Årsrapport ODINs verdipapirfond

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport ODINs verdipapirfond"

Transkript

1 Årsrapport ODINs verdipapirfond 214 ODIN skaper verdier for fremtiden I 1 I

2 Innhold 3 Kommentar fra adm. direktør 4-5 Markedskommentar 6 Slik investerer vi 8 Avkastningsoversikt aksjefond 9-11 Styrets beretning og noter aksjefond ODIN Norden årsrapport ODIN Finland årsrapport ODIN Norge årsrapport ODIN Sverige årsrapport ODIN Europa årsrapport ODIN Global årsrapport ODIN Emerging Markets årsrapport ODIN Maritim årsrapport ODIN Offshore årsrapport ODIN Eiendom I årsrapport ODIN Aksje årsrapport 7-71 Revisjonsberetning aksjefond Styrets beretning og noter kombinasjonsfond 76 Avkastningsoversikt kombinasjonsfond ODIN Konservativ årsrapport ODIN Flex årsrapport ODIN Horisont årsrapport Revisjonsberetning kombinasjonsfond Styrets beretning og noter rentefond 1 Avkastningsoversikt rentefond ODIN Kreditt årsrapport ODIN Pengemarked årsrapport ODIN Kort Obligasjon årsrapport ODIN Obligasjon årsrapport Revisjonsberetning rentefond 128 Valgmøte Disse fondene og ODIN Forvaltning AS er registrert i Norge og regulert av Finanstilsynet. ODIN Forvaltning AS kan kun holdes ansvarlig for opplysninger i dette dokumentet som er villedende, unøyaktige eller inkonsistente i forhold til relevante opplysninger i prospektet. Selskapet er et heleid datterselskap av SpareBank 1 Gruppen AS Organisasjonsnummer: SpareBank 1 Gruppen AS ODIN Forvaltning AS ODIN Fonder, fi lial till ODIN Forvaltning AS, Norge ODIN Rahastot Utgitt februar 215 I 2 I Årsrapport 214

3 Kommentar fra adm. direktør ODIN med kunden i fokus ODIN er til for våre kunder. Det er første prioritet. Vi skal skape god langsiktig avkastning med moderat risiko. Ved å nå dette målet legger vi også grunnlaget for gode arbeidsplasser for våre ansatte og gode resultater for vår eier. Uten god langsiktig avkastning for våre kunder er ikke gode resultater eller arbeidsplasser varige. Derfor prioriterer vi slik vi gjør. Denne holdningen til risiko ønsker vi at våre kunder skal dele med oss. Det krever at kundene har en plan for sine investeringer. Derfor tar våre anbefalinger utgangspunkt i kundenes spa re - horisont og risikopro fil. Rune Selmar God langsiktig avkastning oppnås gjennom god forretningsmessig forståelse og evne til å forstå risiko. Begge sider er like viktig og vi bruker like mye tid på risiko som avkastning. Håndterer vi ikke den risikoen vi tar, blir det heller ikke god avkastning. To av ODINs kjerneverdier er kompetanse og engasjement. Vi har god kunnskap på spare- og investeringsområdet. Denne kunnskapen ønsker vi å bruke til det beste for våre kunder. Mange har begrenset kunnskap om hvilke spareprodukter som er de riktige, og derfor har vi et ansvar for at kunder får de anbefalingene de er tjent med. Vi legger vekt på at våre kunder skal oppleve ODIN som en troverdig samarbeidspartner på sparing og investering. Fornøyde kunder er selve grunnlaget for vår eksistens. Vi forsøker ikke å selge det produktet som er enklest å selge. I ODIN er vi opptatt av at kunder investerer i fond som er riktige for investeringshorisonten og risikoprofilen til hver enkelt. I praksis velger gjerne kunder det fondet som har hatt best avkastning den seneste perioden. Det er ikke slik vi tenker i ODIN. Avkastningen i de enkelte fondene varierer fra år til år, og det er ikke slik at det fondet som har gjort det best siste år har bedre framtidsutsikter enn andre fond. Risiko er et begrep med mange aspekter i seg. Mange ser på risiko som sannsynlighet for svingninger i verdier. All erfaring tilsier at fond svinger i verdi. Det følger av svingningene i aksje- og rentemarkedene. I ODIN er vi ikke bekymret for slike generelle kurssvingninger så lenge de selskapene vi investerer i utvikler seg positivt. Vi er langsiktige investorer, og med et langsiktig perspektiv ser vi på kurssvingninger som muligheter til gode kjøp og salg. Den virkelige risiko er at selskapene vi investerer i utvikler seg dårlig og medfører varige verditap. Slike investeringer søker vi å unngå. Sparing i aksjefond bør ha et langsiktig perspektiv. Derfor anbefaler vi først å spare i aksjefond når tidsperspektivet er tilstrekkelig langt. Markedskurser svinger over tid, og utfallet av en investering er følsom for det tidspunktet investeringen gjøres. Derfor anbefaler vi å investere jevnt fordelt over tid. For å unngå store investeringer på et uheldig tidspunkt mener vi månedlige spareavtaler er hensiktsmessige. Risikoen i våre fond er ulik. Risikoen er normalt større i aksjefond enn i rentefond, men også innenfor aksjefondene og rentefondene er det ulik risiko. For å gjøre valgene enklere for våre kunder har vi fond som er sammensatt slik vi mener man som langsiktig sparer er tjent med. I 214 introduserte vi ODIN Aksje, som investerer i de av våre aksjefond vi mener utgjør en best mulig langsiktig investeringsportefølje. På samme måte vil vi i år introdusere ODIN Rente, som investerer i våre ulike rentefond med formål å tilby en best mulig investeringsportefølje. For de av våre kunder som ønsker en portefølje sammensatt av både rentefond og aksjefond er våre tre kombinasjonsfond ODIN Konservativ, ODIN Flex og ODIN Horisont det naturlige valget. Disse tre fondene vil fremover ha henholdsvis 25 prosent, 5 prosent og 75 prosent investert i ODIN Aksje og de resterende investert i ODIN Rente. Målet med alt vi gjør i ODIN er å skape enkle og gode spare- og investeringsprodukter for våre kunder. Vi mener introduksjonen av ODIN Aksje og ODIN Rente vil gjøre valgene enklere. Med ønske om et godt år. Rune Selmar Adm. direktør ODIN skaper verdier for fremtiden I 3 I

4 Markedskommentar Året som gikk et tilbakeblikk Aksjemarkedene i 214 Verdens aksjemarkeder hadde i hovedsak en positiv utvikling i 214, med avkastning i området mellom null og ti prosent for flere av de store børsene. Dow Jones i USA steg 8 prosent, DAX i Tyskland steg 3 prosent, og den japanske Nikkei-indeksen var opp 7 prosent i 214. Oslo Børs steg med 5 prosent i 214, til tross for at oljeprisen nesten halverte seg i løpet av året. Den kinesiske Shanghai-børsen hadde en avkastning på hele 53 prosent i 214, det meste i løpet av høsten. Det var først og fremst finanssektoren som drev oppgangen i Kina. Et lavt rentenivå har bidratt til et godt klima for aksjer, mens bekymringer for den globale veksten og geopolitiske uroligheter har trukket ned. Allerede fra starten av året tiltok urolighetene i Ukraina, og konflikten eskalerte i mars, da Russland tok kontroll over Krimhalvøya. Økonomiske sanksjoner mot Russland ble innført fra Europa og USA, og Russland svarte på dette med å innføre egne sanksjoner. Enkelte land i Europa har mistet inntekter som følge av disse sanksjonene, men det er Russland som har blitt hardest rammet. Det store fallet i oljeprisen har også medført problemer for Russland, og den russiske MICEX-indeksen falt med 7 prosent gjennom 214. Rubelen svekket seg med nesten 5 prosent mot amerikanske dollar i løpet av året, kapital har strømmet ut av landet, og inflasjonen har økt som følge av rubelsvekkelsen. I et forsøk på å bremse utviklingen hevet den russiske sentralbanken renten fra 1,5 prosent til 17 prosent i midten av desember. Det har også vært andre hendelser som har bidratt til å redusere investorenes risikovilje i enkelte perioder. Fremgangen til IS (Islamic State) i Midt-Østen, og opptrapping av USAs angrep mot IS i Irak og Syria, ga økt volatilitet i finansmarkedene høsten 214. Også ebola-epidemien i Vest-Afrika medførte økt markedsvolatilitet, inntil smittespredningen kom under kontroll mot slutten av 214. Renter og kreditt Lange renter falt gjennom hele 214, både i USA, i eurosonen, og ikke minst i Norge. Det har tatt lengre tid enn ventet å få økonomien på fote igjen etter finanskrisen og statsgjeldkrisen i Europa. Inflasjonen er fortsatt lav - i desember ble den faktisk negativ i Europa - og vekstutsiktene har stadig blitt nedjustert. Sentralbankene signaliserer at rentene skal holdes lave lenge. Tyske statsrenter var ved årsskiftet negative helt opp til 4 år, og tysk 1 års statsrente lå pr på bare,54 prosent. Etter stadig nye dårlige makroøkonomiske nøkkeltall i eurosonen kuttet den europeiske sentralbanken, ECB, styringsrenten ned til,5 prosent på sitt møte i september. Samtidig innførte sentralbanken et program for støttekjøp av boliglånsobligasjoner for å stimulere økonomien. Det er imidlertid et stort press på ECB for å iverksette ytterligere tiltak, og ved inngangen til 215 forventes det at sentralbanken vil innføre et program for Mariann Stoltenberg Lind kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner. Det har vært stor motstand mot dette hittil, spesielt i Tyskland, men nå kan altså slike kvantitative lettelser snart være en realitet. I USA er økonomien i bedring, og den amerikanske sentralbanken, FED, avsluttet høsten 214 sine støttekjøp i verdipapirmarkedet. Det har vært en positiv utvikling i det amerikanske arbeidsmarkedet, og det forventes at FED begynner å heve renten i løpet av 215. Når lange renter likevel har falt i USA, skyldes det at forventede renteøkninger har blitt skjøvet fremover i tid, og at nedjusterte anslag for den globale veksten skaper bekymring også i USA. Kredittmarginene som internasjonale selskaper må betale for å låne i obligasjonsmarkedet ble noe lavere i første halvår 214, men økte i siste del av året. Særlig gjaldt dette for selskapene med lavest kredittverdighet. Selv om et lavt rentenivå generelt er positivt for kredittobligasjoner, bidro økt risikoaversjon til høyere avkastningskrav for denne aktivaklassen gjennom andre halvår. I USA og i Norge har det tidvis vært store innløsninger i høyrente- eller high yield-fond, og dette har gitt fallende kurser for high yield-obligasjoner. Det norske high yield-markedet er ekstra hardt rammet, siden det er dominert av selskaper som taper på den lave oljeprisen. Fallet i oljeprisen Selv om produksjonen av skiferolje i USA lenge var blitt fremhevet som en risikofaktor for oljeprisen, holdt prisen seg høy i første halvår 214, og var oppe i omtrent 11 amerikanske dollar pr. fat i juni i fjor. Deretter gikk det bare nedover, og ved utgangen av året var oljeprisen på under 6 dollar pr. fat. Det hadde oppstått en betydelig ubalanse mellom tilbudet av og etterspørselen etter olje, etter at stadig nye oljeprodusenter hadde kommet til markedet. Det var mye fokus på hva OPEC ville gjøre på sitt møte i november, men til tross for at oljeprisen hadde falt med nesten 4 prosent siden toppen i juni, valgte OPEC å ikke kutte i produksjonen. Det ble ytterligere fall i oljeprisen da det ble klart at OPEC-landene ikke ville forsvare prisen. Det blir dermed markedet som ved tilpasning av tilbud og etterspørsel avgjør hva oljeprisen skal være på sikt, og det vil ta tid før en ny balanse mellom tilbud og etterspørsel inntrer. I 4 I Årsrapport 214

5 Markedskommentar Nye utfordringer for norsk økonomi Allerede ved starten av 214 påpekte Norges Bank at norsk økonomi sto foran en omstilling, og at utsiktene til fremtidig vekst var blitt lavere. Anslagene for oljeinvesteringer på norsk sokkel ble nedjustert, og dette skjedde mens oljeprisen fortsatt var godt over 1 dollar pr. fat. Et høyt norsk kostnadsnivå hadde gjort norsk industri mindre konkurransedyktig, og det var nødvendig å øke konkurransekraften gjennom å redusere kostnader. Fallende internasjonale renter og fallet i oljepris og oljeinvesteringer førte til at Norges Bank kuttet sin styringsrente med,25 prosentpoeng til 1,25 prosent på sitt møte i desember. Makroøkonomiske nøkkeltall for vekst, sysselsetting, inflasjon og boligmarked bar ennå ikke mye preg av noen nedtur i norsk økonomi, men med sitt rentekutt ville sentralbanken komme en ventet negativ utvikling i forkjøpet. Markedet venter også flere rentekutt fra Norges Bank i 215. Året som kommer Mens utsiktene for 215 virker lyse for USA, er utfordringene større for landene i eurosonen. Risikoen for deflasjon i Europa er stadig tilstede, gjeldsbelastningen for flere av landene er høy, og den økonomiske veksten er svak. Misnøyen med innsparingspolitikken er stor i flere av medlemslandene, og noen frykter at eurosonen vil slå sprekker. I Hellas ønsker det største partiet Syriza å reforhandle gjeldsavtalen med EU, det er en frykt for at Hellas vil tre ut av euro-unionen og misligholde sin gjeld. Mer sannsynlig anses det imidlertid å være at ECB innfører nye kvantitative lettelser, og sentralbanken garanterer at rentene skal holdes lave lenge. Det finnes også lyspunkter i den europeiske økonomien. Et eksempel er at sysselsettingen øker i flere av euro-landene. Gjeldssituasjonen i Kina ble fremhevet som et av de viktigste risikomomentene ved inngangen til året, men det ble ikke noe krakk i 214. Det har riktignok vært en oppbremsing i den kinesiske økonomien, og boligmarkedet falt de siste syv månedene i 214. Den økonomiske veksten er redusert, men med 7 prosent årlig BNP-vekst snakker vi fortsatt om høy vekst i global målestokk. Men finansielle ubalanser finnes fortsatt, og med høyt investeringsnivå og svært høy gjeldsvekst kan det fortsatt smelle i Kina. I Norge må vi forberede oss på en fremtid der olje vil spille en mindre rolle, og norsk økonomi vil få en test på sin omstillingsevne. Den norske kronen har svekket seg vesentlig det siste året, og dette gir en stor fordel for norsk eksportrettet industri. Norsk industri har gjennom svakere krone blitt mye mer konkurransedyktig. Lav oljepris vil også globalt sett gi en ekstra stimulans til de bedriftene og de landene som ikke er oljeeksportører, og økt global aktivitet som følge av lav oljepris vil til en viss grad virke som en støtdemper for norsk økonomi. Den globale veksten var på 3,3 prosent i 214, og antas å bli omtrent det samme i 215. Rentenivået vil være lavt i Europa og USA. Med lave renter i flere år fremover tror vi at aksjer, kreditt og eiendom vil være gode investeringsalternativer i året som kommer. Brent oil price Norway, FX Spot Rates ODIN skaper verdier for fremtiden I 5 I

6 ODINs investeringsfilosofi Slik investerer vi I ODIN investerer vi i selskaper med dyktig ledelse, god drift og sterk konkurranseposisjon når markedet tilbyr slike selskaper til en attraktiv pris. God drift Med god drift mener vi selskaper som over tid viser evne til å kombinere lønnsom vekst og sunn balanse. Lønnsom vekst er viktig fordi konkurransedyktige virksomheter er avhengige av å beholde dyktige og motiverte med arbeidere. Bare selskaper som viser evne til lønnsom vekst kan gi dyktige medarbeidere motiverende utfordringer over tid. Lønnsom vekst er også viktig fordi det er verdiskapingen fra lønnsom vekst som danner grunnlaget for vår avkastning som langsiktig investor. Sunn balanse er viktig fordi tilgang til finansiering varierer over tid. I gode markeder er det rikelig tilgang på gunstig finansiering. Når markedene er svake er finansiering mindre tilgjengelig. Samtidig er det i svake markeder de beste mulighetene til lønnsom vekst oppstår. Derfor mener vi det er viktig at selskap ene har handlefrihet også når markedene er svake. Slik handlefrihet har bare selskaper med sunne balanser. Sterk konkurranseposisjon I ODIN investerer vi i selskaper som skaper verdier over tid. Vi investerer med et langsiktig perspektiv. Derfor mener vi det er viktig at selskapene har en bærekraftig forretningsmodell og en ledelse med evne og vilje til å gjennomføre de tiltak som skaper langsiktig konkurransekraft. Attraktiv pris Med attraktiv pris mener vi at prisen vi betaler er gunstig i forhold til selskapenes resultatutvikling og utbytteevne. Attraktiv pris er viktig fordi prisen vi betaler avgjør om vi får god avkastning på våre investeringer. I ODIN har vi lært at god risikovurdering er nødvendig for å oppnå god avkastning. Derfor har vi en oppfatning av hvilken risiko vi skal ta og hvilken vi ikke tar. Som langsiktig investor bekymrer vi oss ikke for kapitalmarkedenes generelle kurssvingninger. Så lenge de selskaper vi investerer i skaper verdier over tid, ser vi slike svingninger som en mulighet til økt avkastning gjennom gode kjøp og salg. Den virkelige risiko er at selskapene vi investerer i utvikler seg dårlig og medfører varige verditap for våre kunder. Denne type investeringer ønsker vi å unngå. Derfor investerer vi i selskaper med dyktig ledelse, god drift og sterk konkurranseposisjon. Gode investeringsbeslutninger er avhengig av god vurderingsevne. God vurderingsevne er bare mulig med relevant kunnskap og erfaring. I ODIN kjenner vi selskapene vi investerer i og vi vet hvorfor de er valgt. Dette er selskaper vi mener skaper verdier over tid. ODIN Forvaltning AS er en av Norges største forvaltere av verdipapirfond. På vegne av våre andelseiere jobber vi hver eneste dag for å skape verdier for fremtiden. Selskapet er et heleid datterselskap i SpareBank 1 Gruppen AS. ODIN ble etablert i 199 og målet den gang var å tilby aksjefondsforvaltning på tvers av de nordiske landene. Fra opprinnelig å ha vært en nordisk forvalter, tilbyr ODIN i dag også brede europeiske og globale aksjefond. Ved å ha utvidet vårt geografi ske nedslagsfelt litt etter litt, har vi bygget opp den kompetanse og forståelse som trengs for å kunne skape gode resultater over tid uavhengig av landegrenser. I 6 I Årsrapport 214

7 Årsrapporter ODINs aksjefond ODIN skaper verdier for fremtiden I7I

8 Avkastningsoversikt 214 Aksjefond Startdato 214 Siste 3 år Siste 5 år Siste 1 år Siden start ODIN Norden ,6 18,2 8,4 7,7 12,3 Indeks 18,2 23,7 15,3 1,6 9,7 Mer-/mindreavkastning -4,6-5,5-6,9-2,9 2,6 ODIN Finland ,6 22,7 1,4 9,9 18,8 Indeks 19,3 25,5 12,2 1, 1,2 Mer-/mindreavkastning -9,7-2,8-1,8 -,1 8,6 ODIN Norge ,6 12,2 4,3 6,1 14,9 Indeks 5,7 16,7 9,4 8,8 1,9 Mer-/mindreavkastning 6,9-4,5-5,1-2,7 4, ODIN Sverige ,1 26,3 17,5 12,3 17,6 Indeks 17,4 23,3 17, 12, 12,5 Mer-/mindreavkastning -7,3 3,,5,3 5,1 ODIN Europa , 25,1 13,3 8,1 2,7 Indeks 14,8 2,4 1,8 6,7 3,2 Mer-/mindreavkastning -,8 4,7 2,5 1,4 -,5 ODIN Global ,4 2,9 13,8 6,5 3,7 Indeks 29,4 24,5 15,9 8,3 3,3 Mer-/mindreavkastning -6, -3,6-2,1-1,8,4 ODIN Emerging Markets ,1 14,7 7,8 8,6 5,8 Indeks 19,4 11,7 6,9 1,6 7,7 Mer-/mindreavkastning -4,3 3,,9-2, -1,9 ODIN Maritim ,4 9,4,3 3,2 1,7 Indeks 13,6 18,8 1,4 4,6 3,2 Mer-/mindreavkastning -26, -9,4-1,1-1,4 7,5 ODIN Offshore ,9,8-1,1 6,6 4,5 Indeks -8,3 6,6 6,6 7,7 1,6 Mer-/mindreavkastning -12,6-5,8-7,7-1,1 2,9 ODIN Eiendom I ,2 23, , Indeks 37,1 25, ,5 Mer-/mindreavkastning -11,9-2, ,5 ODIN Aksje , ,8 Indeks 22, ,7 Mer-/mindreavkastning -7,9-7,9 Avkastning utover 12 mnd. er annualisert I 8 I Årsrapport 214

9 Styrets beretning ODINs aksjefond 214 ODINs egenforvaltede aksjefond omfatter fond i kategoriene norske fond (ODIN Norge), svenske fond (ODIN Sverige), nordiske fond (ODIN Norden), europeiske fond (ODIN Europa), globale fond (ODIN Global og ODIN Emerging Markets), andre regionale fond (ODIN Finland) og bransje fond (ODIN Maritim, ODIN Offshore, ODIN Eiendom I og ODIN Aksje). Aksjefondene forvaltes etter en indeksuavhengig og verdiorientert investeringsfilosofi. Fondene står fritt til å investere innenfor vedtektenes begrensninger. Målsettingen er å gi andelseierne høyest mulig absolutt avkastning over tid. Fondenes mandater og kostnader er ikke endret i 214. Ved utgangen av 214 forvaltet ODIN Forvaltning AS: NOK Fond mill. ODIN Norden 2 57 mill. ODIN Finland mill. ODIN Norge mill. ODIN Sverige 4 76 mill. ODIN Europa mill. ODIN Global 771 mill. ODIN Emerging Markets 624 mill. ODIN Maritim mill. ODIN Offshore 238 mill. ODIN Eiendom I mill. ODIN Aksje Handelsbanken (org.nr ) er depotmottaker for fondene. Finansiell risiko og risikostyring Finansiell risiko ved investeringer i aksjefond måles tradisjonelt som prisvolatilitet eller svingninger i fondets andelsverdi. Målt på denne måten innebærer alltid investeringer i aksjer og aksjefond en viss risiko i den forstand at verdien på andelene vil variere fra dag til dag og over tid. Aksjefond bør være et langsiktig investeringsalternativ. Verdipapirfondenes forening anbefaler en investeringshorisont på minimum fem år. Fondenes utvikling sammenlignes med egne referanseindekser. ODINs forvaltere står fritt til å sette sammen fondenes porteføljer, uavhengig av referanseindeksene fondene sammenlignes med. Siden fondene forvaltes etter en indeksuavhengig investeringsfilosofi, vil utviklingen avvike fra referanseindeksene. Over tid vil resultatet bli at fondene enten gjør det dårligere eller bedre enn referanseindeksene. Historisk avkastning i ODINs ulike aksjefond finnes under det enkelte fonds årsrapport. Fondenes indeksuavhengighet, kombinert med forvalterens kunnskap og erfaring, er viktige forutsetninger for gode investeringsbeslutninger. Investeringsbeslutningene bygger på fundamental analyse og gjøres med utgangspunkt i egne selskapsanalyser. Investeringene skjer i bransjer hvor forvalteren besitter god kunnskap og har dyp innsikt. Daglige rapporter til administrasjonen og forvalter overvåker at porteføljene overholder interne og eksterne rammer. ODIN har en fast funksjon med ansvar for risikostyring. Det er etablert en risikostyringsstrategi som omfatter generelle retningslinjer for risikostyring i verdipapirfondene og risikoprofiler for hvert enkelt verdipapirfond. Risikostyringsfunksjonen overvåker og måler risikoen i henhold til fondenes risikoprofiler. Innløsninger i perioden Fondene har ikke mottatt ekstraordinært store innløsninger som har påvirket andelenes verdi i løpet av året. Selskapets rutiner for tegning og innløsning sikrer andelseierne likebehandling. Største innløsninger i 214 utgjorde: Fond i % av forvaltningskapital ODIN Norden,19 % ODIN Finland,44 % ODIN Norge 2,16 % ODIN Sverige 2,1 % ODIN Europa,36 % ODIN Global 1,46 % ODIN Emerging Markets 2,6 % ODIN Maritim,86 % ODIN Offshore,91 % ODIN Eiendom I 1,6 % ODIN Aksje 2,9 % Fortsatt drift All aktivitet knyttet til fondene utføres av ODIN Forvaltning AS. De ulike fondene har i så måte ingen ansatte. Regnskapene for fondene er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Forvaltningsselskapet ODIN Forvaltning AS er i en sunn økonomisk og finansiell stilling. ODIN skaper verdier for fremtiden I 9 I

10 Styrets beretning ODINs aksjefond 214 Årsresultater og disponeringer Årsregnskapene for 214 viser at fondene hadde følgende overskudd: Fond NOK ODIN Norden ODIN Finland ODIN Norge ODIN Sverige ODIN Europa ODIN Global ODIN Emerging Markets ODIN Maritim ODIN Offshore ODIN Aksje ODIN Eiendom I hadde et overskudd på kr som er disponert på følgende måte: Disponering NOK Utdeling til andelseiere 4 9 Overført til egenkapital Sum disponert Avkastningen i ODINs aksjefond varierer fra år til år. Styret er tilfreds med at åtte av ti aksjefond hadde god positiv avkastning i 214, selv om bare ett av de ti fondene slo sin referanseindeks. Styret har tillit til at ODIN, med de tiltak som er iverksatt gjennom de senere år og i 214, vil oppnå god avkastning over tid. Årsresultatene er i sin helhet disponert gjennom overføring til egenkapital. Oslo, 6. februar 215 Styret i ODIN Forvaltning AS Kirsten Idebøen Stine Rolstad Brenna Thor-Christian Haugland styreleder, sign. sign. sign. Joachim Høegh-Krohn Christian S. Jansen Per Ivar Kleiven sign. sign. sign. Dag J. Opedal Tone Rønoldtangen Dan Hänninen sign. sign. sign. I 1 I Årsrapport 214

11 Noteopplysninger ODINs aksjefond Note 1 - Prinsippnote - Finansielle instrumenter Alle finansielle instrumenter, som omfatter aksjer, obligasjoner, sertifikater og derivater, vurderes til virkelig verdi (markedsverdi). - Fastsettelse av virkelig verdi Virkelige verdier for verdipapirer i fondets portefølje fastsettes på basis av observerbare omsetningskurser fra Bloomberg klokken 16.3 hver børsdag. Dersom det ikke har vært registrert omsetning på børs i verdipapirer denne dagen, er det lagt en antatt omsetningsverdi til grunn. - Utenlandsk valuta Verdipapirer og bankinnskudd i utenlandsk valuta er vurdert til markedskurs (informasjon fra Bloomberg klokken 16.3). - Behandling av transaksjonskostnader Transaksjonskostnader ved kjøp av verdipapirer (kurtasje til meglere) er inkludert i verdipapirenes kostpris. - Utdeling til andelseiere Fondene deler ikke ut utbytte, med unntak av ODIN Eiendom I. - Tilordning anskaffelseskost Ved salg av verdipapirer i fondene, beregnes kursgevinster/ -tap basert på gjennomsnittlig kostpris på de solgte verdipapirer. Note 2 - Finansielle derivater Fondene har ikke hatt beholdning av finansielle derivater i løpet av året og ved årsslutt. Note 3 - Finansiell markedsrisiko Balansen i fondenes årsregnskap gjenspeiler fondenes markedsverdi per siste børsdag i året i norske kroner. Fondene er aksjefond og er gjennom sine virksomheter eksponert for aksjekursrisiko og valutakursrisiko. Styring av aksjekursrisiko er omtalt under hvert enkelt fond. Det vises til denne for nærmere omtale. Aksjefondene har åpen valutaposisjon. Note 4 - Omløpshastighet Fondenes omløpshastighet er et mål på omfanget av fondets kjøp og salg av verdipapirer i løpet av en periode. En lav omløpshastighet viser mindre kjøp/salg aktivitet (trading) enn en høy omløpshastighet. Omløpshastighet beregnes som summen av alle salg og kjøp av verdipapirer dividert med 2, deretter dividert med gjennomsnittlig forvaltningskapital i regnskapsåret. Fondenes omløpshastighet for 214 er: Fond ODIN Norden,6 ODIN Finland,1 ODIN Norge,7 ODIN Sverige,14 ODIN Europa,36 ODIN Global,9 ODIN Emerging Markets,1 ODIN Maritim,8 ODIN Offshore,3 ODIN Eiendom I,9 ODIN Aksje N/A Note 5/6 - Provisjonsinntekter/Kostnader ODIN Forvaltning AS kompenserer fondene for kurtasjekostnader ved større nettotegninger/-innløsninger. Note 7 - Forvaltningshonorar Forvaltningshonorarene beregnes daglig basert på fondenes forvaltningskapital etter dagens prising av fondenes aktiva. Honorarene utbetales månedlig til forvaltningsselskapet. Fondenes forvaltningshonorar er 2 prosent pr. år. Note 8 - Andre inntekter og andre kostnader Andre porteføljeinntekter representerer kursdifferansen mellom opprinnelig bokført verdi og dagskurs av bankinnskudd i valuta pr. siste børsdag. Andre inntekter representerer gevinst fra garantiprovisjoner (inntekt for at fondene har garantert en andel av en emisjon i markedet). Andre kostnader viser leveringskostnader i fondene, fakturert av depotbank. Grunnlaget for beregningen er antall leveringer multiplisert med leveringskostnad pr. enhet pr marked. Kostnader knyttet til refusjon av kildeskatt fra finske myndigheter er estimert p.t. til å være 4 EUR pr. aktuelle fond. ODIN skaper verdier for fremtiden I 11 I

12

13 ODIN Norden Fondet investerer fritt, uavhengig av bransje, i aksjeselskaper som er børsnotert, har sitt hovedkontor eller sin opprinnelse i Sverige, Finland, Danmark og Norge. Etablert: Forvaltere: Truls Haugen, Jarle Sjo og Vegard Søraunet Truls Haugen Jarle Sjo Vegard Søraunet 214 endte med en avkastning på 13,6 prosent for ODIN Norden. Fondets referanseindeks endte med en avkastning på 18,2 prosent. Autoliv 2,39 % Novo Nordisk B 2,37 % Protector Forsikring 1,95 % Securitas B 1,33 % Investor B 1,21 % Novo Nordisk B Danmark 8,85 % Autoliv Sverige 6,6 % Hennes & Mauritz B Sverige 5,34 % Atlas Copco AB ser. B Sverige 5,12 % Nordea (Sek) Sverige 4,65 % Nokian Renkaat/Tyres -1,1 % Subsea 7 -,75 % Stolt Nielsen -,53 % Ramirent -,5 % Aker A -,41 % ODIN Norden Indeks ODIN skaper verdier for fremtiden I 13 I

14 ODIN Norden Total avkastning Siden start (p.a.) Siste 1 år (p.a.) Siste 5 år (p.a.) Siste 3 år (p.a.) 1 623,44% 862,77% 76,67% 12,28% 9,65% 2,63% 7,68% 1,57% -2,89% 8,45% 18,24% 15,31% 23,68% -6,86% -5,44% ,56% 18,22% -4,66% ,18% 38,46% -7,28% 212 1,81% 15,38% -4,56% ,51% -15,9% -7,62% 21 18,85% 28,4% -9,54% 29 37,39% 26,82% 1,57% 28-43,87% -39,51% -4,35% 27-7,41% 1,36% -8,78% 26 3,15% 3,97% -,82% 1)Referanseindeks VINX Benchmark Cap NOK NI VINX Benchmark Cap NOK NI har historikk tilbake til For perioden til har vi benyttet Carnegie Total Index Nordic, og for perioden til benyttet vi Alfred Berg Nordic Index. ODIN Norden Indeks Dette fondet og ODIN Forvaltning AS er registrert i Norge og regulert av Finanstilsynet. Vær oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp og forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Ansatte i ODIN Forvaltning kan handle for egen regning i flere typer finansielle instrumenter. Dette innebærer at ansatte i ODIN Forvaltning kan eie verdipapirer i selskaper som er omtalt i denne rapporten, samt andeler i ODINs verdipapirfond. Ansattes egenhandel skal skje i henhold til ODIN Forvaltning AS interne retningslinjer for ansattes egenhandel som er utarbeidet i henhold til verdipapirhandelloven og Verdipapirfondenes forenings bransjestandard. ODIN Forvaltning AS kan kun holdes ansvarlig for opplysninger i dette dokumentet som er villedende, unøyaktige eller inkonsistente i forhold til relevante opplysninger i prospektet. I 14 I Årsrapport 214

15 ODIN Norden NOK 1 NOK 1 1.Renteinntekter Utbytte Gevinst/tap ved realisasjon 4.Netto endring urealiserte kursgevinster/kurstap 5.Andre porteføljeinntekter/-kostnader Provisjonsinntekter fra tegning og innløsning av andeler 7.Kostnader ved tegning og innløsning av andeler 8.Forvaltningshonorar 9.Andre inntekter 1.Andre kostnader Aksjer Konvertible 11 3.Warrants Opptjente, ikke mottatte inntekter 2.Andre fordringer 1.Andelskapital til pålydende 2.Overkurs/underkurs Skattekostnad ,1 1.Netto utdelt til andelseiere i året 2.Avsatt til utdeling til andelseiere 3.Overført til/fra opptjent egenkapital Sum gjeld Egenkapital pr Tegning i Innløsninger i Årsresultat Utdelinger til andelseiere i 214 Egenkapital pr Antall andeler Basiskurs , , ,24 Med NAV menes fondets forvaltningskapital dividert med antall utstedte andeler. Det er ingen innløsningskostnader for andelseiere. Det er ikke inngått særskilte avtaler med større andelseiere med hensyn til begrensning av verdipapirfondets plikt til innløsning. Fondet har ikke mottatt innløsninger som har påvirket andelsverdien under året Lavere risiko Høyere risiko Volatilitet (3 år månedlig) 1,83 1,28 Lavere mulig avkastning Høyere mulig risiko Skalaen indikerer sammenhengen mellom risiko og mulig avkastning ved investering i verdipapirfondet. Lav verdi på skalaen indikerer lav risiko, og høy verdi indikerer høy risiko. Merk at laveste nivå på skala ikke er en risikofri investering. Indikatoren er basert på svingninger i verdipapirfondets historiske kurser pr. årsskiftet. Svingningene måles ved ukentlige avkastninger med historikk over siste 5 år. Store historiske svingninger innebærer økt mulighet for at investeringen kan svinge mye også i fremtiden. Sjansen for at investeringens verdi øker og synker mye i fremtiden blir følgelig høyere ved store historiske svingninger. Store svingninger kan også innebære en økt sjanse for at kursen synker til under investeringens inngangsverdi, og at avkastningen blir negativ som følge av kurstap. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Historiske kurssvingninger vil derfor ikke nødvendigvis gi et korrekt bilde på fondets fremtidige risikoprofil. Verdipapirfondets plassering på skalaen er følgelig ikke fast plassert, men vil normalt endres over tid. ODIN skaper verdier for fremtiden I 15 I

16 ODIN Norden Lokal valuta NOK 1 NOK 1 NOK 1 DKK/NOK= 1,297 Carlsberg B Dagligvarer , ,73%,26% DSV Industrivarer- og tjenester , ,98%,63% Novo Nordisk B Helsetjenester , ,85%,9% EUR/NOK= 9,47 Amer Sports Kapitalvarer og - tjenester , ,13% 1,55% Huhtamäki Materialer , ,8% 1,53% Kone B Industrivarer- og tjenester , ,75%,18% Metso Industrivarer- og tjenester , ,18%,55% Nokian Renkaat/Tyres Kapitalvarer og - tjenester , ,32%,81% Sampo A Finans og Eiendom , ,41%,19% DNB Finans og Eiendom , ,45%,16% Kongsberg Gruppen Industrivarer- og tjenester , ,29% 1,33% Protector Forsikring Finans og Eiendom , ,5% 6,42% Sparebank 1 SMN, Finans og Eiendom , ,95% 2,2% Subsea 7 Energi , ,37%,46% Telenor Telekom , ,94%,11% Yara International Materialer , ,4%,28% SEK/NOK=,9584 ABB (SEK) Industrivarer- og tjenester , ,38%,8% Assa Abloy B Industrivarer- og tjenester , ,82%,16% Atlas Copco AB ser. B Industrivarer- og tjenester , ,12%,58% Autoliv Kapitalvarer og - tjenester , ,6%,77% Hennes & Mauritz B Kapitalvarer og - tjenester , ,34%,9% Indutrade Industrivarer- og tjenester , ,25% 2,32% Intrum Justisia Industrivarer- og tjenester , ,44% 1,21% Investor B Finans og Eiendom , ,37%,14% Nordea (Sek) Finans og Eiendom , ,65%,11% Securitas B Industrivarer- og tjenester , ,18%,82% Svenska Cellulosa B Dagligvarer , ,96%,22% Svenska Handelsbanken ser. A Finans og Eiendom , ,23%,12% 1) Inndelningen er basert på Global Industry Classification Standard (GICS) fra Morgan Stanley og Standard & Poor's 2) Kostpris beregnet etter snitt-prinsippet I 16 I Årsrapport 214

17

18 ODIN Finland Fondet investerer fritt, uavhengig av bransje, i aksjeselskaper som er børsnotert, har sitt hovedkontor eller sin opprinnelse i Finland. Etablert: Forvalter: Truls Haugen Truls Haugen 214 endte med en avkastning på 9,6 prosent for ODIN Finland. Fondets referanseindeks endte med en avkastning på 19,3 prosent. Kone B 2,27 % Huhtamäki 2,1 % Sampo A 1,94 % Nokia 1,82 % Rautaruukki 1,3 % Sampo A Finland 9,3 % Huhtamäki Finland 8,33 % Kone B Finland 8,32 % Nokia Finland 7,63 % Amer Sports Finland 5,53 % Nokian Renkaat/Tyres -1,9 % Ramirent -,92 % Outotec -,9 % Tikkurila -,85 % PKC Group -,82 % ODIN Finland Indeks I 18 I Årsrapport 214

19 ODIN Finland Total avkastning Siden start (p.a.) Siste 1 år (p.a.) Siste 5 år (p.a.) Siste 3 år (p.a.) 6 15,27% 926,96% 5 178,31% 18,76% 1,19% 8,57% 9,88% 9,97% -,1% 1,36% 22,7% 12,23% 25,47% -1,87% -2,78% 214 9,61% 19,32% -9,71% ,44% 49,7% -,26% ,59% 1,4% 2,19% ,96% -26,8% -2,88% 21 24,98% 22,19% 2,8% 29 36,33% 21,63% 14,71% 28-38,86% -34,64% -4,22% 27-4,59% 4,64% -9,23% 26 42,88% 34,16% 8,72% 1)Referanseindeks OMX Helsinki Cap GI OMX Helsinki Cap GI har historikk tilbake til For perioden har vi benyttet OMX Helsinki Cap. ODIN Finland Indeks Dette fondet og ODIN Forvaltning AS er registrert i Norge og regulert av Finanstilsynet. Vær oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp og forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Ansatte i ODIN Forvaltning kan handle for egen regning i flere typer finansielle instrumenter. Dette innebærer at ansatte i ODIN Forvaltning kan eie verdipapirer i selskaper som er omtalt i denne rapporten, samt andeler i ODINs verdipapirfond. Ansattes egenhandel skal skje i henhold til ODIN Forvaltning AS interne retningslinjer for ansattes egenhandel som er utarbeidet i henhold til verdipapirhandelloven og Verdipapirfondenes forenings bransjestandard. ODIN Forvaltning AS kan kun holdes ansvarlig for opplysninger i dette dokumentet som er villedende, unøyaktige eller inkonsistente i forhold til relevante opplysninger i prospektet. ODIN skaper verdier for fremtiden I 19 I

20 ODIN Finland NOK 1 NOK 1 1.Renteinntekter 39 2.Utbytte Gevinst/tap ved realisasjon 4.Netto endring urealiserte kursgevinster/kurstap 5.Andre porteføljeinntekter/-kostnader Provisjonsinntekter fra tegning og innløsning av andeler 7.Kostnader ved tegning og innløsning av andeler 8.Forvaltningshonorar 9.Andre inntekter 1.Andre kostnader Aksjer Konvertible 11 3.Warrants Opptjente, ikke mottatte inntekter 2.Andre fordringer 1.Andelskapital til pålydende 2.Overkurs/underkurs Skattekostnad ,1 1.Netto utdelt til andelseiere i året 2.Avsatt til utdeling til andelseiere 3.Overført til/fra opptjent egenkapital Sum gjeld Egenkapital pr Tegning i Innløsninger i Årsresultat Utdelinger til andelseiere i 214 Egenkapital pr Antall andeler Basiskurs , , ,95 Med NAV menes fondets forvaltningskapital dividert med antall utstedte andeler. Det er ingen innløsningskostnader for andelseiere. Det er ikke inngått særskilte avtaler med større andelseiere med hensyn til begrensning av verdipapirfondets plikt til innløsning. Fondet har ikke mottatt innløsninger som har påvirket andelsverdien under året Lavere risiko Høyere risiko Volatilitet (3 år månedlig) 14,8 13,56 Lavere mulig avkastning Høyere mulig risiko Skalaen indikerer sammenhengen mellom risiko og mulig avkastning ved investering i verdipapirfondet. Lav verdi på skalaen indikerer lav risiko, og høy verdi indikerer høy risiko. Merk at laveste nivå på skala ikke er en risikofri investering. Indikatoren er basert på svingninger i verdipapirfondets historiske kurser pr. årsskiftet. Svingningene måles ved ukentlige avkastninger med historikk over siste 5 år. Store historiske svingninger innebærer økt mulighet for at investeringen kan svinge mye også i fremtiden. Sjansen for at investeringens verdi øker og synker mye i fremtiden blir følgelig høyere ved store historiske svingninger. Store svingninger kan også innebære en økt sjanse for at kursen synker til under investeringens inngangsverdi, og at avkastningen blir negativ som følge av kurstap. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Historiske kurssvingninger vil derfor ikke nødvendigvis gi et korrekt bilde på fondets fremtidige risikoprofil. Verdipapirfondets plassering på skalaen er følgelig ikke fast plassert, men vil normalt endres over tid. I 2 I Årsrapport 214

ODIN skaper verdier for fremtiden

ODIN skaper verdier for fremtiden Årsrapport 2013 ODINs Rentefond Februar 2014 ODIN skaper verdier for fremtiden Innhold 3-4 Markedskommentar ODIN Rente 5-6 Markedskommentar fra Storebrand Asset Management AS 7-10 Styrets årsberetning

Detaljer

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE Årsrapport 2014 Innhold LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE 04 ÅRSBERETNING 06 EIKA NORGE 08 EIKA UTBYTTE 10 EIKA NORDEN 12 EIKA ALPHA 14 EIKA SPAR 16 EIKA GLOBAL 18 EIKA BALANSERT 20 EIKA PENSJON 24 EIKA

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer Månedsrapport Januar 2014 Nedtur i globale aksjer De globale børsene fortsatte å klatre til nye høyder i begynnelsen av januar, men i slutten av måneden startet resultatsesongen i USA, og siden har børsene

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 2 Hovedpunkter 2 Bred oppgang i de internasjonale aksje- og rentemarkedene ga Statens pensjonsfond utland en avkastning på 9,6 prosent, til svarende 264 milliarder

Detaljer

Halvårsrapport 2009. Folketrygdfondet forvalter. Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond

Halvårsrapport 2009. Folketrygdfondet forvalter. Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond Halvårsrapport 2009 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond STERK FREMGANG I FINANSMARKEDENE I FØRSTE HALVÅR 2009 Resultat 11,2 mrd. kroner, 12,8 prosent avkastning

Detaljer

God likviditet og lavere inntjening

God likviditet og lavere inntjening ÅRSMELDING 2014 God likviditet og lavere inntjening Både USA og Storbritannia har hatt en positiv utvikling i økonomien i 2014, men eurosonen sliter fortsatt med svak vekst. Flere av EU-landene sliter

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 211 Hovedpunkter i 211 Nedgang i de internasjonale aksjemarkedene ga Statens pensjonsfond utland en avkastning på -2,5 prosent, tilsvarende -86 milliarder kroner,

Detaljer

Markedsrapport august 2014

Markedsrapport august 2014 Markedsrapport august 2014 Oslo, 5. september 2014 Om billedbruken i våre markedsrapporter I de månedlige markedsrapportene fra Fondsfinans Kapitalforvaltning har vi i en årrekke benyttet et bilde eller

Detaljer

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE Halvårsrapport 2015 Innhold LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE 04 EIKA NORGE 05 EIKA UTBYTTE 07 EIKA NORDEN 08 EIKA ALPHA 09 EIKA SPAR 10 EIKA GLOBAL 11 EIKA BALANSERT 12 EIKA PENSJON 15 EIKA KREDITT

Detaljer

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12. Stø kurs i urolig sjø

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12. Stø kurs i urolig sjø markedsrapport NUMMER 3 JUNI 2008 SKAGENFONDENE.NO LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12 Stø kurs i urolig sjø 5 Kunsten å kommunisere SKAGEN lanserer nytt kommunikasjonskonsept. 6 Skattefri

Detaljer

Statoil. Forsikring a.s. Årsberetning 2013 - Annual report 2013

Statoil. Forsikring a.s. Årsberetning 2013 - Annual report 2013 Statoil Forsikring a.s Årsberetning 2013 - Annual report 2013 Styre Trygve Imsland, styreleder Ørjan Kvelvane, styremedlem Anne-Margrethe Tostrup Smith, styremedlem Tron Vormeland, styremedlem Forretningsfører

Detaljer

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro Månedsrapport August 2014 Geopolitisk uro De internasjonale aksjemarkedene steg i august. Verdensindeksen (MSC I AC World Net) i norske kroner steg 2,2 prosent, mens Oslo Børs hovedindeks sank 0,4 prosent.

Detaljer

markedsrapport Investeringsmuligheter nummer 1 APRIL 2014 www.skagenfondene.no

markedsrapport Investeringsmuligheter nummer 1 APRIL 2014 www.skagenfondene.no markedsrapport KRISE SOM VANLIG Investeringsmuligheter nummer 1 APRIL 2014 www.skagenfondene.no leder Mot normalt På slutten av fjoråret skrev jeg at «2013 var et unormalt rolig år vi bør være forberedt

Detaljer

Næringskreditt Årsrapport 2014

Næringskreditt Årsrapport 2014 Næringskreditt Årsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Styrets beretning for årsregnskapet 2014 Nøkkeltall... 4 Sentrale hendelser i fjerde kvartal og i 2014... 4 Virksomhetens art og utvikling... 4 Årets

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 1 INNLEDNING

ÅRSBERETNING 2014 1 INNLEDNING Årsmelding 2014 1 2 Øverst fra venstre: Ståle Karlsen, Samson Wiig (styreleder), Torstein Østhus (ansattrepresentant), Olav Munkejord, Hans Jakob Sæther (1. vara) og Helge Vikra Nederst fra venstre: Trine

Detaljer

INNHOLD Side STYRETS BERETNING ÅRSREGNSKAP 2013, KONTANTSTRØM OG NOTER REVISORS BERETNING 57 KONTROLLKOMITEENS BERETNING 59

INNHOLD Side STYRETS BERETNING ÅRSREGNSKAP 2013, KONTANTSTRØM OG NOTER REVISORS BERETNING 57 KONTROLLKOMITEENS BERETNING 59 ÅRSRAPPORT 2013 INNHOLD Side STYRETS BERETNING Om målgruppen for årsberetningen 4 Rettvisende bilde 4 Om virksomheten 5 Rammevilkår 6 Strategisk samarbeid og leverandørstrategi 8 Resultat og disponering

Detaljer

Nøkkeltall Egenkapitalbevis Hol Sparebank (Morbank)

Nøkkeltall Egenkapitalbevis Hol Sparebank (Morbank) Nøkkeltall Egenkapitalbevis Hol Sparebank (Morbank) 2009 2008 1. Børskurs 31.12. (Pr. egenkapitalbevis) 98,00 88,00 2. Antall utstedte egenkapitalbevis 31.12. (Hele tusen) 400 400 3. Innskutt egenkapital

Detaljer

Finansiell stabilitet 1 12. mai

Finansiell stabilitet 1 12. mai Finansiell stabilitet 1 1 mai Norges Banks rapportserie nr. -1 Finansiell stabilitet 1/1 NORGES BANK FINANSIELL STABILITET 1/1 3 Norges Bank Oslo 1 Adresse: Bankplassen Post: Postboks 1179 Sentrum, 17

Detaljer

ÅRSRAPPORT. fra start til mål

ÅRSRAPPORT. fra start til mål BANKSJEFEN HAR ORDET 2011 ble et godt år for Grong Sparebank. Et rekordsterkt driftsresultat, sammen med en høy kundevekst, viser at banken også i 2011 har utviklet seg meget positivt. Vi leverer bankens

Detaljer

Statoil. Forsikring a.s. Årsberetning 2014 - Annual report 2014

Statoil. Forsikring a.s. Årsberetning 2014 - Annual report 2014 Statoil Forsikring a.s Årsberetning 2014 - Annual report 2014 Styre Lars Gaute Østebø, leder Ørjan Kvelvane, styremedlem Anne-Margrethe Tostrup Smith, styremedlem Heidi Wolden, styremedlem Forretningsfører

Detaljer

Noen ser bare skyer vi ser glimt av sol. Årsrapport 2007. Dette vil prege 2008. Våre fond 2007. Tillitens vokter. Porteføljeforvalternes beretning

Noen ser bare skyer vi ser glimt av sol. Årsrapport 2007. Dette vil prege 2008. Våre fond 2007. Tillitens vokter. Porteføljeforvalternes beretning Årsrapport 2007 Fra heden nord for Skagen, 1885 Av P.S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Noen ser bare skyer vi ser glimt av sol Våre fond 2007 Porteføljeforvalternes beretning

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 1 NORSK ØKONOMI 2013

ÅRSBERETNING 2013 1 NORSK ØKONOMI 2013 Årsmelding 2013 1 2 Navnene på styremedlemmene er bakerst fra venstre; Ståle Karlsen, Banksjef Alf Inge Flokketvedt, Olav Munkejord og Torstein Østhus (ansatt rep.). I midten fra venstre; Nestleder Reidun

Detaljer

Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2000

Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2000 2000 Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2000 Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des. Innhold Hovedtall for forvaltningen 1996 2000 4 Forord 5 Statens petroleumsfond 1990-2000 7 Beretningsdel Temadel

Detaljer

En alliansebank i. Gærbra bank fær vanli fælk

En alliansebank i. Gærbra bank fær vanli fælk Gærbra bank fær vanli fælk En alliansebank i Innledning Styrets årsberetning sammen med resultatregnskap, balanse, kontantstrømanalyse og noter til regnskapet har som formål å dekke kravene i Lov om årsregnskap

Detaljer

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no Årsrapport 2012 www.totenbanken.no INNHOLDSFORTEGNELSE s.1 Administrerende banksjefs kommentar Styrets årsberetning s. 2 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet Regnskap s. 19 Resultatregnskap s. 20

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover FiNANSIELle UTviklingstrekk Tilstanden i finansmarkedet utsiktene framover NOVEMBER 2013 INNHOLD FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK 2013 OPPSUMMERING OG VURDERINGER 3 Økonomi verdipapirmarkeder 3 Risikofaktorer

Detaljer

ÅRSBERETNING REGNSKAP

ÅRSBERETNING REGNSKAP ÅRSBERETNING REGNSKAP 2012 RørosBanken Røros Sparebank Årsberetning for 2012 Norsk og internasjonal økonomi Utsiktene til en mer stabil økonomi og ny vekst både i Europa og i USA er vesentlig bedret mot

Detaljer

INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012. 5 STYRETS ÅRSBERETNING. 6 RESULTATREGNSKAP. 12 BALANSE. 13 KONTANTSTRØMANALYSE. 14 NOTER.

INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012. 5 STYRETS ÅRSBERETNING. 6 RESULTATREGNSKAP. 12 BALANSE. 13 KONTANTSTRØMANALYSE. 14 NOTER. ÅRSRAPPORT 2012 1 2 INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012... 5 STYRETS ÅRSBERETNING... 6 RESULTATREGNSKAP... 12 BALANSE... 13 KONTANTSTRØMANALYSE... 14 NOTER... 15 REVISJONSBERETNING... 35 KONTROLLKOMITEENS

Detaljer

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår 104. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2014. 1 Sparebankenes rammebetingelser 2015... 1 Bankens virksomhet i 2014. 1 Virksomhetsstyring... 2 Eiendomsmegling... 3 Strategisk samarbeid

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover FiNANSIELle UTviklingstrekk Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover NOVEMBER 214 INNHOLD FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK 214 INNLEDNING OG VURDERINGER 3 KAPITTEL 1 KONJUNKTURER OG MARKEDER 5 Internasjonal

Detaljer