Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten"

Transkript

1 Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Senter for statlig økonomistyring,

2 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 5 2 ANSKAFFELSESPROSESSEN Grunnlag og kontraktstildelingskriterier Tidsplan 9 3 OMFANGET AV LEVERANSER 11 4 TILBUDENES FORM OG INNHOLD Oppbygging av tilbud Fullstendig tilbud Adgang til å gi tilbud på deler av tjenestene Adgang til at flere banker kan gi tilbud sammen Tilbud til alle virksomheter innenfor konsernkontoordningen Løsninger med avvikende funksjonalitet Pristilbud Generelt om priser Transaksjonsformer Vekslingsmarginer Betalingsterminal Volumavhengige priser Nærmere om enkelte virksomheter Andre opplysninger i tilbudet Service Kontakt mot leverandører av økonomi- og lønnssystemer Testsystem Tilbakeføringer p.g.a. opphørte kontoer mv Utenlandstransaksjoner med utgangspunkt i konto i norske kroner Tidsfrister Interbankgebyrer 25 5 AVTALEVERKETS FORM OG INNHOLD Hovedstruktur for Avtaleverket Justering av Avtaleverket Rett til å inngå avtaler med flere leverandører mv. 28

3 3 6 NÆRMERE OM AVTALEVERKET Omfang og varighet Testing Utviklingsoppgaver Priser/justeringer mv Betalinger Sikkerhet Varslingsplikt ved systemendringer mm Varslingsplikt ved driftsavvik Varslingsplikt ved mulig streik/lockout Ansvar for feil Håndtering av feilsituasjoner Rentetapserstatning Mislighold Konfliktløsing Norges Banks innsynsrett Riksrevisjonens innsynsrett Rapportering til Senter for statlig økonomistyring mv Taushetsplikt Forbehold 38 7 TILLEGGSAVTALE FOR VALUTAKONTI Bakgrunn Unntak fra regelverket Produkter Presiseringer Renter og marginer Priser og gebyrer Cut-off tider Rapporteringskrav 42

4 4 8 TILLEGGSAVTALE FOR UTBETALINGER KNYTTET TIL STATSLÅN Bakgrunn Roller og prosess Produkter Presiseringer Priser Cut-off tider 45

5 5 1 INNLEDNING Økonomiregelverket for staten danner rammen rundt og legger premissene for den foreliggende tilbudsinnbydelsen på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten. Økonomiregelverket består av Reglement for økonomistyring i staten og Bestemmelser om økonomistyring i staten (datert ). I tillegg finnes en rekke rundskriv hjemlet i regelverket. I henhold til 17 i Reglement for økonomistyring i staten skal virksomhetene benytte felles standarder for statens betalingssystemer, noe som innebærer at betalingsformidlingen skal skje gjennom statens konsernkontoordning. Ut- og innbetalinger utføres av banker knyttet til ordningen i henhold til avtale med Finansdepartementet. Nærmere om krav til statlig betalingsformidling og tilhørende rutiner er nedfelt i Funksjonell kravspesifikasjon for betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten, datert På grunnlag av økonomiregelverket for staten, og i samsvar med forslag til ny forskrift om offentlige anskaffelser, , tar Finansdepartementet sikte på å inngå parallelle Rammeavtaler med minst tre leverandører, forutsatt at det er et tilstrekkelig antall egnede leverandører og tilbud om leveranser av betalingsformidlings- og kontoholdstjenester til statlige virksomheter. Senter for statlig økonomistyring (SSØ) er ansvarlig for å foreta Kunngjøring av åpen anbudskonkurranse vedr. betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten samt utarbeide konkurransegrunnlaget. Pkt. 2.2 Tidsplan gir en oversikt over anskaffelsesprosessen og ansvarlig instans. Konkurransen omhandler prioriterte tjenester, jf. vedlegg 5 nr. 6 til forslaget til ny forskrift. Anskaffelsen er over EØS-terskelverdier, og Del III av forslaget til ny forskrift kommer til anvendelse. Finansavtaleloven av regulerer sentrale former for avtaler og oppdrag om finansielle tjenester som tilbys av finansinstitusjoner. Rammeavtalene vil inneholde en bestemmelse om at finansavtalelovens bestemmelser ikke kommer til anvendelse mellom partene, med mindre annet utrykkelig er nevnt. Forskrift av nr. 719 om betalingsoppdrag til og fra utlandet vil bare komme til anvendelse for så vidt gjelder bestemmelser som er ufravikelige mellom partene. Lov om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge (Valutaregisterloven), av , med ikrafttredelse , innfører rapporteringskrav i forbindelse med betalinger til og fra utlandet og i forbindelse med valutavekslingstransaksjoner. Dette, bl.a. for å forebygge og bekjempe økonomisk kriminalitet, og for å bidra til riktig skatte- og avgiftsbetaling. Finansdepartementet har, den 6. desember 2004 med hjemmel i ovennevnte lov, gitt ut Forskrift nr.1573 Forskrift om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler

6 6 inn og ut av Norge. Lovens og forskriftens krav kommer til anvendelse ved den foreliggende tilbudsinnbydelsen. Det foreliggende dokumentet inneholder retningslinjer for utforming av leverandørers tilbud på grunnlag av Senter for statlig økonomistyrings kunngjøring av februar 2006 om kjøp av betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for statlige virksomheter. Videre inneholder dokumentet krav til de tjenestene som etterspørres blant annet av forretningsmessig og innsyns-/kontrollmessig art. Konkurransegrunnlaget består i tillegg av en egen funksjonell kravspesifikasjon for betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten, datert (heretter benevnt den funksjonelle kravspesifikasjonen ). De definisjonene som er tatt inn i den funksjonelle kravspesifikasjonen, gjelder tilsvarende for det foreliggende dokumentet. Tilbudsinnbydelsens pkt. 2 inneholder en oversikt over anskaffelsesprosessen. I pkt. 3 omtales omfanget av leveranser under kunngjøringen. Pkt. 4 inneholder retningslinjer for utformingen av tilbudet (inkl. pristilbudet). I pkt. 5 er det nærmere beskrevet den hovedstruktur en legger til grunn for det Avtaleverket som inngås på grunnlag av denne kunngjøringen. Videre omtales blant annet forbehold knyttet til justering av Rammeavtaler som inngås. I pkt. 6 gjennomgås ulike bestemmelser som vil bli krevd tatt inn i Rammeavtaler med banker på grunnlag av tilbudsinnbydelsen. I henhold til 17 i Reglement for økonomistyring i staten skal virksomhetene benytte felles standarder for statens betalingssystemer, noe som innebærer at betalingsformidlingen skal skje gjennom statens konsernkontoordning. Etter den nåværende Rammeavtalens pkt. 4.3 kan partene inngå tillegg til Avtaleverket dersom det oppstår behov for å ta i bruk nye produkter eller tjenester som ikke inngår i Rammeavtalen. Dette skal gjøres ved å utlyse en åpen anbudskonkurranse. I pkt. 7 omtales valutakonti som skal ha egen Tilleggsavtale. Utgangspunktet for bruk av Tilleggsavtalen vil være at virksomheten gis unntak fra Bestemmelser om økonomistyring i staten pkt og Senter for statlig økonomistyring behandler søknader fra virksomheter for slike unntak. I pkt. 8 omtales tjenester for utbetalinger knyttet til statspapirer registrert i verdipapirregisteret i Verdipapirsentralen. Disse tjenester skal også håndteres i en Tilleggsavtale. Det er leverandørens ansvar at tilbudet er fullstendig ved åpningen, ved at det inneholder den dokumentasjon som etterspørres i henholdsvis kunngjøringen og i de to foreliggende grunnlagsdokumentene. Tilbud med mangelfull dokumentasjon vil bli avvist. All dokumentasjon i forbindelse med tilbudet med vedlegg skal være på norsk. Utenlandske dokumenter skal være oversatt til norsk av en autorisert translatør.

7 7 2 ANSKAFFELSESPROSESSEN 2.1 Grunnlag og kontraktstildelingskriterier Kunngjøringen av februar 2006 om kjøp av betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for statlige virksomheter skjer i tråd med retningslinjer i forslag til ny forskrift om offentlige anskaffelser. Forslaget til forskrift er fastsatt med hjemmel i lov om offentlige anskaffelser mv. av 16. juni 1999 nr. 69. Ajourført med endringer ved lov av 15. juni 2001 og 14. desember Det er en rekke krav i funksjonell kravspesifikasjon som er formulert ved bruk av skal. Disse vil være absolutte minimumskrav, og ikke tildelingskriteria. Det gis kun et unntak, dersom en Bank, på et begrenset antall punkter, har behov for å avslutte et påbegynt prosjekt for å oppfylle kravene i den funksjonelle kravspesifikasjonen, gis det anledning til at Banken gjør dette innen 3 måneder. I henhold til forslaget til ny forskrift om offentlige anskaffelser vil kvalifikasjonskravene til leverandøren være økonomisk og finansiell stilling samt oppfyllelse av funksjonell kravspesifikasjon, jf. kravene til dokumentasjon som er stilt i kunngjøringen og i konkurransegrunnlaget for øvrig. Etter en slik vurdering vil valg av leverandør(er) skje ut fra følgende kontraktstildelingskriterier: Finansdepartementet vil, etter innstilling fra Senter for statlig økonomistyring, velge de(t) økonomisk mest fordelaktige tilbud, jf Kriterier for valg av tilbud i forslag til ny forskrift om offentlige anskaffelser, vurdert på grunnlag av følgende: Pris vektes med 50%. Se for øvrig pkt Volumavhengige priser, i tilbudsinnbydelsen. Kvalitet vektes med 25%, og følgende elementer vil vektlegges i vurderingen: Bankens beskrivelse og dokumentasjon på prosedyrer for transaksjonshåndtering. Bankens beskrivelse og dokumentasjon på prosedyrer og tidsfrister for håndtering av feil og klager. Banken beskrivelse og dokumentasjon på prosedyrer for tidsfrister for avviste transaksjoner, og bankens dokumentasjon på sin innsats på dette området, jf. punkt Bankens beskrivelse og dokumentasjon på rutiner for kundeoppfølging, og opplegg for periodisk brukerevaluering. Service vektes med 25%, og følgende elementer vil vektlegges i vurderingen:

8 8 Bankens beskrivelse av løsning for serviceapparat, inklusive om løsningen er dedikert og dimensjonert til behov innenfor Statens Konsernkontoordning. Bankens beskrivelse av etablering av leveranse og drift: Jf. bl.a. krav i pkt. 6.1 om tilstrekkelig kapasitet til å dekke behovet for oppfølging av virksomhetene til enhver tid, og krav i pkt. 6.2 om tilgang for virksomhetene til et fullverdig testsystem med tilhørende rutiner hos banken. I pkt. 6.7 er det også stilt krav til banken om varsel om innføring av nye systemer, oppgraderinger og lovendringer som berører virksomhetene. Dette henger også sammen med krav til oppfølging mot leverandører av økonomi- og lønnssystemer, jf. pkt Banken presenterer dokumentasjon på at den tilfredsstiller disse kravene. Bankens beskrivelse av prosedyrer for driftsavvik og driftsfeilsituasjoner: Det vises her bl.a. til krav i pkt. 6.8, 6.9 og 6.10 om varsling ved henholdsvis driftsavvik og mulig streik/lockout og håndtering av feilsituasjoner. Bankens beskrivelse av utviklingsaktiviteter som er rettet mot å oppfylle virksomhetenes behov: Jf. bl.a. krav i pkt. 6.3 til forbedring av rutiner og produkter slik at de blir godt tilpasset kundenes (virksomhetenes) behov. Bankens beskrivelse av veiledning og produktopplæring til virksomhetene. Ifølge 18-2 i forslag til ny forskrift om offentlige anskaffelser er det følgende krav til tilbudets utforming: Tilbudet skal være skriftlig og avgis i lukket og merket forsendelse, enten direkte eller pr. post. Tilbudet skal være signert. Det åpnes ikke for at leverandøren kan gi alternative tilbud, jf i forslag til ny forskrift om offentlige anskaffelser. Det er ikke tillatt å levere tilbud som inneholder avvik fra konkurransegrunnlaget, jf i forslag til ny forskrift om offentlige anskaffelser. Funksjonell kravspesifikasjon inneholder særkrav i forbindelse med tilleggsavtaler når disse er påkrevd. Det er tillatt å tilbakekalle eller endre tilbud inntil tilbudsfristens utløp, jf i forslag til ny forskrift om offentlige anskaffelser. Tilbakekall skal skje skriftlig. En endring av tilbud er å betrakte som et nytt tilbud, og skal foretas iht i forslag til ny forskrift om offentlige anskaffelser. Forslaget til ny forskrift om offentlige anskaffelser stiller en del krav til oppdragsgivers begrunnelsesplikt. Senter for statlig økonomistyring har ansvar for å gi tilstrekkelig informasjon slik at leverandøren kan vurdere om oppdragsgivers valg har vært saklig og forsvarlig.

9 9 Eventuell rettelse, supplering eller endring av konkurransegrunnlaget skal skje iht i forslag til ny forskrift om offentlige anskaffelser. 2.2 Tidsplan I tabellen nedenfor gis en oversikt over anskaffelsesprosessen, med henvisninger til videre omtale. Parallelle Rammeavtaler med vedlegg (avtaleverk) forutsettes å foreligge etter tidspunktet for valg av leverandører. Aktivitet/milepæl 1 Kunngjøring av åpen anbudskonkurranse i DOFFIN/elektronisk Norsk Lysingsblad og TED Luxembourg. 2 Frist for eventuelle skriftlige spørsmål om konkurransegrunnlaget fra leverandørene. 3 Frist for Senter for statlig økonomistyring til å gi skriftlige tilleggsopplysninger. Tidspunkt/ Tidsfrist Senest februar Frist for mottak av tilbud kl Ansvar Senter for statlig økonomistyring Senter for statlig økonomistyring Senter for statlig økonomistyring Senter for statlig økonomistyring 5 Åpning av tilbud Senter for statlig 6 Gjennomgang av tilbudene, testing av tilbudte løsninger, samlet vurdering i henhold til kriteriene i konkurransegrunnlaget. 7 Skriftlige spørsmål fra Senter for statlig økonomistyring til potensielle leverandører vedrørende mottatte tilbud. 8 Karenstid, jf i forslag til ny forskrift om offentlige anskaffelser. 9 Utkast til avtaleverk er distribuert fra Senter for statlig økonomistyring. økonomistyring Fra åpningen Senter for statlig økonomistyring Senter for statlig økonomistyring Senter for statlig økonomistyring Senter for statlig økonomistyring Merknader Jf. kunngjøringen og omtale i oversendelsesbrevet for konkurransegrunnlaget. Ikke offentlig, jf. kunngjøringen. Jf. omtale blant annet i pkt. 2.1 om tildelingskriterier og i pkt. 6.2 om krav til test av systemløsninger Baseres på omtalen i dette dokumentet, jf. særlig pkt. 5 og

10 10 10 Veileder for avropsprosedyrer for statlige virksomheter er tilgjengelig. 11 Vedståelsesfrist kl Rammeavtaler og Tilleggsavtaler Ca. oktober undertegnes, inklusive eventuelle 2006 utviklingsaktiviteter. 13 Virksomheters avrop (bestilling) på inngåtte Rammeavtaler og Tilleggsavtaler skal foretas jf. pkt. 3 Omfanget av leveranser Finansdepartementet pkt. 6. Straks valg av leverandører er foretatt; med hensyn til utviklingsaktiviteter Jf. pkt Fra og med det tidspunktet rammeavtaler foreligger i undertegnet stand.

11 11 3 OMFANGET AV LEVERANSER Økonomiregelverkets krav gjelder som obligatoriske krav for departementene og underliggende statlige virksomheter som får sine bevilgninger fastsatt på statsbudsjettet medregnet folketrygden 1. Ifølge 3 i Reglementet for økonomistyring i staten er det Finansdepartementet som fastsetter bestemmelser om økonomistyring i staten for gjennomføring av dette reglementet. Ifølge pkt i Bestemmelser om økonomistyring i staten skal virksomhetenes betalingsformidling i form av inn- og utbetalinger skje gjennom statens konsernkontoordning, slik at alle statlige likvider daglig samles i Norges Bank. Finansdepartementet inngår avtale med enkelte banker om betalingsformidling og kontohold. En Virksomhet velger bankforbindelse i.h.t. veileder fra Senter for statlig økonomistyring, som skal gjøres tilgjengelig innen , etter følgende avropsprosess: a) Virksomheten gjennomfører en minikonkurranse, om nødvendig i kontakt med overordnet departement, iht i forslag til ny forskrift om offentlige anskaffelser. Alle Virksomheter skal foreta avrop senest innen b) Konkurransen gjennomføres etter skriftlig henvendelse til alle Rammeavtalebanker, som Finansdepartementet har inngått Avtale med. c) Virksomheten utarbeider en produkt-matrise som inneholder informasjon om hvilke produkter som i hovedsak benyttes av Virksomheten, samt hvilke årlige volum som forventes. Nedenfor er det illustrert et eksempel. La oss anta at det velges to Rammeavtalebanker etter anbudskonkurransen, hvor Bank A og Bank B tilbyr hhv. følgende betingelser: Produkt Bank A Bank B Produkt 1 3,- 2,- Produkt 2 2,- 3,- For en virksomhet vil det være forventet volum som er avgjørende for totalkostnaden. Produkt/totalkostnad Forventet volum Kostnad Bank A Kostnad Bank B Produkt , ,- Produkt , ,- Totalkostnad 4.000, ,- 1 Statlige virksomheter og virksomheter benyttes som felles betegnelser for både departementer og underliggende virksomheter videre i dokumentet.

12 12 Gitt at Virksomheten kun ønsker en bankforbindelse, vil Bank B i dette tilfellet komme best ut. Virksomheten har imidlertid mulighet til å velge flere bankforbindelser, dvs. Produkt 1 fra Bank B og Produkt 2 fra Bank A. d) Virksomheten velger bankforbindelse ved bruk at to kriterier som hver vektes med 50%: totalkostnad og service knyttet til de produktene Virksomheten benytter. Ved vurdering av service skal Virksomheten ta utgangspunkt i kriterier som er beskrevet i punkt 2.1, men utelukkende iht. egen produktmatrise. Dvs. at hvis Virksomheten vurderer at Bank A har vesentlig bedre service knyttet til produkt 1 og/eller produkt 2, vil Bank A vinne minikonkurransen selv om Bank B har lavere pris. Virksomheten skal dokumentere og oppbevare kriteriene for avropsbeslutningen. Avropsbeslutningen skal være skriftlig begrunnet. e) Virksomheten har anledning til å benytte flere Banker som bankforbindelse, slik eksemplet ovenfor viser. f) I begynnelsen av Rammeavtale-perioden har alle bankene basispriser. Virksomheter som blir etablert i Avtaleperioden eller de Virksomheter som velger å skifte bankforbindelse vil ha pris-tilbud avhengig av hvilket volum-intervall den enkelte Bank vil ha nådd. Det presiseres at Bankene ikke har anledning til å tilby andre priser enn pris-matrisene opplyser om. g) Når samlet antall gjennomførte transaksjoner over en 12-måneders periode overstiger en fastsatt volumgrense, skal nye priser gjelde fra påfølgende måned, men dersom en eller flere Banker oppnår de nødvendige volumer etter avropsprosessen eller før det er gått 12 måneder, skal prisene endres fra påfølgende måned. Prisene vil dermed gjelde for alle virksomheter som har valgt den aktuelle Bank som bankforbindelse. h) Virksomheten informerer Banken om sitt valg via standard avropsdokument(er) som ligger som vedlegg til Rammeavtalen. Overnevnte kostnadsvurdering er utgangspunkt for valg av bankforbindelse, men dette er ikke til hinder for at Virksomheten tar i bruk evt. andre produkter som inngår i Rammeavtalen i Avtaleperioden. Finansdepartementet fastsetter retningslinjer for Virksomhetens tilgang til oppgjørskontoer i Norges Bank og arbeidskontoer i banken. Senter for statlig økonomistyring (SSØ) ble etablert som et ordinært forvaltningsorgan under Finansdepartementet. SSØ har ansvar bl.a. for å forvalte virksomhetenes oppgjørskontoer i Norges Bank forvalte rammeavtalene med bankene

13 13 gi informasjon og råd til statlige virksomheter om statlig betalingsformidling rådgi Finansdepartementet om utvikling av felles standarder for statlig betalingsformidling. Ansvaret for oppfølgingen av de ulike kravene som regelverket stiller til statlige virksomheter - herunder betalingsformidling - ligger til ledelsen i den enkelte virksomhet. På bakgrunn av bestemmelsene i økonomiregelverket omfatter kunngjøringen leveranser av betalingsformidlings- og kontoholdstjenester til alle statlige virksomheter. Transaksjonsvolumet innenfor statens konsernkontoordning forventes å ligge i størrelsesorden mill. betalingstransaksjoner pr. år. I 2005 var antallet transaksjoner 54,2 mill., herav 11,3 mill. innbetalinger og 42,9 mill. utbetalinger. Pr var det oppgjørskonti i konsernkontosystemet i Norges Bank. Dette tilsvarer om lag 400 virksomheter. Det tas forbehold om at omorganiseringer og endringer av oppgaver for statlige virksomheter kan medføre endringer i omfanget av leveranser under statens konsernkontoordning. Følgende hovedgrupper av tjenester etterspørres: - kontohold i NOK - betalingstjenester i NOK (inn- og utbetalinger) - kontohold i valuta * - betalingstjenester i valuta (inn- og utbetalinger) * - inn- og utbetalinger knyttet til statsgjeld * - valutaveksling knyttet til betalingstjenester - tilgang til bedriftsterminal - tilgang til betalingsterminal * Både kontohold og betalingstjenester i valuta utenfor statens konsernkontoordning samt inn- og utbetalinger knyttet til statsgjeld er unntaksprodukter som skal håndteres i separate Tilleggsavtaler, jf. pkt. 7 og 8. En forutsetning for bruk av Tilleggsavtale for valutakonti er at virksomheten gis visse unntak fra pkt og i Bestemmelser om økonomistyring i staten. Iht. punkt 4.3 er det adgang til ikke å gi tilbud på unntaksproduktene. Kunngjøringen omfatter ikke andre bank- og finanstjenester som f.eks. betalingskort, likviditetsforvaltning, långivning eller garantier. Gjeldende Rammeavtaler inngått i 2003 avvikles Innen dette tidspunktet skal alle virksomheter være over på de nye Rammeavtalene. Det er Finansdepartementet som inngår parallelle Rammeavtale med leverandører om leveranser av betalingsformidlings- og kontoholdstjenester til statlige

14 14 virksomheter, jf. pkt. 1. Den enkelte statlige Virksomhet skal kunne foreta avrop (bestilling) på de nye avtalene som beskrevet ovenfor. 4 TILBUDENES FORM OG INNHOLD 4.1 Oppbygging av tilbud Vi ber om at leverandøren legger følgende struktur til grunn ved utforming av tilbudet: - Pristilbud skal utformes i tråd med retningslinjer omtalt i pkt Det skal gis en beskrivelse av de forholdene som er omtalt i pkt Kravene i pkt. 5 og pkt. 6 vedrørende Avtaleverk skal bekreftes akseptert, enten punktvis og fortrinnsvis i den rekkefølgen som benyttes av oppdragsgiver, eller samlet (og med konkret henvisning til de to punktene). - Kravene i den funksjonelle kravspesifikasjonen, knyttet til henholdsvis innbetalinger, utbetalinger, kontohold, oppgjør i Norges Bank og sikkerhet, skal bekreftes som oppfylt/ikke oppfylt, punktvis, og fortrinnsvis i den rekkefølgen som benyttes av oppdragsgiver i dokumentet. Leverandøren bes gi en kort beskrivelse av de løsningene som tilbys. For eventuelle skal-krav som ikke er oppfylt ved tilbudsfristens utløp, skal forpliktende ferdigstillelsesdato oppgis (jf. pkt. 4.6). 4.2 Fullstendig tilbud Det er leverandørens ansvar at tilbudet er fullstendig ved åpningen av konkurransen ved at det inneholder den dokumentasjonen som etterspørres i kunngjøringen og i det foreliggende konkurransegrunnlaget, herunder skatteattest og HMS egenerklæring. Iht i forslag til ny forskrift om offentlige anskaffelser, skal skatteattestene ikke være eldre enn seks måneder regnet fra tilbudsfristens utløp. Tilbud med mangelfull dokumentasjon kan bli avvist. Når det gis tilbud på betalings- og kontoholdstjenester knyttet til valutakonti, skal leverandøren i sitt tilbud presentere kreditt-vurdering fra et rating-selskap som dokumenterer at leverandørens kreditt-verdighet tilsvarer en av de følgende ratinger: Standard & Poor s Moody s Betegnelse AAA Aaa Extremely strong AA+ Very strong AA aa2 Very strong AA- aa3 Very strong

15 15 A+ Strong A A2 Strong A- A3 Strong Den presenterte dokumentasjon på kreditt-vurdering kan ikke være eldre enn ett år. Hvis samarbeidende banker gir tilbud, hvor enkelte banker i alliansen ikke har kreditt-rating, er det en forutsetning at det etableres interne garantiordninger slik at banken med beste kreditt-rating garanterer for de øvrige. Det legges opptil årlig rapportering av kreditt-rating til Senter for statlig økonomistyring (SSØ), jf. pkt Adgang til å gi tilbud på deler av tjenestene Det er adgang for leverandør til å gi tilbud som dekker bare deler av betalingsformidlings- og kontoholdstjenestene som etterspørres i dette dokumentet. 4.4 Adgang til at flere banker kan gi tilbud sammen Det gis adgang til at banker eller grupper av banker kan gi tilbud i samarbeid. 4.5 Tilbud til alle virksomheter innenfor konsernkontoordningen Tilbudet skal omfatte alle virksomheter innenfor statens konsernkontoordning. Det vises til omtale i pkt. 1 og 3 av hvilke virksomheter som omfattes av ordningen. 4.6 Løsninger med avvikende funksjonalitet De funksjonelle kravene som er stilt fra staten, er ansett som grunnleggende krav for økonomiforvaltningen i statlige virksomheter basert på økonomiregelverket for staten. Den funksjonelle kravspesifikasjonen inneholder en ytterligere konkretisering av økonomiregelverkets krav. De fleste av kravene er omtalt som skal-krav. Skal-kravene er i denne forbindelse krav av absolutt karakter. De bør-kravene som stilles, peker ut den utviklingen staten ønsker i funksjonalitet og som ved endringer av økonomiregelverket og/eller ved senere kunngjøringer kan bli stilt som skalkrav. Det forutsettes at banken tilbyr statlige virksomheter tjenester med funksjonalitet i tråd med skal-kravene som stilles i konkurransegrunnlaget. Slik funksjonalitet skal være på plass i forhold til bankens systemer på tidspunktet for inngåelse av Rammeavtale. På et begrenset antall punkter kan det imidlertid bli gitt åpning for at løsninger i tråd med statens krav skal komme på plass i løpet av tre måneder etter at avgjørelse om Rammeavtale er meddelt banken. Banken vil i så tilfelle måtte forplikte seg til å ha løsninger på plass (installert og uttestet) innen den fastsatte tidsfristen. Dersom slike tidsfrister ikke

16 16 overholdes, skal Finansdepartementet ha rett til å si opp Rammeavtalen med umiddelbar virkning, jf. pkt. 6.11, b. 4.7 Pristilbud Generelt om priser Utgangspunktet for prisene i tilbudet skal være enhetspriser pr. gjennomført transaksjon. Enhetsprisene skal utgjøre bankens fulle kompensasjon for utførelse av tjenester, og skal være faste gjennom hele avtaleperioden. Vedrørende endringer i h.h.v. portosatser, satser for merverdiavgift samt interbankgebyrer vises det til omtale under pkt og 6.4, f, g og h. Bruk av priselementer som er uavhengige av det faktiske antallet transaksjoner, herunder faste priselementer og priser regnet i forhold til annet enn antall transaksjoner, skal bare kunne nyttes der dette kan gi et vesentlig insitament for virksomhetene til riktig forbruk av en kostnadskrevende deltjeneste. Etablering og bruk av henholdsvis bedriftsterminalløsninger og betalingsterminaler, samt etablering av løsninger for e-faktura 2, kan herunder prises direkte i tillegg til pris pr. transaksjon. I 2001 vedtok EU Forordning 2560/2001 om betalinger på tvers av landegrensene i EURO. Den regulerer bl.a. priser på betalinger i EURO, slik at priser på slike ikke skal være høyere enn priser på tilsvarende innenlandske betalinger i EURO. I første omgang gjelder forordningen for overførsler på beløp inntil EUR 12,500. Fra økes beløpsgrensene til EUR 50,000. Etter at Norge har gitt sin tilslutning til forordningen blir prisene på EUbetalinger i Norge harmonisert med EU. Tilbydere vil kunne ta utgangspunkt i dette i forbindelse med prising av EU-betalinger. Kostnadselementer som oppstår i og med kravene til funksjonalitet som stilles fra statens side, og som virksomhetene i begrenset eller ingen grad kan påvirke ved sin tilpasning, skal i alle tilfeller regnes inn i enhetsprisene i tilbudet pr. gjennomført transaksjon. Dette gjelder blant annet dekning av kostnader knyttet til: - kontohold/administrasjon - mottak av betalingsoppdrag fra Virksomheten (uavhengig av overføringsmedium) - all returinformasjon som Virksomheten skal motta i henhold til den funksjonelle kravspesifikasjonen - utstedelse og oversendelse av faktura - oppgjørstransaksjoner til Norges Bank Tilsvarende gjelder for dekning av bankens kostnader til utvikling av løsninger i tråd med statens funksjonelle krav. Det åpnes således ikke for at leverandøren kan kreve særskilt godtgjørelse for slike utviklingskostnader. Det vises i denne 2 Elektronisk formidling av fakturainformasjon fra virksomheten og presentasjon av faktura ved bruk av nettbankløsninger e.l.

17 17 forbindelse til retningslinjene omtalt ovenfor for prising av tjenester under konsernkontoordningen, og at det er den enkelte virksomhet som skal forestå avrop innenfor Rammeavtalen og som skal dekke kostnadene ved sin betalingsformidling. Prisene i tilbudene kan ikke differensieres etter virksomhet, herunder etter den enkelte virksomhets størrelse (transaksjonsvolum). Videre åpnes det ikke for å kunne kreve særskilt dekning av kostnader ved etablering av avtaleforhold og forberedelse av oppstart av nye rutiner for virksomheter i tråd med den standardfunksjonalitet som ligger i konkurransegrunnlaget (utover for bedriftsterminalløsning, betalingsterminal og e-faktura, jf. omtale ovenfor) Transaksjonsformer I pkt. 3 i den funksjonelle kravspesifikasjonen er transaksjonsformene, som er aktuelle ved innbetalinger til staten, omtalt. Tilsvarende er utbetalinger fra staten omtalt i pkt. 4. Det vises også til pkt i dette dokumentet. Vi ønsker i tråd med dette priser spesifisert for følgende betalingstjenester: Innbetalinger: - elektronisk og blankettbasert girering med KID - elektronisk og blankettbasert girering med melding - elektronisk og blankettbasert girering med melding pr. girofax/giromail - direkte debitering eller tilsvarende tjenester der Virksomheten har sendt fakturainformasjon til en finansinstitusjon, og det foreligger avtale med betaler om gjennomføring av betaling. Eksempelvis avtalegiro. - kontant innbetalt giro/blankett (dersom denne tjenesten har annen pris overfor mottaker enn elektronisk og blankettbasert girering) - kontant innbetaling fra Virksomheten til arbeidskonto hos Banken av beløp som er innbetalt kontant til Virksomheten (inkl. sjekker). Vi ønsker både pris for enkeltinnbetalinger og for dagsoppgjør - girering fra utlandet godskrevet konto i norske kroner - godskrift av utenlandske sjekker til konto i norske kroner - e-faktura, forsendelse av fakturainformasjon Utbetalinger: - elektronisk girering uten melding (eksempelvis lønnsutbetalinger) - elektronisk girering med melding - giro utbetaling - sjekk, bankremisse, advisert giro - elektronisk girering til utlandet belastet konto i norske kroner

18 18 - elektronisk utbetaling, belastet konto i norske kroner, til mottaker uten konto i utlandet (f.eks. utenlands sjekk) - manuell girering til utlandet belastet konto i norske kroner - manuell utbetaling, belastet konto i norske kroner, til mottaker uten konto i utlandet (f.eks. utenlands sjekk), herunder EU-betalinger I tillegg kan bruk av blankettbasert girering (både sendt pr. post og levert i skranke) være aktuelt i meget begrenset omfang ved utbetalinger. Vi ber om pris også for denne tjenesten. Ved bruk av formater basert på edifact-meldinger for utveksling av data mellom virksomheter og Banken, ber vi om at betalingstjenester basert på dette formatet inngår i tilbudet. Med melding ved utbetaling menes i det ovenstående fysisk produksjon og framsending av informasjon på papir pr. post eller elektronisk. KID er i denne sammenheng ikke å anse som melding. I enkelte sammenhenger vil flere enkeltbetalinger (debet) som sendes elektronisk til banker med samme dato og til samme mottaker, bli trukket sammen slik at mottaker tilføres ett pengebeløp (kredit). Dette skjer enten som en del av standardformatet, og gjøres ved generering av et betalingsoppdrag, eller i form av en avtale mellom virksomheten og banken. Slik sammentrekking anses som en rent teknisk og formatbestemt funksjonalitet. Det bes oppgitt hvordan banken priser slike transaksjoner i forhold til om staten er avsender (utbetalinger) eller mottaker (innbetalinger), jf. spesifisering over Vekslingsmarginer En del virksomheter har ut- og innbetalinger til/fra utlandet. Størrelsen på enkeltbetalingene kan variere betydelig. For betalinger i valuta, skal leverandøren i tillegg til pris pr. transaksjon, gi tilbud på vekslingsmarginer ved kjøp og salg av valuta. Tilbudet skal omfatte kurante valutasorter og kan differensieres etter motverdi i NOK. Virksomhetene skal i tillegg ha adgang til å gjøre direkte avtale med banken fra gang til gang om marginer ved veksling av større enkelttransaksjoner. Vi ber om at det i tilbudet oppgis marginer for kjøp og salg av valuta med motverdi mindre enn og over NOK ,-. Finansdepartementet vil inngå Tilleggsavtale for valutakonti som skal dekke kontohold i valuta samt betalingstjenester i valuta (inn- og utbetalinger), jf. pkt. 5 Avtaleverkets form og innhold, under visse forutsetninger som er beskrevet under pkt Virksomhetene må søke unntak fra Bestemmelser om økonomistyring i staten før valutakonti kan åpnes.

19 Betalingsterminal Vi ber om pristilbud på betalingsterminaler til bruk ved innbetalinger ved virksomhetens kontorsted. Tilbudet skal dekke tilknytning, kjøp/leie av betalingsterminaler, inklusiv eventuell korttidsleie og bruk av terminalen (kommunikasjon og eventuell transaksjonspris). Dersom både faste og mobile terminaler tilbys, ber vi om pris på begge alternativene Volumavhengige priser Kunngjøringen omfatter et meget betydelig antall transaksjoner, jf. omtalen i pkt. 3. For å kunne ta hensyn til dette volumet, skal leverandøren gi priser for ulike transaksjonsformer ved alternative volumer. Følgende opplegg forutsettes lagt til grunn: - Volumprisene skal fastsettes på grunnlag av statens totale kjøp av betalingstjenester fra banken innenfor konsernkontoordningen. Ved Avtaleperiodens start nullstilles alle de eventuelt opparbeidede volumer iht. tidligere Avtaler. Prisene skal baseres på volumet for alle virksomheter og for alle transaksjonsformer samlet (dvs. ikke for èn og èn transaksjonsform - eller grupper av transaksjonsformer - sett isolert). - Volumprisene skal baseres på de til enhver tid 12 siste månedsobservasjoner av samlet antall transaksjoner under Avtalen(e) med banken, eventuelt over perioden Avtalen(e) har løpt dersom denne er kortere enn 12 måneder, jf. pkt. 3, g. - Når samlet antall transaksjoner over en slik 12-månedsperiode overstiger en fastsatt volumgrense, skal nye priser gjelde fra påfølgende måned. Det vil si at observasjoner fram til og med f.eks. juli, skal danne basis for eventuelle prisendringer med virkning fra og med august. - En eventuell reduksjon av samlet antall transaksjoner som medfører at transaksjonsvolumet faller under en fastsatt volumgrense (som gjeldende priser for banken er fastsatt med utgangspunkt i), skal ikke medføre endring i priser med mindre det nye transaksjonsvolumet er mer enn 10 pst. lavere enn vedkommende volumgrense. Banken skal månedlig oversende statistikk til Senter for statlig økonomistyring over transaksjonsvolum under statens konsernkontoordning, jf. pkt. 6.4, j. Volumavhengige priser i tråd med ovenstående opplegg skal tilbys for minimum følgende transaksjonsformer forutsatt at transaksjonsformene inngår i bankens tilbud: Innbetalinger: - elektronisk og blankettbasert girering med KID - elektronisk og blankettbasert girering med melding - elektronisk og blankettbasert girering med melding pr. girofax/giromail - avtalegiro

20 20 - e-faktura, forsendelse av fakturainformasjon Utbetalinger: - elektronisk girering uten melding - elektronisk girering med melding - giro utbetaling - elektronisk girering til utlandet belastet konto i norske kroner Vi ber - i tillegg til en basispris/standardpris (gjeldende for et volum under laveste volumgrense nedenfor) - om priser på de ulike transaksjonsformene gitt et årlig samlet transaksjonsvolum (alle transaksjonsformer) på følgende alternative volumer (mill. transaksjoner): Basis pris 1,0 5,0 15, Nærmere om enkelte virksomheter (i) Statens lånekasse for utdanning Statens Lånekasse for utdanning benytter, fra sommeren 2005, ikke lenger den kombinerte gjeldsbrev/giro utbetalingsblanketten til utbetaling av utdanningsstøtte som de har benyttet tidligere. Tidligere spesialblankett for gjeldsbrev og giroutbetaling ble faset ut Den nye ordningen innebærer at det utstedes et gjeldsbrev som underskrives av støttemottaker og returneres til Lånekassen. Lånekassen vil kontrollere og registrere gjeldsbrevblanketten, hvor det deretter blir foretatt en ordinær overføring av utdanningsstøtte til en på forhånd oppgitt bankkonto. (ii) Rikstrygdeverket (NAV) Rikstrygdeverkets utbetaling av trygdeytelser skal skje i tråd med standard funksjonalitet under statens konsernkontoordning, slik denne er omtalt i pkt. 4 i funksjonell kravspesifikasjon. Banken skal som omtalt i pkt. 2.2 i det samme dokumentet, sikre korrekt betalingsdag både ved konto til konto utbetaling og ved bruk av giro utbetaling. I likhet med utbetaling av lønn og lønnsliknende ytelser for øvrig, forutsettes det også at mottaker gis kredit valutering samme dag, uavhengig av i hvilken bank mottaker har konto. Videre skal det ikke tas gebyr fra mottaker, verken ved godskrift av konto eller ved kontant heving av en giro utbetaling i banken. Det legges i tråd med dette til grunn at leverandøren priser utbetaling av trygdeytelser konto til konto uten melding som øvrige lønnsutbetalinger elektronisk girering uten melding. Kontantutbetalinger forutsettes priset som øvrige giro utbetalinger. Trygdeytelser med melding prises som elektronisk girering med melding. Det vises for øvrig til pkt og pkt

TILLEGGSAVTALE TIL R A M M E A V T A L E. av 3.10.2006. mellom. SENTER FOR STATLIG ØKONOMISTYRING og BANKEN. vedrørende STATENS KONSERNKONTOORDNING

TILLEGGSAVTALE TIL R A M M E A V T A L E. av 3.10.2006. mellom. SENTER FOR STATLIG ØKONOMISTYRING og BANKEN. vedrørende STATENS KONSERNKONTOORDNING TILLEGGSAVTALE TIL R A M M E A V T A L E av 3.10.2006 mellom SENTER FOR STATLIG ØKONOMISTYRING og BANKEN vedrørende STATENS KONSERNKONTOORDNING Denne tilleggsavtalen ( Tilleggsavtalen ) er inngått den

Detaljer

Om utfylling av maler for avrop på rammeavtaler om betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten

Om utfylling av maler for avrop på rammeavtaler om betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Om utfylling av maler for avrop på rammeavtaler om betalingsformidlings- og kontoholdstjenester 1. INNLEDNING Etter 17 i Reglement for økonomistyring i staten skal virksomhetene benytte felles standarder

Detaljer

VEDLEGG 2 UTBETALINGER

VEDLEGG 2 UTBETALINGER VEDLEGG 2 UTBETALINGER 1. BETALINGSINSTRUMENT 1.1 Bankens betalingsformidling vedrørende utbetalinger i Statens konsernkontoordning skal utføres i henhold til dette Vedlegg 2 samt øvrige Vedlegg, samt

Detaljer

Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler for betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten

Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler for betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler for betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten FORORD Statlige virksomheter hadde over 54 millioner betalingstransaksjoner i 2005. Det er viktig at disse

Detaljer

I Tilbudsinnbydelse for betalings- og kontoholdstjenester for staten

I Tilbudsinnbydelse for betalings- og kontoholdstjenester for staten I Tilbudsinnbydelse for betalings- og kontoholdstjenester for staten Direktoratet for økonomistyring, 28. august 2013 1 Innhold 1. OPPDRAGET... 4 2. 3. 4. 5. 6. 1.1 Oppdragsgiver og tilbyder... 4 1.2 Anskaffelsens

Detaljer

Vedlegg 1 Pristabell. 1. Innenlands transaksjoner: Transaksjonspris

Vedlegg 1 Pristabell. 1. Innenlands transaksjoner: Transaksjonspris Vedlegg 1 Pristabell Banken skal i tabellene nedenfor fylle ut pris for hvert produkt og tjeneste som banken tilbyr i samsvar med foreliggende kravspesifikasjon. I den grad banken ikke finner tabellene

Detaljer

RAMMEAVTALE AV 11. JUNI 2014 OM BETALINGS- OG KONTOHOLDSTJENESTER FOR STATEN

RAMMEAVTALE AV 11. JUNI 2014 OM BETALINGS- OG KONTOHOLDSTJENESTER FOR STATEN U. off. 23 første ledd RAMMEAVTALE AV 11. JUNI 2014 OM BETALINGS- OG KONTOHOLDSTJENESTER FOR STATEN AVTALEPARTER (heretter kalt partene): DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING (heretter kalt DFØ) og. (heretter

Detaljer

Veileder. Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten

Veileder. Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten Veileder Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten FORORD Statlige virksomheter hadde nær 59 millioner betalingstransaksjoner i 2009. Det er

Detaljer

R A M M E A V T A L E. mellom SENTER FOR STATLIG ØKONOMISTYRING BANKEN. vedrørende STATENS KONSERNKONTOORDNING

R A M M E A V T A L E. mellom SENTER FOR STATLIG ØKONOMISTYRING BANKEN. vedrørende STATENS KONSERNKONTOORDNING R A M M E A V T A L E mellom SENTER FOR STATLIG ØKONOMISTYRING og BANKEN vedrørende STATENS KONSERNKONTOORDNING - 2-1. INNLEDNING 3 2. AVTALESTRUKTUR/AVROP 4 3. DEFINISJONER 5 4. OMFANG OG VARIGHET AV

Detaljer

RAMMEAVTALE AV 29. JUNI 2010 OM BETALINGS- OG KONTOHOLDSTJENESTER FOR STATEN

RAMMEAVTALE AV 29. JUNI 2010 OM BETALINGS- OG KONTOHOLDSTJENESTER FOR STATEN RAMMEAVTALE AV 29. JUNI 2010 OM BETALINGS- OG KONTOHOLDSTJENESTER FOR STATEN AVTALEPARTER (heretter kalt partene): SENTER FOR STATLIG ØKONOMISTYRING (heretter kalt SSØ) og ------------ (heretter kalt Banken)

Detaljer

Retningslinjer for oppgjørskontoer i Norges Bank og arbeidskontoer i banker innenfor statens konsernkontoordning

Retningslinjer for oppgjørskontoer i Norges Bank og arbeidskontoer i banker innenfor statens konsernkontoordning Rundskriv R Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-104 14/3158 20.06.2014 Retningslinjer for oppgjørskontoer i Norges Bank og arbeidskontoer i banker innenfor statens konsernkontoordning

Detaljer

FORORD. Veilederen er tilgjengelig på våre nettsider www.dfo.no.

FORORD. Veilederen er tilgjengelig på våre nettsider www.dfo.no. Virksomhetenes avrop på rammeavtaler av 11. juni 2014 om betalings- og kontoholdstjenester for staten gjennomføring av minikonkurranse og direkte avrop Veileder FORORD Statlige virksomheter hadde nær 65

Detaljer

R-104/2007 04/1147 C TS/GFE 30.10.2007. Retningslinjer for oppgjørskonti i konsernkontosystemet i Norges Bank

R-104/2007 04/1147 C TS/GFE 30.10.2007. Retningslinjer for oppgjørskonti i konsernkontosystemet i Norges Bank Rundskriv Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-104/2007 04/1147 C TS/GFE 30.10.2007 Retningslinjer for oppgjørskonti i konsernkontosystemet i Norges Bank 1. Innledning Statlige

Detaljer

Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015

Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015 Kongsberg kommune Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015 Tilbudsinnbydelse på rammeavtale for levering av Inn på tunettjenester til Kongsberg kommune Vedlegg: 1) Prisliste 2) Rammeavtale 3) Bestillingsavtale

Detaljer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole

Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Stangnes videregående skole innbyr til begrenset anbudskonkurranse

Detaljer

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune Kunngjort i DOFFIN-basen 15.10.07 1 Regler og prosedyrer for leveransen Anskaffelsen er omfattet

Detaljer

Funksjonell kravspesifikasjon for betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten

Funksjonell kravspesifikasjon for betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Funksjonell kravspesifikasjon for betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Senter for statlig økonomistyring, 01.02.2006 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELLE RAMMER 8 1.1 Forholdet til økonomiregelverket

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune Innholdsfortegnelse 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. Verktøy for avvikshåndtering

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. Verktøy for avvikshåndtering Konkurransegrunnlag for for kjøp av Verktøy for avvikshåndtering For levering til Miljødirektoratet Saksnummer: 2014/6623 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Regler om innenlandske kreditoverføringer mellom banker

Regler om innenlandske kreditoverføringer mellom banker Regler om innenlandske kreditoverføringer mellom banker Fastsatt av Bankforeningens Servicekontor 5. desember 1995 og Sparebankforeningens Servicekontor 28. november 1995. Reglene trådte i kraft 1. juni

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurransegrunnlag. Kjøp av elektrisk kraft for Fjell Kommune

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurransegrunnlag. Kjøp av elektrisk kraft for Fjell Kommune ANBUDSINNBYDELSE Konkurransegrunnlag Kjøp av elektrisk kraft for Fjell Kommune Bergen 22.10.2014 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Bergen Energi AS vil på vegne av oppdragsgiver Fjell Kommune gjennomføre konkurranse

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Konkurransegrunnlag. Saksnummer 11/1011, rammeavtale om kjøp av møbler til HELFO

Konkurransegrunnlag. Konkurransegrunnlag. Saksnummer 11/1011, rammeavtale om kjøp av møbler til HELFO Konkurransegrunnlag Saksnummer 11/1011, rammeavtale om kjøp av møbler til HELFO 1 Innholdsfortegnelse 1 Om oppdragsgiver... 3 2 Om anskaffelsen... 3 3 Kontaktperson og kommunikasjon... 3 4 Konkurransegrunnlagets

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING I TO TRINN FOR INNLEIE AV LASTEBIL MED ELLER UTEN TILHENGER INKL. FØRER Anskaffelse 114/2014 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/ Vann- og

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurransegrunnlag. Kjøp av elektrisk kraft for Norges Bank

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurransegrunnlag. Kjøp av elektrisk kraft for Norges Bank ANBUDSINNBYDELSE Konkurransegrunnlag Kjøp av elektrisk kraft for Norges Bank Bergen 22.10.2014 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Bergen Energi AS vil på vegne av oppdragsgiver Norges Bank gjennomføre konkurranse

Detaljer

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser -

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - 2014 Offentlige anskaffelser Hvilke regler gjelder? Hvem Hva Terskelverdiene Valg av anskaffelsesmodell Alminnelige regler Vedståelsesfrist Konkurransegrunnlaget

Detaljer

KARMØY KOMMUNE. FORESPØRSEL nr 14/1789. Kjøp av Microsoft Office-lisenser

KARMØY KOMMUNE. FORESPØRSEL nr 14/1789. Kjøp av Microsoft Office-lisenser KARMØY KOMMUNE FORESPØRSEL nr 14/1789 Kjøp av Microsoft Office-lisenser INNHOLDSFORTEGNELSE Pkt. Side 1. OM KONKURRANSEN---------------------------------------------------------- 3 1.1. INNLEDNING--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Kompetanseforum Vest-Finnmark

Kompetanseforum Vest-Finnmark Kompetanseforum Vest-Finnmark innbyr til tilbudskonkurranse vedrørende anskaffelse av: Lederutdanning Undervisningstjenester til eget personale, Kompetanseforum Vest-Finnmark Innhold: 1. OPPDRAGSGIVER...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne

Konkurransegrunnlag. Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne Konkurransegrunnlag Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne Utsendt: 27.02.2014 Fra: Hemne kommune INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1 OPPDRAGSGIVER... 3 1.2 PROSEDYRE OG REGLER FOR GJENNOMFØRING...

Detaljer

Regler om straksoverføringer Fastsatt 03.05.2012 av Bransjestyre betalingsformidling og infrastruktur i FNO Servicekontor

Regler om straksoverføringer Fastsatt 03.05.2012 av Bransjestyre betalingsformidling og infrastruktur i FNO Servicekontor Regler om straksoverføringer Fastsatt 03.05.2012 av Bransjestyre betalingsformidling og infrastruktur i FNO Servicekontor 1 Reglenes omfang og virkeområde Reglene gjelder for kreditoverføringer i norske

Detaljer

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL I TØNSBERG KOMMUNE.

TILBUDSFORESPØRSEL I TØNSBERG KOMMUNE. TILBUDSFORESPØRSEL ANSKAFFELSE ( LEASING ) AV 5 TJENESTEBILER TIL VIRKSOMHET BARN OG UNGE I TØNSBERG KOMMUNE. ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE Kunngjort på DOFFIN 08.05.2013 hamh Side 1 av 6 1. INNLEDNING 1.1 Kommunens

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE OG Avtaleperiode: ---------- 31.12.2016 Innhold 1 FORMÅL... 3 2 AVTALENS PARTER... 3 3 DEFINISJONER... 4 4 FULLMAKT... 4 5 INFORMASJON... 4 6 GJENSIDIGE RETTIGHETER

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF KONKURRANSEGRUNNLAG FOR LEVERING AV 1 AMBULANSEBIL TIL UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF Mars 2008 Vedlegg: Vedlegg 1: spesifikasjon Vedlegg 2: HMS-egenerklæring KONKURRANSEGRUNNLAG

Detaljer

1 TILBUDSINNBYDELSE - INNFORDRINGSTJENESTER

1 TILBUDSINNBYDELSE - INNFORDRINGSTJENESTER 1 TILBUDSINNBYDELSE - INNFORDRINGSTJENESTER Nes kommune innbyr til åpen anbudskonkurranse under nasjonalterskelverdi på kjøp og levering av innfordringstjenester. Anskaffelsen skal gi kommunen den mest

Detaljer

Kommunedelplan for Dagalifjellet

Kommunedelplan for Dagalifjellet Kommunedelplan for Dagalifjellet KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for innlevering av tilbud 30.09.2011 kl. 12.00 NORE OG UVDAL SEPTEMBER 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER Side 1 av 6

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER Side 1 av 6 KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER 23.04.2010 Side 1 av 6 Innhold 1. GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen... 3 2. INSTRUKS TIL

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV FINANSIELL RÅDGIVNING INNEN ENERGISEKTOREN

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV FINANSIELL RÅDGIVNING INNEN ENERGISEKTOREN KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV FINANSIELL RÅDGIVNING INNEN ENERGISEKTOREN 1 1 INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver/ Oppdraget Byrådsavdelingen for finans- og utvikling, heretter

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV ULTRALYDAPPARAT TIL NEVROLOGI

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV ULTRALYDAPPARAT TIL NEVROLOGI KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV ULTRALYDAPPARAT TIL NEVROLOGI TILBUDSFRIST: 16.10.2013 KL. 10:00 SAK NR. 13/06540 Konkurransegrunnlag sak 13/06540 Ultralydapparat nevrologi Side 1 av 7 Innhold 1

Detaljer

Konkurransegrunnlag del I

Konkurransegrunnlag del I Konkurransegrunnlag del I Tilbudsforespørsel KT 1309 VA-sanering Åstadveien Sanering VA-ledninger Asker 24.02.2014 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT 1309 Åstadveien Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING 2.0 GENERELT OM TILBUDET 2.1 Kunngjøring 2.2 Kontaktpersoner i anskaffelsesprosessen 2.3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV DYREBLOD OG -INAKTIVERT SERUM

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV DYREBLOD OG -INAKTIVERT SERUM KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV DYREBLOD OG -INAKTIVERT SERUM TILBUDSFRIST: 11.10.2013 KL. 10:00 SAK NR. 13/05929 Konkurransegrunnlag sak 13/05929 Side 1 av 7 Innhold 1 Innbydelse til konkurranse...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Rammeavtale varm mat til barnehagene (saksnr 16/95)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Rammeavtale varm mat til barnehagene (saksnr 16/95) KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll Rammeavtale varm mat til barnehagene (saksnr 16/95) Oppdragsgiver: Enebakk kommune Tilbudsfrist: 01.03.2016 kl 12:00

Detaljer

Kongsvinger kommune innbyr til åpen anbudskonkurranse under nasjonalterskelverdi på kjøp og levering av innfordringstjenester.

Kongsvinger kommune innbyr til åpen anbudskonkurranse under nasjonalterskelverdi på kjøp og levering av innfordringstjenester. 1 TILBUDSINNBYDELSE - INNFORDRINGSTJENESTER Kongsvinger kommune innbyr til åpen anbudskonkurranse under nasjonalterskelverdi på kjøp og levering av innfordringstjenester. Kongsvinger kommune har ca. 17

Detaljer

RAMMEAVTALE VIKARTJENESTER LEGEVAKTSLEGER

RAMMEAVTALE VIKARTJENESTER LEGEVAKTSLEGER RAMMEAVTALE VIKARTJENESTER LEGEVAKTSLEGER Varighet 2 med opsjon på1+1 år KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for innlevering av tilbud 20.02.2014 kl. 12.00 Vedlegg: 1. Standarkontraktsvilkår kjøp av konsulenttjenester

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anbudskonkurranse. Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anbudskonkurranse. Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS KONKURRANSEGRUNNLAG Referanse: SALG-090-2007 Anbudskonkurranse Anskaffelser under nasjonal terskelverdi Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3

Detaljer

Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir

Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir (Anbudskonkurranse - FOA del I og II) Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Om oppdragsgiver... 3

Detaljer

Konkurransegrunnlag for kjøp av VIKARTJENESTER

Konkurransegrunnlag for kjøp av VIKARTJENESTER Konkurransegrunnlag for kjøp av VIKARTJENESTER Åpen anbudskonkurranse under EØS-terskelverdi og anskaffelser av uprioriterte tjenester (FOA del I og II) Tilbudsinnbydelse Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av. Brøytekontraktør. til Kragerø kommune. Sannidal m/ plasser. Tilbudsfrist: kl: 12.

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av. Brøytekontraktør. til Kragerø kommune. Sannidal m/ plasser. Tilbudsfrist: kl: 12. KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffelse av Brøytekontraktør til Kragerø kommune Sannidal m/ plasser Tilbudsfrist: 20.06.13. kl: 12.00 Innholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse av oppdraget... 3 2 Gjennomføring

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Delområdemodell Fergefri E39

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Delområdemodell Fergefri E39 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Delområdemodell Fergefri E39 Dokumentets dato: 06.10.11 Saksnummer: 2011154410 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

FORESPØRSEL. Fra. Innherred samkommune (ISK) Bestående av Verdal kommune og Levanger kommune. leveranse av:

FORESPØRSEL. Fra. Innherred samkommune (ISK) Bestående av Verdal kommune og Levanger kommune. leveranse av: Innherred samkommune FORESPØRSEL Fra Innherred samkommune (ISK) Bestående av Verdal kommune og Levanger kommune på leveranse av: Leveranse av programvare for personalstyring, turnusplanlegging, vikarpool

Detaljer

Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest

Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest VERSJON 1.0 Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for forespørsel om deltakelse 10.11.2009, kl. 12.00 NORE OG UVDAL - OKTOBER 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET...3 1.1 Oppdragsgiver...3

Detaljer

Kjøp av medieovervåkingstjenester

Kjøp av medieovervåkingstjenester Til tilbydere Deres referanse Deres dato Vår referanse Vår dato 07/3760 13.12.2007 Kjøp av medieovervåkingstjenester Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (FOA Del III) Sak 07/3760 Postadresse Postboks

Detaljer

Alstahaug kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune. Saksnummer:14/1207

Alstahaug kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune. Saksnummer:14/1207 Alstahaug kommune Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune Saksnummer:14/1207 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Tipskanal

Konkurransegrunnlag. Tipskanal Konkurransegrunnlag Tipskanal Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE AV ANSKAFFELSEN 3 1.3.1 Bakgrunn for anskaffelsen

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Anskaffelsesprosessen FORBEREDELSES- FASEN BEHOVSVERIFIKASJON MARKEDSUNDERSØKELSE GJENNOMFØRINGS FASEN KONKURRANSEBETINGELSER KONTRAKTSTILDELING OPPFØLGINGS-

Detaljer

OM RAMMEAVTALER. Rammeavtale som kontraktalternativ. Prosedyre for tildeling av kontrakt. Tvister knyttet til rammeavtaler

OM RAMMEAVTALER. Rammeavtale som kontraktalternativ. Prosedyre for tildeling av kontrakt. Tvister knyttet til rammeavtaler OM RAMMEAVTALER Rammeavtale som kontraktalternativ Prosedyre for tildeling av kontrakt Tvister knyttet til rammeavtaler Definisjon En rammeavtale er en avtale som er inngått mellom: en eller flere oppdragsgivere

Detaljer

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

Kapittel 1. Innledende bestemmelser Regler om AvtaleGiro Fastsatt av styret i Bankforeningens Servicekontor 14.06.95 og styret i Sparebankforeningens Servicekontor 01.05.95. Reglene trådte i kraft 01.09.95. Reglene er sist endret 10.06.2015

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring Lillehammer Ringebu Øyer Sør-Fron Nord-Fron Gausdal Innkjøpssamarbeidet INNOFF I denne konkurransen deltar: Lillehammer v/ Lillehammer Olympiapark AS KONKURRANSEGRUNNLAG fra Lillehammer Olympiapark AS

Detaljer

Bankavtale for Bergen kommune fra 1.2.15 til 31.12.17 med opsjon til forlengelse til 31.12.18

Bankavtale for Bergen kommune fra 1.2.15 til 31.12.17 med opsjon til forlengelse til 31.12.18 Byrådssak 1023 /15 Bankavtale for Bergen kommune fra 1.2.15 til 31.12.17 med opsjon til forlengelse til 31.12.18 GOMI ESARK-1706-201426660-5 Hva saken gjelder: Det er innhentet tilbud for levering av banktjenester

Detaljer

1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner

1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner Sentral vergemålsmyndighets Rammevilkår for innskudd 1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner 1.1 Disse Rammevilkårene fastsetter innskuddsvilkårene for konti som opprettes for forvaltning av finansielle

Detaljer

Rammeavtale over Statens standardavtaler for IT-anskaffelser

Rammeavtale over Statens standardavtaler for IT-anskaffelser Rammeavtale over Statens standardavtaler for IT-anskaffelser Kjøpsavtalen Avtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved IT-anskaffelser Den lille Vedlikeholdsavtalen Avtale om vedlikehold og service

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/115 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2009/115 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser jan. 2017

Internkurs i offentlige anskaffelser jan. 2017 Internkurs i offentlige anskaffelser jan. 2017 Grunnleggende krav og anskaffelsesprosedyrer Hva er nytt fra 01.01.2017? Gjennomgang av interne rutiner - hva er endret? Status vedr. innkjøp av KGV og KAV

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV ENTREPRISER: Akerselva nedre del 5 med flere Rehabilitering av avløpsledninger Anskaffelse 2/2014 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/

Detaljer

Avtale mellom bank og brukersted om behandling av elektroniske korttransaksjoner Del E av kontoavtalen

Avtale mellom bank og brukersted om behandling av elektroniske korttransaksjoner Del E av kontoavtalen Avtale mellom bank og brukersted om behandling av elektroniske korttransaksjoner Del E av kontoavtalen Avtalevilkår for behandling av elektroniske korttransaksjoner Del 1. Innledning 1-1. Hva avtalen gjelder

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av tjenester til. Utvikling av nytt nettsted for nfi.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av tjenester til. Utvikling av nytt nettsted for nfi. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av tjenester til Utvikling av nytt nettsted for nfi.no og Videreutvikling av profil og nytt rammeverk for visuell

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014. for levering til. Vefsn kommune.

Konkurransegrunnlag. Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014. for levering til. Vefsn kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014 for levering til Vefsn kommune Saksnummer:14/716 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

Forespørsel om deltakelse

Forespørsel om deltakelse Forespørsel om deltakelse Begrenset anbudskonkurranse for kjøp av elektronisk spørreskjemaverktøy for Politidirektoratet Søknadsfrist: 4. juni 2009 Innholdsfortegnelse 1 Innbydelse til å delta i anbudskonkurranse...

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av frukt og grønnsaker

Utkast Rammeavtale for kjøp av frukt og grønnsaker Utkast Rammeavtale for kjøp av frukt og grønnsaker er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og INNOVASJON NORGE (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG. Utblokking av vannledninger i Oberst Rodes vei. Konkurranse 104/2014

KONKURRANSE- GRUNNLAG. Utblokking av vannledninger i Oberst Rodes vei. Konkurranse 104/2014 KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Utblokking av vannledninger i Oberst Rodes vei Konkurranse 104/2014 Oslo kommune Vann- og avløpsetaten August 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...3

Detaljer

Konkurransegrunnlag for rammeavtale om. Designtjenester for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Konkurransegrunnlag for rammeavtale om. Designtjenester for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Konkurransegrunnlag for rammeavtale om Designtjenester for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Innholdsfortegnelse 1. Oppdraget... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsens formål... 4 1.3 Kontraktsbestemmelser...

Detaljer

Anskaffelse av abonnement på kabel-tv

Anskaffelse av abonnement på kabel-tv Anskaffelse av abonnement på kabel-tv Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/44707942.aspx Ekstern anbuds ID 2014-867459 Saksnummer 14/402 Konkurranse type: Anbudskonkurranse

Detaljer

TILBUD. Bankavtale. Vi aksepterer at vårt tilbud er bindende og har en vedståelsesfrist til 13.12.2011.

TILBUD. Bankavtale. Vi aksepterer at vårt tilbud er bindende og har en vedståelsesfrist til 13.12.2011. TILBUD Bankavtale Generell informasjon Firmanavn (juridisk): Org.nummer: Ansvarlig for tilbudet: E-post: Postadresse: Web-adresse: Tlf: Mobil: Fax: Vi aksepterer at vårt tilbud er bindende og har en vedståelsesfrist

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av juridisk bistand

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av juridisk bistand Konkurransegrunnlag for for kjøp av juridisk bistand vedrørende interne rettighetsspørsmål i reindriften For levering til Finnmarkskommisjonen Konkurransegrunnlag anskaffelser under kr 500 000 ekskl. mva.

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG. Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG. Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsdirektøren KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud Saksnr.: 1952 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...

Detaljer

DEL 2 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER

DEL 2 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER DEL 2 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER Side 1 av 9 DEL 2 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER DEL 2 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER Side 2 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 PRISKONTRAKT MED PRISGLIDNINGSBESTEMMELSE...

Detaljer

Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om. kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune. Dato:

Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om. kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune. Dato: Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune Dato: 05.06.2015 Saksnummer: 3-2015 1 Innbydelsen 1.1 Kort om anskaffelsen Vågan kommune innbyr til konkurranse

Detaljer

RAMMEAVTALE FOR VIKARTJENESTER

RAMMEAVTALE FOR VIKARTJENESTER TILBUDSMAPPE Tilbudsbrev (dette dokumentet med vedlegg) til Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) for RAMMEAVTALE FOR VIKARTJENESTER Firmanavn: Org.nummer: Postadresse: Besøksadresse: Telefonnummer:

Detaljer

LÅNEOPPTAK TIL LARVIK HAVN KF

LÅNEOPPTAK TIL LARVIK HAVN KF KONKURRANSEGRUNNLAG LÅNEOPPTAK TIL LARVIK HAVN KF Larvik Havn KF Havnegata 5, 3263 Larvik Postboks 246, 3251 Larvik Telefon: 33 16 57 50 post@larvik.havn.no www.larvik.havn.no Org. nr 942 139 241 1 INNLEDNING

Detaljer

Forskrift om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge (valutaregisterforskriften)

Forskrift om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge (valutaregisterforskriften) Forskrift om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge (valutaregisterforskriften) Fastsatt av Finansdepartementet 6. desember 2004 med hjemmel i

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Hybelfellesskap/bofellesskap for ungdom m/bemanning INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. bistand til utvikling av visuell identitet

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. bistand til utvikling av visuell identitet Konkurransegrunnlag for for kjøp av bistand til utvikling av visuell identitet For levering til Business Region Bergen AS Saksnummer: 2016 2 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

Kapittel 7 Forvaltning av stønadsordninger til privatpersoner

Kapittel 7 Forvaltning av stønadsordninger til privatpersoner Kapittel 7 Forvaltning av stønadsordninger til privatpersoner 7.1 Innledning Kapitlet inneholder bestemmelser om etablering og forvaltning av stønadsordninger til privatpersoner. Formålet med bestemmelsene

Detaljer

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE GRUNNLAG FOR ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE BRØYTING OG STRØING AV KOMMUNALE VEIER OG PLASSER I RENNEBU KOMMUNE Anbudsfrist: 01.07.10, kl 1000 Anbudsåpning: 01.07.10, kl 1000 Følgende leveres i 2 eksemplarer:

Detaljer

Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter

Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter V3.0-26.03.2014 St Olavs hospital HF 7030 TRONDHEIM Deres ref.: Vår ref.: 08/2033-130 Saksbehandler: Jon Nysted Dato: 11.04.2014 Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter

Detaljer

Generell informasjon til brukergruppen

Generell informasjon til brukergruppen KICK-OFF Anskaffelse av Generell informasjon til brukergruppen Mandag 9. september 2013 Lov om offentlige anskaffelser LOA 5 Grunnleggende krav En anskaffelse skal så langt det er mulig være basert på

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV PASIENTNÆRE GLUKOSEMÅLERE

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV PASIENTNÆRE GLUKOSEMÅLERE KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV PASIENTNÆRE GLUKOSEMÅLERE TILBUDSFRIST: 12.5.2014 KL. 10:00 SAK NR. 14/01130 Konkurransegrunnlag sak 14/01130 Side 1 av 8 Innhold 1 Innbydelse til konkurranse...

Detaljer

Spørsmål knyttet til leverandørgjeld og årsregnskapets oppstilling av artskontorapportering

Spørsmål knyttet til leverandørgjeld og årsregnskapets oppstilling av artskontorapportering Saksbehandler Deres dato Vår dato Erik Heen 19.04.2016 22.06.2016 Telefon Deres referanse Vår referanse 932 42 704 16/257-3 Riksrevisjonen Postboks 8130 Dep 0032 Oslo Spørsmål knyttet til leverandørgjeld

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV Lederutviklingsstøtte ANSKAFFELSESNR. A-92459 FRA NSB Konsern (Oppdragsgiver) UTSENDT DATO: 15. mai 2013 ANSKAFFELSESNR.: A-92459 Lederutviklingsstøtte Side 2 av

Detaljer

Notat. Faktum - jfr. Statens vegvesens brev av 11. juni 2001 - side 1

Notat. Faktum - jfr. Statens vegvesens brev av 11. juni 2001 - side 1 HENNING JAKHELLN professor Institutt for offentlig rett Universitetet i Oslo Karl Johansgt. 47 (Domus Bibliotheca) Postboks 6706 St. Olavs plass 0162 Oslo Notat Tlf.: 22 85 94 31 Fax: 22 85 94 20 henning.jakhelln@jus.uio.no

Detaljer

Avtale om kontroll av krediteringstransaksjoner og distribusjon av informasjon som grunnlag for slik kontroll

Avtale om kontroll av krediteringstransaksjoner og distribusjon av informasjon som grunnlag for slik kontroll Avtale om kontroll av krediteringstransaksjoner og distribusjon av informasjon som grunnlag for slik kontroll Vedtatt av Bransjestyre bank og betalingsformidling i Finansnæringens Servicekontor den 25.

Detaljer

NAV Tiltak Akershus. Anskaffelse av arbeidsrettet tiltak: Opplæring (AMO) Anskaffelse etter forskriftens del I

NAV Tiltak Akershus. Anskaffelse av arbeidsrettet tiltak: Opplæring (AMO) Anskaffelse etter forskriftens del I // KONKURRANSEGRUNNLAG NAV Tiltak Akershus Anskaffelse av arbeidsrettet tiltak: Opplæring (AMO) Park og anlegg med steinlegging i Ullersmo fengsel, Kroksrud avdeling Anskaffelse etter forskriftens del

Detaljer

Avtale mellom bank og brukersted om behandling av elektroniske korttransaksjoner Del E av kontoavtalen

Avtale mellom bank og brukersted om behandling av elektroniske korttransaksjoner Del E av kontoavtalen Avtale mellom bank og brukersted om behandling av elektroniske korttransaksjoner Del E av kontoavtalen Brukersted: Bank: Denne avtale gjelder: Sett kryss Behandling av transaksjoner med BankAxept-kort

Detaljer

System/Programvare til legevakt/fastlegekontor AHK 14/1479

System/Programvare til legevakt/fastlegekontor AHK 14/1479 201 Aurskog- Høland kommune System/Programvare til legevakt/fastlegekontor AHK 1/179 Konkurransegrunnlag Innleveringsfrist:.9.201 Kl. 12:00 Innleveres til: Aurskog-Høland kommune Rådhusveien 3 190 BJØRKELANGEN

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON Banktjenester for Gassco AS

KRAVSPESIFIKASJON Banktjenester for Gassco AS BILAG 1 KRAVSPESIFIKASJON Banktjenester for Gassco AS Saksnr. 000203 21. juni 2012 BILAG 1 - Kravspesifikasjon Innholdsfortegnelse 1 KRAVSPESIFIKASJON... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Krav pr hovedområde...

Detaljer

Tittelen på kapitlet er endret slik at det fremgår at det omhandler budsjettering, regnskapsføring og betalingsformidling.

Tittelen på kapitlet er endret slik at det fremgår at det omhandler budsjettering, regnskapsføring og betalingsformidling. DFØ/FOA 25.9.2013 Kap. 3 i bestemmelser om økonomistyring i staten Felles standarder og systemer for budsjettering, regnskapsføring og betalingsformidling. Oversikt over endringer fastsatt av Finansdepartementet

Detaljer

KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER. Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00

KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER. Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00 KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00 Innhold 1 Generell informasjon... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Informasjon om regelverket... 4 1.3 Offentlig

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til Sørumsand og Ås videregående skoler

KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til Sørumsand og Ås videregående skoler KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til Sørumsand og Ås videregående skoler Konkurransegrunnlag - Verkstedmaskiner til Sørumsand og Ås vgs. 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

Informasjon om bruk av mva-koder ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen.

Informasjon om bruk av mva-koder ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen. Kundenotat 13/2015 Dato 27.04.2015 Referanse Informasjon om bruk av mva-koder ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen. Målgruppe: Ansatte i økonomienheten hos DFØs regnskapskunder.

Detaljer