JONSRUDVEIEN 1 A-F SAMEIET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "JONSRUDVEIEN 1 A-F SAMEIET"

Transkript

1 S.nr JONSRUDVEIEN 1 A-F SAMEIET BETONGUNDERSØKELSE utarbeidet av: Desember 2015

2

3 Betongundersøkelse Side 1.2 INNHOLD 1 INNLEDNING Formål Prosjektorganisasjon Eiendom og bygninger Grunnlagsmateriale INFORMASJON OM BETONGSKADER Generelt om betong og betongskader Klorider Karbonatisering Kombinasjon av klorider og karbonatisering Frost Vedlikeholdsmuligheter Ingen tiltak Preventivt vedlikehold Reparasjon av synlige skader etter hvert som de oppstår Begrenset mekanisk reparasjon Mekanisk reparasjon Elektrokjemiske utbedringsmetoder Forenklet skisse av en bygnings livsløp UNDERSØKELSER OG TILSTANDSVURDERING Visuell Befaring Lokalitet 1-1 (Bunn av vegg ved lekkasjeskade) Lokalitet 1-2 (Brysthøyde vegg ved lekkasjeskade) Lokalitet 1-3 (Ned mot fundament vegg ved lekkasjeskade) Lokalitet 2-1 (Bunn av søyle) Lokalitet 3-1 (Bunn av vegg) Prøver/Målinger Lokalitet 1-1 (Bunn av vegg ved lekkasjeskade) Lokalitet 1-2 ((Brysthøyde vegg ved lekkasjeskade) Lokalitet 1-3 (Ned mot fundament vegg ved lekkasjeskade) Lokalitet 2-1 (Bunn av søyle) Lokalitet 3-1 (Bunn av vegg) RESULTATER/VURDERINGER Prøveresultater Vurdering av skadeomfang/-årsak ANBEFALTE TILTAK VIDERE FREMDRIFT UTBEDRINGSKOSTNAD Side VEDLEGG Vedlegg 1- Kloridanalyser Vedlegg 2- Foto fra undersøkelse

4 Betongundersøkelse Side INNLEDNING 1.1 FORMÅL Jonsrudveien 1 A-F Sameiet har engasjert OBOS Prosjekt AS til å foreta en begrenset stikkprøvekontroll av betongkonstruksjoner i sameiets garasjeanlegg. Formålet med tilstandsanalysen er å få en generell oversikt over tilstanden til betongkonstruksjonene og vurdere hvorvidt det er behov for å iverksette eventuelle preventive tiltak, vedlikehold eller rehabilitering. Rapporten skal danne grunnlag for videre detaljert planlegging og gjennomføring av aktuelle tiltak. Rapporten vil også informere om eventuelt nødvendige tilleggsundersøkelser, skadeutvikling og fremdrift for aktuelle tiltak. Tiltak anbefales ut i fra en totalvurdering basert på visuell undersøkelse, analyseresultater og erfaring fra lignende prosjekter. Ved prioriteringen er det lagt størst vekt på eventuelle forhold som har betydning for personsikkerhet, deretter forhold som har stor økonomisk betydning, som for eksempel følgeskader og merkostnader på andre bygningsdeler. Det presiseres at helt/delvis bruk av denne rapporten til andre prosjekter ikke er tillatt. 1.2 PROSJEKTORGANISASJON Boligselskapet: Selskapets navn : Jonsrudveien 1 A-F Sameiet Styrets leder : Irina Vp Bjarkum Adresse : Jonsrudveien 1 A-F, 0274 Oslo Telefon : E-post : Forretningsfører: Firma : OBOS BBL Adresse : Postboks 6666, St. Olavs Plass, 0129 Oslo Telefon : Tilstandsvurderingen er utført av: Firma : OBOS Prosjekt A/S- Oslo Postadresse : Postboks 6666, St. Olavs Plass, 0129 Oslo Besøksadresse : Vitaminveien 1 A, 0485 Oslo Telefon : Telefaks: : E-post : Hjemmeside :

5 Betongundersøkelse Side EIENDOM OG BYGNINGER Jonsrudveien 1 A-F Sameiet ligger i bydel Ullern i Oslo kommune og har adresse Jonsrudveien 1 A-F, 0274 Oslo. Eiendommen er eiet med et areal på m 2 og har gårdsnummer/bruksnummer 3/491. Sameiets bygningsmasse ble oppført i 1983 og garasjeanlegget i ett plan befinner seg under utearealer mellom sameiets blokker. Bærende konstruksjoner er vegger og søyler. For å kunne planlegge et fornuftig vedlikehold, ønsker sameiet å få kartlagt tilstanden til garasjeanlegget. På bakgrunn av dette er OBOS Prosjekt AS forespurt om å gjennomføre en betongundersøkelse. 1.4 GRUNNLAGSMATERIALE Undersøkelsen er basert på en enkel tilstandsanalyse, med visuelle observasjoner under befaring som suppleres med enkle målinger av karbonatiseringsdybde og armeringsoverdekning. I tillegg foretas en stikkprøvemåling av kloridinnhold i betongen. Ved behov innhentes informasjon fra Plan- og bygningsetatens arkiv (PBE). Det ble avholdt befaring fredag og onsdag (undersøkelsesdato) hvor følgende var tilstede: Øivind Åsrud Styremedlem Jonsrudveien 1 A-F Sameiett Oliver Baum Betongkonsulent OBOS Prosjekt AS

6 Betongundersøkelse Side INFORMASJON OM BETONGSKADER 2.1 GENERELT OM BETONG OG BETONGSKADER Betong har lange tradisjoner som byggemateriale, og er i dag verdens mest benyttede konstruksjonsmateriale. Moderne betongkonstruksjoner består av sand, stein, sement, vann og armeringsstål. Bruken av armert betong startet på 1900 tallet. Det vil si at man begynte å legge inn armeringsstenger slik at en kunne bygge slankere konstruksjoner med større spennvidder. Dette var en revolusjon for bruk av betong som konstruksjonsmateriale. Eksempel på betongkonstruksjoner er boligblokker, garasjeanlegg, bruer, idrettsarenaer etc. I nystøpt betong er armeringen beskyttet av en oksidfilm som dannes på ståloverflaten. Dette fordi sementpastaen danner et basisk miljø med høy ph (ca ). Hvis denne oksidfilmen brytes ned kan armeringen begynne å korrodere (ruste). Nedbrytingen kan forekomme ved for høyt innhold av klorider (salter) i betongen, karbonatisering (fysisk og kjemisk reaksjon mellom CO 2 og sement), eller en kombinasjon av disse. Armeringskorrosjon kan påvirke både levetid og ytelse. Rustproduktene som dannes har 5-7 ganger større volum enn stålvolumet. Denne volumutvidelsen gir en sprengvirkning i betongen. Når denne sprengvirkningen er større enn betongens strekkfasthet, oppstår det riss og deretter avskallinger. Prosessen kan også virke inn på bæreevnen til armerte betongkonstruksjoner og føre til sammenbrudd. I tillegg til armeringskorrosjon, kan det oppstå skader som følge av frost, alkaliereaksjoner, kjemisk/biologisk nedbrytning og mekanisk nedbrytning. Betongskader er et økende problem og reparasjonskostnadene stiger relativt raskt med økende skadeomfang. Skadene kan være vanskelig å oppdage, og når skader først oppdages kan konstruksjonene allerede være svekket. Mange steder er det påkrevet større vedlikehold eller rehabilitering. Kunnskapen i forbindelse med reparasjon av betongskader blir stadig bedre, spesielt med hensyn til skader forårsaket av klorider. Tidligere teknisk viten forutså ikke de problemene man nå avdekker. 2.2 KLORIDER Rustprodukt gir volumutvidelse med påfølgende riss og avskalling. Skader som følge av klorider bør en alltid være på vakt mot, da disse skadene ofte er alvorlige. Kjennetegnet ved kloridinitiert korrosjon er at det gir seg utslag i tydelige gropdannelser på armeringen (ofte omtalt som pitting eller groptæring). Det kan gi store lokale korrosjonsangrep der armeringstverrsnittet blir betydelig redusert, uten at det er synlige tegn til skader på betongoverflaten. Reparasjon av kloridinitierte skader er svært kostbare og per i dag er katodisk beskyttelse den eneste påviste metoden for å stoppe armeringskorrosjon uavhengig av kloridinnholdet (ref. Federal Higway Administration USA). Klorider kan bli tilsatt betongen enten som urenheter i materialer eller tilsetningsstoff, eller ved at de trenger inn i betongen utenfra. Kloridinnholdet i tilsetningsstoffer er i dag begrenset, men tidligere ble det brukt kalsiumklorid som akselerator. Det ble tilsatt ved støping for å unngå at betongen frøs om vinteren, og ga samtidig en akselererende herding av betongen. Kalsiumklorid i betong har skapt store korrosjonsproblemer, og er derfor ikke akseptert lenger. Tinesalter, sjøvann, klorering i vann og industrielle prosesser er i dag de største kloridkildene.

7 Betongundersøkelse Side 2.6 I henhold til Norsk Standard NS 3420 skal ikke kloridinnholdet i armert betong overstige 0,4 masseprosent av sementvekten. For enkelte spesielle konstruksjoner er kravet vesentlig strengere. Det er blant annet konstruksjoner med spennarmering og konstruksjoner i spesielt kloridrike miljøer (utsatt for sjøvann og veisalt). Disse har et krav om at kloridinnholdet ikke skal overstige 0,1 masseprosent av sementmengden. 2.3 KARBONATISERING Pitting på grunn av for høyt innhold av klorider i betongen. Karbonatisering er en fysisk og kjemisk prosess som oppstår når CO 2 (karbondioksid) i luften trenger inn i- og forsurer betongen (reduserer ph-verdien til under 9,5). Dette skjer med all ubehandlet betong og hastigheten på denne prosessen er sterkt avhengig av betongkvaliteten. Når prosessen har kommet så dypt i betongen at den når armeringen, vil denne kunne begynne å ruste. All betong som ikke er beskyttet er utsatt for denne prosessen. Et typisk kjennetegn ved karbonatiseringsinitiert korrosjon er en jevn rustoverflate på armeringsjernet. Betongen utenfor armeringsjernet er ofte sprengt løs når prosessen har kommet langt. Armeringsjern som ligger like under overflaten (liten overdekning) har minst beskyttelse og ruster først. Hvor langt denne prosessen er kommet kontrolleres ved å borre/meisle inn i betongen og påføre et stoff som heter Phenolphtalein (ph-indikator). Karbonatisert betong beholder da sin naturlige gråfarge, mens betongen som ikke er karbonatisert blir rød-rosa. Ut i fra dette kan karbonatiseringsdybden bestemmes. Skader initiert av karbonatisering repareres som oftest ved hjelp av begrenset mekanisk reparasjon og i noen tilfeller av elektrokjemiske metoder. 2.4 KOMBINASJON AV KLORIDER OG KARBONATISERING Den mengde klorider som skal til for å få i gang korrosjon kalles ofte kritisk grenseverdi. Grenseverdier er ikke noe entydig tall, men er bestemt ut i fra betongkvalitet, relativ fuktighet og phnivå rundt armeringen. Studier har vist at kritisk grenseverdi kan variere i området 0,2 2 masseprosent av sementvekten. Kombinasjonen av klorider og karbonatisering i betong øker faren for armeringskorrosjon betydelig. Betong som ikke er karbonatisert har i mer eller mindre grad evnen til å binde klorider som trenger inn. Karbonatiseringsprosessen gjør at bundne klorider i betongen frigjøres og resulteter i økt kloridkonsentrasjon som dyttes gradvis innover i betongen ettersom karbonatiseringen går frem. Det vil da bli en høyere kloridkonsentrasjon ved karbonatiseringsfronten. Når denne fronten når armeringen, vil den kunne forårsake armeringskorrosjon. Når korrosjon først har oppstått er sjansen for videre korrosjon stor, selv om kloridinnholdet i betongen er relativt lavt.

8 Betongundersøkelse Side FROST Betong som fryser i fersk tilstand kan få økt porøsitet, redusert fasthet og vedheft til armeringen. Ved økt porøsitet blir betongen mer åpen. Dermed vil fuktighet og skadelige gasser/væsker lettere trenge inn i konstruksjonen. Herdet betong kan bli forringet av frost ved at fritt vann i betongens porer fryser til is. Det gir en volumutvidelse som medfører strekkspenninger i betongen, og kan resultere i stor sprengvirkning og avskalling av betong. 2.6 VEDLIKEHOLDSMULIGHETER Reparasjonskostnadene i forbindelse med betongskader stiger raskt med økende skadeomfang. Når man har oversikt over en konstruksjons tilstand er det enklere å iverksette beskyttende eller preventive tiltak før en skade oppstår. Vedlikehold kan deles inn i flere deler basert på hvilke tiltak som eventuelt iverksettes Ingen tiltak Eventuelle skader vil uhindret videreutvikle seg. På sikt vil konstruksjonen bli nedbrutt fordi armeringen vil korrodere og korrosjonsproduktene vil sprenge løs betongen. Kost/nytteeffekt: Ingen kostnader nå, men en gradvis nedbrytning av konstruksjonen kan føre til ytterligere kostnader ved senere vedlikehold Preventivt vedlikehold Preventivt vedlikehold innebærer en overflatebehandling av betongen for å beskytte mot videre nedbrytning. Dette beskytter blant annet mot inntrengning av sure gasser i lufta og fuktbelastning. Kost-/nytteverdien av preventive tiltak er langt større enn verdien av reparasjoner, fordi den videre skadeutviklingen på konstruksjonen vil gå langsommere Reparasjon av synlige skader etter hvert som de oppstår Dette prinsippet er enkelt ved at det vil pågå kontinuerlige reparasjoner i all fremtid da nye synlige skader fortløpende vil utvikles. Metoden vil kun gi en beskyttelse helt lokalt der skadene repareres. Kost/ nytteeffekten er svært dårlig, da man bare venter på at skadene skal oppstå. Det gir ingen preventiv beskyttelse Begrenset mekanisk reparasjon Begrenset mekanisk reparasjon er den mest benyttede metoden for betongreparasjon. Alle synlige betongskader utbedres og deretter påføres det en egnet overflatebehandling (Spesialmaling på vegger og tak samt tett belegg på gulv). Dette gir en meget god kost / nytteeffekt, men effekten avtar desto lengre tid en venter før reparasjonen gjennomføres Mekanisk reparasjon Mekanisk reparasjon går ut på det samme som begrenset mekanisk reparasjon. Forskjellen er at en her må fjerne all karbonatisert betong som omslutter armeringen. Dette uavhengig om det har oppstått skader. Kost/ nytteeffekten er dårlig, siden reparasjonsomfanget (og dermed også kostnadene) ofte blir meget stort.

9 Betongundersøkelse Side Elektrokjemiske utbedringsmetoder Katodisk beskyttelse (KB): For konstruksjoner som inneholder klorider er KB den mest benyttede utbedringsmetoden. KB innebærer bruk av en lav likestrøm for å beskytte armeringen mot korrosjon. Det foretas en enklere form for betongreparasjon (begrenset mekanisk reparasjon) og konstruksjonen påføres en egnet overflatebehandling. Utbedringen har en høyere engangskostnad, men gir lengre vedlikeholdsintervall og større sikkerhet mot utvikling av nye skader enn de øvrige metodene. Etter utførelsen overvåkes ofte KB- installasjonen via data/modem. Dette gjøres for å sikre at det virker og er justert riktig. Kloriduttrekk: Klorider i konstruksjonen fjernes ved å påføre et elektrisk felt mellom armeringen og betongoverflaten. Kloridene beveger seg ut av betongen og det dannes et beskyttende passivsjikt av hydroksylioner rundt armeringen. Prosessen er avhengig av at all armeringen er i elektrisk kontakt. Kostnadene ved kloriduttrekk er relativt høye, men det utføres som en engangsjobb og gir dermed ingen påløpende kostnader. Våre erfaringer viser at kloriduttrekk egner seg dårlig ved stort kloridinnhold (Større enn 1,0 % av sementvekt), der hvor kloridene har kommet forbi armeringsjernene og der hvor kloridene følger riss fra overkant til underkant av betongdekker. Det er vanskelig å få ut alle kloridene, og det er ingen overvåkning i etterkant. Metoden anbefales heller ikke ved innstøpte klorider. Realkalisering: Hensikten med realkalisering er å øke betongens ph-verdi, slik at armeringen igjen blir beskyttet (av en oksidfilm). Metoden egner seg for konstruksjoner hvor karbonatiseringen er kommet inn til/ forbi armeringen. Kostnadene ved realkalisering er relativt høye, men det utføres som en engangsjobb. Det egner seg godt for steinsatt betong. Metoden bør vurderes kritisk opp mot mekanisk reparasjon. Metoden egner seg ikke i konstruksjoner som har klorider Forenklet skisse av en bygnings livsløp Uten vedlikehold vil en bygning etter hvert forfalle. Selv med jevnt vedlikehold vil en bygning brytes langsomt ned. Etter en tid må nedbrytningen utbedres for å løfte bygningen opp til opprinnelig standard. Dersom bygningen skal løftes ytterligere opp til en standard over den opprinnelige for å tilfredsstille dagens økende komfortkrav, kreves ombygging. Fra dette punktet starter syklusen igjen med jevnt vedlikehold, sakte nedbryting, utbedring og eventuell ombygging. Det er viktig at den som forvalter bygninger ser disse mekanismene og planlegger deretter. Boligselskapet v/styret må således planlegge alle vedlikeholdsaktiviteter og ha nødvendig budsjettmessig kontroll over de tiltak som må utføres. Det bør derfor være et mål å utføre mest mulig planlagt vedlikehold. Riktig planlegging av vedlikeholdet vil totalt sett gi lavere vedlikeholdskostnader.

10 Betongundersøkelse Side UNDERSØKELSER OG TILSTANDSVURDERING Referansegrunnlag Tilstandsvurderingen er utført i henhold til Norsk Standard NS 3424 Tilstandsanalyse for byggverk. Det er en utvidet nivå 1 undersøkelse, med de begrensninger som ligger i vårt tilbud. Som vedlegg til rapporten følger: Kloridanalyser Foto fra befaring Undersøkte lokaliteter: Lokalitet 1-1: Bunn av vegg ved lekkasjeskade. Lokalitet 1-2: Brysthøyde vegg ved lekkasjeskade. Lokalitet 1-3: Ned mot fundament ved lekkasjeskade. Lokalitet 2-1: Bunn av søyle med tegn til skader. Lokalitet 3-1: Bunn av vegg med lite tegn til skader. 3.1 VISUELL BEFARING I forbindelse med betongundersøkelsen ble det gjennomført en visuell befaring av garasjeanlegget. Det ble stedvis observert synlige skader i form av delamineringer, avskallinger og synlig korrodert armering på søyler. De fleste søyler har tegn til fuktinntrengning, malingsavflassing og frostskader. På bunn av vegger ble det de fleste steder observert relativt store synlige skader i form av store delamineringer, avskallinger og kraftig korrodert armering. I områder hvor det ikke er biloppstillingsplasser og der veggene er av lettbetong, er registrert skadeomfang mindre, og gjennomgående for disse områdene er at de har en del aldersslitasje, men lite tegn til skader. For ytterligere informasjon om den generelle tilstanden vises det til bilder i vedlegg Lokalitet 1-1 (Bunn av vegg ved lekkasjeskade) Ved visuell befaring ble det observert store skader. I bunn av vegg har delaminert og avskallet betong blitt fjernet i forbindelse med reparasjon av lekkasje i tak/vegg over lokalitet. All synlig armering ble observert kraftig korrodert Lokalitet 1-2 (Brysthøyde vegg ved lekkasjeskade) Ved visuell befaring ble det ikke observert tegn til skader Lokalitet 1-3 (Ned mot fundament vegg ved lekkasjeskade) Det ble pigget ut et lite område (ca 100 mm nedover) mot bunn av vegg med store synlige skader Lokalitet 2-1 (Bunn av søyle) Ved visuell befaring ble det observert synlige skader i bunn av søyle. Frilagt korrodert armering, tegn til fuktinntrengning, malingsavflassing og noe tegn til frostskader Lokalitet 3-1 (Bunn av vegg) Ved visuell befaring ble det observert lite tegn til skader. Lokasjon ble valgt grunnet lite tegn til skader. Det ble observert delaminering og korrodert armering ca. 1 m til høyre for lokasjon nærme biloppstillingsplass.

11 Betongundersøkelse Side PRØVER/MÅLINGER Feltundersøkelsen omfatter: Kartlegging av bom. Måling av armeringsoverdekning (avstand fra betongoverflaten og inn til armeringen). Måling av karbonatiseringsdybde. Uttak av 9 stk. støvprøver til kloridanalyser ved 5 lokaliteter. Undersøkelsen/prøvene antas å være representative for sameiets garasjeanlegg Lokalitet 1-1 (Bunn av vegg ved lekkasjeskade) Det ble boret ut støvprøve i sjiktet 0 (25) - 40 (65) mm. Prøven ble boret fra armeringsjernets dybde på 25 mm og videre innover da betong har blitt fjernet i forbindelse med en lekkasjereparasjon. Karbonatiseringsdybden ble målt Lokalitet 1-2 ((Brysthøyde vegg ved lekkasjeskade) Det ble utført overdekningsmåling. Det ble boret ut støvprøve i sjiktet 0-40 mm.. Karbonatiseringsdybden ble målt. Det ble ikke registrert bom i området hvor prøven ble tatt ut Lokalitet 1-3 (Ned mot fundament vegg ved lekkasjeskade) Det ble boret ut støvprøve i sjiktet 0-40 mm ca 100 mm under gulv Lokalitet 2-1 (Bunn av søyle) Det ble foretatt måling av armeringsoverdekning. Det ble boret ut støvprøver i tre sjikt, henholdsvis 0 20 mm, mm og mm. Karbonatiseringsdybden ble målt. Det ble registrert bom i området Lokalitet 3-1 (Bunn av vegg) Det ble foretatt måling av armeringsoverdekning. Det ble boret ut støvprøver i tre sjikt, henholdsvis 0 20 mm, 0 40 mm og mm. Karbonatiseringsdybden ble målt. Det ble ikke registrert bom i området, men ca 1 m til høyre for lokalitet 3-1 ble det observert avskallet betong og korrodert armering.

12 Betongundersøkelse Side RESULTATER/VURDERINGER Vurderinger er basert på registreringer gjort ved den visuelle kontrollen og på resultater fra undersøkelser/analyser. 4.1 PRØVERESULTATER Resultatene fra kloridanalysene er markert med følgende fargekode med bakgrunn i Norsk Standard «NS 3420» hvor kritisk kloridgrense er på 0,4 % kloridinnhold av sementvekt: Grønt: Gult: Rødt: Sone med liten eller lav fare for armeringskorrosjon Overgangssone med usikker/mulig armeringskorrosjon Sone med stor fare for armeringskorrosjon Lokalitet/ beskrivelse Lokalitet 1-1: Bunn av vegg ved lekkasjeskade Lokalitet 1-2: Brysthøyde vegg ved lekkasjeskade Lokalitet 1-3: Ned mot fundament vegg (ca 100 mm) ved lekkasjeskade Lokalitet 2-1: Bunn av søyle Lokalitet 3-1: Bunn av av vegg med lite tegn til skader Overdekning til armering (mm) Prøvenr. L1-1: 0 mm Prøvenr. L1-2: mm Prøvenr. L1-3: - Prøvenr. L2-1: mm Prøvenr. L3-1: mm Karbonatiseringsdybde (mm) Prøvenr. L1-1: 0-2 mm Prøvenr. L1-2: 0-2 mm Prøvenr. L1-3: - Prøvenr. L2-1: 0-2 mm Prøvenr. L3-1: 0-2 mm Dybde prøve (mm) Prøvenr. L1-1: 0 (25) - 40 (65) mm opprinnelig overdekning på 25 mm fjernet ifb med reparasjon av skade Prøvenr. L1-2: 0-40 mm Prøvenr. L1-3: 0-40 mm Prøvenr. L2-1: 0-20 mm mm mm Prøvenr. L3-1: 0-20 mm mm mm Kloridinnhold % av betongvekt Prøvenr. L1-1: 0,161 % Prøvenr. L1-2: 0,012 % Prøvenr. L1-3: 0,161 % Prøvenr. L2-1: 0,347 % 0,347 % 0,280 % Prøvenr. L3-1: 0,012 % 0,010 % 0,012 % Kloridinnhold % av sementvekt *) Prøvenr. L1-1: 1,4 % Prøvenr. L1-2: 0,1 % Prøvenr. L1-3: 1,4 % Prøvenr. L2-1: 3,0 % 3,0 % 2,4 % Prøvenr. L3-1: 0,1 % 0,1 % 0,1 %

13 Betongundersøkelse Side VURDERING AV SKADEOMFANG/-ÅRSAK Jonsrudveien 1 A-F Sameiet har ett garasjeanlegg beliggende under uteområder mellom sameiets blokker. Garasjeanlegget har ca 50 biloppstillingsplasser og det ble telt opp totalt 24 stk. søyler. I forbindelse med undersøkelsen ble det foretatt stikkprøvekontroller på bunn av vegger, bunn av èn søyle og èn lokasjon på vegg i brysthøyde i garasjeanlegget. For øvrig ble det gjennomført en generell visuell kontroll. Det naturlige innholdet av klorider i betong regnes å være inntil 0,1 % av sementvekten. Verdier som ligger i nærheten av dette, ligger under kravene gitt i Norsk Standard NS Denne sier at kloridinnholdet ikke skal overstige 0,4 %. Orienterende korrosjonsrisiko er angitt til å være minimal ved lavere kloridinnhold. Tabell 2: Orienterende grenseverdier for kloridinnhold og korrosjonsfare. Kloridinnhold % av sementvekt Korrosjonsrisiko < 0,4 % Minimal 0,4-1,0 % Mulig 1,0-2,0 % Sannsynelig 2,0 % Sikker For å sørge for heft mellom armering og betong må all armering omsluttes av betong. Det er derfor viktig at minsteverdier for overdekning følges. Krav til dette er gitt i Norsk Standard. Overdekningen sørger i tillegg for å beskytte armeringen mot korrosjon. Det ble påvist forhøyede kloridverdier på 3 av 5 valgte lokaliteter i garasjeanlegget (jfr. punkt 4.1 Prøveresultater). Orienterende korrosjonsrisiko på grunn av klorider er angitt i tabell 2. Lokaliteter ble valgt ut i fra observert skadeomfang, og på bunn av vegger ble det valgt èn vegg med stort synlig skadeomfang, og èn med relativt lite tegn til synlige skader. Resultatene fra kloridanalysene på vegger gjenspeiler i stor grad observert skadeomfang. Prøven på bunn av vegg der det ikke ble registrert forhøyede kloridverdier er i et område hvor det ikke er biloppstillingsplass. Det er stedvis også vegger oppført i lettbetong (leca eller lignende) hvor det ikke ble observert store skader. Analyseresultatene indikerer at de gjennomgående høye kloridkonsentrasjonene i bunn av vegg med synlige skader og bunn av søyle skyldes tilførte klorider fra biler som trekker inn tinesalt om vinteren. Observasjonene og prøveresultatene indikerer at man har samme type skadeomfang på nesten alle søyler. På store deler av veggene ser man tegn til samme type skadeomfang som på bunn av vegg ved lekkasjeskade. Skadene er relativt store og store deler av armeringen er korrodert. Det antas at søyler er konstruert med en annen betongkvalitet (tettere, mindre porøs og dermed mer bestandig) enn vegger da analyseresultatene viser høyere kloridnivå på søyler enn vegger, men registrert skadeomfang på vegger er mye større enn på søyler. Armeringsoverdekningen ble målt i alle de undersøkte lokaliteter og varierer i alt fra 0 mm 50 mm (jfr. punkt 4.1 Prøveresultater). Målt karbonatiseringsdybde i de samme områdene ligger mellom 0 mm og 2 mm. Det er derfor ikke grunn til å tro at armeringen ligger i karbonatisert betong. Armeringen ved eventuelle riss kan være spesielt utsatt i tillegg til der armeringen stedvis har lav overdekning eller mangler overdekning.

14 Betongundersøkelse Side ANBEFALTE TILTAK Med bakgrunn i den gjennomførte stikkprøvebaserte betongundersøkelsen er det behov for rehabilitering og vedlikehold av sameiets garasjeanlegg. Undersøkelsen påviste forhøyede kloridverdier på tre av fem lokaliteter i garasjene. Det antas at dette er et gjennomgående problem i bunn av garasjeanleggets vegger. Flere steder er kloridnivåene meget høye og de visuelle observasjonene underbygger prøveresultatene da det på bunn av de fleste vegger ble observert store avskallinger og korrodert armering. Gjennomgående for garasjeanleggets søyler er tegn til malingsavlassing, stedvise avskallinger og synlig korrodert armering. I tillegg ble det registrert «bom» mange steder som tyder på delamineringer og armeringskorrosjon. I konstruksjoner med høyt innhold av klorider, anbefaler vi at det benyttes en elektrokjemisk utbedringsmetode. Vår erfaring viser at den best egnede metoden er katodisk beskyttelse (KB). Dette innebærer at det først gjennomføres en begrenset mekanisk reparasjon av betongskader, i form av bom, riss, støpereir etc. Deretter monteres det en spesialanretning og det påføres en lav likestrøm for å beskytte armeringen mot korrosjon. Til slutt påføres konstruksjonen en egnet overflatebehandling. For å bremse den potensielle skadeutviklingen er det viktig å begrense videre tilføring av klorider. Etter utførelsen overvåkes ofte KB- installasjonen via data/modem. Dette gjøres for å sikre at det virker og er justert riktig. Med bakgrunn i resultatene anbefales det at armeringen i garasjeanleggets søyler og vegger med skader beskyttes katodisk. For øvrig anbefales det at betongkonstruksjoner med skader utbedres med en begrenset mekanisk reparasjon. Ved en eventuell rehabilitering med bruk av KB vil det være naturlig å se på skadeomfanget på de forskjellige konstruksjonsdelene og muligens begrense omfanget av rehabiliteringen noe. Dette vil kunne være aktuelt for bunn av vegger hvor det ikke er biloppstillingsplasser og skadeomfanget antageligvis ser ut til å være relativt begrenset. Det samme gjelder lettbetongvegger. Det anbefales å etablere hulkil i bunn av alle vegger og søyler i garasjeanlegget for å hindre ytterligere inntrengning av klorider, men også for å hindre fremtidig fuktinntrengning og frostskader på betongkonstruksjonene. Betongoverflater anbefales malt med en CO 2-bemsende maling for å hindre videre karbonatisering av betongen. Det anbefales også å beskytte armeringen ned mot fundamenter da det ble påvist forhøyede kloridverdier også under bakkeplan i vegg. Dette vil med stor sannsynlighet også være tilfelle for søyler, og det anbefales å beskytte armering ned mot fundament i søyler. Det kan vise seg at armeringen stedvis er utsatt for så mye korrosjon at den må forsterkes eller eventuelt byttes ut med ny armering. Dette vil stedvis kunne gjelde bunn av vegger hvor det ble observert mye korrosjon på armeringsjern. Blir dette aktuelt vil det være nødvendig med bistand fra statiker. 6 VIDERE FREMDRIFT For å hindre videre skadeutvikling, anbefales det at planlegging av de beskrevne tiltakene iverksettes og gjennomføres i løpet av Det er verdt å merke seg at reparasjonskostnader i forbindelse med betongskader generelt stiger relativt raskt med økende skadeomfang. Gjennomføring av større vedlikeholdsoppgaver er en krevende og ofte kostbar prosess. For å få en best mulig utnyttelse av ressursene, anbefales boligselskapet å benytte profesjonell hjelp i gjennomføringen. OBOS Prosjekt AS har lang erfaring med slike prosjekter og kan bistå boligselskapet med blant annet tilbudsinnhenting, kontraktsinngåelse, oppfølging av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) og kontroll med gjennomføringen.

15 Betongundersøkelse Side UTBEDRINGSKOSTNAD Det er på dette stadiet vanskelig å forutse kostnader forbundet med aktuelt vedlikehold. Basert på overslagsberegninger og erfaring fra tilsvarende prosjekter kan vi presentere erfaringstall for enkelte operasjoner. Prisene styres i stor grad av markedet, og vil blant annet være avhengig av både sesong og oppdragsmengde for entreprenørene som gir tilbud. Estimatene inkluderer ikke eventuelle kostnader til administrasjon, prosjektering, tilbudsinnhenting, kontrahering med entreprenør, prosjekt- og byggeledelse og lignende. Det bør også forventes tilleggskostnader for enkelte uforutsette arbeidsoperasjoner. Dette utgjør totalt ca % av kostnad til entreprenør. Behovet for meisling og begrenset mekanisk rep arasjon av betongskader er vanskelig å fastsette før rehabiliteringen er igangsatt. Sameiet bør derfor ta høyde for noe tillegg i disse prisene da det på bunn av vegger ble registrert relativt stort skadeomfang. I tilsvarende prosjekt koster erfaringsmessig reparasjoner (inkludert meisling, oppbygging av forskaling, rengjøring/korrosjonsbeskyttelse av armering, påføring av heftbro og utstøping med reparasjonsmørtel) ca. kr ,- /m 2 eks. mva. Prisen vil variere med antall betongskader. I tillegg må det legges på % for uforutsett, samt rigg og drift. Eventuell katodisk beskyttelse i bunn av søyler vil trolig koste ca. kr ,- eks. mva per stk. og prisen for å beskytte alle søyler vil da ligge på ca ,- eks. mva. Totalpris for utbedring av vegger er vanskelig å gi et anslag på da det vil variere med antall vegger hvor det kan være aktuelt med forsterkning av eksisterende armering eller etablering av ny armering. Etableres ny armering vil man antageligvis ikke etablere katodisk beskyttelse, men omfanget av en begrenset mekanisk reparasjon vil være større. Dette vil vise seg ved en eventuell rehabilitering og løsninger på forsterkning/etablering av ny armering må da finnes i samråd med statiker. Pris for etablering av KB på vegger vil trolig koste ca 1 000,- eks mva per løpemeter. Prisene inkluderer kontroll av armeringskontinuitet. Ved manglende kontinuitet vil det være behov for montering av langtidsbestandige kontinuitetskoblinger. Disse koster ca / stk. eks. mva. Med etablirng av et KB-anlegg er det nødvendig med kontrollskap for KB inkl. elektronisk overvåkning. Dette koster ca ,- eks. mva pr. stk. I garasjeanlegget vil det være behov for ett kontrollskap. Etter eventuell innhenting av tilbud fra entreprenør vil vi være bedre i stand til å lage et budsjett for arbeidet.

16 Stikkprøvebasert betongundersøkelse av vegger/søyler i garasjeanlegg Vedlegg 1 KLORIDANALYSER- Ved bruk av Quantab- test Saksbehandler i OBOS Prosjekt AS: Oliver Baum Oppdragsgiver/kunde: Jonsrudveien 1 A-F Sameiet Jonsrudveien 1 A-F 0274 Oslo Lokalitet/ prøvenr. Garasjeanlegg Jonsrudveien 1 A-F Dybde (mm) Overdekning til arm. (mm) Karbonatiseringsdybde (mm) Rapportnr: Kontrollnr. Quantab- strips: A5019 Nedre deteksjonsgrense 33 mg Cl-/L Mindre verdier er ekstrapolerte Prosjektnr: Dato: /70 Prøvetaking: Kloridtesting: Kloridinnhold % av betongvekt % av sementvekt *) L1-1: Bunn av vegg ved reparasjon av lekkasje (25)-40 ( ,0 4, ,161 1,4 L1-2: Brysthøyde vegg ved reparasjon av lekkasje ,0 0,8 12 0,012 0,1 L1-3: Ned mot fundament vegg (ca 100 mm) ,0 4, ,161 1,4 L2-1: Bunn av søyle ,0 6, ,347 3,0 L2-1: ,0 6, ,347 3,0 L2-1: ,0 5, ,280 2,4 L3-1: Bunn av vegg ,0 0,2 12 0,012 0,1 L3-1: ,0 0,6 <10 0,010 0,1 L3-1: ,0 0,8 12 0,012 0,1 *) Antatt densitet av betong er 2400 kg/m3 og antatt sementinnhold er 280 kg/m3 **) nd= ikke påvist. Med mindre annet avtales, blir rester av prøvematerialet lagret i 2 uker etter at testresultatene foreligger. Innveid mengde betong (g) Avlest verdi Quantab Mengde Cl - (mg/l)

17 Stikkprøvebasert betongundersøkelse av garasjeanlegg Vedlegg 2 side 1 Bilde nr. 1 Bildet viser nedkjøring til garasjeanlegget som ligger under grøntareal mellom blokkene i Jonsrudveien 1 A-F Sameiet. Bilde nr. 2 Bildet viser deler av garasjeanlegget med søyler med relativt stort spenn mellom seg. Det er tre biloppstillingsplasser mellom søylene på bildet. P:\5535 Jonsrudveien 1 A-F\2015 BETONG\3 PROSJEKTDOKUMENTER\3.00 Tilstandsrapporter\Bildevedlegg.doc

18 Stikkprøvebasert betongundersøkelse av garasjeanlegg Vedlegg 2 side 2 Bilde nr. 3 Bildet viser søyle med synlige tegn til skader, malingsavflassing, tegn til frostskader og registrert «bom». Bilde nr. 4 Bildet viser samme søyle som i bilde nr. 3 etter lett hammerbanking. Delaminering skaller av og korrodert armering kommer til syne. P:\5535 Jonsrudveien 1 A-F\2015 BETONG\3 PROSJEKTDOKUMENTER\3.00 Tilstandsrapporter\Bildevedlegg.doc

19 Stikkprøvebasert betongundersøkelse av garasjeanlegg Vedlegg 2 side 3 Bilde nr. 5 Bildet viser område hvor lekkasjeskade blir utbedret. Nederst langs vegg ser man frilagt korrodert armering langs store deler av veggen. Bilde nr. 6 Bildet viser korrodert armering fra bunn av vegg i bilde nr. 5. Armeringen er kraftig korrodert. P:\5535 Jonsrudveien 1 A-F\2015 BETONG\3 PROSJEKTDOKUMENTER\3.00 Tilstandsrapporter\Bildevedlegg.doc

20 Stikkprøvebasert betongundersøkelse av garasjeanlegg Vedlegg 2 side 4 Bilde nr. 7 Bildet viser typisk vegg i sameiets garasjeanlegg. Tydelige tegn til delamineringer, fuktinntrengning og malingsavflassing. Bilde nr. 8 Bildet viser samme sted som bilde nr. 7 etter lett hammerbanking på delaminerte flater. Kraftig korrodert armering og skadeomfang antas å være slik som man observerer på bunn av vegg ved lekkasjeskade. P:\5535 Jonsrudveien 1 A-F\2015 BETONG\3 PROSJEKTDOKUMENTER\3.00 Tilstandsrapporter\Bildevedlegg.doc

21 Stikkprøvebasert betongundersøkelse av garasjeanlegg Vedlegg 2 side 5 Bilde nr. 9 Bildet viser hjørne hvor vann blir stående mot vegg. Tegn til fuktinntrengning, malingsavflassing, frostskader og delamineringer på vegg. Bilde nr. 10 Bildet viser tynt belegg på gulv som skaller av mot vegg. Man kan observere saltavsetninger i overgang gulv/vegg (hvite krystaller) P:\5535 Jonsrudveien 1 A-F\2015 BETONG\3 PROSJEKTDOKUMENTER\3.00 Tilstandsrapporter\Bildevedlegg.doc

22 Stikkprøvebasert betongundersøkelse av garasjeanlegg Vedlegg 2 side 6 Bilde nr. 11 Bildet viser frilagt, korrodert armering. Skadene antas å skyldes inntrengning av klorider, men også lav overdekning av armeringsjern. Bilde nr. 12 Bildet viser lokalitet L1-1 bunn av vegg ved lekkasjeskade. Frilagt korrodert armering P:\5535 Jonsrudveien 1 A-F\2015 BETONG\3 PROSJEKTDOKUMENTER\3.00 Tilstandsrapporter\Bildevedlegg.doc

23 Stikkprøvebasert betongundersøkelse av garasjeanlegg Vedlegg 2 side 7 Bilde nr. 13 Bildet viser lokalitet L1-2 brysthøyde vegg ved lekkasjeskade. Ingen tegn til skader. Bilde nr. 14 Bildet viser lokalitet L1-3 som er tatt ned mot fundament i vegg ved lekkasjeskade. P:\5535 Jonsrudveien 1 A-F\2015 BETONG\3 PROSJEKTDOKUMENTER\3.00 Tilstandsrapporter\Bildevedlegg.doc

24 Stikkprøvebasert betongundersøkelse av garasjeanlegg Vedlegg 2 side 8 Bilde nr. 15 Bildet viser lokalitet L2-1 bunn av søyle. Søppelkasser og innkjøring til garasje lengst bak i bildet. Bilde nr. 16 Bildet viser lokalitet L3-1 bunn av vegg med lite tegn til skader. Avskalling med frilagt korrodert armering med liten opprinnelig overdekning kan observeres ca 1 m til høyre for lokalitet. P:\5535 Jonsrudveien 1 A-F\2015 BETONG\3 PROSJEKTDOKUMENTER\3.00 Tilstandsrapporter\Bildevedlegg.doc

25 Stikkprøvebasert betongundersøkelse av garasjeanlegg Vedlegg 2 side 9 Bilde nr. 17 Bildet viser lokasjon L3-1 med søppelkasser og innkjøring til garasjeanlegg lengst bak i bildet. Bilde nr. 18 Bildet viser vegg av lettbetong med synlig aldersslitasje, men lite tegn til skader. P:\5535 Jonsrudveien 1 A-F\2015 BETONG\3 PROSJEKTDOKUMENTER\3.00 Tilstandsrapporter\Bildevedlegg.doc

Nedre Berglia garasjer Vedlegg 4, armeringskorrosjon i betong s. 1/5

Nedre Berglia garasjer Vedlegg 4, armeringskorrosjon i betong s. 1/5 Nedre Berglia garasjer Vedlegg 4, armeringskorrosjon i betong s. 1/5 Armeringskorrosjon i betong HVA ER BETONG OG HVORFOR BRUKES ARMERING Betong består av hovedkomponentene: Sand / stein Sement Vann Når

Detaljer

Ødegård og Lund AS Rødbergveien 59 B 0591 OSLO Telefon: 22 72 12 60, Telefax: 22 72 12 61 e. mail: olbetong@online.no.

Ødegård og Lund AS Rødbergveien 59 B 0591 OSLO Telefon: 22 72 12 60, Telefax: 22 72 12 61 e. mail: olbetong@online.no. 1 0. OPPDRAGSOVERSIKT RAPPORTENS TITTEL: Øvre Sogn Borettslag RAPPORT NR.: Ø.L. 1832 Tilstandsanalyse av P-hus i armert betong OPPDRAGSGIVER: SAKSBEHANDLER: FAGANSVARLIG: Øvre Sogn Borettslag v. styreleder

Detaljer

ØDEGÅRD OG LUND AS Konsulenttjenester innen betongrehabilitering

ØDEGÅRD OG LUND AS Konsulenttjenester innen betongrehabilitering ØDEGÅRD OG LUND AS Konsulenttjenester innen betongrehabilitering BAKEROVNGRENDA HUSEIERFORENING BEGRENSET TILSTANDSANALYSE AV GARASJE I ARMERT BETONG OPPDRAGSGIVER: BAKEROVNGRENDA HUSEIERFORENING HØST

Detaljer

INNHOLD. 1. INNLEDNING Side SAMMENDRAG AV REGISTRERTE FORHOLD Side REGISTRERINGER Side 4 BILAG: Rapport kloridanalyse. Notat betongskader

INNHOLD. 1. INNLEDNING Side SAMMENDRAG AV REGISTRERTE FORHOLD Side REGISTRERINGER Side 4 BILAG: Rapport kloridanalyse. Notat betongskader INNHOLD 1. INNLEDNING Side 2 2. SAMMENDRAG AV REGISTRERTE FORHOLD Side 3 3. REGISTRERINGER Side 4 BILAG: Rapport kloridanalyse. Notat betongskader 2. SAMMENDRAG AV REGISTRERTE FORHOLD På befaringen 10.01.13

Detaljer

OPPSUMMERING TILSTAND / TILTAK

OPPSUMMERING TILSTAND / TILTAK OPPSUMMERING TILSTAND / TILTAK s.1 Ødegård og Lund AS Rødbergveien 59 B 0591 Oslo Tlf: 22721260 bjorn.lund@olbetong.no Prosjekt: Trolldalen 1 Borettslag. Betongrehabilitering av balkonger, terrasser og

Detaljer

Tilstandsrapport for betongfasader ved Vardø kirke

Tilstandsrapport for betongfasader ved Vardø kirke Vardø kommune Tilstandsrapport for betongfasader ved Vardø kirke 2014-06-19 H01 2014-06-19 Tilstandsrapport Kristian Lauknes Jon Luke Svein-Are Hansen Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

Rapport. Oppdragsnavn: Gruben Kirke. Emne: Tilstandsanalyse av betongkonstruksjoner. Dokumentkode: REHAB

Rapport. Oppdragsnavn: Gruben Kirke. Emne: Tilstandsanalyse av betongkonstruksjoner. Dokumentkode: REHAB Rapport Oppdragsnavn: 1400262 Gruben Kirke Emne: Tilstandsanalyse av betongkonstruksjoner Dokumentkode: Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument Høyer Finseth.

Detaljer

Nedbrytningsmekanismer, reparasjon og vedlikehold av betongkonstruksjoner

Nedbrytningsmekanismer, reparasjon og vedlikehold av betongkonstruksjoner Nedbrytningsmekanismer, reparasjon og vedlikehold av betongkonstruksjoner Teknologidagene 2011 Jan-Magnus Østvik Dr. Ing Sjefsingeniør TMT Tunnel- og betongseksjonen Betong er evigvarende, eller? Armerte

Detaljer

TORFINN HAVN: Materialteknologisk utvikling gjennom 40 år offshore Side 12

TORFINN HAVN: Materialteknologisk utvikling gjennom 40 år offshore Side 12 Nr. 3 oktober 2016 10. årgang KATRINE DRETVIK SANDBAKK: Inspeksjon av betongkonstruksjoner Side 4 TORFINN HAVN: Materialteknologisk utvikling gjennom 40 år offshore Side 12 LEIF SANDE: Nedgangstider, økt

Detaljer

Hovedkontor. Rescon Mapei AS Vallsetvegen 6 2120 Sagstua, Norway. Tel.: +47 62 97 20 00 Fax: +47 62 97 20 99 post@resconmapei.no www.resconmapei.

Hovedkontor. Rescon Mapei AS Vallsetvegen 6 2120 Sagstua, Norway. Tel.: +47 62 97 20 00 Fax: +47 62 97 20 99 post@resconmapei.no www.resconmapei. Hovedkontor Produksjon: Gandalf Kommunikasjon AS, www.gandalf.as. Trykk: Grafisk Senter Grøset Rescon Mapei AS Vallsetvegen 6 2120 Sagstua, Norway Tel.: +47 62 97 20 00 Fax: +47 62 97 20 99 post@resconmapei.no

Detaljer

Gimle Terrasse Sameie - Vannlekkasjer og betongskader. Forslag til utbedringer og budsjett. Sammendrag. Betongskader. Gimle Terrasse Sameie

Gimle Terrasse Sameie - Vannlekkasjer og betongskader. Forslag til utbedringer og budsjett. Sammendrag. Betongskader. Gimle Terrasse Sameie Oslo, 6. januar 2016 Gimle Terrasse Sameie - Vannlekkasjer og betongskader. Forslag til utbedringer og budsjett. Sammendrag Gimle Terrasse Sameie har engasjert Oslo Prosjektadministrasjon as til å forestå

Detaljer

Katodisk beskyttelse av betong - rehabilitering av kaier på Statoil sitt anlegg på Kårstø. Norsk Betongforening - 9. oktober 2014

Katodisk beskyttelse av betong - rehabilitering av kaier på Statoil sitt anlegg på Kårstø. Norsk Betongforening - 9. oktober 2014 Katodisk beskyttelse av betong - rehabilitering av kaier på Statoil sitt anlegg på Kårstø Norsk Betongforening - 9. oktober 2014 Innhold Kaienes oppbygging og funksjon Skader og skadeårsaker Vurdering

Detaljer

ULLEVÅLSALLEEN 2 TILSTAND BETONG

ULLEVÅLSALLEEN 2 TILSTAND BETONG Oppdragsgiver Fredensborg Norge as Rapporttype Tilstandsvurdering 2014-08-30 ULLEVÅLSALLEEN 2 TILSTAND BETONG TILSTAND BETONG 2 (17) TILSTAND BETONG Oppdragsnr.: 1120438 Oppdragsnavn: Ullevålsalleen 2

Detaljer

Det er tatt utgangspunkt i krav i NS-EN ISO I SVV Prosesskode 2 er noen av kravene skjerpet, og det er en rekke krav som kommer i tillegg.

Det er tatt utgangspunkt i krav i NS-EN ISO I SVV Prosesskode 2 er noen av kravene skjerpet, og det er en rekke krav som kommer i tillegg. Sjekkliste for prosjekterende av KB Dette er en sjekkliste for prosjekterende av katodisk beskyttelse av betong ved påtrykt strøm. Sjekklisten gjelder katodisk beskyttelse av betong eksponert mot atmosfæren

Detaljer

Spesialinspeksjon Hurtigrutekaien

Spesialinspeksjon Hurtigrutekaien Kirkenes Havn Spesialinspeksjon Hurtigrutekaien 2015-05-29 J02 2015-05-29 Rapport JoLuk MLEng TI A01 2015-05-25 Rapport for intern kontroll JoLuk MLEng TI Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll

Detaljer

Presentasjon for informasjonsmøte i Ullernbakken Boligsameie 1 mars 2016. Av Selvaag Prosjekt

Presentasjon for informasjonsmøte i Ullernbakken Boligsameie 1 mars 2016. Av Selvaag Prosjekt Presentasjon for informasjonsmøte i Ullernbakken Boligsameie 1 mars 2016 Av Selvaag Prosjekt Selvaag Prosjekt Selvaag Prosjekt er et entreprenørselskap heleid av Selvaag Gruppen. Rehabilitering av tidligere

Detaljer

Det er tatt utgangspunkt i krav i NS-EN ISO I SVV Prosesskode 2 er noen av kravene skjerpet, og det er en rekke krav som kommer i tillegg.

Det er tatt utgangspunkt i krav i NS-EN ISO I SVV Prosesskode 2 er noen av kravene skjerpet, og det er en rekke krav som kommer i tillegg. Sjekkliste for prosjekterende av KB Dette er en sjekkliste for prosjekterende av katodisk beskyttelse av betong ved påtrykt strøm. Sjekklisten gjelder katodisk beskyttelse av betong eksponert mot atmosfæren

Detaljer

Tilstandsanalyse nivå 2 Kai Tromsø Skipsverft. Betongkai ved Tromsø Skipsverft

Tilstandsanalyse nivå 2 Kai Tromsø Skipsverft. Betongkai ved Tromsø Skipsverft Rapport Oppdragsgiver: Vervet AS Oppdrag: Tilstandsanalyse nivå 2 Kai Tromsø Skipsverft Emne: Betongkai ved Tromsø Skipsverft Dato: 8. desember 2004 Rev. - Dato Oppdrag / Rapportnr. n200127-1 Oppdragsleder:

Detaljer

Kartlegging av miljøbetingelser i tunneler. Presentasjon av rapporten, av Jon Luke, Norconsult

Kartlegging av miljøbetingelser i tunneler. Presentasjon av rapporten, av Jon Luke, Norconsult Kartlegging av miljøbetingelser i tunneler Presentasjon av rapporten, av Jon Luke, Norconsult Om rapporten Norconsult har gjennomført en undersøkelse av miljøbetingelser i Helltunnelen, Ekebergtunnelen

Detaljer

SANDAKERVEIEN 11 FASADEREHABILITERING

SANDAKERVEIEN 11 FASADEREHABILITERING Beregnet til AS Sandakerveien 11 Dokument type Rapport Dato Sep 2013 SANDAKERVEIEN 11 FASADEREHABILITERING SANDAKERVEIEN 11 FASADEREHABILITERING Revisjon 2013/09/26 Dato 2013/09/05 Utført av EAL Kontrollert

Detaljer

Ødegård og Lund AS Rødbergvn 59 B 0591 OSLO Tlf / fax 22721260 / 61 olbetong@online.no. Vår ref: 1490 / OSØ Dato: 8 juni 2006

Ødegård og Lund AS Rødbergvn 59 B 0591 OSLO Tlf / fax 22721260 / 61 olbetong@online.no. Vår ref: 1490 / OSØ Dato: 8 juni 2006 NOTAT Ødegård og Lund AS Rødbergvn 59 B 0591 OSLO Tlf / fax 22721260 / 61 olbetong@online.no Til: OBOS Prosjekt v. Gitte Bjerkelund Fra Ødegård og Lund AS v. Olav Ødegård Vår ref: 1490 / OSØ Dato: 8 juni

Detaljer

PUNKTVEIEN BORETTSLAG VURDERING AV BYGNINGSTEKNISK VEDLIKEHOLD AV EKSISTERENDE BALKONGER, PÅ KORT OG LANG SIKT

PUNKTVEIEN BORETTSLAG VURDERING AV BYGNINGSTEKNISK VEDLIKEHOLD AV EKSISTERENDE BALKONGER, PÅ KORT OG LANG SIKT C:\ProBygg AS\0050.6010.doc Punktveien Borettslag, Narvik Styret v/ Dag Andre Jensen E-post: dagandre@borettslaget.com Oslo, 29.04.2008 Ref.: ingar.haakestad@probygg.com PUNKTVEIEN BORETTSLAG VURDERING

Detaljer

TOPPEN BORETTSLAG BALKONGER VURDERING AV BYGNINGSTEKNISK VEDLIKEHOLD AV EKSISTERENDE BALKONGER, PÅ KORT OG LANG SIKT

TOPPEN BORETTSLAG BALKONGER VURDERING AV BYGNINGSTEKNISK VEDLIKEHOLD AV EKSISTERENDE BALKONGER, PÅ KORT OG LANG SIKT C:\ProBygg AS\0076.6001.doc Toppen Borettslag, Narvik Styret v/ Yngve Torbergsen E-post: yngvetorgeir@netscape.net Vår ref.: ingar.haakestad@probygg.com Dato: 19.10.2010 TOPPEN BORETTSLAG BALKONGER VURDERING

Detaljer

10.2 NEDBRYTING AV ARMERT BETONG Publikasjon nr. 31 \3\ gir en god oversikt over mulige skadeårsaker, og inneholder en nyttig referanseoversikt.

10.2 NEDBRYTING AV ARMERT BETONG Publikasjon nr. 31 \3\ gir en god oversikt over mulige skadeårsaker, og inneholder en nyttig referanseoversikt. D10 BESTANDIGHET AV BETONG OG STÅL 51 10.2 NEDBRYTING AV ARMERT BETONG Publikasjon nr. 31 \3\ gir en god oversikt over mulige skadeårsaker, og inneholder en nyttig referanseoversikt. 10.2.1 Armeringskorrosjon

Detaljer

Korrosjon av stålarmering i betong

Korrosjon av stålarmering i betong Korrosjon av stålarmering i betong Crash-kurs i korrosjon - Korrosjon for dummies Roar Myrdal Teknisk Direktør Normet Construction Chemicals (hovedstilling) Professor II NTNU (bistilling) SVV Teknologidagene

Detaljer

Weber Betongrehabilitering

Weber Betongrehabilitering Weber Betongrehabilitering 1 Hvorfor skades betong Armeringskorrosjon Det er mange årsaker til skade på betong. Her kan du lese om skadene og hvordan de oppstår. Betong utsettes for mange typer mekanismer

Detaljer

RAPPORT. Rogaland Teater - Betong og tegl ROGALAND TEATER SVG BYGG-BRANN OPPDRAGSNUMMER NILS FÆRING. repo001.

RAPPORT. Rogaland Teater - Betong og tegl ROGALAND TEATER SVG BYGG-BRANN OPPDRAGSNUMMER NILS FÆRING. repo001. ROGALAND TEATER Rogaland Teater - Betong og tegl OPPDRAGSNUMMER 18143003 SVG BYGG-BRANN NILS FÆRING Sammendrag Sweco Norge AS er engasjert av Rogaland Teater ved Øystein Næss for å kartlegge skadeomfang

Detaljer

Densitop /Densiphalt. P-hus - Skansen Borettslag OSLO NYE P-HUS EKSISTERENDE P-HUS. P-hus Sandvika

Densitop /Densiphalt. P-hus - Skansen Borettslag OSLO NYE P-HUS EKSISTERENDE P-HUS. P-hus Sandvika P-hus Sandvika Tett belegg Nye P-hus bør ha vanntette, frostsikre og slitesterke belegg på dekkene. Dette hindrer nedbrytning og reduserer vedlikeholdskostnadene med i størrelsesorden kr 50,- pr. m 2 pr.

Detaljer

Elektrokjemiske metoder ved reparasjon av betongkonstruksjoner. Jan-Magnus Østvik Statens vegvesen, Vegdirektoratet TMT, Tunnel og betongseksjonen

Elektrokjemiske metoder ved reparasjon av betongkonstruksjoner. Jan-Magnus Østvik Statens vegvesen, Vegdirektoratet TMT, Tunnel og betongseksjonen Elektrokjemiske metoder ved reparasjon av betongkonstruksjoner Jan-Magnus Østvik Statens vegvesen, Vegdirektoratet TMT, Tunnel og betongseksjonen Agenda Hvorfor KB? Hva er KB? Hvordan virker KB? Dette

Detaljer

Stavanger kommune. Spesialinspeksjon Betongelementer Øvrige elementer RAPPORT NR: Klubben kai

Stavanger kommune. Spesialinspeksjon Betongelementer Øvrige elementer RAPPORT NR: Klubben kai Betongelementer RAPPORT NR: 58 16 November 2016 Rapport spesialinspeksjon Betongelementer Stålelementer TYPE OBJEKT: Betongkai Kubben kai Konstruksjons nr. K 028 INSPEKSJON UTFØRT PÅ VEGNE AV: RAPPORT

Detaljer

Beregnet til. Prestsletta Huseierforening. Dokument type. Tilstandsvurdering. Dato TILSTANDSVURDERING PRESTSLETTA GARASJEANLEGG

Beregnet til. Prestsletta Huseierforening. Dokument type. Tilstandsvurdering. Dato TILSTANDSVURDERING PRESTSLETTA GARASJEANLEGG Beregnet til Prestsletta Huseierforening Dokument type Tilstandsvurdering Dato 30.10.2015 TILSTANDSVURDERING PRESTSLETTA GARASJEANLEGG TILSTANDSVURDERING PRESTSLETTA GARASJEANLEGG Revisjon 0 Dato 2015/10/30

Detaljer

Nedbryting av belegningsstein med og uten overflatebehandling. Utført i henhold til NS CEN/TS :2006

Nedbryting av belegningsstein med og uten overflatebehandling. Utført i henhold til NS CEN/TS :2006 Nedbryting av belegningsstein med og uten overflatebehandling. Utført i henhold til NS CEN/TS 12390 9:2006 Denne publikasjon er i sin helhet SealTech AS sin eiendom og utnyttelse i strid med lov eller

Detaljer

Kristiansand Kommune, Ingeniørvesenet. Hellemyr, betongteknologisk undersøkelse av høydebasseng. Utgave: 1 Dato:

Kristiansand Kommune, Ingeniørvesenet. Hellemyr, betongteknologisk undersøkelse av høydebasseng. Utgave: 1 Dato: Hellemyr, betongteknologisk undersøkelse av høydebasseng Utgave: 1 Dato: 2012-06-01 Hellemyr, betongteknologisk undersøkelse av høydebasseng 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Hellemyr,

Detaljer

Brukerveiledning for utfylling av befaringsskjema og utboring av betongkjerner

Brukerveiledning for utfylling av befaringsskjema og utboring av betongkjerner Alkalireaksjoner befaringsskjema for kartlegging av konstruksjoner side 1 av 3 Generelt Brukerveiledning for utfylling av befaringsskjema og utboring av betongkjerner Som ledd i forskningsprosjektet Optimal

Detaljer

Nedbryting av belegningsstein med og uten overflatebehandling. Utført i henhold til NS CEN/TS :2006

Nedbryting av belegningsstein med og uten overflatebehandling. Utført i henhold til NS CEN/TS :2006 Nedbryting av belegningsstein med og uten overflatebehandling. Utført i henhold til NS CEN/TS 12390 9:2006 INNLEDNING. SealTech AS introduserte i 1998 som første og eneste firma i Skandinavia et komplett

Detaljer

Gossjohka bru. Befaringsrapport. Næringsavdelingen

Gossjohka bru. Befaringsrapport. Næringsavdelingen Gossjohka bru Kort sammendrag: Det ble utført en enkel inspeksjon av brua ihht Statens Vegvesens Håndbok V441 der skadekonsekvens og skadegrad ble vurdert. Skadegraden ble for kalkutslag: M1, betongavskalling:

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T 2. Observasjoner Det ble på befaringen opplyst om at det kun er registrert sprekker og riss i øverste etasje i trapperom mot vest, se figur 1 for trapperommets beliggenhet. Øvrige deler av bygningen er

Detaljer

Veiledning i metoder for utbedring av karbonatisert betong i verneverdige bygninger

Veiledning i metoder for utbedring av karbonatisert betong i verneverdige bygninger Veiledning i metoder for utbedring av karbonatisert betong i verneverdige bygninger Januar 2004 Jan Lindland, Stærk & co Forord Utbedring av betongskader på verneverdige betongkonstruksjoner reiser en

Detaljer

PROSJEKT: St Hansfjellet P hus. Rehabilitering av garasjeanlegg Side 1.1 KAP. 1 Prinsippbeskrivelse.

PROSJEKT: St Hansfjellet P hus. Rehabilitering av garasjeanlegg Side 1.1 KAP. 1 Prinsippbeskrivelse. PROSJEKT: St Hansfjellet P hus Rehabilitering av garasjeanlegg Side 11 KAP 1 Prinsippbeskrivelse SKISSERING AV GARASJEREHABILITERING 1 0 Bakgrunn Ødegård og Lund AS har fått i oppdrag å skissere det planlagte

Detaljer

Alkalireaksjoner skader bruer og dammer

Alkalireaksjoner skader bruer og dammer Side 1 av 5 Alkalireaksjoner skader bruer og dammer Svein Tønseth/Gemini Foto: SINTEF og Gøril Klemetsen Kjemiske reaksjoner mellom sement og visse typer sand og stein er i ferd med å skade betongen i

Detaljer

Rehabilitering av svømmehaller. Pål Kjetil Eian, seksjonsleder Bygningsfysikk, Norconsult AS

Rehabilitering av svømmehaller. Pål Kjetil Eian, seksjonsleder Bygningsfysikk, Norconsult AS Rehabilitering av svømmehaller Pål Kjetil Eian, seksjonsleder Bygningsfysikk, Norconsult AS 1 Tenk totaløkonomi når ny svømmehall skal planlegges eller eksisterende rehabiliteres! Investeringskostnad +

Detaljer

Katodisk korrosjonsbeskyttelse. www.corroteam.no

Katodisk korrosjonsbeskyttelse. www.corroteam.no Katodisk korrosjonsbeskyttelse Corroteam AS Etablert i 1983 Holder til i Mjøndalen v/drammen Hovedsatsningsområdet er katodisk beskyttelse med påtrykt strøm og offeranoder. Eiere: Strøm-Gundersen: 70%

Detaljer

Den eksakte levetidsmodellen

Den eksakte levetidsmodellen Den eksakte levetidsmodellen Gro Markeset, Dr. ing. Leder for COIN-prosjekt: OPERASJONELL LEVETIDSDESIGN For tidlig nedbrytning kan gi uønsket konsekvenser: Estetiske missfarging, oppsprekking og avskalling

Detaljer

(8) Geometriske toleranser. Geometriske toleranser Pål Jacob Gjerp AF Gruppen Norge AS

(8) Geometriske toleranser. Geometriske toleranser Pål Jacob Gjerp AF Gruppen Norge AS (8) Geometriske toleranser Geometriske toleranser Pål Jacob Gjerp AF Gruppen Norge AS Kursdagene 2011 Ny norsk standard NS-EN 13670: Utførelse av betongkonstruksjoner - konsekvenser og bruk av nytt regelverk

Detaljer

Betongrehabilitering ny veiledning i bruk av standardverket

Betongrehabilitering ny veiledning i bruk av standardverket Betongrehabilitering ny veiledning i bruk av standardverket Eva Rodum Tunnel- og betongseksjonen, TMT Teknologidagene, 2011-10-13 Innhold Bakgrunn bestandighetsproblematikk og skader Betongrehabilitering

Detaljer

KULVERT SLEMMESTAD TILSTANDSKONTROLL

KULVERT SLEMMESTAD TILSTANDSKONTROLL Oppdragsgiver RØYKEN KOMMUNE Rapporttype SKADEREGISTRERING OG VURDERING AV SKADEUTVIKLING 2011-05-26 KULVERT SLEMMESTAD TILSTANDSKONTROLL TILSTANDSKONTROLL 2 (11) KULVERT SLEMMESTAD TILSTANDSKONTROLL Oppdragsnr.:

Detaljer

Elektrokjemi og armeringskorrosjon nasjonalt og internasjonalt. Øystein Vennesland NTNU

Elektrokjemi og armeringskorrosjon nasjonalt og internasjonalt. Øystein Vennesland NTNU Elektrokjemi og armeringskorrosjon nasjonalt og internasjonalt Øystein Vennesland NTNU Tidligere Informasjonsdager Armeringskorrosjon har vært framme som tema flere ganger Senest i 2003 ved spørsmålet:

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Verksgata Borettslag

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Verksgata Borettslag Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Verksgata Borettslag Ekstraordinær generalforsamling i Verksgata Borettslag avholdes Mandag 22 mai 2017 kl. 19:00 på Engelsborg seniorsenter i Helgesens

Detaljer

Presentasjon av balkong og fasadeprosjektet fra styret i Ola Narr BRL.

Presentasjon av balkong og fasadeprosjektet fra styret i Ola Narr BRL. Presentasjon av balkong og fasadeprosjektet fra styret i Ola Narr BRL. Styret har i løpet av høsten og vinteren 2010-11 jobbet videre med balkong og fasadeprosjektet. Tilbakemeldingene fra generalforsamlingen

Detaljer

VIKTIG LES DETTE! OREBAKKEN BORETTSLAG REHABILITERING AV P-HUS. Informasjon til beboere i Orebakken Borettslag 5.2.2014

VIKTIG LES DETTE! OREBAKKEN BORETTSLAG REHABILITERING AV P-HUS. Informasjon til beboere i Orebakken Borettslag 5.2.2014 VIKTIG LES DETTE! REHABILITERING AV P-HUS Informasjon til beboere i Orebakken Borettslag 5.2.2014 1 Ansvarlige personer Driftsansvarlig Nils-Jostein Helland (tlf 93484518) og styremedlem Anette Fjeld (tlf

Detaljer

Kap.: 05 Betongarbeid Side 13 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 05 Betongarbeid Side 13 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav OSLO LUFTHAVN AS 16.01.2014 Kap.: 05 Betongarbeid Side 13 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 05 Betongarbeid Orientering Kapitlet omfatter arbeider forbundet med betongarbeider,

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Beregnet til Aurskog-Høland kommune Dokument type Tilstandsanalyse Dato September, 2013 TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Revisjon 0 Dato 16/09/2013 Utført av Anders Walseth

Detaljer

HRC T-Hodet armering Fordeler for brukerne

HRC T-Hodet armering Fordeler for brukerne HIGH PERFORMANCE REINFORCEMENT PRODUCTS HRC T-Hodet armering Fordeler for brukerne HRC T-hodet armering har spesielle egenskaper som skiller den fra konvensjonell armering. HRC T-hoder forankrer den fulle

Detaljer

UNDERSØKTE KONSTRUKSJONER I HEDMARK

UNDERSØKTE KONSTRUKSJONER I HEDMARK 1 UNDERSØKTE KONSTRUKSJONER I HEDMARK Hedmark Konstr. Observerte nettriss Kjerner Sement/alkalier Reaktive bergarter Konstr. Maks riss i kjerner Riss i Riss i Deform./ type Hvor Areal Maks merket VMG Sement

Detaljer

Gimsøystraumen bru oppfølgningsprosjektet Status pr

Gimsøystraumen bru oppfølgningsprosjektet Status pr Gimsøystraumen bru oppfølgningsprosjektet Status pr. 2010. Jan-Magnus Østvik Statens vegvesen, Vegdirektoratet, TMT (Trafikksikkerhets-, Miljø og Teknologiavdelingen) Tunnel- og betongseksjonen Agenda

Detaljer

Asplan Viak AS er engasjert av Mandal kommune Teknisk Forvaltning for å utarbeide tilstandsanalyse for Buhallene på Nedre Malmø i Mandal kommune.

Asplan Viak AS er engasjert av Mandal kommune Teknisk Forvaltning for å utarbeide tilstandsanalyse for Buhallene på Nedre Malmø i Mandal kommune. II FORORD er engasjert av Mandal kommune Teknisk Forvaltning for å utarbeide tilstandsanalyse for Buhallene på Nedre Malmø i Mandal kommune. Tilstandsanalyse er utført ihht NS 3424 nivå 1. Det er fortatt

Detaljer

Oppdragsgiver: Kystverket Moholmen Fyr Tilstands- og tiltaksvurdering, galleri Dato:

Oppdragsgiver: Kystverket Moholmen Fyr Tilstands- og tiltaksvurdering, galleri Dato: Oppdragsgiver: Oppdrag: 602749-01 Moholmen Fyr Tilstands- og tiltaksvurdering, galleri Dato: 18.06.2015 Skrevet av: Kenneth O. Westeng Kvalitetskontroll: Stein Rydningen MOHOLMEN FYR INNHOLD Innledning...

Detaljer

0 07.05.2015 Utsendt til oppdragsgiver SK TSN TSN REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

0 07.05.2015 Utsendt til oppdragsgiver SK TSN TSN REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Eiganes skole Inneklimavurderinger DOKUMENTKODE 217661 RIBfy NOT 002 EMNE Fukt og muggsoppkartlegging TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Stavanger Eiendom OPPDRAGSLEDER Svein Kyllingstad

Detaljer

D14 BESTANDIGHET AV BETONGELEMENTKONSTRUKSJONER MILJØKRAV OG UTFØRELSE

D14 BESTANDIGHET AV BETONGELEMENTKONSTRUKSJONER MILJØKRAV OG UTFØRELSE 96 D14 BESTANDIGHET AV BETONGELEMENTKONSTRUKSJONER MILJØKRAV OG UTFØRELSE Den prosjekterende har et klart ansvar for å beregne og konstruere bygningskonstruksjonene slik at offentlige krav til personsikkerhet

Detaljer

Berlevåg kommune. Tilstandsvurdering av Dampskipskaia

Berlevåg kommune. Tilstandsvurdering av Dampskipskaia Berlevåg kommune Tilstandsvurdering av Dampskipskaia RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 02 477141 Kunde: Fagleder Robert Moan, Berlevåg kommune, Torget 4, 9980 Berlevåg Tilstandsvurdering av Dampskipskaia

Detaljer

Vedlegg 1.9 NS 3473 PROSJEKTERING AV BETONGKOPNSTRUKSJOENR

Vedlegg 1.9 NS 3473 PROSJEKTERING AV BETONGKOPNSTRUKSJOENR Vedlegg 1.9 NS 3473 PROSJEKTERING AV BETONGKOPNSTRUKSJOENR Beregnings- og konstruksjonsregler Siri Fause Høgskolen i Østfold 1 NS 3473 Prosjektering av betongkonstruksjoner 6.utgave september 2003 Revisjonen

Detaljer

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner :

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner : Dato: 2015-06-04 11:48 STATUSRAPPORT Boligselskap: Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den

Detaljer

(R1) Betongrehabilitering metoder og utførelse MB/16jan13

(R1) Betongrehabilitering metoder og utførelse MB/16jan13 (R1) Betongrehabilitering metoder og utførelse MB/16jan13 Tirsdag 9. april fredag 12. april 2013 1. Omtale "(R1) - Betongrehabilitering - utførelse for produksjonsleder, kontrolleder, formann og bas" er

Detaljer

MULTICONSULT. Oslo Bussterminal Skader oppservert ved befaring

MULTICONSULT. Oslo Bussterminal Skader oppservert ved befaring Bussterminalen 06.11.2011 akse 9-27 C-G. 1. Dekket under gangfelt ser ut til å ha vært skiftet ut og reparert med ny støp. Deler av utbedringen er knekket og sprukket opp i mindre deler. Den nye støpen

Detaljer

Prosjekt 1: Tilstandsutvikling bruer

Prosjekt 1: Tilstandsutvikling bruer Etatsprogrammet Varige konstruksjoner 2012 2015 Teknologidagene Prosjekt 1: Tilstandsutvikling bruer TB1: Tilstandsutvikling nyere betongbruer Stig Henning Helgestad Tunnel- og betong seksjonen Vegdirektoratet

Detaljer

Tilstandsrapport for Enerhaugen. Om bygningene Vann og avløp Varmeanlegg Elektriske anlegg Heiser Brannsikring Styrets vurderinger 01/2017

Tilstandsrapport for Enerhaugen. Om bygningene Vann og avløp Varmeanlegg Elektriske anlegg Heiser Brannsikring Styrets vurderinger 01/2017 01/2017 Tilstandsrapport for Enerhaugen Om bygningene Vann og avløp Varmeanlegg Elektriske anlegg Heiser Brannsikring Styrets vurderinger Foto: Heidi Holopainen STYRET INFORMERER Tilstand og vedlikehold

Detaljer

www Usbl teknisk avdeling Bratlikollen boligsameie Besluttende sameiemøte Fasader og balkonger Trond Hagen Halvor Mohagen

www Usbl teknisk avdeling Bratlikollen boligsameie Besluttende sameiemøte Fasader og balkonger Trond Hagen Halvor Mohagen www Boligbyggelaget Usbl Bratlikollen boligsameie Besluttende sameiemøte Fasader og balkonger 15.06.2016 Usbl teknisk avdeling Trond Hagen Halvor Mohagen Usbl har lang erfaring i rådgiving og prosjekt-

Detaljer

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Dato: 08.11.2013 Utarbeidet av: Runar Skippervik, TOBB Formål TOBB har på oppdrag fra styret i Høgreina BRL foretatt en tilstandsvurdering av deres bygningsmasse.

Detaljer

LOHØGDA BORETTSLAG Vedlikeholdsplan 2012-2016

LOHØGDA BORETTSLAG Vedlikeholdsplan 2012-2016 LOHØGDA BORETTSLAG LOHØGDA BORETTSLAG Vedlikeholdsplan 2012-2016 Formål ved vedlikehold Økt krav om komfort og sakte nedbrytning av bygningsmassen medfører et behov for vedlikehold for å opprettholde bygningstekniske,

Detaljer

Stokke Kommune. Betongkontroll høydebasseng Kihlås. Utgave: 1 Dato:

Stokke Kommune. Betongkontroll høydebasseng Kihlås. Utgave: 1 Dato: Betongkontroll høydebasseng Kihlås Utgave: 1 Dato: 2013-09-11 Betongkontroll høydebasseng Kihlås 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Betongkontroll høydebasseng Kihlås Utgave/dato: 1 /

Detaljer

Betongarbeid i kaldt klima.

Betongarbeid i kaldt klima. Betongarbeid i kaldt klima. hva er viktig sett i fra prosjekterende ingeniør og hva er viktig for byggherre? byggherres ønske om best mulig resultat er viktigst og dette SKAL prosjekterende ingeniør ivareta

Detaljer

Kartlegging av miljøbetingelser

Kartlegging av miljøbetingelser Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Tunnel og betong Dato: Juli 2013 Kartlegging av miljøbetingelser i tunneler Etatsprogrammet Varige konstruksjoner 2012-2015 STATENS VEGVESENS

Detaljer

Vestre Jong Huseierforening Rehabiliteringspakke garasjer til behandling på generalforsamling 14. mars 2017

Vestre Jong Huseierforening Rehabiliteringspakke garasjer til behandling på generalforsamling 14. mars 2017 Vestre Jong Huseierforening Rehabiliteringspakke garasjer til behandling på generalforsamling 14. mars 2017 Innledning Styret fremlegger herved en rehabiliteringspakke bestående av 4 tiltak for garasjeanleggene

Detaljer

Vedlegg 4. OPPDRAGSGIVER Bodø Havn KF. OPPDRAGSGIVERS KONTAKTPERSON Per Erik Melgård. Tor Berg SAMMENDRAG

Vedlegg 4. OPPDRAGSGIVER Bodø Havn KF. OPPDRAGSGIVERS KONTAKTPERSON Per Erik Melgård. Tor Berg SAMMENDRAG Norconsult AS, Hovedkontor Vestfjordgaten 4, 1338 Sandvika Telefon: 67 57 10 00 Telefax: 67 54 45 76 E-post: firmapost@norconsult.no www.norconsult.no Foretaksreg.: NO 962392687 MVA Vedlegg 4 RAPPORT TITTEL

Detaljer

Luft i betong. Frostskader og praktiske utfordringer. Hedda Vikan Vegdirektoratet, Tunnel- og betongsseksjonen

Luft i betong. Frostskader og praktiske utfordringer. Hedda Vikan Vegdirektoratet, Tunnel- og betongsseksjonen Luft i betong Frostskader og praktiske utfordringer Hedda Vikan Vegdirektoratet, Tunnel- og betongsseksjonen Presentasjonens innhold Hvordan skades betong av frost? Luft i betong Luft og frostmostand Hvor

Detaljer

!"#"$%&# '&()*"$$+,-,$"(+.&%+/0)1**2%+30##$"$$1#4+ &4+5",/-$$"*,"+03+5"$&#4

!#$%&# '&()*$$+,-,$(+.&%+/0)1**2%+30##$$$1#4+ &4+5,/-$$*,+03+5$&#4 !"#"$%&# '&()*"$$+,-,$"(+.&%+/0)1**2%+30##$"$$1#4+ &4+5",/-$$"*,"+03+5"$&#4 678+9:+!9;9 PENETRON er en kjemisk behandling for kapillær vanntetting av betong. PENETRON er et tørt pulver som består

Detaljer

PRODUKTER OG SYSTEMER FOR VANN OG AVLØP NEDBRYTNINGSMEKANISMER BETONGREPARASJONER TEKNISKE ROM DRIKKEVANNSANLEGG RENSEANLEGG

PRODUKTER OG SYSTEMER FOR VANN OG AVLØP NEDBRYTNINGSMEKANISMER BETONGREPARASJONER TEKNISKE ROM DRIKKEVANNSANLEGG RENSEANLEGG PRODUKTER OG SYSTEMER FOR VANN OG AVLØP NEDBRYTNINGSMEKANISMER BETONGREPARASJONER TEKNISKE ROM DRIKKEVANNSANLEGG RENSEANLEGG Innledning «Mapei - produkter og systemer for vann og avløp» Mapei har en rekke

Detaljer

Alkaliereaksjoner, fenomen, tilstand og lastvirkning.

Alkaliereaksjoner, fenomen, tilstand og lastvirkning. Alkaliereaksjoner, fenomen, tilstand og lastvirkning. Christine E. R. Skogli, SVV Tunnel og betong. Hans Stemland, SINTEF. 16.11.2015 Etatsprogrammet Varige konstruksjoner Alkalireaksjoner i betong Varige

Detaljer

Dam Langevann. Del 2: Reparasjoner av damplater og skader i reparasjoner.

Dam Langevann. Del 2: Reparasjoner av damplater og skader i reparasjoner. Dam Langevann. Del 2: Reparasjoner av damplater og skader i reparasjoner. Viggo Jensen, dr techn. Norsk betong og tilslagslaboratorium AS Gerhard Kurszus, Vassdragsteknisk ansvarlig, Tyssefaldene / Statkraft

Detaljer

Etatsprogrammet Moderne vegtunneler

Etatsprogrammet Moderne vegtunneler Etatsprogrammet Moderne vegtunneler 2008-2011 Bestandighet sprøytebetong Ringnestunnelen Statens vegvesens rapporter Nr. 160 Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Tunnel og betong

Detaljer

TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG

TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG NORDRE FINSTAD I SKI KOMMUNE NOVEMBER, 2015 TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG SKI KOMMUNE NOVEMBER, 2015 MANDAT: Prosject AS er av styret i Nordre Finstad I

Detaljer

Nordre Gran brl. Kort om meg

Nordre Gran brl. Kort om meg Nordre Gran brl. REHABILITERING AV EKSISTERENDE BYGG Av styreleder / siv.ing Umar Munir 1 Kort om meg Jeg heter Umar Munir og 32 år Har master i byggeteknikk og arkitektur fra UMB i ÅS 2005 Jobber som

Detaljer

Begreper og beskrivelser standarder 1504

Begreper og beskrivelser standarder 1504 Workshop byggutengrenser.no 15.Februar 2012 Slik kan betongoverflater etterbehandles Begreper og beskrivelser standarder 1504 Rådgivende ingeniør Jan Lindland, Stærk & Co. a.s NS-EN 1504 «Produkter og

Detaljer

Levetidsprosjektering av betongkonstruksjoner i marint miljø

Levetidsprosjektering av betongkonstruksjoner i marint miljø Levetidsprosjektering av betongkonstruksjoner i marint miljø Gro Markeset COIN- Concrete Innovation Centre SINTEF Betongforeningen, Universitetet i Stavanger, 18.11.08 Innhold: Generelt om bestandighet

Detaljer

Silhuset på Alnsjøen - Kort oppsummering av tilstand

Silhuset på Alnsjøen - Kort oppsummering av tilstand Til: Vann og avløpsetaten, Oslo i kommune v/marcus Svensson Fra: Norconsult AS v/morten Lian Dato: 2013-09-27 Silhuset på Alnsjøen - Kort oppsummering av tilstand Bakgrunn Norconsult har fått i oppdrag

Detaljer

NORSK STANDARD NS 3424:2012

NORSK STANDARD NS 3424:2012 NORSK STANDARD NS 3424:2012 Tilstandsanalyse for byggverk Innhold og gjennomføring 1. Omfang Angir krav til hvordan en tilstandsanalyse skal gjennomføres, og hvordan tilstand skal beskrives, vurderes og

Detaljer

MARIDALSVEIEN 205 RAPPORT OM SETNINGSSKADER

MARIDALSVEIEN 205 RAPPORT OM SETNINGSSKADER Beregnet til MARIDALSVEIN 205 Dokument type Rapport Dato 10.juni 2014 MARIDALSVEIEN 205 RAPPORT OM SETNINGSSKADER MARIDALSVEIEN 205 RAPPORT OM SETNINGSSKADER Revisjon 01 Dato 10.juni 2014 Jørgen Stene

Detaljer

Teknologidagane 10. 11. oktober 2012. (1) Betongen skal sikres gode herdebetingelser og beskyttes i tidlig fase:

Teknologidagane 10. 11. oktober 2012. (1) Betongen skal sikres gode herdebetingelser og beskyttes i tidlig fase: 1 Betong i Statens vegvesen Teknologidagane 10. 11. oktober 2012 Herdetiltak påverkar det fasthet og bestandighet? Magne Maage, Skanska Norge AS Krav i Norsk Standard NS-EN 13670 2 8.5 Beskyttelse og herdetiltak

Detaljer

Brennakollen velforening, Bekkelia

Brennakollen velforening, Bekkelia Brennakollen velforening Postboks 50 1483 Hagan tone@em1nittedal.no Skjetten, 25.01.2016 Befaringsrapport Brennakollen velforening, Bekkelia Inspeksjonsselskap: BOVENA takstsenter Ansvarlig foretak: Frogner

Detaljer

HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG

HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG REKKE 68 OG 90 TILSTANDSRAPPORT NR 2 FOR DØRER/VINDUER OG FASADER I REKKEHUS N NOVEMBER 2008 Plogveien 1 Postboks 91, Manglerud 0612 OSLO Tlf. 22 57 48 00 Fax. 22 19 05 38 HALLAGERBAKKEN

Detaljer

Betongreparasjon i marint miljø

Betongreparasjon i marint miljø Betongreparasjon i marint miljø Helge Aasen Technical Export Manager Rebet dagen 2009 RV/FV bruer i Norge Antall bruer totalt: 16 802 stk Antall bruer med konstruksjonsdel i vann: 2 437 stk I tillegg kommer

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært sameiermøte vedrørende utbedring av gavlvegg mellom A og B

Innkalling til ekstraordinært sameiermøte vedrørende utbedring av gavlvegg mellom A og B Innkalling til ekstraordinært sameiermøte vedrørende utbedring av gavlvegg mellom A og B Ekstraordinært sameiermøte i Sameiet Herregårdsterrassen avholdes 14.12.2016 kl. 18:00 i Ljan Menighetshus, Furumoen

Detaljer

Fundamentering av nordre hjørne av bygg

Fundamentering av nordre hjørne av bygg Til: Fra: Harstad havn KF v/lennart Jensen Norconsult v/maiken Eng Dato 2015-11-30 Fundamentering av nordre hjørne av bygg Innledning Terminalbygget er hovedsakelig fundamentert på berg og/eller en steinmur

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Manglerudhøgda Borettslag avholdes mandag 12.september 2016 kl. 1800 på Manglerud Skole - Auditorium 1 hovedinngang (tidligere

Detaljer

Undersøkelse av borkjerner og bestemmelse av kloridprofiler tatt fra prøveblokker på Østmarkneset

Undersøkelse av borkjerner og bestemmelse av kloridprofiler tatt fra prøveblokker på Østmarkneset SINTEF Byggforsk ola skjølsvold Undersøkelse av borkjerner og bestemmelse av kloridprofiler tatt fra prøveblokker på Østmarkneset Resultater fra prøving etter 21,5 års eksponering Prosjektrapport 29 2008

Detaljer

OSLO HAVN KF Lindøya Ø, Lindøya V og Nakholmen

OSLO HAVN KF Lindøya Ø, Lindøya V og Nakholmen OSLO HAVN KF Lindøya Ø, Lindøya V og Nakholmen Tilstandsvurdering av 3 brygger 17. januar 2014 Utgivelsesdato 17. januar 2014 Saksbehandler Knut Olsen Hvattum, Ole Kristian Prestrud, Håkon Stensbak Kontrollert

Detaljer

Tetting av dam med ny betongplate en sikker løsning?

Tetting av dam med ny betongplate en sikker løsning? Tetting av dam med ny betongplate en sikker løsning? Jan Lindgård SINTEF Bakgrunn samarbeid med Narvik Energi AS Jernvassdammen ved Narvik Massivdam med stedvis omfattende skader av frostnedbrytning Ingen

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT BRENSHOLMEN SKOLE

TILSTANDSRAPPORT BRENSHOLMEN SKOLE 1 Oppdragsgiver Tromsø kommune Rapporttype Tilstandsrapport 2015-08-14 TILSTANDSRAPPORT BRENSHOLMEN SKOLE FUNDAMENTER Ramboll 2 (10) BRENSHOLMEN SKOLE Oppdragsnr.: 1350011004 Oppdragsnavn: Tilstandsvurdering

Detaljer

Skodjebruene i tegl engineering brick benyttet i 100 år Norsk Murdag Fredrik Røtter, Daglig leder Consolvo AS

Skodjebruene i tegl engineering brick benyttet i 100 år Norsk Murdag Fredrik Røtter, Daglig leder Consolvo AS Skodjebruene i tegl engineering brick benyttet i 100 år Norsk Murdag 25.04.2013 Fredrik Røtter, Daglig leder Consolvo AS Skodjebruene Beliggenhet Skodjebruene Beliggenhet Skodjebruene Skodje Bru Fakta

Detaljer

UNDERSØKTE KONSTRUKSJONER I OPPLAND

UNDERSØKTE KONSTRUKSJONER I OPPLAND 1 UNDERSØKTE KONSTRUKSJONER I OPPLAND Oppland Konstr. Observerte nettriss Kjerner Sement/alkalier Reaktive bergarter Konstr. Maks riss i kjerner Riss i Riss i Deform./ type Hvor Areal Maks merket VMG Sement

Detaljer