Administrasjonens beretning 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Administrasjonens beretning 2014"

Transkript

1 Årsmelding 2014

2 Administrasjonens beretning 2014 Nytt godt år for bonord BONORD år preget av høyt tempo og positive interne prosesser. Driftsmessig går BONORDkonsernet svært godt. Rutineendringer og økt samhandling på tvers av avdelingene har bidratt positivt til dette, og er en prosess vi forventer vil bidra ytterligere også i I tillegg til ordinær drift har laget lansert og lagt flere byggeprosjekter ut for salg i perioden, samt ferdigstilt første byggetrinn i prosjektet Gammelgård borettslag. Dette prosjektet hadde innflytting desember Eiendomsmarkedet Markedet var i 2014 på lik linje med 2013 preget av få brukte enheter tilgjengelig til salgs, og totalt sett få nybygg prosjekter som ble realisert. Tromsø opplevde Norges største prisvekst med 16,6% i snitt. BONORD har opplevd stor interesse rundt prosjektene Gammelgård I-III og Sundet 2. Så langt har boligbyggelaget vært eneste aktør i markedet som har lansert prosjekter etter borettslagsmodellen, og i kombinasjon med våre systemer for trygging og sikring, har dette blitt svært positivt mottatt. Selv med et tøft marked med begrenset tilgang på objekter, viser GARANTIkontoret god utvikling, og har solgt 13% flere boliger enn forutgående år. For andre år på rad gjør kontoret seg særlig bemerket nasjonalt med blant annet kåringer som årets beste bruktboligmegler, nest beste nyboligmegler, størst utvikling på salg av andre typer boliger (utenom borettslag), størst omsetning, årets leder og beste kontor i kjeden. Tekniske tjenester og forsikring 2014 var et år på det jevne for teknisk avdeling. Totalmengden av oppdrag for IshavsTakst var noe ned fra forutgående år, men dette skyldes i all hovedsak at det i 2013 var en del oppdrag som kan sies å være ekstraordinære. Generelt en økende inngang på oppdrag innen prosjekt og byggeledelse. Avdelingen har fortsatt fokuset på BONORDs elektroniske tjenester, og PlussPlan viser en fin økning i antall kunder. Det samme gjelder ESR og Totalforsikringen. Antall skadesaker er nesten halvert i Harstad i 2014, mens Tromsø viser en liten økning. Forvaltning Forvaltningsporteføljen var ved utgangen av 2014 på 271 boligselskaper. Totalt utgjør den forvaltede boligmassen boenheter. Dette er en hyggelig netto økning fra forutgående år. Avdelingen har stor fokus på samhandling med BONORDs andre avdelinger, for i større grad enn tidligere synliggjøre bredden og tverrfagligheten i vårt tjenestespekter ovenfor våre eksisterende og poten sielt nye kunder. Dette er et arbeid vi i 2014 begynte se resultater av, og forventer i 2015 vil gi ytterligere effekt. Det samme gjelder ansvarliggjøring internt i avdelingen gjennom dedikering av roller med produktansvarlig for en rekke felt. Foreliggende beretning viser at lagets drift og resultater på de fleste felt er meget gode i Medlemsutvikling i 2014 Vi hadde en netto økning av medlemmer på 3,6% i 2014, som brutto utgjør 985. Tallet er høyt og svært posi tivt. Presset i leiemarkedet og gode medlemskampanjer har bidratt til dette. Vår viktigste fordel forkjøpsretten, ble i tillegg benyttet ved 48% av omsatte enheter hvor denne var utlyst. Dette er en økning på 10% fra foregående år. Svein Dalsbø Administrerende direktør Boligbyggelaget Nord 2 Årsmelding 2014

3 BONORD Teknisk Totalforsikring Ved utgangen av 2014 hadde vi totalt 180 boligselskaper på avtalen for Totalforsikring viser en svak økning i antall skader i Tromsø, henholdsvis 81 i 2014 mot 74 i I Harstad ble skadetallene tilnærmet halvert i 2014 mot forutgående år. Henholdsvis 19 i 2014 mot 36 i Det er mottatt tilskudd fra skadeforebyggende fond som bl.a. har vært benyttet i forbindelse med fullskala brannøvelse og til vannsjekk i flere borettslag. Eierskiftekontroll Etterspørselen etter eierskiftekontroll og -rapport ved omsetning av leiligheter er relativt stabil, men viser en positiv utvikling i begge byer. I alt ble det foretatt 275 kontroller i 2014 i Tromsø, og 25 i Harstad. 32 av de 42 til knyttede borettslagene i Tromsø har vedtatt kontroll ved eierskifte som fast ordning. Tjenesten ble lansert i Harstad i 2013, og ved utgangen av 2014 er 15 kommet med på avtalen. Prosjekt- og byggeledelse BONORD Teknisk hadde gjennom året flere større prosjekter i Tromsø hvor man hadde prosjekt- og byggeledelse, herunder Solveien, Granittveien, Solsiden, Slettaelva, Måseveien, Myrheim II og Myrheim III. Det har ikke vært levert tjenester innen prosjekt- og byggeledelse i Harstad i Feltet er forventet å øke også i Harstad fremover. PlussPlan og Bevar-HMS BONORDs digitale verktøy viser en positiv utvikling markedsmessig. Plussplan kan vise til 20 nye avtaler i 2014, hvorav 2 i Harstad. Totalt er det nå etablert 30 avtaler for vedlikeholdsplanlegging. Ved utgangen av året var 22 lag i Tromsø og Harstad tilknyttet avtalen om Bevar-HMS. Nytt i 2014 var utviklingen av produktet «Effektivt styrearbeid», som også inkluderer våre elektron iske verktøy, og er tiltenkt de største lagene under forvaltning. Produktet er tenkt lansert i IshavsTakst Produktet har hatt en positiv økning i antall oppdrag siden etableringen, og tilgangen er stabil. 115 takster ble utført i 2014 mot 150 i Nedgangen skyldes i all hoved sak et ekstraordinært år i I tillegg til taksering gjør IshavsTakst mindre oppdrag innen prosjekt- og byggeledelse, samt er byggelånskontrollør på nybyggprosjekter. GARANTI Eiendomsmegling Bruktboligmarkedet i Tromsø har gjennom hele året vært preget av «selgers marked». De fleste boligene selges etter første visning. Boligene absorberes etter hvert som de legges ut i markedet, og totalvolumet på antall boliger til salgs forblir rimelig konstant, eller svakt nedadgående. Det ble likevel solgt 13 % flere boliger AV GARANTI i Tromsø i 2014 enn i Per utgangen av februar 2015 er det 110 bruktboliger for salg i Tromsø. Antall nye boliger for salg er på samme tidspunkt 171 stk. Tromsø hadde i 2014 landets desidert høyeste prisvekst, på hele 16,6 %. Antall omsatte tilslutta borettslagsboliger i 2014 er på nivå med forutgående år, og har gjennom året vist en god prisutvikling. Boligprosjekter nybygg Prosjekter lagt ut, Gammelgård II og III. Sundets II (Blokk B) har blitt svært positivt mottatt i markedet. Sundets II (Blokk D) ble lagt ut i januar 2015, og er så langt også en suksess. Garanti solgte over dobbelt så mange nye boliger i 2014, som forutgående år. BONORD var i 2014 den eneste aktøren som så langt har satset på borettslagmodellen på nybygg. Som utbygger nyter BONORD stor tillit i markedet, som også reflekteres i antall salg i nybyggprosjektene. Tromsøkontoret markerte seg også i 2014 sterkt i GARANTI-kjedens kåringer. Av kjedens 27 kontorer mottok kontoret heder for «årets beste bruktboligmegler», nest beste «nyboligmegler» i landet, størst utvikling på salg av andre typer boliger (utenom borettslag), størst omsetning på omsetning, «årets leder» og «beste kontor i kjeden». GARANTI i Harstad viser positiv utvikling og solgte i boliger mot 26 i Fortsatt er totalvolumet for lavt, men markedssituasjonen forventes bedre seg i 2015 bl.a. gjennom nybyggprosjekter og økt satsning innen markedsføring. Markedssituasjonen i Tromsø 2015 forventes å bli rimelig lik 2014, med relativt flere kjøpere enn objekter for salg. Dette tilsier fortsatt prisvekst, men forhåpentligvis noe mer moderat, sett med førstegangskjøpernes øyne. Markeds ituasjonen i Harstad forventes å være stabil og tilsvarende BONORD Medlemstjenester BONORD hadde ved utgangen av året medlemmer, som tilsvarer 3,6% netto økning fra forutgående år. Brutto antall nye medlemmer i 2014 var 985. Vi har også i 2014 en god økning på juniormedlemskap (0-18). Årsmelding

4 Det har vært gjennomført to større rekrutteringskampanjer med god respons i begge byer. Det jobbes kontinuerlig med å informere om BONORDS medlemsfordeler der den viktigste er forkjøpsretten. Forkjøpsretten fortsatt viktigst Forkjøpsretten er den del av Medlemsprogrammet som fortsatt benyttes mest. Totalt i Tromsø og Harstad var det utlyst 326 brukte boliger med forkjøpsrett, hvor forkjøpsretten ble benyttet for 154 av disse. Dette utgjør 47 % og viser en økning på 9% fra året før. Primært skyldes dette presset i boligmarkedet, spesielt i Tromsø. BONORDs medlemsfordeler Medlemsprogrammet inneholder et variert utvalg av varer og tjenester. BONORDs medlemmer har tilgang til rabatter og bonus (utvalgte)hos 14 nasjonale og 24 lokale leverandører. Det ble ikke etablert nye lokale avtaler i 2014 med bonus utover eksisterende avtaler. Det jobbes i tillegg aktivt i Harstad med å etablere flere lokale avtaler. Utleiekontrakter Medlemsavdelingen forvaltet 80 leiekontrakter pr Av disse er 58 BONORDs egne leiligheter i BONORD Utleieboliger. Resterende leiligheter tilhører et eksternt borettslag, og vil bli faset ut i starten av BONORD Forvaltning Forvaltningsporteføljen var ved utgangen av 2014 totalt på 271 boligselskaper. 103 er tilknyttede borettslag, 89 er frittstående borettslag, 69 er boligsameier og 10 andre typer boligselskaper. Totalt utgjør den forvaltede boligmassen boenheter. I 2013 ble det ihht strategiplan påbegynt en markedsog salgsorientering av avdelingen. Dette for å sikre at vi til enhver tid er i «takt» med markedet vi skal betjene. Et viktig arbeid fremover blir å ta ytterligere grep for å markedsorientere avdelingen videre. Et viktig redskap i denne sammenheng er kundeundersøkelsen som ble gjennomført for forvaltning i Utvikling av forvaltningstjenestene dreier seg både om å forbedre og kvalitetssikre allerede eksisterende tjenester, samt i enda større grad få relevante kunder til å benytte seg av produktene til BBL Finans for sikring og trygging, individuell nedbetaling (IN) og rådgivning. I 2014 er det tatt betydelige grep for i større grad å tydeliggjøre ansvarsforholdene med hensyn til spesielt fag- og produktansvar i avdelingen. Det er også gjennom ført kundelønnsomhetsanalyser på kundenivå og på porteføljenivå. Rådgivning og BONORDskolen er satsningsområder for avdelingen. I 2015 vil det bli vektlagt å få etablert et helhetlig konsept for «Effektivt styrearbeid» i boligselskap. BONORDskolen er et viktig tilbud til boligselskapene, og noe vi er alene om å kunne tilby. Deltagelse i begge byer har vært svært gode på de seminarer og kurs som ble avviklet i Avdelingens fokus på kvalitet og effektivisering sto også i 2014 i sentrum internt. Økt fokus på samhandling mellom avdelingene i BONORD er et prioritert område. Målet med arbeidet er i større grad en tidligere å synliggjøre bredden og tverrfagligheten i vårt tjenestespekter ovenfor våre eksisterende og potensielt nye kunder. I 2014 har avdelingen vektlagt å få et enda tettere samarbeid med våre samarbeidspartnere. Dette gjelder spesielt innen for bank, forsikring, kabel-tv/internett og strøm. Stabiliteten har vært god i året som er gått, som også har medført at tilgjengeligheten blant forvaltningskonsulentene har vært god. 4 Årsmelding 2014

5 Styrets årsberetning for 2014 BONORD-konsernet og deleide selskap Boligbyggelaget Nord er morselskap i BONORDkonsernet, som i tillegg består av datterselskapene BONORD Eiendomsutvikling AS, BONORD Utleieboliger AS og BONORD Eiendomsmegling AS. I tillegg har BONORD etablert selskapet Tomasjord Park AS, i samarbeid med Peab Bolig AS som har byggetillatelse til 37 leiligheter ved Evjenvegen på Tomasjord. Selskapet har 18 leiligheter under bygging og har i januar 2015 iverksatt salg av 19 leiligheter i siste byggetrinn. Utbyggingsselskapet Gammelgård Utbygging AS som er stiftet i samarbeid med Mæhlen Holding AS er godt i gang med utbygging av 40 leiligheter på Gammelgård, beliggende ca 4 km fra Tromsø sentrum. Finansieringsselskapet BBL Finans AS som er etablert i lag med de øvrige samarbeidspartnerne i Storbybolig, har ved utgangen av 2014 driftet i ca et år. Selskapet har ansvaret for leveranse av sikringsordningen mot husleietap og forskuttering av felleskostnader for forvaltede lag. I Harstad er utbyggingsselskapet Ruggevik AS etablert i samarbeid med Per Strand Eiendom AS. Selskapet vil bygge ut et tyvetalls rekkehus ikke langt fra sentrum. Boligene vil bli lagt ut for salg tidlig i BONORD er også deleier av flere felleseide selskaper innen boligsamvirket, som har til formål å utvikle tjenestetilbudet til medlemmer og forvaltede lag. Virksomhetens art BONORDs virksomhet er knyttet til 5 hovedområder: bygge boliger for medlemmer, forretningsførsel, eiendomsmegling, tekniske konsulenttjenester knyttet til vedlikehold og rehabilitering av boligselskaper, samt å skape attraktive fordeler knyttet til det å være medlem i BONORD. Drift i bonord BONORD er i dag godt sammensmeltet organisasjon med ny strategiplan vedtatt sommeren Et ho v ed trekk i denne er et fullverdig tjenestespekter for våre medlemmer og forvaltede lag i Tromsø og Harstad, samt en økt satsning på boligbygging. Selskapets ordinære drift viser et driftsresultat på kr 5,6 mill. Resultatet vurderes som tilfredsstillende. Selskapets økonomiske situasjon er meget god, med solid egenkapital og god likviditet. I driftsåret ble antall medlemmer økt med 3,6 % medlemmer til totalt medlemmer. Antall nyinnmeldte var 985 medlemmer. Forvaltningsvirksomheten utgjør leiligheter fordelt på 271 boligselskaper ved utgangen av beretningsåret. BONORDs eiendomsmeglervirksomhet - GARANTI har hatt et meget godt år i GARANTI Tromsø var også i 2014 markedsleder på salg av tilsluttede borettslagsleiligheter i Tromsøområdet. I Harstad foregår meglingen gjennom BONORD Eiendomsmegling AS. Selskapet er deleid med 34% av aksjene av Harstad Sparebank. Styret ser dette som et viktig strategisk grep for å få etablert et fullverdig tjenestetilbud for våre medlemmer i Harstadområdet. Antall brukte boliger for salg har også i år vært lav i begge markeder. Styret ser det som naturlig at de mange nye bolig prosjekter for salg vil medføre økt tilgang på brukte boliger framover. Hammerfest og Omegn Boligbyggelag tok høsten 2014 kontakt for forhandlinger om en mulig fusjon. Det arbeides med sikte på å få saken behandlet i ordinær generalforsamling i begge lag i Drift i konsernet I selskapet Bonord Eiendomsutvikling AS har det ikke vært drift i Bonord Eiendomsutvikling AS hadde et årsunderskudd på kr ,-. BONORD Utleieboliger AS hadde en omsetning på ,- og årsoverskuddet etter skatt ble på kr ,-. BONORD Eiendomsmegling AS hadde en omsetning på kr ,- og et årsunderskudd på kr ,-. Arbeidsmiljø og personale Pr var det i BONORD ansatt 42 personer. Totalt utgjør dette 40,3 årsverk, en reduksjon på 0,8 årsverk fra året før. I konsernet er det totalt ansatt 44 personer, tilsvarende 42,3 årsverk. Andel kvinner i ledende stillinger i BONORD var ved utgangen av året 30%. Det er ingen lønnsforskjeller mellom kjønnene, og fastsettelse av lønn skjer med basis i stillingskategori. BONORDs styre består av 4 kvinner og 4 menn. Styrets leder er mann. Sykefraværet i BONORD var i 2014 på totalt 4,8%, som er en reduksjon på 0,3 prosentpoeng fra Korttids Årsmelding

6 fraværet i BONORD er på 2,2%, som ansees som relativt lavt. Bonord har inngått avtale om inkluderende arbeidsliv (IA-avtale). Miljørapportering Som tjenesteytende virksomhet forurenser ikke BONORD det ytre miljø i nevneverdig grad. BONORD er sertifisert som miljøfyrtårn. Framtidig utvikling BONORD framstår i dag som et solid boligbyggelag med en sterk posisjon i Troms fylke, til nytte for kunder og eiere. Det satses aktivt på nybygging i begge markeder i hovedsak i lag med andre utbyggere/tomteeiere. Erfaringene tilsier at markedet ønsker en seriøs utbygger som BONORD representerer, og vi har ambisjoner om å være en betydelig aktør på dette feltet fremover. Styret ser med spenning fram til et mulig satsning i Finnmark fylke, som framstår som område med mange muligheter. Fortsatt drift Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Til grunn for denne antakelsen ligger selskapets ordinære driftssituasjon, egenkapitalsituasjonen, samt budsjett for Årsregnskap for 2014 BONORD hadde et årsresultat etter skatt på kr ,-. Egenkapitalen var på kr ,- eller 85,6% av totalkapitalen. Konsernet hadde et årsresultat etter skatt på kr ,-. Egenkapitalen var på kr ,- eller 65,0 % av totalkapitalen. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Disponering av årsresultat Årsresultat på kr ,- foreslås overført til annen egenkapital. Tromsø, 26. mars 2015 I styret for Boligbyggelaget Nord 6 Årsmelding 2014

7 Boligbyggelaget nord Resultatregnskap MORSELSKAP KONSERN NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Medlemsinntekter Inntekter eiendomsmegling Inntekter forvaltning Inntekter teknisk Inntekter avdeling Harstad Gevinst ved salg anleggsmidler Leieinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter VAREKOSTNAD , 4 Lønnskostnad Ordinær avskrivning Avskrivning immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER 0 Inntekt på invest i datterselskap Annen renteinntekt Annen finansinntekt Annen rentekostnad Netto finansresultat Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat Ekstraordinær inntekt Ekstraordinær kostnad ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER Overført til annen egenkapital Overført til fonds Minoritetsandel Sum overføringer Årsmelding

8 Balanse pr. 31. desember MORSELSKAP KONSERN NOTE EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Forskning og utvikling Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, maskiner og inventar Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investering i datterselskap Lån til foretak i samme konsern Lån til tilknyttet selskap Investeringer i aksjer og andeler Obligasjoner og andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Prosjekter under utførelse Fordringer Kundefordringer Fordringer på foretak i samme konsern Fordring på borettslag Andre fordringer Sum fordringer Investering i spareprodukt Sum investeringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Årsmelding 2014

9 Balanse pr. 31. desember MORSELSKAP KONSERN NOTE EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital ,11 Andelskapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Fonds Minoritetsinteresser Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Utsatt skatt Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Øvrig langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Gjeld til selskap i samme konsern Gjeld til borettslag Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Tromsø, 26. mars 2015 I styret for Boligbyggelaget Nord Årsmelding

10 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, bustadbyggjelagslova og god regnskapsskikk for små foretak Datterselskap/tilknyttet selskap Datterselskapet og tilknyttede selskaper vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede. Utbytte og andre utdelinger er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskapet. Over stiger utbytte andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet, representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og utdelingene er fratrukket investeringens verdi i balansen. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tilretteleggingsgebyr og markedspakke inntektsføres på oppdragsdato, mens provisjon inntektsføres på akseptdato. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster somknytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelses kost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggs midler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer, inkludert fordringer på medlemmer, en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris over kr Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen vil generere. Leasing/leieavtaler Leasing av driftsmidler er kostnadsført. Forskuddsbetalinger balanseføres som forskuddsbetalt kostnad som fordeles over leasingperioden. Pensjoner Selskapet har forsikrede pensjonsforpliktelser som ikke er balanseført ihht unntaksreglene for små foretak. Skatter Konsernet beskattes etter ordinære regler for aksjeselskaper. Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Utsatt skattefordel er balanseført. 10 Årsmelding 2014

11 Konsernregnskapet Konsernregnskapet omfatter morselskapet Boligbyggelaget Nord og datterselskapene; BONORD Utleieboliger AS, BONORD Eiendomsutvikling AS og BONORD Eiendomsmegling AS. Konsernregnskapet er utarbeidet som om selskapet var én økonomisk enhet. Transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet er eliminiert, bortsett fra i de tilfeller vare/tjenesteleveranser er aktivert, se nærmere omtale i note for konsernselskap og aksjer. Note 2 Andelskapital Andelskapitalen gjenspeiler reelle antall medlemmer pr i regnskapsåret. Bustadbyggjelagslova trådte i kraft fra 15. august 2005, og av 3-1 (3) fremgår at nytegnede andeler etter den dato skal lyde på minst 300 NOK. Andel 100 NOK Andel 300 NOK Sum Antall medlemmer Pålydende pr. andel Andelskapital Note 3 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm. BONORD KONSERNET Lønnskostnader Lønninger Styrehonorar Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Antall ansatte pr Antall hele årsverk i mor er lik 42,3 og i konsernet lik 44,3. Det er ikke gitt lån eller ytt sikkerhetsstillelser e.l til ledende personer mv. Styret tar ut honorar. Det finnes ikke faste avtaler om etterlønn/bonus. Ytelser til ledende personer (BONORD) Daglig leder Styret Lønn Andre godtgjørelser Godtgjørelse styreleder Honorar til øvrige styremedlemmer Sum Revisor BONORD KONSERNET Ordinær revisjon Andre tjenester inkl. teknisk utarbeidelse av årsregnskap Sum kostnadsført Beløpet er eksklusiv et forholdsmessig fradrag for merverdiavgift. Årsmelding

12 Note 4 Pensjoner (kun BONORD) Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. Selskapet har en pensjonsordning som omfatter alle ansatte (jf note 3) inkl. pensjonister. Pensjonsordningen er delvis organisert gjennom en kollektiv pensjonsforsikring. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom et forsikringsselskap. I 2007 tegnet selskapet en avtale om innskuddspensjon som dekker alle nyansatte/fremtidige ansatte. Eksisterende ansatte fikk velge om de ønsket å stå i gammel ordning (ytelsespensjon) eller ta overgang til ny ordning. Innskuddspensjonsordningen er å anse som en «spareordning» og er midler som den ansatte selv disponerer over i en bestemt periode etter oppnådd pensjonsalder. Begge ordningene inneholder også uførepensjon. Pr er det 13 ansatte som har ytelsespensjon, resten har innskuddspensjon. Det er i 2011 tegnet en avtale om supplerende pensjon med daglig leder, og det betales inn til en forsikringsordning i Vital. Ihht. unntaksreglene for små selskap er pensjonsforpliktelsene knyttet til ordningen ikke balanseført, og den årlige pensjonspremien anses som årets pensjons kostnad (jf note 3) Årets pensjonspremie til kollektiv forsikring (ytelsespensjon) Administrasjonskostnader (ytelsespensjon) Årets pensjonspremie (innskuddspensjon) Premie AFP-pensjon Periodiseringer eget regnskap Netto pensjonskostnad Økonomiske forutsetninger (ytelsespensjon) Diskonteringsrente 2,3 % 4,0 % Forventet avkastning på pensjonsmidler 3,2 % 4,4 % Årlig forventet lønnsvekst 2,8 % 3,8 % Årlig forventet G-regulering 2,5 % 3,5 % Årlig forventet regulering av pensjoner under utbetaling 0,0 % 0,6 % Amortiseringsfaktor (forventet gjenstående tjenestetid) Note 5 Varige driftsmidler BONORD Tomter etc Bygninger Maskiner og inventar Påkostning leide lokaler Anskaffelseskost Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang Anskaffelseskost Akk. avskrivinger Balanseført verdi Totalt Årets ordinære avskrivinger Økonomisk levetid 2 % 3-5 år 5 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Tomtens andel av anskaffelseskost bygninger utgjør kr , og gjelder eiendom i Harstad. I disse lokaler drives BONORD s avdelingskontor Harstad fra. Tilgang tomt gjelder reguleringsplan Øvre kroken og Kanebogen, arkitekt for påbygging blokk Myrheim samt kjøp av tomt i Ruggevik, Harstad. I Tromsø driver BONORD sin virksomhet i leide lokaler. Leieperioden for lokalene utløper Påkostninger på leide lokaler avskrives over gjenværende leietid. 12 Årsmelding 2014

13 Note 5 Varige driftsmidler KONSERNET Tomter etc Bygninger Maskiner og inventar Påkostning leide lokaler Anskaffelseskost Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang Anskaffelseskost Akk.avskrivinger Akk. frigjøring tilskudd Balanseført verdi Totalt Årets ordinære avskrivinger Sum avskrivninger Økonomisk levetid 2 % 3-5 år 5 år Avskrivningsplan - - Lineær Lineær Note 6 Datterselskap BONORD Type Kontor Eierandel Stemmeandel BONORD Eiendomsutvikling AS Datter Tromsø 100 % 100 % BONORD Utleieboliger AS Datter Tromsø 100 % 100 % BONORD Eiendomsmegling AS Datter Harstad 66 % 66 % Investeringen i datterselskapene vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Aksjekapital Balanseført verdi Egenkapital Årsresultat BONORD Eiendomsutvikling AS BONORD Utleieboliger AS BONORD Eiendomsmegling AS Sum investering i datterselskap Årsmelding

14 Note 7 Mellomværende med selskap i samme konsern og tilknyttet selskap BONORD Kortsiktige fordringer BONORD Utleieboliger AS BONORD Eiendomsmegling AS BONORD Eiendomsutvikling AS 0 0 Tomasjord Park AS Gammelgård Utbygging AS Gjeld BONORD Eiendomsutvikling AS BONORD Utleieboliger AS BONORD Eiendomsmegling AS HABO Service AS (er fusjonert i 2014) Note 8 Tilknyttet selskap, aksjer og andeler andre selskap Selskap Eierandel Balanseført verdi Tomasjord Park AS 50,00 % Plussplan AS 50,00 % Gammelgård Utbygging AS 50,00 % Ruggevik AS 50,00 % Boligbyggelagenes Finansieringsforetak AS 10,93 % BBL Datakompetanse AS NBBL Partner AS Storbyboliger AS Garanti Eiendomsmegling Kalvskinnet AS 22,00 % NBBL (1 andel) 100 Diverse andre poster i Harstad (andeler borettslag mv) Sum Investering i spareprodukt Selskapet har plassert kr i spareforsikringsproduktet Vital Garanti Kapital (fra desember 2007). Plasseringen har en planlagt løpetid på 10 år, men hovedstolen kan tas ut når som helst. Avkastningen på plasseringen bokføres i samsvar med årsoppgave (prognose). I tillegg til å være en spareordning, inneholder Vital Garanti Kapital også en nøkkelmannsforsikring. Adm direktør er forsikret og selskapet står som begunstiget. 14 Årsmelding 2014

15 Note 9 Fordringer og gjeld BONORD Kortsiktige fordringer Forskuddsbetalte kostnader Fordringer medlemmer Andre fordringer (påløpte inntekter) Sum Langsiktige fordringer Ansvarlig lån Tomasjord Park AS Ansvarlig lån Garanti Ansvarlig lån Gammelgård Utbygging AS Likviditetslån Kalvskinnet AS Sum Fordringer i tilknyttede borettslag Sum 104 tilknyttede borettslag Kundefordringer Kundefordringer Avsetning Sum Avsetning for tap på fordringer inneholder også avsetning for tap på fordringer på medlemmer. Annen kortsiktig gjeld Klientkreditorer Påløpne kostnader Skyldige feriepenger Andre kreditorer Sum Note 10 Fordringer og gjeld BONORD 2014 KONSERNET 2014 Bundne skattetrekksmidler Avstemming klientmidler/ansvar Klientinnskudd Klientansvar Sum Differansen skyldes renter pr som er overført til klient fra driftskonto ved oppgjør, men blir overført mellom konto året etter. Årsmelding

16 Note 11 Egenkapital BONORD Andelskapital Opptjent Egenkapital Sum Egenkapital Egenkapital pr Andelskapital nye medlemmer Årets resultat Egenkapital pr Konsernet Andelskapital Opptjent Egenkapital Minoritetsinteresser Sum Egenkapital Egenkapital pr Rettet emisjon Bonord Eiendomsmegling AS Andelskapital nye medlemmer Årets resultat Egenkapital pr Note 12 Pantestillelser og garantier m.v. BONORD KONSERNET Pantestillelser Gjeld som er sikret ved pant og lignende Balanseført verdi av eiendeler pantsatt Garantiforpliktelser som ikke er regnskapsført (BONORD) Garanti for leiekontrakt; Bankgaranti (DnB NOR) for husleie i Bankgaranti (DnB NOR) for husleie i Nerstranda AS Sikkerhet stillet for bankgaranti: Pant i kundefordringer, pålydende Sikkerhet stillet for bankgaranti: Pant i driftsløsøre, pålydende Kausjonserklæring Låntaker Kalvskinnet AS Rest kausjonsansvar Solidaransvar Selskapet inngår fra og med 2007 i BONORD-konsernets fellesregistrering av merverdiavgift. Alle konsernselskap som inngår i fellesregistering hefter solidarisk for utestående merverdiavgift i selskaper omfattet av fellesregistrering. 16 Årsmelding 2014

17 Note 13 Skatt Årets skattekostnad fordeler seg på: BONORD KONSERNET Betalbar skatt Formuesskatt For mye-/lite avsatt tidligere år - - Sum betalbar skatt Skatteeffekt av konsernbidrag Endring i utsatt skattefordel Endring i utsatt skatt Årets totale skattekostnad Beregning av årets skattegrunnlag: BONORD Ordinært resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Avgitt konsernbidrag til datter Endring i midlertidige forskjeller Årets skattegrunnlag Betalbar skatt, 27% Oversikt over midlertidige forskjeller: BONORD KONSERNET Forskjeller som utlignes: Anleggsmidler Omløpsmidler Andre midlertidige forskjeller Fremførbart underskudd - - Sum midlertidige forskjeller Utsatt skatt 27% Note 14 Prosjekter under utførelse Selskapet har bokført ett prosjekt under utførelse ved årsslutt. Prosjekt Harstadåsen ble solgt med gevinst på kr i januar 2014 Prosjekt Gammelgård, er bokført med kr som er kjøp av en ideell andel av tomt. Det pågår utbygging i området. Byggevirksomheten skjer i et eget selskap; Gammelgård Utbygging AS. Note 15 Forskning og utvikling Selskapet utviklet i 2012 et vedlikeholdsverktøy for borettslag Plussplan i et samarbeid med TOBB. Denne ble bokført med 50% av kostnadene i regnskapet med kr , og avskrives i takt med salget. Det er mottatt et tilskudd fra Innovasjon Norge med kr for dette prosjektet. Avskrivning for 2014 utgjør kr og balanseført verdi er kr pr Årsmelding

18 18 Årsmelding 2014

19 Årsmelding

20 Boligbyggelaget Nord BONORD, er i dag landsdelens største boligbyggelag med mer enn medlemmer og kontorer i Tromsø og Harstad. Til sammen forvalter BONORD rundt boliger gjennom 270 boligselskaper. Vårt mål er å skape de beste avtalene for våre medlemmer, bygge boliger for disse, og bidra til en trygg og sunn forvaltning og omsetning av boligmassen. BONORDs visjon er: «VI BYGGER NORD-NORGE» Dette gjør vi gjennom å: Skape trygge bomiljøer, og felleskap Bygge gode boliger for folk flest Ansvarlig boligforvaltning og planlagt vedlikehold Boligsosialt perspektiv og ansvar Utvikle organisasjonen med fokus på fremtidens utfordringer Være langsiktig eiendomsutvikler Borettslag som attraktiv boform for alle livets faser Våre verdier er: «Kompetent Tilstede Engasjert», som reflekterer hva alle i vår organisasjon skal bestrebe og leve etter både i kontakt med deg som kunde og som medlem. 20 Årsmelding 2014 Hovedkontor Tromsø Postboks 6156, 9291 Tromsø Besøksadresse: Nerstranda senter, 4 etg. Avdeling Harstad Postboks 95, 9481 Harstad Besøksadresse: Magnus gate 1 Tromsø Harstad Org.nr mva.

ADMINISTRASJONENS BERETNING ÅRSMELDING2008

ADMINISTRASJONENS BERETNING ÅRSMELDING2008 ADMINISTRASJONENS BERETNING ÅRSMELDING2008 ærlig talt reklame 200 kolleger ønsker Tromsø velkommen inn i kjeden GARANTI Eiendomsmegling fester grepet. Nå er vi 45 veldrevne megleravdelinger med dyktige

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag en enkel og bedre hverdag 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2013 Vi seiler i medvind. 2013 har vært et godt år for SOBBL. Nå heiser vi seilet igjen,

Detaljer

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper Årsrapport 2011 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS 10 Årsrapport/2010 Kristiansand Næringsselskap AS lillesand næringsarealer AS Årsrapport 2010 2 3 05 Selskapsoversikt 09 Knas Styrets beretning 2010 LINA Styrets beretning 2010 10 26 Knas Regnskap 2010

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 as ing. gunnar m. backe 1 2 3 4 Forsiden: Torshovdalen 1. 1 4: Christinedal CHRISTINEDAL Byggherre: Christinedal bolig AS, et selskap i Schage Eiendom AS Arkitekt:

Detaljer

Sektor Gruppen. Årsrapport

Sektor Gruppen. Årsrapport Sektor Gruppen Årsrapport 2011 B Sektor Gruppen årsrapport 2011 / styrets beretning Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet... 3 Utvikler varige verdier... 4 Butikkmiks og tilgjengelighet

Detaljer

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern Årsrapport 2013 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014 69. driftsår

Årsmelding og regnskap 2014 69. driftsår Innhold Årsmøtet... 4 Styrets beretning... 5 Lagets organer... 6 Medlemssparing og medlemmer... 7 Lagets drift... 7 Sluttord... 8 Resultatregnskap for Coop Hamarvik 2014... 9 Balanse for Coop Hamarvik

Detaljer

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsberetning 2011 Virksomheten Norsk Luftambulanse AS ble stiftet i 1977 og er et heleid datterselskap av

Detaljer

våle Bygg AS Årsrapport 2013

våle Bygg AS Årsrapport 2013 våle Bygg AS Årsrapport 2013 Jarlsø, sommeren 2013 våle bygg as Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Bolig 90 Nygårdveien Montør i stillas, Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Jarlsø trinn 3 Signalbygget Byggherre:

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling 1 Årsrapport 2011 1 2 Styrets årsberetning Styrets arbeid Arbeidsmiljø og personal Likestilling Fremtidig utvikling Redegjørelse for årsregnskapet Finansiell risiko og risikostyring Disponering Grunneierfond

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

forny AS Årsrapport 2013

forny AS Årsrapport 2013 forny AS Årsrapport 2013 forny AS Paviljong, Fornebuveien 7-13. Miljø: BREEAM NOR-sertifiseres Opprinnelsesår: 1994. 1998 og 2001 Areal: 9.000 kvm kontor + 5000 kvm kjeller Byggekost: Ca 100 MNOK INVESTERE

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen Eiendom AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom er et familieeid konsern som eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baktikum. Eiendomsmassen

Detaljer

Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Torshovdalen 2, leiligheter og barnehage i front. Forsiden: Sofienberg ungdomsskole, mellombygg. (Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien) Torshovdalen

Detaljer

1 Baneservice regnskap 2008

1 Baneservice regnskap 2008 1 Baneservice regnskap 2008 Baneservice AS Regnskap 2008 Nøkkeltall 2008 Beløp i millioner kroner 2008 2007 2006 Omsetning 581,1 470,5 495,2 Resultat før skatt -45,3-2,9 8,9 Resultatgrad (%) -6,9 0,3 2,3

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 4,0 % 8,7 % 9,6 % Antall utsalgssteder

Detaljer

NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493

NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493 NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493 Årsberetning 2012 Virksomhetens art og hvor den drives Selskapets virksomhet er leting etter og utvikling av olje- og gassressurser. Selskapets hovedkontor

Detaljer

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3 ÅRSRAPPORT 2012 INNHOLD 4 Ledergruppen i LeasePlan Norge 5 Innledning 7 I form for fremtiden! Administrerende direktør har ordet 15 Styrets årsberetning 16 Organisasjon og miljø 17 Kommentarer til regnskapet

Detaljer

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Sammendrag av årets virksomhet 2007 vil inngå som et merkeår i bankens historie. Banken ble etablert i 2003 og har dermed lagt bak seg sitt femte regnskapsår, det

Detaljer

Årsrapport 2006. Mercell Holding, Karihaugveien 89, 1086 Oslo, 22 30 90 05, www.mercell.no MERCELL ÅRSRA P P O RT 2 0 0 6

Årsrapport 2006. Mercell Holding, Karihaugveien 89, 1086 Oslo, 22 30 90 05, www.mercell.no MERCELL ÅRSRA P P O RT 2 0 0 6 Årsrapport 2006 Mercell Holding, Karihaugveien 89, 1086 Oslo, 22 30 90 05, www.mercell.no MERCELL ÅRSRA P P O RT 2 0 0 6 Årsrapport 2006 2 MERCELL ÅRSRAPPORT 2006 Innhold Hendt i 2006 4 Kommentarer 6 Organisasjonskart

Detaljer

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP 1 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 2 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 Oslo, 2. april 2014 I styret for 3 Årsrapport 2013 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 4 Årsrapport 2013 REGNSKAPSPRINSIPPER

Detaljer

Det Norske Myntverket Årsrapport 2004

Det Norske Myntverket Årsrapport 2004 Det Norske Myntverket Årsrapport 2004 Innhold side 1 side 2 side 6 side 10 side 16 side 18 Rapport fra administrerende direktør Styrets årsberetning 2004 Regnskap Noter Revisors beretning Mynt- og medaljeproduksjon

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2005 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 178 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 2,8 % 4,0 % 8,7 % 9,6

Detaljer

Årsberetning og regnskap. Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS Store Norske Boliger AS Store Norske Gull AS

Årsberetning og regnskap. Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS Store Norske Boliger AS Store Norske Gull AS Årsberetning og regnskap Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS Store Norske Boliger AS Store Norske Gull AS 2006 Store Norske Spitsbergen Kulkompani Aktieselskap

Detaljer