HOVEDPROSJEKT. Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOVEDPROSJEKT. Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo"

Transkript

1

2 !

3 PROSJEKT NR. Gruppe 1 TILGJENGELIGHET Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo Telefon: Telefaks: HOVEDPROSJEKT HOVEDPROSJEKTETS TITTEL iphone App for Oslo Kino AS DATO 31. mai 2010 ANTALL SIDER / BILAG 127 / 17 PROSJEKTDELTAKERE Gøran Sørensen Ingve Vikan Sund Steffen O. Møller-Nielsen Jan B. Geronimo INTERN VEILEDER Kirsten Ribu OPPDRAGSGIVER Oslo Kino AS KONTAKTPERSON Morten Valestrand SAMMENDRAG Dette prosjektet omhandler design, prototyping og produktutvikling av en iphone applikasjon for Oslo Kino AS. Målet med oppgaven var å utvikle en prototype der Oslo Kino AS overtar kildekoden med mulighet for å videreutvikle og ferdigstille applikasjonen selv. Kravene til applikasjonen var at man skal på en så enkel som mulig måte kjøpe billetter til forestillinger hos Oslo Kino AS. Utviklingen av denne applikasjonen har skjedd ved bruk av jevnlige brukertester og prototyping. Prototypene har både vært utviklet på papir og digitalt. Alle brukertestene ble utført på de digitale prototypene. Under utviklingen av prototypen sammenlignet gruppen sin egen applikasjon mot liknende applikasjoner som Filmweb og ikino. På grunnlag av disse sammenligningene ble mange av våre utviklingsvalg tatt. Prosjektet er utviklet med den kunnskapen gruppen har tilegnet seg i løpet av utdanningen. Gruppen har også anskaffet ny kunnskap i form av programmeringsevner for mobile programmer, og videreutvikling av kunnskaper om prototyping og prosjektarbeid. 3 STIKKORD iphone, Xcode, Prototype

4 !

5 !"#$%&%&'# 1. FORORD Dette er en rapport for vårt hovedprosjekt i Anvendt datateknologi ved Høgskolen i Oslo. Anvendt datateknologi er en 3 årig Bachelorgrad som ligger under Ingeniørutdanningen. Målet med denne oppgaven var å utvikle en applikasjon for iphone. Basert på kunnskap vi har opparbeidet oss gjennom 3 års utdanning har vi utviklet en prototype for billettbestilling til Oslo Kino AS sine forestillinger. Det var gruppen som kontaktet Oslo Kino AS med ideen til dette hovedprosjektet. Da Oslo Kino AS ikke hadde noen egne krav til en iphone applikasjon utformet gruppen og kontaktpersonen hos Oslo Kino AS en kravspesifikasjon sammen. Utover dette har gruppen stått relativt fritt i forhold til utvikling av applikasjonen. Vi har blitt tatt vel i mot hos Oslo Kino AS, og vi ønsker å takke økonomidirektør Morten Valestrand ved Oslo Kino AS for et godt samarbeid. Vi ønsker å takke førstelektor Kirsten Ribu ved Høgskolen i Oslo for god veiledning med konkrete og konstruktive tilbakemeldinger under hele prosjektperioden. Oslo, 31. mai 2010 Gøran Sørensen Steffen O. Møller-Nielsen Ingve Vikan Sund Jan B. Geronimo #!#

6 ("#)*++,-'&*.# 2. SAMMENDRAG Dette prosjektet omhandler design, prototyping og produktutvikling av en iphone applikasjon for Oslo Kino AS. Oslo Kino AS er en bedrift som har eksistert siden 1. januar I nyere tid har de som de aller fleste bedrifter åpnet for handel via Internett. Nå ønsker Oslo Kino AS også å være tilgjengelig på mobile plattformer da dette er en voksende trend. Mobiltelefoner har eksistert siden midten av 1950 tallet. I 1992 ble det lansert digitale mobiltelefoner. iphone ble lansert i juli Den har raskt blitt en av de mer populære smarttelefonene på markedet, og det finnes per dags dato ca applikasjoner til iphone. Målet med oppgaven var å utvikle en prototype der Oslo Kino AS overtar kildekoden med mulighet for å videreutvikle og ferdigstille applikasjonen selv. Kravene til applikasjonen var at man på en så enkel som mulig måte skal kunne kjøpe billetter til forestillinger hos Oslo Kino AS. Utviklingen av denne applikasjonen har skjedd ved bruk av jevnlige brukertester og prototyping. Prototypene har både vært utviklet på papir og digitalt. Alle brukertestene ble utført på de digitale prototypene. Under utviklingen av prototypen sammenlignet gruppen sin egen applikasjon mot liknende applikasjoner som Filmweb og ikino. På grunnlag av disse sammenligningene ble mange av våre utviklingsvalg tatt. De tekniske utfordringene lå i blant annet betalingsløsningen. Betaling med kredittkort via mobiltelefoner er relativt nytt, og gruppen har derfor presentert mulige løsninger for dette i rapporten. Det har blitt hentet inn informasjon om forskjellige betalingsløsninger for mobil som kan benyttes i denne applikasjonen. # (#

7 ("#)*++,-'&*.# En annen utfordring var setevalgløsningen. Denne løsningen må kommunisere med en server. Da Oslo Kino AS ikke har tilpasset serveren sin for mobiltelefoner, fant gruppen det unyttig å fokusere på denne funksjonen. Mulige løsninger er diskutert. Den siste prototypen oppfyller de mål og krav som ble satt i starten av prosjektet. Det er også diskutert veien videre for fullføring av applikasjonen. Prosjektet er utviklet med den kunnskapen gruppen har tilegnet seg i løpet av utdanningen. Gruppen har også anskaffet ny kunnskap i form av programmeringsevner for mobile programmer, og videreutvikling av kunnskaper om prototyping og prosjektarbeid. # /#

8 /"#0--1%2'34%&5,.-,23,# 3. INNHOLDSFORTEGNELSE!!"#$%&%&'#!# ("#)*++,-'&*.# (# /"#0--1%2')$%&3,.-,2),# 4# 4"#0--2,'-0-.# 5# 4"!#2033#10)3%&0,#%+#+%6023,2,$%-,&#%.#071%-,# 5# 4"(#%+#6,'&0$3,-# 8# 4"/#'*.,-)#)039*):%-# ;# 6"/"!#789:0#!;# 6"/"(#<9)7=>?778#!!# 4"4#+<2#!!# 4"=#.&977,-#!(# ="#>&*?)7,)0$0>*):%-,-#!4# ="!#$9->):%-*203,3)>&*?#!4# ="(#?0)9,22,#',)0.->&*?#!=# ="4#93?0>20-.,-#%.#,-'&0-.,-,#*?#>&*?)7,)0$0>*):%-# (!# ="=#>&*?)7,)0$0>*):%-,-#%.#',-#$,&'0.,#7&%3%3A7,-# ((# 5"#72*-2,..0-.#%.#+,3%',# (/# 5"!#72*-2,..0-.#*?#7&%):,>3# (/# 5"(#$&,+'&0$3)72*-#%.#*&6,0')72*-# (4# 5"/#*&6,0')+,3%',-# (;# E"/"!#FG0# /(# E"/"(#D:9797?D8# //# 5"4#*&6,0')?,&>3BA#%.#93?0>20-.)3,>-%2%.0# /C# /J# E"6"(#K7C0<L0>A)78<>9L9A0# /M# E"6"/#79KGF#78<>9L9A0# 6(# 5"=#7&%):,>3%&.*-0),&0-.# 4/# C"#7&%3%3A70-.# 4=# C"!#7&%3%3A7,#D!# 4C# C"(#7&%3%3A7,#D(# =/# C"/#7&%3%3A7,#D/# 5E# C"4#7&%3%3A7,#D4# 5/# 8"#3,)30-.# CE# # 6#

9 /"#0--1%2'34%&5,.-,23,# 8"!#3,)3%77),33# CE# 8"(#3,)37,&)%-,&# C(# 8"("!#*-3*22#3,)37,&)%-,&# C/# 8"/#$&,+.*-.)+<3,# C=# 8"4#7,&)%-?,&-# C5# 8"=#3,)3&,)923*3,&# CC# M"N"!#$I:)78#78)7#O#K7$I:7#DP#D:9797?D8#Q(# JJ# JM# M!# 8"5#%77)9++,&0-.#*?#3,)3,-,# 8=# ;"#,?*29,&0-.# 8C#!E"#'0)>9):%-# ;/#!E"!#7&%3%3A7,-,# ;/#!;"!"!#H87BL0>A)LI)>0>A# S6#!;"!"(#:8$8:B>)8LI)>0>A# SJ#!;"!"/#)878CBLA)LI)>0>A# SM#!;"!"6#$0LTDLB<B78:# B"!#D:9)R8<7B>)CB:)<B:7#!(M# B"(#:0)0<9$B<79:8:#!(S# B"6#)DI:)TPL)B:<#H:K<8:78)7#!#!/J# B"N#)DI:)TPL)B:<#H:K<8:78)7#(#!/S# B"E#)DI:)TPL)B:<#H:K<8:78)7#/#!6(# # # # # N#

10 6"#0--2,'-V-.# 4. INNLEDNING Denne innledningen inneholder bakgrunnsinformasjon for prosjektet vårt. Her presenteres oppdragsgiver, gruppen og formålet med oppgaven. 4.1 Litt historie om mobiltelefoner og iphone Mobiltelefoner har eksistert siden midten av 1950-tallet, og det første mobiltelefonnettet i Norge ble opprettet i Omkring 1992 ble det lansert digitale mobiltelefoner i markedet, og Europa gikk inn i andre generasjons mobiltelefoni (2G). Standarden GSM ga grunnlag for mobiltelefoner som kan både ringes med (taletelefoni) og brukes til å sende og motta tekstbeskjeder, såkalte SMS (forkortelse for Short Message Services). Med innføring av GSM-nettet begynte mobile telefonapparater å få en overkommelig pris og størrelse for de fleste. Da tredje generasjons mobiltelefoni (UMTS) ble utbygd fra omkring 2001, ble det også mulig å overføre større mengder data via mobiltelefoner. (Mobiltelefon, n.d.) Apple presenterte sin iphone første gang under Macworld Conference & Expo 9. januar 2007, og den ble lansert 29. juli 2007 i USA. I Norge ble telefonen lansert 11. juli Den kjennetegnes ved den store, trykkfølsomme skjermen den betjenes med, og den har kun én fysisk knapp på forsiden. ##6HIJK#4"!#G#6HIJKL#MHNKO#KP#H7QRPK# # E#

11 6"#0--2,'-V-.# Telefonen betjenes ved å berøre korresponderende ikon(er) på skjermen med en eller flere fingre. I tillegg til å være en vanlig mobiltelefon har den også funksjoner som EDGE, mobilkamera, nettleser, push e-post, og bevegelsessensor. Støtte for trådløst nettverk (802.11b/g) og Bluetooth 2.0 er også inkludert. iphone 3G, den nest nyeste versjonen av telefonen, har i tillegg støtte for 3G og Assistert GPS. ipod er også en del av telefonen. (iphone, n.d.) 1. november 2007 ble iphone kåret til årets oppfinnelse av det amerikanske magasinet Time (Invention of the year: The iphone, 2007). I Norge i dag er det registrert omtrent iphoner i aktivt bruk. Ettersom tallene har et lite etterslep er det grunn til å tro at antall registrerte iphoner når om kort tid. Da vil omtrent hver tiende telefon i norske lommer være en iphone. (Bjørndal, B. 2010) Om Apps Det er blitt lagd enormt mange programmer til iphone siden Apple første gang lanserte den. Apple har laget en egen nettbasert butikk for disse applikasjonene som kalles App Store. Her kan utviklere få lagt ut sine applikasjoner. Noen av applikasjonene er gratis, andre må man betale for. Denne butikken har blitt er stor suksess. En av grunnene til at iphone er blitt så populær er de endeløse mulighetene i forhold til applikasjoner. Du kan skreddersy din egen telefon med de funksjonene du ønsker, og bare fantasien setter grenser i forhold til hva disse applikasjonene kan gjøre. Den 20. mars 2010 var det over applikasjoner tilgjengelig som har blitt lastet ned over 3 billioner ganger. (App Store, n.d.) App Store ble åpnet 10. juli # J#

12 6"#0--2,'-V-.# 4.2 Om bedriften Oslo Kino AS (tidligere Oslo Kinematografer AS) har vært en del av Oslos kulturtilbud siden 1926 og er Norges desidert største kinovirksomhet. Mye historie ligger bak byens kinematografer, og her er noen av de større hendelsene som har hendt i Oslos kinohistorie (Historikk, n.d.): Den 1. januar 1926 overtok Oslo kinematografer alle kinoene innenfor Oslos grenser, og det ble en helkommunal kinobedrift. I 1931 var det premiere på Norges første lydfilm, Den store barnedåpen. I 1951 ble det satt besøksrekord ved kinoene: besøkende. Cinemascope ble innført i I 1960 fikk Colosseum en 70 mm filmframviser. Under 50 års feiringen i 1976 ble det arrangert jubileumsforestillinger og utstillinger for å markere jubileet. I 1992 ble det innført databasert billettbestilling. Egen Internettside kom i 1997 og ble totalt redesignet høsten Bestilling via nett ble lansert i I 2007 byttet Oslo kinematografer AS navn til Oslo Kino AS. November samme år ble nytt billettsystem innført. 21. november 2008: Åpning av Ringen kino. Nordens første heldigitale kino med seks saler. # M#

13 6"#0--2,'-V-.# Oslo Kino AS har årlig ca. 2,3 millioner besøkende. Antall ansatte i dag er rundt 240, og bedriften har en omsetning på ca. 280 millioner kroner. De har totalt 8 kinoer i Oslo med til sammen 32 saler. 31. desember 2009 overtok Oslo Kino AS 100% eierskap i Norsk Kinodrift AS. Norsk Kinodrift AS driver kinoer i Asker, Askim, Halden, Horten, Hønefoss, Kristiansund, Sarpsborg og Verdal. Oslo Kino AS er heleid av Oslo Kommune og legger vekt på å tilby et så bredt spekter av norsk og internasjonal film som mulig. (Oslo Kino AS, n.d.) 4.3 Dagens situasjon I dag foregår kjøp av billetter på Internett eller på selve kinoen. For å hente billetter kjøpt på Internett finnes det selvbetjeningsautomater på hver enkelt kino. For øyeblikket holder Oslo Kino AS på å videreutvikle et nytt system for disse automatene, der man etter hvert vil kunne kjøpe billetter på automatene. Se for deg at du sitter på en kafé og leser avisen. I kinooversikten leser du om en film du gjerne vil se. Du vil gjerne sjekke om det er ledige plasser der og da. Dette scenarioet er en av motivasjonene for utviklingen av denne Appen: det å når som helst, hvor som helst kunne sjekke forestillinger, se ledige plasser og kjøpe billetter hos Oslo Kino AS. Da vi startet på prosjektet var det ingen lignende norske applikasjoner. Det fantes en del utenlandske applikasjoner for kinoprogram, filmfakta og omtaler. I løpet av tiden vi jobbet med prosjektet ble det lansert applikasjoner som lignet vår. Først ut i Norge var ikino. Her kan man finne kinoprogram, omtaler og anmeldelser. Det er også mulig å gi egne terningkast på filmene. Den andre applikasjonen som ble lansert i Norge ligger svært tett opp til det vi har utviklet. Denne er utviklet av Filmweb, og applikasjonen bærer det samme navnet. Her # S#

14 6"#0--2,'-V-.# finner man kinoprogram for flere norske byer. Man kan blant annet lese omtaler og se filmtrailere. I tillegg er det mulig å kjøpe billetter hos de kinoene som tillater kjøp via mobiltelefon. Kjøp er ikke en integrert del av applikasjonen, men man blir viderekoblet til en eksisterende nettløsning for hver enkelt kino Teori Apple har laget et eget Software Developer Kit (forkortes SDK) for iphone (Apple, n.d). Dette består av flere programmer. Hovedprogrammet hvor programmeringen skjer heter Xcode. Dette er et relativt omfattende program som det tok mye tid å lære seg og sette seg godt inn i. Å registrere seg og laste ned Apples SDK for iphone er gratis. Da får man laget programmer og testet dem ut på en iphone Simulator. Men hvis man vil ha applikasjonene sine på App store, eller teste de ut på egen iphone må man betale for det. Dette kostet per mai 2010 $ 99 i året. Høgskolen i Oslo registrerte seg slik at vi fikk muligheten for å teste ut applikasjonen på våre telefoner. Programmeringsspråket som brukes er Objective-C. Dette er en liten utvidelse av ANSI C. Dette er et språk som ingen i gruppa før hadde brukt, og som vi ble nødt til å lære oss. For å lære oss dette kjøpte vi inn teoribøker. Vi hadde også veldig god nytte av podcasts fra Stanford University. Disse podcastene er noe vi kan anbefale om man ønsker å lære om iphone programmering. I tillegg til Xcode er det brukt to støtteprogrammer. Dette er iphone Simulator som brukes for å simulere en telefon og kjøre programmer på en datamaskin. Interface Builder er et støtteprogram som brukes for å lage grafisk brukergrensesnitt. #!;#

15 6"#0--2,'-V-.# Kost/nytte Oslo Kino AS ønsker at de fleste av sine kunder kjøper billetter på Internett. De har blant annet fjernet sine billettluker slik at man nå må kjøpe billettene i kiosken. Med en slik applikasjonen vil det forhåpentligvis bli flere som kjøper billetter på forhånd. Statistikk vi har fått tilgang til fra Oslo Kino AS viser at i 2009 var det i gjennomsnitt 48% som kjøpte billetten via Internett. Det vil si at 52% kjøpte billett på kinoen. Ut i fra dette ser vi at det er mulig å få enda flere til å forhåndskjøpe sine billetter. Med en iphone applikasjon vil det bli enklere for folk på farta å bestille billetter før man ankommer kinoen. En slik applikasjon vil også tilføre Oslo Kino AS en reklameeffekt da den vil vises i App Store i itunes. Hvis applikasjonen i tillegg får mange nok nedlastninger vil den havne på topplista og det vil føre til økt publisitet for Oslo Kino AS Definering av oppgaven Fokuset i dette prosjektet ligger på applikasjoner til smarttelefonen iphone, der vi skal utvikle en prototype for bestilling av kinobillett til Oslo Kino AS sine kinovisninger i Oslo. Man vil da med andre ord kunne velge film, bestille og betale for kinobilletter direkte på en iphone, uten å måtte gå via Oslo Kino AS sine nettsider eller en kinokiosk. 4.4 Mål Fra fag- og studieplanen for anvendt datateknologi heter det blant annet: Studentene skal på en selvstendig og systematisk måte utføre et praktisk prosjekt basert på en oppdragsgivers krav. Avhengig av oppgavens karakter skal studentene #!!#

16 6"#0--2,'-V-.# demonstrere at de kan anvende sine kunnskaper innen områder som for eksempel evaluering og analyse av datasystemer og brukerkrav, system- modellering og design, utvikling av brukergrensesnitt, brukertesting eller produktutvikling. De skal utarbeide grundig dokumentasjon for den problemstilling eller produkt de har valgt å arbeide med, og beskrive sin egen arbeidsprosess hensiktsmessig etter gitte standarder. (Fag- og studieplaner, 2009). Vi skal gjennom hele hovedprosjektet dokumentere den kunnskapen vi har tilegnet i løpet av utdanningen. Den kunnskapen vi har tilegnet oss skal brukes til å gjennomføre prosjektet vi har valgt. I tillegg skal vi tilegne oss ny kunnskap som er relevant for prosjektet. Det å til enhver tid holde seg oppdatert har også vært et mål. Dette både på grunn av IT generelt, men også fordi iphone er et relativt nytt produkt som stadig er i utvikling. Vi skal ha et profesjonelt samarbeid med oppdragsgiver og forholde oss til de tidsfrister som blir gitt. Det å planlegge, utvikle og ferdigstille et stort prosjekt blir en viktig del av oppgaven. Hele prosjektet skal presenteres på en mest mulig forståelig måte, både skriftlig gjennom prosjektrapporten og den muntlige presentasjonen. 4.5 Gruppen Ideen til oppgaven hadde gruppen selv. Ingen av oss hadde programmert en iphone applikasjon før. Før vi kontaktet Oslo Kino AS undersøkte vi litt rundt Apple sitt SDK (Software Developer Kit) for iphone. Vertøyet er gratis, det eneste man må gjøre er å registrere seg. Programmet er kun tilgjengelig for bruk i Apple sitt eget operativsystem OS X (OS X, 2010). #!(#

17 6"#0--2,'-V-.# Vi tok kontakt med Morten Valestrand (økonomidirektør hos Oslo Kino AS). Han likte ideen veldig godt og sa seg villig til å være med på oppgaven. Oslo Kino AS har vært veldig hjelpsomme under hele prosessen. Det vi trengte av hardware og software var tilgjengelig for oss. Mye av den teoretiske utviklingskunnskapen vi trengte hadde vi lært gjennom 2,5 års studier. Det vi måtte lære oss raskt var å programmere i Objective-C og å bruke verktøyene fra Apple. #!/#

18 N"#<&*W3X,3V4VY*3Z%-,-# 5. KRAVSPESIFIKASJONEN Hovedfunksjonen til vår iphone applikasjon skal være å kjøpe billetter hos Oslo Kino AS. Da det var vi som kom til oppdragsgiver med forslaget om å lage programmet sto vi veldig fritt i forhold til kravspesifikasjoner. Oppdragsgiver hadde i utgangspunktet ikke satt noen krav til hvilke funksjoner som skulle være med, men var med på diskusjoner og kom med forslag og ønsker. 5.1 Funksjonalitetskrav Prioritert Brukeren skal kunne: Velge film i dag Velge forestilling Velge type billett (voksen, barn, honnør) Velge antall billetter Velge dato Velge kinosted #!6#

19 N"#<&*W3X,3V4VY*3Z%-,-# Ikke prioriterte funksjoner I tillegg til det å bestille billetter var det en rekke andre funksjoner som var ønskelig å ta med. Dette var funksjoner som ikke hadde førsteprioritet, og som ikke var nødvendige for applikasjonens hovedfunksjon: Topp 5 eller 10 liste Lagre egne referansenummer Filmomtale med avisenes terningkast Bla gjennom filmplakatene Finne kino i nærheten (med veibeskrivelse) Se filmtrailere Betalingsfunksjon Velge seter 5.2 Visuelle designkrav Enkelhet (Ikke for mye informasjon, formålet er billettkjøp) Prototypen skal være så oversiktlig og enkel som mulig, uten at det går utover kvaliteten på selve applikasjonen. Gjenkjenning fra Oslo Kino AS sin nettside Fargene i applikasjonen skal gjenspeile Ved å gjøre dette vil brukeren enkelt dra kjensel på applikasjonen som en applikasjon fra Oslo Kino AS. Det skal også være likheter til nettsiden der det er hensiktsmessig å gjøre det. #!N#

20 N"#<&*W3X,3V4VY*3Z%-,-# Leselig for fargeblinde Prototypen skal være lesbar for fargeblinde. 8 % av menn og 0.3 % av kvinner er fargeblinde, og utgjør en stor del av befolkningen (Fargeblindhet, 2010). Det er derfor viktig å ta hensyn til denne gruppen. Dette er bilderesultatene fra en online test for å sjekke om nettsider, bilder og lignende kvalifiserer kravene for leselighet med tanke på de som er fargeblinde. (Vischeck, n.d.) 6HIJK#="!#G#)STKOUVHIJK#WM#JWLRMWIX#RX#SHPRMWIX#NKLL#XTKPPRU#YWOXKVIHPJQKLNYHILKO# Dette bildet er kjørt gjennom et filter for den vanligste type fargeblindhet. Dette er slik en fargeblind vil oppleve applikasjonen. All informasjon er synlig, det eneste som forsvinner for en fargeblind er den lilla fargen på navigasjonsbaren. Men på grunn av den høye kontrasten i tekst kontra bakgrunn er teksten like leselig. #!E#

21 N"#<&*W3X,3V4VY*3Z%-,-# 6HIJK#="(#G#)STKOUVHIJK#WM#YHIUMWIX#RX#RULWIK#NKLL#XTKPPRU#YWOXKVIHPJQKLNYHILKO# Bilde 5.2 viser valgt film og omtale. Dette bildet er også kjørt gjennom det samme filteret. Her igjen er all informasjon synlig. #!J#

22 N"#<&*W3X,3V4VY*3Z%-,-# 6HIJK#="/#G#)STKOUVHIJK#WM#MWIX#WM#VHIIKLLKO#RX#NKLKMWIXNIZNPHPX#NKLL#XTKPPRU#YWOXKVIHPJQKLNYHILKO# Skjermbildet for å velge antall billetter har all informasjon tilgjengelig etter at filteret er lagt på. Det som ikke er fullt leselig er salkartet på skjermbildet for valg av sitteplass. Rad og plass er indikert øverst i skjermbilde med tall som vist i bilde 5.3 (høyre). På denne måten kan også de som er fargeblinde se hvilken rad og sete de har valgt uten å måtte være avhengige av salkartet. #!M#

23 N"#<&*W3X,3V4VY*3Z%-,-# 5.3 Use Case scenario 6HIJK#="4#G#$HX[OKP#MHNKO#W\\IHSWNTRPKPN#YI]LJHWXOWU# Main success scenario for billettbestilling via iphone Aktør: Kunde Trigger: Kunde vil bestille billett på iphone Prebetingelse: kunden skal se på kino i dag 1. Kunden starter Appen 2. Appen vil vise en liste over filmer som går i dag 3. Kunden velger hvem film de har lyst å se på #!S#

24 N"#<&*W3X,3V4VY*3Z%-,-# 4. Appen viser info om valgt film: kino, ledige plasser og klokkeslett Appen viser også to knapper med omtale og trailer 5. Kunde velger sted, kino, og tid for ønskelig forestilling 6. Appen sender kunden videre til valg av antall billetter: voksen, barn og honnør 7. Kunden velger antall billetter i de riktige kategoriene 8. Appen henter salkart 9. Kunde velger seteplassering og trykker OK! 10. Appen viser en popup boks med valgt film, sted, tid og antall billetter Variasjoner 2a. Appen viser en liste over filmer som går i dag 2b. Kunden trykker velg dato på tab baren 2c. Appen viser en liste over dato, en uke i forveien 2d. Kunden velger en dato og trykker OK 2e. Appen sender kunden til punkt 1 2b. Kunden trykker på velg kino på tab baren 3. Appen viser en liste over filmer som går på valgt kino 3a. Kunden velger en film # (;#

25 N"#<&*W3X,3V4VY*3Z%-,-# 3b. Appen viser en liste over valgt, tid og ledige plasser 3c. Kunden tar et valg 3d. Appen setter kunden videre til punkt 6 7a. Kunden velger å ikke bestille noe billetter i de bestemte kategoriene og trykker neste 7b. Appen viser en popup boks der kunden får beskjed at antall billetter må spesifiseres 7c. Kunden trykker OK knappen for å bekrefte at beskjeden er oppfattet 7d. Appen sender kunden videre til punkt 6 2a. Appen viser en list over filmer som går i dag, I tillegg viser Appen fire tab knapper 2b. Kunden velger referanse på tab baren 3. Kunden får opp referanser på bestilte billetter 5.4 Utviklingen og endringene av kravspesifikasjon De prioriterte kravene vi satte opp i starten endret seg ikke underveis. Det vil si at det å velge film, forestilling, billetter og sitteplass ble ikke endret. Av de funksjonene som ikke var nødvendig for applikasjonen valgte vi å ta med tre i vår applikasjon. Den ene funksjonen var å kunne lese filmomtale. Her får man se filmplakat, lese filmfakta og omtale av filmen. Det vil være relativt enkelt å utvide denne siden med for eksempel avisenes terningkast. # (!#

26 N"#<&*W3X,3V4VY*3Z%-,-# Den andre funksjonen vi tok med var filmtrailer. Denne funksjonen ble ikke utviklet fullstendig, men kun med et visuelt eksempel på hvordan det kan gjøres. Den tredje funksjonen var lagring av referansenummer. Her lagres dato, film, forestilling og referansenummer. 5.5 Kravspesifikasjonen og den ferdige prototypen Den ferdige prototypen inneholder alle de prioriterte funksjonskrav som vi startet med. En viktig funksjon som ikke er med i applikasjonen er betalingsløsning. Dette er på grunn av manglende tekniske løsninger for betaling via mobiltelefoner per dags dato. Denne funksjonen er grundig omtalt i kapittel I en oppgave hvor man står så fritt som det vi har gjort kan det være vanskelig å holde fokus på de prioriterte funksjonskravene. Vi har ikke hatt en arbeidsgiver som har overvåket utviklingen og passet på at funksjonskravene har blitt fulgt. Dette kan gjøre det fristende å legge til mange andre funksjoner. Vi har klart å holde fokuset på applikasjonens primære funksjoner under hele prosjektperioden. # ((#

27 E"#D2*-2,..V-.#%.#+,5%',# 6. PLANLEGGING OG METODE I dette kapittelet vil vi starte med å utdype nyttigheten ved å planlegge. Deretter presentere hvilke verktøy, teknologier og utviklingsmetoder vi benyttet oss av. 6.1 Planlegging av prosjekt Det er viktig å planlegge, spesielt hvis tiden er knapp eller ressursene er begrenset. Som oftest er det først når kunden ikke er fornøyd eller frustrasjon over at alt er kaotisk, at man innser at man burde planlagt prosjektet bedre fra starten av. Ved å planlegge vil man gjøre alle de involverte oppmerksomme på hva som faktisk må gjøres for å nå det målet som er satt. Alle involverte vil får en felles oppfatning av arbeidet som skal utføres, hvordan alt er knyttet sammen, når resultatene vil bli klare og hvorfor tidsfrister må overholdes. På denne måten vil ikke enkelte arbeidsoppgaver oppfattes som andres ansvar eller bli startet for sent og man unngår bortkastet arbeid. Tiden er også en utfordring når man utfører et prosjekt. Med en plan får man også en basis man kan måle framdriften mot, for å oppdage avvik tidlig i prosessen eller for å oppdage urealistiske tidskrav. Både kommunikasjonen og forutsigbarheten blir forenklet i prosjektet når en plan foreligger. Prosjektplanen blir som en rettesnor for prosjektet og sikrer at det til en hver tid er i rute. (Wiggo, E., n.d.) # (/#

28 E"#D2*-2,..V-.#%.#+,5%',# 6.2 Fremdriftsplan og arbeidsplan En fremdriftsplan og en arbeidsplan er essensielt for at et prosjekt skal lykkes. Uten vil det være vanskelig å ha oversikt over hva som skal gjøres. Selv om oppdeling av arbeidet og fastsetting av estimatet var basert på antakelser hadde vi dette som noe vi kunne forholde oss til. Aktivitet Beskrivelse Frist Innledende Statusrapport Skal inneholde ønsker om type prosjekt og virksomhet, samt gruppemedlemmer Prosjektskisse Informasjon om prosjektet og arbeidsgiver Forprosjekt Prosjektdagbok Alt som blir gjort i løpet av prosjektet perioden, føres i dagboken Fortløpende Webside Opprette en webside for prosjektet Fortløpende Forprosjektrapport Beskrivelse av oppgaven Arbeidsplan Utdype hva som skal gjennomføres Fremdriftsplan Oversikt over tid som skal brukes på hver fase # (6#

29 E"#D2*-2,..V-.#%.#+,5%',# Samarbeidsavtale Lage en samarbeidsavtale med gruppen og arbeidsgiver Risikoanalyse Lage en risikoanalyse Kravspesifikasjon Datainnsamling Finne ut av behov, krav og ønsker hos oppdragsgiver Dataanalyse Analysere datainnsamling, finne begrensninger og muligheter Kravspesifikasjon Detaljert kravspesifikasjon på bakgrunn av dataanalysen Use Case Lage en liten Use Case modell av systemet Use Case beskrivelser Beskrivelser til Use Case modellen Læringsfase Innhente informasjon All stoff angående iphone programmering trengs ettersom det er et helt nytt for oss Fortløpende Xcode Lære seg iphone programmerings programmet og språket Fortløpende Hoveddel 1. Prototyping på ark Alle prototyper hvordan vi har lyst at programmet skal se ut # (N#

30 E"#D2*-2,..V-.#%.#+,5%',# Testing Intern testing innad i gruppen, sammenligner og setter sammen en prototype vi skal videreutvikle Elektronisk Prototyping Lage den prototypen vi ble enige i Verktøy: Powerpoint Testing Ekstern testing på brukere og arbeidsgiver, analysere testene og redigere prototypen Elektronisk prototyping Siste utgaven utvikles Testing Testes på brukere Analysere testresultatene Analyserer testene konstant og redigerer prototypen etter meningene til brukerne. Opprette tabeller til resultatene iphone App Programmere siste versjon av iphone Appen Teste iphone App Intern- og eksterntest Finpusse iphone App Redigere Appen basert på testen, finpusse kode Sluttdokumentasjon Kravspesifikasjon Skal også være med som sluttdokumentasjon # (E#

31 E"#D2*-2,..V-.#%.#+,5%',# Prosessdokumentasjon Forklare hvordan vi har brukt kravspesifikasjonen i arbeidet med produktet Produktdokumentasjon Forklare hvordan samsvaret er mellom kravspesifikasjonen og produkt Testdokumentasjon Vil inneholde de data vi har samlet inn under testperioden Brukerdokumentasjon Brukerguide til programmet Avslutte Prosjektrapport Endelig innlevering Presentasjon Powerpoint Hovedprosjektet skal fremføres, vi får 30 minutter til disposisjon og de siste ti minuttene skal avsettes til spørsmål Fremføring 17 juni kl # (J#

32 E"#D2*-2,..V-.#%.#+,5%',# 6HIJK#5"!#G#$HX[OKP#MHNKO#KL#.WPLLJHWXOWU# # (M#

33 E"#D2*-2,..V-.#%.#+,5%',# 6.3 Arbeidsmetoden I dette prosjektet har vi benyttet oss av eksplorativ, evolusjonær prototyping. Dette innebærer bruk av iterativ utvikling.# Det har blitt brukt lavnivå, mellomnivå og høynivå prototyping gjennom utviklingsprosessen. Disse er beskrevet i kapittel I tillegg har vi benyttet oss av kunnskaper og teori knyttet til HCI Human-Computer- Interaction (menneske maskin interaksjon). Iterativ utviklingsmetode Iterative utviklingsmetoder er grunnlaget for agile/smidige utviklingsmetoder. Disse utviklingsmetodene er sykliske metoder som så dagens lys fordi at utviklere hele tiden skulle ha muligheten til å gjøre endringer i et produkt. Som kjent vil en kunde sine krav ofte forandre seg under utviklingen av et produkt. Hvis man benytter seg av en iterativ utviklingsmetode er det ingen ting i veien for å gå tilbake til tidligere faser for å gjøre endringer, det er faktisk hele poenget. # (S#

Studentdrevet innovasjon

Studentdrevet innovasjon Studentdrevet innovasjon Hovedprosjekt 2013 Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport av Gruppe 11 Karoline Sanderengen, Mona Isabelle Yari og Randi Ueland 25.01.2013 Studentdrevet innovasjon 9 Innhold

Detaljer

Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus

Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Gruppe 2 Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus 1 INNHOLD 2 Presentasjon... 2 2.1 Gruppen medlemmer... 2 2.2 Oppgave... 2 2.3 Oppdragsgiver... 2 2.4 Veileder... 2 3 Sammendrag...

Detaljer

Dokument 1 - Sammendrag

Dokument 1 - Sammendrag Dokument 1 - Sammendrag Automatnett - Nytt CMS-verktøy for Uno-X Automat Fakultet for teknologi, kunst og design Høgskolen i Oslo og Akershus, 2013 Innholdsfortegnelse Sammendrag 1 1. Innledning 1 2. Om

Detaljer

Kravspesifikasjon. Leserveiledning Kravspesifikasjonen består av følgende deler: Presentasjon Om bedriften

Kravspesifikasjon. Leserveiledning Kravspesifikasjonen består av følgende deler: Presentasjon Om bedriften Kravspesifikasjon Presentasjon Hovedprosjektet gjennomføres ved Høgskolen i Oslo, avdelingen for ingeniørutdanning. Målet med oppgaven er å utvikle en online webshop for bestilling av postkasser. Dette

Detaljer

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren Digitalisering av Sentralen UNG Gründer

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren Digitalisering av Sentralen UNG Gründer Forprosjektrapport Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 207 Digitalisering av Sentralen UNG Gründer Gruppe 34 Kenneth Di Vita Jensen, s236745 Frank Arne Bjørkmann

Detaljer

Forprosjekt. Accenture Rune Waage, rune.waage@accenture.com, 91605634

Forprosjekt. Accenture Rune Waage, rune.waage@accenture.com, 91605634 Forprosjekt Presentasjon Gruppe 19: Event-planlegger Andreas Berglihn s169991 Harald R. Svendsen s127142 Gruppe Gruppe 19 Andreas Berglihn, s169991 Harald R. Svendsen s127142 Oppgave Eventplanlegger Utvikle

Detaljer

Forprosjektrapport. Hovedprosjekt for gruppe 13, Anvendt datateknologi våren 2016

Forprosjektrapport. Hovedprosjekt for gruppe 13, Anvendt datateknologi våren 2016 Forprosjektrapport Hovedprosjekt for gruppe 13, Anvendt datateknologi våren 2016 1.0 Presentasjon 2.0 Sammendrag 3.0 Dagens situasjon 4.0 Mål og rammebetingelser 5.0 Løsninger/alternativer 6.0 Analyse

Detaljer

PROSESSDOKUMENTASJON

PROSESSDOKUMENTASJON PROSJEKT NR.: 10-30 Studieprogram: Anvendt Datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET: Papir og elektronisk Telefon: 22 45 32 00

Detaljer

Kravspesifikasjon. Forord

Kravspesifikasjon. Forord Kravspesifikasjon Forord Kravspesifikasjonen skal beskrive applikasjonens funksjonalitet og betingelsene som oppdragsgiver krever. Det skal også hjelpe utviklerne med å begrense applikasjonen slik at den

Detaljer

Hei verden Introduksjon Swift PDF

Hei verden Introduksjon Swift PDF Hei verden Introduksjon Swift PDF Introduksjon Swift er et programmeringsspråk laget av Apple og er etterfølgeren til Objective-C. Med Swift kan du lage apper for ios og OSX. For å gjennomføre dette kurset

Detaljer

Hovedprosjekt 2011. Høgskolen i Oslo. Gruppe 24. Tore Holmboe (s155547) Vegard Kamben (s148147) Anders Fohlin Kjøde (s155551) Haakon Nygård (s155535)

Hovedprosjekt 2011. Høgskolen i Oslo. Gruppe 24. Tore Holmboe (s155547) Vegard Kamben (s148147) Anders Fohlin Kjøde (s155551) Haakon Nygård (s155535) Hovedprosjekt 2011 Høgskolen i Oslo Gruppe 24 Tore Holmboe (s155547) Vegard Kamben (s148147) Anders Fohlin Kjøde (s155551) Haakon Nygård (s155535) Stian Pettersen (s144449) en RSS-leser på tvers av touchenheter

Detaljer

Kravspesifikasjon. 1. Innledning. Presentasjon. Innledning. Om bedriften. Bakgrunn for prosjektet

Kravspesifikasjon. 1. Innledning. Presentasjon. Innledning. Om bedriften. Bakgrunn for prosjektet Kravspesifikasjon Presentasjon Tittel: Oppgave: Backup for PDA/Smartphones Utvikle en applikasjon for PDA/Smartphones med funksjonalitet for backup av sms, mms, e-post, kontakter, kalender, bilder og dokumenter

Detaljer

24.01.2014 Hovedprosjekt i Informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport. Presentasjon

24.01.2014 Hovedprosjekt i Informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport. Presentasjon 24.01.2014 Hovedprosjekt i Informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Presentasjon Tittel Precision Teaching App for Android Oppgave Å lage en Android app som skal benyttes

Detaljer

Forprosjekt gruppe 13

Forprosjekt gruppe 13 Forprosjekt gruppe 13 Presentasjon Tittel: Oppgave: Periode: Gruppemedlemmer: Veileder: Oppdragsgiver: Kontaktperson: Mobilbillett i HTML5 Utvikle en mobil billettautomat innenfor kategorien dedikert web

Detaljer

Del IV: Prosessdokumentasjon

Del IV: Prosessdokumentasjon 1 2 Forord Dette dokumentet omhandler detaljert beskrivelse av vår arbeidsprosess gjennom hele perioden med prosjektet. Prosessdokumentasjonen er en viktig del av sluttrapporten, og er delt opp i følgende

Detaljer

Gruppe 43. Hoved-Prosjekt Forprosjekt

Gruppe 43. Hoved-Prosjekt Forprosjekt Gruppe 43 Hoved-Prosjekt Forprosjekt Mobil Applikasjon Utvikling HiOA Bacheloroppgave forprosjekt våren 2017 Presentasjon Gruppen består av: Gebi Beshir Ole-Kristian Steiro Tasmia Faruque s182414 s189141

Detaljer

Kandidat nr. 1, 2 og 3

Kandidat nr. 1, 2 og 3 Kandidat nr. 1, 2 og 3 Rapport 1 IT202E Bacheloroppgave i Informatikk Vår 2011 Mobilapplikasjonsutvikling med Scrum 1 Innhold Innledning... 3 Overordnet Prosjektplan... 3 Produktbacklog... 5 Sprint planning

Detaljer

Hovedprosjektet i Data Høgskolen i Oslo våren 2010

Hovedprosjektet i Data Høgskolen i Oslo våren 2010 Hovedprosjektet i Data Høgskolen i Oslo våren 2010 Kevin Holmvik s147777 Nikolai Godager s147790 Einar Drivdal s147782 Chau Quoc Quo Do s147792 PROSJEKT NR.: 10-30 Studieprogram: Anvendt Datateknologi

Detaljer

1. Forord... 2 2. Innholdsfortegnelse... 3 3 innledning... 5. 4. Funksjonelle egenskaper og krav... 7. 5. Spesifikke krav av delsystemer...

1. Forord... 2 2. Innholdsfortegnelse... 3 3 innledning... 5. 4. Funksjonelle egenskaper og krav... 7. 5. Spesifikke krav av delsystemer... Side 1 1. Forord Dette dokumentet er en kravspesifikasjon og har blitt utarbeidet av arbeidsgiver og prosjektgruppen. Dokumentet består av ni kapitler. Det vil først bli presentert hvem prosjektgruppen

Detaljer

6 Kravspesifikasjon. 6.1 Presentasjon. Tittel Precision Teaching App for Android

6 Kravspesifikasjon. 6.1 Presentasjon. Tittel Precision Teaching App for Android 6 Kravspesifikasjon 6.1 Presentasjon Tittel Precision Teaching App for Android Oppgave Å lage en Android app som skal benyttes av studenter for å øve på fagpensum. Appen skal ta i bruk prinsipper fra Precision

Detaljer

Testrapport. Studentevalueringssystem

Testrapport. Studentevalueringssystem Testrapport Studentevalueringssystem 1 Forord 1.2 Forord Dette prosjektet er et hovedprosjekt i data ved Høgskolen i Oslo, avdeling for ingeniørutdanning, og gjennomføres i samarbeid med Ingeniøravdeling

Detaljer

Kravspesifikasjon MetaView

Kravspesifikasjon MetaView Kravspesifikasjon MetaView BACHELOROPPGAVE VÅREN 2014 1. Presentasjon Tittel: MetaView Oppgave: Lage en applikasjon og api som skal kommunisere med MetaVision slik at det skal bli enklere for leger og

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

Kravspesifikasjon. Aker Surveillance. Gruppe 26 Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Oslo,

Kravspesifikasjon. Aker Surveillance. Gruppe 26 Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Oslo, Kravspesifikasjon Aker Surveillance Gruppe 26 Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus Oslo, 12.01.2013 Public 2013 Aker Solutions Page 1 of 7 Table of Contents Forord... 3 Om bakgrunnen... 3 Presentasjon...

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Gruppe 2 Forprosjektrapport Presentasjon Oppdragsgiver: Prosjekttittel: Definisjon: Accenture Shera Shera er en «event»-applikasjon til Android der man kan registrere arrangementer

Detaljer

Artist webside. Gruppe medlemmer Joakim Kartveit. Oppdragsgiver Tetriz Event & Management. Frode Mathiesen. Gry Anita Nilsen.

Artist webside. Gruppe medlemmer Joakim Kartveit. Oppdragsgiver Tetriz Event & Management. Frode Mathiesen. Gry Anita Nilsen. Artist webside Innhold Artist webside...1 Gruppe medlemmer...1 Oppdragsgiver...1 Kontaktperson...2 Veileder...2 Oppgaven...2 Muligheter...2 Sammendrag...2 Dagens situasjon...2 Mål og rammebetingelser...3

Detaljer

Forprosjektrapport for bacheloroppgave i data og informasjonsteknologi

Forprosjektrapport for bacheloroppgave i data og informasjonsteknologi Forprosjektrapport for bacheloroppgave i data og informasjonsteknologi Gruppe 5 Anders Minde Dørum, Eirik Odden Solberg, Patrick Ingeberg og Torbjørn Magnus Brandrud Prosjektmedlemmer: Anders Minde Dørum,

Detaljer

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2016. Pillbox Punchline

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2016. Pillbox Punchline Forprosjektrapport Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2016 Pillbox Punchline Gruppe 8 André Østhagen Bye, s198607 Annika Hammervoll, s198611 Hanne Rygge, s198613

Detaljer

SiteGen CMS. Innføringsmanual

SiteGen CMS. Innføringsmanual SiteGen CMS Innføringsmanual Copyright Barlind Solutions AS 2008 Hva er SiteGen CMS? SiteGen CMS er et såkalt content-management-system; eller med litt andre ord et publiseringssystem. Det kan brukes til

Detaljer

1. Intro om SharePoint 2013

1. Intro om SharePoint 2013 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Intro om SharePoint 2013 Stein Meisingseth 09.08.2013 Lærestoffet er utviklet for faget LO205D Microsoft SharePoint 1. Intro om SharePoint

Detaljer

www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag

www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag Introduksjon Gratulerer Mental Helse! Våre nettsider har fått en oppfriskning og fremstår i ny drakt. Design

Detaljer

Forprosjektrapport. ERTMS Driver Interface simulering. ERTMS Driver Interface simulering. Alexander Yngling Alexander.Yngling@iu.hio.

Forprosjektrapport. ERTMS Driver Interface simulering. ERTMS Driver Interface simulering. Alexander Yngling Alexander.Yngling@iu.hio. Forprosjektrapport ERTMS Driver Interface simulering Prosjektets tittel: ERTMS Driver Interface simulering Gruppe medlemmer: Hallgeir Are Olsen s141454, 3IA Hasan Akin s141460, 3IA Oppdragsgiver: NSB skolen

Detaljer

Produktrapport. Produktrapport. Hjelpemiddel portal for Parkinsonforbundet

Produktrapport. Produktrapport. Hjelpemiddel portal for Parkinsonforbundet Produktrapport Hjelpemiddel portal for Parkinsonforbundet 1 Innhold: Forord ------------------------------------------------------------------------------------------------------2 Planlegging og arbeidsmetode

Detaljer

Forprosjektrapport. Universelt LæringsVerktøy (ULV) Å lage en læringsplattform som tilfredsstiller alle krav til universell

Forprosjektrapport. Universelt LæringsVerktøy (ULV) Å lage en læringsplattform som tilfredsstiller alle krav til universell Forprosjektrapport Presentasjon Tittel: Oppgave: utforming Periode: Gruppemedlemmer: Hafnor Prosjektgruppe: Veileder: Oppdragsgiver: Kontaktperson: Nettside for gruppa: Universelt LæringsVerktøy (ULV)

Detaljer

Hovedprosjekt. Høgskolen i Oslo og Akershus Våren Gruppe 3 Forprosjektrapport

Hovedprosjekt. Høgskolen i Oslo og Akershus Våren Gruppe 3 Forprosjektrapport Hovedprosjekt Høgskolen i Oslo og Akershus Våren 2012 Gruppe 3 Forprosjektrapport INNHOLDSFORTEGNELSE Presentasjon... 3 Gruppen... 3 Bedriften... 3 Sammendrag... 4 Dagens situasjon... 4 Native-applikasjon...

Detaljer

Bytte til OneNote 2010

Bytte til OneNote 2010 I denne veiledningen Microsoft OneNote 2010 ser helt annerledes ut enn OneNote 2007, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å

Detaljer

Gruppe Forprosjekt. Gruppe 15

Gruppe Forprosjekt. Gruppe 15 Forprosjekt Gruppe 15 Marius Ylven Westgaard - s236797 - Anvendt Datateknologi Lise Janbu Eide - s236361 - Dataingeniør Lavanja Jeyenthiran - s236346 - Dataingeniør Kristian Pedersen - s236728 - Anvendt

Detaljer

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup BRUKERMANUAL Telsys Online Backup TELSYS AS - 06.08.2009 Innhold Generelt... 3 Kom i gang... 4 Installasjon av Telsys Online Backup Proff/Standard... 4 Start opp klienten for første gang!... 10 Logg inn...

Detaljer

Kjørehjelperen Testdokumentasjon

Kjørehjelperen Testdokumentasjon 2013 Kjørehjelperen Testdokumentasjon Høgskolen i Oslo og Akershus Henrik Hermansen og Lars Smeby Gruppe 8 26.05.2013 Forord Dette dokumentet tar for seg to forskjellige ting. Først forklares det hvordan

Detaljer

Kravspesifikasjon. Forord

Kravspesifikasjon. Forord Kravspesifikasjon Forord Hensikten med en kravspesifikasjon er å gi et overblikk over programmets funksjonalitet og tilleggsfunksjoner, dette vil si både over de som er utviklet før prosjektstart, og de

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON DAGSPLANAPPLIKASJON FOR NETTBRETT. Gruppe 28 Hovedprosjekt våren 2015

KRAVSPESIFIKASJON DAGSPLANAPPLIKASJON FOR NETTBRETT. Gruppe 28 Hovedprosjekt våren 2015 KRAVSPESIFIKASJON Kravspesifikasjon er en beskrivelse av hvilke krav oppdragsgiver har til systemet som skal utvikles. Den fungerer som en kontrakt mellom oppdragsgiver og utviklere. DAGSPLANAPPLIKASJON

Detaljer

Forprosjektrapport gruppe 20

Forprosjektrapport gruppe 20 Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport gruppe 20 PlaNet Knut Magnus Elde s189160 Kristoffer Ylven Westgaard s189143 22.01.2015 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Dagens situasjon... 3 3. Mål og rammebetingelser...

Detaljer

Testdokumentasjon. Testdokumentasjon Side 1

Testdokumentasjon. Testdokumentasjon Side 1 Testdokumentasjon Testdokumentasjon Side 1 1. Innledning Dette er en testrapport som er laget for å teste applikasjonene for ios og Android plattformer. Den vil være delt opp i 4 deler. Den første delen

Detaljer

Håndbok for Office 365

Håndbok for Office 365 ProCloud As P Håndbok for Office 365 Nyttige brukertips for å få mer ut av din løsning Geir Hogstad 2012 w w w. p r o c l o u d 3 6 5. n o Innholdsfortegnelse Forord... 2 Komme i gang med dokumentbiblioteker....

Detaljer

Kunden er en av Norges ledende leverandører av digital-tv og bredbåndstjenester.

Kunden er en av Norges ledende leverandører av digital-tv og bredbåndstjenester. 1 Forord Hensikten med kravspesifikasjonen er å gi oppdragsgiver og utviklere en enighet og forståelse av funksjonaliteten til applikasjonen som skal produseres. en definerer i tillegg prosjektets rammer

Detaljer

Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi, vår 2017

Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi, vår 2017 Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi, vår 2017 Gruppe 29: Marthe Janson Skogen, s236357, Ingeniørfag - data Odd Einar Hoel, s236313, Ingeniørfag - data Forprosjektrapport Rapporten inneholder presentasjon,

Detaljer

HOVEDPROSJEKT Studieprogram: Informasjonsteknologi. Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo

HOVEDPROSJEKT Studieprogram: Informasjonsteknologi. Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo 1 PROSJEKT NR. Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo 2014-28 TILGJENGELIGHET Åpen HOVEDPROSJEKT HOVEDPROSJEKTETS TITTEL

Detaljer

Aktive hyller (Ref #1307884069102)

Aktive hyller (Ref #1307884069102) Aktive hyller (Ref #1307884069102) Søknadssum: 429600 Kategori: Ny formidling Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Deichmanske bibliotek / 992410213 Arne Garborgs plass 4 0179

Detaljer

Forprosjektrapport. Presentasjon. Sammendrag. Tittel Informasjonsplatform for NorgesGruppen

Forprosjektrapport. Presentasjon. Sammendrag. Tittel Informasjonsplatform for NorgesGruppen Forprosjektrapport Presentasjon Tittel Informasjonsplatform for NorgesGruppen Oppgave Utvikle en informasjonsplatform for butikkene i NorgesGruppen Periode 3. Januar 14. Juni Gruppemedlemmer Joakim Sjögren

Detaljer

Møtereferater: HP36 uke 2, 10.1.2012: Gruppemedlemmer: Christian Salater Magne Hjermann Zunaira Afzal Tola Sarzali Waleed Abtidon.

Møtereferater: HP36 uke 2, 10.1.2012: Gruppemedlemmer: Christian Salater Magne Hjermann Zunaira Afzal Tola Sarzali Waleed Abtidon. Møtereferater: HP36 uke 2, 10.1.2012: Gruppemedlemmer: Christian Salater Magne Hjermann Zunaira Afzal Tola Sarzali Waleed Abtidon Møtereferat: 1. møte med veileder I dette møtet presenterte vi oss for

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Norgestur Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over Norge, mens du prøver å raskest mulig finne steder og byer du blir

Detaljer

Testrapport Prosjekt nr. 2011-22 Det Norske Veritas

Testrapport Prosjekt nr. 2011-22 Det Norske Veritas Prosjekt nr. 2011 22 Testrapport Hovedprosjektets tittel Implementering av plugin og utvikling av wizard for Det Norske Veritas Prosjektdeltakere Magnus Strand Nekstad s156159 Jørgen Rønbeck s135779 Dato

Detaljer

FORPROSJEKT RAPPORT PRESENTASJON

FORPROSJEKT RAPPORT PRESENTASJON FORPROSJEKT RAPPORT PRESENTASJON Tittel: Oppgave: Appenes App Utvikle en Windows 8.1 Applikasjon for Tablet, og en Windows 8 Phone App og en backend. Periode: 06.01.2013-27.05.2013 Gruppemedlemmer: Athavan

Detaljer

TESTRAPPORT - PRODSYS

TESTRAPPORT - PRODSYS TESTRAPPORT - PRODSYS PRODSYS-DATASYSTEM FOR ÅS PRODUKSJONSLAB AS GRUPPE 12 CHRISTOPHER CONRADI STEFFEN DIEDRICHSEN ROMAN KOVALENKO INFORMASJONSTEKNOLOGI, INGENIØRUTDANNINGEN, HØYSKOLEN I OSLO 1. FORORD

Detaljer

Forprosjektrapport Bacheloroppgave 2017

Forprosjektrapport Bacheloroppgave 2017 Forprosjektrapport Bacheloroppgave 2017 Chat Modul for Webnodes Content Management System Gruppe 32 Adam Asskali, Anmer Seif, Sara Khan 20.01.2017 Veileder G. Anthony Giannoumis Innholdsfortegnelse 1.Presentasjon

Detaljer

Tips og triks nettbrett (ios og Android) Kristiansand folkebibliotek

Tips og triks nettbrett (ios og Android) Kristiansand folkebibliotek Tips og triks nettbrett (ios og ) Kristiansand folkebibliotek Hva er nettbrett?... 2 ipad... 3... 3 App er... 4 Sikkerhet... 9 Tilpassing...10 Oppdatering...10 Praktiske ting...10 Sikkerhetskopiering...12

Detaljer

Kravspesifikasjon. Kravspesifikasjon Gruppe nr 10 Hårgalleriet. DATO 08. februar 2011 ANTALL SIDER 8 INTERN VEILEDER Tor Krattebøl

Kravspesifikasjon. Kravspesifikasjon Gruppe nr 10 Hårgalleriet. DATO 08. februar 2011 ANTALL SIDER 8 INTERN VEILEDER Tor Krattebøl Kravspesifikasjon HOVEDPROSJEKTETS TITTEL Bestillingssystem for frisørsalong PROSJEKTDELTAKERE Endre Gulbrandsen (s150690) DATO 08. februar 2011 ANTALL SIDER 8 INTERN VEILEDER Tor Krattebøl OPPDRAGSGIVER

Detaljer

Produktrapport Gruppe 9

Produktrapport Gruppe 9 Forord Dette dokumentet er ment for personer som skal vedlikeholde, endre eller utvikle systemet. Produktdokument innholder informasjoner om programmets funksjoner og hvordan de fungerer. Før bruk av dette

Detaljer

Her er en enkel bruksanvisning på administrasjonspanelet til hjemmesiden din på QTSystems.

Her er en enkel bruksanvisning på administrasjonspanelet til hjemmesiden din på QTSystems. Her er en enkel bruksanvisning på administrasjonspanelet til hjemmesiden din på QTSystems. Redigert 10.februar 2010. For at det skal bli lettere å lese denne manualen kan du justere størrelsen på dette

Detaljer

Hovedprosjekt i Informasjonsteknologi 2016 Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport. Bravo Booking App

Hovedprosjekt i Informasjonsteknologi 2016 Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport. Bravo Booking App Hovedprosjekt i Informasjonsteknologi 2016 Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Bravo Booking App 1 Presentasjon 2 1.1 Gruppe 2 1.2 Oppdragsgiver 2 1.3 Kontaktpersoner 2 1.4 Oppgave 3 2 Dagens

Detaljer

Brukerhåndbok ipad. for politikere i Melhus kommune

Brukerhåndbok ipad. for politikere i Melhus kommune Brukerhåndbok ipad for politikere i Melhus kommune Innhold SUPPORT... 3 GRUNNKURS I BRUK AV IPAD... 4 KOMME I GANG... 4 Slå på ipad... 4 Velg kode... 4 WIFI (internett)... 5 Opprette apple-id... 5 E-post...

Detaljer

Funksjonskravene er delt opp i to deler, krav til spillsekvens og generelle funksjonskrav.

Funksjonskravene er delt opp i to deler, krav til spillsekvens og generelle funksjonskrav. Kravspesifikasjon I dette kapittelet foreligger kravspesifikasjonen som ble utformet tidlig i prosjektprosessen. Dette er den opprinnelige kravspesifikasjonen. Det har igjennom prosjektprosessen vært naturlig

Detaljer

Bachelorprosjekt i anvendt datateknologi våren 2015 Oslo 23.01.2015

Bachelorprosjekt i anvendt datateknologi våren 2015 Oslo 23.01.2015 Bachelorprosjekt i anvendt datateknologi våren 2015 Oslo 23.01.2015 Forprosjektrapport Presentasjon Tittel: Definisjon: Gruppemedlemmer: Supplerende Kommunikasjon Assistent (SKA) Bachelorprosjektet går

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter

HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter Introduksjon Denne brukerveiledningen er laget for Hemit Ekstranettportal. (https:\\ekstranett.helse-midt.no\) I dette dokumentet tar vi for

Detaljer

Forprosjektrapport. Presentasjon. Oslo, den 29. Januar Gorm Eirik Svendsen Nicolai Mellbye Marius Auerdahl Per Gustav Løwenborg

Forprosjektrapport. Presentasjon. Oslo, den 29. Januar Gorm Eirik Svendsen Nicolai Mellbye Marius Auerdahl Per Gustav Løwenborg Forprosjektrapport Presentasjon Tittel Bakerman AS Website Oppgave Utvikle ett websted for Bakerman AS der hvor de kan promotere seg selv og kommunisere med kundene sine. Periode 4. Januar 2010 til 17.

Detaljer

Dokumentasjon. Prosjektdagbok Timelister. Rolled Up Task. Rolled Up Milestone. Rolled Up Progress. Split. Page 1

Dokumentasjon. Prosjektdagbok Timelister. Rolled Up Task. Rolled Up Milestone. Rolled Up Progress. Split. Page 1 ID Name Duration Start Finish 1 Planlegging 95 days Mon 02.10.06 Fri 09.02.07 2 Statusrapport 20 days Mon 02.10.06 Fri 27.10.06 3 Prosjektskisse 25 days Mon 30.10.06 Fri 01.12.06 4 Prosjektweb 31 days

Detaljer

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress Sist oppdatert 05.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Hva er Wordpress?... 3 2. Hvordan logger jeg inn i kontrollpanelet?...

Detaljer

Grafisk løsning av ligninger i GeoGebra

Grafisk løsning av ligninger i GeoGebra Grafisk løsning av ligninger i GeoGebra Arbeidskrav 2 Læring med digitale medier 2013 Magne Svendsen, Universitetet i Nordland Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 GRAFISK LØSNING AV LIGNINGER I GEOGEBRA...

Detaljer

Ny på nett. Operativsystemer

Ny på nett. Operativsystemer Ny på nett Operativsystemer Hva skal vi lære? Hva er et operativsystem? Ulike typer operativsystemer XP Vista Windows 7 Skrivebordet Min datamaskin Start-knappen Papirkurv/søppelkurv Internett explorer

Detaljer

3. Kravspesifikasjon. Experior - rich test editor for FitNesse -

3. Kravspesifikasjon. Experior - rich test editor for FitNesse - 3. Experior - rich test editor for FitNesse - 3.1. Forord Dette dokumentet inneholder krav til funksjonalitet i Experior og hvordan denne skal integreres inn i selve FitNesse. I tillegg spesifiseres krav

Detaljer

Norgestur. Introduksjon. Steg 1: Et norgeskart. Sjekkliste. Scratch. Skrevet av: Geir Arne Hjelle

Norgestur. Introduksjon. Steg 1: Et norgeskart. Sjekkliste. Scratch. Skrevet av: Geir Arne Hjelle Scratch Norgestur Skrevet av: Geir Arne Hjelle Kurs: Scratch Språk: Norsk bokmål Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Tittel: Pris++ Oppgave: Utvikle en Android applikasjon med tilhørende databasesystem. Periode: 1. Januar til 11. Juni.

KRAVSPESIFIKASJON. Tittel: Pris++ Oppgave: Utvikle en Android applikasjon med tilhørende databasesystem. Periode: 1. Januar til 11. Juni. KRAVSPESIFIKASJON Tittel: Pris++ Oppgave: Utvikle en Android applikasjon med tilhørende databasesystem. Periode: 1. Januar til 11. Juni. Prosjektgruppe: 27 Prosjektmedlem: Ole Almenning Stenhaug Veileder.

Detaljer

Arbeidsplan. Startfasen. Aktivitet Beskrivelse Ferdig Ansvarlig (Ressurser)

Arbeidsplan. Startfasen. Aktivitet Beskrivelse Ferdig Ansvarlig (Ressurser) Arbeidsplan En arbeidsplan er en måte å få oversikt over de ulike fasene i prosjektet. I arbeidsplanen har vi delt arbeidet i naturlige faser og detaljert disse med estimert tidsbruk. Hovedfasene er startfasen,

Detaljer

Kvalitetskrav til løsninger

Kvalitetskrav til løsninger Prosjektoppgaven Kvalitetskrav til løsninger Noen retningslinjer for å styre beslutningene deres finnes i form av hva brukere forlanger av software (og hardware): Brukbarhet. - Produktet skal være selvforklarende

Detaljer

Forprosjektrapport Hovedprosjekt våren 2015 HiOA

Forprosjektrapport Hovedprosjekt våren 2015 HiOA Forprosjektrapport Hovedprosjekt våren 2015 HiOA Gruppe 9 Innhold 1. Presentasjon.... 3 2. Sammendrag.... 3 3. Dagens situasjon... 4 4. Mål og rammebetingelser... 5 5. Løsninger/Alternativer.. 6 6. Analyse

Detaljer

Bruksanvisning for Diabetesdagboka

Bruksanvisning for Diabetesdagboka Bruksanvisning for Diabetesdagboka Introduksjon Diabetesdagboka er et selvhjelpsverktøy for deg som har diabetes, utviklet av Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST). Diabetesdagboka gir

Detaljer

Use case modellen. Use case modellering i analysefasen. Hva er en Aktør? Hva er et Use case? Use case modellering. Eksempel

Use case modellen. Use case modellering i analysefasen. Hva er en Aktør? Hva er et Use case? Use case modellering. Eksempel Use case modellen Use case modellering i analysefasen Metode for å identifisere og beskrive de funksjonelle kravene til et system Kapittel 3 i UML Distilled Kirsten Ribu beskriver kravene til systemet,

Detaljer

Presentasjon. Datakortets modul 6 avgrenser ferdigheter i praktisk bruk av presentasjonsverktøy. Stadig flere ser mulighetene som ligger i

Presentasjon. Datakortets modul 6 avgrenser ferdigheter i praktisk bruk av presentasjonsverktøy. Stadig flere ser mulighetene som ligger i 92 Datakortets modul 6 avgrenser ferdigheter i praktisk bruk av presentasjonsverktøy. Stadig flere ser mulighetene som ligger i Presentasjon presentasjonsverktøyet PowerPoint når det gjelder presentasjon

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

TDT4180 Menneske-Maskin Interaksjon Øving D1 Valerij Fredriksen

TDT4180 Menneske-Maskin Interaksjon Øving D1 Valerij Fredriksen TDT4180 Menneske-Maskin Interaksjon Øving D1 Valerij Fredriksen Introduksjon I denne øvingen skal jeg se nærmere på SAS (www.sas.no) og Norwegian (www.norwegian.no) sine nettsider. Målgruppe Målgruppen

Detaljer

BRUKERMANUAL. Deviations and Reporting

BRUKERMANUAL. Deviations and Reporting BRUKERMANUAL Deviations and Reporting Forord Dette er brukermanual for CEMAsys Immediate Reporting applikasjon som er laget for iphone og Android telefoner. CEMAsys Immediate Reporting er en applikasjon

Detaljer

PROSESSDOKUMENTASJON

PROSESSDOKUMENTASJON PROSJEKT NR.: 10-30 Studieprogram: Anvendt Datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET: Papir og elektronisk Telefon: 22 45 32 00

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Gruppe 2. Hovedprosjekt, Høgskolen i Oslo og Akershus. Våren 2014 KRAVSPESIFIKASJON 1

KRAVSPESIFIKASJON. Gruppe 2. Hovedprosjekt, Høgskolen i Oslo og Akershus. Våren 2014 KRAVSPESIFIKASJON 1 KRAVSPESIFIKASJON Gruppe 2 Hovedprosjekt, Høgskolen i Oslo og Akershus Våren 2014 KRAVSPESIFIKASJON 1 CONTENTS 1. Forord... 3 2. Presentasjon... 3 2.1 Gruppens medlemmer... 3 2.2 Oppdragsgiver... 3 2.3

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus. Bachelorprosjekt Hacking Cristin. (midlertidig tittel) Forprosjektrapport

Høgskolen i Oslo og Akershus. Bachelorprosjekt Hacking Cristin. (midlertidig tittel) Forprosjektrapport Høgskolen i Oslo og Akershus Bachelorprosjekt 2017 Hacking Cristin (midlertidig tittel) Forprosjektrapport Innholdsfortegnelse: 1.0 Presentasjon s. 3 2.0 Sammendrag s. 3 3.0 Dagens situasjon s. 4 4.0 Mål

Detaljer

Vedlegg Brukertester INNHOLDFORTEGNELSE

Vedlegg Brukertester INNHOLDFORTEGNELSE Vedlegg Brukertester INNHOLDFORTEGNELSE Vedlegg Brukertester... 1 Testrapport Wireframe... 2 1. INTRODUKSJON... 2 1.1 Systemoversikt... 2 1.2 Meningen med testen... 2 2 TESTPLAN... 2 2.1 Funksjoner som

Detaljer

Dokument 3 - Prosessdokumentasjon

Dokument 3 - Prosessdokumentasjon Dokument 3 - Prosessdokumentasjon Automatnett - Nytt CMS-verktøy for Uno-X Automat Fakultet for teknologi, kunst og design Høgskolen i Oslo og Akershus, 2013 Dokument 3 - Prosessdokumentasjon Innholdsfortegnelse

Detaljer

Hensikten med denne delen av kurset. Objektets egenskaper. Objektorientering hva er det? Best practises ved programvareutvikling. Kravspesifikasjonen

Hensikten med denne delen av kurset. Objektets egenskaper. Objektorientering hva er det? Best practises ved programvareutvikling. Kravspesifikasjonen Hensikten med denne delen av kurset Objektorientert systemutvikling Rational Unified Process (RUP) Gurholt og Hasle kap. 6 UML Distilled kap. 2 Å lære modellerings- og designprinsipper og øve opp teknikker

Detaljer

Installasjon av Nett-TV-meter Trinn for trinn

Installasjon av Nett-TV-meter Trinn for trinn Installasjon av Nett-TV-meter Trinn for trinn Nett-TV-meter tilpasset for Windows og OS X (Mac). I dette dokumentet finner du fremgangsmåten for installasjonen av Nett-TV-meter. I e-posten du/dere har

Detaljer

jazzprofil-blogg Hvordan opprette og bruke din egen blogg på jazzprofil.no

jazzprofil-blogg Hvordan opprette og bruke din egen blogg på jazzprofil.no Nettsamfunnet for jazz i Norge jazzprofil-blogg Hvordan opprette og bruke din egen blogg på jazzprofil.no Her er en kort bruksanvisning for deg som vil lage din egen blogg gjennom Jazzprofil. Vi forklarer

Detaljer

Nedlasting av apper på Apple

Nedlasting av apper på Apple Nedlasting av apper på Apple Vi skal se på hvordan du kan laste ned apper på ditt nettbrett. Først, hva menes med uttrykkene app, apper applikasjoner. app er kortversjonen av det engelske uttrykket application,

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging:

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 26.02.2014 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

emeistring 2.0 behandlerdel Presentasjon av kravspesifikasjon og prototype

emeistring 2.0 behandlerdel Presentasjon av kravspesifikasjon og prototype emeistring 2.0 behandlerdel Presentasjon av kravspesifikasjon og prototype Velkommen! Program for presentasjonen: Bakgrunn for og hensikt med prosjektet Prosjektgruppen og interessenter Prosjektplanen

Detaljer

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette avsnittet lærer du å bygge din egen hjemmeside legge til tekst og bilder lage din egen design legge en bakgrunn på hjemmesiden I neste nummer får du hjelp til å bygge en større hjemmeside til en

Detaljer

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET Merknad om varemerker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Entobutikk 3.TESTRAPPORT VÅR 2011

Entobutikk 3.TESTRAPPORT VÅR 2011 3.TESTRAPPORT VÅR 2011 1 DELKAPITTEL 1 FORORD Denne testrapport er skrevet i forbindelse med vårt hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo, ingeniørutdanning, våren 2011. Rapporten beskriver testingen av hele

Detaljer

Jon Hammeren Nilsson, Anders Emil Rønning, Lars Grini og Erling Fjelstad

Jon Hammeren Nilsson, Anders Emil Rønning, Lars Grini og Erling Fjelstad Forprosjektrapport Presentasjon Tittel: Oppgave: Infront SSO Utvikle en Single Sign-on løsning for Infront Periode: 8/1-2013 28/5-2013 Gruppemedlemmer: Jon Hammeren Nilsson, Anders Emil Rønning, Lars Grini

Detaljer

Vedlikeholde nettstedet i Joomla 2.5 +

Vedlikeholde nettstedet i Joomla 2.5 + Vedlikeholde nettstedet i Joomla 2.5 + Innlogging: Klikk deg inn på din nettside. I menyen på ditt nettsted vil det være en link til logg inn eller adm. Klikk på denne og logg inn med det brukernavnet

Detaljer

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel.

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel. Velkommen som bruker av nettbaserte håndbøker fra Hovedorganisasjonen Virke. Våre nettbaserte håndbøker kan tilpasses din virksomhet. De er redigerbare, samtidig blir de automatisk oppdatert med nye lover

Detaljer