relativt rimelig kompetanse. Om Norge vil bli en IKT-nasjon må vi først og fremst tenke infrastruktur uten kapasitetsbegrensninger. Søråsen er ikke alene om disse tankene. En rekke internasjonale undersøkelser viser at bredbåndsutbygging og bredbåndstjenester bidrar positivt til vekst og velferd. Eksempelvis oppsummerte det anerkjente konsulentselskapet McKinsey med at: [] there are some key insights that emerge from our research. This report finds that the Internet has delivered substantial economic growth and created jobs on a large scale. Internet maturity correlates with wealth creation, and we find that the Internet is, and will remain over coming decades, one of the biggest drivers of global economic growth. 6 1 Digital Agenda, Cisco (2013): Cisco Visual Networking Index (VNI) 3 F.eks. bruker 86% av den norske befolkningen nettbank, Kilde: Statistisk sentralbyrå (2012): IKT-bruk i husholdningene, 2. kvartal The Net s sweeping impact on growth, jobs, and prosperity. McKinsey Global Institute, mai

6 McKinsey-rapporten understreket blant annet viktigheten av nettskytjenester og mulighetene som mindre virksomheter oppnår ved mer og bedre bredbåndsbruk. I denne rapporten har vi funnet fram til flere norske eksempler som illustrerer disse poengene. I 2012 ble en ekspertgruppe på Columbia-universitetet i USA bedt av FNs internasjonale telekommunikasjonsunion (ITU) om å gjennomgå nesten 70 studier som vurderte sammenhengen mellom bredbånd og økonomisk vekst. Deres konklusjon var følgende: First and foremost, the evidence is fairly conclusive about the contribution of broadband to GDP growth 7 Basert på disse og andre studier har våre naboland vedtatt konkrete målsettinger for bredbåndsutbygging. Danske myndigheter har nylig vedtatt at alle husstander og virksomheter innen 2020 skal ha tilbud om bredbånd med minst 100 Mbit/s nedstrøms kapasitet og minst 30 Mbit/s oppstrøms kapasitet 8. Svenske myndigheter jobber aktivt for å sikre at målsettingen om at minst 90 % av husstander og virksomheter skal ha tilbud om 100 Mbit/s bredbånd innen 2020 blir oppnådd 9. Sverige og Danmark står på ingen måte alene i dette arbeidet. Liknende målsettinger finnes i industrialiserte land i Europa, Nord-Amerika, Asia og Oceania. Situasjonen i Norge er annerledes. Norske myndigheter skal ha kreditt for en teknologinøytral og markedsbasert bredbåndspolitikk som har sikret en kostnadseffektiv utbygging og stor konkurranse mellom bredbåndstilbydere. Likevel tror vi at mangelen på konkrete målsettinger gjør at både offentlige myndigheter og bredbåndsutbyggere blir mer passive enn hva de burde være i arbeidet med å realisere et skikkelig bredbåndstilbud over hele landet. Som del 3 viser kan offentlige myndigheter spille en vesentlig rolle i arbeidet med å legge til rette for en slik utbygging. 7 The Impact of Broadband on the Economy. ITU, april

7 Del 1 - Gevinster for husstander og virksomheter Vi vil i del 1 av rapporten vise frem konkrete eksempler fra ulike næringer i Norge som skaper verdier som forutsetter høyhastighetsbredbånd fra husstander til næring. Helse og velferdstjenester Innenfor helse- og velferdsteknologi blir det forventet økt digital tjenesteutvikling og innovasjon i årene som kommer. I Stortingsmeldingen Digital agenda for Norge blir helse- og omsorgssektoren trukket frem som et av områdene med størst utviklingspotensial 10. Det skyldes at denne sektoren per i dag er mindre digitalisert enn mange andre sektorer. I Digital agenda for Norge beskrives et samfunn som vil bli mer og mer digitalisert, og det går tydelig frem at det politiske Norge vil satse på teknologiske og telemedisinske løsninger. Det blir i den nevnte rapporten slått fast at: Befolkningen i Norge blir eldre og velferdsteknologiske løsninger i hjemmet vil gjøre det mulig at flere kan bo hjemme og føle seg trygge. Det vil bli langt større etterspørsel etter velferdsteknologi og telemedisinske tjenester fra kommuner og brukere fremover. Nettbaserte tjenester, mobilapplikasjoner, mobile måleapparater, sensorer og smarthusløsninger vil i fremtiden være en del av det samlede helse- og omsorgstilbudet. Fra 2012 har den norske Regjeringen stilt krav om at sykehjem og omsorgsboliger som får tilskudd fra Husbanken, skal tilrettelegges for tilkobling av elektroniske hjelpemidler, kommunikasjons- og varslingssystemer og annen velferdsteknologi Vi stiller oss bak Digital agenda for Norge sine fremtidsvisjoner og er enige i beskrivelsene av utfordringer, muligheter og løsninger, det som mangler er spørsmålet om hvordan dette skal realiseres og faktisk fungere. Når tjenestene nevnt over tas i bruk må vi ta hensyn til kapasitet og brukeropplevelser. Vi får ikke utbredt bruk av disse tjenestene om hastighet og kapasitet ikke er bra nok. Uten godt nok nett vil ikke løsningene kunne brukes, og da blir dette lite lønnsomme investeringer. For å eksemplifisere hvilke helsetjenester som allerede er i bruk og hvordan høyhastighetsbredbånd er viktig for at disse kan fungere, snakket vi med Kjell Pedersen Rise som er daglig leder i Bykle og Hovden Vekst. Han kunne fortelle at han opplever at flere nå er interesserte i og ser nytten av høyhastighetsbredbånd. Pedersen Rise trakk frem flere eksempler på verdiskapning som kan relateres til helse- og velferdstjenester. Det første eksemplet, er verdien som ligger i digitalt røntgen som finnes på Hovden. Det er særlig i slalåmbakkene at skader oppstår. Når noen skades kan den lokale legen ta et bilde av skaden og sende det i sann tid over fibernettet til en spesialist. Ofte er dette bildet så klart at det 10 Meld.St.23 ( ). Digital agenda for Norge - IKT for vekst og verdiskapning, s. 58 7

8 enkelt går frem om det er et brudd eller ikke, og hva slags brudd det er. De kan da raskt ta en avgjørelse om pasienten må dra til sykehuset eller om han/hun kan bli på stedet. Dette sparer både pasienten for en unødvendig lang reise og det er økonomisk lønnsomt fordi det sparer reisekostnader og tid for både pasient og helsepersonell. I denne sammenhengen er også stabil bredbåndskapasitet et viktig poeng. Det andre eksempelet Pedersen Rise trakk frem var bruk av endoskopi for å undersøke øre, nese og hals. Lokallegene i Valle kan sjekke og sende sanntids video til en spesialist som i sann tid følger endoskopet for å analysere pasienten sammen med lokallegen. Siden det er i sann tid kan også spesialisten be lokallegen ta en nærmere titt på områder som han/hun ikke så på - m.a.o. de samhandler om analysen av pasienten. Sanntidsbilder og video gir en trygghet. I tillegg sparer dette både barn og foreldre for reise og tid. Knytter vi antall mennesker som vil ha behov for ulike helsetjenester opp mot digitale løsninger, er det lett å tenke seg hvilken verdiskapning dette vil utgjøre, både for innbyggere/pasienter, helsepersonell osv. Det er behov for flere ansatte i omsorgssektorene, og ved hjelp av velferdsteknologi vil det være mulig å re-allokere ressurser slik at flere kan jobbe ansikt til ansikt med pasienter og pårørende. Både i Digital Agenda for Norge og i Morgendagens Omsorg 11 brukes de samme argumentene for hvorfor velferdsteknologi og digital tjenesteinnovasjon er viktig fremover. Hytte- og hjemmearbeid I tillegg er det i følge Pedersen Rise stadig flere som ønsker å jobbe fra hyttene sine, og mange har behov for høy bredbåndskapasitet. Eksempelvis er det mange som jobber i offshore virksomhet som trenger å overføre store filer i forbindelse med jobb. Folk ønsker å jobbe fra hyttene sine, og det er mange som ønsker å utnytte den fleksibiliteten de faktisk har. I kommunen tilbys kontorplass til hyttefolk som trenger høy kapasitet for å gjøre jobben sin mens de er her

9 Påsken 2013: Stadig flere benytter seg av hyttene sine i ferier og ovale helger. Fleksible jobber muliggjør arbeid fra andre steder en kontoret. Pedersen Rise sier de stadig får henvendelser fra folk som ikke er fornøyd med bredbåndskapasiteten og de har de siste 3-4 årene merket en økning i etterspørsel etter bedre kapasitet. Antallet registrerte fastboende i Bykle kommune er 950. Ved å anslå antall innbyggere som inkluderer hyttebrukere, har Pedersen Rise regnet at det i snitt pr dag er 1900 innbyggere i Bykle. Dette gir kapasitetsutfordringer i helse- og omsorgskapasiteten. Dette gjelder ikke bare Bykle, men mange kommuner med høy besøksfrekvens og hyttetetthet. Pedersen Rise trekker frem friske pensjonister som ivrige hyttebrukere. De drar opp på hyttene også når de ikke føler seg helt i form og mange pensjonister har gitt uttrykk for at de er litt engstelige. I følge Rise er det flere som ønsker en type overvåkning av feks hjertetrøbbel også når de er på hyttene. På samme måte som digitalt røntgen og endoskopi-løsningen, er det mulig å ha kontakt med en hjertespesialist og finne ut om det er ufarlige signaler eller om det er behov for videre behandling. Jo større bruk av ferieboliger, jo mer mobile yrkesaktive og pensjonister blir, jo større behov for telemedisin. Både regjeringen og opposisjonen har i 2013 vektlagt i stor grad at velferdsteknologi bør bli en sentral del av den norske helsemodellen. Det betyr at vi årene fremover vil se økt satsing på smarte boliger til både friske og syke mennesker. Betydningen av en stabil og robust bredbåndsinfrastruktur kan ikke undervurderes i denne sammenhengen. I Digital agenda for Norge verdsettes de ulike tjenester i bredbåndshastighet. Her finner vi kategoriene "Medisinske applikasjoner" og "Smarthusløsninger" i mellomsikte (5 Mbit/s- 10 Mbit/s) og tjenester som "Telemedisin", "Fjernovervåking med høy kvalitet" og "Avanserte smarthusløsninger" i øverste sikte (10 Mbit/s - 50 Mbit/s). 9

10 Det er viktig å påpeke at disse hastigheter gjelder hver løsning, ikke oppsamlingen av alle tjenester en husholdning trenger. Også innenfor helse og velferdsteknologi forventes det en eksplosjon av nye tjenester i årene fremover for å støtte under helsepolitikken å holde innbyggere lengst mulig hjemme. I praksis betyr det at Norge trenger en robust og sikker infrastruktur som kan holde følge med teknologiske nyvinninger innen helse- og velferdsteknologi. Fiskeoppdrett og offshore Andre næringssektorer hvor vi har sett et stort behov for høykapasitets bredbånd er innenfor fiskeoppdrett og offshore. Marine Harvest Norway er et selskap som har omtrent 180 forskjellige lokasjoner spredd rundt på kysten fra Agder i sør, til Fauske i nord. Vi intervjuet Anders Aarvik, IT-koordinator i Marine Harvest. Han trakk frem at det er den store geografiske spredningen som gjør at de benytter seg mye av digitale samhandlingsverktøy. Dette gjør de for å minimere reisevirksomhet, og spare både penger og miljøet. Bruk av videokonferanse, og verktøy som gjør at de kan dele skjerm og snakke sammen over internett er en viktig del i selskapet. Det gjør at man raskt kan møtes og ta viktige beslutninger uten å møtes fysisk. Verktøyene de bruker har både HD video og lyd, og Aarvik sier at kravet til båndbredde blir høyere og høyere. Videre peker han på at de prøver å strekke seg langt for å få tak i så høy kapasitet som mulig: Dette vil selvfølgelig avhenge av antall ansatte på den aktuelle lokasjonen, hvilke verktøy som de benytter og viktigheten av lokasjonen. Kapasitet på lokasjonene våre varierer fra det minste som er mulig å få tak i, og opp til 50 mbit/s fiberbasert aksess. De viktigste lokasjonene våre har også redundans i form av en ekstra aksess med annen føringsvei og med en annen databærer slik at hvis et utfall skulle skje så kan vi fortsatt operere som normalt. For store industrier som Marine Harvest er det avgjørende for virksomheten å kunne operere som normalt, også ved brudd eller andre hendelser. De er avhengige av høy kapasitet og sikkerhet. Foto: 10

11 Også innenfor offshorebransjen finnes det gode eksempler på betydningen av høykapasitetsbredbånd. Det finnes mer en 30 telemedisinske innretninger på norsk sokkel. På Statoil sine rigger arbeider offshore helsepersonell tett sammen med Statoils leger på land og andre spesialister. Takket være et godt utbygd fibernett i Nordsjøen er det svært god kvalitet på bilde og lyd. En sterk historie, som også kan knyttes til betydningen av velfungerende telemedisin, er historien om hvordan en ansatt på Statfjord-feltet som opplevde smerter i brystet ble behandlet. Et videosamband ble satt opp mot Statoils lege på land, som videre koblet inn en hjertespesialist på Haukeland sykehus i Bergen. Spesialisten forsto raskt at den ansatte var i ferd med å få et massivt hjerteattakk, og ledet helsepersonell på plattformen slik at de kunne gjennomføre forebyggende og trolig livreddende behandling. Vi intervjuet Knut Bentzen, salgssjef i Viju. Selskapet Viju er en viktig leverandør av telemedisinske løsninger, og Bentzen forteller at løsninger som dette stadig utvikler seg. Det er tatt et langt skritt fra videoverføring fra en skjerm på veggen, til å skape reelle arbeidssituasjoner. For eksempel er et kamera montert i taket for å gi spesialisten onshore det samme perspektivet som helsepersonalet har offshore. Det går mot stadig bedre løsninger der den digitalt overførte situasjonen blir mer og mer lik den reelle situasjonen og det reelle arbeidsmiljøet. Bentzen legger vekt på at arbeidsforholdene forutsetter bredbånd og løsninger som integreres og fasiliteres slik at det skaper tillitt mellom partene. I store og komplekse prosjekter der fagpersoner sitter både onshore og offshore og store datamengder behandles gjennom visuell samhandling, er det viktig å skape reelle arbeidssituasjoner slik at partene kan samhandle på tvers av tid og rom. Store datamengder og sanntid blir igjen et viktig stikkord for denne verdiskapningen. Knut Bentzen trekker også frem et annet og viktig poeng i forhold til betydningen av høyhastighetsbredbånd. Ofte når vi snakker om utbygging av telemedisin eller andre digitale løsninger brukes kostnadsreduksjoner som et argument. Like viktig, sier han, er mulighetene for innovasjon og forretningsutvikling. Vi er en nasjon med et høyt kostnadsnivå og for å hevde oss i den internasjonale konkurransen må vi utnytte kunnskapen og kompetansen vi sitter på. Når de riktige avgjørelsene kan tas av de mest kompetente fagpersonene i rett tid skapes gevinster og verdi. Telemedisin vil vokse kraftig i årene som kommer og da kreves det bredbåndshastighet både i forhold til kvalitet og antall samtidige brukere. Pilot-tiden er forbi. 11

12 Samferdsel Også samferdsel er i en rivende utvikling både i forhold til sanntidsdata og behov for raske overleveringer av store data, som for eksempel trafikk- og værdata. Google Maps, Live Traffic: Fra alle mobiltelefoner som er koblet til Google Maps kan sanntidsdata fra hvor mobiler befinner seg gi et bilde av trafikkforholdene på veiene. Hver for seg krever ikke applikasjoner som #ruter, taxifix12, TomTom13 eller Google Maps mye, men når mange er på nett samtidig vil brukerne oppleve en dårligere brukeropplevelse. Vi har snakket med Jan Grønbech, leder for Google Norge. Han legger vekt på at alle Googles applikasjoner og tjenester er tilpasset det internasjonale markedet og krever ikke i seg selv høy kapasitet. Når man lager tjenester/nettsider/applikasjoner er det viktig å ta høyde for at ikke alle er knyttet opp til et superraskt bredbånd. Utfordringen er knyttet til at Googles tjenester har ekstremt mange brukere og så kapasitet i nettet er viktig. Høyt bruksvolum kan føre til dårligere brukeropplevelser for sluttbrukerne, enten det er enkeltpersoner eller bedrifter, om ikke hastigheten er tilfredsstillende. Dette er også del av bakgrunnen for Google sin nettsatsing: En stadig økende tjenestebruk - særlig overføring av levende bilder - krever høy hastighet. Når Google nå bygger nett, som i Kansas City, bygger de såkalte gigabit-nett som har 1000 mbit/s synkron kapasitet. Da fremstår den norske målsettingen om 2 Mbit/s mobil hastighet som lite ambisiøs, og det finnes en risiko for at USA og andre aggressive bredbåndsland vil tilby langt bedre nett enn hva Norge er i stand til. For Google er det særlig økningen i bruk og nye typer satsninger på YouTube som er kapasitetskrevende og for sluttbruker vil brukeropplevelsene være avgjørende for tjenestenes suksess https://en.wikipedia.org/wiki/tomtom 12

13 Små- og mellomstore bedrifter Norge preges av mange og små bedrifter. Det finnes rundt bedrifter med ansatte i Norge. Blant disse har rundt mindre enn 50 ansatte, og nær samtlige har behov for ITtjenester av ulike slag. Det finnes i hovedsak to måter å realisere slike tjenester: Lokal produksjon eller bruk av nettskyen. Vårt eget selskap, Nexia, er en typisk norsk bedrift på mange måter. Vi er 10 ansatte i tjenesteytende virksomhet. Fra selskapets oppstart i 1992 og fram til slutten av 2011 produserte vi IT-tjenester lokalt. På et lite datarom hadde vi - akkurat slik som tusenvis av andre bedrifter - en dedikert filserver og en e-postserver. Vi brukte dyktige IT-konsulenter som tok sikkerhetskopier og sørget for at tjenermaskinene hadde oppdatert programvare. Over tid ble dette mye arbeid. Det kom ofte nye patcher som måtte installeres for å sikre oss mot datavirus. I tillegg dukket ansatte stadig vekk opp med nye mobiler og nettbrett som trengte tilgang til e-post og internnett. Ved årsskiftet 2011/2012 kastet vi ut alle tjenermaskinene våre. I stedet oppgraderte vi bredbåndsforbindelsen til 100 mbit/s symmetrisk kapasitet og fant fram til nettskytjenester for e- post og filbehandling. På datarommet har vi i dag kun en ruter som er koblet til et fibernett. Hva var konsekvensene av denne endringen? Vi synes selv at vi har fått IT-tjenester av høyere kvalitet til en lavere kostnad. Figuren under viser våre IT-kostnader fra 2009 og til Da vi produserte IT-tjenester lokalt hadde vi en IT driftskostnad på mellom 500 og 600 kroner per døgn. I 2012 ble denne kostnaden nesten halvert til 300 kroner per døgn. Da har vi inkludert alle direkte kostnader forbundet med drift av våre IT-tjenester, men vi har ikke inkludert vår egen IT administrasjonskostnad. Denne er også betydelig redusert etter omleggingen. Det finnes mer enn 1,5 millioner ansatte i norske småbedrifter. Dersom samtlige legger sin IT-drift til nettskyen indikerer vår egen erfaring at kostnadene kan reduseres med flere milliarder kroner årlig. Direkte IT driftskostnader per døgn Kilde: Nexia analyse 13

14 Takket være gode regnskapssystemer har vi god oversikt over IT-kostnader. Vi har ikke like gode data på IT-tjenestekvalitet, men vi er trygge på at oppetiden er langt bedre enn før. Det eneste vi behøver å tenke på er en Internettforbindelse med høy kapasitet og høy kvalitet. Nettskytjenester Med nettskytjenester tenker vi på tjenester der data samles og lagres på et annet sted enn der brukerne befinner seg. Data lagres ikke lokalt på maskinen eller servere, men plassen leies eller brukes eksternt, f.eks. Amazon, Visma og Facebook. Nettskytjenester er en forutsetning for at mange av dagens små og mellomstore bedrifter eksisterer, fordi det både gir reduserte kostnader og bedre tjenestekvalitet. Mange av disse selskapene både produserer skytjenester og bruker andres skytjenester. De er avhengig av overførsel av store mengder data, også sanntidsdata og de er avhengig av rask responstid for å gi gode brukeropplevelser. En profesjonelt drevet nettskytjeneste har ofte høyere oppetid enn lokale tjenester, f.eks. hadde Googles gmail en oppetid på mer enn 99.99% i første halvdel av Vi har snakket med tre selskaper som er avhengig av høyhastighetsbredbånd for å levere tjenestene sine, WiMP, Finn.no og Fanbooster. Under intervjuene vi hadde kom det frem at ingen av disse tjenestene kunne eksistert uten raskt internett. Det er særlig to temaer som har gått igjen under intervjuene: Sanntidsdata og dataoverføring. For Fanbooster, som leverer webbaserte løsninger og statistikk til bedrifter som lager Facebook-sider, har antall brukere og aktivitet på Facebook mye å si. For en sluttbruker som er inne på en side med lite aktivitet, vil det ta 30 sekunder å laste opp data, men for store merkevarer med mye aktivitet kan det ta opptil 45 minutter å laste opp informasjon. Derfor er det avgjørende for virksomheten å ha raskt nett. Hastighet har å gjøre med dataoverføringer i sanntid og det har også å gjøre med brukeropplevelser. Tiden sluttbruker forventer resultater blir stadig redusert. For tjenester som WiMP og Finn.no er det også sanntid og dataoverføring som er kritisk for virksomheten. Christian Halvorsen, CEO i Finn.no, trakk frem hvordan stadig mer avansert teknologi på skjermene, f.eks krever Apple s retina-skjermer høyere oppløsning og dermed mer kapasitet. Han nevnte også at annonseringsformatet vil gå mer og mer over til levende bilder noe som igjen vil kreve høyere kapasitet for å gi en tilfredsstillende brukeropplevelse. Halvorsen ser at annonseringsformater vil ta i bruk mer kapasitetskrevende løsninger, for eksempel er det flere eiendomsmeglere som bruker levende bilder i sine boligannonseringer. Gode brukeropplevelser er også kritisk for WiMP som leverer musikk. Felles for alle tre tjenestene er at de ikke lagrer data internt, men er avhengige av eksterne skytjenester. Overføringen av data i sanntid er helt avgjørende for at disse tjenestene skal blir brukt og være konkurransedyktige. Den største samfunnsmessige verdien ligger i etablering av nye næringer og vekstselskaper. Det er viktig for gründere at nettkapasitet ikke er et hinder for tjenesteutvikling. Om vi ikke begrenses av internettkapasitet så er det også færre begrensninger på hva som kan skapes. Det er viktig at gründere har et tankesett der de utvikler tjenester med tanke på at blant annet båndbredden i fremtiden er uendelig! Om 14 Kilde: Google enterprise blog, 6. september

15 det ikke finnes begrensninger vil det ha stor betydning for hvilke tjenester som kan skapes! Hovedtanken er at informasjonsmengden og datamengdene vil bare øke og det å ta bort begrensninger har stor samfunnsmessig nytte, det handler om å være visjonære. (Sigve Søråsen, ) Stadig utbredelse av skytjenester vil føre til økende behov for høyhastighetsbredbånd, særlig for nyopprettede selskaper. Dersom fremtidens skytjenester erstatter harddisker på maskinvarene vil dette føre til et enormt trykk på nett. Dette er interessant i lys av myndighetenes satsning på datasentre. Infrastrukturen må oppgraderes dersom datasentrene skal kunne håndtere etterspørselen som kommer. Når alle kommer på jobb kl 9.00, logger seg på og slår på arbeidsprosjektene de jobber med vil dette kreve god infrastruktur. Vi må ta innovasjon- og forretningsutviklingspotensialet i skytjenester på alvor. Halvparten av alle data som noen gang er produsert er fra de siste to årene. Datamangdene vil bare øke og øke i årene fremover, og det å kunne overføre store mengder data, i sanntid, på en smidig og enkel måte, vil ha enormt stor samfunnsmessig verdi. Se for eksempel på de store finansselskapene som flytter datakraften sin så nære børsenes servere som mulig, for å knappe inn noen millisekunder. Det er mange kreative mulighetsrom i store datamengder og det er viktig at denne kreativiteten ikke blir stoppet av begrenset bredbåndshastighet. (Søråsen ) På hjemmefronten Forradal er en bygd og dalføre i Stjørdal kommune i Nord-Trøndelag fylke. Blant de 180 familier som bor her har mange minst et medlem som jobber i Stjørdal eller Trondheim. For inntil fem år siden hadde bygda et dårlig bredbåndstilbud. Dersom man ønsket å ha hjemmekontor en dag, var man avhengig av å lagre filer på minnepinne før man dro fra arbeidsplassen. Dette var upraktisk. Forradal: Verdens beste bredbånd på dugnad. Bilde fra Aftenposten 15

16 Med stor grad av egeninnsats etablerte bygdefolket et eget fibernett i samarbeid med Nord- Trøndelag Energiverk. Da vi snakket med Trond Beitland, en av ildsjelene bak prosjektet, kunne han fortelle at tiden med minnepinner er over. Å jobbe hjemmefra er som å sitte på kontoret, bare at utsikten er bedre, og fibernettet har muliggjort arbeid i sanntid med store og tunge filer. Tabellen under viser kapasitetskrav til bredbåndslinjen for å åpne eller lagre filer med ulike størrelser. Eksempelvis vil en bruker trenge rundt 30 Mbit/s kapasitet hvis hun skal åpne en 10 MB fil på tre sekunder. Kilde: Bredbåndsbehov mod Nexia på oppdrag for Erhvervsstyrelsen Beitland er imidlertid like opptatt av hva fibernettet har gjort for familiens livskvalitet. Verdien av tilgang til Internett er ofte høyere i grisgrendte strøk enn i sentrale områder fordi avstanden til analoge tilbud som kino eller bankfilial er mye større. Med høykapasitet bredbånd får familier i Forradal et like godt tilbud om klikkefilm som resten av landet, og ungene kan enkelt holde kontakt med klassekamerater selv om disse bor langt unna. Tabellen på neste side viser estimert kapasitetsbehov i 2020 for en familie med fire medlemmer. Vi ser at nettskybruk vil kreve mellom 15 og 50 Mbit/s avhengig av filstørrelser og bruksmønster. Videre vil husstanden trolig ønske tilgang til flere TV-strømmer i høy kvalitet på samme tid. I tillegg vil familien ønske taletjenester, online spill og noe kapasitet til smarthus. De faktiske behovene vil variere fra familie til familie, men det er realistisk å forvente at en digital familie vil ha behov for rundt 100 Mbit/s nedstrøms kapasitet om ikke mange år. 16

17 Kilde: Bredbåndsbehov mod Nexia på oppdrag for Erhvervsstyrelsen Til sammenligning er det i Digital Agenda for Norge laget en oversikt over kapasitetsbehov som vist i tabellen under. Kilde: Digital Agenda for Norge, side 28 17

18 Estimatene tar imidlertid ikke høyde for at flere i en familie, i et klasserom eller på et arbeidssted er på nett samtidig og bruker en rekke ulike tjenester. Det eneste konkrete kapasitetsmålet i Digital Agenda er at 98 % av befolkningen skal få mobil bredbåndsdekning med minimum 2 Mbit/s kapasitet i løpet av fem år. Når vi vet at gjennomsnittlig nedstrøms kapasitet i dag er nesten 16 mbit/s 15 framstår dette som en lite ambisiøs målsetting. Det er ikke bare Forradalen som har opplevd økt livskvalitet som følge av et bra bredbåndsnett. Googles nettutbygging i Kansas City har, ifølge Grønbech i Google Norge, allerede ført til økonomisk vekst. At boliger er knyttet til Googles høyhastighetsnettverk har blitt et avgjørende salgsargument i boligannonser. Dette finner vi også en rekke eksempler på i Sverige og i Norge som vist i figuren under. Kilde: Finn.no I et distriktspolitisk perspektiv er utfordringene med fraflytting et viktig aspekt ved verdiskapning, og da er god internettilgang sentralt. I en undersøkelse Telia gjennomførte blant 1000 respondenter i Sverige, fant de at 58 % mente internett var viktigst når de lette etter bolig, dette kom før balkong (51 %), nærhet til kommunikasjon (48 %), heis (37 %) og lege (35 %) Kilde: SSB, Internett-målinga, 4. kvartal

19 Værmelding og klimaforskning Mennesket har til alle tider forsøkt å spå om været. Tilgang til datamaskiner førte til en rivende utvikling for fagfeltet meteorologi, og som figuren under viser har værmeldingen blitt langt mer nøyaktig i løpet av de siste 40 årene. Dette er trivelig for vanlige folk, men livreddende for sjøfolk og andre som oppholder seg mye ute. Eksempelvis er sjansen for å bli drept av lyn redusert med rundt 30 ganger mellom 1940 og Gjennomsnittlig feil i værmelding fra National Weather Service for daglig max-temperatur. Kilde: Nate Silver - The signal and the noise Det finnes mange årsaker til forbedret kvalitet på værmeldinger. Vi har allerede diskutert bruk av kraftige datamaskiner som muliggjør prosessering av store datamengder. En annen forbedring er tilgang til mer detaljerte måledata i realtid. Måleresultatene må være rykende ferske for å kunne ha maksimal nytteverdi, og derfor er de aller fleste målestasjoner nå automatiske med instrumenter som måler et sett av værelementer hver time og sender observasjonene inn til Meteorologisk institutt. 17 Kilde: National Weather Service: 19

20 Ny fiberkabel fra Longyearbyen til Ny-Ålesund Kilde: Uninett Et annet område hvor detaljerte måledata i sanntid er viktig er Geodesi som er vitenskapen om jordens form og bevegelse. Ved bruk av geodetiske teknikker kan man studere jordplatenes bevegelser og endringer i land- og havnivå. Slike data er viktige for landmåling og forskning på klimaendringer. Ved Kartverkets geodetiske jordobservatorium i Ny-Ålesund er flere av disse teknikkene samlet på samme sted.i tillegg er observatoriet knyttet sammen med en rekke andre observatorier som er nødvendig for å kunne gjennomføre nøyaktige beregninger. Til nå har Ny- Ålesund vært koblet til resten av verden gjennom en radiolink. I disse dager planlegger Kartverket og Uninett en 270 km sjøkabel til Ny-Ålesund som skal betjene det nye observatoriet som har et båndbreddekrav på mellom 10 og 20 Gbit/s. Med en slik kapasitet vil nytten av observatoriet i Ny-Ålesund vil øke kraftig. Smartere el-verk Tilgang til elektrisk kraft er en forutsetning for livskvalitet og levestandard, og det er naturlig at strømbrudd får høy oppmerksomhet når det skjer. Rask feilretting er av vesentlig interesse for e-verk og deres tilknyttede kunder. Med nye komunikasjonstjenester vil det bli langt enklere for et e-verk å få rask informasjon om hvor mange som er omfattet av et brudd og hvor bruddet har skjedd. Energiverket Lyse forbereder i disse dager en smart gateway som vil kunne si ifra i realtid om bygget har strøm eller ikke. Ved et brudd vil Lyse med en gang få vite om dette dreier seg om et enkeltbygg, en gate eller en bydel. Da har selskapet mye bedre forutsetninger for å prioritere sine mannskaper. Hver vinter brøytes en rekke veier i Norge, og det er alltid en risiko for at en brøytebil gjør skade på en fordelingsboks eller andre deler av strømnettet. Med et godt instrumentert fordelingsnett vil e-verket hurtig få informasjon om hvor skaden er skjedd og har dermed gode forutsetninger 20

Notat. Bredbåndsdekning i Norge. - Oppdatering per oktober 2006. 1 Innledning og sammendrag. 2 Drivere for dagens dekning

Notat. Bredbåndsdekning i Norge. - Oppdatering per oktober 2006. 1 Innledning og sammendrag. 2 Drivere for dagens dekning Notat Til: Fornyings- og administrasjonsdepartementet Fra: Nexia DA Dato: 8. september 2005 Nexia DA Rosenkrantzgt. 22 Postboks 1853 Vika N - 0123 OSLO Telephone: + 47 23 11 48 00 Fax: + 47 23 11 48 10

Detaljer

Strategisk plan for bredbåndsutbygging 2016-2020

Strategisk plan for bredbåndsutbygging 2016-2020 Strategisk plan for bredbåndsutbygging 2016-2020 Vedtatt av Lillesand bystyre 10.02.2016 Innhold 1. Innledning... 3 2. Definisjoner... 3 2.1 Bredbånd... 3 2.2 Høyhastighetsbredbånd... 3 2.3 xdsl... 3 2.4

Detaljer

Vei, vann og bredbånd - hvordan offentlige myndigheter best kan legge til rette for utbygging av bredbåndsnett med høy kapasitet

Vei, vann og bredbånd - hvordan offentlige myndigheter best kan legge til rette for utbygging av bredbåndsnett med høy kapasitet - hvordan offentlige myndigheter best kan legge til rette for utbygging av bredbåndsnett med høy kapasitet Notat utarbeidet for Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 12. mars 2010 Innhold

Detaljer

Fremtiden er lys - fremtiden er fiber!

Fremtiden er lys - fremtiden er fiber! Fremtiden er lys - fremtiden er fiber! Vi ønsker bedrifter i Norge velkommen til fiberrevolusjonen! Vi leverer fiberbasert datakommunikasjon til bedrifter i hele Norge! Fiber the business revolution Broadnet

Detaljer

Nye regulatoriske rammebetingelser i fibermarkedet

Nye regulatoriske rammebetingelser i fibermarkedet Nye regulatoriske rammebetingelser i fibermarkedet Hva slags kommersiell og strategisk betydning får dette for lokale fiberutbyggere? Finn Terje Schøyen og Jan Morten Ruud Nexia Management Consulting AS

Detaljer

Representantforslag. S (2013 2014) Dokument 8: S (2013 2014)

Representantforslag. S (2013 2014) Dokument 8: S (2013 2014) Representantforslag. S (2013 2014) fra stortingsrepresentantene Terje Breivik og Ketil Kjenseth Dokument 8: S (2013 2014) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Terje Breivik og Ketil Kjenseth

Detaljer

FANTASTISK FORNYING GJØR DEG KLAR TIL EN. AV BYDELEN MORTENSNES Viktig informasjon til deg som bor på Mortensnes!

FANTASTISK FORNYING GJØR DEG KLAR TIL EN. AV BYDELEN MORTENSNES Viktig informasjon til deg som bor på Mortensnes! GJØR DEG KLAR TIL EN FANTASTISK FORNYING AV BYDELEN MORTENSNES Viktig informasjon til deg som bor på Mortensnes! I løpet av de nærmeste årene skal Mortensnes få nye vannrør, kloakk rør, dreneringsrør,

Detaljer

Et skråblikk på partiprogrammene - Et lite forsøk på å finne ut hva partiene mener om ikt foran valget til høsten

Et skråblikk på partiprogrammene - Et lite forsøk på å finne ut hva partiene mener om ikt foran valget til høsten Et skråblikk på partiprogrammene - Et lite forsøk på å finne ut hva partiene mener om ikt foran valget til høsten Paul Chaffey, Abelia Hva er et partiprogram? 50 til 120 sider tekst Partimessig gruppearbeid

Detaljer

Markedsutviklingen av fiberbasert bredbånd i Norge struktur, omsetning og inntjening

Markedsutviklingen av fiberbasert bredbånd i Norge struktur, omsetning og inntjening Markedsutviklingen av fiberbasert bredbånd i Norge struktur, omsetning og inntjening NITO, FIBEROPTIKK 2015 Trondheim, 03.11.15 Bjørnar Volden Partner Nexia Management Consulting AS Om Nexia Management

Detaljer

BREDBÅNDSTRATEGI. Risør - for gjestfrihet, nyskapning og mangfold RISØR KOMMUNE

BREDBÅNDSTRATEGI. Risør - for gjestfrihet, nyskapning og mangfold RISØR KOMMUNE RISØR KOMMUNE BREDBÅNDSTRATEGI VEDTATT AV RISØR BYSTYRE 22.08.2013, POLITISK SAK 72/13, ARKIVSAK 2013/1066 Risør - for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Økt bosetting og livskvalitet gjennom forebygging,

Detaljer

Knut Styve Hornnes, Stig Løvlund, Jonas Lindholm (alle Statnett)

Knut Styve Hornnes, Stig Løvlund, Jonas Lindholm (alle Statnett) STORSKALA LASTSTYRING I NORD-NORGE Knut Styve Hornnes, Stig Løvlund, Jonas Lindholm (alle Statnett) Sammendrag Prosjektet Storskala Laststyring er en del av satsingen innenfor forskningsprogrammet Smarte

Detaljer

Er du interessert i å få fiberbredbånd til deres gård?

Er du interessert i å få fiberbredbånd til deres gård? LYNET INTERNETT Er du interessert i å få fiberbredbånd til deres gård? VI GIR DEG EKTE FIBERBREDBÅND Lynet Internett leverer ekte fiberbredbånd helt frem til gården deres til en lavere pris enn dere betaler

Detaljer

Tekniske erfaringer med fellesføring

Tekniske erfaringer med fellesføring Tekniske erfaringer med fellesføring - Synspunkt fra en ekom-aktør Frank A. Olsen Telenor Norge, Network Engineering 7. februar 2012 Agenda 1. Telenor Norge - våre planer 2. Hvordan oppleves det enkelte

Detaljer

HVORDAN SIKRE AT REGULERINGEN STØTTER EN BÆREKRAFTIG KONKURRANSE TIL DET BESTE FOR KUNDENE?

HVORDAN SIKRE AT REGULERINGEN STØTTER EN BÆREKRAFTIG KONKURRANSE TIL DET BESTE FOR KUNDENE? HVORDAN SIKRE AT REGULERINGEN STØTTER EN BÆREKRAFTIG KONKURRANSE TIL DET BESTE FOR KUNDENE? ER SYMMETRISK REGULERING ET HENSIKTSMESSIG VIRKEMIDDEL? ØYVIND HUSBY - TDC GET LANDSDEKKENDE NETT OG INFRASTRUKTUR

Detaljer

Telekommunikasjon: Muligheter og utfordringer for ekomsektoren Arne Quist Christensen Divisjonsdirektør for Network Engineering Telenor Norge

Telekommunikasjon: Muligheter og utfordringer for ekomsektoren Arne Quist Christensen Divisjonsdirektør for Network Engineering Telenor Norge Telekommunikasjon: Muligheter og utfordringer for ekomsektoren Arne Quist Christensen Divisjonsdirektør for Network Engineering Telenor Norge Muligheter og utfordringer for ekomsektoren Dette skal jeg

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag /15. Høringsuttalelse angående leveringspliktige kommunikasjonstjenester

Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag /15. Høringsuttalelse angående leveringspliktige kommunikasjonstjenester Fylkesrådet i Nord-Trøndelag SAKSUTSKRIFT Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag 08.09.2015 142/15 Høringsuttalelse angående leveringspliktige kommunikasjonstjenester Fylkesrådet i Nord-Trøndelag

Detaljer

Moderne. bredbåndsnett. i Hole og Ringerike

Moderne. bredbåndsnett. i Hole og Ringerike Moderne bredbåndsnett i Hole og Ringerike Lysveien Den nye Europaveien i Norge heter ikke E18. Den har ikke 100 kilometer i timen som fartsgrense. Den nye Europaveien har en konstant fartsgrense på over

Detaljer

Er du interessert i ekte fiberbredbånd til deres gård uten investeringer?

Er du interessert i ekte fiberbredbånd til deres gård uten investeringer? LYNET INTERNETT Er du interessert i ekte fiberbredbånd til deres gård uten investeringer? VI GIR DEG EKTE FIBERBREDBÅND Lynet Internett leverer ekte fiberbredbånd helt frem til gården deres uten investeringer

Detaljer

Bredbånd på dugnad - hvordan kan det realiseres? - hvilken verdi har det? Notat utarbeidet for Kommunal- og regionaldepartementet

Bredbånd på dugnad - hvordan kan det realiseres? - hvilken verdi har det? Notat utarbeidet for Kommunal- og regionaldepartementet - hvordan kan det realiseres? - hvilken verdi har det? Notat utarbeidet for Kommunal- og regionaldepartementet 13. januar 2011 Innhold 1 BAKGRUNN, FORMÅL OG METODE... 2 2 DUGNADSMULIGHETER VED BREDBÅNDSUTBYGGING...

Detaljer

Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge?

Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge? Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge? 08.02.2013 - Zero Emission Resource Organisation (ZERO) Premiss: vi må etablere et marked for bygningsmonterte solceller i Norge. I våre naboland

Detaljer

Høring - Lov om tilrettelegging for utbygging av høyhastighetsnett for elektronisk kommunikasjon

Høring - Lov om tilrettelegging for utbygging av høyhastighetsnett for elektronisk kommunikasjon Journalpost:16/76924 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Dato Høring - Lov om tilrettelegging for utbygging av høyhastighetsnett for elektronisk kommunikasjon Sammendrag Nordland fylkeskommune

Detaljer

Fylkesrådet i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag fylkeskommune

Fylkesrådet i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag fylkeskommune Fylkesrådet i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag fylkeskommune SAKSPROTOKOLL Sak nr. 11/91 Høringsuttalelse - Tildeling av 800 MHz båndet for bruk til mobilt bredbånd Behandlet/Behandles av Møtedato Sak nr.

Detaljer

Modernisering av fastnettet. Arne Quist Christensen aqc@telenor.com

Modernisering av fastnettet. Arne Quist Christensen aqc@telenor.com Modernisering av fastnettet Arne Quist Christensen aqc@telenor.com Agenda Ta i bruk ny teknologi Oppgradere Forenkle 2 00 Month 0000 Hva hvis vi begynte i dag? Og hadde nok penger. Tjenester Infrastruktur

Detaljer

velkommen til en trådløs hverdag!

velkommen til en trådløs hverdag! velkommen til en trådløs hverdag! bredbånd i østfold gode priser og produkter Hafslund Telekom har inngått avtale med Østfold Fylkeskommune om å tilby bredbånd til alle innbyggere i 14 av Østfolds kommuner.

Detaljer

Smart Kommune digitalisering og mobilitet i kommunen. Atea Community, Tromsø 15. september 2015 Egil Bredgaten og Stein C.

Smart Kommune digitalisering og mobilitet i kommunen. Atea Community, Tromsø 15. september 2015 Egil Bredgaten og Stein C. Smart Kommune digitalisering og mobilitet i kommunen Atea Community, Tromsø 15. september 2015 Egil Bredgaten og Stein C. Tømmer Telenor Internett og mobilitet er den viktigste driveren for endring Den

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: N60 Arkivsaksnr: 2013/487-3 Saksbehandler: Bill Sørensen. Utbygging av digital og mobilkommunikasjon i Tana

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: N60 Arkivsaksnr: 2013/487-3 Saksbehandler: Bill Sørensen. Utbygging av digital og mobilkommunikasjon i Tana Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: N60 Arkivsaksnr: 2013/487-3 Saksbehandler: Bill Sørensen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 04.04.2013 Kommunestyret 18.04.2013 Utbygging av digital

Detaljer

Vår virksomhet omfatter etter oppkjøpet av Tele2 pr. i dag merkevarene Chess, One Call, MyCall og NetCom.

Vår virksomhet omfatter etter oppkjøpet av Tele2 pr. i dag merkevarene Chess, One Call, MyCall og NetCom. 1 (5) Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep. 0030 OSLO postmottak@sd.dep.no Oslo 15.9.2015 Høring Nasjonal kommunikasjonsmyndighets rapport om leveringspliktige elektroniske kommunikasjonstjenester

Detaljer

Konsernsjefen har ordet

Konsernsjefen har ordet Hafslund årsrapport 2012 Konsernsjefen har ordet 10.04.13 09.26 Konsernsjefen har ordet 2012 har vært et år med god underliggende drift, men lave kraftpriser og ekstraordinære nedskrivninger og avsetninger

Detaljer

Dekningsundersøkelsen 2014 Tilleggsstudie. Utarbeidet for Samferdselsdepartementet

Dekningsundersøkelsen 2014 Tilleggsstudie. Utarbeidet for Samferdselsdepartementet Dekningsundersøkelsen 2014 Tilleggsstudie Utarbeidet for Samferdselsdepartementet Analysen er gjennomført av Ole Gunnar Westgaard, Amund Kvalbein og Harald Wium Lie i november 2014. 1 1 Målsetting og metode

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget

Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 29.09.2016 2009/5719-34114/2016 / 601 Saksbehandler: Kjell Pedersen-Rise Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget VIDERE ARBEID MED DET DIGITALE AGDER 1. FORSLAG TIL VEDTAK

Detaljer

Seminar FUNNKe Tromsø 13.september

Seminar FUNNKe Tromsø 13.september Seminar FUNNKe Tromsø 13.september Bakgrunn (2002/2003) Behov for å få bredbånd til distriktene (i tråd med EFTAs retningslinjer) Kravene til høykapasitets elektronisk kommunikasjon har økt og øker dramatisk

Detaljer

Bredbånd nytter Regjeringens bredbåndsmelding og oppfølgingen. NORTIBs høstseminar 29. oktober 2003 Statssekretær Oluf Ulseth, NHD

Bredbånd nytter Regjeringens bredbåndsmelding og oppfølgingen. NORTIBs høstseminar 29. oktober 2003 Statssekretær Oluf Ulseth, NHD Bredbånd nytter Regjeringens bredbåndsmelding og oppfølgingen NORTIBs høstseminar 29. oktober 2003 Statssekretær Oluf Ulseth, NHD Bredbånd er nyttig Økt konkurranseevne for næringslivet i hele landet Effektivisering

Detaljer

Morgendagens mobile virkelighet. Arne Joramo redaktør Telecom Revy

Morgendagens mobile virkelighet. Arne Joramo redaktør Telecom Revy Morgendagens mobile virkelighet Arne Joramo redaktør Telecom Revy Et nettsentrisk perspektiv Mobilnettene utvider og begrenser Nye nett betyr økte muligheter Terminalens funksjoner overgår ofte nettenes

Detaljer

Nordby Antennelag. Infrastruktur

Nordby Antennelag. Infrastruktur Nordby Antennelag Infrastruktur Saken TV TV2 ser stort sett lik ut om den leveres av CanalDigital, Get eller Altibox Betjeningen av kanalene kan være litt forskjellig Bredbånd TV opptak over nett kommer

Detaljer

Nye Norge: IKT og modernisering Fremtidskonferansen 2013. Per Morten Hoff, IKT-Norge

Nye Norge: IKT og modernisering Fremtidskonferansen 2013. Per Morten Hoff, IKT-Norge Nye Norge: IKT og modernisering Fremtidskonferansen 2013 Per Morten Hoff, IKT-Norge Norge i verden - hva skjer Norge taper konkurransekraft Vi stuper når det gjelder konkurransekraft Vi stuper når det

Detaljer

Tall & fakta kommune. Helse- og velferdsteknologi i pleie- og omsorgssektoren

Tall & fakta kommune. Helse- og velferdsteknologi i pleie- og omsorgssektoren Tall & fakta kommune Helse- og velferdsteknologi i pleie- og omsorgssektoren Innledning Hensikt med rapporten: Kilder: Synliggjøre fremtidige utfordringer og muligheter i pleie- og omsorgssektoren Offentlig

Detaljer

Hass and Associates Cyber Security Hvorfor Google ikke vokser

Hass and Associates Cyber Security Hvorfor Google ikke vokser Hass and Associates Cyber Security Hvorfor Google ikke vokser Google-sjef Larry Page kan bli tilgitt for å være i dårlig humør denne helgen. På hans selskapets Q1 2014 inntjening samtale, hans folk leverte

Detaljer

Fra analogt til digitalt telenett: Hva skjer med trygghetsalarmene?

Fra analogt til digitalt telenett: Hva skjer med trygghetsalarmene? Fra analogt til digitalt telenett: Hva skjer med trygghetsalarmene? Det tradisjonelle analoge telefoninettet skal etter hvert fases ut. Hva betyr dette for trygghetsalarmene, og hvilke alternativer finnes?

Detaljer

ET SMARTERE HELSE-NORGE: OM VELFERDSTEKNOLOGI OG ELDREBØLGENS KONSEKVENSER FOR OMSORGEN I KOMMUNE-NORGE

ET SMARTERE HELSE-NORGE: OM VELFERDSTEKNOLOGI OG ELDREBØLGENS KONSEKVENSER FOR OMSORGEN I KOMMUNE-NORGE ET SMARTERE HELSE-NORGE: OM VELFERDSTEKNOLOGI OG ELDREBØLGENS KONSEKVENSER FOR OMSORGEN I KOMMUNE-NORGE Sjeføkonom Terje Strøm i NyAnalyse. Hjertesviktkonferansen, 10.mai 2016 AFTENPOSTEN 10.JANUAR I ÅR

Detaljer

3-1 Digitaliseringsstrategi

3-1 Digitaliseringsstrategi 3-1 Digitaliseringsstrategi 2017-2020 Digitaliseringsstrategi 2017-2020, forslag fra Regional rådmannsgruppe 3-1 Digitaliseringsstrategi Side 2 Innledning Digitaliseringen av samfunnet gir muligheter for

Detaljer

Fylkeskommunes rolle i bredbåndsutbygging i Hedmark

Fylkeskommunes rolle i bredbåndsutbygging i Hedmark Saknr. 15/2115-1 Saksbehandler: Børge Federley Fylkeskommunes rolle i bredbåndsutbygging i Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med følgende forslag til vedtak:

Detaljer

Utvikling av digital infrastruktur

Utvikling av digital infrastruktur Saksframlegg Arkivsak-dok. 16/69-1 Saksbehandler Kjell Pedersen-Rise Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 04.04.2017 Utvikling av digital infrastruktur 1. FORSLAG TIL VEDTAK Fylkesrådmannen fremmer slikt forslag

Detaljer

Bredbånd mot 2020. Hvordan sikre norske kunder et best mulig tv- og bredbåndstilbud?

Bredbånd mot 2020. Hvordan sikre norske kunder et best mulig tv- og bredbåndstilbud? Bredbånd mot 2020 Hvordan sikre norske kunder et best mulig tv- og bredbåndstilbud? KORT OM GET 820 ANSATTE LEVERER TIL 500 000 HJEM - 1,3 MILL NORDMENN 36 PARTNERNETT 2,4 MRD OMSETNING THE DEATH OF TV

Detaljer

Høring utkast til lov om tilrettelegging for utbygging av høyhastighetsnett for elektronisk kommunikasjon

Høring utkast til lov om tilrettelegging for utbygging av høyhastighetsnett for elektronisk kommunikasjon Høring utkast til lov om tilrettelegging for utbygging av høyhastighetsnett for elektronisk kommunikasjon Halvor Ødegaard 17. November 2016 Lovforslaget: Bakgrunn Betydning av digital infrastruktur av

Detaljer

Fiber inn i blokka. Hva har vi i dag?

Fiber inn i blokka. Hva har vi i dag? Fiber inn i blokka Hva har vi i dag? Kabel-TV og internett gjennom en coaxial-kabel (coax). Denne teknologien ble bygd ut i Trondheim på midten av 80-tallet og frem til utpå 2000-tallet. De store leverandørene

Detaljer

Innspill til forskrift til vegloven 32 fra eierne av infrastruktur i veggrunn Mai 2010

Innspill til forskrift til vegloven 32 fra eierne av infrastruktur i veggrunn Mai 2010 Infrastruktur i veggrunn Innspill til forskrift til vegloven 32 fra eierne av infrastruktur i veggrunn Mai 2010 1 Status i dag Offentlig veggrunn er en viktig ressurs for fremføring av all annen infrastruktur.

Detaljer

MELD. ST. 33 ( ) NASJONAL TRANSPORTPLAN

MELD. ST. 33 ( ) NASJONAL TRANSPORTPLAN Transport- og kommunikasjonskomiteen Stortinget transport-kommunikasjon@stortinget.no Vår dato Vår referanse 23.04.2017 Høring NTP Deres dato 23.04.2017 Deres referanse HØRINGSINNSPILL MELD. ST. 33 (2016-17)

Detaljer

Agder Energi Smart Strøm (AMS) Per Gøran Bergerud, Prosjektleder Utrulling av AMS i Agder Energi Nett. EliSør november 2016

Agder Energi Smart Strøm (AMS) Per Gøran Bergerud, Prosjektleder Utrulling av AMS i Agder Energi Nett. EliSør november 2016 Agder Energi Smart Strøm (AMS) Per Gøran Bergerud, Prosjektleder Utrulling av AMS i Agder Energi Nett. EliSør - 2-3 november 2016 Agenda Om Smart Strøm og status Muligheter for kunden Montasje og utstyr

Detaljer

Samfunnsregnskapet. Innovasjon + teknologi = Bærekraft. Helse hva blir deres fokus?! Stillstand + selvtilfreds = Stagnasjon

Samfunnsregnskapet. Innovasjon + teknologi = Bærekraft. Helse hva blir deres fokus?! Stillstand + selvtilfreds = Stagnasjon Helse B@rgeren hva blir deres fokus?! Flemming Hegerstrøm Daglig leder og Gründer i Hospital IT AS Samfunnsregnskapet Stillstand + selvtilfreds = Stagnasjon Innovasjon + teknologi = Bærekraft Kilde Aftenposten

Detaljer

Bærum i en digital fremtid. Ordfører Lisbeth Hammer Krog 17. november 2017

Bærum i en digital fremtid. Ordfører Lisbeth Hammer Krog 17. november 2017 Bærum i en digital fremtid Ordfører Lisbeth Hammer Krog 17. november 2017 S t r a t e g i H a n d l i n g s p l a n Hva står vi egentlig overfor? «Det er naivt ikke å tro at Facebook kan bli en potensiell

Detaljer

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem 7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem Å bytte forretningssystem er en beslutning som modner over tid. En rekke problemstillinger har ført til at dere stiller kritiske spørsmål ved løsningen dere

Detaljer

Bakgrunn for prosjektet: Grønne datasentre på Sørlandet

Bakgrunn for prosjektet: Grønne datasentre på Sørlandet Bakgrunn for prosjektet: Grønne datasentre på Sørlandet Datasentre er den digitale tidsalders basisinfrastruktur og forbruker anslagsvis 40 000 MW, tilsvarende 300 TWH, i året på verdensbasis (mer en det

Detaljer

Fremtidens eldre og egenomsorg Fra tanke til virkelighet

Fremtidens eldre og egenomsorg Fra tanke til virkelighet Fremtidens eldre og egenomsorg Fra tanke til virkelighet Hjemmeboende borgere og digital informasjonsdeling Flemming Bo Hegerstrøm Daglig leder og Gründer i Hospital IT AS Samfunnsregskapet Stillstand

Detaljer

VI BYGGER NORGES BESTE BREDBÅNDSDEKNING

VI BYGGER NORGES BESTE BREDBÅNDSDEKNING VI BYGGER NORGES BESTE BREDBÅNDSDEKNING Bredbåndsleverandøren med fokus på distriktene Vår visjon er å være best på bredbånd i utkantstrøkene og andre steder som er nedprioritert av de store Internettleverandørene.

Detaljer

Fra analog trygghetsalarm til digital velferdsteknologi

Fra analog trygghetsalarm til digital velferdsteknologi Fra analog trygghetsalarm til digital velferdsteknologi Telenors leveranser til Helse Norge Sykehuskommunikasjon Velferdsteknologi «Bo Hjemme Lenger» Nasjonal telefoni avtale Nasjonal datakommunikasjon

Detaljer

Leverandørkonferanse bredbånd. 23. Mai 2014

Leverandørkonferanse bredbånd. 23. Mai 2014 Leverandørkonferanse bredbånd 23. Mai 2014 Bredbåndsutbygging i Ogndal, Henning/øvre Sparbu og Gaulstad Vi jobber foreløpig med tre søknader om utbyggingsstøtte fra post og teletilsynet. Søknadsfrist er

Detaljer

Hvordan oppnå full bredbåndsdekning i Hedmark?

Hvordan oppnå full bredbåndsdekning i Hedmark? KS høstkonferanse September 2017 Hvordan oppnå full bredbåndsdekning i Hedmark? Næring og nyskaping Utfordringer Kommunene skal levere tjenester til innbyggere den digitale biten stadig viktigere Er det

Detaljer

UA Tjenestebeskrivelse Nett

UA Tjenestebeskrivelse Nett UA Tjenestebeskrivelse Nett 0. Innhold 0. Innhold 1. Om dokumentet 2. Om 3. Innhold i tjenesten 4. Begrensninger i tjenesten 5. Kundens forpliktelser/ansvar 6. Mål for tjenestenivå 7. Prising

Detaljer

HANDLINGSPLAN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN 2016. Bakgrunn. Listersamarbeid

HANDLINGSPLAN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN 2016. Bakgrunn. Listersamarbeid HANDLINGSPLAN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN 2016 Omsorgssektoren må, på samme måte som de fleste andre sektorer, gjøre seg nytte av og forbedre kvaliteten på sine tjenester ved bruk av teknologi. Det

Detaljer

En filserver på Internett tilgjengelig når som helst, hvor som helst. Enkelt, trygt og rimelig

En filserver på Internett tilgjengelig når som helst, hvor som helst. Enkelt, trygt og rimelig En filserver på Internett tilgjengelig når som helst, hvor som helst Enkelt, trygt og rimelig Endelig en filserver på Internett Tornado File Server er en filserver som er tilgjengelig over Internett, slik

Detaljer

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem 7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem Å bytte forretningssystem er en beslutning som modner over tid. En rekke problemstillinger har ført til at dere stiller kritiske spørsmål ved løsningen dere

Detaljer

Erfaringer med mobil trygghetsalarm i Bærum og Skien Seminar: Velferdsteknologi i bolig, Drammen 16. september 2015

Erfaringer med mobil trygghetsalarm i Bærum og Skien Seminar: Velferdsteknologi i bolig, Drammen 16. september 2015 Erfaringer med mobil trygghetsalarm i Bærum og Skien Seminar: Velferdsteknologi i bolig, Drammen 16. september 2015 Anne Berit Fossberg, Bærum kommune Espen Joris Gottschal, Skien kommune Dag Ausen og

Detaljer

DIGITALT VEIKART FOR BYGG-, ANLEGGS- OG EIENDOMSNÆRINGEN FOR ØKT BÆREKRAFT OG VERDISKAPING

DIGITALT VEIKART FOR BYGG-, ANLEGGS- OG EIENDOMSNÆRINGEN FOR ØKT BÆREKRAFT OG VERDISKAPING DIGITALT VEIKART FOR BYGG-, ANLEGGS- OG EIENDOMSNÆRINGEN FOR ØKT BÆREKRAFT OG VERDISKAPING BEHOV FOR ET DIGITALT LØFT Digitalisering er en av dagens globale megatrender, som omformer samfunn og næringer.

Detaljer

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Stortingsrepresentant Peter S. Gitmark Høyres miljøtalsmann Medlem av energi- og miljøkomiteen Forskningsdagene 2008 Det 21. århundrets

Detaljer

Den komplette bredbåndsguiden av CompareKing.no

Den komplette bredbåndsguiden av CompareKing.no Den komplette bredbåndsguiden av CompareKing.no Vi blir stadig mer og mer avhengig av internett-tilgang, enten det er på landstedet eller på flyet på vei til London for en storbyweekend. Med internett-tilgang

Detaljer

relacom@micro trenching

relacom@micro trenching relacom@micro trenching Rask og miljøvennlignedgraving av fiberkabel i veigrunn Ny teknologi for framføring av fiber Jobb mer effektivt! Reduser kost! Relacom - en oversikt Verden største nettuavhengige

Detaljer

Bredbåndsinfrastruktur og gevinstrealisering

Bredbåndsinfrastruktur og gevinstrealisering Bredbåndsinfrastruktur og gevinstrealisering i Kongsbergregionen! " # $ St.meld. nr. 25 (2008-2009) To hovedutfordringer vedr. bredbånd: At folk og bedrifter tar bredbåndet i bruk Høyere kapasitet i nettet

Detaljer

Bo lengre hjemme økt selvhjulpenhet og større trygghet Et hovedprosjekt i regi av Værnesregionen 2013-2014

Bo lengre hjemme økt selvhjulpenhet og større trygghet Et hovedprosjekt i regi av Værnesregionen 2013-2014 Bo lengre hjemme økt selvhjulpenhet og større trygghet Et hovedprosjekt i regi av Værnesregionen 2013-2014 Innhold 1. Om prosjektet... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Organisering... 4 3.1 Organisering i prosjektet...

Detaljer

Fiber til alle i Sola

Fiber til alle i Sola Fiber til alle i Sola Fiberoptikk 2015 Trondheim 2-3 november 2015 Øystein Hauge, Daglig leder,sola Bredbånd (oystein.hauge@sola.kommune.no) (www.solabredband.no) 1 Fiber til alle i Sola Telecom Revy:

Detaljer

Vedlegg 1 - Kravspesifikasjon

Vedlegg 1 - Kravspesifikasjon Vedlegg 1 - Kravspesifikasjon Oppsummering Formålet med denne anskaffelsen er å inngå avtale om karlegging av bredbåndsdekningen i Norge per 30.06.2016. Tidsfrister for leveransen er beskrevet i punkt

Detaljer

Tilbud fra Canal Digital Kabel TV AS. SKULLERUDENGA BRL Att:

Tilbud fra Canal Digital Kabel TV AS. SKULLERUDENGA BRL Att: Tilbud fra Canal Digital Kabel TV AS SKULLERUDENGA BRL Att: 11. mars 2013 TILBUDET OMFATTER: Signalleveranse og fremføring til grensesnitt Bygging av nytt intern-nett Abonnementsvederlag, signalleveranse,

Detaljer

Digitalisering av jernbanen

Digitalisering av jernbanen Digitalisering av jernbanen Jernbaneforum 21. mars 2017 Sverre Kjenne Digitalisering og teknologi er det største fornyelsesprogrammet i Norge 2 Transmisjon Blodåren i den digitale jernbanen 5.000 km ny

Detaljer

VELFERDSTEKNOLOGI OG NØDKOMMUNIKASJON. Nødnettdagene 2015 Helge Moe, Norsk Helsenett SF

VELFERDSTEKNOLOGI OG NØDKOMMUNIKASJON. Nødnettdagene 2015 Helge Moe, Norsk Helsenett SF VELFERDSTEKNOLOGI OG NØDKOMMUNIKASJON Nødnettdagene 2015 Helge Moe, Norsk Helsenett SF HVA SKAL JEG SNAKKE OM? Helsenettet og Norsk Helsenett SF Velferdsteknologi Anbefalinger fra utredningen av mulige

Detaljer

Bredbånd dekning og tilknytning. Oppdatering, august 2004

Bredbånd dekning og tilknytning. Oppdatering, august 2004 Bredbånd dekning og tilknytning Oppdatering, august 2004 Teleplan Bredbånd dekning og tilknytning (august 2004) 1 Sammendrag Det bygges bredbånd i stort tempo for tiden, og etterspørselsveksten er den

Detaljer

3-1 DIGITALISERINGSSTRATEGI

3-1 DIGITALISERINGSSTRATEGI 3-1 DIGITALISERINGSSTRATEGI 2017-2020 GAUSDAL KOMMUNE LILLEHAMMER KOMMUNE ØYER KOMMUNE INNLEDNING Digitaliseringen av samfunnet gir muligheter for innovasjon, økt produktivitet og bedre kvalitet i både

Detaljer

IKT-STRATEGI

IKT-STRATEGI IKT-STRATEGI 2017-2020 Sak 232/2017. Vedtatt i fylkesrådet juni 2017. Foto: crestock Med IKT blir framtida enklere! Dette er en kort, konsis og fremtidsrettet IKT-strategi. Den skal gjøre en reell forskjell

Detaljer

SAMMENDRAG Teknologien og mulighetene har endret seg. Til din fordel. Begrensingene du opplevde med gårsdagens løsninger gjelder ikke lenger

SAMMENDRAG Teknologien og mulighetene har endret seg. Til din fordel. Begrensingene du opplevde med gårsdagens løsninger gjelder ikke lenger SAMMENDRAG Teknologien og mulighetene har endret seg. Til din fordel. Begrensingene du opplevde med gårsdagens løsninger gjelder ikke lenger FÅ EN BEDRE OFFICE Solide løsninger som gir små bedrifter en

Detaljer

Teknostart prosjekt 2010 for Kommunikasjonsteknologi. Posisjoneringstjenester for mobiltelefon

Teknostart prosjekt 2010 for Kommunikasjonsteknologi. Posisjoneringstjenester for mobiltelefon Teknostart prosjekt 2010 for Kommunikasjonsteknologi Posisjoneringstjenester for mobiltelefon 1. Innledning Posisjoneringstjenester har utallige anvendelsesområder. I denne oppgaven skal det brukes en

Detaljer

Bransjenorm for fysisk bredbåndsinfrastruktur i nybygg

Bransjenorm for fysisk bredbåndsinfrastruktur i nybygg Bransjenorm for fysisk bredbåndsinfrastruktur i nybygg Norm for utbyggers tilrettelegging av fysisk infrastruktur for utbygging av fysisk bredbåndsnett i nye bygninger Normen er rettet primært mot nye

Detaljer

GETINGE ONLINE FÅ TILGANG TIL INFORMASJON UANSETT HVOR DU ER. Always with you

GETINGE ONLINE FÅ TILGANG TIL INFORMASJON UANSETT HVOR DU ER. Always with you GETINGE ONLINE FÅ TILGANG TIL INFORMASJON UANSETT HVOR DU ER Always with you 2 Getinge Online ARBEID SMARTERE OG FÅ MER DRIFTSTID Tradisjonelt blir status for sterilt reprosesseringsutstyr overvåket manuelt

Detaljer

Vedlegg 2 - Kravspesifikasjon

Vedlegg 2 - Kravspesifikasjon Vedlegg 2 - Kravspesifikasjon Oppsummering Formålet med denne anskaffelsen er å inngå avtale om karlegging av bredbåndsdekningen i Norge per 30.06.2015. Tidsfrister for leveransen er beskrevet i punkt

Detaljer

Til: FAD v/ Nils Gulbrandsen og Halvor Ødegaard Vår ref.: FAD09_2km Fra: Nexia v/ Hallvard Berg og Harald Wium Lie Dato: 24 august 2009 Kopi til:

Til: FAD v/ Nils Gulbrandsen og Halvor Ødegaard Vår ref.: FAD09_2km Fra: Nexia v/ Hallvard Berg og Harald Wium Lie Dato: 24 august 2009 Kopi til: Notat Til: FAD v/ Nils Gulbrandsen og Halvor Ødegaard Vår ref.: FAD09_2km Fra: Nexia v/ Hallvard Berg og Harald Wium Lie Dato: 24 august 2009 Kopi til: Tittel: 100/100 Mbit/s tilknytningspunkter innen

Detaljer

Eierundersøkelsen 2017

Eierundersøkelsen 2017 Eierundersøkelsen 2017 Eiermøte 11. mai 2017 Respons Eierundersøkelsen er distribuert elektronisk til 507 epostadresser og i brevs form til de øvrige eierne. Tilsammen 760 eiere er tilsendt 267 (35 %)

Detaljer

Velferdsteknologi Brukerbehov, Erfaringer, Krav og Standardisering Teleforum 2014

Velferdsteknologi Brukerbehov, Erfaringer, Krav og Standardisering Teleforum 2014 Velferdsteknologi Brukerbehov, Erfaringer, Krav og Standardisering Teleforum 2014 Behov for modernisering Antall nordmenn over 67 år øker fra 650 000 i dag til 1 million før 2030 NyAnalyse Norge vil oppleve

Detaljer

Tema Levering. E-handelen i Norden Q1 2015

Tema Levering. E-handelen i Norden Q1 2015 Tema Levering E-handelen i Norden Q1 2015 Nordisk netthandel for SEK 36,5 milliarder i første kvartal FORORD Netthandelen i Norden er i stadig utvikling. I første kvartal 2015 kjøpte flere enn sju av ti

Detaljer

Velferdsteknologi utfordringer og muligheter. Versjon 1.0 26.03.2014 Bjørn Inge Furunes

Velferdsteknologi utfordringer og muligheter. Versjon 1.0 26.03.2014 Bjørn Inge Furunes Velferdsteknologi utfordringer og muligheter Versjon 1.0 26.03.2014 Bjørn Inge Furunes Befolkningsprognose for eldre frem til 2040 - Bodø Gruppen 67-79 år og gruppen eldre enn 80 Befolkningsprognose for

Detaljer

Telekommunikasjon. - Kompetanse og suksessfaktorer.

Telekommunikasjon. - Kompetanse og suksessfaktorer. Telekommunikasjon - Kompetanse og suksessfaktorer. Telekommunikasjon - en «samferdsels åren» til verden, og driver for vekst Faktum feb.2007; om Signal. Svak økonomi i selskapet Dårlig kontantstrøm! Eierne

Detaljer

LESSONS FROM. Hvordan en klarte å tilrettelegge for. Helgeland. Erlend Bullvåg HHB-UIN

LESSONS FROM. Hvordan en klarte å tilrettelegge for. Helgeland. Erlend Bullvåg HHB-UIN LESSONS FROM THE FUTURE: Hvordan en klarte å tilrettelegge for kompetansearbeidsplasser på Helgeland Erlend Bullvåg HHB-UIN UIN Norges mest kompakte campus + Universitetscampuser: Kunnskapssenteret på

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/01095 053 Harald Silseth

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/01095 053 Harald Silseth SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/01095 053 Harald Silseth BREDBÅND VIA TELESENTRALER TIL KUNDER I MODUM KOMMUNE - AVTALE OM UTVIDELSE AV SAMARBEIDET KNYTTET TIL BREDBÅND RÅDMANNENS

Detaljer

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet Hva er smart strøm? Det elektroniske hjertet i huset ditt! Innen 1. januar 2019 er det pålagt at alle strømkunder i Norge skal ha

Detaljer

Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi i Norge (etablert 1945)

Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi i Norge (etablert 1945) Hva er LFH? Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi i Norge (etablert 1945) Medlemsbedriftene produserer, distribuerer, og selger medisinsk utstyr, medisinsk forbruksmateriell, hjelpemidler

Detaljer

SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE. Styre/råd/utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato:

SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE. Styre/råd/utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 27.04.2017 Tid: 19:00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Hensikten med denne rapporten er å formidle kunnskap og opplevelser som vi har tilegnet oss gjennom prosjektet «Synshemmede i den digitale hverdag».

Hensikten med denne rapporten er å formidle kunnskap og opplevelser som vi har tilegnet oss gjennom prosjektet «Synshemmede i den digitale hverdag». Forord Hensikten med denne rapporten er å formidle kunnskap og opplevelser som vi har tilegnet oss gjennom prosjektet «Synshemmede i den digitale hverdag». Prosjektet er et rehabiliteringsprosjekt, hvor

Detaljer

Omsorgstjenester Bransjestatistikk 2010

Omsorgstjenester Bransjestatistikk 2010 Omsorgstjenester Bransjestatistikk 2010 NHO Service, Lasse Tenden august 2010 Statistikk I denne statistikken anvendes begrepet omsorgs tjenester om hjemmesykepleie, brukerstyrt personlig assistanse(bpa),

Detaljer

Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene?

Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene? Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene? Av Johannes Sørbø og Kari-Mette Ørbog Sammendrag Vi ser i denne artikkelen på hvilke rekrutteringskanaler bedriftene benyttet ved siste rekruttering. Vi

Detaljer

ITS-stasjonen. Kooperative systemer og utvikling av leverandørmarkedet. 24. april 2012

ITS-stasjonen. Kooperative systemer og utvikling av leverandørmarkedet. 24. april 2012 ITS-stasjonen Kooperative systemer og utvikling av leverandørmarkedet 24. april 2012 Det er daglig kø på 10% av Europas motorveger. Forsinkelser fører til unødig drivstofforbruk på 1.9 milliarder liter

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Hva er bredbånd? Kort om begreper, regelverk, nett og teknologier. Torgeir Alvestad Sjefingeniør Post- og teletilsynet

Hva er bredbånd? Kort om begreper, regelverk, nett og teknologier. Torgeir Alvestad Sjefingeniør Post- og teletilsynet Hva er bredbånd? Kort om begreper, regelverk, nett og teknologier Torgeir Alvestad Sjefingeniør Post- og teletilsynet Seminar om bredbåndsutbygging, Gardermoen 24.10-2011 Hva sier regelverket? Definisjoner

Detaljer

B Y N E T T F O R E N E B O L I G E R

B Y N E T T F O R E N E B O L I G E R B Y N E T T F O R E N E B O L I G E R Den fiberrike familien Fremtidssikker infrastruktur for rask kommunikasjon, Internett, digital-tv, telefoni, data, film, spill, arbeid, nytte og underholdning. Når

Detaljer

JULI Graving og kabling BRUKERVEILEDNING

JULI Graving og kabling BRUKERVEILEDNING JULI 2015 Graving og kabling BRUKERVEILEDNING 1 1 DETTE MÅ GJØRES FØR HJEMMESENTRALEN INSTALLERES S 3 2 GRAVING PÅ EIENDOM S 4 3 PLASSERING AV MEDIEKONVERTER OG HJEMMESENTRAL S 7 4 TIPS OM KABLER S 9 5

Detaljer