Kommentar til forskriften og høringsnotatet til forskriften

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommentar til forskriften og høringsnotatet til forskriften"

Transkript

1 Statens vegvesen Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep 0033 Oslo Att.: saksbehandler Elin Elisabeth Norby Dato: 18. desember 2012 Deres ref: 2010/ Vår ref: HK/21/AB Vegdir/ Forsk om bruk av kjøretøy kap 5, vekter og bredde Forslag til forskrift om bruk av kjøretøy nytt kapittel 5 med vedlegg og endring i 3-4 og 6-2, samt endring i forskrift omgebyr for overlast 1 Høringens referanse 2010/ Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) viser til høringsbrev 16. juli 2012 fra Vegdirektoratet om nytt kapittel 5 i forskrift om bruk av kjøretøy. Kommentar til forskriften og høringsnotatet til forskriften Forskriften 5-2 Definisjoner Det er en fordel at alle definisjoner blir samlet i en paragraf. Det gjør det enklere for den som skal bruke forskriften. I Forskrift om bruk av kjøretøy er definisjoner tatt inn i 1-2. Det benyttes følgende tekst; 5-2 Definisjoner. Se 1-2 Definisjoner Forskriften 5-3 nr. 3a; måling uten positiv toleranse MEF er enig om at kravet til hvordan målingen skal foregå (måling uten positiv toleranse) blir samlet et sted, fremfor å bli gjentatt flere steder i forskriften. Vi ønsker likevel å påpeke at det må brukes mm-skjønn. Det må tas hensyn til at det vil kunne forekomme at lastsikringsutstyr, innfestningskroker for presenninger og lignede kommer utenfor det tillatte målet. MASKINENTREPRENØRENES FORBUND Org nr.: Hovedkontor Postboks 505 Sentrum 0105 Oslo Fred Olsensgate Oslo Telefon: Telefaks: REGION ØST Hedmark Oppland Østfold Oslo/Akershus Postboks Hamar Grønnegata Hamar Telefon: Distriktskontor Østfold Oslo/Akershus Adr. og tlf. se MEF hovedkontor REGION SØRØST Buskerud Vestfold Telemark Broen Sem Telefon: REGION SØRVEST Agder Sør-Rogaland Kongensgate Kristiansand Telefon: REGION VEST Nord-Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Eidsvågbakken Eidsvåg Telefon: REGION MIDT Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Hornebergveien Trondheim Telefon: REGION NORD Nordland Troms Finnmark Postboks Tromsø Fiolveien Tromsø Telefon: Distriktskontor Finnmark Postboks Alta Skoleveien Alta Telefon: SEKSJON RESSURS OG MILJØ Fagavdelingene Skog Brønn og spesialboring Gjenvinning og avfallshåndtering Postboks 505 Sentrum 0105 Oslo Fred Olsensgate Oslo Telefon:

2 2 Forskriften 5-4 Nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg. Høringsnotat pkt. 4.1 Innspill fra NLF og MEF (side 43) MEF opprettholder sitt tidligere forslag om at antall bruksklasser i tabell 1, 2, 3a og 3b reduseres til 3 klasser. Vi tar til etterretning Vegdirektoratet sin kommentar om at dersom BK10/42 og BKT8/40 fjernes nå, vil det medføre at de bruer som har disse bruksklassene vil måtte skrives ned til BK 8/32 fordi en mangler nødvendige brudata for å skrive dem opp. MEF ønsker ikke en nedskriving av bruene. Vi ber Vegdirektoratet innhente nødvendige data om bruene for å vurdere om det er mulig å klassifisere dem opp. Og deretter informere bransjene om resultatet. Forskriften 5-4 nr. 4 bokstav b fjerde ledd, Krav til sporing Det er viktig at kjøretøyet/vogntoget tilfredsstiller kravet til sporing ved kjøring på veger med meget skarpe svinger/kurver, i vegkryss og i rundkjøringer. MEF er ikke enig at kravet til sporing også skal gjelde ved oppløftet aksel. Ved kjøringen i tettbebyggelse vil fører kjøre med alle akslene nede (også ved tomt vogntog) for å unngå problemer i vegkryss og rundkjøringer. I slike tilfeller er farten meget lav. For veger utenfor tettbebyggelsen hvor hastigheten er stor, er svingradius tilpasset hastigheten for vegen, dvs. svingene har stor radius. Da har det liten praktisk betydning om vogntoget ikke tilfredsstiller kravet til sporing, når de kjører med oppløftet aksel. Det er bare aktuelt å kjøre med en eller flere aksler oppløftet ved tomt kjøretøy og vogntog. Ved å kjøre med oppløftet aksel oppnår en mindre rullemotstand mot vegbanen. Det gir mindre drivstofforbruk, NO x - og CO2-utslipp, samt mindre dekkslitasje og slitasje på vegbanen. Dette er viktige miljøtiltak som en må ta hensyn til. Om kjøretøyet/vogntoget skal tilfredsstille sporingskravet ved oppløftet aksel, vil det det medføre store tekniske utfordringer å bygge kjøretøyene slik at de tilfredsstiller forskriften. Det vil og medføre store kostnader. MEF har fått informasjon fra norske firma som bygger semitrailer for spesialtransport for bred og lang last, at de nye sporingskravene er strengere enn eksisterende krav. Hvis det er riktig, må det lages en overgangsperiode fra forskriften trer i kraft til sporingskravet på nybygg må være oppfylt. Det er i dag opp mot 2 års leveringstid for ny semitrailer for spesialtransport. For kjøretøy som er produsert eller satt i produksjon før forskriften trer i kraft, må være unntatt fra kravet til de nye sporingskravene. Kravet til sporing må ikke få tilbakevirkning for eldre kjøretøy som ikke oppfyller kravet til sporing når forskriften trer i kraft. MEF mener Den praksis til sporing som til nå har vært fulgt, bør videreføres. Kravet til sporing må ikke få tilbakevirkning for eldre kjøretøy som ikke oppfyller kravet til sporing når forskriften trer i kraft. For kjøretøy som er produsert men ikke solgt eller er satt i produksjon før forskriften trer i kraft, må være unntatt fra kravet til de nye sporingskravene.

3 3 Forskriften 5-5 nr. 1 bokstav g. Særlige bestemmelser for tømmertransport Tillatt totalvekt for slepevogn for tømmertransport MEF registrerer at Vegdirektoratet foreslår at totalvekten økes fra 30 tonn til 32 tonn for slepevogn beregnet for tømmertransport som har 4 eller flere aksler. Dette er positivt, men MEF opprettholder sitt tidligere forslag om at totalvekten for tømmerslepevogn bør økes til 34 tonn. MEF begrunnet dette med at for tømmervogntog er tillatt totalvekten 56 tonn. Egenvekten for tømmer er svært variabel. Det er derfor ønskelig at fører har størst mulig fleksibilitet til å fordele lasten på trekkbil og slepevognen uten å få overlast, men samtidig kunne laste 56 tonn. Når fører planlegger fordeling av lasten, må vedkommende også ta hensyn til at fordelingen er innenfor 1,5 gangs regelen mellom trekkbil og henger. Dette kan gjøres ved å laste 22,6 tonn eller mer på bilen og 33,4 tonn eller mindre på slepvognen, slik at totalvekten blir 56 tonn. Da har fører stor fleksibilitet i å fordele lasten riktig mellom trekkbilen og slepevognen. MEF mener de argumenter Vegdirektoratet har presentert i høringsbrevet (side 52 55, 79-81) er vage for å ikke etterkomme bransjene sitt ønske om å øke totalvekt til 34 tonn. Tvillingmonterte hjul MEF støtter ikke Vegdirektoratet sitt forslag om at to av fire aksler må ha tvillingmonterte hjul for å kunne laste 32 tonn på tømmerslepevogn. Det er produsert mange tømmertilhengere med singelmonterte hjul på alle akslinger. Disse tilhengerne kan ikke øke totalvekten til 32 tonn, om kravet til tvillingmonterte hjul innføres. MEF mener kravet til tvillingmonterte hjul er urimelig strengt krav. Ved fordeling av 32 tonn totalvekt på 4 aksler, blir akseltrykket 8 tonn. Ved 5 aksler blir akseltrykket 6,4 tonn. MEF mener at ved så lav aksellast bør det ikke være behov for å kreve tvillingmonterte hjul. : Slepevogn for tømmertransport som har 4 eller flere aksler har tillatt totalvekt på 34 tonn. Det er tillatt med singelmonterte hjul på alle aksler. MEF ber Vegdirektoratet vurdere at veger som er godkjent for tømmertransport også kan benyttes av andre vogntogtyper som er bygd etter de samme tekniske spesifikasjoner som tømmervogntog, jfr. kravene i 5-5 pkt. 1. Og at det tillates 56 tonn vogntogvekt. Forskriften 5-5 nr. 2 bokstav b pkt. 2 MEF mener det er en skrivefeil i forskriften 5-5 nr. 2 bokstav b pkt 2 Her står: Semitrailervogntog med største lastelengde 16,5 meter påkoblet en.. MEF mener det korrekte er: Semitrailervogntog med største lengde 16,5 meter påkoblet en.. Forskriften 5-5 nr. 2 bokstav d - Farlig gods I forskriften fremkommer det at det ikke er tillatt å transportere farlig gods på modulvogntog.

4 4 Norge bør ha de samme krav til transport av farlig gods (ADR) på modulvogntog som Sverige og Danmark. Forskriften 5-6 Kjøring med større lengde eller bredde uten dispensasjon for motorredskap og for transport av udelbart gods Høringsnotat pkt. 6.2 Motorredskap, mobilkraner, betongpumpebiler og liftbiler (s ) Nr. 1 Det er ikke tillatt at motorredskap, mobilkran, og liftbiler benyttes til transport av gods på offentlig veg. MEF registrerer at Vegdirektoratet ønsker å innføre et forbud mot at motorredskap skal kunne utføre godstransport på offentlig veg. Forbudet begrunnes med at det skal være lik konkurranse i forhold til andre kjøretøy ved kjøring på offentlig veg. Det fins en del eldre lastebiler som er registrert som motorredskap. Disse blir nå ulovlig å benytte til å trekke tilhenger, slik at fører kan utføre sitt arbeid. Det er bl.a. liftbiler, brøytebiler registrert motorredskap, spesialbiler for brønnboring. I tillegg er noen få dumper registrert som motorredskap. Hjullaster og hjulgående gravemaskiner er ikke registreringspliktig, men er per definisjon motorredskap. Vi kan ikke se at disse kjøretøyene har noen særfordeler som medvirker til konkurransevridning. MEF begrunner dette med: Liftbil En liftbil et spesialkjøretøy som er bygd på lastebilchassis. Disse kjøretøyene benyttes ikke til vanlig godstransport, og dermed konkurrer de ikke om godtransport med andre vanlige transportkjøretøy. I noen tilfeller forekommer det at fører har behov for å ta med spesialutstyr og verktøy som er nødvendig for å utføre oppdraget. Da benyttes påhengsvogn eller slepevogn. Hvis kravet blir innført, vil det medføre at firmaet som har disse eldre bilene (registrert som motorredskap) ikke lenger kan benytte dem til å trekke tilhenger for å få med seg sitt utstyr. Det gjør at firmaet i tillegg til å kjøre frem liftbilen, også må benytte lastebil for å få kjørt ut sitt utstyr. Dette er transport firmaet vil utføre med egne biler. MEF kan ikke se at dette er noen form for konkurransevridning. Det medfører bare at det må benyttes flere motorkjøretøy for å få oppdraget utført. Det medfører også flere kjøretøyer på vegene, økt belastning på vegene, økt CO2- og NO x utslipp. Er det ønskelig? Brøytebiler Det fins fortsatt noen få eldre lastebiler registrert som motorredskap, og som bare benyttes som brøytebil. Hvis forbudet innføres, vil det ikke lenger være tillatt at disse benyttes til å flytte firmas tilhengere på offentlig veg. Brønnboring MEF har også firma som har lastebiler som er spesialbygd for å utføre brønnboring. De eldre bilene er regisrert som motorredskap. Det er fører som også utfører brønnboringen. For at fører skal kunne utføre sitt arbeid, må han ha med diverse utstyr (borerigg, borstenger, slanger, kompressor verktøy m.m.). MEF kan ikke forstå at disse spesialbilene medfører konkurransevridning i forhold til andre, da de ikke utfører transport som andre vil ha utført Trekkjøretøy - terminalmaskiner På kaier og terminalområder benyttes motorredskap som er spesialbygd for å flytte tilhengere intern på området, ved kryssing av veg eller transport langs offentlig veg når

5 5 terminalen ligger på begge sider av offentlig veg. Er det ønskelig å nekte disse spesialkjøretøyene å trekke tilhenger, når dette foregår på offentlig veg. Dumper Vi registrerer med forundring argumentet Vegdirektoratet benytter for å nekte dumper som er registret som motorredskap å utføre massetransport på offentlig veg. Det virker som Vegdirektoratet viderefører gamle argumenter som ikke lenger er reell. Dumpere kan være registrert som motorredskap eller lastebil. De er spesielt bygd for massetransport utenfor offentlig veg, og vil normalt bli brukt når lastebiler ikke kan benyttes. I forskriften (definisjon) fremgår det at disse bare unntaksvis kan brukes på veg. Siden de i all hovedsak skal benyttes utenfor veg og bare unntaksvis på veg, kan det ikke medføre noen form for konkurransevridning. I tillegg er det bare eldre dumpere som kan benyttes på veg. Nye dumpere har så høg egenvekt på akslingene, at de ikke lovlig kan kjøre på offentlig veg. Nye dumperne blir registrert som lastebil på svarte anleggsskilt. I de tilfeller hvor dumper registrert som motorredskap benyttes til massetransport på offentlig veg, vil transportstrekningen være meget kort. Dette fordi nyttelasten vil være meget lav. Er det behov for lang transportstrekning benyttes lastebiler, siden det er uøkonomisk å benytte dumper. I tillegg er det ikke tillatt, siden kjøringen unntaksvis kan foregå på offentlig veg. Vegdirektoratet argumenterer med at de ikke ønsker disse kjøretøyene på offentlig veg, da de bare kjører i 30 km/t fart og det medfører trafikksikkerhetsproblem. Siden de benyttes i forbindelse med anleggsarbeid, vil vegen være skiltet med fareskilt nr. 110 Vegarbeid. På denne måten blir annen trafikk varslet om faren som eventuelt kan oppstå. Vi kan derfor ikke se at Vegdirektoratet sitt argument er reelt. Argument om at de bare kjører i 30 km/t og det medfører trafikksikkerhetsproblem, kan ikke vektlegges. I Norge er det også andre kjøretøy som ikke har hastighet over 30 km/t. Kan en forvente at også disse vil få kjøreforbud på offentlig veg? Hjulgående gravemaskin Det har til nå vært tillatt at hjulgående gravemaskin trekker tilhenger, når dette gjøres i overensstemmelse med kravene i kjøretøyforskriften og maskinforskriften. Maskinentreprenørfirma utfører ofte serviceoppdrag for privatpersoner, f.eks. reparerer drenering rundt eneboliger, skifte gammel vann- og avløpsledning m.m. For å kunne utføre denne type oppdrag er de avhengig av å ha med ulike typer utstyr til maskinen (flere typer skuffer, rotortilt, slaghammer, komprimeringsutstyr m.m.). Dette blir transportert på tilhenger som trekkes av gravemaskinen. Gravemaskinen utfører ikke transport i konkurranse med andre kjøretøy. Hvis dette blir forbudt, må firmaet bruke lastebil for å få frem utstyret. Hjullaster Om vinteren benyttes hjullaster til å bære bort snø over svært kort strekning. Det foregår bl.a. ved rydding i vegkryss hvor snøen transporteres til et mellomlager. Videre benyttes hjullaster til strøing av veger. Det medfører at hjullaster må transportere strøsanden en strekning langs offentlig veg, før strøingen begynner. Om sommeren benyttes hjullaster bl.a. utbedring av eksiterende veger hvor en bærer ut masser på veger. Slik MEF oppfatter forbudet blir også dette arbeidet ulovlig, når dette utføres på offentlig veg. MEF vil påpeke at utbedring av eksisterende offentlige veger ofte foregår samtidig som trafikken passerer. I mange tilfeller er det ikke mulig å stenge vegen og omklassifisere denne til anleggsvei. Hvis forbudet blir innført slik det er beskrevet, vil det innenfor anleggsområde ikke være tillatt å bære ut masser med hjullaster eller transportere masser med dumper registrert som lastebil.

6 6 Som beskrevet over er dette ofte transport som ikke utføres i konkurranse med andre transportfirma. MEF mener derfor at denne type transport ikke er konkurransevridning. Innføres forbudet vil det medføre at flere kjøretøyer må utføre den samme transporten, med de ulemper det medfører. Endring av teksten i 5-6 nr. 1 Det er ikke tillatt at motorredskap, mobilkran, og liftbiler benyttes til transport av gods på offentlig veg endres til Det er tillatt at motorredskap, mobilkran, og liftbiler benyttes til transport av gods på offentlig veg, hvis vegens tillatte bredde, lengde eller vekt ikke overskrides. Forskriften 5-6 nr. 2 bokstav b pkt. 2 og nr. 3 bokstav b pkt. 2 Høringsnotat pkt side 111 I høringsnotat pkt side 111 fremgår det at det tillates å ta med flere enheter som naturlig tilhører maskinen. Det er for eksempel hammer, flere skufler. MEF er positivt at det tillates samlasting av utstyr som tilhører maskinen. Vi vil påpeke at i forskrift benyttes teksten det er ikke tillatt å transportere mer enn ett udelbart kolli dersom... Forskriften gir inntrykk av at det bare er tillatt med ett kolli på transporten. Og at det ikke er tillatt med samlastingen, slik det beskrives i høringsnotatet. Hvis ikke alle kontrollører har kjennskap til innholdet høringsnotatet, vil det kunne medføre unødvendige diskusjoner ved kontroll på landevegen. MEF mener Det er viktig at det kommer fram i forskriften at det er tillatt med samlasting, når de ekstra lastenhetene tilhører hovedlasten. Generelt til 5-6 nr. 2 bokstav b pkt. 2 Tillatt returgods for vogntog som har utført spesialtransport. Når vogntog nevnt i dette punktet har utført spesialtransport og kjører retur, er det bare tillatt å ta med en lasteenhet som returgods. Størrelsen på enheten har ikke noen betydning. Det betyr en enhet selv om denne er bare 1 m x 1 m x 0,3 m, og ikke flere. Ut fra et samfunnsøkonomisk vurdering, burde det være tillatt å ta returlast bestående av flere lastenheter. Vogntog bygd for spesialtransport kan ta med returlast bestående av flere lastenheter. Det er tillatt å transportere flere enheter i lengderetningen og/eller i bredde. Lastens lengde eller bredde må ikke overskride det som er tillatt for vegen, uavhengig av kjøretøyets lengde eller bredde. Det samme gjelder for vegens tillatt aksellast eller totalvekt. Jfr. hva som er tillatt i henhold til 5-5 nr. 1 bokstav e og g, returgods transportert på langt tømmervogntog. Forskriften 5-6 nr. 3 bokstav a MEF er usikker på om tabellen i 5-6 nr.3 a er korrekt. MEF ber Vegdirektoratet kvalitetssikre innholdet i disse to radene.

7 7 Motrorvogn/vogntogtype Med gods Uten gods Lengde Bredde Lengde Bredde Motorvogn N2 og N3 med uttrekkbar 20,00 3,25 17,50 2,55 semitrailer O3 og O4 Motorvogn N2 og N3 med vanlig semitrailer O3 og O4 20,00 3,25 17,50 2,55 Hvis tabellen er korrekt foreslår vi teksten i disse to rader slås sammen til en, siden de har samme tallverdier. Teksten bør være; Motorvogn N2 og N3 med uttrekkbar eller vanlig semitrailer av type O3 og O4. Forskriften 5-7 nr. 4 Vinterakselast, teleløsning - rutegående transport. I forskriften fremgår det at det gjøres unntak for rutegående transport. Det fins rutegående persontransport og rutegående godstransport. Betyr setningen i forskriften at begge typer rutegående transport får unntak. MEF mener Unntaket skal bare gjelde for persontransport, da det ellers kan bli konkurransevridning mellom rutegående godstransport og vanlig godstransport. Forskriften 5-10 nr. 1 bokstav a MEF mener at nr. 1 bokstav a bør oppheves. Dette var et forbud som var relevant i forhold til vegstandarden for mer enn 20 år tilbake. Da var veger både smale og svingete. Veger i dag er utbedret, samt at trekkbilene har meget sterk motor, slik at vogntogene holder tilnærmet samme hastighet som øvrige trafikk. I tillegg er det mange steder minst trafikk på lørdag og søndags formiddag. For anleggsbransjen skal utstyr ofte være fremme på nytt anleggssted og klar til bruk mandags morgen. Da er det ønskelig å kunne bruke tiden fra fredags kveld til mandags morgen til å utføre transporten nr. 1 bokstav a; oppheves. Forskriften 5-10 nr. 1 bokstav b Dette bør være hovedregelen for når det ikke er tillatt å utføre lang eller bred transport. MEF mener at dette punktet bør omskrives, slik at det ikke er et generelt forbud mellom kl , hvis lokal rushtid er mellom kl ny tekst: Kjøring må ikke foregå på steder og til tider hvor det er stor rushtrafikk. Normalt mellom kl og kl

8 8 Forskriften 5-10 nr. 2 Generell kommentar til 2; Bruk av ledsagerkjøretøy Det bør ikke være krav til ledsagerkjøretøy for spesialtransport på veger som er godkjent for modulvogntog og tømmervogntog, når spesialtransporten er kortere enn disse vogntoggrupper. MEF anbefaler at Vegdirektoratet snarest utreder krav til utdanning av personell som skal føre ledsagerkjøretøy. De som har gjennomført og bestått godkjent kurs, må også kunne utføre trafikkdirigering i forbindelse med spesialtransport. Det bør dermed bli mindre behov for ledsaging av politi og representanter fra Statens vegvesen. Forskriften 5-10 nr. 2 bokstav i I forskriften står det Transportøren plikter å varsle alle berørte politidistrikter for mulig avtale om politiledsaging Det bør være forutsigbart om politiet eller Statens vegvesen vil kreve at de skal ledsage transporten og hva kostnadene blir. I mange tilfeller utgjør kostnadene til politiet og Statens vegvesen mer enn selve transporten. Det medfører at firma som engasjeres til spesialtransport har problem med å gi eksakt tilbud, da det er usikkert om politiet ønsker å delta eller ikke. Det bør utarbeides klare retningslinjer for når de skal delta og det må være en fast sats (gebyr) per km for ledsaging av spesialtransport. Forskriften 5-10 nr. 3 Det bør ikke være krav til ledsagerkjøretøy for mobilkraner på veger som er godkjent for modulvogntog og tømmervogntog, når mobilkranen er kortere enn disse vogntoggrupper. 3-4 nr. 2 Merking av gods som stikker ut i bredderetningen Kravet er at merkingen skal være vekslende røde og gule striper. Dette harmonerer ikke med kravet i Sverige, som har vekslende røde og hvite striper. Norge samordner kravet med de øvrige nordiske landene, slik at det blir felles krav for disse landene. 3-4 nr. 6 bokstav a. Merking av lang, bred og tung transport I Norge skal varselskiltet ha hvit bunnfarge og være svakt lysende eller belyst under kjøring i mørke. Norge samordner kravet med de øvrige nordiske landene, slik at det blir felles krav. Skilt som er godkjent i annet EØS-land bør kunne godtas i Norge. Kort info om MEF Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) er en frittstående bransje- og arbeidsgiverorganisasjon som representerer ca små, mellomstore og store bedrifter med ca arbeidstakere. Hovedtyngden av medlemsbedriftene driver maskinell anleggsvirksomhet, men forbundet organiserer også skogsentreprenører, brønnborere og gjenvinnings- og avfallsbedrifter.

9 9 Samlet omsetter medlemsbedriftene for i overkant av 47 milliarder kroner i året. Forbundet har egen hovedavtale med LO samt to landsdekkende tariffavtaler. MEF står utenfor NHO. MEF ønsker Direktoratet lykke til med det videre arbeidet med høringsuttalelsene. Med vennlig hilsen Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) Trond Johannesen Adm. direktør Arne Berg Distriktssjef

gods ikke tillatt gods ikke tillatt a. Tabell Vogntogtype Med gods Uten gods Bredde m (for

gods ikke tillatt gods ikke tillatt a. Tabell Vogntogtype Med gods Uten gods Bredde m (for Foreløpig forskriftstekst per 5. mars 2014, 5-7 til 5-9 5-7 Kjøring med større lengde eller bredde uten dispensasjon for motorredskap, mobilkran, betongpumpebil og liftbil og transport av udelbart gods

Detaljer

PRESENTASJON AV FORSLAG TIL ENDRINGER I KAPITTEL 5 OM TILLATTE VEKTER OG DIMENSJONER FOR OFFENTLIG VEG I NORGE

PRESENTASJON AV FORSLAG TIL ENDRINGER I KAPITTEL 5 OM TILLATTE VEKTER OG DIMENSJONER FOR OFFENTLIG VEG I NORGE PRESENTASJON AV FORSLAG TIL ENDRINGER I KAPITTEL 5 OM TILLATTE VEKTER OG DIMENSJONER FOR OFFENTLIG VEG I NORGE FORSLAG TIL REVIDERT REGELVERK BLE SENDT PÅ HØRING 16.JULI 2012. HØRINGSFRISTEN VAR 21. DESEMBER

Detaljer

Høringsoppsummering. Forskrift om bruk av kjøretøy revidert kapittel 5 med vedlegg og 6-2

Høringsoppsummering. Forskrift om bruk av kjøretøy revidert kapittel 5 med vedlegg og 6-2 Høringsoppsummering Forskrift om bruk av kjøretøy revidert kapittel 5 med vedlegg og 6-2 Vegdirektoratet Trafikant- og kjøretøyavdelingen Revidert utgave 8. august 2014 1 Vegdirektoratet gjør oppmerksom

Detaljer

UTFORDRINGER VED ARBEID NÆRHETEN AV KABLER OG LUFTLINJER.

UTFORDRINGER VED ARBEID NÆRHETEN AV KABLER OG LUFTLINJER. UTFORDRINGER VED ARBEID I NÆRHETEN AV KABLER OG LUFTLINJER. - Hvem jeg representerer. - Erfaringer med graving i bakken luftlinjer. - Rettslig plassering. Kabeleier. Grunneier. Graveentreprenør. - Økonomiske

Detaljer

Høring - økning av tillatt totalvekt for transport av tømmer fra 56 til 60 tonn samt endringer vedrørende modulvogntog

Høring - økning av tillatt totalvekt for transport av tømmer fra 56 til 60 tonn samt endringer vedrørende modulvogntog Saknr. 13/7344-2 Saksbehandler: Rune Hoff Høring - økning av tillatt totalvekt for transport av tømmer fra 56 til 60 tonn samt endringer vedrørende modulvogntog Fylkesrådets innstilling til vedtak: :::

Detaljer

HØRINGSNOTAT: INNFØRING AV HØYDEBEGRENSNING PÅ KJØRETØY I NORGE

HØRINGSNOTAT: INNFØRING AV HØYDEBEGRENSNING PÅ KJØRETØY I NORGE HØRINGSNOTAT: INNFØRING AV HØYDEBEGRENSNING PÅ KJØRETØY I NORGE 1.Bakgrunn. 1.1 Generelt I dag har vi ingen generell bestemmelse som angir høydebegrensning på kjøretøy i Norge. Høyden er kun begrenset

Detaljer

Høringsnotat. Vegdirektoratet. Trafikant- og kjøretøyavdelingen

Høringsnotat. Vegdirektoratet. Trafikant- og kjøretøyavdelingen Høringsnotat Økning av tillatt totalvekt for transport av tømmer fra 56 til 60 tonn m.m. Forslag til endring av forskrift om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg pkt.

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Vegliste Gyldig inntil ny vegliste er utarbeidet

Vegliste Gyldig inntil ny vegliste er utarbeidet Spesialtransporter Se Forskrift om bruk av kjøretøy under kap. 5, Vekt og dimensjoner, og vegliste for spesialtransport (riksveger) når det gjelder spesialtransport og dispensasjon. Veggruppe A: Veger

Detaljer

Boggi enkel. Trippel med to tvilling BK10 8 tonn 8 tonn 12 tonn 14 tonn 18 tonn 21 tonn BK10 7 tonn 7 tonn 10,5 12 tonn 15,75 18 tonn.

Boggi enkel. Trippel med to tvilling BK10 8 tonn 8 tonn 12 tonn 14 tonn 18 tonn 21 tonn BK10 7 tonn 7 tonn 10,5 12 tonn 15,75 18 tonn. Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på kommunale veger i Gran kommune, Aksellastrestriksjoner under teleløsningsperioden. Vedtatt i Gran kommunestyre i sak 0074/06, med hjemmel i vegtrafikklov

Detaljer

Utfordringer i verdikjeden - Mellom produsent og operatør. Sjeføkonom Stein Gunnes, MEF Utleiekonferansen 2009

Utfordringer i verdikjeden - Mellom produsent og operatør. Sjeføkonom Stein Gunnes, MEF Utleiekonferansen 2009 Utfordringer i verdikjeden - Mellom produsent og operatør Sjeføkonom Stein Gunnes, MEF Utleiekonferansen 2009 Maskinentreprenørenes Forbund MEF stiftet 1948 En frittstående bransje- og arbeidsgiverorganisasjon

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Høringsuttalelse - Forskrift om bruk av kjøretøy

Høringsuttalelse - Forskrift om bruk av kjøretøy Statens Vegvesen Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep Oslo Vår dato: 20.12.2012 Vår ref: ÅK 2012/00011 Høringsuttalelse - Forskrift om bruk av kjøretøy Norsk Landbrukssamvirke vil her komme med innspill til

Detaljer

Statens vegvesen. Presiserende notat om kontroll av vinterdekk etter utvidet påbud om vinterdekk fra 1. januar 2015

Statens vegvesen. Presiserende notat om kontroll av vinterdekk etter utvidet påbud om vinterdekk fra 1. januar 2015 Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: 0.Postmottak Vegdirektoratet, Vegdirektoratet Postmottak, Region øst Postmottak, Region sør Postmottak, Region vest Postmottak, Region midt Postmottak, Region nord

Detaljer

24.08.2013 Per-Ove Johnsen og Grethe Forshaug - Narvik trafikkstasjon. Årsmøte i Norsk Bobilforening avd. Nordland Ballangen Camping

24.08.2013 Per-Ove Johnsen og Grethe Forshaug - Narvik trafikkstasjon. Årsmøte i Norsk Bobilforening avd. Nordland Ballangen Camping 24.08.2013 Per-Ove Johnsen og Grethe Forshaug - Narvik trafikkstasjon Årsmøte i Norsk Bobilforening avd. Nordland Ballangen Camping Tema Siste endringene i førerkortforskriften Førerkortklasser Helseattest

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Velkommen til MEFs Anleggsutstilling

Velkommen til MEFs Anleggsutstilling Velkommen til MEFs Anleggsutstilling Sola 7. - 9. juni 2013 For mer informasjon: Kontakt Svein Myhrvold - svein.myhrvold@mef.no - 913 73 832 eller gå inn på www.mef.no Velkommen til MEFA 2013 Det er en

Detaljer

Innovasjonsfremmende samferdsel Helhet og bærekraft

Innovasjonsfremmende samferdsel Helhet og bærekraft Innovasjonsfremmende samferdsel Helhet og bærekraft Forskningsdagene Næringslivsseminar om: Bærekraft og innovasjon Høgskolen i Telemark 23. september 2009 Førsteamanuensis Dr. oecon Knut Boge Høgskolen

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Vedlegg. 1) Forslag - ny forskrift om sykkelritt på veg. 1. Formål

Vedlegg. 1) Forslag - ny forskrift om sykkelritt på veg. 1. Formål Vedlegg 1) Forslag - ny forskrift om sykkelritt på veg Fastsatt av Vegdirektoratet med hjemmel i vegtrafikkloven av 18. juni 1965 nr. 4 4, jfr. kgl.res. av 21. mars 1985 nr. 750 om delegering av myndighet

Detaljer

NLF. Sikring av last

NLF. Sikring av last NLF Tømmerseminar Oslo, 6. 7. februar 2015 Sikring av last Arne Larsen Island VD Vegtrafikklovens 3.Grunnregler for trafikk. Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan

Detaljer

Innspill fra skogsentreprenørene til stortingsmelding om skognæringen

Innspill fra skogsentreprenørene til stortingsmelding om skognæringen Landbruksdepartementet Sylvi Listhaug, Landbruks- og matminister Sendes pr. e-post: postmottak@lmd.dep.no. Dato: 18.08.2015 Deres ref: Vår ref: Felles/2/22/222-2/LMD Innspill fra skogsentreprenørene til

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 3. kvartal 2013 FAKTA OG ANALYSE 3. kvartal 2013 Statens vegvesen hadde

Detaljer

MEF-analyse. 2. kvartal 2014. MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 2. kvartal 2014. MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 2. kvartal 2014 MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 2. kvartal 2014 Statens vegvesen

Detaljer

Norskproduserte hengere med lastekapasitet fra 1 til 20 tonn

Norskproduserte hengere med lastekapasitet fra 1 til 20 tonn Norskproduserte hengere med lastekapasitet fra 1 til 20 tonn FOSS-EIK gardshenger En robust all-round henger med kraftig bunn og solide trelemmer. Bygget for transport av korn, gras og grov masse. Også

Detaljer

Kjøre og hviletid blandet kjøring og innarbeidningsordninger

Kjøre og hviletid blandet kjøring og innarbeidningsordninger Kjøre og hviletid blandet kjøring og innarbeidningsordninger Robert Aksnes, advokat Advokatfirmaet AAHP DA NLF advokatene ra@aahp.no- ra@lastebil.no www.aahp.no AAHP DA - NLF-ADVOKATENE Aksnes, Robert,

Detaljer

Langset bru Bruksmønster - Kapasitet - kjørebredde/gang-sykkelveg - Alternativer

Langset bru Bruksmønster - Kapasitet - kjørebredde/gang-sykkelveg - Alternativer Minnesund Vel Notat Langset bru Bruksmønster - Kapasitet - kjørebredde/gang-sykkelveg - Alternativer Det store trafikkbilde Før ny E6 RV 33 knyttet sammen med fv 177 til Vormsund og Trondheim, via 501,

Detaljer

111#589 aaaobc0ca6829-4afb-93ef-10d173af3f1b 3. Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato KMK

111#589 aaaobc0ca6829-4afb-93ef-10d173af3f1b 3. Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato KMK 111#589 aaaobc0ca6829-4afb-93ef-10d173af3f1b 3 BERGEN KOMMUNE SEKSJON FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP Rådhusgaten 10 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon: 05556 beredskap@bergen.kommune.no vmwvzbergenkommuneno

Detaljer

Tolkningsavklaring vedrørende begrepet undervisningstime og kravet om introduksjonsprogram på full tid etter introduksjonsloven

Tolkningsavklaring vedrørende begrepet undervisningstime og kravet om introduksjonsprogram på full tid etter introduksjonsloven Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/458 12.01.2015 Tolkningsavklaring vedrørende begrepet undervisningstime og kravet om introduksjonsprogram på full tid etter introduksjonsloven Departementet viser

Detaljer

Trinn 2 Grunnleggende kjøre- og kjøretøykompetanse

Trinn 2 Grunnleggende kjøre- og kjøretøykompetanse Trinn 2 Grunnleggende kjøre- og kjøretøykompetanse 1 2 Hva er minste tillatte mønsterdybde på dekkene til vogntogets tilhenger? n a) 1 mm n b) 1,6 mm n c) 3 mm n d) 4 mm Hva bruker vi en manuell kopling

Detaljer

Vedlegg 2 Forslag til forskriftsendringer Forslag til endringsforskrift til forskrift 1. oktober 2004 nr. 1339 om trafikkopplæring og førerprøve m.m.

Vedlegg 2 Forslag til forskriftsendringer Forslag til endringsforskrift til forskrift 1. oktober 2004 nr. 1339 om trafikkopplæring og førerprøve m.m. Statens vegvesen Vedlegg 2 Forslag til forskriftsendringer Forslag til endringsforskrift til forskrift 1. oktober 2004 nr. 1339 om trafikkopplæring og førerprøve m.m. Vegdirektoratet Trafikant- og kjøretøyavdelingen

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i 2013

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i 2013 Se adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2012/16340 ART-FF-KMJ 04.12.2012 Arkivkode: Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i 2013 Direktoratet for naturforvaltning (DN)

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen Likelydende brev Se vedlagt liste Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Richard Muskaug - 22073466 2008/087841-001 20.05.2008

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 4. kvartal 213 FAKTA OG ANALYSE 4. kvartal 213/Årssammendrag 213 Statens

Detaljer

Frokostmøte 15. januar 2015. Anleggsbransjen. Status og utviklingstrekk. Stein Gunnes Tore A. Larsen Håvard Almås

Frokostmøte 15. januar 2015. Anleggsbransjen. Status og utviklingstrekk. Stein Gunnes Tore A. Larsen Håvard Almås Frokostmøte 15. januar 2015 Anleggsbransjen Status og utviklingstrekk Stein Gunnes Tore A. Larsen Håvard Almås Tema MEFs konjunkturbarometer Kapasiteten blant MEF-entreprenørene Omsetning og konkurransenivå

Detaljer

Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer

Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 12/5809-03.09.2013 Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Vi viser til brev fra miljøvernministeren av 11. juni 2013 hvor

Detaljer

En ny tid med traktor!

En ny tid med traktor! En ny tid med traktor! 2003 1 Ny tid med traktor fra 01.01.2005! Førerkortforskriften Opplæringsforskriften Læreplan 2003 2 Hvor står vi i dag når det gjelder traktor? Førerkort forskrifter Opplæringsforskrifter

Detaljer

Høringsfrist: 30. september

Høringsfrist: 30. september Vedlegg 2 Forslag til endring av utrykningsforskriften Høring om forslag til endring av forskrift om krav til opplæring, prøve og kompetanse for utrykningskjøring (utrykningsforskriften) Høringsfrist:

Detaljer

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge Tekst 2 Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Se på verdenskartet Hva heter verdensdelene? Nord-Amerika Sør-Amerika Afrika Asia Australia Europa 2 Norge ligger i Europa 3 Norge grenser til Sverige,

Detaljer

NOxutslipp. Motoreffekt

NOxutslipp. Motoreffekt www.pwc.no Bilavgifter Avgift på motorvogner mv. A. Engangsavgift Avgiftsgrupper Egenvekt (kg) Motoreffekt (kw) NOxutslipp (mg/km) CO 2 - utslipp (g/km) Slagvolum (cm³ ) Sats per enhet - 2015 Vrakpantavgift

Detaljer

Statens vegvesen. Undersøkelsen viser hvor stor andel av førerne som bruker bilbelte og hvor stor andel av forsetepassasjerene som bruker bilbelte.

Statens vegvesen. Undersøkelsen viser hvor stor andel av førerne som bruker bilbelte og hvor stor andel av forsetepassasjerene som bruker bilbelte. Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Bodil Rønning Dreyer, Jane Bordal, Postmottak øst, Postmottak sør, Postmottak vest, Postmottak midt, Postmottak nord Trafikksikkerhetsseksjonen Saksbehandler/innvalgsnr:

Detaljer

Anbud på regionale ruteflyginger i Norge fra 1. april 2012 - Høring

Anbud på regionale ruteflyginger i Norge fra 1. april 2012 - Høring DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT ^ HELSE **-ø* MIDT - NORGE 9 Saksdok Likelydende brev Se vedlagte liste Deres ref Vår ref 10/430- ANE Dato 04.06.2010 Anbud på regionale ruteflyginger i Norge fra 1.

Detaljer

Sammenslåing av avklarings- og oppfølgingstiltak overgangsregler og gjennomføringsplan

Sammenslåing av avklarings- og oppfølgingstiltak overgangsregler og gjennomføringsplan ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/TJENESTEAVDELINGEN Attføringsbedriftene i NHO ASVL VIRKE Deres ref.: Vår ref. 14/1820/008/ - 11. februar 2015 Saksbehandler: Nina Strømmen Sammenslåing av avklarings- og

Detaljer

Iht. adresseliste. Innspill til tiltaksanalyser i vannregionene

Iht. adresseliste. Innspill til tiltaksanalyser i vannregionene Iht. adresseliste Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no Internett: www.klif.no

Detaljer

FORSLAG TIL MAKSIMALT ANTALL FISK I EN PRODUKSJONSENHET I SJØ - HØRINGSBREV

FORSLAG TIL MAKSIMALT ANTALL FISK I EN PRODUKSJONSENHET I SJØ - HØRINGSBREV FISKERIDIREKTORATET Fiskeridirektøren Til høringsinstansene Saksbehandler: Vidar Baarøy Telefon: 99104954 Seksjon: Utredningsseksjonen Vår referanse: 10/8554 Deres referanse: Vår dato: 01.07.2010 Deres

Detaljer

Apotekdekning i Norge fra 1980 til 2009

Apotekdekning i Norge fra 1980 til 2009 Apotekdekning i Norge fra 1980 til 2009 Rapport 25. november 2009 Statens legemiddelverk Apotekdekning i Norge fra 1980 til 2009 Innhold Oppsummering... 3 Innledning... 3 Apotekdekning for hele landet...

Detaljer

Statens vegvesen. Undersøkelsen viser hvor stor andel av førerne som bruker bilbelte og hvor stor andel av forsetepassasjerene som bruker bilbelte.

Statens vegvesen. Undersøkelsen viser hvor stor andel av førerne som bruker bilbelte og hvor stor andel av forsetepassasjerene som bruker bilbelte. Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Postmottak øst, Postmottak sør, Postmottak vest, Postmottak midt, Postmottak nord, Bodil Rønning Dreyer, Jane Bordal Trafikksikkerhetsseksjonen Saksbehandler/innvalgsnr:

Detaljer

Kontroll av bremser på tyngre kjøretøy ved teknisk utekontroll

Kontroll av bremser på tyngre kjøretøy ved teknisk utekontroll Sammendrag: TØI-rapport 701/2004 Forfatter(e): Per G Karlsen Oslo 2004, 52 sider Kontroll av bremser på tyngre kjøretøy ved teknisk utekontroll Med hensyn på trafikksikkerhet er det viktig at kjøretøy

Detaljer

~vr~ Statens vegvesen

~vr~ Statens vegvesen ~vr~ Statens vegvesen ltavdl@lovdata.no Att: Dag T. Hoelseth Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratec Håkon Rosendahi -22073757 2010/002091-010

Detaljer

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Sysselsatte i offentlig forvaltning i 4. kvartal 2001 Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Det er prosentvis flest sysselsatte i offentlig forvaltning i Nord-Norge. har den laveste andelen

Detaljer

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Netto driftsresultat Hordaland fylkeskommune 1999-2008 Netto resultatgrad fylkeskommunar Det nye fylkesvegnettet frå 1.1.2010

Detaljer

Veisalt engasjerer NAFs medlemmer! SVVs saltkonferanse, 27. og 28. oktober 2010. Christina Bu, NAF

Veisalt engasjerer NAFs medlemmer! SVVs saltkonferanse, 27. og 28. oktober 2010. Christina Bu, NAF Veisalt engasjerer NAFs medlemmer! SVVs saltkonferanse, 27. og 28. oktober 2010. Christina Bu, NAF NAF - Norges Automobil-Forbund 02.11.2010 1 Undersøkelse om salting NAF har over 500.000 medlemmer Ca.

Detaljer

BoligMeteret september 2013

BoligMeteret september 2013 BoligMeteret september 2013 Det månedlige BoligMeteret for september 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.09.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Innhold. Teoriprøve klasse CE... 21. Trinn 2 Grunnleggende kjøre- og kjøretøykompetanse... 4. Trinn 3 Trafikal del... 5

Innhold. Teoriprøve klasse CE... 21. Trinn 2 Grunnleggende kjøre- og kjøretøykompetanse... 4. Trinn 3 Trafikal del... 5 Innhold Trinn 2 Grunnleggende kjøre- og kjøretøykompetanse... 4 Trinn 3 Trafikal del... 5 Trinn 4 Avsluttende opplæring... 20 Teoriprøve klasse CE... 21 Fasit Trinn 2 Grunnleggende kjøre- og kjøretøykompetanse

Detaljer

Høring - forslag til forskrift om krav til bruk av elektronisk betalingsenhet i motorvogner

Høring - forslag til forskrift om krav til bruk av elektronisk betalingsenhet i motorvogner Byrådssak 1326 /14 Høring - forslag til forskrift om krav til bruk av elektronisk betalingsenhet i motorvogner NIHO ESARK-03-201400030-212 Hva saken gjelder: Samferdselsdepartementet har ved brev datert

Detaljer

Orientering om UAG arbeidet generelt og 130 tungbilulykker i Norge 2005-2008. Leder for UAG Region vest Hans Olav Hellesøe Sikrere sammen!

Orientering om UAG arbeidet generelt og 130 tungbilulykker i Norge 2005-2008. Leder for UAG Region vest Hans Olav Hellesøe Sikrere sammen! Orientering om UAG arbeidet generelt og 130 tungbilulykker i Norge 2005-2008 Leder for UAG Region vest Hans Olav Hellesøe Sikrere sammen! UAG Hva er det? Undersøker alle dødsulykker i trafikken fra 1.1.2005

Detaljer

HØRING BILAVGIFTER SAKSNR: 2014/479448

HØRING BILAVGIFTER SAKSNR: 2014/479448 Skattedirektoratet att: skd-regelforslag@skatteetaten.no Deres ref: Oslo, 29. juni 2015 Vår ref: Iman Winkelman/ 15-19374 HØRING BILAVGIFTER SAKSNR: 2014/479448 Virke viser til mottatt høringsbrev og høringsnotat

Detaljer

Oslo kommune Bymiljøetaten, Bydriftsdivisjonen postmottak@bym.oslo.kommune.no Oslo 26.4.2015

Oslo kommune Bymiljøetaten, Bydriftsdivisjonen postmottak@bym.oslo.kommune.no Oslo 26.4.2015 Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Oslo kommune Bymiljøetaten, Bydriftsdivisjonen postmottak@bym.oslo.kommune.no Oslo 26.4.2015 Ulovlig parkering i Brennaveien anmodning om kontroller

Detaljer

Statens vegvesen. Høringsinstansene. Vegdirektoratet sender med dette på høring forslag til endringer i:

Statens vegvesen. Høringsinstansene. Vegdirektoratet sender med dette på høring forslag til endringer i: Statens vegvesen Høringsinstansene Behandlende enhet Saksbehandlerfinnvalgsnr Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet HMcon Rosendahi -22073757 20 10/054103-007 15.06.2011 Høring: Forslag

Detaljer

Statens vegvesen. Undersøkelsen viser hvor stor andel av førerne som bruker bilbelte og hvor stor andel av forsetepassasjerene som bruker bilbelte.

Statens vegvesen. Undersøkelsen viser hvor stor andel av førerne som bruker bilbelte og hvor stor andel av forsetepassasjerene som bruker bilbelte. Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Postmottak øst, Postmottak sør, Postmottak vest, Postmottak midt, Postmottak nord Saksbehandler/innvalgsnr: Liv Marie Nygaard - 22073742 Vår dato: 27.06.2012 Vår

Detaljer

- samarbeid og kunnskap om framtidas miljøløsninger

- samarbeid og kunnskap om framtidas miljøløsninger Direktoratet for naturforvaltning Viltseksjonen Tungasletta 2 NO-7485 Trondheim Deres ref: Vår ref: Sted: Dato: 643/09-642.31/HBr Trondheim 24. juni 2009 Endret status for antall familiegrupper av gaupe

Detaljer

NOR/308R1100.00T OJ L 304/08, p. 63-69

NOR/308R1100.00T OJ L 304/08, p. 63-69 NOR/308R1100.00T OJ L 304/08, p. 63-69 REGULATION (EC) No 1100/2008 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 22 October 2008 on the elimination of controls performed at the frontiers of Member

Detaljer

Vurdering av behovet for halvårlig kontroll av bremser på tunge kjøretøy

Vurdering av behovet for halvårlig kontroll av bremser på tunge kjøretøy TØI rapport 79/25 Forfatter: Per G Karlsen Oslo 25, 22 sider Sammendrag: Vurdering av behovet for halvårlig kontroll av bremser på tunge kjøretøy Innledning Statens vegvesen har som målsetting at 95 %

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2014 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 214 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

HOTELLMARKEDET PR. 30.09.2011

HOTELLMARKEDET PR. 30.09.2011 HOTELLMARKEDET PR. 30.09.2011 Noen highlights fra denne rapport: Møre og Romsdal økte losjiomsetningen med 14.5 % fra september 2010 til 2011. Tilsvarende omsetning falt med 22.4 % i Aust Agder. Oppland

Detaljer

KLIMATILPASNING BEHOV OG ØNSKER RÅDGIVENDE INGENIØRER. Vannforsk 24. april 2014

KLIMATILPASNING BEHOV OG ØNSKER RÅDGIVENDE INGENIØRER. Vannforsk 24. april 2014 KLIMATILPASNING BEHOV OG ØNSKER RÅDGIVENDE INGENIØRER 1 Vannforsk 24. april 2014 1. VED OVERSVØMMELSE VIL VEG OG JERNBANE OFTE VÆRE EN BARRIERE ELLER ET FLOMLØP Hvorfor en utfordring: For lite plass blir

Detaljer

Svene IL og IL Bevern ønsker velkommen til Stevningsmogen og Hovedlandsrennet 2015

Svene IL og IL Bevern ønsker velkommen til Stevningsmogen og Hovedlandsrennet 2015 Svene IL og IL Bevern ønsker velkommen til Stevningsmogen og Hovedlandsrennet 2015 SAKSLISTE OFFISIELL ÅPNING AV MØTET OPPROP VALG AV RENNJURY TEKNISK BRIEFING FOR NESTE KONKURRANSE TDs KOMMENTARER VÆRVARSEL

Detaljer

Nils A. Mørk Maskin AS. - Setter standarden som andre følger

Nils A. Mørk Maskin AS. - Setter standarden som andre følger Nils A. Mørk Maskin AS - Setter standarden som andre følger Dumper GIGANT DUMPER Gigant dumpertilhenger er en ny serie tilhenger som er produsert etter tegninger av Nils A Mørk Maskin AS. Tegningene er

Detaljer

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 21.06.2012 Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres

Detaljer

Oppsummering av kontrollaksjonen:

Oppsummering av kontrollaksjonen: Oppsummering av kontrollaksjonen: Avfallsdeponier 2005 (Deponiaksjonen) Sammendrag: Aksjonen ble gjennomført for å kontrollere om avfallsdeponienes mottakskontroll er tilstrekkelig god om farlig avfall

Detaljer

HOTELLMARKEDET PR. 31. OKT 2011

HOTELLMARKEDET PR. 31. OKT 2011 HOTELLMARKEDET PR. 31. OKT 2011 Noen highlights fra denne rapport: Pr. 31. oktober ligger landets REVPAR 4.5 % over samme periode 2010. Det er all time high når det gjelder antall solgte rom etter 10 måneder

Detaljer

Trygg Trafikks utvalg av Havarikommisjonens arbeidsrelaterte tilrådinger. - Status og lukningsvedtak

Trygg Trafikks utvalg av Havarikommisjonens arbeidsrelaterte tilrådinger. - Status og lukningsvedtak Trygg Trafikks utvalg av Havarikommisjonens arbeidsrelaterte tilrådinger - Status og lukningsvedtak Riksvei 44 ved Sirevåg i Hå, 15. september 2005 (VEI rapport 2007/01) Sikkerhetstilråding VEI nr. 2007/01T:

Detaljer

OSEAN Framdriftsrapport. Per 31. oktober 2014

OSEAN Framdriftsrapport. Per 31. oktober 2014 OSEAN Framdriftsrapport Per 31. oktober 214 Antall legekontor med OSEAN Planlagt totalt Resultat Måloppnåelse 1644 1) 141 2) 77% 3) 1) Tall per 31.1 er basert på kundelister fra leverandørene. Dette gir

Detaljer

Forslag til ny veileder Grad av utnytting T-1530 sendes herved på høring.

Forslag til ny veileder Grad av utnytting T-1530 sendes herved på høring. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 13/2635-15.07.2013 Høring av forslag til veilederen Grad av utnytting T-1530 Forslag til ny veileder Grad av utnytting T-1530 sendes herved på høring. En arbeidsgruppe

Detaljer

FOSS - EIK. Norskproduserte hengere med lastekapasitet fra 1 til 20 tonn

FOSS - EIK. Norskproduserte hengere med lastekapasitet fra 1 til 20 tonn FOSS - EIK Norskproduserte hengere med lastekapasitet fra 1 til 20 tonn Foss-Eik hengere stort utvalg i modeller og størrelser Robuste tilhengere bygget for å tåle store påkjenninger og røff bruk over

Detaljer

200601686 HL 10.02.2006 UTVIDET FYLKESKOMMUNALT TANNHELSETILBUD I 2006

200601686 HL 10.02.2006 UTVIDET FYLKESKOMMUNALT TANNHELSETILBUD I 2006 Rundskriv Se adresseliste Nr. I-2/2006 Vår ref Dato 200601686 HL 10.02.2006 UTVIDET FYLKESKOMMUNALT TANNHELSETILBUD I 2006 Helse- og omsorgsdepartementet gir med dette en orientering om Stortingets budsjettvedtak

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Arkivkode: Dato: 25.05.2014 2010/236/CRH 25.05.2014

Deres ref. Vår ref. Arkivkode: Dato: 25.05.2014 2010/236/CRH 25.05.2014 EIDSVOLL KOMMUNE Skole- og barnehageetaten DAL SKOLE 2072 Dal Til Eidsvoll kommune v/ Cathrin R. Helgestad, Kommunal Drift Deres ref. Vår ref. Arkivkode: Dato: 25.05.2014 2010/236/CRH 25.05.2014 RAPPORTERING

Detaljer

Anleggsbransjen Fakta og analyse. MEF-notat nr. 3 juni 2014

Anleggsbransjen Fakta og analyse. MEF-notat nr. 3 juni 2014 MEF-notat nr. 3 juni Anleggsbransjen Fakta og analyse Anleggsbransjen går for fullt MEF-bedriftene har betydelig kapasitet til økt VA-satsing Ingen klare tendenser til flere permitteringer og oppsigelser

Detaljer

Anleggsbransjen fakta og analyse

Anleggsbransjen fakta og analyse MEF-notat nr. 2 212 Anleggsbransjen fakta og analyse Høy ledig kapasitet for mange små og mellomstore bedrifter Flere større konkurser i 212 enn i 211 Norge på vannlekkasjetoppen i Europa Juni 212 Betydelig

Detaljer

Løselig seksverdig krom i sement

Løselig seksverdig krom i sement best. nr. 489 FORSKRIFT Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet 25. januar 2005 Løselig seksverdig krom i sement ARBEIDSTILSYNET Utgitt mars 2005 Direktoratet for arbeidstilsynet

Detaljer

Volvo FH 480 med og uten tilhenger

Volvo FH 480 med og uten tilhenger BGs STORE DIESELTEST En traktor bruker dobbelt så mye diesel og fire ganger så lang tid som lastebil med tilhenger i transportoppdrag. JCBs største kan riktignok måle seg med bil uten henger. FRODE TELLEVIK,

Detaljer

BNL-rapport / nr.4 2012. tyveri fra byggeplassen. mai

BNL-rapport / nr.4 2012. tyveri fra byggeplassen. mai BNL-rapport / nr.4 12 tyveri fra byggeplassen 12 mai 1. Oppsummering Med jevne mellomrom har det blitt rapportert om at tyveri fra byggeplasser er et økende problem. Det har imidlertid manglet gode tall

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

KRAV TIL SNUPLASSER FOR LANDBRUKSVEIER

KRAV TIL SNUPLASSER FOR LANDBRUKSVEIER Oppdragsrapport fra Skog og landskap 22/2008 KRAV TIL SNUPLASSER FOR LANDBRUKSVEIER Jørn Lileng Oppdragsrapport fra Skog og landskap 22/2008 KRAV TIL SNUPLASSER FOR LANDBRUKSVEIER Jørn Lileng ISBN 978-82-311-0072-0

Detaljer

Overtid defineres som graviditet > 294 dager (= WHO definisjon).

Overtid defineres som graviditet > 294 dager (= WHO definisjon). Helse Midt-Norge RHF Postboks 464 7501 STJØRDAL Deres ref.: Saksbehandler: JEGRO Vår ref.: 11/3542 Dato: 29.06.2012 Overtidige svangerskap - ulik håndtering i praksis Helsedirektoratet sendte 7. juli 2011

Detaljer

Invitasjon til regional høringskonferanse nasjonal helseplan (2007-2010)

Invitasjon til regional høringskonferanse nasjonal helseplan (2007-2010) Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref Dato 200602349-/IMN 30.03.2006 Invitasjon til regional høringskonferanse nasjonal helseplan (2007-2010) Det vises til vårt brev datert 14.03.2006 hvor departementet

Detaljer

Utfordringer i verdikjedene for skogprodukter.

Utfordringer i verdikjedene for skogprodukter. Utfordringer i verdikjedene for skogprodukter. Hovedkonklusjoner fra prosjekt: Utfordringer og mulige tiltak for revitalisering av skognæringen i Norge Erling Bergsaker Skogforum 6. november 2014 Utgangspunkt

Detaljer

KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Vår referanse: 13/00321-11 Kommuner og fylkeskommuner Arkivkode: 035-0 Saksbehandler: Tor Magne Fredriksen Deres

Detaljer

om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om styreinnretninger for motorvogner og deres tilhengere

om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om styreinnretninger for motorvogner og deres tilhengere 370L0311.NOR/1 370L0311.NOR Council Directive of 8 June 1970 on the approximation of the laws of the Member States relating to the steering equipment for motor vehicles and their trailers RÅDSDIREKTIV

Detaljer

- Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når helsepersonell er smittet med blodbårent virus

- Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når helsepersonell er smittet med blodbårent virus Se mottakertabell Deres ref.: Vår ref.: 12/10119-3 Saksbehandler: Sverre Harbo Dato: 17.12.2012 Høring - Helsepersonell smittet med blodbårent virus - Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når

Detaljer

Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi

Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi Sykkelbynettverkets kurs: Planlegging sykkelanlegg og sykkelveginspeksjoner Trondheim 29.-30. august 2011 Marit Espeland, Vegdirektoratet Intern

Detaljer

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015.

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015. SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 14/52-15 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 Oppdragsbrev til Siva SF 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Terje Tandberg Transport AS. jernbane- lager- Lastebiltransport

Terje Tandberg Transport AS. jernbane- lager- Lastebiltransport Terje Tandberg Transport AS jernbane- lager- Lastebiltransport Hønefoss Terminalen jernbane- lager- Lastebiltransport Terminalens beliggenhet: Kun 1 time fra Oslo Sentral plassering for distribusjon i

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

Skiltforskriften av 7. oktober 2005 nr. 1219

Skiltforskriften av 7. oktober 2005 nr. 1219 Skiltforskriften av 7. oktober 2005 nr. 1219 Kommunevegdagene 3. oktober 2007 Innlegg: juridisk seniorrådgiver Harald Gjelsvik Trafikksikkerhetsseksjonen, Vegdirektoratet Oppfølging/nyheter Bruk av parkeringsskive

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Juni 100 100 Tidsserie: Januar - Juni 75 75 Kriminalitet 66 68 70 Sykehustilbudet Trygghetsindeksen 50 59 50 Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai Hvor trygg er du? Totalt: Januar - April 100 100 Tidsserie: Januar - April 75 50 66 67 71 59 75 50 Kriminalitet Sykehustilbudet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Kurs for alle som skal utføre manuell trafikkdirigering

Kurs for alle som skal utføre manuell trafikkdirigering Kurs for alle som skal utføre manuell trafikkdirigering KURS 3: Manuell trafikkdirigering Alle som skal foreta manuell dirigering av trafikk skal ha gjennomgått kurs i dette, i tillegg til kurstype 1 eller

Detaljer