Nye Lindesnes kommune. Vallentuna/Stockholm september

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nye Lindesnes kommune. Vallentuna/Stockholm september"

Transkript

1 Nye Lindesnes kommune Vallentuna/Stockholm september

2 Kort om Håvard Seniorrådgiver KS-Konsulent AS Forretningsansvarlig for Styring og analyse og Politikk og samfunn Jobber særlig med spørsmål knyttet til strategi, ledelse- og organisasjonsutvikling, samt økonomiske, administrative og politiske analyser. 14 år i KS-Konsulent as 3 år i KS Forskning Ledererfaring fra Oslo kommune Utdannet cand.mag UiO (sosiologi, historie, statsvitenskap) og Master of Managment BI (strategi, økonomi, ledelse og Håvard Moe

3 Nye Lindesnes kommune Mandal Lindesnes Marnardal Nye Lindesnes

4

5 Best på kommunal sektor KS Konsulent as

6 Refleksjoner/læringspunkter over besøket i Vallentuna Hvilket inntrykk sitter vi igjen med og hva kan/bør vi ta med oss inn i nye Lindesnes kommune?

7 Tidsstyringsmatrise If it is important plan it! Stephen Covey V I K T I G UV I K T I G H A S T E R I Lønn/Budsjett Rapportering Saksbehandling Politiske saker Viktige henvendelser III Lange telefonsamtaler Facebook Tilfeldige besøk Rapportering som ikke er etterspurt H A S T E R I K K E II Strategi Evaluere, resultatoppfølge Planlegge utv. prosesser Visjon, mål og verdier Utvikling av org. kultur IV Slutt i jobben! Hvor mye tid i prosent bruker du på de ulike feltene i tidstyringsmatrinsen

8

9

10 Demografi

11 Antall innbygere 67 + i nye Nye Lindesnes Nye Lindesnes

12 I 2023 er 1943-kullet 80 år, deretter kan økningene i demografikostnadene for pleie og omsorg mer enn fordobles, selv uten økt standard TBU utarbeider anslag for økte utgifter som følge av befolkningsendringer for kommunene samlet pst av demografikostnadene finansieres av frie inntekter. Kilde: TBU / KS 12

13

14

15 Ressursinnsats (input) Prosesser Produkter (output) Resultater (outcome) Impact Budsjett/ økonomiplan KOSTRA (Kommune-barometeret) Tertial/ Årsmelding KOSTRA (Kommunebarometeret) Tertial/ Årsmelding BedreKommune Skoleporten SSB etc

16 Vi er ikke bedre en prosessene våre

17 Sammenheng mellom enhetsutgifter og kvalitet? KS-FoU mai 2011 Fürst og Høverstad Pleie- og omsorgsinstitusjoner: - Ingen sammenheng mellom utgifter per plass og resultater i bruker- og pårørendeundersøkelser. - (83 kommuner med bruker- og 93 kommuner med pårørendeundersøkelser i 2008/09) Grunnskolen: - Ingen sammenheng mellom utgifter per elev og læringsresultater (nasjonale prøver, grunnskolepoeng og overgang til videregående opplæring). Enhetsutgifter i kommunene er avhengig av: - Kommunens økonomiske handlingsrom «man bruker de pengene man har». - Kommunens valg ift. tjenestestruktur (skole- og institusjonsstørrelse). - Og strukturkvalitet lærertetthet, tilpassede enerom. - Vi finner ingen tegn på at høy ressursbruk/høye utgifter per tjenesteenhet fører til bedre resultatkvalitet. Fürst og Høverstad ANS

18

19 Hva er Kommunekompasset? For enklest å forklare hvordan Kommunekompasset virker, kan man trekke paralleller til skolen: I skoleverket finnes det beskrevet i læreplanen, en idé om hva som er det optimale kunnskapsnivå for en elev Elevene får så karakterer som forteller noe om hvor nære eller langt unna dette idealet de er. På samme måte finnes det en idé om hva som er den optimale kommune. Kommunekompasset vurderer så hvor langt unna eller hvor nærme kommunen er dette idealet. Ideen om hva den optimale kommune bør ha av rutiner, prosesser, arbeidsformer og samhandlingsmønstre er utviklet av KS/KS-K, KL og SKL, i samarbeid med professor H. Baldersheim (UiO) og 1. amanuensis Morten Øgård (UiA )

20 Hvordan ser idealkommunen ut? Idealkommunen er en kommune som: jobber systematisk og planmessig jobber helhetlig og integrert vektlegger resultater og effektivitet er åpen og brukerorientert kontinuerlig evaluerer sine tiltak og resultater evner å lære av denne evalueringspraksisen. Med andre ord en effektiv, utviklingsorientert, lærende og politisk målstyrt kommuneorganisasjon

21 Felles nordisk verktøy De nordiske arbeidsgiver- og interesseorganisasjonene (KS-K/KS, SKL og KL) har gått sammen om å utvikle en nordisk modell som benyttes i alle tre land. Omkring 130 svenske og 90 norske kommuner har gjennomført en eller flere kompassmålinger siden 1997 Verktøyet er sist revidert våren 2016 Foreliggende Kommunekompasset versjon 2.1 er nå et skandinavisk verktøy. Se

22 8 fokusområder 1. Offentlighet og demokrati 2. Tilgjengelighet, innbygger og brukerorientering 3. Politisk styring og kontroll 4. Lederskap, ansvar og delegasjon 5. Resultatfokus og effektivitet 6. Kommunen som arbeidsgiver 7. Utviklingsstrategi og lærende organisasjon 8. Kommunen som samfunnsutvikler

23 1 Alle innbyggerne i nye Lindenes skal føle at de har tilgang til arenaer som fremme demokrati og tilhørighet 2 Nye Lindenes skal ha tjenester og en kommunal service på linje med de aller beste tjenesteyterne i regionen 3 Nye Lindenes skal ha et styringssystem som sikrer god politisk styring og kontroll 4 Nye Lindenes skal være en arbeidsgiver på linje med de beste kommunen i Norge 5 Nye Lindenes skal ha en sunn kommuneøkonomi (KØB) 6 Nye Lindenes skal være en digital og lærende organisasjon med kontinuerlig fokus på neste og beste praksis 7 Nye Lindenes skal ha en befolkningsutvikling minst på snittet med landet og være den mest attraktive kommunen på Sørlandet for frivillighet-, nærings-, kultur, og samfunnsutvikling

24 Poenggivning 8 fokusområder 165 spørsmål/målepunkter 100 poeng på hvert område Maks 800 poeng Poenggivning på hvert spørsmål gis ut i fra: System/prosess hvor omfattende, gjennomarbeidet og dokumentert er systemet/prosessen? Omfang i hvor stor del av kommunen benyttes systemet? Resultat hvordan evner kommunen å lære av resultatene samt ta de inn i organisasjonen? Evaluering/analyse hvordan utvikler kommunen systemet/prosessen og bruker det over tid?

25 La forvaltningspraksisen bli en vane! We are what we do. Excellece, then, is not an act, it is a habit. Aristoteles Vilje Vane Kunnskap Ferdigheter Stephen Covey

26 Metode Intervjuer med: Formannskapet Rådmann kommunalsjefer Enhetsledere (10 stk) Ledere og medarbeidere i stab Hovedtillitsvalgte Dokumentstudier, nettsider, andre kilder (SSB,BedreKommune, mfl) På bakgrunn av svarene i intervjuene har KS-K gitt en scoresetting på de åtte fokusområdene.

27 Husk; Kommunekompasset er ikke et revisjonsverktøy (rett/galt), men et strategiverktøy (hva skal vi velge/prioritere)! Kommunekompasset sier ikke noe om tjenestekvalitet Det er mulig å skåre lavt, men fortsatt gi gode tjenester (men sannsynligheten er da stor for at produktiviteten er lav) Kommunekompasset måler først og fremst hva du har implementert og fått til å virke i organisasjonen Vedtatte og planlagte tiltak gir ikke uttelling Noen av indikatorene kan det være at man ikke ønsker å fokusere på. Det er derfor ikke sikkert at den teoretiske høyeste skåren er 800 poeng

28

29 1. Offentlighet og demokrati Kommunen som samfunnsutvikler Tilgjengelighet, innbygger og brukerorientering Utviklingsstrategi og lærende organisasjon Politisk styring og kontroll Lindesnes Mandal Marnardal Vallentuna 6. Kommunen som arbeidsgiver 4. Lederskap, ansvar og delegering 5. Resultatfokus og effektivitet

30 Skår norske vs svenske kommuner - Kommunekompasset Gjennomsnitt Norge Gjennomsnitt Sverige

31 80 Lindesnes, Mandal, Marnardal & Vallentuna Offentlighet og demokrati 2. Tilgjengelighet, innbygger og brukerorientering 3. Politisk styring og kontroll 4. Lederskap, ansvar og delegering Lindesnes Mandal Marnardal Vallentuna 5. Resultatfokus og effektivitet 6. Kommunen som arbeidsgiver 7. Utviklingsstrategi og lærende organisasjon 8. Kommunen som samfunnsutvikler

32 600 Kåfjord Marnardal 2009 Rendalen 2010 Hjelmeland Hareid Sør-Odal Røros Engerdal Storfjord Ørskog Ibestad Vanvylven Meland Bardu Midtre Gauldal 2010 Sund Aurland Meldal Gloppen Skodje Ørland Åsnes 2013 Hamarøy Vanylven Ørskog 2016 Lindesnes Tynset 2012 Longyearbyen Herøy Nesodden 2011 Marker Nannestad Eide Marnardal 2011 Lenvik Rendalen 2012 Sykkylven 2012 Melhus Ulstein 2013 Marnardal 2017 Midtre Gauldal 2015 Øvre Eiker Sauda Åsnes 2015 Kvinesdal Lillehammer Skaun 2017 Marnardal 2013 Skien Skaun 2012 Gausdal Tynset 2015 Ulstein 2015 Hemne 2011 Kristiansund 2010 Nesodden 2014 Orkdal Mandal 2017 Ulstein 2017 Kristiansund 2012 Mandal Kristiansund 2016 Bærum Lom 2011 Vallentuna

33 Poengfordeling område 1 Lindesnes Marnardal Mandal Maks 1. Offentlighet og demokrati Finnes det en helhetlig plan/strategi for utvikling av demokrati og informasjon? 0,0 2,3 9, Hvordan informeres innbyggerne om aktuelle politiske spørsmål? 7,0 11,0 10, Hvordan informeres innbyggerne om resultater? 2,9 6,3 2, Hvordan fremmes innbyggerdialog og deltakelse? 6,1 11,9 13, Etikk - Hvordan skapes tillit gjennom høy etisk standard? 4,0 8,0 4,5 10

34 Fokusområde 1: Offentlighet og demokrati

35

36 1: Lokaldemokrati - Norge 1: Lokaldemokrati- Sverige

37 Vi mangler en tydelig strategi og tenkning for: Innbyggerdialog

38

39

40

41

42 Dialog for: DEMOKRATI Effektivitet

43 Partimedlemskap % 10 % 7 %

44 Kommune-administrasjon Utredninger, analyser m.m. Forslag Protester Politikere og innbyggere

45

46 Kommune-administrasjon Utredninger, analyser m.m. dialog Forslag Gjennomføring Paneler, rådslag m.m. Politikere og innbyggere

47 Delaktighetstrappa Medbeslutning Innflytelse Dialog Konsultasjon Informasjon

48 Forutsetninger for god dialog: Påvirkbart Påvirkbare

49 Jeg er en bra leder for jeg HAR de beste løsningene

50 Jeg Jeg er en bra er leder en for jeg bra finner leder beste løsningene for jeg FINNER de beste løsningene

51 Dialog på innbyggernes vilkår Vær tidlig ute Identifisere målgrupper og roller Utvikle arbeidsformene Be bare om råd når det finnes påvirknings-mulighet Velg spørsmål som engasjerer Jobb systematisk og meld tilbake kontinuerlig Ta innspill på alvor

52 Tre hovedmodeller - politisk Nivå/Modell Tradisjonell formannskapsmodell Strategisk formannskapsmodell Parlamentarisme Politisk nivå Politisk involvering på mange plan, ofte i enkeltsaker. Hovedutvalg etter sektorprinsippet Hovedvekt på mål og strategier. Delegert ansvar for drift og enkeltsaker til rådmannen Flertallet i kommunestyret tillegges all makt. Formål: mer direkte politisk styring enn formannskapsmodellen Administrativt nivå Etater som tilsvarer Hovedutvalgene. Resultatansvar på etatsjefsnivå Vekt på strategisk ledelse i rådmannsteamet. Utstrakt delegering og myndiggjøring. Resultatenheter med fokus på drift Øverste strategiske ledelse er politiker og utpekt av flertallet i kommunestyret. Utstrakt delegering til resultatenhetene

53

54 Grendeutvalg (ikke politisk)

55 Best på kommunal sektor KS Konsulent as Frågpanelen Malmö

56

57

58 Poengfordeling område 2 Lindesnes Marnardal Mandal Maks 2. Tilgjengelighet og brukerorientering Finnes det en helhetlig strategi for brukerfokus i kommunen? 0,0 4,5 9, Hvordan jobber kommunene med tilgjengelighet og service? 8,3 7,3 11, Hvordan informerer kommunen om service og tjenester? 4,4 5,0 9, Hvordan jobber kommunen med brukerundersøkelser? 5,5 5,7 13, Hvordan jobber kommunen med forventningsavklaringer på tilbudt tjenestenivå og innhold, samt håndtering av tilbakemeldinger, klager fra innbyggere/brukere? 4,0 5,0 10,0 20

59 Poengskår: Fokusområde 2: Tilgjengelighet, innbygger og brukerorientering

60

61 Den kommunale varianten Velkommen Dette rommet er rengjort av 1. rengjøringsassisten Doreta Abrehamsen. Hvis du ikke er fornøyd med standarden har du i henhold til vårt interne regelverk og Forskrift om renhold av oppholdsrom fra 2008, anledning til å klage på dette. Dette kan gjøres i eget skjema på våre nettsider. Tilbakemeldinger i andre kanaler enn dette vil ikke bli hensyntatt. Legg ellers merke til gjeldende reglement for opphold hos oss.

62 Norge Sverige

63 Service og kvalitet vi skaper gode opplevelser God kommunikasjon Vennlig og profesjonell Det gode møtet God faglig kvalitet og oppfølging

64 service.helsingborg.se

65

66

67 Poengfordeling område 3 Lindesnes Marnardal Mandal Maks 3. Politisk styring og kontroll Gjennomsyres hele organisasjonen av et helhetlig system for styring/oppfølging? 4,6 5,9 9, Blir kommunen styrt av tydelige politiske mål? 12,6 9,3 18, Rapporterer administrasjonen til politiske nivå og har folkevalgte mulighet til å føre tilsyn med administrasjonen? 9,5 15,5 18, Eksisterer det en tydelig delegering og ansvarsfordeling mellom politisk og administrativt nivå? Hvordan fremmes en gjensidig forståelse av oppgaver, roller og spilleregler mellom politikere og administrasjonen? 18,3 20,0 18,3 20 7,3 10,6 6,1 15

68 Poengskår: Fokusområde 3: Politisk styring og kontroll

69

70 Poengfordeling område 4 Lindesnes Marnardal Mandal Maks 4. Lederskap, ansvar og delegasjon Finnes det en helhetlig strategi for lederskap, ansvar og delegasjon i kommunen? 9,0 6,0 4, Hvilket ansvar har enhetene for budsjett, personell og organisasjon? 6,0 7,5 7, Hvordan beskrives organiseringen av og ansvaret for samarbeid på tvers av sektorer? 2,5 2,4 8, Hvordan tydeliggjøres ledernes personlige ansvar i organisasjonen? 2,7 3,8 10, Hvordan utøver toppledelsen sitt ansvar overfor avdelinger/enheter i organisasjonen? 17,1 18,6 16, Jobber kommunen med lederutvikling? 7,8 5,0 10,1 20

71 Poengskår: Fokusområde 4: Ledelse, ansvar og delegasjon

72

73 Poengfordeling område 5 Lindesnes Marnardal Mandal Maks 5. Resultater og effektivitet Har kommunen en strategi for resultatstyring og effektivitetsutvikling? 1,5 3,8 8, Hvordan synliggjør kommunen sammenhengen mellom kostnader og resultat i budsjettprosessen? 5,3 8,3 12, Hvordan jobber kommunen med utvikling, oppfølging og kontroll? 16,0 12,0 14, Hvordan kommuniseres og føres det strategiske diskusjoner om ressurser og resultat? Hvor aktivt benyttes sammenligninger aktivt som et ledd i utvikling av service og effektivisering? 5,0 10,0 10,0 15 7,1 8,5 13, Eksternt samarbeid for å styrke servicetilbudet og øke effektiviteten? 7,5 6,7 9,0 10

74 Poengskår: Fokusområde 5: Resultatfokus og effektivitet

75

76 Poengfordeling område 6 Lindesnes Marnardal Mandal Maks 6. Kommunen som arbeidsgiver - arbeidsgiverpolitikk Har kommunen en helhetlig arbeidsgiverstrategi? 3,0 0,0 10, Kommunen som attraktiv arbeidsgiver 6,7 5,0 8, Vektlegges kompetanse- og medarbeiderutvikling? 11,3 14,4 11, Hvordan skjer individuell lønnsfastsettelse og belønnes gode prestasjoner? 4,1 6,5 12, Hvordan jobber kommunen med arbeidsmiljø? 10,1 7,2 12, Hvordan jobber kommunen med mangfold, (etnisitet, kulturforskjeller og likestilling)? 4,0 2,5 5,5 10

77 Poengskår: Fokusområde 6: Kommunen som arbeidsgiver

78

79 Poengfordeling område 7 Lindesnes Marnardal Mandal 7. Organisasjonsutvikling Maks Hvordan beskrives kommunens strategiske kvalitetsarbeid og utvikling av servicen? Hvordan jobber man med å analysere avvik, feilmeldinger og tilbakerapportering? Lærer man gjennom å samarbeide med andre og ved å se på andres gode praksis? 5,5 7,5 7,5 15 8,8 18,6 16, ,1 10,0 10, Jobber man systematisk for å forbedre kvaliteten på tjenestene? 6,5 12,0 8, Hvordan jobber kommunen kreativitet og kontinuerlige forbedringer? 7,6 3,5 4,9 20

80 Poengskår: Fokusområde 7: Utviklingsstrategi og lærende organisasjon

81

82 Poengfordeling område 8 Lindesnes Marnardal Mandal 8. Kommunen som samfunnsbygger Har kommunen helhetlige planer/strategier for samfunnsutvikling? 10,1 11,6 12, Hvordan samhandler kommunen med lokale krefter for å utvikle lokalsamfunnet? Maks 9,4 10,0 6, Hvordan samhandler kommunen med kulturlivet? 13,1 10,5 12, Hvilken rolle har kommunen i utviklingen av næringslivet? 5,9 8,0 11, Hvordan jobber kommunen med internasjonale kontakter? 3,0 0,0 4, Hvordan jobber kommunen med bærekraftig utvikling? 9,6 7,8 9, Hvordan jobber man med sosial bærekraft og utenforskap? 6,0 7,5 8,3 15

83 Poengskår: Fokusområde 8: Kommunen som samfunnsutvikler

84

Kommunekompasset - Hvor god er din kommune? KOMØK 2016

Kommunekompasset - Hvor god er din kommune? KOMØK 2016 Kommunekompasset - Hvor god er din kommune? KOMØK 2016 26. Mai Thon Congress Gardermoen Kort om Håvard Moe Seniorrådgiver KS-Konsulent AS Forretningsansvarlig for Styring og analyse og Politikk og samfunn

Detaljer

Kommune- kompasset. KS-Konsulent Konsulent as

Kommune- kompasset. KS-Konsulent Konsulent as Kommune- kompasset Marnardal kommune 19. februar 2013 Håvard Moe, seniorrådgiver KS-Konsulent Konsulent as SPENST 2012 SPennende ENergigivende Styring 2012 Hva er Kommunekompasset? For enklest å forklare

Detaljer

Dialogseminar Rana kommune Helhetlig styring

Dialogseminar Rana kommune Helhetlig styring Dialogseminar Rana kommune Helhetlig styring Kort om meg Seniorrådgiver KS-Konsulent AS Forretningsansvarlig for Styring og analyse og Politikk og samfunn Jobber særlig med spørsmål knyttet til strategi,

Detaljer

Kommunekompasset Sammenstillingen av resultatene fra evalueringene i Lindesnes, Mandal og Marnardal - august 2017

Kommunekompasset Sammenstillingen av resultatene fra evalueringene i Lindesnes, Mandal og Marnardal - august 2017 Kommunekompasset Sammenstillingen av resultatene fra evalueringene i Lindesnes, Mandal og Marnardal - august 2017 KS-K rapport 16/2017 Innholdsfortegnelse Forord 3 1. Generelt 4 2. Metode 5 3. Resultat

Detaljer

Framtidens kommuner - Med ansvar for egen utvikling

Framtidens kommuner - Med ansvar for egen utvikling Framtidens kommuner - Med ansvar for egen utvikling Det økonomiske utfordringsbildet for kommunene i Sør-Trøndelag fremover KOMØKNETT Sør-Trøndelag Håvard Moe, Seniorrådgiver, KS-Konsulent Kort om meg

Detaljer

hovedelementer rapport

hovedelementer rapport KOMMUNEKOMPASSET hovedelementer rapport Kommunekompasset består av en intervjuserie med kommunens administrative og politiske toppledelse, mellomledere, stab og tillitsvalgte. Resultatet oppsummeres i

Detaljer

Fylkesmannen i Rogaland KOSTRA-seminar Stavanger 10. april 2014. Håvard Moe Seniorrådgiver KS-Konsulent as

Fylkesmannen i Rogaland KOSTRA-seminar Stavanger 10. april 2014. Håvard Moe Seniorrådgiver KS-Konsulent as Fylkesmannen i Rogaland KOSTRA-seminar Stavanger 10. april 2014 Håvard Moe Seniorrådgiver KS-Konsulent as Kort om meg Seniorrådgiver KS-Konsulent AS Forretningsansvarlig for Styring og analyse og Politikk

Detaljer

Politisk organisering Status

Politisk organisering Status Politisk organisering Status Hva er Oppgaven? Hvilke Rolle skal vi ha? Har vi hensiktsmessige Strukturer som støtter dette? Tre hovedmodeller - politisk Nivå/Modell Tradisjonell formannskapsmodell Strategisk

Detaljer

Sunnmøre Regionråd edemokrati & Medborgerdialog Öresundsregionen januar 2017

Sunnmøre Regionråd edemokrati & Medborgerdialog Öresundsregionen januar 2017 Sunnmøre Regionråd edemokrati & Medborgerdialog Öresundsregionen 16. 18. januar 2017 Håvard Moe, seniorrådgiver KS-Konsulent as God morgen! Kort om Håvard Seniorrådgiver KS-Konsulent AS Forretningsansvarlig

Detaljer

Sør Varanger KOMMUNE RAPPORT OM KRITERIER BRUKT I TILKNYTNING TIL EN VURDERING AV FORVALTNINGSPRAKSISEN I SØR-VARANGER KOMMUNE

Sør Varanger KOMMUNE RAPPORT OM KRITERIER BRUKT I TILKNYTNING TIL EN VURDERING AV FORVALTNINGSPRAKSISEN I SØR-VARANGER KOMMUNE Sør Varanger KOMMUNE 30.10.05 RAPPORT OM KRITERIER BRUKT I TILKNYTNING TIL EN VURDERING AV FORVALTNINGSPRAKSISEN I SØR-VARANGER KOMMUNE KS-K as Jan Alm Knudsen 1. INNLEDNING Praksiskriteriene som er brukt

Detaljer

Hva vet vi egentlig om Lillehammer kommune?

Hva vet vi egentlig om Lillehammer kommune? Hva vet vi egentlig om Lillehammer kommune? Kilder til fakta og kunnskap om kommunen Denne presentasjonen handler ikke om hvor GOD Lillehammer kommune er Denne presentasjonen handler heller ikke om hvor

Detaljer

Kommunekompasset - 2015 Evaluering av forvaltningspraksisen i Øvre Eiker kommune

Kommunekompasset - 2015 Evaluering av forvaltningspraksisen i Øvre Eiker kommune Kommunekompasset - 2015 Evaluering av forvaltningspraksisen i Øvre Eiker kommune KS-K rapport 27/2015 Innhold Forord... 3 1. Generelt... 4 2. Metode... 5 3. Resultat... 6 4. Forvaltningspraksis pr fokusområde...

Detaljer

Kommunens administrative styringsmodell

Kommunens administrative styringsmodell Kommunens administrative styringsmodell Direktør Olve Molvik SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede - vil gå foran - skaper framtiden Sammen for en levende by Er til stede vil gå foran skaper framtiden

Detaljer

Omstillingsprosjektet i Røros kommune. med bakgrunn i økonomiske utfordringer KOSTRA-rapport. Ledersamling 26. mai 2014 Omstilling og utvikling

Omstillingsprosjektet i Røros kommune. med bakgrunn i økonomiske utfordringer KOSTRA-rapport. Ledersamling 26. mai 2014 Omstilling og utvikling Omstillingsprosjektet i Røros kommune med bakgrunn i økonomiske utfordringer KOSTRA-rapport 1 DP 1A Administrativ organisering Delstrategi i utviklingsstrategien - Kommunekompasset 2 DP 1B Servicetorg

Detaljer

Helhetlig styring i et folkehelseperspektiv, Midtre Gauldal kommune. Plankonferanse 20.10.15, Trondheim

Helhetlig styring i et folkehelseperspektiv, Midtre Gauldal kommune. Plankonferanse 20.10.15, Trondheim Helhetlig styring i et folkehelseperspektiv, Midtre Gauldal kommune Plankonferanse 20.10.15, Trondheim Midtre Gauldal kommune Ca. 6400 innbyggere, 1861 km 2 Støren kommunesentrum, og 3 grendesentrum Trondheimsregionen

Detaljer

KOMMUNEKOMPASSET. Evaluering av forvaltningspraksisen i Kristiansund kommune

KOMMUNEKOMPASSET. Evaluering av forvaltningspraksisen i Kristiansund kommune KOMMUNEKOMPASSET Evaluering av forvaltningspraksisen i Kristiansund kommune KS-K Rapport 1 2010 Innhold Forord...3 1. Generelt...4 2. Metode...5 3. Resultat...6 4. Forvaltningspraksis pr fokusområde...

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune

Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune 2017 2020 Innledning I årene som kommer må kommunal sektor forvente store krav til omstillinger for å møte et samfunn og arbeidsliv i endring. For å kunne møte

Detaljer

Kommunekompasset Evalueringen av forvaltningspraksisen i Bærum kommune

Kommunekompasset Evalueringen av forvaltningspraksisen i Bærum kommune Kommunekompasset Evalueringen av forvaltningspraksisen i Bærum kommune KS-K rapport 22/2012 Innhold Forord... 3 1. Generelt... 4 2. Metode... 5 3. Resultat... 6 4. Forvaltningspraksis pr fokusområde...

Detaljer

Kommunekompasset Evalueringen av forvaltningspraksisen i Marnardal kommune

Kommunekompasset Evalueringen av forvaltningspraksisen i Marnardal kommune Kommunekompasset Evalueringen av forvaltningspraksisen i Marnardal kommune KS-K rapport 2/2013 Innhold Forord... 3 1. Generelt... 4 2. Metode... 5 3. Resultat... 6 4. Forvaltningspraksis pr fokusområde...

Detaljer

KOMMUNEKOMPASSET. Evaluering av forvaltningspraksisen i Skaun kommune

KOMMUNEKOMPASSET. Evaluering av forvaltningspraksisen i Skaun kommune KOMMUNEKOMPASSET Evaluering av forvaltningspraksisen i Skaun kommune KS-K Rapport 9 2012 1 Innhold Forord... 3 1. Generelt... 4 2. Metode... 5 3. Resultat... 6 4. Forvaltningspraksis pr fokusområde...

Detaljer

KOSTRA Husgud eller (fylkes)kommuneplage? Økonomiforum 2015 Skien 5. juni 2015 Håvard Moe Seniorrådgiver, KS-Konsulent as

KOSTRA Husgud eller (fylkes)kommuneplage? Økonomiforum 2015 Skien 5. juni 2015 Håvard Moe Seniorrådgiver, KS-Konsulent as KOSTRA Husgud eller (fylkes)kommuneplage? Økonomiforum 2015 Skien 5. juni 2015 Håvard Moe Seniorrådgiver, KS-Konsulent as Kort om meg Seniorrådgiver KS-Konsulent AS Forretningsansvarlig for Styring og

Detaljer

Kommunekompasset Evaluering av Gausdal kommune 2013

Kommunekompasset Evaluering av Gausdal kommune 2013 Kommunekompasset Evaluering av Gausdal kommune 2013 KS-K rapport 11/2013 Innholdsfortegnelse 1. Forord 3 2. Generelt 4 3. Metode 5 4. Resultat 6 5. Forvaltningspraksis pr fokusområde 13 Offentlighet og

Detaljer

Kommunekompasset Evaluering av forvaltningspraksisen i Røros kommune

Kommunekompasset Evaluering av forvaltningspraksisen i Røros kommune Kommunekompasset - 2017 Evaluering av forvaltningspraksisen i Røros kommune KS-K rapport 19/2017 Innhold Forord... 3 1. Generelt... 4 2. Metode... 4 3. Resultat... 5 4. Forvaltningspraksis pr fokusområde...

Detaljer

Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn

Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn Meldal kommune Arbeidsgiverpolitikk 2016-2019 Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn Vedtatt i kommunestyret 17.03.2016 - sak 015/16 Om arbeidsgiverpolitikken En del av plansystemet Meldal kommunes

Detaljer

Oppstartsamling Utarbeidelse intensjonsavtale for en mulig sammenslåing av. Moss & Rygge. 21. Januar 2016

Oppstartsamling Utarbeidelse intensjonsavtale for en mulig sammenslåing av. Moss & Rygge. 21. Januar 2016 Oppstartsamling Utarbeidelse intensjonsavtale for en mulig sammenslåing av Moss & Rygge 21. Januar 2016 Kort om meg Seniorrådgiver KS-Konsulent AS Forretningsansvarlig for Styring og analyse og Politikk

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2015-2020 Innledning Hver eneste dag kommuniserer Haugesund kommune med virksomheter, grupper og enkeltpersoner. Kommunen er tilgjengelig både fysisk og i digitale medier, og dagsorden

Detaljer

Kommunekompasset Evaluering av Ibestad kommune - 2012

Kommunekompasset Evaluering av Ibestad kommune - 2012 Kommunekompasset Evaluering av Ibestad kommune - 2012 KS-K rapport 20/2012 Innholdsfortegnelse 1. Forord 3 2. Generelt 4 3. Metode 5 4. Resultat 6 5. Forvaltningspraksis pr fokusområde 13 Offentlighet

Detaljer

Kommunekompasset Evalueringen av forvaltningspraksisen i Rendalen kommune

Kommunekompasset Evalueringen av forvaltningspraksisen i Rendalen kommune Kommunekompasset Evalueringen av forvaltningspraksisen i kommune KS-K rapport 22/2012 Innhold Forord... 3 1. Generelt... 4 2. Metode... 5 3. Resultat... 6 4. Forvaltningspraksis pr fokusområde... 14 Offentlighet

Detaljer

Fremtidens kommunestruktur i Sør-Trøndelag

Fremtidens kommunestruktur i Sør-Trøndelag Fremtidens kommunestruktur i Sør-Trøndelag - Scenarier som metode for å utforske framtiden Trondheim 25. september 2015 Kort om meg Seniorrådgiver KS-Konsulent AS Forretningsansvarlig for Styring og analyse

Detaljer

Nettverk - omdømme. Velkommen

Nettverk - omdømme. Velkommen Nettverk - omdømme Samling 11. og 12. mars 2013 Velkommen Kommunal- og regionaldepartementet Saman om ein betre kommune Et samarbeids, ramme - og utviklingsprogram Gardermoen 11. og 12. mars 2013 Kommunal-

Detaljer

Rolleforståelse og rollefordeling

Rolleforståelse og rollefordeling Rolleforståelse og rollefordeling Politikk - administrasjon Arbeidsøkt 5 Rådgiver Morten Strand størst mulig fleksibilitet og ressursutnyttelse Samarbeidets prøvelser Kommunestyret bestemmer Kommuneloven

Detaljer

Kommunekompasset Evaluering av forvaltningspraksisen i Skaun kommune

Kommunekompasset Evaluering av forvaltningspraksisen i Skaun kommune Kommunekompasset - 2017 Evaluering av forvaltningspraksisen i Skaun kommune KS-K rapport 5/2017 Innhold Forord... 3 1. Generelt... 4 2. Metode... 4 3. Resultat... 5 4. Forvaltningspraksis pr fokusområde...

Detaljer

Kommunekompasset Evaluering av forvaltningspraksisen i Tynset kommune

Kommunekompasset Evaluering av forvaltningspraksisen i Tynset kommune Kommunekompasset - 2015 Evaluering av forvaltningspraksisen i Tynset kommune KS-K rapport 05/2015 Innhold Forord... 3 1. Generelt... 4 2. Metode... 5 3. Resultat... 6 4. Forvaltningspraksis pr fokusområde...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan-Hugo Sørensen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 15/443

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan-Hugo Sørensen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 15/443 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan-Hugo Sørensen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 15/443 ORGANISASJONSSTRUKTUR Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Ny administrativ organisering

Detaljer

Rollene som folkevalgt. Folkevalgt lederskap

Rollene som folkevalgt. Folkevalgt lederskap Rollene som folkevalgt Folkevalgt lederskap DELKAPITLER Du skal representere innbyggerne Du har en styringsrolle Du har en folkevalgt lederrolle Du har en arbeidsgiverrolle Du er en del av et folkevalgt

Detaljer

Politisk plattform for ny kommune. Enstemmig vedtatt i bystyremøte 21. juni, 2016

Politisk plattform for ny kommune. Enstemmig vedtatt i bystyremøte 21. juni, 2016 Politisk plattform for ny kommune Enstemmig vedtatt i bystyremøte 21. juni, 2016 Del A - Kommunereformen Del B - Politisk plattform for en ny kommune 1 Visjon for ny kommune 2 Sterkere lokaldemokrati 3

Detaljer

Kommunekompasset Evaluering av forvaltningspraksisen i Nesodden kommune

Kommunekompasset Evaluering av forvaltningspraksisen i Nesodden kommune Kommunekompasset - 2014 Evaluering av forvaltningspraksisen i Nesodden kommune KS-K rapport 22/2014 Innhold Forord... 3 1. Generelt... 4 2. Metode... 5 3. Resultat... 6 4. Forvaltningspraksis pr fokusområde...

Detaljer

4. September 2014. Lederskap i en politisk styrt organisasjon. Presentasjon av KS-Konsulent as

4. September 2014. Lederskap i en politisk styrt organisasjon. Presentasjon av KS-Konsulent as 4. September 2014 Lederskap i en politisk styrt organisasjon Relasjon mellom politikk og administrasjon Kari Anne Hoff seniorrådgiver KS-k as +47 995 80 291 Kort om Kari Anne Personaladministrasjon og

Detaljer

4.1 Tverrgående satsinger 4.2 Lederskap, kompetanse og arbeidsmiljø

4.1 Tverrgående satsinger 4.2 Lederskap, kompetanse og arbeidsmiljø 4 Langsiktig omstilling og utvikling Samfunnsutviklingen, endringen i tjenestebehovene og tilpasning til nye økonomiske rammer vil kreve interne omstillinger i kommunen. På noen områder må det satses gjennomgående

Detaljer

Kommunereformen i Sør-Trøndelag

Kommunereformen i Sør-Trøndelag Kommunereformen i Sør-Trøndelag Innledning for kommunestyret i Skaun kommune 10. desember 2015 - Alf-Petter Tenfjord Skal si noe om Ny og avgjørende fase Fylkesmannens forventninger KMDs oppdrag til Fylkesmennene

Detaljer

Agenda møte 26.03.2015

Agenda møte 26.03.2015 Agenda møte 26.03.2015 Bakgrunn for kommunereformen Presentasjon av kommunereform prosjektene som kommunen deltar i p.t. Likheter mellom prosjektene Ulikheter mellom prosjektene Evt. presentasjon av www.nykommune.no

Detaljer

09/ Lederavtale mellom. rådmannen og Hemne kommune. På lag mot felles mål

09/ Lederavtale mellom. rådmannen og Hemne kommune. På lag mot felles mål 09/1180-46 032 Lederavtale 2011 mellom rådmannen og Hemne kommune På lag mot felles mål Innledning Formålet med lederavtalen er en gjensidig klargjøring av mål og de forventinger som Hemne kommune representert

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

DIALOGBYGGER. Retningslinjer for medvirkning og brukerretting i Horten kommune

DIALOGBYGGER. Retningslinjer for medvirkning og brukerretting i Horten kommune DIALOGBYGGER Retningslinjer for medvirkning og brukerretting i Horten kommune Horten kommune skal styrke dialogen med innbyggerne våre. Vi skal skape større åpenhet og nærhet og engasjere innbyggerne til

Detaljer

KOMMUNEKOMPASSET. Evaluering av forvaltningspraksisen i Lillehammer kommune

KOMMUNEKOMPASSET. Evaluering av forvaltningspraksisen i Lillehammer kommune KOMMUNEKOMPASSET Evaluering av forvaltningspraksisen i Lillehammer kommune KS-K Rapport 2 2011 1 Innhold Forord... 3 1. Generelt... 4 2. Metode... 5 3. Resultat... 6 4. Forvaltningspraksis pr fokusområde...

Detaljer

Framtidens kommuner - Med ansvar for egen utvikling

Framtidens kommuner - Med ansvar for egen utvikling Framtidens kommuner - Med ansvar for egen utvikling Utfordringsbildet for kommune-norge i tiden fremover Dialogkonferansen Sør-Trøndelag Håvard Moe, Seniorrådgiver, KS-Konsulent Kort om meg Seniorrådgiver

Detaljer

Saksframlegg. Vedlegg: Organisasjonsstrategi, Grunnlag for medarbeidskap og lederskap - Sammen kan vi mer! Delegasjonsreglement, politisk nivå

Saksframlegg. Vedlegg: Organisasjonsstrategi, Grunnlag for medarbeidskap og lederskap - Sammen kan vi mer! Delegasjonsreglement, politisk nivå Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 083/14 Kommunestyret PS 11.12.2014 004/14 Administrasjonsutvalget PS 26.11.2014 055/14 Tjenesteutvalget PS 25.11.2014 029/14 Eldrerådet PS 24.11.2014

Detaljer

Fra folkevalgtopplæring til kommuneplanens samfunnsdel en krevende prosess

Fra folkevalgtopplæring til kommuneplanens samfunnsdel en krevende prosess Fra folkevalgtopplæring til kommuneplanens samfunnsdel en krevende prosess Revidert samfunnsdel til høring utgangspunkt for prosessen 2011-2014 En kommune som spriker Svakt eierskap til kommuneplanen (visjons-,

Detaljer

Kvalitet i møte med innbyggere og brukere

Kvalitet i møte med innbyggere og brukere Kvalitet i møte med innbyggere og brukere Vi møter våre innbyggere og brukere med respekt, kunnskap og åpenhet Fornøyde innbyggere og brukere Brukerundersøkelser Tilbakemelding fra våre brukere Systematiske

Detaljer

Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet. Gudrun Haabeth Grindaker

Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet. Gudrun Haabeth Grindaker Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet Gudrun Haabeth Grindaker 100908 To hovedutfordringer Kommunenes tilgang på og forvaltning av egen arbeidskraft Kommunenes evne til utvikling og nyskaping

Detaljer

Arbeidsøkt 2. En selvstendig og nyskapende kommunesektor

Arbeidsøkt 2. En selvstendig og nyskapende kommunesektor Arbeidsøkt 2 En selvstendig og nyskapende kommunesektor DELKAPITLER Det lokale demokratiet Kommunens og fylkeskommunens oppgaver Hvorfor lykkes kommunen? Det lokale selvstyret Staten og kommunesektoren

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FELLESNEMND - NY KOMMUNE HALSA-HEMNE-SNILLFJORD Møtested: Hemne - KulØr n Møtedato: Tid: 08:30

MØTEINNKALLING. Utvalg: FELLESNEMND - NY KOMMUNE HALSA-HEMNE-SNILLFJORD Møtested: Hemne - KulØr n Møtedato: Tid: 08:30 MØTEINNKALLING Utvalg: FELLESNEMND - NY KOMMUNE HALSA-HEMNE-SNILLFJORD Møtested: Hemne - KulØr n Møtedato: 23.01.2018 Tid: 08:30 Mulige forfall meldes snarest til tlf. 72 46 00 00 Nye Halsa-Hemne-Snillfjord

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi Moss kommune

Arbeidsgiverstrategi Moss kommune «Omsorg» Kunstner Lise Amundsen Arbeidsgiverstrategi Moss kommune 2015-2020 Rådmannen har ordet... 3 Innledning... 4 Kommunens utfordringer... 4 Strategi... 4 Kap. 1 Visjon, verdier, mål og etikk... 5

Detaljer

Bundet på hender og føtter eller mer makt enn vi tror?

Bundet på hender og føtter eller mer makt enn vi tror? Bundet på hender og føtter eller mer makt enn vi tror? Introduksjon til folkevalgtopplæring 2011-2012 Mandag 31. oktober 2011 ved Rådgiver Marit Pettersen, kursansvarlig Gratulerer og takk Stort ansvar,

Detaljer

Kommunekompasset Evaluering av forvaltningspraksisen i Melhus kommune

Kommunekompasset Evaluering av forvaltningspraksisen i Melhus kommune Kommunekompasset - 2015 Evaluering av forvaltningspraksisen i Melhus kommune KS-K rapport 28/2015 Innhold Forord... 3 1. Generelt... 4 2. Metode... 5 3. Resultat... 6 4. Forvaltningspraksis pr fokusområde...

Detaljer

FOLKEMØTE LISTER KOMMUNE

FOLKEMØTE LISTER KOMMUNE FOLKEMØTE LISTER KOMMUNE HVEM ER VI og HVA KAN VI BLI? Innbyggere areal kystlinje Flekkefjord 9096 482 km2 77 km Kvinesdal 5981 887 km2 37 km Farsund 9705 263 km2 237 km LISTER kommune 24782 1632 km2 351

Detaljer

Fra ledelsesfilosofi til praktisk lederskap. NKF s Fagkonferanse

Fra ledelsesfilosofi til praktisk lederskap. NKF s Fagkonferanse Fra ledelsesfilosofi til praktisk lederskap Av Knut Hjalmar Gulliksen NKF s Fagkonferanse 2009 1 LARVIK - EN KOMMUNE I UTVIKLING! NKF s Fagkonferanse 2009 2 NKF s Fagkonferanse 2009 3 KOMMUNALTEKNIKK BESTÅR

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 2 Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 29.02.2016 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens

Detaljer

Effektiviseringsnettverkene

Effektiviseringsnettverkene Effektiviseringsnettverkene Helge Eide Områdedirektør Kommunenettverk for fornyelse og effektivisering Endring og utvikling basert på fakta, ikke synsing Bidra til helhetlig styringssystem, tilpasset kommunens

Detaljer

KS Folkevalgtprogram Finnmark Fylkeskommune, 3.dag. Raymond Robertsen Prosessveileder KS

KS Folkevalgtprogram Finnmark Fylkeskommune, 3.dag. Raymond Robertsen Prosessveileder KS KS Folkevalgtprogram 2015-2019 Finnmark Fylkeskommune, 3.dag Raymond Robertsen Prosessveileder KS Agenda for dagen Gjennomgang av temaer: a) Folkevalgt lederskap b) Samspillet politikk og administrasjon

Detaljer

Resultatledelse og virksomhetsstyring. - Hvor er sammenhengen mellom penger og resultater?

Resultatledelse og virksomhetsstyring. - Hvor er sammenhengen mellom penger og resultater? Resultatledelse og virksomhetsstyring - Hvor er sammenhengen mellom penger og resultater? Håvard Moe Seniorrådgiver KS-Konsulent as Kort om Håvard Seniorrådgiver KS-Konsulent AS Jobber særlig med spørsmål

Detaljer

Innovasjonsstrategi. - holdninger og handlinger for en nyskapende kommune

Innovasjonsstrategi. - holdninger og handlinger for en nyskapende kommune Innovasjonsstrategi - holdninger og handlinger for en nyskapende kommune Vedtatt i kommunestyret 21.02.2017 GRAN KOMMUNE - innovasjonsstrategi holdninger og handlinger for en nyskapende kommune «Inkluderende,

Detaljer

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Utarbeidet av Servicekontoret 2010/2011 Orienteringssak i formannskapet 30.03.2011 Innhold 1. Innledning...3 Målgrupper... 4 2. Mål for kommunikasjonspolitikken...5

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk mot 2020

Arbeidsgiverpolitikk mot 2020 Arbeidsgiverpolitikk mot 2020 Vedtatt 12.12.2016. Saksnr.: 2016/809 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 2 Overordnet mål...2 3 Formål...2 4 Verdigrunnlag...3

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

En selvstendig og nyskapende kommunesektor

En selvstendig og nyskapende kommunesektor En selvstendig og nyskapende kommunesektor Det er dette det handler om DELKAPITLER Det lokale demokratiet Kommunens og fylkeskommunens oppgaver Hvorfor lykkes kommunen? Det lokale selvstyret Staten og

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

KF Brukerkonferanse 2013

KF Brukerkonferanse 2013 KF Brukerkonferanse 2013 Tromsø 18.03.2013 Kommuneforlagets ledelsesprodukter Bedrekommune.no - KF BedreStyring- KF Kvalitetsstyring Program Sesjon 1 [10.00 10.55] Målstyring, tjenestekvalitet og internkontroll

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 «Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges best mulig til rette for offentlig innsyn i den kommunale

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Landskonferansen for regionråd 2011

Landskonferansen for regionråd 2011 Landskonferansen for regionråd 2011 Framtidens kommune Norge. Karen Espelund Sør-Trøndelag Fylkeskommune Grunnleggende ståsted Livet leves i kommunene Reformtrykket enormt fra sektordepartementene - samhandlingsreformen

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi 2035

Arbeidsgiverstrategi 2035 Arbeidsgiverstrategi mot 2035 Vedtatt i Kommunestyret januar 2016 Sammen skaper vi fremtiden Mangfold raushet - bærekraft 1 BÆRUM KOMMUNE ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2030 1 Innledning skal være fremtidsrettet,

Detaljer

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon.

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon. Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon. En attraktiv kommune som arbeidsgiver betyr at Oppdal kommune tar i bruk mulighetene, møter utfordringene og utnytter potensialet. Oppdal

Detaljer

Hvilke reelle valg har vi?

Hvilke reelle valg har vi? Midtre-Agder Hvilke reelle valg har vi? Utgangspunkt Det er flertall i Stortinget for å gjennomføre en kommunereform, jfr. kommuneøk.prp for 2015 Alle landets kommuner skal delta i prosesser med sikte

Detaljer

Hvilke trender ser vi i styring og ledelse av kommunesektoren? Hva blir utfordringene for folkevalgte og administrasjon?

Hvilke trender ser vi i styring og ledelse av kommunesektoren? Hva blir utfordringene for folkevalgte og administrasjon? Hvilke trender ser vi i styring og ledelse av kommunesektoren? Hva blir utfordringene for folkevalgte og administrasjon? KS Akershus Høstkonferanse 29. oktober 2015 Innlegg v/ Åsbjørn Vetti, KS-Konsulent

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring Kommunikasjonsstrategi 2015-2018 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring 1. Innledning Hver eneste dag kommuniserer Rogaland fylkeskommune med virksomheter,

Detaljer

Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune

Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune 16.nov. 2011 Ole Magnus Huser kommunalsjef Hvorfor planlegge? Kommuneplanen skal samordne samfunnsutviklingen, økonomi og tjenesteutviklingen i et langsiktig

Detaljer

Åpning ved ordfører og rådmann

Åpning ved ordfører og rådmann Best på kommunal sektor KS-Konsulent as Folkevalgtprogram for Hamar kommune 24. 25. november 2011 Åsbjørn Vetti Seniorrådgiver og Daglig leder KS-Konsulent as Åpning ved ordfører og rådmann 2 1 Politisk

Detaljer

KOMMUNEKOMPASSET. Evaluering av forvaltningspraksisen i Skodje kommune

KOMMUNEKOMPASSET. Evaluering av forvaltningspraksisen i Skodje kommune KOMMUNEKOMPASSET Evaluering av forvaltningspraksisen i Skodje kommune KS-K Rapport 3 2012 1 Innhold Forord... 3 1. Generelt... 4 2. Metode... 5 3. Resultat... 6 4. Forvaltningspraksis pr fokusområde...

Detaljer

Skodd for framtida. Vedtatt i kommunestyret k-sak 17/21

Skodd for framtida. Vedtatt i kommunestyret k-sak 17/21 Arbeidsgiverpolitikk i Trysil kommune Skodd for framtida Vedtatt i kommunestyret 25.04.2017 k-sak 17/21 Innledning: Dokumentet Arbeidsgiverpolitikk skal sikre en helhetlig, felles arbeidsgiverpolitikk

Detaljer

Folkevalgtprogrammet :

Folkevalgtprogrammet : Folkevalgtprogrammet : Saksbehandling og praktisk opptreden i kommunestyret Gran kommune Folkevalgtrollen i endring? Fra detaljkunnskap kunnskap til overordnet kunnskap? Fra detaljstyring til mål og rammestyring?

Detaljer

Folkemøte om kommunereformen. Kommunereform i Nord-Østerdal/ Sør - Østerdalen Rendalen kommune 30. Mars 2016

Folkemøte om kommunereformen. Kommunereform i Nord-Østerdal/ Sør - Østerdalen Rendalen kommune 30. Mars 2016 Folkemøte om kommunereformen Kommunereform i Nord-Østerdal/ Sør - Østerdalen Rendalen kommune 30. Mars 2016 Kommunereformen Behandlet i Stortinget i juni 2014 Hovedmål Gode og likeverdige tjenester til

Detaljer

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås.

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. Lederavtale inngått mellom: (navn) (navn) Dato Enhetsleder (enhetsnavn) Overordnet leder Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. LEDERE SOM LYKKES HAR EVNE TIL: å

Detaljer

Omstilling vegen ut av ROBEK. Framsikt brukerforum 2017

Omstilling vegen ut av ROBEK. Framsikt brukerforum 2017 Omstilling vegen ut av ROBEK Framsikt brukerforum 2017 RØROS LITT FAKTA - Innmeldt i ROBEK august 2014 - Utmeldt september 2017 - Størrelse - Innbyggertall - Verdensarv - Næringsliv - Kultur og arrangement

Detaljer

/20 16 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI PLANDOKUMENT

/20 16 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI PLANDOKUMENT /20 16 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI PLANDOKUMENT k Innhold Bakgrunn... 3 Strategiske valg... 3 Strategisk fundament kommunens medarbeidere... 3 Grunnleggende prinsipper for kommunikasjon... 3 Strategiske grunnpilarer...

Detaljer

Fet kommune - sammen skaper vi trivsel og utvikling

Fet kommune - sammen skaper vi trivsel og utvikling Vedlegg 1. Kravspesifikasjon Lederutviklingsprogrammet Kaizen - 2010 / 2011 Ref. nr.: 2009/2398 1 INNHOLD 1 BESKRIVELSE AV FET KOMMUNE... 3 1.1 GENERELT... 3 1.2 FET KOMMUNE... 3 2 LEDERUTVIKLING... 4

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE. Bærum kommune LEDELSESPOLICY. Vedtatt i Rådmannens medbestemmelsesmøte

BÆRUM KOMMUNE. Bærum kommune LEDELSESPOLICY. Vedtatt i Rådmannens medbestemmelsesmøte BÆRUM KOMMUNE Bærum kommune LEDELSESPOLICY 2010 Vedtatt i Rådmannens medbestemmelsesmøte 12.11.2010 1. Ledelse i Bærum kommune Det overordnete målet for ledelse og ledelsesutvikling i Bærum kommune er

Detaljer

Bakgrunnen. «Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak. blir fattet i perioden. Samarbeidsavtalen H, Frp, KrF, V

Bakgrunnen. «Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak. blir fattet i perioden. Samarbeidsavtalen H, Frp, KrF, V Bakgrunnen «Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i perioden. Samarbeidsavtalen H, Frp, KrF, V Bedre tjenester Mer makt og myndighet til større og sterkere

Detaljer

Arbeidsøkt 6. Samhandle med lokalsamfunnet

Arbeidsøkt 6. Samhandle med lokalsamfunnet Arbeidsøkt 6 Samhandle med lokalsamfunnet DELKAPITLER Folkevalgt l tld lederskap i kommunen som samfunn Hvordan involvere innbyggerne? Hvordan samhandle med frivilligheten? Hvordan styre og lede i nettverk

Detaljer

Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune

Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune 1. Innledning Regjeringen har startet opp et arbeid med en kommunereform. Reformens mål er større kommuner som får flere oppgaver og mer selvstyre.

Detaljer

FELLES POLITISK TEMAMØTE OM BARNEHAGE SKOLE - OPPVEKST for Drammen, Nedre Eiker og Svelvik kommuner. Oppvekst- og utdanningsutvalget Svelvik

FELLES POLITISK TEMAMØTE OM BARNEHAGE SKOLE - OPPVEKST for Drammen, Nedre Eiker og Svelvik kommuner. Oppvekst- og utdanningsutvalget Svelvik FELLES POLITISK TEMAMØTE OM BARNEHAGE SKOLE - OPPVEKST for Drammen, Nedre Eiker og Svelvik kommuner Oppvekst- og utdanningsutvalget Svelvik 15.05.17 VELKOMMEN TIL SVELVIK 2 INNHOLD 1. Politisk styringsform

Detaljer

Etablering av helhetlig styring

Etablering av helhetlig styring Røros kommune Strategidokument for Etablering av helhetlig styring En spesifisering av Røros kommunes Utviklingsstrategi 2014-2016 Delstrategi 5- helhetlig styring vedtatt 19.06.2014 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Elisabeth Enger Rådmann Bærum kommune

Elisabeth Enger Rådmann Bærum kommune Erfaringer med bruk av resultatledelse både som styrings- og utviklingssystem. Hvordan utvikle systematikk i formidling og oppfølging av resultater i forhold til ulike målgrupper. Elisabeth Enger Rådmann

Detaljer

KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner

KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner Plattformens innhold: Hvorfor en utdanningspolitisk plattform? KS utdanningspolitiske mål Innsatsområder og forventninger KS oppfølging

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk med klare forventninger. arbeidsgiverpolitikken. Verdigrunnlag

Arbeidsgiverpolitikk med klare forventninger. arbeidsgiverpolitikken. Verdigrunnlag ARBEIDSGIVERPOLITIKK 2012-2015 Arbeidsgiverpolitikk med klare forventninger Kommunestyret har det overordnede arbeidsgiveransvaret i Nedre Eiker kommune. Kommunestyret vedtok 11. april 2012 en arbeidsgiverpolitikk

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Vurdering for kommunen... 5 Hovedtall drift... 9 Investering, finansiering, balanse... 12 Grunnskole... 16 Barnehage... 30 Barnevern...

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK

ARBEIDSGIVERPOLITIKK ARBEIDSGIVERPOLITIKK 2016-2019 Vedtatt i kommunestyret 7. juni 2016 1 Overordnet mål Nedre Eiker kommunes arbeidsgiverpolitikk skal utvikle, utfordre, motivere og stille krav til ledere og ansatte for

Detaljer

Livskraftige sammen! Øvre Eiker kommunes strategi for medvirkning og samskaping Høringsutkast

Livskraftige sammen! Øvre Eiker kommunes strategi for medvirkning og samskaping Høringsutkast Livskraftige sammen! Øvre Eiker kommunes strategi for medvirkning og samskaping 2017-2027 Høringsutkast LIVSKRAFTIGE SAMMEN! 2 Medvirkningsplakaten strategien i kortversjon Det gode liv i Øvre Eiker skapes

Detaljer