Husbanken Region Midt-Norge 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Husbanken Region Midt-Norge 2012"

Transkript

1 Husbanken Region Midt-Norge 2012 Flere søker kommunene om startlån s7 Passivhus inntar volummarkedet s17 Mange spennede FoU-oppdrag s31

2 2 Innholdsfortegnelse «Smakebiter fra 2012» 3 Nøkkeltall BOLIGSOSIALT ARBEID 6 Flere søker kommunene om startlån 7 Stor aktivitet på bostøtte i Ålesund: Boveiledertjeneste har sikret flere egen bolig 10 Områdeløft Saupstad-Kolstad i Trondheim 12 Boliger må til for å skape vekst 13 Samarbeid med andre statlige aktører gir økt måloppnåelse 14 Miljø og energi 16 Passivhuset inntar volummarkedet 17 neste trinn nullenergihus 17 Passivhus Norden Elever bygger kommunale passivhus 20 Fremtidens sykehjem i Ålesund 22 Kvalitetsboliger for studenter i Trondheim 24 Kompetansetilskudd tilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet 26 Universell utforming 27 Mer tilgjengelig og mer energieffektivt på Kattem BRl 28 Utarbeider funksjonsattest for boliger 29 Forskning og utvikling 30 Mange spennede FoU oppdrag i FoU-leveranser i Formidling 34 Flere bruker Husbanken.no 35 Arrangement - en viktig arena for kunnskapsformidling 36 Tabeller 38

3 3 «Smakebiter fra 2012» Husbankens oppdrag spenner over hele det bolig- og bygningspolitiske feltet. Husbanken er til stede over hele landet gjennom sine 6 regionkontor. De ulike kontorenes aktiviteter representerer Husbankens måloppnåelse i boligpolitikken. Dette blir hvert år framstilt i Husbankens offisielle årsmelding. Husbanken region Midt-Norge ønsker med denne publikasjonen å synliggjøre hvilke oppgaver og aktiviteter som har vært vektlagt i regionen vår i 2012 samt å framheve enkelte av de boligpolitiske resultatene som er oppnådd her hos oss. Vi tror disse smakebitene fra 2012 kan være en viktig inspirasjonskilde til ny giv og forsterket innsats, både for oss og for våre samarbeidspartnere i arbeidet framover. Det er jo artig å se at arbeidet nytter. I 2012 hadde Husbanken Region Midt-Norge oppstart av to viktige boligpolitiske satsinger; «Områdeløft Saupstad-Kolstad» i Trondheim og prosjekt «Boligetablering i distriktene». Mens arbeidet med Områdeløft er forankret i en eksisterende, bred boligpolitisk samarbeidsavtale mellom Trondheim kommune og Husbanken Midt-Norge, er distriktssatsinga et tre- årig nasjonalt forsøksprosjekt der Husbanken region Bodø har prosjektledelsen. Dette synliggjør to ulike måter Husbanken jobber på; et langsiktig og programmessig samarbeid med kommunene, mens vi på andre områder har et mer kortsiktig og prosjektrettet fokus. Fra 2015 har regjeringen signalisert at alle boliger skal bygges som passivhus. Kunnskap og kompetanse må spres i alle regioner og til mange aktører på tvers i Bygg-, anleggog eiendomsnæringen. I Åfjord bygger elevene ved Åfjord VGS passivhusboliger for vanskeligstilte. I dette prosjektet får både elever, lærere og byggherren god erfaring med bygging av passivhus. Dette er en god modell for kompetansespredning til mange aktører. I tillegg får kommunen gode utleieboliger for sine brukere, vi kaller det et kinderegg. Husbanken er opptatt av kunnskapsutvikling, og artikkelen vår om FoU-oppdrag viser hvilke kunnskapsbidrag som er levert i Like viktig er imidlertid de finansielle virkemidlene våre og den sammenhengen de brukes i. Husbankens låne- og tilskuddsmidler gir boliger med gode kvaliteter både for studenter, for syke og pleietrengende og for mennesker med nedsatt funksjonsevne samtidig som virkemidlene våre er viktige bidrag i arbeidet med å løse kommunenes boligsosiale utfordringer. Husbankens har en viktig jobb i å spre kunnskap og formidle resultatene av statens boligpolitiske innsats. Husbanken.no og regionale og nasjonale arrangement er kanaler som er viktig i den sammenheng. Denne lille publikasjonen er et ytterligere supplement. God lesning! Med vennlig hilsen Regiondirektør, Husbanken Region Midt-Norge Brit Tove Welde

4 4 Nøkkeltall 2012 Det er mange og ulike utfordringer på boligmarkedet som påvirker måten regionkontoret arbeidet med de finansielle virkemidlene på. Både startlån, grunnlån, tilskudd til utleieboliger, bostøtte og investeringstilskudd påvirkes like mye av nasjonale utviklingstrekk som lokale og varierende forhold. Forvaltningen av startlån og grunnlån er samlet i Husbankens totale låneramme. For 2012 foreligger det sentrale føringer om at startlån skal prioriteres, noe som forklarer nedgangen i tilsagn gitt til grunnlån. Nøkkeltall for husbanken region midt-norge Bostøtte Utbetalt beløp Antall mottakere Startlån Tilsagnsbeløp Grunnlån til oppføring Tilsagnsbeløp Antall boliger Grunnlån til utbedring Tilsagnsbeløp Antall boliger Boligtilskudd til etablering Tilsagnsbeløp Boligtilskudd til tilpasning Tilsagnsbeløp Boligtilskudd til utleieboliger Tilsagnsbeløp Antall boliger Investeringstilskudd Tilsagnsbeløp Antall boenheter En mer detaljert statstikk finner du vedlagt bak.

5 5 Bostøtte Bostøtte skal bidra til å redusere boutgiftene for husstander med lav inntekt. Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen, og det er kommunen som har all kontakt med søkere. Antall mottakere Utbetalt beløp Sum bostøtte Mottakere startlån Startlån er et boligsosialt virkemiddel som bidrar til at flere kan etablere seg og bli boende i egen eid bolig. Kommunene skal prioritere vanskeligstilte grupper i sitt arbeid med startlån. Hver enkelt kommune skal tilpasse bruken av startlån til egen sosial boligpolitikk og prioritere startlånmidler til vanskeligstilte i kommunen. Utbetalt beløp Sum startlån Grunnlån - oppføring Grunnlån kan benyttes til oppføring av nye boliger. Det blir stilt krav til kvalitet, miljø og universell utforming for å få grunnlån. Antall boliger Utbetalt beløp Lånebeløp kroner Antall boliger Grunnlån - utbedring Ved hovedombygging gjelder de samme kravene til universell utforming og miljø/energi som for nybygg. Ved annen utbedring krever Husbanken at utbedringsarbeidene har vesentlige elementer både av universell utforming og tiltak innenfor miljø/energi, og inngår i en helhetlig plan. Ved utbedring kan grunnlånet utgjøre inntil 100 % av de utbedringskostnadene Husbanken godkjenner. Antall boliger Utbetalt beløp Lånebeløp kroner Antall boliger

6 6 BOLIGSOSIALT ARBEID Mange trenger støtte til å etablere seg i og beholde en egnet bolig. Husbanken skal bistå den enkelte kommune med helhetlige løsninger for de som trenger hjelp på boligmarkedet. God bruk av startlån, boligtilskudd og bostøtte kan hjelpe flere til å eie sin egen bolig, eller til å etablere et stabilt boforhold i en utleiebolig. I arbeidet med å bosette vanskeligstilte på boligmarkedet samarbeider Husbanken med kommuner, andre statlige aktører, brukerorganisasjoner og frivillige aktører. Det er sentralt at brukerperspektivet blir ivaretatt i arbeidet. De kommunene med de største boligsosiale utfordringene deltar i Husbankens boligsosiale utviklingsprogram. Det boligsosiale utviklingsprogrammet er et langsiktig og forpliktende samarbeid mellom kommunene og Husbanken. Kommuner som ikke deltar, skal kunne høste erfaringer og kunnskap fra de kommunene som deltar i programmet. ungdom Helhetlig planlegging Boligjuss Boligsosialt Bostøtte Kommune Virkemidler Startlån Grunnlån tilskudd til etablering kommunale utleieboliger samarbeid boligsosialt programarbeid Kompetansetilskudd bolig

7 7 Flere søker kommunene om startlån Husbanken lånte ut over 1.1 milliard kroner til Midt-Norske kommuner for videre lån til sine innbyggere. Tilsvarende beløp i 2011 var 807 mill. kroner. Etterspørselen etter startlån i Midt-Norge har dermed økt med 326 millioner fra 2011 til Startlån er et av de viktigste boligpolitiske virkemidlene fra Husbanken. Lånet forvaltes av kommunene som låner pengene fra Husbanken. Startlånet har en sosial profil, og er et virkemiddel til grupper med svak økonomi som har problemer med å skaffe seg privat finansiering til egen bolig. I 2012 ble startlånsmidlene fra Husbanken fordelt til kommunene inntil fire ganger i året. Husbanken har i tillegg satt en betingelse for at midlene skal være fordelt på søkerne før de søker om ny bevilgning. Dette innebærer en fortløpende rapportering fra kommunenes side, og bedre kontroll over fordelingen av midlene. -Tanken bak oppdelingen var å sikre at midlene skulle komme hurtig i omløp slik at vi kunne prioritere kommunene med størst etterspørsel etter startlån. Alle bevilgninger til kommunene hadde en en gyldighet på 3 måneder. Pengene kommer andre kommuner til gode, når bevilgningen til kommunene blir trukket tilbake på grunn av manglende utbetalingsanmodning. I 2012 ble hele lånerammen for startlån i region Midt-Norge disponert, sier avdelingsdirektør Per Ove Jensen, ved Husbanken Region Midt-Norge. Utbetalt beløp Startlånsaktivitet i regionen Møre og Romsdal Sør- Trøndelag Nord- Trøndelag Møre og Romsdal Sør- Trøndelag Nord- Trøndelag

8 8 Stor etterspørsel etter grunnlån i 2012 Husbankens grunnlån til bygging og utbedring av boliger er også kraftig etterspurt. Den totale rammen for grunnlån i region Midt-Norge i 2012 var 2,4 milliarder kroner. Ved inngangen til 2013 hadde Region Midt-Norge inn søknader på til sammen 1,5 milliarder kroner, som stod i kø for utbetaling. -Tilsagn på grunnlån i 2012 i Midt-Norge viser en nedgang fra 2011 til For nye boliger var nedgangen fra 1,4 mrd. i 2011 til 944 mill. i For lån til utbedring er det en nedgang fra 178,5 mill i 2011 til 85,3 mill i Grunnlån til kjøp økte derimot fra 5,7 mill i 2011 til 33,3 mill i Grunnlån til kjøp gis i hovedsak til kommuner for kjøp av kommunale utleieboliger, sier Jensen. Forvaltningen av startlån og grunnlån er samlet i Husbankens totale låneramme. For 2012 foreligger det sentrale føringer om at s tartlån skal prioriteres. Dette forklarer nedgangen på tilsagn til grunnlån. - Det er stor etterspørsel etter Husbankens virkemidler. Rammen for grunnlån i 2012 ble brukt opp og vi tar med oss en kø på 1,5 milliarder inn i 2013, forteller avdelingsdirektør Per Ove Jensen ved Husbanken Region Midt-Norge. (Foto Husbanken, Birger Jensen) Kva er grunnlån Grunnlånet kan nyttast til å byggje nye bustader, utbetring av bustader, ombygging av bygningar til bustader, og kjøp av nye og brukte utleigebustader for prioriterte grupper. Det blir stilt krav til kvalitet, miljø og universell utforming for å få grunnlån. Grunnlånet kan nyttast til > > nye bustader > > utbetring av bustader > > ombygging av bygningar til bustader > > kjøp av nye og brukte utleigebustader. Ein kan òg søkje om grunnlån til barnehagar, studentbustader og andre lokale, som grendehus og felleslokale som er ein naturlig del av bumiljøet. Søknad skal sendast til Husbankens regionkontor. Kva er startlån Startlån er ei låneordning for dei som slit med å etablere seg på bustadmarknaden eller har vanskar med å bli buande i bustaden sin. Det er kommunane som tek i mot og behandlar søknadar om startlån. Økonomisk vanskelegstilte husstandar, barnefamiliar, einslege forsørgjarar og flyktningar kan søkje om startlån. Desse kan få startlån: > > økonomisk vanskelegstilte husstandar > > barnefamiliar > > einslege forsørgjarar > > personar med nedsett funksjonsevne > > flyktningar > > personar med opphaldsløyve på humanitært grunnlag Det er kommunen som tek imot og behandlar søknader om startlån.

9 9 Stor aktivitet på bostøtte i 2012 Bostøtte skal bidra til å redusere boutgiftene for husstander med lav inntekt. Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen, og det er kommunen som har all kontakt med søkerne. Husbanken skal bidra til at bostøtteansvarlige i kommunene er kjent med regelverket og Husbankens bostøttesystem. I tillegg behandler Husbanken klager på vedtak om bostøtte. Opplæring og kurs for kommunale saksbehandlere er også en viktig oppgave for Husbanken. I 2012 deltok 42 saksbehandlere fra 30 kommuner på kurs arrangert i region Midt-Norge. Her gis det opplæring i regelverk, Husbankens bostøttesystem og gjennomgang av søknadsskjemaet. Husbanken Region Midt-Norge har jobbet aktivt mot kommunene for å få støtteberettigede inn i ordningen. Vi mener fortsatt at det kan være et underforbruk av bostøtte, da det muligens er flere som ikke kjenner til ordningen. Opprydding i søknader til unge uføre saker der unge uføre kan ha fått for lav bostøtte, i tillegg til 345 unge uføre som kan ha fått avslag på feil grunnlag. Ny lov om bostøtte fra 2013 Bostøtte har vært regulert i lov om Husbanken og tilhørende forskrifter. Kommunal- og regionaldepartementet ønsket å samle regelverket for bostøtte i en egen lov. Den nye loven skal styrke personvernet og sørge for automatisk etterkontroll av inntektsgrunnlaget. I tillegg blir det lansert en uavhengig klagenemnd. Husbanken skal behandle alle førstegangsklager. Dersom søker er uenig i vedtak etter klagebehandling kan det klages på nytt. I de tilfeller at Husbanken opprettholder sitt vedtak, vil ny klage bli videresendt til en uavhengig klagenemnd. Ny bostøttelov ble gjeldende fra Grunnet endringer i trygdekodene hos NAV har flere unge urføre mottatt for lav bostøtte eller fått avslag på feil grunnlag. I 2012 har Husbanken revurdert 220

10 10 Ålesund: Boveiledertjeneste har sikret flere egen bolig Siden 2010 har Ålesund kommune bistått innbyggere som sliter med å etablere seg i en egen bolig ved hjelp av en boveiledertjeneste. De gode resultatene fra arbeidet har skapt nasjonal interesse, og ifølge kommunen er tjenesten lett å administrere og kan enkelt overføres til andre kommuner. Boveiledertjenesten bistår beboere i kommunale utleieboliger med leting etter egnede boliger, hjelp og veiledning i søknadsprosesser og finansiering som startlån. Prosjektet er støttet med midler fra Husbanken og Fylkesmannen. -Gjennom prosjektet «Veien til egen bolig» har vi i de siste årene oppnådd gode resultater med å hjelpe vanskeligstilte med å kjøpe egen bolig, sier daglig leder Peer Volstad i Ålesund kommunale eiendom KF. -Siden oppstarten av prosjektet i oktober 2010 har 36 familier fått bistand til kjøp av egen bolig fra kommunen. Dette har frigjort kommunale utleieboliger for andre boligsøkere. I 2012 alene ble 15 familier boligeiere ved hjelp av denne tjenesten, sier Volstad. I tilbudet til innbyggerne legger kommunen spesielt vekt på samarbeid med andre etater som er involvert i det boligsosiale arbeidet som for eksempel Nav, flyktningkontoret. Saksbehandleren for tildeling av bolig jobber tett med miljøarbeidere. Enheten som leier ut boliger skal følge med på botiden til leietakerne, og vil oppfordre og motivere dem til å søke på kommunens og Husbankens ordninger. Miljøarbeideren skal følge opp leietakerne og hjelpe til med kjøp og flytting. Boveiledertjenesten har også bistått beboere i kommunale utleieboliger med flytting til private leieboliger der dette har vært ønskelig for den enkelte familie. I prosjektperioden har 11 familier fått hjelp til dette. Ålesund sentrum (Foto Husbanken, Birger Jensen)

11 11 Nominert til Statens tiltakspris for bostedsløshet. For arbeidet med boveiledertjenesten ble Ålesund kommune nominert til Statens tiltakspris for bekjempelse av bostedsløshet. Jyruen fremhevet at prosjektet har satt de boligsosiale virkemidlene i sammenheng med kommunens øvrige boligarbeid, og at det er utviklet en modell som er ukomplisert, enkel å administrere og lett å kopiere. Kommunen har vist risikovillighet og fleksibilitet i bruk av startlån og har utvist tiltro og ansvar overfor bruker. Boveileder Kristin Myklebust og Trine Ulla, avdelingsleder Ålesund kommunale eiendom KF (foto: Mette Presterud) I forbindelse med prosjektet har kommunen jevnlig delt erfaringer med Husbanken region Midt-Norge. Prosjektet er presentert på flere konferanser og samlinger. Ålesund kommune opplever stor interesse for dette prosjektet fra andre kommuner, og har lagt til rette for kunnskapsoverføring ved besøk til og besøk av andre kommuner. Foreløpige resultater > > 44 kommunale leiligheter er fristilt som et resultat av arbeidet, 33 har kjøpt egen bolig og 11 leier nå privat. > > 87 personer derav 26 barn har flyttet ut av kommunale utleieboliger > > 123 personer har mottatt bistand i forskjellig grad fra boveileder > > Bedre rullering på kommunale utleieboliger Prosjektet «Veien til egen bolig» er i hovedsak finansiert av Fylkesmannen sammen med kompetansetilskudd fra Husbanken på kroner Boligsosialt utviklingsprogram Ålesund kommune har siden 2009 vært en del av Husbankens boligsosiale utviklingsprogram i Region Midt- Norge. Boligsosialt utviklingsprogram er et langsiktig og forpliktende samarbeid mellom den enkelte kommune og Husbanken. I det langsiktige partnerskapet inngår blant annet kunnskapsutvikling, kompetanseheving, etablering av gode analyseverktøy og beslutningsgrunnlag, samt tiltak for bedre utnyttelse og samordning av Husbankens virkemidler. I programperioden gir Husbanken tilbud om faglig og finansiell støtte til utvikling av en helhetlig og lokalt tilpasset boligpolitikk. Ny programbeskrivelse blir iverksatt i 2013.

12 Områdeløft Saupstad-Kolstad i Trondheim Trondheim har tradisjonelt vært en by uten store levekårsforskjeller mellom bydelene og med lite segregering mellom ulike befolkningsgrupper. Levekårsundersøkelsen 2011 dokumenterer imidlertid relativt store geografiske forskjeller i demografi og levekår også i Trondheim. Noen bydeler har spesielt store utfordringer. En av disse er Saupstad-Kolstad. Saupstad skole, Foto: Trondheim kommune Saupstad Kolstad er Trondheims første drabantby, og de siste 40 årene er det gjort lite med offentlige rom, infrastruktur, grøntarealer og bygningsmiljøer i området. Samtidig viser nye levekårsdata at bydelen relativt sett har levekårsutfordringer. Saupstad-Kolstad er derfor valgt ut til å delta i Husbankens områdeløft fra Region Midt-Norge. - Områdeløftet skal resultere i et fysisk, sosialt og kulturelt løft som styrker bomiljøet og gjør bydelen mer attraktiv, sier seniorrådgiver Thomas Hugaas Molden fra Husbanken. Det kan for eksempel være å utvikle gode møtesteder i området, arbeide for attraktive, trygge og inkluderende bo- og oppvekstmiljøer, styrke foreningsliv og frivillighet, utvikle lokal ledelse og engasjement, eller å øke kvaliteten på uteområder og infrastruktur. I 2012 ble det igangsatt et tverrfaglig forprosjekt, som har hatt som oppgave å utrede og forankre et framtidig Områdeløft i bydelen Saupstad-Kolstad. Målet har vært å etablere nødvendig beslutningsgrunnlag for strategiske valg og framtidig satsing i bydelen med tanke på å styrke bomiljøet, forbedre levekårene og gjøre bydelen enda mer attraktiv. Forprosjektet avsluttes i februar Det legges også vekt på at metodikk, erfaringer, kunnskap og nettverk som prosjektet resulterer i skal komme andre bydeler i Trondheim til gode på sikt. I 2013 vil arbeidet med prosjektet Områdeløft Saupstad-Kolstad vektlegge bruken av tilskuddsmidlene innenfor tre hovedaktiviteter i oppstarten: > > kunnskaps- og kompetansehevende tiltak > > forankrings-, medvirknings- og informasjonstiltak > > fysiske tiltak Dette vil ruste organisasjonen i oppstartsfasen i arbeidet med områdeløftsatsingen i bydelen, sørge for medvirkning og informasjonsspredning blant beboere, samt synliggjøre et første konkret fysisk tiltak som kommer hele bydelens befolkning til gode.

13 13 Hva er områdeløft? Områdeløft innebærer en langsiktig satsing basert på gjensidig og forpliktende samarbeid mellom kommunen og Husbanken. Områdeløft skal bidra til gjennomføring av et helhetlig, varig, og lokalt forankret områdeutviklingsarbeid, i en utvalgt del av kommunen. Prosjekteier er Trondheim kommune, men arbeidet skal gjøres i samarbeid med beboere og næringsliv, med Husbanken, IMDi og andre relevante aktører. Husbanken tilbyr faglig og finansiell støtte til områdesatsingen i tråd med Husbankens «Program for Områdeløft». Kommunen har hovedansvaret for utviklingsarbeidet i områdeløft. Husbanken er kommunens partner og bidrar både med finansielle midler og kompetanse. Trondeim kommune har fått tilskudd fra Husbanken over statsbudsjettet på hhv. 1,5 mill. i 2012 og 2,5 mill. i Boligetablering i distriktene Boliger må til for å skape vekst Hitra, Flatanger og Grong deltar i regjeringens satsing «Boligetablering i distriktene». Kommunene erkjenner at en kombinasjon av mangel på boliger og lite boliger til leie og til salgs er til hinder for vekst i kommunene. Flatanger kommune Foto: Lisbeth Lein Grong kommune Foto: Geir Idar Freland Hitra kommune Foto: Carlos Rehaag Hitra og Flatanger har fått erfare at arbeidsplasser ikke er det eneste som må være på plass for å skape vekst i kommunene. Veksten i havbruksnæringen har ført til økt arbeidsinnvandring fra utlandet til begge kommunene. I tillegg er de populære fritidsboligkommuner hvor pengesterke hyttekjøpere konkurrerer ut de lokale boligkjøperne. Hitra kommune har et stort behov for utleieboliger, særlig for å dekke boligbehovet til det økende antallet arbeidsinnvandrere og til unge familier i etableringsfasen, og i 2012 fikk Hitra tilskuddsmidler fra Husbanken til bygging av 8 utleieleiligheter som skal tilbys disse to målgruppene. Grong kommune jobber aktivt med å markedsføre kommunen både som arbeidsplass og bosted for unge namdalinger som kan tenke seg å flytte til hjemkommunen etter endt utdanning. I 2012 fikk Grong kommune tilskuddsmidler til bygging av to enebolige r og et leilighetsbygg bestående av 4 leiligheter som skal bidra til å lokke unge familier og andre tilflyttere til kommunen. Fakta om distriktssatsingen Målet med ordningen er å øke boligtilbudet i mindre kommuner og å utvikle ny kunnskap og kompetanse om boligetablering i distriktene.

14 14 Foto: Samarbeid med andre statlige aktører gir økt måloppnåelse Husbanken Region Midt-Norge har i 2012 inngått toårige samarbeidsavtaler med regionens tre Fylkesmannsembeter. Avtalene har lagt grunnlaget for felles konferanser og flere utviklingsprosjekter. Integrerings- og Mangfolds direktoratet (IMDi), Barne,- ungdoms- og familieetaten (BUFetat) og NAV er de andre etatene som kontoret samarbeider med. Sammen med fylkesmannen i Møre og Romsdal har Husbanken arrangert to årlige boligsosiale konferanser for kommunene. Samarbeidet med Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har ført til at boligsosialt arbeid ble tema under Røroskonferansen. Andre arrangement sammen med Fylkesmannen har også tatt opp temaer som omsorgsboliger/sykehjem og universell utforming. Samarbeidet med IMDi har vært viktig for Husbanken, spesielt i arbeidet med bosetting av flyktninger der begge etatene har sammenfallende interesser. IMDi har blant annet deltatt sammen med Husbanken i dialogmøter og konferanser ute i kommunene. Region Midt-Norge har samarbeidsavtaler med følgende statlige aktører: IMDi KS Midt-Norge Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Fylkesmannen i Møre og Romsdal BUFetat (Ny avtale inngått i )

15 15 Egen ungdomsstrategi Samarbeidet med BUFetat har resultert i to utviklingsprosjekter i Levanger og Molde. Prosjektene er en del av Husbanken region Midt-Norges ungdomsstrategi som skal fremskaffe kunnskap og erfaringer med bosetting av ungdom i sårbare overgangsfaser. I prosjektet «På egne ben» i Levanger (2010) har man sett på hvordan man sikrer en best mulig overgang for ungdom som skal fra barnevernsinstitusjon til egen bolig. Målet er at ungdommene skal være best mulig rustet til å klare seg på egen hånd. Forprosjektet foreslo å opprette en egen ettervernstjeneste med samlokaliserte boliger for ungdom i målgruppen. En firemannsbolig er kjøpt inn til formålet, hvor målet er å bosette ungdommer og etablere etterverntjenesten. Etterverntjenesten skal sørge for et godt samarbeid og koordinere andre offentlige tjenester som ungdommene har behov for. I prosjektet «På egne ben Molde og omegn» er målet å bosette ungdom i sårbare overgangsfaser, men her har prosjektet utvidet målgruppen fra barnevern og enslige mindreårige, til å gjelde alle ungdommer med sammensatte vansker. I prosjektet er det foreslått en endring i hvordan kommunene organiserer tjenestene rettet mot utsatt ungdom. For mange av ungdommene krever det innsats på flere områder samtidig for at det skal gi varig og stabil endring. Kompetansetilskudd fra Husbanken Prosjektene fra Levanger og Molde er tildelt boligsosialt kompetansetilskudd fra Husbanken På egne ben Molde og omegn: 2011: kr 2012: kr På egne ben Levanger: 2010: kr 2011: kr Foto: Selvstendig boligkarriere for flyktninger Satsingen «Selvstendig boligkarriere for flyktninger» ble initiert av Husbanken region Midt-Norge i samarbeid med IMDI i Kommunene Volda, Ørsta, Stjørdal, Steinkjer og Trondheim fikk tilsammen 2,2 millioner i boligsosialt kompetansetilskudd for å bistå flyktninger i kommunale boliger til en selvstendig boligkarriere, enten gjennom eie eller leie i det private markedet. Målsettingen med prosjektene i nettverket er at de skal gi kunnskap om hvordan salg av kommunale utleieboliger til flyktninger kan gjøre kommunene bedre i stand til å tilpasse boligmassen til eksisterende behov, samt få en bedre gjennomstrømming i den kommunale boligmassen. I tillegg vil prosjektene gi mer kunnskap om hvordan man kan utnytte de boligsosiale virkemidlene for å gi bedre boløsninger for målgruppen. Husbanken Region Midt-Norge arrangerte i samarbeid med IMDi, en nettverkssamling i Ålesund i februar deltakere fra kommunene og IMDi fikk høre en engasjert Kristin Myklebust fra Ålesund kommunale eiendom KF fortelle om Boveilederprosjektet de startet opp i Prosjektet ble nominert til Statens tiltakspris mot bostedsløshet i Husbanken ønsker at erfaringene fra dette netverksarbeidet også skal komme de andre bosettingskommunene i regionen til gode. Vi vil følge opp arbeidet i nettverket for å sikre den ønskede kompetanse- og erfaringsoverføringen til andre aktører.

16 16 Miljø og energi Ranheimsveien 149, Trondheim. Omsorgsboliger i massivtre, bygd som passivhus. (Foto Husbanken, Birger Jensen) Husbanken Region Midt-Norge har nasjonalt fagansvar for området miljø og energi. Dette innebærer blant annet et ansvar for å utvikle og forvalte en spisskompetanse på vegne av hele Husbanken. I 2012 har Husbanken utarbeidet en strategi for energieffektivisering av eksisterende bebyggelse som skal bidra til 15 TWh energieffektivisering i bygninger innen Husbankens hovedfokus er bygningsmessige tiltak i eksisterende blokk- og småhusbebyggelse. Arbeidet med energieffektivisering skal ses i sammenheng med nasjonale målsettinger for universell utforming og byggeskikk. Barnehager Boligjuss Blakstadmodellen Byggeskikk Energi Forskning og utredning Grunnlån Internasjonalt arbeid Investeringstilskudd Klimatilpasning Kompetansetilskudd NS 3700 Lån Områdeløft Omsorgsboliger Passivhus Publikasjoner Regelverk Rente Statistikk Stedsutvikling Søknadsskjemaer Tilskudd Universell utforming Materialer

17 17 Passivhuset inntar volummarkedet neste trinn nullenergihus Hovedfokuset for oppgavene til Husbanken i regjeringens miljøhandlingsplan er redusert energibehov i bygningsmassen og økt fokus på eksisterende bebyggelse. Passivhusstandard er en viktig milepæl i arbeidet med å utvikle nullenergi-, plussenergi- og nullutslippshus. Både klimameldingen og bygningsmeldingen «Gode bygg for et bedre samfunn peker på dette». Regjeringens målsetting er passivhusnivå som forskriftsnivå fra 2015 og nullenergihus fra En rekke større passivhusprosjekter er under oppføring ved årsskiftet. Heimdal Bolig i Trondheim står for utbyggingen av det største boligområdet med passivhus i Norden med over 300 eneboliger, rekkehus og leiligheter. Ved Lerkendal bygger SiT over 600 hybelenheter i blokk som passivhus. Husbanken har i 2012 finansiert nesten 400 passivhusboliger i alle kategorier. Flere og flere aktører velger bygging av passivhus og markedet er nå klart for denne typen boliger. Blakstad VGS i Aust-Agder har siden 2009 bygd passivhus på oppdrag fra Froland kommune. Dette viser at også elever fra videregående skoler klarer å bygge passivhus. Lignende prosjekter er igangsatt i Mandal i Vest-Agder og i Åfjord i Sør-Trøndelag og på flere steder i Norge er slike prosjekter under planlegging. I Arendal bygger nå Skanska 40 boliger fordelt på småhus og boligblokker som nullenergihus. Prosjektet har fått status som pilotprosjekt i ZEB (Zero Emission Buildings). Signaler tyder på at stadig flere aktører i byggemarkedet ønsker å være tidlig ute med å teste fremtidens nullutslippsbygg og betalingsviljen er økende. Kampen om å skaffe seg markedsfortrinn på løsninger som er bedre enn passivhus ser ut til å være i gang. Under konferansen Passivhus Norden 2012 «fra lavenergibygg til plussenergibebyggelse» ble vi kjent med flere eksempler som bekrefter dette. Økende aktivitet i markedet for ambisiøs energirehabilitering Husbanken registrerer økende aktivitet i markedet for ambisiøs energirehabilitering i blokkbebyggelse, mens det er liten aktivitet på småhusmarkedet. Undersøkelser gjennomført i EKSBO-prosjektet viste at omtrent 85 prosent av energiforbruket i eksisterende bygg kommer fra småhus. Husbanken finansierte kun utbedring av 28 eneboliger og tomannsboliger i Husbanken har gitt kompetansemidler til to prosjekter som ønsker å bidra til økt ambisjonsnivå og økt omfang av energirehabilitering av småhus. Firmaet Bolig Enøk ønsker å bidra til en markedsintroduksjon av ambisiøse energiplaner, mens Sintef skal utvikle energikonsepter, energiplaner og spre kunnskap om rehabilitering av småhus. Prosjektene ble støtte med hhv og i kompetansemidler fra Husbanken. Prosjektene vil gi bidrag til prosjektet SEOPP som støttes av Forskningsrådet og ledes av Mesterhus. Husbanken, Enova og Sintef Byggforsk deltar også i dette prosjektet. Energieffektivisering står høyt på dagsorden i EU En reduksjon i energiforbruket blir sett på som et viktig klimatiltak som også kan bidra til å gjøre EU mindre avhengig av import. I 2012 ble EUs energieffektiviseringsdirektiv vedtatt. Dette forplikter EU til å redusere sitt samlede energiforbruk med 17 prosent fra 1990-nivå. Mange av de nødvendige tiltakene er forventet å komme i bygningssektoren. 40 prosent av EUs totale energiforbruk og 36 prosent av klimagassutslippene kommer fra bygningssektoren. For at direktivet skal bli gjeldende i Norge må det gå gjennom EØS-prosessen.

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Fagdag Bosetting av flyktninger, Drammen 22.10.14 Birgit C Huse, Husbanken Region Sør Forslag til statsbudsjett 2015 Strategier og tiltak Flere vanskeligstilte

Detaljer

Oppgradering for redusert energibehov og universell utforming. Lån- og tilskuddsmuligheter

Oppgradering for redusert energibehov og universell utforming. Lån- og tilskuddsmuligheter Oppgradering for redusert energibehov og universell utforming Lån- og tilskuddsmuligheter Drammen 11. oktober Husbanken, Birger Jensen / Solveig Paule For utfyllende informasjon: www.husbanken.no Lån og

Detaljer

Brrrettslaget 2011. Rehabilitering av. boligselskap? Oversikt over finaniseringsordninger fra. Husbanken og Enova. Drrrømmer du om et varmt

Brrrettslaget 2011. Rehabilitering av. boligselskap? Oversikt over finaniseringsordninger fra. Husbanken og Enova. Drrrømmer du om et varmt Brrrettslaget 2011 Rehabilitering av Oversikt over finaniseringsordninger fra Husbanken og Enova Drrrømmer du om et varmt og inkluderende? Rehabilitering er nøkkelen til et godt Lån og tilskudd fra Husbanken

Detaljer

Kommunens utfordringer og Husbankens virkemidler «Mellom bakker og berg», Solund 11.-12. sep. 2012

Kommunens utfordringer og Husbankens virkemidler «Mellom bakker og berg», Solund 11.-12. sep. 2012 Kommunens utfordringer og Husbankens virkemidler «Mellom bakker og berg», Solund 11.-12. sep. 2012 Mabel Johansen Regiondirektør Husbanken Region vest Husbankens hovedsatsingsområder Fremskaffe boliger

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram. - et tilbud fra Husbanken

Boligsosialt utviklingsprogram. - et tilbud fra Husbanken - et tilbud fra Husbanken 2 er etablert som en langsiktig satsing basert på gjensidig forpliktende samarbeid mellom kommunen og Husbanken. Kommunene er Husbankens sentrale samarbeidspartner og vi har felles

Detaljer

GOD BRUK AV STATLIGE FINANSIELLE PRODUKTER

GOD BRUK AV STATLIGE FINANSIELLE PRODUKTER GOD BRUK AV STATLIGE FINANSIELLE PRODUKTER Alle skal bo trygt og godt Boliger og bygg skal ha god kvalitet Husbankens visjon 2 Programarbeid i husbanken region Midt-Norge Langsiktig utviklingsarbeid Husbanken

Detaljer

HUSBANKENS VIRKEMIDLER

HUSBANKENS VIRKEMIDLER Kongsvinger 03.10.2014 HUSBANKENS VIRKEMIDLER Seniorrådgiver Geir Aasgaard Husbanken er underlagt Kommunal og moderniseringsdpt. Regjeringens viktigste boligpolitiske verktøy 10. okt. 2014 2 Organisasjonskart

Detaljer

Husbanken en støttespiller for kommunen

Husbanken en støttespiller for kommunen Husbanken en støttespiller for kommunen Plankonferansen i Hordaland 1.-2.november 2010 Regiondirektør Mabel Johansen Husbanken Region vest 4. okt. 2006 1 Husbanken - kommune Fokus på Bolig og velferd bolig

Detaljer

Husbankens rolle og virkemidler

Husbankens rolle og virkemidler Husbankens rolle og virkemidler K5-NT Tommy Rønne Februar 2015 Noen satsninger Eksisterende boligmasse. Mange norske boliger mangler god nok funksjonalitet Utfordringer med flere eldre og personer med

Detaljer

GOD BRUK AV STATLIGE FINANSIELLE PRODUKTER

GOD BRUK AV STATLIGE FINANSIELLE PRODUKTER GOD BRUK AV STATLIGE FINANSIELLE PRODUKTER Alle skal bo trygt og godt Boliger og bygg skal ha god kvalitet Husbankens visjon 2 Programarbeid i husbanken Langsiktig utviklingsarbeid Husbanken satser størstedelen

Detaljer

Strategisk plattform 2014

Strategisk plattform 2014 Strategisk plattform 2014 De politiske føringene fra Stortinget, regjeringen og Kommunal- og moderniseringsdepartementet i statsbudsjett og tildelingsbrev gir rammene for Husbankens strategiske plattform.

Detaljer

Husbankens time 23.11.2015

Husbankens time 23.11.2015 Husbankens time 1 Vi skal si litt om: Forslag til statsbudsjett 2016 Bostøtte Bosetting av flyktninger E-søknad bostøtte E-søknad startlån Veiviseren Læringsarenaer 2 Samarbeidsavtale 2013-2018 Mål 1.

Detaljer

Hur hanteras frågan om ökad tillgänglighet för att främja kvarboende i våra grannländer? Solveig Paule, avdelingsdirektør i Husbanken, Norge

Hur hanteras frågan om ökad tillgänglighet för att främja kvarboende i våra grannländer? Solveig Paule, avdelingsdirektør i Husbanken, Norge Hur hanteras frågan om ökad tillgänglighet för att främja kvarboende i våra grannländer? Solveig Paule, avdelingsdirektør i Husbanken, Norge Den norske regjeringens visjon for boligpolitikken «Alle skal

Detaljer

Husbanken 2012. Orientering for Drammen Formannskap 12.6.12 Adm. direktør Bård Øistensen

Husbanken 2012. Orientering for Drammen Formannskap 12.6.12 Adm. direktør Bård Øistensen Husbanken 2012 Orientering for Drammen Formannskap 12.6.12 Adm. direktør Bård Øistensen Noen fakta 350 ansatte fordelt på 6 regionkontorer og 3 sentrale kontorer i Drammen Disponerer årlig mellom 15 og

Detaljer

Nytt fra Husbanken. Bård Øistensen administrerende direktør

Nytt fra Husbanken. Bård Øistensen administrerende direktør Nytt fra Husbanken Bård Øistensen administrerende direktør Husbankens rolle er å supplere markedet Husbanken er ingen generell boligbank Husbanken er regjeringens viktigste redskap til å oppnå politiske

Detaljer

Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015. v/birgit C Huse, Husbanken sør

Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015. v/birgit C Huse, Husbanken sør Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015 v/birgit C Huse, Husbanken sør Husbanken`s visjon Alle skal bo godt og trygd Bo i egen bolig så lenge som mulig Bo i trygge

Detaljer

Gardermoen 30. oktober 2009. Viseadministrerende direktør Bård Øistensen

Gardermoen 30. oktober 2009. Viseadministrerende direktør Bård Øistensen Fra bank til velferd! Gardermoen 30. oktober 2009 Viseadministrerende direktør Bård Øistensen Norsk boligpolitikk i verdenstoppen! Har frambrakt boforhold som er av de beste i verden til en svært lav kostnad

Detaljer

Utfordringer og muligheter for boliganskaffelse i kommunene i Østfold

Utfordringer og muligheter for boliganskaffelse i kommunene i Østfold Utfordringer og muligheter for boliganskaffelse i kommunene i Østfold Levekår for innvandrere Bolig, Østfold 7.2.2013 Seniorrådgiver i Husbanken region øst v/siri Sandbu 1 Alle skal bo godt og trygt Utfordringer

Detaljer

«Husbankens tilskuddsordninger for bygg- og boligrehabilitering»

«Husbankens tilskuddsordninger for bygg- og boligrehabilitering» «Husbankens tilskuddsordninger for bygg- og boligrehabilitering» Monica Ketelsen Husbanken Region vest 1 Regjeringens visjon for boligpolitikken er visjonen for boligpolitikken. Husbanken skal supplere

Detaljer

Flere boliger og universell utforming. Mål og virkemidler Sigbjørn Spurkeland, Husbanken

Flere boliger og universell utforming. Mål og virkemidler Sigbjørn Spurkeland, Husbanken Flere boliger og universell utforming Mål og virkemidler Sigbjørn Spurkeland, Husbanken Husbankens rolle Husbanken er ingen generell boligbank Husbankens rolle er å supplere markedet Husbanken er regjeringens

Detaljer

Fagdag boligtilpasning. Husbanken 1. oktober 2015 Tromsø

Fagdag boligtilpasning. Husbanken 1. oktober 2015 Tromsø Fagdag boligtilpasning Husbanken 1. oktober 2015 Tromsø Husbankens rolle supplere der markedet svikter Øke etterspørselsevnen til vanskeligstilte grupper Øke forsyningen av rimelige boliger Øke forsyningen

Detaljer

Nytt fra Husbanken. Bård Øistensen Administrerende direktør

Nytt fra Husbanken. Bård Øistensen Administrerende direktør Nytt fra Husbanken Bård Øistensen Administrerende direktør Det har vært et krevende år 2 3 Urovekkende utviklingstrekk? 4 Husbankens rolle er å supplere markedet Husbanken er ingen generell boligbank Husbanken

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014 SLUTTRAPPORT - BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM â INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Detaljer

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet.

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Sentrale aktører og tjenester i kommunen har vært involvert i planarbeidet.

Detaljer

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten - Effekter og muligheter Husbanken Region Bodø Hamarøy 17.09.2009 25. sep. 2009 1 Stortingsmelding nr 23 Om boligpolitikken Et godt sted

Detaljer

Hvordan støtter tter Husbanken arbeidet med universell utforming?

Hvordan støtter tter Husbanken arbeidet med universell utforming? Hvordan støtter tter Husbanken arbeidet med universell utforming? overarkitekt Seksjon for bolig- og miljøkvalitet Husbanken region Midt-Norge Husbanken; 6 trinn mot UU 1. Utvikle kunnskap 2. Bygge bevissthet

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk Mai 2014

Husbankens månedsstatistikk Mai 2014 Hovedtall per 31.05.2014: Grunnlån Husbankens månedsstatistikk Husbanken har gitt tilsagn om grunnlån til oppføring av 2 896 boliger ved utgangen av mai, en nedgang på 28 prosent sammenliknet med tilsvarende

Detaljer

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten - effekter og muligheter Husbanken Region Bodø 30-Mar-09 1 1 Stortingsmelding nr 23 Om boligpolitikken Et godt sted å bo er en viktig

Detaljer

Velferdsteknologi Husbankens rolle. Kristiansand, 19. februar 2015 Rådgiver Karina Culley

Velferdsteknologi Husbankens rolle. Kristiansand, 19. februar 2015 Rådgiver Karina Culley Velferdsteknologi Husbankens rolle Kristiansand, 19. februar 2015 Rådgiver Karina Culley Husbankens tilnærming er boligpolitisk Vi skal: formidle kunnskap og erfaringer være orientert om utviklingen gi

Detaljer

Bolig som forutsetning for god rehabilitering

Bolig som forutsetning for god rehabilitering Bolig som forutsetning for god rehabilitering Rusforum 2011 Bente Bergheim, Husbanken region Hammerfest 7. nov. 2011 1 Husbankens utvikling Fra generell boligforsyning til særlige boligsosiale utfordringer

Detaljer

-RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012.

-RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012. 1 -RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012. På vegne av Bolig sosialt team, Balsfjord kommune v/ Rigmor Hamnvik November 2012 2

Detaljer

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sosialtjenesten i Asker Er utenfor NAV, men samlokalisert Sosialtjenesten >

Detaljer

Kristiansund kommune

Kristiansund kommune Kristiansund kommune Målsetninger for programperioden 2013 2016 Planlegging og organisering Boligsosial arbeidsgruppe er kommunens ressursteam i forbindelse med gjennomføring av programarbeidet. Kommunen

Detaljer

Kristin Myraunet Hals og Ingrid Lindebø Knutsen Husbanken Midt-Norge 26.11.15

Kristin Myraunet Hals og Ingrid Lindebø Knutsen Husbanken Midt-Norge 26.11.15 Kristin Myraunet Hals og Ingrid Lindebø Knutsen Husbanken Midt-Norge 26.11.15 1. des. 2015 1 1 Hva skal vi snakke om? 1. Husbanken og hvordan vi jobber 2. Bolig for velferd 2014-2020 3. En særlig innsats

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-14/14007-1 67486/14 29.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Sør-Troms

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Sør-Troms Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Sør-Troms - Effekter og muligheter Husbanken Region Bodø Harstad 14.10.2009 20. okt. 2009 1 Stortingsmelding nr 23 Om boligpolitikken Et godt

Detaljer

Husbankens ordninger overfor boligbyggelag

Husbankens ordninger overfor boligbyggelag Husbankens ordninger overfor boligbyggelag Husbanken v/ Britt Nina Borge og Torben Blindheim Granfos, Lysaker 02.05.16 Husbankens rolle Husbanken er ingen generell boligbank Husbankens rolle er å supplere

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.09.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE. 1. Formalia for kommunen

PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE. 1. Formalia for kommunen PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE 1. Formalia for kommunen Navn: Drammen kommune Adresse: Engene 1, 3008 Drammen Kontaktperson hos søker: Navn: Lene

Detaljer

Virkemidler i boligpolitikken

Virkemidler i boligpolitikken Virkemidler i boligpolitikken Hvordan møte en endret befolkningssammensetning i fremtiden? Svein Hoelseth, sjefarkitekt Husbanken Husbanken er regjeringens viktigste redskap for å oppnå politiske målsettinger

Detaljer

Oppgradering av 70/80-talls kommunal utleiebolig- Moltemyrprosjektet. Skrevet av Terje Aasbø

Oppgradering av 70/80-talls kommunal utleiebolig- Moltemyrprosjektet. Skrevet av Terje Aasbø Oppgradering av 70/80-talls kommunal utleiebolig- Moltemyrprosjektet Skrevet av Terje Aasbø Innhold: Innledning: Side 3 Passivhus eller ikke: Side 4 Universell utforming Side 5 Prosjektet blir realisert

Detaljer

Skal det bo folk i utbygda?

Skal det bo folk i utbygda? Skal det bo folk i utbygda? - og hva skal de bo i? Marit Iversen Seniorrådgiver Husbanken region Bodø 29. jun. 2011 1 Husbanken en støttespiller i bosettingsarbeidet? Boligpolitikkens plass i lokal samfunnsutvikling

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER GOD BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER

BOSETTING AV FLYKTNINGER GOD BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER BOSETTING AV FLYKTNINGER GOD BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER Utfordringer i bosettingsarbeidet Tilgang på egnet bolig 80,7 Senere familiegjenforening Integrering i lokalsamfunnet Økonomiske rammer Sekundærflytting

Detaljer

Blakstadmodellen. Bygging av småhus i Froland kommune etter passivhusstandard

Blakstadmodellen. Bygging av småhus i Froland kommune etter passivhusstandard Bygging av småhus i Froland kommune etter passivhusstandard FROLAND KOMMUNE I AUST-AGDER 5.000 innbygger pr. 1. januar 2010. Ca. 2% befolkningsvekst i 2009. Ligger nord-vest for Arendal. Areal: 642 km2.

Detaljer

Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom

Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom Barn, ungdom, familier fattigdom sosial inkludering Nettverkskonferanse 12. og 13. november 2009 Karin Lindgård ass.regiondirektør Husbanken Region øst 20. nov.

Detaljer

Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram Drammen kommune

Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram Drammen kommune Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram Drammen kommune 1 1. Formalia Kommunens navn: Drammen kommune Prosjektleder: Glenny Jelstad Programstart: November 2010 Rapporteringsdato: 15.1.2012 Behandlet

Detaljer

Økonomiske virkemidler for bærekraftig boligkvalitet. Grunnlån til nybygg og til oppgradering Tilskudd til tilstandsvurdering Kompetansetilskudd

Økonomiske virkemidler for bærekraftig boligkvalitet. Grunnlån til nybygg og til oppgradering Tilskudd til tilstandsvurdering Kompetansetilskudd For utfyllende informasjon, se www.husbanken.no eller kontakt det aktuelle kontor: www.husbanken.no/om-husbanken/kontakt-oss/ 11.11.2015 - Are Rødsjø - Husbanken Midt-Norge Økonomiske virkemidler for bærekraftig

Detaljer

Oppgradering av eksisterende boliger til passivhusnivå. Husbanken Midt-Norge Are Rødsjø 03.12.10

Oppgradering av eksisterende boliger til passivhusnivå. Husbanken Midt-Norge Are Rødsjø 03.12.10 Oppgradering av eksisterende boliger til passivhusnivå Husbanken Midt-Norge Are Rødsjø 03.12.10 Husbankens miljøprogram - Målsetting Husbanken bidrar på alle satsingsområdene i miljøhandlingsplanen, men

Detaljer

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Lofoten

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Lofoten Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Lofoten - Effekter og muligheter Husbanken Region Bodø Leknes 16.10.2009 20. okt. 2009 1 Stortingsmelding nr 23 Om boligpolitikken Et godt sted

Detaljer

GODE BOLIGER FOR ALLE

GODE BOLIGER FOR ALLE En fremtidsrettet boligpolitikk: GODE BOLIGER FOR ALLE Politisk notat nr. 05/14 Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon 1 Brukeren i sentrum Å ha et godt sted og bo er grunnleggende for trygghet og tilhørighet.

Detaljer

Strategi. for lavenergiprogrammet

Strategi. for lavenergiprogrammet 2013 2015 Strategi for lavenergiprogrammet Papirbredden 2. Foto: FutureBuilt strategi 2013-2015 Bakgrunn Lavenergiprogrammet ble etablert i 2007 og har siden starten jobbet med mange ulike prosjekter som

Detaljer

Utfordringer i kommunene: Bergen kommune. KBL-konferansen 08.05.2007 Direktør Audun Øiestad, Bergen Bolig og Byfornyelse KF

Utfordringer i kommunene: Bergen kommune. KBL-konferansen 08.05.2007 Direktør Audun Øiestad, Bergen Bolig og Byfornyelse KF Utfordringer i kommunene: Bergen kommune KBL-konferansen 08.05.2007 Direktør Audun Øiestad, Bergen Bolig og Byfornyelse KF Behovet for tilrettelagte boliger På tross av de statlige programmer som HVPU-reformen,

Detaljer

«Trenger vi Husbanken?»

«Trenger vi Husbanken?» «Trenger vi Husbanken?» Hva er bakgrunnen for spørsmålet? Rentefordelen er ubetydelig Kvalitetskravene er fordyrende Saksbehandlingstida er for lang Husbanken er en «sosialetat» 2 Dagsorden 130 000 vanskeligstilte

Detaljer

Husbankens rolle i attraktiv boligbygging. Lars K. Halleraker, Husbanken Region øst

Husbankens rolle i attraktiv boligbygging. Lars K. Halleraker, Husbanken Region øst Husbankens rolle i attraktiv boligbygging Lars K. Halleraker, Husbanken Region øst 2 Husbanken regionalisert siden 1946 3 Antall boliger Husbankens andel av igangsettingen 1953-2013 50 000 45 000 40 000

Detaljer

ØKT BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE - MULIGHETER, LØSNINGER OG EKSEMPLER I ARBEIDET MED Å ETABLERE BOLIGER

ØKT BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE - MULIGHETER, LØSNINGER OG EKSEMPLER I ARBEIDET MED Å ETABLERE BOLIGER ØKT BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE - MULIGHETER, LØSNINGER OG EKSEMPLER I ARBEIDET MED Å ETABLERE BOLIGER Integreringskonferansen i Nord 31. oktober - 1. november 2012 Linn Edvardsen, seniorrådgiver Husbanken

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2012-2014 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÉ HELSE, SOSIAL OG OMSORG / FORMANNSKAP/

Detaljer

Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE

Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE 2010 2014 Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE 2010 2014 Små hus som betyr mye I. OM AVERØY KOMMUNE En kommune

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m.

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Nannestad kommune Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Vedtatt av kommunestyret 17.3.2010, k-sak 9/10, revidert av Kommunestyret den 18.03.2014,

Detaljer

Attraktive bomiljø - kommunal rolle

Attraktive bomiljø - kommunal rolle Attraktive bomiljø - kommunal rolle Buskerud fylke Krødsherad, Norefjell 21. -22. februar 2012 Svein Hoelseth, sjefarkitekt Husbanken 27. feb. 2012 1 Husbankens visjon er at Alle skal kunne bo godt og

Detaljer

Økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet gjennom Husbankens kommunesatsing

Økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet gjennom Husbankens kommunesatsing Økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet gjennom Husbankens kommunesatsing Nasjonal konferanse om kommunal boligforvaltning, NKF, 14.02.2012 Karin Lindgård,ass.regiondirektør Husbanken Region

Detaljer

Bærekraftig oppgradering av boligblokker / REBO med fokus på miljøvennlig energibruk og universell utforming

Bærekraftig oppgradering av boligblokker / REBO med fokus på miljøvennlig energibruk og universell utforming Strategisk forskningsprogram: Bærekraftig oppgradering av boligblokker / REBO med fokus på miljøvennlig energibruk og universell utforming SINTEF Byggforsk 1 Mål Bidra til ny kunnskap og endring av praksis

Detaljer

Å bo trygt og godt hjemme! Adelheid Kristiansen Husbanken

Å bo trygt og godt hjemme! Adelheid Kristiansen Husbanken Å bo trygt og godt hjemme! Adelheid Kristiansen Husbanken Vi blir heldigvis eldre! 2 78% over 80 år bor i boliger som ikke er universelt utformet 3 4 Husbankens rolle supplere der markedet svikter Øke

Detaljer

SIKT setter brukerne i sentrum. v/grete Orderud, avdelingsdirektør i Husbanken

SIKT setter brukerne i sentrum. v/grete Orderud, avdelingsdirektør i Husbanken SIKT setter brukerne i sentrum v/grete Orderud, avdelingsdirektør i Husbanken .på nett 2 3 Ø Etablert i 1946 Ø Regjeringens gjennomfører av boligpolitikken. Ø Supplerer markedet for å bidra til at alle

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport 2010: Søknad om kompetansetilskudd 2011 : Boligløft 2012: Boligsosial handlingsplan Boligløft vedtatt av Bystyret i juni 2011 1. Utvide investeringsrammen

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Eiendom. Søknad om deltagelse i BASIS (Boligsosialt arbeid - satsning i Sør) 4809 ARENDAL. Rådmann

ARENDAL KOMMUNE. Eiendom. Søknad om deltagelse i BASIS (Boligsosialt arbeid - satsning i Sør) 4809 ARENDAL. Rådmann ARENDAL KOMMUNE Eiendom Husbanken Region Sør Serviceboks 626 4809 ARENDAL Dato: 26.03.2010 Vår ref 20) 0/6203-1 Deres ref: Arkivkode: F17/&40 Saksbeh.: Gøril Onarheim Christiansen Tlf: 91 78 63 67 Søknad

Detaljer

Husbankkonferansen i Midt-Norge 2014. Startlånets rolle i boligmarkedet og i bosetting av vanskeligstilte

Husbankkonferansen i Midt-Norge 2014. Startlånets rolle i boligmarkedet og i bosetting av vanskeligstilte Husbankkonferansen i Midt-Norge 2014 Startlånets rolle i boligmarkedet og i bosetting av vanskeligstilte Startlån 2014 Ramme: kr 20 mrd. - grunnlån og startlån (ca 7 mrd til startlån) Tildeling/delutbetalinger

Detaljer

Representantforslag. S (2015 2016)

Representantforslag. S (2015 2016) Representantforslag. S (2015 2016) fra stortingsrepresentanten(e) Helga Pedersen, Eirin Sund, Stein Erik Lauvås, Torstein Tvedt Solberg og Stine Renate Håheim Dokument 8: S (2015 2016) Representantforslag

Detaljer

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering Fokuskommuneprosjekt Vestvågøy kommune. Prosjekt i samarbeid med Husbanken og 7 andre kommuner. Innholdsfortegnelse: 1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune

Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune Mål for programmet Statlige mål 1. Økt forebygging og bekjempelse av bostedsløshet 2. Økt boligsosial aktivitet i kommunene 3. Økt boligsosial kompetanse

Detaljer

Prosjektrapport "Veien fram" 2013-2015

Prosjektrapport Veien fram 2013-2015 Prosjektrapport "Veien fram" 2013-2015 Sak nr. 2012/7931 1 Innledning I Norge eier de fleste sin egen bolig. 80 % av husholdningene bor i eide borettslagsleiligheter, eierseksjonssameier eller eneboliger.

Detaljer

Husbankkonferansen i Midt-Norge 2014. Startlånets rolle i boligmarkedet og i bosetting av vanskeligstilte

Husbankkonferansen i Midt-Norge 2014. Startlånets rolle i boligmarkedet og i bosetting av vanskeligstilte Husbankkonferansen i Midt-Norge 2014 Startlånets rolle i boligmarkedet og i bosetting av vanskeligstilte Startlån 2014 Ramme: kr 20 mrd - grunnlån og startlån (ca 7 mrd til startlån) Tildeling/delutbetalinger

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk August 2011

Husbankens månedsstatistikk August 2011 Husbankens månedsstatistikk August 2011 Hovedtall per 31.08.2011: Investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem Ved utgangen av august har det kommet inn søknader om tilskudd til i alt 692 boenheter,

Detaljer

Bosetting av flyktninger - tendenser i 2014

Bosetting av flyktninger - tendenser i 2014 Bosetting av flyktninger - tendenser i 2014 Rapportering fra Husbankens seks regionkontor viser høy aktivitet i alle regioner og et bred spekter av løsninger og tiltak for å bosette flyktninger, både på

Detaljer

Passivhus Aktiv Læring PAL

Passivhus Aktiv Læring PAL 2012-03-28 Passivhus Aktiv Læring PAL Notat av Erik Wang, daglig leder i Byggopp, Opplæringskontoret for Bygg- og Anleggsteknikk i Trøndelag og seniorrådgiver Per Erik Sørås, enhet for regional utvikling

Detaljer

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 11/6035 - F17 ASKER 13.11.2012 SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA MARIANNE RIIS RASMUSSEN (AP) KOMMUNALE BOLIGER

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 11/6035 - F17 ASKER 13.11.2012 SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA MARIANNE RIIS RASMUSSEN (AP) KOMMUNALE BOLIGER Notat Til: Fra: Formannskapet Rådmannen Kopi: Ordfører Saksnr./Arkivkode Sted Dato 11/6035 - F17 ASKER 13.11.2012 SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA MARIANNE RIIS RASMUSSEN (AP) KOMMUNALE BOLIGER 1. SPØRSMÅL Marianne

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Vi lever ikke for å bo. Vi bor for å leve. Det viktige med å bo er hvordan det lar oss leve, hvordan det påvirker rekken av hverdager

Detaljer

På vei til egen bolig

På vei til egen bolig På vei til egen bolig Småhusprosjektet i Balsfjord Kommune 2009 Innhold Innledning...3 Studietur...4 Situasjonen i Balsfjord Kommune...7 Finansieringsmuligheter for boliger for vanskeligstilte...7 Vurderinger

Detaljer

Omsorgsplan 2015 hva nå? Husbanken Midt-Norge Randi Selseth

Omsorgsplan 2015 hva nå? Husbanken Midt-Norge Randi Selseth Omsorgsplan 2015 hva nå? Husbanken Midt-Norge Randi Selseth Investeringstilskudd Alle skal bo godt og trygt Tilskuddet er Husbankens oppdrag ifm. Omsorgsplan 2015 og Omsorg 2020: Det skal bidra til å fornye

Detaljer

Bolig er ikke nok - alle skal bo godt og trygt, også i 2013. 6.2.2013 Boliger for framtida Geir Olav Lisle, Avd.dir Husbanken reg øst

Bolig er ikke nok - alle skal bo godt og trygt, også i 2013. 6.2.2013 Boliger for framtida Geir Olav Lisle, Avd.dir Husbanken reg øst Bolig er ikke nok - alle skal bo godt og trygt, også i 2013 6.2.2013 Boliger for framtida Geir Olav Lisle, Avd.dir Husbanken reg øst Dette skal jeg snakke om. Stortingsmelding om boligpolitikken Når og

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Vadsø kommune

Boligsosial handlingsplan Vadsø kommune Boligsosial handlingsplan Vadsø kommune 2004 Side 1 av 7 Bakgrunn: Stortingsmelding nr 49 (1997 98): Om boligetablering for unge og vanskeligstilte anbefaler kommunene å ha en helhetlig boligpolitikk som

Detaljer

Økonomiske virkemidler fra Husbanken. v/fagdirektør Roar Sand

Økonomiske virkemidler fra Husbanken. v/fagdirektør Roar Sand Økonomiske virkemidler fra Husbanken v/fagdirektør Roar Sand Kommunen kan spare millioner Utredning og prosjekteringstilskudd Boligtilskudd til tilpassing Statlig boligtilskudd Startlån/boligtilskudd Investeringstilskuddet

Detaljer

Kunsten å se hele bildet

Kunsten å se hele bildet Kunsten å se hele bildet Om boligpolitikk i Malvik kommune Malvik kommune har gjennom mange år utmerket seg med en aktiv boligpolitikk, og har vist at mange vanskeligstilte på boligmarkedet kan hjelpes

Detaljer

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov BOLIGLAGET Arbeidslag nr Status pr. 31.1 1. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov IS/AM 1.3 13 Arbeidslag nr. skal samordne kommunens tjenester som arbeider med boligsaker. Lov: Forvaltningsloven Lov

Detaljer

Boligkartlegging i Sandefjord kommune

Boligkartlegging i Sandefjord kommune Boligkartlegging i Sandefjord kommune Hva har vi hva trenger vi hvordan dekke det vi ikke har? Bakgrunn: Sandefjord er en av kommunene i sør som har inngått et partnerskap med Husbanken i forhold til vanskeligstilte

Detaljer

universell utforming som strategi i tidligfase

universell utforming som strategi i tidligfase universell utforming som strategi i tidligfase Arkitektkonkurranser og Arkitekturkonkurranser 09.04.2013 1 Lovverk Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (2008-06-20) Lov om forbud mot diskriminering

Detaljer

Helsefremmende bomiljø Kommunekonferansen Politikk og plan 18.1.2013

Helsefremmende bomiljø Kommunekonferansen Politikk og plan 18.1.2013 Helsefremmende bomiljø Kommunekonferansen Politikk og plan 18.1.2013 Tommy Rønne Husbanken Region Midt-Norge tommy.ronne@husbanken.no Tlf. 951 54 363 «Etterpåklokskap på forhånd» «Fremtidens boliger er

Detaljer

Boligens betydning for folkehelsen. Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15

Boligens betydning for folkehelsen. Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15 Boligens betydning for folkehelsen Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15 Mål for bolig og bygningspolitikken Boliger for alle i gode bomiljøer Trygg etablering i eid og leid bolig Boforhold

Detaljer

Tilpasning av bolig. Finansieringsmuligheter

Tilpasning av bolig. Finansieringsmuligheter Tilpasning av bolig Finansieringsmuligheter Alle skal bo godt og trygt 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Tilskudd til tilpasning av bolig side 3 Tilskudd (NAV hjelpemiddelsentralen) side 3 Prosjekteringstilskudd side

Detaljer

Retningslinjer for grunnlån i Husbanken

Retningslinjer for grunnlån i Husbanken HB 7.B.9 Februar 2015 Retningslinjer for grunnlån i Husbanken Innholdsfortegnelse 1. Formål 1 2. Låntaker 1 3. Hva kan det gis lån til... 1 4. Prioriteringer... 2 5. Vurdering av lånsøker mv.... 2 6. Vurdering

Detaljer

Oppgradering av eksisterende boligmasse. Husbankens økonomiske verkemidlar v/ Sigbjørn Spurkeland, Husbanken vest

Oppgradering av eksisterende boligmasse. Husbankens økonomiske verkemidlar v/ Sigbjørn Spurkeland, Husbanken vest Oppgradering av eksisterende boligmasse Husbankens økonomiske verkemidlar v/ Sigbjørn Spurkeland, Husbanken vest Husbankens mål og arbeid Oppgradering av eksisterande bustadar Fleire bustadar og bygg skal

Detaljer

Bolig for velferd. Røroskonferansen rus og boligsosialt arbeid Røros Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder

Bolig for velferd. Røroskonferansen rus og boligsosialt arbeid Røros Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder Bolig for velferd Røroskonferansen rus og boligsosialt arbeid Røros 20.5.2015 Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder 2 «Bolig er roten til alt godt» 3 Marsjordre Alle skal bo trygt og godt. Alle må bo Med

Detaljer

Boligsosiale Faktaark

Boligsosiale Faktaark Boligsosiale Faktaark for programkommunene 2012 Kommunene i Østfold og Akershus 2 www.husbanken.no 3 Innhold Side 1. bruk av startlån. 2007-2010 Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med

Detaljer

Rehabilitering av boligblokk med ZEB-ambisjoner

Rehabilitering av boligblokk med ZEB-ambisjoner Rehabilitering av boligblokk med ZEB-ambisjoner Seniorrådgiver energi Marit Thyholt, Skanska Norge 1 Skanska Teknikk - Miljøriktig bygging Innhold Om Nordahl Bruns gate 2 og arkitektkonkurransen Hvordan

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 26.06.13 sak 2013/4549

Vedtatt i kommunestyret 26.06.13 sak 2013/4549 Vedtatt i kommunestyret 26.06.13 sak 2013/4549 - Innhold 1 Innledning... 3 2 Lovgivning og sentrale føringer... 3 OVERORDNET MÅL I NORSK BOLIGPOLITIKK ER: 3 PLAN- OG BYGNINGSLOVEN: 3 STATEN V/KOMMUNAL-

Detaljer

Husbankens arbeid med byggeskikk, arkitektur og bomiljø

Husbankens arbeid med byggeskikk, arkitektur og bomiljø Husbankens arbeid med byggeskikk, arkitektur og bomiljø Boligplanlegging i by 2012 Dagny Marie Bakke Seniorarkitekt Husbanken, Region Sør. 17 oktober 2012 17. okt. 2012 1 Regionkontorene i Husbanken -

Detaljer

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen Startlån en gunstig låneordning fra kommunen Startlån Her finner du informasjon om kommunens startlån. Du finner også kortfattet informasjon om andre ordninger som kan være aktuelle i forbindelse med boligsituasjonen

Detaljer

BOLIGPOLITISK STATUS OG VEIEN VIDERE

BOLIGPOLITISK STATUS OG VEIEN VIDERE BOLIGPOLITISK STATUS OG VEIEN VIDERE NFK 11.11 2015 Overordnet status på boligpolitikken Mye godt arbeid i gang i de 10 kommunene Boligpolitikken har fått mer fokus Prispress på både brukt og nytt Det

Detaljer

Kriterier for tildeling av kommunal bolig i Verdal kommune. Kap 1:Innledende bestemmelser

Kriterier for tildeling av kommunal bolig i Verdal kommune. Kap 1:Innledende bestemmelser Kriterier for tildeling av kommunal bolig i Verdal kommune. Å skaffe seg bolig i Verdal kommune er i all i hovedsak en privat sak. Det er i særlige tilfeller at kommunen kan bidra med offentlig bolig.

Detaljer

Dialogmøte 7. mars 2016 Ny boligsosial satsing. Drammen kommune

Dialogmøte 7. mars 2016 Ny boligsosial satsing. Drammen kommune Dialogmøte 7. mars 2016 Ny boligsosial satsing Drammen kommune 16.03.2016 Drammen kommunes forventninger til storbysatsingen Utvikling og kompetanse Gjennom satsingen og nettverksarbeid ønsker vi å få

Detaljer