Til styringsgruppen for fusjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til styringsgruppen for fusjon"

Transkript

1 Til styringsgruppen for fusjon Dato: Arkivref.: SAK SG 12-13: Styring og ledelse Styringsgruppa nedsatte en arbeidsgruppe for å vurdere styring og ledelse for den fusjonerte institusjonen i sak SG 08-13: Oppnevning av arbeidsgrupper og mandat 4. februar Arbeidsgruppa har levert sin rapport den 25. mars 2013 med anbefalinger jf. fastsatt mandat (vedlegg). Arbeidsgruppa har gjennomført to fysiske møter, og rapporten følger vedlagt. Sammensetning og mandat Arbeidsgruppas sammensetning - Personal- og organisasjonsdirektør Rune Sundelin, Høgskolen i Finnmark (leder) - Fakultetsdirektør Tom Mikalsen - Helsefak, Universitetet i Tromsø - Dekan Petter Nafstad - HSL-fak, Universitetet i Tromsø - Instituttleder Tore Nesheim - IPHF, Høgskolen i Finnmark - Førsteamanuensis Bård A. Berg NTL, Universitetet i Tromsø, Overingeniør Tor A Giæver, Universitetet i Tromsø som vara. - Seniorrådgiver Mona Johnson NTL, Høgskolen i Finnmark - Aleksander Helberg, Studentrepresentant, Universitetet i Tromsø - Sekretær: Seniorrådgiver Viggo Johannessen, Høgskolen i Finnmark Mandat for arbeidsgruppa Arbeidsgruppa skal utrede og foreslå funksjonsbeskrivelser og organisatorisk linjetilknytning for: - Viserektor for regional utvikling - Assisterende instituttledere - Campusledere For assisterende instituttleder bes arbeidsgruppen også å vurdere: - Prinsipper for når en slik funksjon skal etableres - Hvordan funksjonen skal rekrutteres - Prinsipper for stillingsstørrelse For campusleder bes arbeidsgruppe også å vurdere: - Prinsipper for når og hvor en slik funksjon skal etableres

2 - Hvordan funksjonen skal rekrutteres - Prinsipper for stillingsstørrelse - Kompetansekrav - Identifisere utfordringer man må ha særskilt fokus på i det videre arbeidet I tillegg bes arbeidsgruppen å vurdere finnmarksfakultetets ledelse sin rolle for annen faglig virksomhet enn den som inngår i egen linje. Et eksempel på dette vil være Finnmarksfakultetets rolle for lærerutdanningen i Alta, og annen virksomhet i fylket. Oppsummering av arbeidsgruppas anbefalinger Overordnet - Organisering og ledelse i størst mulig grad bygger på universitetets gjeldende organisering. - Etablerte faglige og administrative linjer legges til grunn. - Fjernledelse bør unngås i størst mulig grad på instituttnivå Viserektor - Fullverdig medlem av rektoratet og myndighet som del av dette - Etableres på åremål med samme varighet som påtroppende rektorat - For neste rektorperiode bør funksjonen gjøres om til prorektor, men ikke bindes til et bestemt fagfelt. Bør være krav at en av prorektorene skal ha arbeidssted i Alta. - Begrepet regional utvikling som del av rektoratet bør vurderes på nytt fra neste rektorperiode Arbeidsgruppa anbefaler for stillingen som viserektor - For kommende periode foreslås at rektor ved HiF kalles til som viserektor Assisterende instituttleder - Det enkelte fakultetet beslutter om assisterende instituttleder skal etableres - Fjernledelse bør i størst mulig grad unngås - Stillingsandel besluttes av det enkelte fakultet - Utpekes av fakultetsledelse etter innstilling fra instituttleder - Skal ha funksjonell og reell studieledelse ved studiested Arbeidsgruppa anbefaler at følgende assisterende instituttlederstillinger opprettes - I Alta ved Handelshøgskolen, BFE-fak. - Hammerfest ved institutt for helse og omsorgsfag, Helsefak. - I Tromsø for institutt for sosialfag, Finnmarksfakultetet - I Tromsø for institutt for idrettsfag, Finnmarksfakultetet - I Alta og Tromsø ved Institutt for lærerutdanning, HSL-fak. Campusleder - Gjelder for Hammerfest og Kirkenes jf. plattformen - Defineres som en strategisk funksjon og knyttes til rektoratet ved at stillingene inngår i staben til rektor og direktør. Skal ikke ha en lokal linjeledelse. - Campusfunksjoner i Alta kan ivaretas av fakultetsledelse der Arbeidsgruppa anbefaler følgende for campusledere

3 - Opprettes stilling som campusleder i Kirkenes - Opprettes stilling som campusleder i Hammerfest Andre anbefalinger - At dekan ved Finnmarksfakultetet ikke bør ha et ansvar for hele fylket slik det fremgår i utlysningstekst - Hvis instituttstyrer benyttes må begge campuser sikres rimelig representasjon Før og etter fusjonstidspunkt - Anbefaler at ledelse er på plass før fusjonstidspunktet dekan, fakultetsdirektør, instituttledere, assisterende instituttledere og kontorsjefer. Dette gjelder særlig for de funksjonene som skal virke i Alta - Dagens høgskolestyre kan fungere som fakultetsstyre hvis nytt fakultetsstyre ikke er på plass til fusjonstidspunktet - Campusledelse i Kirkenes og Hammerfest kan tas etter fusjonstidspunktet Universitetsdirektørens og høgskoledirektørens vurderinger Direktørene vurderer at arbeidsgruppa har gitt forslag til beskrivelser av de tre funksjonene jf. mandatet. I utgangspunktet så direktørene for seg mer detaljerte funksjonsbeskrivelser, men som arbeidsgruppen peker på ligger disse funksjonene til organisatoriske ledd som normalt ikke besluttes av øverste nivå. Oppsummert innebærer dette: - At viserektor for regional utvikling er en del av rektoratet, og det vil være opp til rektor å uforme detaljert arbeidsdeling mellom prorektorene i teamet - At assisterende instituttleder vil være en del av instituttlederfunksjonen, og at detaljert arbeidsdeling mellom instituttleder og assisterende instituttleder må besluttes av instituttlederen - At campuslederes stillingsbeskrivelser fastsettes på senere tidspunkt av universitetsdirektøren og rektor Direktørene merker seg at arbeidsgruppen foreslår at funksjonen som viserektor for neste valgperiode gjøres om til prorektor, og vil i den sammenheng henvise til universitetsstyresak hvor det er definert at UiT skal velge et rektorteam på 3 (rektor og to prorektorer) og at det skal etableres en funksjon som viserektor med sete i Alta. En endring av tittelen og evt. endring av valgordningen må behandles i universitetsstyret, og direktørene vil anbefale at den fusjonerte institusjonen innhenter erfaringer med vedtatt modell før ny modell eventuelt legges fram for styret. Videre foreslår arbeidsgruppen at dagens rektor ved HiF kalles som viserektor. Direktørene understreker at dette ikke er noe styringsgruppa kan vedta, og at tilsetting uten forutgående kunngjøring (kalling) må gjøres av universitetsstyret etter UH-loven 11-1 nr.3 og 4. Utlysning er normalordningen etter UH-loven, og direktørene foreslår derfor ordinær utlysning av stillingen som viserektor. Arbeidsgruppa foreslår at assisterende instituttleder utpekes av dekan etter innstilling fra instituttleder. Dette er etter modell av oppnevning av prodekan på fakultetene, hvor dekanen oppnevner prodekan direkte. Prodekanen står formelt i sin stilling, og avlønnes jf. særavtale. Direktørene vil peke på at det her ligger en gråsone hovedsakelig definert av stillingens omfang. En full stilling vil kunne utløse behov for en utlysning, mens en redusert stilling normalt vil kunne oppnevnes slik som for prodekanene. Dette må vurderes av respektive fakultet avhengig av stillingenes omfang. Arbeidsgruppa foreslår at stillingene som campusleder lyses ut. Det må gjøres nærmere vurderinger av stillingenes omfang og innhold, og deretter vurderes om det allerede finnes personer som kan inneha denne funksjonen i tillegg til sin ordinære stilling. Konklusjonen på disse vurderingene vil avgjøre om det er behov for utlysning av stillingene.

4 Arbeidsgruppen anbefaler at fjernledelse i størst mulig grad bør unngås, samtidig som det må gjøres organisatoriske og ressursmessige vurderinger. Direktørene vil påpeke at styrings- og ledelsesstruktur må være hensiktsmessig og ikke innebære for høye transaksjonskostnader. Dette tilsier at det vil bli et visst omfang av fjernledelse ved det nye universitetet, og at det må arbeides med å få det til å fungere på gode måter. Det er følgelig ikke et mål å unngå fjernledelse under enhver omstendighet. En tydelig integrasjon i de etablerte faglige linjene gir rom for faglig integrasjon, synergier og bedre utviklingsmuligheter for den enkelte medarbeider, og den enkelte leder har ansvar for ivaretakelse av den enkelte ansatte uavhengig av geografisk plassering. Direktørene forstår arbeidsgruppas anbefalinger om fjernledelse til å gjelde de nye stillingene jf. plattformen (viserektor, assisterende instituttleder og campusleder). Da viserektor vil være en del av rektoratet, og campusledere en del av rektor og direktør sin stab, vil problemstillingen følgelig dreie seg om de faglige lederstillingene på instituttnivå. Direktørene vil også peke på at modellen med studieledere vil bli videreført. Studielederbegrepet varierer i innhold, og det finnes ikke en felles instruks for denne ved UiT eller på HiF. Det kan følgelig vurderes å tilpasse studielederfunksjonen til å ha personalledelse for mindre fagmiljø som ikke har instituttledelse fysisk samlokalisert med de ansatte. Direktørene vurderer det ikke som hensiktsmessig å opprette assisterende instituttleder for et begrenset antall ansatte. Som arbeidsgruppa peker på, mener direktørene at det bør et visst volum av faglige stillinger i et fagmiljø hvis en assisterende instituttleder skal opprettes (forslagsvis 10 stillinger). Dette betyr at direktørene anbefaler at det etableres assisterende instituttledere på følgende steder: - I Alta ved Handelshøgskolen, BFE-fak. - Hammerfest ved institutt for helse og omsorgsfag, Helsefak. - I Alta og Tromsø ved Institutt for lærerutdanning, HSL-fak. For Institutt for sosialfag og Institutt for idrettsfag vurderer direktørene at den stedlige ledelsen i Tromsø bør knyttes til studieprogrammene gjennom studieleder. Ved økning av den faglige aktiviteten ut over ca. 10 faglige stillinger bør fakultetene selv vurdere å etablere stillinger som assisterende instituttledere. Geografisk avstand mellom campuser vil komme inn som en tydeligere dimensjon for det fusjonerte universitetet. Dette vil nødvendiggjøre samhandling mellom ansatte med ulik stedlig tilhørighet, men også åpne for samhandling med utgangspunkt i sted. Som arbeidsgruppa også anbefaler, vil direktørene legge til grunn, at det fusjonerte universitetet skal fungere som en institusjon med klare formelle ansvarslinjer. Dette betyr at lederfunksjoner og kollegialt samarbeid naturlig vil måtte skje på tvers av geografi og stedlig tilhørighet. Ut over disse vurderingene slutter direktørene seg til arbeidsgruppas beskrivelser av prinsipper for styring og ledelse og for de enkelte funksjonene.

5 Innstilling til vedtak: Styringsgruppas slutter seg til arbeidsgruppas tilrådninger, med de presiseringer gjort i saksframlegget: - At stilling som viserektor lyses ut - At det etableres assisterende instituttleder o i Alta og Tromsø ved Institutt for lærerutdanning o i Hammerfest for Institutt for helse og omsorgsfag o i Alta for Handelshøgskolen i Tromsø - At hvordan campusledere i Hammerfest og Kirkenes besettes vurderes nærmere Tromsø/Alta, Lasse Lønnum universitetsdirektør Pål Markusson høgskoledirektør

6 Rapport Arbeidsgruppe «Styring og ledelse» Innholdsfortegnelse: 1. Bakgrunn 2. Mandat 3. Beskrivelse av aktivitet 4. prinsipielle synspunkter 5. Nærmere om de enkelte funksjoner 6. Oppgaver frem til fusjonstidspunktet 7. Oppgaver som kan tas etter fusjonstidspunktet 8. Utviklingsoppgaver for det videre arbeidet etter 1. august Anbefalinger HiF

7 1. Bakgrunn Kongen i statsråd besluttet 15. februar 2013 at Høgskolen i Finnmark og Universitetet i Tromsø fra 1. august 2013 skal organiseres som en institusjon under navnet Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet. Institusjonene har opprettet en styringsgruppe som har den overordnede styringen av fusjonsprosessen. Vedtak av mandat og sammensetning av arbeidsgruppa er gjort på styringsgruppemøte og er i tråd med vedtatt framdriftsplan (SG sak 05-13) og vedtatt prosjektorganisering (SG sak 3-13). Fusjonen skal bygge på Felles politisk plattform for fusjon. Arbeidsgruppa har hatt følgende sammensetning: Personal- og organisasjonsdirektør Rune Sundelin, Høgskolen i Finnmark (leder) Fakultetsdirektør Tom Mikalsen - Helsefak, Universitetet i Tromsø Dekan Petter Nafstad - HSL-fak, Universitetet i Tromsø Instituttleder Tore Nesheim - IPHF, Høgskolen i Finnmark Førsteamanuensis Bård A. Berg NTL, Universitetet i Tromsø - Overingeniør Tor A Giæver, Universitetet i Tromsø som vara. Seniorrådgiver Mona Johnson NTL, Høgskolen i Finnmark Aleksander Helberg, Studentrepresentant, Universitetet i Tromsø Sekretær: Seniorrådgiver Viggo Johannessen, Høgskolen i Finnmark 2. Mandat Arbeidsgruppa skal utrede og foreslå funksjonsbeskrivelser og organisatorisk linjetilknytning for: Viserektor for regional utvikling Assisterende instituttledere Campusledere For assisterende instituttleder bes arbeidsgruppen også å vurdere: Prinsipper for når en slik funksjon skal etableres Hvordan funksjonen skal rekrutteres Prinsipper for stillingsstørrelse For campusleder bes arbeidsgruppe også å vurdere: Prinsipper for når og hvor en slik funksjon skal etableres Hvordan funksjonen skal rekrutteres Prinsipper for stillingsstørrelse Kompetansekrav Identifisere utfordringer man må ha særskilt fokus på i det videre arbeidet I tillegg bes arbeidsgruppen å vurdere finnmarksfakultetets ledelse sin rolle for annen faglig virksomhet enn den som inngår i egen linje. Et eksempel på dette vil være Finnmarksfakultetets rolle for lærerutdanningen i Alta, og annen virksomhet i fylket.

8 Forutsetninger og avgrensinger Rammene for det videre arbeidet ligger i Felles politisk plattform. Utover dette bes gruppen spesielt se på: Beskriv hva som må gjøres av arbeid fram mot fusjonstidspunktet ( ) og hvilke oppgaver som kan tas etter dette tidspunktet. Legge til rette for faglige synergier ved fusjonen. Det er også ønskelig at gruppen peker på mulige utviklingsoppgaver for det videre arbeidet 3. Beskrivelse av aktivitet i gruppa mv. Arbeidsgruppa har hatt to fysiske møter i Tromsø og Alta den 14. februar og 7. mars Arbeidsgruppa har lagt til grunn å ha den nødvendige faglige og administrative kompetanse for å løse mandatet. Gruppa har ikke ansett det nødvendig å etablere faglige eller administrative undergrupper. Gruppa har for øvrig ikke hatt nok opplysninger om realfagssatsingen til å komme med anbefalinger i forhold til dette. 4. Overordnede synspunkter Organisering: Arbeidsgruppa har konkludert at organiseringen ved det nye universitetet i størst mulig grad bør bygge på eksisterende organisasjonsstruktur ved Universitetet i Tromsø. Denne organiseringen videreføres ved Finnmarksfakultetet. Det medfører at den interne organiseringen ved Finnmarksfakultetet blir organisert med dekan, fakultetsdirektør, instituttledere og kontorsjefer. Myndighetsområde og rapporteringslinjer: Beslutningsstrukturen bør i størst mulig grad bygge på de eksisterende organisasjons- og rapporteringslinjer. Gruppa foreslår stillingsbeskrivelser, rapporteringslinjer og myndighetsområde for funksjonene viserektor, assisterende instituttleder og campusleder i henhold til dagens organisasjonsstruktur. Det legges til grunn at det ikke skal innføres beslutningsmyndighet og rapportering på tvers av dagens organisering. Fjernledelse bør unngås: Listen for å etablere en assisterende instituttleder funksjon bør ligge lavt og fjernledelse bør i størst mulig grad unngås på dette nivå. Medarbeidere under ledernivå skal bare unntaksvis ha nærmeste leder på en annen campus enn det han/hun selv utfører sitt arbeide til vanlig. Forhold som påvirker et valg om å etablere en assisterende instituttleder er: antall ansatte, antall studenter og kompleksiteten i virksomheten. 5. Nærmere om de enkelte funksjoner Viserektor for regional utvikling: Viserektor for regional utvikling må være fullverdig medlem av rektoratet. Rektoratet står i prinsippet fritt til å fordele arbeidet mellom medlemmene i rektoratet. Funksjonsbeskrivelsen bør derfor være på linje med, og avstemt mot funksjonsbeskrivelsene til prorektorene og rektor.

9 Viserektors myndighetsområde bør følge de ordinære organisatoriske beslutningslinjer. Gruppa vil fremheve at det er viktig å sikre rene linjer mellom viserektor og dekanene i forhold til beslutningsprosesser mv. Viserektor må derfor ha samme grenseflate til dekan som prorektorene. Det foreslås at stillingen som viserektor for regional utvikling etableres som åremålsstilling tilsvarende rektorperioden. Dette er begrunnet i de forhold som gjelder etter fusjonen. For neste periode foreslås det at stillingen vurderes omgjort til en prorektorstilling som ansettes på samme måte som rektor og de nåværende prorektorene. Rekruttering av prorektor i stedet for viserektor bør vurderes ved det nye universitetets styre i forkant av neste valgprosess. I plattformen er det angitt at viserektor for regional utvikling skal ha sitt arbeidssted i Alta. Arbeidsgruppa foreslår at dette mykes noe opp for neste rektorperiode slik at minst en av prorektorene som velges skal ha sitt arbeidssted i Alta, uten at det nødvendigvis må være prorektor for regional utvikling. Gruppa ber også om at det for neste rektorperiode vurderes om benevnelsen viserektor/prorektor for regional utvikling skal videreføres. Begrepet «regional utvikling» er også et forskningsfelt. Det er derfor fare for at viserektor utad kan bli oppfattet som viserektor for forskningsfeltet ikke som en regional utviklingsaktør. For kommende periode foreslås det at tilsetting skjer ved kallelse/utnevnelse av nåværende rektor ved Høgskolen i Finnmark etter universitets- og høyskolelovens 6-3 nr. 4. Bakgrunnen for forlaget er at rektoren er forholdsvis nyvalgt og dermed har en demokratisk legitimitet. I den første tiden etter fusjonen vil en slik løsning også bidra til økt trygghet for de ansatte med arbeidssted i Finnmark. Dersom det ikke er aktuelt å tilsette den nåværende høgskolerektor ved kallelse ber gruppa om at stillingen lyses ut med angivelse av ønskede kvalifikasjoner. Assisterende instituttleder: I forbindelse med etablering av institutter som har medarbeidere på flere campus vil det være behov for å etablere stillinger som assisterende instituttleder. Assisterende instituttleder knyttes organisatoriske til det enkelte fakultet og institutt. Det enkelte fakultet beslutter om stilling(er) som assisterende instituttleder skal etableres. Ved beslutningen skal det ses hen til prinsippet om at fjernledelse i størst mulig grad skal unngås og at medarbeidere under ledernivå bare unntaksvis skal ha nærmeste leder på en annen campus enn det han/hun selv utfører sitt arbeide til daglig. Den assisterende instituttlederen inngår i instituttets ledergruppe, rapporterer direkte til- og handler etter fullmakt fra instituttleder. Dersom instituttet er stort nok bør det være mulig å etablere en ordning med flere assisterende instituttledere som deler på personalansvar for medarbeiderne i henhold til campustilhørighet. Gruppa mener at dette vil være aktuelt ved ILP. ILP har stor virksomhet både i Tromsø og Alta. Gruppen anbefaler derfor en ledergruppe bestående av instituttleder i Tromsø og to assisterende instituttledere med arbeidssted henholdsvis i Alta og Tromsø. Det er viktig at en utvikler en «embetstenkning» omkring ledelse av institutter med assisterende instituttleder. Stillingsandel for assisterende instituttleder vil måtte avgjøres i henhold til behovet på det enkelte institutt. Det antas at assisterende instituttleder vanligvis ikke vil utgjøre en full stilling. Assisterende instituttledere bør derfor også ha undervisnings- og forskningsoppgaver knyttet til sin stilling.

10 Assisterende instituttledere utpekes av fakultetsledelsen etter tilråding fra instituttleder. Ved etableringen av den nye funksjonen må det tas hensyn til eventuelle rettskrav til stillingene. Stilling som assisterende instituttleder må innebære et innhold som innebærer både funksjonell og reell studieledelse på det lokale studiestedet. Det foreslås også at assisterende instituttleder har både møte-, tale- og forslagsrett i instituttstyret hvis slikt styre er/blir opprettet. Campusleder: Plattformen peker på at det skal opprettes en Campusleder i Kirkenes og i Hammerfest. Disse skal rapportere direkte til viserektor for regional utvikling. Campusleders ansvars- og myndighetsområde vil avhenge om stillingen skal være av strategisk og/eller av mer praktisk art. På tross av at enkelte formuleringer i plattformen kan tyde på at campusleder skal ha en eller annen form for strategisk funksjon foreslår gruppa at stillingen etableres som en administrativ stilling og følgelig en del av universitetsadministrasjonen. Det foreslås at denne funksjonen får ansvar for å ivareta helheten og praktiske oppgaver som går på tvers av den organisatoriske inndelingen. Campusleder bør ikke «stå over» den faglige linja og de lederne og enheter som driver virksomhet ved campus. Ved campus i Kirkenes og Hammerfest kan stillingene inngå i universitets direktørens stab. Dette vil gi rene linjer til rektoratet og direktøren slik plattformen legger opp til. Campuslederens oppgaver vil, utover de praktiske oppgavene være knyttet opp til utviklingen av de respektive campusene i tråd med de intensjonene som ligger i plattformen. Campusleder vil ikke få et formelt lederansvar ved campus, men får en sentral rolle som tilrettelegger og koordinator. Campusleder kan også spille en rolle i å synliggjøre den nye universitetets satsinger. Campusleder kan være en tilleggsfunksjon i annen stilling dersom det ikke er behov for en hel stilling for å dekke funksjonen. Ved Campus Alta vil det ikke være det samme behov for å tilsette noen campusleder. Ansvaret kan legges på en eller flere av de eksisterende lederne. Oppgavefordelingen mellom dekan, fakultetsdirektør og eventuelt andre ledere vil både avhenge av hvilke lederfunksjoner som etableres på campus og hvilke arbeidsoppgaver som faller utenfor den ordinære linjen. I forhold til det vi vet så langt foreslås det at fakultetsdirektør får ansvar for beredskap og kontakt med Alta kommune som vertskommune. I utlysningsteksten til dekanstilling for Finnmarksfakultetet pekes det på at dekan har et ansvar for hele universitetets virksomhet i Finnmark. Gruppen ser det som problematisk dersom det blir flere linjer fra dekaner til instituttene som har virksomhet i Finnmark. Et slikt ansvar vil dekan for Finnmarksfakultetet måtte ivareta gjennom samhandling med de andre dekanene som har virksomhet ved Campus Alta. Det vil skape uryddige linjer mellom dekanene og ved Finnmarksfakultetet og de insituttene som har aktivitet ved campus i Alta dersom en ikke samhandler horisontalt ved campus, men griper inn i linjeorganisasjonen. 6. Oppgaver frem til fusjonstidspunktet Gruppen er opptatt av at ledelses- og beslutningsstrukturen er på plass før funksjonstidspunktet. De mest sentrale posisjonene må også være besatt: Stillingen som dekan ved Finnmarksfakultet er lyst ut med søknadsfrist den 21. mars Det bør være en prioritert oppgave å få tilsatt dekan for Finnmarksfakultetet innen styringsgruppa har møte den 16. mai.

11 Det må være ansatt instituttledere ved de tre instituttene som skal inngå i Finnmarksfakultetet. For de øvrige fakultetene med aktivitet i Finnmark må det være ansatt assisterende instituttledere ved de to største enhetene i Alta og ved institutt for helsefag sin avdeling i Hammerfest. Det er ønskelig at stillingene som kontorsjefer ved de nye instituttene er besatt på fusjonstidspunktet En bør fortrinnsvis forsøke å etablere et nytt fakultetsstyre. Dersom ikke fakultetsstyret for Finnmarksfakultetet er oppnevnt på fusjonstidspunktet, foreslår gruppa at dagens høgskolestyre prolongeres som fakultetsstyre inntil nytt styre er konstituert. En prolongert styret må utvise varsomhet med vedtak som binder det framtidige styret. 7. Oppgaver som kan tas etter fusjonstidspunktet Organisasjonsplan for de berørte parene vil ikke være på plass før tidligst etter styringsgruppas møte den 16.mai. Det vil være mulig å starte arbeidet med å besette stillingen som assisterende instituttledere som en prioritert oppgave så snar dekanene er tilsatt og styringsgruppa har gitt sin tilslutning til hvilke enheter som skal få assisterende instituttledere. Arbeidet med å besette posisjonen som campusleder i Hammerfest og Kirkenes kan tas etter fusjonstidspunktet. 8. Utviklingsoppgaver for det videre arbeidet etter 1. august Arbeidsgruppa ser at avstand og aktivitet på flere campus medfører flere utfordringer. I forslaget har gruppa i størst mulig grad forsøkt å holde seg til dagens styrings- og ledelsesprinsipper ved Universitetet i Tromsø. De forslag som blir iverksatt bør evalueres etter at de har virket en periode. 9. Anbefaling Det opprettes assisterende instituttleder i Alta ved Handelshøgskolen. Det opprettes assisterende instituttleder i Hammerfest ved institutt for helse og omsorgsfag. Det opprettes assisterende instituttleder i Tromsø for institutt for sosialfag Det opprettes assisterende instituttleder i Tromsø for institutt for idrett. Det opprettes assisterende instituttledere i Alta og Tromsø ved ILP. Rekruttering av assisterende instituttledere skjer ved utpeking av dekanen etter innstilling fra instituttleder. Det opprettes en stilling som campusleder for Campus Kirkenes. Stillingen organiseres i universitetsdirektørens stab. Det opprettes en stilling som campusleder for Campus Hammerfest. Stillingen organiseres i universitetsdirektørens stab. Stillingene som campusledere ved Campus Kirkenes og Campus Hammerfest lyses ut. For de instituttene som har eller oppretter instituttstyrer foreslås det at det sørges for at instituttstyret settes sammen slik at begge campus får en rimelig representasjon. Rektor ved Høgskolen i Finnmark kalles til stilling som viserektor.

12

Rapport Arbeidsgruppe «Styring og ledelse»

Rapport Arbeidsgruppe «Styring og ledelse» Rapport Arbeidsgruppe «Styring og ledelse» Innholdsfortegnelse: 1. Bakgrunn 2. Mandat 3. Beskrivelse av aktivitet 4. prinsipielle synspunkter 5. Nærmere om de enkelte funksjoner 6. Oppgaver frem til fusjonstidspunktet

Detaljer

Orienteringssak. Status for fusjonsprosessen mellom UiT og HiF UNIVERSITETSLEDELSEN

Orienteringssak. Status for fusjonsprosessen mellom UiT og HiF UNIVERSITETSLEDELSEN UNIVERSITETSLEDELSEN Orienteringssak Til: Universitetsstyret Fra: Universitetsdirektøren Arkivref.:2012/6171 KKV010/011.0 Status for fusjonsprosessen mellom UiT og HiF Styringsgruppens arbeid Styringsgruppen

Detaljer

Sak RR Organisering, ledelse og styring av det fusjonerte universitetet

Sak RR Organisering, ledelse og styring av det fusjonerte universitetet MØTEREFERAT Møte: Rektorrådet for fusjonen mellom HiN, HiH og UiT Møtedato: 19.10.2105 Møteleder/referent: Rektor Anne Husebekk/seniorrådgiver Bjarte Toftaker Arkivref.: 2015/1550 Referat fra møte i rektorrådet

Detaljer

Sak S Styrings- og ledelsesordning ved Universitetet i Tromsø. Bakgrunn. Evalueringsprosess og presentasjon av hovedfunn

Sak S Styrings- og ledelsesordning ved Universitetet i Tromsø. Bakgrunn. Evalueringsprosess og presentasjon av hovedfunn UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR PERSONAL OG ORGANISASJON Sak S 32-12 Til: Universitetsstyret Møtedato: 25. oktober 2012 Arkivref.: 2012/1956 Styrings- og ledelsesordning ved Universitetet i Tromsø

Detaljer

Styrings- og administrasjonsreglement for Det odontologiske fakultet (OD) Institutt for klinisk odontologi (IKO) Institutt for oral biologi (IOB)

Styrings- og administrasjonsreglement for Det odontologiske fakultet (OD) Institutt for klinisk odontologi (IKO) Institutt for oral biologi (IOB) Styrings- og administrasjonsreglement for Det odontologiske fakultet (OD) Institutt for klinisk odontologi (IKO) Institutt for oral biologi (IOB) Behandlet i instituttstyret ved IKO 26. april 2004, instituttstyret

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design Styre: Styresak: Møtedato: Fakultet for kunst, musikk og design S 16/17 29-30.03.2017 Dato: 23.03.2017 Arkivsaksnr: Valg av ledelsesmodell

Detaljer

Fastsetting av instrukser for rektor, prorektorer og viserektor

Fastsetting av instrukser for rektor, prorektorer og viserektor Universitetsdirektøren Arkivref: 2013 / 4377 Dato: 11.9.2013 Saksnr: Styresak 50-13 SAK S 50-13 Til: Universitetsstyret Møtedato: 19.09.2013 Fastsetting av instrukser for rektor, prorektorer og viserektor

Detaljer

Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet, UiO

Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet, UiO Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet, UiO Behandlet i fakultetsstyret 3. september og 14. oktober 2003. Godkjent av Rektor 16. oktober 2003. Sist endret av fakultetsstyret

Detaljer

Endring av hovedmodell for styring og ledelse ved universiteter- og høgskoler, jf. lov om universiteter og høgskoler

Endring av hovedmodell for styring og ledelse ved universiteter- og høgskoler, jf. lov om universiteter og høgskoler Bakgrunnsdokument, 12.7.2016 Endring av hovedmodell for styring og ved universiteter- og høgskoler, jf. lov om universiteter og høgskoler Universitetsstyret har i møte 19.5.2016, S 23/16 Prosess for vurdering

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: 2012/6256 JFO001/011.0 Dato:

Deres ref.: Vår ref.: 2012/6256 JFO001/011.0 Dato: fakultetsdirektør Jørgen Fossland Tlf.: 77 64 45 95 Faks: 77 64 49 05 jorgen.fossland@uit.no Deres ref.: Vår ref.: 2012/6256 JFO001/011.0 Dato: 12.04.2013 - - - FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP

Detaljer

Styrings- og ledelsesformer på fakultets- og instituttnivå prosessen rundt fakultetets videre beslutninger - drøftingssak

Styrings- og ledelsesformer på fakultets- og instituttnivå prosessen rundt fakultetets videre beslutninger - drøftingssak Universitetet i Bergen Styret for Det samfunnsvitenskapelige fakultet Arkivkode: 011.1 Fak.sak: 8/2009 Sak nr.: 2009/2588 Møte: 10.03.09 Styrings- og ledelsesformer på fakultets- og instituttnivå prosessen

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 29/16 Møtedato: 17.10.16 Notatdato: 4.10.16 Saksbehandler:Mona Bratlie Sakstittel:

Detaljer

NTNU S-sak 3/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet PEK Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 3/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet PEK Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 3/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 06.01.09 PEK Arkiv: N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Tilsetting av dekaner og prorektorer - Prosedyre og utlysningstekst Tilråding: 1.

Detaljer

Administrasjonsreglement for Det matematisknaturvitenskapelige

Administrasjonsreglement for Det matematisknaturvitenskapelige Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Administrasjonsreglement for Det matematisknaturvitenskapelige fakultet, UiO Generelt Administrasjonsreglementet tar utgangspunkt i UiOs

Detaljer

Styring og ledelse. Stillingsbeskrivelse dekanstillinger

Styring og ledelse. Stillingsbeskrivelse dekanstillinger US 63/2016 Styring og ledelse. Stillingsbeskrivelse dekanstillinger Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Heidi Blom Arkiv nr: 16/00948 Forslag til vedtak: Universitetsstyret

Detaljer

Til: Møtedato: Sak: Universitetsstyret Ordning for styring og ledelse på institusjonsnivå ved UiT Norges arktiske universitet

Til: Møtedato: Sak: Universitetsstyret Ordning for styring og ledelse på institusjonsnivå ved UiT Norges arktiske universitet Universitetsledelsen Arkivref: 2016/5298 Dato: 14.9.2016 SAKSFRAMLEGG Til: Møtedato: Sak: Universitetsstyret 22.9.2016 Ordning for styring og ledelse på institusjonsnivå ved UiT Norges arktiske universitet

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 30.11.06 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Magne Hegna 2006/462 UTLYSING AV ÅREMÅLSSTILLINGER SOM DEKAN, INSTITUTTLEDER, INSTITUTTNESTLEDER OG STUDIELEDERE

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av fellestyret i sak FS-48/12, 3. september 2012. 1. Universitetets sentrale organisering 2014 2018 Styrets oppgaver

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato:

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 23.10.14 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-36/14 Kunngjøringstekst for åremålsstillinger som dekan og sammensetning av innstillingsutvalg

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 7/17 Møtedato: 27.3.17 Notatdato: 17.3.17 Saksbehandler: M. Bratlie Sakstittel: Godkjenning

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Innledende saksopplysning

UNIVERSITETET I OSLO. Innledende saksopplysning UNIVERSITETET I OSLO DET HUMANISTISKE FAKULTET Til: Fakultetsstyret Sak nr.: 5/2010 Fra: Fakultetsdirektøren Møtedato: 16.4.2010 Sakstype: Vedtakssak Arkivsaksnr.: Notat: 9.4.2010, Inger-Johanne Ullern

Detaljer

Instituttrådenes og fakultetsstyrets størrelse og sammensetning

Instituttrådenes og fakultetsstyrets størrelse og sammensetning Universitetet i Bergen Styret for Det samfunnsvitenskapelige fakultet Arkivkode: 011.1 Fak.sak: 22/2009 Sak nr.: 2009/2588 Møte: 09.06.09 Instituttrådenes og fakultetsstyrets størrelse og sammensetning

Detaljer

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 64 Saksnr.: 12/9921 Møte: 13. september 2012

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 64 Saksnr.: 12/9921 Møte: 13. september 2012 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 64 Saksnr.: 12/9921 Møte: 13. september 2012 ERFARINGER MED FAKULTETSSTYRET OG INSTITUTTRÅDENES ROLLE OG

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Organisasjon Saksnr: D-sak 2 Møtedato: 11. desember 2014 Notatdato: 1. desember 2014 Saksbehandler:

Detaljer

Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskaplige fakultet

Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskaplige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskaplige fakultet Notat Fakultetsstyret Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Saksnr: V-sak 11 Møtedato: 10.12.2015 Notatdato: 3.12.2015

Detaljer

Stillingsbeskrivelse og utlysningstekst dekanstillinger

Stillingsbeskrivelse og utlysningstekst dekanstillinger US 89/2016 Stillingsbeskrivelse og utlysningstekst dekanstillinger Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v. personal- og organisasjonsdirektør Saksbehandler(e): Catherine Caillé,

Detaljer

Til rapport fra arbeidsgruppen organisasjon

Til rapport fra arbeidsgruppen organisasjon 14.10.2015 Høringsuttalelse Til rapport fra arbeidsgruppen organisasjon Hege Olsen Richardsen NARVIK UNIVERSITY COLLEGE Innholdsfortegnelse 1.0 Campusråd s. 2 2.0 Lokal faglig stedlig ledelse med personalansvar

Detaljer

Til styringsgruppen for fusjon

Til styringsgruppen for fusjon Til styringsgruppen for fusjon Dato: 5.4.2013 Arkivref.: 2012/6171 SG 15-13: FORSLAG TIL FORDELING AV SAK-MIDLER 2013-2014 Bakgrunn Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Finnmark er i brev av 15.2.2013

Detaljer

Høringsuttalelse. Til Rapport fra faggruppen helse og omsorgsfag. Anne Clancy- representant, Høgskolen i Harstad

Høringsuttalelse. Til Rapport fra faggruppen helse og omsorgsfag. Anne Clancy- representant, Høgskolen i Harstad Høringsuttalelse Til Rapport fra faggruppen helse og omsorgsfag Anne Clancy- representant, Høgskolen i Harstad Linda Løvdal- representant, Høgskolen i Harstad Gunn K. Stenhaug HTV, Norsk sykepleierforbundet

Detaljer

Styringsreglement for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), fastsatt av Styret i S-sak 9/09, 25. februar 2009

Styringsreglement for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), fastsatt av Styret i S-sak 9/09, 25. februar 2009 Styringsreglement for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), fastsatt av Styret i S-sak 9/09, 25. februar 2009 1. NTNUs sentrale organisering 1.1 NTNU skal ha: a. styre, jfr. kap. 9 i Universitets-

Detaljer

Utlysningstekst for stillingen som universitetsdirektør

Utlysningstekst for stillingen som universitetsdirektør 1302 1901 US-SAK NR: 5/2010 SAKSANSVARLIG: ELIZABETH DE JONG SAKSBEHANDLER: CHRISTIAN ELIND ARKIVSAK NR 2010/9106 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP REKTOR Utlysningstekst for stillingen som universitetsdirektør

Detaljer

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Møtesaksnr.: Møtenr.: Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Orienteringssak O-sak2

Detaljer

FS-20/2009. Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: 28 oktober 2009

FS-20/2009. Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: 28 oktober 2009 FS-20/2009 Til: Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: 28 oktober 2009 Arkivref: 2009/174 JFO001/330 STYRING OG LEDELSE AV UTDANNINGSPROGRAM Bakgrunn

Detaljer

Oppgave- og rolledeling mellom instituttleder og kontorsjef. Sett i en instituttleders perspektiv (Jarl Giske, BIO)

Oppgave- og rolledeling mellom instituttleder og kontorsjef. Sett i en instituttleders perspektiv (Jarl Giske, BIO) Oppgave- og rolledeling mellom instituttleder og kontorsjef Sett i en instituttleders perspektiv (Jarl Giske, BIO) Universitetsstyret v/rektor Universitetsdirektør Fakultetsstyret v/dekanus Fakultetsdirektør

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design Styre: Styresak: Møtedato: Fakultet for kunst, musikk og design S 16/17 22.1.2017 Dato: 16.02.2017 Arkivsaksnr: Valg av ledelsesmodell

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Henvisning til HiSTs måltavle (http://www.hist.no/content.ap?thisid=131) Strategiområde Hovedmål Delmål

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Henvisning til HiSTs måltavle (http://www.hist.no/content.ap?thisid=131) Strategiområde Hovedmål Delmål Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 11.03.15 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-07/15 Implementering av ordning med tilsatte instituttledere Saksbehandler/-sted: Tidligere

Detaljer

US 104/2016 Sammensetning og oppnevning av NMBUs innstillings- og tilsettingsorganer

US 104/2016 Sammensetning og oppnevning av NMBUs innstillings- og tilsettingsorganer US 104/2016 Sammensetning og oppnevning av NMBUs innstillings- og tilsettingsorganer Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Personal- og organisasjonsavdelingen Arkiv nr: 16/04533

Detaljer

REGLEMENT FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET

REGLEMENT FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET REGLEMENT FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET Dette reglementet er vedtatt av Styret for Det samfunnsvitenskapelige fakultet 22.09.09. Reglementet bygger på Regler for fakultetsorganene og Regler for

Detaljer

2. Styret vedtar at sammensetningen av innstillingsutvalget i forbindelse med tilsetting i stillingen skal være som følger:

2. Styret vedtar at sammensetningen av innstillingsutvalget i forbindelse med tilsetting i stillingen skal være som følger: Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 18.09.12 S-sak 75/12 Saksbehandler: Journalnummer: Magne Hegna 2012/1195 Godkjenning av utlysingstekst og sammensetning av innstillingsutvalg for tilsetting

Detaljer

US 108/2016 Tilsetting dekanstillinger. Utlysningstekst

US 108/2016 Tilsetting dekanstillinger. Utlysningstekst US 108/2016 Tilsetting dekanstillinger. Utlysningstekst Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v. personal- og organisasjonsdirektør Saksbehandler(e): Catherine Caillé, Elizabeth de

Detaljer

Hørings svar fra Finnmarksfakultetet - FG sosialfag

Hørings svar fra Finnmarksfakultetet - FG sosialfag Hørings svar fra Finnmarksfakultetet - FG sosialfag Faggruppe for sosialfag lyktes ikke å komme fram til en felles rapport for området sosialfag. Vårt høringssvar inneholder derfor en gjennomgang av mandatet.

Detaljer

Gruppa vedtok i sitt siste møte et forslag til revidert mandat, som legges fram for Styringsgruppa til vedtak.

Gruppa vedtok i sitt siste møte et forslag til revidert mandat, som legges fram for Styringsgruppa til vedtak. Fusjon HiG, HiÅ, HiST, NTNU Styringsgruppa møte 14.09. 2015, kl 1200-1600. Saksliste 38/15 Administrativ organisering fra 2017 Styringsgruppa har tidligere oppnevnt en egen arbeidsgruppe for å utrede NTNUs

Detaljer

Innkalling til allmøte ved fakultetet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning

Innkalling til allmøte ved fakultetet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning Innkalling til allmøte ved fakultetet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning Dato: 08.10.13 Møtestart: 1600 Sted: HSL/svhum-bygg-B1005 Hvem: Alle studenter ved HSL-fak Saksliste Sak 1301: Presentasjon

Detaljer

Innkalling til prosjektgruppemøte

Innkalling til prosjektgruppemøte Innkalling til prosjektgruppemøte Tid: 23. april kl. 12 14 Sted: Møterom NYER i kjelleren i Hovedbygningen Gløshaugen Saksliste Beslutningssaker Sak 19/15 Ledelsesfunksjon fra 1.1.2016 Styringsgruppa la

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdeling

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdeling Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdeling Fakultetstyrene og dekaner, prodekan Instituttstyrene og instituttledere Vår ref. 16/00948 Deres ref. Dato 07.07.16 Informasjon

Detaljer

S T Y R E S A K. Styremøte - 16. november 2010. Saksnr.: 52/10 STYRINGSFORM

S T Y R E S A K. Styremøte - 16. november 2010. Saksnr.: 52/10 STYRINGSFORM S T Y R E S A K Styremøte - 16. november 2010 Saksnr.: 52/10 STYRINGSFORM KONTAKTINFORMASJON POSTBOKS 6853, ST. OLAVS PLASS NO-0130 OSLO TLF: (+47) 22 99 55 00 FAKS: (+47) 22 99 55 02 EPOST: KHIO@KHIO.NO

Detaljer

Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet. Handlingsplan for redusert bruk av midlertidig tilsetting ved Det kunstfaglige fakultet

Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet. Handlingsplan for redusert bruk av midlertidig tilsetting ved Det kunstfaglige fakultet Det kunstfaglige fakultet Arkivref: 2010/6534 Dato: 24.01.14 Saksnr: KF 03-14 KF 03-14 Til: Møtedato: 24.01.14 Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Handlingsplan for redusert bruk av midlertidig

Detaljer

NTNU S-sak 49/15 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Petter Wiig NOTAT

NTNU S-sak 49/15 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Petter Wiig NOTAT NTNU S-sak 49/15 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 11.11.2015 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Petter Wiig NOTAT Til: Styret Fra: Rektor Om: NTNUs personalreglementer for NTNU fra

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Griegakademiet Institutt for musikk INSTITUTTRÅDET Sak nr.: 4/17 Sakstype VEDTAKSSAK ephorte saksnummer: Møte: 1/17 Til saken Det vises til brev sendt fra KMD til insituttene 28.2.

Detaljer

Høringsuttalelse 2015

Høringsuttalelse 2015 Høringsuttalelse 2015 Kommentarer på rapporter fra faggrupper levert 5.oktober 2015 Fra Lisa Øien Programområdeleder og studiekoordinator sykepleie Avdeling for helse og samfunn Høgskolen i Narvik Tlf.

Detaljer

I samråd med avdelingsledelsen, forventes det også at instituttleder gir faglig innspill til den samlede strategiske utviklingen av HH.

I samråd med avdelingsledelsen, forventes det også at instituttleder gir faglig innspill til den samlede strategiske utviklingen av HH. Kunngjøringstekst: 100 % stilling som instituttleder ved Institutt for samfunnsvitenskap ved Høgskolen i Hedmark, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, med tiltredelse fra 1.8.2013. Om Institutt

Detaljer

NTNU S-sak 5/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 28.01.2016 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Trond Singsaas N O T A T

NTNU S-sak 5/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 28.01.2016 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Trond Singsaas N O T A T NTNU S-sak 5/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 28.01.2016 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Trond Singsaas Til: Styret Fra: Rektor Om: Organisering av NTNUs ledelse N O T A T Tilråding:

Detaljer

Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet Godkjent av rektor på fullmakt 30. januar 2004, med senere endringer godkjent av rektor på fullmakt 30. september 2005 og 18. mars 2011.

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 146/16 20.10.2016 Dato: 05.10.2016 Arkivsaksnr: 2015/11379 Sammensetning av interimsstyre og valg ved det nye fakultetet Henvisning

Detaljer

SAK 72/ Til: Studentparlamentets representanter Møtedato: Saksbehandler: AU

SAK 72/ Til: Studentparlamentets representanter Møtedato: Saksbehandler: AU SAK 72/1415 Til: Studentparlamentets representanter Møtedato: 22.04.2014 Saksbehandler: AU Valgt eller ansatt rektor ved UiT Norges arktiske universitet. Bakgrunn: I Stortingsmelding 18. (2014-2015) «Konsentrasjon

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) pr

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) pr Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) pr 01.01.2017 Fastsatt av universitetsstyret 16.06.2016 i sak US-62/16; arkiv nr. 16/00948 1 Innhold Styring & ledelsesreglement

Detaljer

S STYRING OG LEDELSE AV STUDIEPROGRAMMENE

S STYRING OG LEDELSE AV STUDIEPROGRAMMENE S 15-09 Til: Universitetsstyret Møtedato: 26. mars 2009 Arkivref: 2009/174 MSA000/330 STYRING OG LEDELSE AV STUDIEPROGRAMMENE Bakgrunn Våren 2008 behandlet styrene for Høgskolen i Tromsø og Universitetet

Detaljer

FS-05/12 Faglig organisering av det nye universitetet

FS-05/12 Faglig organisering av det nye universitetet Vedlegg Styresak S-11/12 prosjekt rubicon Fellesstyrets saksdokumenter FS-05/12 Faglig organisering av det nye universitetet Fellesstyret vedtok i styremøte 29. november 2011 å utsette behandlingen av

Detaljer

FAGLIG & ADMINISTRATIV ORGANISERING NIVÅ3 - FAKULTET H

FAGLIG & ADMINISTRATIV ORGANISERING NIVÅ3 - FAKULTET H FAGLIG & ADMINISTRATIV ORGANISERING NIVÅ3 - FAKULTET H Styrevedtak NTNU 15. februar NTNU-styret vedtar på nivå 2 i fusjonerte NTNU. Ekstraordinært dekanmøte etter styremøtet. Mandat fra rektor om hvilke

Detaljer

ADMINISTRASJONSREGLEMENT FOR INSTITUTT FOR SPESIALPEDAGOGIKK DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET

ADMINISTRASJONSREGLEMENT FOR INSTITUTT FOR SPESIALPEDAGOGIKK DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET ADMINISTRASJONSREGLEMENT FOR INSTITUTT FOR SPESIALPEDAGOGIKK DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET Dette reglement bygger på Normalregler for institutter ved Universitetet i Oslo. Se lenke: http://www.uio.no/om/regelverk/orgadm/normalreglerinstitutter.html

Detaljer

UNIVERSITETS- og FUSJONSPROSJEKTET Delprosjekt 3 Administrativ organisering

UNIVERSITETS- og FUSJONSPROSJEKTET Delprosjekt 3 Administrativ organisering UNIVERSITETS- og FUSJONSPROSJEKTET Delprosjekt 3 Administrativ organisering Mandatet skal behandles av fellesstyret. Det tas forbehold om justeringer i mandatet som følge av dette. 1 Bakgrunn: Det vises

Detaljer

Omstilling og innplassering i stilling ved det nye universitetet

Omstilling og innplassering i stilling ved det nye universitetet Omstilling og innplassering i stilling ved det nye universitetet Seminar i Tromsø November 2015 Rammer for omstillingsarbeidet Melding til Stortinget nr. 18 (2014-2015) Konsentrasjon for kvalitet Kongelig

Detaljer

Felles plattform for fusjon

Felles plattform for fusjon Felles plattform for fusjon Dette dokumentet inneholder en beskrivelse av mål og forutsetninger som ligger til grunn for en fusjon mellom Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Finnmark 1 0. Innledning

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Finnmarksfakultetet Møtested: Møterom Haldde, Finnmarksfakultetet, campus Alta Møtedato: 03.12.2014 Tidspunkt: 09:00-1200 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Bakgrunn. Mandater og instrukser

Bakgrunn. Mandater og instrukser Bakgrunn Mandater og instrukser Størrelse og sammensetning av styrer på nivå to i UiTs organisasjon Størrelse og sammensetning av styrer ved sentre som er overført til nivå tre Innstillingen ble

Detaljer

Notat til høring Kristian Bogen & Petter Aasen

Notat til høring Kristian Bogen & Petter Aasen Notat til høring Kristian Bogen & Petter Aasen Universitets- og fusjonsprosjektet: Organisering av nivå 1 Vurdering av organisasjonsmodell må ses i lys av den nye høgskolens visjoner og ambisjoner. Modellen

Detaljer

MØTEREFERAT. Gruppen, oppnevnt 4. februar, består av

MØTEREFERAT. Gruppen, oppnevnt 4. februar, består av MØTEREFERAT Møte i: Undergruppe Helse- og omsorgsfag Møtedato: 18.02.2013 Arkivref.: Referent: Toril Hansen Til stede: Gyrd Thrane (GT), Siw Blix (SB), Marta Grongstad (MG), Tove Størdal(TS), Toril Hansen(TH),

Detaljer

ILNs styreseminar februar 2017 Om instituttstyrets arbeid, god styrekultur og styremedlemmenes rolle

ILNs styreseminar februar 2017 Om instituttstyrets arbeid, god styrekultur og styremedlemmenes rolle ILNs styreseminar 13. 14. februar 2017 Om instituttstyrets arbeid, god styrekultur og styremedlemmenes rolle 1 Instituttstyrets mandat: Normalregler for instituttene ved Det humanistiske fakultet 2 Instituttstyret

Detaljer

Rapport AG 2. Forslag til organisering av tekniske og administrative funksjoner ved MOF i fremtidens fakultet Synnøve Myhre Leder av AG 2

Rapport AG 2. Forslag til organisering av tekniske og administrative funksjoner ved MOF i fremtidens fakultet Synnøve Myhre Leder av AG 2 Rapport AG 2. Forslag til organisering av tekniske og administrative funksjoner ved MOF i fremtidens fakultet 20.09.12 Synnøve Myhre Leder av AG 2 AG2 sammensetning Synnøve Myhre, administrasjonssjef,

Detaljer

Høring: Innstilling fra arbeidsgruppen for faglig organisering, styring og ledelse av det nye universitetet

Høring: Innstilling fra arbeidsgruppen for faglig organisering, styring og ledelse av det nye universitetet Til: Styret Dato: 12.05.2011 Fra: Adm. direktør Styresak: S-27/11 Møtedato: 19. mai 2011 Saksbehandler: Birger Kruse/Hans Gran Ref.: 2011/192 Høring: Innstilling fra arbeidsgruppen for faglig organisering,

Detaljer

Styringsstruktur

Styringsstruktur Styringsstruktur 2017-2021 Styringsstrukturen ved ISS skal gi en kort beskrivelse av de ulike organ og roller som er sentrale i ledelse og styring av instituttet, deres ansvars- og myndighetsområde, samt

Detaljer

Fakultetsorganisering av Norwegian University of Life Sciences. Rapport fra Arbeidsgruppe ved Norges veterinærhøgskole

Fakultetsorganisering av Norwegian University of Life Sciences. Rapport fra Arbeidsgruppe ved Norges veterinærhøgskole Fakultetsorganisering av Norwegian University of Life Sciences Rapport fra Arbeidsgruppe ved Norges veterinærhøgskole 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Arbeidsgruppas medlemmer og arbeidsform... 3

Detaljer

Framtidens fakultet modell for ledelse ved fakultet og institutt og struktur ved instituttene.

Framtidens fakultet modell for ledelse ved fakultet og institutt og struktur ved instituttene. Universitetet i Bergen Det medisinsk-odontologiske fakultet Styresak: 115/12 Sak nr.: 2010/13430 Møte: 12.12.2012 Framtidens fakultet modell for ledelse ved fakultet og institutt og struktur ved instituttene.

Detaljer

Erfaringer fra fusjon(er) i Tromsø Sogndal 14.6.2010. Ved Britt Elin Steinveg, UiT

Erfaringer fra fusjon(er) i Tromsø Sogndal 14.6.2010. Ved Britt Elin Steinveg, UiT Erfaringer fra fusjon(er) i Tromsø Sogndal 14.6.2010 Ved Britt Elin Steinveg, UiT Litt historie og bakgrunn 2 Hvem var vi før 2009 Høgskolen i Tromsø: En typisk profesjonshøgskolene med en Fellesadministrasjon

Detaljer

MØTEREFERAT UNIVERSITETSSTYRET

MØTEREFERAT UNIVERSITETSSTYRET MØTEREFERAT UNIVERSITETSSTYRET Møtedato: 22. oktober 2009 Møteleder: Jarle Aarbakke, rektor Britt-Vigdis Ekeli (ledet møtet under behandlingen av sak S 66-09B) Referent: Arkivref: Til stede: Odd Arne Paulsen,

Detaljer

Overordnet beskrivelse av fusjonsprosessen SiTel SIBV

Overordnet beskrivelse av fusjonsprosessen SiTel SIBV Overordnet beskrivelse av fusjonsprosessen SiTel SIBV Bakgrunn Kunnskapsdepartementet (KD) har igangsatt en restruktureringsprosess av universitets- og høgskolesektoren. I brev fra KD 19.6.2015 står det

Detaljer

Høringsuttalelse fra Avdeling Vernepleie - Organisering av UiT Norges arktiske universitet

Høringsuttalelse fra Avdeling Vernepleie - Organisering av UiT Norges arktiske universitet Avdeling vernepleie Arkivref.: 2016/712 Dato: 10.03.2017 Odd Arne Paulsen Høringsuttalelse fra Avdeling Vernepleie - Organisering av UiT Norges arktiske universitet Høringsuttalelse til sak: Organisering

Detaljer

Rapport fra UG Administrasjon

Rapport fra UG Administrasjon Rapport fra UG Administrasjon Forslag til organisering av administrasjonen ved det fusjonerte universitetet Tromsø og Alta, 24. mars 2013 1 Innhold 1. Bakgrunn... 3 1.1. Organisering og mandat... 3 1.1.1.

Detaljer

FORSLAG OM EKSTERN REPRESENTASJON I FAKULTETSSTYRET VIDERE PROSESS

FORSLAG OM EKSTERN REPRESENTASJON I FAKULTETSSTYRET VIDERE PROSESS UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak 52 Saksnr.: 2013/9976 Møte: 12. september 2013 FORSLAG OM EKSTERN REPRESENTASJON I FAKULTETSSTYRET VIDERE

Detaljer

Sakstittel: Forslag til endringer i Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet

Sakstittel: Forslag til endringer i Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet FRAMLEGGSNOTAT TIL FAKULTETSSTYRET Til: Fakultetsstyret Fra: Dekan Saksbehandler: Astrid Holø Sakstype: Vedtakssak Møtedato: 27. september 2016 Sakstittel: Forslag til endringer i Styrings- og administrasjonsreglement

Detaljer

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Opprettet 28.10.2011 JorunnP Sist oppdatert 18.4.2012 JorunnP OVERSIKT OVER STYRESAKER (S-SAKER) SAKER) VED Høgskolen i Telemark 2011-2012 Møtenummer: 1/2011 Møtedag/-dato:

Detaljer

10/2009. Interimsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: 17/ /309 JFO001/011.4

10/2009. Interimsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: 17/ /309 JFO001/011.4 10/2009 Til: Interimsstyret Interimsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: 17/04 Arkivref: 2009/309 JFO001/011.4 BEMANNINGSPLANER FOR HSL-FAKULTETET Bakgrunn I

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. DET HUMANISTISKE FAKULTET Institutt for lingvistiske og nordiske studier REFERAT FRA INSTITUTTSTYREMØTE 8/2008. Mandag 6.10.

UNIVERSITETET I OSLO. DET HUMANISTISKE FAKULTET Institutt for lingvistiske og nordiske studier REFERAT FRA INSTITUTTSTYREMØTE 8/2008. Mandag 6.10. UNIVERSITETET I OSLO DET HUMANISTISKE FAKULTET Institutt for lingvistiske og nordiske studier REFERAT FRA INSTITUTTSTYREMØTE 8/2008 Mandag 6.10.2008 TIL STEDE: Instituttleder: Hanne Gram Simonsen Nestleder:

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Notat Dato: 24.11.2014 Saksnr..: 2013/3092 EIRIHAAK Dekanvedtak - JF - godkjenning av vedtekter for Norsk senter for menneskerettigheter med virkning fra 01.01.15

Detaljer

Trinnvis prosessbeskrivelse ved omstilling

Trinnvis prosessbeskrivelse ved omstilling Trinnvis prosessbeskrivelse til bruk ved i stilling (omhandler utarbeidelse av bemanningsplaner, gjennomføring av omstillingssamtaler og vurdering av rettskrav ved i stilling) Ansvarlig for trinn 1: Universitetsdirektøren

Detaljer

Utredning av fakultetsorganisering: Mandat og oppnevning av UMBs representanter i prosjektgruppe

Utredning av fakultetsorganisering: Mandat og oppnevning av UMBs representanter i prosjektgruppe 1302 1901 US-SAK NR: 170/2009 SAKSANSVARLIG:UNIVERSITETSDIREKTØR SIRI M LØKSA SAKSBEHANDLER(E): PERSONAL-OG ORGANISASJONSDIREKTØR ELIZABETH DE JONG ARKIVSAK NR: 2009/1462 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP

Detaljer

Fusjonsprosessen Arbeidsgruppafor utdanningsvirksomhet Rapport

Fusjonsprosessen Arbeidsgruppafor utdanningsvirksomhet Rapport Fusjonsprosessen Arbeidsgruppafor utdanningsvirksomhet Rapport Til: Fusjonssekretariatet Fra: Arbeidsgruppa for utdanningsvirksomhet Gruppeleder/kontakt: Anne Mari Harper Dato: 18.03.13 Arbeidsgruppa for

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I REKTORRÅDET:20. APRIL

INNKALLING TIL MØTE I REKTORRÅDET:20. APRIL Til rektorrådets medlemmer UiT arkivref: Dato: 14.04.2015 INNKALLING TIL MØTE I REKTORRÅDET:20. APRIL 2015 kl 14.15. Møtet avholdes som videokonferanse på følgende møterom Tromsø (Hiet, B 124), Harstad

Detaljer

Fusjonen i Tromsø. - Bakgrunn, prosess og konsekvenser. Av universitetsdirektør Lasse Lønnum FAP seminar, Kristiansand 19.

Fusjonen i Tromsø. - Bakgrunn, prosess og konsekvenser. Av universitetsdirektør Lasse Lønnum FAP seminar, Kristiansand 19. Fusjonen i Tromsø - Bakgrunn, prosess og konsekvenser Av universitetsdirektør Lasse Lønnum FAP seminar, Kristiansand 19.september 2008 Universitetet i Tromsø 1 Universitetet i Tromsø 2 Organisasjonskart

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte:

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Rådsrommet, MH-Bygget Møtedato: 29.04.2016 Tidspunkt: 10:00-14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Intern organisering av UiT - høringsuttalelse Helsefak

Intern organisering av UiT - høringsuttalelse Helsefak Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref.: 2016/712 Dato: 17.02.2017 Universitetsdirektøren Intern organisering av UiT - høringsuttalelse Helsefak Helsefak takker for rapportene som er utarbeidet, og

Detaljer

Dekan har derfor satt opp de saksområder hvor det nå er aktuelt å avklare fullmakter mellom styret og dekan:

Dekan har derfor satt opp de saksområder hvor det nå er aktuelt å avklare fullmakter mellom styret og dekan: Til: Fakultetsstyret Møtedato: 4. desember 2009 Arkivref: 2009/8120 SAK KF 23-2009 DELEGASJON AV MYNDIGHET FRA FAKULTETSSTYRET TIL DEKAN Vedlagt følger universitetets fastsatte instrukser for fakultetsstyrer,

Detaljer

Forslag til prosess for oppfølging av universitetsstyrets vedtak vedrørende klinikk og praksis ved Psykologisk institutt

Forslag til prosess for oppfølging av universitetsstyrets vedtak vedrørende klinikk og praksis ved Psykologisk institutt 1 2 3 4 5 6 7 Til Instituttstyret Fra: Styreleder Sakstype: Vedtaksnotat Saks.nr. Vsak 68/ Møtedato: 4. desember Notatdato: 27. november Saksbehandler: Birgitte Bøgh-Olsen/Joakim Dyrnes 8 9 10 11 12 13

Detaljer

Deres ref.: Vår ref. Dato:

Deres ref.: Vår ref. Dato: Universitetsdirektøren UiT - Norges arktiske universitet Deres ref.: Vår ref. Dato: 13.03.2017 Organisering av UiT. Høringsinnspill til rapporter fra arbeidsgrupper Viser til brev datert 16.02.2017, og

Detaljer

Evaluering av dagens styringsmodell

Evaluering av dagens styringsmodell US 98/2015 Evaluering av dagens styringsmodell Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Elizabeth de Jong Arkiv nr: 15/03694-1 Forslag til vedtak: 1. Universitetsstyret

Detaljer

Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte sak 67/15

Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte sak 67/15 Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte 16.12.15 sak 67/15 HF 2018 PROSJEKT STUDIEPROGRAMPORTEFØLJE Prosjektplan og organisering Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Bergen skal ha en framtidsrettet

Detaljer

Etablering av et fakultet for kunst, musikk og design ved UiB fase III

Etablering av et fakultet for kunst, musikk og design ved UiB fase III Etablering av et fakultet for kunst, musikk og design ved UiB fase III Innkalling til møte i styringsgruppen Tirsdag 6. september kl. 12.00 15.00, Møterom 2, Muséplassen 1 Sak 1/16 Sak 2/16 Sak 3/16 Sak

Detaljer

Forslag til saksliste:

Forslag til saksliste: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultetsstyret for fakultet for miljøvitenskap og teknologi Postboks 5003 1432 ÅS Norge Ledelsesstab Vår ref. 14/00750-1 Deres ref. Vår dato 19.02.2014 Innkalling

Detaljer

Organisering av UiT Norges arktiske universitet - Intern høring om rapporter fra arbeidsgrupper. Høringssvar fra HSL-fakultetet

Organisering av UiT Norges arktiske universitet - Intern høring om rapporter fra arbeidsgrupper. Høringssvar fra HSL-fakultetet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref.: 2016/712 Dato: 13.03.2017 Universitetsledelsen v/odd Arne Paulsen Organisering av UiT Norges arktiske universitet - Intern høring

Detaljer