Kommentar til forskriften og høringsnotatet til forskriften

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommentar til forskriften og høringsnotatet til forskriften"

Transkript

1 Statens vegvesen Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep 0033 Oslo Att.: saksbehandler Elin Elisabeth Norby Dato: 18. desember 2012 Deres ref: 2010/ Vår ref: HK/21/AB Vegdir/ Forsk om bruk av kjøretøy kap 5, vekter og bredde Forslag til forskrift om bruk av kjøretøy nytt kapittel 5 med vedlegg og endring i 3-4 og 6-2, samt endring i forskrift omgebyr for overlast 1 Høringens referanse 2010/ Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) viser til høringsbrev 16. juli 2012 fra Vegdirektoratet om nytt kapittel 5 i forskrift om bruk av kjøretøy. Kommentar til forskriften og høringsnotatet til forskriften Forskriften 5-2 Definisjoner Det er en fordel at alle definisjoner blir samlet i en paragraf. Det gjør det enklere for den som skal bruke forskriften. I Forskrift om bruk av kjøretøy er definisjoner tatt inn i 1-2. Det benyttes følgende tekst; 5-2 Definisjoner. Se 1-2 Definisjoner Forskriften 5-3 nr. 3a; måling uten positiv toleranse MEF er enig om at kravet til hvordan målingen skal foregå (måling uten positiv toleranse) blir samlet et sted, fremfor å bli gjentatt flere steder i forskriften. Vi ønsker likevel å påpeke at det må brukes mm-skjønn. Det må tas hensyn til at det vil kunne forekomme at lastsikringsutstyr, innfestningskroker for presenninger og lignede kommer utenfor det tillatte målet. MASKINENTREPRENØRENES FORBUND Org nr.: Hovedkontor Postboks 505 Sentrum 0105 Oslo Fred Olsensgate Oslo Telefon: Telefaks: REGION ØST Hedmark Oppland Østfold Oslo/Akershus Postboks Hamar Grønnegata Hamar Telefon: Distriktskontor Østfold Oslo/Akershus Adr. og tlf. se MEF hovedkontor REGION SØRØST Buskerud Vestfold Telemark Broen Sem Telefon: REGION SØRVEST Agder Sør-Rogaland Kongensgate Kristiansand Telefon: REGION VEST Nord-Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Eidsvågbakken Eidsvåg Telefon: REGION MIDT Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Hornebergveien Trondheim Telefon: REGION NORD Nordland Troms Finnmark Postboks Tromsø Fiolveien Tromsø Telefon: Distriktskontor Finnmark Postboks Alta Skoleveien Alta Telefon: SEKSJON RESSURS OG MILJØ Fagavdelingene Skog Brønn og spesialboring Gjenvinning og avfallshåndtering Postboks 505 Sentrum 0105 Oslo Fred Olsensgate Oslo Telefon:

2 2 Forskriften 5-4 Nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg. Høringsnotat pkt. 4.1 Innspill fra NLF og MEF (side 43) MEF opprettholder sitt tidligere forslag om at antall bruksklasser i tabell 1, 2, 3a og 3b reduseres til 3 klasser. Vi tar til etterretning Vegdirektoratet sin kommentar om at dersom BK10/42 og BKT8/40 fjernes nå, vil det medføre at de bruer som har disse bruksklassene vil måtte skrives ned til BK 8/32 fordi en mangler nødvendige brudata for å skrive dem opp. MEF ønsker ikke en nedskriving av bruene. Vi ber Vegdirektoratet innhente nødvendige data om bruene for å vurdere om det er mulig å klassifisere dem opp. Og deretter informere bransjene om resultatet. Forskriften 5-4 nr. 4 bokstav b fjerde ledd, Krav til sporing Det er viktig at kjøretøyet/vogntoget tilfredsstiller kravet til sporing ved kjøring på veger med meget skarpe svinger/kurver, i vegkryss og i rundkjøringer. MEF er ikke enig at kravet til sporing også skal gjelde ved oppløftet aksel. Ved kjøringen i tettbebyggelse vil fører kjøre med alle akslene nede (også ved tomt vogntog) for å unngå problemer i vegkryss og rundkjøringer. I slike tilfeller er farten meget lav. For veger utenfor tettbebyggelsen hvor hastigheten er stor, er svingradius tilpasset hastigheten for vegen, dvs. svingene har stor radius. Da har det liten praktisk betydning om vogntoget ikke tilfredsstiller kravet til sporing, når de kjører med oppløftet aksel. Det er bare aktuelt å kjøre med en eller flere aksler oppløftet ved tomt kjøretøy og vogntog. Ved å kjøre med oppløftet aksel oppnår en mindre rullemotstand mot vegbanen. Det gir mindre drivstofforbruk, NO x - og CO2-utslipp, samt mindre dekkslitasje og slitasje på vegbanen. Dette er viktige miljøtiltak som en må ta hensyn til. Om kjøretøyet/vogntoget skal tilfredsstille sporingskravet ved oppløftet aksel, vil det det medføre store tekniske utfordringer å bygge kjøretøyene slik at de tilfredsstiller forskriften. Det vil og medføre store kostnader. MEF har fått informasjon fra norske firma som bygger semitrailer for spesialtransport for bred og lang last, at de nye sporingskravene er strengere enn eksisterende krav. Hvis det er riktig, må det lages en overgangsperiode fra forskriften trer i kraft til sporingskravet på nybygg må være oppfylt. Det er i dag opp mot 2 års leveringstid for ny semitrailer for spesialtransport. For kjøretøy som er produsert eller satt i produksjon før forskriften trer i kraft, må være unntatt fra kravet til de nye sporingskravene. Kravet til sporing må ikke få tilbakevirkning for eldre kjøretøy som ikke oppfyller kravet til sporing når forskriften trer i kraft. MEF mener Den praksis til sporing som til nå har vært fulgt, bør videreføres. Kravet til sporing må ikke få tilbakevirkning for eldre kjøretøy som ikke oppfyller kravet til sporing når forskriften trer i kraft. For kjøretøy som er produsert men ikke solgt eller er satt i produksjon før forskriften trer i kraft, må være unntatt fra kravet til de nye sporingskravene.

3 3 Forskriften 5-5 nr. 1 bokstav g. Særlige bestemmelser for tømmertransport Tillatt totalvekt for slepevogn for tømmertransport MEF registrerer at Vegdirektoratet foreslår at totalvekten økes fra 30 tonn til 32 tonn for slepevogn beregnet for tømmertransport som har 4 eller flere aksler. Dette er positivt, men MEF opprettholder sitt tidligere forslag om at totalvekten for tømmerslepevogn bør økes til 34 tonn. MEF begrunnet dette med at for tømmervogntog er tillatt totalvekten 56 tonn. Egenvekten for tømmer er svært variabel. Det er derfor ønskelig at fører har størst mulig fleksibilitet til å fordele lasten på trekkbil og slepevognen uten å få overlast, men samtidig kunne laste 56 tonn. Når fører planlegger fordeling av lasten, må vedkommende også ta hensyn til at fordelingen er innenfor 1,5 gangs regelen mellom trekkbil og henger. Dette kan gjøres ved å laste 22,6 tonn eller mer på bilen og 33,4 tonn eller mindre på slepvognen, slik at totalvekten blir 56 tonn. Da har fører stor fleksibilitet i å fordele lasten riktig mellom trekkbilen og slepevognen. MEF mener de argumenter Vegdirektoratet har presentert i høringsbrevet (side 52 55, 79-81) er vage for å ikke etterkomme bransjene sitt ønske om å øke totalvekt til 34 tonn. Tvillingmonterte hjul MEF støtter ikke Vegdirektoratet sitt forslag om at to av fire aksler må ha tvillingmonterte hjul for å kunne laste 32 tonn på tømmerslepevogn. Det er produsert mange tømmertilhengere med singelmonterte hjul på alle akslinger. Disse tilhengerne kan ikke øke totalvekten til 32 tonn, om kravet til tvillingmonterte hjul innføres. MEF mener kravet til tvillingmonterte hjul er urimelig strengt krav. Ved fordeling av 32 tonn totalvekt på 4 aksler, blir akseltrykket 8 tonn. Ved 5 aksler blir akseltrykket 6,4 tonn. MEF mener at ved så lav aksellast bør det ikke være behov for å kreve tvillingmonterte hjul. : Slepevogn for tømmertransport som har 4 eller flere aksler har tillatt totalvekt på 34 tonn. Det er tillatt med singelmonterte hjul på alle aksler. MEF ber Vegdirektoratet vurdere at veger som er godkjent for tømmertransport også kan benyttes av andre vogntogtyper som er bygd etter de samme tekniske spesifikasjoner som tømmervogntog, jfr. kravene i 5-5 pkt. 1. Og at det tillates 56 tonn vogntogvekt. Forskriften 5-5 nr. 2 bokstav b pkt. 2 MEF mener det er en skrivefeil i forskriften 5-5 nr. 2 bokstav b pkt 2 Her står: Semitrailervogntog med største lastelengde 16,5 meter påkoblet en.. MEF mener det korrekte er: Semitrailervogntog med største lengde 16,5 meter påkoblet en.. Forskriften 5-5 nr. 2 bokstav d - Farlig gods I forskriften fremkommer det at det ikke er tillatt å transportere farlig gods på modulvogntog.

4 4 Norge bør ha de samme krav til transport av farlig gods (ADR) på modulvogntog som Sverige og Danmark. Forskriften 5-6 Kjøring med større lengde eller bredde uten dispensasjon for motorredskap og for transport av udelbart gods Høringsnotat pkt. 6.2 Motorredskap, mobilkraner, betongpumpebiler og liftbiler (s ) Nr. 1 Det er ikke tillatt at motorredskap, mobilkran, og liftbiler benyttes til transport av gods på offentlig veg. MEF registrerer at Vegdirektoratet ønsker å innføre et forbud mot at motorredskap skal kunne utføre godstransport på offentlig veg. Forbudet begrunnes med at det skal være lik konkurranse i forhold til andre kjøretøy ved kjøring på offentlig veg. Det fins en del eldre lastebiler som er registrert som motorredskap. Disse blir nå ulovlig å benytte til å trekke tilhenger, slik at fører kan utføre sitt arbeid. Det er bl.a. liftbiler, brøytebiler registrert motorredskap, spesialbiler for brønnboring. I tillegg er noen få dumper registrert som motorredskap. Hjullaster og hjulgående gravemaskiner er ikke registreringspliktig, men er per definisjon motorredskap. Vi kan ikke se at disse kjøretøyene har noen særfordeler som medvirker til konkurransevridning. MEF begrunner dette med: Liftbil En liftbil et spesialkjøretøy som er bygd på lastebilchassis. Disse kjøretøyene benyttes ikke til vanlig godstransport, og dermed konkurrer de ikke om godtransport med andre vanlige transportkjøretøy. I noen tilfeller forekommer det at fører har behov for å ta med spesialutstyr og verktøy som er nødvendig for å utføre oppdraget. Da benyttes påhengsvogn eller slepevogn. Hvis kravet blir innført, vil det medføre at firmaet som har disse eldre bilene (registrert som motorredskap) ikke lenger kan benytte dem til å trekke tilhenger for å få med seg sitt utstyr. Det gjør at firmaet i tillegg til å kjøre frem liftbilen, også må benytte lastebil for å få kjørt ut sitt utstyr. Dette er transport firmaet vil utføre med egne biler. MEF kan ikke se at dette er noen form for konkurransevridning. Det medfører bare at det må benyttes flere motorkjøretøy for å få oppdraget utført. Det medfører også flere kjøretøyer på vegene, økt belastning på vegene, økt CO2- og NO x utslipp. Er det ønskelig? Brøytebiler Det fins fortsatt noen få eldre lastebiler registrert som motorredskap, og som bare benyttes som brøytebil. Hvis forbudet innføres, vil det ikke lenger være tillatt at disse benyttes til å flytte firmas tilhengere på offentlig veg. Brønnboring MEF har også firma som har lastebiler som er spesialbygd for å utføre brønnboring. De eldre bilene er regisrert som motorredskap. Det er fører som også utfører brønnboringen. For at fører skal kunne utføre sitt arbeid, må han ha med diverse utstyr (borerigg, borstenger, slanger, kompressor verktøy m.m.). MEF kan ikke forstå at disse spesialbilene medfører konkurransevridning i forhold til andre, da de ikke utfører transport som andre vil ha utført Trekkjøretøy - terminalmaskiner På kaier og terminalområder benyttes motorredskap som er spesialbygd for å flytte tilhengere intern på området, ved kryssing av veg eller transport langs offentlig veg når

5 5 terminalen ligger på begge sider av offentlig veg. Er det ønskelig å nekte disse spesialkjøretøyene å trekke tilhenger, når dette foregår på offentlig veg. Dumper Vi registrerer med forundring argumentet Vegdirektoratet benytter for å nekte dumper som er registret som motorredskap å utføre massetransport på offentlig veg. Det virker som Vegdirektoratet viderefører gamle argumenter som ikke lenger er reell. Dumpere kan være registrert som motorredskap eller lastebil. De er spesielt bygd for massetransport utenfor offentlig veg, og vil normalt bli brukt når lastebiler ikke kan benyttes. I forskriften (definisjon) fremgår det at disse bare unntaksvis kan brukes på veg. Siden de i all hovedsak skal benyttes utenfor veg og bare unntaksvis på veg, kan det ikke medføre noen form for konkurransevridning. I tillegg er det bare eldre dumpere som kan benyttes på veg. Nye dumpere har så høg egenvekt på akslingene, at de ikke lovlig kan kjøre på offentlig veg. Nye dumperne blir registrert som lastebil på svarte anleggsskilt. I de tilfeller hvor dumper registrert som motorredskap benyttes til massetransport på offentlig veg, vil transportstrekningen være meget kort. Dette fordi nyttelasten vil være meget lav. Er det behov for lang transportstrekning benyttes lastebiler, siden det er uøkonomisk å benytte dumper. I tillegg er det ikke tillatt, siden kjøringen unntaksvis kan foregå på offentlig veg. Vegdirektoratet argumenterer med at de ikke ønsker disse kjøretøyene på offentlig veg, da de bare kjører i 30 km/t fart og det medfører trafikksikkerhetsproblem. Siden de benyttes i forbindelse med anleggsarbeid, vil vegen være skiltet med fareskilt nr. 110 Vegarbeid. På denne måten blir annen trafikk varslet om faren som eventuelt kan oppstå. Vi kan derfor ikke se at Vegdirektoratet sitt argument er reelt. Argument om at de bare kjører i 30 km/t og det medfører trafikksikkerhetsproblem, kan ikke vektlegges. I Norge er det også andre kjøretøy som ikke har hastighet over 30 km/t. Kan en forvente at også disse vil få kjøreforbud på offentlig veg? Hjulgående gravemaskin Det har til nå vært tillatt at hjulgående gravemaskin trekker tilhenger, når dette gjøres i overensstemmelse med kravene i kjøretøyforskriften og maskinforskriften. Maskinentreprenørfirma utfører ofte serviceoppdrag for privatpersoner, f.eks. reparerer drenering rundt eneboliger, skifte gammel vann- og avløpsledning m.m. For å kunne utføre denne type oppdrag er de avhengig av å ha med ulike typer utstyr til maskinen (flere typer skuffer, rotortilt, slaghammer, komprimeringsutstyr m.m.). Dette blir transportert på tilhenger som trekkes av gravemaskinen. Gravemaskinen utfører ikke transport i konkurranse med andre kjøretøy. Hvis dette blir forbudt, må firmaet bruke lastebil for å få frem utstyret. Hjullaster Om vinteren benyttes hjullaster til å bære bort snø over svært kort strekning. Det foregår bl.a. ved rydding i vegkryss hvor snøen transporteres til et mellomlager. Videre benyttes hjullaster til strøing av veger. Det medfører at hjullaster må transportere strøsanden en strekning langs offentlig veg, før strøingen begynner. Om sommeren benyttes hjullaster bl.a. utbedring av eksiterende veger hvor en bærer ut masser på veger. Slik MEF oppfatter forbudet blir også dette arbeidet ulovlig, når dette utføres på offentlig veg. MEF vil påpeke at utbedring av eksisterende offentlige veger ofte foregår samtidig som trafikken passerer. I mange tilfeller er det ikke mulig å stenge vegen og omklassifisere denne til anleggsvei. Hvis forbudet blir innført slik det er beskrevet, vil det innenfor anleggsområde ikke være tillatt å bære ut masser med hjullaster eller transportere masser med dumper registrert som lastebil.

6 6 Som beskrevet over er dette ofte transport som ikke utføres i konkurranse med andre transportfirma. MEF mener derfor at denne type transport ikke er konkurransevridning. Innføres forbudet vil det medføre at flere kjøretøyer må utføre den samme transporten, med de ulemper det medfører. Endring av teksten i 5-6 nr. 1 Det er ikke tillatt at motorredskap, mobilkran, og liftbiler benyttes til transport av gods på offentlig veg endres til Det er tillatt at motorredskap, mobilkran, og liftbiler benyttes til transport av gods på offentlig veg, hvis vegens tillatte bredde, lengde eller vekt ikke overskrides. Forskriften 5-6 nr. 2 bokstav b pkt. 2 og nr. 3 bokstav b pkt. 2 Høringsnotat pkt side 111 I høringsnotat pkt side 111 fremgår det at det tillates å ta med flere enheter som naturlig tilhører maskinen. Det er for eksempel hammer, flere skufler. MEF er positivt at det tillates samlasting av utstyr som tilhører maskinen. Vi vil påpeke at i forskrift benyttes teksten det er ikke tillatt å transportere mer enn ett udelbart kolli dersom... Forskriften gir inntrykk av at det bare er tillatt med ett kolli på transporten. Og at det ikke er tillatt med samlastingen, slik det beskrives i høringsnotatet. Hvis ikke alle kontrollører har kjennskap til innholdet høringsnotatet, vil det kunne medføre unødvendige diskusjoner ved kontroll på landevegen. MEF mener Det er viktig at det kommer fram i forskriften at det er tillatt med samlasting, når de ekstra lastenhetene tilhører hovedlasten. Generelt til 5-6 nr. 2 bokstav b pkt. 2 Tillatt returgods for vogntog som har utført spesialtransport. Når vogntog nevnt i dette punktet har utført spesialtransport og kjører retur, er det bare tillatt å ta med en lasteenhet som returgods. Størrelsen på enheten har ikke noen betydning. Det betyr en enhet selv om denne er bare 1 m x 1 m x 0,3 m, og ikke flere. Ut fra et samfunnsøkonomisk vurdering, burde det være tillatt å ta returlast bestående av flere lastenheter. Vogntog bygd for spesialtransport kan ta med returlast bestående av flere lastenheter. Det er tillatt å transportere flere enheter i lengderetningen og/eller i bredde. Lastens lengde eller bredde må ikke overskride det som er tillatt for vegen, uavhengig av kjøretøyets lengde eller bredde. Det samme gjelder for vegens tillatt aksellast eller totalvekt. Jfr. hva som er tillatt i henhold til 5-5 nr. 1 bokstav e og g, returgods transportert på langt tømmervogntog. Forskriften 5-6 nr. 3 bokstav a MEF er usikker på om tabellen i 5-6 nr.3 a er korrekt. MEF ber Vegdirektoratet kvalitetssikre innholdet i disse to radene.

7 7 Motrorvogn/vogntogtype Med gods Uten gods Lengde Bredde Lengde Bredde Motorvogn N2 og N3 med uttrekkbar 20,00 3,25 17,50 2,55 semitrailer O3 og O4 Motorvogn N2 og N3 med vanlig semitrailer O3 og O4 20,00 3,25 17,50 2,55 Hvis tabellen er korrekt foreslår vi teksten i disse to rader slås sammen til en, siden de har samme tallverdier. Teksten bør være; Motorvogn N2 og N3 med uttrekkbar eller vanlig semitrailer av type O3 og O4. Forskriften 5-7 nr. 4 Vinterakselast, teleløsning - rutegående transport. I forskriften fremgår det at det gjøres unntak for rutegående transport. Det fins rutegående persontransport og rutegående godstransport. Betyr setningen i forskriften at begge typer rutegående transport får unntak. MEF mener Unntaket skal bare gjelde for persontransport, da det ellers kan bli konkurransevridning mellom rutegående godstransport og vanlig godstransport. Forskriften 5-10 nr. 1 bokstav a MEF mener at nr. 1 bokstav a bør oppheves. Dette var et forbud som var relevant i forhold til vegstandarden for mer enn 20 år tilbake. Da var veger både smale og svingete. Veger i dag er utbedret, samt at trekkbilene har meget sterk motor, slik at vogntogene holder tilnærmet samme hastighet som øvrige trafikk. I tillegg er det mange steder minst trafikk på lørdag og søndags formiddag. For anleggsbransjen skal utstyr ofte være fremme på nytt anleggssted og klar til bruk mandags morgen. Da er det ønskelig å kunne bruke tiden fra fredags kveld til mandags morgen til å utføre transporten nr. 1 bokstav a; oppheves. Forskriften 5-10 nr. 1 bokstav b Dette bør være hovedregelen for når det ikke er tillatt å utføre lang eller bred transport. MEF mener at dette punktet bør omskrives, slik at det ikke er et generelt forbud mellom kl , hvis lokal rushtid er mellom kl ny tekst: Kjøring må ikke foregå på steder og til tider hvor det er stor rushtrafikk. Normalt mellom kl og kl

8 8 Forskriften 5-10 nr. 2 Generell kommentar til 2; Bruk av ledsagerkjøretøy Det bør ikke være krav til ledsagerkjøretøy for spesialtransport på veger som er godkjent for modulvogntog og tømmervogntog, når spesialtransporten er kortere enn disse vogntoggrupper. MEF anbefaler at Vegdirektoratet snarest utreder krav til utdanning av personell som skal føre ledsagerkjøretøy. De som har gjennomført og bestått godkjent kurs, må også kunne utføre trafikkdirigering i forbindelse med spesialtransport. Det bør dermed bli mindre behov for ledsaging av politi og representanter fra Statens vegvesen. Forskriften 5-10 nr. 2 bokstav i I forskriften står det Transportøren plikter å varsle alle berørte politidistrikter for mulig avtale om politiledsaging Det bør være forutsigbart om politiet eller Statens vegvesen vil kreve at de skal ledsage transporten og hva kostnadene blir. I mange tilfeller utgjør kostnadene til politiet og Statens vegvesen mer enn selve transporten. Det medfører at firma som engasjeres til spesialtransport har problem med å gi eksakt tilbud, da det er usikkert om politiet ønsker å delta eller ikke. Det bør utarbeides klare retningslinjer for når de skal delta og det må være en fast sats (gebyr) per km for ledsaging av spesialtransport. Forskriften 5-10 nr. 3 Det bør ikke være krav til ledsagerkjøretøy for mobilkraner på veger som er godkjent for modulvogntog og tømmervogntog, når mobilkranen er kortere enn disse vogntoggrupper. 3-4 nr. 2 Merking av gods som stikker ut i bredderetningen Kravet er at merkingen skal være vekslende røde og gule striper. Dette harmonerer ikke med kravet i Sverige, som har vekslende røde og hvite striper. Norge samordner kravet med de øvrige nordiske landene, slik at det blir felles krav for disse landene. 3-4 nr. 6 bokstav a. Merking av lang, bred og tung transport I Norge skal varselskiltet ha hvit bunnfarge og være svakt lysende eller belyst under kjøring i mørke. Norge samordner kravet med de øvrige nordiske landene, slik at det blir felles krav. Skilt som er godkjent i annet EØS-land bør kunne godtas i Norge. Kort info om MEF Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) er en frittstående bransje- og arbeidsgiverorganisasjon som representerer ca små, mellomstore og store bedrifter med ca arbeidstakere. Hovedtyngden av medlemsbedriftene driver maskinell anleggsvirksomhet, men forbundet organiserer også skogsentreprenører, brønnborere og gjenvinnings- og avfallsbedrifter.

9 9 Samlet omsetter medlemsbedriftene for i overkant av 47 milliarder kroner i året. Forbundet har egen hovedavtale med LO samt to landsdekkende tariffavtaler. MEF står utenfor NHO. MEF ønsker Direktoratet lykke til med det videre arbeidet med høringsuttalelsene. Med vennlig hilsen Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) Trond Johannesen Adm. direktør Arne Berg Distriktssjef

PRESENTASJON AV FORSLAG TIL ENDRINGER I KAPITTEL 5 OM TILLATTE VEKTER OG DIMENSJONER FOR OFFENTLIG VEG I NORGE

PRESENTASJON AV FORSLAG TIL ENDRINGER I KAPITTEL 5 OM TILLATTE VEKTER OG DIMENSJONER FOR OFFENTLIG VEG I NORGE PRESENTASJON AV FORSLAG TIL ENDRINGER I KAPITTEL 5 OM TILLATTE VEKTER OG DIMENSJONER FOR OFFENTLIG VEG I NORGE FORSLAG TIL REVIDERT REGELVERK BLE SENDT PÅ HØRING 16.JULI 2012. HØRINGSFRISTEN VAR 21. DESEMBER

Detaljer

KRAV TIL SNUPLASSER FOR LANDBRUKSVEIER

KRAV TIL SNUPLASSER FOR LANDBRUKSVEIER Oppdragsrapport fra Skog og landskap 22/2008 KRAV TIL SNUPLASSER FOR LANDBRUKSVEIER Jørn Lileng Oppdragsrapport fra Skog og landskap 22/2008 KRAV TIL SNUPLASSER FOR LANDBRUKSVEIER Jørn Lileng ISBN 978-82-311-0072-0

Detaljer

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) NR. 561/2006. av 15. mars 2006

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) NR. 561/2006. av 15. mars 2006 VEDLEGG 1. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) NR. 561/2006 av 15. mars 2006 om harmonisering av visse bestemmelser på det sosiale området innen veitransport og om endring av rådsforordning (EØF)

Detaljer

Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften)

Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften) Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften) 1. Innledning: Vegdirektoratet sender med dette på høring forslag til ny

Detaljer

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012. Arbeid på og ved veg. Krav og retningslinjer til varsling og sikring

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012. Arbeid på og ved veg. Krav og retningslinjer til varsling og sikring Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012 Arbeid på og ved veg Krav og retningslinjer til varsling og sikring normal Håndbok N301 Statens vegvesens håndbokserie får nye nummer fra 1. juni 2014. Håndbøkene

Detaljer

Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Februar 2007. Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler RETNINGSLINJER. Håndbok 269.

Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Februar 2007. Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler RETNINGSLINJER. Håndbok 269. Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Februar 2007 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler RETNINGSLINJER Del 1 Håndbok 269 Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Del 1: Tilpasning til

Detaljer

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Rapport IS-XXXX Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Utredning av forholdet mellom utdanningskravene i kapittel 9 og kompetansesituasjonen ved bruk av tvang

Detaljer

Endring i LOA/FOA pga nye direktiver - høringsuttalelse til endringer i lov om offentlige anskaffelser og tilhørende anskaffelsesforskrift

Endring i LOA/FOA pga nye direktiver - høringsuttalelse til endringer i lov om offentlige anskaffelser og tilhørende anskaffelsesforskrift Nærings- og fiskeridepartementet postmottak@nfd.dep.no DATO 16.06.2015 REFERANSE DERES DATO 17.03.15 DERES REFERANSE 15/1514-1 SAKSBEHANDLER Yvonne Curtis Delphin VEDLEGG Kopi til: Endring i LOA/FOA pga

Detaljer

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE?

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 09/2007 SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? FORPROSJEKT FOR Å UTVIKLE MULIGE SAMARBEIDSMODELLER MELLOM PRIVATE TANNLEGER OG OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE Frank Olsen NORUT

Detaljer

Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m.

Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m. Saksbehandler: Ingrid Stark Husby Vår dato: 14.06.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/4032 Deres referanse: Jf. liste over høringsinstanser Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant

Detaljer

KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE»

KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE» KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE» Beregnet til Senter for IKT i utdanningen Dokumenttype Rapport, versjon 1.1 Dato 1. mars 2013 SENTER FOR IKT I UTDANNINGEN KARTLEGGING AV SKOLENES

Detaljer

KRANTEKNIKK ÆRESMEDLEM. Spesialisten som ble. Spesialtema: LASTEBILKRANER. MEDLEMSINFORMASJON KRANTEKNISK FORENING Nr 4 2004.

KRANTEKNIKK ÆRESMEDLEM. Spesialisten som ble. Spesialtema: LASTEBILKRANER. MEDLEMSINFORMASJON KRANTEKNISK FORENING Nr 4 2004. KRANTEKNIKK MEDLEMSINFORMASJON KRANTEKNISK FORENING Nr 4 2004 Spesialisten som ble ÆRESMEDLEM Spesialtema: LASTEBILKRANER Helli Grafi sk AS Velkommen etter! Utgitt av: Tekniske Foreningers Servicekontor

Detaljer

Årsberetning og regnskap Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL

Årsberetning og regnskap Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL Årsberetning og regnskap Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL 2010 2 Innhold Næringspolitikk... s. 6 Flaggsaker og hovedsatsinger 2010 MEF som næringspolitisk

Detaljer

Fartsdempende tiltak V E I L E D N I N G

Fartsdempende tiltak V E I L E D N I N G Fartsdempende tiltak V E I L E D N I N G Håndbok 072 Statens vegvesen Fartsdempende tiltak Oktober 2006 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i vegvesenets håndbokserie, en samling fortløpende

Detaljer

Trafikkskilt Del 1 Fellesbestemmelser

Trafikkskilt Del 1 Fellesbestemmelser Trafikkskilt Del 1 Fellesbestemmelser NORMALER Håndbok 050 Vegdirektoratet Trafikksikkerhetsseksjonen 2009 Trafikkskilt Tekniske bestemmelser og retningslinjer for anvendelse og utforming (skiltnormal)

Detaljer

ELEKTRISKE RULLESTOLER I TRAFIKKEN. Et veiledningshefte i kjøre- og trafikkopplæring

ELEKTRISKE RULLESTOLER I TRAFIKKEN. Et veiledningshefte i kjøre- og trafikkopplæring ELEKTRISKE RULLESTOLER I TRAFIKKEN Et veiledningshefte i kjøre- og trafikkopplæring Utgitt av Rikstrygdeverket 1999, nytt opptrykk 2001 Redaktør: Gerd Vidje ISBN 82-551-0737-1 Tidligere utgitt av Rådet

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Se adresseliste Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Bruk av snøscooter for fornøyelseskjøring forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift for motorkjøretøyer i utmark

Detaljer

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL 2356 2007 Forord Byggavfall utgjør i dag en av de største avfallsstrømmene våre. Hvert år oppstår det størrelsesorden 1,5 millioner tonn

Detaljer

Rapport 2009-084. Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP

Rapport 2009-084. Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP Rapport 2009-084 Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP ECON-rapport nr. 2009-084, Prosjekt nr. 5Z080152.10 ISSN: 0803-5113, 978-82-8232-094-8 LEB/EBO/mbh, HBE, 13. oktober 2009 Offentlig Redusert

Detaljer

Høringsnotat - Omlegging av årsavgiften til en avgift på trafikkforsikringer

Høringsnotat - Omlegging av årsavgiften til en avgift på trafikkforsikringer Saksnr. 13/ 5262 18.12.2014 Høringsnotat - Omlegging av årsavgiften til en avgift på trafikkforsikringer Innhold 1 Innledning - bakgrunn... 5 2 Gjeldende regelverk... 6 2.1 Årsavgift... 6 2.2 Vektårsavgift...

Detaljer

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012. Trafikkskilt. Del 3 Forbudsskilt, påbudsskilt, opplysningsskilt og skilt med trafikksikkerhetsinformasjon

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012. Trafikkskilt. Del 3 Forbudsskilt, påbudsskilt, opplysningsskilt og skilt med trafikksikkerhetsinformasjon Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012 Trafikkskilt Del 3 Forbudsskilt, påbudsskilt, opplysningsskilt og skilt med trafikksikkerhetsinformasjon normal Håndbok N300 Statens vegvesens håndbokserie får

Detaljer

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Evaluering av oppfølging av sykmeldte...

Detaljer

Tiltak på avlastet riksveg. - undersøkelse om planlegging og gjennomføring

Tiltak på avlastet riksveg. - undersøkelse om planlegging og gjennomføring Tiltak på avlastet riksveg - undersøkelse om planlegging og gjennomføring Statens vegvesen Vegdirektoratet Oktober 2009 Tiltak på avlastet riksveg 2 Tiltak på avlastet riksveg 3 Innhold: FORORD... 5 SAMMENDRAG...

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

ANLEGGS MASKINEN. Gjør klart til grunnlovsfeiring. Nr. 8-2012 53. ÅRGANG HETT MASKINMARKED LØFTERIKT YRKESVALG LÆRLINGER PÅ SUPERKURS

ANLEGGS MASKINEN. Gjør klart til grunnlovsfeiring. Nr. 8-2012 53. ÅRGANG HETT MASKINMARKED LØFTERIKT YRKESVALG LÆRLINGER PÅ SUPERKURS ANLEGGS HETT MASKINMARKED LØFTERIKT YRKESVALG LÆRLINGER PÅ SUPERKURS 8 20 52 Nr. 8-2012 53. ÅRGANG MASKINEN OM ANLEGGSBRANSJEN OG MASKINENTREPRENØRENES FORBUND Gjør klart til grunnlovsfeiring NASTA SERVICEAVTALE

Detaljer

UTREDNING OM BEHOV FOR LEVERINGS- PLIKTIGE POSTTJENESTER Utarbeidet for Post- og teletilsynet

UTREDNING OM BEHOV FOR LEVERINGS- PLIKTIGE POSTTJENESTER Utarbeidet for Post- og teletilsynet UTREDNING OM BEHOV FOR LEVERINGS- PLIKTIGE POSTTJENESTER Utarbeidet for Post- og teletilsynet Offentlig versjon Dokumentdetaljer Econ-rapport nr. Prosjektnr. 5Z100034.10 ISBN ISSN 0803-5113 Interne koder

Detaljer

Tips og råd for leie av. næringslokaler. Generelle tips og juridiske råd

Tips og råd for leie av. næringslokaler. Generelle tips og juridiske råd Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet Hvordan skal du orientere deg i markedet? Hva skal du legge vekt på ved et leieforhold? Hvilke rettigheter har du som leietaker? Hvordan skal

Detaljer

KVALITETEN PÅ VEINETTET. Riks- og fylkesveier i Norge Utdrag fra Nasjonal Veidatabank (NVDB)

KVALITETEN PÅ VEINETTET. Riks- og fylkesveier i Norge Utdrag fra Nasjonal Veidatabank (NVDB) KVALITETEN PÅ VEINETTET Riks- og fylkesveier i Norge Utdrag fra Nasjonal Veidatabank (NVDB) FORORD INNHOLD Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) ønsker å bidra til at landets veinett blir bedre. OFVs

Detaljer

RAPPORT 2013/35. Samfunnsøkonomisk analyse av reguleringer: Utfordringer og et eksempel. Henrik Lindhjem

RAPPORT 2013/35. Samfunnsøkonomisk analyse av reguleringer: Utfordringer og et eksempel. Henrik Lindhjem RAPPORT 2013/35 Samfunnsøkonomisk analyse av reguleringer: Utfordringer og et eksempel Henrik Lindhjem Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapportnummer 2013/35 Rapporttittel Samfunnsøkonomisk analyse av

Detaljer

Konsekvenser av økt hastighet på veinettet. av Thor-Erik S. Hanssen Handelshøgskolen i Bodø Senter for Innovasjon og Bedriftsøkonomi (SIB AS)

Konsekvenser av økt hastighet på veinettet. av Thor-Erik S. Hanssen Handelshøgskolen i Bodø Senter for Innovasjon og Bedriftsøkonomi (SIB AS) Konsekvenser av økt hastighet på veinettet av Thor-Erik S. Hanssen Handelshøgskolen i Bodø Senter for Innovasjon og Bedriftsøkonomi (SIB AS) SIB-notat 1002/2006 Forord Dette notatet er skrevet på oppdrag

Detaljer