Nr Side NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 13 2006 Side 1641 1732 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv."

Transkript

1 Nr Side NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13 Utgitt 15. november 2006

2 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2005 Des Sept. 16. Deleg. av myndighet til Siviltjenesten til å fastsette forskrift om tillitsmenn for sivile vernepliktige (Nr. 1816) Deleg. av myndighet til Skattedirektoratet til å fastsette forskrift om at offentlige myndigheter skal gi opplysninger til bruk for folkeregistreringen i elektronisk form (Nr. 1085) Okt. 13. Deleg. av myndighet til Kirkemøtet etter Grunnloven 16 (Nr. 1159) Okt. 26. Deleg. av myndighet til Luftfartstilsynet til å fastsette tiltak for gjennomføring av felles grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet (Nr. 1194) Forskrifter 2006 Aug. 30. Forskrift om krav til bachelorgraden ved Høgskolen i Østfold (Nr. 1097) Sept. 28. Forskrift om krav til kalibrering av skipstanker som brukes til beregning av økonomisk oppgjør (Nr. 1103) Sept. 20. Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Finnmark (Nr. 1105) Sept. 29. Midlertidig forskrift om rammer for bestemmelser om å utføre oppgaver på hverandres myndighetsområder ved inngåelse av avtaler om pilotkontorer i arbeids- og velferdsforvaltningen (Nr. 1108) Okt. 4. Forskrift om anvendelse av det kvantum av torsk som er satt av til distriktskvote i 2006 (Nr. 1117) Juli 14. Forskrift om fastsetting av kvotefaktor i fisket etter makrell i 2006 (Nr. 1118) Okt. 11. Forskrift om vin (Nr. 1147) Okt. 11. Forskrift om alkoholsterke og aromatiserte drikker mv. (Nr. 1148) Okt. 13. Forskrift om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) (Nr. 1157) Okt. 13. Forskrift til lov om folkehøyskoler (Nr. 1158) Okt. 16. Forskrift om fråhaldsplikt for personell som utfører oppgåver som gjeld tryggleiken ved jernbane, medrekna sporveg, tunnelbane og forstadsbane mv. (fråhaldspliktforskrifta) (Nr. 1160) Okt. 21. Forskrift om tillitsmenn for sivile vernepliktige (Nr. 1183) Okt. 23. Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved import av fisk fra ndonesia (Nr. 1185) Okt. 24. Forskrift om stopp i kystfartøygruppens fiske etter makrell for fartøy under 13 meter som fisker med not (Nr. 1190) Okt. 24. Forskrift om stopp i kystfartøygruppens fiske etter makrell for fartøy over 13 meter som fisker med not (Nr. 1191) Okt. 26. Forskrift om begrensninger i håndbagasje på sikkerhetsbegrenset område og om bord i luftfartøy (Nr. 1193) Okt. 27. Forskrift om beskyttelse av produktbetegnelsen Rakfisk fra Valdres som Beskyttet geografisk betegnelse (Nr. 1196) Endringsforskrifter 2005 Des. 12. Endr. i forskrift om folkeregistrering (Nr. 1812) Sept. 4. Endr. i forskrifter om sjømannspensjonering (Nr. 1081) Sept. 19. Endr. i forskrift for fredningsområder for hummer (Nr. 1082) Sept. 19. Endr. i forskrift om gjennomføring av EØS-regler om vedtatte internasjonale regnskapsstandarder (Nr. 1083) Sept. 19. Endr. i forskrift om kvoteordningen for melk (Nr. 1084) Sept. 22. Endr. i forskrift til lov om Schengen informasjonssystem (SS-forskriften) (Nr. 1087) Sept. 25. Endr. i forskrift om medisinsk utstyr (Nr. 1088) Sept. 25. Endr. i forskrift om godkjenning av virksomheter utenfor sykehus for sterilisering av kvinner og om innberetning til departementet om sterilisering (Nr. 1089)

3 Sept. 14. Endr. i forskrift om begrensning av forurensning (forurensingsforskriften) (Nr. 1098) Sept. 26. Endr. i forskrift om forvaltningen av Statens pensjonsfond Utland (Nr. 1099) Sept. 28. Endr. i forskrift om minstekrav til kapitaldekning i finansinstitusjoner og verdipapirforetak (Nr. 1101) Sept. 28. Endr. i forskrift om minstekrav til kapitaldekning for markedsrisiko mv. i kredittinstitusjoner og verdipapirforetak (Nr. 1102) Sept. 28. Endr. i forskrift om krav til instrumenter for automatisk veiing av enkeltmengder (catchvekter) (Nr. 1104) Sept. 27. Endr. i forskrift om forvaltning av tilskudd til sysselsetting av sjøfolk (Nr. 1106) Sept. 28. Endr. i forskrift om regulering av fiske i Det nordvestlige Atlanterhav (NAFO-området) (Nr. 1107) Sept. 29. Endr. i forskrift om tillatelse til akvakultur for laks, ørret og regnbueørret (laksetildelingsforskriften) (Nr. 1109) Sept. 29. Endr. i forskrift om gebyrer i forbindelse med akvakulturvirksomhet (Nr. 1110) Sept. 29. Endr. i forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2006 (Nr. 1111) Sept. 26. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2006 (Nr. 1112) Okt. 2. Endr. i forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) (Nr. 1115) Okt. 4. Endr. i forskrift om tiltak ved mistanke om eller bekreftet høypatogen aviær influensa (Nr. 1116) Sept. 29. Endr. i forskrift om fastsetting av kvotefaktor i fisket etter makrell i 2006 (Nr. 1119) Okt. 3. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 N i 2006 (Nr. 1120) Okt. 3. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2006 (Nr. 1121) Okt. 3. Endr. i forskrift fastsatt av Skattedirektoratet til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 (Nr. 1122) Okt. 6. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2006 (Nr. 1123) Okt. 10. Endr. i forskrift om tilskott til mjølkeproduksjon (Nr. 1124) Mars 17. Endr. i forskrift om begrensning av lønnsoppgaveplikten (Nr. 1144) Okt. 9. Endr. i forskrift om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner (Nr. 1145) Okt. 13. Endr. i forskrift om offentlige anskaffelser (Nr. 1149) Okt. 13. Endr. i forskrift om offentlige anskaffelser (Nr. 1150) Okt. 13. Endr. i forskrift om gjennomføring av EØS-regler om unntak fra notifikasjonsplikt for enkelte former for offentlig støtte (Nr. 1152) April 4. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak i 2006 (Nr. 1153) Okt. 11. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 N i 2006 (Nr. 1154) Okt. 12. Endr. i forskrift om krav til kontrollorgan for periodisk kontroll av kjøretøy og godkjenning av kjøretøyverksteder (Nr. 1155) Okt. 12. Endr. i forskrift om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) (Nr. 1156) Okt. 12. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter sei i Nordsjøen og Skagerrak i 2006 (Nr. 1168) Okt. 16. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 N i 2006 (Nr. 1169) Okt. 20. Endr. i forskrift til lov om lotterier m.v. (Nr. 1170) Okt. 18. Endr. i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer (Nr. 1171) Okt. 23. Endr. i forskrift om stiftelsesloven (Nr. 1172) Okt. 3. Endr. i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) (Nr. 1180) Okt. 20. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2006 (Nr. 1181) Okt. 20. Endr. i forskrift om utøvelse av fisket i sjøen (Nr. 1182) Okt. 23. Endr. i forskrift om grenseverdier for rester av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse (Nr. 1184) Okt. 23. Endr. i forskrift om utbetaling av engangserstatning ved dødsfall og invaliditet blant personell som avtjener verneplikt mv. (Nr. 1186) Okt. 24. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2006 (Nr. 1187) Okt. 24. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2006 (Nr. 1188) Okt. 24. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2006 (Nr. 1189)

4 Okt. 25. Endr. i forskrift om rester av plantevernmidler mv i næringsmidler (Nr. 1192) Okt. 26. Endr. i forskrift om tillatelse til akvakultur for laks, ørret og regnbueørret (laksetildelingsforskriften) (Nr. 1195) Okt. 26. Endr. i forskrift om fôrvarer (Nr. 1201) Okt. 27. Endr. i forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer (Nr. 1202) Diverse 2005 Des. 12. Opph. av forskrift om melding og registrering av internordiske flyttinger (Nr. 1813) Sept. 22. Vedtekter for Samefolkets fond (Nr. 1086) Sept. 28. Opph. av forskrift om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med aviær influensa i srael (Nr. 1100) Okt. 2. krafttr. av forskrift om endring i forskrift om folkeregistrering (Nr. 1113) Okt. 2. krafttr. av forskrift om opphevelse av forskrift om melding og registrering av internordiske flyttinger (Nr. 1114) Okt. 11. Opph. av forskrift om beregning av avgift til Bankenes sikringsfond for 2004 og 2005 (Nr. 1146) Okt. 13. nstruks om samarbeidet mellom Etterretningstjenesten og Politiets sikkerhetstjeneste (Nr. 1151) Okt. 12. Delvis ikrafttr. av forskrift 16. desember 2005 nr om domssogns- og lagdømmeinndeling (Nr. 1167) Okt. 23. Opph. av forskrift om offentlige stiftelser (Nr. 1173) Rettelser Nr. 10/2006 s (i forskrift 30. juni 2006 nr. 790 om endringer i en rekke forskrifter som følge av arbeids- og velferdsforvaltningen) Oversikt over rettelser omslagsside Bestillinger, adresseendringer mv omslagsside

5 12. des. Nr NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Utgitt 15. november 2006 Nr des. Nr Forskrift om endring i forskrift om folkeregistrering. Fastsatt av Skattedirektoratet 12. desember 2005 med hjemmel i kgl.res. 16. januar 1970 nr. 2 om ikrafttreden av og delegering etter folkeregisterloven gitt med hjemmel i lov 16. januar 1970 nr. 1 om folkeregistrering. Kunngjort 6. oktober forskrift 4. mars 1994 nr. 161 om folkeregistrering gjøres følgende endringer: 1 nr. 1 skal lyde: 1. Personer som kommer fra utlandet, regnes som bosatt i Norge når de har tatt opphold her og har til hensikt å bli her ikke bare midlertidig. Opphold av minst 6 måneders varighet regnes som bosetting, selv om oppholdet er midlertidig. Det samme gjelder når personer som kommer fra utlandet oppholder seg skiftevis på den norske kontinentalsokkelen og i Norge, jf. 2 nr. 10 tredje ledd. Personer som trenger oppholdstillatelse kan likevel ikke regnes som bosatt før det kan fremlegges slik tillatelse gjeldende for minimum seks måneder. For asylsøkere er vilkåret for bosetting at asylsøknaden er innvilget eller at det foreligger oppholdstillatelse på humanitært grunnlag. 1 nr. 8 siste ledd skal lyde: Registrering av personer som flytter fra Norge til annet nordisk land, avgjøres etter innflyttingslandets bestemmelser, jf. overenskomst av 1. november 2004 nr. 41 mellom Danmark, Finland, sland, Norge og Sverige om folkeregistrering art nr. 9, 10 og 11 skal lyde: 9. Andre navnemeldinger enn de folkeregisteret selv avgjør, registreres på grunnlag av melding fra fylkesmannen eller Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. 10. Endring av farskap registreres på grunnlag av melding fra fylkestrygdekontoret eller den domstol som har truffet avgjørelsen. 11. Sentralkontoret kan avgjøre om en opplysning kan registreres på annet grunnlag enn det som er fastsatt i denne paragraf. Sentralkontoret fastsetter i instruks nærmere regler for registreringen. 17 skal lyde: Flytting til Danmark, Finland, sland og Sverige reguleres av overenskomst om folkeregistrering av 1. november 2004 nr annet ledd oppheves. 19 annet og nytt tredje ledd skal lyde: Når det skal avgjøres om en person kommer fra utlandet og har tatt midlertidig opphold i kommunen skal registreres som bosatt, regnes varigheten av oppholdet fra det tidspunkt vedkommende først tok opphold i Norge. Ved innflytting fra annet nordisk land, skal den sentrale eller en særlig utpekt folkeregistermyndighet i utflyttingslandet underrettes. Underretningen skal inneholde opplysninger om vedkommende persons fødselsnummer i utflyttingslandet, navn, fødselsdato, kommune og bostedsadresse i innflyttingslandet. 32 nr. 1 skal lyde: 1. Fastsettelse av fødselsdato For personer som fødes i Norge fastsettes fødselsdatoen på grunnlag av fødselsmeldingen, jf. 6 nr. 1.

6 4. sept. Nr For personer som innvandrer fra utlandet der vedkommende tidligere har vært registrert som bosatt i Norge, fastsettes fødselsdatoen på grunnlag av det som allerede er registrert i folkeregisteret. For personer som innvandrer fra utlandet der vedkommende tidligere ikke har vært registrert som bosatt i Norge, fastsettes fødselsdatoen på grunnlag av vedkommendes pass eller tilsvarende legitimasjon når det gjelder de som ikke trenger oppholdstillatelse. For de som trenger oppholdstillatelse, fastsettes fødselsdatoen på grunnlag av det som er registrert i Utlendingsdirektoratets register (DUF) eller i vedtak fra Utlendingsdirektoratet med mindre fødselsdag og -måned er satt til 1. januar. slike tilfeller skal fødselsdag og -måned settes til den registreringsdag og -måned innvandringen har fått i folkeregisteret. For de tilfeller der fødselsdatoen som er registrert i DUF eller i vedtak fra Utlendingsdirektoratet fremstår som fingert, er basert på egenerklæring eller dokumentasjon med liten bevisverdi, kan fødselsdag og -måned settes til den registreringsdag og -måned innvandringen har fått i folkeregisteret. Det samme gjelder der antall tilgjengelige personnumre for den aktuelle fødselsdato er svært lavt. Endringene trer i kraft fra det tidspunkt Skattedirektoratet bestemmer. 12. des. Nr Forskrift om opphevelse av forskrift om melding og registrering av internordiske flyttinger. Fastsatt av Skattedirektoratet 12. desember 2005 med hjemmel i kgl.res. 16. januar 1970 nr. 2 om ikrafttreden av og delegering etter folkeregisterloven gitt med hjemmel i lov 16. januar 1970 nr. 1 om folkeregistrering. Kunngjort 6. oktober Forskrift 29. november 1990 nr. 968 om melding og registrering av internordiske flyttinger oppheves. Forskriften trer i kraft fra det tidspunktet Skattedirektoratet bestemmer. 16. des. Nr Delegering av myndighet til Siviltjenesten til å fastsette forskrift om tillitsmenn for sivile vernepliktige. Fastsatt av Justis- og politidepartementet 16. desember 2005 med hjemmel i lov 19. mars 1965 nr. 3 om fritaking for militærtjeneste av overbevisningsgrunner 10 tredje ledd, jf. delegeringsvedtak 3. juni 1966 nr. 5. Kunngjort 27. oktober Departementets myndighet etter lov 19. mars 1965 nr. 3 om fritaking for militærtjeneste av overbevisningsgrunner 10 tredje ledd, jf. delegeringsvedtak 3. juni 1966 nr. 5, til å fastsette forskrift om tillitsmenn for sivile vernepliktige, delegeres til Siviltjenesten. 4. sept. Nr Forskrift om endring i forskrifter om sjømannspensjonering. Fastsatt av styret i Pensjonstrygden for sjømenn 4. september 2006 med hjemmel i lov 3. desember 1948 nr. 7 om pensjonstrygd for sjømenn 9 nr. 1. Kunngjort 22. september forskrifter 15. november 2000 nr om sjømannspensjonering gjøres følgende endring: 5 1 første ledd bokstav d skal lyde: d) stillinger på borefartøyer: plattformsjef, boresjef, teknisk sjef, stabilitetssjef, borer, undervannsutstyrsingeniør, teknisk assistent, boreassistent, kontrollromoperatør (kontrollromvakt ), stabilitetsoperatør, riggmekaniker, elektriker, tårnmann, kontrollromsassistent, radiotelegrafist, sveiser m/sertifikat, forpleiningssjef, maskinromoperatør, sikkerhetsleder, sykepleier, hydraulikkingeniør, dekksoffiser og DP-operatør. Endringen trer i kraft 1. september Tidligere tjeneste i stillingen som sykepleier medregnes i gruppe 1 dersom det er betalt avgift i denne gruppe.

7 19. sept. Nr sept. Nr Forskrift om endring i forskrift for fredningsområder for hummer. Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 19. september 2006 med hjemmel i lov 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. 4. Kunngjort 22. september forskrift 6. juli 2006 nr. 883 om fredningsområder for hummer gjøres følgende endringer: 1 skal lyde: Det er forbudt å fiske med andre redskaper enn håndsnøre, fiskestang, juksa eller dorg i områdene avgrenset av følgende posisjoner (jf. kartvedlegg): Angivelse i grader, minutter og sekunder Angivelse i grader, minutter og nautiske mil Risør 58 42' 46,41" N 9 13' 56,89" Ø 58 42,773' N 9 13,948' Ø 58 42' 37,50" N 9 14' 07,68" Ø 58 42,625' N 9 14,128' Ø 58 42' 58,47" N 9 14' 44,93" Ø 58 42,974' N 9 14,749' Ø 58 43' 17,81" N 9 14' 52,02" Ø 58 43,297' N 9 14,867' Ø 58 43' 23,00" N 9 14' 51,71" Ø 58 43,383' N 9 14,862' Ø 58 43' 29,74" N 9 14' 49,93" Ø 58 43,496' N 9 14,832' Ø 58 43' 32,03" N 9 14' 40,21" Ø 58 43,534' N 9 14,670' Ø Bolærne 59 12' 58,58" N 10 31' 15,91" Ø 59 12,976' N 10 31,265' Ø 59 12' 41,30" N 10 31' 32,17" Ø 59 12,688' N 10 31,536' Ø 59 12' 40,52" N 10 32' 05,89" Ø 59 12,675' N 10 32,098' Ø 59 12' 42,81" N 10 32' 08,07" Ø 59 12,713' N 10 32,134' Ø 59 13' 12,76" N 10 32' 11,22" Ø 59 13,213' N 10 32,187' Ø 59 13' 28,16" N 10 32' 16,53" Ø 59 13,469' N 10 32,275' Ø 59 13' 28,06" N 10 31' 13,22" Ø 59 13,468' N 10 31,220' Ø 59 13' 26,12" N 10 31' 09,42" Ø 59 13,435' N 10 31,157' Ø Flødevigen 58 25' 10,77" N 8 45' 09,20" Ø 58 25,180' N 8 45,153' Ø 58 24' 40,61" N 8 45' 50,17" Ø 58 24,653' N 8 45,840' Ø 58 24' 46,60" N 8 46' 02,42" Ø 58 24,777' N 8 46,040' Ø 58 24' 58,83" N 8 46' 17,58" Ø 58 24,980' N 8 46,293' Ø 58 25' 07,07" N 8 46' 10,52" Ø 58 25,118' N 8 46,175' Ø 58 25' 20,04" N 8 46' 09,52" Ø 58 25,334' N 8 46,159' Ø Kvernskjær 59 02' 16,80" N 10 58' 20,87" Ø 59 02,280' N 10 58,348' Ø 59 02' 15,73" N 10 58' 53,69" Ø 59 02,262' N 10 58,895' Ø 59 01' 45,86" N 10 58' 55,24" Ø 59 01,764' N 10 58,921' Ø 59 01' 46,56" N 10 58' 21,62" Ø 59 01,776' N 10 58,360' Ø

8 19. sept. Nr Nytt vedlegg skal lyde: Kartvedlegg

9 19. sept. Nr

10 19. sept. Nr

11 19. sept. Nr Endringene trer i kraft straks.

12 19. sept. Nr sept. Nr Forskrift om endring i forskrift om gjennomføring av EØS-regler om vedtatte internasjonale regnskapsstandarder. Fastsatt av Finansdepartementet 19. september 2006 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) 3 9 annet ledd. Jf. EØS-avtalen vedlegg XX nr. 10ba (forordning (EF) nr. 1329/2006). Kunngjort 22. september forskrift 17. desember 2004 nr om gjennomføring av EØS-regler om vedtatte internasjonale regnskapsstandarder gjøres følgende endringer: 2 lyde: Forordning (EF) nr. 1725/2003 som endret ved forordning (EF) nr. 707/2004, forordning (EF) nr. 2086/2004, forordning (EF) nr. 2236/2004, forordning (EF) nr. 2237/2004, forordning (EF) nr. 2238/2004, forordning (EF) nr. 211/2005, forordning (EF) nr. 1073/2005, forordning (EF) nr. 1751/2005, forordning (EF) nr. 1864/2005, forordning (EF) nr. 1910/2005, forordning (EF) nr. 2106/2005, forordning (EF) nr. 108/2006, forordning (EF) nr. 708/2006 og forordning (EF) nr. 1329/2006 gjelder som forskrift (jf. EØS-avtalen vedlegg XX nr. 10ba). Ny endringsforordning tilføyes i vedlegget: Se her for å lese forordning (EF) nr. 1329/2006 Endringene trer i kraft straks. 19. sept. Nr Forskrift om endring i forskrift om kvoteordningen for melk. Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 19. september 2006 etter samråd med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag med hjemmel i lov 10. juli 1936 nr. 6 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror 19, lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) 27a og delegeringsvedtak 6. desember 1996 nr Kunngjort 22. september forskrift 7. januar 2003 nr. 14 om kvoteordningen for melk gjøres følgende endringer: 9 og 10 skal lyde: 9. Vilkår for beregning av samdriftskvote Statens landbruksforvaltning kan etter søknad gi tillatelse til å få beregnet egen kvote for felles melkeproduksjon på helårsbasis (samdrift). Følgende vilkår må være oppfylt for å få beregnet samdriftskvote etter 11: 1. Landbrukseiendommene som inngår i samdriften har kvote. 2. Det må ha vært to års sammenhengende leveranse innenfor kvote, jf. 4, fra landbrukseiendommene i løpet av de siste tre årene før søknad om samdriftskvote ble sendt Statens landbruksforvaltning. 3. Landbrukseiendommene som inngår i samdriften må ha forskjellige eiere. Landbrukseiendommer som eies eller forpaktes av personer som er gift eller samboende med hverandre kan ikke inngå i samdrift med hverandre. 4. Foretak som inngår i samdrift må helt eller delvis eies av eieren eller forpakteren av landbrukseiendommen som kvoten tilligger. 5. Avstanden mellom landbrukseiendommer som inngår i samdriften og samdriftens driftssenter skal ikke overstige 17 km målt langs vei. Statens landbruksforvaltning kan godkjenne samdrifter for oppstart i vedtaksåret eller i påfølgende kalenderår. Dersom samdriften ikke igangsetter normal helårsproduksjon fra godkjent oppstartstidspunkt, faller tillatelsen bort. 10. Vilkår for beregning av felles kvote for ektefeller eller samboere Statens landbruksforvaltning kan etter søknad gi tillatelse til at to ektefeller eller samboere som eier, eller konsesjonsfritt erverver, hver sin landbrukseiendom med tilhørende kvote, kan få beregnet felles kvote. Det er et vilkår at det fra landbrukseiendommene har vært to års sammenhengende leveranse innenfor kvote, jf. 4, i løpet av de siste tre årene før søknad om felles kvote ble sendt Statens landbruksforvaltning. For å få beregnet felles kvote etter 11, må landbrukseiendommene ligge i samme fylke eller omsetningsregion, med mindre avstanden mellom landbrukseiendommene ikke overstiger 17 km målt langs vei. Statens landbruksforvaltning kan godkjenne produksjon fra felles kvote med oppstart i vedtaksåret eller i påfølgende kalenderår. Dersom det ikke igangsettes normal helårsproduksjon fra godkjent oppstartstidspunkt, faller tillatelsen bort. 12 første ledd nummer 2 skal lyde:

13 22. sept. Nr Landbrukseiendommen som erverves må ha hatt to års sammenhengende leveranse i løpet av de siste tre årene før søknad om sammenslåing ble sendt Statens landbruksforvaltning. 12 første ledd nummer 3 oppheves. 12 første ledd nummer 4 blir nytt nummer første ledd skal lyde: Eier av landbrukseiendom kan selge eiendommens kvote, med mindre 1. det er reist odelsløsningssak mot landbrukseiendommens eier, 1 2. landbrukseiendommens eierforhold er uklare, 3. kvoten inngår i samdrift, eller 4. det ikke har vært to års sammenhengende leveranse innenfor kvote, jf. 4, fra landbrukseiendommen i løpet av de siste tre årene før fristen for innmelding av kvotesalget, jf. 16 første ledd. 1 Jf. lov 28. juni 1974 nr. 58 om odelsretten og åsetesretten kapittel XV. 15 andre ledd oppheves. 15 nåværende tredje ledd blir andre ledd. 15 nåværende fjerde ledd blir tredje og første punktum skal lyde: Ved salg av geitmelkkvote innen 1. januar 2008 fra landbrukseiendommer lokalisert utenfor satsingsområdet for geitmelkproduksjon til industriell bearbeiding betales kr 7,50 pr. liter for kvote solgt til staten. 15 nåværende femte ledd blir fjerde ledd. 22 skal lyde: 22. Kjøp av særskilt kvote til økologisk melkeproduksjon Statens landbruksforvaltning kan etter søknad selge økologisk kumelkkvote til eier av landbrukseiendom med kvote som ønsker å legge om til eller utvide økologisk melkeproduksjon. Det må dokumenteres at melken vil bli levert til meieri som omsetter melken som økologisk vare. 18 om kjøp av kvote fra staten gjelder tilsvarende for kjøp av kvote til økologisk melkeproduksjon. nnmelding av kjøp av ordinær kvote fra staten, begrenser ikke kjøpers muligheter til også å melde inn økologisk kvote etter de regler som følger av 18 første ledd. Ved etterspørselsoverskudd av økologiske kumelkkvoter, skal alle kjøpere få kjøpe lik kvotestørrelse begrenset oppad til liter kumelkkvote. Er det lagt ut større kvotemengder for kjøp enn liter kumelkkvote pr. kjøper, men likevel ikke så mye at alle kjøpere kan få kjøpe ønsket mengde, avsettes først liter kumelkkvote til alle kjøpere. Deretter avkortes de individuelle innmeldingene, fratrukket liter kumelkkvote, med en lik prosentsats. Kvote kjøpt etter denne paragrafen kan bare selges tilbake til staten. Endringene trer i kraft straks. 19. sept. Nr Delegering av myndighet til Skattedirektoratet til å fastsette forskrift om at offentlige myndigheter skal gi opplysninger til bruk for folkeregistreringen i elektronisk form. Fastsatt av Finansdepartementet 19. september 2006 med hjemmel i lov 16. januar 1970 nr. 1 om folkeregistrering 12 annet ledd. Kunngjort 26. september Myndigheten til å fastsette forskrift etter lov 16. januar 1970 nr. 1 om folkeregistrering 12 annet ledd om at offentlige myndigheter skal gi opplysninger til bruk for folkeregistreringen i elektronisk form, delegeres til Skattedirektoratet. 2. Vedtaket trer i kraft straks. 22. sept. Nr Vedtekter for Samefolkets fond. Fastsatt ved kgl.res. 22. september Fremmet av Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Kunngjort 26. september Fondets navn og etablering Fondets navn er Samefolkets fond. Fondet er opprettet ved Stortingets budsjettvedtak 16. juni 2000 som en kollektiv kompensasjon for språklige og kulturelle tap og forsakelser tidligere tiders fornorskingspolitikk har påført det samiske folk.

14 22. sept. Nr Fondets formål Fondets formål er å yte tilskudd eller bidrag til tiltak som styrker og bidrar til revitalisering av samisk språk og kultur. Fondets midler skal ikke brukes til individuelle erstatninger. 3. Fondets kapital og avkastning Fondets grunnkapital er 75 millioner kroner. Grunnkapitalen er plassert som kontolån til staten og med rente tilsvarende renten på langsiktige statsobligasjoner. Renter godskrives 31. desember hvert år og overføres tilvist konto, som disponeres av departementet, første virkedag det påfølgende år. Avkastningen stilles til Sametingets disposisjon over det årlige statsbudsjett. Sametinget kan beslutte at ubrukte midler ett år, helt eller delvis, overføres til neste års budsjett. 4. Fondets styre Sametinget oppnevner fondets styre. Sametingets president er fondets rettslige representant. 5. Fondets administrasjon og forvaltning Sametinget kan fastsette nærmere retningslinjer og prioriteringer for forvaltningen av fondets avkastning i samsvar med vedtektene. Fondets styre tildeler tilskudd eller bidrag i samsvar med fondets formål og Sametingets retningslinjer. Vedtak fattet av fondets styre kan påklages i samsvar med forvaltningslovens bestemmelser og behandles i samsvar med samelovens 2 12 femte ledd. Sametinget skal føre særskilt regnskap over bruken av fondets midler og rapportere om bruken i sin årsmelding. 6. krafttredelse Vedtektene trer i kraft straks. 22. sept. Nr Forskrift om endring i forskrift til lov om Schengen informasjonssystem (SS-forskriften). Fastsatt ved kgl.res. 22. september 2006 med hjemmel i lov 16. juli 1999 nr. 66 om Schengen informasjonssystem (SS) 25 bokstav b og d. Fremmet av Justis- og politidepartementet. Kunngjort 26. september forskrift 21. desember 2000 nr til lov om Schengen informasjonssystem (SS-forskriften) gjøres følgende endringer: 1 5 siste ledd skal lyde: Den myndighet som har besluttet registrering kan påklage avslaget til Politidirektoratet innen tre uker etter at den ble gjort kjent med avslaget. 1 6 annet og tredje ledd skal lyde: Bemyndigelse gis av riksadvokaten, den stedlige politimester, sjefen for vedkommende særorgan eller lederen for vedkommende utlendings- eller vegmyndighet. De som har gitt bemyndigelse plikter å gi registeransvarlig melding om at en bemyndigelse er trukket tilbake og hva som er begrunnelsen for dette. 3 5 annet ledd skal lyde: Dersom den annen konvensjonspart ikke etterkommer anmodningen, kan den registeransvarlige bringe saken inn for Politidirektoratet som klagesak. Bestemmer Politidirektoratet at opplysningen skal rettes eller slettes, sørger den registeransvarlige for fullbyrdelse av Politidirektoratets beslutning i samsvar med 7 1, jf. SS-loven 24 første ledd. Politidirektoratets avgjørelse er ikke gjenstand for videre klagebehandling. 5 1 første og annet ledd skal lyde: Den registrerte eller eieren av en registrert gjenstand kan påklage avgjørelser om innsyn, retting eller sletting og erstatning til Politidirektoratet. Klagen sendes til Politidirektoratet via den registeransvarlige. 5 2 annet ledd skal lyde: Ved klagebehandling i saker som gjelder innsyn og retting eller sletting av uriktige opplysninger, skal Politidirektoratet forelegge saken for Datatilsynet til uttalelse før klagesaken avgjøres. 6 4 oppheves nytt fjerde ledd skal lyde:

15 30. aug. Nr Hver overføring av personopplysninger skal registreres for å kunne kontrollere om søkene er tillatt eller ikke. Registreringen kan bare brukes for dette formål og slettes tidligst etter ett år og senest etter tre år nåværende fjerde ledd blir nytt femte ledd. Endringene trer i kraft straks. 25. sept. Nr Forskrift om endring i forskrift om medisinsk utstyr. Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet og Justis- og politidepartementet 25. september 2006 med hjemmel i lov 12. januar 1995 nr. 6 om medisinsk utstyr 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 og 11, lov 16. juni 1994 nr. 20 om tekniske kontrollorgan som har til oppgåve å gjennomføre samsvarsvurderingar 7 og lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr 10 og 11. Kunngjort 26. september forskrift 15. desember 2005 nr om medisinsk utstyr gjøres følgende endring: 6 6 siste ledd skal lyde: nntil 1. oktober 2007 kan utstyr som gir opplysninger jf. 2 6 på et annet språk enn norsk, og som ville vært tillatt markedsført og tatt i bruk etter de nasjonale regler som gjaldt før 1. januar 2006 fortsatt markedsføres. Utstyr markedsført før 1. oktober 2007 etter bestemmelsen foran kan fortsatt tas i bruk. Endringen trer i kraft straks. 25. sept. Nr Forskrift om endring i forskrift om godkjenning av virksomheter utenfor sykehus for sterilisering av kvinner og om innberetning til departementet om sterilisering. Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 25. september 2006 med hjemmel i lov 3. juni 1977 nr. 57 om sterilisering 14, jf. delegeringsvedtak 21. desember 2001 nr Kunngjort 26. september forskrift 23. juni 2000 nr. 589 om godkjenning av virksomheter utenfor sykehus for sterilisering av kvinner og om innberetning til departementet om sterilisering gjøres følgende endringer: Forskriftens tittel skal lyde: Forskrift om godkjenning av virksomheter utenfor sykehus for sterilisering av kvinner og om innberetning til Sosialog helsedirektoratet om sterilisering 5 og ny 5a skal lyde: 5. nnberetning om inngrepene Lege og sykehus som foretar inngrep etter lov 3. juni 1977 nr. 57 om sterilisering skal innberette om inngrepene slik Sosial- og helsedirektoratet fastsetter. 5a. nnberetning fra steriliseringsnemndene Steriliseringsnemndene skal sende innberetning om behandlede søknader i nemnda på skjema som Sosial- og helsedirektoratet til enhver tid har fastsatt. nnberetningen skal sendes Steriliseringsrådet. Endringene trer i kraft straks. 30. aug. Nr Forskrift om krav til bachelorgraden ved Høgskolen i Østfold. Fastsatt av styret ved Høgskolen i Østfold 30. august 2006 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3 2 og 3 3. Kunngjort 29. september 2006.

16 30. aug. Nr Virkeområde Forskriften omhandler krav og myndighet knyttet til bredde og fordypning i bachelorgraden ved Høgskolen i Østfold. Dersom det ikke er samsvar mellom forskriften og rammeplanen for en utdanning gjelder rammeplanen framfor forskriften. 2. Definisjoner forskriften gjelder følgende definisjoner: Studiepoeng Beskriver arbeidsomfanget av et studium. Ett fullt studieår er normert til 60 studiepoeng. Emne Den minste studiepoenggivende enhet som kan inngå i emnegruppe, studieprogram eller i en grad. Et emne skal normalt ha en størrelse på minst 10 studiepoeng og for øvrig være delelig med 5 studiepoeng. Fag Beslektede emner som er samlet under én felles betegnelse. Emnegruppe Kombinasjon av emner fra ett eller flere fag/fagområder som gjennom studieplan er definert til å utgjøre en samlet enhet. Studieprogram Studieløp med et definert innhold til studieplan, og med et omfang på minimum 30 studiepoeng som fører fram til en avsluttet eksamen eller grad. 3. Krav til bachelorgradens omfang og innhold Graden bachelor oppnås på grunnlag av eksamen i emner, emnegrupper eller studieprogram av minimum 180 studiepoengs omfang. Grunnlaget for graden skal omfatte ett av følgende: a) integrert yrkesrettet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang. Treårig profesjonsutdanning med nasjonal rammeplan gir rett til graden bachelor. b) integrert yrkesrettet utdanning eller annet studieprogram av minimum 120 studiepoengs omfang kombinert med godkjent påbygning eller spesialisering innenfor samme eller annet fag/fagområde av minimum 60 studiepoengs omfang. c) integrert yrkesrettet utdanning eller fordypning i fag, emner eller emnegrupper av minimum 90 studiepoengs omfang kombinert med fordypning i ytterligere ett fag, emner eller emnegrupper av minimum 60 studiepoengs omfang. Frittstående emner som skal inngå i graden må ha et omfang på minimum 10 studiepoeng. 4. Fritak for eksamen eller prøve Det skal gis fritak for eksamen eller prøve som inngår i grunnlaget for bachelorgraden dersom tilsvarende krav er oppfylt gjennom tidligere avlagt eksamen eller prøve ved Høgskolen i Østfold eller annen utdanningsinstitusjon, jf. UH-loven 3 5. Dokumentert realkompetanse kan også gi grunnlag for fritak. 5. Reduksjon i studiepoeng Overlapping i faginnhold mellom emner/emnegrupper/studieprogram som inngår i grunnlaget for bachelorgraden kan ikke utgjøre mer enn 10 studiepoeng totalt. Overlapping utover 10 studiepoeng må kompenseres. 6. Vitnemål og vitnemålstillegg For oppnådd bachelorgrad utstedes bachelorvitnemål. På vitnemålet framgår hvilken utdanning eller studier kandidaten har gjennomført og som gir rett til graden bachelor. Bachelorvitnemålet skrives ut på norsk. Et eget vitnemålstillegg (Diploma Supplement) gir en nærmere beskrivelse på engelsk av kandidatens utdanning og av det norske høgre utdanningssystemet. For å få bachelorvitnemål fra Høgskolen i Østfold må minimum 60 studiepoeng være avlagt ved institusjonen. Vitnemål for oppnådd bachelorgrad etter denne forskrifts 3 a og 3 b utstedes automatisk til de kandidater som oppfyller kravene. Vitnemål etter oppnådd bachelorgrad etter 3 c utstedes etter søknad. Søker må selv dokumentere at kravene er oppfylt. For godskriving av utdanning som tidligere har inngått i beregningsgrunnlaget for en grad eller som del av en grad eller yrkesutdanning, må en student i tillegg ha avlagt minst 60 nye studiepoeng før det kan utstedes et nytt vitnemål eller tildeles en ny grad, jf. forskrift 10. april 2006 nr. 412 om godskriving av høyere utdanning. 7. Overgangsordning mellom gammel og ny gradsstruktur Ny gradsstruktur ble innført studieåret 2002/2003 slik at studenter som 1. januar 2003 eller senere oppfyller kravene til bachelorgrad, tildeles denne.

17 14. sept. Nr Kandidater som har fullført 3-årige utdanninger før innføring av ny gradsstruktur vil ikke få utstedt bachelorvitnemål. Cand.mag.-graden ble opphevet med virkning fra 1. august Utfyllende bestemmelser Styret for høgskolen i Østfold kan fastsette utfyllende bestemmelser til denne forskriften. 9. krafttredelse Forskriften trer i kraft fra 1. september sept. Nr Forskrift om endring i forskrift om begrensning av forurensning (forurensingsforskriften). Fastsatt av Miljøverndepartementet 14. september 2006 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) 9, 12, 22, 24, 81, 85 og 86 og lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter 2. Jf. EØS-avtalen vedlegg XX nr. 13 (direktiv 91/271/EF, endret ved direktiv 98/15/EF). Kunngjort 29. september forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) gjøres følgende endringer: 11 3 første ledd bokstav m skal lyde: m) Personekvivalent, pe: Den mengde organisk stoff som brytes ned biologisk med et biokjemisk oksygenforbruk målt over fem døgn, BOF 5, på 60 g oksygen per døgn. Avløpsanleggets størrelse i pe beregnes på grunnlag av største ukentlige mengde som samlet går til overløp, renseanlegg eller utslippspunkt i løpet av året, med unntak av uvanlige forhold som for eksempel skyldes kraftig nedbør første og andre ledd skal lyde: Fullstendig søknad i overensstemmelse med krav i 12 7 til skal avgjøres av kommunen innen seks uker. Dersom kommunen ikke har avgjort slik søknad innen fristens utløp, regnes tillatelse for gitt såfremt det ikke er grunn til å tro at noen part vil være misfornøyd med dette. Klagefristen begynner å løpe fra den dagen fristen utløper. Fullstendig søknad om tillatelse til utslipp med krav som fraviker 12 7 til skal avgjøres uten ugrunnet opphold. Kommunen kan under behandling av søknaden fastsette krav som fraviker 12 7 til 12 13, herunder fastsette krav til utslippssted, -anordning og -dyp, eller nekte etablering av utslipp. Der søknad om utslipp er i samsvar med 12 7 til 12 13, kan kommunen kun varsle om utvidet saksbehandlingstid dersom fristen på seks uker ikke er utløpt, og dersom det foreligger særlige forhold som brukerkonflikter eller lignende. Når kommunen avgjør om det skal fastsettes andre krav, skal det legges vekt på de forurensningsmessige ulempene ved tiltaket sammenholdt med de fordeler og ulemper som tiltaket for øvrig vil medføre første ledd skal lyde: Minirenseanlegg skal ha dokumentasjon som tilfredsstiller NS-EN eller tilsvarende standard for rensegrad, slamproduksjon og gjennomsnittlig lufttemperatur. Øvrige renseanlegg skal ha dokumentasjon på at anerkjent dimensjonering og utforming er benyttet første og andre ledd skal lyde: Fullstendig søknad i overensstemmelse med krav i 13 6 til skal avgjøres av kommunen innen seks uker. Dersom kommunen ikke har avgjort slik søknad innen fristens utløp, regnes tillatelse for gitt såfremt det ikke er grunn til å tro at noen part vil være misfornøyd med dette. Klagefristen begynner å løpe fra den dagen fristen utløper. Fullstendig søknad om tillatelse til utslipp med krav som fraviker 13 6 til skal avgjøres uten ugrunnet opphold. Kommunen kan under behandling av søknaden fastsette krav som fraviker 13 6 til 13 15, herunder fastsette krav til utslippssted, -anordning og -dyp, eller nekte etablering av utslipp. Der søknad om utslipp er i samsvar med 13 6 til 13 15, kan kommunen kun varsle om utvidet saksbehandlingstid dersom fristen på seks uker ikke er utløpt, og dersom det foreligger særlige forhold som brukerkonflikter eller lignende. Når kommunen avgjør om det skal fastsettes andre krav, skal det legges vekt på de forurensningsmessige ulemper ved tiltaket sammenholdt med de fordeler og ulemper som tiltaket for øvrig vil medføre fjerde ledd skal lyde: Eventuelle henvendelser om problemer avløpsnettet skaper skal registreres og oppbevares av den ansvarlige i minst fem år skal lyde:

18 26. sept. Nr Avløpsanlegget skal dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes på en slik måte at omgivelsene ikke utsettes for sjenerende lukt. Eventuelle henvendelser om luktproblemer skal registreres og oppbevares av den ansvarlige i minst fem år andre ledd bokstav b og c skal lyde: b) til erstatter tillatelsens krav til prøvetaking og analyse dersom tillatelsen har krav til rensing som er lik eller strengere enn rensekravene i 13 7 og 13 8 bokstav a og b, eller c) 13 7 til 13 8, og til erstatter tillatelsens krav til rensing, prøvetaking og analyse fra 31. desember 2008, dersom tillatelsens krav til rensing er mer lempelig enn rensekravene i 13 7 til tredje ledd skal lyde: Kommunalt avløpsvann skal i tillegg gjennomgå sekundærrensing og nitrogenfjerning dersom utslippet 1. januar 2007 hadde krav til nitrogenfjerning og hørte til tettbebyggelse nevnt i vedlegg 1 punkt 1.3 til kapittel første ledd bokstav c skal lyde: c) større enn eller lik pe til sjø i følsomt område, med unntak for avløpsanlegg som etterkommer nitrogenfjerningskravet overskriften skal lyde: Varsling av overskridelse av rensekrav 15 5 først og andre ledd skal lyde: Fullstendig søknad i overensstemmelse med krav i 15 7 skal avgjøres av kommunen innen seks uker. Dersom kommunen ikke har avgjort slik søknad innen fristens utløp, regnes tillatelse for gitt såfremt det ikke er grunn til å tro at noen part vil være misfornøyd med dette. Klagefristen begynner å løpe fra den dagen fristen utløper. Fullstendig søknad om tillatelse til utslipp med krav som fraviker 15 7 skal avgjøres uten ugrunnet opphold. Kommunen kan under behandling av søknaden fastsette krav som fraviker 15 7, herunder fastsette krav til utslippssted, -anordning og -dyp, eller nekte etablering av utslipp. Der søknad om utslipp er i samsvar med 15 7, kan kommunen kun varsle om utvidet saksbehandlingstid dersom fristen på seks uker ikke er utløpt, og dersom det foreligger særlige forhold som brukerkonflikter eller lignende. Når kommunen avgjør om det skal fastsettes andre krav, skal det legges vekt på de forurensningsmessige ulemper ved tiltaket sammenholdt med de fordeler og ulemper som tiltaket for øvrig vil medføre skal lyde: Tillatelser til utslipp av oljeholdig avløpsvann gitt i medhold av forurensningsloven og tilhørende forskrifter før 1. januar 2007, er fortsatt gjeldende med følgende endring: a) 15 7 erstatter tillatelsens krav til utslipp fra 31. desember 2007, dersom tillatelsens krav til rensing er mer lempelig enn rensekravene i femte ledd skal lyde: De begrensninger som fremgår av annet til fjerde ledd gjelder ikke fordelingen av den faste delen av årsgebyret ved bruk av todelt gebyrordning. Endringene trer i kraft 1. januar sept. Nr Forskrift om endring i forskrift om forvaltningen av Statens pensjonsfond Utland. Fastsatt av Finansdepartementet 26. september 2006 med hjemmel i lov 21. desember 2005 nr. 123 om Statens pensjonsfond 7. Kunngjort 29. september forskrift 22. desember 2005 nr om forvaltningen av Statens pensjonsfond Utland gjøres følgende endring: 4 og 5 skal lyde: 4. nvesteringsunivers Fondet skal plasseres i henhold til følgende fordeling på aktivaklasser: Rentebærende instrumenter Egenkapitalinstrumenter pst pst.

19 28. sept. Nr Det kan benyttes finansielle instrumenter, herunder derivater, som henger naturlig sammen med aktivaklassene som er nevnt i første ledd. Det kan også investeres i råvarebaserte kontrakter og fondsandeler. Ved beregning av aktivafordeling etter første ledd, skal råvarebaserte instrumenter holdes utenfor. Porteføljen av rentebærende instrumenter skal plasseres i henhold til følgende valuta- og regionfordeling: Europa Amerika og Afrika Asia og Oseania pst pst pst. Porteføljen kan plasseres i rentebærende instrumenter utstedt i en valuta til ett av følgende land: Europa: Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Hellas, rland, sland, talia, Kypros, Luxembourg, Nederland, Polen, Portugal, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn, Østerrike. Amerika: Canada, Mexico og USA. Afrika: Sør-Afrika. Asia og Oseania: Australia, Hongkong, Japan, New Zealand, Singapore og Sør-Korea. Porteføljen for egenkapitalinstrumenter skal plasseres i henhold til følgende valuta- og regionfordeling: Europa Amerika og Afrika Asia og Oseania pst pst pst. Porteføljen kan plasseres i egenkapitalinstrumenter notert på regulert og anerkjent markedsplass i følgende land: Europa: Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Hellas, rland, sland, talia, Kypros, Luxembourg, Nederland, Polen, Portugal, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyrkia, Tyskland, Ungarn og Østerrike. Amerika: Brasil, Canada, Chile, Mexico og USA. Afrika: Sør-Afrika. Asia og Oseania: Australia, Filippinene, Hongkong, ndia, ndonesia, srael, Japan, Kina, Malaysia, New Zealand, Singapore, Sør-Korea, Taiwan og Thailand. Det er ikke tillatt å investere i verdipapirer utstedt av norske foretak. Med norsk foretak menes ethvert foretak med hovedkontor i Norge. 5. Referanseportefølje og relativ volatilitet Finansdepartementet fastsetter en referanseportefølje for fondet. Den forventede forskjellen i avkastning mellom den faktiske porteføljen og referanseporteføljen målt ved forventet relativ volatilitet på annualisert basis, skal maksimalt være 1,5 prosentpoeng. Endringen trer i kraft 1. oktober sept. Nr Forskrift om opphevelse av forskrift om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med aviær influensa i srael. Fastsatt av Det sentrale Mattilsynet ved hovedkontoret 28. september 2006 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) 23 tredje ledd jf. 19. Jf. EØS-avtalen vedlegg (vedtak 2006/266/EF). Kunngjort 29. september Opphevelse Forskrift 24. mars 2006 nr. 369 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med aviær influensa i srael oppheves. 2. krafttredelse Denne forskrift trer i kraft straks.

20 28. sept. Nr sept. Nr Forskrift om endring i forskrift om minstekrav til kapitaldekning i finansinstitusjoner og verdipapirforetak. Fastsatt av Finansdepartementet 28. september 2006 med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner 2 9 annet og tredje ledd og 3 17, lov 24. mai 1961 nr. 2 om forretningsbanker 21, lov 24. mai 1961 nr. 1 om sparebanker 25, lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet 7 3, lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. (forsikringsloven) 3 5, lov 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet for kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper og verdipapirhandel m.v. (kredittilsynsloven) 4 jf. 1 annet ledd og lov 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel 8 10 annet ledd. Jf. EØS-avtalen vedlegg X nr. 14 (direktiv 2000/12/EF). Kunngjort 29. september forskrift 22. oktober 1990 nr. 875 om minstekrav til kapitaldekning i finansinstitusjoner og verdipapirforetak gjøres følgende endringer: 5 første ledd bokstav A skal lyde: A. Eiendelsposter med risikovekt 0 pst. Kassebeholdning og tilsvarende eiendelsposter Fordringer på og fordringer garantert av De europeiske fellesskap samt stater og sentralbanker innen EØS eller OECD-området med unntak av stater som har reforhandlet sin utenlandske statsgjeld de siste 5 år Fordringer sikret ved pant i verdipapirer utstedt eller garantert av De europeiske fellesskap samt stater og sentralbanker innen EØS eller OECD-området med unntak av stater som har reforhandlet sin utenlandske statsgjeld de siste 5 år Fordringer på stater og sentralbanker utenom EØS og OECD-området som lyder på debitors valuta og som er finansiert ved innlån i samme valuta Fordringer garantert av stater og sentralbanker utenom EØS og OECD-området som lyder på og som er finansiert ved innlån i garantistens og debitors felles valuta Fordringer med sikkerhet i finansinstitusjonens egne innlån. 5 første ledd bokstav C skal lyde: C. Eiendelsposter med risikovekting 20 pst. Fordringer på og fordringer garantert av de multilaterale utviklingsbankene Fordringer sikret ved pant i verdipapirer utstedt eller garantert av de multilaterale utviklingsbankene Fordringer på og fordringer garantert av innenlandske finansinstitusjoner og utenlandske kredittinstitusjoner innen EØS eller OECD-området med unntak av stater som har reforhandlet sin utenlandske statsgjeld de siste 5 år, som ikke er en del av disse institusjonenes ansvarlige kapital Fordringer på og fordringer garantert av banker utenom EØS og OECD-området med avtalt løpetid på ett år eller mindre, som ikke er en del av disse institusjonenes ansvarlige kapital Fordringer på og fordringer garantert av norske kommuner Fordringer på og fordringer garantert av utenlandsk offentlig sektor innen EØS eller OECD-området med unntak av stater som har reforhandlet sin utenlandske statsgjeld de siste 5 år utenom stater og sentralbanker Fordringer på og fordringer garantert av verdipapirforetak innen EØS eller OECD-området, anerkjente verdipapirforetak fra tredjestater eller anerkjente oppgjørssentraler eller børser, og som ikke er en del av disse institusjonenes ansvarlige kapital. Endringene trer i kraft straks. 28. sept. Nr Forskrift om endring i forskrift om minstekrav til kapitaldekning for markedsrisiko mv. i kredittinstitusjoner og verdipapirforetak. Fastsatt av Finansdepartementet 28. september 2006 med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner 2 9 annet og tredje ledd og 3 17, lov 24. mai 1961 nr. 2 om forretningsbanker 21, lov 24. mai 1961 nr. 1 om sparebanker 25, lov 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet for kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper og verdipapirhandel m.v. (kredittilsynsloven) 4 jf. 1 annet ledd, lov 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel 8 10 annet ledd og Kunngjort 29. september forskrift 22. juni 2000 nr. 632 om minstekrav til kapitaldekning for markedsrisiko mv. i kredittinstitusjoner og verdipapirforetak gjøres følgende endring:

Nr. 10 2008 Side 1449 1521 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 10 2008 Side 1449 1521 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 10 2008 Side 1449 1521 NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 10 Utgitt 15. oktober 2008 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2008 Sept. 12. Lov nr. 75 om

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Fastsatt av Miljøverndepartementet 15. desember 2005 i medhold av lov av 13. mars 1981 nr.

Detaljer

Forurensningsforskriften sentral

Forurensningsforskriften sentral Forurensningsforskriften sentral Kapittel 12. Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Kapittel 12. Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6

Detaljer

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner VPO NOK Regelverket Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner 1 Kort om VPO NOK VPO NOK er et verdipapiroppgjørssystem for Avregning og Oppgjør av handler i finansielle instrumenter i norske

Detaljer

ABM-reglene (Oslo Alternative Bond Market)

ABM-reglene (Oslo Alternative Bond Market) ABM-reglene (Oslo Alternative Bond Market) Opptaksregler Løpende forpliktelser Versjon 7.0 Sist endret ABM-reglene Innholdsfortegnelse: 1 INNLEDNING... 4 1.1 GENERELT... 4 1.2 VIRKEOMRÅDE... 4 2 OPPTAKSVILKÅR...

Detaljer

Takk til Oslo kommune, Barne- og familiedepartementet og Arbeidsog inkluderingsdepartementet for økonomiske bidrag.

Takk til Oslo kommune, Barne- og familiedepartementet og Arbeidsog inkluderingsdepartementet for økonomiske bidrag. Utlendingsrett 2 Forord Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgiving for kvinner (JURK). JURK drives av kvinnelige jusstudenter, som gir gratis rettshjelp til kvinner i hele Norge. Brosjyren handler

Detaljer

Kapittel 13: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser

Kapittel 13: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser Kommentarer til Kapittel 13: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser Kommentarer til forurensningsforskriften. Det er kommunen som svarer på henvendelser vedrørende forurensningsforskriften

Detaljer

Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene

Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene Rundskriv F-08/2006 Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene Barnehageløftet Rundskriv F-08/2006 Lov 17. juni 2005 nr. 64 om

Detaljer

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2015 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Innhold DEL I - Slik bruker du rundskrivet... 7 DEL II - Veiledende retningslinjer til introduksjonsloven...

Detaljer

Utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann Veiledning til kommunene

Utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann Veiledning til kommunene Utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann Veiledning til kommunene Utgave 1 TA-2236/2007 ISBN 978-82-7655-299-7 Forord Ny helhetlig avløpsdel i forurensningsforskriften ble vedtatt 15. desember 2005

Detaljer

De enkelte punkter i håndboken kan ikke brukes som hjemmel i vedtak som treffes.

De enkelte punkter i håndboken kan ikke brukes som hjemmel i vedtak som treffes. Forord Håndboken foreligger nå i 9. reviderte utgave (versjon 1.8.). Utgaven bygger på versjon 1.7. En del feil i denne versjonen er rettet. Samtidig er det foretatt nødvendig ajourføring som følge av

Detaljer

Høring - endring i lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Høring - endring i lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Høringsinstansene DERES REF VÅR REF DATO 13/4139 11.8.2014 Høring - endring i lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser Hjemmel: Fastsatt av fellesstyret

Detaljer

AVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT. Rundskriv nr. 10/2015 S. Avgiftskode EL Oslo 1. januar 2015 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET

AVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT. Rundskriv nr. 10/2015 S. Avgiftskode EL Oslo 1. januar 2015 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET AVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT 2015 Rundskriv nr. 10/2015 S Avgiftskode EL Oslo 1. januar 2015 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Internett: www.toll.no

Detaljer

1. Forsikringsvirksomhetsloven 12-5 syvende ledd opplysningsplikt til informasjonsordning for finansielle tjenester

1. Forsikringsvirksomhetsloven 12-5 syvende ledd opplysningsplikt til informasjonsordning for finansielle tjenester HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL ENDRINGER I EKSISTERENDE FORSKRIFTER OG UTKAST TIL NYE FORSKRIFTER SOM FØLGE AV ENDRINGENE I FORSIKRINGSVIRKSOMHETSLOVEN OM SKADEFORSIKRING (KAPITTEL 12 MV.) Finanstilsynet

Detaljer

Veiledning. til. forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav

Veiledning. til. forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav Veiledning til forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav 1 Forord Dette er en veileder til deler av Forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav. Den

Detaljer

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten 2 Forord Et revidert regelverk for økonomistyring i staten ble

Detaljer

Kapittel 14: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra større tettbebyggelser

Kapittel 14: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra større tettbebyggelser Kommentarer til Kapittel 14: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra større tettbebyggelser Kommentarer til forurensningsforskriften. Det er Fylkesmannen som svarer på henvendelser vedrørende forurensningsforskriften

Detaljer

Kundeavtale personer. 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) 2 Kunden. 3 Klassifisering. 4 Ordrefullmakt (kan eventuelt legges ved) 2/43

Kundeavtale personer. 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) 2 Kunden. 3 Klassifisering. 4 Ordrefullmakt (kan eventuelt legges ved) 2/43 Kundeavtale person Kundeavtale personer Arctic Fund Management AS P.O.Box 1833 Vika, NO-0123 Oslo E-post: fundinvestor@arcticam.no Faks 21 01 46 01 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) Navn: Arctic Fund

Detaljer

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) NR. 561/2006. av 15. mars 2006

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) NR. 561/2006. av 15. mars 2006 VEDLEGG 1. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) NR. 561/2006 av 15. mars 2006 om harmonisering av visse bestemmelser på det sosiale området innen veitransport og om endring av rådsforordning (EØF)

Detaljer

Veiledning til ny lov og forskrift med tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv.

Veiledning til ny lov og forskrift med tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv. Veiledning til ny lov og forskrift med tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv. Innledning Den 1. januar 2004 trådte ny hvitvaskingslov og tilhørende forskrift i kraft. Det nye hvitvaskingsregelverket

Detaljer

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN HER VISES GAMLE OG NYE LOVTEKSTER SOM ER AKTUELLE I PERIODEN 1.1.2015 1.1.2016. OVERSIKTEN ER AKTUELL FOR STUDENTER SOM UTEKSAMINERES SOMMEREN 2016 OG SOM BERØRES AV

Detaljer

Norsk akkreditering. NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår

Norsk akkreditering. NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår Norsk akkreditering NA Dok. 25/31: Akkrediteringsvilkår Utarbeidet av: Saeed Behdad Godkjent av: GSA Versjon: 3.00 Standard Gjelder fra: 18.04.2013 Sidenr: 1 av 20 NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår Dokument

Detaljer

Økonomireglement for Tinn kommune

Økonomireglement for Tinn kommune Økonomireglement for Tinn kommune Vedtatt av kommunestyret 9.06.203, sak 9.06.203 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 3. Reglement for delegering av budsjettmyndighet 4 2. Reglement for økonomiplan med kommuneplanens

Detaljer

Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende

Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Kommentarer til Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Det er kommunen som svarer på henvendelser vedrørende forurensningsforskriften kapittel 12. Fylkesmannen

Detaljer

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo INNHOLD KAPITTEL I. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1-1 FORSKRIFTENS VIRKEOMRÅDE... 2 1-2 DEFINISJONER... 2 KAPITTEL II. OPPTAK... 3 2-1 OPPTAKSRAMME... 3

Detaljer

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Kandidatnummer: 217 Leveringsfrist: 03.06.2013 Antall ord: 27 540 Innholdsfortegnelse DEL 1 INNLEDENDE DEL... 1 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema... 1 1.1.1

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR LEDERE I COOP NORGE SA M.FL. HK SAMFO 2014-2016

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR LEDERE I COOP NORGE SA M.FL. HK SAMFO 2014-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtalen... 2 Del II Overenskomst for Ledere i Coop Norge SA m./fl... 2 1 Overenskomstens omfang... 2 2 Arbeidstid... 2 3 Ferie og feriegodtgjøring... 3 4 Ytelser under verneplikttjeneste...

Detaljer

INNSKUDDSGARANTIORDNINGEN I NORGE

INNSKUDDSGARANTIORDNINGEN I NORGE Masteroppgave i rettsvitenskap JUS399 Ved Universitetet i Bergen Det juridiske fakultet Våren 2012 INNSKUDDSGARANTIORDNINGEN I NORGE - og hvorvidt den er egnet til å tjene de formål den er tiltenkt Kandidatnummer:

Detaljer