Administrasjonens beretning 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Administrasjonens beretning 2014"

Transkript

1 Årsmelding 2014

2 Administrasjonens beretning 2014 Nytt godt år for bonord BONORD år preget av høyt tempo og positive interne prosesser. Driftsmessig går BONORDkonsernet svært godt. Rutineendringer og økt samhandling på tvers av avdelingene har bidratt positivt til dette, og er en prosess vi forventer vil bidra ytterligere også i I tillegg til ordinær drift har laget lansert og lagt flere byggeprosjekter ut for salg i perioden, samt ferdigstilt første byggetrinn i prosjektet Gammelgård borettslag. Dette prosjektet hadde innflytting desember Eiendomsmarkedet Markedet var i 2014 på lik linje med 2013 preget av få brukte enheter tilgjengelig til salgs, og totalt sett få nybygg prosjekter som ble realisert. Tromsø opplevde Norges største prisvekst med 16,6% i snitt. BONORD har opplevd stor interesse rundt prosjektene Gammelgård I-III og Sundet 2. Så langt har boligbyggelaget vært eneste aktør i markedet som har lansert prosjekter etter borettslagsmodellen, og i kombinasjon med våre systemer for trygging og sikring, har dette blitt svært positivt mottatt. Selv med et tøft marked med begrenset tilgang på objekter, viser GARANTIkontoret god utvikling, og har solgt 13% flere boliger enn forutgående år. For andre år på rad gjør kontoret seg særlig bemerket nasjonalt med blant annet kåringer som årets beste bruktboligmegler, nest beste nyboligmegler, størst utvikling på salg av andre typer boliger (utenom borettslag), størst omsetning, årets leder og beste kontor i kjeden. Tekniske tjenester og forsikring 2014 var et år på det jevne for teknisk avdeling. Totalmengden av oppdrag for IshavsTakst var noe ned fra forutgående år, men dette skyldes i all hovedsak at det i 2013 var en del oppdrag som kan sies å være ekstraordinære. Generelt en økende inngang på oppdrag innen prosjekt og byggeledelse. Avdelingen har fortsatt fokuset på BONORDs elektroniske tjenester, og PlussPlan viser en fin økning i antall kunder. Det samme gjelder ESR og Totalforsikringen. Antall skadesaker er nesten halvert i Harstad i 2014, mens Tromsø viser en liten økning. Forvaltning Forvaltningsporteføljen var ved utgangen av 2014 på 271 boligselskaper. Totalt utgjør den forvaltede boligmassen boenheter. Dette er en hyggelig netto økning fra forutgående år. Avdelingen har stor fokus på samhandling med BONORDs andre avdelinger, for i større grad enn tidligere synliggjøre bredden og tverrfagligheten i vårt tjenestespekter ovenfor våre eksisterende og poten sielt nye kunder. Dette er et arbeid vi i 2014 begynte se resultater av, og forventer i 2015 vil gi ytterligere effekt. Det samme gjelder ansvarliggjøring internt i avdelingen gjennom dedikering av roller med produktansvarlig for en rekke felt. Foreliggende beretning viser at lagets drift og resultater på de fleste felt er meget gode i Medlemsutvikling i 2014 Vi hadde en netto økning av medlemmer på 3,6% i 2014, som brutto utgjør 985. Tallet er høyt og svært posi tivt. Presset i leiemarkedet og gode medlemskampanjer har bidratt til dette. Vår viktigste fordel forkjøpsretten, ble i tillegg benyttet ved 48% av omsatte enheter hvor denne var utlyst. Dette er en økning på 10% fra foregående år. Svein Dalsbø Administrerende direktør Boligbyggelaget Nord 2 Årsmelding 2014

3 BONORD Teknisk Totalforsikring Ved utgangen av 2014 hadde vi totalt 180 boligselskaper på avtalen for Totalforsikring viser en svak økning i antall skader i Tromsø, henholdsvis 81 i 2014 mot 74 i I Harstad ble skadetallene tilnærmet halvert i 2014 mot forutgående år. Henholdsvis 19 i 2014 mot 36 i Det er mottatt tilskudd fra skadeforebyggende fond som bl.a. har vært benyttet i forbindelse med fullskala brannøvelse og til vannsjekk i flere borettslag. Eierskiftekontroll Etterspørselen etter eierskiftekontroll og -rapport ved omsetning av leiligheter er relativt stabil, men viser en positiv utvikling i begge byer. I alt ble det foretatt 275 kontroller i 2014 i Tromsø, og 25 i Harstad. 32 av de 42 til knyttede borettslagene i Tromsø har vedtatt kontroll ved eierskifte som fast ordning. Tjenesten ble lansert i Harstad i 2013, og ved utgangen av 2014 er 15 kommet med på avtalen. Prosjekt- og byggeledelse BONORD Teknisk hadde gjennom året flere større prosjekter i Tromsø hvor man hadde prosjekt- og byggeledelse, herunder Solveien, Granittveien, Solsiden, Slettaelva, Måseveien, Myrheim II og Myrheim III. Det har ikke vært levert tjenester innen prosjekt- og byggeledelse i Harstad i Feltet er forventet å øke også i Harstad fremover. PlussPlan og Bevar-HMS BONORDs digitale verktøy viser en positiv utvikling markedsmessig. Plussplan kan vise til 20 nye avtaler i 2014, hvorav 2 i Harstad. Totalt er det nå etablert 30 avtaler for vedlikeholdsplanlegging. Ved utgangen av året var 22 lag i Tromsø og Harstad tilknyttet avtalen om Bevar-HMS. Nytt i 2014 var utviklingen av produktet «Effektivt styrearbeid», som også inkluderer våre elektron iske verktøy, og er tiltenkt de største lagene under forvaltning. Produktet er tenkt lansert i IshavsTakst Produktet har hatt en positiv økning i antall oppdrag siden etableringen, og tilgangen er stabil. 115 takster ble utført i 2014 mot 150 i Nedgangen skyldes i all hoved sak et ekstraordinært år i I tillegg til taksering gjør IshavsTakst mindre oppdrag innen prosjekt- og byggeledelse, samt er byggelånskontrollør på nybyggprosjekter. GARANTI Eiendomsmegling Bruktboligmarkedet i Tromsø har gjennom hele året vært preget av «selgers marked». De fleste boligene selges etter første visning. Boligene absorberes etter hvert som de legges ut i markedet, og totalvolumet på antall boliger til salgs forblir rimelig konstant, eller svakt nedadgående. Det ble likevel solgt 13 % flere boliger AV GARANTI i Tromsø i 2014 enn i Per utgangen av februar 2015 er det 110 bruktboliger for salg i Tromsø. Antall nye boliger for salg er på samme tidspunkt 171 stk. Tromsø hadde i 2014 landets desidert høyeste prisvekst, på hele 16,6 %. Antall omsatte tilslutta borettslagsboliger i 2014 er på nivå med forutgående år, og har gjennom året vist en god prisutvikling. Boligprosjekter nybygg Prosjekter lagt ut, Gammelgård II og III. Sundets II (Blokk B) har blitt svært positivt mottatt i markedet. Sundets II (Blokk D) ble lagt ut i januar 2015, og er så langt også en suksess. Garanti solgte over dobbelt så mange nye boliger i 2014, som forutgående år. BONORD var i 2014 den eneste aktøren som så langt har satset på borettslagmodellen på nybygg. Som utbygger nyter BONORD stor tillit i markedet, som også reflekteres i antall salg i nybyggprosjektene. Tromsøkontoret markerte seg også i 2014 sterkt i GARANTI-kjedens kåringer. Av kjedens 27 kontorer mottok kontoret heder for «årets beste bruktboligmegler», nest beste «nyboligmegler» i landet, størst utvikling på salg av andre typer boliger (utenom borettslag), størst omsetning på omsetning, «årets leder» og «beste kontor i kjeden». GARANTI i Harstad viser positiv utvikling og solgte i boliger mot 26 i Fortsatt er totalvolumet for lavt, men markedssituasjonen forventes bedre seg i 2015 bl.a. gjennom nybyggprosjekter og økt satsning innen markedsføring. Markedssituasjonen i Tromsø 2015 forventes å bli rimelig lik 2014, med relativt flere kjøpere enn objekter for salg. Dette tilsier fortsatt prisvekst, men forhåpentligvis noe mer moderat, sett med førstegangskjøpernes øyne. Markeds ituasjonen i Harstad forventes å være stabil og tilsvarende BONORD Medlemstjenester BONORD hadde ved utgangen av året medlemmer, som tilsvarer 3,6% netto økning fra forutgående år. Brutto antall nye medlemmer i 2014 var 985. Vi har også i 2014 en god økning på juniormedlemskap (0-18). Årsmelding

4 Det har vært gjennomført to større rekrutteringskampanjer med god respons i begge byer. Det jobbes kontinuerlig med å informere om BONORDS medlemsfordeler der den viktigste er forkjøpsretten. Forkjøpsretten fortsatt viktigst Forkjøpsretten er den del av Medlemsprogrammet som fortsatt benyttes mest. Totalt i Tromsø og Harstad var det utlyst 326 brukte boliger med forkjøpsrett, hvor forkjøpsretten ble benyttet for 154 av disse. Dette utgjør 47 % og viser en økning på 9% fra året før. Primært skyldes dette presset i boligmarkedet, spesielt i Tromsø. BONORDs medlemsfordeler Medlemsprogrammet inneholder et variert utvalg av varer og tjenester. BONORDs medlemmer har tilgang til rabatter og bonus (utvalgte)hos 14 nasjonale og 24 lokale leverandører. Det ble ikke etablert nye lokale avtaler i 2014 med bonus utover eksisterende avtaler. Det jobbes i tillegg aktivt i Harstad med å etablere flere lokale avtaler. Utleiekontrakter Medlemsavdelingen forvaltet 80 leiekontrakter pr Av disse er 58 BONORDs egne leiligheter i BONORD Utleieboliger. Resterende leiligheter tilhører et eksternt borettslag, og vil bli faset ut i starten av BONORD Forvaltning Forvaltningsporteføljen var ved utgangen av 2014 totalt på 271 boligselskaper. 103 er tilknyttede borettslag, 89 er frittstående borettslag, 69 er boligsameier og 10 andre typer boligselskaper. Totalt utgjør den forvaltede boligmassen boenheter. I 2013 ble det ihht strategiplan påbegynt en markedsog salgsorientering av avdelingen. Dette for å sikre at vi til enhver tid er i «takt» med markedet vi skal betjene. Et viktig arbeid fremover blir å ta ytterligere grep for å markedsorientere avdelingen videre. Et viktig redskap i denne sammenheng er kundeundersøkelsen som ble gjennomført for forvaltning i Utvikling av forvaltningstjenestene dreier seg både om å forbedre og kvalitetssikre allerede eksisterende tjenester, samt i enda større grad få relevante kunder til å benytte seg av produktene til BBL Finans for sikring og trygging, individuell nedbetaling (IN) og rådgivning. I 2014 er det tatt betydelige grep for i større grad å tydeliggjøre ansvarsforholdene med hensyn til spesielt fag- og produktansvar i avdelingen. Det er også gjennom ført kundelønnsomhetsanalyser på kundenivå og på porteføljenivå. Rådgivning og BONORDskolen er satsningsområder for avdelingen. I 2015 vil det bli vektlagt å få etablert et helhetlig konsept for «Effektivt styrearbeid» i boligselskap. BONORDskolen er et viktig tilbud til boligselskapene, og noe vi er alene om å kunne tilby. Deltagelse i begge byer har vært svært gode på de seminarer og kurs som ble avviklet i Avdelingens fokus på kvalitet og effektivisering sto også i 2014 i sentrum internt. Økt fokus på samhandling mellom avdelingene i BONORD er et prioritert område. Målet med arbeidet er i større grad en tidligere å synliggjøre bredden og tverrfagligheten i vårt tjenestespekter ovenfor våre eksisterende og potensielt nye kunder. I 2014 har avdelingen vektlagt å få et enda tettere samarbeid med våre samarbeidspartnere. Dette gjelder spesielt innen for bank, forsikring, kabel-tv/internett og strøm. Stabiliteten har vært god i året som er gått, som også har medført at tilgjengeligheten blant forvaltningskonsulentene har vært god. 4 Årsmelding 2014

5 Styrets årsberetning for 2014 BONORD-konsernet og deleide selskap Boligbyggelaget Nord er morselskap i BONORDkonsernet, som i tillegg består av datterselskapene BONORD Eiendomsutvikling AS, BONORD Utleieboliger AS og BONORD Eiendomsmegling AS. I tillegg har BONORD etablert selskapet Tomasjord Park AS, i samarbeid med Peab Bolig AS som har byggetillatelse til 37 leiligheter ved Evjenvegen på Tomasjord. Selskapet har 18 leiligheter under bygging og har i januar 2015 iverksatt salg av 19 leiligheter i siste byggetrinn. Utbyggingsselskapet Gammelgård Utbygging AS som er stiftet i samarbeid med Mæhlen Holding AS er godt i gang med utbygging av 40 leiligheter på Gammelgård, beliggende ca 4 km fra Tromsø sentrum. Finansieringsselskapet BBL Finans AS som er etablert i lag med de øvrige samarbeidspartnerne i Storbybolig, har ved utgangen av 2014 driftet i ca et år. Selskapet har ansvaret for leveranse av sikringsordningen mot husleietap og forskuttering av felleskostnader for forvaltede lag. I Harstad er utbyggingsselskapet Ruggevik AS etablert i samarbeid med Per Strand Eiendom AS. Selskapet vil bygge ut et tyvetalls rekkehus ikke langt fra sentrum. Boligene vil bli lagt ut for salg tidlig i BONORD er også deleier av flere felleseide selskaper innen boligsamvirket, som har til formål å utvikle tjenestetilbudet til medlemmer og forvaltede lag. Virksomhetens art BONORDs virksomhet er knyttet til 5 hovedområder: bygge boliger for medlemmer, forretningsførsel, eiendomsmegling, tekniske konsulenttjenester knyttet til vedlikehold og rehabilitering av boligselskaper, samt å skape attraktive fordeler knyttet til det å være medlem i BONORD. Drift i bonord BONORD er i dag godt sammensmeltet organisasjon med ny strategiplan vedtatt sommeren Et ho v ed trekk i denne er et fullverdig tjenestespekter for våre medlemmer og forvaltede lag i Tromsø og Harstad, samt en økt satsning på boligbygging. Selskapets ordinære drift viser et driftsresultat på kr 5,6 mill. Resultatet vurderes som tilfredsstillende. Selskapets økonomiske situasjon er meget god, med solid egenkapital og god likviditet. I driftsåret ble antall medlemmer økt med 3,6 % medlemmer til totalt medlemmer. Antall nyinnmeldte var 985 medlemmer. Forvaltningsvirksomheten utgjør leiligheter fordelt på 271 boligselskaper ved utgangen av beretningsåret. BONORDs eiendomsmeglervirksomhet - GARANTI har hatt et meget godt år i GARANTI Tromsø var også i 2014 markedsleder på salg av tilsluttede borettslagsleiligheter i Tromsøområdet. I Harstad foregår meglingen gjennom BONORD Eiendomsmegling AS. Selskapet er deleid med 34% av aksjene av Harstad Sparebank. Styret ser dette som et viktig strategisk grep for å få etablert et fullverdig tjenestetilbud for våre medlemmer i Harstadområdet. Antall brukte boliger for salg har også i år vært lav i begge markeder. Styret ser det som naturlig at de mange nye bolig prosjekter for salg vil medføre økt tilgang på brukte boliger framover. Hammerfest og Omegn Boligbyggelag tok høsten 2014 kontakt for forhandlinger om en mulig fusjon. Det arbeides med sikte på å få saken behandlet i ordinær generalforsamling i begge lag i Drift i konsernet I selskapet Bonord Eiendomsutvikling AS har det ikke vært drift i Bonord Eiendomsutvikling AS hadde et årsunderskudd på kr ,-. BONORD Utleieboliger AS hadde en omsetning på ,- og årsoverskuddet etter skatt ble på kr ,-. BONORD Eiendomsmegling AS hadde en omsetning på kr ,- og et årsunderskudd på kr ,-. Arbeidsmiljø og personale Pr var det i BONORD ansatt 42 personer. Totalt utgjør dette 40,3 årsverk, en reduksjon på 0,8 årsverk fra året før. I konsernet er det totalt ansatt 44 personer, tilsvarende 42,3 årsverk. Andel kvinner i ledende stillinger i BONORD var ved utgangen av året 30%. Det er ingen lønnsforskjeller mellom kjønnene, og fastsettelse av lønn skjer med basis i stillingskategori. BONORDs styre består av 4 kvinner og 4 menn. Styrets leder er mann. Sykefraværet i BONORD var i 2014 på totalt 4,8%, som er en reduksjon på 0,3 prosentpoeng fra Korttids Årsmelding

6 fraværet i BONORD er på 2,2%, som ansees som relativt lavt. Bonord har inngått avtale om inkluderende arbeidsliv (IA-avtale). Miljørapportering Som tjenesteytende virksomhet forurenser ikke BONORD det ytre miljø i nevneverdig grad. BONORD er sertifisert som miljøfyrtårn. Framtidig utvikling BONORD framstår i dag som et solid boligbyggelag med en sterk posisjon i Troms fylke, til nytte for kunder og eiere. Det satses aktivt på nybygging i begge markeder i hovedsak i lag med andre utbyggere/tomteeiere. Erfaringene tilsier at markedet ønsker en seriøs utbygger som BONORD representerer, og vi har ambisjoner om å være en betydelig aktør på dette feltet fremover. Styret ser med spenning fram til et mulig satsning i Finnmark fylke, som framstår som område med mange muligheter. Fortsatt drift Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Til grunn for denne antakelsen ligger selskapets ordinære driftssituasjon, egenkapitalsituasjonen, samt budsjett for Årsregnskap for 2014 BONORD hadde et årsresultat etter skatt på kr ,-. Egenkapitalen var på kr ,- eller 85,6% av totalkapitalen. Konsernet hadde et årsresultat etter skatt på kr ,-. Egenkapitalen var på kr ,- eller 65,0 % av totalkapitalen. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Disponering av årsresultat Årsresultat på kr ,- foreslås overført til annen egenkapital. Tromsø, 26. mars 2015 I styret for Boligbyggelaget Nord 6 Årsmelding 2014

7 Boligbyggelaget nord Resultatregnskap MORSELSKAP KONSERN NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Medlemsinntekter Inntekter eiendomsmegling Inntekter forvaltning Inntekter teknisk Inntekter avdeling Harstad Gevinst ved salg anleggsmidler Leieinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter VAREKOSTNAD , 4 Lønnskostnad Ordinær avskrivning Avskrivning immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER 0 Inntekt på invest i datterselskap Annen renteinntekt Annen finansinntekt Annen rentekostnad Netto finansresultat Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat Ekstraordinær inntekt Ekstraordinær kostnad ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER Overført til annen egenkapital Overført til fonds Minoritetsandel Sum overføringer Årsmelding

8 Balanse pr. 31. desember MORSELSKAP KONSERN NOTE EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Forskning og utvikling Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, maskiner og inventar Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investering i datterselskap Lån til foretak i samme konsern Lån til tilknyttet selskap Investeringer i aksjer og andeler Obligasjoner og andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Prosjekter under utførelse Fordringer Kundefordringer Fordringer på foretak i samme konsern Fordring på borettslag Andre fordringer Sum fordringer Investering i spareprodukt Sum investeringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Årsmelding 2014

9 Balanse pr. 31. desember MORSELSKAP KONSERN NOTE EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital ,11 Andelskapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Fonds Minoritetsinteresser Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Utsatt skatt Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Øvrig langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Gjeld til selskap i samme konsern Gjeld til borettslag Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Tromsø, 26. mars 2015 I styret for Boligbyggelaget Nord Årsmelding

10 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, bustadbyggjelagslova og god regnskapsskikk for små foretak Datterselskap/tilknyttet selskap Datterselskapet og tilknyttede selskaper vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede. Utbytte og andre utdelinger er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskapet. Over stiger utbytte andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet, representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og utdelingene er fratrukket investeringens verdi i balansen. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tilretteleggingsgebyr og markedspakke inntektsføres på oppdragsdato, mens provisjon inntektsføres på akseptdato. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster somknytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelses kost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggs midler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer, inkludert fordringer på medlemmer, en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris over kr Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen vil generere. Leasing/leieavtaler Leasing av driftsmidler er kostnadsført. Forskuddsbetalinger balanseføres som forskuddsbetalt kostnad som fordeles over leasingperioden. Pensjoner Selskapet har forsikrede pensjonsforpliktelser som ikke er balanseført ihht unntaksreglene for små foretak. Skatter Konsernet beskattes etter ordinære regler for aksjeselskaper. Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Utsatt skattefordel er balanseført. 10 Årsmelding 2014

11 Konsernregnskapet Konsernregnskapet omfatter morselskapet Boligbyggelaget Nord og datterselskapene; BONORD Utleieboliger AS, BONORD Eiendomsutvikling AS og BONORD Eiendomsmegling AS. Konsernregnskapet er utarbeidet som om selskapet var én økonomisk enhet. Transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet er eliminiert, bortsett fra i de tilfeller vare/tjenesteleveranser er aktivert, se nærmere omtale i note for konsernselskap og aksjer. Note 2 Andelskapital Andelskapitalen gjenspeiler reelle antall medlemmer pr i regnskapsåret. Bustadbyggjelagslova trådte i kraft fra 15. august 2005, og av 3-1 (3) fremgår at nytegnede andeler etter den dato skal lyde på minst 300 NOK. Andel 100 NOK Andel 300 NOK Sum Antall medlemmer Pålydende pr. andel Andelskapital Note 3 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm. BONORD KONSERNET Lønnskostnader Lønninger Styrehonorar Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Antall ansatte pr Antall hele årsverk i mor er lik 42,3 og i konsernet lik 44,3. Det er ikke gitt lån eller ytt sikkerhetsstillelser e.l til ledende personer mv. Styret tar ut honorar. Det finnes ikke faste avtaler om etterlønn/bonus. Ytelser til ledende personer (BONORD) Daglig leder Styret Lønn Andre godtgjørelser Godtgjørelse styreleder Honorar til øvrige styremedlemmer Sum Revisor BONORD KONSERNET Ordinær revisjon Andre tjenester inkl. teknisk utarbeidelse av årsregnskap Sum kostnadsført Beløpet er eksklusiv et forholdsmessig fradrag for merverdiavgift. Årsmelding

12 Note 4 Pensjoner (kun BONORD) Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. Selskapet har en pensjonsordning som omfatter alle ansatte (jf note 3) inkl. pensjonister. Pensjonsordningen er delvis organisert gjennom en kollektiv pensjonsforsikring. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom et forsikringsselskap. I 2007 tegnet selskapet en avtale om innskuddspensjon som dekker alle nyansatte/fremtidige ansatte. Eksisterende ansatte fikk velge om de ønsket å stå i gammel ordning (ytelsespensjon) eller ta overgang til ny ordning. Innskuddspensjonsordningen er å anse som en «spareordning» og er midler som den ansatte selv disponerer over i en bestemt periode etter oppnådd pensjonsalder. Begge ordningene inneholder også uførepensjon. Pr er det 13 ansatte som har ytelsespensjon, resten har innskuddspensjon. Det er i 2011 tegnet en avtale om supplerende pensjon med daglig leder, og det betales inn til en forsikringsordning i Vital. Ihht. unntaksreglene for små selskap er pensjonsforpliktelsene knyttet til ordningen ikke balanseført, og den årlige pensjonspremien anses som årets pensjons kostnad (jf note 3) Årets pensjonspremie til kollektiv forsikring (ytelsespensjon) Administrasjonskostnader (ytelsespensjon) Årets pensjonspremie (innskuddspensjon) Premie AFP-pensjon Periodiseringer eget regnskap Netto pensjonskostnad Økonomiske forutsetninger (ytelsespensjon) Diskonteringsrente 2,3 % 4,0 % Forventet avkastning på pensjonsmidler 3,2 % 4,4 % Årlig forventet lønnsvekst 2,8 % 3,8 % Årlig forventet G-regulering 2,5 % 3,5 % Årlig forventet regulering av pensjoner under utbetaling 0,0 % 0,6 % Amortiseringsfaktor (forventet gjenstående tjenestetid) Note 5 Varige driftsmidler BONORD Tomter etc Bygninger Maskiner og inventar Påkostning leide lokaler Anskaffelseskost Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang Anskaffelseskost Akk. avskrivinger Balanseført verdi Totalt Årets ordinære avskrivinger Økonomisk levetid 2 % 3-5 år 5 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Tomtens andel av anskaffelseskost bygninger utgjør kr , og gjelder eiendom i Harstad. I disse lokaler drives BONORD s avdelingskontor Harstad fra. Tilgang tomt gjelder reguleringsplan Øvre kroken og Kanebogen, arkitekt for påbygging blokk Myrheim samt kjøp av tomt i Ruggevik, Harstad. I Tromsø driver BONORD sin virksomhet i leide lokaler. Leieperioden for lokalene utløper Påkostninger på leide lokaler avskrives over gjenværende leietid. 12 Årsmelding 2014

13 Note 5 Varige driftsmidler KONSERNET Tomter etc Bygninger Maskiner og inventar Påkostning leide lokaler Anskaffelseskost Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang Anskaffelseskost Akk.avskrivinger Akk. frigjøring tilskudd Balanseført verdi Totalt Årets ordinære avskrivinger Sum avskrivninger Økonomisk levetid 2 % 3-5 år 5 år Avskrivningsplan - - Lineær Lineær Note 6 Datterselskap BONORD Type Kontor Eierandel Stemmeandel BONORD Eiendomsutvikling AS Datter Tromsø 100 % 100 % BONORD Utleieboliger AS Datter Tromsø 100 % 100 % BONORD Eiendomsmegling AS Datter Harstad 66 % 66 % Investeringen i datterselskapene vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Aksjekapital Balanseført verdi Egenkapital Årsresultat BONORD Eiendomsutvikling AS BONORD Utleieboliger AS BONORD Eiendomsmegling AS Sum investering i datterselskap Årsmelding

14 Note 7 Mellomværende med selskap i samme konsern og tilknyttet selskap BONORD Kortsiktige fordringer BONORD Utleieboliger AS BONORD Eiendomsmegling AS BONORD Eiendomsutvikling AS 0 0 Tomasjord Park AS Gammelgård Utbygging AS Gjeld BONORD Eiendomsutvikling AS BONORD Utleieboliger AS BONORD Eiendomsmegling AS HABO Service AS (er fusjonert i 2014) Note 8 Tilknyttet selskap, aksjer og andeler andre selskap Selskap Eierandel Balanseført verdi Tomasjord Park AS 50,00 % Plussplan AS 50,00 % Gammelgård Utbygging AS 50,00 % Ruggevik AS 50,00 % Boligbyggelagenes Finansieringsforetak AS 10,93 % BBL Datakompetanse AS NBBL Partner AS Storbyboliger AS Garanti Eiendomsmegling Kalvskinnet AS 22,00 % NBBL (1 andel) 100 Diverse andre poster i Harstad (andeler borettslag mv) Sum Investering i spareprodukt Selskapet har plassert kr i spareforsikringsproduktet Vital Garanti Kapital (fra desember 2007). Plasseringen har en planlagt løpetid på 10 år, men hovedstolen kan tas ut når som helst. Avkastningen på plasseringen bokføres i samsvar med årsoppgave (prognose). I tillegg til å være en spareordning, inneholder Vital Garanti Kapital også en nøkkelmannsforsikring. Adm direktør er forsikret og selskapet står som begunstiget. 14 Årsmelding 2014

15 Note 9 Fordringer og gjeld BONORD Kortsiktige fordringer Forskuddsbetalte kostnader Fordringer medlemmer Andre fordringer (påløpte inntekter) Sum Langsiktige fordringer Ansvarlig lån Tomasjord Park AS Ansvarlig lån Garanti Ansvarlig lån Gammelgård Utbygging AS Likviditetslån Kalvskinnet AS Sum Fordringer i tilknyttede borettslag Sum 104 tilknyttede borettslag Kundefordringer Kundefordringer Avsetning Sum Avsetning for tap på fordringer inneholder også avsetning for tap på fordringer på medlemmer. Annen kortsiktig gjeld Klientkreditorer Påløpne kostnader Skyldige feriepenger Andre kreditorer Sum Note 10 Fordringer og gjeld BONORD 2014 KONSERNET 2014 Bundne skattetrekksmidler Avstemming klientmidler/ansvar Klientinnskudd Klientansvar Sum Differansen skyldes renter pr som er overført til klient fra driftskonto ved oppgjør, men blir overført mellom konto året etter. Årsmelding

16 Note 11 Egenkapital BONORD Andelskapital Opptjent Egenkapital Sum Egenkapital Egenkapital pr Andelskapital nye medlemmer Årets resultat Egenkapital pr Konsernet Andelskapital Opptjent Egenkapital Minoritetsinteresser Sum Egenkapital Egenkapital pr Rettet emisjon Bonord Eiendomsmegling AS Andelskapital nye medlemmer Årets resultat Egenkapital pr Note 12 Pantestillelser og garantier m.v. BONORD KONSERNET Pantestillelser Gjeld som er sikret ved pant og lignende Balanseført verdi av eiendeler pantsatt Garantiforpliktelser som ikke er regnskapsført (BONORD) Garanti for leiekontrakt; Bankgaranti (DnB NOR) for husleie i Bankgaranti (DnB NOR) for husleie i Nerstranda AS Sikkerhet stillet for bankgaranti: Pant i kundefordringer, pålydende Sikkerhet stillet for bankgaranti: Pant i driftsløsøre, pålydende Kausjonserklæring Låntaker Kalvskinnet AS Rest kausjonsansvar Solidaransvar Selskapet inngår fra og med 2007 i BONORD-konsernets fellesregistrering av merverdiavgift. Alle konsernselskap som inngår i fellesregistering hefter solidarisk for utestående merverdiavgift i selskaper omfattet av fellesregistrering. 16 Årsmelding 2014

17 Note 13 Skatt Årets skattekostnad fordeler seg på: BONORD KONSERNET Betalbar skatt Formuesskatt For mye-/lite avsatt tidligere år - - Sum betalbar skatt Skatteeffekt av konsernbidrag Endring i utsatt skattefordel Endring i utsatt skatt Årets totale skattekostnad Beregning av årets skattegrunnlag: BONORD Ordinært resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Avgitt konsernbidrag til datter Endring i midlertidige forskjeller Årets skattegrunnlag Betalbar skatt, 27% Oversikt over midlertidige forskjeller: BONORD KONSERNET Forskjeller som utlignes: Anleggsmidler Omløpsmidler Andre midlertidige forskjeller Fremførbart underskudd - - Sum midlertidige forskjeller Utsatt skatt 27% Note 14 Prosjekter under utførelse Selskapet har bokført ett prosjekt under utførelse ved årsslutt. Prosjekt Harstadåsen ble solgt med gevinst på kr i januar 2014 Prosjekt Gammelgård, er bokført med kr som er kjøp av en ideell andel av tomt. Det pågår utbygging i området. Byggevirksomheten skjer i et eget selskap; Gammelgård Utbygging AS. Note 15 Forskning og utvikling Selskapet utviklet i 2012 et vedlikeholdsverktøy for borettslag Plussplan i et samarbeid med TOBB. Denne ble bokført med 50% av kostnadene i regnskapet med kr , og avskrives i takt med salget. Det er mottatt et tilskudd fra Innovasjon Norge med kr for dette prosjektet. Avskrivning for 2014 utgjør kr og balanseført verdi er kr pr Årsmelding

18 18 Årsmelding 2014

19 Årsmelding

20 Boligbyggelaget Nord BONORD, er i dag landsdelens største boligbyggelag med mer enn medlemmer og kontorer i Tromsø og Harstad. Til sammen forvalter BONORD rundt boliger gjennom 270 boligselskaper. Vårt mål er å skape de beste avtalene for våre medlemmer, bygge boliger for disse, og bidra til en trygg og sunn forvaltning og omsetning av boligmassen. BONORDs visjon er: «VI BYGGER NORD-NORGE» Dette gjør vi gjennom å: Skape trygge bomiljøer, og felleskap Bygge gode boliger for folk flest Ansvarlig boligforvaltning og planlagt vedlikehold Boligsosialt perspektiv og ansvar Utvikle organisasjonen med fokus på fremtidens utfordringer Være langsiktig eiendomsutvikler Borettslag som attraktiv boform for alle livets faser Våre verdier er: «Kompetent Tilstede Engasjert», som reflekterer hva alle i vår organisasjon skal bestrebe og leve etter både i kontakt med deg som kunde og som medlem. 20 Årsmelding 2014 Hovedkontor Tromsø Postboks 6156, 9291 Tromsø Besøksadresse: Nerstranda senter, 4 etg. Avdeling Harstad Postboks 95, 9481 Harstad Besøksadresse: Magnus gate 1 Tromsø Harstad Org.nr mva.

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS ÅRSREGNSKAP 2010 Næringsforeningen i Tromsøregionen Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2010 Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14 Borettslaget Parkgata 14 v/ styreleder Jarle Andersen E-post: jarland@online.no Tromsø, 13.3.215. Vår ref.: JB Deres ref.: Utkast til årsregnskap for 214 Vedlagt følger årsregnskap for Borettslaget Parkgata

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Aktivitetsregnskap 2014 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2014 2013 2012 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold Resultatregnskap Normisjon Region Østfold Note 29 28 Salgsinntekter 4.235.563 3.963.665 Gaver 4.982.23 4.151.491 Messer, bassarer og lotteri 557.367 166.997 Tilskudd 149.13 124.122 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 210 528 5 796 681 Annen driftsinntekt

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Note 2010 2009 2008. Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212

Note 2010 2009 2008. Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212 Aktivitetsregnskap 2010 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2010 2009 2008 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note Salgsinntekt 3 1 117 360 1 295 401 Medlemskontingenter, lisenser og serviceavgift 4 652 290 5 309 279 Startavgifter mesterskapsturneringer.m.

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 Mosjøen og Omegn Boligbyggelag note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 INNTEKTER Inntekter fra tekn. tjenester 150,342 110,170 96,000 117,600 Forretningsførerhonorar

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN Årsregnskap 2010 for BRANN BATALJONEN BERGEN Foretaksnr. 985 813 841 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 938 795 1 219 163 Annen driftsinntekt

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

MORGANS SKIP AS 9470 GRATANGEN

MORGANS SKIP AS 9470 GRATANGEN Arsregnskap for 2014 9470 GRATANGEN Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Arsberetning Utarbeidet av: MA REGNSKAP AS ALTEVANNSVE IEN 7 VEKSTHUSET. 9360 BARDU Org.nr. 989090704 Utarbeidet med: Total Arsoppgjl/Jr

Detaljer

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2009 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 262 142 4 448 780 Annen driftsinntekt

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Norges KFUK-KFUM - Speidere

Norges KFUK-KFUM - Speidere Norges KFUK-KFUM - Speidere REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Unntaksreglene for små foretak er brukt for alle poster hvor det foreligger

Detaljer

Årsrapport 2008 Etrinell AS

Årsrapport 2008 Etrinell AS Årsrapport 2008 Etrinell AS 1 2 Styretsårsberetning2008forEtrinellAS MorselskapetEtrinellAS(Etrinell),somharhovedkontoriOslo,haddei2008etresultatførskattpå NOK 3,915mill.Totalbalansenutgjordepr.31.12.2008NOK26,861mill.,deravenegenkapitalpå

Detaljer

Stiftelsen Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2010 2009 Driftsinntekter og driftskostnader

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2010 2009 Driftsinntekter og driftskostnader RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2010 2009 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3.955.575 4.235.562 Gaver 3.430.984 4.982.023 Messer, basarer og lotteri 444.199 557.367 Tilskudd 363.921

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer