VERDISKAPENDE INTERNREVISJON I MINDRE BANKER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VERDISKAPENDE INTERNREVISJON I MINDRE BANKER"

Transkript

1 VERDISKAPENDE INTERNREVISJON I MINDRE BANKER Trondheim 17. september 2012 Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom, og skal ikke kopieres eller videredistribueres uten vårt skriftlige samtykke.

2 Kort om BDO BDO Norge Et av Norges største og sterkeste kompetansemiljø med fokus på lokal forankring og partnernærhet til kunden Har en struktur og et tjenestespekter tilpasset næringslivet i Norge Et bredt tilbud innen revisjon, skatt og avgift, finansielle tjenester, virksomhetsstyring og internkontroll Kundene opplever oss som ubyråkratiske og konkurransedyktige på kvalitet og pris BDO Internasjonalt Opprettet i 1963 Globalt hovedsete i Brussel Tett samarbeid mellom land og kontorer Sterke personlige og profesjonelle relasjoner bidrar til å tilrettelegge for og styrke transaksjoner på tvers av landegrensene 5 BDO er verdens 5. største revisjons- og rådgivningsfirma Over kontorer Ca ansatte kontorer over hele landet Side 2 1,2 Over 1,2 milliard NOK i omsetning ansatte globalt 135 Tilstede i 135 land

3 Kort om BDO Bank & finans Revisjon Ansvarlig revisor for ca. 20 banker Side 3 Internrevisjon og rådgivning Ansvarlig for internrevisjonen i to banker - Sparebanken Møre - Sandnes Sparebank Rammeavtale med internrevisjonen i flere finansinstitusjoner, bl.a. - KLP - Gjensidige Leverer rådgivningstjenester til en rekke andre finansinstitusjoner, blant annet knyttet til - særskilte gjennomganger knyttet til kreditt - spesialengasjementer - Basel II (IRB) / Basel III - IKT-revisjon / prosjekter - risikostyring/internkontroll - balansert målstyring - gransking - IFRS / regnskap

4 Nytt lovforslag - NOU 2011:8 Ny finansforetakslov Side 4 I lovutkastet 8-16 innføres en plikt til å etablere en internrevisjonsfunksjon i samtlige banker, uavhengig av størrelse. (til nå har bare banker med forvaltningskapital over 10 mrd. kroner hatt tilsvarende plikt) Nærmere om kravene i lovutkastet; Det er styrets oppgave å sørge for etablering av en internrevisjonsfunksjon, og å forvisse seg om at internrevisjonen blir gjennomført på en forsvarlig måte, og i samsvar med styrets retningslinjer og pålegg Styret skal påse at internrevisjonen tilføres tilstrekkelig med kvalifiserte ressurser til at arbeidsoppgavene kan utføres i samsvar med allment aksepterte prinsipper Det legges betydelig vekt på at internrevisjonsfunksjonen er uavhengig og objektiv i forhold til resten av banken. Det presiseres at internrevisjonen skal være en kontrollerende funksjon, og ikke en løpende tilsynsfunksjon Internrevisjonen skal påse at banken er organisert og drives på en forsvarlig måte og i samsvar lovkravene Internrevisjonen skal rapportere til styret og daglig leder i banken minst en gang årlig

5 Hva er internrevisjon? Side 5

6 Hva er internrevisjon? "Internrevisjon er en uavhengig, objektiv bekreftelses- og rådgivningsfunksjon som har til hensikt å tilføre merverdi og forbedre organisasjonens drift. Den bidrar til at organisasjonen oppnår sine målsettinger ved å benytte en systematisk og strukturert metode for å evaluere og forbedre effektiviteten og hensiktsmessigheten av organisasjonens prosesser for risikostyring, styring og kontroll og governance." Internrevisjonen skal evaluere og bidra til å forbedre de styrings- og kontrolltiltak som er etablert for risikostyring og måloppnåelse i organisasjonen Side 6

7 Internrevisjonens hovedoppgaver Side 7 Gi en status/ temperaturmåling på om aktivitetene knyttet til risiko og måloppnåelse styres og kontrolleres på en hensiktsmessig måte, og gjennom dette bistå til at banken jobber mot de fastsatte målene Utfordre ledelsen komme med innspill og anbefalinger Internrevisjonsfunksjonen skal evaluere risikoeksponering i forbindelse med organisasjonens systemer for governance, drift og informasjon med hensyn til: - påliteligheten og integriteten av økonomisk og driftsmessig informasjon - effektiviteten og hensiktsmessigheten av organisasjonens drift - sikring av eiendeler - etterlevelse av lover, forskrifter og kontrakter

8 Organisatorisk skille mellom funksjoner Alle ledd i organisasjonen har et ansvar for risikostyring og kontroll. Effektiv risikostyring og internkontroll forutsetter klare organisatoriske skiller mellom linjen, risikostyring og internrevisjon Styret: Fastsette strategi og formulere målsettinger på overordnet nivå, fordele ressurser Adm. direktør Kommunisere risikopolicy Implementere risikostrategier Sikre etterlevelse og uavhengig bekreftelse Linje/stab Identifisere Analysere Styre og kontrollere Følge opp Reagerer og forbedre Rapportere Første forsvarslinje Daglig styring og kontroll Side 8 Risikostyring Metoder og verktøy Måling og aggregering Oppfølging av risikostatus Aggregert rapportering til ledelse/ styret Andre forsvarslinje Overordnet risikooppfølging og rapportering (utøveransvar) Internrevisjon Bekreftelse til styret og toppledelse om risikostyring Uavhengig vurdering av kvalitet i risikostyringsprosessen Vurdere om de kontrollprosesser som ledelsen bygger på for å avdekke, hindre eller korrigere risiko fungerer som forutsatt Pådriver for utvikling og forbedring Tredje forsvarslinje Uavhengig vurdering Instrukser, rammer og fullmakter Formell rapportering Samarbeide/sparre/utfordre til det beste for banken

9 Ulike former for organisering av internrevisjonen Inhouse Insourcing Co-sourcing Outsourcing Internrevisjonsfunksjonen gjennomføres kun med interne ressurser Fordeler med inhouse Internrevisjonen har svært god kunnskap om / kontakt med banken Beholder (bygger) kompetanse internt Styrer egne ressurser (tidsbruk, team, utvikling etc.) Uavhengig av (en) ekstern leverandør (tilgjengelighet / leveransekraft osv.) Side 9 Internrevisjonen ledes av internt ansatt, som kjøper inn tjenester fra ekstern leverandør fra prosjekt til prosjekt Internrevisjonen ledes av internt ansatt eller ekstern leverandør som også yter bistand ifm. overordnet planlegging, gjennomføring og rapportering Fordeler med outsourcing Ekstern leverandør har ansvar for hele internrevisjonen Banken kan ha fokus på kjernedrift Fleksibilitet Mer igjen for pengene - stor del av faste kostnader blir variable - kostnadsbesparelser / stordriftsfordeler Kompetanse / kapasitet - verktøy / metodikk - tilgang til kompetansenettverk og ledende praksis - spisskompetanse på alle områder Større grad av uavhengighet

10 Internrevisjonsprosessen Lover og reguleringer Makroøkonomi Strategi, mål etc. Eksterne forhold Trender og marked Risikoapetitt Samtaler (ledelse og RU) Risikovurdering Rapportering Gjennomføring Rapportering Gjennomføring Årsplan for internrevisjonen Prosjekt 1 Planlegging Rapportering Gjennomføring Prosjekt 2 Planlegging Prosjekt 3 Planlegging Periodisk rapport til ledelse og revisjonsutvalg Interne forhold Kontrollmiljø Rapportering Gjennomføring Prosjekt n Planlegging Årsrapport til ledelse og revisjons-utvalg Resultat fra tidligere utførte revisjoner Side 10

11 BDOs tilnærming til internrevisjon for mindre banker Kartlegging / risikovurdering Internrevisjonsplan grunnpakke En overordnet vurdering av risikofaktorene som banken er eksponert for, hvordan internkontrollen er etablert og om internkontrollen er effektiv. Dette gjøres basert på eksterne og interne forhold, og i dialog med ledelsen slik at vi får en omforent forståelse av risikobildet Basert på en konkret risikovurderingen utarbeides en internrevisjonsplan. Internrevisjonsplanen vedtas av styret og skal sikre at alle risikofylte områder gjennomgås planmessig på en god måte. Alle oppgavene lovreglene krever internrevisjonen skal utføre inngår sammen med prosjekter knyttet til de mest risikoutsatte områdene. I tillegg inngår også administrasjon og virksomhetsforståelse, samt årsrapport i tråd med lovkrav Modulbaserte internrevisjonsprosjekter I tillegg til grunnpakken kan banken, i samråd med internrevisjonen, velge å gjennomføre ytterligere internrevisjonsaktiviteter på utvalgte områder. Utvidet rapportering og kommunikasjon I grunnpakken inngår årlig rapportering som dekker lovkravene. Kommunikasjon og rapportering ut over dette avtales og tilpasses etter behov, forventninger og forutsetninger for informasjon. Det må være konsistens i rapporteringen, slik at det er mulig å sammenligne og følge opp utviklingen over tid. Side 11

12 Revisjonsprosjekter Mulige internrevisjonsprosjekter (ikke uttømmende) Overordnet risikostyring Overordnet styring og kontroll Bedriftsmarked Overordnet styring og kontroll Områder Personmarked Kapitalmarked Forretningsstøtte Øvrige omr. Overordnet styring og kontroll Overordnet styring og kontroll IKT-forskriften Kapitaldekningsrapportering ICAAP Kredittinnvilgelse Kredittinnvilgelse Likviditetsrisiko Operasjonell risiko Internkontrollforskriften Kredittoppfølging Bruk av covenants (vilkår) Finanstilsynets retningslinjer for boligfinansiering Overhopp / refinansieringer Markedsrisiko Motpartsrisiko IKT (drift, sikkerhet) Hvitvasking Personopplysningsloven Pilar III Godtgjørelsesordningen Betalingsformidling (innland/utland) Verdsettelse av Kredittmodeller Misligholdsoppfølging MiFID Depot Dagligbank sikkerheter Innløsing / frigivelse av pant MiFID (org./rammeverk) Nye produkter Etiske retningslinjer Bør gjennomføres årlig Gjennomføres på rullerende basis Misligholdsoppfølging Særskilte gjennomganger (prosjektfin. osv.) MiFID (etterlevelse) Corporate governance Vi skiller i utgangspunktet på revisjoner av rammeverk og vurdering av etterlevelse av rutiner og retningslinjer. Enkelte revisjoner kan gjennomføres på rullerende basis, gjerne i sykluser på 2-4 år avhengig av risikoen. Flere etterlevelsesrevisjoner på samme område, men med ulikt formål / fokus kan også gjennomføres i løpet av et år (for eksempel knyttet til kredittinnvilgelse) Side 12

13 395 Overordnet rapportering til styret og ledelsen Innledning Ferdigstilte internrevisjonsrapporter Innhold Formål Statusrapport nr Innledning Angrepsvinkel og avgrensing Oppsummering Analyser Anbefalinger Gjennomgangen skal gi en uavhengig vurdering av xxxx Hovedobservasjoner Hovedtemaet i rapporten er kredittrisiko BM xxxxx Kredittrisiko BM 1 BM - Kvalitetskontroll engasjementer Kredittrisiko PM 6 PM - Kvalitetskontroll engasjementer Sted, 8. mai 2011 Vedlegg Internrevisjonsrapporter Ressursbruk Innenfor markeds- og likviditetsrisiko er det foretatt en gjennomgang av både styring og kontroll, samt test av etterlevelse av basisrutiner hovedsakelig knyttet til rente og valutaområdet xxxxx 2 BM - Kvalitetskontroll store engasjementer 3 BM - Modellrevisjon Distribusjonsliste Revisjonsutvalget Innholdet i rapporten er diskutert med administrasjonen og revisjonsutvalget før rapportering til styret. Markeds- og likviditetsrisiko Datterselskap Styret Adm. banksjef 4 KM - Likviditetstrategi 5 KM - Motpartsrisiko Eiendomsmegleren Ringerike Hadeland 7 Uavhengig vurdering av intern kontr. Ekstern revisor (på forespørsel) Ansvarlig internrevisor Prosjektleder Internrevisjonen - arbeidsform og kommunikasjon Side 10 Internrevisjonen - arbeidsform og kommunikasjon Side 11 Oppsummering Oppsummering BM Oppsummering - Kvalitetskontroll engasjementer BM - Kvalitetskontroll engasjementer Oppsummering kvaliteten er tilfredsstillende BM - Kvalitetskontroll engasjementer Oppsummering Det etablert kvaliteten en god er tilfredsstillende prosess for xxx xxx Oppsummering Det etablert kvaliteten en god er tilfredsstillende prosess for xxx xxx Det er etablert en god prosess for xxx xxx Bakgrunn og formål Sentrale kommentarer og anbefalinger Kreditteksponeringen Bakgrunn og formål innenfor BM utgjør en vesentlig Det Sentrale er etablert kommentarer god prosess og anbefalinger for xxxx risiko Kreditteksponeringen Bakgrunn for banken..xxx og formål innenfor BM utgjør en vesentlig Xxxxx Det Sentrale er etablert kommentarer god prosess og anbefalinger for xxxx Formålet risiko Kreditteksponeringen for med banken..xxx gjennomgangen er å vurdere om xxxxx Xxxxx innenfor BM utgjør en vesentlig Det er etablert en god prosess for xxxx Formålet risiko for med banken..xxx gjennomgangen er å vurdere om xxxxx Enkelte Xxxxxengasjement var xxxxx Xxxxx Vi Formålet med gjennomgangen er å vurdere om xxxxx anbefaler Enkelte Xxxxx engasjement xxxxx var xxxxx Vi anbefaler Enkelte engasjement xxxxx var xxxxx Vi anbefaler xxxxx Ressursforbruk Det påløp totalt 395 timer til gjennomføring av den ordinære internrevisjonen i perioden. Dette er omtrent som budsjettert. Det er planlagt et høyt aktivitetsnivå 3. og 4. kvartal på grunn av implementering av mange nye systemer og prosesser i begynnelsen av året Ressursforbruk per område Ressursforbruk per område Kredittrisiko BM 180 Likviditets- og markedsrisiko 75 Styring og kontroll 70 Operasjonel risiko 66 Kredittrisiko PM kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Møter og rapportering 25 Ressursinnsats Budsjett i årsplan Adm. tid 40 Kommentarer Annet 12 Fremdriften er i hovedsak i henhold til plan Bankens ansatte i internrevisjonen har utført arbeid Avtalte ekstratjenester ut over vedtatte revisjonsplan knyttet til xxx utenom fastsatt internrevisjonsplan i BDO har inngått avtale om levering av bistand til å utvikle perioden og avholde opplæring knyttet til Kredittinnvilgelse BM i Internrevisjonen har i løpet av perioden deltatt i møter i tillegg til avtalt internrevisjonsplan i perioden (ramme 75 konsernledergruppen, revisjonsutvalget og timer) kontrollkomiteen. I tillegg er det gjennomført flere møter med ulike ledere Oppfølging av anbefalinger Banken har implementert de fleste anbefalingene fra internrevisjonen i tråd med angitt handlingsplan xxxxxx Totalt Sentrale kommentarer og anbefalinger 4 Det er etablert en god prosess for xxxx 3 Xxxxx Xxxxx Enkelte engasjement var xxxxx Vi anbefaler xxxxx 8 Reg. anbefalinger Ikke påbegynt Aksepterer risiko Under arbeid Implementert Denne perioden Reg. anbefalinger Ikke påbegynt Aksepterer risiko Under arbeid Implementert Internrevisjonen - arbeidsform og kommunikasjon Side 12 Internrevisjonen - arbeidsform og kommunikasjon Side 12 Internrevisjonen - arbeidsform og kommunikasjon Side 12 Internrevisjonen - arbeidsform og kommunikasjon Side 14 Internrevisjonen - arbeidsform og kommunikasjon Side 13 Side 13

14 Hva er nytteverdi? Side 14

15 Verdiskapende internrevisjon? Fra Wikipedia, den frie encyklopedi Verdiskaping er bruk av kunnskap, kapital og/eller arbeid med det formålet å skape økonomiske verdier. Verdiskaping brukes mer presist om den verdiøkning et (uferdig) produkt eller en tjeneste får i hvert ledd av produksjonsprosessen eller verdikjeden, hvor verdiskapingen er den tilleggsverdi hvert ledd eller hver bedrift gir produktet eller tjenesten. Side 15

16 Hvordan kan internrevisjonen gi nytteverdi? Analyser/vurderinger Bekrefte (det en allerede vet ) Avdekke (det en ikke visste ) Objektivitet Objektive tilbakemeldinger Ikke del av daglig drift / beslutningsvei Helhetsperspektiv - se sammenhenger Forbedringer Endringsagent Ledende praksis Støtte for styre, revisjonsutvalg, kontrollkomite, banksjef/ledelse Side 16

17 Ulike ønsker / behov i organisasjonen Styret / revisjonsutvalg Adm. dir. / Konsernledelsen Risk management Linjeleder Ansatt Ønsker trygghet for at driften i konsernet er formålsrettet og effektiv, skjer innefor lover og regler og at ekstern/intern informasjon er pålitelig Er opptatt av trygghet på samme måte som styret, men ønsker også innspill til forbedringer i ulike prosesser, og innen styring og kontroll Internrevisjonen er en viktig støttespiller for risk management, og vil fungere som en støttespiller og diskusjonspartner Avhengig av egen størrelse og sammensetning av organisasjon er linjeleder opptatt av trygghet og konstruktive innspill til forbedring Den enkelte ansatte er opptatt av å utvikle egne kunnskaper, få faglig påfyll og innspill til forbedringer i egen arbeidshverdag Side 17

18 Eksempel fra kreditt-området Bakgrunn En avdeling med lavere inntjening / høyere tap enn andre avdelinger Forholdsvis nyetablert Ønsker vekst Formål Gi styret og ledelsen en vurdering av kvaliteten i kredittarbeidet i avdelingen, inkludert kredittmiljø- og kultur - intervjuer - stikkprøver Side 18 Resultat (revisjonsrapport) Objektivitet - internrevisjonen rapporterte direkte til styret Vureringer/analyser - ingen kredittsaker som ikke burde vært innvilget - alle beslutninger innefor fullmakt - likevel fare for tap Forbedringer (eksempler) - utfordringer knyttet til kompetanse/ kredittforståelse - for svak ledelse (oppfølging) - mangelfulle dokumenter i depot - for svak etterlevelse av interne rutiner

19 Forskjell i nytteverdi i en stor og liten bank? Stor bank Bekreftelse til (topp)ledelsen og styret Sparringspartner Ledende praksis (gjerne internasjonalt) Mindre bank Uavhengig gjennomgang av prosesser, internkontroll og risikostyring Innspill til å formalisere prosesser, rutiner og dokumentasjon Utfordre ledelsen Etterlevelse av lover og regler Hjelp til å forstå og tilrettelegge for endringer (for eksempel nytt regelverk) Side 19

20 Forutsetninger for en nyttig internrevisjon Banken må være innstilt på godt samarbeid sette av nødvendige ressurser (også tid for interne ressurser utenom internrevisjonen) vite hvor den vil (strategi/målsetting) ha interne rutiner og prosesser som kan revideres være endringsvillig Internrevisor må forstå bank både faglig og operasjonelt kjenne den aktuelle banken godt utarbeide en revisjonsplan som støtter opp under bankens strategi /målsetting ha en praktisk tilnærming evne å sette seg inn i situasjonen til den som blir revidert forstå kompleksiteten i kunde- /saksforholdet, inkl. kundens virksomhet og behov kommunisere klart, tydelig og poengtert til alle ledd i banken være genuint interessert i å gjøre banken bedre Side 20

21 Nytteverdi for Sandnes Sparebank Internrevisjon har gått fra å være kun en lovpålagt kontrollfunksjon til å bli en viktig brikke i forbedringsarbeidet i Sandnes Sparebank. Internrevisjonen er svært proaktive i sitt ønske om å dele kompetanse og beste praksis med banken og våre ansatte, og har mye å tilføre på alle relevante områder av bankens drift. Vi opplever at internrevisjonen bruker sin kontrollrolle til å støtte bankens utvikling på en unik måte. Svein Ivar Førland, Adm. dir Sandnes Sparebank Side 21

22 Side 22

23 TAKK FOR MEG! Stian L. Pedersen

Styring og kontroll. Styrets styringsfunksjon i praksis Revisors kritiske blikk Innspill for å bedre grunnlaget for styrets beslutningsprosess

Styring og kontroll. Styrets styringsfunksjon i praksis Revisors kritiske blikk Innspill for å bedre grunnlaget for styrets beslutningsprosess Styring og kontroll Styrets styringsfunksjon i praksis Revisors kritiske blikk Innspill for å bedre grunnlaget for styrets beslutningsprosess 24. september 2013 Innhold Slide 6 Virksomhetsstyring 9 Sentrale

Detaljer

Jernbanepersonalets Sparebank

Jernbanepersonalets Sparebank Jernbanepersonalets Sparebank Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2010 Basel II - Pilar 3 1 ORGANISASJONSSTRUKTUR OG STRATEGISK UTVIKLING... 2 2 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 2 3 KONSOLIDERING...

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst GOD VIRKSOMHETSSTYRING Grunnlag for god pasientbehandling Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst Hamar, desember2010 1 Forord Å gi god og riktig pasientbehandling

Detaljer

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 8 Styresak nr.: 70-10 Sakstype: Temasak Saksnr. arkiv: God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold Sammendrag: Saken belyser utviklingen av et helhetlig

Detaljer

Søgne og Greipstad Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2011 side 1. Basel II PILAR III 31.12.2011

Søgne og Greipstad Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2011 side 1. Basel II PILAR III 31.12.2011 Søgne og Greipstad Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2011 side 1 Basel II PILAR III 31.12.2011 Søgne og Greipstad Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2011 side 2 1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Introduksjon

Detaljer

Basel II Pilar III 2012. Aurskog Sparebank - stor nok for folk flest

Basel II Pilar III 2012. Aurskog Sparebank - stor nok for folk flest Basel II Pilar III 2012 Aurskog Sparebank - stor nok for folk flest Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 1.1 Pilar I... 2 1.1.1 Standardmetoden... 2 1.1.2 Basismetoden... 2 1.2 Pilar II... 2 1.3 Pilar

Detaljer

Flekkefjord Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2011 side 1. Basel II PILAR III 31.12.2011

Flekkefjord Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2011 side 1. Basel II PILAR III 31.12.2011 Flekkefjord Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2011 side 1 Basel II PILAR III 31.12.2011 Flekkefjord Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2011 side 2 INNLEDNING Finansiell virksomhet innebærer behov for styring

Detaljer

Basel II Pilar III 2009. Aurskog Sparebank - stor nok for folk flest

Basel II Pilar III 2009. Aurskog Sparebank - stor nok for folk flest Basel II Pilar III 2009 Aurskog Sparebank - stor nok for folk flest Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 1.1 Pilar I... 2 1.1.1 Standardmetoden... 2 1.1.2 Basismetoden... 2 1.2 Pilar II... 2 1.3 Pilar

Detaljer

ÅRSRAPPORT. fra start til mål

ÅRSRAPPORT. fra start til mål BANKSJEFEN HAR ORDET 2011 ble et godt år for Grong Sparebank. Et rekordsterkt driftsresultat, sammen med en høy kundevekst, viser at banken også i 2011 har utviklet seg meget positivt. Vi leverer bankens

Detaljer

Registreringsdokument Sparebank 1 SR-Bank

Registreringsdokument Sparebank 1 SR-Bank Registreringsdokument Sparebank 1 SR-Bank Stavanger, 27.01.2011 1 Viktig informasjon Dette Registreringsdokumentet er utarbeidet i forbindelse med gjennomføring av fondsobligasjonsemisjon i SpareBank 1

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX. Pilar 3

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX. Pilar 3 Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX Pilar 3 Oppdatert per 31. desember 2010 2 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 4 2 Basel II - Kapitaldekningsreglene... 4

Detaljer

Konsulentbruk i Kristiansand kommune

Konsulentbruk i Kristiansand kommune Rapport til Kontrollutvalget i Kristiansand kommune Konsulentbruk i Kristiansand kommune Delrapport 1 Forvaltningsrevisjon April 2014 Sammendrag 1 0 Sammendrag Kontrollutvalget i Kristiansand kommune vedtok

Detaljer

Lillesands Sparebank. Basel II PILAR III

Lillesands Sparebank. Basel II PILAR III Lillesands Sparebank Basel II PILAR III 31.12.2008 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Introduksjon til nye kapitaldekningsregler... 3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV...

Detaljer

Risiko- og kapitalstyring Redegjørelse Pilar 3

Risiko- og kapitalstyring Redegjørelse Pilar 3 Risiko- og kapitalstyring Redegjørelse Pilar 3 2014 Innholdsfortegnelse 1 Kapitaldekningsreglene... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Kapitalkravforskriften... 3 1.3 Sunndal Sparebanks kapitalmål... 4 2 Konsolidering...

Detaljer

Klepp Sparebank. Basel II PILAR III

Klepp Sparebank. Basel II PILAR III Klepp Sparebank Basel II PILAR III 31.12.2013 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Kapitaldekningsregler... 3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV... 5 2.1 Ansvarlig kapital... 5

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Vedlikehold av kommunale bygg Audit & Advisory November 2012 Sammendrag I samsvar med bestilling fra kontrollutvalget, har Deloitte gjennomført forvaltningsrevisjon

Detaljer

Oppdatert mars 2011 PILAR III 2010

Oppdatert mars 2011 PILAR III 2010 Oppdatert mars 2011 PILAR III 2010 Innledning.... 3 Pilar 1...3 Standardmetoden...3 Basismetoden...4 Pilar II...4 Pilar III...4 Konsolidering... 5 Pilar I Beregning av Kapitaldekning... 6 Ansvarlig kapital...6

Detaljer

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA.

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA. Eierstyring og selskapsledelse Styret i Navamedic vil i det følgende redegjøre for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic i 2012. Redegjørelsen gis med utgangspunkt i «Norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

Årsrapport fra statlig virksomhet til departement etter nye krav - et eksempel for en fiktiv virksomhet. September 2014

Årsrapport fra statlig virksomhet til departement etter nye krav - et eksempel for en fiktiv virksomhet. September 2014 Årsrapport fra statlig virksomhet til departement etter nye krav - et eksempel for en fiktiv virksomhet September 2014 EKSEMPEL 1/2014 Årsrapport 2013 for Statens senter for sammenligninger Statens senter

Detaljer

Basel II PILAR III 31.12.2008

Basel II PILAR III 31.12.2008 Basel II PILAR III 31.12.2008 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER...3 1.1 Introduksjon til nye kapitaldekningsregler...3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV...4 2.1 Ansvarlig kapital...4

Detaljer

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår 104. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2014. 1 Sparebankenes rammebetingelser 2015... 1 Bankens virksomhet i 2014. 1 Virksomhetsstyring... 2 Eiendomsmegling... 3 Strategisk samarbeid

Detaljer

RAPPORT x/2011. En beskrivelse av styringsmodellen i et departement

RAPPORT x/2011. En beskrivelse av styringsmodellen i et departement RAPPORT x/2011 En beskrivelse av styringsmodellen i et departement RAPPORT 2/2011 Innhold 1 Innledning... 3 2 God styring i et departement... 4 2.1 Definisjon av styring...4 2.2 Departementets oppgaver

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

a. Få eiere (noen ganger én person) og disse er involvert i driften av foretaket b. Enkel virksomhet med få inntektskilder og aktiviteter

a. Få eiere (noen ganger én person) og disse er involvert i driften av foretaket b. Enkel virksomhet med få inntektskilder og aktiviteter Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Dokumentasjonskrav - hovedregler... 3 Formålet med revisjonsdokumentasjonen... 4 Spesielle forhold som kjennetegner og påvirker revisjon av små foretak... 5 Dokumentasjonskrav

Detaljer

Handlingsplan 2007 2008. Samfunnsansvar

Handlingsplan 2007 2008. Samfunnsansvar Handlingsplan 2007 2008 Samfunnsansvar Høydepunkter 2005-2006 DJSI og FTSE4Good Miljøhandlingsplan for våre eiendommer Mikrofinansiering Storebrand har vært kvalifisert til bærekraftsindeksene Dow Jones

Detaljer

Rapport. Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF

Rapport. Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF Rapport Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 2.3.2009 Rapport nr. 2/2009 Revisjonsperiode September 2008-februar 2009 Virksomhet

Detaljer

En alliansebank i. Gærbra bank fær vanli fælk

En alliansebank i. Gærbra bank fær vanli fælk Gærbra bank fær vanli fælk En alliansebank i Innledning Styrets årsberetning sammen med resultatregnskap, balanse, kontantstrømanalyse og noter til regnskapet har som formål å dekke kravene i Lov om årsregnskap

Detaljer

Din guide for ansvarlig eierstyring og selskapsledelse

Din guide for ansvarlig eierstyring og selskapsledelse www.pwc.no Din guide for ansvarlig eierstyring og selskapsledelse Corporate Governance Hvordan etablere en god rolle- og ansvarsfordeling mellom eiere, styret og daglig ledelse? Ansvarlig utgiver: PwC

Detaljer