Flytting av overskudd mellom land i flernasjonale selskaper: Hvilken rolle spiller selskapenes internprising?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Flytting av overskudd mellom land i flernasjonale selskaper: Hvilken rolle spiller selskapenes internprising?"

Transkript

1 1 Flytting av overskudd mellom land i flernasjonale selskaper: Hvilken rolle spiller selskapenes internprising? av Førsteamanuensis John Christian Langli * Institutt for regnskap, revisjon og jus Handelshøyskolen BI Postboks Sandvika e-post: November 1999 * Ved Institutt for regnskap, revisjon og jus ved Handelshøyskolen BI er Skatte- og avgiftsunndragelser i forbindelse med bedriftsinterne overføringspriser ett av temaene i prosjektet Bedriftsøkonomiske studier av økonomisk kriminalitet. Prosjektet inngår i forskningsprogrammet om økonomisk kriminalitet, og finansieres av Norges Forskningsråd.

2 2 Recession and the growth of truly global competition have forced multinational businesses to reassess all aspects of their operations in order to maintain their profitability in the face of intense pressures. Perhaps for the first time, companies have come to look more closely at the tax charge in the consolidated accounts as a controllable expense rather than an inevitable result of doing business. (PriceWaterhouseCoopers, 1998: v) Innledning Skattesystemene og satsene varierer mellom land. Derfor er det rimelig å anta at skattesystemenes utforming blir tillagt vekt når flernasjonale selskaper skal fastsette priser på varer og tjenester som utveksles mellom enheter i samme konsern (internprisene). Årsaken gir seg selv: Flernasjonale selskaper er, på lik linje med nasjonale selskaper og vanlige skatteytere, opptatt av hva de sitter igjen med etter at skatten er betalt. Hva vet vi så om internprisingens betydning for skattenivået i flernasjonale selskaper? Bruker flernasjonale selskaper internprisene til å flytte overskudd fra land med et relativt sett høyt skattenivå til land med et relativt lavt skattenivå? I denne artikkelen blir spørsmålet besvart ved å redegjøre for et par vel gjennomførte forskningsrapporter. Rapportene tar utgangspunkt i hovedsakelig amerikansk-kontrollerte flernasjonale selskaper. Likevel er de interessante. Den første rapporten er Explaning the Low Taxable Income of Foreign Controlled Companies in the United States (av Grubert, Goodspeed og Swenson 1993). Rapporten tas med fordi den legger hovedvekten på å forklare hvorfor andre faktorer enn internprisene kan føre til systematiske forskjeller i skattepliktig inntekt for selskaper med ulik nasjonal tilhørighet. Den andre artikkelen, Cross-Jurisdictional Income Shifting and Earnings Valuation (av Collins, Kemsley og Lang 1998) er inkludert fordi estimatene på hvor stort omfanget av overskuddsflytting er i dollar er relativt pålitelige.

3 3 Artikkelen starter med en kort oversikt over hva slags insentiver skattesystemet og internasjonale skatteavtaler kan gi med tanke på overskuddsflytting. Dernest presenteres de to forskningsartiklene. 1 En liten oppsummering kommer til slutt. Skattesystemene gir insentiver! Det er ikke vanskelig å gi eksempler på at skattesystemer gir insentiver som påvirker atferd. Delingsreglene stimulerer til selskaps- og eierkonstruksjoner som medfører at ellers aktive eiere blir passive. Konsekvensen er at avkastningen etter skatt for de ellers aktive eierne blir vesentlig høyere enn hva avkastningen ville ha blitt uten skattetilpasningen. Differensierte avskrivningssatser virker på samme måte. Dersom to investeringsprosjekter med samme risiko og løpetid gir samme netto kontantstrøm før skatt i hver periode, bør prosjektet med høyest skattemessig avskrivningssats velges fordi nåverdien av skattefordelen da blir størst. Ved sammenlikning av ulike nasjoners skattesystemer blir det også tydelig at skattesystemene gir insentiver. I en nylig publisert artikkel i Revisjon og Regnskap gir Bjelland (1999) eksempler på hvordan norske og internasjonale skattereglene kan slå ut i praksis. På grunnlag av eksemplene hos Bjelland blir forskjellene i de internasjonale skattesatsene som følger: 2 Norge Storbritannia Danmark Frankrike Selskapsskattesats 28 % 30 % 32 % 40 % Samlet skattesats for selskap og aksjonær, dersom selskapet er 100% norskeid og 100% av overskuddet etter skatt deles ut som utbytte. 28 % 30 % 32 % 43 % 1 Omtalen av forskningsrapportene er kortfattet og summarisk. F. eks. blir det ikke lagt vekt på å redegjøre for hvordan utvalgene framkommer, hvordan de empiriske analysene gjennomføres, hvordan variabler måles, hvordan det kontrolleres for bransjeeffekter, hvilke analyser som er gjennomført for å kontrollere for feilkilder, osv. De interessert leserne oppfordres til å lese orginalrapportene.

4 4 Selskapsskattesatsen er høyest i Frankrike (40 %) og lavest i Norge (28 %). De norske og internasjonale skattereglene virker slik at beløpet som en norsk aksjonær vil sitte igjen med etter skatt, vil være identisk med overskuddet før skatt redusert med selskapsskatten for selskaper registrert i Danmark og Storbritannia, med unntak av Frankrike. For norskeide fransk-registrerte selskaper skjer det en dobbeltbeskatning. 3 Anta, for å holde diskusjonen enkel, at reglene for beregningen av skattepliktig inntekt virker relativt likt i de fire landene. Hvordan kan da en norsk mor med utenlandske døtre oppnå høyest mulig avkastning etter skatt? Svaret gir seg selv: Kostnader bør plasseres der hvor skattesatsen er høyest, og inntekter plasseres der hvor skattesatsen er lavest. F. eks. kan en norsk mor som har døtre i Danmark, Storbritannia og/eller Frankrike øke sin avkastning etter skatt ved å sette en høy internpris på varer og tjenester som morselskapet leverer til døtrene. Det vil øke kostnadene (og redusere skattepliktig inntekt) hos de utenlandske døtrene, og øke inntekten (og skattepliktig inntekt) hos morselskapet. Flernasjonale selskaper har ikke full frihet med hensyn til hvor inntekter og kostnader kan plasseres (PriceWaterhouseCoopers, 1998). Fleksibiliteten i skatte- og internprisingsreglene og behovet for bruk av skjønn ved fastsetting av internpriser gir imidlertid rom for at skattefundamentet i ulike land kan påvirkes gjennom bevisst prising av bedriftsinterne vare- og tjenesteleveranser. Hvordan flernasjonale selskaper i praksis har gjort bruk av denne fleksibiliteten har også opptatt forskerne. Hva forklarer lav skattepliktig inntekt hos utenlands-kontrollerte selskaper? 2 Tallene for Storbritannia gjelder etter 6. april For de øvrige landene gjelder tallene per Beregningene bygger på oversikten i Bjelland (1999: 31). 3 Nå er det en rekke forhold som påvirker hvor stor den faktiske skattebyrden blir for flernasjonale selskaper, og en sammenlikning av selskapsskattesatser og samlet skattesats for selskap og aksjonær er ikke tilstrekkelig. Eksempelvis varierer skattereglene med hensyn til hva som er skattepliktig/fradragsberettiget og periodiseringen av inntekter og kostnader. Dersom den skattemessige avskrivningen for en bestemt eiendel f. eks. skjer langt raskere i Storbritannia enn i Norge, kan fordelen med en raskere fradragsrett for anskaffelseskostnaden kanskje mer enn oppveie ulempen med at selskapsskattesatsen er høyere i Storbritannia enn i Norge. Slike forskjeller kommer ikke fram i eksemplene her, og derfor må vi være varsom med å trekke konklusjoner om hvor store de faktiske skattesatsene blir.

5 5 Aggregerte tall fra USA for 1987 gir en klar indikasjon på at utenlands-kontrollerte selskaper har mye lavere skattepliktig inntekt enn USA-kontrollerte selskaper (Grubert et. al. 1993): Målt i forhold til salgsinntektene, utgjorde skattepliktig inntekt 0,89 % for utenlands-kontrollerte selskaper og 4,37 % for USA-kontrollerte selskaper. Av hver dollar i salgsinntekt ble med andre ord 4,37 cent skattlagt hvis inntekten ble opptjent i et USA-kontrollert selskap, mens kun 0,89 cent ble skattlagt hvis inntekten ble opptjent i et utenlands-kontrollert selskap. Grubert et. al. (1993) motiverer sin studie med utgangspunkt i disse differansene i observert lønnsomhet. Framgangsmåten er interessant. I stedet for å analysere sammenhengen mellom selskapenes internprisingspraksis og skattepliktig inntekt, forsøker de å finne ut hvor stor andel av differansen som kan forklares ved hjelp av andre forklaringsfaktorer: Utenlands-kontrollerte selskaper kan ha høyere gjeldsgrad enn amerikanskkontrollerte selskaper. Dermed vil utenlands-kontrollerte selskaper få høyere rentekostnader og lavere skattepliktig inntekt. Siden rentebetalingene kan skje til selskaper i samme konsern, kan man ikke utelukke at høyere rentekostnader skyldes bevisst prising av lån med sikte på å redusere skattepliktig inntekt. (Prising av konserninterne lån blir i mange sammenhenger likestilt med andre internprisingsmekanismer som innkjøpspris for varer, betaling for markedsføringsbistand, management fee o.l.). Utlendingers direkte investeringer i USA har ofte skjedd i form av oppkjøp av eksisterende selskaper. Dersom oppkjøpet innebærer høyere skattemessige inngangsverdier vil avskrivningene øke, og overskuddet reduseres. Dersom de skattemessige inngangsverdiene forblir uendret, de regnskapsmessige inngangsverdiene øker, og selskapet ønsker å opprettholde en bestemt gjeldsandel basert på regnskapsmessige verdier, vil høyere regnskapsmessige verdier medføre høyere rentekostnader pga. høyere belåning og reduserte overskudd. Utlendinger kan kjøpe amerikanske selskaper med lav lønnsomhet med sikte på å rasjonalisere driften, bedre effektiviteten og dermed oppnå god lønnsomhet på sikt.

6 6 På kort sikt kan den observerte differansen i lønnsomhet derfor bli dominert av at utvalget av utenlands-kontrollerte selskaper for en stor del består av selskaper i en omstillingsfase som har lav lønnsomhet. Oppstartskostnader ved nyetableringer kan virke på samme måte som kjøp av selskaper med lav lønnsomhet. I en etableringsfase kan lønnsomheten være lav pga. resultatføring av forsknings- og utviklingskostnader, store markedsbearbeidingskostnader o.l. På kort sikt kan derfor skattepliktig inntekt bli lav, men på sikt kan man forvente at lønnsomheten vil normalisere seg. Valutakursendringer vil ikke kunne forklare at utenlands-kontrollerte selskaper har permanent lavere lønnsomhet enn amerikansk-kontrollerte selskaper. På kort sikt kan imidlertid kraftige valutakursendringer ha store effekter, særlig fordi utenlandskontrollerte selskaper har en større importandel enn amerikansk-kontrollerte selskaper. Utenlands-kontrollerte selskaper kan ha lavere kapitalkostnader. Lavere kapitalkostnader kan innebære at utenlands-kontrollerte selskaper aksepterer investeringsprosjekter med lavere avkastning enn amerikansk-kontrollerte selskaper, med den konsekvens at lønnsomheten for utenlands-kontrollerte selskaper er permanent lavere. Datagrunnlaget i Grubert et.al. dekker perioden Resultatene deres er blandet. F. eks. påviser de at en modningseffekt gjør seg gjeldende, fordi lønnsomheten til utenlands-kontrollerte produksjonsbedrifter øker over tid relativt til amerikanskkontrollerte produksjonsbedrifter. Videre finner de at valutakursendringer har stor betydning for engrosbedrifter. Derimot finner de ingen støtte for hypotesene om at utenlands-kontrollerte selskaper bruker rentekostnader/gjeldsandel for å minimere skattebelastningen, at utenlands-kontrollerte selskaper har lavere kapitalkostnader, eller at utlendinger kjøper selskaper mer relativt sett lavere lønnsomhet. I sum er Grubert et. al. i stand til å forklare omlag halvparten av differansen i den observerte lønnsomheten gjennom andre forklaringsfaktorer enn internprisingen.

7 7 Hvor mye overskudd flytter flernasjonale selskaper ved hjelp av internprisene? I perioden 1984 til 1992 gjennomførte en rekke land store endringer i skattesystemet/- satsene (Klaasen, Lang og Wolfson, 1993). F. eks. reduserte USA selskapsskattesatsen fra maksimalt 46 % til maksimalt 34 % mellom 1986 og 1988, mens Storbritannia reduserte selskapsskattesatsen fra maksimalt 45 % til 35% mellom 1984 og Også i Tyskland, Japan og Frankrike ble selskapsskattesatsene redusert i denne perioden. Dersom selskapsskattesatsene har betydning for de flernasjonale selskapenes internprisingspraksis, burde derfor perioden være godt egnet til å analysere omfanget av overskuddsflytting ved hjelp av internprisene siden skatteinsentivene ble endret så kraftig. Collins et. al. (1998) analyserer omfanget av overskuddsflytting til og fra USA i perioden 1984 til 1992 hos USA-kontrollerte flernasjonale selskaper. Deres hypotese er at dersom internprisene brukes til å flytte overskudd fra høyskatteland til lavskatteland, bør det under ellers like forhold være en negativ sammenheng mellom overskuddsmarginen i de utenlandslokaliserte datterselskapene og den gjennomsnittlige utenlandske skattesatsen. Dersom den gjennomsnittlige skattesatsen utenfor USA øker relativt til den amerikanske skattesatsen, antas det dermed at internprisene blir fastsatt slik at en større andel av overskuddene som egentlig opptjenes utenfor USA blir tatt til beskatning i USA. Skattereglene i USA er i hovedsak slik at all inntekt som opptjenes av amerikanske selskaper blir beskattet i USA, uavhengig av hvor den opptjenes (Collins et. al. 1993). Fradrag for skatt betalt til andre land på grunnlag av inntekt opptjent i andre land er begrenset til hva skatten ville ha blitt, dersom inntekten var beskattet i USA. Dette gir ekstra sterke insentiver til overskuddsflytting for amerikanske flernasjonale selskaper med datterselskaper i land hvor skattesatsen er høyere enn den amerikanske, siden morselskapene ikke får full kreditt for skatten som er betalt i utlandet. På den annen side, dersom den utenlandske skattesatsen er lavere enn den amerikanske, vil inntekten før eller senere bli beskattet etter den amerikanske skattesatsen. For amerikanske flernasjonale selskaper som har datterselskaper i land hvor skattesatsen er lavere enn den

8 8 amerikanske, er det derfor kun snakk om en skattekreditt og det er usikkert om skatteinsentivene til å flytte overskudd ut fra USA til lavskatteland er kraftige nok til at overskuddsflytting faktisk finner sted. For amerikanske flernasjonale selskaper hvor datterselskaper i gjennomsnitt har en høyere skattesats enn den amerikanske, er resultatene meget sterke: Overskuddsflytting finner sted, og i gjennomsnitt flytter hver av disse selskapene mellom 25 og 30 millioner USD hjem til USA hvert år. 4 Resultatene innebærer at omlag 2,5 % av salgsinntektene i de utenlandslokaliserte selskapene tas til beskatning i USA hvert år ved hjelp av overskuddsflytting. For utvalgsperioden under et anslår Collins et. al. at den skattepliktige inntekten i USA er økt med 30 til 40 milliarder USD ved hjelp av overskuddsflytting. Dette er store beløp! Men så er det da også snakk om store selskaper: I gjennomsnitt er selskapenes årlige salgsinntekt vel 23 milliarder norske kroner (omregnet med en valutakurs på 7 NOK/USD). Oppsummering Interessen for hvordan internprisene brukes til å flytte skattepliktig inntekt mellom skattesubjekter er ikke ny. Politikerne, skattemyndighetene, selskapene og deres eiere har lenge vært klar over hvilke muligheter internprisene gir for flytting av overskudd mellom selskaper hjemmehørende i ulike land. Også minoritetsaksjonærer i rene innenlandske selskaper bør være på vakt, fordi internprisene kan brukes til å tappe datterselskaper med minoritetsaksjonærer på samme måte som flernasjonale selskaper kan bruke internprisene til å flytte overskudd fra høyskatteland til lavskatteland. Forskere har også vært opptatt av hvordan selskaper utnytter mulighetene for å flytte overskudd ved hjelp av prisingen av interne vare- og tjenesteleveranser, og mange forskjellige innfallsvinkler er benyttet. Kun to slike rapporter er belyst i denne artikkelen, 4 For amerikanske flernasjonale selskaper hvor datterselskapene er lokalisert i land hvor den gjennomsnittlige skattesatsen er lavere enn den amerikanske, indikerer resultatene at overskudd flyttes ut av USA. Statistisk sett er effekten signifikant, men den er langt svakere og omfanget av overskuddsflytting ut av USA er betydelig mindre enn omfanget av overskuddsflytting inn til USA.

9 9 og det er grunn til å understreke at forskningslitteraturen omkring temaet internprising er omfattende. Artikkelene som er kommentert er imidlertid banebrytende: Utgangspunkt for analysene er observasjoner av hva selskapene faktisk gjør (og ikke hva de sier de gjør, slik dette f. eks. kan kartlegges gjennom spørreundersøkelser), metodene og innfallsvinklene som tas i bruk er nye, og rapportene har framskaffet ny kunnskap om hvilken rolle internprisene spiller i praksis. Og ettersom mulighetene til å gjennomføre empiriske studier av selskapenes bruk av internprisingsmekanismene stadig blir bedre på grunn av bedre datasett, er det rimelig å forvente at vår kunnskap om hva som faktisk skjer i praksis gradvis vil bli bedre. Litteraturliste: Bjelland, Unni. Skattlegging av utbytte og kreditt for skatt betalt av datter(datter)selskap i utlandet, Revisjon og regnskap. Nr. 1, 1999, s Collins, Julie, Deen Kemsley, and Mark Lang. Cross-Jurisdiction Income Shifting and Earnings Valuation. Journal of Accounting Research, Vol. 26, No. 2, Autum Grubert, Harry, Timothy Goodspeed, and Deborah Swenson. Explaning the Low Taxable Income of Foreign-Controlled Companies in the United States. In Studies in International Taxation, edited by A. Giovanni, R. G. Hubbard, and J. Slemrod. Chicago: University of Chicago Press, Klaasen, Kenneth, Mark Lang, and Mark Wolfson. Geographic Income Shifting by Multinational Corporations in Response to Tax Rate Changes. Journal of Accounting Research, Vol. 31, Supplement, PriceWaterhouseCoopers. International Transfer Pricing , Oxfordshire: CCH Editions Limited, 1998.

Internasjonale tiltak mot «Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)» Stig Sollund Finansdepartementet

Internasjonale tiltak mot «Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)» Stig Sollund Finansdepartementet Internasjonale tiltak mot «Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)» Stig Sollund Finansdepartementet Utgangspunkt Selvstendige stater bestemmer sine skatteregler ut fra egne politiske valg Med økt integrasjon

Detaljer

Høringsnotat. Begrensning av fradrag for renter i interessefellesskap

Høringsnotat. Begrensning av fradrag for renter i interessefellesskap Høringsnotat Begrensning av fradrag for renter i interessefellesskap Finansdepartementet 11.04.2013 Innhold 1 Innledning og sammendrag... 4 2 Nærmere om behovet for å begrense fradraget for rentekostnader...

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Norges selskapsbeskatning

Norges selskapsbeskatning Ida Selseth Norges selskapsbeskatning Globaliseringsutfordringer og EUs forslag om CCCTB Selvstendig arbeid innen masterstudiet i økonomi og administrasjon, hovedprofil finansielle emner Norges Handelshøyskole

Detaljer

Trond Kristoffersen. Oversikt. Aksjeselskap. Finansregnskap. Balansen. Egenkapitalen, jf rskl. 6-2. Egenkapital og gjeld. Regnskapsføring av skatt 4

Trond Kristoffersen. Oversikt. Aksjeselskap. Finansregnskap. Balansen. Egenkapitalen, jf rskl. 6-2. Egenkapital og gjeld. Regnskapsføring av skatt 4 Trond Kristoffersen Finansregnskap Regnskapsføring av skatt Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd

Detaljer

2. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet

2. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet Inntekt, skatt og overføringer 1999 Inntekt og skatt for næringsvirksomhet Sigrun Kristoffersen 2. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet Skattereformen i 1992 medførte store endringer i beskatningen av

Detaljer

Finansdepartementet, 28. juni 2011. Høringsnotat - endringer i skattereglene for Svalbard

Finansdepartementet, 28. juni 2011. Høringsnotat - endringer i skattereglene for Svalbard Finansdepartementet, 28. juni 2011 Høringsnotat - endringer i skattereglene for Svalbard 1 Innledning og sammendrag De siste årene er det gjennomført en rekke endringer i skattesystemet for Svalbard. Endringene

Detaljer

Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere

Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere Saksnr. 13/2642 06.06.2013 Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere 1 1 Innledning og sammendrag Det foreslås justeringer i reglene om skattlegging av eiere

Detaljer

NYE RENTEBEGRENSNINGSREGLER FOR SELSKAP I KONSERN OMFATTES NÅ OGSÅ EKSTERNE RENTER. 5. mai 2017

NYE RENTEBEGRENSNINGSREGLER FOR SELSKAP I KONSERN OMFATTES NÅ OGSÅ EKSTERNE RENTER. 5. mai 2017 NYE RENTEBEGRENSNINGSREGLER FOR SELSKAP I KONSERN OMFATTES NÅ OGSÅ EKSTERNE RENTER 5. mai 2017 Innholdsfortegnelse NYE RENTEBEGRENSNINGSREGLER FOR SELSKAP I KONSERN OMFATTES NÅ OGSÅ EKSTERNE RENTER...

Detaljer

BKK s Utenlandsstrategi & Norsk utbytteskatt på utenlandske infrastrukturinvesteringer

BKK s Utenlandsstrategi & Norsk utbytteskatt på utenlandske infrastrukturinvesteringer BKK s Utenlandsstrategi & Norsk utbytteskatt på utenlandske infrastrukturinvesteringer (Problematikken med at lokale skatteinsentiver til infrastrukturinvesteringer blir utlignet av norske skatteregler)

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter 1 Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige ved generasjonsskifte og salg av bedrift? BDO AS, v/statsautorisert revisor Dag Ramsberg dag.ramsberg@bdo.no

Detaljer

INTERNASJONAL BESKATNING AV SKIPSFART BEHOV FOR EU- TILPASNING I NORGE. EU-landene har en aktiv politikk for å tiltrekke seg internasjonal skipsfart

INTERNASJONAL BESKATNING AV SKIPSFART BEHOV FOR EU- TILPASNING I NORGE. EU-landene har en aktiv politikk for å tiltrekke seg internasjonal skipsfart Vedlegg 4 Norges Rederiforbunds høringsuttalelse til Rederiskatteutvalget INTERNASJONAL BESKATNING AV SKIPSFART BEHOV FOR EU- TILPASNING I NORGE EU-landene har en aktiv politikk for å tiltrekke seg internasjonal

Detaljer

Norges selskapsbeskatning Globaliseringsutfordringer og EUs forslag om CCCTB

Norges selskapsbeskatning Globaliseringsutfordringer og EUs forslag om CCCTB 37/12 Arbeidsnotat Working Paper Norges selskapsbeskatning Globaliseringsutfordringer og EUs forslag om CCCTB Ida Selseth Et selskap i NHH-miljøet S A M F U N N S - O G N Æ R I N G S L I V S F O R S K

Detaljer

Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER. Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert

Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER. Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert 11.09.2017 1 Nye skatteregler i 2017 Aksjesparekonto Personlige skattytere

Detaljer

Skatteminimerende strategier i flernasjonale selskaper med hovedfokus på internprising av immaterielle eiendeler

Skatteminimerende strategier i flernasjonale selskaper med hovedfokus på internprising av immaterielle eiendeler NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Høst 2014 Skatteminimerende strategier i flernasjonale selskaper med hovedfokus på internprising av immaterielle eiendeler Illustrert ved en analyse av Vizrt og StormGeo

Detaljer

UPN Holding AS NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser for små foretak og god regnskapsskikk. Klassifisering og vurdering

Detaljer

HITECVISION RAPPORT 1H

HITECVISION RAPPORT 1H HITECVISION RAPPORT 1H-2016 www.hitecvision.com HitecVision AS Første halvår 2016 HitecVision er Norges største private equity investor og Europas ledende, spesialiserte private equity investor innenfor

Detaljer

NOU 2014:13 Scheel-utvalget: Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi. Et nytt skatte- og avgiftsopplegg for Norge?

NOU 2014:13 Scheel-utvalget: Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi. Et nytt skatte- og avgiftsopplegg for Norge? NOU 2014:13 Scheel-utvalget: Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi Et nytt skatte- og avgiftsopplegg for Norge? Bjørn-Olav Johansen, Partner / Advokat Sandefjord, torsdag 15. januar 2014 Det begynner

Detaljer

Skatt, næringspolitikk og globalisering. Professor Guttorm Schjelderup Norges Handelshøyskole Statsbudsjettseminaret 08.10.2007

Skatt, næringspolitikk og globalisering. Professor Guttorm Schjelderup Norges Handelshøyskole Statsbudsjettseminaret 08.10.2007 Skatt, næringspolitikk og globalisering Professor Guttorm Schjelderup Norges Handelshøyskole Statsbudsjettseminaret 08.10.2007 Om skatte- og avgiftsopplegget Det er svært små endringer i skatte- og avgiftsopplegget

Detaljer

OPPGAVESETT 5 - LØSNING

OPPGAVESETT 5 - LØSNING 1 OPPGAVESETT 5 - LØSNING OSL05.doc (ajour v14) KOMMANDITTSELSKAP OG SKATT De særskilte skattereglene for shipping i sktl 8-10 til 8-20 er ikke aktuelle for et KS med privatpersoner som eiere. Hvis alle

Detaljer

2. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet

2. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet Inntekt, skatt og overføringer 21 Inntekt og skatt for næringsvirksomhet Sigrun Kristoffersen 2. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet Skattereformen i 1992 medførte blant annet at skattesatsene ble senket

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT. A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

HALVÅRSRAPPORT. A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA HALVÅRSRAPPORT 2003 100 år A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2003 Fremgang for Alpharma Inc. i et utfordrende marked Alpharma-aksjen opp fra USD 11,91 til USD 20,45 (+71%) i første halvår

Detaljer

NOTAT Ansvarlig advokat

NOTAT Ansvarlig advokat NOTAT Ansvarlig advokat Jon Vinje TIL TEKNA DATO 15. juli 2005 EMNE VEDR SKATTEREFORMEN VÅR REF. - 1. Innlending Fra 1. januar 2006 innføres det nye regler for beskatning av personlige aksjonærer (aksjonærmodellen),

Detaljer

1. Redusert skattesats for selskaper Selskapsskatten foreslås redusert til 25 % for 2016, fra dagens 27 %.

1. Redusert skattesats for selskaper Selskapsskatten foreslås redusert til 25 % for 2016, fra dagens 27 %. Nyhetsbrev skatt Statsbudsjettet for 2016 Regjering har lagt frem sitt forslag til skatte- og avgiftsendringer i statsbudsjettet for 2016, samt stortingsmeldingen om ny skattereform som følger opp forslagene

Detaljer

Form og substans: Flernasjonale selskaper og skatteplanlegging

Form og substans: Flernasjonale selskaper og skatteplanlegging 05/14 ARBEIDSNOTAT WORKING PAPER Form og substans: Flernasjonale selskaper og skatteplanlegging Guttorm Schjelderup Samfunns- og næringslivsforskning AS Centre for Applied Research at NHH Arbeidsnotat

Detaljer

Sertifikatkraft og skatt - oppdatering

Sertifikatkraft og skatt - oppdatering Sertifikatkraft og skatt - oppdatering På oppdrag fra Energi Norge mai 2014 THEMA Rapport 2014-26 - Sammendrag SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER I denne rapporten analyserer vi hvordan fordelingen av sertifikatkraft

Detaljer

Scheel-utvalget: Ny skattereform i støpeskjeen. Hva betyr det for næringslivet?

Scheel-utvalget: Ny skattereform i støpeskjeen. Hva betyr det for næringslivet? Scheel-utvalget: Ny skattereform i støpeskjeen Hva betyr det for næringslivet? Håvard Tangen, advokat/partner Ann-Kristin Stene, advokat Bergen, fredag 8. mai 2015 Hva er Scheel-utvalget Ekspertutvalg

Detaljer

INNTEKTS- OG FORMUESSKATT- LEGGING AV NORSKE KAPITAL- PLASSERINGER I UTLANDET

INNTEKTS- OG FORMUESSKATT- LEGGING AV NORSKE KAPITAL- PLASSERINGER I UTLANDET ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 27 INNTEKTS- OG FORMUESSKATT- LEGGING AV NORSKE KAPITAL- PLASSERINGER I UTLANDET Av Hallvard Borgenvik INCOME AND NET WEALTH TAXES OF NORWEGIAN INVESTMENT IN FOREIGN

Detaljer

Historikk og grunnlag for utredningen

Historikk og grunnlag for utredningen Resyme over NOU 2014:13 Historikk og grunnlag for utredningen I skattereformen av 1992 ble det lagt vekt på skattemessig likebehandling, bredt skattegrunnlag og lave satser. Dette prinsipielle grunnlaget,

Detaljer

Nyhetsbrev. Januar 2016

Nyhetsbrev. Januar 2016 Nyhetsbrev Nye regler om skattemessig behandling av investeringer i verdipapirfond Endring i beskatningen og skatterapporteringen for norske investorer 1. januar 2016 trådte nye regler om beskatning av

Detaljer

Skatteutvalget. Norsk olje og gass skatteseminar 2014. v/joachim M. Bjerke 8. mai 2014 #2583763

Skatteutvalget. Norsk olje og gass skatteseminar 2014. v/joachim M. Bjerke 8. mai 2014 #2583763 Skatteutvalget Norsk olje og gass skatteseminar 2014 v/joachim M. Bjerke 8. mai 2014 Hovedpunkter 1. Bakgrunn og oppnevnelse av Skatteutvalget 2. Noen hovedutfordringer for Norge 3. Enkelte foreløpige

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 933 174 697 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: ADRA SOFTWARE AS Forretningsadresse: Brugata 19 0186 OSLO

Detaljer

Informasjon til personer som har kundeforhold hos norske finansinstitusjoner. Hvorfor spør finansinstitusjonen om hvor jeg er skattemessig bosatt?

Informasjon til personer som har kundeforhold hos norske finansinstitusjoner. Hvorfor spør finansinstitusjonen om hvor jeg er skattemessig bosatt? Informasjon til personer som har kundeforhold hos norske finansinstitusjoner Fra 1. januar 2016 plikter norske finansinstitusjoner å registrere opplysninger om hvor kundene er skattemessig bosatt og om

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

OPPGAVESETT 5 - LØSNING

OPPGAVESETT 5 - LØSNING 1 OPPGAVESETT 5 - LØSNING OSL05.doc (ajour v15) KOMMANDITTSELSKAP OG SKATT De særskilte skattereglene for shipping i sktl 8-10 til 8-20 er ikke aktuelle for et KS med privatpersoner som eiere. Hvis alle

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2007

Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Hovedtall (NOK mill) 2007 2006 Endring Q1 Q1 Driftsinntekter 124,0 140,5 (16,6) Driftsresultat 4,9 15,2 (10,3) Resultat etter skatt 1,0 9,7 (8,7) Driftsmargin

Detaljer

OPPGAVESETT 5 - LØSNING

OPPGAVESETT 5 - LØSNING 1 OPPGAVESETT 5 - LØSNING OSL05.doc (ajour v17) KOMMANDITTSELSKAP OG SKATT De særskilte skattereglene for shipping i sktl 8-10 til 8-20 er ikke aktuelle for et KS med privatpersoner som eiere. Hvis alle

Detaljer

Aksjegevinster og utbytte mv. for selskaper mv.

Aksjegevinster og utbytte mv. for selskaper mv. Forside / Aksjegevinster og utbytte mv. for selskaper mv. Aksjegevinster og utbytte mv. for selskaper mv. Oppdatert: 23.05.2017 Skattefritak for aksjeinntekter for aksjeselskap Skattefritak for aksjeinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013. Resultatregnskap, balanse og noter. KLP BK Prosjekt AS

Årsregnskap 2013. Resultatregnskap, balanse og noter. KLP BK Prosjekt AS Årsregnskap 2013 Resultatregnskap, balanse og noter KLP BK Prosjekt AS RESULTATREGNSKAP KLP BK Prosjekt AS Tusen kroner Noter 30.10.2013-31.12.2013 Renteinntekter og lignende inntekter 3 Rentekostnader

Detaljer

Utenlandsbeskatning - skatteavtaler

Utenlandsbeskatning - skatteavtaler Forside / Utenlandsbeskatning - skatteavtaler Utenlandsbeskatning - skatteavtaler Oppdatert: 29.05.2017 Skattemessig bosatt i Norge Bosatt i Norge Bosted etter skatteavtalen Beskatning etter skatteavtalene

Detaljer

SCHEEL-UTVALGETS UTREDNING KAPITALBESKATNING I EN INTERNASJONAL ØKONOMI

SCHEEL-UTVALGETS UTREDNING KAPITALBESKATNING I EN INTERNASJONAL ØKONOMI SCHEEL-UTVALGETS UTREDNING KAPITALBESKATNING I EN INTERNASJONAL ØKONOMI Scheel-utvalget la den 2. desember 2014 frem for Finansdepartementet sin utredning; NOU 2014:13. Utvalget ble oppnevnt av Regjeringen

Detaljer

Modum Kraftproduksjon KF

Modum Kraftproduksjon KF Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 Årsberetning Årsregnskap 2014 Vedtatt i styremøte 14.04.2015 Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 RESULTATREGNSKAP Resultatregnskap 01.01-31.12. Regnskap

Detaljer

SNF RAPPORT NR. 11/09. Kunnskapsstatus for hva økonomisk forskning har avdekket om flernasjonale selskapers internprising i Norge

SNF RAPPORT NR. 11/09. Kunnskapsstatus for hva økonomisk forskning har avdekket om flernasjonale selskapers internprising i Norge SNF RAPPORT NR. 11/09 Kunnskapsstatus for hva økonomisk forskning har avdekket om flernasjonale selskapers internprising i Norge av Ragnhild Balsvik Sissel Jensen Jarle Møen Julia Tropina SNF prosjekt

Detaljer

FoU og overskuddsflytting i Norge

FoU og overskuddsflytting i Norge 36/12 Arbeidsnotat Working Paper FoU og overskuddsflytting i Norge Rasmus Møller Erlend Andreas Nordal Et selskap i NHH-miljøet S A M F U N N S - O G N Æ R I N G S L I V S F O R S K N I N G A S Institute

Detaljer

Liten endring i lønnsomhet for gårdsbruk i Nord-Norge i 2013

Liten endring i lønnsomhet for gårdsbruk i Nord-Norge i 2013 NILFs kontor i Bodø Utfyllende pressemelding10.12.2014 Liten endring i lønnsomhet for gårdsbruk i Nord-Norge i 2013 Driftsgranskingene i jordbruket er en årlig statistikk basert på regnskap og opplysninger

Detaljer

FoU og overskuddsflytting i Norge

FoU og overskuddsflytting i Norge NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, 18.06.2012 FoU og overskuddsflytting i Norge En empirisk analyse Rasmus Møller og Erlend Andreas Nordal Veileder: Jarle Møen Masteroppgave i Finansiell Økonomi NORGES HANDELSHØYSKOLE

Detaljer

Nøytral skattlegging av finansielle instrument?

Nøytral skattlegging av finansielle instrument? Nøytral skattlegging av finansielle instrument? Benn Folkvord og Bernt Arne Ødegaard Nov 2011 Sammendrag I en artikkel publisert i Praktisk Økonomi og Finans av Bjerksund mfl. (2009) hevder man at det

Detaljer

Saksnr. 13/ Høringsnotat

Saksnr. 13/ Høringsnotat Saksnr. 13/394 05.04.2013 Høringsnotat om tilordning av gjeldsrenter ved beregning av maksimalt kreditfradrag etter skatteloven 16-21 - forslag om endring av forskrift 19. november 1999 nr. 1158 (FSFIN)

Detaljer

Høringsnotat Endring av reglene om begrensning av gjelds- og gjeldsrentefradrag mellom Norge og utlandet

Høringsnotat Endring av reglene om begrensning av gjelds- og gjeldsrentefradrag mellom Norge og utlandet Saksnr. 07/1389 05.04.2013 Høringsnotat Endring av reglene om begrensning av gjelds- og gjeldsrentefradrag mellom Norge og utlandet Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Gjeldende rett... 4 3.1 Skattytere

Detaljer

Prinsipputtalelse - Skatteloven 2-32

Prinsipputtalelse - Skatteloven 2-32 Vår dato Din dato Saksbehandler 19.05.2017 05.04.2017 Anna Lie 800 80 000 Din referanse Telefon Skatteetaten.no 46055-501-5460393 22077350 Org.nr Vår referanse Postadresse 2017/418932 Postboks 9200 Grønland

Detaljer

HITECVISION RAPPORT 1H

HITECVISION RAPPORT 1H HITECVISION RAPPORT 1H-2017 www.hitecvision.com HitecVision AS Første halvår 2017 HitecVision er Norges største private equity investor og Europas ledende, spesialiserte private equity investor innenfor

Detaljer

Overskuddsflytting blant flernasjonale selskaper i Norge

Overskuddsflytting blant flernasjonale selskaper i Norge Overskuddsflytting blant flernasjonale selskaper i Norge En empirisk studie på norske data og analyse av Huizinga og Laeven (2008) Joachim Borge Solberg Thomas Kalleli Sæbøe Veileder: Arnt Ove Hopland

Detaljer

Selskapsskatt knyttet til private bedriftseiere i Norge

Selskapsskatt knyttet til private bedriftseiere i Norge Selskapsskatt knyttet til private bedriftseiere i Norge Menon publikasjon nr. 21 Av Gjermund Grimsby, Leo A. Grünfeld og Guro Ekrann Mai/Juni 2012 1. Kort om datamaterialet og metode Statistikken som presenteres

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H11. Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no)

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H11. Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H11 Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Forord: Undervisningen går relativt sent i semesteret, konsentrert og med nokså få timer. Ordinære

Detaljer

Utbytteforventninger fremover 13. mai 2016

Utbytteforventninger fremover 13. mai 2016 www.pwc.com Utbytteforventninger fremover 13. mai 2016 Bjørn Einar Strandberg Partner Vedtatt utbytte for 2015 basert på 2014-tallene Regel: 400 mill + 60 % Resultat 2014: 834 mill Resultat 2015: 746 mill

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H12 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no)

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H12 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H12 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Forord: Undervisningen går konsentrert og med nokså få timer. Ordinære forelesninger har

Detaljer

Handelshøyskolen BI. Finansdepartementet. Oslo, 14. juni Høring forslag om endring av skatteloven 2-2 første ledd

Handelshøyskolen BI. Finansdepartementet. Oslo, 14. juni Høring forslag om endring av skatteloven 2-2 første ledd 1 Handelshøyskolen BI Finansdepartementet Oslo, 14. juni 2017 Høring forslag om endring av skatteloven 2-2 første ledd Det vises til høringsbrev av 16. mars 2017 (ref. nr. 15/2550 SL AEI/KR) hvor det foreslås

Detaljer

1. MÅL OG PRINSIPPER FOR SKATTESYSTEMET, INTERNASJONAL UTVIKLING OG MODELLER FOR SELSKAPSBESKATNINGEN

1. MÅL OG PRINSIPPER FOR SKATTESYSTEMET, INTERNASJONAL UTVIKLING OG MODELLER FOR SELSKAPSBESKATNINGEN STORTINGSMELDING MELD. ST.4 (2015-2016) BEDRE SKATT 1. MÅL OG PRINSIPPER FOR SKATTESYSTEMET, INTERNASJONAL UTVIKLING OG MODELLER FOR SELSKAPSBESKATNINGEN Finansdepartementet deler Scheel-utvalgets syn

Detaljer

Overskuddsflytting inn eller ut av Norge?

Overskuddsflytting inn eller ut av Norge? Norges Handelshøyskole http://www.nhh.no/sam/debatt/ SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE OG DEBATT SØD-28/12 Institutt for samfunnsøkonomi Helleveien 30 ISSN: 1502-5683 5045 Bergen 2012 Overskuddsflytting inn eller

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Innsenders fremstilling er av anonymiseringshensyn vesentlig forkortet.

Innsenders fremstilling er av anonymiseringshensyn vesentlig forkortet. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 5/12. Avgitt 29.02.2012 Om et nederlandsk datterselskap var reelt etablert (Skatteloven 2-38 (3) a Det norske morselskapet hadde et datterselskap i

Detaljer

Moderat økning i lønnsomhet for nord-norske gårdsbruk i 2014

Moderat økning i lønnsomhet for nord-norske gårdsbruk i 2014 NIBIOs kontor i Bodø Utfyllende pressemelding 09.12.2015 Moderat økning i lønnsomhet for nord-norske gårdsbruk i 2014 Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) utarbeider årlig Driftsgranskingene i jordbruket.

Detaljer

Oppgave 11: Oppgave 12: Oppgave 13: Oppgave 14:

Oppgave 11: Oppgave 12: Oppgave 13: Oppgave 14: Oppgave 11: Ved produksjon på 100 000 enheter pr periode har en bedrift marginalkostnader på 1 000, gjennomsnittskostnader på 2 500, variable kostnader på 200 000 000 og faste kostnader på 50 000 000.

Detaljer

Finans. Fasit dokument

Finans. Fasit dokument Finans Fasit dokument Antall svar: 40 svar Antall emner: 7 emner Antall sider: 18 Sider Forfatter: Studiekvartalets kursholdere. Emne 1 - Investeringsanalyse Oppgave 1 Gjør rede for hva som menes med nåverdiprofil.

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Skatteplanlegging i flernasjonale selskap: fremgangsmåter, effekt og hvordan det kan reguleres

Skatteplanlegging i flernasjonale selskap: fremgangsmåter, effekt og hvordan det kan reguleres NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Høst 2013 Skatteplanlegging i flernasjonale selskap: fremgangsmåter, effekt og hvordan det kan reguleres En analyse av IKEA Monica Olsen og Heidi V. Høgalmen Veileder: Guttorm

Detaljer

Etter omdanningen til obligasjonsfond vil Fondet utdele skattepliktig overskudd til andelshaverne hvert år.

Etter omdanningen til obligasjonsfond vil Fondet utdele skattepliktig overskudd til andelshaverne hvert år. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 19/12. Avgitt 11.07.2012 Endring fra aksjefond til obligasjonsfond realisasjon? (skatteloven 9-2) Saken gjaldt spørsmål om endring av vedtektene i

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Finans. Oppgave dokument

Finans. Oppgave dokument Finans Oppgave dokument Antall Oppgaver: 40 Oppgaver Antall emner: 7 emner Antall sider: 13 Sider Forfatter: Studiekvartalets kursholdere Kapittel 1 - Investeringsanalyse Oppgave 1 Gjør rede for hva som

Detaljer

STATSBUDSJETTET. Forslag til statsbudsjett 2016 og skattereform. Oktober 2015

STATSBUDSJETTET. Forslag til statsbudsjett 2016 og skattereform. Oktober 2015 Oktober 2015 STATSBUDSJETTET Forslag til statsbudsjett 2016 og skattereform Regjeringen Solberg la i dag frem forslag til Statsbudsjett for 2016 og Skattemeldingen Bedre skatt En skattereform for omstilling

Detaljer

1. Skatter, avgifter og overføringer i Norge noen hovedtrekk

1. Skatter, avgifter og overføringer i Norge noen hovedtrekk Erik Fjærli og Aud Walseth 1. Skatter, avgifter og overføringer i Norge noen hovedtrekk I dette kapittelet gir vi en framstilling av hovedtrekkene ved skatter og overføringer i Norge, sett i internasjonalt

Detaljer

Publisering 10 Uke 12. Innleveringsdato: Anvendt Makroøkonomi. Side 0

Publisering 10 Uke 12. Innleveringsdato: Anvendt Makroøkonomi. Side 0 Publisering 10 Uke 12 Innleveringsdato: 28. 03. 2010 Anvendt Makroøkonomi Side 0 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Ukens oppgave:...2 Oppgave a)...3 Oppgave b)...3 Litteraturliste:...4 Vedlegg:...4

Detaljer

Prosjektanalyse ITD20106: Statistikk og Økonomi

Prosjektanalyse ITD20106: Statistikk og Økonomi Prosjektanalyse ITD20106: Statistikk og Økonomi 1 Prosjektanalyse Vi skal se på lønnsomhet av investeringsprosjekter. I investeringsanalysen studerer vi: Realinvesteringer maskiner, bygninger, osv. Finansinvesteringer

Detaljer

Kvartalsrapport Q1 2011

Kvartalsrapport Q1 2011 Kvartalsrapport Q1 2011 Resultatregnskap, balanse og noter -760906 KLP KOMMUNEKREDITT AS KVARTALSREGNSKAP 1/2011 FORMÅL OG EIERFORHOLD. Selskapets formål er langsiktig finansiering av kommuner, fylkeskommuner

Detaljer

Hvordan virker frie kapitalbevegelser inn på valutakursen? Professor Arne Jon Isachsen Handelshøyskolen BI Juli 2002

Hvordan virker frie kapitalbevegelser inn på valutakursen? Professor Arne Jon Isachsen Handelshøyskolen BI Juli 2002 Hvordan virker frie kapitalbevegelser inn på valutakursen? Professor Arne Jon Isachsen Handelshøyskolen BI Juli 2002 1 A) MANGE FORHOLD PÅVIRKER VALUTAKURS Valutakursen er en pris. Hvor mange kroner må

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

NORGE ETTER SKATTEREFORMEN ET SKATTEPARADIS FOR DE SUPERRIKE. Professor Terje Hansen

NORGE ETTER SKATTEREFORMEN ET SKATTEPARADIS FOR DE SUPERRIKE. Professor Terje Hansen NORGE ETTER SKATTEREFORMEN ET SKATTEPARADIS FOR DE SUPERRIKE av Professor Terje Hansen Foredrag på jubileumsseminar i anledning Knut Boyes 70-årsdag Bergen, 9. februar 2007 TH 2. 2. 2007 Side 1 DE SUPERRIKE

Detaljer

Om skattepolitiske reformer. Vidar Christiansen Økonomisk institutt og Oslo Fiscal Studies

Om skattepolitiske reformer. Vidar Christiansen Økonomisk institutt og Oslo Fiscal Studies Om skattepolitiske reformer Vidar Christiansen Økonomisk institutt og Oslo Fiscal Studies Disposisjon Generelle betraktninger: Hvordan samfunnsøkonomer typisk tenker om skatter Skattenivå, skattestruktur

Detaljer

Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi NOU 2014: 13 (Scheelutvalget)

Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi NOU 2014: 13 (Scheelutvalget) Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi NOU 2014: 13 (Scheelutvalget) v/joachim M. Bjerke LVKs årlige eiendomsskatteseminar 20. mai 2015 Agenda 1. Bakgrunn og forslagene 2. Utvalgte temaer Skattesystem

Detaljer

Skatt ved Internprising

Skatt ved Internprising NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, juni 2008 Skatt ved Internprising Mål og midler Jon Berntsen Veileder: Prof. Guttorm Schjelderup Siviløkonomutredning i Økonomisk Analyse NORGES HANDELSHØYSKOLE Denne utredningen

Detaljer

Skattefunn åpen dag. Tromsø, 23. mars 2017

Skattefunn åpen dag. Tromsø, 23. mars 2017 Skattefunn åpen dag Tromsø, 23. mars 2017 Hvem er vi? BILDE Torill Fossheim EY Manager Statsautorisert revisor Mobile: 905 45 739 Email: torill.fossheim@no.ey.com BILDE Kurt-Egil Henriksen EY Tax & Law

Detaljer

RESULTAT FOR ANDRE KVARTAL 2015

RESULTAT FOR ANDRE KVARTAL 2015 Pressemelding 28. juli 2015 RESULTAT FOR ANDRE KVARTAL 2015 Statoil leverte et justert driftsresultat på 22,4 milliarder kroner før skatt, og et justert driftsresultat etter skatt på 7,2 milliarder kroner

Detaljer

Resultat for tredje kvartal og de første ni månedene av 2017

Resultat for tredje kvartal og de første ni månedene av 2017 Pressemelding 26. oktober 2017 Resultat for tredje kvartal og de første ni månedene av 2017 Statoil rapporterer et justert driftsresultat på 2,3 milliarder USD og 0,8 milliarder USD etter skatt i tredje

Detaljer

Emnenavn: Eksamenstid: Faglærer:

Emnenavn: Eksamenstid: Faglærer: ehøgskoleni østfold EKSAMEN Emnekode: Emnenavn: SFB14515 Videregående regnskap med teori, ny og utsatt eksamen Dato: Eksamenstid: 3. juni 2016 Eksamenstid: kl. 09.00 til kl. 13.00 Hjelpemidler: Kalkulator

Detaljer

Marginalkostnaden er den deriverte av totalkostnaden: MC = dtc/dq = 700.

Marginalkostnaden er den deriverte av totalkostnaden: MC = dtc/dq = 700. Oppgaver fra økonomipensumet: Oppgave 11: En bedrift har variable kostnader gitt av VC = 700Q der Q er mengden som produseres. De faste kostnadene er på 2 500 000. Bedriften produserer 10 000 enheter pr

Detaljer

Verdipapirfondenes forening og Advokatfirmaet PwC AS Skatteseminar 15. desember 2015

Verdipapirfondenes forening og Advokatfirmaet PwC AS Skatteseminar 15. desember 2015 www.pwc.com Verdipapirfondenes forening og Advokatfirmaet AS Skatteseminar 15. desember 2015 Lars H. Aasen Partner Advokatfirmaet AS 95 26 02 74 lars.helge.aasen@no.pwc.com Kim Fosshaug Fast advokat Advokatfirmaet

Detaljer

Beskatning av ansvarlige selskaper og kommandittselskaper

Beskatning av ansvarlige selskaper og kommandittselskaper Forside / Beskatning av ansvarlige selskaper og kommandittselskaper Beskatning av ansvarlige selskaper og kommandittselskaper Oppdatert: 26.05.2017 Ansvarlige selskaper (herunder selskaper med delt ansvar)

Detaljer

1. Åpning av møtet ved forretningsfører og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

1. Åpning av møtet ved forretningsfører og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere Til aksjonærene i Pareto Offshoreinvest AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO OFFSHOREINVEST AS 5. juni 2013 Aksjeeierne i Pareto Offshoreinvest AS innkalles til generalforsamling den 14.

Detaljer

Frokostseminar 22. april 2015

Frokostseminar 22. april 2015 Frokostseminar 22. april 2015 Forslag til nye skatteregler for verdipapirfond Kjersti Trøbråten, Harald Willumsen, Arvid Aage Skaar og Marius Sollund 01 Kort om dagens regelverk 01 Kort om dagens regelverk

Detaljer

Sterkt første halvår for TINE Gruppa

Sterkt første halvår for TINE Gruppa Sterkt første halvår for har i andre kvartal et resultat før skatt på 253 mill kr. Dette er en resultatframgang på 50 mill kr i forhold til andre kvartal. I andre kvartal øker omsetningen med 182 mill

Detaljer

Resultatrapport per 1. kvartal 2017

Resultatrapport per 1. kvartal 2017 Resultatrapport per 1. kvartal 2017 Nedenfor presenteres DNKs resultat per 1. kvartal 2017. Beløp angis i millioner amerikanske dollar (USDm). Sammenlignbare tall for tilsvarende periode året før er i

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

FoU-aktivitet i utenlandskontrollerte foretak

FoU-aktivitet i utenlandskontrollerte foretak Rapporter Reports 2014/35 Kristine Langhoff FoU-aktivitet i utenlandskontrollerte Rapporter 2014/35 Kristine Langhoff FoU-aktivitet i utenlandskontrollerte Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer