Elektronisk forretningsdrift Hindringer og tiltak

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Elektronisk forretningsdrift Hindringer og tiltak"

Transkript

1 FoU-rapport nr. 11/2002 Elektronisk forretningsdrift Hindringer og tiltak Frode Braadland, Tom E. Eikebrokk, Elisabet S. Hauge, Øyvind L. Laderud, Carl Erik Moe, Dag H. Olsen

2 Tittel Forfattere Elektronisk forretningsdrift Hindringer og tiltak Frode Braadland, Tom E. Eikebrokk, Elisabet S. Hauge, Øyvind L. Laderud, Carl Erik Moe og Dag H. Olsen Rapport FoU-rapport nr. 11/2002 ISBN-nummer ISSN-nummer Trykkeri Edgar Høgfeldt, 4626 Kristiansand Pris NOK 200,- Bestillingsinformasjon Utgiver Agderforskning Serviceboks 415, N-4604 Kristiansand Telefon Telefaks E-post Hjemmeside

3

4

5 Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG...VII DEL 1: BAKGRUNN INNLEDNING Metodikk Verdiskaping i et elektronisk forretningsperspektiv Vårt fokus Gruppering av hindringer STATUS FOR ELEKTRONISK FORRETNINGSDRIFT I NORGE...9 DEL 2: HINDRINGER FOR ELEKTRONISK FORRETNINGSDRIFT TEORIER OM ADOPSJON OG BRUK AV IT The technology acceptance model The theory of planned behavior EMPIRISKE STUDIER AV BARRIERER ANTRA Evaluering av VeRDI-programmet Utenlandske studier AKTUELLE HINDRINGER Interne hindringer Eksterne barrierer Relasjonsbarrierer Markedsmessige barrierer Oppsummering av hindringer DEL 3: TILTAK FOR ELEKTRONISK FORRETNINGSDRIFT POLITISKE UTFORDRINGER Norske myndigheter og elektronisk forretningsdr ift Regional og nasjonal politikk i andre land Hvordan kan det offentlige stimulere til økt elektronisk forretningsdrift? FORSLAG TIL TILTAK Utvalgte satsningsområder Innsatsfaktorer Rammebetingelser Etterspørselsfaktorer OPPSUMMERING OG FORSLAG TIL ORGANISERING LITTERATURLISTE FOU-INFORMASJON v

6

7 Sammendrag Denne rapporten er resultatet av et prosjekt gjennomført av Agderforskning for Nærings- og handelsdepartementet høsten Formålet med prosjektet var å gi en status for elektronisk forretningsdrift i Norge og analysere hvilke hindringer eller barrierer som hemmer utviklingen, og på basis av denne in n- sikten foreslå tiltak som kan stimulere til økt av elektronisk forretningsdrift. Vi definerer elektronisk forretningsdrift som: forretningsprosesser utført i digitale nettverk innen en virksomhet eller integrert i verdikjeden mellom flere virksomheter. Begrepet omfatter dermed e-handel, men også andre former for elektroniske prosesser mellom to eller flere virksomheter som for eksempel elektronisk dokumentutveksling. Rapporten peker på fire kilder til verdiskaping, kostnadseffektivisering, innovasjon og nyskaping, komplementariteter og innelåsing ( lock-in ). Norge har en del naturlige fortrinn framfor de fleste EU-land, så som rask utskifting til nye generasjoner maskinvare i næringsliv og offentlig forvaltning, høy Internett-tilknytning og en hjemme-pc-ordning, som har ført til at mange har tilgang til Internett hjemmefra. Til tross for disse fortrinnene, er vi senere med å ta i bruk elektronisk forretningsdrift enn en del land vi ønsker å sammenligne oss med, som Sverige og Danmark. Gjennom studier av undersøkelser fra andre land, intervjuer, rundebordskonferanser og møter med en ekstern referansegruppe, er hindringer identifisert og analysert. I arbeidet brukes også to teorimodeller, The technology acceptance model (TAM) og The theory of planned behavior (TPB) for å forklare intensjoner om å bruke og faktisk bruk av IT. TAM viser at nytteverdien synker med synkende bruksvennlighet, enkelhet i bruk har en egenverdi. Empiriske studier viser at dette kan forklare hvorfor bedrifter og enkeltbrukere ikke tar systemene i bruk. TPB forklarer atferd, som for eksempel en leders beslutning om å investere i IT, som en funksjon av blant annet oppfatning av sosialt press, ettergivelse for press, samt oppfatning av kontroll over egen atferd. Studier fra andre land viser at kompetanse er den klart viktigste barrieren, også i større bedrifter. Manglende oppfattet kost-nytte og relativt kortsiktige nyttebetraktninger er en viktig barriere i mindre bedrifter. Våre intervjuer og rundebordskonferanser bekrefter disse resultatene. Kompetanse er en viktig barriere, den mangler i enkelte bedrifter og i andre bedrifter er den sårbar. Og hele verdikjeder sinkes av bedrifter som mangler kompetanse. Men også vii

8 i større bedrifter synes fokus i økende grad å være på kortsiktige nyttebetraktninger. Andre viktige barrierer som ble identifisert, var blant annet endringskompetanse, organisasjonelle hindringer, tilgang og pris på bredbånd, manglende standardisering og manglende informasjon om lover og regler som regulerer elektronisk forretningsdrift. Vi betrakter elektronisk forretningsdrift som en innovasjon, som forutsetter endringer i organisering og i arbeidsprosesser for å gi full gevinst, og vi vil derfor oppfordre til tiltak som fremmer innovasjon. Slike generelle tiltak ligger imidlertid utenfor dette arbeidet. Rapporten foreslår en serie tiltak, som må sees i sammenheng. Tiltak på et utvalgt satsingsområde kan både bidra til økt etterspørsel og gi oss som nasjon naturlige fortrinn. Enkelte av tiltakene, som en prøveordning med konsulenter for stimulering til elektronisk forretningsdrift, etablering av kunnskapssenter og kunnskapssirkler i enkelte regioner vil fordre statlig finansiering. Andre tiltak, som informasjon om oppdateringer i lov- og regelverk, økt satsing på nettstedet handel.no som informasjon om elektronisk handel, og være medspiller i utvikling av en felles portal for informasjon om EU/EØS-lovgivning knyttet til elektronisk forretningsdrift, vil heller forutsette målrettet arbeid. Rapporten foreslår også at statsetatene oppfordres til planlegging for elektronisk forretningsdrift og synliggjøring av gjennomføring. viii

9 Del 1: Bakgrunn 1 Innledning 1.1 Metodikk Arbeidet er gjennomført over en relativt intens periode mellom 20. september og 18. desember NHD beskrev i sin tilbudsforespørsel en del mulige hindere. Vårt arbeide har tatt utgangspunkt i disse, men bygd på en god del annet materiale. Vi (Agderforskning) har basert oss på ulike kilder, på andre prosjekter vi har utført, på litteraturstudier, intervjuer, rundebordskonferanser og møter med referansegruppa for prosjektet. ANTRA-prosjektet, som identifiserer kritisk kompetanse for små og mellomstore bedrifter (SMB) for e-handel basert på undersøkelser i Norge, Finland og Spania, har gitt en del nyttige resultater. Vi baserer oss også på noe akademisk litteratur og på to forskningsmodeller. Theory of Planned Behavior (Ajzen 1991), kan bidra til å forklare bedrifters investeringer i informasjonsteknologi, og Technology Acceptance Model (Davies et al. 1989, se også Koufaris 2002) kan bidra til å forklare sluttbrukeres bruk/ manglende bruk av e-handelsløsninger. Vår problemstilling har vært og er høyst aktuell i de fleste vestlige land. Andre land har gjort tilsvarende arbeid, og dette har gitt oss viktig input. Samtidig vil viktigheten av de ulike hindringene variere noe fra land til land. Derfor fordrer dette prosjektet at vi også henter inn norske data gjennom kvalitative metoder, og til dette bruker vi intervjuer og rundebordskonferanser. Hypotesene som utvikles gjennom litteraturstudiene er testet ut i intervjuer, og i to ulike rundebordskonferanser med 4 6 aktører i hver. Deltakerne var fra både leverandører av programvare, fra ulike bedrifter som er aktive og fra organisasjoner/bransjeforeninger. Også referansegruppa har gitt muligheter for testing av hypoteser. Referansegruppa har bestått av: Per Svein Reed, Eurofoto Agnes Beate Steen Fosse, Eforum Eilert Hanoe, Mamut Joachim Benno, Telenor Pluss 1

10 Arild Haraldsen, Norsk Edipro, Siri Røsberg, DNB (Den Norske Bank), Eivind Petershagen, SND (Statens Nærings- og distriktsutviklingsfond), Rolf E. Stangeland, HSH (Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon) I tillegg har Cecilie Krogsæter og Vigdis Olsen fra Nærings- og handelsdepartementet fungert som styringsgruppe. 1.2 Verdiskaping i et elektronisk forretningsperspektiv Vi velger å definere elektronisk forretningsdrift slik det er definert i enorgeplanen: Elektronisk forretningsdrift er forretningsprosesser utført i digitale nettverk innen en virksomhet eller integrert i verdikjeden mellom flere virksomheter. Ofte blir begrepet elektronisk handel, eller e-handel, brukt. Elektronisk forretningsdrift omfatter imidlertid også annen elektronisk kommunikasjon og utveksling, som utveksling av dokumenter i forbindelse med samarbeid om produksjon og større prosjekter. Vår gjennomgang baserer seg blant annet på Porters verdikjedeanalyse (1985) som analyserer verdiskaping på bedriftsnivå. I internasjonaliseringens tidsalder er verdiskaping for samfunnet avhengig av konkurransedyktige bedrifter, verdiskaping for alle ledd i verdikjeden til et produkt eller en tjeneste blir derfor essensielt. For den enkelte bedrift vil det innebære økt verdiskaping dersom varer eller tjenester handles utenfor landets grenser, samtidig kan dette innebære tap av arbeidsplasser og derved mindre verdiskaping for det norske samfunnet isolert sett. Porter (1985) definerer verdi som den sum en kjøper er villig til å betale. Et firma er profitabelt dersom verdien overstiger kostnadene ved produksjon. Porter hevder at verdi kan oppnås ved differensiering, ved lavere kostnader eller ved at ytelsen som kjøperen oppnår øker. Porter og Millar (1985) peker på at informasjonsteknologi skaper verdi ved å støtte differensieringsstrategier. I et elektronisk forretningsperspektiv kan teknologien også bidra til reduksjon i søke- og transaksjonskostnader, samt bidra til økt konkurranse. Schumpeter (1942) vektlegger innovasjon som kilden til verdiskaping. Innovasjon kan betraktes som en driver for økonomisk utvikling i nye og i virtuelle markeder, hvor teknologien muliggjør at en bryter geografiske og industrimessige grenser. Et annet utgangspunkt er et ressursbasert syn på firma som tilsier at unik kombinasjon of komplementære og spesialiserte ressurser 2

11 og evner kan lede til verdiskaping. Framveksten av virtuelle markeder åpner opp nye kilder til verdiskaping siden nye komplementariteter og ferdigheter kan utnyttes, for eksempel mellom online og offline kanaler, eller mellom ulike bedrifter som opptrer sammen og komplementerer sine varer og tjenester på nettet. Amit og Zott (2000) peker på fire ulike drivere for verdiskaping ved elektronisk handel eller forretningsdrift; kostnadseffektivitet, komplementaritet (i stedet for kanalkonflikt, som oppleves som en barriere), lock-in og novelty eller innovasjon. Reve og Jakobsen (2001) peker på at Norge de siste årene har hatt lav innovasjonstakt og lav produktivitetsvekst. Innovasjonsintensitet er vanskelig å måle, men dersom man ser på andel innovative produkter slik OECD definerer det, befinner Norge seg meget langt under OECD gjennomsnittet. Mens gjennomsnittet i OECD var på 31 % i 1996 var andelen i Norge kun 20 %. Samfunnsøkonomisk kan økt bruk av elektronisk forretningsdrift gi Norge gevinster både gjennom å øke innovasjonsintens i- teten og økt produktivitet. Nye arbeidsmetoder og verktøy kan føre til nye innovasjoner i etablerte bedrifter, men også for aktuelle nyetablerere. Effektivisering kan oppnås både i transaksjonene, og i andre ledd som service, markedsføring og vareflyt. Vel så viktig som effektivisering, er utvikling av relasjoner. Her kommer kundekunnskap og forståelse inn, men også utgangsbarrierer som fører til at vi låser en kunde eller leverandør til oss, ved for eksempel at denne har valgt å bruke og investere penger og tid i samme teknologi som oss. Komplementaritet innebærer at en i utviklingen av løsninger for elektronisk forretningsdrift klarer å gjøre den elektroniske kanalen komplementær til den manuelle, i stedet for at en oppnår kanalkonflikt. Novelty eller nyskaping innebærer at en ved hjelp av informasjonsteknologi differensierer sitt produkt eller sin tjeneste. Haraldsen (upublisert, 2002) peker på muligheten for differensiering på kundebehandling, på produktegenskaper og på tilgjengelighet. Bedrifts- og samfunnsøkonomisk potensiale i elektronisk forretningsdrift har vært og er fortsatt omdiskutert og stadig gjenstand for betydelig usikkerhet. Men en rekke undersøkelser viser at det kan oppnåes store besparelser ved å benytte elektronisk forretningsdrift innenfor forskjellige bransjer 1. Elektronisk forretningsdrift åpner for at flere bedrifter kan samarbeide for å skape større total verdiskaping. For samfunnet blir verdiskapingen å oppfatte som summen av de enkelte bedrifters verdiskaping. 1 Se bl.a. Handlingsplan for e-handel 2002 fra utbredelse til anvendelse. 3

12 1.3 Vårt fokus Erfaring viser at mange ikke lykkes med IT-investeringer. Brynjolfsson (1993) og flere andre har undersøkt det såkalte produktivitetsparadokset, dette paradokset at det er vanskelig å påvise produktivitetsøkninger på makronivå som følge av investeringer i IT. Det samme paradokset har vist seg med investeringer i løsninger for elektronisk forretningsdrift. En årsak til vanskene med å påvise gevinster, er at enkelte opplever store gevinster, mens andre investeringer er mislykket. Brynjolfsson og Hitt har imidlertid senere (1995, 1996, 1998) påvist produktivitetsgevinster på makronivå, og forklarer resultatene med at tradisjonelle målemetoder av produktivitet ikke fanger opp gevinster på andre områder som kundeservice og kvalitet, og at der er forsinkelse mellom investeringene og gevinstene. Enkelte målinger tyder på at avkastningen av IT-investeringer kan være 2 8 ganger så høy som avkastningen av andre investeringer. Når vi innledningsvis behandler disse arbeidene så vidt omfattende skyldes det at vi vil klargjøre vårt ståsted. På den ene siden mener vi at det kan være direkte galt å investere i eller stimulere til økt bruk av elektronisk forretningsdrift for enkelte bedrifter, vi vet fra arbeidene til Brynjolfsson og Hitt (1997) at avkastningen varierer stort og at bedrifter som ikke reorganiserer kan få negativ avkastning. Videre vet vi at gevinstene ofte ligger på andre områder enn produktivitet, slik at økt elektronisk forretningsdrift faktisk kan gi lavere kostnadseffektivitet, det er ikke gitt at kostnadene med elektronisk forretningsdrift dekkes inn av effektivisering. På den annen side kan elektronisk forretningsdrift parallelt med smartere organisering og arbeidsfordeling gi store gevinster for mange virksomheter, både i form av kostnadseffektiv i- sering og på andre måter. Det har vært mye prøving og feiling i e-handelens barndom, løsninger med dårlig brukergrensesnitt, dårlig integrering med vareflyt og andre svakheter. Dette har ført til at bedriftene og brukerne har vært og er skeptiske. De tidlige løsningene var i tillegg omgitt av urealistiske forventninger både med hensyn til kostnadsreduksjon og volum. Det har ført til en rad med konkurser, men parallelt med dot.com -raset har andelen som handler over nettet økt og omsetningen har økt jevnt og trutt. Nå ser vi både gevinster av tidlige investeringer, gevinster som har tatt tid å realisere, og vi ser at løsningene er blitt bedre. Den økte skepsisen har imidlertid ført til at investorer som tidligere var for ukritiske, nå i mange tilfeller er for forsiktige. Vi mener det derfor er svært viktig at det offentlige inntar en mer aktiv rolle. Vi oppfatter elektronisk forretningsdrift som en innovasjon på linje med en rekke andre innovasjoner. Den baserer seg på bruk av informasjons- og 4

13 kommunikasjonsteknologi, og forutsetter derfor grunnleggende omlegginger av arbeidsprosesser og organisering, og representerer således en radikal innovasjon. Det innebærer at vi vil bruke en del litteratur fra IT-forskning for å belyse hindringer for elektronisk forretningsdrift. Hovedfokus ligger på forretningsdrift mellom bedrifter, men også forretningsdrift mellom bedrift og sluttkunde inngår i rapporten. Fokus vil ligge på faktorer som det offentlige kan ha innflytelse på, det innebærer at analysen av hindringer vil søke å være fullstendig, for å gi et riktig bilde, mens analysen av tiltak vil fokusere på de hindringer som det offentlige kan påvirke. Vi vil understreke at fokuset er på elektronisk forretningsdrift som gir økt verdiskaping, det innebærer at vi ikke vil foreslå tiltak som stimulerer ele k- tronisk forretningsdrift ukritisk, men snarere tiltak som kan fremme god forretningsdrift. Vi har prøvd i vår analyse og i våre forslag til tiltak å fokusere på både småog mellomstore bedrifter (SMB), på større bedrifter og til en viss grad også sluttkunder. Hindringene vil til en viss grad variere fra bedrift til bedrift, og størrelse vil ha en viss betydning. Det er også slik at noen tiltak vil kunne egne seg bedre for mindre bedrifter, mens andre vil kunne egne seg bedre for større bedrifter. Vi definerer små- og mellomstore bedrifter som bedrifter med mellom 1 og 200 ansatte. Det er imidlertid ikke slik at små bedrifter nødvendigvis er så annerledes fra de større bedriftene, skillet kan ofte gå på det vi kan kalle e-modenhet og evne til innovasjon. 1.4 Gruppering av hindringer Vi velger å dele hindringer inn i fire hovedgrupper for å systematisere gje n- nomgangen, slik det er vist i figur 1 nedenunder: Eksterne hindringer Indre hindringer (bedriftsrelaterte barrierer) Relasjonsbarrierer Markedsbarrierer 5

14 BEDRIFT Initiering Utvikling Implementering Drift og vedlikehold EKSTERNE BARRIERER Barrierer Initiering Barrierer Barrierer Kommunikasjon, Samordning, Samhandling E-BUSINESS PARTNER 1 Utvikling INDRE BARRIERER RELASJONSBARRIERER Implementering Drift og vedlikehold MARKEDS BARRIEER Barrierer Barrierer Barrierer INDRE BARRIERER Figur 1. Eksterne barrierer er det som ofte betegnes som rammebetingelser. Indre barrierer er barrierer internt i den enkelte bedrift og hos dens partner. Relasjonsmessige barrierer er hindringer mellom en bedrift og dens forretningspartner, mens markedsmessige barrierer er hindringer mot sluttkundene. Barrierer mot utnyttelse av IT skapes ofte av eksterne forhold. Slike forhold kan være institusjonelle som nasjonale og internasjonale lover og regler for regulering av handel. Det kan også finnes geografiske og kulturelle barrierer. Bransjespesifikke forhold kan også i visse tilfeller framstå som barrierer mot innovasjon og teknologispredning. Indre barrierer beskriver hindringer for enkeltbedrifters evne til å forstå det forretningsmessige potensialet i elektronisk forretningsdrift og tilhørende teknologiske løsninger. Indre barrierer beskriver også forhold som kan blokkere eller vanskeliggjøre implementering av elektronisk forretningsdrift. Den tredje hovedgruppa av faktorer som kan skape barrierer mot IT-bruk har vi valgt å betegne relasjonsmessige faktorer. De siste 10-årene har vært preget av IT-bruk som ikke bare muliggjør endringer i forretningsprosesser internt i bedrifter, men også mellom samhandlende bedrifter. Dagens IT-bruk krever dermed betydelig mer fokus på relasjoner mellom virksomheter. Ev- 6

15 nen til forbedring og samordning av forretningsprosesser og verdikjedeaktiviteter mellom virksomhetene er kritisk for å lykkes. Den siste grupperingen hindringer er de markedsrelaterte. For å lykkes med elektronisk forretningsdrift er det nødvendig, men ikke alltid tilstrekkelig, å motvirke eksterne barrierer eller barrierer knyttet til bedriftene og relasjonene mellom dem. Markeds- eller kunderelaterte barrierer vil fortsatt eksistere. Vi vil avslutningsvis peke på at de ulike barrierene som knytter seg til innføring av elektronisk forretningsdrift vil også være relatert til hverandre. Et eksempel er utviklingen innen nye produkter og tjenester basert på bredbånd. Mens privatkunder nøler med å investere i bredbånd på grunn av lavt tilbud av produkter og tjenester, nøler også leverandørene med å utvikle dette som følge av manglende investeringer hos privatkundene. Konsekvensene av barrierer og relasjonene mellom dem er at markedet alene ikke synes å ha de nødvendige forutsetninger for å sette fart i utviklingen av elektronisk forretningsdrift. 7

16

17 2 Status for elektronisk forretningsdrift i Norge Bakgrunnen for utredningen var antakelsen om at norske bedrifter henger etter bedrifter i andre land når det gjelder å ta i bruk de nye mulighetene IKT gir. I dette kapittelet forsøker vi å gi et bilde av hva situasjonen er i Norge og noen av de landene vi sammenligner oss med. Ifølge MMIs e-handelsbarometer gjennomført på oppdrag for eforum.no i november (2002) har nå ca millioner personer i Norge handlet på Internett minst en gang. Veksten i antall e-handelstransaksjoner som betales med kredittkort fortsetter også. Stadig flere forbrukere er villige til å oppgi kontonummer for å handle på nett. I tillegg til at antallet brukere øker, peker rapporten også på at antallet tilfredse netthandlere er stigende. Dette kan tyde på at frykt for sikkerhet, som tidligere ble framholdt som en viktig barriere for netthandel og som gjorde at flere vegret seg mot å oppgi kontonummer på nettet, ikke lenger er så framtredende. Handlingsmønsteret man har som forbruker vil danne bakgrunnen for hvordan man senere vil opptre i jobbsammenheng. Dersom man som privatperson i større grad bruker elektronisk forretningsdrift, vil dette trolig gi seg utslag i at man også som arbeidstaker øker bruken av elektronisk forretningsdrift. Situasjonen til nå tyder på at man i Norge har et stort uutnyttet potensiale for elektronisk forretningsdrift. Tallene i tabellen under bidrar til å styrke denne antakelsen, på flere områder er de små og mellomstore bedriftene mindre aktive enn sine svenske og danske konkurrenter: Tabell 1. Elektronisk forretningsdrift i enkelte land i EU (Danmark, Spania, Finland, Sverige, Storbritannia, Tyskland og Nederland) og Norge % of SMEs DK ES FI SE UK DE NL NO Using ICT Having web access Having a presence on web via own web site Having a presence on web N/A 28 N/A N/A N/A N/A via third party web site Making e-commerce purchases Making e-commerce s ales Kilde: Benchmarking National and Regional e-business Policies, Enterprise DG, European Commission. Tabellen viser at Norge er langt framme når det gjelder kjøp gjennom ele k- troniske medier. Norge er det landet i undersøkelsen hvor størst andel av bedriftene har gjennomført kjøp gjennom e-handel. Derimot kommer vi svært 9

18 dårlig ut på spørsmålet om hvorvidt bedriften har solgt varer eller tjenester over Internett. Her er Norge blant de dårligste med kun 10 %. Betydelig lavere enn Danmark, Tyskland og Nederland. Dessuten scorer Norge betydelig lavere enn for eksempel Sverige og Danmark på antall bedrifter med Internett-tilgang og egen hjemmeside. Disse tallene samsvarer med resultatene fra Bedriftsforbundets småbedriftsbarometer (2002), i juni 2002 oppga 77 % av bedriftene at de hadde tilgang til Internett. Fram til august samme år steg tilsvarende tall til 87. Antallet bedrifter som per august oppga at de i tillegg hadde egen hjemmeside var 52 % ifølge småbedriftsbarometeret. Tallene fra denne og flere andre undersøkelser kan tyde på at markedet har endret seg mye den siste tiden og viser en stigende kurve i bruken av e-handelsløsninger blant små norske bedrifter. Tall fra Visa Norge (www.handel.no, ) viser kraftig vekst, totalt vil vi handle for over en milliard på Internett med norske Visa-kort i år. Veksten har vært særlig markant det siste året, med en økning på nærmere 300 %. Mens man tidligere var opptatt av størrelsen på e-handelsomsetningen og antallet transaksjoner, er fokus nå rettet mot et bredere perspektiv. Som vi diskuterte i kapittel 1, ønsker vi nå å se på hvordan elektronisk forretningsdrift kan påvirke virksomheters prosesser, samt hvilke forretningsmessige og samfunnsmessige effekter dette kan medføre. En tilsvarende undersøkelse av bruk av web blant små og mellomstore bedrifter ble gjennomført av Agderforskning i ANTRA-prosjektet 2 høsten Den viser at 80 % av de norske bedriftene som er tilstede på web, bruker mediet til å gi informasjon om varer og tjenester, eller informasjon skreddersydd til kunden, dette kan vi kategorisere som elektronisk markedsføring. Imidlertid har kun fra 10 til 40 % av bedrifter med web-løsninger system for elektronisk bestilling i de bransjene som ble studert. Det innebærer at bedriftene i mange tilfeller bruker nettet lite innovativt, at det kun er relativt enkle løsninger som brukes. 2 Se 10

19 Del 2: Hindringer for elektronisk forretningsdrift Med hindringer for elektronisk forretningsdrift mener vi forhold som blokkerer eller hindrer adopsjon og utvikling av slik forretningsdrift i og mellom bedrifter, samt i forhold til individuelle kunder. Vi vil videre i rapporten bruke uttrykk som hindringer og barrierer synonymt. I kapittel 3 vil vi presentere to ulike teorimodeller og drøfte hvilke føringer de gir for bruk av elektronisk forretningsdrift. I kapittel 4 vil vi så presentere resultater fra ulike undersøkelser, både norske og utenlandske, mens vi i kapittel 5 presenterer våre resultater basert på intervjuer, rundebordskonferanser og møter med referansegruppa. 3 Teorier om adopsjon og bruk av IT Adopsjon og spredning av IT har i flere tiår opptatt forskningen omkring informasjonssystemer i organisasjoner. En rekke modeller har blitt utviklet med ulik evne til å predikere og forklare atferd. Flere slike modeller er sterkt inspirert av generell, sosialpsykologisk atferdsteori og tilpasset ulike formål som forklaring av variasjoner i konkurranseevne som følge av IT, variasjoner i brukeres aksept og adopsjon av nye systemer, eller for å belyse forholdet mellom teknologiegenskaper og ulike forhold ved organisasjoner og deres omgivelser. I denne gjennomgangen vil vi gjøre rede for to svært utbredte modeller som har vist seg velegnet for å predikere og forklare adopsjon av IT i en rekke former og med stor spennvidde i organisasjoner og kulturer: The technology acceptance model (TAM) The theory of planned behavior (TPB) Begge modellene er basert på en generell sosialpsykologisk atferdsmodell, Theory of Reasoned Action (TRA), (Fishbein & Ajzen 1975) som er en svært utbredt og egnet modell til å forklare atferd på en rekke områder av menneskelig aktivitet. Modellene er også nært beslektet, overlappende med og ofte anvendt i kombinasjoner med diffusion of innovations theory (Rogers 1983) som også er utbredt i forklaring av IT-bruk i organisasjoner. Vi vil her peke på hvilke generelle barrierer mot bruk av IT som beskrives i modellene. Vi vil deretter vise til empiriske studier som i ulike anvendelser identifiserer nye barrierer. Her vil vi også rapportere studier av elektronisk 11

20 forretningsdrift som er mindre eksplisitt i sin teoriforankring, men som likevel i stor grad følger tilsvarende perspektiver i arbeidet med å identifisere barrierer mot elektronisk forretningsdrift. Gjennomgangen vil gi grunnlag for en klassifisering av mulige barrierer, samt en konklusjon av hvilke barrierer som framstår som de viktigste i forhold til å ta i bruk IT for elektronisk forretningsdrift. 3.1 The technology acceptance model The technology acceptance model (TAM) (Davis, Bagozzi & Warshaw 1989) er en forenkling og tilpasning av TRA for å forklare intensjoner om å bruke og faktisk bruk av IT i organisasjoner. Bruk i denne sammenhengen kan bety ulike typer atferd avhengig av det spesifikke systemet og analysenivå, som for eksempel at daglig leder beslutter å investere i et nytt ITsystem, at sluttbruker tar et system i bruk, eller at eksterne kunder velger bedriftens løsninger for bestilling via Internett. TAM er den mest utbredte modellen for å forutsi variasjoner i tilegnelse og bruk av IT i organisasjoner, og studier viser at den er bedre egnet enn TPB til dette formålet (Taylor & Todd 1995). Modellen er vist i figur 2 nedenfor: External variables Perceived Usefulness Attitude towards Use Behavioral Intention to Use Actual IT Use Perceived Ease of Use Figur 2. Technology acceptance model (Ajzen 1991) Modellen forklarer intensjoner og bruk som et resultat av a) holdninger til å bruke et system og b) den tilhørende jobbrelaterte nytteverdien denne bruken oppfattes å skape, dvs. i hvilken grad systemet bidrar til å oppfylle organisatoriske målsettinger. Både holdninger og nytteverdi er videre påvirket av oppfattet bruksvennlighet i form av i hvilken grad bruken av systemet er fri for fysiske og mentale anstrengelser. Bruksvennlighet og nytteverdi er videre påvirket av egenskaper ved teknologien, og dette beskrives i modellen som eksterne variabler. Dersom for eksempel nye IT-løsninger er lite bruksvennlige, kreves ofte betydelig opplæring og trening før bruken kan forventes å gi gevinster for virksomheten. 12

21 TAM viser også at nytteverdien synker med synkende bruksvennlighet, ikke bare som et resultat av økte muligheter for å frigi gevinster i et gitt tidsrom, men også ved at enkelhet i bruk har en egenverdi for brukermiljøene. Empiriske studier viser at disse forholdene kan forklare hvorfor bedrifter nøler med å innføre nye løsninger, eller hvorfor enkeltbrukere eller brukergrupper ikke tar systemene i bruk i tilfredsstillende grad. 3.2 The theory of planned behavior TPB er en nyere og mer generell versjon av TRA og inkluderer alle begrepene i denne, men også nye teoretiske begreper. Mens TAM har vist seg å være bedre egnet til å forutsi variasjoner i tilegnelse og bruk av IT i organisasjoner, har TPB vist seg egnet til å forklare atferd i en rekke former for menneskelig aktivitet. Den er også velegnet til å forklare for eksempel bruk av spesifikke informasjonssystemer (Mathieson 1991) og etablering av nye virksomheter (Kreueger & Carsrud 1993). TPB har også vist evne til å forklare atferd til ledere i småbedrifter når det gjelder å ta i bruk nye teknologikonsepter (e.g. Harrison, Mykytyn & Riemenschneider 1997). Modellen er vist i figur 3 nedenfor: Behavioral Beliefs and Outcome Evaluations Attitude Normative Beliefs and Motivation to Comply Subjective Norms Intention Behaviour Control Beliefs and Perceived Facilitation Perceived Behavioral Control Figur 3. The theory of planned behaviour Mens TAM bruker systemegenskaper som forklaringsvariabler, legger TPB til en rekke faktorer knyttet til enkeltpersoners holdninger og oppfatninger. På grunn av dette viser studier at TPB er bedre egnet enn TAM når formålet er å forklare variasjoner i menneskelig atferd i forhold til informasjonsteknologi (Taylor & Todd, op cit.). Likedan har TPB mulighet til å forklare ITbruk i situasjoner der ytre krefter øver press og begrenser eller til fulle kon- 13

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Potensial- og barrierestudie

Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg enova rapport 2012:01 201 Drivkraften for fremtidens energiløsninger Innhold Rapporten bringer frem

Detaljer

Inger Marie Hagen Sveinung Skule Mona Bråten. Nye tjenester på postkontorene?

Inger Marie Hagen Sveinung Skule Mona Bråten. Nye tjenester på postkontorene? Inger Marie Hagen Sveinung Skule Mona Bråten Nye tjenester på postkontorene? Inger Marie Hagen Sveinung Skule Mona Bråten Nye tjenester på postkontorene? Fafo-rapport 249 Forskningsstiftelsen Fafo 1998

Detaljer

Gevinster og kostnader ved implementering av et ERP-system

Gevinster og kostnader ved implementering av et ERP-system Gevinster og kostnader ved implementering av et ERP-system Masteravhandling våren 2013 Camilla Lothe Eltvik Studentnummer: 130875 Veileder: Ingunn Myrtveit Masteroppgave i økonomi og ledelse, spesialisering

Detaljer

Tid til nyskaping og produksjon

Tid til nyskaping og produksjon Handlingsplan Tid til nyskaping og produksjon En handlingsplan for å redusere bedriftenes administrative kostnader Foto: Marianne Otterdahl-Jensen Foto side 8 t.h. og side 20 t.h.: StockXpert 3 Forord

Detaljer

Temautredning Kunnskap og innovasjon

Temautredning Kunnskap og innovasjon Petter Westnes Temautredning Kunnskap og innovasjon Arbeidsnotat IRIS - 2008/019 Prosjektnummer: 7252196 Prosjektets tittel: Oppdragsgiver(e): Kampen om arbeidskraften: Arbeidsmarkeds- og kompetansescenarier

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

R-04. SND og bedriftsutvikling rolle, virkemidler og effekter

R-04. SND og bedriftsutvikling rolle, virkemidler og effekter R-04 2000 SND og bedriftsutvikling rolle, virkemidler og effekter Redaktører for seriene: Editors for the series: Finn Ørstavik (1998-2000) Per M. Koch (2000) Stiftelsen STEP 2000 Henvendelser om tillatelse

Detaljer

[Innovasjon i tjenester]

[Innovasjon i tjenester] Analyser Rådgivning - Forskning [Innovasjon i tjenester] MENON-rapport 4 / 25 Rapporten er utarbeidet i samarbeid med ECON Analyse og utgis også som ECON-rapport nr. 25-8 Innovasjon i tjenester Utarbeidet

Detaljer

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET Til Husbanken Dokumenttype Sluttrapport Dato Desember 2011 HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL

Detaljer

Planlegging av påtvunget endring:

Planlegging av påtvunget endring: Planlegging av påtvunget endring: Hvordan gå frem for å lykkes? - en kvalitativ studie Vegard Aanestad Masteroppgave i endringsledelse Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Stavanger Vår

Detaljer

Hanne Karlsen og Halvard Dalen. Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende bruk av Norsk Helsenett AS. Veileder Helle S.

Hanne Karlsen og Halvard Dalen. Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende bruk av Norsk Helsenett AS. Veileder Helle S. Master of Information Technology med spesialisering i Sundhedsinformatik, Efter- og videreuddannelse, Aalborg Universitet 3.årgang 2006 Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Resultat og dialog Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Innhold Forord Innledning 7 del I: Balansert målstyring i kommunal sektor 9 kapittel 1: Hva er balansert målstyring? 11 Helhet 11 Fokus 13

Detaljer

Prosjektarbeid har det noe å si?

Prosjektarbeid har det noe å si? Prosjektarbeid har det noe å si? Implementeringen av interne prosjektgruppers konsepter i basisorganisasjonen Kjerstin Andersen Mastergradsoppgave i organisasjon og ledelse, STV-3901 Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

Kompetanse i norsk næringsliv: En utfordring for Innovasjon Norge?

Kompetanse i norsk næringsliv: En utfordring for Innovasjon Norge? RAPPORT 30/2009 Kompetanse i norsk næringsliv: En utfordring for Innovasjon Norge? Taran Thune, Ellen Brandt, Aris Kaloudis og Olav R. Spilling NIFU STEP Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning

Detaljer

Felles fokus En studie av skolemiljøprogrammer i norsk skole INGUNN MARIE ERIKSEN KRISTINN HEGNA ANDERS BAKKEN SELMA THERESE LYNG

Felles fokus En studie av skolemiljøprogrammer i norsk skole INGUNN MARIE ERIKSEN KRISTINN HEGNA ANDERS BAKKEN SELMA THERESE LYNG Felles fokus En studie av skolemiljøprogrammer i norsk skole INGUNN MARIE ERIKSEN KRISTINN HEGNA ANDERS BAKKEN SELMA THERESE LYNG Velferdsforskningsinstituttet NOVA NOVA Rapport 15/2014 Velferdsforskningsinstituttet

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Korrupsjon og norsk næringsliv

Korrupsjon og norsk næringsliv Korrupsjon og norsk næringsliv INNLEDNING Korrupsjon i utviklingsland hindrer økonomisk utvikling og marginaliserer de fattige. Personer i maktposisjoner som i liten grad er underlagt åpenhet, kontroll,

Detaljer

Innovasjon i Møre og Romsdal R-02

Innovasjon i Møre og Romsdal R-02 Innovasjon i Møre og Romsdal R-02 2000 http://www.step.no/ Redaktør for seriene: Editor for the series: Dr. Philos. Finn Ørstavik (1998-2000) Stiftelsen STEP 2000 Henvendelser om tillatelse til oversettelse,

Detaljer

Hva har vi lært? Erfaringer fra samhandling i VRI Agder

Hva har vi lært? Erfaringer fra samhandling i VRI Agder FoU rapport nr. 5/2010 Rapporten fra forskerprosjektet i VRI-Agder til styringsgruppen i VRI-Agder Hva har vi lært? Erfaringer fra samhandling i VRI Agder Kristiansand/Grimstad 31. mai 2010 Hans Chr. Garmann

Detaljer

Innovative offentlige innkjøp mer produktivitet og bedre tjenester

Innovative offentlige innkjøp mer produktivitet og bedre tjenester Rapport Innovative offentlige innkjøp mer produktivitet og bedre tjenester MENON-PUBLIKASJON 11 2014 av Sveinung Fjose, Leo Grünfeld, Erland Skogli og Øystein S. Sørvig Innhold Forord... 3 Innledning og

Detaljer

Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess

Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess En studie av Sparebank 1 Regnskapshuset SMN BE 333E Innovasjon og Entreprenørskap Av Christina Tro Christina Tro Oppkjøp som vekststrategi En

Detaljer

Er det noen SAK? Instituttsektorens rolle og organisering i Norge med spesiell vekt på samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK)

Er det noen SAK? Instituttsektorens rolle og organisering i Norge med spesiell vekt på samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) Er det noen SAK? Instituttsektorens rolle og organisering i Norge med spesiell vekt på samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) Magnus Gulbrandsen, Inge Ramberg, Bo Sarpebakken, Vera Schwach, Gunnar

Detaljer

Outsourcing LØNN OG ØKONOMIPROSESSER NR. 8 1/10

Outsourcing LØNN OG ØKONOMIPROSESSER NR. 8 1/10 LØNN OG ØKONOMIPROSESSER Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR. 8 1/10 Store virksomheter setter ut Lavere kostnader, høyere faglig nivå Ting du bør tenke på før du outsourcer Viktig med fleksibel samarbeidspartner

Detaljer

Fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser

Fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser Fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser Rapport utarbeidet av en nasjonal arbeidsgruppe opprettet høsten 2011 for utredning av innovative og

Detaljer

R-09. STEP rapport / report ISSN 0804-8185. Marianne Broch, Siri Aanstad og Per Koch Nye virkemidler for innovasjon hva gjøres i andre land?

R-09. STEP rapport / report ISSN 0804-8185. Marianne Broch, Siri Aanstad og Per Koch Nye virkemidler for innovasjon hva gjøres i andre land? STEP rapport / report ISSN 0804-8185 R-09 2002 Marianne Broch, Siri Aanstad og Per Koch Nye virkemidler for innovasjon hva gjøres i andre land? Marianne Broch, Siri Aanstad og Per Koch STEP Hammersborg

Detaljer