Stavanger Boligbyggelag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stavanger Boligbyggelag"

Transkript

1 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2002

2

3 KORT OM STAVANGER BOLIGBYGGELAG SBBL ble etablert i 1946 og har siden oppstarten bygget nærmere 9000 boliger. Omlag hver femte bolig i Stavanger er derved bygget av SBBL. De fleste av boligene er organisert i 129 borettslag med SBBL som forretningsfører. I tillegg har SBBL bygget en rekke andre boliger, flere på oppdrag fra Stavanger kommune. SBBL er også aktiv i å skape gode og trygge bomiljø. SBBL bistår borettslagene med teknisk og finansiell ekspertise ved vedlikehold og renovering av boligene. Borettslagene fikk i 2002 utført slike arbeider til en verdi av rundt 40 millioner kroner. SBBLs forretningsidé er å være en solid og tillitsvekkende medlemsorganisasjon som tar sikte på å dekke medlemmenes behov for god bolig til rimelig pris. SBBL vil videreføre arbeidet for rimelige bokostnader og forøvrig yte en service som gjør medlemskap og kundeforhold til en positiv opplevelse. HOVEDTALL I HELE KR RESULTATREGNSKAP Driftsresultat Resultat før skatt Årets resultat BALANSE EIENDELER Anleggsmidler Omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD TILLITSVALGTE I 2002 REPRESENTANTSKAPET Paul Aakre (ordfører) Christian Nedland Helene Bjørntvedt Ellen Solheim Brith L. Breivik (ansattes rep.) Varamedlemmer: Øyvind Orstad Andrew Greig VALGKOMITE Børre Haukebøe Einar Eidsvåg Hege Mathiesen Anita Løyning Rolf Aarre Varamedlemmer: Knut Sørensen Liv Tone Olsen Bjørg Larsen Rudolf Olufsen STYRET Martin Gjelsvik (leder) Berit Aasland (nestleder) Karl W. Sandvig Eimund Nygaard Gunnar Berge Renny R. Toftegaard Njål Nessa (ansatt) Varamedlemmer: Kari Halvorsen Terje Grønning Hans P. Angell Olsen Elisabeth Helliesen (ansatt) ADM. DIREKTØR Knut Øxnevad Soma REVISOR Ernst & Young AS v/statsaut. revisor Bjørn Fossan 3

4 ÅRSBERETNING 2002 ( SBBL ) er et medlemseid andelslag. Vårt hovedmål er å skaffe medlemmene gode og rimelige boliger, forvalte boligene og tilby boligtilknyttede tjenester av god kvalitet til konkurransedyktige priser. Virksomheten drives i det alt vesentlige innen Stavanger kommune. Men det er også etablert aktiviteter i de omkringliggende kommuner, slik at Stavangerregionen blir det naturlige virkeområde etter hvert som regionen utvikler seg til et felles boligmarked. SBBL har også under planlegging fritidsboliger i Spania. Med over medlemmer er vi den største medlemsorganisasjonen i Stavanger og regionens ledende boligselskap. SBBL er organisert ved at deler av virksomheten er utskilt i egne datterselskaper. Organisasjonsstrukturen for virksomheten som inngår i konsernregnskapet fremgår av nedenstående: Hovedstyret Adm. dir. Tekn. forvaltning Øk./Adm. forvaltning Megling Medlemstjenester Datterselskaper BBL Bygg AS 100% 100% 100% Real Prosjektutvikling AS SBBLs Bo & Eiendomsservice AS Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet med noter og styrets beretning fyldestgjørende informasjon om driften og stillingen i konsernet ved årsskiftet. Etter regnskapsårets avslutning har det ikke inntruffet forhold som er av betydning ved bedømmelsen av virksomheten utover det som det er redegjort for i årsberetningen. VIRKSOMHET Boligbygging Fra er utvikling av nye boliger lagt til SBBLs datterselskap Real Prosjektutvikling AS. Prosjekter som var under bygging før dette tidspunkt fullføres i regi av SBBL, mens prosjekter som ble påbegynt i 2002 og er under planlegging er lagt til Real Prosjektutvikling AS. Ferdigstilte boliger I løpet av 2002 er følgende prosjekter ferdigstilt: Prosjekt Antall boliger Boligtype B/L Gauselparken 59 Blokk omsorgsboliger B/L Krosshaug I 22 Lavblokk omsorgsboliger Gausel RPS 12 Rekkehus ettervernsboliger Lassatjern 4 Rekkehus ettervernsboliger B/L Lundstunet 13 + dagligvarebutikk Lavblokk ordinære boliger 4

5 Boliger under bygging Vi har i 2002 igangsatt følgende prosjekter: Prosjekt Antall boliger Boligtype Planlagt ferdigstillelse B/L Marieroalleen 158 Blokk Høst 2004 B/L Visteveien, Randaberg 12 Ungdomsboliger Sommer 2003 B/L Krosshaug II 36 Rekkehus Vår 2004 SBBL har mange småbarnsforeldre i alderen 28 til 35 år som medlemmer. Boliger under planlegging Planleggingen av nye prosjekter har i stor grad blitt konsentrert om omprosjektering av tidligere planlagte områder. Etterspørselen har i løpet av de siste par år endret seg. Vi legger nå i større grad enn tidligere vekt på tett / lav bebyggelse med høy finansieringsgrad for å kunne tilby gode boliger til etablerere. Slik omprosjektering betyr i mange tilfeller også tidkrevende omregulering og offentlig saksbehandling. Vår portefølje av prosjekter under planlegging er: Område Antall Boligtype Planlagt boliger byggestart Gausel 29 Småhus Høst 2003 Gausel Vurderes Vurderes Gausel 20 Blokk Høst 2003 Spes.boliger Bogafjell, Sandnes Vurderes Vurderes Vinter 2003 Randaberg 12 Blokk Sommer 2003 Spes.boliger Randaberg 23 Lavblokk Vår 2004 Anslagene for byggestart er ikke endelig fastlagt. Markedet er preget av større usikkerhet enn på mange år. Vi legger derfor betydelig vekt på å fremføre prosjekteringen i et tempo og i en rekkefølge som tar hensyn til vår kapasitet og risikoeksponering. Renovering og teknisk bistand I tråd med generell samfunnsutvikling øker kravene til styrene i borettslag og sameier når det gjelder ansvar for planlegging og gjennomføring av renoveringsoppdrag. Dette fører til økt etterspørsel etter bistand fra vår Teknisk avdeling. Vi har i 2002 administrert renoveringsoppdrag for en total verdi på ca. 40 mill. kr. Teknisk bistand vil som en integrert del av vårt forvaltningskonsept være et satsningsområde for oss. Vi har derfor i 2002 reorganisert virksomheten slik at Teknisk avdeling vil ha fokus på dette området med hensyn til både omfang, effektivitet og kvalitet. Koordinering av forsikringssaker Vi har i 2002 hatt et forsatt høyt engasjement med forsikringssaker. Oppgavene består i å utvikle gode forsikringstilbud for våre kunder og administrere skadeoppgjørene for de av våre kunder som har valgt å knytte seg til våre fremforhandlede avtaler. Boligomsetningen Virksomhetsområdet omfatter både megling av brukte borettslagsboliger og selveierboliger, samt salg av nye boliger i våre prosjekter. 5

6 2002 var preget av skjerpet konkurranse som følge av endrede rammevilkår. I et slikt konkurranseutsatt marked er det viktig å ha hensiktsmessige allianser og kjedetilknytning. Vi har besluttet at vi med virkning fra 1. mai 2003 går inn i Eiendomsmegler 1 kjeden. Praktisk vil dette skje ved at Eiendomsmegler 1 fra samme dato forestår driften av vår meglervirksomhet for brukte boliger og driver den fra våre lokaler på Løkkeveien og med samme mannskap som tidligere. Vi vil fortsatt selv stå for tildeling til våre medlemmer av nye boliger i våre prosjekter. Det ble i 2002 omsatt totalt 704 borettslagsboliger. Årsbudsjettet var på 675. Prisstigningen på disse boligene var i gjennomsnitt på 9 %, mot 4,2 % i 2001 og hele 24 % i Markedet for nye boliger har i 2002 vært mer labilt enn tidligere. Tilbudet på nye boliger er for tiden meget stort og kjøperne er mer selektive enn tidligere. Dette stiller større krav til oss til å være meget bevisst på hvilke målgrupper vi vil nå, hvilken type bebyggelse vi velger å oppføre på våre utbyggingsområder og hvilket pris- og kvalitetsnivå som etterspørres av våre medlemmer. Det største prosjektet, og for oss det mest kritiske, B/L Marieroalleen, ble igangsatt i april Prosjektet omfatter 158 leiligheter. Det er til nå solgt 115 leiligheter. Dette er helt i tråd med våre forventninger og planer. Forretningsførsel I 2002 ble det ferdigstilt 5 nye byggeprosjekter med til sammen 110 boliger. I tillegg har vi hatt forretningsførselen for 3 prosjekter under bygging med til sammen 206 boliger. Vi har i løpet av året hatt en tilgang på forretningsførsel for 3 sameier med totalt 177 leiligheter / seksjoner. Ved årets utgang hadde SBBL forretningsførsel for i alt ferdigstilte boliger med følgende fordeling: Antall Kundegruppe Antall boliger 129 Tilknyttede borettslag Frittstående borettslag 82 1 Boligstiftelse Boligsameier Til sammen Leieinnbetalinger Til dekning av borettslagenes og sameienes fellesutgifter ble det i 2002 på vegne av kundene innkrevd tilsammen ca. 266 mill. kr. Dette representerer en økning i forhold til fjoråret på 12 %. Det skyldes at vi har forretningsførsel for flere boliger, borettslagenes beslutninger om leieendringer og økte strømkostnader som innkreves for de som har felles avtale om strøm. Leierestansen er ca 1 %, som er på nivå med det som har vært normalt de seneste årene. Regnskapsførsel For den totale virksomhet har SBBL i 2002 stått for en betalingsstrøm på ca mill. kr. Vi har behandlet ca regnskapsbilag. I 2002 var antall bilag ca

7 ØKONOMI OG RESULTAT Regnskapet er gjort opp i henhold til regnskapsloven. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede. Regnskapet viser et overskudd før skatt på kr for SBBL og for konsernet kr SBBL har fortsatt et fremførbart skattemessig underskudd på kr Styret foreslår at overskuddet overføres til reservefond. Bokført egenkapital i SBBL pr er kr , og for konsernet kr Svært mange av barnefamiliene i Stavanger bor i SBBL-bolig. SBBL har i 2002 hatt netto kapitalinntekter på kr Likviditeten har vært tilfredsstillende gjennom hele året. Driften er finansiert ved egenkapital og kassekreditt med trekkramme på 13 mill. kr. ets egenkapital er svak i forhold til den kapitalbinding og risikoeksponering som fremtidens utbyggingsmodell krever. Det er derfor et mål å bygge opp egenkapitalen slik at vi bedrer vår økonomiske handlefrihet og evne til å investere i nye prosjekter for våre medlemmer. Årets resultat er belastet for avskrivninger og endring i avsetninger for påregnelige tap vedrørende prosjekter under planlegging og utførelse. Pr utgjør avsetningene kr. 6,3 mill. Etter styrets oppfatning er det gjort tilstrekkelige avsetninger til tap for fremtidige forpliktelser ved prosjekter under bygging og planlegging. ORGANISASJON Ordinær generalforsamling ble avholdt 10. juni Styret har hatt 11 møter og behandlet 91 saker. Rammevilkårene for boligsamvirket er under endring. Det forventes at nye lover for borettslag og boligbyggelag blir vedtatt av Stortinget i løpet av våren Dette vil føre til at boligbyggelagene vil bli utsatt for vesentlig sterkere konkurranse og risiko enn tidligere. Blant annet er det foreslått at boligbyggelagene skal oppføre nye prosjekter i egen regi og selge det ferdige bygg til borettslagene til på forhånd avtalt fast pris. Dette er en vesentlig endring i forhold til tidligere da boligbyggelagene administrerte byggeriet på vegne av borettslagene. For å være rustet til å møte økt konkurranse besluttet styret å endre organisasjonen fra

8 Administrasjon av prosjektutvikling og oppfølging av byggeprosessen er lagt til et eget aksjeselskap (Real Prosjektutvikling AS ) som via datterselskapet BBL Bygg AS eies 100 % av SBBL. De fleste ungdommer som melder seg inn i SBBL kjøper ny eller brukt borettslagsbolig. Denne organisasjonsendringen gjør at SBBL har fokus på borettslagene og medlemmene med teknisk / økonomisk / adminstrativ forvaltning og boligomsetning, mens Real Prosjektutvikling AS har fokus på nye prosjekter både for SBBL og andre. Utover dette er det gjennomført interne tiltak for å effektivisere driften og tilpasse kostnadsnivået til den aktuelle økonomiske situasjon, samt bedre risikostyringen og prosjektprioriteringene. Knut Øxnevad Soma ble med virkning fra 1. mars 2002 ansatt som adm. dir. i SBBL. Videre utvikling av organisasjonen med sikte på kundetilfredshet, kvalitet, kompetanse og motivasjon vil fortsatt stå sentralt i arbeidet med å møte morgendagens utfordringer. PERSONALFORHOLD OG ARBEIDSMILJØ Sysselsettingen pr var som følger: SBBL Antall ansatte Reduksjonen i sysselsettingen i SBBL skyldes overføring av 3 ansatte til Real Prosjektutvikling AS samt tilpasning av kapasitet. De ansatte har i henhold til SBBLs vedtekter hatt en representant med vararepresentant i styret og tilsvarende i representantskapet. Arbeidsmiljøuvalget ( AMU ) fortsetter sin virksomhet med 3 medlemmer fra arbeidsgiversiden og 3 medlemmer fra arbeidstakerne. Vervet som leder og sekretær veksler mellom partene fra periode til periode. Bedriften er tilsluttet Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon ( HSH ) og har gjennon HSH tariffavtale for boligbyggelag med Norsk Kommuneforbund som organiserer ca. 63 % av de ansatte. Det har ikke forekommet ulykker av noe slag på arbeidsplassen. Arbeidet for et godt arbeidsmiljø er en kontinuerlig prosess, Sykefraværet for SBBL har i 2002 vært: 1-3 dager 4 dgr 2 uker Mer enn 2 uker Barns sykdom Permisjon 0,56 % 0,53 % 4,03 % 0,09 % 1,26 % Virksomheten har ikke påvirket det ytre miljø. 8

9 BORETTSLAGENE Forretningsførsel med teknisk / økonomisk / administrativ forvaltning og regnskapsførsel er en viktig del av SBBLs virksomhet. SBBL forvalter borettslagenes og sameienes økonomi på en trygg måte og har et nært samarbeid med styrene i de enkelte lag. Hvert borettslag / sameie har egen bankkonto for husleiemidler og øvrige midler. Den samlede bygnings- og eiendomsmasse som SBBL forvalter for borettslagene har en anslått verdi av ca. 10 milliarder kr. Det har også i 2002 vært stor etterspørsel etter våre tjenester for teknisk og økonomisk planlegging og oppfølging både når det gjelder vedlikehold / renovering og ordinær drift. Styrene står overfor stadig økte krav og etterspør derfor i større grad våre tjenester for å ha et så godt beslutningsgrunnlag som mulig. SBBL er opptatt av sikkerhet og trygge miljøer i borettslagene. "Internkontrollforskriften" legger ansvaret for dette på lagene og krever dokumentasjon av rutiner og oppfølging innenfor helse, miljø og sikkerhet ( HMS ). Noen besteforeldre melder inn barnebarna som medlem i SBBL. Men fortsatt er antallet medlemmer mellom 1 og 20 år lavt. INFORMASJON Medlemsbladet "Boinform" er i 2002 sendt ut til alle medlemmer i SBBL og til andre som vi har spesiell interesse av å holde informert om vår virksomhet. Vi har hatt 4 utgivelser i løpet av året. Ved behov for informasjon rettet mot borettslagene spesielt sender vi ut "Nytt fra SBBL" til styrelederne. I tillegg har vi egne internettsider ( ) som orienterer om SBBLs virksomhet. MEDLEMMENE Pr var det registrert medlemmer i Stavanger Boligbyggelag. Antall borettslagsboliger i tilknyttede borettslag utgjorde på samme tidspunkt boenheter. Dette viser at vi har et stort antall "ikke boende" medlemmer. Det er fortsatt en høyt prioritert oppgave for SBBL å arbeide aktivt for å dekke behovet for boliger for våre medlemmer. STIFTELSEN HUSLEIEFONDET Stiftelsen Husleiefondet i SBBL ble opprettet i 1994 med en grunnkapital på kr Stiftelsens formål er å erstatte eventuelle husleietap et borettslag måtte få som følge av en beboers mislighold av husleieinnbetaling. Alle borettslag tilknyttet SBBL har rett til å bli medlemmer. Medlemsskapet er fortsatt gratis, men nystiftede borettslag betaler en tilmeldingsavgift. Fondet har heller ikke i 2002 foretatt noen utbetalinger, og kapitalen utgjør ved årsskiftet kr

10 VAKTMESTERTJENESTER SBBLs Bo- og Eiendomsservice AS har i 2002 vist en meget positiv utvikling og fått flere nye oppdrag. Både omsetning og bemanning er mer enn fordoblet. Forutsetningene for en fortsatt hyggelig utvikling er til stede med hensyn til både kundepotensiale og organisasjon. UTSIKTENE FREMOVER står overfor store utfordringer i et marked som blir stadig mer preget av konkurranse. Vi har en stor portefølje av prosjekter som skal gjennomføres de nærmeste årene. Det er viktig å fremføre disse til ferdigstillelse i et tempo og en rekkefølge som reduserer risiko og som organisasjonen har kapasitet til å håndtere. I tillegg til de lokale prosjektene har vi også under planlegging et betydelig antall boliger i Spania. Fremdriften med offentlige godkjenninger i Spania går langsommere enn vi tidligere trodde. Forventet byggestart er våren Hittil har vi ikke pådradd oss vesentlige forpliktelser. Når prosjektet kommer til gjennomføring, vil det i en viss grad være både salgsrisiko og gjennomføringsrisiko. Vi arbeider med å redusere den fremtidige risikoen som vil ligge i prosjektet og tilpasse det til våre medlemmers behov. Det vil være knapphet på utbyggingsarealer i regionen i tiden fremover. Vi arbeider aktivt for å posisjonere oss for markedet i hele Stavanger-regionen. Spesielt kan nevnes interessante prosjekter i Randaberg kommune. Styret og administrasjonen arbeider aktivt med å bedre lønnsomheten og forbedre risikostyringen i SBBL konsernet, slik at egenkapitalen kan bygges opp til et tilfredsstillende nivå. Etter styrets oppfatning vil de tiltak som er iverksatt og den fortsatte utviklingen av organisasjonen som skal finne sted gjøre godt rustet til å møte fremtidens utfordringer. Stavanger, 31.desember mars 2003 Martin Gjelsvik Gunnar Berge Berit Aasland Styreleder styremedlem styremedlem Karl W. Sandvig Renny Toftegaard Eimund Nygaard Styremedlem Styremedlem styremedlem Njål Nessa styremedlem Knut Øxnevad Soma Adm. direktør 10

11 ÅRSREGNSKAP FOR 2002 RESULTATREGNSKAP Note Note Driftsinntekter Medlemskontingenter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekost Lønnskostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekt fra foretak i samme konsern Andre renteinntekter Rentekostnader Netto finansinntekter Resultat før skattekostnad Skattekostnad Betalbar skatt Endring utsatt skattefordel Sum skattekostnad Årets under-/overskudd Overføringer: Avgitt konsernbidrag Overført fra/til reservefond Sum overføringer

12 BALANSE Note Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Biler, inventar og kontorutstyr Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler , 7 Investering i datterselskap og tilknyttede selskap 6, , 10 Lån til foretak i samme konsern Investering i aksjer og andeler Andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Fordringer på borettslag Prosjekter 1, , 10 Andre fordringer 1, Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler

13 BALANSE Note Note Egenkapital Innskutt egenkapital Selskapskapital Opptjent egenkapital Reservefond Annen egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetninger for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Garantiavsetninger Sum avsetninger for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Øvrig langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjon Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Gjeld til borettslag Betalbar skatt Byggelån Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld

14 KONTANTSTRØMOPPSTILLING ALLE TALL I HELE TUSEN KRONER År 2002 År 2001 År Resultat før skattekostnad Gevinst ved salg av anleggsmiddel Periodens betalte skatt Ordinære avskrivninger Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Prosjektkostnader, lagerført Reduksjon i garantiavsetninger Endring i andre tidsavgrensninger Forskjell kostnadsført pensjon og innbetalinger til pensjonsordninger Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Innbetalinger ved salg av andre investeringer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Endringer kortsiktige lån/ byggelån Innbetaling fra utlån / ytt lån Innbetalt andelskapital Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring av kontanter og bankinnskudd Kontanter og bankinnskudd ved periodens begynnelse Kontanter og bankinnskudd ved periodens slutt NOTER TIL REGNSKAPET 2002 NOTE 1 - REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. regnskap Regnskapet viser konsernets resultat når mor- og datterselskaper betraktes som en regnskapsmessig enhet. Med datterselskap menes selskaper hvor morselskapet, direkte eller indirekte, eier mer en 50% av aksjene eller gjennom avtale har bestemmende innflytelse i selskapet. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. Prosjekter Før det er sikkert at et prosjekt lar seg gjennomføre utgiftsføres utviklingskostnadene fortløpende. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. 14

15 Pensjoner Ved regnskapsføring av pensjon er lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlag lagt til grunn. Planendringer amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid. Det samme gjelder estimatavvik i den grad de overstiger 10 % av den største av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene (korridor). Skatt Boligbyggelag beskattes etter en særregel i skatteloven. Boligbyggelag kan velge å ilignes skatt av det regnskapsmessige resultatet, alternativt kan boligbyggelag ilignes skatt med utgangspunkt i lagets formue. I tillegg betales det formueskatt med 0,3 % av lagets formue. Omarbeidede sammenligningstall Pensjonsforpliktelsene er redusert i grunnet overføring av pensjons-forpliktelsene vedrørende tre personer til et datterselskap. For å få sammenlignbare balansestall er pensjonsforpliktelsene per redusert med kr Dette er ikke resultatført, men ført direkte mot egenkapital slik at denne blir kr høyere per enn per NOTE 2 - POSTER SOM ER SAMMENSLÅTT Driftsinntekter Forretningsførsel og administrasjon av borettslag Forretningsførsel for andre Prosjektadministrasjon og byggeledelse Inntekter fra boligomsetning Andre salgs- og provisjonskostnader Leieinntekter Salgsinntekt fra prosjekter Vaktmestertjenester Varesalg Andre inntekter Sum andre driftsinntekter Driftskostnader Byggekostnader, solgte prosjekter Innkjøpt for boligselgerne (annonser, eierskifteforsikring etc.) Andre personalkostnader Innleid arbeidskraft Revisjon og konsulenthonorarer Eiendomskostnader Kontorholdskostnader Salgs- og markedsføringskostnader Avsetning for fremtidig garantiansvar Kostnader og avsetninger vedr. kansellerte og usikre prosjekter Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader NOTE 3 - LØNNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSER Lønnskostnader Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum lønnskostnader Gjennomsnittlig antall ansatte Lønn til daglig leder Styremedlemmer: Styrehonorarer for 2002 er kostnadsført med kr Revisor: SBBL Revisjonshonorar er kostnadsført med kr I tillegg kommer andre tjenester med kr NOTE 4 - PENSJONSKOSTNADER OG PENSJONSFORPLIKTELSER Selskapet (konsern) har pensjonsordninger som omfatter 38 (41) ansatte og 10 (10) pensjonister. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom et forsikringsselskap. Pensjonsforpliktelser og midler for tre personer er per overført til et datterselskap hvor disse personene nå er ansatt. Fjorårstallene er korrigert deretter Årets opptjente pensjonsrettigheter Rentekostnad på opptjente pensjonsrettigheter Avkastning på pensjonsmidler Estimatendringer og avvik Arbeidsgiveravgift Netto pensjonskostnad

16 Opptjente pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler Resultatført estimatendring og avvik Arbeidsgiveravgift Overført netto pensjonsforpliktelser for tre personer Netto pensjonsforpliktelser Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente 6 % Forventet lønnsregulering 3 % Forventet pensjonsøkning 3 % Forventet G-regulering 3 % Forventet avkastning på fondsmidler 7 % NOTE 5 - VARIGE DRIFTSMIDLER Bygninger, Biler, inventar Totalt Bygninger, Biler, inventar Totalt tomt og annen og kontorutstyr tomt og annen og kontorutstyr fast eiendom fast eiendom Anskaffelseskost Avgang Tilgang Anskaffelseskost Akk. avskrivninger Bokført verdi Årets avskrivninger Økonomisk levetid år 3-5 år år 3-5 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær NOTE 6 - DATTERSELSKAP AS BBL Bygg ble stiftet av i 1969 og har forretningskontor i Stavanger kommune. Selskapet administreres av som også eier alle aksjene og har 100 % stemmeandel i selskapet. BBL Trykk AS er innfusjonert i BBL-Bygg AS per SBBL AS BBL Bygg Cascada Eiendom AS BBL Eiendom AS Egenkapital Egenkapital tilført fra BBL Trykk Årets resultat Egenkapital Stemmeandel 50% 100% Eierandel 50% 100% Forretningskontor Stavanger Stavanger Anskaffelsestidspunkt Stiftet Stiftet Cascada Eiendom AS er et tilknyttet selskap og konsolideres ikke inn i konsernets regnskap. BBL Eiendom AS er et selskap som skal legges inn i en egen stiftelse. Selskapet er ikke tatt inn i konsernets regnskap. NOTE 7 - AKSJER OG ANDELER I ANDRE FORETAK M.V. ANLEGGSMIDLER Ansk.kost Balanseført verdi Ansk.kost Balanseført verdi Aksjer i datterselskaper AS BBL-Bygg Cascada Eiendom AS Boligbyggelagets Eiendom AS Sum aksjer i datter- og tilknyttede selskap Aksjer og andeler i andre selskaper Boligsamvirkets Data BBL-Datakompetanse AS Boligsamvirkets Meglerkjede Garanti BA Andeler i borettslag Sum aksjer og andeler i andre selskaper NOTE 8 - FORDRINGER MED FORFALL SENERE ENN ETT ÅR Ansvarlig lån til BBL-Datakompetanse AS Ansvarlig lån til Boligsamvirkets Meglerkjede Garanti BA Lån til SBBL Bo- og Eiendomsservice AS NOTE 9 - PANTSTILLELSER OG GARANTIER M.V. Pantstillelser: Bokført verdi av pant Pantsatt eiendel Kassekreditt, ramme kr kr Kontorbygg Garantiforpliktelser som ikke er regnskapsført: SBBL (konsernet) har stilt garanti for kontorstiftede borettslag og datterselskaper med til sammen kr ( ). Herav er kr ( ) sikret med pant i tomt. Netto garantistillelse er dermed kr ( ).

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag en enkel og bedre hverdag 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2013 Vi seiler i medvind. 2013 har vært et godt år for SOBBL. Nå heiser vi seilet igjen,

Detaljer

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS 10 Årsrapport/2010 Kristiansand Næringsselskap AS lillesand næringsarealer AS Årsrapport 2010 2 3 05 Selskapsoversikt 09 Knas Styrets beretning 2010 LINA Styrets beretning 2010 10 26 Knas Regnskap 2010

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

forny AS Årsrapport 2013

forny AS Årsrapport 2013 forny AS Årsrapport 2013 forny AS Paviljong, Fornebuveien 7-13. Miljø: BREEAM NOR-sertifiseres Opprinnelsesår: 1994. 1998 og 2001 Areal: 9.000 kvm kontor + 5000 kvm kjeller Byggekost: Ca 100 MNOK INVESTERE

Detaljer

ADMINISTRASJONENS BERETNING ÅRSMELDING2008

ADMINISTRASJONENS BERETNING ÅRSMELDING2008 ADMINISTRASJONENS BERETNING ÅRSMELDING2008 ærlig talt reklame 200 kolleger ønsker Tromsø velkommen inn i kjeden GARANTI Eiendomsmegling fester grepet. Nå er vi 45 veldrevne megleravdelinger med dyktige

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 as ing. gunnar m. backe 1 2 3 4 Forsiden: Torshovdalen 1. 1 4: Christinedal CHRISTINEDAL Byggherre: Christinedal bolig AS, et selskap i Schage Eiendom AS Arkitekt:

Detaljer

NRK AS Årsberetning 2005

NRK AS Årsberetning 2005 NRK AS Årsberetning 2005 NRKs virksomhet NRK har i 2005 befestet sin posisjon som landets ledende kringkastingsselskap med hovedansvar for å produsere og distribuere et radio- og fjernsynstilbud til hele

Detaljer

1 Baneservice regnskap 2008

1 Baneservice regnskap 2008 1 Baneservice regnskap 2008 Baneservice AS Regnskap 2008 Nøkkeltall 2008 Beløp i millioner kroner 2008 2007 2006 Omsetning 581,1 470,5 495,2 Resultat før skatt -45,3-2,9 8,9 Resultatgrad (%) -6,9 0,3 2,3

Detaljer

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper Årsrapport 2011 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

jnd/2012 NRK Årsregnskap 2011

jnd/2012 NRK Årsregnskap 2011 jnd/2012 NRK Årsregnskap 2011 NRK AS Årsberetning 2011 NRKs virksomhet NRK styrket sin posisjon som allmennkringkaster i 2011. Som produsent og formidler av innhold i radio, fjernsyn og på Internett leverte

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

våle Bygg AS Årsrapport 2013

våle Bygg AS Årsrapport 2013 våle Bygg AS Årsrapport 2013 Jarlsø, sommeren 2013 våle bygg as Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Bolig 90 Nygårdveien Montør i stillas, Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Jarlsø trinn 3 Signalbygget Byggherre:

Detaljer

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20 Årsmelding 2006 Innhold Innledning 1 Styrets beretning 3 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrøm 14 Noter til regnskapet 15 Revisors beretning 20 Produksjon: Dialecta Kommunikasjon as april 2007 Samspill

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Torshovdalen 2, leiligheter og barnehage i front. Forsiden: Sofienberg ungdomsskole, mellombygg. (Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien) Torshovdalen

Detaljer

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern Årsrapport 2013 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsberetning 2011 Virksomheten Norsk Luftambulanse AS ble stiftet i 1977 og er et heleid datterselskap av

Detaljer

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling...

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... 5 Strategisk samarbeid Terra-gruppen... 5 Resultatutvikling,

Detaljer

Årsrapport 2007 VOKKS

Årsrapport 2007 VOKKS Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi,

Detaljer

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Økonomi Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2014/566 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Årsregnskap 2013 styrets

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen Eiendom AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom er et familieeid konsern som eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baktikum. Eiendomsmassen

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 INNHOLD Styrets beretning... 5 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Noter til regnskapet... 16 Revisjonsberetning... 28 STYRETS BERETNING 2013 For Nord-Salten Kraft AS («NSK»)

Detaljer

ÅnsnnRETNrNG 2011 HEIMDAL BOLIG AS

ÅnsnnRETNrNG 2011 HEIMDAL BOLIG AS Årsrapport 211 ÅnsnnRETNrNG 211 HEIMDAL BOLIG AS VIRKSOMHETENS ART OG ORGANISERING Forretningsvirksomheten består av erverv, utvikling, produksjon og salg av fast eiendom med hovedvekt på boliger, samt

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling 1 Årsrapport 2011 1 2 Styrets årsberetning Styrets arbeid Arbeidsmiljø og personal Likestilling Fremtidig utvikling Redegjørelse for årsregnskapet Finansiell risiko og risikostyring Disponering Grunneierfond

Detaljer

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Sammendrag av årets virksomhet 2007 vil inngå som et merkeår i bankens historie. Banken ble etablert i 2003 og har dermed lagt bak seg sitt femte regnskapsår, det

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET

ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET Nøkkeltall Nøkkeltall NSB Finansielle hovedtall (mill.kroner) 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 Salgsinntekter o.a. driftsinntekter 6 176 6 073 5 595 5 622 5 633 5 145 4

Detaljer

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3 ÅRSRAPPORT 2012 INNHOLD 4 Ledergruppen i LeasePlan Norge 5 Innledning 7 I form for fremtiden! Administrerende direktør har ordet 15 Styrets årsberetning 16 Organisasjon og miljø 17 Kommentarer til regnskapet

Detaljer

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve 1 2 3 ÅRSMELDING 2012 Konsernet Notodden Energi har hatt en svak reduksjon i omsetningen i 2012 i forhold til 2011. Lave kraftpriser gjennom hele året er hovedårsaken til svikten. Markedsprising på strøm

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014. Coop Vestfold og Telemark SA

Årsmelding og regnskap 2014. Coop Vestfold og Telemark SA Årsmelding og regnskap 2014 Coop Vestfold og Telemark SA NB NB! Hu! Hu skskatatdudumå måbebe nyny ttette me me dle dle msms koko rterte t dit t dit t for t forå åfåfå gle gle dedeavavdedeuliuli keketiltil

Detaljer