Kommentar til forskriften og høringsnotatet til forskriften

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommentar til forskriften og høringsnotatet til forskriften"

Transkript

1 Statens vegvesen Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep 0033 Oslo Att.: saksbehandler Elin Elisabeth Norby Dato: 18. desember 2012 Deres ref: 2010/ Vår ref: HK/21/AB Vegdir/ Forsk om bruk av kjøretøy kap 5, vekter og bredde Forslag til forskrift om bruk av kjøretøy nytt kapittel 5 med vedlegg og endring i 3-4 og 6-2, samt endring i forskrift omgebyr for overlast 1 Høringens referanse 2010/ Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) viser til høringsbrev 16. juli 2012 fra Vegdirektoratet om nytt kapittel 5 i forskrift om bruk av kjøretøy. Kommentar til forskriften og høringsnotatet til forskriften Forskriften 5-2 Definisjoner Det er en fordel at alle definisjoner blir samlet i en paragraf. Det gjør det enklere for den som skal bruke forskriften. I Forskrift om bruk av kjøretøy er definisjoner tatt inn i 1-2. Det benyttes følgende tekst; 5-2 Definisjoner. Se 1-2 Definisjoner Forskriften 5-3 nr. 3a; måling uten positiv toleranse MEF er enig om at kravet til hvordan målingen skal foregå (måling uten positiv toleranse) blir samlet et sted, fremfor å bli gjentatt flere steder i forskriften. Vi ønsker likevel å påpeke at det må brukes mm-skjønn. Det må tas hensyn til at det vil kunne forekomme at lastsikringsutstyr, innfestningskroker for presenninger og lignede kommer utenfor det tillatte målet. MASKINENTREPRENØRENES FORBUND Org nr.: Hovedkontor Postboks 505 Sentrum 0105 Oslo Fred Olsensgate Oslo Telefon: Telefaks: REGION ØST Hedmark Oppland Østfold Oslo/Akershus Postboks Hamar Grønnegata Hamar Telefon: Distriktskontor Østfold Oslo/Akershus Adr. og tlf. se MEF hovedkontor REGION SØRØST Buskerud Vestfold Telemark Broen Sem Telefon: REGION SØRVEST Agder Sør-Rogaland Kongensgate Kristiansand Telefon: REGION VEST Nord-Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Eidsvågbakken Eidsvåg Telefon: REGION MIDT Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Hornebergveien Trondheim Telefon: REGION NORD Nordland Troms Finnmark Postboks Tromsø Fiolveien Tromsø Telefon: Distriktskontor Finnmark Postboks Alta Skoleveien Alta Telefon: SEKSJON RESSURS OG MILJØ Fagavdelingene Skog Brønn og spesialboring Gjenvinning og avfallshåndtering Postboks 505 Sentrum 0105 Oslo Fred Olsensgate Oslo Telefon:

2 2 Forskriften 5-4 Nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg. Høringsnotat pkt. 4.1 Innspill fra NLF og MEF (side 43) MEF opprettholder sitt tidligere forslag om at antall bruksklasser i tabell 1, 2, 3a og 3b reduseres til 3 klasser. Vi tar til etterretning Vegdirektoratet sin kommentar om at dersom BK10/42 og BKT8/40 fjernes nå, vil det medføre at de bruer som har disse bruksklassene vil måtte skrives ned til BK 8/32 fordi en mangler nødvendige brudata for å skrive dem opp. MEF ønsker ikke en nedskriving av bruene. Vi ber Vegdirektoratet innhente nødvendige data om bruene for å vurdere om det er mulig å klassifisere dem opp. Og deretter informere bransjene om resultatet. Forskriften 5-4 nr. 4 bokstav b fjerde ledd, Krav til sporing Det er viktig at kjøretøyet/vogntoget tilfredsstiller kravet til sporing ved kjøring på veger med meget skarpe svinger/kurver, i vegkryss og i rundkjøringer. MEF er ikke enig at kravet til sporing også skal gjelde ved oppløftet aksel. Ved kjøringen i tettbebyggelse vil fører kjøre med alle akslene nede (også ved tomt vogntog) for å unngå problemer i vegkryss og rundkjøringer. I slike tilfeller er farten meget lav. For veger utenfor tettbebyggelsen hvor hastigheten er stor, er svingradius tilpasset hastigheten for vegen, dvs. svingene har stor radius. Da har det liten praktisk betydning om vogntoget ikke tilfredsstiller kravet til sporing, når de kjører med oppløftet aksel. Det er bare aktuelt å kjøre med en eller flere aksler oppløftet ved tomt kjøretøy og vogntog. Ved å kjøre med oppløftet aksel oppnår en mindre rullemotstand mot vegbanen. Det gir mindre drivstofforbruk, NO x - og CO2-utslipp, samt mindre dekkslitasje og slitasje på vegbanen. Dette er viktige miljøtiltak som en må ta hensyn til. Om kjøretøyet/vogntoget skal tilfredsstille sporingskravet ved oppløftet aksel, vil det det medføre store tekniske utfordringer å bygge kjøretøyene slik at de tilfredsstiller forskriften. Det vil og medføre store kostnader. MEF har fått informasjon fra norske firma som bygger semitrailer for spesialtransport for bred og lang last, at de nye sporingskravene er strengere enn eksisterende krav. Hvis det er riktig, må det lages en overgangsperiode fra forskriften trer i kraft til sporingskravet på nybygg må være oppfylt. Det er i dag opp mot 2 års leveringstid for ny semitrailer for spesialtransport. For kjøretøy som er produsert eller satt i produksjon før forskriften trer i kraft, må være unntatt fra kravet til de nye sporingskravene. Kravet til sporing må ikke få tilbakevirkning for eldre kjøretøy som ikke oppfyller kravet til sporing når forskriften trer i kraft. MEF mener Den praksis til sporing som til nå har vært fulgt, bør videreføres. Kravet til sporing må ikke få tilbakevirkning for eldre kjøretøy som ikke oppfyller kravet til sporing når forskriften trer i kraft. For kjøretøy som er produsert men ikke solgt eller er satt i produksjon før forskriften trer i kraft, må være unntatt fra kravet til de nye sporingskravene.

3 3 Forskriften 5-5 nr. 1 bokstav g. Særlige bestemmelser for tømmertransport Tillatt totalvekt for slepevogn for tømmertransport MEF registrerer at Vegdirektoratet foreslår at totalvekten økes fra 30 tonn til 32 tonn for slepevogn beregnet for tømmertransport som har 4 eller flere aksler. Dette er positivt, men MEF opprettholder sitt tidligere forslag om at totalvekten for tømmerslepevogn bør økes til 34 tonn. MEF begrunnet dette med at for tømmervogntog er tillatt totalvekten 56 tonn. Egenvekten for tømmer er svært variabel. Det er derfor ønskelig at fører har størst mulig fleksibilitet til å fordele lasten på trekkbil og slepevognen uten å få overlast, men samtidig kunne laste 56 tonn. Når fører planlegger fordeling av lasten, må vedkommende også ta hensyn til at fordelingen er innenfor 1,5 gangs regelen mellom trekkbil og henger. Dette kan gjøres ved å laste 22,6 tonn eller mer på bilen og 33,4 tonn eller mindre på slepvognen, slik at totalvekten blir 56 tonn. Da har fører stor fleksibilitet i å fordele lasten riktig mellom trekkbilen og slepevognen. MEF mener de argumenter Vegdirektoratet har presentert i høringsbrevet (side 52 55, 79-81) er vage for å ikke etterkomme bransjene sitt ønske om å øke totalvekt til 34 tonn. Tvillingmonterte hjul MEF støtter ikke Vegdirektoratet sitt forslag om at to av fire aksler må ha tvillingmonterte hjul for å kunne laste 32 tonn på tømmerslepevogn. Det er produsert mange tømmertilhengere med singelmonterte hjul på alle akslinger. Disse tilhengerne kan ikke øke totalvekten til 32 tonn, om kravet til tvillingmonterte hjul innføres. MEF mener kravet til tvillingmonterte hjul er urimelig strengt krav. Ved fordeling av 32 tonn totalvekt på 4 aksler, blir akseltrykket 8 tonn. Ved 5 aksler blir akseltrykket 6,4 tonn. MEF mener at ved så lav aksellast bør det ikke være behov for å kreve tvillingmonterte hjul. : Slepevogn for tømmertransport som har 4 eller flere aksler har tillatt totalvekt på 34 tonn. Det er tillatt med singelmonterte hjul på alle aksler. MEF ber Vegdirektoratet vurdere at veger som er godkjent for tømmertransport også kan benyttes av andre vogntogtyper som er bygd etter de samme tekniske spesifikasjoner som tømmervogntog, jfr. kravene i 5-5 pkt. 1. Og at det tillates 56 tonn vogntogvekt. Forskriften 5-5 nr. 2 bokstav b pkt. 2 MEF mener det er en skrivefeil i forskriften 5-5 nr. 2 bokstav b pkt 2 Her står: Semitrailervogntog med største lastelengde 16,5 meter påkoblet en.. MEF mener det korrekte er: Semitrailervogntog med største lengde 16,5 meter påkoblet en.. Forskriften 5-5 nr. 2 bokstav d - Farlig gods I forskriften fremkommer det at det ikke er tillatt å transportere farlig gods på modulvogntog.

4 4 Norge bør ha de samme krav til transport av farlig gods (ADR) på modulvogntog som Sverige og Danmark. Forskriften 5-6 Kjøring med større lengde eller bredde uten dispensasjon for motorredskap og for transport av udelbart gods Høringsnotat pkt. 6.2 Motorredskap, mobilkraner, betongpumpebiler og liftbiler (s ) Nr. 1 Det er ikke tillatt at motorredskap, mobilkran, og liftbiler benyttes til transport av gods på offentlig veg. MEF registrerer at Vegdirektoratet ønsker å innføre et forbud mot at motorredskap skal kunne utføre godstransport på offentlig veg. Forbudet begrunnes med at det skal være lik konkurranse i forhold til andre kjøretøy ved kjøring på offentlig veg. Det fins en del eldre lastebiler som er registrert som motorredskap. Disse blir nå ulovlig å benytte til å trekke tilhenger, slik at fører kan utføre sitt arbeid. Det er bl.a. liftbiler, brøytebiler registrert motorredskap, spesialbiler for brønnboring. I tillegg er noen få dumper registrert som motorredskap. Hjullaster og hjulgående gravemaskiner er ikke registreringspliktig, men er per definisjon motorredskap. Vi kan ikke se at disse kjøretøyene har noen særfordeler som medvirker til konkurransevridning. MEF begrunner dette med: Liftbil En liftbil et spesialkjøretøy som er bygd på lastebilchassis. Disse kjøretøyene benyttes ikke til vanlig godstransport, og dermed konkurrer de ikke om godtransport med andre vanlige transportkjøretøy. I noen tilfeller forekommer det at fører har behov for å ta med spesialutstyr og verktøy som er nødvendig for å utføre oppdraget. Da benyttes påhengsvogn eller slepevogn. Hvis kravet blir innført, vil det medføre at firmaet som har disse eldre bilene (registrert som motorredskap) ikke lenger kan benytte dem til å trekke tilhenger for å få med seg sitt utstyr. Det gjør at firmaet i tillegg til å kjøre frem liftbilen, også må benytte lastebil for å få kjørt ut sitt utstyr. Dette er transport firmaet vil utføre med egne biler. MEF kan ikke se at dette er noen form for konkurransevridning. Det medfører bare at det må benyttes flere motorkjøretøy for å få oppdraget utført. Det medfører også flere kjøretøyer på vegene, økt belastning på vegene, økt CO2- og NO x utslipp. Er det ønskelig? Brøytebiler Det fins fortsatt noen få eldre lastebiler registrert som motorredskap, og som bare benyttes som brøytebil. Hvis forbudet innføres, vil det ikke lenger være tillatt at disse benyttes til å flytte firmas tilhengere på offentlig veg. Brønnboring MEF har også firma som har lastebiler som er spesialbygd for å utføre brønnboring. De eldre bilene er regisrert som motorredskap. Det er fører som også utfører brønnboringen. For at fører skal kunne utføre sitt arbeid, må han ha med diverse utstyr (borerigg, borstenger, slanger, kompressor verktøy m.m.). MEF kan ikke forstå at disse spesialbilene medfører konkurransevridning i forhold til andre, da de ikke utfører transport som andre vil ha utført Trekkjøretøy - terminalmaskiner På kaier og terminalområder benyttes motorredskap som er spesialbygd for å flytte tilhengere intern på området, ved kryssing av veg eller transport langs offentlig veg når

5 5 terminalen ligger på begge sider av offentlig veg. Er det ønskelig å nekte disse spesialkjøretøyene å trekke tilhenger, når dette foregår på offentlig veg. Dumper Vi registrerer med forundring argumentet Vegdirektoratet benytter for å nekte dumper som er registret som motorredskap å utføre massetransport på offentlig veg. Det virker som Vegdirektoratet viderefører gamle argumenter som ikke lenger er reell. Dumpere kan være registrert som motorredskap eller lastebil. De er spesielt bygd for massetransport utenfor offentlig veg, og vil normalt bli brukt når lastebiler ikke kan benyttes. I forskriften (definisjon) fremgår det at disse bare unntaksvis kan brukes på veg. Siden de i all hovedsak skal benyttes utenfor veg og bare unntaksvis på veg, kan det ikke medføre noen form for konkurransevridning. I tillegg er det bare eldre dumpere som kan benyttes på veg. Nye dumpere har så høg egenvekt på akslingene, at de ikke lovlig kan kjøre på offentlig veg. Nye dumperne blir registrert som lastebil på svarte anleggsskilt. I de tilfeller hvor dumper registrert som motorredskap benyttes til massetransport på offentlig veg, vil transportstrekningen være meget kort. Dette fordi nyttelasten vil være meget lav. Er det behov for lang transportstrekning benyttes lastebiler, siden det er uøkonomisk å benytte dumper. I tillegg er det ikke tillatt, siden kjøringen unntaksvis kan foregå på offentlig veg. Vegdirektoratet argumenterer med at de ikke ønsker disse kjøretøyene på offentlig veg, da de bare kjører i 30 km/t fart og det medfører trafikksikkerhetsproblem. Siden de benyttes i forbindelse med anleggsarbeid, vil vegen være skiltet med fareskilt nr. 110 Vegarbeid. På denne måten blir annen trafikk varslet om faren som eventuelt kan oppstå. Vi kan derfor ikke se at Vegdirektoratet sitt argument er reelt. Argument om at de bare kjører i 30 km/t og det medfører trafikksikkerhetsproblem, kan ikke vektlegges. I Norge er det også andre kjøretøy som ikke har hastighet over 30 km/t. Kan en forvente at også disse vil få kjøreforbud på offentlig veg? Hjulgående gravemaskin Det har til nå vært tillatt at hjulgående gravemaskin trekker tilhenger, når dette gjøres i overensstemmelse med kravene i kjøretøyforskriften og maskinforskriften. Maskinentreprenørfirma utfører ofte serviceoppdrag for privatpersoner, f.eks. reparerer drenering rundt eneboliger, skifte gammel vann- og avløpsledning m.m. For å kunne utføre denne type oppdrag er de avhengig av å ha med ulike typer utstyr til maskinen (flere typer skuffer, rotortilt, slaghammer, komprimeringsutstyr m.m.). Dette blir transportert på tilhenger som trekkes av gravemaskinen. Gravemaskinen utfører ikke transport i konkurranse med andre kjøretøy. Hvis dette blir forbudt, må firmaet bruke lastebil for å få frem utstyret. Hjullaster Om vinteren benyttes hjullaster til å bære bort snø over svært kort strekning. Det foregår bl.a. ved rydding i vegkryss hvor snøen transporteres til et mellomlager. Videre benyttes hjullaster til strøing av veger. Det medfører at hjullaster må transportere strøsanden en strekning langs offentlig veg, før strøingen begynner. Om sommeren benyttes hjullaster bl.a. utbedring av eksiterende veger hvor en bærer ut masser på veger. Slik MEF oppfatter forbudet blir også dette arbeidet ulovlig, når dette utføres på offentlig veg. MEF vil påpeke at utbedring av eksisterende offentlige veger ofte foregår samtidig som trafikken passerer. I mange tilfeller er det ikke mulig å stenge vegen og omklassifisere denne til anleggsvei. Hvis forbudet blir innført slik det er beskrevet, vil det innenfor anleggsområde ikke være tillatt å bære ut masser med hjullaster eller transportere masser med dumper registrert som lastebil.

6 6 Som beskrevet over er dette ofte transport som ikke utføres i konkurranse med andre transportfirma. MEF mener derfor at denne type transport ikke er konkurransevridning. Innføres forbudet vil det medføre at flere kjøretøyer må utføre den samme transporten, med de ulemper det medfører. Endring av teksten i 5-6 nr. 1 Det er ikke tillatt at motorredskap, mobilkran, og liftbiler benyttes til transport av gods på offentlig veg endres til Det er tillatt at motorredskap, mobilkran, og liftbiler benyttes til transport av gods på offentlig veg, hvis vegens tillatte bredde, lengde eller vekt ikke overskrides. Forskriften 5-6 nr. 2 bokstav b pkt. 2 og nr. 3 bokstav b pkt. 2 Høringsnotat pkt side 111 I høringsnotat pkt side 111 fremgår det at det tillates å ta med flere enheter som naturlig tilhører maskinen. Det er for eksempel hammer, flere skufler. MEF er positivt at det tillates samlasting av utstyr som tilhører maskinen. Vi vil påpeke at i forskrift benyttes teksten det er ikke tillatt å transportere mer enn ett udelbart kolli dersom... Forskriften gir inntrykk av at det bare er tillatt med ett kolli på transporten. Og at det ikke er tillatt med samlastingen, slik det beskrives i høringsnotatet. Hvis ikke alle kontrollører har kjennskap til innholdet høringsnotatet, vil det kunne medføre unødvendige diskusjoner ved kontroll på landevegen. MEF mener Det er viktig at det kommer fram i forskriften at det er tillatt med samlasting, når de ekstra lastenhetene tilhører hovedlasten. Generelt til 5-6 nr. 2 bokstav b pkt. 2 Tillatt returgods for vogntog som har utført spesialtransport. Når vogntog nevnt i dette punktet har utført spesialtransport og kjører retur, er det bare tillatt å ta med en lasteenhet som returgods. Størrelsen på enheten har ikke noen betydning. Det betyr en enhet selv om denne er bare 1 m x 1 m x 0,3 m, og ikke flere. Ut fra et samfunnsøkonomisk vurdering, burde det være tillatt å ta returlast bestående av flere lastenheter. Vogntog bygd for spesialtransport kan ta med returlast bestående av flere lastenheter. Det er tillatt å transportere flere enheter i lengderetningen og/eller i bredde. Lastens lengde eller bredde må ikke overskride det som er tillatt for vegen, uavhengig av kjøretøyets lengde eller bredde. Det samme gjelder for vegens tillatt aksellast eller totalvekt. Jfr. hva som er tillatt i henhold til 5-5 nr. 1 bokstav e og g, returgods transportert på langt tømmervogntog. Forskriften 5-6 nr. 3 bokstav a MEF er usikker på om tabellen i 5-6 nr.3 a er korrekt. MEF ber Vegdirektoratet kvalitetssikre innholdet i disse to radene.

7 7 Motrorvogn/vogntogtype Med gods Uten gods Lengde Bredde Lengde Bredde Motorvogn N2 og N3 med uttrekkbar 20,00 3,25 17,50 2,55 semitrailer O3 og O4 Motorvogn N2 og N3 med vanlig semitrailer O3 og O4 20,00 3,25 17,50 2,55 Hvis tabellen er korrekt foreslår vi teksten i disse to rader slås sammen til en, siden de har samme tallverdier. Teksten bør være; Motorvogn N2 og N3 med uttrekkbar eller vanlig semitrailer av type O3 og O4. Forskriften 5-7 nr. 4 Vinterakselast, teleløsning - rutegående transport. I forskriften fremgår det at det gjøres unntak for rutegående transport. Det fins rutegående persontransport og rutegående godstransport. Betyr setningen i forskriften at begge typer rutegående transport får unntak. MEF mener Unntaket skal bare gjelde for persontransport, da det ellers kan bli konkurransevridning mellom rutegående godstransport og vanlig godstransport. Forskriften 5-10 nr. 1 bokstav a MEF mener at nr. 1 bokstav a bør oppheves. Dette var et forbud som var relevant i forhold til vegstandarden for mer enn 20 år tilbake. Da var veger både smale og svingete. Veger i dag er utbedret, samt at trekkbilene har meget sterk motor, slik at vogntogene holder tilnærmet samme hastighet som øvrige trafikk. I tillegg er det mange steder minst trafikk på lørdag og søndags formiddag. For anleggsbransjen skal utstyr ofte være fremme på nytt anleggssted og klar til bruk mandags morgen. Da er det ønskelig å kunne bruke tiden fra fredags kveld til mandags morgen til å utføre transporten nr. 1 bokstav a; oppheves. Forskriften 5-10 nr. 1 bokstav b Dette bør være hovedregelen for når det ikke er tillatt å utføre lang eller bred transport. MEF mener at dette punktet bør omskrives, slik at det ikke er et generelt forbud mellom kl , hvis lokal rushtid er mellom kl ny tekst: Kjøring må ikke foregå på steder og til tider hvor det er stor rushtrafikk. Normalt mellom kl og kl

8 8 Forskriften 5-10 nr. 2 Generell kommentar til 2; Bruk av ledsagerkjøretøy Det bør ikke være krav til ledsagerkjøretøy for spesialtransport på veger som er godkjent for modulvogntog og tømmervogntog, når spesialtransporten er kortere enn disse vogntoggrupper. MEF anbefaler at Vegdirektoratet snarest utreder krav til utdanning av personell som skal føre ledsagerkjøretøy. De som har gjennomført og bestått godkjent kurs, må også kunne utføre trafikkdirigering i forbindelse med spesialtransport. Det bør dermed bli mindre behov for ledsaging av politi og representanter fra Statens vegvesen. Forskriften 5-10 nr. 2 bokstav i I forskriften står det Transportøren plikter å varsle alle berørte politidistrikter for mulig avtale om politiledsaging Det bør være forutsigbart om politiet eller Statens vegvesen vil kreve at de skal ledsage transporten og hva kostnadene blir. I mange tilfeller utgjør kostnadene til politiet og Statens vegvesen mer enn selve transporten. Det medfører at firma som engasjeres til spesialtransport har problem med å gi eksakt tilbud, da det er usikkert om politiet ønsker å delta eller ikke. Det bør utarbeides klare retningslinjer for når de skal delta og det må være en fast sats (gebyr) per km for ledsaging av spesialtransport. Forskriften 5-10 nr. 3 Det bør ikke være krav til ledsagerkjøretøy for mobilkraner på veger som er godkjent for modulvogntog og tømmervogntog, når mobilkranen er kortere enn disse vogntoggrupper. 3-4 nr. 2 Merking av gods som stikker ut i bredderetningen Kravet er at merkingen skal være vekslende røde og gule striper. Dette harmonerer ikke med kravet i Sverige, som har vekslende røde og hvite striper. Norge samordner kravet med de øvrige nordiske landene, slik at det blir felles krav for disse landene. 3-4 nr. 6 bokstav a. Merking av lang, bred og tung transport I Norge skal varselskiltet ha hvit bunnfarge og være svakt lysende eller belyst under kjøring i mørke. Norge samordner kravet med de øvrige nordiske landene, slik at det blir felles krav. Skilt som er godkjent i annet EØS-land bør kunne godtas i Norge. Kort info om MEF Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) er en frittstående bransje- og arbeidsgiverorganisasjon som representerer ca små, mellomstore og store bedrifter med ca arbeidstakere. Hovedtyngden av medlemsbedriftene driver maskinell anleggsvirksomhet, men forbundet organiserer også skogsentreprenører, brønnborere og gjenvinnings- og avfallsbedrifter.

9 9 Samlet omsetter medlemsbedriftene for i overkant av 47 milliarder kroner i året. Forbundet har egen hovedavtale med LO samt to landsdekkende tariffavtaler. MEF står utenfor NHO. MEF ønsker Direktoratet lykke til med det videre arbeidet med høringsuttalelsene. Med vennlig hilsen Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) Trond Johannesen Adm. direktør Arne Berg Distriktssjef

Forslag til forskriftstekst 5-7 til 5-9

Forslag til forskriftstekst 5-7 til 5-9 Forslag til forskriftstekst 5-7 til 5-9 Forskrift om endring av forskrift om bruk av kjøretøy Hjemmel: Fastsatt av Vegdirektoratet dd. måned 2014 med hjemmel i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven)

Detaljer

Dimensjoner uten disp. KJETIL

Dimensjoner uten disp. KJETIL Dimensjoner uten disp. KJETIL 5-6 Særlige bestemmelser om transport av 2 husmoduler, 2 båter og biler Transport uten dispensasjon på veger med tillatt vogntoglengde 19,50 meter som ikke er i veggruppe

Detaljer

Statens vegvesen. Revisjon av forskrift om bruk av kjøretøy kapittel 5. Rettelser i forskriftstekst

Statens vegvesen. Revisjon av forskrift om bruk av kjøretøy kapittel 5. Rettelser i forskriftstekst Statens vegvesen Høringsinstansene Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Thomas Tangvik Magnussen - 2010/024624-048 09.11.2012 22073678

Detaljer

Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter

Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter Treffpunkt Kviven 2010 Trond Johannesen Adm. direktør Maskinentreprenørens Forbund (MEF) Maskinentreprenørenes

Detaljer

Veglister hjemmel, innhold og ansvar. Cathrine Thorbjørnsen Vegdirektoratet

Veglister hjemmel, innhold og ansvar. Cathrine Thorbjørnsen Vegdirektoratet Veglister hjemmel, innhold og ansvar Cathrine Thorbjørnsen Vegdirektoratet Hjemmel Forskrift om bruk av kjøretøy 5-3 Bruk av offentlig veg, dispensasjoner Veglistene er vedlegg 1 og 2 til forskrift om

Detaljer

MEF - din organisasjon

MEF - din organisasjon MEF - din organisasjon MEF fremmer bransjens faglige, økonomiske og ideelle interesser MEF hjelper deg når du trenger det MEF-medlemskap sikrer din bedrifts framtid HVA GJØR DU HVIS - oppdragsgiveren nekter

Detaljer

gods ikke tillatt gods ikke tillatt a. Tabell Vogntogtype Med gods Uten gods Bredde m (for

gods ikke tillatt gods ikke tillatt a. Tabell Vogntogtype Med gods Uten gods Bredde m (for Foreløpig forskriftstekst per 5. mars 2014, 5-7 til 5-9 5-7 Kjøring med større lengde eller bredde uten dispensasjon for motorredskap, mobilkran, betongpumpebil og liftbil og transport av udelbart gods

Detaljer

Kapittel 5 skal lyde:

Kapittel 5 skal lyde: Forskrift om endring av forskrift om bruk av kjøretøy Hjemmel: Fastsatt av Vegdirektoratet 08. august 2014 med hjemmel i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) 13 jf. delegeringsvedtak

Detaljer

Maskinentreprenørenes Forbund

Maskinentreprenørenes Forbund 23.02.2015 Maskinentreprenørenes Forbund - Status for MEF-bedriftene - Marked og konkurransesituasjon Maskinentreprenørenes Forbund MEF er en frittstående bransje- og arbeidsgiverorganisasjon som representerer

Detaljer

Forenkling av det norske anskaffelsesregelverket - Høringsuttalelse fra Maskinentreprenørenes Forbund

Forenkling av det norske anskaffelsesregelverket - Høringsuttalelse fra Maskinentreprenørenes Forbund Nærings- og fiskeridepartementet Sendes pr. e-post: postmottak@nfd.dep.no Dato: 31.10.2014 Deres ref: Vår ref: Felles/2/21/2014 Forenkling av det norske anskaffelsesregelverket - Høringsuttalelse fra Maskinentreprenørenes

Detaljer

PRESENTASJON AV FORSLAG TIL ENDRINGER I KAPITTEL 5 OM TILLATTE VEKTER OG DIMENSJONER FOR OFFENTLIG VEG I NORGE

PRESENTASJON AV FORSLAG TIL ENDRINGER I KAPITTEL 5 OM TILLATTE VEKTER OG DIMENSJONER FOR OFFENTLIG VEG I NORGE PRESENTASJON AV FORSLAG TIL ENDRINGER I KAPITTEL 5 OM TILLATTE VEKTER OG DIMENSJONER FOR OFFENTLIG VEG I NORGE FORSLAG TIL REVIDERT REGELVERK BLE SENDT PÅ HØRING 16.JULI 2012. HØRINGSFRISTEN VAR 21. DESEMBER

Detaljer

Hva vil Statens vegvesen vektlegge i en prøveordning?

Hva vil Statens vegvesen vektlegge i en prøveordning? Hva vil Statens vegvesen vektlegge i en prøveordning? Bernt Iversen, Statens vegvesen Vegdirektoratet 2. juni 2017 De siste årene er det gjennomført en ganske omfattende gjennomgang av vegnettet med sikte

Detaljer

A. ENDRINGER I FORSKRIFT OM BRUK AV KJØRETØY. Kapittel 5. Vekt, dimensjoner

A. ENDRINGER I FORSKRIFT OM BRUK AV KJØRETØY. Kapittel 5. Vekt, dimensjoner A. ENDRINGER I FORSKRIFT OM BRUK AV KJØRETØY «Forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy Hjemmel: Fastsatt av Vegdirektoratet 25. januar 1990 med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 4,

Detaljer

UTFORDRINGER VED ARBEID NÆRHETEN AV KABLER OG LUFTLINJER.

UTFORDRINGER VED ARBEID NÆRHETEN AV KABLER OG LUFTLINJER. UTFORDRINGER VED ARBEID I NÆRHETEN AV KABLER OG LUFTLINJER. - Hvem jeg representerer. - Erfaringer med graving i bakken luftlinjer. - Rettslig plassering. Kabeleier. Grunneier. Graveentreprenør. - Økonomiske

Detaljer

Samling for skogentreprenører og transportører Bardufoss 18. desember Totalvekt og lengde for tømmertransport på fylkesvegnettet

Samling for skogentreprenører og transportører Bardufoss 18. desember Totalvekt og lengde for tømmertransport på fylkesvegnettet Samling for skogentreprenører og transportører Bardufoss 18. desember 2015 Totalvekt og lengde for tømmertransport på fylkesvegnettet Transport av tømmer Unntak; forskrift om bruk av kjøretøy 5-5 nr. 1

Detaljer

Høringsnotat. Vegdirektoratet. Trafikant- og kjøretøyavdelingen

Høringsnotat. Vegdirektoratet. Trafikant- og kjøretøyavdelingen Høringsnotat Økning av tillatt totalvekt for transport av tømmer fra 56 til 60 tonn m.m. Forslag til endring av forskrift om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg pkt.

Detaljer

Høring - økning av tillatt totalvekt for transport av tømmer fra 56 til 60 tonn samt endringer vedrørende modulvogntog

Høring - økning av tillatt totalvekt for transport av tømmer fra 56 til 60 tonn samt endringer vedrørende modulvogntog Saknr. 13/7344-2 Saksbehandler: Rune Hoff Høring - økning av tillatt totalvekt for transport av tømmer fra 56 til 60 tonn samt endringer vedrørende modulvogntog Fylkesrådets innstilling til vedtak: :::

Detaljer

Høringsoppsummering. Forskrift om bruk av kjøretøy revidert kapittel 5 med vedlegg og 6-2

Høringsoppsummering. Forskrift om bruk av kjøretøy revidert kapittel 5 med vedlegg og 6-2 Høringsoppsummering Forskrift om bruk av kjøretøy revidert kapittel 5 med vedlegg og 6-2 Vegdirektoratet Trafikant- og kjøretøyavdelingen Revidert utgave 8. august 2014 1 Vegdirektoratet gjør oppmerksom

Detaljer

HØRINGSNOTAT: INNFØRING AV HØYDEBEGRENSNING PÅ KJØRETØY I NORGE

HØRINGSNOTAT: INNFØRING AV HØYDEBEGRENSNING PÅ KJØRETØY I NORGE HØRINGSNOTAT: INNFØRING AV HØYDEBEGRENSNING PÅ KJØRETØY I NORGE 1.Bakgrunn. 1.1 Generelt I dag har vi ingen generell bestemmelse som angir høydebegrensning på kjøretøy i Norge. Høyden er kun begrenset

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Gjennomføringsevne og kapasitet i anleggsbransjen

Gjennomføringsevne og kapasitet i anleggsbransjen Gjennomføringsevne og kapasitet i anleggsbransjen Policygruppe for bransjekontakt Trond Johannesen administrerende direktør Maskinentreprenørenes Forbund Maskinentreprenørenes Forbund Stiftet 1948 En frittstående

Detaljer

Høringsnotat. Vegdirektoratet. Trafikant- og kjøretøyavdelingen

Høringsnotat. Vegdirektoratet. Trafikant- og kjøretøyavdelingen Høringsnotat Forskrift om bruk av kjøretøy revidert kapittel 5 5-7 nr. 2 og 3, 5-8 nr. 2 og 5-9 nr. 2 Transport av ett udelbart kolli, flere udelbare kolli og samlasting av udelbart og delbart gods Vegdirektoratet

Detaljer

Vedlegg 1 Høringsnotat. Forslag til endring i regelen om tillatt lengde for buss innrettet for kombinert transport uten ruteløyve.

Vedlegg 1 Høringsnotat. Forslag til endring i regelen om tillatt lengde for buss innrettet for kombinert transport uten ruteløyve. Statens vegvesen Vedlegg 1 Høringsnotat Forslag til endring i regelen om tillatt lengde for buss innrettet for kombinert transport uten ruteløyve Høring om forslag til endring i: - forskrift 25. januar

Detaljer

Forskrift om grunnutdanning og etterutdanning for yrkessjåfører (yrkessjåførforskriften)

Forskrift om grunnutdanning og etterutdanning for yrkessjåfører (yrkessjåførforskriften) Forskrift om grunnutdanning og etterutdanning for yrkessjåfører (yrkessjåførforskriften) Yrkessjåførforskriften 1 Virkeområdet Forskriften gjelder for fører som vil erverve eller fornye retten til mot

Detaljer

Høringsoppsummering. Høyde på slepvogn i tømmervogntog med lengde over 19,50 meter

Høringsoppsummering. Høyde på slepvogn i tømmervogntog med lengde over 19,50 meter Høringsoppsummering Høyde på slepvogn i tømmervogntog med lengde over 19,50 meter Forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy 5-5 nr. 1 bokstav a og b Vegdirektoratet Trafikant- og kjøretøyavdelingen

Detaljer

Forslag om utvidelse av ordningen med regionale verneombud til renholdsbransjen og hotell- og restaurantbransjen

Forslag om utvidelse av ordningen med regionale verneombud til renholdsbransjen og hotell- og restaurantbransjen Arbeids- og inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Sendes også pr. e-post postmottak@aid.dep.no Sted/Dato: 22. oktober 2009 Deres ref: 200903451-/OLI Vår ref: SU/Felles/ 2 21/2009 Forslag

Detaljer

Vegliste Gyldig inntil ny vegliste er utarbeidet

Vegliste Gyldig inntil ny vegliste er utarbeidet Spesialtransporter Se Forskrift om bruk av kjøretøy under kap. 5, Vekt og dimensjoner, og vegliste for spesialtransport (riksveger) når det gjelder spesialtransport og dispensasjon. Veggruppe A: Veger

Detaljer

Boggi enkel. Trippel med to tvilling BK10 8 tonn 8 tonn 12 tonn 14 tonn 18 tonn 21 tonn BK10 7 tonn 7 tonn 10,5 12 tonn 15,75 18 tonn.

Boggi enkel. Trippel med to tvilling BK10 8 tonn 8 tonn 12 tonn 14 tonn 18 tonn 21 tonn BK10 7 tonn 7 tonn 10,5 12 tonn 15,75 18 tonn. Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på kommunale veger i Gran kommune, Aksellastrestriksjoner under teleløsningsperioden. Vedtatt i Gran kommunestyre i sak 0074/06, med hjemmel i vegtrafikklov

Detaljer

Bransjemøte MEF. Regionsjef Jørn C. Evensen

Bransjemøte MEF. Regionsjef Jørn C. Evensen Bransjemøte 2015 - MEF Regionsjef Jørn C. Evensen Tema Litt om MEF Utfordringer Konflikt-/tvistenivå mellom byggherre, rådgivende ing. og entreprenør Målsetninger Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) MEF

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Utfordringer i verdikjeden - Mellom produsent og operatør. Sjeføkonom Stein Gunnes, MEF Utleiekonferansen 2009

Utfordringer i verdikjeden - Mellom produsent og operatør. Sjeføkonom Stein Gunnes, MEF Utleiekonferansen 2009 Utfordringer i verdikjeden - Mellom produsent og operatør Sjeføkonom Stein Gunnes, MEF Utleiekonferansen 2009 Maskinentreprenørenes Forbund MEF stiftet 1948 En frittstående bransje- og arbeidsgiverorganisasjon

Detaljer

MODULVOGNTOG MED LENGDE INNTIL 25,25 METER OG TOTALVEKT INNTIL 60 TONN RUNDSKRIV OM KRITERIER FOR VEGERS EGNETHET

MODULVOGNTOG MED LENGDE INNTIL 25,25 METER OG TOTALVEKT INNTIL 60 TONN RUNDSKRIV OM KRITERIER FOR VEGERS EGNETHET MODULVOGNTOG MED LENGDE INNTIL 25,25 METER OG TOTALVEKT INNTIL 60 TONN RUNDSKRIV OM KRITERIER FOR VEGERS EGNETHET Det vises til bestemmelsene om modulvogntog jf. forskrift om bruk av kjøretøy 5-5 nr. 2

Detaljer

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) viser til høringsbrev av og Klimatilpasningsutvalgets rapport av

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) viser til høringsbrev av og Klimatilpasningsutvalgets rapport av Miljøverndepartrementet Postboks 8013 Dep, 0030 Oslo Att.: Ingvild Andreassen Sæverud Sted/Dato: Oslo, 9.2.2011 Deres ref: 200804249 Vår ref: Felles arkiv HK 2/21 høringer 2011 Høringssvar NOU 2010:10:

Detaljer

Høringsuttalelse - Forskrift om bruk av kjøretøy

Høringsuttalelse - Forskrift om bruk av kjøretøy Statens Vegvesen Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep Oslo Vår dato: 20.12.2012 Vår ref: ÅK 2012/00011 Høringsuttalelse - Forskrift om bruk av kjøretøy Norsk Landbrukssamvirke vil her komme med innspill til

Detaljer

Statens vegvesen. Presiserende notat om kontroll av vinterdekk etter utvidet påbud om vinterdekk fra 1. januar 2015

Statens vegvesen. Presiserende notat om kontroll av vinterdekk etter utvidet påbud om vinterdekk fra 1. januar 2015 Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: 0.Postmottak Vegdirektoratet, Vegdirektoratet Postmottak, Region øst Postmottak, Region sør Postmottak, Region vest Postmottak, Region midt Postmottak, Region nord

Detaljer

Betyr det noe for anleggsbransjen at fylkene tar over store deler av vegnettet i Norge fra 1. januar 2010?

Betyr det noe for anleggsbransjen at fylkene tar over store deler av vegnettet i Norge fra 1. januar 2010? Betyr det noe for anleggsbransjen at fylkene tar over store deler av vegnettet i Norge fra 1. januar 2010? Siri Ulvin informasjonssjef Maskinentreprenørenes Forbund Hvem er jeg? Informasjonssjef i MEF

Detaljer

Endring av trafikkreglene bruk av selvbalanserende kjøretøy

Endring av trafikkreglene bruk av selvbalanserende kjøretøy Statens vegvesen Vedlegg 2 Forslag til endringsforskrifter Endring av trafikkreglene bruk av selvbalanserende kjøretøy Høring om forslag til endring i: - forskrift 21. mars 1986 nr. 747 om kjørende og

Detaljer

Statens vegvesen. Vegliste høst 2016 for fylkes- og kommunale veger i Nordland fylke

Statens vegvesen. Vegliste høst 2016 for fylkes- og kommunale veger i Nordland fylke Statens vegvesen Brønnøy kommune Rådhuset 8901 BRØNNØYSUND Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region nord Arnt Å Albertsen / 75552933 16/63192-1 26.04.2016

Detaljer

BÅRD FADNES BERNHARD HAUGE Vogntog FØRERKORT KLASSE FASIT ARBEIDSBOK

BÅRD FADNES BERNHARD HAUGE Vogntog FØRERKORT KLASSE FASIT ARBEIDSBOK BÅRD FADES BERHARD HAUGE Vogntog FØRERKORT KLASSE CE FASIT ARBEIDSBOK KI Forlaget AS, 2016 6. utgave, 1. opplag 2016 Utgiver: KI Forlaget AS, Universitetsgata 10, 0164 Oslo Postboks 6705, St. Olavs plass,

Detaljer

Dekkbruk på tunge kjøretøy i Oslo-regionen vinteren 2000

Dekkbruk på tunge kjøretøy i Oslo-regionen vinteren 2000 Dekkbruk på tunge kjøretøy i Oslo-regionen vinteren 2000 Dekkbruk på tunge kjøretøy i Oslo-regionen vinteren 2000 Forord Undersøkelsen om bruk av piggdekk på tunge kjøretøy vinteren 2000 er utført på oppdrag

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Kriterier og simuleringer for modulvogntogstrekninger i Norge. Cathrine Thorbjørnsen Vegdirektoratet i Norge

Kriterier og simuleringer for modulvogntogstrekninger i Norge. Cathrine Thorbjørnsen Vegdirektoratet i Norge Kriterier og simuleringer for strekninger i Norge Cathrine Thorbjørnsen Vegdirektoratet i Norge Modulvogntog Kort historikk Start prøveordning med 2008 Vår 2014 ble det bestemt at det skal utarbeides kriterier

Detaljer

24.08.2013 Per-Ove Johnsen og Grethe Forshaug - Narvik trafikkstasjon. Årsmøte i Norsk Bobilforening avd. Nordland Ballangen Camping

24.08.2013 Per-Ove Johnsen og Grethe Forshaug - Narvik trafikkstasjon. Årsmøte i Norsk Bobilforening avd. Nordland Ballangen Camping 24.08.2013 Per-Ove Johnsen og Grethe Forshaug - Narvik trafikkstasjon Årsmøte i Norsk Bobilforening avd. Nordland Ballangen Camping Tema Siste endringene i førerkortforskriften Førerkortklasser Helseattest

Detaljer

Vedlegg. 1) Forslag - ny forskrift om sykkelritt på veg. 1. Formål

Vedlegg. 1) Forslag - ny forskrift om sykkelritt på veg. 1. Formål Vedlegg 1) Forslag - ny forskrift om sykkelritt på veg Fastsatt av Vegdirektoratet med hjemmel i vegtrafikkloven av 18. juni 1965 nr. 4 4, jfr. kgl.res. av 21. mars 1985 nr. 750 om delegering av myndighet

Detaljer

juni Vegtrafikkindeksen

juni Vegtrafikkindeksen juni Vegtrafikkindeksen 2007 Vegtrafikkindeksen juni 2007 Det var 3,6 meir trafikk i juni 2007 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 3,1. Det var 3,3 meir trafikk med lette

Detaljer

MEF-notat nr Juni 2013 Anleggsbransjen fakta og analyse

MEF-notat nr Juni 2013 Anleggsbransjen fakta og analyse MEF-notat nr. 2 213 Juni 213 Anleggsbransjen fakta og analyse Mye ledig kapasitet til vegbygging blant MEF-bedriftene. God ordreserve hos anleggsentreprenørene. Anleggsbransjen har tilpasset kapasiteten

Detaljer

Statens vegvesen. Revisjon av vegliste for fylkes- og kommunale veger i Nord-Trøndelag - høst 2016

Statens vegvesen. Revisjon av vegliste for fylkes- og kommunale veger i Nord-Trøndelag - høst 2016 Statens vegvesen Verran kommune Liaveien 1 7790 MALM Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region midt Inger Ydse / 74122555 16/118953-1 03.08.2016 Revisjon

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR. 31.05. SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE. Hyggelighets i rapporten: Aller først bør man huske på at mai 2016 var store deler

Detaljer

Anleggsbransjen - Utvikling og marked

Anleggsbransjen - Utvikling og marked MEF-notat nr. 3 August 2015 Anleggsbransjen - Utvikling og marked Sterk vekst i anleggsbransjen de neste årene Flere store veikontrakter - og de blir større Mange lærlinger hos entreprenørene Lave forventninger

Detaljer

Innovasjonsfremmende samferdsel Helhet og bærekraft

Innovasjonsfremmende samferdsel Helhet og bærekraft Innovasjonsfremmende samferdsel Helhet og bærekraft Forskningsdagene Næringslivsseminar om: Bærekraft og innovasjon Høgskolen i Telemark 23. september 2009 Førsteamanuensis Dr. oecon Knut Boge Høgskolen

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Telemark www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet STATENS VEGVESEN VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE, TELEMARK

Detaljer

Høringsnotat. Vegdirektoratet. Trafikant- og kjøretøyavdelingen

Høringsnotat. Vegdirektoratet. Trafikant- og kjøretøyavdelingen Høring - forslag til forskrift om bruk av kjøretøy nytt kapittel 5 med vedlegg og endringer i 6-2 og 3-4, samt endringer i forskrift om gebyr for overlasting 1 Høringsnotat Vegdirektoratet Trafikant- og

Detaljer

Statens vegvesen - organisering. Norske krav til vinterdekk. Reidar Henry Svendsen

Statens vegvesen - organisering. Norske krav til vinterdekk. Reidar Henry Svendsen Statens vegvesen - organisering Norske krav til vinterdekk Reidar Henry Svendsen reidar.svendsen@vegvesen.no Vegdirektoratet *) Legges direkte under Samferdselsdepartementet fra 1. juli 2016 Vi er der

Detaljer

MEF-analyse. 3. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 3. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 3. kvartal 2014 MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 3. kvartal 2014 Statens vegvesen

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/3502 01.07.15 Høring - innføring av et register for offentlig støtte I henhold til EØS-avtalens regler om offentlig støtte er Norge forpliktet til å innføre et register

Detaljer

MEF-analyse. 4. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 4. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 4. kvartal MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 4. kvartal - Årssammendrag Statens

Detaljer

Brukerdokumentasjon VegSak Transportør Versjon 1.3 (EO09)

Brukerdokumentasjon VegSak Transportør Versjon 1.3 (EO09) Brukerdokumentasjon VegSak Transportør Versjon 1.3 (EO09) VegSak for transportører Side 1 Innhold: 1. Om VegSak 3 1.1. Hvem skal bruke VegSak dispensasjon for spesialtransport 3 1.2. Hva skjer etter at

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Vest-Agder www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet STATENS VEGVESEN VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE, VEST-AGDER

Detaljer

ANLEGGSBRANSJEN NOTAT 1/2016 ANLEGGSBRANSJEN

ANLEGGSBRANSJEN NOTAT 1/2016 ANLEGGSBRANSJEN ANLEGGSBRANSJEN ANLEGGSBRANSJEN NOTAT 1/2016 - Anleggsinvesteringene økte i 2015 gode prognoser for 2016 - Konkurransen om veikontraktene hardner til - 70 prosent av MEF-bedriftene oppgir å ha ledig kapasitet

Detaljer

Høringssvar til forskrift om plikt til å stille krav om bruk av lærlinger ved offentlige anskaffelser

Høringssvar til forskrift om plikt til å stille krav om bruk av lærlinger ved offentlige anskaffelser Kunnskapsdepartementet Opplæringsavdelingen Dato: 14.10.2016 Deres ref: 16/4794 Vår ref: Felles/2/21/2016 Høringssvar til forskrift om plikt til å stille krav om bruk av lærlinger ved offentlige anskaffelser

Detaljer

Fråsegn frå Møre og Romsdal fylkeskommune til endringar i bruksforskrifta kapittel 5

Fråsegn frå Møre og Romsdal fylkeskommune til endringar i bruksforskrifta kapittel 5 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 13.11.2012 67572/2012 Jonas Solheim Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 26.11.2012 Fråsegn frå Møre og Romsdal fylkeskommune til endringar i bruksforskrifta

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Velkommen til MEFs Anleggsutstilling

Velkommen til MEFs Anleggsutstilling Velkommen til MEFs Anleggsutstilling Sola 7. - 9. juni 2013 For mer informasjon: Kontakt Svein Myhrvold - svein.myhrvold@mef.no - 913 73 832 eller gå inn på www.mef.no Velkommen til MEFA 2013 Det er en

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Aust-Agder www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet STATENS VEGVESEN VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE, AUST-AGDER

Detaljer

mai Vegtrafikkindeksen

mai Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen mai Vegtrafikkindeksen mai 2008 Det var 1,7 meir trafikk i mai 2008 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 2,8. Det var 1,5 meir trafikk med lette kjøretøy

Detaljer

Bruksklasse, uoffisiell (ID=104) Planlegging av transport. Analyse av ulykker/hendelser. Veglister for tungtransport og spesialtransporter

Bruksklasse, uoffisiell (ID=104) Planlegging av transport. Analyse av ulykker/hendelser. Veglister for tungtransport og spesialtransporter Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.0 Datakatalog versjon: 2.08-763 ruksklasse, uoffisiell (ID=104) Sist endret: 2013-03-21 Definisjon: Angir bruksklasse. Foreløpig versjon for intern

Detaljer

mai Vegtrafikkindeksen

mai Vegtrafikkindeksen mai Vegtrafikkindeksen 2006 Vegtrafikkindeksen mai 2006 Det var 3,2 meir trafikk i mai 2006 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,9. Det var 2,5 meir trafikk med lette kjøretøy

Detaljer

januar Vegtrafikkindeksen

januar Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen januar Vegtrafikkindeksen januar 2008 Det var 3,4 meir trafikk i januar 2008 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 3,1. Det var 3,2 meir trafikk med lette

Detaljer

Bruksklasse, uoffisiell (ID=104) Planlegging av transport. Analyse av ulykker/hendelser. Veglister for tungtransport og spesialtransporter

Bruksklasse, uoffisiell (ID=104) Planlegging av transport. Analyse av ulykker/hendelser. Veglister for tungtransport og spesialtransporter Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.0 Datakatalog versjon: 2.05-743 ruksklasse, uoffisiell (ID=104) Sist endret: 2013-03-21 Definisjon: Angir bruksklasse. Foreløpig versjon for intern

Detaljer

mars Vegtrafikkindeksen

mars Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen mars Vegtrafikkindeksen mars 2008 Det var 5,2 mindre trafikk i mars 2008 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 2,3. Det var 4,3 mindre trafikk med lette

Detaljer

MEF-analyse. 2. kvartal 2014. MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 2. kvartal 2014. MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 2. kvartal 2014 MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 2. kvartal 2014 Statens vegvesen

Detaljer

NLF. Sikring av last

NLF. Sikring av last NLF Tømmerseminar Oslo, 6. 7. februar 2015 Sikring av last Arne Larsen Island VD Vegtrafikklovens 3.Grunnregler for trafikk. Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan

Detaljer

september Vegtrafikkindeksen

september Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen september Vegtrafikkindeksen september 2008 Det var 2,4 meir trafikk i september 2008 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,9. Det var 2,1 meir trafikk

Detaljer

17/1520. Samferdselsdepartementet foreslår enkelte forskriftsendringer som primært er knyttet til drosjereguleringen.

17/1520. Samferdselsdepartementet foreslår enkelte forskriftsendringer som primært er knyttet til drosjereguleringen. Ifølge liste Deres ref Vår ref 17/1520 Dato 12. juli 2017 Høring - endringer i prisopplysningsforskriften, maksimalprisforskriften og yrkestransportforskriften - Forslag knyttet til bindende pristilbud

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Vestfold www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE, VESTFOLD Innledning Veglistene

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 3. kvartal 2013 FAKTA OG ANALYSE 3. kvartal 2013 Statens vegvesen hadde

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. mars

Vegtrafikkindeksen. mars Vegtrafikkindeksen mars 2009 Vegtrafikkindeksen mars 2009 Det var 5,6 meir trafikk i mars 2009 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,0. Det var 5,4 meir trafikk med lette

Detaljer

juli Vegtrafikkindeksen

juli Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen juli Vegtrafikkindeksen juli 2008 Det var 0,3 mindre trafikk i juli 2008 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 2,2. Det var 0,5 mindre trafikk med lette

Detaljer

januar Vegtrafikkindeksen

januar Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen januar 2007 Vegtrafikkindeksen januar 2007 Det var 3,6 meir trafikk i januar 2007 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,9. Det var 3,1 meir trafikk med

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. september

Vegtrafikkindeksen. september Vegtrafikkindeksen september 2009 Vegtrafikkindeksen september 2009 Det var 1,3 meir trafikk i september 2009 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 0,1. Det var 1,7 trafikkauke

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. april

Vegtrafikkindeksen. april Vegtrafikkindeksen 2011 april Vegtrafikkindeksen april 2011 Det var 0,3 meir trafikk i april 2011 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,3. Det var 0,5 trafikkauke med lette

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. Oktober 2006

Vegtrafikkindeksen. Oktober 2006 Vegtrafikkindeksen Oktober 2006 Vegtrafikkindeksen oktober 2006 Det var meir trafikk i oktober 2006 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,8. Det var 3,4 meir trafikk med

Detaljer

Anleggsbransjen fakta og analyse

Anleggsbransjen fakta og analyse MEF-notat nr. 212 Desember 212 Anleggsbransjen fakta og analyse Sterk omsetningsvekst i anleggsbransjen Bedret lønnsomhet blant MEF-bedriftene Anleggsbransjen vurderer fortsatt betydelig grad av permittering

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. årsindeks

Vegtrafikkindeksen. årsindeks Vegtrafikkindeksen 2010 årsindeks Vegtrafikkindeksen 2010 Det var 1,1 meir trafikk i 2010 enn i 2009. Trafikkveksten i 2010 var for lette kjøretøy og 1,9 for tunge kjøretøy. Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen

Detaljer

Endring av diverse forskrifter små elektriske kjøretøy

Endring av diverse forskrifter små elektriske kjøretøy Statens vegvesen Vedlegg 2 Forslag til endringsforskrifter Endring av diverse forskrifter små elektriske kjøretøy Høring om forslag til endring i: - forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. juli

Vegtrafikkindeksen. juli Vegtrafikkindeksen 2010 juli Vegtrafikkindeksen juli 2010 Det var 0,2 mindre trafikk i juli 2010 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på. Det var 0,5 mindre trafikk med lette

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. september

Vegtrafikkindeksen. september Vegtrafikkindeksen 2010 september Vegtrafikkindeksen september 2010 Det var 1,9 meir trafikk i september 2010 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,2. Det var 1,7 trafikkauke

Detaljer

HØRING - FORSLAG TIL FORSKRIFT OM ADGANG TIL Å DELTA I KYSTFARTØYGRUPPENS FISKE FOR 2015

HØRING - FORSLAG TIL FORSKRIFT OM ADGANG TIL Å DELTA I KYSTFARTØYGRUPPENS FISKE FOR 2015 Adresseliste Saksbehandler: Håvard Holder Telefon: 97432127 Seksjon: Fartøy- og deltakerseksjonen Vår referanse: 14/10564 Deres referanse: Vår dato: 03.09.2014 Deres dato: Att: HØRING - FORSLAG TIL FORSKRIFT

Detaljer

Høring om forslag til endring av vegtrafikkloven 26, 27 og 29

Høring om forslag til endring av vegtrafikkloven 26, 27 og 29 Statens vegvesen, Vegdirektoratet Trafikant- og kjøretøyavdelingen postboks 8142 Dep 0033 Oslo firmapost@vegvesen.no Saksbehandler: Stig Anders Ohrvik Deres referanse: 15/257542-27 Vår dato: 30.09.2016

Detaljer

Statens vegvesen. Undersøkelsen viser hvor stor andel av førerne som bruker bilbelte og hvor stor andel av forsetepassasjerene som bruker bilbelte.

Statens vegvesen. Undersøkelsen viser hvor stor andel av førerne som bruker bilbelte og hvor stor andel av forsetepassasjerene som bruker bilbelte. Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Postmottak øst, Postmottak sør, Postmottak vest, Postmottak midt, Postmottak nord Trafikksikkerhetsseksjonen Saksbehandler/innvalgsnr: Liv Marie Nygaard - 22073742

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. februar

Vegtrafikkindeksen. februar Vegtrafikkindeksen 2011 februar Vegtrafikkindeksen februar 2011 Det var 2,7 meir trafikk i februar 2011 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,4. Det var 2,6 trafikkauke

Detaljer

Langset bru Bruksmønster - Kapasitet - kjørebredde/gang-sykkelveg - Alternativer

Langset bru Bruksmønster - Kapasitet - kjørebredde/gang-sykkelveg - Alternativer Minnesund Vel Notat Langset bru Bruksmønster - Kapasitet - kjørebredde/gang-sykkelveg - Alternativer Det store trafikkbilde Før ny E6 RV 33 knyttet sammen med fv 177 til Vormsund og Trondheim, via 501,

Detaljer

mars Vegtrafikkindeksen

mars Vegtrafikkindeksen mars Vegtrafikkindeksen 2006 Vegtrafikkindeksen mars 2006 Det var 5,7 meir trafikk i mars 2006 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 2,8. Det var 5,0 meir trafikk med lette

Detaljer

Forordning (EF) nr. 561/ Artikkel Denne forordning får anvendelse på:

Forordning (EF) nr. 561/ Artikkel Denne forordning får anvendelse på: Forordning (EF) nr. 561/ 2006 Artikkel 2 1. Denne forordning får anvendelse på: a) godstransport på vei med kjøretøyer der største tillatte totalvekt, medregnet vekten av tilhenger eller semitrailer, overstiger

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. mars

Vegtrafikkindeksen. mars Vegtrafikkindeksen 2010 mars Vegtrafikkindeksen mars 2010 Det var 1,3 meir trafikk i mars 2010 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 0,7. Det var 1,3 trafikkauke med lette

Detaljer

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Foto: Knut Opeide Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Denne rapporten sammenstiller opplysninger om drepte

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. november

Vegtrafikkindeksen. november Vegtrafikkindeksen 2010 november Vegtrafikkindeksen november 2010 Det var 2,4 meir trafikk i november 2010 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,3. Det var 2,2 trafikkauke

Detaljer

1 Innledning Trasè Konklusjon Tilbakemelding fra statens vegvesen... 4

1 Innledning Trasè Konklusjon Tilbakemelding fra statens vegvesen... 4 Oppdragsgiver: BKK Varme AS Oppdrag: 521551 Reguleringsplan for fjernvarmeanlegg Loddefjord Del: Dato: 2010-11-02 Skrevet av: Christian Rørtveit Teig Kvalitetskontroll: Morten Henriksen VEG-VURDERING HETLEVIKSÅSEN

Detaljer

Vedlegg 2 Forslag til ny forskrift

Vedlegg 2 Forslag til ny forskrift Statens vegvesen Vedlegg 2 Forslag til ny forskrift Høring om forslag til ny forskrift om kontroll av kjøretøy langs veg. Vegdirektoratet Trafikant- og kjøretøyavdelingen 21. desember 2016 Forslag til

Detaljer