ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR BAMBLE KOMMUNE PERIODEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR BAMBLE KOMMUNE PERIODEN 2012-2016"

Transkript

1 ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR BAMBLE KOMMUNE PERIODEN Vedtatt i kommunestyret i sak 64/12.

2 Alkoholpolitisk handlingsplan Side 2

3 Innhold 1. INNLEDNING LOVGRUNNLAGET OVERORDNET MÅLSETTING MED PLANEN BEVILLINGSPERIODEN SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER BEHANDLING AV SØKNAD OM SALGSBEVILLING... 9 A. HØRINGSINSTANSER... 9 B. KRITERIER VED VURDERING AV VANDEL:... 9 C. KRITERIER VED VURDERING AV VAREUTVALG D. KRITERIER VED VURDERING AV LOKALISERING E. SALGSTIDENE: F. VILKÅR: G. UTØVELSE AV BEVILLINGEN BEHANDLING AV SØKNAD OM SKJENKEBEVILLINGER A. HØRINGSINSTANSER B. KRITERIER VED VURDERING AV VANDEL: C. KRITERIER VED VURDERING AV LOKALISERING/ULIKE DRIFTSKONSEPT: D. ALKOHOLFRIE SONER: E. SKJENKE- OG ÅPNINGSTIDER: F. UTESERVERING: G. MUSIKK UTENDØRS: H. ALDERSGRENSEBESTEMMELSER: I. VILKÅR: UTØVELSE AV BEVILLINGEN: OVERDRAGELSE AV VIRKSOMHET AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER KONTROLLVIRKSOMHETEN BEHANDLING AV SAKER VEDR. INNDRAGNING AV BEVILLING REAKSJONER VED OVERTREDELSE BEVILLINGSGEBYRER DELEGASJONER KLAGEADGANG Alkoholpolitisk handlingsplan Side 3

4 Alkoholpolitisk handlingsplan Side 4

5 1. INNLEDNING Kommunene er gjennom «Lov om omsetning av alkoholholdige drikk mv.» pålagt å ha en alkoholpolitisk handlingsplan. Planen skal vedtas av kommunestyret innen året etter valget og gjelder for 4 år av gangen. Alkoholloven setter rammene for hvordan alkoholpolitikken skal styres og praktiseres. Kommunene er tillagt et betydelig ansvar og en stor frihet til å utforme den lokale alkoholpolitikken. Alkoholpolitisk handlingsplan inneholder Bamble kommunes retningslinjer, reaksjonsformer ved brudd på alkoholloven, samt kommunens reglement om åpningstider for salg- og skjenking. I tillegg inneholder planen sentrale forskrifter som gjelder salgs- og skjenkebevillinger. For øvrig vises det til Alkoholloven med tilhørende forskrifter. All innrammet tekst er hentet fra alkoholloven med forskrifter, og er ment som en veileder for leser. Viktige definisjoner: Alkoholdig drikk brukes som fellesbetegnelse på drikker som inneholder mer enn 2,5 volumprosent alkohol, likevel slik at aldersgrense-bestemmelsen i alkohollovens 1-5 også får anvendelse på drikk mellom 0,7 og 2,5 volumprosent alkohol. Med brennevin forstås drikk som inneholder tilvirket alkohol ublandet eller i blanding med andre produkter. Enhver drikk som inneholder 22 volumprosent alkohol eller mer, regnes som brennevin. Alkoholfri drikk: Drikk som inneholder under 0,7 volumprosent alkohol Alkoholsvak drikk: Drikk som inneholder mellom 0,7 og 2,5 volumprosent alkohol Alkoholholdig drikk: Gruppe 1: Drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol. Gruppe 2: Drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol Gruppe 3: Drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent alkohol. Alkoholpolitisk handlingsplan Side 5

6 2. LOVGRUNNLAGET Alkohollovens 1-7-d Kommunal alkoholpolitisk handlingsplan Kommunen skal utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Departementet kan gi forskrifter om innholdet av kommunal alkoholpolitisk handlingsplan Helhetlig ruspolitisk handlingsplan Helsedirektoratet anbefaler at kommunene utarbeider en helhetlig rusmiddelpolitisk handlingsplan, hvor alkoholpolitisk handlingsplan inngår. Bamble kommunestyre vedtok Rusmiddelpolitisk handlingsplan, del 1, , sak 82/10, og denne videreføres for perioden Del 2, alkoholpolitisk handlingsplan for Bamble kommune revideres hvert fjerde år. Skjer det vesentlige endringer i i alkoholloven og/eller sentrale bestemmelser/forskrifter i medhold av loven, kan det bli nødvendig å foreta endringer i planperioden. Det er særlig lagt vekt på følgende forhold ved utarbeidelse av planen: Overordnede målsettinger med alkoholpolitikken. Fremme forslag til konkrete tiltak. Bevillingspolitikken Delegasjonsbestemmelser. Reaksjonsmønster ved overtredelse av lover, forskrifter og kommunens reglement. 3. OVERORDNET MÅLSETTING MED PLANEN Alkohollovens 1-1 Lovens formål: Regulering av innførsel og omsetning av alkoholholdig drikk etter denne lov har som mål å begrense i størst mulig utstrekning de samfunnsmessige og individuelle skader som alkohol bruk kan innebære. Som et ledd i dette sikter loven på å begrense forbruk av alkohol holdige drikkevarer Salg og skjenking av alkohol kan medføre store konsekvenser for enkeltindivider, familier og kommunen. Det er derfor et mål for kommunen å ha seriøse restauranter, puber og spisesteder hvor det skjenkes alkohol. Det legges vekt på å utforme retningslinjer som er forutsigbare for bransjen, at de forplikter både kommunen og bransjen, og at de fører til likebehandling. Det skal legges vekt på å hindre økonomisk kriminalitet slik at kommunen kan bidra til å forebygge og begrense en uheldig utvikling i bransjen og at dette vil være et viktig virkemiddel for å skape rettferdige konkurranseforhold. Den som søker om å få bevilling skal oppleve at kommunens saksbehandling er i samsvar med forvaltningslovens regler for god, rask og korrekt saksbehandling. Administrasjonen skal legge grunnlaget for at de folkevalgtes vedtak i bevillingssaker blir formelt riktige. Alkoholpolitisk handlingsplan Side 6

7 I likhet med alkohollovens formålsparagraf er den overordnede målsetting med planen i størst mulig grad å begrense de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan innebære. I planperioden ønsker kommunen å unngå at forbruket av alkoholholdige drikkevarer øker. Med stadig mer liberal lovgivning og samtidig mer liberal holdning til alkoholbruk hos befolkningen generelt, må kommunen være villig til å vurdere å gjennomføre innstramninger på noen områder, dersom hovedmålsettingen skal oppnås. Tiltak som direkte eller indirekte har betydning for å begrense alkoholbruket blant unge har høy prioritet. Det vil alltid være en motsetning mellom næringsinteresser knyttet til salg og skjenking av alkoholholdige drikkevarer og en målsetting om reduksjon av alkoholforbruket blant enkelte grupper. Tiltak som reduserer alkoholforbruket vil derfor til en viss grad påregnes å ramme næringsvirksomhet. Næringspolitiske forhold hører med i en totalvurdering, men bør ikke få en styrende innflytelse dersom innbyggere og samfunnet for øvrig skal få tiltro til en alkoholpolitisk handlingsplan. Det er et felles ansvar mellom bevillingsmyndighet og bevillingshavere å opprettholde et trygt uteliv, og at alkoholomsetningen finner sted i samsvar med gjeldende lovverk og kommunale vedtak. Kommunen skal som bevillingsmyndighet forvalte alkoholloven på en rett måte og i samsvar med lovens formålsparagraf, den alkoholpolitiske handlingsplanen og eventuelt andre sentrale og lokale retningslinjer og forskrifter. Salg og skjenking av alkoholholdige drikkevarer i kommunen skal skje på en betryggende måte innenfor gjeldende regelverk. Dette forutsetter et samarbeid mellom kommunen som bevillingsmyndighet og bevillingshaverne. Et konkret tiltak som er satt i gang er gjennomføring av kurset Ansvarlig vertskap for ansatte ved skjenkestedene i Grenland. Kommunen er her med i et samarbeid med Borgestadklinikken og politiet. Hovedmålet med kurset er å forbygge voldsepisoder og oppnå forbedringer av drikkemiljøet gjennom å fremme ansvarsfull servering av alkohol. Kurs gjennomføres flere ganger i året. Kommunen som bevillingsmyndighet oppfordrer alle bevillingshavere til å la flest mulig av de ansatte få gjennomføre slike kurs. I samarbeid med Porsgrunn og Skien kommune planlegges det å gjennomføre et tilsvarende kursopplegg for forretninger som selger alkohol i gruppe 1 (alkoholholdig drikke med inntil 4,7 % alkohol). Eventuell oppstart av kurs i Ansvarlig salg forventes å komme i gang i løpet av høsten BEVILLINGSPERIODEN Bamble kommune har en bevillingsperiode for salg og skjenking av alkoholholdige drikkevarer på 4 år slik det blir gitt anledning til i alkohollovens 1-6. Enkeltsøknader som behandles i bevillingsperioden gis bevilling for en periode som varer frem til ny bevillingsperiode begynner. Inneværende bevillingsperioden løper i 4 år fra Alkoholpolitisk handlingsplan Side 7

8 5. SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER Felles for salgs- og skjenkebevillinger: Styrer og stedfortreder Det skal oppnevnes en styrer og en stedfortreder for en bevilling. Bare personer som har det daglige ansvaret for salget eller skjenkingen kan oppnevnes som styrer. Styreren må være over 20 år og ha uklanderlig vandel. Styreren har ansvaret for den faktiske utøvelsen av bevillingen og skal sørge for at virksomheten er slik organisert at det ikke skjer brudd på alkohollovgivningen i forbindelse med skjenkingen eller salget. Dette innebærer at styreren har ansvaret for at de ansatte har nødvendig kunnskap om regelverk, og at de overholder dette, for eksempel at det ikke skjenkes til åpenbart påvirkede personer eller mindreårige. Under styrers fravær påhviler styrers ansvar og plikter stedfortreder. Styrer og stedfortreder må ha dokumentert kunnskap om alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av denne. (jfr. alkoholforskriftens 5 1 om kunnskapsprøve) Bevillingshaver må straks søke om godkjenning av ny styrer og/eller stedfortreder hvis denne personen f.eks. slutter. Kunnskapsprøver Styrer og stedfortreder må ha dokumentert kunnskap om alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av den. Dette kravet er oppfylt ved bestått kunnskapsprøve. Skjenkebevilling Bestått prøve for skjenkebevilling skal dokumentere at kandidaten har kunnskaper om innholdet i bestemmelsene i alkohollovens kapittel 1, 4, 5, 7, 8 og 9 samt forskrifter gitt med hjemmel i disse kapitlene og at vedkommende har kjennskap til alkohollovens kapittel 2, 3, 6, og 10 samt forskrifter gitt i disse kapitlene. Salgsbevilling Bestått prøve for salgsbevilling skal dokumentere at kandidaten har kunnskaper om innholdet i bestemmelsene i alkohollovens kapittel 1, 3, 7, 8 og 9 samt hjemmel i disse kapitlene, og at vedkommende har kjennskap til alkohollovens kapittel 2, 4, 5, 6 og 10, samt forskrifter gtt med hjemmel i disse kapitlene. Serveringsbevilling Serveringsstedets styrer må ha bestått kunnskapsprøve etter Forskrift om etablererprøve for styrer av serveringsstedet, En skjenkebevilling kan ikke utøves før det er gitt en serverings bevilling etter Serveringslovens 3 Aldersgrense Aldersgrense for salg og skjenking av brennevin er 20 år og 18 år for annen alkoholholdig drikk, inkludert lettøl og lettvin. Aldersgrense gjelder både for gjester/kunder og betjening, jfr alkohollovens 1 5. Ansatte på salgs og skjenkesteder har ved tvil om alder rett og plikt til å kreve legitimasjon. Forbud mot utdeling av alkoholholdige drikk i markedsføringsøyemed Det er forbudt å dele ut alkoholholdig drikk til forbruker i markeds føringsøyemed. Reklameforbud Reklame for alkoholholdig drikk er forbudt. Forbudet gjelder også reklame for andre varer med samme merke eller kjennetegn som drikk som inneholder over 2,5 volumprosent alkohol. Slike varer må heller ikke inngå i reklame for andre varer eller tjenester. Forbud mot salg og skjenking av rusmiddelpåvirkede personer Alkoholpolitisk handlingsplan Side 8

9 Det er forbudt å selge eller skjenke alkoholholdig drikk til personer som er åpenbart påvirket av rusmidler, eller skjenke alkoholholdig drikk på en slik måte at vedkommende må antas å bli åpenbart påvirket. Forbud mot bruk av alkoholholdig drikk som gevinst eller premie Det er forbudt å auksjonere bort eller bruke alkoholholdig drikk som gevinst eller premie, og la dette skje. 6. BEHANDLING AV SØKNAD OM SALGSBEVILLING A. Høringsinstanser Alkohollovens 1-7 forutsetter at det skal innhentes uttalelse fra politiet og sosialtjenesten. I tillegg innhentes uttalelse fra skatte- og avgiftsmyndighetene. Gjelder det oppstart av helt ny virksomhet, kan det også foretas en miljøvurdering. I tillegg kan også bygningsmyndighetene, brann- og feiervesenet, samt arbeidstilsynet bli kontaktet. B. Kriterier ved vurdering av vandel: Alkohollovens 1-7a Kommunens skjønnsutøvelse ved behandling av søknad om salgs- eller skjenkebevilling: Ved vurdering av om bevilling bør gis, kan kommunen blant annet legge vekt på antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig. Det kan også legges vekt på om bevillingssøker og person som er nevnt i 1-7b første ledd er egnet til å ha salgs- eller skjenkebevilling. Alkohollovens 1-7b Krav til bevillingshaver og andre personer: Bevillingshaver og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål, samt skatte- og avgifts- og regnskapslovgivningen. Person som eier en vesentlig del av virksomheten eller av et selskap som driver virksom heten, som oppebærer en vesentlig del av dens avkastning eller som i kraft av sin stilling som leder har vesentlig innflytelse på den, vil alltid anes å ha vesentlig innflytelse på virksomheten. I vurdering av om en person har vesentlig innflytelse på virksomheten, kan det også tas hensyn til personens nærstående innflytelse på virksomheten. Med nærstående menes 1) ektefelle eller person som vedkommende bor sammen med i ekteskapslignende forhold 2) slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje, samt søsken 3) ektefelle til eller person som bor sammen med person som nevnt i nummer 2 i et ekteskapslignende forhold. Ved vurderingen av bevillingshavers og andre personers vandel etter første ledd kan det ikke tas hensyn til forhold som er eldre enn 10 år. Alkoholpolitisk handlingsplan Side 9

10 Ved vurderingen av søknad om bevilling legges betydelig vekt på mottatte uttalelser særlig i forhold til vandel, og om søker er egnet til å ha bevilling. Når det gjelder styrer og stedfortreder for styrer av salgsbevilling blir det også lagt vekt på at disse personene har uklanderlig vandel i forhold til alkoholloven og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål. Særlig om salg Salg eller utlevering av alkoholholdig drikk må ikke skje til personer som er åpenbart påvirket av rusmidler. De ansatte skal påse at det ikke drikkes alkohol i salgslokalet På salgssted for alkoholholdig drikk gruppe 1 skal slik drikk plasseres på en slik måte at den ikke kan forveksles med alkoholfri og alkoholsvak drikk. Forbud mot omsetning med rabatt Det er forbudt for innehavere av salgsbevilling å gi spesielle rabattilbud ved omsetning av alkoholholdig drikk. C. Kriterier ved vurdering av vareutvalg Søknad om bevilling vil bli vurdert etter følgende retningslinjer: Virksomheter som ønsker å drive øl- og mineralvannutsalg, der en vesentlig andel av omsetningen er drikkevarer, kan ikke påregne å få salgsbevilling dersom ikke åpningstiden er innenfor gjeldende salgstider for alkoholholdig drikk i gruppe 1. Øvrige virksomheter som ønsker å selge alkoholholdig drikk i gruppe 1 må ha et vareutvalg som tydelig gir inntrykk av at virksomheten er en dagligvareforretning. Det vil ikke bli gitt bevilling til bensinstasjoner og/eller kiosker. Begrepet kiosk har ikke noe enhetlig definert innhold. I den alkoholpolitiske handlingsplanen presiseres det derfor at kommunen vil måtte gjøre en helhetsvurdering av den enkelte virksomhet ved behandlingen av søknad om bevilling. D. Kriterier ved vurdering av lokalisering Når kommunen mottar søknad om salgsbevilling fra forretning, vil kommunen alltid vurdere lokaliseringen av det nye salgsstedet. Bevillingen gjelder for et bestemt lokale, der størrelsen på salgslokalene skal oppgis. Forretninger som har fått bevilling for salg må påse at de alkoholholdige drikkevarene ikke drikkes i forretningens lokaler. Alkoholpolitisk handlingsplan Side 10

11 E. Salgstidene: 3-7. Tidsinnskrenkninger for salg og utlevering av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol Salg og utlevering av alkoholholdig drikk gruppe 1 kan skje fra kl til kl På dager før søn- og helligdager skal salget opphøre kl Dette gjelder ikke dagen før Kristi Himmelfartsdag. Kommunestyret kan generelt for kommunen eller for det enkelte salgssted innskrenke eller utvide tiden for salg i forhold til det som følger av første ledd. Salg og utlevering av drikk som nevnt i første ledd er likevel forbudt etter kl på hverdager, og etter kl på dager før søn- og helligdager unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag. Det kan bestemmes at salg ikke skal finne sted til bestemte tider på dagen eller på bestemte ukedager. Salg og utlevering av drikk som nevnt i første ledd skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. og 17. mai, og på stemmedagene for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemning Med henvisning til alkohollovens 3-7, 2. ledd er salgstidene for alkoholholdig drikk i gruppe 1 i Bamble kommune slik: Lørdager og dager før helligdager til kl Hverdager og dag før Kristi Himmelfartsdag til kl Påske-, pinse-, jule- og nyttårsaften til kl I samsvar med alkohollovens 3-7, 1. ledd kan salg av alkoholholdig drikk i gruppe1 starte opp alle foran nevnte dager fra kl De dager det ikke kan selges alkohol i gruppe 1 fremgår av alkohollovens 3-7,3.ledd. F. Vilkår: Alkohollovens 3-2 åpner for at kommunen kan sette vilkår for bevillingen i samsvar med alminnelige forvaltningsrettslige regler. Forutsetningen for et lovlig vilkår er at det er begrunnet i alkoholpolitiske hensyn. 1. Alkoholholdig drikke skal ikke plasseres ved inngangsparti eller ved forretningens kasser. 2. Dersom kjøleskap/kjølereoler har reklame for eventuelle leverandører, skal alkoholholdige drikkevarer som krever bevilling ikke plasseres i disse. 3. Det skal være klare skiller ved plassering av brus og rusbrus og lett øl og øl. 4. Det skal foreligge dokumentasjon på at alle ansatte er registrert i arbeidstakerregisteret, har lovlige arbeidsavtaler samt at det er tegnet yrkesskadeforsikring for disse. 5. Det skal foreligge et internkontrollsystem iht. alkoholforskriftens bestemmelser innen 3 måneder etter at bevilling er gitt 6. Informasjonsmateriell for alder, legitimasjon og salgstider skal plasseres godt synlig i salgslokalet og ved kasseapparater.. Alkoholpolitisk handlingsplan Side 11

12 7. Det er en forutsetning at gjeldende lover og regelverk følges, omsetningsoppgaver innsendes, bevillingsavgiften, skatter og avgifter blir betalt innen forfall. Det må påregnes å bli vanskelig å få salgsbevilling dersom politiets uttalelse ikke er positiv. det foreligger negative uttalelser fra andre offentlige organer som kommunen kan eller skal innhente uttalelse fra - (f.eks. mattilsynet, skattemyndighetene, arbeidstilsynet, brannvesenet, sosialetaten mv.). vandelskravene i alkohollovens 1-7b ikke er oppfylt. bevillingssøker har overtrådt alkoholloven og eller andre bestemmelser som har sammenheng med alkohollovens formål i slikt omfang at det kan stilles spørsmål ved søkers egnethet. G. Utøvelse av bevillingen Alkohollovens 3-9 Utøvelse av bevillingen: Bevillingen skal utøves på en slik måte at de vilkår som er nevnt i bevillingsvedtaket, i denne lov og i bestemmelser gitt i medhold av denne, til enhver tid er oppfylt, og for øvrig på en forsvarlig måte. Bevillingen vil bli inndradd dersom omsetningsoppgave ikke leveres og/eller bevillingsgebyr ikke betales til rett tid. Bevillingshaver plikter uten ugrunnet opphold å melde fra til kommunen om endringer i virksomheten som er gitt bevilling. 7. BEHANDLING AV SØKNAD OM SKJENKEBEVILLINGER Skjenking Med skjenking forstås salg for drikking på stedet. Som skjenking regnes det også når bevillingshaver vet om at det drikkes i deler av hans hus som han har rådighet over, eller på andre steder i hans besittelse, eller på husets nærmeste tilliggelser. Særlig om skjenking Personer som er åpenbart beruset av rusmidler må ikke gis adgang til skjenkestedet. Dersom en person som er åpenbart påvirket av rusmidler befinner seg på skjenkestedet, har bevillingshaver plikt til å sørge for at vedkommende forlater stedet. Bevillinghaver har plikt til å sørge for at personer som trenger det, får nødvendig bistand. Det må ikke skjenkes alkoholholdig drikk til personer som er åpenbart påvirket av rusmidler, eller skjenkes på en slik måte at vedkommende må antas å bli åpenbart påvirket. Sitter flere personer sammen og en eller flere av dem er åpenbart påvirket av rusmidler, må det ikke serves alkoholholdig drikk til noen av dem før den eller de påvirkede er fjernet. Alkoholpolitisk handlingsplan Side 12

13 Det må påses at personer som ikke fyller aldersgrensekravene i alkohollovens 1-5 ikke drikker alkohol som skjenkes andre gjester. Det må påses at gjestene ikke nyter medbrakt alkoholholdig drikk, eller medtar alkoholholdig drikk når det forlater skjenkestedet. Brennevin kan bare skjenkes i mengder á 2 og 4 cl. Det gjelder ikke for servering av cocktails. Den som har bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk, plikter også å føre et rimelig utvalg av alkoholfrie og/eller alkoholsvake drikker, og som må regnes som en naturlig erstatning for alkoholholdig drikk. Alkoholfrie og alkoholsvake drikker skal oppføres på skjenkekart og andre prislister. Når halvflasker er i handelen, plikter skjenkestedet å føre et rimelig utvalg av slike. Alminnelig skjenkebevilling kan inkludere selvservering fra kjøleskap på hotellrom. Det må påses at alkoholholdig og alkoholsvak drikk ikke er tilgjengelig for mindreårige. Opphør av konsum Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens utløp. Bevillingshaver har ansvar for å sørge for at det ikke drikkes alkoholholdig drikk etter dette tidspunktet. A. Høringsinstanser Alkohollovens 1-7 forutsetter at det skal innhentes uttalelse fra politiet og sosialtjenesten. I tillegg innhentes uttalelse fra skatte- og avgiftsmyndighetene. Gjelder det oppstart av helt ny virksomhet, kan det også foretas en miljøvurdering. I tillegg kan også bygningsmyndighetene, brann- og feiervesenet, samt arbeidstilsynet bli kontaktet. B. Kriterier ved vurdering av vandel: Alkohollovens 1-7a Kommunens skjønnsutøvelse ved behandling av søknad om salgs- eller skjenkebevilling: Ved vurdering av om bevilling bør gis, kan kommunen blant annet legge vekt på antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig. Det kan også legges vekt på om bevillingssøker og person som er nevnt i 1-7b første ledd er egnet til å ha salgs- eller skjenkebevilling. Alkohollovens 1-7b Krav til bevillingshaver og andre personer: Bevillingshaver og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål, samt skatte- og avgifts- og regnskapslovgivningen. Person som eier en vesentlig del av virksomheten eller av et selskap som driver virksomheten, som oppebærer en vesentlig del av dens avkastning eller som i kraft av sin stilling som leder har vesentlig innflytelse på den, vil alltid anes å ha vesentlig innflytelse på virksomheten. I vurdering av om en person har vesentlig innflytelse på virksomheten, kan det også tas hensyn til personens nærstående innflytelse på virksomheten. Med nærstående menes 1) ektefelle eller person som vedkommende bor sammen med i ekteskaps lignende forhold 2) slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje, samt søsken Alkoholpolitisk handlingsplan Side 13

14 3) ektefelle til eller person som bor sammen med person som nevnt i nummer 2 i et ekteskapslignende forhold. Ved vurderingen av bevillingshavers og andre personers vandel etter første ledd kan det ikke tas hensyn til forhold som er eldre enn 10 år. Ved vurderingen av søknad om bevilling legges betydelig vekt på mottatte uttalelser, særlig i forhold til vandel og om søker er egnet til å ha bevilling. Når det gjelder styrer og stedfortreder for styrer av skjenkebevilling blir det også lagt vekt på at disse personene har uklanderlig vandel i forhold til alkoholloven og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål. C. Kriterier ved vurdering av lokalisering/ulike driftskonsept: Ved vurdering av søknader om bevilling, vil det for ulike type skjenkesteder bli lagt vekt på lokalenes beliggenhet, størrelse, beskaffenhet og egnethet, samt målgruppen for virksomheten. Det vil også bli tatt hensyn til lokalmiljøet og eventuell erfaring med tidligere driftsform, samt trafikale og/eller ordensmessige problemer. Selv om kommunen har vedtatt ikke å sette tak på antall bevillinger, et det et mål å begrense antall nyetableringer. Spesielt gjelder det skjenkesteder der alkoholholdige drikkevarer utgjør den vesentligste omsetningsvaren. Det vil si skjenkesteder som drives og markedsføres som puber, diskotek og restauranter med dans. Det er i og ved denne type virksomheter det som oftest oppstår voldsepisoder, ordensforstyrrelser og andre uønskede situasjoner. Nyetableringer skal derfor som hovedregel presentere et reelt konsept som viser hvordan virksomheten skal markedsføres og drives, slik at det i bevillingsvedtaket kan beskrives hva slags type virksomhet kommunen gir bevilling til. Endring av driftskonsept kan medføre bortfall av bevilling. D. Alkoholfrie soner: Det kan ikke påregnes at alminnelig skjenkebevilling blir gitt når det gjelder Kiosker og gatekjøkken. Virksomheter som drives og markedsføres som noe annet enn serveringssted. (F. eks frisørsalong, hagesenter) Virksomheter som har stripping og lignende som en del av underholdningstilbudet. Virksomheter/steder som er rettet mot idretts- og fritidsarrangementer for barn og unge. Idrettsanlegg og kulturanlegg. Unntak kan være gjenstand for vurdering for avskjermet område og bare i tilknytning til matservering. Serveringssteder i umiddelbar nærhet av skoler og barnehager. Oppstart av virksomhet i typiske boligområder som ikke inngår i sentrumsdelen av området. Til steder hvor handel med varer og tjenester foregår eller til serveringssteder i butikksentra. Alkoholpolitisk handlingsplan Side 14

15 Unntak kan være gjenstand for vurdering for serveringsstedet med en beliggenhet og/eller åpningstid som fører til at driften er klart skilt fra butikkdriften. Arrangementer der en stor del av målgruppen er barn og unge under 18 år. E. Skjenke- og åpningstider: Åpningstid fredag, lørdag og alle dager før helligdager til kl Skjenking avsluttes seinest kl Åpningstid øvrige dager til kl Skjenking skal da avsluttes seinest kl Serveringssteder kan holdes åpent fra kl (Serveringslovens 15, 1. ledd). Dag før 1. og 17. mai behandles på samme måte som dag før helligdag. Skjenking av alkoholholdig drikke kan med henvisning til alkohollovens 4-4 starte opp kl når det gjelder alkoholholdig drikke i gruppe 1 og 2. Skjenking av alkoholholdig drikke i gruppe 3 kan ikke starte opp før kl F. Uteservering: Skjenkesteder som har bevilling for skjenking av alkoholholdige drikkevarer på nærmere avgrenset område utendørs, kan skjenke de typer drikkevarer som bevillingen omfatter også på det utendørs skjenkeområde. Det er ikke anledning til å skjenke brennevin fra barer/disker utendørs. G. Musikk utendørs: Av hensyn til beboere nær restauranter og serveringssteder skal virksomhetens musikk utendørs opphøre seinest kl alle dager. Unntak kan bli vurdert i i forbindelse med spesielle arrangementer etter søknad til kommunen. Arrangementene må som hovedregel være av en slik størrelse og omfang at de omfatter mer enn et skjenkested. Vedtak om å gjøre eventuelle unntak i forbindelse med spesielle arrangement avgjøres av rådmannen. Det vises for øvrig til Politivedtektene for Bamble kommune kap. I Alminnelige bestemmelser 1,2,3 og 4. H. Aldersgrensebestemmelser: Alkohollovens 1-5 Aldersgrense: Salg, skjenking eller utlevering av brennevin må ikke skje til noen som er under 20 år. Salg, skjenking eller utlevering av annen alkoholholdig drikk må ikke skje til noen som er under 18 år. Alkoholpolitisk handlingsplan Side 15

16 Følgende kriterier skal gjelde i Bamble kommune: Bevilling for alkoholholdig drikke i gruppe 1 og 2 gis til serveringssteder med 18 års aldersgrense og kafeer. Bevilling for alkoholholdig drikke i gr. 1,2 og 3 gis til serveringssteder med 20 års aldersgrense, restauranter og til sluttede selskaper. I. Vilkår: For skjenkebevillinger i Bamble kommune gjelder følgende vilkår: 1. Bevillingshaver må følge de til enhver tid gjeldende skjenke- og åpningstider for serveringssteder i kommunen. 2. Styrer og stedfortreder for styrer må ha kurs i Ansvarlig vertskap når skjenkestedet har alminnelig skjenkebevilling. 3. Skjenkearealet defineres/tegnes inn på tegninger/kart over skjenkestedet. 4. Skjenkeområdet ute må markeres med gjerde eller trekk på minst 1 meter. 5. Det må foreligge dokumentasjon på at alle ansatte er registrert i arbeidstakerregisteret og har lovlige arbeidskontrakter, samt at det er tegnet yrkesskadeforsikring for disse. 6. Det skal foreligge et internkontrollsystem som ivaretar bestemmelsene i forskrift om helse, miljø og sikkerhet (internkontrollforskriften) samt internkontrollsystem i henhold til Alkohollovens forskrifter kap.8, gjort gjeldene fra innen 3 måneder etter at bevilling er gitt. Internkontrollsystemet 7. All musikk utendørs skal være avsluttet kl Det vises forøvrig til Politivedtektene for Bamble kommune kap. I Alminnelig bestemmelser 1,2,3 og Den enkelte bevillingshaver skal påse at stedet holder og markedsfører et skikkelig utvalg av alkoholfrie og alkoholsvake alternativ utenom mineralvann, jfr. alkohollovens Utarbeide branninstruks (maks antall personer i lokalene) (Punktet utarbeides av kommunens branningeniør i henhold til lovverket) 11. Det skal til enhver tid foreligge godkjenning fra Mattilsynet. 12. Omsetningsoppgaver innsendes og skjenkegebyr betales innen fristen. 13. Bevillingshaver plikter uten ugrunnet opphold å melde fra til kommunen om endringer i virksomheten som er gitt bevilling. 14. Vakter og annen betjening som har kontrolloppgaver og/eller betjener virksomhetens gjester i skjenkelokalene eller utendørs skjenkeområde skal bære skilt eller arbeidsantrekk slik at virksomhetens ansatte skiller seg ut fra gjestene på stedet. 15. Med henvisning til alkohollovens krav til vandel vil inndragning av bevilling bli vurdert dersom vilkårene i 1-7b ikke lenger er oppfylt eller bevillingshaver ikke oppfyller sine forpliktelser etter alkoholloven eller bestemmelser gitt i medhold av denne. 16. Gevinstautomater skal ikke kombineres med alkoholkonsum. Av den grunn gis det ikke skjenkebevilling der en del av driftskonseptet er oppstilling av gevinstautomater. 17. Det kan stilles krav om at visse typer virksomheter har dørvakter. Bevillingshaver må etterkomme de pålegg som gis av politiet i den forbindelse. 18. Kommunen som bevillingsmyndighet vil ikke akseptere at bevillingshaver gir kreditt ved skjenking av alkoholholdig drikk. 19. Alkohol i gruppe 3 skal ikke skjenkes fra barer/disker utendørs, jfr. Pkt F i planen. Alkoholpolitisk handlingsplan Side 16

17 20. Virksomheter som har skjenkebevilling kan ikke markedsføre og gjennomføre arrangementer som rettes mot ungdom under 18 år, så sant ikke skjenkingen opphører i forbindelse med arrangementet. Tilsvarende kan arrangementer rettet mot personer under 20 år ikke gjennomføres med mindre skjenking av alkohol i klasse 3 opphører i forbindelse med arrangementet. Overgang til sommer- og vintertid Når klokken stilles ved overgangen til sommer- og vintertid oppstår spørsmålet om hvordan skjenketiden skal tilpasses den nye tiden. Utgangspunktet er at rett til skjenking følger realtiden, jfr at skjenketidsbestemmelsene angir et bestemt klokkeslett og ikke antall timer. Ved overgang til sommertid stilles klokken frem fra kl. 02:00 til kl. 03:00. Skjenkesteder som i henhold til bevillingen har skjenke tid til kl. 02:00 eller senere, må stengeskjenkingen på det tidspunktet klokken stilles frem, dvs. kl. 02:00. Klokken er da 03:00 etter ny tid. Ved overgang til vintertid stilles klokken tilbake fra kl. 03:00 til kl. 02:00. I henhold til maksimal tidene vil skjenketiden til alle skjenketider ha utløpt kl (når klokken blir første gang den natten), og den utvides derfor ikke med en ekstra time. Internkontroll For å sikre at krav fastsatt i eller i medhold av alkoholloven overholdes, jf. alkoholloven 1-1, skal innehavere av salgs- og skjenkebevillinger føre internkontroll med den virksomhet som drives i henhold til bevillingen, alkoholloven og bestemmelser fastsatt i medhold av alkoholloven. Internkontroll betyr systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i bevillingen, alkoholloven og i bestemmelser fastsatt i medhold av alkoholloven. Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold og ha det omfang som er nødvendig for å overholde krav i bevillingen, alkoholloven og bestemmelser fastsatt i medhold av alkoholloven. Internkontrollen skal dokumenteres i den form og i det omfang som er nødvendig på bakgrunn av virksom hetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold. Dokumentasjonen skal til enhver tid være oppdatert og tilgjengelig for kontrollmyndigheten. Internkontrollen innebærer at den/de ansvarlige for virksomheten skal 1. ha oversikt over krav i bevillingen, alkohol loven og bestemmelser fastsatt i medhold av alkoholloven som gjelder for virksomheten, 2. sørge for at ansatte i virksomheten har tilstrekkelige kunnskaper og kompetanse til å overholde kravene til virksomheten, herunder kravene til internkontroll, 3. ha oversikt over hvordan virksomheten er organisert og hvordan oppgaver og ansvar er fordelt, 4. ha rutiner for å sikre overholdelse av krav i bevillingen, alkoholloven og bestemmelser fastsatt i medhold av alkoholloven som gjelder for virksomheten, 5. ha rutiner for å forebygge, avdekke og rette opp avvik, 6. foreta systematisk og regelmessig gjennomgang av internkontrollen. 8. UTØVELSE AV BEVILLINGEN: Alkohollovens 3-9 Utøvelse av bevillingen: Alkoholpolitisk handlingsplan Side 17

18 Bevillingen skal utøves på en slik måte at de vilkår som er nevnt i bevillingsvedtaket, i denne lov og i bestemmelser gitt i medhold av denne, til enhver tid er oppfylt, og for øvrig på en forsvarlig måte. Søknad om skjenkebevilling fra charterbåter. Charterbåter må søke om bevilling i de kommuner der virksomheten drives fra. Charterbåter som søker om skjenkebevilling i Bamble vil normalt bare få bevilling for skjenking til deltakere i sluttet selskap. Søknad om alminnelig bevilling må spesielt begrunnes. Uttalelser fra offentlige myndigheter blir innhentet som for øvrige søknader om skjenkebevilling., inklusive vandelsvurdering Charterbåter kan skjenke til passasjerer om bord. Ved anløpssteder underveis må det ikke skjenkes til personer som ikke følger båten. Ved endestasjon må ingen skjenking foregå. Spesielle vilkår som gjelder for skjenkebevilling til charterbåter vil fremgå av bevillingsvedtaket. Charterbåter som er hjemmehørende i andre kommuner kan få tildelt bevilling i Bamble kommune etter søknad. De skjenke- og åpningstider som gjelder for serveringssteder gjelder også for charterbåter. 9. OVERDRAGELSE AV VIRKSOMHET Gjelder for både salgs- og skjenkebevillinger. Alkohollovens 1-10 Overdragelse Bevillingen faller bort ved overdragelse av virksomheten. Det samme gjelder ved overdragelse av alle eller en dominerende andel av aksjene eller andelene i et selskap som eier slik virksomhet. Virksomheten kan likevel fortsette på den tidligere bevilling i inntil tre måneder, så fremt bevillingsmyndigheten er underrettet om dette og det søkes om ny bevilling uten ugrunnet opphold, og senest innen 30 dager, etter overdragelsen. Dersom søknad om ny bevilling ikke er endelig avgjort av kommunen innen tre måneder, kan kommunen gi tillatelse til at det drives videre på den tidligere bevilling i inntil ytterligere en måned. Alkoholholdig drikk som inngår i varebeholdningen, kan overdras sammen med virksomheten etter forskrifter gitt av departementet. Vilkår: Kommunen vil kreve at det fremlegges kopi av den overdragelseskontrakt som er inngått mellom partene. Dette for å få dokumentasjon på at en reell overdragelse av virksomhet har funnet sted. 10. AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER Privatpersoner som låner eller leier et lokale for en bestemt anledning til sluttet selskap kan servere alkoholholdige drikkevarer i disse lokalene uten skjenkebevilling, dersom skjenkingen skjer uten vederlag. Alkoholpolitisk handlingsplan Side 18

19 Juridiske selskap og andre juridiske personer kan ikke servere alkoholholdige drikkevarer i slike lokaler uten skjenkebevilling. Det samme gjelder dersom privatpersoner skjenker alkoholholdige drikkevarer i slike lokaler mot vederlag. Alle som har behov for skjenkebevilling for en enkelt anledning kan søke om slik bevilling. Det kan søkes om to ulike typer skjenkebevilling slik: Med henvisning til alkohollovens 4-5 kan kommunen gi bevilling som blir utøvd på et sted som godkjennes for en enkelt anledning og for skjenking til deltakere i sluttet selskap. Med henvisning til alkoholloven 1-6, 3. ledd, kan det gis alminnelig bevilling for skjenking av øl og annen alkoholholdig drikk for en enkelt bestemt anledning. Eget søknadsskjema skal benyttes for søknad om skjenking i sluttet selskap eller for enkelt anledning. Skjenke- og åpningstider som gjelder for serveringssteder, gjelder også ved enkelte anledninger. Det er ikke satt tak på ordinære og ambulerende skjenkebevillinger i Bamble kommune. Lag og foreninger som søker alminnelig skjenkebevilling for arrangementer kan få dette inntil 3 ganger samlet. Bevillingsgebyr for ambulerende skjenkebevilling til sluttet selskap og alminnelig skjenkebevilling for en enkelt anledning er samordnet med Skien og Porsgrunn. Dette er det redegjort for under pkt. 14 i planen. Bevillingshaver er ansvarlig for at skjenking av alkoholholdig drikk foregår på en slik måte at reglene i gjeldende lov og forskrift overholdes, og at alkoholpolitiske hensyn ivaretas. Bevillingshaver må først og fremst påse at det ikke skjenkes alkoholholdig drikk til person under 18 år og/eller synlig berusede personer, og at det ikke skjenkes ut over fastsatt skjenketid. Disse bestemmelser gjelder: Skjenking eller utlevering av brennevin til personer under 20 år og skjenking eller utlevering til person under 18 år av alkoholholdig drikk, inkludert lettøl og lettvin, må ikke skje. De samme aldersgrensene gjelder for den som skjenker alkoholholdig drikk. Alkoholholdig drikk må ikke skjenkes til åpenbart beruset person eller på en slik måte at en gjest må antas å bli åpenbart beruset. Det må påses at gjester ikke nyter medbrakt alkoholvare, og at de ikke tar med seg alkoholvarer når de forlater skjenkelokalet. Bevillingshaver plikter å ha kontroll med all bruk av alkohol i det arrangement bevillingen gjelder for. 11. KONTROLLVIRKSOMHETEN Kontrollen med kommunale bevillinger er tillagt kommunen. Med henvisning til forskrift gitt av Sosial- og helsedepartementet er kommunen ikke lenger pålagt å ha kontrollutvalg. Det Alkoholpolitisk handlingsplan Side 19

20 interkommunale kontrollutvalg for alkoholsaker sin funksjon som koordinerende organ for utøvelse av skjenkekontroll videreføres. Utvalget sin funksjon som innstillende myndighet i forhold til brudd på alkohollovens bestemmelser videreføres ikke. Bamble kommune og Porsgrunn kommune gjennomførte i 2009 og 2010 et kontrollprosjekt i samarbeid med Helsedirektoratet. Prosjektrapporten som avsluttet prosjektet ble behandlet av formannskapet i møte sak nr. 12/11. Ved behandling av denne sak ga formannskapet sin tilslutning til at kommunen skulle ta større ansvar for gjennomføring av kontrollvirksomheten. Dette vil i planperioden bli løst slik: Kommunene Bamble og Porsgrunn inngår oppdragsavtaler med et antall personer som gjennomfører salgs- og skjenkekontroller i Porsgrunn og Bamble kommuner. Bamble og Porsgrunn kommuner samarbeider med andre kommuner i Grenland, samt Larvik kommune når det gjelder kontrollvirksomheten, slik at kommunene kan kjøpe tjenester av hverandre når det gjelder salgs- og skjenkekontroller. Det vil fokuseres mer på kvaliteten på kontrollene framfor antall. Kontrollører skal gjennomføre opplæring før kontroller foretas. Rapportskriving skal ha et særskilt fokus. Opplæringen avsluttes med kunnskapsprøver i alkoholloven for å kvalitetssikre tilstrekkelig kompetanse om alkoholloven m/forskrifter. Kapittel 9. Kontroll med salgs- og skjenkebevillinger 9-1. Kommunen har ansvar for kontroll med utøvelsen av kommunal bevilling til skjenking av alkoholholdig drikk, salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1 og statlig bevilling etter alkoholloven 5-3 første ledd, herunder for kontroll med føring av internkontroll etter kapittel 8 i forskriften her Kommunen skal gi nødvendig råd og veiledning til bevillingshaver, styrer og stedfortreder, slik at omsetningen av alkohol kan skje i samsvar med regelverket, og på en slik måte at alkohol politiske og sosiale hensyn ivaretas Kommunen er ansvarlig for at de som skal foreta kontroll ved salgs- og skjenke stedene (kontrollørene) får den nødvendige opplæring for å kunne ivareta sine oppgaver Kontrollen skal særlig omfatte salgs- og skjenketidene, aldersgrensebestemmelsene, og at det ikke selges eller skjenkes til personer som er åpenbart påvirket av rusmidler. Kommunen skal sikre at kontrollen til enhver tid er rettet mot de forhold som synes hensiktsmessige etter en vurdering av de lokale forhold. 9-5 Kontrollen av salgs- og skjenkesteder kan foregå åpent eller anonymt. Etter utført kontroll skal kontrolløren alltid presentere seg for stedets ansvarshavende og muntlig redegjøre for sitt inntrykk av stedet Skriftlig rapport sendes snarest mulig - og innen en uke - til salgs- eller skjenkestedet med adgang for bevillingshaveren til å uttale seg innen to uker. Rapportene sendes bevillingsmyndigheten. Rapporter fra steder med statlig bevilling skal sendes via kommunal bevillingsmyndighet. Salgs- eller skjenkestedets uttalelse til rapporten skal følge med Salgs- og skjenkestedene skal kontrolleres så ofte som behovet tilsier. Hvert sted skal kontrolleres minst en gang årlig. Kommunen skal årlig utføre minst tre ganger så mange kontroller som de har salgs- og skjenkesteder Innenfor rammen av denne forskrift kan kommunen fastsette nærmere retningslinjer for utøvelsen av kontrollen med salgs- og skjenkestedene. Alkoholpolitisk handlingsplan Side 20

21 12. BEHANDLING AV SAKER VEDR. INNDRAGNING AV BEVILLING Alkoholloven 1-8 Inndragning av salgs- og skjenkebevillinger: Kommunestyret kan i bevillingsperioden inndra en bevilling for resten av bevillingsperioden, eller for en kortere tid dersom vilkårene i 1-7b ikke lenger er oppfylt, eller dersom bevillingshaver ikke oppfyller sine forpliktelser etter denne loven eller bestemmelser gitt i medhold av denne. Det samme gjelder ved overtredelser av bestemmelser gitt i eller i medhold av annen lovgivning når bestemmelsene har sammenheng med denne lovs formål. Ved vurdering av om bevillingen bør inndras, og for hvor lenge, kan det blant annet legges vekt på type overtredelse, overtredelsens grovhet, om bevillingshaveren kan klandres for overtredelsen og hva som er gjort for å rette opp forholdet. Det kan også legges vekt på tidligere praktisering av bevillingen. En bevilling kan også inndras dersom det skjer gjentatt narkotikaomsetning på skjenkestedet, eller dersom det ved skjenkestedet skjer gjentatt diskriminering av grunner som nevnt i straffeloven 349a. En bevilling kan inndras dersom den ikke er benyttet i løpet av det siste året. Departementet gir forskrifter om avgrensning og utfylling av inndragningsadgangen etter dette ledd. Som det fremgår av pkt. 15, delegasjoner, skal vedtak om eventuelt å inndra en salgs- eller skjenkebevilling fattes av formannskapet etter forutgående behandling av rådmann. Aktuelle situasjoner der bevilling kan bli inndratt for en kortere eller lengre periode er: Manglende innlevering av oppgave vedr. omsetning av alkoholholdig drikk. Ikke innbetalt bevillingsgebyr. Brudd på alkoholloven og forskriftenes kapittel 1 Skjenking av alkoholholdig drikk. kapittel 4 Salg av øl og annen drikk med lavere alkoholinnhold enn 4,76 volumprosent. kapittel 9 Reklameforbudet. Brudd på vandelskravet, jfr. alkohollovens 1-7b. Brudd på vilkår som ble gitt i forbindelse tildeling av bevilling. Brudd på salgs-, skjenke og åpningstider som til enhver tid gjelder. Eventuelle andre brudd på alkoholloven og bestemmelser som er gitt i eller i medhold av annen lovgivning når bestemmelsene har sammenheng med alkohollovens formål. Godkjenning fra brann- og feievesenet mangler. Gjentatt narkotikaomsetning på stedet, jfr. alkohollovens 1-8, 3. ledd. Bevilling som ikke er benyttet i mer enn et år, jfr. alkohollovens 1-8, 4. ledd. Før spørsmål om inndragning av bevillingen blir framlagt for formannskapet, vil søker bli tilskrevet og underrettet om hvilke forhold som ligger til grunn for at inndragning av bevillingen kan være aktuelt. Bevillingshaver gis anledning til å fremlegge sitt syn på saken innen en gitt frist. Hvis forslag om inndragning av bevillingen, blir saksutredning utarbeidet av rådmannen og sendt bevillingshaver i god tid før saken skal avgjøres av formannskapet. Dersom vedtak om inndragning påklages, avgjør rådmannen i samråd med ordføreren om vedtaket skal gis oppsettende virkning inntil klagen er behandlet. Klagen behandles av formannskapet før den avgjøres av fylkesmannen, jfr. alkohollovens 1-16 og etterfølgende pkt. 14 i planen. Alkoholpolitisk handlingsplan Side 21

22 13. REAKSJONER VED OVERTREDELSE Veiledende reaksjonsmønster ved overtredelse av Alkoholloven Bevillingsvilkår Forskrift til alkoholloven Andre kommunale forskrifter/retningslinjer/vedtak 1. Generelt er bevillingshaver ansvarlig for at salg og skjenking av alkoholholdig drikk foregår på en slik måte at skadevirkningene begrenses og alkoholpolitiske og sosiale hensyn ivaretas på best mulig måte. (Jfr. alkohollovens 1-1) 2. Ved brudd på de generelle forutsetninger i pkt. 1 eller ved brudd på lov og/eller forskrifter og/eller vilkår knyttet til bevillingen sendes en skriftlig advarsel med henvisning til kontrollrapporten. Ved eventuelle gjentatte brudd, vurderes bevillingen inndratt for en periode på 1-3 uker.. Hvis det etter en eventuell inndragning av bevillingen oppdages nye overtredelser, inndras bevillingen for ytterligere 3 uker Ved ytterligere overtredelser kan bevillingen inndras for resten av perioden. Ny bevilling kan ikke påregnes. 3. Ved overtredelse av bestemmelser gitt i Serveringsloven eller Arbeidsmiljøloven vurderes reaksjoner som nevnt under pkt. 2. Det samme gjelder overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av andre lover, når bestemmelsene har sammenheng med alkohollovens formål. 4. Ved grove overtredelser (f. eks. salg/skjenking til mindreårige, til åpenbart berusede personer eller salg/skjenking etter salgs-/skjenketidens slutt), vil inndragning av bevilling kunne skje for et tidsrom på 1-3 uker uten forutgående advarsel. Hvis det etter en eventuell inndragning av bevillingen oppdages nye grove over-tredelser inndras bevillingen for inntil 3 uker mer enn tidligere inndragningsperiode. Ved ytterligere overtredelser kan bevillingen inndras for resten av perioden. Ny bevilling kan ikke påregnes. 5. Manglende innsendelse av revisorbekreftet omsetningsoppgave og manglende betaling av bevillingsgebyr fører til at formannskapet eller den formannskapet bemyndiger, kan inndra bevillingen inntil omsetningsoppgaven er innsendt og/eller gebyret betalt. 6. Bevillingshaver og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål, samt skatte- og avgifts- og regnskapslovgivningen. Vesentlige brudd på skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen vil bevillingen kunne inndras for en periode fra 1 uke og til et tidsrom som omfatter hele bevillingsperioden, avhengig av type overtredelse og overtredelsens grovhet. Bevillingshaver skal gis skriftlig varsel før bevillingen inndras jf. forvaltningslovens bestemmelser. 7. Spørsmål om inndragning av bevilling avgjøres av formannskapet som det politiske organ kommunen har delegert avgjørelsen til. 14. BEVILLINGSGEBYRER Alkoholpolitisk handlingsplan Side 22

23 Alkoholloven 7-1 Bevillingsgebyret: For bevilling til salg av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol og til skjenking av alkoholholdig drikk skal det betales et årlig bevillingsgebyr som beregnes i forhold til forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk. Departementet gir forskrifter om gebyrsatser og innbetaling av gebyret. For bevilling som gjelder skjenking ved en enkelt bestemt anledning og ambulerende bevilling, kan departementet bestemme særskilt gebyrsats. Bevillingsmyndigheten fastsetter gebyret. Forskrift av 8. juni 2005 kap. 6:Bevillingsgebyr på kommunal salgsbevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1 og kommunal og statlig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk fastsettes for ett kalenderår om gangen for hver enkelt bevilling på grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk. Alle som får salgs- eller skjenkebevillinger skal betale et bevillingsgebyr, som må betales innen de frister som kommunen bestemmer. Bevillingshavere skal på nyåret hvert år sende inn oppgave over forventet omsatt mengde alkoholholdig drikke for kommende år, samt faktisk omsatt mengde alkoholholdig drikke for året før. Gjeldende gebyrsatser, som gjelder f.o.m , fremgår av departementets forskrift 6-2, som lyder slik: Gebyret skal betales etter følgende satser : Salg: kr 0,19 pr vareliter alkoholholdig drikk i gruppe 1. Skjenking: kr 0,40 pr vareliter alkoholholdig drikk i gruppe 1 kr 1,08 pr vareliter alkoholholdig drikk i gruppe 2 kr 3,55 pr vareliter alkoholholdig drikk i gruppe 3. Bevillingsgebyret utgjør pr år minimum kr 1.480,- for salg og kr 4.400,- for skjenking. Bevillingsmyndigheten kan likevel i særlige tilfeller bestemme at gebyret skal settes lavere. For ambulerende bevilling kan bevillingsmyndigheten kreve et gebyr på inntil kr 310,- pr gang. Gebyret skal i første rekke dekke kostnader ved behandling av bevillingssøknaden og kontroll med utøvelsen av bevillingen jf. Alkohollovens kommentarer. For alle virksomheter som får bevilling for hele bevillingsperioden gjelder ovennevnte satser fullt ut. Nye virksomheter må det året de starter opp, selv betale minimumsgebyr uavhengig av oppstartstidspunkt. Når det gjelder ambulerende bevillinger og alminnelige bevillinger for en enkelt anledning eller noen dager i løpet av året gjelder etterfølgende gebyrer Bevillingsgebyrer for ambulerende bevillinger og alminnelige bevillinger for en enkelt anledning: Ambulerende bevillinger for deltakere i sluttet selskap: Alkoholpolitisk handlingsplan Side 23

Siljan kommune. Alkoholpolitikk 2006-08

Siljan kommune. Alkoholpolitikk 2006-08 Siljan kommune Alkoholpolitikk 2006-08 Alkoholpolitisk handlingsplan 2006 2008 0. Innledning Nåværende alkoholpolitiske handlingsplan ble vedtatt i jun 1999 og er senere ikke revurdert. Planen revideres

Detaljer

Vedtatt av Porsgrunn bystyre i møte 22. mai 2008 sak nr. 43/08 PERIODEN 2008-2012

Vedtatt av Porsgrunn bystyre i møte 22. mai 2008 sak nr. 43/08 PERIODEN 2008-2012 Vedtatt av Porsgrunn bystyre i møte 22. mai 2008 sak nr. 43/08 PERIODEN 2008-2012 Side 1 867008/082144 1.0 HVORFOR ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN/LOVGRUNNLAGET I alkohollovens 1-7 er det nå lovfestet at

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Alkoholpolitiske retningslinjer for 2012-2016 INNHOLD 1. Mål for Balsfjord kommunes alkoholpolitikk 2. Alminnelige bestemmelser 2.1 Definisjon av alkoholholdige drikker 2.2

Detaljer

Verran kommune 2013-2016

Verran kommune 2013-2016 Verran kommune ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN 2013-2016 Vedtatt av Verran kommunestyre i møte 00.0.2013 - sak nr. 00/13 1 Alkoholloven setter rammene for hvordan alkoholpolitikken skal forvaltes. Innenfor

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden

Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden 01.03.08 30.06.12. Kap. 1 Alminnelige bestemmelser. 1. 1. Alkoholpolitiske retningslinjer inngår som en del av Kongsvinger kommunens rusmiddelpolitiske

Detaljer

Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016

Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016 RANDABERG KOMMUNE GYLDIGE FRA 1.4.2012 OG VEDTATT I KOMMUNESTYRET 16.02.2012 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016 Randaberg kommune Alkoholpolitiske retningslinjer

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Gol kommune 2016-2020

Alkoholpolitiske retningslinjer for Gol kommune 2016-2020 Alkoholpolitiske retningslinjer for Gol kommune 2016-2020 Innhold 1. Generelt... 2 2. Skjenkebevilling... 3 3. Tidsbegrensning for skjenking av alkohol... 3 4. Salgsbevilling... 4 5. Ansvar og myndighet...

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer. for. Nord-Odal kommune

Alkoholpolitiske retningslinjer. for. Nord-Odal kommune Alkoholpolitiske retningslinjer for Nord-Odal kommune i perioden 01.07.2012 til 30.06.2016 1 Alminnelige bestemmelser 1.1 Formål 1.2 Definisjoner 1.3 Bevillingsperiode 1.4 Krav til styrer og stedfortreder

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan Vedtatt 27.febr 2017 K. sak 9/17

Alkoholpolitisk handlingsplan Vedtatt 27.febr 2017 K. sak 9/17 Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 2024 Vedtatt 27.febr 2017 K. sak 9/17 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 1 INNLEDNING... 2 2 MÅLSETTING... 2 3 RETNINGSLINJER FOR BEVILLINGSPOLITIKKEN I FET

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I MODUM KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I MODUM KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I MODUM KOMMUNE Vedtatt i Modum kommunestyre 18. juni 2012 sak 61/12. FORMÅL Alkohollovens 1-7 pålegger kommunen å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan.

Detaljer

NORE OG UVDAL KOMMUNE. Alkoholpolitiske retningslinjer. Vedtatt i kommunestyret 15.12.2014. 1. Generelt

NORE OG UVDAL KOMMUNE. Alkoholpolitiske retningslinjer. Vedtatt i kommunestyret 15.12.2014. 1. Generelt NORE OG UVDAL KOMMUNE Alkoholpolitiske retningslinjer Vedtatt i kommunestyret 15.12.2014. 1. Generelt Retningslinjene bygger på rusmiddelpolitisk handlingsplan for 2014 2018. De enkelte søknader om salgs-

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer

Alkoholpolitiske retningslinjer ROAN KOMMUNE Alkoholpolitiske retningslinjer Roan kommune 2015-2016 Behandlet i HSOK 07.05.2015, sak 10/15 Vedtatt i Roan kommunestyre 28.05.2015, sak 37/15 1. Innledning Retningslinjene bygger på rusmiddelpolitisk

Detaljer

Vedtatt av Porsgrunn bystyre i møte 7. juni 2012 sak nr. 50/12, med korrigeringer i bystyrets møte 13. september 2012 sak nr.

Vedtatt av Porsgrunn bystyre i møte 7. juni 2012 sak nr. 50/12, med korrigeringer i bystyrets møte 13. september 2012 sak nr. Vedtatt av Porsgrunn bystyre i møte 7. juni 2012 sak nr. 50/12, med korrigeringer i bystyrets møte 13. september 2012 sak nr. 87/12 PERIODEN 2012-2016 Side 1 877612/121049 Alkoholpolitisk handlingsplan

Detaljer

Bodø kommunes bevillingspolitikk 2012-2016

Bodø kommunes bevillingspolitikk 2012-2016 Bodø kommunes bevillingspolitikk 2012-2016 Sentrale bestemmelser i alkoholloven Forskrift om åpningstider for serveringssteder i Bodø kommune Utgiver: Helse- og sosialvdelingen og Servicekontoret Tekst:

Detaljer

Bodø kommunes bevillingspolitikk 2012-2016

Bodø kommunes bevillingspolitikk 2012-2016 Bodø kommunes bevillingspolitikk 2012-2016 Sentrale bestemmelser i alkoholloven Forskrift om åpningstider for serveringssteder i Bodø kommune Oppdatert Desember 2012 Utgiver: Helse- og sosialvdelingen

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer

Alkoholpolitiske retningslinjer RANDABERG KOMMUNE ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER 2016-2020 VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 22.06.2016 RETNINGSLINJER Alkoholpolitiske retningslinjer 2016-2020 Randaberg kommune Alkoholpolitiske retningslinjer

Detaljer

Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholforskriften) legger følgende definisjoner til grunn:

Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholforskriften) legger følgende definisjoner til grunn: ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR VESTBY KOMMUNE Innledning Vestby kommunes alkoholpolitiske retningslinjer er utformet på grunnlag av gjeldende lover og forskrifter og gir de alkoholpolitiske føringer

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer. Kongsvinger kommune. perioden 01.07.12 30.06.16.

Alkoholpolitiske retningslinjer. Kongsvinger kommune. perioden 01.07.12 30.06.16. Alkoholpolitiske retningslinjer Kongsvinger kommune perioden 01.07.12 30.06.16. 1 Innholdsfortegnelse Kap. 1 Alminnelige bestemmelser... Feil! Bokmerke er ikke definert. Kap. 2 Salgs- og skjenkebevillinger...

Detaljer

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TOLGA KOMMUNE

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TOLGA KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TOLGA KOMMUNE 2016-2020 I henhold til alkohollovens 1-7d Kommunestyrets vedtak i sak 94/16 15.12.2016 Handlingsplanen revideres ved behov og senest innen 01.04.2020 1

Detaljer

Alkoholpolitisk Bevillingsreglement. for. Gausdal kommune 2008 2012

Alkoholpolitisk Bevillingsreglement. for. Gausdal kommune 2008 2012 Alkoholpolitisk Bevillingsreglement for Gausdal kommune 2008 2012 Vedtatt av Kommunestyret 13.11.2008 BAKGRUNN. Etter Alkohollovens 1-7d skal kommunen utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Planen

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan 2012-2015. Vedtatt av kommunestyret den 23.05.12, sak 080/12.

Alkoholpolitisk handlingsplan 2012-2015. Vedtatt av kommunestyret den 23.05.12, sak 080/12. Alkoholpolitisk handlingsplan 2012-2015 Vedtatt av kommunestyret den 23.05.12, sak 080/12. Innhold FORSKRIFT... 3 1. Salgssteder... 3 2. Serveringssteder... 3 2.1 Skjenketider... 3 2.2. Åpnings/lukningstider...

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan for Larvik kommune 2008-2011

Alkoholpolitisk handlingsplan for Larvik kommune 2008-2011 Alkoholpolitisk handlingsplan for Larvik kommune 2008-2011 Behandlet i kommunestyret 18.06.08 med tillegg vedtatt i kommunestyret 17.09.08. Revidert i kommunestyret den 27.10.10. FORSKRIFT SALGS- OG SKJENKETIDER

Detaljer

Gjelder for perioden 2012-2016

Gjelder for perioden 2012-2016 Gjelder for perioden 2012-2016 Vedtatt av kommunestyret den xxxxx (arkivsak 12/435) 1 Om planen Alkoholpolitisk handlingsplan gir retningslinjer for Dønna kommunes alkoholpolitikk i tidsrommet 2012 til

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer

Alkoholpolitiske retningslinjer Alkoholpolitiske retningslinjer Kongsvinger kommune perioden 18.06.15 30.06.16. Redigerte retningslinjer vedtatt i kommunestyret 18.06.15 sak 051/15 1 Innholdsfortegnelse Kap. 1 Alminnelige bestemmelser...

Detaljer

Vedlegg 1. ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR PERIODEN 2012 2015 LISTER REGIONEN Farsund, Flekkefjord, Lyngdal, Kvinesdal, Sirdal og Hægebostad

Vedlegg 1. ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR PERIODEN 2012 2015 LISTER REGIONEN Farsund, Flekkefjord, Lyngdal, Kvinesdal, Sirdal og Hægebostad Vedlegg 1 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR PERIODEN 2012 2015 LISTER REGIONEN Farsund, Flekkefjord, Lyngdal, Kvinesdal, Sirdal og Hægebostad Pkt 1. Formål Alkoholpolitiske retningslinjer for Lister

Detaljer

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR STEINKJER KOMMUNE 2012-2016

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR STEINKJER KOMMUNE 2012-2016 ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR STEINKJER KOMMUNE 2012-2016 FORMÅL Alkohollovens 1-7 pålegger kommunen å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Planen skal være retningsgivende både for administrasjonen

Detaljer

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR RINGERIKE KOMMUNE 2016-2020

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR RINGERIKE KOMMUNE 2016-2020 ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR RINGERIKE KOMMUNE 2016-2020 1 FORMÅL Alkohollovens 1-7 pålegger kommunen å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Planen skal være retningsgivende både for administrasjonen

Detaljer

Høring om endringer i alkoholregelverket Vedlegg 2

Høring om endringer i alkoholregelverket Vedlegg 2 Høring om endringer i alkoholregelverket Vedlegg 2 Kapittel 5. Kunnskapsprøve 5-1. Styrer og stedfortreder og kontrollør må ha dokumentert kunnskap om alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av den.

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SALG OG SKJENKING AV ALKOHOL I DRANGEDAL KOMMUNE

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SALG OG SKJENKING AV ALKOHOL I DRANGEDAL KOMMUNE ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SALG OG SKJENKING AV ALKOHOL I DRANGEDAL KOMMUNE 20162020 ALHOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER VEDTATT I KOMMUNESTYRET 09.06.2016 MED ENDRING 04.05.2017. DEL AV RUSMIDDELPOLITISK

Detaljer

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN VERRAN KOMMUNE

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN VERRAN KOMMUNE 2009-2012 ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN VERRAN KOMMUNE Vedtatt av Verran kommunestyre K-sak den Innholdsfortegnelse 1. ALKOHOLPOLITISK PLAN / LOVGRUNNLAGET... 3 2. FORMÅLET MED PLANEN... 3 3. BEVILLINGSPERIODEN...

Detaljer

MELØY KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR MED RETNINGSLINJER FOR MELØY KOMMUNENS BEVILLINGSPOLITIKK

MELØY KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR MED RETNINGSLINJER FOR MELØY KOMMUNENS BEVILLINGSPOLITIKK Vår ref. 08/651-6682/08 MELØY KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR 2012 2016 MED RETNINGSLINJER FOR MELØY KOMMUNENS BEVILLINGSPOLITIKK Vedtatt av kommunestyret 21.juni 2012 under sak nr. 62/12 Postadresse

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan

Alkoholpolitisk handlingsplan Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 Med retningslinjer for Meløy kommunes bevillingspolitikk Vedtatt av kommunestyret 31. mars 2016 i sak 19/16 Innhold 1. Planområde... 3 2. Målsetting... 3 3. Bevillingsperiode...

Detaljer

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2015 Osen kommune Innhold Formål Innholdsfortegnelse 1. Alkoholpolitiske målsetninger 2. Definisjon av alkoholholdig drikk 3. Avgjørelsesmyndighet 4. Behandlingstid 5.

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Nes kommune

Alkoholpolitiske retningslinjer for Nes kommune Alkoholpolitiske retningslinjer for Nes kommune 2016-2020 Innhold: 1. Generelt 2. Skjenkebevilling 3. Tidsbegrensning for skjenking av alkohol 4. Salgsbevilling 5. Ansvar og myndighet 6. Andre forhold

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune. Vedtatt av kommunestyret 21.03.12 sak 19/12

Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune. Vedtatt av kommunestyret 21.03.12 sak 19/12 Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune Vedtatt av kommunestyret 21.03.12 sak 19/12 1. Innledning ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SONGDALEN KOMMUNE 2012-2016 Planen skal være retningsgivende

Detaljer

Kommunale retningslinjer for salg- og skjenkebevillinger av alkoholholdig drikke

Kommunale retningslinjer for salg- og skjenkebevillinger av alkoholholdig drikke Sokndal kommune Sentraladministrasjonen ARKIVSAK 11/1149 Kommunale retningslinjer for salg- og skjenkebevillinger av alkoholholdig drikke 2016-2020 Hjemmel: Lov om omsetning av alkoholholdig drikk mv.

Detaljer

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR FOLLDAL KOMMUNE

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR FOLLDAL KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR FOLLDAL KOMMUNE 2017-2020 I henhold til alkoholloven 1 7 d Kommunestyrets vedtak i sak xx/17 dato: Innholdsfortegnelse Formål og lovhjemmel...2 Målsetninger...2 Definisjoner...2

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Grimstad kommune 2015-2019

Alkoholpolitiske retningslinjer for Grimstad kommune 2015-2019 Alkoholpolitiske retningslinjer for Grimstad kommune 2015-2019 Vedtatt av kommunestyret 25.03.15 Hvorfor alkoholpolitiske retningslinjer og lovgrunnlaget Hvorfor alkoholpolitiske retningslinjer Grimstad

Detaljer

LARDAL KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER

LARDAL KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER LARDAL KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER 1. FORMÅL 1. Lardal kommune vil begrense de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan medføre. I samarbeid med bevillingshavere

Detaljer

Høring Alkoholpolitisk handlingsplan for Sør-Fron kommune.

Høring Alkoholpolitisk handlingsplan for Sør-Fron kommune. Høring Alkoholpolitisk handlingsplan for Sør-Fron kommune. Bakgrunn. Etter Alkohollovens 1-7d skal kommunen utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Planen angir de alkoholpolitiske hovedmål og delmål

Detaljer

Gjelder for perioden

Gjelder for perioden Gjelder for perioden 2016-2020 Vedtatt av kommunestyret den.. (arkivsak.) 1 Om planen Alkoholpolitisk handlingsplan gir retningslinjer for Dønna kommunes alkoholpolitikk i tidsrommet 2016 til 2020. De

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune. Vedtatt av kommunestyret sak 20/16

Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune. Vedtatt av kommunestyret sak 20/16 Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune Vedtatt av kommunestyret 27.04.2016 sak 20/16 1. Innledning ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SONGDALEN KOMMUNE 2016-2020 Planen skal være retningsgivende

Detaljer

Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms.

Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms. Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms Innhold: Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms. 1. Forskriften regulerer 2. Åpningstider

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR GRIMSTAD KOMMUNE (Vedtatt av kommunestyret og revidert av helse- og omsorgsutvalget

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR GRIMSTAD KOMMUNE (Vedtatt av kommunestyret og revidert av helse- og omsorgsutvalget ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR GRIMSTAD KOMMUNE 2015-2019 (Vedtatt av kommunestyret 25.03.15 og revidert av helse- og omsorgsutvalget 19.01.16) HVORFOR ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER OG LOVGRUNNLAGET

Detaljer

Nord-Aurdal kommune. Alkoholpolitisk handlingsplan Retningslinjer for tildeling/utøvelse av salgs- og skjenkebevilling

Nord-Aurdal kommune. Alkoholpolitisk handlingsplan Retningslinjer for tildeling/utøvelse av salgs- og skjenkebevilling Nord-Aurdal kommune Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 Retningslinjer for tildeling/utøvelse av salgs- og skjenkebevilling 1 Alkoholpolitisk handlingsplan for Nord-Aurdal kommune Formål I henhold

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MELHUS KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MELHUS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MELHUS KOMMUNE (Etter lov om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholloven) av 2. Juni 1989 nr. 27.) Vedtatt i Kommunestyrets møte

Detaljer

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR RINGERIKE KOMMUNE 2012-2016

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR RINGERIKE KOMMUNE 2012-2016 RINGERIKE KOMMUNE Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 11/4150-6 1344/12 144 F6 17.1.2012 UTKAST TIL ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN 2012-2016 ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR RINGERIKE KOMMUNE 2012-2016 FORMÅL

Detaljer

Grue Kommune. Alkoholpolitiske retningslinjer. Del av rusmiddelpolitisk handlingsplan

Grue Kommune. Alkoholpolitiske retningslinjer. Del av rusmiddelpolitisk handlingsplan Grue Kommune Alkoholpolitiske retningslinjer Del av rusmiddelpolitisk handlingsplan Vedtatt av Kommunestyret 23.11.09 sak 062/09 Videreført av Kommunestyret 21.05.12 sak 025/12 og gjort gjeldende frem

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan. for. Hamarøy kommune

Alkoholpolitisk handlingsplan. for. Hamarøy kommune Alkoholpolitisk handlingsplan for Hamarøy kommune 2008 2012 Vedtatt av Hamarøy kommunestyre 29.04.2008 Side 2 av 8 Innhold: 1. Lovgivning 3 2. Målsettinger.. 3 2.1. Nasjonale mål 3 2.2. Kommunale mål 3

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Alkoholpolitiske retningslinjer. Vedtatt i K-sak 21/

Nore og Uvdal kommune. Alkoholpolitiske retningslinjer. Vedtatt i K-sak 21/ Nore og Uvdal kommune Alkoholpolitiske retningslinjer Vedtatt i K-sak 21/16 2016-2020 Innhold 1. Generelt... 2 2. Skjenkebevilling... 2 2.8 Tidsbegrensning for skjenking av alkohol... 3 3. Salgsbevilling...

Detaljer

Alkoholpolitikken i Sørum Vedlegg til rusmiddelpolitisk handlingsplan 2010-2022, Sørum kommune.

Alkoholpolitikken i Sørum Vedlegg til rusmiddelpolitisk handlingsplan 2010-2022, Sørum kommune. Alkoholpolitikken i Sørum Vedlegg til rusmiddelpolitisk handlingsplan 2010-2022, Sørum kommune. Del 1 Situasjon i Sørum kommune Alkoholpolitiske målsettinger Kommunen er pålagt å utarbeide en alkoholpolitisk

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SIRDAL KOMMUNE

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SIRDAL KOMMUNE ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SIRDAL KOMMUNE 2012 2016 1 Pkt. 1 Formål Alkoholpolitiske retningslinjer for Sirdal kommune bygger på alkohollovens målformulering i 1-1: 1-1. Lovens formål. Reguleringen

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer

Alkoholpolitiske retningslinjer Lardal kommune Alkoholpolitiske retningslinjer Revidert og vedtatt av Lardal kommunestyre 23.09.2014, saksnummer 050/14. Formål Lardal kommune vil legge forholdene til rette for salg og skjenking av lovlig

Detaljer

Alkoholpolitikken i Sørum Vedlegg til rusmiddelpolitisk handlingsplan 2010-2022, Sørum kommune.

Alkoholpolitikken i Sørum Vedlegg til rusmiddelpolitisk handlingsplan 2010-2022, Sørum kommune. Alkoholpolitikken i Sørum Vedlegg til rusmiddelpolitisk handlingsplan 2010-2022, Sørum kommune. 1 Alkoholpolitiske målsettinger Innledning: Kommunen er pålagt å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan

Detaljer

Alkoholpolitisk Bevillingsreglement. for. Gausdal kommune

Alkoholpolitisk Bevillingsreglement. for. Gausdal kommune Alkoholpolitisk Bevillingsreglement for Gausdal kommune 2012-2016 Vedtatt av Kommunestyret 21.06.2012 BAKGRUNN. Etter Alkohollovens 1-7d skal kommunen utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Planen

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER EIDE KOMMUNE 2013-2016

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER EIDE KOMMUNE 2013-2016 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER EIDE KOMMUNE 2013-2016 Gjelder for perioden 4.4.2013 30.6.2016 Behandlet i Komité for helse og omsorg 11.3.2013, sak 13/5 Eide kommunestyre vedtok Alkoholpolitiske retningslinjer

Detaljer

Retningslinjer for Salgs- og skjenkebevillinger

Retningslinjer for Salgs- og skjenkebevillinger Retningslinjer for Salgs- og skjenkebevillinger 2016-2020 Rauma kommune Vedtatt av Rauma kommunestyre den 08.03.16 i sak 25/16 1 Generelle bestemmelser: 1.1 Retningslinjer for Rauma kommunes alkoholpolitikk

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MANDAL KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MANDAL KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MANDAL KOMMUNE 01.07.16-30.9.20 1.MÅLSETTING Målsettingen med disse retningslinjene er i størst mulig grad å redusere fysiske, psykiske og sosiale helseskader,

Detaljer

Oppfølging av bevillingshavere. Samling i Bodø mai 2015

Oppfølging av bevillingshavere. Samling i Bodø mai 2015 Oppfølging av bevillingshavere Samling i Bodø mai 2015 Kommunens oppgaver - Oppfølging av bevillingshavere etter at bevilling er innvilget * Veiledning og informasjon * Kontroll * Dialog * Løpende vandelskontroll

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK BEVILLINGSPLAN 2004 2008. Vedtatt av Kristiansund bystyre 25.05.04, sak 44/04.

KRISTIANSUND KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK BEVILLINGSPLAN 2004 2008. Vedtatt av Kristiansund bystyre 25.05.04, sak 44/04. KRISTIANSUND KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK BEVILLINGSPLAN 2004 2008 Vedtatt av Kristiansund bystyre 25.05.04, sak 44/04. INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 1.1 Lovens bestemmelse 1.2 Tidligere planarbeid 1.3 Planens

Detaljer

HOLE KOMMUNE. Alkoholpolitisk handlingsplan. Vedtatt i Hole kommunestyre sak 066/12, 05.11.2012.

HOLE KOMMUNE. Alkoholpolitisk handlingsplan. Vedtatt i Hole kommunestyre sak 066/12, 05.11.2012. HOLE KOMMUNE Alkoholpolitisk handlingsplan 2012 2016 Vedtatt i Hole kommunestyre sak 066/12, 05.11.2012. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1. LOVENS BESTEMMELSE... 3 1.2. TIDLIGERE PLANARBEID...

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Gildeskål kommune 2012 2016

Alkoholpolitiske retningslinjer for Gildeskål kommune 2012 2016 Alkoholpolitiske retningslinjer for Gildeskål kommune 2012 2016 Retningslinjene gir føringer for Gildeskål kommunes alkoholpolitikk i tidsrommet 2012-2016. De enkelte søknader om salgs- og skjenkebevillinger

Detaljer

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN 2012-2016 Foto: Tom Riis

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN 2012-2016 Foto: Tom Riis Foto: Tom Riis ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN 2012-2016 2 Foto: Tom Riis - Fløtermonumentet i Skien Alkoholloven setter rammene for hvordan alkoholpolitikken skal forvaltes. Innenfor disse rammene er kommunene

Detaljer

BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM 2004 2008

BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM 2004 2008 BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM 2004 2008 Vedtatt i Tromsø kommunestyre 31. mars 2004 BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM 2004 2008 Retningslinjer for salgs- og skjenkebevillinger og kontrolltiltak

Detaljer

Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester - Politiske tjenester. Dato 05.03.2014 Vår ref. 14/00173-8

Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester - Politiske tjenester. Dato 05.03.2014 Vår ref. 14/00173-8 Frogn kommune Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester - Politiske tjenester Notat Dato 05.03.2014 Vår ref. 14/00173-8 Frogn kommunes alkoholpolitiske retningslinjer vedtatt av kommunestyret

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan for Lesja kommune

Alkoholpolitisk handlingsplan for Lesja kommune Alkoholpolitisk handlingsplan for Lesja kommune 2016-2020 Kommunestyrets vedtak K-sak 68/16 08.09.2016 1 Innholdsfortegnelse MÅL:.2 GENERELLE RETNINGSLINJER:. 3 Delegasjon:.. 4 Bevillingsgebyr:.. 4 Definisjoner:

Detaljer

Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol

Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol Nordreisa kommune utkast Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol INNHOLD 1 Forskriften regulerer 2 Åpnings- og skjenketider for serveringssteder 3 Salgstider for salg av øl 4 Åpningstider for

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR LINDESNES KOMMUNE. Gjeldende fra , rev

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR LINDESNES KOMMUNE. Gjeldende fra , rev ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR LINDESNES KOMMUNE Gjeldende fra 14.02.2013, rev. 16.02.2016 1. Innledning... 3 2. Aktuelt lovverk... 3 3. Definisjoner... 3 5. Søknadsprosedyre... 4 6. Gebyr og omsetningsavgift...

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan

Alkoholpolitisk handlingsplan Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 Kommunestyrets vedtak (Ksak 031/17) 25.04.2017 Innholdsfortegnelse... 1 MÅLSETTINGER:... 3 GENERELLE RETNINGSLINJER:... 4 Delegasjon:... 4 Bevillingsgebyr:... 5

Detaljer

Nordreisa kommune HØRINGSUTKAST. Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol

Nordreisa kommune HØRINGSUTKAST. Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol Nordreisa kommune HØRINGSUTKAST Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol INNHOLD 1 Forskriften regulerer 2 Åpnings- og skjenketider for serveringssteder 3 Salgstider for salg av øl 4 Åpningstider

Detaljer

DEL B. BEVILLINGSREGLEMENT FOR ALKOHOLSAKER Vedtatt av kommunestyret

DEL B. BEVILLINGSREGLEMENT FOR ALKOHOLSAKER Vedtatt av kommunestyret DEL B. BEVILLINGSREGLEMENT FOR ALKOHOLSAKER Vedtatt av kommunestyret 08.12.16 Kap 1. Generelle bestemmelser 1 Bevillingsreglementet til Bø kommune skal bidra til å oppfylle alkohollovens formål om å begrense

Detaljer

Måsøy kommune har som målsetting å redusere helseskader gjennom redusert forbruk av alkoholvarer.

Måsøy kommune har som målsetting å redusere helseskader gjennom redusert forbruk av alkoholvarer. ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR MÅSØY KOMMUNE FOR PERIODEN 2016-2020 Vedtatt av kommunestyret 03.03.16 sak 1/16 Revidert av kommunestyret 08.12.16 sak 67/16 Utarbeidet med hjemmel i alkoholloven av 2.06.1989

Detaljer

Retningslinjer og prinsipper for Namsos kommunes bevillingspolitikk, 2008-2012

Retningslinjer og prinsipper for Namsos kommunes bevillingspolitikk, 2008-2012 Retningslinjer og prinsipper for Namsos kommunes bevillingspolitikk, 2008-2012 Vedtatt av Namsos kommunestyre 29.5.2008 1. Innledning Det påligger så vel bevillingsinnehavere og det offentlige et stort

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE: side 2

INNHOLDSFORTEGNELSE: side 2 Vedtatt av kommunestyret sak 21/12, 28.06.2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: side 2 1. Definisjoner 1.1 Definisjon av alkoholfri/alkoholsvak og alkoholholdig drikk side 3 1.2 Definisjon av salg, skjenking og

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side 2

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1. LOVENS BESTEMMELSE... 3 1.2. TIDLIGERE PLANARBEID... 3 1.3. PLANENS INNHOLD... 3 2. ALKOHOLLOVENS MÅLSETNING... 4 3. KOMMUNAL MÅLSETTING... 4 4. DEFINISJON AV

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer Audnedal kommune

Alkoholpolitiske retningslinjer Audnedal kommune Alkoholpolitiske retningslinjer Audnedal kommune 2016-2020 Vedtatt Kommunestyret 15.9.2016 sak 59/16 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Aktuelt lovverk... 2 3. Definisjoner... 2 4. Målsetting...

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan for Tvedestrand kommune 30.06.2016-30.06.2020

Alkoholpolitisk handlingsplan for Tvedestrand kommune 30.06.2016-30.06.2020 Tvedestrand kommune Alkoholpolitisk handlingsplan for Tvedestrand kommune 30.06.2016-30.06.2020 1. Innledning I henhold til alkoholloven plikter alle kommuner å utarbeide en handlingsplan. Dette dokumentet

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE. SORTLAND KOMMUNE «Soa_Navn» BEVILLINGSREGLEMENT FOR ALKOHOLSAKER Vedtatt av kommunestyret: 14. juni 2012 (sak 18/12 )

SORTLAND KOMMUNE. SORTLAND KOMMUNE «Soa_Navn» BEVILLINGSREGLEMENT FOR ALKOHOLSAKER Vedtatt av kommunestyret: 14. juni 2012 (sak 18/12 ) SORTLAND KOMMUNE «Soa_Navn» Dato: «Sdo_DokDato» Sbh.: «Sbr_Navn» Direkte tlf.: «Sbr_Tlf» Ref.: «Sdo_DokID» Dok.nr: «Sdo_DokNr» SORTLAND KOMMUNE BEVILLINGSREGLEMENT FOR ALKOHOLSAKER 2012-2016 Vedtatt av

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan

Alkoholpolitisk handlingsplan Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 Kommunestyrets vedtak (Ksak 002/16) 02.02.2016 Innholdsfortegnelse... 1 MÅLSETTINGER:... 3 GENERELLE RETNINGSLINJER:... 4 Delegasjon:... 5 Bevillingsgebyr:... 5

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan for Rygge kommune. Vedtatt i Kommunestyret 20. april 2016.

Alkoholpolitisk handlingsplan for Rygge kommune. Vedtatt i Kommunestyret 20. april 2016. Alkoholpolitisk handlingsplan for Rygge kommune Vedtatt i Kommunestyret 20. april 2016. 1 Innhold Kommunens kontroll og bevillingspolitikk... 3 Generelt om salgs- og skjenkebevillinger... 3 Definisjon

Detaljer

Åfjord kommune Sektorsjef Helse/sosial

Åfjord kommune Sektorsjef Helse/sosial Åfjord kommune Sektorsjef Helse/sosial Vår ref. Dato 4195/2016/U31/8EBR 07.02.2016 RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLING I ÅFJORD KOMMUNE Vedtatt i Åfjord kommunestyre 13.12.2006. Revidert 1. gang

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMITÉ FOR HELSE- OG OMSORG

MØTEINNKALLING FOR KOMITÉ FOR HELSE- OG OMSORG KONGSVINGER KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMITÉ FOR HELSE- OG OMSORG Møtedato: 14.04.2010 Møtested: Rådhuset - Rådstua Møtetid: Kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 62 80 80 36. Varamedlemmer møter

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer

Alkoholpolitiske retningslinjer Alkoholpolitiske retningslinjer Lunner kommune 2012 2016 Side 2 Innhold Innhold... 2 1 Retningslinjenes formål... 3 2 Bevillinger... 3 2.1 Bevilling for salg av øl... 4 2.2 Bevilling for skjenking av øl,

Detaljer

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR RINGERIKE KOMMUNE 2012-2016

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR RINGERIKE KOMMUNE 2012-2016 Ringerike kommune Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 11/4150-6 1344/12 144 F6 26.4.2012 ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR RINGERIKE KOMMUNE 2012-2016 Formål Alkohollovens 1-7 pålegger kommunen å utarbeide en

Detaljer

Alkoholpolitisk Bevillingsreglement. for Gausdal kommune 2016 2020. Rådmannens forslag

Alkoholpolitisk Bevillingsreglement. for Gausdal kommune 2016 2020. Rådmannens forslag Alkoholpolitisk Bevillingsreglement for Gausdal kommune 2016 2020 Rådmannens forslag 1 INNHOLD: 1 GENERELT s. 3 2 FAST SALGSBEVILLING s. 6 3 FAST SKJENKEBEVILLING s. 7 4 SALGS- OG SKJENKEBEVILLING FOR

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsberg kommune

Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsberg kommune side 1 av 11 20 aug 2008 Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsberg kommune Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Side 1 Forord 2 Pkt 1 Målsetting 2 Pkt 2 Virkemidler i bevillingspolitikken 2 Pkt

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020. Vedtatt: Bystyret 27.04.16. BS-sak 048/16

LILLESAND KOMMUNE Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020. Vedtatt: Bystyret 27.04.16. BS-sak 048/16 LILLESAND KOMMUNE Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 Vedtatt: Bystyret 27.04.16. BS-sak 048/16 Alkoholpolitisk handlingsplan Innhold 1.0 Hovedmål... 3 2.0 Innledning/bakgrunn... 3 3.0 Salgs- og skjenkebevillinger...

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR NORDKAPP KOMMUNE

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR NORDKAPP KOMMUNE ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR NORDKAPP KOMMUNE 2015 2019 Korrigerte retningslinjer. Behandles i avdelingsstyret for helse, omsorg og sosiale tjenester 16. mars 2016. Endelig vedtak ble fattet i kommunestyret

Detaljer

1. JULI 2012-30. JUNI 2016

1. JULI 2012-30. JUNI 2016 ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN 1. JULI 2012-30. JUNI 2016 Vedtatt av kommunestyret i møte 6. mars 2012 sak 15/12 Endret av kommunestyret i møte 18. juni 2013 sak 51/13 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELLE BESTEMMELSER.....

Detaljer

Reglementet skal sørge for at Hadsel kommune behandler søknader om salg og skjenking av alkohol:

Reglementet skal sørge for at Hadsel kommune behandler søknader om salg og skjenking av alkohol: REGLEMENT FOR TILDELING AV KOMMUNALE SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER 2012-2016 1. Innledning Reglementet skal sørge for at Hadsel kommune behandler søknader om salg og skjenking av alkohol: - på en mest mulig

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Arkivsaksnr: 2016/2160 Klassering: U63/&18 Saksbehandler: Hilde Rones Jensen ETABLERING AV NYTT SERVERINGSTED - TRØNDELAG BARDRIFT AS Trykte

Detaljer

Utkast til Alkoholpolitisk Handlingsplan STEINKJER KOMMUNE UTKAST TIL ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN

Utkast til Alkoholpolitisk Handlingsplan STEINKJER KOMMUNE UTKAST TIL ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN Utkast til Alkoholpolitisk Handlingsplan STEINKJER KOMMUNE UTKAST TIL ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN 2012-201 1 FORMÅL Alkohollovens 1-7 pålegger kommunen å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Planen

Detaljer

Gjeldendefor bevillingsperioden 2008-2012.

Gjeldendefor bevillingsperioden 2008-2012. Page 1 of 8 Alkoholpolitiske 2008-03-18 retningslinjer Gjeldendefor bevillingsperioden 2008-2012. Alkoholpolitiske retningslinjer for Hammerfest kommune Vedtatt av kommunestyret 13. mars 2008 Innhold Formålsbestemmelse

Detaljer

Trøgstad kommune. Alkoholpolitiske retningslinjer 2012-2016

Trøgstad kommune. Alkoholpolitiske retningslinjer 2012-2016 Trøgstad kommune Alkoholpolitiske retningslinjer 2012-2016 Vedtatt av Kommunestyret 18.09.2012 Innhold 1. Formålsbestemmelse 2. Hjemmel for alkoholpolitiske retningslinjer 3. Definisjoner 4. Salgsbevilling

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for perioden

Alkoholpolitiske retningslinjer for perioden Alkoholpolitiske retningslinjer for perioden 12.02.2016-30.09.2020 Vedtatt i kommunestyret 11.02.2016 Innhold 1. Formål... 3 2. Hjemmel for alkoholpolitiske retningslinjer... 3 3. Definisjoner... 3 4.

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I RAUMA KOMMUNE 2012-2016

RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I RAUMA KOMMUNE 2012-2016 Rauma kommune RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I RAUMA KOMMUNE 2012-2016 Vedtatt av kommunestyret i K-sak 018/12 av 28.02.12 RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I RAUMA KOMMUNE

Detaljer

ALKOHOLPOLITISK BEVILLINGSPLAN

ALKOHOLPOLITISK BEVILLINGSPLAN ALKOHOLPOLITISK BEVILLINGSPLAN 2016 2020 1 Mål for Alkoholpolitisk bevilgningsplan Omsetning av alkoholholdig drikk etter denne alkoholpolitisk bevilgningsplan har som mål å begrense i størst mulig utstrekning

Detaljer

Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/80-1 81/12 U63 &00 HSO/HSO/FK RETNINGSLINJER - OMSETNING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK 2012-2016

Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/80-1 81/12 U63 &00 HSO/HSO/FK RETNINGSLINJER - OMSETNING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK 2012-2016 Klepp kommune HELSE, SOSIAL OG OMSORG Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51429800 Org.nr.: 00864969682 Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/80-1 81/12 U63 &00 HSO/HSO/FK RETNINGSLINJER - OMSETNING

Detaljer

Alkoholpolitiske. retningslinjer. Randaberg kommune. Retningslinjer for alkoholpolitikken. bevillingsperioden 1. april 2008 31. mars 2012.

Alkoholpolitiske. retningslinjer. Randaberg kommune. Retningslinjer for alkoholpolitikken. bevillingsperioden 1. april 2008 31. mars 2012. Randaberg kommune Retningslinjer for alkoholpolitikken. bevillingsperioden 1. april 2008 31. mars 2012. retningslinjer Alkoholpolitiske retningslinjer Randaberg kommune Foto: Anne Lise Norheim Retningslinjer

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR KARMØY KOMMUNE 2012 2016

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR KARMØY KOMMUNE 2012 2016 Arkivkode Arkivsaksnr./Løpenr. Dato U63 &18 12/719 19236/12 18.05.2012 Vedtatt av Karmøy kommunestyre 15.05.2012, saknr 32/12. ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR KARMØY KOMMUNE 2012 2016 Innledning Formålet

Detaljer