Stavanger Boligbyggelag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stavanger Boligbyggelag"

Transkript

1 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2002

2

3 KORT OM STAVANGER BOLIGBYGGELAG SBBL ble etablert i 1946 og har siden oppstarten bygget nærmere 9000 boliger. Omlag hver femte bolig i Stavanger er derved bygget av SBBL. De fleste av boligene er organisert i 129 borettslag med SBBL som forretningsfører. I tillegg har SBBL bygget en rekke andre boliger, flere på oppdrag fra Stavanger kommune. SBBL er også aktiv i å skape gode og trygge bomiljø. SBBL bistår borettslagene med teknisk og finansiell ekspertise ved vedlikehold og renovering av boligene. Borettslagene fikk i 2002 utført slike arbeider til en verdi av rundt 40 millioner kroner. SBBLs forretningsidé er å være en solid og tillitsvekkende medlemsorganisasjon som tar sikte på å dekke medlemmenes behov for god bolig til rimelig pris. SBBL vil videreføre arbeidet for rimelige bokostnader og forøvrig yte en service som gjør medlemskap og kundeforhold til en positiv opplevelse. HOVEDTALL I HELE KR RESULTATREGNSKAP Driftsresultat Resultat før skatt Årets resultat BALANSE EIENDELER Anleggsmidler Omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD TILLITSVALGTE I 2002 REPRESENTANTSKAPET Paul Aakre (ordfører) Christian Nedland Helene Bjørntvedt Ellen Solheim Brith L. Breivik (ansattes rep.) Varamedlemmer: Øyvind Orstad Andrew Greig VALGKOMITE Børre Haukebøe Einar Eidsvåg Hege Mathiesen Anita Løyning Rolf Aarre Varamedlemmer: Knut Sørensen Liv Tone Olsen Bjørg Larsen Rudolf Olufsen STYRET Martin Gjelsvik (leder) Berit Aasland (nestleder) Karl W. Sandvig Eimund Nygaard Gunnar Berge Renny R. Toftegaard Njål Nessa (ansatt) Varamedlemmer: Kari Halvorsen Terje Grønning Hans P. Angell Olsen Elisabeth Helliesen (ansatt) ADM. DIREKTØR Knut Øxnevad Soma REVISOR Ernst & Young AS v/statsaut. revisor Bjørn Fossan 3

4 ÅRSBERETNING 2002 ( SBBL ) er et medlemseid andelslag. Vårt hovedmål er å skaffe medlemmene gode og rimelige boliger, forvalte boligene og tilby boligtilknyttede tjenester av god kvalitet til konkurransedyktige priser. Virksomheten drives i det alt vesentlige innen Stavanger kommune. Men det er også etablert aktiviteter i de omkringliggende kommuner, slik at Stavangerregionen blir det naturlige virkeområde etter hvert som regionen utvikler seg til et felles boligmarked. SBBL har også under planlegging fritidsboliger i Spania. Med over medlemmer er vi den største medlemsorganisasjonen i Stavanger og regionens ledende boligselskap. SBBL er organisert ved at deler av virksomheten er utskilt i egne datterselskaper. Organisasjonsstrukturen for virksomheten som inngår i konsernregnskapet fremgår av nedenstående: Hovedstyret Adm. dir. Tekn. forvaltning Øk./Adm. forvaltning Megling Medlemstjenester Datterselskaper BBL Bygg AS 100% 100% 100% Real Prosjektutvikling AS SBBLs Bo & Eiendomsservice AS Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet med noter og styrets beretning fyldestgjørende informasjon om driften og stillingen i konsernet ved årsskiftet. Etter regnskapsårets avslutning har det ikke inntruffet forhold som er av betydning ved bedømmelsen av virksomheten utover det som det er redegjort for i årsberetningen. VIRKSOMHET Boligbygging Fra er utvikling av nye boliger lagt til SBBLs datterselskap Real Prosjektutvikling AS. Prosjekter som var under bygging før dette tidspunkt fullføres i regi av SBBL, mens prosjekter som ble påbegynt i 2002 og er under planlegging er lagt til Real Prosjektutvikling AS. Ferdigstilte boliger I løpet av 2002 er følgende prosjekter ferdigstilt: Prosjekt Antall boliger Boligtype B/L Gauselparken 59 Blokk omsorgsboliger B/L Krosshaug I 22 Lavblokk omsorgsboliger Gausel RPS 12 Rekkehus ettervernsboliger Lassatjern 4 Rekkehus ettervernsboliger B/L Lundstunet 13 + dagligvarebutikk Lavblokk ordinære boliger 4

5 Boliger under bygging Vi har i 2002 igangsatt følgende prosjekter: Prosjekt Antall boliger Boligtype Planlagt ferdigstillelse B/L Marieroalleen 158 Blokk Høst 2004 B/L Visteveien, Randaberg 12 Ungdomsboliger Sommer 2003 B/L Krosshaug II 36 Rekkehus Vår 2004 SBBL har mange småbarnsforeldre i alderen 28 til 35 år som medlemmer. Boliger under planlegging Planleggingen av nye prosjekter har i stor grad blitt konsentrert om omprosjektering av tidligere planlagte områder. Etterspørselen har i løpet av de siste par år endret seg. Vi legger nå i større grad enn tidligere vekt på tett / lav bebyggelse med høy finansieringsgrad for å kunne tilby gode boliger til etablerere. Slik omprosjektering betyr i mange tilfeller også tidkrevende omregulering og offentlig saksbehandling. Vår portefølje av prosjekter under planlegging er: Område Antall Boligtype Planlagt boliger byggestart Gausel 29 Småhus Høst 2003 Gausel Vurderes Vurderes Gausel 20 Blokk Høst 2003 Spes.boliger Bogafjell, Sandnes Vurderes Vurderes Vinter 2003 Randaberg 12 Blokk Sommer 2003 Spes.boliger Randaberg 23 Lavblokk Vår 2004 Anslagene for byggestart er ikke endelig fastlagt. Markedet er preget av større usikkerhet enn på mange år. Vi legger derfor betydelig vekt på å fremføre prosjekteringen i et tempo og i en rekkefølge som tar hensyn til vår kapasitet og risikoeksponering. Renovering og teknisk bistand I tråd med generell samfunnsutvikling øker kravene til styrene i borettslag og sameier når det gjelder ansvar for planlegging og gjennomføring av renoveringsoppdrag. Dette fører til økt etterspørsel etter bistand fra vår Teknisk avdeling. Vi har i 2002 administrert renoveringsoppdrag for en total verdi på ca. 40 mill. kr. Teknisk bistand vil som en integrert del av vårt forvaltningskonsept være et satsningsområde for oss. Vi har derfor i 2002 reorganisert virksomheten slik at Teknisk avdeling vil ha fokus på dette området med hensyn til både omfang, effektivitet og kvalitet. Koordinering av forsikringssaker Vi har i 2002 hatt et forsatt høyt engasjement med forsikringssaker. Oppgavene består i å utvikle gode forsikringstilbud for våre kunder og administrere skadeoppgjørene for de av våre kunder som har valgt å knytte seg til våre fremforhandlede avtaler. Boligomsetningen Virksomhetsområdet omfatter både megling av brukte borettslagsboliger og selveierboliger, samt salg av nye boliger i våre prosjekter. 5

6 2002 var preget av skjerpet konkurranse som følge av endrede rammevilkår. I et slikt konkurranseutsatt marked er det viktig å ha hensiktsmessige allianser og kjedetilknytning. Vi har besluttet at vi med virkning fra 1. mai 2003 går inn i Eiendomsmegler 1 kjeden. Praktisk vil dette skje ved at Eiendomsmegler 1 fra samme dato forestår driften av vår meglervirksomhet for brukte boliger og driver den fra våre lokaler på Løkkeveien og med samme mannskap som tidligere. Vi vil fortsatt selv stå for tildeling til våre medlemmer av nye boliger i våre prosjekter. Det ble i 2002 omsatt totalt 704 borettslagsboliger. Årsbudsjettet var på 675. Prisstigningen på disse boligene var i gjennomsnitt på 9 %, mot 4,2 % i 2001 og hele 24 % i Markedet for nye boliger har i 2002 vært mer labilt enn tidligere. Tilbudet på nye boliger er for tiden meget stort og kjøperne er mer selektive enn tidligere. Dette stiller større krav til oss til å være meget bevisst på hvilke målgrupper vi vil nå, hvilken type bebyggelse vi velger å oppføre på våre utbyggingsområder og hvilket pris- og kvalitetsnivå som etterspørres av våre medlemmer. Det største prosjektet, og for oss det mest kritiske, B/L Marieroalleen, ble igangsatt i april Prosjektet omfatter 158 leiligheter. Det er til nå solgt 115 leiligheter. Dette er helt i tråd med våre forventninger og planer. Forretningsførsel I 2002 ble det ferdigstilt 5 nye byggeprosjekter med til sammen 110 boliger. I tillegg har vi hatt forretningsførselen for 3 prosjekter under bygging med til sammen 206 boliger. Vi har i løpet av året hatt en tilgang på forretningsførsel for 3 sameier med totalt 177 leiligheter / seksjoner. Ved årets utgang hadde SBBL forretningsførsel for i alt ferdigstilte boliger med følgende fordeling: Antall Kundegruppe Antall boliger 129 Tilknyttede borettslag Frittstående borettslag 82 1 Boligstiftelse Boligsameier Til sammen Leieinnbetalinger Til dekning av borettslagenes og sameienes fellesutgifter ble det i 2002 på vegne av kundene innkrevd tilsammen ca. 266 mill. kr. Dette representerer en økning i forhold til fjoråret på 12 %. Det skyldes at vi har forretningsførsel for flere boliger, borettslagenes beslutninger om leieendringer og økte strømkostnader som innkreves for de som har felles avtale om strøm. Leierestansen er ca 1 %, som er på nivå med det som har vært normalt de seneste årene. Regnskapsførsel For den totale virksomhet har SBBL i 2002 stått for en betalingsstrøm på ca mill. kr. Vi har behandlet ca regnskapsbilag. I 2002 var antall bilag ca

7 ØKONOMI OG RESULTAT Regnskapet er gjort opp i henhold til regnskapsloven. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede. Regnskapet viser et overskudd før skatt på kr for SBBL og for konsernet kr SBBL har fortsatt et fremførbart skattemessig underskudd på kr Styret foreslår at overskuddet overføres til reservefond. Bokført egenkapital i SBBL pr er kr , og for konsernet kr Svært mange av barnefamiliene i Stavanger bor i SBBL-bolig. SBBL har i 2002 hatt netto kapitalinntekter på kr Likviditeten har vært tilfredsstillende gjennom hele året. Driften er finansiert ved egenkapital og kassekreditt med trekkramme på 13 mill. kr. ets egenkapital er svak i forhold til den kapitalbinding og risikoeksponering som fremtidens utbyggingsmodell krever. Det er derfor et mål å bygge opp egenkapitalen slik at vi bedrer vår økonomiske handlefrihet og evne til å investere i nye prosjekter for våre medlemmer. Årets resultat er belastet for avskrivninger og endring i avsetninger for påregnelige tap vedrørende prosjekter under planlegging og utførelse. Pr utgjør avsetningene kr. 6,3 mill. Etter styrets oppfatning er det gjort tilstrekkelige avsetninger til tap for fremtidige forpliktelser ved prosjekter under bygging og planlegging. ORGANISASJON Ordinær generalforsamling ble avholdt 10. juni Styret har hatt 11 møter og behandlet 91 saker. Rammevilkårene for boligsamvirket er under endring. Det forventes at nye lover for borettslag og boligbyggelag blir vedtatt av Stortinget i løpet av våren Dette vil føre til at boligbyggelagene vil bli utsatt for vesentlig sterkere konkurranse og risiko enn tidligere. Blant annet er det foreslått at boligbyggelagene skal oppføre nye prosjekter i egen regi og selge det ferdige bygg til borettslagene til på forhånd avtalt fast pris. Dette er en vesentlig endring i forhold til tidligere da boligbyggelagene administrerte byggeriet på vegne av borettslagene. For å være rustet til å møte økt konkurranse besluttet styret å endre organisasjonen fra

8 Administrasjon av prosjektutvikling og oppfølging av byggeprosessen er lagt til et eget aksjeselskap (Real Prosjektutvikling AS ) som via datterselskapet BBL Bygg AS eies 100 % av SBBL. De fleste ungdommer som melder seg inn i SBBL kjøper ny eller brukt borettslagsbolig. Denne organisasjonsendringen gjør at SBBL har fokus på borettslagene og medlemmene med teknisk / økonomisk / adminstrativ forvaltning og boligomsetning, mens Real Prosjektutvikling AS har fokus på nye prosjekter både for SBBL og andre. Utover dette er det gjennomført interne tiltak for å effektivisere driften og tilpasse kostnadsnivået til den aktuelle økonomiske situasjon, samt bedre risikostyringen og prosjektprioriteringene. Knut Øxnevad Soma ble med virkning fra 1. mars 2002 ansatt som adm. dir. i SBBL. Videre utvikling av organisasjonen med sikte på kundetilfredshet, kvalitet, kompetanse og motivasjon vil fortsatt stå sentralt i arbeidet med å møte morgendagens utfordringer. PERSONALFORHOLD OG ARBEIDSMILJØ Sysselsettingen pr var som følger: SBBL Antall ansatte Reduksjonen i sysselsettingen i SBBL skyldes overføring av 3 ansatte til Real Prosjektutvikling AS samt tilpasning av kapasitet. De ansatte har i henhold til SBBLs vedtekter hatt en representant med vararepresentant i styret og tilsvarende i representantskapet. Arbeidsmiljøuvalget ( AMU ) fortsetter sin virksomhet med 3 medlemmer fra arbeidsgiversiden og 3 medlemmer fra arbeidstakerne. Vervet som leder og sekretær veksler mellom partene fra periode til periode. Bedriften er tilsluttet Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon ( HSH ) og har gjennon HSH tariffavtale for boligbyggelag med Norsk Kommuneforbund som organiserer ca. 63 % av de ansatte. Det har ikke forekommet ulykker av noe slag på arbeidsplassen. Arbeidet for et godt arbeidsmiljø er en kontinuerlig prosess, Sykefraværet for SBBL har i 2002 vært: 1-3 dager 4 dgr 2 uker Mer enn 2 uker Barns sykdom Permisjon 0,56 % 0,53 % 4,03 % 0,09 % 1,26 % Virksomheten har ikke påvirket det ytre miljø. 8

9 BORETTSLAGENE Forretningsførsel med teknisk / økonomisk / administrativ forvaltning og regnskapsførsel er en viktig del av SBBLs virksomhet. SBBL forvalter borettslagenes og sameienes økonomi på en trygg måte og har et nært samarbeid med styrene i de enkelte lag. Hvert borettslag / sameie har egen bankkonto for husleiemidler og øvrige midler. Den samlede bygnings- og eiendomsmasse som SBBL forvalter for borettslagene har en anslått verdi av ca. 10 milliarder kr. Det har også i 2002 vært stor etterspørsel etter våre tjenester for teknisk og økonomisk planlegging og oppfølging både når det gjelder vedlikehold / renovering og ordinær drift. Styrene står overfor stadig økte krav og etterspør derfor i større grad våre tjenester for å ha et så godt beslutningsgrunnlag som mulig. SBBL er opptatt av sikkerhet og trygge miljøer i borettslagene. "Internkontrollforskriften" legger ansvaret for dette på lagene og krever dokumentasjon av rutiner og oppfølging innenfor helse, miljø og sikkerhet ( HMS ). Noen besteforeldre melder inn barnebarna som medlem i SBBL. Men fortsatt er antallet medlemmer mellom 1 og 20 år lavt. INFORMASJON Medlemsbladet "Boinform" er i 2002 sendt ut til alle medlemmer i SBBL og til andre som vi har spesiell interesse av å holde informert om vår virksomhet. Vi har hatt 4 utgivelser i løpet av året. Ved behov for informasjon rettet mot borettslagene spesielt sender vi ut "Nytt fra SBBL" til styrelederne. I tillegg har vi egne internettsider ( ) som orienterer om SBBLs virksomhet. MEDLEMMENE Pr var det registrert medlemmer i Stavanger Boligbyggelag. Antall borettslagsboliger i tilknyttede borettslag utgjorde på samme tidspunkt boenheter. Dette viser at vi har et stort antall "ikke boende" medlemmer. Det er fortsatt en høyt prioritert oppgave for SBBL å arbeide aktivt for å dekke behovet for boliger for våre medlemmer. STIFTELSEN HUSLEIEFONDET Stiftelsen Husleiefondet i SBBL ble opprettet i 1994 med en grunnkapital på kr Stiftelsens formål er å erstatte eventuelle husleietap et borettslag måtte få som følge av en beboers mislighold av husleieinnbetaling. Alle borettslag tilknyttet SBBL har rett til å bli medlemmer. Medlemsskapet er fortsatt gratis, men nystiftede borettslag betaler en tilmeldingsavgift. Fondet har heller ikke i 2002 foretatt noen utbetalinger, og kapitalen utgjør ved årsskiftet kr

10 VAKTMESTERTJENESTER SBBLs Bo- og Eiendomsservice AS har i 2002 vist en meget positiv utvikling og fått flere nye oppdrag. Både omsetning og bemanning er mer enn fordoblet. Forutsetningene for en fortsatt hyggelig utvikling er til stede med hensyn til både kundepotensiale og organisasjon. UTSIKTENE FREMOVER står overfor store utfordringer i et marked som blir stadig mer preget av konkurranse. Vi har en stor portefølje av prosjekter som skal gjennomføres de nærmeste årene. Det er viktig å fremføre disse til ferdigstillelse i et tempo og en rekkefølge som reduserer risiko og som organisasjonen har kapasitet til å håndtere. I tillegg til de lokale prosjektene har vi også under planlegging et betydelig antall boliger i Spania. Fremdriften med offentlige godkjenninger i Spania går langsommere enn vi tidligere trodde. Forventet byggestart er våren Hittil har vi ikke pådradd oss vesentlige forpliktelser. Når prosjektet kommer til gjennomføring, vil det i en viss grad være både salgsrisiko og gjennomføringsrisiko. Vi arbeider med å redusere den fremtidige risikoen som vil ligge i prosjektet og tilpasse det til våre medlemmers behov. Det vil være knapphet på utbyggingsarealer i regionen i tiden fremover. Vi arbeider aktivt for å posisjonere oss for markedet i hele Stavanger-regionen. Spesielt kan nevnes interessante prosjekter i Randaberg kommune. Styret og administrasjonen arbeider aktivt med å bedre lønnsomheten og forbedre risikostyringen i SBBL konsernet, slik at egenkapitalen kan bygges opp til et tilfredsstillende nivå. Etter styrets oppfatning vil de tiltak som er iverksatt og den fortsatte utviklingen av organisasjonen som skal finne sted gjøre godt rustet til å møte fremtidens utfordringer. Stavanger, 31.desember mars 2003 Martin Gjelsvik Gunnar Berge Berit Aasland Styreleder styremedlem styremedlem Karl W. Sandvig Renny Toftegaard Eimund Nygaard Styremedlem Styremedlem styremedlem Njål Nessa styremedlem Knut Øxnevad Soma Adm. direktør 10

11 ÅRSREGNSKAP FOR 2002 RESULTATREGNSKAP Note Note Driftsinntekter Medlemskontingenter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekost Lønnskostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekt fra foretak i samme konsern Andre renteinntekter Rentekostnader Netto finansinntekter Resultat før skattekostnad Skattekostnad Betalbar skatt Endring utsatt skattefordel Sum skattekostnad Årets under-/overskudd Overføringer: Avgitt konsernbidrag Overført fra/til reservefond Sum overføringer

12 BALANSE Note Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Biler, inventar og kontorutstyr Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler , 7 Investering i datterselskap og tilknyttede selskap 6, , 10 Lån til foretak i samme konsern Investering i aksjer og andeler Andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Fordringer på borettslag Prosjekter 1, , 10 Andre fordringer 1, Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler

13 BALANSE Note Note Egenkapital Innskutt egenkapital Selskapskapital Opptjent egenkapital Reservefond Annen egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetninger for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Garantiavsetninger Sum avsetninger for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Øvrig langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjon Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Gjeld til borettslag Betalbar skatt Byggelån Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld

14 KONTANTSTRØMOPPSTILLING ALLE TALL I HELE TUSEN KRONER År 2002 År 2001 År Resultat før skattekostnad Gevinst ved salg av anleggsmiddel Periodens betalte skatt Ordinære avskrivninger Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Prosjektkostnader, lagerført Reduksjon i garantiavsetninger Endring i andre tidsavgrensninger Forskjell kostnadsført pensjon og innbetalinger til pensjonsordninger Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Innbetalinger ved salg av andre investeringer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Endringer kortsiktige lån/ byggelån Innbetaling fra utlån / ytt lån Innbetalt andelskapital Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring av kontanter og bankinnskudd Kontanter og bankinnskudd ved periodens begynnelse Kontanter og bankinnskudd ved periodens slutt NOTER TIL REGNSKAPET 2002 NOTE 1 - REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. regnskap Regnskapet viser konsernets resultat når mor- og datterselskaper betraktes som en regnskapsmessig enhet. Med datterselskap menes selskaper hvor morselskapet, direkte eller indirekte, eier mer en 50% av aksjene eller gjennom avtale har bestemmende innflytelse i selskapet. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. Prosjekter Før det er sikkert at et prosjekt lar seg gjennomføre utgiftsføres utviklingskostnadene fortløpende. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. 14

15 Pensjoner Ved regnskapsføring av pensjon er lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlag lagt til grunn. Planendringer amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid. Det samme gjelder estimatavvik i den grad de overstiger 10 % av den største av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene (korridor). Skatt Boligbyggelag beskattes etter en særregel i skatteloven. Boligbyggelag kan velge å ilignes skatt av det regnskapsmessige resultatet, alternativt kan boligbyggelag ilignes skatt med utgangspunkt i lagets formue. I tillegg betales det formueskatt med 0,3 % av lagets formue. Omarbeidede sammenligningstall Pensjonsforpliktelsene er redusert i grunnet overføring av pensjons-forpliktelsene vedrørende tre personer til et datterselskap. For å få sammenlignbare balansestall er pensjonsforpliktelsene per redusert med kr Dette er ikke resultatført, men ført direkte mot egenkapital slik at denne blir kr høyere per enn per NOTE 2 - POSTER SOM ER SAMMENSLÅTT Driftsinntekter Forretningsførsel og administrasjon av borettslag Forretningsførsel for andre Prosjektadministrasjon og byggeledelse Inntekter fra boligomsetning Andre salgs- og provisjonskostnader Leieinntekter Salgsinntekt fra prosjekter Vaktmestertjenester Varesalg Andre inntekter Sum andre driftsinntekter Driftskostnader Byggekostnader, solgte prosjekter Innkjøpt for boligselgerne (annonser, eierskifteforsikring etc.) Andre personalkostnader Innleid arbeidskraft Revisjon og konsulenthonorarer Eiendomskostnader Kontorholdskostnader Salgs- og markedsføringskostnader Avsetning for fremtidig garantiansvar Kostnader og avsetninger vedr. kansellerte og usikre prosjekter Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader NOTE 3 - LØNNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSER Lønnskostnader Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum lønnskostnader Gjennomsnittlig antall ansatte Lønn til daglig leder Styremedlemmer: Styrehonorarer for 2002 er kostnadsført med kr Revisor: SBBL Revisjonshonorar er kostnadsført med kr I tillegg kommer andre tjenester med kr NOTE 4 - PENSJONSKOSTNADER OG PENSJONSFORPLIKTELSER Selskapet (konsern) har pensjonsordninger som omfatter 38 (41) ansatte og 10 (10) pensjonister. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom et forsikringsselskap. Pensjonsforpliktelser og midler for tre personer er per overført til et datterselskap hvor disse personene nå er ansatt. Fjorårstallene er korrigert deretter Årets opptjente pensjonsrettigheter Rentekostnad på opptjente pensjonsrettigheter Avkastning på pensjonsmidler Estimatendringer og avvik Arbeidsgiveravgift Netto pensjonskostnad

16 Opptjente pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler Resultatført estimatendring og avvik Arbeidsgiveravgift Overført netto pensjonsforpliktelser for tre personer Netto pensjonsforpliktelser Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente 6 % Forventet lønnsregulering 3 % Forventet pensjonsøkning 3 % Forventet G-regulering 3 % Forventet avkastning på fondsmidler 7 % NOTE 5 - VARIGE DRIFTSMIDLER Bygninger, Biler, inventar Totalt Bygninger, Biler, inventar Totalt tomt og annen og kontorutstyr tomt og annen og kontorutstyr fast eiendom fast eiendom Anskaffelseskost Avgang Tilgang Anskaffelseskost Akk. avskrivninger Bokført verdi Årets avskrivninger Økonomisk levetid år 3-5 år år 3-5 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær NOTE 6 - DATTERSELSKAP AS BBL Bygg ble stiftet av i 1969 og har forretningskontor i Stavanger kommune. Selskapet administreres av som også eier alle aksjene og har 100 % stemmeandel i selskapet. BBL Trykk AS er innfusjonert i BBL-Bygg AS per SBBL AS BBL Bygg Cascada Eiendom AS BBL Eiendom AS Egenkapital Egenkapital tilført fra BBL Trykk Årets resultat Egenkapital Stemmeandel 50% 100% Eierandel 50% 100% Forretningskontor Stavanger Stavanger Anskaffelsestidspunkt Stiftet Stiftet Cascada Eiendom AS er et tilknyttet selskap og konsolideres ikke inn i konsernets regnskap. BBL Eiendom AS er et selskap som skal legges inn i en egen stiftelse. Selskapet er ikke tatt inn i konsernets regnskap. NOTE 7 - AKSJER OG ANDELER I ANDRE FORETAK M.V. ANLEGGSMIDLER Ansk.kost Balanseført verdi Ansk.kost Balanseført verdi Aksjer i datterselskaper AS BBL-Bygg Cascada Eiendom AS Boligbyggelagets Eiendom AS Sum aksjer i datter- og tilknyttede selskap Aksjer og andeler i andre selskaper Boligsamvirkets Data BBL-Datakompetanse AS Boligsamvirkets Meglerkjede Garanti BA Andeler i borettslag Sum aksjer og andeler i andre selskaper NOTE 8 - FORDRINGER MED FORFALL SENERE ENN ETT ÅR Ansvarlig lån til BBL-Datakompetanse AS Ansvarlig lån til Boligsamvirkets Meglerkjede Garanti BA Lån til SBBL Bo- og Eiendomsservice AS NOTE 9 - PANTSTILLELSER OG GARANTIER M.V. Pantstillelser: Bokført verdi av pant Pantsatt eiendel Kassekreditt, ramme kr kr Kontorbygg Garantiforpliktelser som ikke er regnskapsført: SBBL (konsernet) har stilt garanti for kontorstiftede borettslag og datterselskaper med til sammen kr ( ). Herav er kr ( ) sikret med pant i tomt. Netto garantistillelse er dermed kr ( ).

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2005

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2005 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2005 Stavanger Konserthus i Bjergsted var fylt med glade mennesker under 60-års jubileet. KORT OM STAVANGER BOLIGBYGGELAG Stavanger Boligbyggelag ( SBBL ) er et medlemseid andelslag.

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

463 Jardin Foya Blanca BA

463 Jardin Foya Blanca BA 463 Jardin Foya Blanca BA Årsregn skap 463 Jardin Foya Blanca BA Inntekter Note Budsjett 2012 Innbetalt fellesutgifter 3 545 950 4 539 569 3 807 400 Tillegg fellesutgifter 462 461 529 700 540 000 Innbetalt

Detaljer

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 Mosjøen og Omegn Boligbyggelag note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 INNTEKTER Inntekter fra tekn. tjenester 150,342 110,170 96,000 117,600 Forretningsførerhonorar

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr Årsoppgjør 2014 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 373 563 1 988 995 Annen driftsinntekt 42

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Årsoppgjør 2016 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr

Årsoppgjør 2016 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr Årsoppgjør 2016 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 012 369 2 340 958 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp BA Året 2012 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 190 000 142 500 Sum

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org.

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org. Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Byrået i Son AS Autorisert Regnskapsførerselskap - Org.nr: 857 596 552 Tel: +47 6598 3000

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2004 Note 1 Egenkapital et Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Overkursfond Annen egenkapital Sum Egenkapital 31.12.2003 3 487 500 86 025 7 378 491 5

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Hitra Næringsforening Foretaksnr. 979187548 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver som interesseforening for næringslivet i Hitra Kommune. Utvikling i resultat og stilling

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer