FYBS mener at bydelsstyrene gjennom sin lokalkunnskap og nærhet til bydelene ivaretar ombudsordningen og belyser lokale saker på en bedre måte.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FYBS mener at bydelsstyrene gjennom sin lokalkunnskap og nærhet til bydelene ivaretar ombudsordningen og belyser lokale saker på en bedre måte."

Transkript

1 Evaluering av bydelsstyreordningen - oppsummering og anbefaling - bydelsstyrenes uttalelser Fyllingsdalen bydelsstyre behandlet saken i møtet sak og avga følgende uttalelse: Fyllingsdalen bydelsstyre (FYBS) vil be om at bystyret opprettholder bydelsstyreordningen. FYBS mener at bydelsstyrene gjennom sin lokalkunnskap og nærhet til bydelene ivaretar ombudsordningen og belyser lokale saker på en bedre måte. FYBS finner det for tidlig å kunne konkludere med at bydelsstyreordningen ikke har livets rett. Det har gått for liten tid til at bydelsstyrene har funnet sin endelige arbeidsform og arbeidsoppgaver. Bergen er en by i vekst, og bydelsstyrene har en viktig rolle å spille i utviklingen av bydelene. Dagens ordning, tidligere omtalt som Bergensmodellen, bør kunne utvikles og forbedres. Det er i denne sammenheng nødvendig å se på om bydelsstyrene har fått de riktige oppgavene og nødvendige fullmakter. Ufullkommen er den allikevel bedre enn ingen ordning. Bergen kommune må fortsatt ha ambisjoner om et levende lokaldemokrati i bydelene som en motvekt mot en sentralstyrt by. Uten bydelsstyrene vil Bergen ha et demokratisk underskudd. Fana bydelsstyre behandlet saken i møtet sak og avga følgende uttalelse: Bergen bystyre fattet i bystyresak følgende vedtak: "Bystyret ber Bystyrets kontor fremlegge en evaluering av bydelsstyreordningen i løpet av siste kvartal På grunnlag av dette vedtaket ble det utarbeidet et mer detaljert opplegg for evaluering av bydelsstyreordningen og hvordan denne skulle gjennomføres. Opplegget ble behandlet og godkjent av Forretningsutvalget i desember Bystyrets kontor har så gjennomført en grundig evaluering av bydelsstyreordningen hvor oppsummering og anbefaling beskrives i rapport til Bergen bystyre datert 5. oktober Fana bydelsstyre har diskutert bydelsstyreordningen med bakgrunn i evalueringsnotatene som er lagt ved saken. Bydelsstyret har også merket seg byrådets innstilling som i deres budsjettforslag vil være å avskaffe bydelsstyrene. Fana bydelsstyre er av den oppfatning at det er uklok politikk å gjøre nedlegging av bydelsstyrene til en budsjettsak og ikke til en debatt om hvordan vi skal organisere/tilrettelegge lokaldemokratiet på en hensiktsmessig måte slik at våre felles målsetninger for økt demokratisk engasjement og styrking av bydelene som lokalsamfunn kan nås. Fana bydelsstyre konstaterer at Oslo kommune har 15 bydelsutvalg med langt større ansvar og oppgaver enn det dagens bydelsstyreordning i Bergen har. Stavanger kommune har 7 bydelsutvalg med noe mindre ansvar og oppgaver enn i Bergen og vil styrke ordningen.

2 Økt lokaldemokrati er noe vi må arbeide med hele tiden. Fra var Bergen kommune uten bydelsstyrer. Det oppsto et demokratisk underskudd i Bergen. Syv av de åtte bydelene i Bergen har mellom og innbyggere og er i sterk vekst fram mot Antall innbyggere i de enkelte bydelene er over det vi ville kalle en stor-kommune i Norge. Fana bydelsstyre deler bystyredirektørens oppfatning at bydelsstyrene i hovedsak har oppnådd de målsetninger og intensjoner bystyret hadde ved opprettelsen av bydelsstyrene fra 1. januar Byens innbyggere kjenner til bydelsstyrene og har en positiv holdning til bydelsstyrene De fleste bydelsstyrene har en stor og bred kontaktflate ute i bydelene Bydelsstyrene har mobilisert mange innbyggere til åpne møter om utbyggings-saker og temasaker og for oss i Fana har Fanaposten referert fra enkeltsaker og om møtene i bydelsstyret. Politikken er dermed ført ut i lokalsamfunnet. Det var i bydelsstyrene størst forventninger knyttet til god kontakt og åpen dialog med bydelens innbyggere og økt engasjement fra innbyggerne i lokale saker. Fra evalueringen i mai 2009 til siste evaluering i 2010 har denne forventningsprosenten økt fra ca. 30 % til over 50 %. Dette er meget positivt. Det er viktig at klagesakene i mindre byggesaker blir behandlet politisk. Av de 143 klagesakene som ble behandlet i bydelsstyrene i ble hele 57 (40 %) klagesaker snudd i forhold til fagetatens vedtak. Fana bydelsstyre har tidligere gått inn for at disse klagesakene i sin helhet blir behandlet av bydelsstyrene og har fortsatt samme oppfatning. Fana bydelsstyre mener at det vil være riktig å la bydelsstyrene bli en del av tilsyns- og kontrollsystemet i Bergen kommune. Det kunne startes opp med helse- og omsorgssektoren. Utviklingen av lokaldemokratiet i Bergen kan ikke utvikles gjennom av- og påknappen, men kun gjennom et målbevisst arbeid for å gjøre lokaldemokratiet engasjerende og spennende. Fana bydelsstyre mener at bydelsstyreordningen må fortsette, men også at ordningen må utvides etter hvert. Det er viktig at ikke sentralmakten styrkes på bekostning av lokalmakten. Dette bør bystyret diskutere med hensyn til 2011 og til neste periode Bergenhus bydelsstyre behandlet saken i møtet sak og fattet følgende vedtak: Bergenhus bydelsstyre ser seg negativ til å videreføre bydelsstyreordningen. Dette er primært fordi Bergenhus bydelsstyre erfaringsmessig ser at bydelsstyret har nærmest bare symbolsk gjennomslagskraft hos komiteer og i bystyret. Dette vises eksempelvis gjennom budsjettarbeidet hvor bydelsstyrenes forslag ikke ble ivaretatt i komiteer eller i bystyret gjennom de ulike partigruppene. Bergenhus bydelsstyre ser slik på bydelsstyrene som et unødvendig og fordyrende organ. Bergenhus bydelsstyre foreslår, som ledd i nedleggelsen av bydelsstyrene, at bystyrets komiteer oppretter en ordning med åpen halvtime for å ivareta og øke det positive innbyggerinitiativet som bydelsstyreordningen har medført.

3 Laksevåg bydelsstyre behandlet saken i møtet sak og avga følgende uttalelse: 1. Laksevåg bydelsstyre viser til saksutredning, oppsummering og anbefaling i saken. Bydelsstyret slutter seg i hovedsak til dette. Særlig gjelder dette i forholdet til kommunens styringssystem og bydelsstyrenes rolle for bystyresiden. 2. Laksevåg bydelsstyre ber om at bydelsstyrene må få endringer på følgende områder: Overføre avgjørelser i flere/andre klagesaker fra komite for miljø og byutvikling. Uttalelse/innstilling til bystyret også ved 2.gangs behandling av reguleringsplaner. Overføre ansvar og prioritering for lokalt kulturarbeid, særlig for barn og unge. Være et organ for bystyret for en tverrfaglig/tverretatlig samhandling i en bydel. Dette kan gjøres ved at bydelsstyrene får en kontroll-/tilsynsfunksjon for kommunenes totale virksomhet innenfor bydel. Være bystyrets "forlengede arm" til bydelens innbyggere (styrke/strukturere ombuds funksjonen). Ytrebygda bydelsstyre behandlet saken i møtet sak og fattet følgende uttalelse: Bydelsstyrenes fullmakter Økt lokaldemokrati i bydelen Utilstrekkelige fullmakter, vi ønsker klarere og tydeligere fullmakter. Bydelsstyrene bør være en avlastning for komiteer og bystyret. Flere saker kan med fordel avgjøres i bydelsstyrene, som sitter med lokalkunnskapene. Ytrebygda bydelsstyre mener det vil være riktig å la bydelsstyrene bli en del av tilsyns- og kontrollsystemet i Bergen kommune. Her kunne man for eksempel starte opp med helse og omsorgssektoren Bydelsstyrerepresentantene - hva tenker vi om arbeidet vårt? Kjenner til lokalmiljøet Medlemmene fremmer saker selv og setter fokus/legger press på disse, tar opp viktige saker på eget initiativ. Stor tverrpolitisk enighet i bydelsstyret, som igjen fører til at vi må jobbe innad mot egne partier.arbeider på tvers av partigrenser. Positivt med åpen halvtime. Føler oss nyttige, er en positiv arena for aktivisere og engasjere flere og nye (lokal) politikere. Velgere/innbyggere - hva tenker de? Lettere å komme i kontakt med lokalpolitikere. Lett å komme til i åpen halvtime, De ser at vi er engasjerte og de får informasjon om aktuelle saker i bydelen. Velinformerte politikere. Tilgjengelig og fokus på saker i bydelen Befaring i alle klagesaker. Det er viktig å påpeke at den erfaringen og kunnskapen som medlemmene har tilegnet seg de siste 3 årene er en kompetanse som har kostet, og som har tatt tid å bygge opp. Det er først nå i den senere tid at medlemmene virkelig drar nytte av sine erfaringer. Medlemmene er blitt flinke til å følge opp saker i bydelen med sine respektive partier sentralt i Bergen, og det politiske engasjementet har økt, samtidig som betydningen av bydelsstyrene har fått større verdi.

4 Bydelsstyrene har fått mange innspill i forhold til små og store saker som opptar innbyggerne i Ytrebygda og som de ønsker fulgt opp i det politiske systemet. Dette har blant annet ført til at bydelsstyret i løpet av perioden har oversendt flere skriftlige spørsmål til byrådsavdelingene. Medlemmene i Ytrebygda bydelsstyre mener at mange saker ikke hadde blitt løftet i bydelen dersom ikke bydelsstyret hadde engasjert seg i dem. Vi vil peke på en rekke saker og områder hvor bydelsstyrene har hatt en direkte og/eller medvirkende årsak til at sakene er blitt satt på dagsorden: Opprettelse av fartsduper og merking av disse Budsjettinnspill med fokus på viktige saker i bydelen Gitt uttale i flere viktige saker i bydelen, som trafikksikkerhetsplan, sykkelstrategiplan, skolebruksplan, arealdelplaner, bybanen til Flesland Tjenlige klagerinstans i byggesaker Integrering av Ytrebygda asylmottak Folkemøte asylmottaket Skolepsykolog Sandsli vg. skole Folkemøte Søreide skole Lokaldemokratiuken Søreidetunet mellom eldre og unge Opparbeidelse av park på Søreide Pådriver til ny barneskole på Tunesflaten skole sammen med velforeningen Folkemøte om fastlandsforbindelse til Bjelkerøy/Lerøy Folkemøte om Søreide sentrum Folkemøte om godshavn Flesland Trygg skolevei Skeie Miljøswiper Fanatorget Ungdomsklubben på Søreide Forebyggende tiltak på Søreide og Sandsli Bevare gamle Søreide skole Etablert politiråd i bydelen Engasjert oss i næringsutvikling i bydelen Busskur Sandslivegen 146 saker i Media (Fanaposten, Ba, Bt, Byavisen, Sydvesten, Vestnytt) Det vises til undersøkelse om bydelsstyrene og begrunnelse for å opprette bydelsstyrene. Ytrebygda bydelsstyre har erfart at ordningen har vært nødvendig og den har engasjert innbyggerne i lokale saker i tråd med begrunnelsen for opprettelsen. Ytrebygda bydelsstyre har dog etterlyst flere saker, f.eks delingssaker etter plan og bygningsloven og jordloven, samt flere klagesaker etter plan og bygningsloven. Selv om vi ikke skulle få det, har vår erfaring vært at det blir et stort demokratisk tomrom om bydelsstyrene skulle legges ned. Ytrebygda bydelsstyre kan ikke godta at demokratiet skal innskrenkes og går inn for at bydelsstyreordningen fortsetter og at det gradvis overføres flere saker fra komité for miljø & byutvikling en komité som i år har hatt mange ekstra møter begrunnet i meget stor saksmengde.

5 Forslag til vedtak: 1. Bydelsstyreordningen videreføres med følgende endringer: Bydelsstyrene skal også behandle klagesaker på delingssøknader og klage på dispensasjonssøknader fra reguleringsplaner. 2. Endringene trer i kraft fra Arna bydelsstyre behandlet saken i møtet sak og avga følgende uttalelse: Arna bydelsstyre ber bystyret opprettholde bydelsstyreordningen. Vi mener at en nedleggelse av ordningen vil svekke lokaldemokratiet og kan føre til at innbyggerne føler en økt politikerforakt og fremmedgjøring i forhold til "store" Bergen kommune. Det er mer tjenlig at bydelsstyrene sammen staker ut en ny kurs for opprettholdelse og styrking av det lokale engasjementet, som til fulle finnes blant annet i Arna bydel. Begrunnelse: Arna bydelsstyre har foretatt en intern evaluering av bydelsstyreordningen. Først i møte , deretter i et oppfølgingsmøte Evalueringen og oppsummeringen har tatt utgangspunkt i hvordan ordningen fungerer i Arna bydelsstyre. Vi har delt erfaringene og tankene våre inn i tre områder: Bydelsstyrenes fullmakter Bydelsstyrerepresentantene hva tenker vi? Velgerne/innbyggerne hva tenker de/ hvilke tilbakemeldinger har vi fått? Bydelsstyrenes fullmakter Økt lokaldemokratiet i bydelen Utilstrekkelige fullmakter, vi ønsker klarere og tydeligere fullmakter Bydelsstyrene bør være en avlastning for komiteer og bystyret. Flere saker kan med fordel avgjøres av bydelsstyrene, som sitter med lokalkunnskapen Det er ikke ønskelig å gå tilbake til bydelsstyreordning med budsjettansvar Bydelsstyrerepresentantene hva tenker vi om arbeidet vårt? Kjenner lokalmiljøet Medlemmene fremmer saker selv og setter fokus/legger press på disse, tar opp viktige saker på eget initiativ Stor enighet i bydelsstyret, som igjen fører til at vi må jobbe innad mot egne parti Arbeider på tvers av partigrenser Positivt med åpen halvtime Føler oss nyttige, er en positiv arena for å aktivisere og engasjere flere og nye (lokal)politikere Velgerne/innbyggerne hva tenker de? Lettere å komme i kontakt med lokalpolitikere De ser at vi er engasjerte og får de informasjon om aktuelle saker i bydelen Velinformerte politikere Tilgjengelige og fokus på saker i egen bydel

6 Arna bydelsstyre er av den oppfatning at bydelsstyreordningen er positiv for innbyggerne i Arna. Når man nå skal evaluere, er det et viktig å ta hensyn til at mange av medlemmene i bydelsstyrene var nye og uerfarne innen politisk arbeid da ordningen startet, og at bydelsstyrene derfor har brukt litt tid på å finne sin arbeidsform. Flere var usikker på hvordan ordningen var tenkt skulle fungere i bydelen, og hvordan vi som politikere skulle jobbe for å få til et økt lokaldemokrati. Det er videre viktig å påpeke at den erfaringen og kunnskapen som medlemmene har tilegnet seg de siste 2 ½ årene er en kompetanse som har kostet, og som har tatt tid å bygge opp. Det er først nå i den senere tid at medlemmene virkelig drar nytte av sine erfaringer. Medlemmene er blitt flinkere til å følge opp saker i bydelen med sine respektive parti sentralt i Bergen, og det politiske engasjementet har økt, samtidig som betydningen av bydelsstyrer har fått større verdi. Bydelsstyret har fått mange innspill i forhold til små og store saker som opptar innbyggerne i Arna og som de ønsker fulgt opp i det politiske systemet. Dette har blant annet ført til at bydelsstyret i løpet av perioden har oversendt 45 skriftlige spørsmål til byrådsavdelingene og vedtatt en rekke uttalelser til aktører i og utenfor kommunen. Medlemmene i Arna bydelsstyre mener at mange saker ikke hadde blitt løftet i bydelen dersom ikke bydelsstyret hadde engasjert seg i dem. Vi vil peke på en rekke saker og områder hvor bydelsstyre har hatt en direkte og/eller medvirkende årsak til at sakene er blitt satt på dagsorden: Tett samarbeid med NSB/Jernbaneverket som bl.a. har ført til bedre merking når det gjelder billettordninger, opprustning/merking av parkeringsplass, fokus på enhetstakst, barnebillett på sykkel på toget Mye av dette mener vi ville tatt lenger tid dersom ikke bydelsstyret hadde engasjert seg i sakene. Tilskudd til 4H-gården. Stort press fra bydelsstyret førte til at 4H-gården fikk tilskudd fra Bergen kommune til å opprettholde flere av sine aktiviteter Budsjettinnspill med fokus på viktige områder for Arna bydel Parkeringssituasjonen i Ytre Arna er satt på dagsorden og bydelsstyret har arrangert folkemøte om saken. Skapt lokalt engasjement rundt planlegging av en eventuell "Arna tunnel", arrangert folkemøte om saken Inneklima på Lone skule og erstatning av Gamleskulen med et nybygg Bidratt til opprusting av lokale veier og mer adekvat og tydelig skilting av disse Opprettelse av fartsdumper og merking av disse Trafikksikkerheten på Garnes og fotgjengerovergang v busstoppet ved Bjelde tatt inn i trafikksikkerhetsplanen etter innspill fra bydelsstyret Arna karateklubbs behov for nye lokaler tatt inn i Idrettsplanen Merking av veterantoglinja i Arna - og at Jernbaneverket har dratt rundt på skolene i Arna med informasjon om forebyggende arbeid/ferdsel i sporet Opprustning av Sætreparken i Ytre Arna Opprettholdelse av helsestasjonen i Ytre Arna Økt bevilgning til Fangeleiren på Espeland Økt bevilgning til Kulturhuset Sentrum i Ytre Arna

7 Tjenlig klageinstans i byggesaker (både mellom naboer og mellom kommune og enkelt innbyggere) NB! Dette er et saksområde som bydelsstyret kunne avlastet angjeldende komité mer på Gitt uttale i flere viktige saker for bydelen, som trafikksikkerhetsplan, sykkelstrategiplan, skolebruksplan Busskur i Gamsevegen (er ikke kommet på plass, men er lovet skal komme) Arena for informasjon og økt bevissthet om ulike "ting på gang" for innbyggerne så som NAV, levekårsundersøkelse, samarbeidsprosjekter innenfor oppvekst, helse etc. Tilskudd til og oppfølging av det lokale brede kulturarbeidet, herunder SLT og generelt forebyggende ungdomsarbeid Kunstgress på Arna stadion Ferdigstillelse av Arna idrettspark Arna bydelsstyre mener bydelsstyrene må velges ved direktevalg. Det er viktig at bydelsstyrene gjenspeiler befolkningen i bydelen, ikke sammensettingen av bystyret. Direktevalg til bydelsstyret bør derfor prøves ut så snart som mulig. Årstad bydelsstyre behandlet saken i møtet sak og fattet følgende vedtak: Årstad bydelsstyre tar evalueringen av bydelsstyreordningen til orientering og gir støtte til den foreslåtte anbefalingen om at bydelsstyreordningen videreføres med forbehold om at følgende utbedringer av ordningen gjennomføres: Bydelsstyrene må få utvidet ansvar for behandling av byggesaker og klagesaker i forhold til dagens ordning. Bydelsstyrene kan godt fungere som avlastning for Komite for miljø og byutvikling slik at saksbehandlingstiden ikke øker. Bydelsstyrene må ha anledning til å kreve saker utredet for behandling - enten i bydelsstyret eller i bystyret. En ordning tilsvarende "innbyggerinitiativ" bør også være gjeldende for bydelsstyrene. Bydelsstyrene må ikke få utvidet budsjettansvar. Det er bystyret som skal ha ansvar for budsjettet. Åsane bydelsstyre behandlet saken i møtet sak og avga følgende uttalelse: - Bydelsstyreordningen har nå vært evaluert og konklusjonen er entydig og klar. Bydelsstyrene har fra og med 2007 bidratt til å gjøre Bergen til en mer demokratisk by. De har bidratt til viktige debatter om byutvikling i bred forstand, behandlet en rekke klagesaker i forhold til utbygging og kommet med relevante og lokalt forankrede innspill til kommunens budsjett. - De overordnede politiske målsetningene for bydelsstyreordningen ble vedtatt i bystyresak I notat fra bystyredirektøren oppsummeres det at bydelsstyreordningen langt på vei har oppnådd de mål som ble satt. Åsane bydelsstyre mener at bydelsstyreordningen har fungert etter målene som ble satt, både som ombud, og som talerør for bydelen i viktige politiske saker som bydelens befolkning har vært opptatt av. Evalueringen viser at Bergen har fått mye ut av ordningen, bydelens befolkning vurderer ordningen som positiv og ønsker at det for fremtiden skal være et politisk organ på lokalnivå.

8 Bydelsstyrepolitikerene har bred kontaktflate og er i god dialog med bydelsens befolkning. Det eneste problemet som er blitt nevnt, er at man kanskje ikke i stor nok grad har fått synliggjort seg selv sentralt, blant annet gjennom gjennomslag i komiteer og bystyret. Det er svært betenkelig at byrådet har gjort nærdemokratiet til et økonomisk spørsmål. Åsane bydelsstyre mener det er feil å nedlegge bydelsstyreordningen på bakgrunn av dette. Bydelsstyreordningen i Bergen sikrer nærdemokratiet. Bydelsstyreordningen har fungert i 3 år, man har bygget opp kompetanse og erfaring som det vil være synd å ta bort. - Bydelsstyrene skal ikke drive administrasjon, men politikk på vegne av bydelene. Åsane bydelsstyre er redd administrasjonen får enda mer makt om en tar vekk dette politiske nivået. Beklageligvis har byrådet fått dette til å bli en budsjetteknisk diskusjon, ikke en diskusjon om folkets påvirkning på samfunnet vi lever i. Det er ingen andre kommuner i Hordaland som er større enn Åsane i folketall - det er også et tankekors - Åsane bydelsstyre ber byrådet endre sitt standpunkt i denne saken. - Åsane bydelsstyre viser til bystyredirektør Roar Kristianssens forslag til innstilling til bystyret om å videreføre bydelsstyreordningen med forslag til endringer og tilpasninger.

Evaluering av bydelsstyreordningen - oppsummering og anbefaling

Evaluering av bydelsstyreordningen - oppsummering og anbefaling Evaluering av bydelsstyreordningen - oppsummering og anbefaling Arna bydelsstyre behandlet saken i møtet 101110 sak 73-10 og avga følgende uttalelse: Arna bydelsstyre ber bystyret opprettholde bydelsstyreordningen.

Detaljer

Evaluering av bydelsstyreordningen - oppsummering og anbefaling

Evaluering av bydelsstyreordningen - oppsummering og anbefaling Evaluering av bydelsstyreordningen - oppsummering og anbefaling Komite for finans behandlet saken i møtet 161110 sak 119-10 og avga følgende innstilling: Evaluering av bydelsstyreordningen - oppsummering

Detaljer

Evaluering av bydelsstyreordningen - oppsummering og anbefaling

Evaluering av bydelsstyreordningen - oppsummering og anbefaling Evaluering av bydelsstyreordningen - oppsummering og anbefaling Bergen bystyre behandlet saken i møtet 291110 sak 275-10 og fattet følgende vedtak: "Evaluering av bydelsstyreordningen - oppsummering og

Detaljer

Evaluering av bydelsstyreordningen - oppsummering og anbefaling

Evaluering av bydelsstyreordningen - oppsummering og anbefaling Dato: 5. oktober 2010 BEBY /10 Bergen bystyre Evaluering av bydelsstyreordningen - oppsummering og anbefaling RKR BYST-0220-201001405-38 Hva saken gjelder: Denne saken er en oppfølging av bestilling i

Detaljer

Den 16. november 2010 holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, møterom 225.

Den 16. november 2010 holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, møterom 225. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Saksnr.: 0221-200716871-81 Protokoll Komite for finans Den 16. november 2010 holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, møterom 225. Til stede under opprop: Godkjente

Detaljer

Evaluering av bydelsstyreordningen , arbeidsnotat nr 2, Bystyrets kontor

Evaluering av bydelsstyreordningen , arbeidsnotat nr 2, Bystyrets kontor Saksnr: 201001405-33 Saksbehandler: HEBE Delarkiv: BYST-0220 Evaluering av bydelsstyreordningen 2008-2010, arbeidsnotat nr 2, Bystyrets kontor 16.09.2010 Evaluering av bydelsstyreordning for Bergen kommune

Detaljer

Den 9. november 2010 holdt Fana bydelsstyre møte i Fana kulturhus.

Den 9. november 2010 holdt Fana bydelsstyre møte i Fana kulturhus. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Fana bydelsstyre Den 9. november 2010 holdt Fana bydelsstyre møte i Fana kulturhus. Til stede under opprop: Eivind H. Hermansen (H) Erik Skutle (H) - vara Atle

Detaljer

Oppsummering av spørreundersøkelse bydelsstyrerepresentantene

Oppsummering av spørreundersøkelse bydelsstyrerepresentantene Saksnr: 200906699-1 Saksbehandler: LLEN Delarkiv: BYDE-0239 Oppsummering av spørreundersøkelse bydelsstyrerepresentantene I forbindelse med oppsummeringen av bydelsstyrenes første år ble det sendt ut spørreskjema

Detaljer

Bydelsstyreordningen - en vurdering av måloppnåelse og beskrivelse av aktiviteter

Bydelsstyreordningen - en vurdering av måloppnåelse og beskrivelse av aktiviteter Saksnr: 201001405-36 Saksbehandler: LLEN Delarkiv: BYST-0220 Evaluering av bydelsstyreordningen 2008-2010, arbeidsnotat nr 1, Bystyrets kontor, 16.09.2010 Bydelsstyreordningen - en vurdering av måloppnåelse

Detaljer

Spørreskjema til bydelsstyrene. Spørreskjema til bydelsstyrene. mai (rev:2.0.75)

Spørreskjema til bydelsstyrene. Spørreskjema til bydelsstyrene. mai (rev:2.0.75) Spørreskjema til bydelsstyrene Du har valgt at bydelsstyrene bør videreføres i en annen form. Spesifiser hvilken: (1) Ved direkte valg Valg i bydelene Tilføre saker med

Detaljer

Den 10. november 2010 holdt Årstad bydelsstyre møte i Bydelsstyresalen, Motorhallen ing.a. Solheimsgt.13.

Den 10. november 2010 holdt Årstad bydelsstyre møte i Bydelsstyresalen, Motorhallen ing.a. Solheimsgt.13. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Årstad bydelsstyre Den 10. november 2010 holdt Årstad bydelsstyre møte i Bydelsstyresalen, Motorhallen ing.a. Solheimsgt.13. Til stede under opprop: Magnus Jensen

Detaljer

12 Bergen Musikkteater: Bergen Musikkteater må sikres et tilskudd som gjør at de kan opprettholde driften på samme nivå som tidligere.

12 Bergen Musikkteater: Bergen Musikkteater må sikres et tilskudd som gjør at de kan opprettholde driften på samme nivå som tidligere. Saksnr: 201013811-70 Saksbehandler: BBRA Delarkiv: BYDE-1212 Flertalls uttalelser fra bydelsstyrene og Ungdommens bystyre til Budsjett for 2011/ Økonomiplan for 2011-2014 til tjenestene som ligger under

Detaljer

BYEN OG NÆRDEMOKRATIET. Bystyreseminar Anne Lise Fimreite og Sveinung Arnesen

BYEN OG NÆRDEMOKRATIET. Bystyreseminar Anne Lise Fimreite og Sveinung Arnesen BYEN OG NÆRDEMOKRATIET Bystyreseminar 150517 Anne Lise Fimreite og Sveinung Arnesen Lokaldemokratiutvalget oppnevnt av Byrådet som en del av lokaldemokratireformarbeidet i Bergen Anne Lise Fimreite, leder

Detaljer

Evaluering av bydelsstyreordning , arbeidsnotat nr. 3, Bystyrets kontor,

Evaluering av bydelsstyreordning , arbeidsnotat nr. 3, Bystyrets kontor, Evaluering av bydelsstyreordning 2008-2010, arbeidsnotat nr. 3, Bystyrets kontor, 16.09.10 OPPSUMMERING AV BYDELSSTYREORDNINGEN Februar 2008- juni 2010 01.01.08 ble den nåværende bydelsstyreordningen i

Detaljer

Dette ble vedtatt av bystyret i forbindelse med behandlingen av byrådets forslag til budsjett 2013/Økonomiplan (B-sak 304/12).

Dette ble vedtatt av bystyret i forbindelse med behandlingen av byrådets forslag til budsjett 2013/Økonomiplan (B-sak 304/12). FORUTV /13 Forretningsutvalget Økonomistruktur, budsjettprosess og rapportering HHAL BYST-1210-201121763-38 Hva saken gjelder: I denne saken gjøres det rede for de endringer som er foretatt i økonomistrukturen

Detaljer

Vedlegg 1: Komite for fullmakter og politisk styringssystem: ansvarsområder og arbeidsoppgaver - Status og opplegg for videre gjennomgang av oppgaver

Vedlegg 1: Komite for fullmakter og politisk styringssystem: ansvarsområder og arbeidsoppgaver - Status og opplegg for videre gjennomgang av oppgaver Vedlegg 1: Komite for fullmakter og politisk styringssystem: ansvarsområder og arbeidsoppgaver - Status og opplegg for videre gjennomgang av oppgaver Komite for fullmakter og politisk styringssystem: ansvarsområder

Detaljer

Forretningsutvalget behandlet saken i møtet sak og fattet følgende vedtak:

Forretningsutvalget behandlet saken i møtet sak og fattet følgende vedtak: BEBY /17 Bergen bystyre Innbyggerforslag Bindende folkeavstemming om bompenger i Bergen FRWE ESARK-0183-201638981-5 Hva saken gjelder: Bystyrets kontor har mottatt et innbyggerforslag fra Minsak.no som

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Intern korrespondanse Saksnr.: 201001405-23 Saksbehandler: TOJO Emnekode: BYST-0220 Til: Fra: Bystyrets kontor v/ Ragnhild Hvoslef Krüger Dato: 29.

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Intern korrespondanse

BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Intern korrespondanse Saksnr: 201001405-48 RKR Delarkiv: BYST-0220 Tilbakemeldinger fra byrådsavdelingene BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Intern korrespondanse Saksnr.: 201001405-23 TOJO Emnekode: BYST-0220

Detaljer

Bydelsstyreordningen. Bydelsstyreordningen. mai (rev:2.0.75)

Bydelsstyreordningen. Bydelsstyreordningen. mai (rev:2.0.75) Bydelsstyreordningen 10.b Du har svart at bydelsstyrene bør videreføres i en annen form. Kan du spesifisere hvilken? (1) Utvidet fullmakt større ansvar og innflytelse. vedtaksmulighet

Detaljer

REGLEMENT FOR UNGDOMMENS BYSTYRE BERGEN KOMMUNE

REGLEMENT FOR UNGDOMMENS BYSTYRE BERGEN KOMMUNE Saksnr.: 022-200803939-1 REGLEMENT FOR UNGDOMMENS BYSTYRE BERGEN KOMMUNE 1 - Formålet med Ungdommens bystyre Ungdommens bystyre bygger på en erkjennelse av at det er barn og unge som vet best hvordan det

Detaljer

BEBY /16. Bergen bystyre. Opplegg for årets budsjettarbeid i bystyrets organer ESARK

BEBY /16. Bergen bystyre. Opplegg for årets budsjettarbeid i bystyrets organer ESARK BEBY /16 Bergen bystyre Opplegg for årets budsjettarbeid i bystyrets organer FRWE ESARK-1212-201612918-1 Hva saken gjelder: I denne saken oppsummeres erfaringer fra budsjettarbeid i bystyrets organer de

Detaljer

Den 08. november 2010 holdt Bergenhus bydelsstyre møte i Bergen rådhus, Teatersalen.

Den 08. november 2010 holdt Bergenhus bydelsstyre møte i Bergen rådhus, Teatersalen. BERGEN KOMMUNE Bergenhus bydel Protokoll Bergenhus bydelsstyre Den 08. november 2010 holdt Bergenhus bydelsstyre møte i Bergen rådhus, Teatersalen. Til stede under opprop: Asle Steiestøl Wingsternes (H)

Detaljer

Befolkningsundersøkelse Bergen Kommune

Befolkningsundersøkelse Bergen Kommune Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 714 Trondheim Org.nr. 979 956 61 MVA R A P P O R T Mottaker Befolkningsundersøkelse Bergen Kommune Dato: 27.8.21 Deres ref: Tale N. Berntsen Vår ref: Robert Ekle Arve

Detaljer

Lokaldemokratireformen

Lokaldemokratireformen Lokaldemokratireformen Rammer og føringer for arbeidet September 2016 Saksnr: 201615011-10 Et samarbeid mellom BYRÅDET I BERGEN OG BERGEN BYSTYRE 2 Innholdsfortegnelse 1. Formål med dokumentet... 4 2.

Detaljer

Denne saken er en oppfølging av pkt 3 i vedtaket, der bystyret ber om at ordningen med Ungdommens bystyre (UB) evalueres.

Denne saken er en oppfølging av pkt 3 i vedtaket, der bystyret ber om at ordningen med Ungdommens bystyre (UB) evalueres. BEBY /15 Bergen bystyre Evaluering av Ungdommens bystyre RAZA ESARK-022-201402586-14 Hva saken gjelder: Bergen bystyre behandlet 20. september 2010 sak 225-10 «Ungdommens bystyre - fra prosjekt til fast

Detaljer

Konsekvenser av foreslått budsjettramme for Bystyrets organer 2011

Konsekvenser av foreslått budsjettramme for Bystyrets organer 2011 Dato: 5. oktober 2010 /10 Konsekvenser av foreslått budsjettramme for Bystyrets organer 2011 RKR BYST-1210-200804170-31 Hva saken gjelder: Forretningsutvalget behandlet sak om budsjett for bystyrets organer

Detaljer

Gruppe 4: Demokratisk arena

Gruppe 4: Demokratisk arena Gruppe 4: Demokratisk arena Gruppeleder: Sverre Siljan Referent: Stian Stiansen Grupperom: Ælvespeilet, sal 3 Ant. Fornavn Etternavn Virksomhet/ representant for 1. Janette Brendmo Ungdomsutvalget 2. Endre

Detaljer

Forslag til hvordan komiteer og bystyre skal arbeide med å ivareta sitt tilsyns- og kontrollansvar

Forslag til hvordan komiteer og bystyre skal arbeide med å ivareta sitt tilsyns- og kontrollansvar BEBY /15 Bergen bystyre Forslag til hvordan komiteer og bystyre skal arbeide med å ivareta sitt tilsyns- og kontrollansvar RKR ESARK-030-201527004-1 Hva saken gjelder: Komite for fullmakter og politisk

Detaljer

KFPS /16. Komite for fullmakter og politiskstyringssystem. Folkevalgtopplæring Opplegg for 2016 ESARK Hva saken gjelder:

KFPS /16. Komite for fullmakter og politiskstyringssystem. Folkevalgtopplæring Opplegg for 2016 ESARK Hva saken gjelder: KFPS /16 Komite for fullmakter og politiskstyringssystem Folkevalgtopplæring Opplegg for 2016 BITE ESARK-0274-201525635-13 Hva saken gjelder: Komite for fullmakter og politisk styringssystem vedtok 11.6.2015

Detaljer

Den 07. desember 2010 holdt Åsane bydelsstyre møte i Torgstuen, Åsane kirke.

Den 07. desember 2010 holdt Åsane bydelsstyre møte i Torgstuen, Åsane kirke. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Åsane bydelsstyre Den 07. desember 2010 holdt Åsane bydelsstyre møte i Torgstuen, Åsane kirke. Til stede: Forfall: Therese Chr Hjortland (H) John-Helge Gullaksen

Detaljer

Opplegg for rapportering og arbeid med politisk tilsyn og kontroll i bystyrets organer

Opplegg for rapportering og arbeid med politisk tilsyn og kontroll i bystyrets organer Dato: 06.Januar 2009 BEBY /08 Bergen bystyre Opplegg for rapportering og arbeid med politisk tilsyn og kontroll i bystyrets organer FRWE BYST-030-200804934-19 Hva saken gjelder: Bystyredirektøren fremlegger

Detaljer

Byrådssak 196/16. Mandat og fremdriftsplan for lokaldemokratireformen RICT/BJOL ESARK

Byrådssak 196/16. Mandat og fremdriftsplan for lokaldemokratireformen RICT/BJOL ESARK Byrådssak 196/16 Mandat og fremdriftsplan for lokaldemokratireformen RICT/BJOL ESARK-102-201615011-1 Hva saken gjelder: Bergen bystyre kom med følgende merknad i møte 16. desember 2015 (sak 335-15) under

Detaljer

Byrådssak 107/16. Høringsuttalelse til Kunnskapssektoren sett utenfra ESARK

Byrådssak 107/16. Høringsuttalelse til Kunnskapssektoren sett utenfra ESARK Byrådssak 107/16 Høringsuttalelse til Kunnskapssektoren sett utenfra LIGA ESARK-03-201600938-9 Hva saken gjelder: Kunnskapsdepartementet satte i april 2015 ned en gruppe for å vurdere organiseringen av

Detaljer

Byrådssakene er saker hvor Komite for miljø og byutvikling har avgjørelsesmyndighet.

Byrådssakene er saker hvor Komite for miljø og byutvikling har avgjørelsesmyndighet. FORUTV /12 Forretningsutvalget Protokoll fra byrådets møte 221112 - Fordeling av saker til komiteene. BBRA BYST-0223-201124329-84 Hva saken gjelder: Vedlagt følger protokoll fra byrådets møte 221112. Fordeling

Detaljer

Protokoll fra byrådets møte 24.11.11. Fordeling av saker til komiteene.

Protokoll fra byrådets møte 24.11.11. Fordeling av saker til komiteene. Dato: 25. november 2011 FORUTV /11 Forretningsutvalget Protokoll fra byrådets møte 24.11.11. Fordeling av saker til komiteene. KABE BYST-0223-201124329-7 Hva saken gjelder: Vedlagt følger protokoll fra

Detaljer

Den 9. november 2010 holdt Laksevåg bydelsstyre møte i Klubbhuset til Lyngbø sportsklubb, Gravdalsveien 9, 5164 Laksevåg.

Den 9. november 2010 holdt Laksevåg bydelsstyre møte i Klubbhuset til Lyngbø sportsklubb, Gravdalsveien 9, 5164 Laksevåg. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Laksevåg bydelsstyre Den 9. november 2010 holdt Laksevåg bydelsstyre møte i Klubbhuset til Lyngbø sportsklubb, Gravdalsveien 9, 5164 Laksevåg. Til stede under

Detaljer

Dato: Byråden for byutvikling, klima og miljø innstiller til byrådet å fatte følgende vedtak:

Dato: Byråden for byutvikling, klima og miljø innstiller til byrådet å fatte følgende vedtak: Dato: 19.04. 2011 Byrådssak 1181/11 Byrådet Oppfølging av kommunedelplan for Ytre -Arna MAOK SARK-5120-200815611-26 Hva saken gjelder: Saken omhandler forslag til tiltak knyttet til oppfølging av Kommunedelplan

Detaljer

Den 04. oktober 2010 holdt Bergenhus bydelsstyre møte i Bergen rådhus, Teatersalen.

Den 04. oktober 2010 holdt Bergenhus bydelsstyre møte i Bergen rådhus, Teatersalen. BERGEN KOMMUNE Bergenhus bydel Protokoll Bergenhus bydelsstyre Den 04. oktober 2010 holdt Bergenhus bydelsstyre møte i Bergen rådhus, Teatersalen. Til stede under opprop: Godkjente forfall til hele møtet:

Detaljer

Protokoll fra byrådets møte 15. september 2010. Fordeling av saker til komiteene. Byrådsakene 457-458 og 462-464 er saker som skal til bystyret.

Protokoll fra byrådets møte 15. september 2010. Fordeling av saker til komiteene. Byrådsakene 457-458 og 462-464 er saker som skal til bystyret. Dato: 16. september 2010 FORUTV /10 Forretningsutvalget Protokoll fra byrådets møte 15. september 2010. Fordeling av saker til komiteene. KRLI BYST-0223-201004868-29 Hva saken gjelder: Vedlagt følger protokoll

Detaljer

Byrådet - saker med innstilling til bystyrets organer

Byrådet - saker med innstilling til bystyrets organer BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling Protokoll Byrådet - saker med innstilling til bystyrets organer Den 04. november 2010 holdt byrådet - saker med innstilling til bystyrets organer møte i byrådsleders

Detaljer

Protokoll fra byrådets møte 27. mai Fordeling av saker til komiteene.

Protokoll fra byrådets møte 27. mai Fordeling av saker til komiteene. Dato: 27. mai 2009 FORUTV /09 Forretningsutvalget Protokoll fra byrådets møte 27. mai 2009. Fordeling av saker til komiteene. KABE BYST-0223-200820056-39 Hva saken gjelder: Vedlagt følger protokoll fra

Detaljer

Byrådssak 1572 /13. Mulighetsstudie for lokalisering av ny godsterminal for jernbanen ESARK-5120-200812847-46

Byrådssak 1572 /13. Mulighetsstudie for lokalisering av ny godsterminal for jernbanen ESARK-5120-200812847-46 Byrådssak 1572 /13 Mulighetsstudie for lokalisering av ny godsterminal for jernbanen NIHO ESARK-5120-200812847-46 Hva saken gjelder: Jernbaneverket har utarbeidet en mulighetsanalyse for lokalisering av

Detaljer

Rapport. Oppsummering og vurdering av bydelsstyreordningen i Bergen kommune januar april 2009

Rapport. Oppsummering og vurdering av bydelsstyreordningen i Bergen kommune januar april 2009 Rapport Oppsummering og vurdering av bydelsstyreordningen i Bergen kommune januar 2008 - april 2009 Bystyrets kontor 07. 05. 2009 Innledning I denne rapporten oppsummeres sentrale aspekt og erfaringer

Detaljer

Byrådssak 1073 /17. Forskrift om skolekretsgrenser i Bergen kommune ESARK

Byrådssak 1073 /17. Forskrift om skolekretsgrenser i Bergen kommune ESARK Byrådssak 1073 /17 Forskrift om skolekretsgrenser i Bergen kommune ASKI ESARK-112-201634184-14 Hva saken gjelder: Byråd for barnehage, skole og idrett legger frem forskrift om skolekretsgrenser i Bergen

Detaljer

Bergen kommune. City Parliament Bystyret (67) BYRÅDET. Etater og virksomheter. bydelsstyrer 8 bydelsstyrer. 8 bydelsstyrer.

Bergen kommune. City Parliament Bystyret (67) BYRÅDET. Etater og virksomheter. bydelsstyrer 8 bydelsstyrer. 8 bydelsstyrer. kommune bydelsstyrer bydelsstyrer 8 bydelsstyrer bydelsstyrer City Parliament Bystyret (67) Komité for finans, service og næring Komité for miljø byutvikling og tekniske tjenester Komité for kultur, idrett

Detaljer

Vedtatt budsjett. Regnskap

Vedtatt budsjett. Regnskap BYSTYRETS ORGANER Ordfører: Trude H. Drevland (H) Bystyredirektør: Roar Kristiansen Tallmessig oppsummering for politikkområdet: Bystyrets organer Regnskap Vedtatt budsjett Beløp i mill. Forslag årsbudsjett

Detaljer

Folkevalgtopplæring Program for nye representanter og oppstartssamling for det nye bystyret 11. og 12.

Folkevalgtopplæring Program for nye representanter og oppstartssamling for det nye bystyret 11. og 12. Dato: 20. juli 2011 FORUTV /11 Forretningsutvalget Folkevalgtopplæring 2011-2015. Program for nye representanter 31.10 og oppstartssamling for det nye bystyret 11. og 12. november 2011 RKR BYST-0274-201018481-10

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Saknr 234-07 Emnekode 0220 Arkivsak 200700472 Til Bystyrets kontor Komite- og utvalgstruktur på bystyresiden Bergen bystyre behandlet saken i møtet 151007 sak 234-07 og

Detaljer

KAPITTEL 5. Bilde fra bystyresamling i mai 2015, hvor temaet var kommunesammenslåing og parlamentarisme. Foto: BJARTE FRøNSDAL BYSTYRETS ORGANER

KAPITTEL 5. Bilde fra bystyresamling i mai 2015, hvor temaet var kommunesammenslåing og parlamentarisme. Foto: BJARTE FRøNSDAL BYSTYRETS ORGANER KAPITTEL 5 Bilde fra bystyresamling i mai 2015, hvor temaet var kommunesammenslåing og parlamentarisme. Foto: BJARTE FRøNSDAL KAPITTEL 5 Bystyrets organer og administrasjon Fordeling på hovedarter VB2015

Detaljer

Forslag til vedtak: 1. Den fremlagte kjøreplan legges til grunn for bystyrets møte 21. september 2009.

Forslag til vedtak: 1. Den fremlagte kjøreplan legges til grunn for bystyrets møte 21. september 2009. Dato: 20. august 2009 FORUTV /09 Forretningsutvalget Kjøreplan for bystyrets møte 21. september 2009 RKR BYST-0221-200716924-82 Hva saken gjelder: Vedlagt følger forslag til kjøreplan for bystyrets møte

Detaljer

Den 6. september 2012 holdt Komite for oppvekst møte i Bergen rådhus Møterom 225 Fra kl. 16.00 til kl. 18.30.

Den 6. september 2012 holdt Komite for oppvekst møte i Bergen rådhus Møterom 225 Fra kl. 16.00 til kl. 18.30. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for oppvekst Den 6. september 2012 holdt Komite for oppvekst møte i Bergen rådhus Møterom 225 Fra kl. 16.00 til kl. 18.30. Til stede under opprop: Godkjente

Detaljer

Orientering fra komiteene

Orientering fra komiteene Orientering fra komiteene Ungdommens bystyre behandlet saken i møtet 260514 sak 25-14 og avga følgende uttalelser: Utbygging i Åsane Ungdommens bystyre sin komite for miljø og byutvikling (UBKMB) har jobbet

Detaljer

Byrådsleder anbefaler at det legges opp til en fremdriftsplan som presentert i saksutredningen, med bystyrebehandling første halvdel 2016.

Byrådsleder anbefaler at det legges opp til en fremdriftsplan som presentert i saksutredningen, med bystyrebehandling første halvdel 2016. Byrådssak 1031 /16 Bergen kommunes planstrategi 2016-2019 - Oppstart av arbeidet RICT ESARK-1120-201529590-1 Hva saken gjelder: I denne saken redegjøres for rammer, premisser, organisering og fremdriftsplan

Detaljer

Saksbehandler: Elin Onsøyen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: EVALUERING AV ARBEIDSFORMER OG POLITISK STYRINGSSTRUKTUR 2005

Saksbehandler: Elin Onsøyen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: EVALUERING AV ARBEIDSFORMER OG POLITISK STYRINGSSTRUKTUR 2005 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Onsøyen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 05/02881-001 Dato: 08.06.05 EVALUERING AV ARBEIDSFORMER OG POLITISK STYRINGSSTRUKTUR 2005 INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET / BYSTYRET: Ordførers

Detaljer

Den 16. juni 2009 holdt Fana bydelsstyre møte i Kommunehuset på Nesttun, Formannskapssalen 7 etasje.

Den 16. juni 2009 holdt Fana bydelsstyre møte i Kommunehuset på Nesttun, Formannskapssalen 7 etasje. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Fana bydelsstyre Den 16. juni 2009 holdt Fana bydelsstyre møte i Kommunehuset på Nesttun, Formannskapssalen 7 etasje. Til stede under opprop: Godkjente forfall

Detaljer

Den 15. mars 2011 holdt UBs komite for oppvekst og skole møte i Bergen rådhus, møterom 227a, 2. etg..

Den 15. mars 2011 holdt UBs komite for oppvekst og skole møte i Bergen rådhus, møterom 227a, 2. etg.. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll UBs komite for oppvekst og skole Den 15. mars 2011 holdt UBs komite for oppvekst og skole møte i Bergen rådhus, møterom 227a, 2. etg.. Til stede under opprop:

Detaljer

Den 08. september 2010 holdt Ytrebygda bydelsstyre møte på Nordahl Grieg videregående skole. Arne Grostøl (KrF) Øystein Andersen og Roger Lindås

Den 08. september 2010 holdt Ytrebygda bydelsstyre møte på Nordahl Grieg videregående skole. Arne Grostøl (KrF) Øystein Andersen og Roger Lindås BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Ytrebygda bydelsstyre Den 08. september 2010 holdt Ytrebygda bydelsstyre møte på Nordahl Grieg videregående skole. Til stede under opprop: Godkjente forfall til

Detaljer

Den 17. august 2010 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, Teatersalen.

Den 17. august 2010 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, Teatersalen. Saksnr.: 0221-200716943-231 BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Forretningsutvalget Den 17. august 2010 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, Teatersalen. Til stede under opprop: Trude

Detaljer

FORUTV /16. Bergen bystyre. Krav om lovlighetskontroll av sak i BEBY ESARK Hva saken gjelder:

FORUTV /16. Bergen bystyre. Krav om lovlighetskontroll av sak i BEBY ESARK Hva saken gjelder: FORUTV /16 Bergen bystyre Krav om lovlighetskontroll av sak 164-16 i BEBY 160616 BJFR ESARK-21-201610283-46 Hva saken gjelder: Bystyrets kontor mottok 16. juni 2016 brev med krav om lovlighetskontroll

Detaljer

Bybanen som byutvikler

Bybanen som byutvikler Bybanen som byutvikler Nordisk vegforum 01.nov. 2017 Solveig Mathiesen, prosjektleder Bybanen Plan- og bygningsetaten, Bergen kommune Målsetting for Bybanen Bybanen skal styrke bymiljøet Bybanen skal gi

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra Komite for fullmakter og politisk styringssystem sitt møte

Godkjenning av protokoll fra Komite for fullmakter og politisk styringssystem sitt møte KFPS /14 Komite for fullmakter og politisk styringssystem Godkjenning av protokoll fra Komite for fullmakter og politisk styringssystem sitt møte 020914 EVGU ESARK-0221-201125137-31 Protokollen godkjennes

Detaljer

Den 8. juni 2016 holdt Komite for fullmakter og politisk styringssystem møte i Teatersalen fra kl til kl

Den 8. juni 2016 holdt Komite for fullmakter og politisk styringssystem møte i Teatersalen fra kl til kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for fullmakter og politisk styringssystem Den 8. juni 2016 holdt Komite for fullmakter og politisk styringssystem møte i Teatersalen fra kl. 09.00 til kl.

Detaljer

Den 12. januar 2015 holdt Komite for fullmakter og politisk styringssystem møte i 14. etg, Bergen rådhus fra kl til kl

Den 12. januar 2015 holdt Komite for fullmakter og politisk styringssystem møte i 14. etg, Bergen rådhus fra kl til kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for fullmakter og politisk styringssystem Den 12. januar 2015 holdt Komite for fullmakter og politisk styringssystem møte i 14. etg, Bergen rådhus fra kl.

Detaljer

Den 19. januar 2009 holdt Fyllingsdalen bydelsstyre møte i Oasen Bydelssenter, kantinen 2. etg.

Den 19. januar 2009 holdt Fyllingsdalen bydelsstyre møte i Oasen Bydelssenter, kantinen 2. etg. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Fyllingsdalen bydelsstyre Den 19. januar 2009 holdt Fyllingsdalen bydelsstyre møte i Oasen Bydelssenter, kantinen 2. etg. Til stede under opprop: Christer Lilleskare

Detaljer

Den 21. mars 2013 kl holdt byrådet møte i byrådsleders møterom.

Den 21. mars 2013 kl holdt byrådet møte i byrådsleders møterom. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling Protokoll Byrådet - saker med innstilling til bystyrets organer Den 21. mars 2013 kl. 09.00 holdt byrådet møte i byrådsleders møterom. Til stede: Forfall: Fra administrasjonen:

Detaljer

Bergen kommune. Bystyret City Parliament (67) 8 bydelsstyrer Kontrollutvalget BYRÅDET. Byrådsavdeling for finans

Bergen kommune. Bystyret City Parliament (67) 8 bydelsstyrer Kontrollutvalget BYRÅDET. Byrådsavdeling for finans kommune Bystyret City Parliament (67) 8 bydelsstyrer Kontrollutvalget Komité for finans og næring Komité for miljø og byutvikling Komité for kultur, idrett og oppvekst Komité for helse og sosial, service

Detaljer

Klagesaker Saksbehandling og prosess

Klagesaker Saksbehandling og prosess Klagesaker Saksbehandling og prosess Aktuelle klagesaker for komitéen: Byggesaker Mindre vesentlige reguleringsendringer Gebyrsaker Klagerett Fvl. 28, 1. Ledd. Enkeltvedtak kan påklages av part eller annen

Detaljer

PLAN- OG BYGNINGSLOVEN - DELEGASJON AV MYNDIGHET I KLAGESAKER

PLAN- OG BYGNINGSLOVEN - DELEGASJON AV MYNDIGHET I KLAGESAKER Oslo kommune Byrådet Byrådssak 200/14 PLAN- OG BYGNINGSLOVEN - DELEGASJON AV MYNDIGHET I KLAGESAKER Sammendrag: Med sikte på å innfri plan- og bygningslovens saksbehandlingsfrist på 8 uker for klagesaksbehandling

Detaljer

Saksbehandler: Kari Solberg Økland Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 11/1822-5 Dato: *

Saksbehandler: Kari Solberg Økland Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 11/1822-5 Dato: * SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Solberg Økland Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 11/1822-5 Dato: * ORIENTERING OM BYDELSKONFERANSENE 2011 INNSTILLING TIL: BYSTYRET Administrasjonens innstilling: 1. Oppsummering

Detaljer

Samarbeidsutvalget har behandlet Idrettsplanen, og vil komme med følgende innspill.

Samarbeidsutvalget har behandlet Idrettsplanen, og vil komme med følgende innspill. SLETTEBAKKEN SKOLE Vilhelm Bjerknes vei 15. 5081 Bergen Telefon 53 03 89 00 slettebakken.skole@bergen.kommune.no Til Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett Høring idrettsplanen - saksnummer 201626863.

Detaljer

Den 16. februar 2009 holdt Bergenhus bydelsstyre møte i Teatersalen, Bergen Rådhus

Den 16. februar 2009 holdt Bergenhus bydelsstyre møte i Teatersalen, Bergen Rådhus BERGEN KOMMUNE Bergenhus bydel Protokoll Bergenhus bydelsstyre Den 16. februar 2009 holdt Bergenhus bydelsstyre møte i Teatersalen, Bergen Rådhus Til stede under opprop: Asle Steiestøl Wingsternes (H)

Detaljer

VALG /17. Valgstyret. Godkjenning av protokoll fra Valgstyrets møte ESARK Protokollen godkjennes i møtet.

VALG /17. Valgstyret. Godkjenning av protokoll fra Valgstyrets møte ESARK Protokollen godkjennes i møtet. VALG /17 Valgstyret Godkjenning av protokoll fra Valgstyrets møte 210317 EVGU ESARK-0221-201533292-11 Protokollen godkjennes i møtet. Dato: 29. mars 2017 Evelyn Gullaksen - saksbehandler Dette dokumentet

Detaljer

Melding om Fylkesmannens systemtilsyn med helse, - omsorgs, - og barnevernstjenesten i Byrådsavdeling for helse og omsorg

Melding om Fylkesmannens systemtilsyn med helse, - omsorgs, - og barnevernstjenesten i Byrådsavdeling for helse og omsorg Byrådssak 106/17 Melding om Fylkesmannens systemtilsyn med helse, - omsorgs, - og barnevernstjenesten i Byrådsavdeling for helse og omsorg GHAL ESARK-41-201706451-4 Hva saken gjelder: Byrådet legger frem

Detaljer

Byrådssak 248 /17. Godkjenning av BR1 protokoller fra møter i byrådet 29. juni 2017 ESARK

Byrådssak 248 /17. Godkjenning av BR1 protokoller fra møter i byrådet 29. juni 2017 ESARK Byrådssak 248 /17 Godkjenning av BR1 protokoller fra møter i byrådet 29. juni 2017 TUGU ESARK-00-201537101-262 Hva saken gjelder: Godkjenning av protokoller fra møter i byrådet 29. juni 2017. Protokollene

Detaljer

Den 20. januar 2010 holdt Fyllingsdalen bydelsstyre møte i Oasen Bydelssenter, kantinen 2. etasje.

Den 20. januar 2010 holdt Fyllingsdalen bydelsstyre møte i Oasen Bydelssenter, kantinen 2. etasje. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Fyllingsdalen bydelsstyre Den 20. januar 2010 holdt Fyllingsdalen bydelsstyre møte i Oasen Bydelssenter, kantinen 2. etasje. Til stede under opprop: Ikke godkjent

Detaljer

Protokoller fra byrådets møter 16. og 18. mars 2009. Fordeling av saker til komiteene.

Protokoller fra byrådets møter 16. og 18. mars 2009. Fordeling av saker til komiteene. Dato: 18. mars 2009 FORUTV /09 Forretningsutvalget Protokoller fra byrådets møter 16. og 18. mars 2009. Fordeling av saker til komiteene. KABE BYST-0223-200820056-21 Hva saken gjelder: Vedlagt følger protokoller

Detaljer

Vedlegg 5: Uttalelser fra bydelsstyrene

Vedlegg 5: Uttalelser fra bydelsstyrene Vedlegg 5: Uttalelser fra bydelsstyrene Arna bydelsstyre Erfaringer fra fjorårets budsjettprosess: Arna bydelsstyre synes informasjonen om budsjettopplegget i forkant og opplegg for informasjonshenting

Detaljer

Byrådet - saker med innstilling til bystyrets organer

Byrådet - saker med innstilling til bystyrets organer BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling Protokoll Byrådet - saker med innstilling til bystyrets organer Den 06. juli 2009 holdt byrådet - saker med innstilling til bystyrets organer møte i byrådsleders møterom.

Detaljer

Å flytte fokus. Fra politisk styring til utviklingsmotor. Om lokaldemokrati og et kommunedelsutvalgs rolle etter sammenslåing

Å flytte fokus. Fra politisk styring til utviklingsmotor. Om lokaldemokrati og et kommunedelsutvalgs rolle etter sammenslåing Å flytte fokus Fra politisk styring til utviklingsmotor Om lokaldemokrati og et kommunedelsutvalgs rolle etter sammenslåing Lillestrøm, 12. juni 2017 Ingrid Lien Litt historikk Skjerstad og Bodø gikk sammen

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Saknr 7-13 Emnekode 5120 Arkivsak 201203247 Til Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø. Forslag til kommunal planstrategi 2012-2015 Bergen bystyre behandlet saken

Detaljer

Handlingsplan Trafikksikkerhet

Handlingsplan Trafikksikkerhet Handlingsplan Trafikksikkerhet 2014-2017 Komite for miljø og byutvikling behandlet saken i møtet 040914 sak 182-14 og avga følgende innstilling: 1. Handlingsplan for Trafikksikkerhet 2014-2017 for kommunale

Detaljer

Innkallingen sendes varamedlemmer til orientering. Varamedlemmene møter bare etter særskilt innkalling. Forfall bes meldt:

Innkallingen sendes varamedlemmer til orientering. Varamedlemmene møter bare etter særskilt innkalling. Forfall bes meldt: Bystyrets kontor BERGEN KOMMUNE Innkalling Komite for miljø og byutvikling Utsendt dato: 24. mai 2017 Tid: 8. juni 2017 kl. 14.00 Sted: Bergen rådhus, Teatersalen Formøte 6. juni: 10.00 Avreise fra rådhuset

Detaljer

Råstølen Velforening - Informasjonsmøte

Råstølen Velforening - Informasjonsmøte Råstølen Velforening - Informasjonsmøte Skeie skole 2010-06-21 Geografisk område Side 2 Agenda Bakgrunn Hva har vi gjort så langt Fokusområder Formål Råstølen Velforening Status Råstølen Velforening Bydelsstyreleder

Detaljer

Nærdemokratiske organer gode redskap i nye kommuner?

Nærdemokratiske organer gode redskap i nye kommuner? Nærdemokratiske organer gode redskap i nye kommuner? Flekkefjord 29.02.16 Prosessveileder Dag Petter Sødal Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Etablering av nye kommuner hva skjer med lokaldemokratiet?

Detaljer

Den 20. desember 2012 kl holdt byrådet møte i byrådsleders møterom.

Den 20. desember 2012 kl holdt byrådet møte i byrådsleders møterom. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling Protokoll Byrådet - saker med innstilling til bystyrets organer Den 20. desember 2012 kl. 09.00 holdt byrådet møte i byrådsleders møterom. Til stede: Forfall: Fra administrasjonen:

Detaljer

Den 18. mai 2010 holdt Laksevåg bydelsstyre møte i Lyngbø sportsklubbs klubbhus, Gravdalsveien 9, 5164 Laksevåg.

Den 18. mai 2010 holdt Laksevåg bydelsstyre møte i Lyngbø sportsklubbs klubbhus, Gravdalsveien 9, 5164 Laksevåg. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Laksevåg bydelsstyre Den 18. mai 2010 holdt Laksevåg bydelsstyre møte i Lyngbø sportsklubbs klubbhus, Gravdalsveien 9, 5164 Laksevåg. Til stede under opprop: Arne

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Saknr 219-08 Emnekode 5621 Arkivsak 200710731 Til Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling Høring; bruk av overskytende midler etter avvikling av Askøybrua a/s- kommunens

Detaljer

Komitedriften - erfaringer. Komitedriften - erfaringer Finans (rev:2.0.70)

Komitedriften - erfaringer. Komitedriften - erfaringer Finans (rev:2.0.70) Komitedriften - erfaringer 2009-03-04 3b) Kommentarer? (1) Men skaspapirene er lite profesjonelle når det gjelder utforming. I tidligere tider kom alle bysytrepairene i et eget format med to spalter

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Saknr 199-17 Emnekode 5120 Arkivsak 201508132 Til Byrådsavdeling for byutvikling. Bybanen fra sentrum til Fyllingsdalen. Delstrekning 2, Mindemyren. Detaljreguleringsplan.

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen. Møteinnkalling 5/08

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen. Møteinnkalling 5/08 Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Møteinnkalling 5/08 Møte: Kultur- og oppvekstkomite Møtested: Trikkehallen, Kjelsås MERK!! Møtetid: tirsdag 21. oktober 2008 kl. 17.00 MERK!! Sekretariat:

Detaljer

Han siterer referater fra SU Smeaheia skole den 06.11.2013 og 24.02.2015.

Han siterer referater fra SU Smeaheia skole den 06.11.2013 og 24.02.2015. Notat Arkivkode: Saksnr. : 14/04599-83 Til : Utvalg for byutvikling Fra : Plansjefen Dato : 06.04.2016 Kopi : E-post fra Vidar Bringeland Sørensen 04.04.2016 Plansjefen har mottatt vedlagt e-post datert

Detaljer

Folkevalgtopplæringsprogrammet Oppsummering av aktiviteter og erfaringer

Folkevalgtopplæringsprogrammet Oppsummering av aktiviteter og erfaringer Dato:9. mars 2011 BEBY /11 Bergen bystyre Folkevalgtopplæringsprogrammet 2007-2011. Oppsummering av aktiviteter og erfaringer RHKR BYST-0274-200700826-76 Hva saken gjelder: Bystyredirektøren redegjør i

Detaljer

Den 16. februar 2010 holdt Åsane bydelsstyre møte i Kommunehuset i Eidsvåg, 3. etg.

Den 16. februar 2010 holdt Åsane bydelsstyre møte i Kommunehuset i Eidsvåg, 3. etg. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Åsane bydelsstyre Den 16. februar 2010 holdt Åsane bydelsstyre møte i Kommunehuset i Eidsvåg, 3. etg. Til stede under opprop: Therese Chr Hjortland (H) Unn Torgunn

Detaljer

Kommunereform, utredningens fase 1. status i arbeidet

Kommunereform, utredningens fase 1. status i arbeidet Kommunereform, utredningens fase 1 Orientering om status i arbeidet 26/2-15 Opplegg for kvelden 18.00 Presentasjon av oppdrag, funn og status i arbeidet (v Rådmann Dag W. Eriksen) 18.45 Dette er vi opptatt

Detaljer

KFPS /15. Komite for fullmakter og politisk styringssystem. Oppsummering av folkevalgtopplæringen for perioden ESARK

KFPS /15. Komite for fullmakter og politisk styringssystem. Oppsummering av folkevalgtopplæringen for perioden ESARK KFPS /15 Komite for fullmakter og politisk styringssystem Oppsummering av folkevalgtopplæringen for perioden 2011-2015 BITE ESARK-0274-201018481-91 Hva saken gjelder: Bystyredirektøren redegjør i denne

Detaljer

2. Bystyret slutter seg til forslag til justeringer i areal- og funksjonsprogram (pkt. 3.1, 3.2, 3.3 i saken).

2. Bystyret slutter seg til forslag til justeringer i areal- og funksjonsprogram (pkt. 3.1, 3.2, 3.3 i saken). Skolebruksplan 2016-2030. "Rett bygg på rett sted til rett tid" Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: 1. Bystyret slutter seg til Skolebruksplan 2016 2030 sine mål og premisser slik

Detaljer

Den 18. januar 2011 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, møterom 14. etg.

Den 18. januar 2011 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, møterom 14. etg. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Forretningsutvalget Den 18. januar 2011 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, møterom 14. etg. Til stede under opprop: Godkjente forfall til hele møtet:

Detaljer

Køprising og bybanesatsing i Bergen. Mette Svanes 8.september 2016

Køprising og bybanesatsing i Bergen. Mette Svanes 8.september 2016 Køprising og bybanesatsing i Bergen Mette Svanes 8.september 2016 Innhold Bompengesystemet i Bergen Tidsdifferensierte takster Virkninger så langt; trafikk + økonomi Bybanenettet Status i utbyggingen Bybanen

Detaljer

Bergensprogrammet. Plan- og byggeprogram for handlingsprogram

Bergensprogrammet. Plan- og byggeprogram for handlingsprogram Bergensprogrammet. Plan- og byggeprogram for 2010. handlingsprogram 2010-2013. Bergen bystyre behandlet saken i møtet 280610 sak 183-10 og fattet følgende vedtak: 1. Bystyret gir sin tilslutning til det

Detaljer