Stortingsmelding om den nasjonale rusmiddelpolitikken. Forløp og kunnskapsoppsummering: tilgjengelighet, kontinuitet og individualisering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stortingsmelding om den nasjonale rusmiddelpolitikken. Forløp og kunnskapsoppsummering: tilgjengelighet, kontinuitet og individualisering"

Transkript

1 Stortingsmelding om den nasjonale rusmiddelpolitikken Forløp og kunnskapsoppsummering: tilgjengelighet, kontinuitet og individualisering Amund Aakerholt (KORFOR) Sverre Nesvåg (KORFOR), faglig ansvarlig 1

2 1 Innledning I brev datert 14. desember 2010 fikk Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR) tildelt oppgaven med å utarbeide et grunnlagsdokument til den planlagte Stortingsmeldingen om den nasjonale rusmiddelpolitikken. Dokumentet skulle omfattende følgende tema: 1. Oppdatere det datagrunnlaget som dannet utgangspunktet for IRIS sin evaluering av Rusreformen i 2006, med særlig vekt på utviklingen i kommunene i perioden 2006 til Foreta en oppsummering av den forskningsbaserte kunnskapen vi har om den betydningen tilgjengelighet, kontinuitet og individualisering har for kvaliteten av behandling av rusmiddelavhengighet. 3. Beskrive det antall typiske forløp som trengs for å fange den variasjonsbredde som finnes i forhold til rusrelatert problematikk. I denne rapporten presenterer vi først en generell introduksjon til temaet forløp i forhold til rusrelatert problematikk. Deretter presenterer vi det antallet typiske forløp som vi mener må beskrives for å dekke den variasjonsbredde vi finner innen rusrelatert problematikk i Norge i dag. Så følger resultatene av den kunnskapsoppsummeringen som er beskrevet i oppdragets del 2. Rapporten avsluttes med våre innspill til hvilke konsekvenser vi mener denne kunnskapsoppsummeringen bør få for utviklingen av hjelpetilbudet til rusmiddelavhengige i Norge. 2

3 2 Grunnlaget for forløpstenkningen i rusbehandlingen 2.1 Samfunnsorientert rusbehandling Den endringen i synet på avhengighet som utviklet seg ut over på 80-tallet, førte til en økt interesse for å revurdere forutsetningene for god kvalitet i behandlingen. Interessen for læringsteoriske perspektiver på forståelsen av rusmiddelmisbruk og avhengighet, førte også til en utvidet interesse for den sosiale og kulturelle konteksten som behandlingen foregikk innenfor og samspillet mellom behandling og prosesser i pasientens sosiale og kulturelle miljø. Dette hadde i starten størst konsekvenser for innholdet i døgnbehandlingstilbudene, blant annet med større vekt på familiebehandling, utvikling av sosiale mestringsferdigheter og i utviklingen av polikliniske behandlingstilbud. Men så smått begynte også en utvidet forståelse av behandling ut over de spesialiserte behandlingstilbudene å gjøre seg gjeldene. Konteksten for behandling og den utvidete behandlingsprosessen var for eksempel temaet i en sentral bok av Rudolf Moos og kolleger fra 1990 (Moos, Finney, & Cronkite, 1990). Men selv her blir utvidete community-oriented treatment programs bare omtalt i et kort avsnitt. Det vises til noen eldre studier der det dokumenteres gode effekter av det som omtales som integrerte behandlingsprogram, utvidede rehabiliteringsprogram og samfunns-forsterknings (reinforcement) program (Azrin, Sisson, Meyers, & Godley, 1982). Omtalen av disse programmene framstår imidlertid mer som alternative arenaer for behandling, enn som et integrert behandlingsforløp der både institusjonsbaserte og samfunnsbaserte behandlingsinnsatser inngår. Vi er altså et godt stykke unna en tanke om helhetlige og kontinuerlige tjenestetilbud. Sju år senere ga Moos igjen ut en sentral bok om kvaliteten på behandlingsprogram innen psykisk helsevern og rus (Moos, 1997). I denne boken fikk de utvidete community - programmene en langt mer omfattende omtale. I bokens appendix gjengis både den såkalte Ward Atmosphere Scale, som Moos er mest kjent for, og den mindre kjente Community- Oriented Programs Environment Scale. Både forkortelsen på skalaen, COPES, og subskalaer som involvering, støtte, autonomi, praktisk orientering og organisering, er uttrykk for nyorienteringen innen rusbehandlingen. Men selv i denne boken fra 1997 blir de institusjonsbaserte og de samfunnsbaserte behandlingsprogrammene omtalte hver for seg og sammenlignet med hverandre. Bakteppet er fremdeles ønsket om å redusere kostnader uten å redusere behandlingskvaliteten. Spørsmålet som stilles, er i hvilken grad poliklinisk behandling og samfunnsbaserte program kan erstatte lang og dyr institusjonsbehandling. Mens 70-tallets reformbølge innen psykisk helsevern var preget av radikal faglig ideologi om psykiatriske pasienters samfunnsposisjon, ble 90-tallet mest preget av kravet om reduserte kostnader. I studier fra denne perioden dukker det opp nye begreper som carve out og Managed Behavioral Health Care. Dette er strategier for systematisk gjennomgang av alle brukere innen store amerikanske tjenestesystem, som Medicaid, med sikte på å redusere kostnadene uten å redusere tjenestekvaliteten. Strategiene gikk i hovedsak ut på å redusere bruken av dyre institusjonsopphold og øke bruken av polikliniske tjenester og lavterskel-tjenester i 3

4 lokalsamfunnene. I to studier av Shepard og kolleger analysertes konsekvensene av en slik carve out i staten Massachusetts. Studiene viste at kostnadene ble kraftig redusert, at flere brukere fikk tilgang til tjenestene og at det ble bedre kontinuitet i tjenestetilbudet (Shepard, Daley, Ritter, Hodgkin, & Beinecke, 2001), men også at antallet re-innleggelser økte kraftig (Shepard, Daley, Ritter, Hodgkin, & Beinecke, 2002). I forskningslitteraturen ellers fra denne perioden, er det særlig bruken av såkalt case management som omtales. I et prosjekt i San Francisco i perioden , var formålet å styrke tilgjengelighet til primære helsetilbud for pasienter med omfattende og sammensatte behov (Brindis, Pfeffer, & Wolfe, 1995). Studien viste at det gjennom hele prosjektperioden ble opprettholdt sterke barrierer for økt tilgang til tjenester for denne pasientgruppen. Graden av suksess var sterkt avhengig av den ekstraordinære innsats som den enkelte case manager klarte å legge inn i arbeidet. En sammenlignende studie av implementeringen av case management organisering i USA, Nederland og Belgia nesten ti år seinere (Vanderplasschen, Rapp, Wolf, & Broekaert, 2004) viste at metoden fremdeles var relativt lite brukt. Men nå kunne en vise til at implementeringen hadde vært vellykket i de tilfellene der en hadde vært tro mot organisasjonsmodellens ulike elementer (high fidelity), hadde sørget for god opplæring og veiledning, hadde gitt den nødvendige administrative støtten, hadde organisert seg i større team (og ikke bare som enkeltstående case managere) og hadde integrert case manager rollen i et større helhetlig tjenestesystem. I slike tilfeller kunne en vise til gode resultater, både i form av bedre tilgjengelighet og mer omfattende bruk av tjenester, bedre retensjon og bedre outcome. En naturlig forlengelse av den samfunnsorienterte rusbehandlingen er interessen for hvordan hjelpesystemer utenom den spesialiserte rusbehandlingen kan bidra til endring av rusmiddelbruksvaner og avhengighet. Vi har allerede nevnt den gryende interessen for de lokalsamfunnsbaserte tjenestene slik dette for eksempel kommer til uttrykk i Moos sine bøker fra tidlig 90-tall. Ti år seinere kom det to bøker som utvider dette perspektivet ytterligere. Den ene var en grundig gjennomgang av den rolle selvhjelpsgrupper kan spille i endring ut av rusmiddelavhengighet (Humphreys, 2004). Mens mye av den tidligere forskningen på effekten av slike grupper var preget av ideologiske bias og svake design, og ofte ble lest med ideologiske bias med motsatt fortegn, var Humphreys` bok en faglig solid og nøktern bok om hvilket potensial slike grupper kan ha, isolert sett og ikke minst i interaksjon med det profesjonelle behandlingssystemet. Faktisk var dette siste temaet for hele det siste kapittelet i boka. Den andre boka fra samme periode (Miller & Weisner, 2002) er en redigert bok om hvordan eksisterende helse- og sosialsystemer kan engasjeres i identifikasjon og intervensjoner rettet mot rusrelatert problematikk. Boka tar opp så vidt favnende system som primærhelsetjenester, sosialtjenester, akuttavdelinger i sykehus, spesialiserte psykiske helsetjenester, skolesystemer, arbeidsplasser og fengselsvesen. På samme måte som i boka om selvhjelpsgrupper, er de fleste av bidragene i boka både opptatt av disse systemenes selvstendige bidrag og hvordan de kan spille sammen med de spesialiserte rusbehandlingstjenestene. De fleste av bidragene viser til hvilke potensial det vil ligge i å engasjere disse systemene, og hvor sørgelig kort en har kommet i å utnytte dette potensialet. Det oppsummerende avslutningskapittelet legger hovedvekten på de begrensninger som den spesialiserte rusbehandling har for å skape varige endringer og på behovet for å utvikle integrerte og kontinuerlige behandlingssystemer. Og da 4

5 er vi over i en tenkemåte som har fått stor innflytelse på rusmiddelforskningen de siste ti årene. 2.2 Rusrelatert problematikk: mange typer problem mange typer forløp Rusmiddelbruk leder til problem av ulik karakter og alvorlighet. Variasjonen i rusrelatert problematikk er knyttet til: Ulike typer problem som fysiske og psykisk helseproblemer, sosiale og økonomiske problemer, volds- og kriminalitetsproblemer osv. Problem knyttet både til engangsbruk, til bruk over en avgrenset tidsperiode og til bruk over lang tid Problem opplevd av både den som bruker rusmidlene, av pårørende og andre nærstående, av større fellesskap og av samfunnet For den enkelte vil vi dermed kunne observere rusrelatert problematikk som samlet kan beskrives å variere fra avgrensede skader som følge av enkeltepisoder med bruk av rusmidler, via mer sammensatt problematikk som følge av en skadelig bruk av rusmidler over en avgrenset tidsperiode, til komplisert problematikk knyttet til langvarig og omfattende rusmiddelbruk. I det første tilfellet vil framtidig skade kunne unngås, om den det gjelder, legger om sine rusmiddelvaner i en mindre risikofylt retning. I slike tilfeller gir det best mening å omtale rusmiddelvanene som en del av personens livsstil. Denne kunnskapsoppsummeringen retter seg ikke mot denne typen rusrelaterte problem. I det andre og siste tilfellet vil begrepet avhengighet være mer relevant. I denne kunnskapsoppsummeringen vil begrepet avhengighet bli brukt om et fenomen med både nevrobiologiske, psykologiske, sosiale og kulturelle sider. Kjernen i fenomenet rusmiddelavhengighet vil bli forstått som en atferd (bruken av rusmidler) som er mer eller mindre låst fast i et mønster, som følge av ulike grader av påvirkning fra arvelige disposisjoner, hendelser og relasjoner i fosterlivet, tidligste barneår og senere i livet. De arvelige disposisjonene kan både være knyttet til reaksjonsmønstre på selve rusmidlene og til personlighetstrekk, andre arvelig disponerte lidelser og atferdsmønstre som gir videre sårbarhet for overdreven rusmiddelbruk. Hendelser, relasjoner og tilhørighet i sosiale og kulturelle fellesskap i alle faser av livet, spiller sammen med og endrer de arvelige disposisjonene (epigenitikk), påvirker utviklingen av personlighetstrekk og lidelser, og etablerer atferds- og forståelsesformer (subjektive tolkingsrammer) som begrenser personens opplevde handlingsalternativ. Utviklingen av rusmiddelavhengigheten vil dermed kunne ha mange grunnlag (for eksempel med en sterkt varierende grad av arvelig disposisjon), og ha mange startpunkt, varierende fra i tidlige ungdomsår, i ung voksen alder, i senere voksen alder og til i langt senere i livet. Rusmiddelavhengigheten kan også ha mange typer konsekvenser. Den ene formen for konsekvenser er de vi har omtalt som rusmiddelrelaterte problemer. Disse oppstår ikke som en direkte følge av avhengigheten i seg selv, men som en følge av den rusmiddelbruk og øvrige livsstil og livssituasjon som den aktuelle graden av fastlåst atferdsmønster og forståelsesform bringer den rusmiddelavhengige inn i. 5

6 Den andre hovedformen for konsekvenser er knyttet til selve avhengigheten. De faktorer som påvirker utviklingen og graden av fastlåst atferdsmønster og forståelsesform, er også de faktorer som er avgjørende for hvor vanskelig det vil kunne bli å endre mønster og form, og dermed avhengigheten av rusmidler. Avhengighetsbehandling må dermed også direkte eller indirekte forholde seg til alle disse faktorene, om behandlingen skal bli effektiv. Det krever en brei faglig tilnærming. Det krever også at en har en utvidet forståelse av begrepet behandling. I denne oppsummeringen vil begrepet behandling bli brukt om alle profesjonelle bidrag til å hjelpe en rusmiddelavhengig person til å redusere sin avhengighet og redusere og/eller mestre sine rusrelaterte problem. Videre vil vi være opptatt av hvordan de profesjonelle bidragene spiller sammen med bidrag fra pårørende og andre nærstående, og med bidrag fra selvhjelpsorganiserte hjelpetilbud. 2.3 Self-change og det profesjonelle hjelpetilbudets rolle I de senere år har det kommet flere studier som tar opp temaet self-change eller egenendring. Begrepet er litt merkelig siden en hver endring av atferd, inkludert bruk av rusmidler, nødvendigvis må utføres av atferds-aktøren selv. I litteraturen er imidlertid begrepet brukt om endringsprosesser der profesjonelle behandlingssystemer ikke har vært involvert i prosessen. Litteraturen bygger på kunnskapen om de store forskjellene mellom populasjoner i og utenom det formelle behandlingssystemet (Klingemann & Sobell, 2007). Ofte drøfter en vanskelighetene med å etablere et klart skille mellom de to populasjonene, men tar ikke inn over seg spørsmål som: Hva med de som har vært i kontakt med spesialisert rusbehandling på et tidlig tidspunkt men som først endrer vaner langt senere, de som har vært i kontakt med andre profesjonelle hjelpesystemer der rusbruken har vært et tema, de som har vært i kontakt med andre profesjonelle hjelpesystemer for problem som de selv har relatert til sine rusvaner men uten at dette har vært uttalt i kontakten, de som har vært i kontakt med selvhjelpssystemer eller de som har fått påpekninger og/eller støtte fra arbeidsplassen, fra venner eller fra pårørende? I boka til Klingemann og Sobell presenteres et perspektiv på selfchange som et fenomen som empirisk lar seg adskille fra de som får hjelp, i betydningen profesjonell spesialisert rusbehandling, og så studeres omfanget og karakteren av slike adskilte self-change prosesser. En reiser det metodologiske problemet om reliabiliteten av selvrapportering, men bare i forhold til rusbruk og annen endring i vaner og livssituasjon, men ikke spørsmålet om i hvor stor grad undersøkte personer rapporterer betydningen av påpekninger og støtte fra andre. En kommenterer for eksempel ikke at det som oftest oppgis som trigger til endring, er egen kognitiv evaluering av fordeler og ulemper, mens det som oppgis som viktigste faktor i vedlikehold av endring er sosial støtte. I stedet for å stille det viktige spørsmålet om hvordan profesjonell behandling best kan bidra til å styrke selvendring, blir en opptatt av å forstå selvendring som isolert fenomen som primært må anerkjennes av det profesjonelle hjelpeapparatet som en alternativ vei. Kun på et område tar boken opp det temaet tittelen på boka annonserer: hvordan fremme selvendring ( promoting self-change ). Det gjelder i forhold til metoder for tidlig intervensjon som sikter mot å bringe en person fra en ignorerings- til en overveielsesfase. I vår sammenheng er det vel så interessant hvordan det profesjonelle hjelpeapparatet kan fremme selvendring hos personer med oppfattende avhengighetsproblematikk og gi støtte til personer som kjemper for å opprettholde en endret atferd. 6

7 2.4 Forløpstenkningen i rusfeltet Selv om nok forløp, eller karriere, var etablerte begrep innen rusfeltet også tidligere, er det artikkelen til McLellan og kolleger fra 2000 (McLellan, Lewis, O'Brien, & Kleber, 2000) som klarest markerer et skifte i synet på avhengighet og hvordan det profesjonelle hjelpeapparatet bør forholde seg til dette problemet. I artikkelen blir avhengighet sammenlignet med andre kroniske lidelser i forhold til årsaker, utvikling og behandlingsbehov. Man finner så mange likheter at McLellan og kolleger mener at avhengighet bør ses på som en kronisk medisinsk sykdom ( illness ). Samtidig er begrepsbruken i artikkelen lite konsistent. Det er faktisk kun i tittelen en bruker begrepet illness. Ellers brukes begrepet disorder og i stedet for å si at avhengighet er en kronisk sykdom, er formuleringen at avhengighet har så mange likhetstrekk med andre kroniske lidelser, at det bør ses på og behandles som om det var en kronisk lidelse. Dette er ikke bare språklig flisespikkeri. For det første er det mange forfattere som har pekt på den store variasjonen i varigheten av rusmiddelmisbruk hos avhengige personer. Best er dette studert i forhold til alkoholavhengighet. I en gjennomgang av de siste ti-års alkoholforskning oppsummeres funnene slik (Willenbring, 2010): Dersom en undersøker omfanget av alkoholproblemer i befolkningen (hovedsakelig den amerikanske) finner en at 70 prosent har milde til moderate problem. Tre fjerdedeler av de som har et alkoholproblem kommer seg ut av problemene uten hjelp av profesjonell behandling eller selvhjelpsgrupper. En sammenlignende studie av situasjonen i Sverige og Canada (Blomqvist, Cunningham, Wallander, & Collin, 2007), viste tilsvarende tall. Blant de som oppfylte tre av sju kriterier for avhengighet i ICD10, var det bare en av fem som hadde hatt kontakt med det formelle hjelpeapparatet. For å komme opp i over 50 prosent med slik kontakt, måtte man opp i fem av sju kriterier. Tilsvarende viser Heyman (Heyman, 2009) til flere gjentakende amerikanske befolkningsstudier, som viser at jevnt over 60 prosent av de som oppga et drug problem på første målepunkt, oppga å ikke ha et slikt problem ( remitted ) på andre målepunkt (to til fire år senere). Dette var for eksempel dobbelt så mange som for de fleste psykiske lidelser. Denne forskjellen mellom behandlingspopulasjoner og befolkningspopulasjoner er viktig når man skal vurdere variasjonen i varigheten av avhengigheten. For det andre er det ikke enkelt å forstå hva ulike forfattere legger i begrep som kronisk, sykdom, forstyrrelse, lidelse og remisjon. Vi mener følgende formulering av McKay (James R. McKay, 2009b) gir den beste beskrivelsen av hva vi snakker om: There is now widespread acceptance that addiction is often a chronic problem characterized by increased vulnerability to relapse that can persist over many years, particularly among those who have entered the formal treatment system. Clearly, this does not mean that addiction has all the same characteristics as other chronic medical disorders, such as hypertension, diabetes, or asthma. The course of these disorders can be significantly altered by change in behaviour, but in most cases, it is not possible to send them into remission by stopping a particular behaviour, as is the case with alcohol and drug dependence. Rather, addiction looks like a chronic disorder in many cases because of the high probability of relapse early in recovery and the certainty of long-term heightened vulnerability to relapse. Det er med denne presiseringen i bakhodet vi bør vurdere den voksende litteraturen om forløp blant personer med alvorlige avhengighetsproblem. Begrepet forløp kan brukes om både behandlingsforløp og problemforløp. Men mest meningsfullt er det å ta utgangspunkt i personens totale livsløp, der både endringer i problembelastning og ulike behandlingsinnsatser kan relateres til personens øvrige 7

8 livssituasjon. Den mest helhetlige beskrivelsen av dette perspektivet finner vi i en artikkel av Hser og kolleger fra 2007 (Y. I. Hser, Longshore, & Anglin, 2007). I denne artikkelen beskrives en rekke sentrale analytiske begrep til bruk i beskrivelser, analyser og kategoriseringer av livsløp. Trajectories ( baner eller stier ) brukes som betegnelse på sentrale trekk ved unike livsløp som så kan samles i beskrivelser av kategorier av typiske forløp, dvs. et antall forløp som fanger variasjonsbredden i livsløpene til en gitt populasjon. Turning points (vendepunkt) brukes om punkt i et trajectory der en kan observere at utviklingen tar en ny retning. Critical events (betydningsfulle hendelser) brukes om hendelser i personens liv som viser seg å ha stor betydning for det videre forløpet, enten umiddelbart eller sammen med andre hendelser, på et seinere tidspunkt. Sosial kapital brukes om de samlede ferdigheter og egenskaper som en person besitter eller utvikler og som kan investeres i egen atferdsendring og i endringer av relasjoner til andre. De fleste studier av slike forløp dreier seg om personer med alvorlig og langvarig avhengighet. En studie av nesten 1300 personer rekruttert fra behandlingstiltak i en stor by (M. Dennis, Scott, Funk, & Foss, 2005), viste at median varighet fra første til siste rusmiddelbruk var 27 år og at median varighet fra første behandlingskontakt til siste rusmiddelbruk var 9 år. Varigheten var lengst for menn, for de som debutterte tidlig og for de med mest omfattende psykisk komorbiditet. Hser og kolleger brukte begrepet om typiske forløp (trajectories) i en 33 års (!) oppfølgingsstudie av 471 mannlige heroinavhengige (Y. I. Hser, Huang, Chou, & Anglin, 2007). Tre typiske forløp ble identifisert: stabile høydosebrukere (278 personer), sent reduserende forbrukere (149 personer) og tidlige sluttere (44 personer). Denne studien er ofte vist til som illustrasjon av avhengighetens kroniske karakter, men tross alt er det altså 10 prosent av selv et så belastet utvalg som slutter tidlig og ikke begynner igjen. I en annen publikasjon på det samme materialet (Y. I. Hser, 2007), blir det vist at styrket mestringsevne og god behandling for de komorbide psykiske lidelser økte sannsynligheten for å bli stabilt rusfri. En studie av Weisner og kolleger (Weisner, Ray, Mertens, Satre, & Moore, 2003) av 784 rusavhengige viste også betydningen av å oppnå tidlig rusfrihet. De som oppnådde rusfrihet etter seks måneder i poliklinisk behandling hadde en langt høyere sannsynlighet for å være rusfri etter fem år, enn de som ikke oppnådde rusfrihet etter relativt kort tid i behandling. I tillegg til behandlingen, var det særlig tilknytning til et recovery-orientert sosial nettverk (selvhjelpsgrupper, venner og familie) som var avgjørende for om de som oppnådde tidlig rusfrihet skulle klare å holde seg rusfrie på lenger sikt. I en 16 års oppfølgingsstudie av 461 alkoholavhengige som en gang hadde søkt behandling (Moos & Moos, 2007b), ble det vist at de som faktisk kom inn i behandling hadde klart seg langt bedre i forhold til de som ikke kom inn i behandling. Etter 16 år var tilbakefallsprosenten 43 for de behandlede og 61 for de ubehandlede. Dette viser igjen hvor ulike forløp vi kan finne innenfor og mellom ulike grupper av rusavhengige. En generell betegnelse av avhengighet som kronisk lidelse er derfor klart misvisende. I en artikkel som overser denne variasjonen, med tittelen Managing addiction as a chronic condition (M. Dennis & Scott, 2007), gjengis allikevel et interessant bilde fra en tidligere studie (Scott, Foss, & Dennis, 2005) av de bevegelser mellom posisjoner som et utvalg på over 1300 rusavhengige personer foretok i løpet av en tre års periode. I løpet av denne 8

9 perioden var 83 prosent som beveget seg minst en gang mellom to eller flere av følgende posisjoner: fortsatt rusmiddelbruk i lokalsamfunnet, i remisjon i lokalsamfunnet, i fengsel og i behandling. 36 prosent beveget seg to ganger mellom posisjonene og 14 prosent tre ganger. På den annen side økte antallet som var i stabil remisjon i lokalsamfunnet fra 8 til 41prosent i denne perioden og 76 prosent av de som beveget seg inn i denne posisjonen, ble stabilt i denne posisjonen i løpet av denne tre-års perioden. En åtte års oppfølgingsstudie av de 1300 personene som Dennis og kolleger hadde publisert på i 2005 (M. L. Dennis, Foss, & Scott, 2007) viste også at endringstakten i forløpet for ulike sider av pasientens livssituasjon var svært forskjellig. Den fysiske helse ble sakte og bare minimalt forbedret. Den psykiske helse ble faktisk forverret i de første tre årene etter russtopp, men ble så klart forbedret. Den illegale aktiviteten stoppet neste momentant, mens den økonomiske situasjonen ble langsomt forbedret. Det var også interessant å merke seg at mestringsstrategiene endret karakter underveis i forløpet, men en nedgang i strategier som søke støtte og veiledning, kognitiv unnvikelse, emosjonell frakobling og aksept/resignasjon, og over på mer aktiv problemløsning. Dette viser hvor stor betydning det har å ikke bare se på stopp i rusmiddelbruk (vanlig definisjon av remisjon) men også på en rekke andre faktorer som må inngå i en breiere recovery-tenking. Det er denne recovery-orienterte forløpstenkningen som er lagt til grunn når vi nå presenterer 15 forløp som vi mener er typiske og som representerer den samlede variasjonsbredden av rusrelatert problematikk. 9

10 3 Typiske forløp 3.1 Grunnlag Vi presenterer her 15 forløp som forsøker å fange variasjonen innen rusbehandlingsfeltet. Utgangspunktet for forløpene har vært egne kliniske erfaringer og samarbeidende instansers kliniske praksis. Amund Aakerholt er ansvarlig for utformingen. I utformingen har vi samarbeidet nært med brukere, ansatte i TSB - særlig Rogaland A-senter, tjenesteytere i Stavanger kommune, fastlege/stipendiat ved UiB og ruskonsulentene i Avd. unge voksne som er knyttet opp mot Mottaks- og observasjonsavdelingen ved Stavanger universitetssjukehus. Vi har like mange kvinnelige som mannlige forløp selv om fordelingen innen TSB viser klart høyere andel menn. Videre har vi tatt utgangspunkt i debutalder eller alder ved første kontakt med hjelpeapparatet. Utover dette har vi tatt med en del særskilte forhold som ofte går igjen i behandling og oppfølging av personer med rusproblemer. Viktige faktorer i de fleste forløpene er grad av komorbiditet for psykisk lidelse og sosiale problemer knyttet til oppvekst og sosialt miljø. Kognitiv fungering og ikke ubetydelige arvelige komponenter er også viktige medierende faktorer i forløpene. Videre har vi vektlagt barn av rusmisbrukere og forhold til ektefelle /partner som betydningsfulle faktorer i flere av forløpene. I framstillingene er utfordringer knyttet til samhandling mellom ulike systemer og behandlingsinstanser blitt et gjennomgående tema. Med tanke på senere å kunne beskrive ideelle forløp har vi i denne framstillingen valgt å ha en åpen slutt på historiene. Med utgangspunkt i de 15 forløpene foreslår vi fem hovedkategorier innen rusbehandlingsfeltet: 1. Personer med tidlig debut (10-12 år) og vanligvis med omfattende og alvorlig tilleggsbelastning. Komorbiditet for psykisk lidelse kan enten være en av flere grunner til utvikling av avhengighet eller en følge av misbruksutviklingen. Vil kreve omfattende behandling og oppfølging. Usikker prognose. 2. Personer som debuterer i ungdomsskoleårene (14 ½ ), med varierende grad av tilleggsbelastning og med et omfattende rusmisbruk som går over i vanlig bruk etter tenårene. Utfallet vil avhenge av om mulige tilleggsproblemer avhjelpes eller komorbide lidelser behandles, personens evne til å nyttiggjøre seg egen sosial kapital og evne til å tilpasse bruk av rusmidler til nye sosiale situasjoner (f.eks. det å ikke ta med drikkevaner fra russetiden eller studietiden inn i familielivet). 3. Personer som debuterer i ungdomsskoleårene (14 ½ ), oftest med alvorlige tilleggsbelastninger og med et omfattende rusmisbruk som etter hvert får et kronisk eller vedvarende preg. Utfallet vil avhenge av om komorbide lidelser behandles og 10

11 personens evne til å nyttiggjøre seg egen sosial kapital. Eventuell mangel på sosial kapital og /eller kognitiv dysfunksjonalitet vil spille inn her. 4. Personer som av ulike grunner tar kontakt med primærhelsetjeneste eller legges inn på somatiske avdelinger som voksne, men med betydelig forbruk /misbruk av alkohol og/eller legemidler. En del henvises TBS. Kan framstå som rimelig velfungerende mht familie og arbeid, men ofte med skjulte problemer innen begge områdene. Misbruket kan enten være vanlig forbruk som har økt vesentlig eller fungere som medisin mot ulike livsproblemer. Prognose vil avhenge av om både rusproblemer og ulike andre problemer (for eksempel depresjon) knyttet til rus behandles, og om familie- og arbeidsperspektivet ivaretas. 5. Eldre som primært henvises primærhelsetjenesten p.g.a. somatiske lidelser eller livskrise (tap av ektefelle, plutselig uten de rammer jobben gav), men hvor bruk av alkohol og/eller legemidler har tatt av. Prognosen kan være god dersom dette er en reaksjon på ny livssituasjon og behandling eller hjelpetiltak iverksettes raskt. For noen kan meningsfull aktivitet være tilstrekkelig for å bryte et helseskadelig reaksjonsmønster. Når det gjelder personer som med langvarig høyt forbruk av rusmidler som så akselererer i pensjonsalderen, vil prognosen være mer usikker og noen vil trenge omfattende pleie- og omsorgstilbud forløp Forløp 1, mann kalt A Da A var 14 sa venner av ham til en de kjente i utekontakten (UK) at A sliter, er deppa og at noen må gjøre noe. Etter litt prøving og feiling får UK A i tale og starter en dialog. A er skeptisk til å snakke om vanskelige ting, men får etter hvert tillit til en kvinnelig ansatt i utekontakten. Han sier at hjemme er det bare rot og at han foretrekker å være ute. Han bruker alkohol og hasj som eldre kompiser skaffer. Han kjøper hasj når han har råd, men blir også spandert på. Når han røyker hasj føler han seg litt mer ovenpå. Far drikker en god del i sine friperioder, men er ellers ok. Mor både stresser og er deppa. Når far ikke er hjemme kan hun slå både A og hans yngre søsken. Derfor trekker A ut, men er bekymra for sine 2 småsøsken. A begynte med alkohol og tobakk i 12-årsalderen. Noen eldre gutter i nabolaget har alltid forsynt ham. A vegrer seg for å si mer om dette. På samme alder forsøkte han å sniffe, men foreldrene oppdaga det og trua med å sende han vekk. Han slutta derfor. Det kommer også fram at noen fra barnevernet snakka med han omtrent på samme tid, men ingenting skjedde. A greide seg rimelig bra på barneskolen. Han sier at klassestyrer var ok og at hun brukte mye tid på han. Det går svært dårlig med A på ungdomsskolen og bruk av rusmidler tiltar. Utekontakten får lov av å snakke med foreldre og lege. Denne forslår utredning på BUP. Samtidig sender UK bekymringsmelding til barnevernet. Alle opplever A som deprimert. BUP henviser 11

Jeg vil ut og leve! Jeg vil jo ikke bare sitte her.

Jeg vil ut og leve! Jeg vil jo ikke bare sitte her. Jeg vil jo ikke bare sitte her. Jeg vil ut og leve! Utfordringer for ungdom med psykiske vansker i overgangen fra skole til arbeidsliv. Skrevet av Line Indrevoll Stänicke Illustrasjonsbilder Jeg vil jo

Detaljer

Frivillighet før tvang. Tiltak for å redusere omfang av tvangsinnleggelser til psykisk helsevern RÅDET FOR PSYKISK HELSE

Frivillighet før tvang. Tiltak for å redusere omfang av tvangsinnleggelser til psykisk helsevern RÅDET FOR PSYKISK HELSE Frivillighet før tvang Tiltak for å redusere omfang av tvangsinnleggelser til psykisk helsevern RÅDET FOR PSYKISK HELSE Forord I 2007 i Norge var hver tredje innleggelse ved institusjon godkjent for tvungen

Detaljer

Ikke mine, ikke dine, men VÅRE pasienter:

Ikke mine, ikke dine, men VÅRE pasienter: Ikke mine, ikke dine, men VÅRE pasienter: eksempler på samarbeid mellom kommune og DPS for mennesker med psykiske lidelser og omfattende behov for tjenester K. Michael Thomsen Online-versjon (pdf) Det

Detaljer

SKIEN KOMMUNE SKIEN KOMMUNE. Personal og service. den gode og inkluderende møteplass. Rusplan. www.skien.kommune.no

SKIEN KOMMUNE SKIEN KOMMUNE. Personal og service. den gode og inkluderende møteplass. Rusplan. www.skien.kommune.no SKIEN KOMMUNE SKIEN KOMMUNE Personal og service den gode og inkluderende møteplass Rusplan 2011 2014 www.skien.kommune.no Innhold DEL 1 1. Forord...5 2. Innledning...9 3. Mål...9 3.1 Hovedmål...9 3.2 Målgrupper...9

Detaljer

Hvem er de pårørende som søker behandling, og hva slags belastninger rapporterer de om?

Hvem er de pårørende som søker behandling, og hva slags belastninger rapporterer de om? Rapport desember 2012 Hvem er de pårørende som søker behandling, og hva slags belastninger rapporterer de om? Kartlegging av pårørendepasienter ved Borgestadklinikken 2009-2011 Rosanne Kristiansen og Ann-Beate

Detaljer

Grip tidlig inn. om tidlig intervensjon på rusfeltet. nr 2 2009. Temamagasin fra Regionale Kompetansesentre Rus

Grip tidlig inn. om tidlig intervensjon på rusfeltet. nr 2 2009. Temamagasin fra Regionale Kompetansesentre Rus Temamagasin fra Regionale Kompetansesentre Rus nr 2 2009 Grip tidlig inn om tidlig intervensjon på rusfeltet Kompetansesentervirksomheten utføres på oppdrag fra Helsedirektoratet 2 Grip tidlig inn innhold

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

SPOR. 8 Forskningsprosjekt om rus og psykiatri. 4 Ny kunnskap om ruspasienter. 16 LARiNord omorganiseres. 18 Unge & Rus i vinden

SPOR. 8 Forskningsprosjekt om rus og psykiatri. 4 Ny kunnskap om ruspasienter. 16 LARiNord omorganiseres. 18 Unge & Rus i vinden SPOR 11 07 Informasjonsavis fra Nordnorsk Kompetansesenter Rus 10. årgang 8 Forskningsprosjekt om rus og psykiatri 4 Ny kunnskap om ruspasienter 16 LARiNord omorganiseres 18 Unge & Rus i vinden Leder:

Detaljer

HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien

HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien 4 Forord 5 Viktige begreper i debatten om tvang 8 Tvang og menneskeverd 10 Snakk til meg! 12 Dobbeltdiagnoser Bruker vi mer tvang overfor det vi

Detaljer

«Kan dem takke seg selv..?»

«Kan dem takke seg selv..?» «Kan dem takke seg selv..?» Skal ikke kvinner i aktiv rus slippe å leve med vold? Prosjektleder og forfatter: Vibeke Aanerød Innhold Innhold Innledning... 43 Mål for prosjektet... 43 Sammendrag... 54

Detaljer

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner - et nettverk i Sarpsborg kommune våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner Tiltaksplan 2009-2012 ikke stykkevis og delt Vedtatt av

Detaljer

RAPPORT OM NARKOTIKA Stoltenbergutvalget

RAPPORT OM NARKOTIKA Stoltenbergutvalget RAPPORT OM NARKOTIKA Stoltenbergutvalget Denne rapporten er illustrert av brukere av Aktivitetshuset Prindsen et sted for mennesker med psykiske lidelser og/eller rusproblemer i bydel Grünerløkka. Aktivitetshuset

Detaljer

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste - Et fullverdig liv Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste Forord Den norske legeforening arbeider kontinuerlig med fagutvikling. I perioden 2013-2015 har Legeforeningen bl.a. valgt å fokusere

Detaljer

Omslag-HelsaLoes.qxp 02-03-06 10:07 Side 1

Omslag-HelsaLoes.qxp 02-03-06 10:07 Side 1 Omslag-HelsaLoes.qxp 02-03-06 10:07 Side 2 Redaktører: Ingrid Høie og Terje Sletnes, Avdeling for informasjon og helsepolitikk, Den norske lægeforening,. Referansegruppe: Legeforeningens Rusmiddelpolitisk

Detaljer

Meld. St. 30. Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk. (2011 2012) Melding til Stortinget. alkohol narkotika doping

Meld. St. 30. Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk. (2011 2012) Melding til Stortinget. alkohol narkotika doping Meld. St. 30 (2011 2012) Melding til Stortinget Se meg! alkohol narkotika doping Meld. St. 30 (2011 2012) Melding til Stortinget Se meg! alkohol narkotika doping Innhold 1 Regjeringens mål... 7 1.1 Hovedtemaer

Detaljer

Multisystemisk terapi: familie- og nærmiljøbasert behandling av ungdom med alvorlige atferdsvansker 1095-1106

Multisystemisk terapi: familie- og nærmiljøbasert behandling av ungdom med alvorlige atferdsvansker 1095-1106 V04-Fag-Christensen-Mauseth.fm Page 1095 Friday, August 24, 2007 3:03 PM Fagartikkel Bernadette Christensen Tori Mauseth Atferdssenteret: Senter for studier av problematferd og innovativ praksis as, Unirand

Detaljer

Hjelp til gravide og småbarnsfamilier med problematisk bruk av rusmidler. - ressurshefte for kommunene

Hjelp til gravide og småbarnsfamilier med problematisk bruk av rusmidler. - ressurshefte for kommunene Hjelp til gravide og småbarnsfamilier med problematisk bruk av rusmidler - ressurshefte for kommunene KoRus Sør er ett av syv kompetansesentre på rusfeltet som arbeider på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Tjenesteutvalget 19.06.2013 Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Tjenesteutvalget 19.06.2013 Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 027 Saksmappe: 2012/3714-19163/2013 Saksbehandler: Liv Landaas Dato: 04.06.2013 Saksframlegg Resultat av ungdomsundersøkelsen 2012 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Tjenesteutvalget

Detaljer

Å BLI TATT PÅ ALVOR SOM HELE MEDMENNESKER.

Å BLI TATT PÅ ALVOR SOM HELE MEDMENNESKER. SENTER FOR PSYKISK HELSE OG RUS FORSKNINGSRAPPORT NR. 15/2015 Å BLI TATT PÅ ALVOR SOM HELE MEDMENNESKER. EN FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV BROBYGGER LAR/ROP I NOTODDEN Stian Biong Senter for Psykisk Helse

Detaljer

Husrom uten hjerterom Kan bolig motvirke marginaliseringsprosesser?

Husrom uten hjerterom Kan bolig motvirke marginaliseringsprosesser? FoU-rapport nr. 1/2012 Husrom uten hjerterom Kan bolig motvirke marginaliseringsprosesser? Kathrine Bakke, Ingunn Kvamme, Trond Stalsberg Mydland og Randi Wærdahl Tittel Husrom uten hjerterom Kan bolig

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Sosiale problemer. Mål for opplæringen er at eleven skal kunne. 304 DEL 1 Sosiale problemer Del 4 Velferd og ulikhet 305 DEL 4

Sosiale problemer. Mål for opplæringen er at eleven skal kunne. 304 DEL 1 Sosiale problemer Del 4 Velferd og ulikhet 305 DEL 4 304 DEL 1 Sosiale problemer Del 4 Velferd og ulikhet 305 DEL 4 Sosiale problemer Mål for opplæringen er at eleven skal kunne definere begrepet sosiale problemer og bruke samfunnsvitenskapelige teorier

Detaljer

Betydning av delt bosted for barns hverdagsliv

Betydning av delt bosted for barns hverdagsliv Betydning av delt bosted for barns hverdagsliv Gunhild Sandal Bastlien Veileder Solveig Sagatun Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder og er godkjent som del av

Detaljer

12-Trinns modellen. Norsk og internasjonal forskningsbasert dokumentasjon. Bjørn Andersen

12-Trinns modellen. Norsk og internasjonal forskningsbasert dokumentasjon. Bjørn Andersen Innledningsvis drøftes generelle utfordringer forbundet med effektmålinger av ulike former for behandlingstilbud relatert til en prosessorientert input-output modell for måling av potensielle effekter.

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 10-2000 Personer med samtidig alvorlig psykisk lidelse og omfattende rusmisbruk IK-2727

utredningsserie Statens helsetilsyn 10-2000 Personer med samtidig alvorlig psykisk lidelse og omfattende rusmisbruk IK-2727 utredningsserie 10-2000 Statens helsetilsyn Personer med samtidig alvorlig psykisk lidelse og omfattende rusmisbruk IK-2727 PERSONER MED SAMTIDIG ALVORLIG PSYKISK LIDELSE OG OMFATTENDE RUSMISBRUK KARTLEGGING

Detaljer

Veileder i rushåndtering i ungdomsskolen

Veileder i rushåndtering i ungdomsskolen Veileder i rushåndtering i ungdomsskolen Kapittel 1: Rus i sammenheng 1 Samfunns- og rusutvikling >> 4 2 Fakta; internasjonalt, nasjonalt og lokalt. Dramatikk og debut >> 4 3 Hva er normalt/unormalt, og

Detaljer

Sett fra et brukerog fagperspektiv. Ressurshefte. Alternativer til tvang I. Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse

Sett fra et brukerog fagperspektiv. Ressurshefte. Alternativer til tvang I. Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse Alternativer til tvang I Sett fra et brukerog fagperspektiv Ressurshefte Dagfinn Bjørgen, Aina Storvold, Reidun Norvoll og Tonje Lossius Husum

Detaljer

PSYKOLOGISKE FORHOLD AV BETYDNING FOR DELT BOSTED EN LITTERATURSTUDIE

PSYKOLOGISKE FORHOLD AV BETYDNING FOR DELT BOSTED EN LITTERATURSTUDIE PSYKOLOGISKE FORHOLD AV BETYDNING FOR DELT BOSTED EN LITTERATURSTUDIE av Lena Stave Hovedoppgave levert ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, 2007 SAMMENDRAG Forfatter: Lena Stave Tittel: Psykologiske

Detaljer

Bjørn Hauger. Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder.

Bjørn Hauger. Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder. Bjørn Hauger Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder. Det gode elevmøtet! Forfatter og redaktør: Bjørn Hauger

Detaljer