Bachelorutdanning i sykepleie Bachelorgrad i sjukepleie Bachelor s degree in nursing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bachelorutdanning i sykepleie Bachelorgrad i sjukepleie Bachelor s degree in nursing"

Transkript

1 DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET INSTITUTT FOR HELSE- OG OMSORGSFAG Bachelorutdanning i sykepleie Bachelorgrad i sjukepleie Bachelor s degree in nursing 180 Studiepoeng Fagplan Revidert Revidert ephorte 2013/2489

2 INNHOLD 1 INNLEDNING Opptakskrav Omfang Historikk Profil Yrkeskompetanse Beskrivelse av rammeplanen og fagplanens emner Undervisnings- og eksamensspråk Evaluering av studiet Internasjonalisering LÆRINGSUTBYTTE ETTER ENDT UTDANNING ORGANISERING OG STRUKTUR Faginndeling og fordeling av studiepoeng INNHOLD Studieenhetenes innhold UNDERVISNINGS -, LÆRINGS - OG STUDIEFORMER Hovedprinsipper for læring Lærings- og studieaktiviteter EKSAMEN OG VURDERINGSORDNINGER Mål for vurdering Skikkethetsvurdering Krav til studiedeltakelse Passeringskrav... Feil! Bokmerke er ikke definert Arbeidskrav Kriterier for vurdering av arbeidskrav Adgang til eksamen Vurdering av praksisstudier Vurdering av praktisk dyktighet i sykepleie Vurderingsuttrykk Oversikt over eksamen og praksisstudier Oversikt over arbeidskrav EMNEBESKRIVELSER Emnebeskrivelse 1.studieenhet Emnebeskrivelse 2. studieenhet Emnebeskrivelse 3. studieenhet Vedlegg... 40

3 1 INNLEDNING Fagplanen tar utgangspunkt i Rammeplan for sykepleierutdanning, fastsatt 25. januar 2008 av Kunnskapsdepartementet tdanning_08.pdf og Forslag til nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk i høyere utdanning, april alt_rammeverk_for_kvalifikasjoner_i_hoeyere_utdanning.pdf. Fullført utdanning gir rett til graden Bachelor i sykepleie og grunnlag for å søke autorisasjon som sykepleier i Norge i henhold til Lov om helsepersonell av 2. juli 1999, 48. Endringer av fagplanen. For å ivareta en kontinuerlig utvikling av studiekvaliteten, kan det bli gjort justeringer i fagplanen fra år til år. Det vil kunne bli gjort justeringer i undervisnings-, lærings- og arbeidsformer, arbeidskrav og eksamensform uten at det vil medføre innskrenkinger av rettigheter for studentene. Gjeldende fagplan er den som ved starten av nytt studieår, ligger på nettsiden. 1.1 Opptakskrav Forskrift om opptak til universiteter og høgskoler, Rundskriv F regulerer opptaket til sykepleierutdanningen. Grunnlag for opptak er generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse. 80 prosent av studieplassene er forbeholdt søkere som kan dokumentere nordnorsk tilhørighet. Av disse er 10 prosent forbeholdt søkere med samisk språkkompetanse. 1.2 Omfang Studiet utgjør 180 sp/ects (studiepoeng/european Credit Transfer System). Studiepoengene i rammeplanen (2008) er inndelt i en felles innholdsdel som utgjør 30 studiepoeng, og en utdanningsspesifikk del som utgjør 150 studiepoeng. Felles innholdsdel utgjør felles faglig innhold i ergoterapi-, fysioterapi-, radiografi-, sykepleie-, vernepleie- og sosionom- og barnevernspedagogutdanning. Studiet gjennomføres som heltids- og desentralisert deltidsstudium, og er inndelt i tre studieenheter à 60 studiepoeng. Forventet arbeidsinnsats: Ett års fulltidsstudium utgjør 60 studiepoeng. For å nå læringsmålene for ett års fulltidsstudium må studentene forvente å arbeide 1700 timer dvs. ca. 40 timer pr uke, inkludert undervisning og selvstudium. For deltidsstudier er den samlete arbeidsinnsatsen tilsvarende, men innsatsen pr uke redusert 1.3 Historikk Sykepleierutdanningen i Tromsø ble opprettet i Den første tiden ble utdanningen drevet av Tromsø Amtsykehus. Norges Røde Kors drev skolen fra 1940 til Fra 1986 har utdanningen vært statlig. Utdanningen var en del av Tromsø helsefaghøgskole fra , og har fra vært en del av Høgskolen i Tromsø, Avdeling for helsefag (AFH). Fra er sykepleierutdanningen en del av Universitetet i Tromsø (UIT), Det helsevitenskapelige fakultet, Institutt for helse- og omsorgsfag (IHO). 1.4 Profil Sykepleierutdanningen vektlegger sykepleiers ansvar og omsorg for personer som er syke, hjelpetrengende og lidende, og deres pårørende. Dette gjelder ulike arenaer i helsevesen og samfunn, både lokalt, nasjonalt og globalt. Kunnskap om sykepleiefagets historie har betydning for sykepleiers selvforståelse og yrkesidentitet, og en er opptatt av å videreføre og problematisere grunnleggende verdier og 1

4 tradisjoner i sykepleie. Bevisstgjøring om verdier som ligger til grunn for helsetjenester og forståelse for sammenhenger mellom sykdom, samfunn og helse vektlegges. Sykepleierutdanningen i Tromsø har et nært samarbeid med praksisfeltet, og er opptatt av at studentens sykepleie og pasienterfaringer skal reflektere både praktisk og teoretisk kunnskap. Faglærernes deltakelse i studentenes ulike praksisarenaer gir grunnlag for å fange opp problemstillinger som kan oppøve studentenes kritisk-analytiske kompetanse. Problematisering av etiske og juridiske dilemma i praksis gir studentene forståelse for konsekvenser av økonomiske prioriteringer og organisatoriske rammer i helsetjenesten. Engasjement for og solidaritet med svake grupper vektlegges. Utdanningen har delansvar for å dekke behovet for sykepleiere i den flerkulturelle nordnorske landsdelen, med særlig fokus på den samiske befolkningen. Utdanningen er engasjert i internasjonalt arbeid og studentutveksling og inkluderer et solidaritetsperspektiv. Sykepleierutdanningen er en del av utdannings- og forskningsmiljøet ved Det helsevitenskapelig fakultet, Universitet i Tromsø. Sentrale forskningsområder er praksisnær forskning, helsetjenesteforskning og utdanningsforskning med fokus på helsevitenskapelige profesjonsstudier. 1.5 Yrkeskompetanse Utdanningen kvalifiserer for utøvelse av grunnleggende sykepleie i alle ledd av helsetjenesten. Sykepleiers kompetanse bygger på erfarings- og forskningsbasert kunnskap og omfatter både profesjonsspesifikk og generell kompetanse. Den profesjonsspesifikke kompetansen omfatter kunnskap om sykepleiefagets teoretiske og empirisk grunnlag, praktiske handlingskompetanse i konkrete situasjoner og relasjonell kompetanse basert på respekt, ansvar og omsorg for pasienter. Den generelle kompetansen er knyttet til planlegging, organisering, selvstendig yrkesutøvelse, faglig oppdatering, anvendelse og formidling av erfarings- og forskningsbasert kunnskap skriftlig og muntlig. Utvikling av observasjonsevne gjennom refleksjon over erfaring og teoretisk kunnskap er vesentlig for sykepleiers kompetanse. 1.6 Beskrivelse av rammeplanen og fagplanens emner Fagplanen viser hvordan UIT ivaretar Rammeplan for sykepleierutdanningen (2008) sine bestemmelser. I rammeplanen er det faglige innholdet inndelt i en felles innholdsdel og en yrkesspesifikk del. Disse delene er igjen inndelt i fire hovedemner og tilhørende delemner. Felles innholdsdel merkes her i fagplanen med *. Rammeplanens hoved- og delemner: 1) Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag, 33 studiepoeng - Sykepleiens historie, tradisjon og yrkesetikk, 9 sp - Sykepleiens vitenskapelige grunnlag, fagutvikling og forskning i sykepleie, 9 sp - * Vitenskapsteori og forskningsmetode, 6 sp - * Etikk, 9 sp 2) Sykepleiefaget og yrkesgrunnlaget, 72 studiepoeng - Sykepleierens funksjon og oppgaver i spesialisthelsetjenesten, 36 sp - Sykepleierens funksjon og oppgaver i kommunehelsetjenesten, 36 sp 3) Medisinske og naturvitenskapelige emner, 45 studiepoeng - Anatomi, fysiologi og biokjemi, 12 sp - Generell patologi, sykdomslære og farmakologi, 24 sp - Mikrobiologi, infeksjonssykdommer og hygiene, 9 sp 4) Samfunnsvitenskapelige emner, 30 studiepoeng - Psykologi og pedagogikk, 9 sp - *Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning, 6sp - Sosiologi og sosialantropologi, 6 sp - *Stats- og kommunalkunnskap, helse og sosialpolitikk, 9sp 2

5 I følge rammeplanen skal praksisstudier knyttes til alle hovedemner og planen bestemmer også hvor i helsetjenesten praksisstudiene skal gjennomføres. Praksisstudier skal utgjøre 90 sp. Av disse skal 75 sp knyttes til samarbeid med pasient og pårørende og 15 sp knyttes til ferdighetstrening, forberedelser og refleksjon over praksis (FFR). I fagplanen har en valgt å inndele studiets faglige innhold i emner ut fra studieenhetenes fokus. I 1. studieenhet er fokus grunnleggende sykepleie og forbyggende helsearbeid. I 2. studieenhet er fokus sykepleie til akutt, kritisk og kronisk syke i somatisk spesialisthelsetjeneste. I 3. studieenhet er fokus sykepleie til eldre, personer med psykiske lidelser og funksjonshemmede. Rammeplanens emner og delemner er fordelt mellom studieenhetens emner. Vedlegg 1 i fagplanen viser hvordan utdanningen har fordelt rammeplanens emner og delemner mellom studieenhetene. 1.7 Undervisnings- og eksamensspråk Det blir i hovedsak undervist på skandinaviske språk. Engelsk kan bli benyttet. Eksamensspråket er norsk. 1.8 Evaluering av studiet Studieprogrammet evalueres ved at studenter, faglærere og representanter fra studentens praksisfelt evaluerer studieenheten de er knyttet til. 1.9 Internasjonalisering Internasjonalisering er et satsingsområde ved sykepleierutdanningen ved Universitetet i Tromsø. Studenter kan på grunnlag av søknad gis mulighet til å gjennomføre deler av sin utdanning i utlandet 2. eller 3. studieår. Utenlandsopphold skal fortrinnsvis være ved Universiteter/høgskoler det er etablert avtaler med. I Norden, Europa og det arktiske område er det nettverksavtaler gjennom Nordplus, Erasmus og North2North. Sykepleierutdanningen har også bilaterale avtaler med utvekslingsmuligheter i Libanon, Sør-Afrika og Zambia. For mer informasjon: 2 LÆRINGSUTBYTTE ETTER ENDT UTDANNING Sykepleierutdanningen skal utdanne kandidater som kvalifiserer til autorisasjon som sykepleier etter nasjonale retningslinjer. Læringsutbytte knyttes til handlingskompetanse 1 og handlingsberedskap 2. Kandidaten skal etter endt utdanning ha handlingskompetanse til å: Utøve omsorgsfull sykepleie til pasienter som berøres av sykdom, lidelse og skade, og til mennesker i siste fase av livet og med respekt for kulturelle forskjeller. Møte pasienter og pårørende med varhet, modighet, innlevelse, kyndighet og moralsk ansvarlighet, og informere, undervise og veilede pasienter og pårørende i forbindelse med utredning, behandling og pleie ved helsesvikt, sykdom, lidelse og død. Ivareta pasientens grunnleggende behov ved å observere, vurdere, planlegge, gjennomføre og dokumentere sykepleie til akutt, kritisk og kronisk syke og deres pårørende. Anvende forskningsbasert - og erfaringsbasert kunnskap i iverksetting av forordnet undersøkelse og behandling slik at komplikasjoner og tilleggslidelser unngås. Reflektere kritisk over og ha en analytisk holdning i utøvelse av pleie og behandling. 1 Handlingskompetanse knyttes til områder der utdanningen bidrar til at nyutdannede sykepleiere skal kunne fungere selvstendig (Rammeplanen 2008:5) 2 Handlingsberedskap knyttes til områder der den nyutdannede sykepleier har kunnskaper, men mangler nødvendig erfaring og mer spesialisert opplæring for å kunne handle selvstendig (Rammeplanen 2008:5) 3

6 Betjene og kvalitetssikre medisinsk - teknisk utstyr og administrere legemidler forsvarlig. Ivareta hygieniske prinsipper og infeksjonsepidemilogiske avveininger i og utenfor institusjon, forebygge skade og sikre forsvarlig behandling og pleie. Samarbeide med andre yrkesgrupper i ulike deler av helsetjenesten for å sikre at pleie, diagnostikk, behandling, habilitering og rehabilitering av pasienter i alle aldersgrupper foregår på en forsvarlig og omsorgsfull måte. Utøve sykepleie i tråd med nasjonale og internasjonale yrkesetiske retningslinjer og juridiske rammer for utøvelse av helsetjeneste. Undervise og veilede medarbeidere og studenter i primær- og spesialisthelsetjeneste, lede og administrere sykepleieutøvelse overfor grupper av pasienter, og bidra til et helsefremmende og inkluderende miljø på arbeidsplassen. Utøve kunnskapsbasert helseopplysning og delta i helsefremmende og forebyggende helsearbeid overfor friske og utsatte grupper i befolkningen. Bidra til kvalitetssikring av helsetjenester, anvende forskingsresultater kritisk, dokumentere faglig virksomhet, sikre pasientdeltagelse og medbestemmelse i utredning og behandling og reflektere kritisk over kliniske spørsmål. Erkjenne og vedkjenne seg et faglig og personlig ansvar for handlinger og vurderinger og opptre på en måte som styrker pasienters og samfunnets tillit til sykepleieprofesjonen, helseinstitusjonen og helsetjenesten. Kandidaten skal etter endt utdanning ha handlingsberedskap til å: Delta aktivt i arbeidsstedets særegne og spesialiserte arbeidsoppgaver, prosedyrer og bruk av utstyr, samt forholde seg til alternative behandlings og lindringsmodeller. Delta aktivt i tverrfaglig og tverretatlig samarbeid omkring enkeltpasienters og deres pårørendes situasjon. Bidra til drøfting av lokale og nasjonale helsepolitiske problemstillinger. Delta aktivt i spesialiserte arbeids og undervisningsoppgaver på arbeidsstedet. Arbeide systematisk med fag og kvalitetsutvikling, ta initiativ til fagutvikling, delta i forskning og formidle forskningsresultater. Være til støtte i vanskelige faglige eller personlige situasjoner overfor kolleger. 3 ORGANISERING OG STRUKTUR Utdanningens emner er organisert med faglig progresjon over tre år ved fulltidsprogrammet og fire år ved deltidsprogrammet. 3.1 Faginndeling og fordeling av studiepoeng Alle studiets emner framgår av planskissen nedenfor. Det undervises i flere av emnene over begge semestrene innenfor hver studieenhet. Emner som representerer praksisutøvelse gjennomføres i tidsavgrensede perioder hvert semester. Emnebeskrivelsene er redegjort for i kapittel 7. Planskisse: Bachelorprogram i sykepleie 1.studieenhet Emnekode Emne Antall sp SYP Anatomi, fysiologi, farmakologi og 12 sp førstehjelp SYP Grunnleggende sykepleie og 16 sp samfunnsvitenskapelige emner SYP Legemiddelhåndtering 3 sp SYP Yrkesutøvelse i grunnleggende 12 sp sykepleie HEL Felles innholdsdel 10 sp SYP Forebyggende helsearbeid 7 sp 2.studieenhet SYP Generell patologi, sykdomslære, og 15 sp 4

7 farmakologi SYP Sykepleie til akutt, kritisk og kronisk 25 sp syke med aktuelle samfunnsvitenskapelige emner SYP 2020 Utøvelse av sykepleie til akutt, kritisk 15 sp og kronisk syke i somatisk spesialisthelsetjeneste FELLES-2S1 Felles innholdsdel 5 sp 3.studieenhet SYP-2510 Medisinske, naturvitenskapelige og 13 sp samfunnsvitenskapelige emner SYP Utøvelse av sykepleie til eldre og 13,5 sp personer med funksjonshemming SYP Utøvelse av sykepleie til personer med 13,5 sp psykiske lidelser og personer med funksjonshemming SYP-2540 Bacheloroppgave i sykepleie 20 sp Deler av emner som inngår i felles innholdsdel er utskilt i egne undervisningsplaner, og er organisert sammen med andre helsefaglige utdanninger. 4 INNHOLD 4.1 Studieenhetenes innhold 1. studieenhet Fokus er grunnleggende kunnskap i sykepleie til pleietrengende i kommunehelsetjenesten, og forebyggende helsearbeid til friske og utsatte grupper i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Kunnskap om menneskekroppen, menneskets normale behov, funksjoner, reaksjoner og grunnleggende sykepleie vektlegges. Ferdighetstrening og praksisstudier i grunnleggende sykepleie skal bidra grunnleggende forståelse av sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag, pasientperspektiv og opplevelse av å være syk og hjelpetrengende. Veiledede praksisstudier i grunnleggende sykepleie har et omfang på 8 uker (12 sp). Praksisstudier i forebyggende helsearbeid, og svangerskaps- og barselomsorg foregår enten innen barselomsorg eller i helsesøstertjeneste og har et omfang på to uker (4 sp). I tillegg gjennomføres prosjektarbeid av to ukers varighet innen forebyggende helsearbeid med fokus på barselomsorg, helsesøstertjeneste, bedriftshelsetjeneste og helse, miljø og sikkerhet. 2. studieenhet Fokus er medisinsk og kirurgisk pleie og behandling til pasienter med akutt, kritisk og kronisk sykdom i somatisk spesialisthelsetjeneste. Kunnskap om lindrende sykepleie, veiledning, undervisning, ledelse og organisering av sykepleietjenesten inngår. Veiledede praksisstudier gjennomføres ved medisinske og kirurgiske enheter. Det gjennomføres to praksisperioder av 10 ukers varighet (15 sp). En periode er knyttet til medisinsk enhet, den andre til kirurgisk enhet Det tilrettelegges for praksisutøvelse ved poliklinikker, utredningsposter, operasjons- og /eller overvåkingsenheter. 3. studieenhet 3 En gruppe studenter gjennomfører SYP-2530 som første praksisperiode og SYP som andre praksisperiode i 3. studieenhet. Den andre gruppen gjennomfører SYP som første praksisperiode og SYP-2530 som andre praksisperiode i 3. studieenhet. 4 Som fotnote 3. 5

8 Fokus er sykepleie til eldre, personer med psykiske lidelser og personer med funksjonshemming. Pasientgruppene har komplekse sykdomstilstander som krever allsidig sykepleiefaglig kompetanse i utøvelse av pleie og behandling. Kunnskap om forebyggende, lindrende, rehabiliterende og habiliterende sykepleieoppgaver og undervisning, veiledning, ledelse, administrasjon, fagutvikling og forskning i sykepleie inngår. Veiledede praksisstudier gjennomføres innenfor den kommunale helsetjenesten og /eller spesialisthelsetjenesten. Det gjennomføres to praksisperioder av 9 ukers varighet (13,5 sp), der en periode gjennomføres i hjemmebasert omsorg og en i institusjon. En periode er knyttet til funksjonshemming og eldreomsorg, den andre er knyttet til funksjonshemming og psykisk helsevern/helsearbeid. 5 UNDERVISNINGS -, LÆRINGS - OG STUDIEFORMER Et overordnet mål for undervisnings-, lærings- og studieformer er å skape samsvar mellom sykepleiefagets innhold, metoder i sykepleiefaglig yrkesutøvelse, fagutvikling og forskning og de undervisnings og studieformer som tas i bruk. Sykepleie innebærer å inngå i relasjoner, og tilrettelegging for læring gjenspeiler dette. Integrering av praktisk fagutøvelse og teoretisk kunnskap gjennom refleksjon står sentralt. 5.1 Hovedprinsipper for læring I den pedagogiske tilrettelegging vektlegges læring som prosess, ansvar for egen læring og studentaktivitet, erfaringslæring og oppøving av kompetanse i refleksjon og kritisk tenkning. Hovedprinsippene er: Studentaktivitet og ansvar for egen læring Det forventes at studenten tar ansvar for og er aktiv i egen læringsprosess ved selvstudier, deltakelse på studiestedet og i praksisfeltet. Intensjonen er å bevisstgjøre og utvikle studentens kompetanse og faglige ansvarsbevissthet så tidlig som mulig i studiet. Erfaringslæring Studenten skal i praksisperiodene involvere seg i direkte samhandling med pasient, pårørende og personale. Intensjonen er at studenten i størst mulig grad skal arbeide kunnskapsbasert i konkrete situasjoner i praksisfeltet. Situasjonsbeskrivelser fra utøvelse av sykepleie bearbeides gjennom individuell og kollektiv refleksjon i studiegrupper, ferdighetstrening og undervisning for øvrig. Refleksjon Studenten bearbeider egne erfaringer i samtaler med medstudenter, praksisveiledere og lærere og i skriftlige arbeider og selvstudier. Refleksjon handler om systematisk gjennomgåelse av erfaringer for å utforske innholdet i handlinger, reaksjoner og forestillinger. Det vektlegges at studenten skal forholde seg konstruktivt og kritisk til egen og andres yrkesutøvelse, erfaringskunnskap, teoretisk kunnskap og forskning. 5.2 Lærings- og studieaktiviteter Lærings- og studieaktiviteter foregår individuelt og kollektivt. Gjennom deltakelse i tilrettelagte læresituasjoner ved studiestedet og i praksisfeltet får studenten mulighet til å tilegne seg et faglig og personlig fundament for utøvelse av profesjonell sykepleie. Arbeid i studiegrupper: Studentene i et årskull er tilknyttet en stor studiegruppe og mindre grupper. Gruppenes størrelse og sammensetning kan endres for hver studieenhet. Studiegruppene samarbeider om gruppeoppgaver, og i seminarer og ferdighetstrening. Forberedelse, ferdigheter og refleksjon over praksis (FFR): Ferdighetstreningen ved universitetet gir studenten trening i praktiske sykepleieferdigheter og prosedyrer. Studentene veksler mellom å være sykepleier og å øve på hverandre, samt å benytte 6

9 modeller. Arbeidet følger prinsipper for utøvelse av sykepleie. Observasjon, håndlag, analyse, vurdering og refleksjon vektlegges. Faglige seminarer og annen undervisning kan også være betegnet og gjennomført som FFR. Praksisstudier: Praksisstudiene er planlagt og målrettet, og skal gi studenten erfaring med sykepleie som yrke. Læring i praksisfeltet skal bidra til oppøving av praktiske ferdigheter og evne til å implementere fagkunnskap i konkrete, omskiftelige og flertydige situasjoner. I praksisstudier møter studenten pasienter og pårørende, og får muligheten til å studere ulike fenomener som inngår i sykepleie, arbeide med integrering av kunnskap og reflektere over holdninger, verdier og etikk. Skriftlige arbeidskrav i og fra praksisstudier bidrar til at studentene integrerer ulike kunnskapsformer og forskning i utøvelsen av sykepleie. Forelesninger, temadager og seminarer: Forelesninger, temadager og seminarer bidrar til å utdype pensumlitteraturen og til å gi oversikts- og dybdekunnskap. I seminargrupper får studentene trening i å forberede faglige debatter og i å utveksle teoretisk og praktisk kunnskap. Skriftlige arbeider: Studenten skal i løpet av studiet bli kjent med framgangsmåter for fagutvikling og forskning. Dette oppnås gjennom arbeidskrav, prosjektarbeid og faglig fordypning som stimulerer til studentaktivitet, kreativitet og bevisstgjøring, samt ferdigheter i skriving av fagtekster. Elektronisk læring (E-læring) og fleksible undervisningsmetoder. Deler av undervisningen foregår nettbasert og det legger til rette for bruk av fleksible undervisningsmetoder. Disse er under kontinuerlig utvikling. 6 EKSAMEN OG VURDERINGSORDNINGER 6.1 Mål for vurdering Vurdering av studentenes innsats gjennom utdanningen har både et pedagogisk og kvalitetsgodkjennende siktemål. Det pedagogiske siktemålet oppfylles gjennom fortløpende tilbakemeldinger av studieaktivitet og faglige vurderinger fra lærere, praksisveiledere og medstudenter. Det kvalitetsgodkjennende siktemål oppfylles gjennom arbeidskrav, eksamener og praksisstudier og sikrer grunnlaget for autorisasjon som sykepleier Skikkethetsvurdering Det foregår kontinuerlig skikkethetsvurdering av studenten gjennom hele studieforløpet. Skikkethetsvurdering er regulert av Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning (FOR ) Det er utarbeidet egne regler for hvordan dette skal foregå ved universitetet. Løpende sikkerhetsvurdering skal inngå i en helhetsvurdering av studentens faglige og personlige forutsetninger og studentens egnethet som sykepleier. Særskilt skikkethetsvurdering skal benyttes hvis det er begrunnet tvil om en students skikkethet. 6.2 Krav til studiedeltakelse Rammeplanen stiller formelle krav til studiedeltakelse i: Praksisstudier Fravær fra praksisstudier registreres av sykepleieveileder på praksisstedet og studenten plikter å melde fra om fravær til avdelingen umiddelbart. Fravær over 20 prosent av timetallet fastsatt for den enkelte praksisperiode gir ikke grunnlag for vurdering og medfører endret studieprogresjon. Studenten har rett til 2 forsøk i hver praksisperiode. Fravær over 20 % som dokumenteres med legeerklæring regnes ikke som et forsøk. Udokumentert fravær over 20 % regnes som et forsøk. FFR- undervisning (forberedelse, ferdighet og refleksjon over praksis) 7

10 Det er krav om studiedeltakelse i undervisning betegnet som FFR i timeplanen. Studenten skal ved signatur dokumentere tilstedeværelse. Fravær over 20 prosent medfører endret studieprogresjon. Ved fravær innenfor 20 prosent, kreves det at studenten dokumenterer nødvendig kunnskap i enkeltemner fraværet gjelder for. Dokumentasjon gjennomføres etter gjeldende retningslinjer angitt i undervisningsplan for studieenheten Arbeidskrav For å kunne følge normal studieprogresjon må studentene oppfylle bestemte arbeidskrav. Disse kravene er beskrevet i emnebeskrivelsene. Arbeidskrav må gjennomføres og godkjennes i den rekkefølge som framgår av fagplanen. Vurdering av arbeidskrav gjøres av faglærer. Arbeidskrav vurderes til godkjent / ikke godkjent Kriterier for vurdering av arbeidskrav Kriterier for vurdering av det enkelte arbeidskrav framgår av undervisningsplan for hver studieenhet. Arbeidskravene er underlagt forskningsetiske retningslinjer for studentarbeid ved Universitetet i Tromsø. Studenten har rett til tre forsøk på å få arbeidskravet godkjent uten at det får konsekvenser for studieprogresjonen. Kravet til formen ved andre og tredje forsøk kan være forskjellig fra første forsøk. Nærmere bestemmelser framgår av undervisningsplanen for studieenheten. 6.4 Adgang til eksamen For at studenten skal kunne framstille seg til eksamen i et emne må følgende kriterier være oppfylt: Forutgående eksamener innenfor innenfor et av rammeplanens hovedemner må være bestått før studenten kan framstille seg til neste eksamen i samme hovedemne. Alle praksisstudier og FFR innen for en studieenhet må være bestått/gjennomført før studenten kan framstille seg til eksamen i sykepleie i samme studieenhet. Alle arbeidskrav knyttet til et emne må være godkjent. Dersom disse kravene ikke er oppfylt vil det medføre endret studieprogresjon. 6.5 Vurdering av praksisstudier For hver veiledede praksisperiode skal studenten utarbeide en personlig målsetting for praksisperioden, og drøfte denne med lærerveileder og sykepleierveileder. Lærerveileder og sykepleierveileder har ansvar for gjennomføring av muntlig og skriftlig vurdering midtveis og ved slutten av hver veiledede praksisperiode. I evalueringssamtalene er student, lærerveileder og sykepleierveileder til stede, og de skriftlige dokumentene skal signeres av alle parter. Prosedyren skal sikre at studenten har mulighet til å skrive merknader. I tvilstilfelle er lærerveileders vurdering avgjørende. Studenten skal ha kopi av dokumentet Vurdering av praktisk dyktighet i sykepleie Vurderingen gjøres på bakgrunn av studieenhetens målsetting, emnets læringsmål, studentens personlige målsetting, gjennomføring av praksisstudier og arbeidskrav tilknyttet den aktuelle praksisperiode. Dersom studenten ikke viser tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter i forhold til studieenhetens krav til yrkesutøvelsen, handler ut over sitt kompetanseområde, har for stort fravær fra praksisstudiene eller ikke får godkjent arbeidskrav knyttet til praksisperioden, medfører dette at praksisperioden vurderes til ikke bestått. Dersom praksisperioden vurderes til ikke bestått, medfører dette endret studieprogresjon. Praksisperioden må i tilfelle tas på nytt. Dersom studenten får vurdert en praksisperiode til ikke bestått to ganger, kan studenten fratas studieretten. 8

11 Hvis det oppstår tvil om praksisstudiet kan godkjennes, skal studenten halvveis eller senest tre uker før avsluttet periode få skriftlig melding om dette. Meldingen skal angi hva studenten ikke mestrer, og hvilke krav som må oppfylles for å bestå praksisstudiene. Om studenten i slutten av praksisperioden viser handling/atferd som åpenbart ikke gir grunnlag for å bestå praksis, kan studenten likevel få karakteren ikke bestått selv om forutgående tvilsmelding ikke er gitt. Oppstår nevnte situasjon, skal det tas kontakt med universitetet umiddelbart, og følgende prosedyre vil da følges: Det innkalles til et møte hvor studieleder ved sykepleierutdanningen, lærer, studenten og representant fra praksisstedet deltar. Det utarbeides en protokoll fra møtet som studenten skal ha kopi av senest innen utgangen av tredje virkedag etter at møtet fant sted. 6.6 Vurderingsuttrykk Ved vurdering av eksamen benyttes enten vurderingsuttrykk Bestått / Ikke bestått eller karakterskala med 6 trinn fra A til F, der A er beste karakter, og der karakteren F benyttes for ikke bestått. Vurderingsformer og kontinuasjonsadgang beskrives under hvert emne i emnebeskrivelse i kapittel 6. Beskrivelse av vurderingskriterier for bokstavkarakterer - A-F: Symbol Betegnelse Vurderingskriterier A Fremragende Kandidaten presenterer, analyserer og bruker kunnskaper (og ferdigheter) på en presis og utmerket måte i gitte pasientsituasjoner og i generelle helsefaglige spørsmål. Faglige og etiske krav blir ivaretatt på en svært betryggende og inkluderende måte. Kandidaten viser selvstendighet og kritisk forståelse for faget og ansvarsområdet B Meget god Kandidaten viser svært gode kunnskaper og ferdigheter og vurderer og bruker disse forsvarlig og konsistent. Faglig-etiske krav blir ivaretatt på en betryggende og inkluderende måte. Kandidaten viser kritisk forståelse for faget og ansvarsområdet. C God Kandidaten viser gode kunnskaper og ferdigheter og vurderer og bruker disse forsvarlig og konsistent. Kandidaten kan gjøre rede for, og viser noe innsikt i faglig-etiske utfordringer. Studenten viser forståelse for viktige element i faget og ansvarsområdet. D Brukbar Kandidaten viser begrenset kunnskap og ferdigheter og kan til en viss grad bruke kunnskapen forsvarlig. Kandidaten kan gjøre rede for noen sentrale faglig-etiske utfordringer, men viser mangler i etisk refleksjon. Kandidaten viser delvis forståelse for viktige element i faget og ansvarsområdet. E Tilstrekkelig Kandidaten viser noe kunnskap og kan i begrenset grad anvende disse forsvarlig. Faglig-etiske utfordringer kan gjengis, men uten selvstendig vurdering. Kandidaten viser begrenset forståelse for faget og ansvarsområdet. F Ikke bestått Kandidaten viser svært begrensede kunnskaper og kan ikke anvende disse forsvarlig. Faglig-etiske utfordringer synliggjøres ikke. Kandidaten mangler forståelse for faget og dets ansvarsområde. Når Bestått / Ikke bestått benyttes som vurderingsuttrykk legges det til grunn for Bestått at kandidaten viser tilstrekkelige kunnskaper og kan anvende kunnskaper forsvarlig i gitte situasjoner og i generelle helsefaglige spørsmål. Videre må kandidaten vise innsikt i faglig-etiske utfordringer. I sensorveiledningen for den enkelte eksamen og målbeskrivelsen for den enkelte praksisperioden er vurderingskriteriene nærmere presisert. For arbeidskrav benyttes vurderingsuttrykk Godkjent / Ikke godkjent. 9

12 6.8 Oversikt over eksamen og praksisstudier 1. studieenhet Kode Emne Sp Eksamensform Tid Vurderingsuttrykk SYP-1010 Anatomi, fysiologi, 12 sp Individuell, skriftlig 6 timer Bokstavkarakter farmakologi og førstehjelp. skoleeksamen A-F SYP-1020 Grunnleggende sykepleie og samfunnsvitenskapelige emner 16 sp Individuell, skriftlig skoleeksamen SYP Legemiddelhåndtering 3 sp Individuell, skriftlig SYP-1040 Yrkesutøvelse i grunnleggende sykepleie skoleeksamen 12 sp Individuell avsluttende praksisvurdering HEL Felles innholdsdel 10 sp Individuell, skriftlig hjemmeeksamen SYP Forebyggende helsearbeid 7 sp 1. Individuell avsluttende praksisvurdering 2. Gruppe prosjektvurdering 6 timer Bokstavkarakter A-F 3 timer Bestått/Ikke bestått 100 % korrekt besvarelse 8 uker Bestått/ Ikke bestått 2 uker 2 uker Bestått/ikke bestått Bestått/Ikke bestått Godkjent/Ikke godkjent 2. studieenhet Kode Emne Sp Eksamensform Tid Vurderingsuttrykk SYP-2010 Generell patologi, sykdomslære, og farmakologi 15 sp Individuell, skriftlig skoleeksamen 6 timer Bokstavkarakter A-F SYP SYP FELLES- 2S1 Utøvelse av sykepleie til akutt, kritisk og kronisk syke i somatisk spesialisthelsetjeneste Sykepleie til akutt, kritisk og kronisk syke med samfunnsvitenskapelige emner 15 sp Individuell avsluttende praksisvurdering 25 sp 1. Individuell avsluttende praksisvurdering 2. Individuell, skriftlig hjemmeeksamen med påfølgende muntlig eksamen Felles innholdsdel 5 sp Individuell, skriftlig skoleeksamen 10 uker Bestått/ Ikke bestått 10 uker Bestått/ Ikke bestått Bokstavkarakter 3 uker A-F (endelig karakter 1 time fastsettes etter muntlig eksamen) 3 timer Bestått/ ikke bestått 10

13 3. studieenhet Kode Emne Studie poeng SYP-2510 SYP-2520 SYP-2530 Medisinske, naturvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige emner Utøvelse av sykepleie til eldre og personer med funksjonshemming Utøvelse av sykepleie til personer med psykiske lidelser og personer med funksjonshemming Eksamensform Tid Vurderingsuttrykk 13 sp Individuell, skriftlig skoleeksamen 13,5 sp 13,5 sp Individuell avsluttende praksisvurdering Individuell avsluttende praksisvurdering SYP-2540 Bacheloroppgave i sykepleie 20 sp Individuell skriftlig hjemmeeksamen med påfølgende muntlig eksamen 6.9 Oversikt over arbeidskrav 1. studieenhet 6 timer Bokstavkarakter A-F 9 uker Bestått/ Ikke bestått 9 uker Bestått/ Ikke bestått 8 uker 1 time Bokstavkarakter A-F (endelig karakter fastsettes etter muntlig eksamen) Kode Emne Arbeidskrav Form Vurderingsuttrykk SYP-1040 Yrkesutøvelse i grunnleggende sykepleie Metodisk arbeid i yrkesutøvelse Praktisk arbeid i gruppe og framlegg i seminar Godkjent/ Ikke godkjent HEL-0700 Felles innholdsdel 1.Gruppeinnlegg om informasjonskompetanse 2. Test om plagiering 3. Deltakelse i forum på nett om akademisk skriving 4. Gruppediskusjon og seminar basert på praksisbesøk Godkjent/ikke godkjent SYP-1050 Forebyggende helsearbeid 5. Refleksjonsnotat om egen læring i emnet Prosjektarbeid Prosjektarbeid i gruppe Prosjektrapport i gruppe Muntlig fremlegg i gruppe i seminar Godkjent/ Ikke godkjent 11

14 2. studieenhet Kode Emne Arbeidskrav Form Vurderingsuttrykk SYP-2010 Generell patologi, sykdomslære, og farmakologi Legemiddelhåndtering 1. Individuell test i medikamentregning SYP-2020 SYP Utøvelse av sykepleie til akutt, kritisk og kronisk syke i somatisk spesialisthelsetjeneste Sykepleie til akutt, kritisk og kronisk syke med aktuelle samfunnsvitenskapelige emner Sykepleiedokumentasjon 1. Studieoppgave i klinisk sykepleie 2. Prosjektskisse til eksamen 2. Individuell praktisk ferdighetstest i håndtering av legemidler Individuelt arbeidskrav med praktisk, skriftlig og muntlig del 1. Gruppearbeid og seminarframlegg 2. Individuelt skriftlig Godkjent/ Ikke godkjent 100 % korrekt besvarelse Godkjent/Ikke godkjent Godkjent/ Ikke godkjent Godkjent/ Ikke godkjent Godkjent/ Ikke godkjent 3. studieenhet Kode Emne Arbeidskrav SYP-2520 Utøvelse av sykepleie til Klinisk sykepleie 5 eldre og personer med funksjonshemming SYP-2530 Utøvelse av sykepleie til personer med psykiske lidelser og personer med funksjonshemming Klinisk sykepleie 6 SYP-2540 Bachelor 1. Prosjektskisse 2. Ledelsesseminar Form Individuelt skriftlig arbeid med muntlig framlegg i seminar. Individuelt skriftlig arbeid med muntlig framlegg i seminar. 1. Individuelt skriftlig arbeidskrav med muntlig fremlegg i seminar 2. Gruppearbeid og seminarframlegg Vurderingsuttrykk Godkjent/ Ikke godkjent Godkjent/ Ikke godkjent Godkjent/ Ikke godkjent Godkjent/ Ikke godkjent 5 En gruppe studenter gjennomfører SYP-2530 som første praksisperiode og SYP som andre praksisperiode i 3. studieenhet. Den andre gruppen gjennomfører SYP som første praksisperiode og SYP-2530 som andre praksisperiode i 3. studieenhet. To arbeidskrav gjennomføres i 3. studieenhet. Arbeidskrav 1 er knyttet til første praksisperiode. Arbeidskrav 2 og 3 er knyttet til emnet SYP Utdypende bestemmelser om arbeidskrav framgår av studieenhetens undervisningsplaner. Hjelp da 6 Som fotnote 5. 12

15 7 EMNEBESKRIVELSER 7.1 Emnebeskrivelse 1.studieenhet Navn Emnekode og emnenivå Anatomi, fysiologi, farmakologi og førstehjelp SYP-1010 Omfang Forkunnskapskrav, anbefalte forkunnskaper Faglig innhold 12 studiepoeng. Som for opptak til bachelorprogram. Emnet inngår i 1. studieenhet i bachelorprogram i sykepleie. Emnet kan ikke tas som enkeltemne. Emnet består av: Cellebiologi, anatomi, fysiologi, førstehjelp (10 sp) Generell farmakologi (2 sp) I emnet belyses cellens oppbygging, funksjon og organisering fra vev til kropp. Videre hvordan nervesystemet og det endokrine system fungerer som kroppens to kommunikasjonssystemer. Kunnskap om anatomiske strukturer i kroppens organsystemer og hvordan de selvstendig og i samarbeid bidrar til å opprettholde homeostase og slik hindrer sykdom vektlegges. Anatomiske strukturer i muskel- og skjelettsystemet og hvordan de støtter og beskytter kroppsdeler, tillater bevegelse og bidrar til opprettholdelse av kroppstemperaturen belyses. Smertefysiologi og det perifere og sentrale nervesystemets rolle i smerteopplevelsen gjennomgås. Legemidlers virkemåte i organismen; opptak, fordeling, metabolisme og utskilling generelt belyses. Generell kunnskap om legemiddelformer, legemiddelinteraksjon, bivirkning og dosering av legemidler inngår. Relevans i studieprogram Læringsutbytte I førstehjelp vektlegges kunnskap og ferdigheter om de første livreddende tiltak på skadested (HLR), og prinsipper for førstehjelpstiltak. Emneinnhold fastsatt i rammeplanen. Emnet er grunnleggende for observasjon og iverksetting av forebyggende, behandlende, lindrende, og rehabiliterende tiltak. Studenten kan: Beskrive cellens oppbygging, funksjon og hvordan cellene organiseres fra vev til hele kroppen. Gjengi overføring av genetisk informasjon samt cellens metabolisme. Forklare hvordan nervesystemet og det endokrine systemet fungerer som kroppens to kommunikasjonssystemer, gjennom bruk av henholdsvis elektriske signaler og hormoner. Gjengi de anatomiske strukturer i kroppens organsystemer (respirasjons-, sirkulasjons-, fordøyelses- og urinsystemet) og forklare hvordan de selvstendig og i samarbeid arbeider for å opprettholde homeostase og på den måten hindre sykdom. Gjengi de anatomiske strukturer i muskel- og skjelettsystemet og beskrive hvordan de støtter, beskytter kroppsdeler, tillater bevegelse og bidrar til opprettholdelse av kroppstemperaturen. Gjengi de anatomiske strukturer i kvinnens og mannens forplantningsorganer, og beskrive deres normale funksjon, regulering av funksjon, og forplantning. 13

16 Læringsformer og aktiviteter Eksamen og vurdering Utsatt / kontinuasjonseksamen Undervisnings- og eksamensspråk Pensum Forklare smertefysiologi og det perifere og sentrale nervesystemets rolle i smerteopplevelsen. Gjøre rede for legemidlers virkemåte i menneskekroppen, herunder opptak, fordeling, metabolisme og utskilling av legemidler. Gjøre rede for legemiddelformer, legemiddel interaksjon, bivirkninger og dosering av legemidler. Gjør rede for prinsipper for grunnleggende førstehjelp og ferdigheter med å demonstrere basal hjerte lunge redning. Forelesning, DVD- forelesninger, øving i laboratorium, ferdighetstrening inkludert FFR, case- oppgaver, studieoppgaver, gruppearbeid med og uten veileder og selvstudier Individuell skriftlig skoleeksamen av 6 timers varighet. Besvarelsen vurderes ut fra karakterskala A-F. Eksamen må være bestått før en kan framstille seg til eksamen SYP Det arrangeres en utsatt / kontinuasjonseksamen. Ved ikke bestått utsatt / kontinuasjonseksamen gis mulighet for første / andre kontinuasjonseksamen ved neste ordinære eksamen. I hovedsak norsk, men det kan også bli gitt undervisning på svensk, dansk og engelsk. Egen pensumliste Navn Emnekode og emnenivå Omfang Forkunnskapskrav, anbefalte forkunnskaper Faglig innhold Grunnleggende sykepleie og samfunnsvitenskapelige emner SYP studiepoeng Som for opptak til bachelorprogram. Emnet inngår i 1. studieenhet i bachelorprogram i sykepleie. Emnet kan ikke tas som enkeltemne. Emnet består av: Sykepleiens historie, tradisjon og yrkesetikk (4 sp) Sykepleiens vitenskapelige grunnlag, fagutvikling og forskning i sykepleie (1 sp) Sykepleiefaget og yrkesgrunnlaget (5 sp) Mikrobiologi og hygiene (1 sp) Psykologi og pedagogikk (4 sp) Sosiologi og sosialantropologi (1 studiepoeng) Kunnskap om sykepleiens historiske og etiske fundament introduseres. Verdier som omsorg, solidaritet og ansvar inngår. Sykepleiens ansvar og funksjonsområder introduseres. Sykepleie som vitenskap og praksisdisiplin introduseres og begrep som forskning og fagutvikling avklares. Utvalgte teorier om sykepleie belyses. Begreper som helse, sykdom, lidelse, håp, mestring, levekår og livskvalitet tematiseres. Mennesket forstått som levd liv og i et kulturelt og livsløpsperspektiv tematiseres. Sykepleie relatert til menneskets grunnleggende behov som forebygging av helsesvikt, observasjon og tiltak vektlegges. Stell av pasienten som sentralt i 14

17 sykepleie tematiseres, håndlagets betydning, etiske og relasjonelle utfordringer inngår. Ferdigheter relatert til ivaretakelse av grunnleggende behov, inkludert håndtering av sikkerhetsrutiner for medisinsk utstyr inngår. Sykepleiers fortløpende observasjon og vurdering av pasientens tilstand, samt kontinuerlig ansvar i generelt pleiearbeid, problemløsning, rapportering og dokumentasjon inngår. Studentenes forhold til døden, stell av døende og døde, og kunnskap om lindring og sykepleie i livets sluttfase tematiseres. Kunnskaper og ferdigheter innen hygiene, mikrobiologi og smittevern vektlegges og knyttes til forebygging av helsetjenesteervervete infeksjoner. Videre tematiseres forebygging av slike infeksjoner alle ledd av smittekjeden. Kroppens normalflora og de vanligste mikroorganismer som forårsaker sykdom inngår. Kunnskap om samhandling og etablering av relasjoner til pasienter, brukere og pårørende vektlegges. Framgangsmåter for å beskrive, forstå, analysere og tolke menneskelige uttrykk introduseres. Kunnskap om menneskets normale psykologiske utvikling, væremåte og atferd, og kognitiv psykologi gjennomgås. Kunnskaper fra pedagogikk om læring individuelt og i grupper belyses. Relevans i studieprogram Læringsutbytte Kunnskap om hvordan enkeltmenneskets helse og livssituasjon påvirkes av samfunnsmessige forhold tematiseres. Kunnskap om profesjoner, makt og avmakt og teorier om det globale samfunnets innvirkning på mennesket introduseres. Emnet grunnleggende sykepleie introduseres i teoretiske og praksisstudier hvor studentene skal erfare, videreutvikle og anvende kunnskaper relatert til menneskets grunnleggende behov. Studenten kan: Beskrive sentrale trekk ved sykepleiefagets egenart, verdigrunnlag, historiske tradisjon og etiske fundament. Gjøre rede for begreper som forskning og fagutvikling i sykepleie, og reflektere over ulike perspektiver på helse og sykdom Forklare sentrale verdier i sykepleie som omsorg, solidaritet og ansvar, og beskrive utvalgte teorier om sykepleie. Beskrive menneskets normale utvikling og grunnleggende behov i et livsløpsperspektiv. Gjøre rede for observasjon, identifisering, planlegging, organisering, utøving og dokumentasjon av sykepleie relatert til menneskets grunnleggende behov. Reflektere over døden som fenomen. Beskrive symptomer, og tegn som kjennetegner dødens inntreden. Gjøre rede for lindrende omsorg og tiltak i livets sluttfase. Gjøre rede for helsefare og sikkerhetsrutiner ved håndtering av medisinsk og teknisk utstyr og anvender sikkerhetsrutinene i 15

18 ferdighetstrening og yrkesutøvelse, inkludert håndtering av oksygen. Gjøre rede for kroppens normalflora og de vanligste mikroorganismer som forårsaker sykdom. Gjøre rede for mekanismer i pasientens infeksjonsforsvar og forklare samspill mellom pasient, mikrobe og miljø. Identifisere og løse sykepleiefaglige problemstillinger innenfor hygiene og smittevern ved å anvende relevante metoder, forskningsresultater og teori. Reflektere over kunnskap om samhandling og utvikling av relasjoner. Beskrive sentrale trekk i utviklingspsykologi og gjør rede for teorier om menneskets kognitive funksjoner. Gjøre rede for pedagogiske teorier om læring individuelt og i grupper, og anvende pedagogiske prinsipper i arbeidskrav og framlegg av disse. Beskrive hvordan samfunnsmessige forhold kan påvirke enkeltmenneskers helse og livssituasjon. Avklare begreper som profesjoner, makt og avmakt anvendt på sykepleiefaget. Læringsformer og aktiviteter Eksamen og vurdering Utsatt / kontinuasjonseksamen Undervisnings- og eksamensspråk Pensum Andre bestemmelser Forelesninger, gruppearbeid med og uten veileder, seminar, selvstudier, forberedelse til og refleksjon over praksis (FFR), Individuell skriftlig skoleeksamen av 6 timers varighet. Besvarelsen vurderes ut fra karakterskala A-F. Eksamen må være bestått før en kan framstille seg til eksamen SYP Det arrangeres en utsatt / kontinuasjonseksamen. Ved ikke bestått utsatt / kontinuasjonseksamen gis mulighet for første / andre kontinuasjonseksamen ved neste ordinære eksamen. I hovedsak norsk, men det kan også bli gitt undervisning på svensk, dansk og engelsk. Egen pensumliste For å gjennomføre eksamen må fravær fra undervisning i ferdigheter, forberedelse og refleksjon over praksis (FFR) for dette emnet ikke overstige 20 %. Ved fravær innenfor 20 % grensen, må studenten innen eksamen i emnet kunne dokumentere at han/hun har tilegnet seg nødvendige kunnskaper innen temaene i FFR- undervisningen. Praksisstudie innen yrkesutøvelse i grunnleggende sykepleie (SYP-1040) må være bestått. Navn Emnekode og emnenivå Omfang Forkunnskapskrav, anbefalte forkunnskaper Legemiddelhåndtering SYP sp. Som for opptak til bachelorprogram. Emnet inngår i 1. studieenhet i bachelorprogram i sykepleie. Emnet kan ikke tas som enkeltemne. 16

19 Faglig innhold Emnet består av: Generell farmakologi temaet medikamentregning (2 sp) Sykepleiefaget og yrkesgrunnlaget temaet praktisk legemiddelhåndtering (1 sp). Emnet legemiddelhåndtering er en felles betegnelse for medikamentregning og praktisk legemiddelhåndtering. Her inngår regneoperasjoner knyttet til per orale, subkutane/ intramuskulære injeksjoner, inhalasjoner, medisinsk plaster, lokale applikasjoner samt fortynning av legemidler. I tillegg gjennomgås de ulike begreper (dose, styrke og mengde), ulike omregninger samt kontrollregning og avrundingsregler. Relevans i studieprogram Læringsutbytte Legemiddelhåndtering innebærer administrasjon og kvalitetssikring av medikamentell behandling. Logisk rekkefølge i utføring av kontrollpunktene under klargjøring av legemiddeldoser tematiseres. Det øves på bruk av felleskatalog / ATC-koden, samt lesing og tolking av pasientkurve ved medikamentell behandling. Ulike administrasjonsformer som subkutan og intramuskulære injeksjoner, inhalasjon med forstøver, rektal administrering samt lokal applikasjon gjennomgås. Hygiene ved klargjøring av legemiddeldoser, dokumentasjon og skriving av avviksmelding inngår. Obligatorisk emne jamfør rammeplanen. Emnets innhold integreres i praksisutøvelse. Studenten kan Utføre feilfrie regneoperasjoner ved ovennevnte administrasjonsmåter med bruk av dose, styrke og mengde begrepene, kontrollregning samt gjeldende avrundingsregler. Gjøre rede for sentrale begreper og regler for medikamentregning. Gjøre rede for prinsipper i legemiddelhåndtering. Gjøre rede for prinsippene og vise ferdigheter i administrasjon av subkutant og intramuskulære injeksjoner. Læringsformer og aktiviteter Eksamen og vurdering Utsatt / kontinuasjonseksamen Praksis Undervisnings- og eksamensspråk Pensum Andre bestemmelser Forelesninger, ferdighetstrening (FFR), selvstudier og veiledning individuelt og i grupper. Skriftlig skoleeksamen av 3 timers varighet. Besvarelsen vurderes Bestått/Ikke bestått. For å få karakteren bestått må det være 100 % riktig besvarelse. Eksamen må være bestått før en kan framstille seg til individuell test i medikamentregning, individuell praktisk ferdighetstest i håndtering av legemidler og eksamen SYP 2010 i 2. studieenhet. Det gis mulighet for utsatt / kontinuasjonseksamen. Ved ikke bestått etter to kontinueringsforsøk må studiet avbrytes. FFR på øvingsrom I hovedsak norsk, men det kan også bli gitt undervisning på svensk, dansk og engelsk. Egen pensumliste Eksamen må være bestått før en kan gjennomføre arbeidskrav i medikamentregning og legemiddelhåndtering 2. studieenhet. 17

20 Navn Emnekode og emnenivå Omfang Forkunnskapskrav, anbefalte forkunnskaper Faglig innhold Yrkesutøvelse i grunnleggende sykepleie SYP studiepoeng Emnet inngår i 1. studieenhet i bachelorprogram i sykepleie. Emnet kan ikke tas som enkeltemne. Emnet består av: Sykepleiens historie, tradisjon og yrkesetikk (0,5 sp) Sykepleiens vitenskapelige grunnlag, fagutvikling og forskning i sykepleie (0,5 sp) Sykepleiefaget og yrkesgrunnlaget (9 sp) Mikrobiologi og hygiene (1 sp) Fysiologi tema ernæringslære (1 sp) Emnet innebærer utøvelse av grunnleggende sykepleie i sykehjem. Kontinuerlig ansvar for et begrenset antall pasienter tilstrebes. Personsentrert omsorg og forståelse for personen i et livsløpsperspektiv vektlegges. Metoder som observasjon, vurdering, problemløsning, dokumentasjon, rapportering oppøves. Praktiske ferdigheter i grunnleggende sykepleie og håndtering av medisinsk teknisk utstyr tematiseres og oppøves. Forflyttingskunnskap anvendes. Utøvelse av sykepleie til døende inngår. Etiske problemstillinger i yrkesutøvelsen tematiseres. Sentrale områder som pleie og stell, ernæring, søvn, hvile og aktivitet vektlegges spesielt. Nærhet til menneskekroppen, oppøving av håndlag, ferdigheter og tilstedeværelse i stell og pleiesituasjoner oppøves. Observasjon av kropp og kroppsuttrykk og forebygging av komplikasjoner inngår. Menneskets behov for tilstrekkelig ernæring tematiseres og bruk av metoder for å vurdere ernæringstilstanden vektlegges. Måltiders betydning tematiseres, og tilrettelegging og hjelp i spisesituasjonen oppøves. Kunnskap om kroppens normalflora og de vanligste mikroorganismer som forårsaker sykdom anvendes. Ivaretakelse av hygieniske prinsipper oppøves. Relevans i studieprogram Læringsutbytte Sykehjemmets normer, regler, rutiner som ramme for sykepleieutøvelse drøftes. Emnet introduseres i teoretiske studier og har hovedfokus i praksisstudier hvor studentene skal erfare, videreutvikle og anvende kunnskaper i ulike kontekster. Studenten kan: Anvende kunnskap om menneskets normale utvikling og grunnleggende behov, og er i stand til å identifisere, organisere og utøve grunnleggende sykepleie med utgangpunkt i den enkelte pasientens tilstand og situasjon og på en omsorgsfull og faglig forsvarlig måte. Utøve pleie og stell med godt håndlag i stellesituasjoner og overholde 18

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring samtidig

Detaljer

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring samtidig som det

Detaljer

Bachelor i sykepleie

Bachelor i sykepleie Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med kriterier for forventet nivå Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring, samtidig som det

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste Emnekode: BSNP06_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kommunehelsetjeneste og kirurgisk felt

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kommunehelsetjeneste og kirurgisk felt Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kommunehelsetjeneste og kirurgisk felt Emnekode: BSYP5D_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i lungesykdommer Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Videreutdanningen tilbys tilrettelagt som et tverrfaglig deltidsstudium på 15 studiepoeng over to

Detaljer

Studieplan 2009/2010

Studieplan 2009/2010 Bachelor i sykepleie Studieplan 2009/2010 Beskrivelse Bachelorutdanningen i sykepleie skal utdanne selvstendige, ansvarsbevisste, endrings- og pasientorienterte sykepleiere som viser evne og vilje til

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og medisinsk felt

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og medisinsk felt Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og medisinsk felt Emnekode: BSYP5C_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt og psykisk helsevern

Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt og psykisk helsevern Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt og psykisk helsevern Emnekode: BSYP4A_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 180 studiepoeng Godkjent av Avdelingsstyret 20.3.2009, Gjeldende fra 1.8.2009 Revisjon godkjent 1. juli 2010 Høgskolen

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kirurgisk felt og kommunehelsetjeneste

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kirurgisk felt og kommunehelsetjeneste Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kirurgisk felt og kommunehelsetjeneste Emnekode: BSYP5A_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Bachelor i Sykepleie

Bachelor i Sykepleie Bachelor i Sykepleie Sist endret 29.06.2015 Ref: 2014/3385 Bachelor i Sjukepleie Bachelor in Nursing Fagplan 180 Studiepoeng/Credits Det helsevitenskapelige fakultet Institutt for helse- og omsorgsfag

Detaljer

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos NO EN Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos Framtidas helsevesen trenger dyktige vernepleiere som hjelper mennesker til å leve sine liv på egne premisser. Vernepleiere arbeider for at mennesker

Detaljer

I. MÅLSETTING FOR PRAKSIS I TREDJE STUDIEENHET 2 II. SYKPRA4 / SDEPRA4: 3. Praktiske studier i pleie og omsorgstjenesten med psykisk helsearbeid

I. MÅLSETTING FOR PRAKSIS I TREDJE STUDIEENHET 2 II. SYKPRA4 / SDEPRA4: 3. Praktiske studier i pleie og omsorgstjenesten med psykisk helsearbeid IHS.3.4.2 Institutt for helse- og sosialfag/sykepleie/tredje studieenhet Praksishefte tredje studieenhet Type: Plandokument ID: D00408 Gyldig: 07.10.2014-07.10.2017 Ansvarlig: Seksjonsleder Godkjent av:

Detaljer

Vurderingsskjema SYP111

Vurderingsskjema SYP111 Vurderingsskjema SYP111 Praktiske studier i kommunehelsetjenesten Bachelor Sykepleie 1.år Student Praksissted Tidsrom....... Vurderingsskjema SYP111 AØR & EDG, 08.12.16 1 PRAKSISLÆRERS VURDERING AV STUDENTENS

Detaljer

Vurdering av praktiske studier i psykisk helsearbeid SYP 212/SYP 215

Vurdering av praktiske studier i psykisk helsearbeid SYP 212/SYP 215 Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Vurdering av praktiske studier i psykisk helsearbeid SYP 212/SYP 215 Psykisk helsearbeid praksis Bachelor Sykepleie Student: Kull: Grimstad/Kristiansand: Praksissted:

Detaljer

Avdeling for helsefag. Søknadsfrist

Avdeling for helsefag. Søknadsfrist NO EN Sykepleieutdanning I sykepleiestudiet lærer du blant annet å gi pleie, omsorg og behandling til syke mennesker. Sykepleieryrket er praktisk, samfunnsnyttig og spennende, og samfunnet har et stort

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt / psykisk helsevern

Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt / psykisk helsevern Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt / psykisk helsevern Emnekode: BSYP4A_1, Vekting: 20 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

ARBEIDSHEFTE Bachelorstudium i sykepleie

ARBEIDSHEFTE Bachelorstudium i sykepleie ARBEIDSHEFTE Bachelorstudium i sykepleie Bachelor s Programme in Nursing 180 sp/ects Kull 2011 deltid (SYPLGRD) Studieåret 2014 15 Fakultet for fag Institutt for sykepleie Studiested Pilestredet Sist endret:

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i diabetessykepleie Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Videreutdanning er et tilrettelagt deltidsstudium på 15 studiepoeng over to semestre. Innledning

Detaljer

Sykepleie - bachelorstudium

Sykepleie - bachelorstudium Studieprogram B-SYKEPL, BOKMÅL, 12 HØST, versjon 08.aug.13 11:16:51 Sykepleie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste Emnekode: BSNP06_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Sykepleie nettbasert - bachelorstudium

Sykepleie nettbasert - bachelorstudium Sykepleie nettbasert - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Fører til grad: Bachelor i sykepleie

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i operasjonssykepleie Studiepoeng: 90 Studiets nivå og organisering Videreutdanning i operasjonssykepleie er et heltidsstudium som gjennomføres over 3 semestre. Normert

Detaljer

Praksishefte for Bachelor i sykepleie 1. studieenhet

Praksishefte for Bachelor i sykepleie 1. studieenhet Praksishefte for Bachelor i sykepleie 1. studieenhet 1 For generell informasjon som er gjeldende for alle praksisperioder gjennom hele studiet, se: Bachelor i sykepleie Praksishefte Generell del. Innhold:

Detaljer

Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie

Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie Emnekode: BSYP11_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester Fagpersoner - Ingunn Aase (Studiekoordinator) -

Detaljer

Operasjonssykepleie II

Operasjonssykepleie II Operasjonssykepleie II Emnekode: VOP151_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Vår, Høst, 1 semester

Detaljer

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos NO EN Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos Framtidas helsevesen trenger dyktige vernepleiere som hjelper mennesker til å leve sine liv på egne premisser. Vernepleiere arbeider for at mennesker

Detaljer

Emne Sykepleie fokus og funksjon (praksisstudier i sykehjem) (HSSPL40112) 1. studieår

Emne Sykepleie fokus og funksjon (praksisstudier i sykehjem) (HSSPL40112) 1. studieår Emne Sykepleie fokus og funksjon (praksisstudier i sykehjem) (HSSPL40112) 1. studieår Studentens navn:...student nr... Kull:... En arbeidsplan er en plan for studentens studiearbeid. Her beskriver studenten

Detaljer

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING Fastsatt 1. juli 2004 av Utdannings- og forskningsdepartementet Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. FELLES INNHOLDSDEL... 3 2.1 FORMÅL... 3 2.2 MÅL... 3 2.3 INNHOLD...

Detaljer

Sykepleie Bachelor Emneplan for 1. studieenhet kull nettstøttet/deltid Med forbehold om endringer (januar 2018)

Sykepleie Bachelor Emneplan for 1. studieenhet kull nettstøttet/deltid Med forbehold om endringer (januar 2018) Sist revidert 1. studieenhet Det Helsevitenskaplige fakultet Institutt for helse og omsorgsfag Hammerfest og Kirkenes Sykepleie Bachelor Emneplan for 1. studieenhet kull- 2018 nettstøttet/deltid Med forbehold

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i pedagogikk 180 studiepoeng Studiested: Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den . 2 Navn på

Detaljer

Anestesisykepleie - videreutdanning

Anestesisykepleie - videreutdanning Anestesisykepleie - videreutdanning Vekting: 90 studiepoeng Studienivå: Videreutdanning lavere grad Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon

Detaljer

Veiledede og vurderte praksisstudier

Veiledede og vurderte praksisstudier Veiledede og vurderte praksisstudier Emne HSSPL40216 Sykepleie til somatisk syke I (Medisinsk praksis) Studentens navn:... Student nr.... Kull:.. 19.02.2017 En arbeidsplan er en plan for studentens studiearbeid.

Detaljer

Intensivsykepleie II. Fagpersoner. Introduksjon. Læringsutbytte

Intensivsykepleie II. Fagpersoner. Introduksjon. Læringsutbytte Intensivsykepleie II Emnekode: VIN151_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester

Detaljer

Veiledede og vurderte praksisstudier

Veiledede og vurderte praksisstudier Arbeidsplan - Praksisstudier Emne HSSPL40316 Sykepleie til somatisk syke II. (kirurgisk avdeling) Veiledede og vurderte praksisstudier Emne HSSPL40316 Sykepleie til somatisk syke II (kirurgisk praksis)

Detaljer

Arbeidskrav og plan for praktiske studier i spesialisthelsetjenesten SYP 210/213

Arbeidskrav og plan for praktiske studier i spesialisthelsetjenesten SYP 210/213 Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Arbeidskrav og plan for praktiske studier i spesialisthelsetjenesten SYP 210/213 Kirurgisk og medisinsk praksis Bachelor Sykepleie Student: Kull: Grimstad/Kristiansand:

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i diabetessykepleie Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Videreutdanning er et tilrettelagt deltidsstudium på 15 studiepoeng over to semestre. Bakgrunn for

Detaljer

4A621V Anestesisykepleie -fag og yrkesutøvelse

4A621V Anestesisykepleie -fag og yrkesutøvelse 4A621V Anestesisykepleie -fag og yrkesutøvelse Emnekode: 4A621V Studiepoeng: 15 Språk Norsk Forkunnskaper Følgende emner må være fullført og bestått: Første veiledet praksis, Medisinsk og naturvitenskapelig

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett. 180 studiepoeng, heltid. Alta

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett. 180 studiepoeng, heltid. Alta STUDIEPLAN Bachelor i idrett 180 studiepoeng, heltid Alta Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 14.12.2016 Navn på studieprogram Bachelor i idrett, Idrettshøgskolen UiT Norges arktiske universitet. Det

Detaljer

Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie

Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie Emnekode: BSYP01_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

Kreftsykepleie - videreutdanning

Kreftsykepleie - videreutdanning Kreftsykepleie - videreutdanning Vekting: 60 studiepoeng Studienivå: Videreutdanning lavere grad Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Heltid/deltid: Deltid Varighet: 4

Detaljer

Vurdering av praktiske studier i spesialisthelsetjenesten SYP 210/SYP 213

Vurdering av praktiske studier i spesialisthelsetjenesten SYP 210/SYP 213 Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Vurdering av praktiske studier i spesialisthelsetjenesten YP 210/YP 213 Kirurgisk og medisinsk praksis Bachelor ykepleie tudent: Kull: Grimstad/Kristiansand: Kirurgi/medisin:

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon Avdeling for sykepleierutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon 30 studiepoeng (10+10+10) Modul 1: Innføring i veiledningspedagogikk og

Detaljer

PRAKSISDOKUMENT 2004-2005 PLAN FOR

PRAKSISDOKUMENT 2004-2005 PLAN FOR Avdeling for sykepleier-, ingeniør - og lærerutdanning, Levanger PRAKSISDOKUMENT 2004-2005 PLAN FOR PRAKSISSTUDIER I VEILEDNING SYKEPLEIERENS PEDAGOGISKE FUNKSJON SYKEPLEIERUTDANNING 3. studieenhet Kull

Detaljer

Bachelor i sykepleie OMRÅDER TIL REFLEKSJON

Bachelor i sykepleie OMRÅDER TIL REFLEKSJON Bachelor i sykepleie PLAN FOR Å OPPNÅ FORVENTET LÆRINGSUTBYTTE VED PRAKSISSTUDIEAVTALE, 3. STUDIEÅR Studentens navn: Kull: Praksisveileder(e): Praksislærer: Praksisstudiested: Praksisstudieperiode: OMRÅDER

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi STUDIEPLAN Mastergradsprogram i teologi 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for

Detaljer

Avansert geriatrisk sykepleie (erfaringsbasert master)

Avansert geriatrisk sykepleie (erfaringsbasert master) Samlet programbeskrivelse Avansert geriatrisk sykepleie (erfaringsbasert master) Varighet: 3 år Studiepoeng: 120 Organisering: Deltidsstudium Ansvarlig fakultet: Det medisinske fakultet Programnavn: Avansert

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter:kirurgisk felt/ kommunehelsetjeneste

Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter:kirurgisk felt/ kommunehelsetjeneste Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter:kirurgisk felt/ kommunehelsetjeneste Emnekode: BSYP4B_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Vurdering av praktiske studier i kommunehelsetjenesten SYP 211/SYP 214

Vurdering av praktiske studier i kommunehelsetjenesten SYP 211/SYP 214 Fakultet for helse- og idrettsfag Vurdering av praktiske studier i kommunehelsetjenesten YP 211/YP 214 jemmesykepleie praksis Bachelor ykepleie tudent: Kull: Grimstad / Kristiansand: Praksissted: Tidsrom:

Detaljer

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy.

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. STUDIEPLAN Navn på studieprogram XXX studiepoeng Studiested: Campus xxxxxxx Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. Alt i kursiv er hjelpetekst

Detaljer

Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1

Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1 Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1 Emnekode: BSY142_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart

Detaljer

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst Side 1/6 Studieplan studieår 2014 2015 Videreutdanning innen psykisk helse og 15 studiepoeng kull 2014 høst HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Drammen Postboks 7053,

Detaljer

VIDEREUTDANNING I AKUTTSYKEPLEIE, PILOTKULL

VIDEREUTDANNING I AKUTTSYKEPLEIE, PILOTKULL VIDEREUTDANNING I AKUTTSYKEPLEIE, PILOTKULL INNLEDNING Videreutdanning i akuttsykepleie skal føre til at studenten etter endt studium skal kunne ivareta akutt og/ eller kritisk syke pasienter i en hverdag

Detaljer

Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie

Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie Emnekode: BSNP11_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

Operasjonssykepleie II

Operasjonssykepleie II Operasjonssykepleie II Emnekode: VOP151_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning i diabetessykepleie Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Videreutdanning er et tilrettelagt deltidsstudium på 15 studiepoeng over to semestre. Bakgrunn for

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Mastergradsprogram i religionsvitenskap 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av «daværende

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 1 / 7 Studieplan 2015/2016 Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten er en videreutdanning på 15 studiepoeng. Utdanningen

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett. 60 studiepoeng, heltid. Alta

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett. 60 studiepoeng, heltid. Alta STUDIEPLAN Årsstudium i idrett 60 studiepoeng, heltid Alta Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 16.12.2016 Navn på studieprogram Årsstudium idrett, Idrettshøgskolen UiT Norges arktiske universitet.

Detaljer

STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13

STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13 STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den 16.12.2016 2 Navn på studieprogram Bokmål:

Detaljer

Bachelor i Sykepleie

Bachelor i Sykepleie Bachelor i Sykepleie 29.06.2015 Revidert 29.06.16 Ref: 2014/3385 Bachelor i Sjukepleie Bachelor in Nursing Fagplan 180 Studiepoeng/Credits Det helsevitenskapelige fakultet Institutt for helse- og omsorgsfag

Detaljer

MOP4201 Fordypning i operasjonssykepleie, del

MOP4201 Fordypning i operasjonssykepleie, del MOP4201 Fordypning i operasjonssykepleie, del 3-2015-2016 Emnekode: MOP4201 Emnenavn: Fordypning i operasjonssykepleie, del 3 Faglig nivå: Master (syklus 2) Studiepoeng: 15 Varighet: Vår Språk: Norsk Forutsetter

Detaljer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn Further Education in Physiotherapy for Children FYSBARN 30 studiepoeng Deltid Kull 2015 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi Godkjent av

Detaljer

VEDLEGG 2: Rammeplanens kapitler 3.5 b og 3.6

VEDLEGG 2: Rammeplanens kapitler 3.5 b og 3.6 VEDLEGG 2: Rammeplanens kapitler 3.5 b og 3.6 Endringsforslagene er markert med grønn farge og i kursiv. Nåværende kapittel 3.5 b)organisering av praksis Praksisstudier og ferdighetstrening er obligatorisk

Detaljer

Håndtering av legemidler i forbindelse med praksisstudier for Bachelor i sykepleie

Håndtering av legemidler i forbindelse med praksisstudier for Bachelor i sykepleie Høgskolen i Telemark Håndtering av legemidler i forbindelse med praksisstudier for Bachelor i sykepleie Avdeling for helse- og sosialfag ved Høgskolen i Telemark Utarbeidet av Siv Roel, Solvor Brungot

Detaljer

Sykepleie - bachelorstudium

Sykepleie - bachelorstudium Studieprogram B-SYKEPL, BOKMÅL, 11 HØST, versjon 08.aug.13 11:15:35 Sykepleie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i sykepleie Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk:

Detaljer

Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1

Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1 Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1 Emnekode: BSN142_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart

Detaljer

Fagplan. Bachelor i Sykepleie. 180 studiepoeng/credits. Campus Narvik. Bachelor i sjukepleie Bachelor in Nursing

Fagplan. Bachelor i Sykepleie. 180 studiepoeng/credits. Campus Narvik. Bachelor i sjukepleie Bachelor in Nursing Fagplan 2016 Bachelor i Sykepleie Bachelor i sjukepleie Bachelor in Nursing 180 studiepoeng/credits Campus Narvik Utarbeidet på grunnlag av Nasjonal rammeplan og forskrift for sykepleierutdanning, fastsatt

Detaljer

Vernepleierutdanningen Emne 8 - praksis 3

Vernepleierutdanningen Emne 8 - praksis 3 Vernepleierutdanningen Emne 8 - praksis 3 Side 1 av 7 1.0 Innledning Vernepleieren i miljøarbeid, 16 studiepoeng - 10 uker 1.1 Overordnet mål for praksis Vernepleiestudiets praksisperioder har som overordnet

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2 2PEL5101-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 Emnekode: 2PEL5101-2 Studiepoeng: 15 Semester Høst / Vår Språk Norsk Forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk

Detaljer

Veiledede og vurderte praksisstudier. Emne HSSPL40410 Psykisk helsearbeid

Veiledede og vurderte praksisstudier. Emne HSSPL40410 Psykisk helsearbeid Veiledede og vurderte praksisstudier Emne HSSPL40410 Psykisk helsearbeid Studentens navn:... Student nr.... Kull:.. 24.02.2017 En arbeidsplan er en plan for studentens studiearbeid. Her beskriver studenten

Detaljer

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING Fastsatt 25. januar 2008 av Kunnskapsdepartementet Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. FELLES INNHOLDSDEL... 3 2.1 FORMÅL... 3 2.2 MÅL... 3 2.3 INNHOLD... 4 3. UTDANNINGSSPESIFIKK

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i operasjonssykepleie Studiepoeng: 90 Studiets nivå og organisering Videreutdanning i operasjonssykepleie er et heltidsstudium som gjennomføres over 3 semestre. Normert

Detaljer

Arbeidskrav og Plan for praktiske studier Samhandlingspraksis SYP310

Arbeidskrav og Plan for praktiske studier Samhandlingspraksis SYP310 Fakultet for helse- og idrettsfag Arbeidskrav og Plan for praktiske studier Samhandlingspraksis SYP310 Bachelor Sykepleie Student: Kull: Grimstad/Kristiansand: Praksissted: Tidsrom: Med rett til endringer!

Detaljer

Sykepleie - bachelorstudium

Sykepleie - bachelorstudium Studieprogram B-SYKEPL, BOKMÅL, 2008 HØST, versjon 08.aug.2013 11:12:08 Sykepleie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i sykepleie Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja

Detaljer

Anestesisykepleie - videreutdanning

Anestesisykepleie - videreutdanning Anestesisykepleie - videreutdanning Vekting: 90 studiepoeng Studienivå: Videreutdanning lavere grad Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Heltid/deltid: Heltid Varighet:

Detaljer

Vernepleierutdanningen Emne 3 - praksis 1

Vernepleierutdanningen Emne 3 - praksis 1 Vernepleierutdanningen Emne 3 - praksis 1 Side 1 av 7 1.0 Innledning Emne 3: Vernepleieren i relasjoner, 18 studiepoeng - 11 uker 1.1 Overordnet mål for praksis Vernepleiestudiets praksisperioder har som

Detaljer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Advanced Course in Physiotherapy for Older People FYSELDRE 30 studiepoeng Deltid Kull 2015 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi

Detaljer

MIN4201 Fordypning i intenisivsykepleie, del

MIN4201 Fordypning i intenisivsykepleie, del MIN4201 Fordypning i intenisivsykepleie, del 3-2015-2016 Emnekode: MIN4201 Emnenavn: Fordypning i intenisivsykepleie, del 3 Faglig nivå: Master (syklus 2) Studiepoeng: 15 Varighet: Vår Språk: Norsk Forutsetter

Detaljer

Sykepleie - bachelorstudium

Sykepleie - bachelorstudium Studieprogram B-SYKEPL, BOKMÅL, 2007 HØST, versjon 08.aug.2013 11:10:49 Sykepleie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i sykepleie Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Graden

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Praksisveiledning Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiets omfang er 15 studiepoeng. Studiet tilbys på deltid over ett år. Studiets nivå er videreutdanning. Bakgrunn

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Praksisveiledning Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiets omfang er 15 studiepoeng. Studiet tilbys på deltid over ett år. Studiets nivå er videreutdanning. Bakgrunn

Detaljer

Sykepleie nettbasert - bachelorstudium

Sykepleie nettbasert - bachelorstudium Studieprogram B-SYKEPD, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:30 Sykepleie nettbasert - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp 2015-2016 Navn Nynorsk Lek og læring i utemiljø Lek og læring i utemiljø Engelsk Play and learning in outdoor environment Studiepoeng 30 Heltid/Deltid

Detaljer

Bachelor i Sykepleie

Bachelor i Sykepleie Bachelor i Sykepleie Revidert: 06.11.17 Ref: 2017/2629 Bachelor i Sjukepleie Bachelor in Nursing Fagplan 180 Studiepoeng/Credits Det helsevitenskapelige fakultet Institutt for helse - og omsorgsfag Tromsø

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett studiepoeng, heltid. Tromsø

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett studiepoeng, heltid. Tromsø STUDIEPLAN Bachelor i idrett 2017-2020 180 studiepoeng, heltid Tromsø Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 14.12.2016 Navn på studieprogram Studiets navn er Bachelor i idrett, Idrettshøgskolen UiT Norges

Detaljer

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Undergraduate Course in Supervision of Health Care Students Deltidsstudium 20 studiepoeng Kull høst 2014 Institutt for fysioterapi Fakultet for

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 1 / 6 Studieplan 2016/2017 Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten er en videreutdanning på 15 studiepoeng. Utdanningen

Detaljer

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Emne I Teoretisk og praktisk innføring i veiledning 15 stp, høst 2017 Emne II Profesjonsveiledning 15 stp, vår 2018 Målgruppe: praksislærere, også relevant

Detaljer

Studieplanen er godkjent av styret ved fakultetet den Studieplanen ble sist revidert

Studieplanen er godkjent av styret ved fakultetet den Studieplanen ble sist revidert Studieplan Erfaringsbasert mastergradsprogram i organisasjon og ledelse for offentlig sektor (Master of Public Administration) Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora,

Detaljer

Studieplan 2009/2010

Studieplan 2009/2010 Bachelor i sykepleie Studieplan 2009/2010 Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 180. Studiets varighet, omfang og nivå Bachelor i sykepleie er et heltidsstudium på 180 studiepoeng med normert studietid

Detaljer

Helsesøstertjeneste, yrkesutøvelse (praksis)

Helsesøstertjeneste, yrkesutøvelse (praksis) Helsesøstertjeneste, yrkesutøvelse (praksis) Emnekode: VHEP20_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett. 60 studiepoeng, heltid. Tromsø

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett. 60 studiepoeng, heltid. Tromsø STUDIEPLAN Årsstudium i idrett 60 studiepoeng, heltid Tromsø Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 16.12.2016 Navn på studieprogram Årsstudium idrett, Idrettshøgskolen UiT Norges arktiske universitet.

Detaljer

Intensivsykepleie - videreutdanning

Intensivsykepleie - videreutdanning Intensivsykepleie - videreutdanning Vekting: 90 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Om videreutdanning i intensivsykepleie: Videreutdanningen i intensivsykepleie er et heltidsstudium på tre

Detaljer

Sykepleie - bachelorstudium

Sykepleie - bachelorstudium Studieprogram B-SYKEPL, BOKMÅL, 2006 HØST, versjon 08.aug.2013 11:09:21 Sykepleie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i sykepleie Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Studiet

Detaljer

FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå (1.syklus) og kvalifiserer for å være grunnskolelærer i kroppsøving 1.-7.klasse.

FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå (1.syklus) og kvalifiserer for å være grunnskolelærer i kroppsøving 1.-7.klasse. EMNEKODE: 4KØ2 1-7 EMNENAVN Kroppsøving 2 for GLU 1-7, Physical Education 2 FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå (1.syklus) og kvalifiserer for å være grunnskolelærer i kroppsøving 1.-7.klasse. OMFANG

Detaljer

Sosialt arbeid, sosionom

Sosialt arbeid, sosionom NO EN Sosialt arbeid, sosionom Ønsker du å bidra til at mennesker i vanskelige livssituasjoner får et bedre liv? Vil du tilegne deg kunnskap og ferdigheter til å løse, redusere og forebygge sosiale problemer?

Detaljer

Selvstendighet og ansvar i sykepleie

Selvstendighet og ansvar i sykepleie Selvstendighet og ansvar i sykepleie Emnekode: BSYBAC_4, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester

Detaljer

Studieplan. Tverrfaglig videreutdanning i klinisk geriatrisk vurderingskompetanse. 30 studiepoeng

Studieplan. Tverrfaglig videreutdanning i klinisk geriatrisk vurderingskompetanse. 30 studiepoeng Side 1/6 Studieplan Tverrfaglig videreutdanning i klinisk vurderingskompetanse 30 studiepoeng kull 2014 vår HiBu Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 7053 N-3007 Drammen Tlf. +47 32

Detaljer