Nr Side NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 13 2006 Side 1641 1732 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv."

Transkript

1 Nr Side NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13 Utgitt 15. november 2006

2 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2005 Des Sept. 16. Deleg. av myndighet til Siviltjenesten til å fastsette forskrift om tillitsmenn for sivile vernepliktige (Nr. 1816) Deleg. av myndighet til Skattedirektoratet til å fastsette forskrift om at offentlige myndigheter skal gi opplysninger til bruk for folkeregistreringen i elektronisk form (Nr. 1085) Okt. 13. Deleg. av myndighet til Kirkemøtet etter Grunnloven 16 (Nr. 1159) Okt. 26. Deleg. av myndighet til Luftfartstilsynet til å fastsette tiltak for gjennomføring av felles grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet (Nr. 1194) Forskrifter 2006 Aug. 30. Forskrift om krav til bachelorgraden ved Høgskolen i Østfold (Nr. 1097) Sept. 28. Forskrift om krav til kalibrering av skipstanker som brukes til beregning av økonomisk oppgjør (Nr. 1103) Sept. 20. Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Finnmark (Nr. 1105) Sept. 29. Midlertidig forskrift om rammer for bestemmelser om å utføre oppgaver på hverandres myndighetsområder ved inngåelse av avtaler om pilotkontorer i arbeids- og velferdsforvaltningen (Nr. 1108) Okt. 4. Forskrift om anvendelse av det kvantum av torsk som er satt av til distriktskvote i 2006 (Nr. 1117) Juli 14. Forskrift om fastsetting av kvotefaktor i fisket etter makrell i 2006 (Nr. 1118) Okt. 11. Forskrift om vin (Nr. 1147) Okt. 11. Forskrift om alkoholsterke og aromatiserte drikker mv. (Nr. 1148) Okt. 13. Forskrift om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) (Nr. 1157) Okt. 13. Forskrift til lov om folkehøyskoler (Nr. 1158) Okt. 16. Forskrift om fråhaldsplikt for personell som utfører oppgåver som gjeld tryggleiken ved jernbane, medrekna sporveg, tunnelbane og forstadsbane mv. (fråhaldspliktforskrifta) (Nr. 1160) Okt. 21. Forskrift om tillitsmenn for sivile vernepliktige (Nr. 1183) Okt. 23. Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved import av fisk fra ndonesia (Nr. 1185) Okt. 24. Forskrift om stopp i kystfartøygruppens fiske etter makrell for fartøy under 13 meter som fisker med not (Nr. 1190) Okt. 24. Forskrift om stopp i kystfartøygruppens fiske etter makrell for fartøy over 13 meter som fisker med not (Nr. 1191) Okt. 26. Forskrift om begrensninger i håndbagasje på sikkerhetsbegrenset område og om bord i luftfartøy (Nr. 1193) Okt. 27. Forskrift om beskyttelse av produktbetegnelsen Rakfisk fra Valdres som Beskyttet geografisk betegnelse (Nr. 1196) Endringsforskrifter 2005 Des. 12. Endr. i forskrift om folkeregistrering (Nr. 1812) Sept. 4. Endr. i forskrifter om sjømannspensjonering (Nr. 1081) Sept. 19. Endr. i forskrift for fredningsområder for hummer (Nr. 1082) Sept. 19. Endr. i forskrift om gjennomføring av EØS-regler om vedtatte internasjonale regnskapsstandarder (Nr. 1083) Sept. 19. Endr. i forskrift om kvoteordningen for melk (Nr. 1084) Sept. 22. Endr. i forskrift til lov om Schengen informasjonssystem (SS-forskriften) (Nr. 1087) Sept. 25. Endr. i forskrift om medisinsk utstyr (Nr. 1088) Sept. 25. Endr. i forskrift om godkjenning av virksomheter utenfor sykehus for sterilisering av kvinner og om innberetning til departementet om sterilisering (Nr. 1089)

3 Sept. 14. Endr. i forskrift om begrensning av forurensning (forurensingsforskriften) (Nr. 1098) Sept. 26. Endr. i forskrift om forvaltningen av Statens pensjonsfond Utland (Nr. 1099) Sept. 28. Endr. i forskrift om minstekrav til kapitaldekning i finansinstitusjoner og verdipapirforetak (Nr. 1101) Sept. 28. Endr. i forskrift om minstekrav til kapitaldekning for markedsrisiko mv. i kredittinstitusjoner og verdipapirforetak (Nr. 1102) Sept. 28. Endr. i forskrift om krav til instrumenter for automatisk veiing av enkeltmengder (catchvekter) (Nr. 1104) Sept. 27. Endr. i forskrift om forvaltning av tilskudd til sysselsetting av sjøfolk (Nr. 1106) Sept. 28. Endr. i forskrift om regulering av fiske i Det nordvestlige Atlanterhav (NAFO-området) (Nr. 1107) Sept. 29. Endr. i forskrift om tillatelse til akvakultur for laks, ørret og regnbueørret (laksetildelingsforskriften) (Nr. 1109) Sept. 29. Endr. i forskrift om gebyrer i forbindelse med akvakulturvirksomhet (Nr. 1110) Sept. 29. Endr. i forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2006 (Nr. 1111) Sept. 26. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2006 (Nr. 1112) Okt. 2. Endr. i forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) (Nr. 1115) Okt. 4. Endr. i forskrift om tiltak ved mistanke om eller bekreftet høypatogen aviær influensa (Nr. 1116) Sept. 29. Endr. i forskrift om fastsetting av kvotefaktor i fisket etter makrell i 2006 (Nr. 1119) Okt. 3. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 N i 2006 (Nr. 1120) Okt. 3. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2006 (Nr. 1121) Okt. 3. Endr. i forskrift fastsatt av Skattedirektoratet til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 (Nr. 1122) Okt. 6. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2006 (Nr. 1123) Okt. 10. Endr. i forskrift om tilskott til mjølkeproduksjon (Nr. 1124) Mars 17. Endr. i forskrift om begrensning av lønnsoppgaveplikten (Nr. 1144) Okt. 9. Endr. i forskrift om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner (Nr. 1145) Okt. 13. Endr. i forskrift om offentlige anskaffelser (Nr. 1149) Okt. 13. Endr. i forskrift om offentlige anskaffelser (Nr. 1150) Okt. 13. Endr. i forskrift om gjennomføring av EØS-regler om unntak fra notifikasjonsplikt for enkelte former for offentlig støtte (Nr. 1152) April 4. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak i 2006 (Nr. 1153) Okt. 11. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 N i 2006 (Nr. 1154) Okt. 12. Endr. i forskrift om krav til kontrollorgan for periodisk kontroll av kjøretøy og godkjenning av kjøretøyverksteder (Nr. 1155) Okt. 12. Endr. i forskrift om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) (Nr. 1156) Okt. 12. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter sei i Nordsjøen og Skagerrak i 2006 (Nr. 1168) Okt. 16. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 N i 2006 (Nr. 1169) Okt. 20. Endr. i forskrift til lov om lotterier m.v. (Nr. 1170) Okt. 18. Endr. i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer (Nr. 1171) Okt. 23. Endr. i forskrift om stiftelsesloven (Nr. 1172) Okt. 3. Endr. i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) (Nr. 1180) Okt. 20. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2006 (Nr. 1181) Okt. 20. Endr. i forskrift om utøvelse av fisket i sjøen (Nr. 1182) Okt. 23. Endr. i forskrift om grenseverdier for rester av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse (Nr. 1184) Okt. 23. Endr. i forskrift om utbetaling av engangserstatning ved dødsfall og invaliditet blant personell som avtjener verneplikt mv. (Nr. 1186) Okt. 24. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2006 (Nr. 1187) Okt. 24. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2006 (Nr. 1188) Okt. 24. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2006 (Nr. 1189)

4 Okt. 25. Endr. i forskrift om rester av plantevernmidler mv i næringsmidler (Nr. 1192) Okt. 26. Endr. i forskrift om tillatelse til akvakultur for laks, ørret og regnbueørret (laksetildelingsforskriften) (Nr. 1195) Okt. 26. Endr. i forskrift om fôrvarer (Nr. 1201) Okt. 27. Endr. i forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer (Nr. 1202) Diverse 2005 Des. 12. Opph. av forskrift om melding og registrering av internordiske flyttinger (Nr. 1813) Sept. 22. Vedtekter for Samefolkets fond (Nr. 1086) Sept. 28. Opph. av forskrift om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med aviær influensa i srael (Nr. 1100) Okt. 2. krafttr. av forskrift om endring i forskrift om folkeregistrering (Nr. 1113) Okt. 2. krafttr. av forskrift om opphevelse av forskrift om melding og registrering av internordiske flyttinger (Nr. 1114) Okt. 11. Opph. av forskrift om beregning av avgift til Bankenes sikringsfond for 2004 og 2005 (Nr. 1146) Okt. 13. nstruks om samarbeidet mellom Etterretningstjenesten og Politiets sikkerhetstjeneste (Nr. 1151) Okt. 12. Delvis ikrafttr. av forskrift 16. desember 2005 nr om domssogns- og lagdømmeinndeling (Nr. 1167) Okt. 23. Opph. av forskrift om offentlige stiftelser (Nr. 1173) Rettelser Nr. 10/2006 s (i forskrift 30. juni 2006 nr. 790 om endringer i en rekke forskrifter som følge av arbeids- og velferdsforvaltningen) Oversikt over rettelser omslagsside Bestillinger, adresseendringer mv omslagsside

5 12. des. Nr NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Utgitt 15. november 2006 Nr des. Nr Forskrift om endring i forskrift om folkeregistrering. Fastsatt av Skattedirektoratet 12. desember 2005 med hjemmel i kgl.res. 16. januar 1970 nr. 2 om ikrafttreden av og delegering etter folkeregisterloven gitt med hjemmel i lov 16. januar 1970 nr. 1 om folkeregistrering. Kunngjort 6. oktober forskrift 4. mars 1994 nr. 161 om folkeregistrering gjøres følgende endringer: 1 nr. 1 skal lyde: 1. Personer som kommer fra utlandet, regnes som bosatt i Norge når de har tatt opphold her og har til hensikt å bli her ikke bare midlertidig. Opphold av minst 6 måneders varighet regnes som bosetting, selv om oppholdet er midlertidig. Det samme gjelder når personer som kommer fra utlandet oppholder seg skiftevis på den norske kontinentalsokkelen og i Norge, jf. 2 nr. 10 tredje ledd. Personer som trenger oppholdstillatelse kan likevel ikke regnes som bosatt før det kan fremlegges slik tillatelse gjeldende for minimum seks måneder. For asylsøkere er vilkåret for bosetting at asylsøknaden er innvilget eller at det foreligger oppholdstillatelse på humanitært grunnlag. 1 nr. 8 siste ledd skal lyde: Registrering av personer som flytter fra Norge til annet nordisk land, avgjøres etter innflyttingslandets bestemmelser, jf. overenskomst av 1. november 2004 nr. 41 mellom Danmark, Finland, sland, Norge og Sverige om folkeregistrering art nr. 9, 10 og 11 skal lyde: 9. Andre navnemeldinger enn de folkeregisteret selv avgjør, registreres på grunnlag av melding fra fylkesmannen eller Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. 10. Endring av farskap registreres på grunnlag av melding fra fylkestrygdekontoret eller den domstol som har truffet avgjørelsen. 11. Sentralkontoret kan avgjøre om en opplysning kan registreres på annet grunnlag enn det som er fastsatt i denne paragraf. Sentralkontoret fastsetter i instruks nærmere regler for registreringen. 17 skal lyde: Flytting til Danmark, Finland, sland og Sverige reguleres av overenskomst om folkeregistrering av 1. november 2004 nr annet ledd oppheves. 19 annet og nytt tredje ledd skal lyde: Når det skal avgjøres om en person kommer fra utlandet og har tatt midlertidig opphold i kommunen skal registreres som bosatt, regnes varigheten av oppholdet fra det tidspunkt vedkommende først tok opphold i Norge. Ved innflytting fra annet nordisk land, skal den sentrale eller en særlig utpekt folkeregistermyndighet i utflyttingslandet underrettes. Underretningen skal inneholde opplysninger om vedkommende persons fødselsnummer i utflyttingslandet, navn, fødselsdato, kommune og bostedsadresse i innflyttingslandet. 32 nr. 1 skal lyde: 1. Fastsettelse av fødselsdato For personer som fødes i Norge fastsettes fødselsdatoen på grunnlag av fødselsmeldingen, jf. 6 nr. 1.

6 4. sept. Nr For personer som innvandrer fra utlandet der vedkommende tidligere har vært registrert som bosatt i Norge, fastsettes fødselsdatoen på grunnlag av det som allerede er registrert i folkeregisteret. For personer som innvandrer fra utlandet der vedkommende tidligere ikke har vært registrert som bosatt i Norge, fastsettes fødselsdatoen på grunnlag av vedkommendes pass eller tilsvarende legitimasjon når det gjelder de som ikke trenger oppholdstillatelse. For de som trenger oppholdstillatelse, fastsettes fødselsdatoen på grunnlag av det som er registrert i Utlendingsdirektoratets register (DUF) eller i vedtak fra Utlendingsdirektoratet med mindre fødselsdag og -måned er satt til 1. januar. slike tilfeller skal fødselsdag og -måned settes til den registreringsdag og -måned innvandringen har fått i folkeregisteret. For de tilfeller der fødselsdatoen som er registrert i DUF eller i vedtak fra Utlendingsdirektoratet fremstår som fingert, er basert på egenerklæring eller dokumentasjon med liten bevisverdi, kan fødselsdag og -måned settes til den registreringsdag og -måned innvandringen har fått i folkeregisteret. Det samme gjelder der antall tilgjengelige personnumre for den aktuelle fødselsdato er svært lavt. Endringene trer i kraft fra det tidspunkt Skattedirektoratet bestemmer. 12. des. Nr Forskrift om opphevelse av forskrift om melding og registrering av internordiske flyttinger. Fastsatt av Skattedirektoratet 12. desember 2005 med hjemmel i kgl.res. 16. januar 1970 nr. 2 om ikrafttreden av og delegering etter folkeregisterloven gitt med hjemmel i lov 16. januar 1970 nr. 1 om folkeregistrering. Kunngjort 6. oktober Forskrift 29. november 1990 nr. 968 om melding og registrering av internordiske flyttinger oppheves. Forskriften trer i kraft fra det tidspunktet Skattedirektoratet bestemmer. 16. des. Nr Delegering av myndighet til Siviltjenesten til å fastsette forskrift om tillitsmenn for sivile vernepliktige. Fastsatt av Justis- og politidepartementet 16. desember 2005 med hjemmel i lov 19. mars 1965 nr. 3 om fritaking for militærtjeneste av overbevisningsgrunner 10 tredje ledd, jf. delegeringsvedtak 3. juni 1966 nr. 5. Kunngjort 27. oktober Departementets myndighet etter lov 19. mars 1965 nr. 3 om fritaking for militærtjeneste av overbevisningsgrunner 10 tredje ledd, jf. delegeringsvedtak 3. juni 1966 nr. 5, til å fastsette forskrift om tillitsmenn for sivile vernepliktige, delegeres til Siviltjenesten. 4. sept. Nr Forskrift om endring i forskrifter om sjømannspensjonering. Fastsatt av styret i Pensjonstrygden for sjømenn 4. september 2006 med hjemmel i lov 3. desember 1948 nr. 7 om pensjonstrygd for sjømenn 9 nr. 1. Kunngjort 22. september forskrifter 15. november 2000 nr om sjømannspensjonering gjøres følgende endring: 5 1 første ledd bokstav d skal lyde: d) stillinger på borefartøyer: plattformsjef, boresjef, teknisk sjef, stabilitetssjef, borer, undervannsutstyrsingeniør, teknisk assistent, boreassistent, kontrollromoperatør (kontrollromvakt ), stabilitetsoperatør, riggmekaniker, elektriker, tårnmann, kontrollromsassistent, radiotelegrafist, sveiser m/sertifikat, forpleiningssjef, maskinromoperatør, sikkerhetsleder, sykepleier, hydraulikkingeniør, dekksoffiser og DP-operatør. Endringen trer i kraft 1. september Tidligere tjeneste i stillingen som sykepleier medregnes i gruppe 1 dersom det er betalt avgift i denne gruppe.

7 19. sept. Nr sept. Nr Forskrift om endring i forskrift for fredningsområder for hummer. Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 19. september 2006 med hjemmel i lov 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. 4. Kunngjort 22. september forskrift 6. juli 2006 nr. 883 om fredningsområder for hummer gjøres følgende endringer: 1 skal lyde: Det er forbudt å fiske med andre redskaper enn håndsnøre, fiskestang, juksa eller dorg i områdene avgrenset av følgende posisjoner (jf. kartvedlegg): Angivelse i grader, minutter og sekunder Angivelse i grader, minutter og nautiske mil Risør 58 42' 46,41" N 9 13' 56,89" Ø 58 42,773' N 9 13,948' Ø 58 42' 37,50" N 9 14' 07,68" Ø 58 42,625' N 9 14,128' Ø 58 42' 58,47" N 9 14' 44,93" Ø 58 42,974' N 9 14,749' Ø 58 43' 17,81" N 9 14' 52,02" Ø 58 43,297' N 9 14,867' Ø 58 43' 23,00" N 9 14' 51,71" Ø 58 43,383' N 9 14,862' Ø 58 43' 29,74" N 9 14' 49,93" Ø 58 43,496' N 9 14,832' Ø 58 43' 32,03" N 9 14' 40,21" Ø 58 43,534' N 9 14,670' Ø Bolærne 59 12' 58,58" N 10 31' 15,91" Ø 59 12,976' N 10 31,265' Ø 59 12' 41,30" N 10 31' 32,17" Ø 59 12,688' N 10 31,536' Ø 59 12' 40,52" N 10 32' 05,89" Ø 59 12,675' N 10 32,098' Ø 59 12' 42,81" N 10 32' 08,07" Ø 59 12,713' N 10 32,134' Ø 59 13' 12,76" N 10 32' 11,22" Ø 59 13,213' N 10 32,187' Ø 59 13' 28,16" N 10 32' 16,53" Ø 59 13,469' N 10 32,275' Ø 59 13' 28,06" N 10 31' 13,22" Ø 59 13,468' N 10 31,220' Ø 59 13' 26,12" N 10 31' 09,42" Ø 59 13,435' N 10 31,157' Ø Flødevigen 58 25' 10,77" N 8 45' 09,20" Ø 58 25,180' N 8 45,153' Ø 58 24' 40,61" N 8 45' 50,17" Ø 58 24,653' N 8 45,840' Ø 58 24' 46,60" N 8 46' 02,42" Ø 58 24,777' N 8 46,040' Ø 58 24' 58,83" N 8 46' 17,58" Ø 58 24,980' N 8 46,293' Ø 58 25' 07,07" N 8 46' 10,52" Ø 58 25,118' N 8 46,175' Ø 58 25' 20,04" N 8 46' 09,52" Ø 58 25,334' N 8 46,159' Ø Kvernskjær 59 02' 16,80" N 10 58' 20,87" Ø 59 02,280' N 10 58,348' Ø 59 02' 15,73" N 10 58' 53,69" Ø 59 02,262' N 10 58,895' Ø 59 01' 45,86" N 10 58' 55,24" Ø 59 01,764' N 10 58,921' Ø 59 01' 46,56" N 10 58' 21,62" Ø 59 01,776' N 10 58,360' Ø

8 19. sept. Nr Nytt vedlegg skal lyde: Kartvedlegg

9 19. sept. Nr

10 19. sept. Nr

11 19. sept. Nr Endringene trer i kraft straks.

12 19. sept. Nr sept. Nr Forskrift om endring i forskrift om gjennomføring av EØS-regler om vedtatte internasjonale regnskapsstandarder. Fastsatt av Finansdepartementet 19. september 2006 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) 3 9 annet ledd. Jf. EØS-avtalen vedlegg XX nr. 10ba (forordning (EF) nr. 1329/2006). Kunngjort 22. september forskrift 17. desember 2004 nr om gjennomføring av EØS-regler om vedtatte internasjonale regnskapsstandarder gjøres følgende endringer: 2 lyde: Forordning (EF) nr. 1725/2003 som endret ved forordning (EF) nr. 707/2004, forordning (EF) nr. 2086/2004, forordning (EF) nr. 2236/2004, forordning (EF) nr. 2237/2004, forordning (EF) nr. 2238/2004, forordning (EF) nr. 211/2005, forordning (EF) nr. 1073/2005, forordning (EF) nr. 1751/2005, forordning (EF) nr. 1864/2005, forordning (EF) nr. 1910/2005, forordning (EF) nr. 2106/2005, forordning (EF) nr. 108/2006, forordning (EF) nr. 708/2006 og forordning (EF) nr. 1329/2006 gjelder som forskrift (jf. EØS-avtalen vedlegg XX nr. 10ba). Ny endringsforordning tilføyes i vedlegget: Se her for å lese forordning (EF) nr. 1329/2006 Endringene trer i kraft straks. 19. sept. Nr Forskrift om endring i forskrift om kvoteordningen for melk. Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 19. september 2006 etter samråd med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag med hjemmel i lov 10. juli 1936 nr. 6 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror 19, lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) 27a og delegeringsvedtak 6. desember 1996 nr Kunngjort 22. september forskrift 7. januar 2003 nr. 14 om kvoteordningen for melk gjøres følgende endringer: 9 og 10 skal lyde: 9. Vilkår for beregning av samdriftskvote Statens landbruksforvaltning kan etter søknad gi tillatelse til å få beregnet egen kvote for felles melkeproduksjon på helårsbasis (samdrift). Følgende vilkår må være oppfylt for å få beregnet samdriftskvote etter 11: 1. Landbrukseiendommene som inngår i samdriften har kvote. 2. Det må ha vært to års sammenhengende leveranse innenfor kvote, jf. 4, fra landbrukseiendommene i løpet av de siste tre årene før søknad om samdriftskvote ble sendt Statens landbruksforvaltning. 3. Landbrukseiendommene som inngår i samdriften må ha forskjellige eiere. Landbrukseiendommer som eies eller forpaktes av personer som er gift eller samboende med hverandre kan ikke inngå i samdrift med hverandre. 4. Foretak som inngår i samdrift må helt eller delvis eies av eieren eller forpakteren av landbrukseiendommen som kvoten tilligger. 5. Avstanden mellom landbrukseiendommer som inngår i samdriften og samdriftens driftssenter skal ikke overstige 17 km målt langs vei. Statens landbruksforvaltning kan godkjenne samdrifter for oppstart i vedtaksåret eller i påfølgende kalenderår. Dersom samdriften ikke igangsetter normal helårsproduksjon fra godkjent oppstartstidspunkt, faller tillatelsen bort. 10. Vilkår for beregning av felles kvote for ektefeller eller samboere Statens landbruksforvaltning kan etter søknad gi tillatelse til at to ektefeller eller samboere som eier, eller konsesjonsfritt erverver, hver sin landbrukseiendom med tilhørende kvote, kan få beregnet felles kvote. Det er et vilkår at det fra landbrukseiendommene har vært to års sammenhengende leveranse innenfor kvote, jf. 4, i løpet av de siste tre årene før søknad om felles kvote ble sendt Statens landbruksforvaltning. For å få beregnet felles kvote etter 11, må landbrukseiendommene ligge i samme fylke eller omsetningsregion, med mindre avstanden mellom landbrukseiendommene ikke overstiger 17 km målt langs vei. Statens landbruksforvaltning kan godkjenne produksjon fra felles kvote med oppstart i vedtaksåret eller i påfølgende kalenderår. Dersom det ikke igangsettes normal helårsproduksjon fra godkjent oppstartstidspunkt, faller tillatelsen bort. 12 første ledd nummer 2 skal lyde:

13 22. sept. Nr Landbrukseiendommen som erverves må ha hatt to års sammenhengende leveranse i løpet av de siste tre årene før søknad om sammenslåing ble sendt Statens landbruksforvaltning. 12 første ledd nummer 3 oppheves. 12 første ledd nummer 4 blir nytt nummer første ledd skal lyde: Eier av landbrukseiendom kan selge eiendommens kvote, med mindre 1. det er reist odelsløsningssak mot landbrukseiendommens eier, 1 2. landbrukseiendommens eierforhold er uklare, 3. kvoten inngår i samdrift, eller 4. det ikke har vært to års sammenhengende leveranse innenfor kvote, jf. 4, fra landbrukseiendommen i løpet av de siste tre årene før fristen for innmelding av kvotesalget, jf. 16 første ledd. 1 Jf. lov 28. juni 1974 nr. 58 om odelsretten og åsetesretten kapittel XV. 15 andre ledd oppheves. 15 nåværende tredje ledd blir andre ledd. 15 nåværende fjerde ledd blir tredje og første punktum skal lyde: Ved salg av geitmelkkvote innen 1. januar 2008 fra landbrukseiendommer lokalisert utenfor satsingsområdet for geitmelkproduksjon til industriell bearbeiding betales kr 7,50 pr. liter for kvote solgt til staten. 15 nåværende femte ledd blir fjerde ledd. 22 skal lyde: 22. Kjøp av særskilt kvote til økologisk melkeproduksjon Statens landbruksforvaltning kan etter søknad selge økologisk kumelkkvote til eier av landbrukseiendom med kvote som ønsker å legge om til eller utvide økologisk melkeproduksjon. Det må dokumenteres at melken vil bli levert til meieri som omsetter melken som økologisk vare. 18 om kjøp av kvote fra staten gjelder tilsvarende for kjøp av kvote til økologisk melkeproduksjon. nnmelding av kjøp av ordinær kvote fra staten, begrenser ikke kjøpers muligheter til også å melde inn økologisk kvote etter de regler som følger av 18 første ledd. Ved etterspørselsoverskudd av økologiske kumelkkvoter, skal alle kjøpere få kjøpe lik kvotestørrelse begrenset oppad til liter kumelkkvote. Er det lagt ut større kvotemengder for kjøp enn liter kumelkkvote pr. kjøper, men likevel ikke så mye at alle kjøpere kan få kjøpe ønsket mengde, avsettes først liter kumelkkvote til alle kjøpere. Deretter avkortes de individuelle innmeldingene, fratrukket liter kumelkkvote, med en lik prosentsats. Kvote kjøpt etter denne paragrafen kan bare selges tilbake til staten. Endringene trer i kraft straks. 19. sept. Nr Delegering av myndighet til Skattedirektoratet til å fastsette forskrift om at offentlige myndigheter skal gi opplysninger til bruk for folkeregistreringen i elektronisk form. Fastsatt av Finansdepartementet 19. september 2006 med hjemmel i lov 16. januar 1970 nr. 1 om folkeregistrering 12 annet ledd. Kunngjort 26. september Myndigheten til å fastsette forskrift etter lov 16. januar 1970 nr. 1 om folkeregistrering 12 annet ledd om at offentlige myndigheter skal gi opplysninger til bruk for folkeregistreringen i elektronisk form, delegeres til Skattedirektoratet. 2. Vedtaket trer i kraft straks. 22. sept. Nr Vedtekter for Samefolkets fond. Fastsatt ved kgl.res. 22. september Fremmet av Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Kunngjort 26. september Fondets navn og etablering Fondets navn er Samefolkets fond. Fondet er opprettet ved Stortingets budsjettvedtak 16. juni 2000 som en kollektiv kompensasjon for språklige og kulturelle tap og forsakelser tidligere tiders fornorskingspolitikk har påført det samiske folk.

14 22. sept. Nr Fondets formål Fondets formål er å yte tilskudd eller bidrag til tiltak som styrker og bidrar til revitalisering av samisk språk og kultur. Fondets midler skal ikke brukes til individuelle erstatninger. 3. Fondets kapital og avkastning Fondets grunnkapital er 75 millioner kroner. Grunnkapitalen er plassert som kontolån til staten og med rente tilsvarende renten på langsiktige statsobligasjoner. Renter godskrives 31. desember hvert år og overføres tilvist konto, som disponeres av departementet, første virkedag det påfølgende år. Avkastningen stilles til Sametingets disposisjon over det årlige statsbudsjett. Sametinget kan beslutte at ubrukte midler ett år, helt eller delvis, overføres til neste års budsjett. 4. Fondets styre Sametinget oppnevner fondets styre. Sametingets president er fondets rettslige representant. 5. Fondets administrasjon og forvaltning Sametinget kan fastsette nærmere retningslinjer og prioriteringer for forvaltningen av fondets avkastning i samsvar med vedtektene. Fondets styre tildeler tilskudd eller bidrag i samsvar med fondets formål og Sametingets retningslinjer. Vedtak fattet av fondets styre kan påklages i samsvar med forvaltningslovens bestemmelser og behandles i samsvar med samelovens 2 12 femte ledd. Sametinget skal føre særskilt regnskap over bruken av fondets midler og rapportere om bruken i sin årsmelding. 6. krafttredelse Vedtektene trer i kraft straks. 22. sept. Nr Forskrift om endring i forskrift til lov om Schengen informasjonssystem (SS-forskriften). Fastsatt ved kgl.res. 22. september 2006 med hjemmel i lov 16. juli 1999 nr. 66 om Schengen informasjonssystem (SS) 25 bokstav b og d. Fremmet av Justis- og politidepartementet. Kunngjort 26. september forskrift 21. desember 2000 nr til lov om Schengen informasjonssystem (SS-forskriften) gjøres følgende endringer: 1 5 siste ledd skal lyde: Den myndighet som har besluttet registrering kan påklage avslaget til Politidirektoratet innen tre uker etter at den ble gjort kjent med avslaget. 1 6 annet og tredje ledd skal lyde: Bemyndigelse gis av riksadvokaten, den stedlige politimester, sjefen for vedkommende særorgan eller lederen for vedkommende utlendings- eller vegmyndighet. De som har gitt bemyndigelse plikter å gi registeransvarlig melding om at en bemyndigelse er trukket tilbake og hva som er begrunnelsen for dette. 3 5 annet ledd skal lyde: Dersom den annen konvensjonspart ikke etterkommer anmodningen, kan den registeransvarlige bringe saken inn for Politidirektoratet som klagesak. Bestemmer Politidirektoratet at opplysningen skal rettes eller slettes, sørger den registeransvarlige for fullbyrdelse av Politidirektoratets beslutning i samsvar med 7 1, jf. SS-loven 24 første ledd. Politidirektoratets avgjørelse er ikke gjenstand for videre klagebehandling. 5 1 første og annet ledd skal lyde: Den registrerte eller eieren av en registrert gjenstand kan påklage avgjørelser om innsyn, retting eller sletting og erstatning til Politidirektoratet. Klagen sendes til Politidirektoratet via den registeransvarlige. 5 2 annet ledd skal lyde: Ved klagebehandling i saker som gjelder innsyn og retting eller sletting av uriktige opplysninger, skal Politidirektoratet forelegge saken for Datatilsynet til uttalelse før klagesaken avgjøres. 6 4 oppheves nytt fjerde ledd skal lyde:

15 30. aug. Nr Hver overføring av personopplysninger skal registreres for å kunne kontrollere om søkene er tillatt eller ikke. Registreringen kan bare brukes for dette formål og slettes tidligst etter ett år og senest etter tre år nåværende fjerde ledd blir nytt femte ledd. Endringene trer i kraft straks. 25. sept. Nr Forskrift om endring i forskrift om medisinsk utstyr. Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet og Justis- og politidepartementet 25. september 2006 med hjemmel i lov 12. januar 1995 nr. 6 om medisinsk utstyr 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 og 11, lov 16. juni 1994 nr. 20 om tekniske kontrollorgan som har til oppgåve å gjennomføre samsvarsvurderingar 7 og lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr 10 og 11. Kunngjort 26. september forskrift 15. desember 2005 nr om medisinsk utstyr gjøres følgende endring: 6 6 siste ledd skal lyde: nntil 1. oktober 2007 kan utstyr som gir opplysninger jf. 2 6 på et annet språk enn norsk, og som ville vært tillatt markedsført og tatt i bruk etter de nasjonale regler som gjaldt før 1. januar 2006 fortsatt markedsføres. Utstyr markedsført før 1. oktober 2007 etter bestemmelsen foran kan fortsatt tas i bruk. Endringen trer i kraft straks. 25. sept. Nr Forskrift om endring i forskrift om godkjenning av virksomheter utenfor sykehus for sterilisering av kvinner og om innberetning til departementet om sterilisering. Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 25. september 2006 med hjemmel i lov 3. juni 1977 nr. 57 om sterilisering 14, jf. delegeringsvedtak 21. desember 2001 nr Kunngjort 26. september forskrift 23. juni 2000 nr. 589 om godkjenning av virksomheter utenfor sykehus for sterilisering av kvinner og om innberetning til departementet om sterilisering gjøres følgende endringer: Forskriftens tittel skal lyde: Forskrift om godkjenning av virksomheter utenfor sykehus for sterilisering av kvinner og om innberetning til Sosialog helsedirektoratet om sterilisering 5 og ny 5a skal lyde: 5. nnberetning om inngrepene Lege og sykehus som foretar inngrep etter lov 3. juni 1977 nr. 57 om sterilisering skal innberette om inngrepene slik Sosial- og helsedirektoratet fastsetter. 5a. nnberetning fra steriliseringsnemndene Steriliseringsnemndene skal sende innberetning om behandlede søknader i nemnda på skjema som Sosial- og helsedirektoratet til enhver tid har fastsatt. nnberetningen skal sendes Steriliseringsrådet. Endringene trer i kraft straks. 30. aug. Nr Forskrift om krav til bachelorgraden ved Høgskolen i Østfold. Fastsatt av styret ved Høgskolen i Østfold 30. august 2006 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3 2 og 3 3. Kunngjort 29. september 2006.

16 30. aug. Nr Virkeområde Forskriften omhandler krav og myndighet knyttet til bredde og fordypning i bachelorgraden ved Høgskolen i Østfold. Dersom det ikke er samsvar mellom forskriften og rammeplanen for en utdanning gjelder rammeplanen framfor forskriften. 2. Definisjoner forskriften gjelder følgende definisjoner: Studiepoeng Beskriver arbeidsomfanget av et studium. Ett fullt studieår er normert til 60 studiepoeng. Emne Den minste studiepoenggivende enhet som kan inngå i emnegruppe, studieprogram eller i en grad. Et emne skal normalt ha en størrelse på minst 10 studiepoeng og for øvrig være delelig med 5 studiepoeng. Fag Beslektede emner som er samlet under én felles betegnelse. Emnegruppe Kombinasjon av emner fra ett eller flere fag/fagområder som gjennom studieplan er definert til å utgjøre en samlet enhet. Studieprogram Studieløp med et definert innhold til studieplan, og med et omfang på minimum 30 studiepoeng som fører fram til en avsluttet eksamen eller grad. 3. Krav til bachelorgradens omfang og innhold Graden bachelor oppnås på grunnlag av eksamen i emner, emnegrupper eller studieprogram av minimum 180 studiepoengs omfang. Grunnlaget for graden skal omfatte ett av følgende: a) integrert yrkesrettet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang. Treårig profesjonsutdanning med nasjonal rammeplan gir rett til graden bachelor. b) integrert yrkesrettet utdanning eller annet studieprogram av minimum 120 studiepoengs omfang kombinert med godkjent påbygning eller spesialisering innenfor samme eller annet fag/fagområde av minimum 60 studiepoengs omfang. c) integrert yrkesrettet utdanning eller fordypning i fag, emner eller emnegrupper av minimum 90 studiepoengs omfang kombinert med fordypning i ytterligere ett fag, emner eller emnegrupper av minimum 60 studiepoengs omfang. Frittstående emner som skal inngå i graden må ha et omfang på minimum 10 studiepoeng. 4. Fritak for eksamen eller prøve Det skal gis fritak for eksamen eller prøve som inngår i grunnlaget for bachelorgraden dersom tilsvarende krav er oppfylt gjennom tidligere avlagt eksamen eller prøve ved Høgskolen i Østfold eller annen utdanningsinstitusjon, jf. UH-loven 3 5. Dokumentert realkompetanse kan også gi grunnlag for fritak. 5. Reduksjon i studiepoeng Overlapping i faginnhold mellom emner/emnegrupper/studieprogram som inngår i grunnlaget for bachelorgraden kan ikke utgjøre mer enn 10 studiepoeng totalt. Overlapping utover 10 studiepoeng må kompenseres. 6. Vitnemål og vitnemålstillegg For oppnådd bachelorgrad utstedes bachelorvitnemål. På vitnemålet framgår hvilken utdanning eller studier kandidaten har gjennomført og som gir rett til graden bachelor. Bachelorvitnemålet skrives ut på norsk. Et eget vitnemålstillegg (Diploma Supplement) gir en nærmere beskrivelse på engelsk av kandidatens utdanning og av det norske høgre utdanningssystemet. For å få bachelorvitnemål fra Høgskolen i Østfold må minimum 60 studiepoeng være avlagt ved institusjonen. Vitnemål for oppnådd bachelorgrad etter denne forskrifts 3 a og 3 b utstedes automatisk til de kandidater som oppfyller kravene. Vitnemål etter oppnådd bachelorgrad etter 3 c utstedes etter søknad. Søker må selv dokumentere at kravene er oppfylt. For godskriving av utdanning som tidligere har inngått i beregningsgrunnlaget for en grad eller som del av en grad eller yrkesutdanning, må en student i tillegg ha avlagt minst 60 nye studiepoeng før det kan utstedes et nytt vitnemål eller tildeles en ny grad, jf. forskrift 10. april 2006 nr. 412 om godskriving av høyere utdanning. 7. Overgangsordning mellom gammel og ny gradsstruktur Ny gradsstruktur ble innført studieåret 2002/2003 slik at studenter som 1. januar 2003 eller senere oppfyller kravene til bachelorgrad, tildeles denne.

17 14. sept. Nr Kandidater som har fullført 3-årige utdanninger før innføring av ny gradsstruktur vil ikke få utstedt bachelorvitnemål. Cand.mag.-graden ble opphevet med virkning fra 1. august Utfyllende bestemmelser Styret for høgskolen i Østfold kan fastsette utfyllende bestemmelser til denne forskriften. 9. krafttredelse Forskriften trer i kraft fra 1. september sept. Nr Forskrift om endring i forskrift om begrensning av forurensning (forurensingsforskriften). Fastsatt av Miljøverndepartementet 14. september 2006 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) 9, 12, 22, 24, 81, 85 og 86 og lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter 2. Jf. EØS-avtalen vedlegg XX nr. 13 (direktiv 91/271/EF, endret ved direktiv 98/15/EF). Kunngjort 29. september forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) gjøres følgende endringer: 11 3 første ledd bokstav m skal lyde: m) Personekvivalent, pe: Den mengde organisk stoff som brytes ned biologisk med et biokjemisk oksygenforbruk målt over fem døgn, BOF 5, på 60 g oksygen per døgn. Avløpsanleggets størrelse i pe beregnes på grunnlag av største ukentlige mengde som samlet går til overløp, renseanlegg eller utslippspunkt i løpet av året, med unntak av uvanlige forhold som for eksempel skyldes kraftig nedbør første og andre ledd skal lyde: Fullstendig søknad i overensstemmelse med krav i 12 7 til skal avgjøres av kommunen innen seks uker. Dersom kommunen ikke har avgjort slik søknad innen fristens utløp, regnes tillatelse for gitt såfremt det ikke er grunn til å tro at noen part vil være misfornøyd med dette. Klagefristen begynner å løpe fra den dagen fristen utløper. Fullstendig søknad om tillatelse til utslipp med krav som fraviker 12 7 til skal avgjøres uten ugrunnet opphold. Kommunen kan under behandling av søknaden fastsette krav som fraviker 12 7 til 12 13, herunder fastsette krav til utslippssted, -anordning og -dyp, eller nekte etablering av utslipp. Der søknad om utslipp er i samsvar med 12 7 til 12 13, kan kommunen kun varsle om utvidet saksbehandlingstid dersom fristen på seks uker ikke er utløpt, og dersom det foreligger særlige forhold som brukerkonflikter eller lignende. Når kommunen avgjør om det skal fastsettes andre krav, skal det legges vekt på de forurensningsmessige ulempene ved tiltaket sammenholdt med de fordeler og ulemper som tiltaket for øvrig vil medføre første ledd skal lyde: Minirenseanlegg skal ha dokumentasjon som tilfredsstiller NS-EN eller tilsvarende standard for rensegrad, slamproduksjon og gjennomsnittlig lufttemperatur. Øvrige renseanlegg skal ha dokumentasjon på at anerkjent dimensjonering og utforming er benyttet første og andre ledd skal lyde: Fullstendig søknad i overensstemmelse med krav i 13 6 til skal avgjøres av kommunen innen seks uker. Dersom kommunen ikke har avgjort slik søknad innen fristens utløp, regnes tillatelse for gitt såfremt det ikke er grunn til å tro at noen part vil være misfornøyd med dette. Klagefristen begynner å løpe fra den dagen fristen utløper. Fullstendig søknad om tillatelse til utslipp med krav som fraviker 13 6 til skal avgjøres uten ugrunnet opphold. Kommunen kan under behandling av søknaden fastsette krav som fraviker 13 6 til 13 15, herunder fastsette krav til utslippssted, -anordning og -dyp, eller nekte etablering av utslipp. Der søknad om utslipp er i samsvar med 13 6 til 13 15, kan kommunen kun varsle om utvidet saksbehandlingstid dersom fristen på seks uker ikke er utløpt, og dersom det foreligger særlige forhold som brukerkonflikter eller lignende. Når kommunen avgjør om det skal fastsettes andre krav, skal det legges vekt på de forurensningsmessige ulemper ved tiltaket sammenholdt med de fordeler og ulemper som tiltaket for øvrig vil medføre fjerde ledd skal lyde: Eventuelle henvendelser om problemer avløpsnettet skaper skal registreres og oppbevares av den ansvarlige i minst fem år skal lyde:

18 26. sept. Nr Avløpsanlegget skal dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes på en slik måte at omgivelsene ikke utsettes for sjenerende lukt. Eventuelle henvendelser om luktproblemer skal registreres og oppbevares av den ansvarlige i minst fem år andre ledd bokstav b og c skal lyde: b) til erstatter tillatelsens krav til prøvetaking og analyse dersom tillatelsen har krav til rensing som er lik eller strengere enn rensekravene i 13 7 og 13 8 bokstav a og b, eller c) 13 7 til 13 8, og til erstatter tillatelsens krav til rensing, prøvetaking og analyse fra 31. desember 2008, dersom tillatelsens krav til rensing er mer lempelig enn rensekravene i 13 7 til tredje ledd skal lyde: Kommunalt avløpsvann skal i tillegg gjennomgå sekundærrensing og nitrogenfjerning dersom utslippet 1. januar 2007 hadde krav til nitrogenfjerning og hørte til tettbebyggelse nevnt i vedlegg 1 punkt 1.3 til kapittel første ledd bokstav c skal lyde: c) større enn eller lik pe til sjø i følsomt område, med unntak for avløpsanlegg som etterkommer nitrogenfjerningskravet overskriften skal lyde: Varsling av overskridelse av rensekrav 15 5 først og andre ledd skal lyde: Fullstendig søknad i overensstemmelse med krav i 15 7 skal avgjøres av kommunen innen seks uker. Dersom kommunen ikke har avgjort slik søknad innen fristens utløp, regnes tillatelse for gitt såfremt det ikke er grunn til å tro at noen part vil være misfornøyd med dette. Klagefristen begynner å løpe fra den dagen fristen utløper. Fullstendig søknad om tillatelse til utslipp med krav som fraviker 15 7 skal avgjøres uten ugrunnet opphold. Kommunen kan under behandling av søknaden fastsette krav som fraviker 15 7, herunder fastsette krav til utslippssted, -anordning og -dyp, eller nekte etablering av utslipp. Der søknad om utslipp er i samsvar med 15 7, kan kommunen kun varsle om utvidet saksbehandlingstid dersom fristen på seks uker ikke er utløpt, og dersom det foreligger særlige forhold som brukerkonflikter eller lignende. Når kommunen avgjør om det skal fastsettes andre krav, skal det legges vekt på de forurensningsmessige ulemper ved tiltaket sammenholdt med de fordeler og ulemper som tiltaket for øvrig vil medføre skal lyde: Tillatelser til utslipp av oljeholdig avløpsvann gitt i medhold av forurensningsloven og tilhørende forskrifter før 1. januar 2007, er fortsatt gjeldende med følgende endring: a) 15 7 erstatter tillatelsens krav til utslipp fra 31. desember 2007, dersom tillatelsens krav til rensing er mer lempelig enn rensekravene i femte ledd skal lyde: De begrensninger som fremgår av annet til fjerde ledd gjelder ikke fordelingen av den faste delen av årsgebyret ved bruk av todelt gebyrordning. Endringene trer i kraft 1. januar sept. Nr Forskrift om endring i forskrift om forvaltningen av Statens pensjonsfond Utland. Fastsatt av Finansdepartementet 26. september 2006 med hjemmel i lov 21. desember 2005 nr. 123 om Statens pensjonsfond 7. Kunngjort 29. september forskrift 22. desember 2005 nr om forvaltningen av Statens pensjonsfond Utland gjøres følgende endring: 4 og 5 skal lyde: 4. nvesteringsunivers Fondet skal plasseres i henhold til følgende fordeling på aktivaklasser: Rentebærende instrumenter Egenkapitalinstrumenter pst pst.

19 28. sept. Nr Det kan benyttes finansielle instrumenter, herunder derivater, som henger naturlig sammen med aktivaklassene som er nevnt i første ledd. Det kan også investeres i råvarebaserte kontrakter og fondsandeler. Ved beregning av aktivafordeling etter første ledd, skal råvarebaserte instrumenter holdes utenfor. Porteføljen av rentebærende instrumenter skal plasseres i henhold til følgende valuta- og regionfordeling: Europa Amerika og Afrika Asia og Oseania pst pst pst. Porteføljen kan plasseres i rentebærende instrumenter utstedt i en valuta til ett av følgende land: Europa: Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Hellas, rland, sland, talia, Kypros, Luxembourg, Nederland, Polen, Portugal, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn, Østerrike. Amerika: Canada, Mexico og USA. Afrika: Sør-Afrika. Asia og Oseania: Australia, Hongkong, Japan, New Zealand, Singapore og Sør-Korea. Porteføljen for egenkapitalinstrumenter skal plasseres i henhold til følgende valuta- og regionfordeling: Europa Amerika og Afrika Asia og Oseania pst pst pst. Porteføljen kan plasseres i egenkapitalinstrumenter notert på regulert og anerkjent markedsplass i følgende land: Europa: Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Hellas, rland, sland, talia, Kypros, Luxembourg, Nederland, Polen, Portugal, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyrkia, Tyskland, Ungarn og Østerrike. Amerika: Brasil, Canada, Chile, Mexico og USA. Afrika: Sør-Afrika. Asia og Oseania: Australia, Filippinene, Hongkong, ndia, ndonesia, srael, Japan, Kina, Malaysia, New Zealand, Singapore, Sør-Korea, Taiwan og Thailand. Det er ikke tillatt å investere i verdipapirer utstedt av norske foretak. Med norsk foretak menes ethvert foretak med hovedkontor i Norge. 5. Referanseportefølje og relativ volatilitet Finansdepartementet fastsetter en referanseportefølje for fondet. Den forventede forskjellen i avkastning mellom den faktiske porteføljen og referanseporteføljen målt ved forventet relativ volatilitet på annualisert basis, skal maksimalt være 1,5 prosentpoeng. Endringen trer i kraft 1. oktober sept. Nr Forskrift om opphevelse av forskrift om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med aviær influensa i srael. Fastsatt av Det sentrale Mattilsynet ved hovedkontoret 28. september 2006 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) 23 tredje ledd jf. 19. Jf. EØS-avtalen vedlegg (vedtak 2006/266/EF). Kunngjort 29. september Opphevelse Forskrift 24. mars 2006 nr. 369 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med aviær influensa i srael oppheves. 2. krafttredelse Denne forskrift trer i kraft straks.

20 28. sept. Nr sept. Nr Forskrift om endring i forskrift om minstekrav til kapitaldekning i finansinstitusjoner og verdipapirforetak. Fastsatt av Finansdepartementet 28. september 2006 med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner 2 9 annet og tredje ledd og 3 17, lov 24. mai 1961 nr. 2 om forretningsbanker 21, lov 24. mai 1961 nr. 1 om sparebanker 25, lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet 7 3, lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. (forsikringsloven) 3 5, lov 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet for kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper og verdipapirhandel m.v. (kredittilsynsloven) 4 jf. 1 annet ledd og lov 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel 8 10 annet ledd. Jf. EØS-avtalen vedlegg X nr. 14 (direktiv 2000/12/EF). Kunngjort 29. september forskrift 22. oktober 1990 nr. 875 om minstekrav til kapitaldekning i finansinstitusjoner og verdipapirforetak gjøres følgende endringer: 5 første ledd bokstav A skal lyde: A. Eiendelsposter med risikovekt 0 pst. Kassebeholdning og tilsvarende eiendelsposter Fordringer på og fordringer garantert av De europeiske fellesskap samt stater og sentralbanker innen EØS eller OECD-området med unntak av stater som har reforhandlet sin utenlandske statsgjeld de siste 5 år Fordringer sikret ved pant i verdipapirer utstedt eller garantert av De europeiske fellesskap samt stater og sentralbanker innen EØS eller OECD-området med unntak av stater som har reforhandlet sin utenlandske statsgjeld de siste 5 år Fordringer på stater og sentralbanker utenom EØS og OECD-området som lyder på debitors valuta og som er finansiert ved innlån i samme valuta Fordringer garantert av stater og sentralbanker utenom EØS og OECD-området som lyder på og som er finansiert ved innlån i garantistens og debitors felles valuta Fordringer med sikkerhet i finansinstitusjonens egne innlån. 5 første ledd bokstav C skal lyde: C. Eiendelsposter med risikovekting 20 pst. Fordringer på og fordringer garantert av de multilaterale utviklingsbankene Fordringer sikret ved pant i verdipapirer utstedt eller garantert av de multilaterale utviklingsbankene Fordringer på og fordringer garantert av innenlandske finansinstitusjoner og utenlandske kredittinstitusjoner innen EØS eller OECD-området med unntak av stater som har reforhandlet sin utenlandske statsgjeld de siste 5 år, som ikke er en del av disse institusjonenes ansvarlige kapital Fordringer på og fordringer garantert av banker utenom EØS og OECD-området med avtalt løpetid på ett år eller mindre, som ikke er en del av disse institusjonenes ansvarlige kapital Fordringer på og fordringer garantert av norske kommuner Fordringer på og fordringer garantert av utenlandsk offentlig sektor innen EØS eller OECD-området med unntak av stater som har reforhandlet sin utenlandske statsgjeld de siste 5 år utenom stater og sentralbanker Fordringer på og fordringer garantert av verdipapirforetak innen EØS eller OECD-området, anerkjente verdipapirforetak fra tredjestater eller anerkjente oppgjørssentraler eller børser, og som ikke er en del av disse institusjonenes ansvarlige kapital. Endringene trer i kraft straks. 28. sept. Nr Forskrift om endring i forskrift om minstekrav til kapitaldekning for markedsrisiko mv. i kredittinstitusjoner og verdipapirforetak. Fastsatt av Finansdepartementet 28. september 2006 med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner 2 9 annet og tredje ledd og 3 17, lov 24. mai 1961 nr. 2 om forretningsbanker 21, lov 24. mai 1961 nr. 1 om sparebanker 25, lov 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet for kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper og verdipapirhandel m.v. (kredittilsynsloven) 4 jf. 1 annet ledd, lov 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel 8 10 annet ledd og Kunngjort 29. september forskrift 22. juni 2000 nr. 632 om minstekrav til kapitaldekning for markedsrisiko mv. i kredittinstitusjoner og verdipapirforetak gjøres følgende endring:

Fastsettelse av endringer i forskrift om kvoteordningen for melk

Fastsettelse av endringer i forskrift om kvoteordningen for melk Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref Dato 200601782-/HGU.09.2006 Fastsettelse av endringer i forskrift om kvoteordningen for melk Det vises til departementets høringsbrev av 13. juli d.å. samt merknader

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om kvoteordningen for melk

Forskrift om endring av forskrift om kvoteordningen for melk Forskrift om endring av forskrift om kvoteordningen for melk Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 19. desember 2008 etter samråd med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag med hjemmel i

Detaljer

Forurensningsforskriften sentral kap. 13

Forurensningsforskriften sentral kap. 13 Forurensningsforskriften sentral kap. 13 Kapittel 13. Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om

Detaljer

Forurensningsforskriften sentral

Forurensningsforskriften sentral Forurensningsforskriften sentral Kapittel 12. Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Kapittel 12. Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift 22. oktober 1990 nr. 875 om minstekrav til kapitaldekning i finansinstitusjoner og verdipapirforetak

Forskrift om endring av forskrift 22. oktober 1990 nr. 875 om minstekrav til kapitaldekning i finansinstitusjoner og verdipapirforetak Forskrift om endring av forskrift 22. oktober 1990 nr. 875 om minstekrav til kapitaldekning i finansinstitusjoner og verdipapirforetak Fastsatt av Finansdepartementet [...]med hjemmel i med hjemmel i lov

Detaljer

Forurensningsforskriften sentral

Forurensningsforskriften sentral Forurensningsforskriften sentral Kapittel 11. Generelle bestemmelser om avløp Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) 9, 49, 52a og 86.

Detaljer

Forskrift om kvoteordningen for melk

Forskrift om kvoteordningen for melk Vedlegg 1 Sammenstilt forslag til endringer i forskrift om kvoteordning for melk De foreslåtte endringene er markert med kursiv (forslag til ny tekst) og overstrykninger (forslås opphevet). Forskrift om

Detaljer

Forskrift om endring av førerkortforskriften

Forskrift om endring av førerkortforskriften Forskrift om endring av førerkortforskriften Fastsatt av Vegdirektoratet 29. juli 2013 med hjemmel i vegtrafikklov18. juni 1965 nr. 4 24, 28, 30, og 43 jf. delegeringsvedtak 17. mars 1967 nr. 3462 og delegeringsvedtak

Detaljer

FOR 1990-12-21 nr 1028: Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften)

FOR 1990-12-21 nr 1028: Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) FOR 1990-12-21 nr 1028: Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) DATO: FOR-1990-12-21-1028 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) AVD/DIR: Utlendingsdirektoratet,

Detaljer

FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT 19. MAI 1995 NR. 482 OM BEREGNING AV SOLVENSMARGINKRAV OG SOLVENSMARGINKAPITAL FOR NORSKE SKADEFORSIKRINGSSELSKAPER

FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT 19. MAI 1995 NR. 482 OM BEREGNING AV SOLVENSMARGINKRAV OG SOLVENSMARGINKAPITAL FOR NORSKE SKADEFORSIKRINGSSELSKAPER UTKAST 5. mai 2003 FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT 19. MAI 1995 NR. 482 OM BEREGNING AV SOLVENSMARGINKRAV OG SOLVENSMARGINKAPITAL FOR NORSKE SKADEFORSIKRINGSSELSKAPER Fastsatt av Finansdepartementet

Detaljer

Besl. O. nr. 19. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 19. Jf. Innst. O. nr. 17 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 89 (2003-2004)

Besl. O. nr. 19. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 19. Jf. Innst. O. nr. 17 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 89 (2003-2004) Besl. O. nr. 19 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 19 Jf. Innst. O. nr. 17 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 89 (2003-2004) År 2004 den 26. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov

Detaljer

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD med utfyllende bestemmelser Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. desember 2005 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-2

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Lesja kommune 2665 Lesja Deres referanse Vår referanse Vår dato 19.12.2007 2007/2690 461.0 MD Utslippstillatelse for Lesja tettbebyggelse Med hjemmel i 18 i lov om vern mot forurensninger

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) FOR-2015-09-09-1042

Forskrift om endring i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) FOR-2015-09-09-1042 Forskrift om endring i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Dato FOR-2015-09-09-1042 Departement Klima- og miljødepartementet Publisert I 2015 hefte 10 Ikrafttredelse 01.01.2016

Detaljer

Forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører færøysk flagg i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2007

Forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører færøysk flagg i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2007 Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-180-2007 (J-93-2007 UTGÅR) Bergen, 23.08.07 HØ/EW Forskrift om endring i forskrift om

Detaljer

Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2015 FOR-2014-12-22-1930

Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2015 FOR-2014-12-22-1930 Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2015 Dato FOR-2014-12-22-1930 Departement Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

Forskrift om endring av førerkortforskriften

Forskrift om endring av førerkortforskriften Forskrift om endring av førerkortforskriften Fastsatt av Vegdirektoratet...med hjemmel i vegtrafikklov18. juni 1965 nr. 4 24, 28, 30, og 43 jf. delegeringsvedtak 17. mars 1967 nr. 3462 og delegeringsvedtak

Detaljer

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD. med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD. med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

I I forskrift nr 930: forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), gjøres følgende endringer:

I I forskrift nr 930: forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), gjøres følgende endringer: Forslag Forskrift om endring av forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). Fastsatt av Klima- og miljødepartementet xx.xx.xxxx med hjemmel i lov av 13. mars 1981 om vern av

Detaljer

Rapport om utlevering av informasjon til myndighetene

Rapport om utlevering av informasjon til myndighetene Rapport om utlevering av informasjon til myndighetene. januar. juni Det er svært viktig for Apple å beskytte dine data, og vi jobber hardt for å kunne tilby markedets sikreste maskinvare, programvare og

Detaljer

Rapport om informasjonsforespørsler fra offentlige myndigheter

Rapport om informasjonsforespørsler fra offentlige myndigheter Rapport om sforespørsler fra offentlige myndigheter. juli. desember Apple tar ansvaret for å beskytte svært alvorlig, og vi jobber hardt for å kunne tilby markedets sikreste maskinvare, programvare og

Detaljer

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (yrkeskvalifikasjonsloven)

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (yrkeskvalifikasjonsloven) NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 16. juni 2017 kl. 16.15 PDF-versjon 19. juni 2017 16.06.2017 nr. 69 Lov om godkjenning

Detaljer

Forskrift om innføring av gjennomsnittlig rullerende biomasse

Forskrift om innføring av gjennomsnittlig rullerende biomasse Forskrift om innføring av gjennomsnittlig rullerende biomasse Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet xx med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven) 5, 6 og 7. I I

Detaljer

Utkast til forskrift om endring i TSE-forskriften

Utkast til forskrift om endring i TSE-forskriften Utkast til forskrift om endring i TSE-forskriften Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet [dato] med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) 7, 12, 15, 16, 19 og

Detaljer

UTSLIPPSTILLATELSE FOR UTSLIPP AV OLJEHOLDIG AVLØPSVANN FOR

UTSLIPPSTILLATELSE FOR UTSLIPP AV OLJEHOLDIG AVLØPSVANN FOR <VIRKSOMHETENS NAVN, ADRESSE GNR, BNR> UTSLIPPSTILLATELSE FOR UTSLIPP AV OLJEHOLDIG AVLØPSVANN FOR kommune har behandlet søknad fra om utslipp av oljeholdig avløpsvann

Detaljer

Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v.

Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. (allmenngjøringsloven). Dato LOV 1993 06 04 58 Departement Arbeids og sosialdepartementet Sist endret LOV 2013 06 14 32 fra 01.01.2014 Publisert Avd I 1993 477

Detaljer

Forurensningsforskriften sentral

Forurensningsforskriften sentral Forurensningsforskriften sentral Kapittel 11. Generelle bestemmelser om avløp Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) 9, 49, 52a og 86.

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 26. januar 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 30. januar 2017 25.01.2017 nr. 72 Forskrift om endring

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2010

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2010 Melding fra fiskeridirektøren J-7-2010 Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2010 Erstatter: J-276-2009 Gyldig fra: 13. 01. 2010 Gyldig til: 31. 12. 2010 Bergen, 13.

Detaljer

10-2 syvende ledd skal lyde:

10-2 syvende ledd skal lyde: Forskrift om endring av forskrift 14. desember 2006 nr. 1506 om kapitalkrav for forretningsbanker, sparebanker, finansieringsforetak, holdingselskaper i finanskonsern, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. desember 2017 kl. 15.35 PDF-versjon 3. januar 2018 13.12.2017 nr. 2192 Forskrift om

Detaljer

Lov om endringer i utlendingsloven og i enkelte andre lover

Lov om endringer i utlendingsloven og i enkelte andre lover Lov om endringer i utlendingsloven og i enkelte andre lover DATO: LOV-2009-06-19-41 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT: I 2009 hefte 7 s 987 IKRAFTTREDELSE: Kongen bestemmer.

Detaljer

Kunngjort 25. oktober 2017 kl PDF-versjon 30. oktober 2017

Kunngjort 25. oktober 2017 kl PDF-versjon 30. oktober 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 25. oktober 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 30. oktober 2017 24.10.2017 nr. 1656 Forskrift om

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Senttum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Senttum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Senttum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-198-2002 (J-195-2002 UTGÅR) Bergen, 24.09.2002 THÆW

Detaljer

31992r1768 392r1768 RÅDET FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR - Engelsk versjon

31992r1768 392r1768 RÅDET FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR - Engelsk versjon Page 1 of 7 31992r1768 392r1768 Engelsk versjon DOKNUM: 31992R1768 392R1768 TYPE: Rådsforordning DATO: 1992-06-18 NUMMER: EØF nr 1768/92 TITTEL: RÅDSFORORDNING (EØF) nr. 1768/92 av 18. juni 1992 om innføring

Detaljer

NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T

NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Automatisk utstedelse av vitnemål for bachelorgraden Tilråding:

Detaljer

Prøvetaking og rapportering ved kapittel 13 avløpsanlegg

Prøvetaking og rapportering ved kapittel 13 avløpsanlegg Prøvetaking og rapportering ved kapittel 13 avløpsanlegg Helge Botnen DIHVA IKS Viktige VA-utfordringer for framtida Rammevilkår og reglar Bergen, 10. 11. april 2013 Kapittel 13 i Forurensningsforskriften

Detaljer

Vedlegg E. Frø (Art. 11)

Vedlegg E. Frø (Art. 11) Særskilt vedlegg til St prp. nr 10 (2001-2002) Revidert Konvensjon om opprettelse av Det europeiske frihandelsforbund (EFTA) av 21. juni 2001 Konsolidert versjon VEDLEGG 6 Vedlegg E. Frø (Art. 11) Artikkel

Detaljer

Har du spørsmål angående j-meldinger, kan du ta kontakt med Elin Winsentss på telefon

Har du spørsmål angående j-meldinger, kan du ta kontakt med Elin Winsentss på telefon Har du spørsmål angående j-meldinger, kan du ta kontakt med Elin Winsentss på telefon 468 04 156. Melding fra fiskeridirektøren J-51-2011 Forskrift om endring av forskrift om reguleringg av fisket etter

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Klagenemnda. Administrasjonens innstilling:

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Klagenemnda. Administrasjonens innstilling: SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/5645-5 Arkiv: GNR/B 35/246 Saksbehandler: Jon Magne Thomassen Sakstittel: KLAGE PÅ AVSLAG PÅ SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE 35/246 BOLLOSETRA Planlagt behandling: Klagenemnda

Detaljer

[i] FISKERIDIREKTORATET

[i] FISKERIDIREKTORATET [i] FISKERIDIREKTORATET Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tif. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-174-2002 (J-170-2002 UTGÅR) Bergen, 22.08.2002 FSU/EWI FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT OM REGULERING

Detaljer

Besl. O. nr. 25. Jf. Innst. O. nr. 23 ( ) og Ot.prp. nr. 1 ( ) År 2000 den 30. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 25. Jf. Innst. O. nr. 23 ( ) og Ot.prp. nr. 1 ( ) År 2000 den 30. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 25 Jf. Innst. O. nr. 23 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 1 (2000-2001) År 2000 den 30. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lo v om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24

Detaljer

Forskrift om endring i forskrifter som følge av overgang til lasteromsvolum som størrelsesbegrensning for store kystfartøy

Forskrift om endring i forskrifter som følge av overgang til lasteromsvolum som størrelsesbegrensning for store kystfartøy Fiskeridirektoratet Postboks 2009 Nordnes 5817 BERGEN Deres ref Vår ref Dato 200700532- /DSO Forskrift om endring i forskrifter som følge av overgang til lasteromsvolum som størrelsesbegrensning for store

Detaljer

LISENSAVTALE FOR PÅFØRING AV KVALITETSMERKER I NORGE

LISENSAVTALE FOR PÅFØRING AV KVALITETSMERKER I NORGE LISENSAVTALE FOR PÅFØRING AV KVALITETSMERKER I NORGE Norges sjømatråd AS (Sjømatrådet) Strandveien 106 9291 Tromsø ( Sjømatrådet ) og Navn: Org. nr: Adresse: Post.nr/Sted: Mottaksnr: Kontaktperson mailadr.,

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter tobis i 2014

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter tobis i 2014 Melding fra fiskeridirektøren J-103-2014 Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter tobis i 2014 Erstatter: J-245-2013 Gyldig fra: 11. 04. 2014 Gyldig til: 31. 12. 2014 Bergen, 11.

Detaljer

Forskrift om strukturkvoteordning mv for havfiskeflåten

Forskrift om strukturkvoteordning mv for havfiskeflåten Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-72-2008 (J-71-2008 UTGÅR) Bergen, 10.4.2008 HH/EW På grunn av en feil i J-71-2008 mangler

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Bergen kommune.

Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Bergen kommune. Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Bergen kommune. Fastsatt av bystyret i Bergen den. med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr 6 om vern mot forurensning og om avfall

Detaljer

Forsklrift om endring av forskrift om reguleringg av fiske etter tobis i 2012

Forsklrift om endring av forskrift om reguleringg av fiske etter tobis i 2012 Melding fra fiskeridirektøren J-52-2012 Forsklrift om endring av forskrift om reguleringg av fiske etter tobis i 2012 Erstatter: J-232-2011 Gyldig fra: 23. 02. 2012 Gyldig til: 31. 12. 2012 Bergen, 23.

Detaljer

Lov om endringar i sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18 mv.

Lov om endringar i sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18 mv. Lov om endringar i sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18 mv. DATO: LOV-2008-12-19-123 DEPARTEMENT: NHD (Nærings- og handelsdepartementet) PUBLISERT: I 2008 hefte 14 s 1977 IKRAFTTREDELSE: Kongen fastset. ENDRER:

Detaljer

BESLUTNING nr av 11. juni 1998

BESLUTNING nr av 11. juni 1998 Nr. 54/63 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 23. 11. 2000 BESLUTNING nr. 170 av 11. juni 1998 om endring av beslutning nr. 141 av 17. oktober 1989 om utarbeiding av oversiktene fastsatt

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone i 2007

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone i 2007 Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-179-2007 (J-75-2007 UTGÅR) Bergen, 23.08.07 HØ/EB Forskrift om endring i forskrift om

Detaljer

2. Forskriftens virkeområde Forskriften gjelder for norsk landterritorium og territorialfarvann, på kontinentalsokkelen og i Norges økonomiske sone.

2. Forskriftens virkeområde Forskriften gjelder for norsk landterritorium og territorialfarvann, på kontinentalsokkelen og i Norges økonomiske sone. Utkast til forskrift om kapasitetsøkning for tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 2017/2018 Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet xx med hjemmel i lov 17.

Detaljer

Har du spørsmål angående j-meldinger, kan du ta kontakt med Elin Winsents på telefon

Har du spørsmål angående j-meldinger, kan du ta kontakt med Elin Winsents på telefon Har du spørsmål angående j-meldinger, kan du ta kontakt med Elin Winsents på telefon 468 04 156. Melding fra fiskeridirektøren J-7-2011 Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter lodde

Detaljer

Lov om endringer i innskuddspensjonsloven, forsikringsformidlingsloven, forsikringsloven mv.

Lov om endringer i innskuddspensjonsloven, forsikringsformidlingsloven, forsikringsloven mv. Lov om endringer i innskuddspensjonsloven, forsikringsformidlingsloven, forsikringsloven mv. DATO: LOV-2008-03-14-6 DEPARTEMENT: FIN (Finansdepartementet) PUBLISERT: I 2008 hefte 3 s 467 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

FOR 2002-11-15 nr 1288: Forskrift om klagenemnd for offentlige

FOR 2002-11-15 nr 1288: Forskrift om klagenemnd for offentlige Side 1 av 5 FOR 2002-11-15 nr 1288: Forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser DATO: FOR-2002-11-15-1288 DEPARTEMENT: FAD (Fornyings- administrasjons, og kirkedepartementet) AVD/DIR: Konkurransepolitisk

Detaljer

Kunngjort 15. desember 2017 kl PDF-versjon 15. desember Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten mv. (helsetilsynsloven)

Kunngjort 15. desember 2017 kl PDF-versjon 15. desember Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten mv. (helsetilsynsloven) NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 15. desember 2017 kl. 15.25 PDF-versjon 15. desember 2017 15.12.2017 nr. 107 Lov om statlig

Detaljer

FORSKRIFT OM BEREGNING AV SOLVENSMARGINKRAV OG SOLVENS MARGINKAPITAL FOR NORSKE LIVSFORSIKRINGSSELSKAPER

FORSKRIFT OM BEREGNING AV SOLVENSMARGINKRAV OG SOLVENS MARGINKAPITAL FOR NORSKE LIVSFORSIKRINGSSELSKAPER 19. mai 1995 nr. 481 UTKAST 05.05.2003 FORSKRIFT OM BEREGNING AV SOLVENSMARGINKRAV OG SOLVENS MARGINKAPITAL FOR NORSKE LIVSFORSIKRINGSSELSKAPER Fastsatt av Finansdepartementet 19. mai 1995 med hjemmel

Detaljer

LØPENDE FORPLIKTELSER...

LØPENDE FORPLIKTELSER... ETF-reglene (Opptaksregler og løpende forpliktelser) 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 BØRSHANDLEDE FOND... 2 1.3 FONDET OG FORVALTNINGSSELSKAPET... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2 2. OPPTAKSVILKÅR... 3

Detaljer

Besl. O. nr. 86. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 86. Jf. Innst. O. nr. 90 ( ) og Ot.prp. nr. 69 ( )

Besl. O. nr. 86. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 86. Jf. Innst. O. nr. 90 ( ) og Ot.prp. nr. 69 ( ) Besl. O. nr. 86 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 86 Jf. Innst. O. nr. 90 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 69 (2004-2005) År 2005 den 24. mai holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om endringer

Detaljer

This document was reproduced from http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/all/nl-20130308-009.html (accessed 8 July 2013)

This document was reproduced from http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/all/nl-20130308-009.html (accessed 8 July 2013) This document was reproduced from http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/all/nl-20130308-009.html (accessed 8 July 2013) LOV 2005-06-10 nr 51: Lov om norsk statsborgerskap (statsborgerloven). DATO:

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2007

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2007 Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-202-2007 (J-196-2007 UTGÅR) Bergen, 27.09.2007 TM/EW Forskrift om endring av forskrift om regulering

Detaljer

30. Straffebestemmelser...7 31. Ikrafttredelse... 7

30. Straffebestemmelser...7 31. Ikrafttredelse... 7 Utkast Kap.. Anvendelse av allmennaksjelovens regler for egenkapitalbevis...2. Anvendelsesområde og definisjoner...2 2. Registrering i Verdipapirsentralen...2 3. Overdragelse... 2 4. Utstedelse av egenkapitalbevis...2

Detaljer

a) Magerøysundet. Sør og øst for en linje trukket mellom punktene:

a) Magerøysundet. Sør og øst for en linje trukket mellom punktene: Forskrift om regulering av fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område øst for 26 Ø mv. i 2015 Dato FOR-2015-08-27-996 Departement Nærings- og fiskeridepartementet Publisert I 2015 hefte 10 Ikrafttredelse

Detaljer

FOR 2009-01-28 nr 75: Forskrift om midler til bygdeutvikling

FOR 2009-01-28 nr 75: Forskrift om midler til bygdeutvikling Side 1 av 5 FOR 2009-01-28 nr 75: Forskrift om midler til bygdeutvikling DATO: FOR-2009-01-28-75 DEPARTEMENT: LMD (Landbruks- og matdepartementet) AVD/DIR: Landbrukspolitisk avd. PUBLISERT: I 2009 hefte

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone i 2009

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone i 2009 Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-73-2009 (J-55-2009 UTGÅR) Bergen, 06.04.09 HØ/EW Forskrift om endring i forskrift om regulering

Detaljer

Besl. O. nr ( ) Odelstingsbeslutning nr Jf. Innst. O. nr. 108 ( ) og Ot.prp. nr. 80 ( )

Besl. O. nr ( ) Odelstingsbeslutning nr Jf. Innst. O. nr. 108 ( ) og Ot.prp. nr. 80 ( ) Besl. O. nr. 134 (2008 2009) Odelstingsbeslutning nr. 134 Jf. Innst. O. nr. 108 (2008 2009) og Ot.prp. nr. 80 (2008 2009) År 2009 den 15. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov

Detaljer

FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER TORSK MED KONVENSJONELLE REDSKAP NORD FOR 62 N I 2002

FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER TORSK MED KONVENSJONELLE REDSKAP NORD FOR 62 N I 2002 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-200-2002 (J-196-2002 UTGÅR) 3 Bergen, 25.09.2002 TH/EW FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER TORSK MED KONVENSJONELLE REDSKAP NORD FOR 62 N I 2002

Detaljer

DELEGERING AV MYNDIGHET FRA HOVEDKONTORET TIL REGIONENE

DELEGERING AV MYNDIGHET FRA HOVEDKONTORET TIL REGIONENE Styrende dokument Utarbeidet av: 10440 Sist endret: 05.10.2015 Prosess: Føre tilsyn Prosesseier: Harald Johannes Gjein Overordnede styringsdokumenter Utgave: 4 ephorte saksnr: 2015/30982 DELEGERING AV

Detaljer

Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven og egenbetalingsforskriften

Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven og egenbetalingsforskriften Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven og egenbetalingsforskriften Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex Telefax Tlf

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex Telefax Tlf FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-115-2003 (J-53-2003 UTGÅR) Saks nr. Arkiv - Dok nr.

Detaljer

EKSPBt>tRT 1 1 ~'1002

EKSPBt>tRT 1 1 ~'1002 FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42!Sl Telem 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-47-2002 (J-273-2001 UTGÅR) EKSPBt>tRT 1 1 ~'1002 Bergen,.11.3.2002

Detaljer

2-3 andre ledd tredje punktum skal lyde: Studier ved universitet eller skole medfører ingen endring av fast bopel for personer fra EØSstat.

2-3 andre ledd tredje punktum skal lyde: Studier ved universitet eller skole medfører ingen endring av fast bopel for personer fra EØSstat. Forskrift om endringer i forskrift 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort m.m. Fastsatt av Vegdirektoratet [dato-måned-år] med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 24 jf. delegeringsvedtak 29. september

Detaljer

29.9.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende BESLUTNING NR. 188. av 10. desember 2002

29.9.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende BESLUTNING NR. 188. av 10. desember 2002 29.9.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 49/331 BESLUTNING NR. 188 2005/EØS/49/30 av 10. desember 2002 om de blanketter som skal benyttes ved anvendelsen av rådsforordning (EØF) nr.

Detaljer

Nr. 29/212 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 484/2002. av 1. mars 2002

Nr. 29/212 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 484/2002. av 1. mars 2002 Nr. 29/212 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 10.6.2004 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 484/2002 2004/EØS/29/24 av 1. mars 2002 om endring av rådsforordning (EØF) nr. 881/92 og

Detaljer

J : Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2017

J : Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2017 J-17-2017: Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2017 Erstatter: J-242-2016 Endringer: Se utgåtte meldinger Gyldig fra: 27.01.2017 Gyldig til: 31.12.2017 Publisert: 27.01.2017 Forskrift om

Detaljer

Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2017

Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2017 J-34-2017: Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2017 Erstatter: J-17-2017 Endringer: Se utgåtte meldinger Gyldig fra: 01.03.2017 Gyldig til: 31.12.2017 Publisert: 06.03.2017 Forskrift om endring

Detaljer

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Etter at importen av fottøy i 2011 økte med 13,1 prosent i verdi, den høyeste verdiveksten siden 1985, falt importen i verdi med 4,9 prosent i 2012. I 2013 var

Detaljer

Norges Skatteavtaler

Norges Skatteavtaler Unni Bjelland Norges Skatteavtaler ajour 10. august 1993 \ Ernst '& Young / 1993 Innhold Side Forord 5 Veiledning om bokens oppbygging 7 Kapittel 1 Internasjonal dobbeltbeskatning av inntekt 13 1.1 Skatteplikt

Detaljer

[j] FISKERIDIREKTORATET

[j] FISKERIDIREKTORATET [j] FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-205-2003 (J-180-2003 UTGÅR) Bergen, 28.10.2003 TO/EW

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 15/1999 av 29. januar om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 15/1999 av 29. januar om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 15/1999 av 29. januar 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) EØS-KOMITEEN HAR - under henvisning

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone i 2008

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone i 2008 Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-63-2008 (J-14-2008 UTGÅR) Bergen, 28.03.08 HØ/EW Forskrift om endring i forskrift om regulering

Detaljer

REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET. vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03

REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET. vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03 REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03 1: Allment om gradene Det teologiske Menighetsfakultet tildeler gradene bachelor,

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex Telefax Tlf

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex Telefax Tlf FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-258-2001 (J-253-2001 UTGÅR) Bergen, 13.12.2001 HØ/EW

Detaljer

Forskrift om autorisasjon av regnskapsførere m.v.

Forskrift om autorisasjon av regnskapsførere m.v. Page 1 of 7 Forskrift om autorisasjon av regnskapsførere m.v. Dato FOR-1999-02-08-196 Departement Finansdepartementet Publisert I 1999 517 Ikrafttredelse 08.02.1999 Sist endret FOR-2014-01-14-25 fra 01.07.2014

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om administrative ordninger på Arbeidstilsynets område (forskrift om

Forskrift om endring i forskrift om administrative ordninger på Arbeidstilsynets område (forskrift om Forskrift om endring i forskrift om administrative ordninger på Arbeidstilsynets område (forskrift om administrative ordninger) DATO: FOR-2012-12-19-1375 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT:

Detaljer

Lov om endringer i utlendingsloven 1988 og utlendingsloven 2008 (gjennomføring av forordning nr.

Lov om endringer i utlendingsloven 1988 og utlendingsloven 2008 (gjennomføring av forordning nr. Lov om endringer i utlendingsloven 1988 og utlendingsloven 2008 (gjennomføring av forordning nr. 767/2008 og rådsbeslutning nr. 633/2008 vedrørende visuminformasjonssystemet VIS) mv. DATO: LOV-2009-06-19-38

Detaljer

FISKERI DI RE KTO RATET

FISKERI DI RE KTO RATET FISKERI DI RE KTO RATET Strandgaten 229, Pb. 209, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90' Tlf. 55 23 80 00 5 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-235-2004 (J-231-2004 UTGÅR) Bergen, 2004 MK/EW Forskri.tt om

Detaljer

Besl. O. nr. 103. (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 103. Jf. Innst. O. nr. 79 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 43 (2002-2003)

Besl. O. nr. 103. (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 103. Jf. Innst. O. nr. 79 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 43 (2002-2003) Besl. O. nr. 103 (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 103 Jf. Innst. O. nr. 79 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 43 (2002-2003) År 2003 den 4. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

Ot.prp. nr. 2 ( ) Om endringer i introduksjonsloven

Ot.prp. nr. 2 ( ) Om endringer i introduksjonsloven Ot.prp. nr. 2 (2004 2005) Tilråding fra Kommunal- og regionaldepartementet av 1. oktober 2004, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) 1 Innledning Kommunal- og regionaldepartementet fremmer

Detaljer

2. NTNUs nye språkpolitiske retningslinjer (endring av studieforskriften 34)

2. NTNUs nye språkpolitiske retningslinjer (endring av studieforskriften 34) NTNU S-sak 18/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 07.03.2011 AMS Arkiv: 2011/103/AMS N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Forslag til endringer i NTNUs felles studieforskrift Tilråding:

Detaljer

Nr. 26/572 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1147/2011. av 11.

Nr. 26/572 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1147/2011. av 11. Nr. 26/572 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 27.4.2017 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1147/2011 2017/EØS/26/50 av 11. november 2011 om endring av forordning (EU) nr. 185/2010

Detaljer

Forskrift for graden Doctor philosophiae (dr. philos.) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Forskrift for graden Doctor philosophiae (dr. philos.) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet US-sak 15-2017 Vedlegg 4 Forskrift for graden Doctor philosophiae (dr. philos.) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fastsatt av styret ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Detaljer

WARRANT- OG ETN-REGLER (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER)

WARRANT- OG ETN-REGLER (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) 1 WARRANT- OG ETN-REGLER (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) 1. GENERELT... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 NOTERING AV WARRANTER OG ETN-ER... 3 1.3 KRAV TIL UTSTEDER... 3 1.4 VIRKEOMRÅDE... 3 2. OPPTAKSVILKÅR...

Detaljer

Ot.prp. nr. 5 (2001-2002)

Ot.prp. nr. 5 (2001-2002) Ot.prp. nr. 5 (2001-2002) Om lov om beskyttelse av supplerende pensjonsrettigheter for arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende som flytter innenfor EØS-området Tilråding fra Finansdepartementet av

Detaljer

Besl. O. nr ( ) Odelstingsbeslutning nr Jf. Innst. O. nr. 107 ( ) og Ot.prp. nr. 72 ( )

Besl. O. nr ( ) Odelstingsbeslutning nr Jf. Innst. O. nr. 107 ( ) og Ot.prp. nr. 72 ( ) Besl. O. nr. 124 (2008 2009) Odelstingsbeslutning nr. 124 Jf. Innst. O. nr. 107 (2008 2009) og Ot.prp. nr. 72 (2008 2009) År 2009 den 11. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov

Detaljer

[ij FISKERIDIREKTORATET

[ij FISKERIDIREKTORATET [ij FISKERIDIREKTORATET Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 43 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-64-2003 (J-42-2003 UTGÅR) r Bergen, 19.03.2003 HØ/EW FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM ADGANG

Detaljer

Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak.

Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak. Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak. 16. (forhåndsvarsling). Part som ikke allerede ved søknad eller på annen måte har uttalt seg i saken, skal varsles før vedtak treffes og gis høve til

Detaljer

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Eksporten av tjenester var 50 mrd. kroner i 3. kvartal i år, 3,3 prosent lavere enn samme kvartal i fjor. Tjenesteeksporten har utviklet seg svakt det siste året. Tjenester

Detaljer