BOLIGMARKED I BRYTNINGSTID

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BOLIGMARKED I BRYTNINGSTID"

Transkript

1 BOLIGMARKED I BRYTNINGSTID Boliger for fremtiden, 6. februar 2013 Direktør Jan Digranes, Finans Norge

2 Disposisjon Boligboble? Finanstilsynets retningslinjer Obligasjoner med fortrinnsrett Klimautfordringer og infrastrukturinvesteringer

3 Finansnæringen: Samfunnets blodomløp 200 virksomheter, ansatte, 6 % av fastlands-bnp Viktige oppgaver: Sikre trygghet og muligheter for den enkelte Sikre vekstkraft for næringslivet Sikre økonomisk stabilitet i samfunnet Drive samfunnskritisk infrastruktur Drive skadeforebygging og være risikoavlaster

4 Forholdsmessig liten banknæring Betydelig skatteyter Banker (konsern) - eiendeler* i % av BNP Kilder: Sveriges Riksbank, Finanstilsynet, SSB Sum utliknet skatt fordelt på næringer* Faste 2010-priser. Millioner kroner Finansiell tjenesteyting og forsikring Eiendomsdrift, utleievirksomhet og forretningsmessig tjenesteyting Varehandel, hotell- og restaurantvirks. 300 Kraft- og vannforsyning 200 Industri 100 Transport, lagring og kommunikasjon 0 Bygge- og anleggsvirksomhet Kilde: SSB *Både innlandske og utenlandske eiendeler er inkludert *Oljeutvinning er ikke inkludert i oversikten. Pga. endring av næringskodene fom vil det kunne forekomme mindre avvik

5 Prosentpoeng En produktiv finansnæring styrker konkurransekraften i norsk næringsliv Bruttoprodukt per utførte timeverk (2005- priser) Rentemarginer i norske banker Finansierings- og forsikringsvirksomhet Kilde: SSB Fastlands-Norge (uten finansiell sektor) Utlånsmargin (Alle utlån) v.a. Kilde: SSB Boliglånsmargin v.a

6 BOLIGBOBLE?

7 Boligprisene kan forklares Boligprisveksten kan forklares av utviklingen i sentrale makroøkonomiske størrelser En boligpris bestemt av boliglånsrenten, disponibel inntekt, boligmassen og arbeidsledigheten, samsvarer med faktisk boligpris Boligprisene kan utvikle seg svakt dersom drivkreftene endres

8 Kraftig befolkningsvekst og lav boligbygging Vesentlig større vekst i befolkning og husholdninger enn i boligbyggingen 8 av 10 bor i tettbygde strøk og særlig her synes misforholdet mellom etterspørsel og tilbud å være størst Befolkningsvekst vs. nye boliger * *Anslag Nye husholdninger og nye boliger ( ), hele landet Fullførte boliger Nye husholdninger Avvik Befolkningsvekst Kilde: SSB, FNO Fullførte boliger Kilde: SSB

9 Sterk inntektsvekst har gitt større tåleevne, men noen har små marginer Høyere inntekt gir høyere betjeningsevne Mange nykommere, særlig 45+, i 3x-klubben Gir 3 x inntekt i gjeld høy sårbarhet? Gjeld/brutto -inntekt Disponibel inntekt etter skatt, renter og forbruksutgifter Lån Basis 3,5 % 1 % økning 2 % økning 3 % økning 4 % økning 5 % økning 0, , , , , , , , , Par, inntekt på 2 x kroner, to barn (3 og 5 år, basisrente på 3,5 prosent, SIFO-basert forbruk. Kilde: Rune Pedersen, Smartepenger.no

10 FINANSTILSYNETS RETNINGSLINJER

11 Boliglånsretningslinjene hva sa vi? 1. Liten effekt på kredittvekst og dermed også boligprisveksten 2. Klasseskille

12 Hva har skjedd? Det lekker og lekker

13 Spikeren på hodet!

14 Finansnæringens dag 19. mars

15 Hva sier Finanstilsynet (*)? God og forsvarlig kredittpraksis i bankene: Bankene følger opp boliglånsretningslinjene i interne retningslinjer og i praksis Andelen høy belåning, definert som lån i forhold til hovedsikkerhet, har falt kraftig fra i 2011 til 2012 (*) Finansielle utviklingstrekk 2012, samt pressekonferanse om denne

16 Bankenes opplevelse av kommunenes startlånpraksis Behandlingstiden i enkelte kommuner begynner å bli lang åpenbart kapasitetsproblemer Spørsmålstegn ved den samfunnsøkonomiske nytten av å bygge opp parallelle kredittmiljøer Mer byråkrati I: Bankene vil ikke i utgangspunktet bruke mye tid på kunden før han/hun har fått lånetilsagn i kommunen Mer byråkrati II: For bankene blir samfinansiering > 85 prosent løftet opp til et sentralt kredittutvalg (pga særskilt forsvarlighetsvurdering) Må uansett tåle 5 prosentpoeng rentepåslag Ulik praksis fra kommune til kommune

17 Retningslinjer for startlån = uendret, men.. PROBA: Fordi de statlige føringene er uklare, har 61 prosent av kommunene valgt å ha egne, skriftlige retningslinjer. Disse prioriterer imidlertid ofte ikke mellom hvem som kan og ikke kan få startlån. Praksisen er derfor i stor grad overlatt til dem som behandler søknadene. 60 prosent av kommunene svarer at de ikke har noen prioritering mellom målgruppene. Bare noen få svarer at startlån kun kan gå til lavinntektsgrupper. 60 prosent av kommunene bruker startlån primært som toppfinansiering, 20 prosent bruker det kun til toppfinansiering. Det er også stor variasjon i kommunens betingelser for startlån

18 Samfinansiering fremover, de politiske signalene (Stortingets spørretime 28. november) Veksten i startlån er kraftig etter at Finanstilsynet kom med sine anbefalinger til de kommersielle bankene om først 10 pst. og så 15 pst. egenkapitalkrav ved kjøp av bolig. Regjeringen reagerer med å utvide Husbankens lånerammer. Bekymrer det statsråden at denne egenkapitalen egentlig ikke er egenkapital, men offentlig finansiert lånekapital, og at dette minner sterkt om det som var en viktig bakenforliggende faktor som utløste finanskrisen i 2008? Bankene må etter Finanstilsynets retningslinjer ta hensyn også til startlån når de vurderer hvor mye egenkapital lånesøkerne har. En bank kan dermed ikke la startlån erstatte egenkapital ved vurdering av lån til boligformål. Det er likevel behov for at også kommunene, i likhet med bankene, gjør forsvarlige vurderinger av lånesøknader. Kommunene er, i likhet med bankene, underlagt finansavtaleloven når de yter lån. Det innebærer bl.a. at de må vurdere lånesøkernes kredittverdighet og gjøre en forsvarlighetsvurdering. Det betyr at de også må fraråde lånet hvis økonomisk evne eller andre forhold tilsier at lånesøkeren bør overveie å avstå fra å ta opp lånet. Jeg forstår finansministeren dithen at 15 pst.-kravet eller -anbefalingen, det er jo ikke et krav også gjelder for startlån, slik at startlån innarbeides i den totale vurderingen og dermed ikke svekker kravene til egenkapitalen. Er det en riktig forståelse av svaret? Statsråd Sigbjørn Johnsen: Det er tre forhold. For det første er det slik at retningslinjene ikke omfatter statsbanker. De omfatter heller ikke de tilfeller hvor Husbanken alene står for lånegivningen. Derimot er det ofte slik at et startlån også kan bli gitt i kombinasjon med et banklån. I de tilfeller kommer man innunder retningslinjene, men også på den måten som for øvrig gjelder, at det er mulig å gå utover 85 pst. låneandel etter en særskilt forsvarlighetsvurdering, slik reglene er for andre lån. Jeg mener at det skal ligge en sterk og god kredittvurdering bak både vanlige lån som gis, og bak startlån. Gunnar Gundersen, Høyre Finansminister Sigbjørn Johnsen

19 Diskusjon/synspunkter/innspill Hvor problematisk er det at det er ulik praksis fra kommune til kommune? Startlån distriktspolitisk virkemiddel eller lån til vanskeligstilte? Samarbeid med lokalbanken forbedringsmuligheter? Flere avslag etter boligretningslinjene v.2 (5-prosentpoengkravet)? Små (ingen) tap i dag, hva med fremtiden?

20 OBLIGASJONER MED FORTRINNSRETT

21 Et styrket OMF-markedet Rammebetingelsene må styrkes snarere enn strammes til lavrisiko investeringsalternativ referanse for prising i obligasjonsmarkedet viktig for oppfyllelse av kravene etter CRD IV og Solvens II Låneadgang for kredittforetakene i Norges Bank kan redusere koblingen mot eierbankene OMF viktig for bankenes samlede funding...om möjligheten att ta in finansiering via säkerställda obligationer stryps kan detta alltså få konsekvenser inte enbart för utlåning till bostäder utan för all typ av kreditgivning. (Kilde: Finansinspektionen, Promemoria Riskviktsgolv för svenska bolån, )

22 Markedet i dag Rask vekst i utestående volum siden starten i 2007 Jevnt høyt emisjonsvolum siden norske kredittforetak som utsteder OMF 122 papirer på Oslo Børs, 84 på ABM 5 største utstedere står for 86 pst. av utestående volum (NOK+valuta) Norske OMF-foretak lykkes godt også internasjonalt % 6 % Outstanding (in mln EUR) Issuance (in mln EUR) pr * 10 % 14 % 19 % Utestående pr % DNB Boligkreditt AS SpareBank1 Boligkreditt AS Nordea Eiendomskreditt AS Terra Boligkreditt AS Sparebanken Vest Boligkreditt AS Andre

23 OMF-markedet er viktig for bankene: Tilgang til langsiktig finansiering redusert løpetidsgap lavere likviditetsrisiko Diversifisert finansiering Reduserte totale fundingkostnader Tilgang til likviditet under nye strengere krav (Basel III) livselskapene: Økt behov for langsiktige og sikre plasseringer under Solvens II Begrenset tilbudsside i statspapirmarkedet næringslivet: Norsk næringsliv avhengig av bankfinansiering. 9/10 bedrifter i Norge har færre enn 10 ansatte

24 Risikofaktorer - Finanstilsynet Morbankens balanse Mindre diversifisert Mindre fleksibilitet Økt risiko for innskytere og usikrede kreditorer Mulige begrensninger som følge av Basel III (Leverage ratio) Boligmarkedet Forsterket prispress i boligmarkedet Vridning av utlån i favør boligfinansiering Begrense overføringsgrad...om möjligheten att ta in finansiering via säkerställda obligationer stryps kan detta alltså få konsekvenser inte enbart för utlåning till bostäder utan för all typ av kreditgivning. (Kilde: Finansinspektionen, Promemoria Riskviktsgolv för svenska bolån, )

25 Tiltak fra næringen Prisstilling Pågående arbeid for å utrede effektene på likviditeten som følge av prisstilling i OMF Indekser Initiativ fra markedsaktører Nordea Norwegian Bond Index OMF-indeks Bedre transparens i markedet Referanse for prising av risiko Likviditet

26 Hovedprioriteter 2013 Rammebetingelser Volum investorsiden Andrehåndsmarkedet OMF er en hjørnestein i det norske obligasjonsmarkedet. Fortsatt gode rammevilkår er en forutsetning for videre suksess. Myndigheter og næring kan i fellesskap bidra til et godt og robust obligasjonsmarked i Norge

27 KLIMAUTFORDRINGER OG INFRASTRUKTURINVESTERINGER

28 Klimautfordringer også for skadeforsikring Stadig flere vannskader underdimensjonerte rør og vedlikeholdsetterslep - ikke naturskade Klimaendring gir villere og våtere vær flere fukt- og naturskader Dårlig klimaberedskap i mange kommuner Økte erstatninger og høyere premier på sikt

29 Betydelig investeringsbehov Betydelig investeringsbehov Forventet investeringbehov for urban infrastruktur til 2030 (US$ 1000 milliarder) Mange muligheter Water Energy Systemplanlegging Vann Teknologi Roads and railways Ports and airports Infrastruktor Bygninger Finansiering

30 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN! Spørsmål kommentarer innspill? /

Finansiell stabilitet 1 12. mai

Finansiell stabilitet 1 12. mai Finansiell stabilitet 1 1 mai Norges Banks rapportserie nr. -1 Finansiell stabilitet 1/1 NORGES BANK FINANSIELL STABILITET 1/1 3 Norges Bank Oslo 1 Adresse: Bankplassen Post: Postboks 1179 Sentrum, 17

Detaljer

For høy eller lav LTV

For høy eller lav LTV UNIVERSITETET I STAVANGER For høy eller lav LTV Endring og konsekvenser ved verdifall Karoline Solheim Teigen 15.05.2013 1 Forord Denne masteroppgaven er skrevet som en avsluttende del av masterstudiet

Detaljer

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet. september. Norges Banks rapportserie nr. 3-2013

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet. september. Norges Banks rapportserie nr. 3-2013 Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet september Norges Banks rapportserie nr. - Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet / Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover FiNANSIELle UTviklingstrekk Tilstanden i finansmarkedet utsiktene framover NOVEMBER 2013 INNHOLD FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK 2013 OPPSUMMERING OG VURDERINGER 3 Økonomi verdipapirmarkeder 3 Risikofaktorer

Detaljer

Hvordan fastsetter bankene sine utlånsrenter?

Hvordan fastsetter bankene sine utlånsrenter? Hvordan fastsetter bankene sine utlånsrenter? Hvorfor blir ikke boliglånsrenten satt ned tilsvarende reduksjonen pengemarkedsrenten? Forklaringen er at bankenes finansiering også består av andre kilder

Detaljer

INNHOLD Side STYRETS BERETNING ÅRSREGNSKAP 2013, KONTANTSTRØM OG NOTER REVISORS BERETNING 57 KONTROLLKOMITEENS BERETNING 59

INNHOLD Side STYRETS BERETNING ÅRSREGNSKAP 2013, KONTANTSTRØM OG NOTER REVISORS BERETNING 57 KONTROLLKOMITEENS BERETNING 59 ÅRSRAPPORT 2013 INNHOLD Side STYRETS BERETNING Om målgruppen for årsberetningen 4 Rettvisende bilde 4 Om virksomheten 5 Rammevilkår 6 Strategisk samarbeid og leverandørstrategi 8 Resultat og disponering

Detaljer

Boliglån: Fungerer frarådningsplikten etter sin hensikt?

Boliglån: Fungerer frarådningsplikten etter sin hensikt? Boliglån: Fungerer frarådningsplikten etter sin hensikt? Lene Marita Solvang Kivela Veileder Ellen Katrine Nyhus Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder og er godkjent

Detaljer

Nr. 10 2013. Staff Memo. Finansiell stabilitet. Hvor høy bør risikovekten på norske boliglån være? Henrik Andersen

Nr. 10 2013. Staff Memo. Finansiell stabilitet. Hvor høy bør risikovekten på norske boliglån være? Henrik Andersen Nr. 10 2013 Staff Memo Finansiell stabilitet Hvor høy bør risikovekten på norske boliglån være? Henrik Andersen Staff Memos present reports and documentation written by staff members and affiliates of

Detaljer

Høringssvar tiltak mot gjeldsvekst og økte boligpriser

Høringssvar tiltak mot gjeldsvekst og økte boligpriser Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Dato: 04.05.2015 Vår ref.: 15-507 Deres ref.: 15/874 Høringssvar tiltak mot gjeldsvekst og økte boligpriser Det vises til Finansdepartementets brev 17.3.2015

Detaljer

Høringsuttalelse: NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi

Høringsuttalelse: NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Dato: 10. mars 2015 Vår ref.: Deres ref.: 14/5757 SL HSH/KR Høringsuttalelse: NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi Finans Norge viser

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Agder - Februar 2012 Det går bra hvis ikke alt går galt Stor usikkerhet preger situasjonen ved inngangen til 2012, men bedriftslederne i Agderfylkene er optimistiske. Hva er viktig

Detaljer

Resultatrapport for finansinstitusjoner

Resultatrapport for finansinstitusjoner Resultatrapport for finansinstitusjoner 1. halvår 2014 Dato: 21.08.2014 SEKSJON/AVDELING: BAFO/ANRAP Hovedinntrykk Innhold INNHOLD 3 1 HOVEDINNTRYKK 4 2 MAKROØKONOMISK BAKGRUNN 6 NORSK ØKONOMI 6 3 NORSKE

Detaljer

Resultatrapport for finansinstitusjoner

Resultatrapport for finansinstitusjoner Resultatrapport for finansinstitusjoner 1. halvår 212 Dato: 21.8.212 SEKSJON/AVDELING: F2/FF 2 Finanstilsynet Innhold 1 Hovedinntrykk 4 2 Makroøkonomisk bakgrunn 6 3 Kort om de største nordiske finanskonsernene

Detaljer

ÅRSRAPPORT. fra start til mål

ÅRSRAPPORT. fra start til mål BANKSJEFEN HAR ORDET 2011 ble et godt år for Grong Sparebank. Et rekordsterkt driftsresultat, sammen med en høy kundevekst, viser at banken også i 2011 har utviklet seg meget positivt. Vi leverer bankens

Detaljer

STRENGERE KRAV FOR BANKENE HVA ER KONSEKVENSENE?

STRENGERE KRAV FOR BANKENE HVA ER KONSEKVENSENE? STRENGERE KRAV FOR BANKENE HVA ER KONSEKVENSENE? Knutepunkt Wien adm. direktør Idar Kreutzer Finans Norge Wien, 16. oktober 2013 USA, Europa og Kina USA Veksten har fått fotfeste Fortsatt svært stimulerende

Detaljer

Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /53. Ved din side.

Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /53. Ved din side. Årsrapport 2012 Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /53 Ved din side. Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall

Detaljer

Innhold. Statusoversikt. Temaartikler FNO

Innhold. Statusoversikt. Temaartikler FNO FINANSNÆRINGEN 2010 Innhold 04 Forord: Veien ut av finanskrisen Statusoversikt 06 Ny vekst etter svak start på året 08 Et begivenhetsrikt år i bank- og finansmarkedet 12 Markedet på vei ut av krisen 14

Detaljer

Den internasjonale finansuroen og virkningene for norsk finansvirksomhet. Bjørn Skogstad Aamo, Kredittilsynet CME, Handelshøyskolen BI, 13.

Den internasjonale finansuroen og virkningene for norsk finansvirksomhet. Bjørn Skogstad Aamo, Kredittilsynet CME, Handelshøyskolen BI, 13. Den internasjonale finansuroen og virkningene for norsk finansvirksomhet Bjørn Skogstad Aamo, Kredittilsynet CME, Handelshøyskolen BI, 13.mars 28 SJOKKERENDE VEKKERE Fallende boligpriser i USA ga økende

Detaljer

mars Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

mars Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET mars Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Kommunalbanken AS Årsrapport 2013

Kommunalbanken AS Årsrapport 2013 Finansielle nøkkeltall (beløp i NOK 1 000 000) RESULTAT 2013 2012 Rentenetto 1 634 2 032 Kjerneresultat 1 1 131 1 393 Resultat før skatt 1 496 2 604 Resultat etter skatt 1 083 1 876 Egenkapitalavkastning

Detaljer

Meld. St. 12. (2012 2013) Melding til Stortinget. Perspektivmeldingen 2013

Meld. St. 12. (2012 2013) Melding til Stortinget. Perspektivmeldingen 2013 Meld. St. 12 (212 213) Melding til Stortinget Perspektivmeldingen 213 Innhold 1 Utfordringer og valgmuligheter for norsk økonomi... 5 1.1 Mål og utfordringer... 5 1.2 Høy velstand i en omskiftelig verden...

Detaljer

P R O S P E K T. Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 300 000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 105 per Egenkapitalbevis

P R O S P E K T. Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 300 000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 105 per Egenkapitalbevis P R O S P E K T Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 300 000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 105 per Egenkapitalbevis Totalt emisjonsbeløp vil være NOK 31,5 millioner Tegningsperiode Fra og med

Detaljer

En alliansebank i. Gærbra bank fær vanli fælk

En alliansebank i. Gærbra bank fær vanli fælk Gærbra bank fær vanli fælk En alliansebank i Innledning Styrets årsberetning sammen med resultatregnskap, balanse, kontantstrømanalyse og noter til regnskapet har som formål å dekke kravene i Lov om årsregnskap

Detaljer

Meld. St. 2 (2014 2015)

Meld. St. 2 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 4 Privat sektor: Internett: www.fagbokforlaget.no/offpub

Detaljer

Juni. Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

Juni. Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Juni Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 Nr. 1-2013 - 96. årgang Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 N Y H E T E R NIBOR: Påstander om manipulasjon tas alvorlig Påstandene om at den norske pengemarkedsrenten, NIBOR, skal ha vært manipulert

Detaljer

Finansiering av næringseiendom - Finanstilsynets vurderinger

Finansiering av næringseiendom - Finanstilsynets vurderinger Finansiering av næringseiendom - Finanstilsynets vurderinger Foredrag på konferanse 30. november 2010, Oslo Finanstilsynsdirektør Bjørn Skogstad Aamo Hovedpunkter Noen lange linjer bankkrisen 1990 1993

Detaljer

Høring - forslag til forskrift om krav til utlån med pant i bolig

Høring - forslag til forskrift om krav til utlån med pant i bolig Vedlegg 3 Utkast til høringsnotat Høring - forslag til forskrift om krav til utlån med pant i bolig 1. Innledning Etter en periode med høy gjeldsvekst og stigende boligpriser fastsatte Finanstilsynet i

Detaljer

Rente og pengepolitikk 1. Innhold. Forelesningsnotat 9, februar 2015

Rente og pengepolitikk 1. Innhold. Forelesningsnotat 9, februar 2015 Forelesningsnotat 9, februar 2015 Rente og pengepolitikk 1 Innhold Rente og pengepolitikk...1 Hvordan virker Norges Banks styringsrente?...3 Pengemarkedet...3 Etterspørselskanalen...4 Valutakurskanalen...4

Detaljer

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK moderne Gir merverdi NÆRHET lokalbanken ENGASJEMENT støttespiller KOMPETANSE Årsrapport 2013 Eika-bank trygghet rådgivning Autorisert Finansiell Rådgiver BEDRIFTSBANK App for mobil SOLID samfunnsansvar

Detaljer