ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 7. TRINN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 7. TRINN"

Transkript

1 Balsfjord kommune for framtida Storsteinnes skole Mulighetenes skole med trygghet, ansvar og respekt former vi framtida. ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 7. TRINN Skoleåret: 2017/2018 Faglærer: May-Liss Julbø Norbye Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene, der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I matikk forstås grunnleggende ferdigheter slik: Å uttrykke seg muntlig: Elevene skal gjøre antagelser og stille spørsmål som kan utforskes og besvares med matikk fra 4.trinn. Videre skal elevene bruke tall og beregninger for å argumentere i tilknutning til praktiske oppgaver og utfordringer. Noe av det viktigste elevene skal lære av muntlige ferdigheter dette trinnet, er å beskrive en fremgangsmåte eller en tankegang ved hjelp av matikk samt å gi enkle begrunnelser for hvorfor dette gir en riktig løsning. Elevene skal også beskrive enkle tallmønstre og geometriske mønstre og forklare hvordan de utvikler seg. Å uttrykke seg skriftlig: Elevene skal bruke en lang rekke uttrykksmåter i arbeid med matikk. Det innebærer for eksempel å lage tegninger, skisser, figurer og tabeller. Elevene lærer også å lage enkle matiske modeller og diagrammer til hjelp til å løse oppgaver. De skal også bruke konkreter og tegninger, men på 4.trinn blir elevene stadig mer fortrolige med de matiske symbolene. Dette vil gjelde tallsymboler for flersifrede tall samt det å bruke disse i setninger tilknyttet de fire regneartene. Elevene lærer å stille opp beregninger på en måte som er oversiktlig og forståelig for andre. Å les: Elevene skal lese og forstå matikk slik det fremkommer i lesestykker og enkle tekstoppgaver. Det innebærer at de kan trekke ut den nødvendige informasjonen fra en tekst og forstå den matiske strukturen. I tillegg skal elevene lære å lese matiske symboler. Det betyr tallsymboler, hvordan de setter sammen til flersifrede tall, minustegn for negative tall, symboler for brøker og tegnene +, -, *. : og =. Elevene skal også lese tabeller og enkle søylediagram. Å regne: Elevene skal løse oppgaver og utforske problemstillinger som tar utgangspunkt i praktiske, dagligdagse situasjoner. Til dette trengs fortrolighet med og automatisering av regneoperasjonene, særlig tilknyttet den lille addisjonstabellen og den lille gangetabellen, altså alle gangetabellene opp til 10 gangen. Det er viktig at elevene er i stand til å bruke disse faktakunnskapene og ferdighetene til å løse praktiske oppgaver, at undervisningen veksler mellom å ha fokus på ferdighetstrening og utforsking/problemløsning. Elevene skal også se sammenhenger i faget. Det gjelder for eksempel innen de fire regneartene og mellom geometri og regning. Elevene skal sjekke nøyaktigheten av svar og andre utsagn. Å bruke digitale verktøy: Læreverket Multi øver elevenes evne til å bruke digitale verktøy gjennom Multi s nettsted, både elevoppgaver til hvert kapitel og Multi Smart tavler. Her får elevene erfaring med bruk av digitale verktøy til spill, utforsking og visualisering. I tillegg får elevene opplæring i bruk av lommeregner både som et praktisk og som et pedagogisk verktøy tilknyttet beregninger. Skolen har klassesett med ipad er tilgjengelig. Disse vil vi bruke i de og Årsplan i matikk for 7.trinn skoleåret

2 situasjoner der dette er støttende for elevenes læring. Læreverk: Multi Grunnbok 7 A og B fra Gyldendal Norsk Forlag. 1.utgave Multi oppgavebok Multi Parallellbok 7A og B til noen elever i klassen. 2.utgave 2013 Maximum 8 Grunnbok Matikk for ungdomstrinnet Gyldendal Norsk Forlag AS 1.utgave 2013 brukes som ekstrabok til elever som har behov for flere utfordringer i faget. Det brukes utvalgte deler i forhold til de som klassen ellers jobber med. Læremidler ellers: Spill og aktiviteter fra lærerveiledningen til Multi. Oppgaver til felles problemløsning og matiske samtaler hentet fra Multi 5-7 Oppdrag tall og regning og Multi 5-7 Grublishefte. Kortspill fra getsmart innen de forskjellige ene. Planlagte kartlegginger: Regnefaktaprøver høsten 2017 og våren 2018, samt underveis i arbeidet med å sikre regnefakta slik at jeg får følge utviklingen til elevene og tilpasse leksene til det de har behov for å øve på. De elevene som har behov for styrking i regnefakta etter disse screening prøvene får dette. Læringsstøttende prøver fra udir høsten 2017 og våren Både som en øving på prøveformen med digitale prøver og som en kartlegging av klassens nivå. M-prøver Alle teller for elever som har usikker talloppfatning. ALP prøven for å kartlegge sammenhengen mellom lese- og regneferdighet. Digitale verktøy: Elevsiden til læreverket Multi. Multi SMART øving. Quizlet for øving av begreper. Andre Internettsider med gode øvinger innen pensum for 7.trinn. Tilpasset opplæring: For elever som har behov for ekstra utfordringer Maximum 8 Grunnbok Matikk for ungdomstrinnet Gyldendal Norsk Forlag AS 1.utgave 2013 Kapitel 7 Regning vil bli brukt som ekstraoppgaver til de sterke elevene. Dette kapitelet er derfor lagt til slutt i årsplanen og tidfestet med 4 uker. Det er ikke et mål at alle elevene skal jobbe med dette kapitelet. Årsplanen er stram og mest sannsynlig er det slik at bare noen elever vil bruke kapitelet. Erfaringen tilsier at dette er en lur strategi fra starten av skoleåret. For elever som har behov for struktur i føring og lærebok uten de vanskeligste benyttes parallellbøker til MULTI. SMART øving gir muligheter for tilpasset opplæring i lekser og stasjonsundervisningsarbeid. De flinke får vanskeligere oppgaver og de som strever får mer øving i det de har behov for. Multi smart øving vil bli brukt både på skolen og som hjemmearbeid. Tilpassing i forhold til mengde, vanskegrad på oppgaver gjennom differensiering på ukeplan; må oppgaver, kan oppgaver og utfordringer. Årsplanene er laget i forhold til den lokale læreplanen i matikk for Balsfjord Kommune fra Fronter pr august Årsplan i matikk for 7.trinn skoleåret

3 Tall Kapitel 1 i Multi 7A Tidsbruk 6 uker Leirskole uke 38 Titallsystemet: kjenne verdien av sifrene i heltall og i desimaltall lese av og plassere heltall og desimaltall på tallinje, og sammenligne slike tall Addisjon og subtraksjon: gjøre overslag med addisjon og subtraksjon løse addisjons- og subtraksjonsoppgaver med oppstilte metoder med flersifrede tall, også desimaltall løse flertrinns tekstoppgaver med addisjon og subtraksjon Negative tall: sammenligne negative tall og plassere dem på en tallinje regne med negative tall Multiplikasjon og divisjon: se sammenhengen mellom multiplikasjon og divisjon og løse oppgaver i gangetabellen på formen ab = c og a : b = c der a, b eller c er ukjent finne faktorene til et tall og avgjøre om et tall er et primtall bruke metoder for divisjon med flersifrede tall også desimaltall. Rergning med parenteser: lage et regneuttrykk med parentes til en tekstoppgave og så løse oppgaven løse oppstilte oppgaver med parenteser tolke og løse tekstoppgaver med alle fire regneartene, også ved å først lage en modell vite at verdien av et siffer er avhengig av hvori tallet det står. forstå plassverdisystemet lese og skrive tall med fire eller færre siffer finne ut hvilket av flere tall som har størst verdi skrive tall på utvidet form plassere positive og negative hele tall på tallinja vite hva partall, oddetall, primtall og sammensatte tall er runde av tall addere og subtrahere ved veksling en og flere ganger oppstilt addisjon, subtraksjon, kontrollere om et svar er riktig gjøre overslag for å se om et svar er riktig addere, subtrahere, i hodet, skriftlig og ved bruk av den tomme tallinjen som støtte i hoderegningen. Kunne bruke automatiserte ferdigheter knyttet til alle fire regneartene, utnytte sammenhengene mellom regneartene. Kunne stille opp og forklare beregninger og fremgangsmåter og argumentere for løsningsmetoder. Bruke de fire regneartene til å løse praktiske problemer ved å velge riktig regneoperasjon, både med formelle skriftlige metoder, hoderegning og med lommeregner. Multi 7A grunnbok, s Multi 7 oppgavebok, s. Multi smart øving både på skolen og hjemme Matisk samtale i gruppe og 1:1. individuelt og sammen med læringspartner. Bruk av konkreter som base 10 materiell og tall på utvidet form til elever som har behov for ekstra støtte. Bruk av penger i forbindelse med øving på utvidet form for elever som har behov for det. Felles problemløsning på store ark for å styrke kommunikasjonskompetanse og bruk av det matiske språket, samt for å hjelpe hverandre. Stasjonsundervisning, spill, aktiviteter, digitale verktøy. I løsing av tekstoppgaver benyttes skjema for å hjelpe elevene til å strukturere opplysningene. Dette er hentet fra Criss heftet (læringsstrategier). Viser også til lokal læreplan. Bruk av standardalgoritme. Kunne begreper i tilknytning til et tall. Kunne stille matiske spørsmål og ha blikk for hvilke svar som matiske kunnskaper Matiske problem, sform med hjemmearbeid. kapitel 1. Her brukes fasit til overgangen til u- trinnet) i kapitelet via Smart Utarbeidet av May-Liss Julbø Norbye

4 Statistikk og annsynlighet Kapitel 2 i Multi 7A Årsplan matikk for 7.trinn skoleåret Storsteinnes skole Tidsb. 4 uker Statistiske undersøkelser stille spørsmål som kan besvares med statistikk og vite hva et passende utvalg er for en undersøkelse Diagram lage og lese av søylediagram linjediagram sektordiagram Sentralmål: bestemme typetall, median og gjennomsnitt for en mengde data forstå sentralmål til en mengde data som ett tall som oppsummerer alle dataene, og velge et passende sentralmål for data fra en praktisk situasjon Å bestemme sannsynlighet: bruke tall mellom 0 og 1 for å beskrive hvor sannsynlig en hendelse er beregne sannsynligheten til en hendelse ved å se på forholdet mellom antall muligheter til hendelsen og totalt antall muligheter Gjennomføre ulike undersøkelser basert på observasjon, spørreskjema eller eksperiment. Sortere og systisere innsamlede data og presentere dem i grafiske fremstillinger, som søyle-, linje- eller sektordiagram. Bruke digitale hjelpemiddel i statistiske undersøkelser. Bruke digitale hjelpemiddel (regneark) i presentasjoner av statistiske undersøkelser. Bruke digitale hjelpemiddel (regneark) i grafiske fremstillinger som søyle-, linje- eller sektordiagram. Kunne lese av søyle-, linje- eller sektordiagram og svare på spørsmål ut fra slike diagrammer. Beskrive sentrale trekk ved et datamateriale ved hjelp av median, typetall og gjennomsnitt. Kunne finne sentralmål som median og typetall i et regneark. Vurdere sjansen i ulike sammenhenger; om en hendelse er mye eller lite sannsynlig. Bruke erfaring og forsøk til å tallfeste hvor sannsynlig noe er i enkle situasjoner, og beregne sannsynlighet ved hjelp av fordelingen i en mengde. Multi 7A grunnbok, s Multi 7a oppgavebok, s. Excel regneark Multi smart øving både på skolen og hjemme. Andre digitale verktøy: Se Matisk samtale i individuelt og sammen med læringspartner. Lage diagrammer ved hjelp av regneark. Lage egne undersøkelser. Stasjonsundervisning:, spill, aktiviteter, digitale verktøy. Arbeid med regneark blir sentralt i dette kapitelet. Elevene har for lite erfaring med og ferdigheter i bruk av regneark. Viser også til lokal læreplan. Bruk av regneark Kunne begreper i tilknytning til statistikk og sannsynlighet. Kunne stille matiske matiske kunnskaper Matiske problem, sform kapitel 2. Her brukes

5 Multiplikasjon og divisjon Kapitel 3 i Multi 7A Årsplan matikk for 7.trinn skoleåret Storsteinnes skole Tidsb 5 uker Multiplikasjon: løse gange- og delestykker med faktakunnskap fra den lille gangetabellen og med effektive hoderegningsstrategier multiplisere to- og tresifrede tall, også desimaltall Divisjon: dividere et flersifret tall på et én- eller tosifret tall. Dividere et desimaltall med tideler på en ensifret tall tolke og løse tekstoppgaver med multiplikasjon og divisjon skrive formler i regneark Regne med parenteser: lage et regneuttrykk med parentes til en tekstoppgave og så løse oppgaven løse oppstilte oppgaver med parenteser regneartenes prioritet og regne ut oppstilte oppgaver med flere regneoperasjoner Kombinatorikk og forholdsregning: bestemme antall kombinasjoner i enkle kombinatoriske oppgaver løse oppgaver med forholdsregning Kunne multiplisere og dividere med desimaltall. Vite hva partall, oddetall, primtall og sammensatte tall er. Kunne faktorisere tall. Vite i hvilken rekkefølge vi bruker regneartene. Regneartenes prioritet. Multiplisere et ensifret tall med et tosifret tall ved hjelp av standardalgoritme. Multiplisere flersifrete tall. Multiplisere og dividere ved å dele opp i tusenere, hundrere, tiere og enere. Dividere ved å bruke multiplikasjonstabellen. Kunne kontrollere om et svar er riktig Kunne multiplisere og dividere i hodet, skriftlig, med lommeregner og med regneark. Kunne bruke automatiserte ferdigheter knyttet til alle fire regneartene, som multiplikasjonstabellen for ensifrede tall. Kunne utnytte sammenhengene mellom regneartene. Kunne stille opp og forklare beregninger og fremgangsmåter og argumentere for løsningsmetoder. Bruke de fire regneartene til å løse praktiske problemer ved å velge riktig regneoperasjon både med formelle skriftlige metoder, hoderegning og med lommeregner. Løse praktiske oppgaver i forhold til kombinatorikk; antall kombinasjoner. Kunne løse enkle likninger. Regne med parentesuttrykk, både ved å løse opp parentesene og ved å regne ut inni parentesene først,,og vite hvilke rekkefølge vi bruker regneartene. Bruke forhold i praktiske sammenhenger Multi 7A grunnbok, s Multi 7a oppgavebok, s. Multi smart øving både på skolen og hjemme. Matisk samtale i individuelt og sammen med læringspartner. Bruk av forskjellige aktiviteter som øver tabellkunnskap. Stasjonsundervisning :, spill, aktiviteter, digitale verktøy. Bruk av standardalgoritmer. Kunne vurdere om svaret er sannsynlig. Kunne stille matiske matiske kunnskaper Matiske problem, sform kapitel 3. Her brukes

6 Geometri Kapitel 4 i Multi 6A Årsplan matikk for 7.trinn skoleåret Storsteinnes skole Tidsb 5-6 uker Vinkler: betegnelsene spiss, stump og rett vinkel, og vite hva en vinkel på 90º, 180º, 270º og 360º er og bruke det til å anslå størrelsen av vinkler måle og tegne vinkler med gradskive begrepene toppvinkel og nabovinkel, og bruke dem sammen med vinkelsummen i tre- og firkanter til å beregne størrelsen på vinkler Sirkel: definisjonen av sirkel, samt vite hva radius og diameter av en sirkel er dele en sirkel i like sektorer og beregne antall grader hver sektor blir Mangekanter kjenne igjen, navngi og beskrive de vanligste tre- og firkantene: likesidet, likebeint og rettvinklet trekant, kvadrat, rektangel, rombe, parallellogram og trapes bruke egenskaper ved de ulike mangekantene til å beregne vinkler tegne tre- og firkanter med linjal og gradskive Målestokk: bruke målestokk til tegninger som forminsker eller forstørrer virkeligheten beregne avstander på kart Bruke målestokk til å forstørre og forminske geometriske figurer. Kjenne igjen sentrale tre-og firkanter, utforske egenskaper ved disse figurene, blant annet vinkler og lengder, og vinkelsummen til de ulike mangekanter. Analysere egenskaper ved todimensjonale figurer, som å se på diagonalene til ulike todimensjonale figurer og ved å se på likheter og forskjeller på ulike figurer. Kunne gi eksempler og beskrive fysiske gjenstander innenfor teknologi, design og dagligliv ved hjelp av geometriske begreper. Anslå og måle størrelser for vinkler. Kjenne definisjon av sirkelen, og begrepene radius, diagonal og sektor. Tegne 60 grader vinkel og halvere vinkler og finne midtlinje ved hjelp av konstruksjon. Anslå og måle størrelser av vinkler og bruke toppvinkler, nabovinkler og vinkelsummer i beregninger. Multi 7A grunnbok, s Multi 7A oppgavebok, s. Matisk samtale i individuelt og sammen med læringspartner. Praktisk erfaring med omkrets av en sirkel. Bruk av passer og gradskive til å konstruere, tegne og måle vinkler. Bruk av konkreter. Bygge figurer. Stasjonsundervisning:, spill, aktiviteter, digitale verktøy. Bruk av passer og gradskive. Nøyaktighet i tegning og konstruksjon Kunne stille matiske matiske kunnskaper Matiske problem, sform kapitel 4. Her brukes

7 Måling Kapitel 5 i Multi 7B Årsplan matikk for 7.trinn skoleåret Storsteinnes skole Tidsb 5 uker Lengdemål og omkrets: måle lengde med linjal og meterstokk, og regne om mellom vanlige lengdeenheter, som mm, cm, dm og m finne omkretsen av figurer ved måling og ved beregning Areal: beregne areal av tre- og firkanter beregne areal av sammensatte figurer Overflate og volum: beregne overflaten til prismer og pyramider beregne volum av prismer sammenhengen mellom ulike volummål, som liter og dm3 Tid: beregne tidsspennet mellom to klokkeslett løse tekstoppgaver med vei, tid og fart Kunne velge passende måleredskaper og gjøre praktiske målinger i dagligliv og teknologi. Kunne velge passende måleenheter. Regne om mellom lengdeenheter, areal, volum, masse og tidsenheter. Kunne vurdere resultatene ut fra presisjon og måleusikkerhet. Drøfte hvor nøyaktig de har målt, og hvilke måleenheter og måleredskaper som er mest hensiktsmessige med tanke på målenøyaktighet. Kunne beregne omkrets og areal, overflate og volum av enkle to- og tredimensjonale figurer. Anslå og måle størrelser for lengde, masse og volum. Bruke tidspunkt og tidsintervaller i enkle beregninger. Regne med fart. Multi 7B grunnbok, s Multi 7B oppgavebok, s Matisk samtale i individuelt og sammen med læringspartner. Bruk av konkreter, gjøre praktiske målinger i klasserommet og andre i skolegården. Få erfaringer med tid og måling av tid. Stasjonsundervisning :, spill, aktiviteter, digitale verktøy. Bruk av standardalgoritme. Ferdigheter i måling og bruk av måleredskaper. Kunne stille matiske matiske kunnskaper Matiske problem, sform kapitel 5. Her brukes

8 Brøk og prosent Kapitel 6 i Multi 7B Årsplan matikk for 7.trinn skoleåret Storsteinnes skole Tidsb 5 uker Vinterf. 13 påskeferie Brøkbegrepet: beskrive en del av en hel og av en mengde med brøk finne likeverdige brøker ved å utvide og å forkorte, og sammenligne brøker Regning med brøk: addere og subtrahere brøker med ulike nevnere multiplisere heltall med brøk multiplisere to brøker løse tekstoppgaver med brøk Prosent: beskrive del av en mengde med prosent bestemme hvor mye/mange en prosentandel av en mengde utgjør Prosent Brøk- Desimaltall: lese av og plassere brøk, desimaltall og prosent på en tallinje gjøre om mellom brøk, desimaltall og prosent Prosentregning: Regne med prosent i ulike sammenhenger: finne prosenten finne prosentandelen finne resultatet når en bestemt prosent er lagt til eller trukket fra finne det hele når en prosentandel er gitt Vite hva brøk, teller, nevner og brøkstrek er, og sammenlikne brøker og finne likeverdige brøker Brøk som del av en helhet, der helheten kan være en mengde, lengde eller en figur, elevene skal finne delen når det hele er oppgitt, og de skal finne det hele når delen er oppgitt. Kunne plassere brøker på tallinja Kunne finne felles nevner. Kunne utvide og forkorte brøker, finne likeverdige brøker og rangere brøker. Addere og subtrahere brøker med felles og ulik nevner, og multiplisere heltall med brøk. Kunne regne om mellom brøk og desimaltall Kunne multiplisere og dividere brøker. Kunne dividere brøk med heltall Kunne sammenhengen mellom brøk og desimaltall Vite hva prosent er. Vite sammenhengen mellom prosent, brøk og desimaltall og regne mellom dem. Kunne regne ut prosentandelen. Multi 7B grunnbok, s Multi 7B oppgavebok, s Matisk samtale i individuelt og sammen med læringspartner. Bruk av konkreter som brøksirkler, brøkstaver og lignende. Stasjonsundervisning:, spill, aktiviteter, digitale verktøy. Bruk av standardalgoritme. Kunne stille matiske matiske kunnskaper Matiske problem, sform kapitel 6. Her brukes

9 Mønster og algebra Kapitel 8 i Multi 7B Årsplan matikk for 7.trinn skoleåret Storsteinnes skole Tidsbruk 4 uker Mål for opplæringen er at eleven skal Forskyving, speiling og rotasjon: de tre transformasjonene: Forskyving, speiling og rotasjon, og bruke dem til å beskrive mønstre og figurer utføre transformasjoner på rutenett og i koordinatsystem Figurtall og tallmønstre: finne mønsteret i figurtall, beskrive og videreføre mønsteret finne mønsteret i tallfølger, beskrive og videreføre mønsteret, også med algebraiske symboler sette tall inn i formler lage formler Likninger: lage likning med x som beskriver en praktisk situasjon løse likninger Bruke koordinater til å beskrive plassering og bevegelse i et koordinatsystem på papiret og digitalt. Kunne forskyve, speile og rotere figurer. Lag og beskrive geometriske mønstre ved å forskyve eller rotere en form. Utforske, beskrive og på den måten generalisere enkle tallmønstre, blant annet tallfølger som stiger eller synker med det samme hver gang, kvadrattall, trekanttall og andre figurtall og av tall. Utforske og beskrive tallmønstre blant annet knyttet til figurtall og desimaltall. Kunne lage formler og likninger med utgangspunkt i praktiske situasjoner. Kunne bruke variabler i likninger som et bestemt tall. Kunne løse enkle likninger. Kunne behandling av algebraiske uttrykk. Multi 7B grunnbok, s Multi 7B oppgavebok, s Matisk samtale i individuelt og sammen med læringspartner. Bruk av konkreter stasjonsundervisning:, spill, aktiviteter, digitale verktøy. Bruk og forståelse av = i likninger. Skille mellom begrepene i transformasjonene. Kunne stille matiske matiske kunnskaper Matiske problem, sform kapitel 8. Her brukes

10 Regning Kapitel 7 i Multi 7B Årsplan matikk for 7.trinn skoleåret Storsteinnes skole Tidsbruk 4 uker Mest sannsynlig blir disse ukene fordelt på de andre kapitlene. Kap brukes til de sterkeste elevene. Mål for opplæringen er at eleven skal De fire regneartene: løse addisjons- og subtraksjonsoppgaver med oppstilte metoder på papir, også desimaltall løse multiplikasjons- og divisjonsoppgaver med oppstilte metoder på papir, også desimaltal bruke overslag til å finne omtrentlige svar på oppgaver med de fire regneartene løse tekstoppgaver med de fire regneartene Prosentregning: beskrive del av en mengde med prosent Regne med prosent i ulike sammenhenger: finne prosenten finne prosentandelen finne resultatet når en bestemt prosent er lagt til eller trukket fra finne det hele når en prosentandel er gitt Regneartenes prioritet: lage et regneuttrykk med parentes til en tekstoppgave og så løse oppgaven regneartenes prioritet og regne ut oppstilte oppgaver med flere regneoperasjoner, også med parenteser regne oppstilte oppgaver med flere regneoperasjoner, også med parenteser, med negative tall lage formler og skrive de inn i regneark Kunne addere, subtrahere, multiplisere og dividere i hodet, skriftlig, med lommeregner og med regneark. Kunne bruke automatiserte ferdigheter knyttet til alle fire regneartene, som multiplikasjonstabellen for ensifrede tall, og de skal utnytte sammenhengene mellom regneartene. Kunne addere og subtrahere enkle oppgaver med negative tall. Kunne runde av tall. Gjøre overslag for å se om et svar er riktig. Regne med parentesuttrykk, både ved å løse opp parentesene og ved å regne ut inni parentesene først,,og vite hvilke rekkefølge vi bruker regneartene. Lage enkle formler i regneark og bruke regneark til å utføre enkle beregninger. Vite hva prosent er. Vite sammenhengen mellom prosent, brøk og desimaltall og regne mellom dem. Kunne regne ut prosentandelen. Kunne kontrollere om et svar er riktig. Multi 7A grunnbok, s Multi 7B oppgavebok, s Matisk samtale i individuelt og sammen med læringspartner. Bruk av konkreter som base 10 materiell og tall på utvidet form. Stasjonsundervisning:, spill, aktiviteter, digitale verktøy. Dette kapitelet brukes ikke til alle elevene. De sterkeste elevene vil bruke kapitelet som ekstra utfordringer når de jobber med disse ene i andre kapitel. Bruk av standardalgoritme. Kunne stille matiske matiske kunnskaper Matiske problem, sform kapitel 7. Her brukes

ÅRSPLAN I MATEMATIKK

ÅRSPLAN I MATEMATIKK ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 5. TRINN 2017/2018 Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene, der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I matikk

Detaljer

ÅRSPLAN I MATEMATIKK

ÅRSPLAN I MATEMATIKK ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 6. TRINN 2017/2018 Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene, der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I matikk

Detaljer

ÅRSPLAN I MATEMATIKK 17/18

ÅRSPLAN I MATEMATIKK 17/18 Tall KOMPETANSEMÅL PERIODE ARBEIDSMETODE DIGITALT VERKTØY Forstå plassverdisystemet for hele tall og, alt fra tusendeler til millioner og så med brøker og prosent. De skal også forstå utvidelsen til negative

Detaljer

MATEMATIKK HALVÅRSPLAN 7. TRINN HØSTEN 2017

MATEMATIKK HALVÅRSPLAN 7. TRINN HØSTEN 2017 UKE MATEMATIKK HALVÅRSPLAN 7. TRINN HØSTEN 2017 TEMA KAPITTEL 1 «TALL» 33 Arbeidsrutiner Tall 34 Titallsystemet / Desimaltall/Tekstoppgaver 35 Addisjon og subtraksjon / BLÅ: LÆRINGSSTØTTENDE PRØVE 36 Negative

Detaljer

Årsplan matematikk, 7.trinn

Årsplan matematikk, 7.trinn Årsplan matematikk, 7.trinn. 2017-2018 Uke Kapittel Kompetansemål fra Kunnskapsløftet Mål fra Multi Tema Oppsummering og vurdering Generelt i undervisningen: Må for opplæringen er at elevene skal kunne:

Detaljer

Årsplan Matematikk 2014 2015 Årstrinn: 7. årstrinn Lærere:

Årsplan Matematikk 2014 2015 Årstrinn: 7. årstrinn Lærere: Årsplan Matematikk 2014 2015 Årstrinn: 7. årstrinn Lærere: Cordula Norheim, Åsmund Gundersen, Renate Dahl Akersveien 4, 0177 OSLO, Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

Årsplan Matematikk Årstrinn: 7. årstrinn Lærere:

Årsplan Matematikk Årstrinn: 7. årstrinn Lærere: Årsplan Matematikk 2016 2017 Årstrinn: 7. årstrinn Lærere: Måns Bodemar, Jan Abild, Birgitte Kvebæk Akersveien 4, 0177 OSLO, Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

plassere negative hele tall på tallinje

plassere negative hele tall på tallinje Kompetansemål etter 7. trinn Tall og algebra: 1. beskrive plassverdisystemet for desimaltall, regne med positive og negative hele tall, desimaltall, brøker og prosent, og plassere dem på tallinje 2. finne

Detaljer

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING Tall

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING Tall ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 7 TRINN 2015/2016 Utarbeidet av: Britt G. Reigstad Læreverk: Multi 7a, 7b, Oppgavebok, Parallellbok og Multi kopiperm, Multi`s hjemmeside, kikora UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL

Detaljer

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 35-37 Tall: Her inngår: Hele tall, titallssystemet. Addisjon og subtraksjon, negative tall Kartleggingsprøve 38 Regning med parenteser Desimaltall,

Detaljer

ÅRSPLAN. Grunnleggende ferdigheter

ÅRSPLAN. Grunnleggende ferdigheter ÅRSPLAN Skoleåret: 2015/16 Trinn: 5 Fag: Matematikk Utarbeidet av: Trine og Ulf Mnd. Kompetansemål Læringsmål (delmål) kriterier for måloppnåelse Aug Sep Okt Nov Beskrive og bruke plassverdisystemet for

Detaljer

Uke Tema: Kunnskapsløftet

Uke Tema: Kunnskapsløftet Uke Tema: Kunnskapsløftet Matematisk innhold Kompetansemål: Læringsmål: Metoder/Vurdering 34-39 Kap. 1: Tall Titallssystemet o Store tall Addisjon og subtr. o Store tall Negative tall Multiplikasjon og

Detaljer

7. TRINN MATEMATIKK PERIODEPLAN 2, UKE 44 52

7. TRINN MATEMATIKK PERIODEPLAN 2, UKE 44 52 1 7. TRINN MATEMATIKK PERIODEPLAN 2, UKE 44 52 KOMPETANSEMÅL Tall og algebra Mål for opplæringa er at eleven skal kunne: utvikle, og bruke metodar for hovudrekning, overslagsrekning og skriftleg rekning,

Detaljer

Årsplan i 7. klasse matematikk 2016-2106

Årsplan i 7. klasse matematikk 2016-2106 Årsplan i 7. klasse matematikk 2016-2106 Antall timer pr : 4 Lærere: Marianne Fjose Læreverk: Multi 7a og 7b, Gyldendal undervisning Nettstedene: gyldendal.no/multi Moava.org Grunnleggende ferdigheter:

Detaljer

Kjennetegn på måloppnåelse TALL OG ALGEBRA. Kunne plassverdisystemet for hele- og desimaltall

Kjennetegn på måloppnåelse TALL OG ALGEBRA. Kunne plassverdisystemet for hele- og desimaltall MATEMATIKK 6.trinn KOMPETANSEMÅL Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: VURDERINGSKRITERIER Kjennetegn på måloppnåelse TALL OG ALGEBRA Elevene skal: Beskrive og bruke plassverdisystemet for desimaltall.

Detaljer

Kompetansemål etter 7. årstrinn.

Kompetansemål etter 7. årstrinn. Kompetansemål etter 7. årstrinn. Tall og algebra: 1. Beskrive plassverdisystem for desimaltall, rene med positive og negative hele tall, desimaltall, brøker og prosent, og plassere dem på tallinje. 2.

Detaljer

Addisjon og. subtraksjon. Muntlig tilbake- - Bruke metoder for hoderegning, overslagsregning, skriftlig regning - Addisjon. enn

Addisjon og. subtraksjon. Muntlig tilbake- - Bruke metoder for hoderegning, overslagsregning, skriftlig regning - Addisjon. enn ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 5. TRINN 2016/2017 Læreverk: Multi 5a og b Lærer: Ruben Elias Austnes Uke MÅL (K06) TEMA INNHOLD ARBEIDSFORM VURDERING - Finne verdien av et siffer HELE TALL Titallsystemet Tallinjer

Detaljer

ÅRSPLAN I MATTE 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2012-2013

ÅRSPLAN I MATTE 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2012-2013 ÅRSPLAN I MATTE 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2012-2013 Lærer: Knut Brattfjord og Hege Skogly Læreverk: Grunntall 5 a og b, 6 a og b og 7 a og b av Bakke og Bakke, Elektronisk Undervisningsforlag AS Målene

Detaljer

ÅRSPLAN I MATTE 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2010-2011

ÅRSPLAN I MATTE 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2010-2011 ÅRSPLAN I MATTE 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2010-2011 Lærer: Knut Brattfjord og Hege Skogly Læreverk: Grunntall 5 a og b, 6 a og b og 7 a og b av Bakke og Bakke, Elektronisk Undervisningsforlag AS Målene

Detaljer

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34-45

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34-45 MAL ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 6 TRINN 2014/2015. Utarbeidet av: Britt G. Reigstad Læreverk: Multi 6a, 6b, Oppgavebok, Parallellbok, Multi kopiperm og Multi grublishefte 5-7 UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL

Detaljer

Årsplan i matematikk 2017/ Trinn

Årsplan i matematikk 2017/ Trinn Årsplan i matematikk 2017/2018 5. Trinn Antall timer pr. uke: 4 Lærer: Juni Hausken Læreverk:, Multi 5b,, Smart øving Nettsted: http://podium.gyldendal.no/multi?page=elev Period e Kompetansemål fra Kunnskapsløftet

Detaljer

Årsplan. Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metode; TPO, strategier. Vurdering (i alle perioder)

Årsplan. Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metode; TPO, strategier. Vurdering (i alle perioder) Årsplan Trinn: 7 Fag: Matematikk Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metode; TPO, strategier Vurdering (i alle perioder) 34(1. -Titallsystemet -Add og sub med hele tall beskrive og bruke plassverdisystemet

Detaljer

Årsplan. Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metode; TPO, strategier. Vurdering (i alle perioder)

Årsplan. Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metode; TPO, strategier. Vurdering (i alle perioder) Årsplan Trinn: 7 Fag: Matematikk Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metode; TPO, strategier Vurdering (i alle perioder) 34(1. -Titallsystemet -Add og sub med hele tall beskrive og bruke plassverdisystemet

Detaljer

Årsplan i matematikk 2016/2017

Årsplan i matematikk 2016/2017 Årsplan i matematikk 2016/2017 Antall timer pr. uke: 4 Lærer: Irene Fodnestøl Læreverk:, Multi 5b,, Smart Nettsted: http://podium.gyldendal.no/multi?page=elev Periode Kompetansemål fra Kunnskapsløftet

Detaljer

ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 4.TRINN

ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 4.TRINN Balsfjord kommune for framtida Storsteinnes skole Mulighetenes skole med trygghet, ansvar og respekt former vi framtida. ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 4.TRINN 2017-18 *Vi bruker læreverket Multi 4. Oppgaveboka

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i matematikk for 7. trinn 2017/18

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i matematikk for 7. trinn 2017/18 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i matematikk for 7. trinn 2017/18 Lekser: Elevene får hver uke et lekseark som skal gjøres i lekseboka. Dette leksearket er trening på de fire regneartene, samt

Detaljer

Årsplan i Matematikk 7. klasse 2016-2017

Årsplan i Matematikk 7. klasse 2016-2017 Antall timer pr uke: 4 Lærere: Randi Minnesjord Læreverk: Multi 7a og 7b, Gyldendal undervisning Nettstedene: gyldendal.no/multi Moava.org Grunnleggende ferdigheter: Å kunne uttrykke seg muntlig i matematikk

Detaljer

(K06) TEMA INNHOLD ARBEIDSFORM VURDERING

(K06) TEMA INNHOLD ARBEIDSFORM VURDERING HALVÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 6. TRINN 2016-2017 Læreverk: Multi 6a Lærer: Anita Nordland Uke MÅL (K06) TEMA INNHOLD ARBEIDSFORM VURDERING 34-39 - Finne verdien av et siffer avhengig av hvor i tallet det

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN ETTER LK-06 VED TORDENSKJOLDS GATE SKOLE. FAG: Matematikk TRINN: 5. Timefordeling på trinnet: 4 timer i uka

LOKAL LÆREPLAN ETTER LK-06 VED TORDENSKJOLDS GATE SKOLE. FAG: Matematikk TRINN: 5. Timefordeling på trinnet: 4 timer i uka LOKAL LÆREPLAN ETTER LK-06 VED TORDENSKJOLDS GATE SKOLE FAG: Matematikk TRINN: 5 Timefordeling på trinnet: 4 timer i uka Grunnleggende ferdigheter i regning, lesing, skriving og digitale ferdigheter. Uke

Detaljer

FERDIGHETER Å kunne uttrykke seg muntlig Å kunne uttrykke seg skriftlig Å kunne lese Å kunne regne Å kunne bruke digitale verktøy

FERDIGHETER Å kunne uttrykke seg muntlig Å kunne uttrykke seg skriftlig Å kunne lese Å kunne regne Å kunne bruke digitale verktøy TRINN: 5 FAG: Matematikk AVD: Torkelsmyra FAGLÆRER: ANNET: SKOLEÅR: UKE TEMA / EMNE LÆRINGSMÅL 33 Repetisjon av de fire regneartene. KOMPETANSE- MÅL Etter 2. 4. og 7.trinn Beskrive plassverdisystemet for

Detaljer

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 Tall Her inngår: Hele tall, titallssystemet.

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 Tall Her inngår: Hele tall, titallssystemet. ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 7 TRINN 2014/2015 Utarbeidet av: Elise HG Skulerud Læreverk: Multi 7a, 7b, Oppgavebok, Parallellbok og Multi kopiperm UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING

Detaljer

Årsplan matematikk for 7. trinn Multi

Årsplan matematikk for 7. trinn Multi Årsplan matematikk for 7. trinn Multi Ukenr Antall uker Kapittel Faktorer som faller på dager / timer med matematikk 34 39 6 1 Tall 40 44 4 2 Statistikk og sannsynlighet Uke 36: Leirskole Kartleggeren

Detaljer

Lokal læreplan Sokndal skole. Fag: Matematikk Trinn: 5.trinn Lærebok: Grunntall 5A og 5B

Lokal læreplan Sokndal skole. Fag: Matematikk Trinn: 5.trinn Lærebok: Grunntall 5A og 5B Lokal læreplan Sokndal skole Fag: Matematikk Trinn: 5.trinn Lærebok: Grunntall 5A og 5B Uke Tema Komp.mål (direkte fra læreplanen) Læringsmål Uke 34 42? Uke 42-46 Repetisj on tidligere tema. Forbere dende

Detaljer

UKE Tema Læringsmål Kunnskapsløftet Metoder

UKE Tema Læringsmål Kunnskapsløftet Metoder ÅRSPLAN MATEMATIKK 6. TRINN 2017/2018 UKE Tema Læringsmål Kunnskapsløftet Metoder /Vurdering 34 40 TALL OG REGNING Elevene skal kunne: 34 Titallsystemet -lese og skrive flersifrede tall - skrive tall på

Detaljer

Årsplan Matematikk 7. trinn Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Aktiviteter, metoder og læringsressurser Hele året

Årsplan Matematikk 7. trinn Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Aktiviteter, metoder og læringsressurser Hele året Årsplan 2017-2018 Matematikk 7. trinn Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Aktiviteter, metoder og læringsressurser Hele året De fire regneartene Posisjonssystemet 33/34 Repetisjon av de 4 regneartene. Tall-linje

Detaljer

Matematikk 5., 6. og 7. klasse.

Matematikk 5., 6. og 7. klasse. Matematikk 5., 6. og 7. klasse. Kompetansemål 5. 6. 7. Tall og algebra (regnemåter) Beskrive og bruke plassverdisystemet for, regne med positive og negative hele tall,, brøker og prosent, og plassere de

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE MATEMATIKK 8.TRINN SKOLEÅRET Side 1 av 8

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE MATEMATIKK 8.TRINN SKOLEÅRET Side 1 av 8 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE MATEMATIKK 8.TRINN SKOLEÅRET 2016-2017 Side 1 av 8 Periode 1: UKE 33 - UKE 39 Sammenligne og regne om mellom hele tall, desimaltall, brøker,

Detaljer

ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 3. TRINN 2017/2018 Faglærer: Margrethe Biribakken Strand og Line Maria Bratteng Læreverk: Multi 3A og 3B, Multi oppgavebok.

ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 3. TRINN 2017/2018 Faglærer: Margrethe Biribakken Strand og Line Maria Bratteng Læreverk: Multi 3A og 3B, Multi oppgavebok. Balsfjord kommune for framtida Storsteinnes skole Mulighetenes skole med trygghet, ansvar og respekt former vi framtida. ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 3. TRINN 2017/2018 Faglærer: Margrethe Biribakken Strand

Detaljer

5. TRINN MATEMATIKK PERIODEPLAN 2

5. TRINN MATEMATIKK PERIODEPLAN 2 1 5. TRINN MATEMATIKK PERIODEPLAN 2 KOMPETANSEMÅL Tall og algebra Mål for opplæringa er at eleven skal kunne: beskrive plassverdisystemet for desimaltal, rekne med positive og negative heile tal, desimaltal,

Detaljer

ÅRSPLAN. Skoleåret: 2017/18 Trinn: 7. Fag: Matematikk. Wilds Minne Skole. Grunnleggende ferdigheter. Vurdering for læring. - mål

ÅRSPLAN. Skoleåret: 2017/18 Trinn: 7. Fag: Matematikk. Wilds Minne Skole. Grunnleggende ferdigheter. Vurdering for læring. - mål ÅRSPLAN Skoleåret: 2017/18 Trinn: 7. Fag: Matematikk Uke Periode med tema nr: 33 Skolestart Titallsystemet 34 Addisjon og subtraksjon med hele tall 35 36 Kompetanse mål Ma 31, MA 33, MA 35 Læringsmål Kunne

Detaljer

Årsplan i matematikk for 5. klasse 2015-2016

Årsplan i matematikk for 5. klasse 2015-2016 Antall timer pr uke: 4 Lærere: Laila Helene Ween og Åse-Gunn Viumdal Læreverk: og 5b Nettstedene: www.moava.org og salaby.no Grunnleggjande ferdigheiter (fra Kunnskapsløftet): Årsplan i matematikk for

Detaljer

Læreverk: Multi grunnbok 3A og 3B, Oppgavebok, Multi kopiperm, Multi 1-4 grublishefte og Multi sine nettsider.

Læreverk: Multi grunnbok 3A og 3B, Oppgavebok, Multi kopiperm, Multi 1-4 grublishefte og Multi sine nettsider. ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 3. TRINN 2014/2015 Utarbeidet av: Elly Østensen Rørvik Læreverk: Multi grunnbok 3A og 3B, Oppgavebok, Multi kopiperm, Multi 1-4 grublishefte og Multi sine nettsider. UKE TEMA KOMPETANSEMÅL

Detaljer

Årsplan i matematikk 6.trinn 2015/2016

Årsplan i matematikk 6.trinn 2015/2016 Uke nr. Kap. Emne/Tema: Kompetansemål etter 7. årstrinn: 34-39 Kap. 1 Hele tall. Beskrive og bruke Titallsystemet. plassverdisystemet for Tall og Avrunding. desimaltal, rekne med regning Addisjon og positive

Detaljer

Årsplan i matematikk for 7.klasse

Årsplan i matematikk for 7.klasse Antall timer pr uke: 4 timer i uka Lærere: Åse-Gunn Viumdal, Torild Varhaug og Marthe Fjelddalen Læreverk: og 7b Nettstedene: www.moava.org og salaby.no Årsplan i matematikk for 7.klasse 2017-2018 Grunnleggjande

Detaljer

7. TRINN MATEMATIKK PERIODEPLAN 1

7. TRINN MATEMATIKK PERIODEPLAN 1 1 7. TRINN MATEMATIKK PERIODEPLAN 1 KOMPETANSEMÅL Tall og algebra Mål for opplæringa er at eleven skal kunne: beskrive plassverdisystemet for desimaltal, rekne med positive og negative heile tal, desimaltal,

Detaljer

LOKAL FAGPLAN MATEMATIKK 5.-7. TRINN

LOKAL FAGPLAN MATEMATIKK 5.-7. TRINN LOKAL FAGPLAN MATEMATIKK 5.-7. TRINN Grunnleggjande ferdigheiter Grunnleggjande ferdigheiter er integrerte i kompetansemåla, der dei medverkar til å utvikle fagkompetansen og er ein del av han. I matematikk

Detaljer

Kompetanse i faget og kompetansemål: Hovedområdene: 1. Tal og algebra 2. Geometri 3. Måling 4. Statistikk og sannsyn

Kompetanse i faget og kompetansemål: Hovedområdene: 1. Tal og algebra 2. Geometri 3. Måling 4. Statistikk og sannsyn Mal lokallæreplan ved Froland skole Utdanningsdirektoratets veiledninger til de ulike læreplanene for fag danner grunnlaget for arbeidet med lokale læreplaner på Froland skole Fag: matematikk Trinn: 7.

Detaljer

ÅRSPLAN matematikk 7.klasse

ÅRSPLAN matematikk 7.klasse Øyslebø oppvekstsenter ÅRSPLAN matematikk 7.klasse 2017-2018 Fag: Matematikk Trinn: 7.kl Lærer: Sigmund Tveiten Tidsrom (Datoer/ ukenr, perioder..) Tema Lærestoff / læremidler (lærebok kap./ s, bøker,

Detaljer

Kompetansemål etter 2. trinn

Kompetansemål etter 2. trinn Kompetansemål etter 2. trinn Tall: 1. telle til 100, dele opp og bygge mengder opp til 10, sette sammen og dele opp tiergrupper 2. bruke tallinjen til beregninger og å angi tallstørrelser 3. gjøre overslag

Detaljer

Lokal læreplan Sokndal skole:

Lokal læreplan Sokndal skole: Lokal læreplan Sokndal skole: Fag: Matematikk Trinn:7. Uk er 1/2 time pr uke halv e året 1/2 time pr uke halv e året 34-37 Tema Tid og fart Ligninger Kap. 1: Tall Plassverdisystemet Naturlige Digitale

Detaljer

7. TRINN MATEMATIKK PERIODEPLAN 1 - Uke 34-44

7. TRINN MATEMATIKK PERIODEPLAN 1 - Uke 34-44 1 7. TRINN MATEMATIKK PERIODEPLAN 1 - Uke 34-44 KOMPETANSEMÅL Tall og algebra Mål for opplæringa er at eleven skal kunne: beskrive plassverdisystemet for desimaltal, rekne med positive og negative heile

Detaljer

ÅRSPLAN matematikk 7.klasse

ÅRSPLAN matematikk 7.klasse Øyslebø oppvekstsenter ÅRSPLAN matematikk 7.klasse 2016-2017 Fag: Matematikk Trinn: 7.kl Lærer: Sigmund Tveiten Tidsrom (Datoer/ ukenr, perioder..) Tema Lærestoff / læremidler (lærebok kap./ s, bøker,

Detaljer

Årsplan i matematikk 2017/18

Årsplan i matematikk 2017/18 Årsplan i matematikk 2017/18 Kompetansemål etter 7. årssteget Tal og algebra Hovudområdet tal og algebra handlar om å utvikle talforståing og innsikt i korleis tal og talbehandling inngår i system og mønster.

Detaljer

Årsplan i matematikk 5.klasse 2015/16

Årsplan i matematikk 5.klasse 2015/16 Årsplan i matematikk 5.klasse 2015/16 Emne/Innhold Uke Presisering Læremidler Kompetansemål Hele tall 34- Tall og algebra Multi s. 4-10 Multi 5a Kap 1 39 Bestemme tallverdien til sifrene i tall med opp

Detaljer

7. TRINN MATEMATIKK PERIODEPLAN 3, Uke 2-11

7. TRINN MATEMATIKK PERIODEPLAN 3, Uke 2-11 1 7. TRINN MATEMATIKK PERIODEPLAN 3, Uke 2-11 KOMPETANSEMÅL Måling Mål for opplæringa er at eleven skal kunne: gjere overslag over og måle storleikar for lengd, areal, masse, volum, vinkel og tid, og bruke

Detaljer

ÅRSPLAN I MATEMATIKK TRINN

ÅRSPLAN I MATEMATIKK TRINN ÅRSPLAN I MATEMATIKK 2017-2018 7. TRINN Mål: Planen skal ta utgangspunkt i kompetansemålene i matematikk ståsted til elevene. Tilpasning i forhold til mengde vanskegrad har alle krav på! Hovedtema Tall

Detaljer

Årsplan i matematikk for 5.klasse

Årsplan i matematikk for 5.klasse Antall timer pr. uke: 4 Lærere: Evelyn Haugen og Torild A. Varhaug Læreverk: og 5b Nettstedene: www.moava.org og salaby.no Grunnleggjande ferdigheiter (fra Kunnskapsløftet): Årsplan i matematikk for 5.klasse

Detaljer

Årsplan i matematikk for 5.klasse

Årsplan i matematikk for 5.klasse Antall timer pr. uke: 4 Lærere: Marianne Fjose, Randi Minnesjord Læreverk: og 5b Nettstedene: www.moava.org og salaby.no Grunnleggjande ferdigheiter (fra Kunnskapsløftet): Årsplan i matematikk for 5.klasse

Detaljer

Kompetansemål etter 7. årssteget 1

Kompetansemål etter 7. årssteget 1 Kompetansemål etter 7. årssteget 1 Tal og algebra Mål for opplæringen er at eleven skal kunne beskrive og bruke plassverdisystemet for desimaltal, rekne med positive og negative heile tal, desimaltal,

Detaljer

Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden: 2012-2013

Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden: 2012-2013 Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden: 2012-2013 Fag: Matematikk År: 2012-2013 Trinn og gruppe: 3ab Lærer: Therese Hermansen og Monica Strand Brunvoll Uke Årshjul Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode

Detaljer

Årsplan 5.trinn Matematikk 2015/16 Lærebok: Multi 5. Vurdering

Årsplan 5.trinn Matematikk 2015/16 Lærebok: Multi 5. Vurdering Årsplan 5.trinn Matematikk 2015/16 Lærebok: Multi 5 Veke Tema Kompetansemål Læringsmål: 34-40 Heile tal Multi 5a s 4-45 42-44 Statistikk s 46-61 -Regne med positive og hele tall. -Bruke, diskutere og utvikle

Detaljer

Læringstrapp tall og plassverdisystemet

Læringstrapp tall og plassverdisystemet Læringstrapp tall og plassverdisystemet 4. Bruke enkle brøker som 1/2, 1 /4, 1 /3, 1 /6, 1 /8, 1 /10 og enkle desimaltall som 0,5, 0,25, 0,75, og 0,1 i praktiske sammenhenger. Gjenkjenne partall, oddetall,

Detaljer

Årsplan i matematikk for 5. trinn, skoleåret 2009/2010. Læreverk Abakus 5A og 5B (grunnbøker+oppgavebøker), digitale læringsressurser

Årsplan i matematikk for 5. trinn, skoleåret 2009/2010. Læreverk Abakus 5A og 5B (grunnbøker+oppgavebøker), digitale læringsressurser Årsplan i matematikk for 5. trinn, skoleåret 2009/2010. Hovedområde Læreverk Abakus 5A og 5B (grunnbøker+oppgavebøker), digitale sressurser for 5. trinn Fra Lese-forlivet-planen brukes jevnlig i alle fag

Detaljer

LÆREPLAN I MATEMATIKK 3. TRINN RYE SKOLE VÅR 2016

LÆREPLAN I MATEMATIKK 3. TRINN RYE SKOLE VÅR 2016 LÆREPLAN I MATEMATIKK 3. TRINN RYE SKOLE VÅR 2016 TID EMNE DELMÅL LÆRINGSKJENNETEGN/ VURDERINGSKRITERIER Høy Middels Lav måloppnåelse måloppnåelse måloppnåelse KJØP OG SALG Lære om : - Sedler og mynters

Detaljer

LÆREPLAN I MATEMATIKK 3. TRINN RYE SKOLE VÅR 2018

LÆREPLAN I MATEMATIKK 3. TRINN RYE SKOLE VÅR 2018 LÆREPLAN I MATEMATIKK 3. TRINN RYE SKOLE VÅR 2018 TID EMNE DELMÅL LÆRINGSKJENNETEGN/ VURDERINGSKRITERIER Høy Middels Lav måloppnåelse måloppnåelse måloppnåelse J A N U A R KJØP OG SALG Læringsstrategier:

Detaljer

Her lager du mål du kan kopiere inn på ukebrev. Her skriver stikkord om hva elevene skal gjøre. Det kan holde med plenum + arbeidsoppgaver

Her lager du mål du kan kopiere inn på ukebrev. Her skriver stikkord om hva elevene skal gjøre. Det kan holde med plenum + arbeidsoppgaver Dette blir som en innholdsfortegnelse. Finn riktig mål fra kunnskapsløftet: kopier inn fra udir.no. 34 35 Hele tall, Titallssystemet Avrunding Beskrive og bruke plassverdisystemet for desimaltal, rekne

Detaljer

KOMPETANSEMÅL ETTER 2. TRINNET Tall:

KOMPETANSEMÅL ETTER 2. TRINNET Tall: KOMPETANSEMÅL ETTER 2. TRINNET Tall: 1. Telle til 100, dele opp og byggemengder oppt il 10, sette sammen og dele opp tiergrupper. 2. Bruke tallinjen til beregninger og å angi tallstørrelser. 3. Gjøre overslag

Detaljer

ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR SINSEN SKOLE Sist revidert: av Hilde Sollie

ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR SINSEN SKOLE Sist revidert: av Hilde Sollie ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR SINSEN SKOLE 5.trinn Sist revidert: 01.09.2014 av Hilde Sollie Læreverk: b Mattetrappa Brøk Mattetrappa Prosent Nettressurser: Dreambox Learning Abakus Matematikkmandag! Ukentlig

Detaljer

Årsplan i matematikk 6.trinn 2016/2017

Årsplan i matematikk 6.trinn 2016/2017 Årsplan i matematikk 6.trinn 2016/2017 Faglærere: Anne Kristin Helland og Marte Hegg Hellebø Tidspunkt Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: Uke 34 /37 Tall og tallforståelse

Detaljer

Matematikk 7. trinn 2014/2015

Matematikk 7. trinn 2014/2015 Matematikk 7. trinn 2014/2015 Tid Emne Kompetansemål Delmål Arbeidsmåte Vurdering 34- Tall 39 - beskrive for desimaltall, rekne med positive og negative heile tal, desimaltall, brøker og prosent, og plassere

Detaljer

Årsplan i matematikk 6.trinn Læreverk: MULTI Uke Kompetansemål i Tema Delmål Arbeidsmåte Vurdering

Årsplan i matematikk 6.trinn Læreverk: MULTI Uke Kompetansemål i Tema Delmål Arbeidsmåte Vurdering Årsplan i matematikk 6.trinn 2016-17 Læreverk: MULTI Uke Kompetansemål i Tema Delmål Arbeidsmåte Vurdering kunnskapsløftet. 33-38 beskrive og Tall og regning Jeg kan plassere tallene på Innføring bruke

Detaljer

Læreplan, nivå 1. Innhold / tema. Hovedområde Kompetansemål Elevene skal kunne: Tall og algebra:

Læreplan, nivå 1. Innhold / tema. Hovedområde Kompetansemål Elevene skal kunne: Tall og algebra: Kartlegging / vurdering av nivå Begynn året med et kort kurs i tall-lære og matematiske symboler. Deretter kartlegging som plasserer elevene i nivågruppe. De som kan dette, jobber med tekstoppgaver / problemløsning.

Detaljer

Årsplan i matematikk 4.klasse, 2015-2016

Årsplan i matematikk 4.klasse, 2015-2016 Årsplan i matematikk 4.klasse, 2015-2016 Antall timer pr uke: 5. timer Lærere: Marte Fjelddalen, Helene V. Foss, Evelyn Haugen Læreverk: Multi Gyldendal Grunnbok 4A og 4B + Oppgavebok 4 Nettstedet: www.gyldendal.no/multi

Detaljer

Årsplan i matematikk 6.trinn Læreverk: MULTI Uke Kompetansemål Tema Delmål Arbeidsmåte Vurdering

Årsplan i matematikk 6.trinn Læreverk: MULTI Uke Kompetansemål Tema Delmål Arbeidsmåte Vurdering Årsplan i matematikk 6.trinn 2016-17 Læreverk: MULTI Uke Kompetansemål Tema Delmål Arbeidsmåte Vurdering i kunnskapsløftet. 33-38 beskrive og plassverdisystem et for regne med positive og brøker og prosent,

Detaljer

Årsplan i matematikk 2015/16

Årsplan i matematikk 2015/16 Årsplan i matematikk 2015/16 Kompetansemål etter 7. årssteget Tal og algebra Hovudområdet tal og algebra handlar om å utvikle talforståing og innsikt i korleis tal og talbehandling inngår i system og mønster.

Detaljer

Fag : MATEMATIKK Trinn 7. klasse Tidsperiode: Uke 1-2 Tema: Måleenheter og måleusikkerhet

Fag : MATEMATIKK Trinn 7. klasse Tidsperiode: Uke 1-2 Tema: Måleenheter og måleusikkerhet Fag : MATEMATIKK Trinn 7. klasse Tidsperiode: Uke 1-2 Tema: Måleenheter og måleusikkerhet -Kunne lese og tolke en Mål for opplæringa er at eleven skal kunne rutetabell Måling: -velje høvelege målereiskapar

Detaljer

Matematikk 7. trinn 2014/2015

Matematikk 7. trinn 2014/2015 Matematikk 7. trinn 2014/2015 Tid Emne Kompetansemål Delmål Arbeidsmåte Vurdering 34- Tall 39 - beskrive for desimaltall, rekne med positive og negative heile tal, desimaltall, brøker og prosent, og plassere

Detaljer

Satsingsområder: Lesing IKT Regning. Kongruens og formlikhet, Målestokk Kapittel 5: Måling, lengder og lengdemål Starte «Mitt drømmerom» -oppgave

Satsingsområder: Lesing IKT Regning. Kongruens og formlikhet, Målestokk Kapittel 5: Måling, lengder og lengdemål Starte «Mitt drømmerom» -oppgave 7. TRINN FAG: Matematikk Satsingsområder: Lesing IKT Regning Grunnleggende ferdigheter å kunne uttrykke seg muntlig å kunne lese å kunne regne å kunne uttrykke seg skriftlig å kunne bruke digitale verktøy

Detaljer

PRØVER OG STØRRE SKRIFTLIGE/MUNTLIGE ARBEIDER: Småtester i gangetabell m.m. test etter hver avsluttende kapittel. Uke EMNE Lærestoff Kompetansemål

PRØVER OG STØRRE SKRIFTLIGE/MUNTLIGE ARBEIDER: Småtester i gangetabell m.m. test etter hver avsluttende kapittel. Uke EMNE Lærestoff Kompetansemål Matematikk 4. trinn LÆREBOK: Multi 4 a og b oppgavebok, Gyldendal Forlag. LÆREMIDLER: Læreboken Smart øving Classroom METODER/ARBEIDSMÅTER Tavleundervisning. Samtale. Individuelt arbeid. Gruppearbeid.

Detaljer

ÅRSPLAN MATEMATIKK 6.TRINN 2016/2017. Høst 2016

ÅRSPLAN MATEMATIKK 6.TRINN 2016/2017. Høst 2016 ÅRSPLAN MATEMATIKK 6.TRINN 2016/2017 Dette er en tenkt plan. Den vil bli blir fortløpende revidert gjennom året. Høst 2016 Ekstra fokusområde for høsten: Regnestrategier Uke Kompetansemål Innhold Arbeidsmåte

Detaljer

Målenheter for vekt: tonn, kg, hg, g. Måling med omgjøring i km, m, dm, cm, mm. Måling med volum.

Målenheter for vekt: tonn, kg, hg, g. Måling med omgjøring i km, m, dm, cm, mm. Måling med volum. Årsplan i matematikk 6.trinn 2015-16 Læreverk: MULTI Uk Kompetansemål i Tema Delmål Arbeidsmåte Vurdering e kunnskapsløftet. 34-37 Repetisjon Målenheter for vekt: tonn, kg, hg, g - De fire regneartene.

Detaljer

Årsplan i matematikk 6.trinn 2015/2016

Årsplan i matematikk 6.trinn 2015/2016 Årsplan i matematikk 6.trinn 2015/2016 Tidspunkt Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: Uke 36 /37 Tall og tallforståelse -siffer og tall -beskrive plassverdisystemet

Detaljer

ÅRSPLAN I MATTE 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2014-2015

ÅRSPLAN I MATTE 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2014-2015 ÅRSPLAN I MATTE 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2014-2015 Lærer: Knut Brattfjord og June Brattfjord Læreverk: Grunntall 5 a og b, 6 a og b og 7 a og b av Bakke og Bakke, Elektronisk Undervisningsforlag AS

Detaljer

Målenheter for vekt: tonn, kg, hg, g. Måling med omgjøring i km, m, dm, cm, mm. Måling med volum.

Målenheter for vekt: tonn, kg, hg, g. Måling med omgjøring i km, m, dm, cm, mm. Måling med volum. Årsplan i matematikk 6.trinn 2015-16 Læreverk: MULTI Uk Kompetansemål i Tema Delmål Arbeidsmåte Vurdering e kunnskapsløftet. 34-37 Repetisjon Målenheter for vekt: tonn, kg, hg, g - De fire regneartene.

Detaljer

Årsplan i Matematikk 7. trinn

Årsplan i Matematikk 7. trinn Årsplan i Matematikk 7. trinn 2017-2018 Tidspunkt Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: Eleven skal: Eleven skal: Brøk Uke 34-35 - Kunne regne med brøk og plassere

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE MATEMATIKK 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE MATEMATIKK 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE MATEMATIKK 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Side 1 av 7 Periode 1: UKE 34 - UKE 37 Sammenligne og regne om mellom hele tall, desimaltall, brøker,

Detaljer

FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAG: Matematikk 8. trinn

FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAG: Matematikk 8. trinn FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAG: Matematikk 8. trinn Områder Kompetansemål Operasjonaliserte læringsmål Tema/opplegg (eksempler, forslag), ikke obligatorisk Vurderingskriterier vedleggsnummer Samanlikne

Detaljer

Fagplan, 4. trinn, Matematikk

Fagplan, 4. trinn, Matematikk Fagplan, 4. trinn, Matematikk Måned Kompetansemål - K06 Læringsmål / delmål Kjennetegn på måloppnåelse / kriterier Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: August UKE 33, 34 OG 35. September UKE 36-39

Detaljer

ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 7. TRINN, SKOLEÅRET

ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 7. TRINN, SKOLEÅRET ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 7. TRINN, SKOLEÅRET 2016-2017 Faglærer: Cato Olastuen Fagbøker/lærestoff: Grunntall 7a og 7b Uker 34 35 36 37 Læreplanmål (kunnskapsløftet) Delmål Tema/emne Tall og algebra Beskrive

Detaljer

Årsplan i matematikk 6.trinn 2017/2018

Årsplan i matematikk 6.trinn 2017/2018 Årsplan i matematikk 6.trinn 2017/2018 Tidspunkt Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: Uke 34 /36 Statistikk Planleggje og samle inn data i samband med observasjonar,

Detaljer

Fagplan i matematikk for 9. trinn 2014/15. Faglærer: Terje Tønnessen

Fagplan i matematikk for 9. trinn 2014/15. Faglærer: Terje Tønnessen Fagplan i matematikk for 9. trinn 2014/15. Faglærer: Terje Tønnessen Standarder (gjennom hele semesteret) : - Å kunne uttrykke seg muntlig. Å forstå og kunne bruke det matematiske språket, implementeres

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN ETTER LK-06 VED TORDENSKJOLDS GATE SKOLE. FAG: Matematikk TRINN: 5. Timefordeling på trinnet: 4 timer i uka

LOKAL LÆREPLAN ETTER LK-06 VED TORDENSKJOLDS GATE SKOLE. FAG: Matematikk TRINN: 5. Timefordeling på trinnet: 4 timer i uka LOKAL LÆREPLAN ETTER LK-06 VED TORDENSKJOLDS GATE SKOLE FAG: Matematikk TRINN: 5 Timefordeling på trinnet: 4 timer i uka Grunnleggende ferdigheter i regning, lesing, skriving og digitale ferdigheter. Uke

Detaljer

ÅRSPLAN. Skoleåret: 16/17 Trinn: 6.trinn Fag: Matematikk

ÅRSPLAN. Skoleåret: 16/17 Trinn: 6.trinn Fag: Matematikk ÅRSPLAN Skoleåret: 16/17 Trinn: 6.trinn Fag: Matematikk Periode med tema Uke 33 35 Tall og regning Titallsystemet, avrunding uke 36 Hoderegning, Addisjon og subtraksjon Uke 37 Negative tall, Kompetansemål

Detaljer

Fag: Matematikk Skoleåret:

Fag: Matematikk Skoleåret: Fag: Matematikk Skoleåret: 2016-17 Klassetrinn: 6.klasse Lærer: Brita L. Sørensen Uke Emne Kompetansemål Læremål Grunnleggende Ferdigheter Metoder Vurder for lær 34-35 God start - Beskrive og bruke plassverdisystemet

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE I MATEMATIKK 9.TRINN SKOLEÅR Side 1 av 9

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE I MATEMATIKK 9.TRINN SKOLEÅR Side 1 av 9 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE I MATEMATIKK 9.TRINN SKOLEÅR 2016-2017 Side 1 av 9 Periode 1: UKE 33-UKE 39 Tema: Tall og tallforståelse sammenligne og omregne hele tall,

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I MATEMATIKK 8. TRINN SKOLEÅR 2014-2015

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I MATEMATIKK 8. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I MATEMATIKK 8. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 Periode 1: UKE 34 37 Tema: Tall og tallforståelse Samanlikne og rekne om mellom heile tal, desimaltal ( ) og tal

Detaljer

5. TRINN MATEMATIKK PERIODEPLAN 1

5. TRINN MATEMATIKK PERIODEPLAN 1 1 5. TRINN MATEMATIKK PERIODEPLAN 1 KOMPETANSEMÅL Tall og algebra Mål for opplæringa er at eleven skal kunne: beskrive plassverdisystemet for desimaltal, rekne med positive og negative heile tal, desimaltal,

Detaljer

Årsplan matematikk 4. klasse, Læreverk: Multi 4a og 4b Lærer: Irene Jørgensen Skaret

Årsplan matematikk 4. klasse, Læreverk: Multi 4a og 4b Lærer: Irene Jørgensen Skaret Årsplan matematikk 4. klasse, 2016-2017 Læreverk: Multi 4a og 4b Lærer: Irene Jørgensen Skaret Uke Kompetansemål (K06) Tema Arbeidsmåter Vurdering 34-35 Lese av, plassere og beskrive posisjoner i rutenett,

Detaljer

Læringsmål for trinnet Hovedområde Læremidler og lærebøker, lokalt lærestoff Lære: Plassverdisystemet, oppdeling av tall i tusenere,

Læringsmål for trinnet Hovedområde Læremidler og lærebøker, lokalt lærestoff Lære: Plassverdisystemet, oppdeling av tall i tusenere, LOKAL LÆREPLAN ETTER LK-06 VED TORDENSKJOLDS GATE SKOLE FAG: Matematikk TRINN: 6. Timefordeling på trinnet: 4 Grunnleggende ferdigheter i regning, lesing, skriving og digitale ferdigheter. Uke 33-34 Kompetansemål

Detaljer

Lokal læreplan matematikk 3. trinn

Lokal læreplan matematikk 3. trinn Lokal læreplan matematikk 3. trinn Lærebok: Multi 3 Antall uker Tema: (Statistikk) 2 Data og statistikk Multi grunnbok 3a s.2-15. Oppgavebok s. 2-7. Nettoppgave 2, nivå 1 og 3. Bruke legoklosser, knapper,

Detaljer