Husbanken Region Midt-Norge 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Husbanken Region Midt-Norge 2012"

Transkript

1 Husbanken Region Midt-Norge 2012 Flere søker kommunene om startlån s7 Passivhus inntar volummarkedet s17 Mange spennede FoU-oppdrag s31

2 2 Innholdsfortegnelse «Smakebiter fra 2012» 3 Nøkkeltall BOLIGSOSIALT ARBEID 6 Flere søker kommunene om startlån 7 Stor aktivitet på bostøtte i Ålesund: Boveiledertjeneste har sikret flere egen bolig 10 Områdeløft Saupstad-Kolstad i Trondheim 12 Boliger må til for å skape vekst 13 Samarbeid med andre statlige aktører gir økt måloppnåelse 14 Miljø og energi 16 Passivhuset inntar volummarkedet 17 neste trinn nullenergihus 17 Passivhus Norden Elever bygger kommunale passivhus 20 Fremtidens sykehjem i Ålesund 22 Kvalitetsboliger for studenter i Trondheim 24 Kompetansetilskudd tilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet 26 Universell utforming 27 Mer tilgjengelig og mer energieffektivt på Kattem BRl 28 Utarbeider funksjonsattest for boliger 29 Forskning og utvikling 30 Mange spennede FoU oppdrag i FoU-leveranser i Formidling 34 Flere bruker Husbanken.no 35 Arrangement - en viktig arena for kunnskapsformidling 36 Tabeller 38

3 3 «Smakebiter fra 2012» Husbankens oppdrag spenner over hele det bolig- og bygningspolitiske feltet. Husbanken er til stede over hele landet gjennom sine 6 regionkontor. De ulike kontorenes aktiviteter representerer Husbankens måloppnåelse i boligpolitikken. Dette blir hvert år framstilt i Husbankens offisielle årsmelding. Husbanken region Midt-Norge ønsker med denne publikasjonen å synliggjøre hvilke oppgaver og aktiviteter som har vært vektlagt i regionen vår i 2012 samt å framheve enkelte av de boligpolitiske resultatene som er oppnådd her hos oss. Vi tror disse smakebitene fra 2012 kan være en viktig inspirasjonskilde til ny giv og forsterket innsats, både for oss og for våre samarbeidspartnere i arbeidet framover. Det er jo artig å se at arbeidet nytter. I 2012 hadde Husbanken Region Midt-Norge oppstart av to viktige boligpolitiske satsinger; «Områdeløft Saupstad-Kolstad» i Trondheim og prosjekt «Boligetablering i distriktene». Mens arbeidet med Områdeløft er forankret i en eksisterende, bred boligpolitisk samarbeidsavtale mellom Trondheim kommune og Husbanken Midt-Norge, er distriktssatsinga et tre- årig nasjonalt forsøksprosjekt der Husbanken region Bodø har prosjektledelsen. Dette synliggjør to ulike måter Husbanken jobber på; et langsiktig og programmessig samarbeid med kommunene, mens vi på andre områder har et mer kortsiktig og prosjektrettet fokus. Fra 2015 har regjeringen signalisert at alle boliger skal bygges som passivhus. Kunnskap og kompetanse må spres i alle regioner og til mange aktører på tvers i Bygg-, anleggog eiendomsnæringen. I Åfjord bygger elevene ved Åfjord VGS passivhusboliger for vanskeligstilte. I dette prosjektet får både elever, lærere og byggherren god erfaring med bygging av passivhus. Dette er en god modell for kompetansespredning til mange aktører. I tillegg får kommunen gode utleieboliger for sine brukere, vi kaller det et kinderegg. Husbanken er opptatt av kunnskapsutvikling, og artikkelen vår om FoU-oppdrag viser hvilke kunnskapsbidrag som er levert i Like viktig er imidlertid de finansielle virkemidlene våre og den sammenhengen de brukes i. Husbankens låne- og tilskuddsmidler gir boliger med gode kvaliteter både for studenter, for syke og pleietrengende og for mennesker med nedsatt funksjonsevne samtidig som virkemidlene våre er viktige bidrag i arbeidet med å løse kommunenes boligsosiale utfordringer. Husbankens har en viktig jobb i å spre kunnskap og formidle resultatene av statens boligpolitiske innsats. Husbanken.no og regionale og nasjonale arrangement er kanaler som er viktig i den sammenheng. Denne lille publikasjonen er et ytterligere supplement. God lesning! Med vennlig hilsen Regiondirektør, Husbanken Region Midt-Norge Brit Tove Welde

4 4 Nøkkeltall 2012 Det er mange og ulike utfordringer på boligmarkedet som påvirker måten regionkontoret arbeidet med de finansielle virkemidlene på. Både startlån, grunnlån, tilskudd til utleieboliger, bostøtte og investeringstilskudd påvirkes like mye av nasjonale utviklingstrekk som lokale og varierende forhold. Forvaltningen av startlån og grunnlån er samlet i Husbankens totale låneramme. For 2012 foreligger det sentrale føringer om at startlån skal prioriteres, noe som forklarer nedgangen i tilsagn gitt til grunnlån. Nøkkeltall for husbanken region midt-norge Bostøtte Utbetalt beløp Antall mottakere Startlån Tilsagnsbeløp Grunnlån til oppføring Tilsagnsbeløp Antall boliger Grunnlån til utbedring Tilsagnsbeløp Antall boliger Boligtilskudd til etablering Tilsagnsbeløp Boligtilskudd til tilpasning Tilsagnsbeløp Boligtilskudd til utleieboliger Tilsagnsbeløp Antall boliger Investeringstilskudd Tilsagnsbeløp Antall boenheter En mer detaljert statstikk finner du vedlagt bak.

5 5 Bostøtte Bostøtte skal bidra til å redusere boutgiftene for husstander med lav inntekt. Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen, og det er kommunen som har all kontakt med søkere. Antall mottakere Utbetalt beløp Sum bostøtte Mottakere startlån Startlån er et boligsosialt virkemiddel som bidrar til at flere kan etablere seg og bli boende i egen eid bolig. Kommunene skal prioritere vanskeligstilte grupper i sitt arbeid med startlån. Hver enkelt kommune skal tilpasse bruken av startlån til egen sosial boligpolitikk og prioritere startlånmidler til vanskeligstilte i kommunen. Utbetalt beløp Sum startlån Grunnlån - oppføring Grunnlån kan benyttes til oppføring av nye boliger. Det blir stilt krav til kvalitet, miljø og universell utforming for å få grunnlån. Antall boliger Utbetalt beløp Lånebeløp kroner Antall boliger Grunnlån - utbedring Ved hovedombygging gjelder de samme kravene til universell utforming og miljø/energi som for nybygg. Ved annen utbedring krever Husbanken at utbedringsarbeidene har vesentlige elementer både av universell utforming og tiltak innenfor miljø/energi, og inngår i en helhetlig plan. Ved utbedring kan grunnlånet utgjøre inntil 100 % av de utbedringskostnadene Husbanken godkjenner. Antall boliger Utbetalt beløp Lånebeløp kroner Antall boliger

6 6 BOLIGSOSIALT ARBEID Mange trenger støtte til å etablere seg i og beholde en egnet bolig. Husbanken skal bistå den enkelte kommune med helhetlige løsninger for de som trenger hjelp på boligmarkedet. God bruk av startlån, boligtilskudd og bostøtte kan hjelpe flere til å eie sin egen bolig, eller til å etablere et stabilt boforhold i en utleiebolig. I arbeidet med å bosette vanskeligstilte på boligmarkedet samarbeider Husbanken med kommuner, andre statlige aktører, brukerorganisasjoner og frivillige aktører. Det er sentralt at brukerperspektivet blir ivaretatt i arbeidet. De kommunene med de største boligsosiale utfordringene deltar i Husbankens boligsosiale utviklingsprogram. Det boligsosiale utviklingsprogrammet er et langsiktig og forpliktende samarbeid mellom kommunene og Husbanken. Kommuner som ikke deltar, skal kunne høste erfaringer og kunnskap fra de kommunene som deltar i programmet. ungdom Helhetlig planlegging Boligjuss Boligsosialt Bostøtte Kommune Virkemidler Startlån Grunnlån tilskudd til etablering kommunale utleieboliger samarbeid boligsosialt programarbeid Kompetansetilskudd bolig

7 7 Flere søker kommunene om startlån Husbanken lånte ut over 1.1 milliard kroner til Midt-Norske kommuner for videre lån til sine innbyggere. Tilsvarende beløp i 2011 var 807 mill. kroner. Etterspørselen etter startlån i Midt-Norge har dermed økt med 326 millioner fra 2011 til Startlån er et av de viktigste boligpolitiske virkemidlene fra Husbanken. Lånet forvaltes av kommunene som låner pengene fra Husbanken. Startlånet har en sosial profil, og er et virkemiddel til grupper med svak økonomi som har problemer med å skaffe seg privat finansiering til egen bolig. I 2012 ble startlånsmidlene fra Husbanken fordelt til kommunene inntil fire ganger i året. Husbanken har i tillegg satt en betingelse for at midlene skal være fordelt på søkerne før de søker om ny bevilgning. Dette innebærer en fortløpende rapportering fra kommunenes side, og bedre kontroll over fordelingen av midlene. -Tanken bak oppdelingen var å sikre at midlene skulle komme hurtig i omløp slik at vi kunne prioritere kommunene med størst etterspørsel etter startlån. Alle bevilgninger til kommunene hadde en en gyldighet på 3 måneder. Pengene kommer andre kommuner til gode, når bevilgningen til kommunene blir trukket tilbake på grunn av manglende utbetalingsanmodning. I 2012 ble hele lånerammen for startlån i region Midt-Norge disponert, sier avdelingsdirektør Per Ove Jensen, ved Husbanken Region Midt-Norge. Utbetalt beløp Startlånsaktivitet i regionen Møre og Romsdal Sør- Trøndelag Nord- Trøndelag Møre og Romsdal Sør- Trøndelag Nord- Trøndelag

8 8 Stor etterspørsel etter grunnlån i 2012 Husbankens grunnlån til bygging og utbedring av boliger er også kraftig etterspurt. Den totale rammen for grunnlån i region Midt-Norge i 2012 var 2,4 milliarder kroner. Ved inngangen til 2013 hadde Region Midt-Norge inn søknader på til sammen 1,5 milliarder kroner, som stod i kø for utbetaling. -Tilsagn på grunnlån i 2012 i Midt-Norge viser en nedgang fra 2011 til For nye boliger var nedgangen fra 1,4 mrd. i 2011 til 944 mill. i For lån til utbedring er det en nedgang fra 178,5 mill i 2011 til 85,3 mill i Grunnlån til kjøp økte derimot fra 5,7 mill i 2011 til 33,3 mill i Grunnlån til kjøp gis i hovedsak til kommuner for kjøp av kommunale utleieboliger, sier Jensen. Forvaltningen av startlån og grunnlån er samlet i Husbankens totale låneramme. For 2012 foreligger det sentrale føringer om at s tartlån skal prioriteres. Dette forklarer nedgangen på tilsagn til grunnlån. - Det er stor etterspørsel etter Husbankens virkemidler. Rammen for grunnlån i 2012 ble brukt opp og vi tar med oss en kø på 1,5 milliarder inn i 2013, forteller avdelingsdirektør Per Ove Jensen ved Husbanken Region Midt-Norge. (Foto Husbanken, Birger Jensen) Kva er grunnlån Grunnlånet kan nyttast til å byggje nye bustader, utbetring av bustader, ombygging av bygningar til bustader, og kjøp av nye og brukte utleigebustader for prioriterte grupper. Det blir stilt krav til kvalitet, miljø og universell utforming for å få grunnlån. Grunnlånet kan nyttast til > > nye bustader > > utbetring av bustader > > ombygging av bygningar til bustader > > kjøp av nye og brukte utleigebustader. Ein kan òg søkje om grunnlån til barnehagar, studentbustader og andre lokale, som grendehus og felleslokale som er ein naturlig del av bumiljøet. Søknad skal sendast til Husbankens regionkontor. Kva er startlån Startlån er ei låneordning for dei som slit med å etablere seg på bustadmarknaden eller har vanskar med å bli buande i bustaden sin. Det er kommunane som tek i mot og behandlar søknadar om startlån. Økonomisk vanskelegstilte husstandar, barnefamiliar, einslege forsørgjarar og flyktningar kan søkje om startlån. Desse kan få startlån: > > økonomisk vanskelegstilte husstandar > > barnefamiliar > > einslege forsørgjarar > > personar med nedsett funksjonsevne > > flyktningar > > personar med opphaldsløyve på humanitært grunnlag Det er kommunen som tek imot og behandlar søknader om startlån.

9 9 Stor aktivitet på bostøtte i 2012 Bostøtte skal bidra til å redusere boutgiftene for husstander med lav inntekt. Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen, og det er kommunen som har all kontakt med søkerne. Husbanken skal bidra til at bostøtteansvarlige i kommunene er kjent med regelverket og Husbankens bostøttesystem. I tillegg behandler Husbanken klager på vedtak om bostøtte. Opplæring og kurs for kommunale saksbehandlere er også en viktig oppgave for Husbanken. I 2012 deltok 42 saksbehandlere fra 30 kommuner på kurs arrangert i region Midt-Norge. Her gis det opplæring i regelverk, Husbankens bostøttesystem og gjennomgang av søknadsskjemaet. Husbanken Region Midt-Norge har jobbet aktivt mot kommunene for å få støtteberettigede inn i ordningen. Vi mener fortsatt at det kan være et underforbruk av bostøtte, da det muligens er flere som ikke kjenner til ordningen. Opprydding i søknader til unge uføre saker der unge uføre kan ha fått for lav bostøtte, i tillegg til 345 unge uføre som kan ha fått avslag på feil grunnlag. Ny lov om bostøtte fra 2013 Bostøtte har vært regulert i lov om Husbanken og tilhørende forskrifter. Kommunal- og regionaldepartementet ønsket å samle regelverket for bostøtte i en egen lov. Den nye loven skal styrke personvernet og sørge for automatisk etterkontroll av inntektsgrunnlaget. I tillegg blir det lansert en uavhengig klagenemnd. Husbanken skal behandle alle førstegangsklager. Dersom søker er uenig i vedtak etter klagebehandling kan det klages på nytt. I de tilfeller at Husbanken opprettholder sitt vedtak, vil ny klage bli videresendt til en uavhengig klagenemnd. Ny bostøttelov ble gjeldende fra Grunnet endringer i trygdekodene hos NAV har flere unge urføre mottatt for lav bostøtte eller fått avslag på feil grunnlag. I 2012 har Husbanken revurdert 220

10 10 Ålesund: Boveiledertjeneste har sikret flere egen bolig Siden 2010 har Ålesund kommune bistått innbyggere som sliter med å etablere seg i en egen bolig ved hjelp av en boveiledertjeneste. De gode resultatene fra arbeidet har skapt nasjonal interesse, og ifølge kommunen er tjenesten lett å administrere og kan enkelt overføres til andre kommuner. Boveiledertjenesten bistår beboere i kommunale utleieboliger med leting etter egnede boliger, hjelp og veiledning i søknadsprosesser og finansiering som startlån. Prosjektet er støttet med midler fra Husbanken og Fylkesmannen. -Gjennom prosjektet «Veien til egen bolig» har vi i de siste årene oppnådd gode resultater med å hjelpe vanskeligstilte med å kjøpe egen bolig, sier daglig leder Peer Volstad i Ålesund kommunale eiendom KF. -Siden oppstarten av prosjektet i oktober 2010 har 36 familier fått bistand til kjøp av egen bolig fra kommunen. Dette har frigjort kommunale utleieboliger for andre boligsøkere. I 2012 alene ble 15 familier boligeiere ved hjelp av denne tjenesten, sier Volstad. I tilbudet til innbyggerne legger kommunen spesielt vekt på samarbeid med andre etater som er involvert i det boligsosiale arbeidet som for eksempel Nav, flyktningkontoret. Saksbehandleren for tildeling av bolig jobber tett med miljøarbeidere. Enheten som leier ut boliger skal følge med på botiden til leietakerne, og vil oppfordre og motivere dem til å søke på kommunens og Husbankens ordninger. Miljøarbeideren skal følge opp leietakerne og hjelpe til med kjøp og flytting. Boveiledertjenesten har også bistått beboere i kommunale utleieboliger med flytting til private leieboliger der dette har vært ønskelig for den enkelte familie. I prosjektperioden har 11 familier fått hjelp til dette. Ålesund sentrum (Foto Husbanken, Birger Jensen)

11 11 Nominert til Statens tiltakspris for bostedsløshet. For arbeidet med boveiledertjenesten ble Ålesund kommune nominert til Statens tiltakspris for bekjempelse av bostedsløshet. Jyruen fremhevet at prosjektet har satt de boligsosiale virkemidlene i sammenheng med kommunens øvrige boligarbeid, og at det er utviklet en modell som er ukomplisert, enkel å administrere og lett å kopiere. Kommunen har vist risikovillighet og fleksibilitet i bruk av startlån og har utvist tiltro og ansvar overfor bruker. Boveileder Kristin Myklebust og Trine Ulla, avdelingsleder Ålesund kommunale eiendom KF (foto: Mette Presterud) I forbindelse med prosjektet har kommunen jevnlig delt erfaringer med Husbanken region Midt-Norge. Prosjektet er presentert på flere konferanser og samlinger. Ålesund kommune opplever stor interesse for dette prosjektet fra andre kommuner, og har lagt til rette for kunnskapsoverføring ved besøk til og besøk av andre kommuner. Foreløpige resultater > > 44 kommunale leiligheter er fristilt som et resultat av arbeidet, 33 har kjøpt egen bolig og 11 leier nå privat. > > 87 personer derav 26 barn har flyttet ut av kommunale utleieboliger > > 123 personer har mottatt bistand i forskjellig grad fra boveileder > > Bedre rullering på kommunale utleieboliger Prosjektet «Veien til egen bolig» er i hovedsak finansiert av Fylkesmannen sammen med kompetansetilskudd fra Husbanken på kroner Boligsosialt utviklingsprogram Ålesund kommune har siden 2009 vært en del av Husbankens boligsosiale utviklingsprogram i Region Midt- Norge. Boligsosialt utviklingsprogram er et langsiktig og forpliktende samarbeid mellom den enkelte kommune og Husbanken. I det langsiktige partnerskapet inngår blant annet kunnskapsutvikling, kompetanseheving, etablering av gode analyseverktøy og beslutningsgrunnlag, samt tiltak for bedre utnyttelse og samordning av Husbankens virkemidler. I programperioden gir Husbanken tilbud om faglig og finansiell støtte til utvikling av en helhetlig og lokalt tilpasset boligpolitikk. Ny programbeskrivelse blir iverksatt i 2013.

12 Områdeløft Saupstad-Kolstad i Trondheim Trondheim har tradisjonelt vært en by uten store levekårsforskjeller mellom bydelene og med lite segregering mellom ulike befolkningsgrupper. Levekårsundersøkelsen 2011 dokumenterer imidlertid relativt store geografiske forskjeller i demografi og levekår også i Trondheim. Noen bydeler har spesielt store utfordringer. En av disse er Saupstad-Kolstad. Saupstad skole, Foto: Trondheim kommune Saupstad Kolstad er Trondheims første drabantby, og de siste 40 årene er det gjort lite med offentlige rom, infrastruktur, grøntarealer og bygningsmiljøer i området. Samtidig viser nye levekårsdata at bydelen relativt sett har levekårsutfordringer. Saupstad-Kolstad er derfor valgt ut til å delta i Husbankens områdeløft fra Region Midt-Norge. - Områdeløftet skal resultere i et fysisk, sosialt og kulturelt løft som styrker bomiljøet og gjør bydelen mer attraktiv, sier seniorrådgiver Thomas Hugaas Molden fra Husbanken. Det kan for eksempel være å utvikle gode møtesteder i området, arbeide for attraktive, trygge og inkluderende bo- og oppvekstmiljøer, styrke foreningsliv og frivillighet, utvikle lokal ledelse og engasjement, eller å øke kvaliteten på uteområder og infrastruktur. I 2012 ble det igangsatt et tverrfaglig forprosjekt, som har hatt som oppgave å utrede og forankre et framtidig Områdeløft i bydelen Saupstad-Kolstad. Målet har vært å etablere nødvendig beslutningsgrunnlag for strategiske valg og framtidig satsing i bydelen med tanke på å styrke bomiljøet, forbedre levekårene og gjøre bydelen enda mer attraktiv. Forprosjektet avsluttes i februar Det legges også vekt på at metodikk, erfaringer, kunnskap og nettverk som prosjektet resulterer i skal komme andre bydeler i Trondheim til gode på sikt. I 2013 vil arbeidet med prosjektet Områdeløft Saupstad-Kolstad vektlegge bruken av tilskuddsmidlene innenfor tre hovedaktiviteter i oppstarten: > > kunnskaps- og kompetansehevende tiltak > > forankrings-, medvirknings- og informasjonstiltak > > fysiske tiltak Dette vil ruste organisasjonen i oppstartsfasen i arbeidet med områdeløftsatsingen i bydelen, sørge for medvirkning og informasjonsspredning blant beboere, samt synliggjøre et første konkret fysisk tiltak som kommer hele bydelens befolkning til gode.

13 13 Hva er områdeløft? Områdeløft innebærer en langsiktig satsing basert på gjensidig og forpliktende samarbeid mellom kommunen og Husbanken. Områdeløft skal bidra til gjennomføring av et helhetlig, varig, og lokalt forankret områdeutviklingsarbeid, i en utvalgt del av kommunen. Prosjekteier er Trondheim kommune, men arbeidet skal gjøres i samarbeid med beboere og næringsliv, med Husbanken, IMDi og andre relevante aktører. Husbanken tilbyr faglig og finansiell støtte til områdesatsingen i tråd med Husbankens «Program for Områdeløft». Kommunen har hovedansvaret for utviklingsarbeidet i områdeløft. Husbanken er kommunens partner og bidrar både med finansielle midler og kompetanse. Trondeim kommune har fått tilskudd fra Husbanken over statsbudsjettet på hhv. 1,5 mill. i 2012 og 2,5 mill. i Boligetablering i distriktene Boliger må til for å skape vekst Hitra, Flatanger og Grong deltar i regjeringens satsing «Boligetablering i distriktene». Kommunene erkjenner at en kombinasjon av mangel på boliger og lite boliger til leie og til salgs er til hinder for vekst i kommunene. Flatanger kommune Foto: Lisbeth Lein Grong kommune Foto: Geir Idar Freland Hitra kommune Foto: Carlos Rehaag Hitra og Flatanger har fått erfare at arbeidsplasser ikke er det eneste som må være på plass for å skape vekst i kommunene. Veksten i havbruksnæringen har ført til økt arbeidsinnvandring fra utlandet til begge kommunene. I tillegg er de populære fritidsboligkommuner hvor pengesterke hyttekjøpere konkurrerer ut de lokale boligkjøperne. Hitra kommune har et stort behov for utleieboliger, særlig for å dekke boligbehovet til det økende antallet arbeidsinnvandrere og til unge familier i etableringsfasen, og i 2012 fikk Hitra tilskuddsmidler fra Husbanken til bygging av 8 utleieleiligheter som skal tilbys disse to målgruppene. Grong kommune jobber aktivt med å markedsføre kommunen både som arbeidsplass og bosted for unge namdalinger som kan tenke seg å flytte til hjemkommunen etter endt utdanning. I 2012 fikk Grong kommune tilskuddsmidler til bygging av to enebolige r og et leilighetsbygg bestående av 4 leiligheter som skal bidra til å lokke unge familier og andre tilflyttere til kommunen. Fakta om distriktssatsingen Målet med ordningen er å øke boligtilbudet i mindre kommuner og å utvikle ny kunnskap og kompetanse om boligetablering i distriktene.

14 14 Foto: Samarbeid med andre statlige aktører gir økt måloppnåelse Husbanken Region Midt-Norge har i 2012 inngått toårige samarbeidsavtaler med regionens tre Fylkesmannsembeter. Avtalene har lagt grunnlaget for felles konferanser og flere utviklingsprosjekter. Integrerings- og Mangfolds direktoratet (IMDi), Barne,- ungdoms- og familieetaten (BUFetat) og NAV er de andre etatene som kontoret samarbeider med. Sammen med fylkesmannen i Møre og Romsdal har Husbanken arrangert to årlige boligsosiale konferanser for kommunene. Samarbeidet med Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har ført til at boligsosialt arbeid ble tema under Røroskonferansen. Andre arrangement sammen med Fylkesmannen har også tatt opp temaer som omsorgsboliger/sykehjem og universell utforming. Samarbeidet med IMDi har vært viktig for Husbanken, spesielt i arbeidet med bosetting av flyktninger der begge etatene har sammenfallende interesser. IMDi har blant annet deltatt sammen med Husbanken i dialogmøter og konferanser ute i kommunene. Region Midt-Norge har samarbeidsavtaler med følgende statlige aktører: IMDi KS Midt-Norge Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Fylkesmannen i Møre og Romsdal BUFetat (Ny avtale inngått i )

15 15 Egen ungdomsstrategi Samarbeidet med BUFetat har resultert i to utviklingsprosjekter i Levanger og Molde. Prosjektene er en del av Husbanken region Midt-Norges ungdomsstrategi som skal fremskaffe kunnskap og erfaringer med bosetting av ungdom i sårbare overgangsfaser. I prosjektet «På egne ben» i Levanger (2010) har man sett på hvordan man sikrer en best mulig overgang for ungdom som skal fra barnevernsinstitusjon til egen bolig. Målet er at ungdommene skal være best mulig rustet til å klare seg på egen hånd. Forprosjektet foreslo å opprette en egen ettervernstjeneste med samlokaliserte boliger for ungdom i målgruppen. En firemannsbolig er kjøpt inn til formålet, hvor målet er å bosette ungdommer og etablere etterverntjenesten. Etterverntjenesten skal sørge for et godt samarbeid og koordinere andre offentlige tjenester som ungdommene har behov for. I prosjektet «På egne ben Molde og omegn» er målet å bosette ungdom i sårbare overgangsfaser, men her har prosjektet utvidet målgruppen fra barnevern og enslige mindreårige, til å gjelde alle ungdommer med sammensatte vansker. I prosjektet er det foreslått en endring i hvordan kommunene organiserer tjenestene rettet mot utsatt ungdom. For mange av ungdommene krever det innsats på flere områder samtidig for at det skal gi varig og stabil endring. Kompetansetilskudd fra Husbanken Prosjektene fra Levanger og Molde er tildelt boligsosialt kompetansetilskudd fra Husbanken På egne ben Molde og omegn: 2011: kr 2012: kr På egne ben Levanger: 2010: kr 2011: kr Foto: Selvstendig boligkarriere for flyktninger Satsingen «Selvstendig boligkarriere for flyktninger» ble initiert av Husbanken region Midt-Norge i samarbeid med IMDI i Kommunene Volda, Ørsta, Stjørdal, Steinkjer og Trondheim fikk tilsammen 2,2 millioner i boligsosialt kompetansetilskudd for å bistå flyktninger i kommunale boliger til en selvstendig boligkarriere, enten gjennom eie eller leie i det private markedet. Målsettingen med prosjektene i nettverket er at de skal gi kunnskap om hvordan salg av kommunale utleieboliger til flyktninger kan gjøre kommunene bedre i stand til å tilpasse boligmassen til eksisterende behov, samt få en bedre gjennomstrømming i den kommunale boligmassen. I tillegg vil prosjektene gi mer kunnskap om hvordan man kan utnytte de boligsosiale virkemidlene for å gi bedre boløsninger for målgruppen. Husbanken Region Midt-Norge arrangerte i samarbeid med IMDi, en nettverkssamling i Ålesund i februar deltakere fra kommunene og IMDi fikk høre en engasjert Kristin Myklebust fra Ålesund kommunale eiendom KF fortelle om Boveilederprosjektet de startet opp i Prosjektet ble nominert til Statens tiltakspris mot bostedsløshet i Husbanken ønsker at erfaringene fra dette netverksarbeidet også skal komme de andre bosettingskommunene i regionen til gode. Vi vil følge opp arbeidet i nettverket for å sikre den ønskede kompetanse- og erfaringsoverføringen til andre aktører.

16 16 Miljø og energi Ranheimsveien 149, Trondheim. Omsorgsboliger i massivtre, bygd som passivhus. (Foto Husbanken, Birger Jensen) Husbanken Region Midt-Norge har nasjonalt fagansvar for området miljø og energi. Dette innebærer blant annet et ansvar for å utvikle og forvalte en spisskompetanse på vegne av hele Husbanken. I 2012 har Husbanken utarbeidet en strategi for energieffektivisering av eksisterende bebyggelse som skal bidra til 15 TWh energieffektivisering i bygninger innen Husbankens hovedfokus er bygningsmessige tiltak i eksisterende blokk- og småhusbebyggelse. Arbeidet med energieffektivisering skal ses i sammenheng med nasjonale målsettinger for universell utforming og byggeskikk. Barnehager Boligjuss Blakstadmodellen Byggeskikk Energi Forskning og utredning Grunnlån Internasjonalt arbeid Investeringstilskudd Klimatilpasning Kompetansetilskudd NS 3700 Lån Områdeløft Omsorgsboliger Passivhus Publikasjoner Regelverk Rente Statistikk Stedsutvikling Søknadsskjemaer Tilskudd Universell utforming Materialer

17 17 Passivhuset inntar volummarkedet neste trinn nullenergihus Hovedfokuset for oppgavene til Husbanken i regjeringens miljøhandlingsplan er redusert energibehov i bygningsmassen og økt fokus på eksisterende bebyggelse. Passivhusstandard er en viktig milepæl i arbeidet med å utvikle nullenergi-, plussenergi- og nullutslippshus. Både klimameldingen og bygningsmeldingen «Gode bygg for et bedre samfunn peker på dette». Regjeringens målsetting er passivhusnivå som forskriftsnivå fra 2015 og nullenergihus fra En rekke større passivhusprosjekter er under oppføring ved årsskiftet. Heimdal Bolig i Trondheim står for utbyggingen av det største boligområdet med passivhus i Norden med over 300 eneboliger, rekkehus og leiligheter. Ved Lerkendal bygger SiT over 600 hybelenheter i blokk som passivhus. Husbanken har i 2012 finansiert nesten 400 passivhusboliger i alle kategorier. Flere og flere aktører velger bygging av passivhus og markedet er nå klart for denne typen boliger. Blakstad VGS i Aust-Agder har siden 2009 bygd passivhus på oppdrag fra Froland kommune. Dette viser at også elever fra videregående skoler klarer å bygge passivhus. Lignende prosjekter er igangsatt i Mandal i Vest-Agder og i Åfjord i Sør-Trøndelag og på flere steder i Norge er slike prosjekter under planlegging. I Arendal bygger nå Skanska 40 boliger fordelt på småhus og boligblokker som nullenergihus. Prosjektet har fått status som pilotprosjekt i ZEB (Zero Emission Buildings). Signaler tyder på at stadig flere aktører i byggemarkedet ønsker å være tidlig ute med å teste fremtidens nullutslippsbygg og betalingsviljen er økende. Kampen om å skaffe seg markedsfortrinn på løsninger som er bedre enn passivhus ser ut til å være i gang. Under konferansen Passivhus Norden 2012 «fra lavenergibygg til plussenergibebyggelse» ble vi kjent med flere eksempler som bekrefter dette. Økende aktivitet i markedet for ambisiøs energirehabilitering Husbanken registrerer økende aktivitet i markedet for ambisiøs energirehabilitering i blokkbebyggelse, mens det er liten aktivitet på småhusmarkedet. Undersøkelser gjennomført i EKSBO-prosjektet viste at omtrent 85 prosent av energiforbruket i eksisterende bygg kommer fra småhus. Husbanken finansierte kun utbedring av 28 eneboliger og tomannsboliger i Husbanken har gitt kompetansemidler til to prosjekter som ønsker å bidra til økt ambisjonsnivå og økt omfang av energirehabilitering av småhus. Firmaet Bolig Enøk ønsker å bidra til en markedsintroduksjon av ambisiøse energiplaner, mens Sintef skal utvikle energikonsepter, energiplaner og spre kunnskap om rehabilitering av småhus. Prosjektene ble støtte med hhv og i kompetansemidler fra Husbanken. Prosjektene vil gi bidrag til prosjektet SEOPP som støttes av Forskningsrådet og ledes av Mesterhus. Husbanken, Enova og Sintef Byggforsk deltar også i dette prosjektet. Energieffektivisering står høyt på dagsorden i EU En reduksjon i energiforbruket blir sett på som et viktig klimatiltak som også kan bidra til å gjøre EU mindre avhengig av import. I 2012 ble EUs energieffektiviseringsdirektiv vedtatt. Dette forplikter EU til å redusere sitt samlede energiforbruk med 17 prosent fra 1990-nivå. Mange av de nødvendige tiltakene er forventet å komme i bygningssektoren. 40 prosent av EUs totale energiforbruk og 36 prosent av klimagassutslippene kommer fra bygningssektoren. For at direktivet skal bli gjeldende i Norge må det gå gjennom EØS-prosessen.

Husbankens fokus i boligpolitikken. Bård Øistensen administrerende direktør

Husbankens fokus i boligpolitikken. Bård Øistensen administrerende direktør Husbankens fokus i boligpolitikken Bård Øistensen administrerende direktør Husbanken bygde landet 2 Antall boliger Husbankens andel av igangsettingen 1953-2013 50 000 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000

Detaljer

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Fagdag Bosetting av flyktninger, Drammen 22.10.14 Birgit C Huse, Husbanken Region Sør Forslag til statsbudsjett 2015 Strategier og tiltak Flere vanskeligstilte

Detaljer

Bosetting av flyktninger

Bosetting av flyktninger Bosetting av flyktninger Hva kan Husbanken bidra med? Morten Sandvold avdelingsdirektør «Bolig er roten til alt godt» Bolig som den fjerde velferdspilaren Boligøkonomi, boligstandard og bomiljøkvalitet

Detaljer

Alle skal bo godt og trygt

Alle skal bo godt og trygt Alle skal bo godt og trygt Presentasjon av Husbankens virkemidler Geir Aasgaard 24. okt. 2013 1 Husbanken er underlagt KRD - Kommunal og regional Departementet Regjeringens viktigste boligpolitiske verktøy

Detaljer

Brrrettslaget 2011. Rehabilitering av. boligselskap? Oversikt over finaniseringsordninger fra. Husbanken og Enova. Drrrømmer du om et varmt

Brrrettslaget 2011. Rehabilitering av. boligselskap? Oversikt over finaniseringsordninger fra. Husbanken og Enova. Drrrømmer du om et varmt Brrrettslaget 2011 Rehabilitering av Oversikt over finaniseringsordninger fra Husbanken og Enova Drrrømmer du om et varmt og inkluderende? Rehabilitering er nøkkelen til et godt Lån og tilskudd fra Husbanken

Detaljer

Kommunens utfordringer og Husbankens virkemidler «Mellom bakker og berg», Solund 11.-12. sep. 2012

Kommunens utfordringer og Husbankens virkemidler «Mellom bakker og berg», Solund 11.-12. sep. 2012 Kommunens utfordringer og Husbankens virkemidler «Mellom bakker og berg», Solund 11.-12. sep. 2012 Mabel Johansen Regiondirektør Husbanken Region vest Husbankens hovedsatsingsområder Fremskaffe boliger

Detaljer

Helhetlig boligpolitikk Også i distriktene. Bård Øistensen administrerende direktør

Helhetlig boligpolitikk Også i distriktene. Bård Øistensen administrerende direktør Helhetlig boligpolitikk Også i distriktene Bård Øistensen administrerende direktør Husbanken ikke til å kjenne igjen? Fra generell til selektiv innretning Fra volum til kvalitet Fra investering til konsumentstøtte

Detaljer

Brrrettslaget Rehabilitering av. Oversikt over finaniseringsordninger fra. Husbanken og Enova. Drrrømmer du om et varmt. borettslag?

Brrrettslaget Rehabilitering av. Oversikt over finaniseringsordninger fra. Husbanken og Enova. Drrrømmer du om et varmt. borettslag? Brrrettslaget 2011 Rehabilitering av borettslag Oversikt over finaniseringsordninger fra Husbanken og Enova Drrrømmer du om et varmt og inkluderende borettslag? Rehabilitering er nøkkelen til et godt borettslag

Detaljer

Oppgradering for redusert energibehov og universell utforming. Lån- og tilskuddsmuligheter

Oppgradering for redusert energibehov og universell utforming. Lån- og tilskuddsmuligheter Oppgradering for redusert energibehov og universell utforming Lån- og tilskuddsmuligheter Drammen 11. oktober Husbanken, Birger Jensen / Solveig Paule For utfyllende informasjon: www.husbanken.no Lån og

Detaljer

HUSBANKENS VIRKEMIDLER

HUSBANKENS VIRKEMIDLER Kongsvinger 03.10.2014 HUSBANKENS VIRKEMIDLER Seniorrådgiver Geir Aasgaard Husbanken er underlagt Kommunal og moderniseringsdpt. Regjeringens viktigste boligpolitiske verktøy 10. okt. 2014 2 Organisasjonskart

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram. - et tilbud fra Husbanken

Boligsosialt utviklingsprogram. - et tilbud fra Husbanken - et tilbud fra Husbanken 2 er etablert som en langsiktig satsing basert på gjensidig forpliktende samarbeid mellom kommunen og Husbanken. Kommunene er Husbankens sentrale samarbeidspartner og vi har felles

Detaljer

Husbankens virkemidler og metoder. Osmund Kaldheim, adm. dir.

Husbankens virkemidler og metoder. Osmund Kaldheim, adm. dir. Husbankens virkemidler og metoder Osmund Kaldheim, adm. dir. Disposisjon 1. Husbankens rolle i finansiering av boliger 2. Befolkningsøkning og boligbehov 3. Krav i grunnlånet 4. Husbankens låneramme og

Detaljer

Statistikk for Husbankens tilskuddsordninger. 3. kvartal 2017

Statistikk for Husbankens tilskuddsordninger. 3. kvartal 2017 Statistikk for Husbankens tilskuddsordninger 3. kvartal 217 Hovedtrekk pr. 3. september Aktivitetsnivået fra årets tre første kvartaler gir en god indikasjon på årets aktivitetsnivå, men det er stor forskjell

Detaljer

GOD BRUK AV STATLIGE FINANSIELLE PRODUKTER

GOD BRUK AV STATLIGE FINANSIELLE PRODUKTER GOD BRUK AV STATLIGE FINANSIELLE PRODUKTER Alle skal bo trygt og godt Boliger og bygg skal ha god kvalitet Husbankens visjon 2 Programarbeid i husbanken region Midt-Norge Langsiktig utviklingsarbeid Husbanken

Detaljer

Husbanken og helhetlig boligplanlegging erfaringer, virkemidler og anbefalinger. Svein Hoelseth, sjefarkitekt, Husbanken sør

Husbanken og helhetlig boligplanlegging erfaringer, virkemidler og anbefalinger. Svein Hoelseth, sjefarkitekt, Husbanken sør Husbanken og helhetlig boligplanlegging erfaringer, virkemidler og anbefalinger Svein Hoelseth, sjefarkitekt, Husbanken sør Husbankens rolle i norsk boligpolitikk Statens viktigste virkemiddel mht. gjennomføring

Detaljer

Husbankens rolle og virkemidler

Husbankens rolle og virkemidler Husbankens rolle og virkemidler K5-NT Tommy Rønne Februar 2015 Noen satsninger Eksisterende boligmasse. Mange norske boliger mangler god nok funksjonalitet Utfordringer med flere eldre og personer med

Detaljer

Husbanken en støttespiller for kommunen

Husbanken en støttespiller for kommunen Husbanken en støttespiller for kommunen Plankonferansen i Hordaland 1.-2.november 2010 Regiondirektør Mabel Johansen Husbanken Region vest 4. okt. 2006 1 Husbanken - kommune Fokus på Bolig og velferd bolig

Detaljer

Økonomiske virkemidler og områdesatsing

Økonomiske virkemidler og områdesatsing Økonomiske virkemidler og områdesatsing Hvordan kan Husbankens økonomiske virkemidler i større grad støtte opp under måloppnåelse i områderettet innsats? Ane Hem Katrine Woll Per Erik Torp Vi vil si litt

Detaljer

Husbanken 2012. Orientering for Drammen Formannskap 12.6.12 Adm. direktør Bård Øistensen

Husbanken 2012. Orientering for Drammen Formannskap 12.6.12 Adm. direktør Bård Øistensen Husbanken 2012 Orientering for Drammen Formannskap 12.6.12 Adm. direktør Bård Øistensen Noen fakta 350 ansatte fordelt på 6 regionkontorer og 3 sentrale kontorer i Drammen Disponerer årlig mellom 15 og

Detaljer

GOD BRUK AV STATLIGE FINANSIELLE PRODUKTER

GOD BRUK AV STATLIGE FINANSIELLE PRODUKTER GOD BRUK AV STATLIGE FINANSIELLE PRODUKTER Alle skal bo trygt og godt Boliger og bygg skal ha god kvalitet Husbankens visjon 2 Programarbeid i husbanken Langsiktig utviklingsarbeid Husbanken satser størstedelen

Detaljer

Hvordan møte eldrebølge

Hvordan møte eldrebølge Hvordan møte eldrebølge Husbankens virkemidler Birgit C Huse, Rådgiver i Husbanken Husbanken er regjeringens viktigste redskap for å oppnå politiske målsettinger i boligpolitikken Om Husbanken Visjon:

Detaljer

Økt boligetablering i distriktene Erfaringer og kunnskap fra arbeid i og utenfor satsingen

Økt boligetablering i distriktene Erfaringer og kunnskap fra arbeid i og utenfor satsingen Økt boligetablering i distriktene Erfaringer og kunnskap fra arbeid i og utenfor satsingen Boligetablering i distriktene!! ; !B!;

Detaljer

Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid ( )

Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid ( ) Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Disposisjon Hvorfor strategi og hvilke aktører er med er i strategien Bakgrunn tidligere strategier og utfordringsbilde sett fra

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune 19.12.2014 1. Formalia Kommunens navn: Tønsberg kommune Programleder: Sten F. Gurrik Programstart: April 2014 Rapporteringsdato: 19.12.2014 Behandlet i

Detaljer

Nytt fra Husbanken. Bård Øistensen Administrerende direktør. 3. februar 2016

Nytt fra Husbanken. Bård Øistensen Administrerende direktør. 3. februar 2016 Nytt fra Husbanken Bård Øistensen Administrerende direktør 3. februar 2016 «Bolig er roten til alt godt» - en forutsetning for et godt liv Sammen med arbeid og helse et grunnleggende element i velferdsstaten

Detaljer

Husbankens grunnlån Husbankkonferansen Husbanken Midt-Norge Wenche Ervig

Husbankens grunnlån Husbankkonferansen Husbanken Midt-Norge Wenche Ervig Husbankens grunnlån Husbankkonferansen 2016 Husbanken Midt-Norge Wenche Ervig 2 Husbankens økonomiske rammer - 2017 Alle skal bo godt og trygt Låneramme: kr. 18 mrd Grunnlån - oppføring og oppgradering:

Detaljer

Bosetting av flyktninger

Bosetting av flyktninger Bosetting av flyktninger Hva kan Husbanken bidra med? Margot Telnes Reiondirektør Husbanken sør Alle skal bo godt og trygt 1 «Bolig er roten til alt godt» Bolig som den fjerde velferdspilaren Boligøkonomi,

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk April 2010

Husbankens månedsstatistikk April 2010 Husbankens månedsstatistikk April 2010 Hovedtall per 30.04.2010: 17 000 flere husstander får bostøtte Totalt 122 900 husstander fikk bostøtte i april i år. Dette er vel 17 000 flere enn i april i fjor.

Detaljer

FREMSKAFFELSE AV KOMMUNALE BOLIGER

FREMSKAFFELSE AV KOMMUNALE BOLIGER FREMSKAFFELSE AV KOMMUNALE BOLIGER Kommunale boliger Et godt botilbud eller fattigdomsfelle? Eller kanskje begge deler, litt avhengig av? 2 Rulleringsproblemet Erfaringer med kommunale boliger i kommunene

Detaljer

Blakstadkonferansen Birger Jensen Husbankens miljøgruppe

Blakstadkonferansen Birger Jensen Husbankens miljøgruppe Blakstadkonferansen 2012 Birger Jensen Husbankens miljøgruppe Husbankens miljøprogram Husbanken har hovedfokus på redusert energibruk og økt bruk av miljøvennlige materialer. Passivhusstandard er en viktig

Detaljer

Strategisk plattform 2014

Strategisk plattform 2014 Strategisk plattform 2014 De politiske føringene fra Stortinget, regjeringen og Kommunal- og moderniseringsdepartementet i statsbudsjett og tildelingsbrev gir rammene for Husbankens strategiske plattform.

Detaljer

Hur hanteras frågan om ökad tillgänglighet för att främja kvarboende i våra grannländer? Solveig Paule, avdelingsdirektør i Husbanken, Norge

Hur hanteras frågan om ökad tillgänglighet för att främja kvarboende i våra grannländer? Solveig Paule, avdelingsdirektør i Husbanken, Norge Hur hanteras frågan om ökad tillgänglighet för att främja kvarboende i våra grannländer? Solveig Paule, avdelingsdirektør i Husbanken, Norge Den norske regjeringens visjon for boligpolitikken «Alle skal

Detaljer

Utfordringer og muligheter for boliganskaffelse i kommunene i Østfold

Utfordringer og muligheter for boliganskaffelse i kommunene i Østfold Utfordringer og muligheter for boliganskaffelse i kommunene i Østfold Levekår for innvandrere Bolig, Østfold 7.2.2013 Seniorrådgiver i Husbanken region øst v/siri Sandbu 1 Alle skal bo godt og trygt Utfordringer

Detaljer

Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015. v/birgit C Huse, Husbanken sør

Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015. v/birgit C Huse, Husbanken sør Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015 v/birgit C Huse, Husbanken sør Husbanken`s visjon Alle skal bo godt og trygd Bo i egen bolig så lenge som mulig Bo i trygge

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk Februar 2010

Husbankens månedsstatistikk Februar 2010 Husbankens månedsstatistikk Februar 2010 Hovedtall per 28.02.2010: 16 300 flere husstander får bostøtte Totalt 119 248 husstander fikk bostøtte i februar i år. Dette er vel 16 300 flere enn i februar i

Detaljer

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet.

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Sentrale aktører og tjenester i kommunen har vært involvert i planarbeidet.

Detaljer

Den mest miljøvennlige energien er den som ikke blir brukt!

Den mest miljøvennlige energien er den som ikke blir brukt! Den mest miljøvennlige energien er den som ikke blir brukt! I tildelingsbrevet pekes det spesielt på at hensynet til miljø og universell utforming skal følges opp. Omsorgsboliger og sykehjem skal ha energieffektive

Detaljer

Husbankens time 23.11.2015

Husbankens time 23.11.2015 Husbankens time 1 Vi skal si litt om: Forslag til statsbudsjett 2016 Bostøtte Bosetting av flyktninger E-søknad bostøtte E-søknad startlån Veiviseren Læringsarenaer 2 Samarbeidsavtale 2013-2018 Mål 1.

Detaljer

Nytt fra Husbanken. Bård Øistensen administrerende direktør

Nytt fra Husbanken. Bård Øistensen administrerende direktør Nytt fra Husbanken Bård Øistensen administrerende direktør Husbankens rolle er å supplere markedet Husbanken er ingen generell boligbank Husbanken er regjeringens viktigste redskap til å oppnå politiske

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014 SLUTTRAPPORT - BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM â INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Detaljer

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sosialtjenesten i Asker Er utenfor NAV, men samlokalisert Sosialtjenesten >

Detaljer

«Husbankens tilskuddsordninger for bygg- og boligrehabilitering»

«Husbankens tilskuddsordninger for bygg- og boligrehabilitering» «Husbankens tilskuddsordninger for bygg- og boligrehabilitering» Monica Ketelsen Husbanken Region vest 1 Regjeringens visjon for boligpolitikken er visjonen for boligpolitikken. Husbanken skal supplere

Detaljer

Alle skal bo godt og trygt

Alle skal bo godt og trygt Alle skal bo godt og trygt Husbankens økonomiske virkemidler Britt-Nina Borge Ane Brorstad Mengshoel Husbanken en velferdsaktør på boligområdet 1. Vanskeligstilte på boligmarkedet skal kunne skaffe seg

Detaljer

Universell utforming - nødvendig for noen, bra for alle! Boligplanlegging i by Hageselskapet, Kristiansand

Universell utforming - nødvendig for noen, bra for alle! Boligplanlegging i by Hageselskapet, Kristiansand Universell utforming - nødvendig for noen, bra for alle! Boligplanlegging i by Hageselskapet, Kristiansand 22.09.16 Svein Hoelseth, sjefarkitekt, Husbanken Regjeringens visjon for boligpolitikken «Alle

Detaljer

Status Husbankens virkemidler Programnettverket «Boligframskaffelse» Bolig for velferd Værnes, v/torhild Skjetne

Status Husbankens virkemidler Programnettverket «Boligframskaffelse» Bolig for velferd Værnes, v/torhild Skjetne Status Husbankens virkemidler 2016 Programnettverket «Boligframskaffelse» Bolig for velferd Værnes, 24.11.16 v/torhild Skjetne Statsbudsjettet 2017 2 Forslag til Statsbudsjettet 2017 Husbanken spisser

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune 19.06. 1. Formalia Kommunens navn: Tønsberg kommune Programleder: Sten F. Gurrik Programstart: April 2014 Rapporteringsdato: 19.06. Behandlet i styringsgruppen:

Detaljer

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten - Effekter og muligheter Husbanken Region Bodø Hamarøy 17.09.2009 25. sep. 2009 1 Stortingsmelding nr 23 Om boligpolitikken Et godt sted

Detaljer

Dialogmøte om boligfremskaffelse. v/seniorrådgiver Lene L. Vikøren

Dialogmøte om boligfremskaffelse. v/seniorrådgiver Lene L. Vikøren Dialogmøte om boligfremskaffelse v/seniorrådgiver Lene L. Vikøren Alle skal bo godt og trygt 28.10.2016 Side 2 28.10.2016 Side 3 De økonomiske virkemidlene Bostøtte Grunnlån Tilskudd til utleieboliger

Detaljer

Husbanken region Midt-Norge. Programbeskrivelse. Boligsosialt utviklingsprogram

Husbanken region Midt-Norge. Programbeskrivelse. Boligsosialt utviklingsprogram Husbanken region Midt-Norge Programbeskrivelse Boligsosialt utviklingsprogram 2013-2016 www.husbanken.no Innledning Boligsosialt utviklingsprogramer Husbankens strategiske verktøy for å støtte opp under

Detaljer

Statistikk for Husbankens tilskuddsordninger. 2. kvartal 2017

Statistikk for Husbankens tilskuddsordninger. 2. kvartal 2017 Statistikk for Husbankens tilskuddsordninger 2. kvartal 217 Hovedtrekk for Husbankens tilskuddsordninger pr. 3. juni Første halvår kan gi indikasjoner på aktivitetsnivået, men det er stor forskjell fra

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk Juni 2010

Husbankens månedsstatistikk Juni 2010 Husbankens månedsstatistikk Juni 2010 Hovedtall per 30.06.2010: 17 600 flere husstander får bostøtte Totalt 125 100 husstander fikk bostøtte i juni i år. Dette er vel 17 600 flere enn i juni i fjor. I

Detaljer

Bolig tilpasset alle livssituasjoner Husbankens låne- og tilskottsordningar til oppgradering av bustaden

Bolig tilpasset alle livssituasjoner Husbankens låne- og tilskottsordningar til oppgradering av bustaden Bolig tilpasset alle livssituasjoner Husbankens låne- og tilskottsordningar til oppgradering av bustaden Skei 2.nov 217 Britt-Nina Borge og Anne Marie Løvik Eksisterende bygningsmasse 2 Illustrasjon Rune

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk September 2011

Husbankens månedsstatistikk September 2011 Husbankens månedsstatistikk September 2011 Hovedtall per 30.09.2011: Bostøtte I alt 120 762 husstander fikk innvilget bostøtte i september 2011. Dette er rundt 1 500 flere enn i september 2010. Det samlede

Detaljer

Helhetlig planlegging og bolig Byggeløfte. Alta kommune

Helhetlig planlegging og bolig Byggeløfte. Alta kommune Helhetlig planlegging og bolig Byggeløfte Alta kommune Bestilling Kort om prosjektet: hvorfor det valgte navnet? Hva er mål/ målene? Hvordan prosjektet ble satt i gang? Hvor kom ideen ifra? Hvordan prosjektet

Detaljer

Nytt fra Husbanken. Bård Øistensen Administrerende direktør

Nytt fra Husbanken. Bård Øistensen Administrerende direktør Nytt fra Husbanken Bård Øistensen Administrerende direktør Det har vært et krevende år 2 3 Urovekkende utviklingstrekk? 4 Husbankens rolle er å supplere markedet Husbanken er ingen generell boligbank Husbanken

Detaljer

Statistikk for Husbankens tilskuddsordninger. 1. kvartal 2017

Statistikk for Husbankens tilskuddsordninger. 1. kvartal 2017 Statistikk for Husbankens tilskuddsordninger 1. kvartal 217 Hovedtrekk for Husbankens tilskuddsordninger pr. 31. mars Første kvartal preges som regel av store forskjeller knyttet til hvert enkelt tilskudd.

Detaljer

Flere boliger og universell utforming. Mål og virkemidler Sigbjørn Spurkeland, Husbanken

Flere boliger og universell utforming. Mål og virkemidler Sigbjørn Spurkeland, Husbanken Flere boliger og universell utforming Mål og virkemidler Sigbjørn Spurkeland, Husbanken Husbankens rolle Husbanken er ingen generell boligbank Husbankens rolle er å supplere markedet Husbanken er regjeringens

Detaljer

Hvordan støtter tter Husbanken arbeidet med universell utforming?

Hvordan støtter tter Husbanken arbeidet med universell utforming? Hvordan støtter tter Husbanken arbeidet med universell utforming? overarkitekt Seksjon for bolig- og miljøkvalitet Husbanken region Midt-Norge Husbanken; 6 trinn mot UU 1. Utvikle kunnskap 2. Bygge bevissthet

Detaljer

Statistikk for Husbankens tilskuddsordninger. Januar August 2016

Statistikk for Husbankens tilskuddsordninger. Januar August 2016 Statistikk for Husbankens tilskuddsordninger Januar August 216 Hovedtrekk for Husbankens tilskuddsordninger pr. 31. august Husbanken forvalter totalt 1 forskjellige tilskuddsordninger knyttet til bolig

Detaljer

Fagdag boligtilpasning. Husbanken 1. oktober 2015 Tromsø

Fagdag boligtilpasning. Husbanken 1. oktober 2015 Tromsø Fagdag boligtilpasning Husbanken 1. oktober 2015 Tromsø Husbankens rolle supplere der markedet svikter Øke etterspørselsevnen til vanskeligstilte grupper Øke forsyningen av rimelige boliger Øke forsyningen

Detaljer

Velferdsteknologi Husbankens rolle. Kristiansand, 19. februar 2015 Rådgiver Karina Culley

Velferdsteknologi Husbankens rolle. Kristiansand, 19. februar 2015 Rådgiver Karina Culley Velferdsteknologi Husbankens rolle Kristiansand, 19. februar 2015 Rådgiver Karina Culley Husbankens tilnærming er boligpolitisk Vi skal: formidle kunnskap og erfaringer være orientert om utviklingen gi

Detaljer

Bolig for (økt ) velferd. Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken

Bolig for (økt ) velferd. Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken Bolig for (økt ) velferd Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken Visjon: Alle skal bo godt & trygt Nasjonale mål & innsatsområder En særlig innsats mot barnefamilier

Detaljer

Gardermoen 30. oktober 2009. Viseadministrerende direktør Bård Øistensen

Gardermoen 30. oktober 2009. Viseadministrerende direktør Bård Øistensen Fra bank til velferd! Gardermoen 30. oktober 2009 Viseadministrerende direktør Bård Øistensen Norsk boligpolitikk i verdenstoppen! Har frambrakt boforhold som er av de beste i verden til en svært lav kostnad

Detaljer

Bosetting av flyktninger

Bosetting av flyktninger Bosetting av flyktninger Hva kan Husbanken bidra med? Morten Sandvold avdelingsdirektør Usikre prognoser Færre asylsøkere til Norge enn prognosene 1.halvår 2300 i august, 4900 i september UDI s prognose

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-14/14007-1 67486/14 29.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

«Leve hele livet i egen bolig» Husbankens virkemidler Wenche Ervig

«Leve hele livet i egen bolig» Husbankens virkemidler Wenche Ervig «Leve hele livet i egen bolig» Husbankens virkemidler Wenche Ervig Om Husbanken 317 årsverk Disponerer 20-25 mrd. i årlig utlånsramme Finansierer ca. 5000 nybygde og 2000 utbedrede boliger Disponerer årlig

Detaljer

PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE. 1. Formalia for kommunen

PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE. 1. Formalia for kommunen PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE 1. Formalia for kommunen Navn: Drammen kommune Adresse: Engene 1, 3008 Drammen Kontaktperson hos søker: Navn: Lene

Detaljer

Husbanken Boligsosialt A4+ A5_A5 v4 Kopi Side 1. Boligsosialt utviklingsprogram et tilbud fra Husbanken

Husbanken Boligsosialt A4+ A5_A5 v4 Kopi Side 1. Boligsosialt utviklingsprogram et tilbud fra Husbanken Husbanken Boligsosialt A4+ A5_A5 v4 Kopi 09.02.10 10.53 Side 1 2010 Boligsosialt utviklingsprogram et tilbud fra Husbanken Husbanken Boligsosialt A4+ A5_A5 v4 Kopi 09.02.10 10.53 Side 2 Boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer

UTVIKLINGSPROGRAM BOLIGSOSIALT ARBEID

UTVIKLINGSPROGRAM BOLIGSOSIALT ARBEID UTVIKLINGSPROGRAM BOLIGSOSIALT ARBEID Drammen kommune 2. februar 21 Tone Danielsen, ass. regiondirektør 8. feb. 21 1 Husbanken og Drammen kommune Virkemidler 29: Tilskudd til videretildeling: 4 95 Tilskudd

Detaljer

Kristin Myraunet Hals og Ingrid Lindebø Knutsen Husbanken Midt-Norge 26.11.15

Kristin Myraunet Hals og Ingrid Lindebø Knutsen Husbanken Midt-Norge 26.11.15 Kristin Myraunet Hals og Ingrid Lindebø Knutsen Husbanken Midt-Norge 26.11.15 1. des. 2015 1 1 Hva skal vi snakke om? 1. Husbanken og hvordan vi jobber 2. Bolig for velferd 2014-2020 3. En særlig innsats

Detaljer

Arbeidsplan for deltakelse i prosjektet; Økt boligetablering i distriktet. Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap Flatanger Kommunestyre

Arbeidsplan for deltakelse i prosjektet; Økt boligetablering i distriktet. Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap Flatanger Kommunestyre Flatanger kommune Rådmann i Flatanger Saksmappe: 2012/1405-7 Saksbehandler: Rune Strøm Saksframlegg Arbeidsplan for deltakelse i prosjektet; Økt boligetablering i distriktet Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Bolig som forutsetning for god rehabilitering

Bolig som forutsetning for god rehabilitering Bolig som forutsetning for god rehabilitering Rusforum 2011 Bente Bergheim, Husbanken region Hammerfest 7. nov. 2011 1 Husbankens utvikling Fra generell boligforsyning til særlige boligsosiale utfordringer

Detaljer

Kristiansund kommune

Kristiansund kommune Kristiansund kommune Målsetninger for programperioden 2013 2016 Planlegging og organisering Boligsosial arbeidsgruppe er kommunens ressursteam i forbindelse med gjennomføring av programarbeidet. Kommunen

Detaljer

-RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012.

-RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012. 1 -RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012. På vegne av Bolig sosialt team, Balsfjord kommune v/ Rigmor Hamnvik November 2012 2

Detaljer

Husbanken ikke til å kjenne. igjen?

Husbanken ikke til å kjenne. igjen? Husbanken ikke til å kjenne Fra generell til selektiv innretning Fra volum til kvalitet Fra investering til konsumentstøtte Fra personmarked til kommune Økt satsing på kommuner med boligsosiale utfordringer

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk Januar 2010

Husbankens månedsstatistikk Januar 2010 Husbankens månedsstatistikk Januar 2010 Hovedtall per 31.01.2010: Bostøtten øker Totalt 116 425 husstander fikk bostøtte i januar i år. Dette er vel 15 760 flere enn i første termin i fjor. Totalt ble

Detaljer

GOD OG MÅLRETTET BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER MÅLGRUPPESATSING 18. OG 19. MARS TORHILD SKJETNE

GOD OG MÅLRETTET BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER MÅLGRUPPESATSING 18. OG 19. MARS TORHILD SKJETNE GOD OG MÅLRETTET BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER MÅLGRUPPESATSING 18. OG 19. MARS 2014 - TORHILD SKJETNE En god bolig er en generell forutsetning for å kunne delta i samfunnet Alle skal bo godt og trygt

Detaljer

Bolig for økt velferd

Bolig for økt velferd Bolig for økt velferd En målrettet innsats for at alle skal bo godt og trygt Administrerende direktør Bård Øistensen Boligsosial lederkonferanse 12. november 2015 «Bolig er roten til alt godt» - en forutsetning

Detaljer

HB 8.B.24. Veileder for boligsosialt kompetansetilskudd

HB 8.B.24. Veileder for boligsosialt kompetansetilskudd HB 8.B.24 Veileder for boligsosialt kompetansetilskudd INNLEDNING Fra 2017 er en del av tilskuddet innlemmet i rammetilskuddet til kommunene. Kommunene kan derfor ikke lenger søke om boligsosialt kompetansetilskudd.

Detaljer

HB 8.B.24. Veileder for. boligsosialt kompetansetilskudd. Alle skal bo godt og trygt

HB 8.B.24. Veileder for. boligsosialt kompetansetilskudd. Alle skal bo godt og trygt HB 8.B.24 Veileder for boligsosialt kompetansetilskudd Alle skal bo godt og trygt 2 Innhold Innledning Side 3 1. Formål Side 4 2. Tildelingskriterier Side 4 3. Tilskuddsutmåling Side 4 4. Prioriteringer

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk Mai 2014

Husbankens månedsstatistikk Mai 2014 Hovedtall per 31.05.2014: Grunnlån Husbankens månedsstatistikk Husbanken har gitt tilsagn om grunnlån til oppføring av 2 896 boliger ved utgangen av mai, en nedgang på 28 prosent sammenliknet med tilsvarende

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER GOD BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER

BOSETTING AV FLYKTNINGER GOD BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER BOSETTING AV FLYKTNINGER GOD BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER Utfordringer i bosettingsarbeidet Tilgang på egnet bolig 80,7 Senere familiegjenforening Integrering i lokalsamfunnet Økonomiske rammer Sekundærflytting

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk September 2012

Husbankens månedsstatistikk September 2012 Hovedtall per 30.09.2012: Startlån Husbankens månedsstatistikk De foreløpige rapportene fra kommunene viser at 7 418 personer har fått startlån hittil i år De samlede startlånutbetalingene fra kommunene

Detaljer

Tilrettelagte boliger for alle Kuben yrkesarena v/fagdirektør Roar Sand og seniorrådgiver Geir Aasgaard

Tilrettelagte boliger for alle Kuben yrkesarena v/fagdirektør Roar Sand og seniorrådgiver Geir Aasgaard Tilrettelagte boliger for alle Kuben yrkesarena 13.06.2014 v/fagdirektør Roar Sand og seniorrådgiver Geir Aasgaard Statsbudsjettet for 2014 Alle skal Alle bo skal godt bo og godt trygt og trygt Godt budsjett

Detaljer

Husbankens ordninger overfor boligbyggelag

Husbankens ordninger overfor boligbyggelag Husbankens ordninger overfor boligbyggelag Husbanken v/ Britt Nina Borge og Torben Blindheim Granfos, Lysaker 02.05.16 Husbankens rolle Husbanken er ingen generell boligbank Husbankens rolle er å supplere

Detaljer

Boligsosialt velferdsprogram

Boligsosialt velferdsprogram Boligsosialt velferdsprogram Søkekonferanse 15.05. 2013 Sverre Høynes Programkoordinator St. meld. nr. 17 (2012-2013) Byggje bu leve En bustadpolitikk for den einskilde, samfunnet og framtidige generasjonar

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram Region sør

Boligsosialt utviklingsprogram Region sør Boligsosialt utviklingsprogram Region sør Langsiktig og forpliktende samarbeid med utvalgte kommuner 1 INNHOLD Forpliktende samarbeid for økt boligsosial kompetanse... 3 Husbankens mål med satsingen...

Detaljer

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten - effekter og muligheter Husbanken Region Bodø 30-Mar-09 1 1 Stortingsmelding nr 23 Om boligpolitikken Et godt sted å bo er en viktig

Detaljer

Blakstadmodellen. Bygging av småhus i Froland kommune etter passivhusstandard

Blakstadmodellen. Bygging av småhus i Froland kommune etter passivhusstandard Bygging av småhus i Froland kommune etter passivhusstandard FROLAND KOMMUNE I AUST-AGDER 5.000 innbygger pr. 1. januar 2010. Ca. 2% befolkningsvekst i 2009. Ligger nord-vest for Arendal. Areal: 642 km2.

Detaljer

Statistikk for Husbankens tilskuddsordninger. Januar April 2016

Statistikk for Husbankens tilskuddsordninger. Januar April 2016 Statistikk for Husbankens tilskuddsordninger Januar April 216 Hovedtrekk for Husbankens tilskuddsordninger pr. 3. april Husbanken forvalter totalt 1 forskjellige tilskuddsordninger knyttet til bolig og

Detaljer

Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom

Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom Barn, ungdom, familier fattigdom sosial inkludering Nettverkskonferanse 12. og 13. november 2009 Karin Lindgård ass.regiondirektør Husbanken Region øst 20. nov.

Detaljer

Oppgradering av 70/80-talls kommunal utleiebolig- Moltemyrprosjektet. Skrevet av Terje Aasbø

Oppgradering av 70/80-talls kommunal utleiebolig- Moltemyrprosjektet. Skrevet av Terje Aasbø Oppgradering av 70/80-talls kommunal utleiebolig- Moltemyrprosjektet Skrevet av Terje Aasbø Innhold: Innledning: Side 3 Passivhus eller ikke: Side 4 Universell utforming Side 5 Prosjektet blir realisert

Detaljer

Flere egnede kommunale utleieboliger Husbankkonferansen Husbanken Midt-Norge Wenche Ervig

Flere egnede kommunale utleieboliger Husbankkonferansen Husbanken Midt-Norge Wenche Ervig Flere egnede kommunale utleieboliger Husbankkonferansen 2015 Husbanken Midt-Norge Wenche Ervig Kommunale utleieboliger Foto: Bjørn Erik Larsen, Bergens Tidende. Oppleves som stigmatiserende Mangler kontroll

Detaljer

Tilrettelagte boliger for alle «Kan jeg bli boende i min bolig livet ut»

Tilrettelagte boliger for alle «Kan jeg bli boende i min bolig livet ut» Tilrettelagte boliger for alle «Kan jeg bli boende i min bolig livet ut» Husbankens virkemidler Birgit C Huse, Region Sør Husbanken`s visjon Alle skal bo godt og trygd Bo i egen bolig så lenge som mulig

Detaljer

Prosjektrapport Barn og unge i kommunale utleieboliger

Prosjektrapport Barn og unge i kommunale utleieboliger Prosjektrapport Barn og unge i kommunale utleieboliger 2016 2017 Sak nr. 2016/1905 1 Innhold 1. Innledning..Side 3 2. Organisering, målgruppe og mål Side 4 3. Trygghet i de kommunale utleieboligene...side

Detaljer

Virkemidler i boligpolitikken

Virkemidler i boligpolitikken Virkemidler i boligpolitikken Hvordan møte en endret befolkningssammensetning i fremtiden? Svein Hoelseth, sjefarkitekt Husbanken Husbanken er regjeringens viktigste redskap for å oppnå politiske målsettinger

Detaljer

MØTEINNKALLING. Husnemnda. Side1. Møtedato: Steinkjer rådhus, Arve Skjeflo i Servicetorget. Tidspunkt: 09:00-11:00

MØTEINNKALLING. Husnemnda. Side1. Møtedato: Steinkjer rådhus, Arve Skjeflo i Servicetorget. Tidspunkt: 09:00-11:00 MØTEINNKALLING Husnemnda Møtedato: 28.05.2013 Møtested: Steinkjer rådhus, Arve Skjeflo i Servicetorget Tidspunkt: 09:00-11:00 Eventuelt forfall må varsles snarest på tlf. 74169104 eller e-post: gerd.hammer@steinkjer.kommune.no

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk Februar 2011

Husbankens månedsstatistikk Februar 2011 Husbankens månedsstatistikk Februar 2011 Hovedtall per 28.02.2011: 21 900 flere husstander får bostøtte Totalt 124 851 husstander fikk bostøtte i februar i år. Siden omleggingen av bostøtten i juli 2009

Detaljer

Skal det bo folk i utbygda?

Skal det bo folk i utbygda? Skal det bo folk i utbygda? - og hva skal de bo i? Marit Iversen Seniorrådgiver Husbanken region Bodø 29. jun. 2011 1 Husbanken en støttespiller i bosettingsarbeidet? Boligpolitikkens plass i lokal samfunnsutvikling

Detaljer

Husbanken arbeid med universell utforming og tilskuddsordninger. Solveig Paule, avd. dir. Husbanken vest

Husbanken arbeid med universell utforming og tilskuddsordninger. Solveig Paule, avd. dir. Husbanken vest Husbanken arbeid med universell utforming og tilskuddsordninger Solveig Paule, avd. dir. Husbanken vest Hovedmål i boligpolitikken statsbudsjettet 2017 Raskere boligbygging og gode byggekvaliteter Effektive

Detaljer