HOVEDPROSJEKT. Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOVEDPROSJEKT. Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo"

Transkript

1

2 !

3 PROSJEKT NR. Gruppe 1 TILGJENGELIGHET Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo Telefon: Telefaks: HOVEDPROSJEKT HOVEDPROSJEKTETS TITTEL iphone App for Oslo Kino AS DATO 31. mai 2010 ANTALL SIDER / BILAG 127 / 17 PROSJEKTDELTAKERE Gøran Sørensen Ingve Vikan Sund Steffen O. Møller-Nielsen Jan B. Geronimo INTERN VEILEDER Kirsten Ribu OPPDRAGSGIVER Oslo Kino AS KONTAKTPERSON Morten Valestrand SAMMENDRAG Dette prosjektet omhandler design, prototyping og produktutvikling av en iphone applikasjon for Oslo Kino AS. Målet med oppgaven var å utvikle en prototype der Oslo Kino AS overtar kildekoden med mulighet for å videreutvikle og ferdigstille applikasjonen selv. Kravene til applikasjonen var at man skal på en så enkel som mulig måte kjøpe billetter til forestillinger hos Oslo Kino AS. Utviklingen av denne applikasjonen har skjedd ved bruk av jevnlige brukertester og prototyping. Prototypene har både vært utviklet på papir og digitalt. Alle brukertestene ble utført på de digitale prototypene. Under utviklingen av prototypen sammenlignet gruppen sin egen applikasjon mot liknende applikasjoner som Filmweb og ikino. På grunnlag av disse sammenligningene ble mange av våre utviklingsvalg tatt. Prosjektet er utviklet med den kunnskapen gruppen har tilegnet seg i løpet av utdanningen. Gruppen har også anskaffet ny kunnskap i form av programmeringsevner for mobile programmer, og videreutvikling av kunnskaper om prototyping og prosjektarbeid. 3 STIKKORD iphone, Xcode, Prototype

4 !

5 !"#$%&%&'# 1. FORORD Dette er en rapport for vårt hovedprosjekt i Anvendt datateknologi ved Høgskolen i Oslo. Anvendt datateknologi er en 3 årig Bachelorgrad som ligger under Ingeniørutdanningen. Målet med denne oppgaven var å utvikle en applikasjon for iphone. Basert på kunnskap vi har opparbeidet oss gjennom 3 års utdanning har vi utviklet en prototype for billettbestilling til Oslo Kino AS sine forestillinger. Det var gruppen som kontaktet Oslo Kino AS med ideen til dette hovedprosjektet. Da Oslo Kino AS ikke hadde noen egne krav til en iphone applikasjon utformet gruppen og kontaktpersonen hos Oslo Kino AS en kravspesifikasjon sammen. Utover dette har gruppen stått relativt fritt i forhold til utvikling av applikasjonen. Vi har blitt tatt vel i mot hos Oslo Kino AS, og vi ønsker å takke økonomidirektør Morten Valestrand ved Oslo Kino AS for et godt samarbeid. Vi ønsker å takke førstelektor Kirsten Ribu ved Høgskolen i Oslo for god veiledning med konkrete og konstruktive tilbakemeldinger under hele prosjektperioden. Oslo, 31. mai 2010 Gøran Sørensen Steffen O. Møller-Nielsen Ingve Vikan Sund Jan B. Geronimo #!#

6 ("#)*++,-'&*.# 2. SAMMENDRAG Dette prosjektet omhandler design, prototyping og produktutvikling av en iphone applikasjon for Oslo Kino AS. Oslo Kino AS er en bedrift som har eksistert siden 1. januar I nyere tid har de som de aller fleste bedrifter åpnet for handel via Internett. Nå ønsker Oslo Kino AS også å være tilgjengelig på mobile plattformer da dette er en voksende trend. Mobiltelefoner har eksistert siden midten av 1950 tallet. I 1992 ble det lansert digitale mobiltelefoner. iphone ble lansert i juli Den har raskt blitt en av de mer populære smarttelefonene på markedet, og det finnes per dags dato ca applikasjoner til iphone. Målet med oppgaven var å utvikle en prototype der Oslo Kino AS overtar kildekoden med mulighet for å videreutvikle og ferdigstille applikasjonen selv. Kravene til applikasjonen var at man på en så enkel som mulig måte skal kunne kjøpe billetter til forestillinger hos Oslo Kino AS. Utviklingen av denne applikasjonen har skjedd ved bruk av jevnlige brukertester og prototyping. Prototypene har både vært utviklet på papir og digitalt. Alle brukertestene ble utført på de digitale prototypene. Under utviklingen av prototypen sammenlignet gruppen sin egen applikasjon mot liknende applikasjoner som Filmweb og ikino. På grunnlag av disse sammenligningene ble mange av våre utviklingsvalg tatt. De tekniske utfordringene lå i blant annet betalingsløsningen. Betaling med kredittkort via mobiltelefoner er relativt nytt, og gruppen har derfor presentert mulige løsninger for dette i rapporten. Det har blitt hentet inn informasjon om forskjellige betalingsløsninger for mobil som kan benyttes i denne applikasjonen. # (#

7 ("#)*++,-'&*.# En annen utfordring var setevalgløsningen. Denne løsningen må kommunisere med en server. Da Oslo Kino AS ikke har tilpasset serveren sin for mobiltelefoner, fant gruppen det unyttig å fokusere på denne funksjonen. Mulige løsninger er diskutert. Den siste prototypen oppfyller de mål og krav som ble satt i starten av prosjektet. Det er også diskutert veien videre for fullføring av applikasjonen. Prosjektet er utviklet med den kunnskapen gruppen har tilegnet seg i løpet av utdanningen. Gruppen har også anskaffet ny kunnskap i form av programmeringsevner for mobile programmer, og videreutvikling av kunnskaper om prototyping og prosjektarbeid. # /#

8 /"#0--1%2'34%&5,.-,23,# 3. INNHOLDSFORTEGNELSE!!"#$%&%&'#!# ("#)*++,-'&*.# (# /"#0--1%2')$%&3,.-,2),# 4# 4"#0--2,'-0-.# 5# 4"!#2033#10)3%&0,#%+#+%6023,2,$%-,&#%.#071%-,# 5# 4"(#%+#6,'&0$3,-# 8# 4"/#'*.,-)#)039*):%-# ;# 6"/"!#789:0#!;# 6"/"(#<9)7=>?778#!!# 4"4#+<2#!!# 4"=#.&977,-#!(# ="#>&*?)7,)0$0>*):%-,-#!4# ="!#$9->):%-*203,3)>&*?#!4# ="(#?0)9,22,#',)0.->&*?#!=# ="4#93?0>20-.,-#%.#,-'&0-.,-,#*?#>&*?)7,)0$0>*):%-# (!# ="=#>&*?)7,)0$0>*):%-,-#%.#',-#$,&'0.,#7&%3%3A7,-# ((# 5"#72*-2,..0-.#%.#+,3%',# (/# 5"!#72*-2,..0-.#*?#7&%):,>3# (/# 5"(#$&,+'&0$3)72*-#%.#*&6,0')72*-# (4# 5"/#*&6,0')+,3%',-# (;# E"/"!#FG0# /(# E"/"(#D:9797?D8# //# 5"4#*&6,0')?,&>3BA#%.#93?0>20-.)3,>-%2%.0# /C# /J# E"6"(#K7C0<L0>A)78<>9L9A0# /M# E"6"/#79KGF#78<>9L9A0# 6(# 5"=#7&%):,>3%&.*-0),&0-.# 4/# C"#7&%3%3A70-.# 4=# C"!#7&%3%3A7,#D!# 4C# C"(#7&%3%3A7,#D(# =/# C"/#7&%3%3A7,#D/# 5E# C"4#7&%3%3A7,#D4# 5/# 8"#3,)30-.# CE# # 6#

9 /"#0--1%2'34%&5,.-,23,# 8"!#3,)3%77),33# CE# 8"(#3,)37,&)%-,&# C(# 8"("!#*-3*22#3,)37,&)%-,&# C/# 8"/#$&,+.*-.)+<3,# C=# 8"4#7,&)%-?,&-# C5# 8"=#3,)3&,)923*3,&# CC# M"N"!#$I:)78#78)7#O#K7$I:7#DP#D:9797?D8#Q(# JJ# JM# M!# 8"5#%77)9++,&0-.#*?#3,)3,-,# 8=# ;"#,?*29,&0-.# 8C#!E"#'0)>9):%-# ;/#!E"!#7&%3%3A7,-,# ;/#!;"!"!#H87BL0>A)LI)>0>A# S6#!;"!"(#:8$8:B>)8LI)>0>A# SJ#!;"!"/#)878CBLA)LI)>0>A# SM#!;"!"6#$0LTDLB<B78:# B"!#D:9)R8<7B>)CB:)<B:7#!(M# B"(#:0)0<9$B<79:8:#!(S# B"6#)DI:)TPL)B:<#H:K<8:78)7#!#!/J# B"N#)DI:)TPL)B:<#H:K<8:78)7#(#!/S# B"E#)DI:)TPL)B:<#H:K<8:78)7#/#!6(# # # # # N#

10 6"#0--2,'-V-.# 4. INNLEDNING Denne innledningen inneholder bakgrunnsinformasjon for prosjektet vårt. Her presenteres oppdragsgiver, gruppen og formålet med oppgaven. 4.1 Litt historie om mobiltelefoner og iphone Mobiltelefoner har eksistert siden midten av 1950-tallet, og det første mobiltelefonnettet i Norge ble opprettet i Omkring 1992 ble det lansert digitale mobiltelefoner i markedet, og Europa gikk inn i andre generasjons mobiltelefoni (2G). Standarden GSM ga grunnlag for mobiltelefoner som kan både ringes med (taletelefoni) og brukes til å sende og motta tekstbeskjeder, såkalte SMS (forkortelse for Short Message Services). Med innføring av GSM-nettet begynte mobile telefonapparater å få en overkommelig pris og størrelse for de fleste. Da tredje generasjons mobiltelefoni (UMTS) ble utbygd fra omkring 2001, ble det også mulig å overføre større mengder data via mobiltelefoner. (Mobiltelefon, n.d.) Apple presenterte sin iphone første gang under Macworld Conference & Expo 9. januar 2007, og den ble lansert 29. juli 2007 i USA. I Norge ble telefonen lansert 11. juli Den kjennetegnes ved den store, trykkfølsomme skjermen den betjenes med, og den har kun én fysisk knapp på forsiden. ##6HIJK#4"!#G#6HIJKL#MHNKO#KP#H7QRPK# # E#

11 6"#0--2,'-V-.# Telefonen betjenes ved å berøre korresponderende ikon(er) på skjermen med en eller flere fingre. I tillegg til å være en vanlig mobiltelefon har den også funksjoner som EDGE, mobilkamera, nettleser, push e-post, og bevegelsessensor. Støtte for trådløst nettverk (802.11b/g) og Bluetooth 2.0 er også inkludert. iphone 3G, den nest nyeste versjonen av telefonen, har i tillegg støtte for 3G og Assistert GPS. ipod er også en del av telefonen. (iphone, n.d.) 1. november 2007 ble iphone kåret til årets oppfinnelse av det amerikanske magasinet Time (Invention of the year: The iphone, 2007). I Norge i dag er det registrert omtrent iphoner i aktivt bruk. Ettersom tallene har et lite etterslep er det grunn til å tro at antall registrerte iphoner når om kort tid. Da vil omtrent hver tiende telefon i norske lommer være en iphone. (Bjørndal, B. 2010) Om Apps Det er blitt lagd enormt mange programmer til iphone siden Apple første gang lanserte den. Apple har laget en egen nettbasert butikk for disse applikasjonene som kalles App Store. Her kan utviklere få lagt ut sine applikasjoner. Noen av applikasjonene er gratis, andre må man betale for. Denne butikken har blitt er stor suksess. En av grunnene til at iphone er blitt så populær er de endeløse mulighetene i forhold til applikasjoner. Du kan skreddersy din egen telefon med de funksjonene du ønsker, og bare fantasien setter grenser i forhold til hva disse applikasjonene kan gjøre. Den 20. mars 2010 var det over applikasjoner tilgjengelig som har blitt lastet ned over 3 billioner ganger. (App Store, n.d.) App Store ble åpnet 10. juli # J#

12 6"#0--2,'-V-.# 4.2 Om bedriften Oslo Kino AS (tidligere Oslo Kinematografer AS) har vært en del av Oslos kulturtilbud siden 1926 og er Norges desidert største kinovirksomhet. Mye historie ligger bak byens kinematografer, og her er noen av de større hendelsene som har hendt i Oslos kinohistorie (Historikk, n.d.): Den 1. januar 1926 overtok Oslo kinematografer alle kinoene innenfor Oslos grenser, og det ble en helkommunal kinobedrift. I 1931 var det premiere på Norges første lydfilm, Den store barnedåpen. I 1951 ble det satt besøksrekord ved kinoene: besøkende. Cinemascope ble innført i I 1960 fikk Colosseum en 70 mm filmframviser. Under 50 års feiringen i 1976 ble det arrangert jubileumsforestillinger og utstillinger for å markere jubileet. I 1992 ble det innført databasert billettbestilling. Egen Internettside kom i 1997 og ble totalt redesignet høsten Bestilling via nett ble lansert i I 2007 byttet Oslo kinematografer AS navn til Oslo Kino AS. November samme år ble nytt billettsystem innført. 21. november 2008: Åpning av Ringen kino. Nordens første heldigitale kino med seks saler. # M#

13 6"#0--2,'-V-.# Oslo Kino AS har årlig ca. 2,3 millioner besøkende. Antall ansatte i dag er rundt 240, og bedriften har en omsetning på ca. 280 millioner kroner. De har totalt 8 kinoer i Oslo med til sammen 32 saler. 31. desember 2009 overtok Oslo Kino AS 100% eierskap i Norsk Kinodrift AS. Norsk Kinodrift AS driver kinoer i Asker, Askim, Halden, Horten, Hønefoss, Kristiansund, Sarpsborg og Verdal. Oslo Kino AS er heleid av Oslo Kommune og legger vekt på å tilby et så bredt spekter av norsk og internasjonal film som mulig. (Oslo Kino AS, n.d.) 4.3 Dagens situasjon I dag foregår kjøp av billetter på Internett eller på selve kinoen. For å hente billetter kjøpt på Internett finnes det selvbetjeningsautomater på hver enkelt kino. For øyeblikket holder Oslo Kino AS på å videreutvikle et nytt system for disse automatene, der man etter hvert vil kunne kjøpe billetter på automatene. Se for deg at du sitter på en kafé og leser avisen. I kinooversikten leser du om en film du gjerne vil se. Du vil gjerne sjekke om det er ledige plasser der og da. Dette scenarioet er en av motivasjonene for utviklingen av denne Appen: det å når som helst, hvor som helst kunne sjekke forestillinger, se ledige plasser og kjøpe billetter hos Oslo Kino AS. Da vi startet på prosjektet var det ingen lignende norske applikasjoner. Det fantes en del utenlandske applikasjoner for kinoprogram, filmfakta og omtaler. I løpet av tiden vi jobbet med prosjektet ble det lansert applikasjoner som lignet vår. Først ut i Norge var ikino. Her kan man finne kinoprogram, omtaler og anmeldelser. Det er også mulig å gi egne terningkast på filmene. Den andre applikasjonen som ble lansert i Norge ligger svært tett opp til det vi har utviklet. Denne er utviklet av Filmweb, og applikasjonen bærer det samme navnet. Her # S#

14 6"#0--2,'-V-.# finner man kinoprogram for flere norske byer. Man kan blant annet lese omtaler og se filmtrailere. I tillegg er det mulig å kjøpe billetter hos de kinoene som tillater kjøp via mobiltelefon. Kjøp er ikke en integrert del av applikasjonen, men man blir viderekoblet til en eksisterende nettløsning for hver enkelt kino Teori Apple har laget et eget Software Developer Kit (forkortes SDK) for iphone (Apple, n.d). Dette består av flere programmer. Hovedprogrammet hvor programmeringen skjer heter Xcode. Dette er et relativt omfattende program som det tok mye tid å lære seg og sette seg godt inn i. Å registrere seg og laste ned Apples SDK for iphone er gratis. Da får man laget programmer og testet dem ut på en iphone Simulator. Men hvis man vil ha applikasjonene sine på App store, eller teste de ut på egen iphone må man betale for det. Dette kostet per mai 2010 $ 99 i året. Høgskolen i Oslo registrerte seg slik at vi fikk muligheten for å teste ut applikasjonen på våre telefoner. Programmeringsspråket som brukes er Objective-C. Dette er en liten utvidelse av ANSI C. Dette er et språk som ingen i gruppa før hadde brukt, og som vi ble nødt til å lære oss. For å lære oss dette kjøpte vi inn teoribøker. Vi hadde også veldig god nytte av podcasts fra Stanford University. Disse podcastene er noe vi kan anbefale om man ønsker å lære om iphone programmering. I tillegg til Xcode er det brukt to støtteprogrammer. Dette er iphone Simulator som brukes for å simulere en telefon og kjøre programmer på en datamaskin. Interface Builder er et støtteprogram som brukes for å lage grafisk brukergrensesnitt. #!;#

15 6"#0--2,'-V-.# Kost/nytte Oslo Kino AS ønsker at de fleste av sine kunder kjøper billetter på Internett. De har blant annet fjernet sine billettluker slik at man nå må kjøpe billettene i kiosken. Med en slik applikasjonen vil det forhåpentligvis bli flere som kjøper billetter på forhånd. Statistikk vi har fått tilgang til fra Oslo Kino AS viser at i 2009 var det i gjennomsnitt 48% som kjøpte billetten via Internett. Det vil si at 52% kjøpte billett på kinoen. Ut i fra dette ser vi at det er mulig å få enda flere til å forhåndskjøpe sine billetter. Med en iphone applikasjon vil det bli enklere for folk på farta å bestille billetter før man ankommer kinoen. En slik applikasjon vil også tilføre Oslo Kino AS en reklameeffekt da den vil vises i App Store i itunes. Hvis applikasjonen i tillegg får mange nok nedlastninger vil den havne på topplista og det vil føre til økt publisitet for Oslo Kino AS Definering av oppgaven Fokuset i dette prosjektet ligger på applikasjoner til smarttelefonen iphone, der vi skal utvikle en prototype for bestilling av kinobillett til Oslo Kino AS sine kinovisninger i Oslo. Man vil da med andre ord kunne velge film, bestille og betale for kinobilletter direkte på en iphone, uten å måtte gå via Oslo Kino AS sine nettsider eller en kinokiosk. 4.4 Mål Fra fag- og studieplanen for anvendt datateknologi heter det blant annet: Studentene skal på en selvstendig og systematisk måte utføre et praktisk prosjekt basert på en oppdragsgivers krav. Avhengig av oppgavens karakter skal studentene #!!#

16 6"#0--2,'-V-.# demonstrere at de kan anvende sine kunnskaper innen områder som for eksempel evaluering og analyse av datasystemer og brukerkrav, system- modellering og design, utvikling av brukergrensesnitt, brukertesting eller produktutvikling. De skal utarbeide grundig dokumentasjon for den problemstilling eller produkt de har valgt å arbeide med, og beskrive sin egen arbeidsprosess hensiktsmessig etter gitte standarder. (Fag- og studieplaner, 2009). Vi skal gjennom hele hovedprosjektet dokumentere den kunnskapen vi har tilegnet i løpet av utdanningen. Den kunnskapen vi har tilegnet oss skal brukes til å gjennomføre prosjektet vi har valgt. I tillegg skal vi tilegne oss ny kunnskap som er relevant for prosjektet. Det å til enhver tid holde seg oppdatert har også vært et mål. Dette både på grunn av IT generelt, men også fordi iphone er et relativt nytt produkt som stadig er i utvikling. Vi skal ha et profesjonelt samarbeid med oppdragsgiver og forholde oss til de tidsfrister som blir gitt. Det å planlegge, utvikle og ferdigstille et stort prosjekt blir en viktig del av oppgaven. Hele prosjektet skal presenteres på en mest mulig forståelig måte, både skriftlig gjennom prosjektrapporten og den muntlige presentasjonen. 4.5 Gruppen Ideen til oppgaven hadde gruppen selv. Ingen av oss hadde programmert en iphone applikasjon før. Før vi kontaktet Oslo Kino AS undersøkte vi litt rundt Apple sitt SDK (Software Developer Kit) for iphone. Vertøyet er gratis, det eneste man må gjøre er å registrere seg. Programmet er kun tilgjengelig for bruk i Apple sitt eget operativsystem OS X (OS X, 2010). #!(#

17 6"#0--2,'-V-.# Vi tok kontakt med Morten Valestrand (økonomidirektør hos Oslo Kino AS). Han likte ideen veldig godt og sa seg villig til å være med på oppgaven. Oslo Kino AS har vært veldig hjelpsomme under hele prosessen. Det vi trengte av hardware og software var tilgjengelig for oss. Mye av den teoretiske utviklingskunnskapen vi trengte hadde vi lært gjennom 2,5 års studier. Det vi måtte lære oss raskt var å programmere i Objective-C og å bruke verktøyene fra Apple. #!/#

18 N"#<&*W3X,3V4VY*3Z%-,-# 5. KRAVSPESIFIKASJONEN Hovedfunksjonen til vår iphone applikasjon skal være å kjøpe billetter hos Oslo Kino AS. Da det var vi som kom til oppdragsgiver med forslaget om å lage programmet sto vi veldig fritt i forhold til kravspesifikasjoner. Oppdragsgiver hadde i utgangspunktet ikke satt noen krav til hvilke funksjoner som skulle være med, men var med på diskusjoner og kom med forslag og ønsker. 5.1 Funksjonalitetskrav Prioritert Brukeren skal kunne: Velge film i dag Velge forestilling Velge type billett (voksen, barn, honnør) Velge antall billetter Velge dato Velge kinosted #!6#

19 N"#<&*W3X,3V4VY*3Z%-,-# Ikke prioriterte funksjoner I tillegg til det å bestille billetter var det en rekke andre funksjoner som var ønskelig å ta med. Dette var funksjoner som ikke hadde førsteprioritet, og som ikke var nødvendige for applikasjonens hovedfunksjon: Topp 5 eller 10 liste Lagre egne referansenummer Filmomtale med avisenes terningkast Bla gjennom filmplakatene Finne kino i nærheten (med veibeskrivelse) Se filmtrailere Betalingsfunksjon Velge seter 5.2 Visuelle designkrav Enkelhet (Ikke for mye informasjon, formålet er billettkjøp) Prototypen skal være så oversiktlig og enkel som mulig, uten at det går utover kvaliteten på selve applikasjonen. Gjenkjenning fra Oslo Kino AS sin nettside Fargene i applikasjonen skal gjenspeile Ved å gjøre dette vil brukeren enkelt dra kjensel på applikasjonen som en applikasjon fra Oslo Kino AS. Det skal også være likheter til nettsiden der det er hensiktsmessig å gjøre det. #!N#

20 N"#<&*W3X,3V4VY*3Z%-,-# Leselig for fargeblinde Prototypen skal være lesbar for fargeblinde. 8 % av menn og 0.3 % av kvinner er fargeblinde, og utgjør en stor del av befolkningen (Fargeblindhet, 2010). Det er derfor viktig å ta hensyn til denne gruppen. Dette er bilderesultatene fra en online test for å sjekke om nettsider, bilder og lignende kvalifiserer kravene for leselighet med tanke på de som er fargeblinde. (Vischeck, n.d.) 6HIJK#="!#G#)STKOUVHIJK#WM#JWLRMWIX#RX#SHPRMWIX#NKLL#XTKPPRU#YWOXKVIHPJQKLNYHILKO# Dette bildet er kjørt gjennom et filter for den vanligste type fargeblindhet. Dette er slik en fargeblind vil oppleve applikasjonen. All informasjon er synlig, det eneste som forsvinner for en fargeblind er den lilla fargen på navigasjonsbaren. Men på grunn av den høye kontrasten i tekst kontra bakgrunn er teksten like leselig. #!E#

21 N"#<&*W3X,3V4VY*3Z%-,-# 6HIJK#="(#G#)STKOUVHIJK#WM#YHIUMWIX#RX#RULWIK#NKLL#XTKPPRU#YWOXKVIHPJQKLNYHILKO# Bilde 5.2 viser valgt film og omtale. Dette bildet er også kjørt gjennom det samme filteret. Her igjen er all informasjon synlig. #!J#

22 N"#<&*W3X,3V4VY*3Z%-,-# 6HIJK#="/#G#)STKOUVHIJK#WM#MWIX#WM#VHIIKLLKO#RX#NKLKMWIXNIZNPHPX#NKLL#XTKPPRU#YWOXKVIHPJQKLNYHILKO# Skjermbildet for å velge antall billetter har all informasjon tilgjengelig etter at filteret er lagt på. Det som ikke er fullt leselig er salkartet på skjermbildet for valg av sitteplass. Rad og plass er indikert øverst i skjermbilde med tall som vist i bilde 5.3 (høyre). På denne måten kan også de som er fargeblinde se hvilken rad og sete de har valgt uten å måtte være avhengige av salkartet. #!M#

23 N"#<&*W3X,3V4VY*3Z%-,-# 5.3 Use Case scenario 6HIJK#="4#G#$HX[OKP#MHNKO#W\\IHSWNTRPKPN#YI]LJHWXOWU# Main success scenario for billettbestilling via iphone Aktør: Kunde Trigger: Kunde vil bestille billett på iphone Prebetingelse: kunden skal se på kino i dag 1. Kunden starter Appen 2. Appen vil vise en liste over filmer som går i dag 3. Kunden velger hvem film de har lyst å se på #!S#

24 N"#<&*W3X,3V4VY*3Z%-,-# 4. Appen viser info om valgt film: kino, ledige plasser og klokkeslett Appen viser også to knapper med omtale og trailer 5. Kunde velger sted, kino, og tid for ønskelig forestilling 6. Appen sender kunden videre til valg av antall billetter: voksen, barn og honnør 7. Kunden velger antall billetter i de riktige kategoriene 8. Appen henter salkart 9. Kunde velger seteplassering og trykker OK! 10. Appen viser en popup boks med valgt film, sted, tid og antall billetter Variasjoner 2a. Appen viser en liste over filmer som går i dag 2b. Kunden trykker velg dato på tab baren 2c. Appen viser en liste over dato, en uke i forveien 2d. Kunden velger en dato og trykker OK 2e. Appen sender kunden til punkt 1 2b. Kunden trykker på velg kino på tab baren 3. Appen viser en liste over filmer som går på valgt kino 3a. Kunden velger en film # (;#

25 N"#<&*W3X,3V4VY*3Z%-,-# 3b. Appen viser en liste over valgt, tid og ledige plasser 3c. Kunden tar et valg 3d. Appen setter kunden videre til punkt 6 7a. Kunden velger å ikke bestille noe billetter i de bestemte kategoriene og trykker neste 7b. Appen viser en popup boks der kunden får beskjed at antall billetter må spesifiseres 7c. Kunden trykker OK knappen for å bekrefte at beskjeden er oppfattet 7d. Appen sender kunden videre til punkt 6 2a. Appen viser en list over filmer som går i dag, I tillegg viser Appen fire tab knapper 2b. Kunden velger referanse på tab baren 3. Kunden får opp referanser på bestilte billetter 5.4 Utviklingen og endringene av kravspesifikasjon De prioriterte kravene vi satte opp i starten endret seg ikke underveis. Det vil si at det å velge film, forestilling, billetter og sitteplass ble ikke endret. Av de funksjonene som ikke var nødvendig for applikasjonen valgte vi å ta med tre i vår applikasjon. Den ene funksjonen var å kunne lese filmomtale. Her får man se filmplakat, lese filmfakta og omtale av filmen. Det vil være relativt enkelt å utvide denne siden med for eksempel avisenes terningkast. # (!#

26 N"#<&*W3X,3V4VY*3Z%-,-# Den andre funksjonen vi tok med var filmtrailer. Denne funksjonen ble ikke utviklet fullstendig, men kun med et visuelt eksempel på hvordan det kan gjøres. Den tredje funksjonen var lagring av referansenummer. Her lagres dato, film, forestilling og referansenummer. 5.5 Kravspesifikasjonen og den ferdige prototypen Den ferdige prototypen inneholder alle de prioriterte funksjonskrav som vi startet med. En viktig funksjon som ikke er med i applikasjonen er betalingsløsning. Dette er på grunn av manglende tekniske løsninger for betaling via mobiltelefoner per dags dato. Denne funksjonen er grundig omtalt i kapittel I en oppgave hvor man står så fritt som det vi har gjort kan det være vanskelig å holde fokus på de prioriterte funksjonskravene. Vi har ikke hatt en arbeidsgiver som har overvåket utviklingen og passet på at funksjonskravene har blitt fulgt. Dette kan gjøre det fristende å legge til mange andre funksjoner. Vi har klart å holde fokuset på applikasjonens primære funksjoner under hele prosjektperioden. # ((#

27 E"#D2*-2,..V-.#%.#+,5%',# 6. PLANLEGGING OG METODE I dette kapittelet vil vi starte med å utdype nyttigheten ved å planlegge. Deretter presentere hvilke verktøy, teknologier og utviklingsmetoder vi benyttet oss av. 6.1 Planlegging av prosjekt Det er viktig å planlegge, spesielt hvis tiden er knapp eller ressursene er begrenset. Som oftest er det først når kunden ikke er fornøyd eller frustrasjon over at alt er kaotisk, at man innser at man burde planlagt prosjektet bedre fra starten av. Ved å planlegge vil man gjøre alle de involverte oppmerksomme på hva som faktisk må gjøres for å nå det målet som er satt. Alle involverte vil får en felles oppfatning av arbeidet som skal utføres, hvordan alt er knyttet sammen, når resultatene vil bli klare og hvorfor tidsfrister må overholdes. På denne måten vil ikke enkelte arbeidsoppgaver oppfattes som andres ansvar eller bli startet for sent og man unngår bortkastet arbeid. Tiden er også en utfordring når man utfører et prosjekt. Med en plan får man også en basis man kan måle framdriften mot, for å oppdage avvik tidlig i prosessen eller for å oppdage urealistiske tidskrav. Både kommunikasjonen og forutsigbarheten blir forenklet i prosjektet når en plan foreligger. Prosjektplanen blir som en rettesnor for prosjektet og sikrer at det til en hver tid er i rute. (Wiggo, E., n.d.) # (/#

28 E"#D2*-2,..V-.#%.#+,5%',# 6.2 Fremdriftsplan og arbeidsplan En fremdriftsplan og en arbeidsplan er essensielt for at et prosjekt skal lykkes. Uten vil det være vanskelig å ha oversikt over hva som skal gjøres. Selv om oppdeling av arbeidet og fastsetting av estimatet var basert på antakelser hadde vi dette som noe vi kunne forholde oss til. Aktivitet Beskrivelse Frist Innledende Statusrapport Skal inneholde ønsker om type prosjekt og virksomhet, samt gruppemedlemmer Prosjektskisse Informasjon om prosjektet og arbeidsgiver Forprosjekt Prosjektdagbok Alt som blir gjort i løpet av prosjektet perioden, føres i dagboken Fortløpende Webside Opprette en webside for prosjektet Fortløpende Forprosjektrapport Beskrivelse av oppgaven Arbeidsplan Utdype hva som skal gjennomføres Fremdriftsplan Oversikt over tid som skal brukes på hver fase # (6#

29 E"#D2*-2,..V-.#%.#+,5%',# Samarbeidsavtale Lage en samarbeidsavtale med gruppen og arbeidsgiver Risikoanalyse Lage en risikoanalyse Kravspesifikasjon Datainnsamling Finne ut av behov, krav og ønsker hos oppdragsgiver Dataanalyse Analysere datainnsamling, finne begrensninger og muligheter Kravspesifikasjon Detaljert kravspesifikasjon på bakgrunn av dataanalysen Use Case Lage en liten Use Case modell av systemet Use Case beskrivelser Beskrivelser til Use Case modellen Læringsfase Innhente informasjon All stoff angående iphone programmering trengs ettersom det er et helt nytt for oss Fortløpende Xcode Lære seg iphone programmerings programmet og språket Fortløpende Hoveddel 1. Prototyping på ark Alle prototyper hvordan vi har lyst at programmet skal se ut # (N#

30 E"#D2*-2,..V-.#%.#+,5%',# Testing Intern testing innad i gruppen, sammenligner og setter sammen en prototype vi skal videreutvikle Elektronisk Prototyping Lage den prototypen vi ble enige i Verktøy: Powerpoint Testing Ekstern testing på brukere og arbeidsgiver, analysere testene og redigere prototypen Elektronisk prototyping Siste utgaven utvikles Testing Testes på brukere Analysere testresultatene Analyserer testene konstant og redigerer prototypen etter meningene til brukerne. Opprette tabeller til resultatene iphone App Programmere siste versjon av iphone Appen Teste iphone App Intern- og eksterntest Finpusse iphone App Redigere Appen basert på testen, finpusse kode Sluttdokumentasjon Kravspesifikasjon Skal også være med som sluttdokumentasjon # (E#

31 E"#D2*-2,..V-.#%.#+,5%',# Prosessdokumentasjon Forklare hvordan vi har brukt kravspesifikasjonen i arbeidet med produktet Produktdokumentasjon Forklare hvordan samsvaret er mellom kravspesifikasjonen og produkt Testdokumentasjon Vil inneholde de data vi har samlet inn under testperioden Brukerdokumentasjon Brukerguide til programmet Avslutte Prosjektrapport Endelig innlevering Presentasjon Powerpoint Hovedprosjektet skal fremføres, vi får 30 minutter til disposisjon og de siste ti minuttene skal avsettes til spørsmål Fremføring 17 juni kl # (J#

32 E"#D2*-2,..V-.#%.#+,5%',# 6HIJK#5"!#G#$HX[OKP#MHNKO#KL#.WPLLJHWXOWU# # (M#

33 E"#D2*-2,..V-.#%.#+,5%',# 6.3 Arbeidsmetoden I dette prosjektet har vi benyttet oss av eksplorativ, evolusjonær prototyping. Dette innebærer bruk av iterativ utvikling.# Det har blitt brukt lavnivå, mellomnivå og høynivå prototyping gjennom utviklingsprosessen. Disse er beskrevet i kapittel I tillegg har vi benyttet oss av kunnskaper og teori knyttet til HCI Human-Computer- Interaction (menneske maskin interaksjon). Iterativ utviklingsmetode Iterative utviklingsmetoder er grunnlaget for agile/smidige utviklingsmetoder. Disse utviklingsmetodene er sykliske metoder som så dagens lys fordi at utviklere hele tiden skulle ha muligheten til å gjøre endringer i et produkt. Som kjent vil en kunde sine krav ofte forandre seg under utviklingen av et produkt. Hvis man benytter seg av en iterativ utviklingsmetode er det ingen ting i veien for å gå tilbake til tidligere faser for å gjøre endringer, det er faktisk hele poenget. # (S#

Denne siden er blank med hensikt.

Denne siden er blank med hensikt. 1 Denne siden er blank med hensikt. PROSJEKT NR. Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo 2015 28 TILGJENGELIGHET Offentlig

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for informatikk. Transisjonsapp Ansvar for egen helse. Masteroppgave 60 poeng. Nora Svarverud Aasen

Universitetet i Oslo Institutt for informatikk. Transisjonsapp Ansvar for egen helse. Masteroppgave 60 poeng. Nora Svarverud Aasen Universitetet i Oslo Institutt for informatikk Transisjonsapp Ansvar for egen helse Masteroppgave 60 poeng Nora Svarverud Aasen 1. Mai, 2014 Nora Svarverud Aasen 2014 Transisjonsapp - Ansvar for egen helse

Detaljer

Bibliofil-appen er her

Bibliofil-appen er her Infobrev 2/2015 Over 100 deltakere var med på omvisning på Kjerringøy handelssted i forbindelse med Bibliofil brukermøte i Bodø i mai. Engasjerende guider og fint vårvær bidro til en fantastisk opplevelse.

Detaljer

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Textpilot og tilhørende materiell, symboler og grafikk er Include AS opphavsrett. Nuance talesynteser (Stine og Serena) er Nuance opphavsrett

Detaljer

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner TJENESTER Din komplette webpartner Våre tjenester TJENESTER Din webpartner CoreTrek har siden 2000 bygget opp unike webløsninger for våre kunder. Med vårt egenutviklede publiseringssystem CorePublish og

Detaljer

d mag Full fart til start Rekordholderen Forenkler frikortsøk Fjernet skjemaveldet

d mag Full fart til start Rekordholderen Forenkler frikortsøk Fjernet skjemaveldet d mag Et magasin fra DIPS ASA 1-2015 Full fart til start Rekordholderen SIDE 10-14 Forenkler frikortsøk SIDE 28-29 DIPS har heist sine spinnakere, og bruker alle tilgjengelige ressurser på å komplettere

Detaljer

Kapittel 1. Introduksjon

Kapittel 1. Introduksjon Kapittel 1 Introduksjon Læringsmål for dette kapitlet Etter å ha lest dette kapitlet skal du forstå hva et program er kjenne til lagmodellen for programvare på datamaskinen ha tilrettelagt datamaskinen

Detaljer

Hvordan kan interaktive tavler forbedre teoriundervisningen i den yrkesrettede opplæringen?

Hvordan kan interaktive tavler forbedre teoriundervisningen i den yrkesrettede opplæringen? Hvordan kan interaktive tavler forbedre teoriundervisningen i den yrkesrettede opplæringen? Et yrkesdidaktisk utviklingsprosjekt fra det praktisk-pedagogiske studiet ved Høgskolen i Akershus 2008-2010

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

9 RIMELIGE REGNSKAPS- PROGRAMMER

9 RIMELIGE REGNSKAPS- PROGRAMMER 9 RIMELIGE REGNSKAPS- PROGRAMMER Regnskap er slett ikke så vanskelig som mange tror, og det finnes et godt utvalg av rimelige og brukervennlige programmer som kan hjelpe små virksomheter med å holde oversikten

Detaljer

En kvalitativ studie av utvalgte bedrifters forhold til sosiale medier

En kvalitativ studie av utvalgte bedrifters forhold til sosiale medier Carin Pettersson Kristin Svendsen Prosjektoppgave ved Handelshøyskolen BI En kvalitativ studie av utvalgte bedrifters forhold til sosiale medier Eksamenskode og navn: MAN 29281 Flermedial ledelse Utleveringsdato:

Detaljer

Gevinster og kostnader ved implementering av et ERP-system

Gevinster og kostnader ved implementering av et ERP-system Gevinster og kostnader ved implementering av et ERP-system Masteravhandling våren 2013 Camilla Lothe Eltvik Studentnummer: 130875 Veileder: Ingunn Myrtveit Masteroppgave i økonomi og ledelse, spesialisering

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING Senter for IKT i utdanningen skal bidra til at IKT bidrar til økt kvalitet i utdanningen og bedre læringsutbytte og læringsstrategier for barn i barnehagene,

Detaljer

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I Figur 1 Velkommen til kurset Dette kommer til å bli en veldig intens dugnad Kurset går over 5 samlinger og sluttproduktet skal bli en forretningsplan Figur 2 Det dreier seg

Detaljer

Digital representasjon av norsk tegnspråk

Digital representasjon av norsk tegnspråk Finn Eilertsen Digital representasjon av norsk tegnspråk Hovedoppgave Oppdragsgiver: Møller kompetansesenter Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Detaljer

Fagskolen Tinius Olsen

Fagskolen Tinius Olsen Fagskolen Tinius Olsen PROSJEKTRAPPORT 2014: Trailer Anti Brake Av Utarbeidet av: Edin Abelseth Frode Fjøslid Simensen Kim Stian Næss Klasse: 2FBI Antall sider: 42 Vedlegg: 14 Innlevert dato: 02.06.2014

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM Randi Gunnerød, Trøndelag kompetansesenter BAKGRUNN FOR METODEN 3 Innledning 3 Spesialtilpasning for enkeltelever - eller allmenngyldige

Detaljer

Muligheter for bruk av ipad som hjelpemiddel for barn

Muligheter for bruk av ipad som hjelpemiddel for barn Muligheter for bruk av ipad som hjelpemiddel for barn Høgskolen i Sør- Trøndelag, avdeling for Helse og sosialfag, bachelor i ergoterapi, BET2010H, modul 17: prosjektrapport, 2013 Skrevet av: Thea Dihle,

Detaljer

BEHOVSDREVET INNOVASJON

BEHOVSDREVET INNOVASJON BEHOVSDREVET INNOVASJON 10 steg til innovasjon i helsesektoren Innhold 3 Introduksjon... 4 Hvem er dette ment for? 6 Hvorfor behovsdrevet innovasjon? 7 Dimensjoner innen behovsdrevet innovasjon 8 Ulike

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Tegn på god praksis Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Forord Dette er et hefte om skolevurderingsmetodikken slik den brukes av det nasjonale Veilederkorpset. Heftet

Detaljer

SAMSPILLET BRUKER OG SYSTEM EN USABILITY/BRUKERVENNLIGHETS- UNDERSØKELSE AV ET ELEKTRONISK TURNUS/VAKTPLANSYSTEM

SAMSPILLET BRUKER OG SYSTEM EN USABILITY/BRUKERVENNLIGHETS- UNDERSØKELSE AV ET ELEKTRONISK TURNUS/VAKTPLANSYSTEM SAMSPILLET BRUKER OG SYSTEM EN USABILITY/BRUKERVENNLIGHETS- UNDERSØKELSE AV ET ELEKTRONISK TURNUS/VAKTPLANSYSTEM Tema: Interaksjonen mellom et elektronisk turnus/vaktplansystem og ansvarlig bruker av systemet

Detaljer

CREW en kasseringsmanual for bibliotek Oversatt og tilrettelagt for norske forhold av Jannicke Røgler

CREW en kasseringsmanual for bibliotek Oversatt og tilrettelagt for norske forhold av Jannicke Røgler CREW en kasseringsmanual for bibliotek Oversatt og tilrettelagt for norske forhold av Jannicke Røgler OBS! Ikke endelig versjon!!! Buskerud fylkesbibliotek Drammen, våren 2011 CREW: En kasseringsmanual

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Bruk av IKT-verktøy som støtte til klinisk arbeid med kronisk syke pasienter - muligheter og utfordringer

Bruk av IKT-verktøy som støtte til klinisk arbeid med kronisk syke pasienter - muligheter og utfordringer Bruk av IKT-verktøy som støtte til klinisk arbeid med kronisk syke pasienter - muligheter og utfordringer Lars Gunnar Landrø Torbjørn Øvreness Helseinformatikk Innlevert: desember 2013 Hovedveileder: Eric

Detaljer

Forprosjektrapport. HMI Lab løsning for industriell IT Gruppe 21. Tor Arne Trogersen, Ajwan Mamshi, Karzan Salihi

Forprosjektrapport. HMI Lab løsning for industriell IT Gruppe 21. Tor Arne Trogersen, Ajwan Mamshi, Karzan Salihi Forprosjektrapport HMI Lab løsning for industriell IT Gruppe 21 Tor Arne Trogersen, Ajwan Mamshi, Karzan Salihi 17. januar 2014 1 Prosjektgruppen Tor Arne Torgersen Utdanner seg som dataingeniør, fordi

Detaljer

Skogeierkommunikasjon i en ny tid

Skogeierkommunikasjon i en ny tid ØF notatnr. 08/2011 Skogeierkommunikasjon i en ny tid Resultater fra fokusgruppeundersøkelsen av Vigdis M. Olsvik ØF notatnr. 08/2011 Skogeierkommunikasjon i en ny tid Resultater fra fokusgruppeundersøkelsen

Detaljer

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Grunnkurs for lærere Fronter Y10 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i volum Y10 av dette

Detaljer