Boligbyggelagenes partner AS Org.nr: Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite"

Transkript

1 Boligbyggelagenes partner AS Org.nr: Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite

2 Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite årsrapport

3 innhold Leder 1 Styrets årsberetning 2 Nøkkeltall Fordelskortet 4 Forsikringer og Skadevern 6 Boligbyggelagenes Partner 8 Resultatregnskapet 9 Balanse 10 Regnskapsprinsipper 12 noter 14 Revisors beretning 20

4 Boligbygge lagenes Partner AS Partner har i 2012 bygget videre på plattformen som ble lagt etter at selskapet ble utfisjonert fra NBBL. Vi har flyttet til nye og trivelig lokaler i Torggata 5, sentralt plassert i Oslo. De som besøker Partner møter et åpent landskap med masse lys, godt med luft og lyse møbler. Vårt fargevalg gjenspeiler vår grafiske profil og identitet som bekreftes av logoeffekter og bilder på glassvegger inn til møterommene. Vi er bevisste på bruk av lokalene ved at vi inviterer partnere, leverandører, kunder og eiere inn til oss for å utvikle felles forretning. Å jobbe i åpent landskap gir utfordringer i forhold til støy og tilstrekkelig konsentrasjon ved krevende arbeidsoppgaver. For å sikre et godt arbeidsmiljø har vi utarbeidet husregler, gode rutiner og trivselsansvarlige som går på rundgang mellom avdelingene. Totalforsikring for boligselskaper har gjennom 2012 befestet sin posisjon som det ledende forsikringsproduktet for boligselskaper landet rundt. Vi har ingen store skader i vår portefølje dette året. Underliggende lønnsomhet er tilfredsstillende og vi ønsker å forsterke satsingen på forebyggende tiltak, samt aktiviteter knyttet til brann- og vannskader. Det har gjennom året vært arbeidet grundig med å utvikle og tilpasse produktenes innhold til å være ledende i markedet. Jeg vil trekke frem det årlige Totalforsikringsseminaret, som i 2012 ble avholdt i Bodø, som en god arena for meningsutveksling og dialog for produktforbedringer. Fordelskortet er boligbyggelagenes fordelsprogram for medlemmer. Fordelskortet gir medlemmene bedre boligøkonomi gjennom forkjøpsrett på bolig og gode medlemstilbud med rabatter og bonus. Gjennom 2012 har vi inngått avtaler med en del av de større boligbyggelagene som ytterligere vil forsterke potensialet i Fordelskortet og som vil være viktige sparringpartnere sammen med andre til å utvikle innhold og tjenestetilbud ytterligere. Utvikling og tilknytning til lokale leverandøravtaler har virkelig skutt fart gjennom Vi organiserer i overkant av 100 antall lokale avtaler tilknyttet Fordelskortet. Det ble satt løpende omsetningsrekorder og rekorder av antall transaksjoner i flere måneder i Boligbyggelagenes Forsikring gikk på lufta Dette er en sterk felles satsning for å utvikle en viktig medlemsfordel, nemlig et godt og attraktivt forsikringstilbud til medlemmene. Vi vet at dette er en etterspurt medlemsfordel. Vi tar nå et sterkere grep ved å etablere en egen merkevare og opprette et kundesenter som blir spesialister på forsikringer for medlemmer i boligbyggelag. Med dette tar vi ansvar for en større del av verdikjeden og kan dermed tilpasse løsninger etter medlemmers behov. Vi forventer at vi gjennom denne satsningen vil ytterligere forsterke medlemmenes lojalitet til sitt boligbyggelag. Vi faser inn og utvikler denne løsningen gjennom 2013, ved å jobbe mot de ulike Boligbyggelagene, markedsføre det internt gjennom de lokale salgskanalene. Samtidig vil vi øke antall ansatte i salg og kundeservice suksessivt i takt med etterspørsel og økningen av porteføljen. Partner har fokus på noen sentrale områder innen forretningsutvikling av produkter og tjenester, og støtter de ulike boligbyggelag i utviklingen av deres forretningsgrunnlag. Det gjelder både innenfor medlemsområdet og innenfor de øvrige forretningsområder. Derfor vil alle aktiviteter fra Partner ta utgangspunkt i å støtte den lokale merkevaren for å gjøre den sterkere. Rune Gaustad Adm. direktør 1

5 Styrets årsberetning 2012 Boligbyggelagenes Partner AS Virksomhetens art Boligbyggelagenes Partner AS (Partner) er opprettet for å eie, utvikle og drive økonomiske fellesforetak til beste for norske boligbyggelag og deres medlemmer. Selskapets mål er å skape konkurransekraft og gi merverdi innenfor forsikring, finans, tele og andre byggog boligrelaterte forretningsområder. Selskapet samarbeider med en rekke ledende leverandører på forskjellige produkter og tjenester som delvis er spesialtilpasset norske boligbyggelags behov. Partner kan tilby gode vilkår som følge av at tilbudet er fremforhandlet på vegne av boligbyggelagene, deres forvaltningskunder og medlemmer. Kombinasjon av forhandlingskraft og kompetanse gir gode priser og vilkår. Selskapet flyttet til nye og moderne lokaler i Torggata 5 i Oslo høsten Merkevareutvikling øke kjennskap til det lokale boligbyggelag All aktivitet fra Partner er tuftet på å styrke den lokale merkevaren, boligbyggelaget. Gjennom et konkurransedyktig tjenestetilbud, nettverksbygging og kompetanseformidling gir Partner verdi til boligbyggelaget, deres forvaltningskunder og medlemmer. Tjenestetilbudet og avtalen om å benytte medlemskonseptet Fordelskortet med tilhørende nettsted fordelskortet.no støtter det lokale boligbyggelaget i formidlingen av gode medlemsfordeler som forkjøpsrett, rabatter og bonusordninger. Generell utvikling Det er registret en økning i 2012 av medlemmer til boligbyggelag i Norge på over 4 %. Årsaken ligger i vekst i boligmarkedet, gode medlemsfordeler og gjennomgående medlemskap blant boligbyggelag. Det er også en økning av den yngre delen av befolkningen som melder seg inn i boligbyggelag for å oppnå forkjøpsrett. Kilde: NBBL Etterspørselen etter Partners produkter og tjenester har også økt gjennom Økningen er særlig stor på bruk av Fordelskortet som er distribuert til medlemmer. Av disse har over aktivert kortet på fordelskortet.no, som betyr at medlemmet oppnår spesialtilbud og bonusfordeler i tillegg til rabatter. Skade og personalforsikringer Totalforsikring Totalforsikring for boligselskaper er et resultat av kontinuerlig produktutvikling for å ivareta boligselskapenes forsikringsbehov. 46 boligbyggelag er i ordningen og ved utgangen av 2012 var boliger forsikret gjennom Totalforsikring. Andre forsikringer I tillegg til Totalforsikring formidles eierskifteforsikring, pensjon og personalforsikring, helseforsikring og byggefeilforsikring. Medlemsfordeler Antall medlemsfordeler har hatt en sterk vekst i 2012 gjennom økning på nasjonale og lokale avtaler. Arbeid med utvikling av innhold til medlemskonseptet Fordelskortet har stått i fokus. Posisjonen og kommunikasjonsplattformen som ble etablert sent høsten 2011 er implementert gjennom I tillegg videreføres arbeidet med nasjonale avtaler med blant annet alarm, telekommunikasjon og opplevelser gjennom reise og hotellavtaler til medlemmene. Partner har utviklet et tjenestetilbud der hvert enkelt boligbyggelag selv kan velge blant tilbudene. Markedsføring Partner koordinerer og gjennomfører en rekke markedsaktiviteter i samarbeid med leverandørene og boligbyggelagene for å utvikle medlemstilbudene, gjøre dem mer kjent og øke bruken. 2

6 Boligbyggelagenes Forsikring Partner etablerte satsningen Boligbyggelagenes Forsikring med 6 ansatte som driver med salg og service. Unison Forsikring, heleid av Sparebank 1 Skade, er ansvarlig for produkter, IT-systemer og avtaleforvaltning. Skadeoppgjøret leveres av Sparebank 1 Skade, som gjennom flere år har vært de beste på området. Dette er et tilbud om skadeforsikringer til medlemmer i boligbyggelag. Det er etablert en klar ansvars- og rolledeling i konseptet mellom boligbyggelaget (markedsføring), Boligbyggelagenes Forsikring (salg og service) og Unison (produkter, IT, og avtaleforvaltning). Arbeidsmiljø, personale og ytre miljø Administrasjonen i selskapet anser arbeidsmiljøet for godt. Sykefraværet har vært på 0,65% i Det var ved utgangen av året 21 ansatte i selskapet. Av disse er 12 kvinner. I styret på 7 som ble valgt i juni 2012, er det 2 kvinner. Selskapet ønsker en mest mulig lik fordeling mellom kjønnene. Opplysningene om godtgjørelse til tillitsmenn ansatte m.v. er gitt i noter til regnskapet. Det har ikke blitt drevet virksomhet som i nevneverdig grad forurenser det ytre miljø. Ansatte i virksomheten har ikke vært utsatt for ulykker eller skader i forbindelse med utførelse av arbeidet. Årsresultat og disponeringer Selskapets overfører betydelig beløp til eierne i form av provisjoner. Totalt ble det overført kr fra Partner og til eierne i Årsresultatet ble på kr mot kr i Med bakgrunn i etableringen av Boligbyggelagens Forsikring og det kapitalbehovet dette medfører, foreslår styret at det ikke utbetales utbytte for regnskapsåret Årsresultatet foreslås i sin helhet overført til annen egenkapital. Etter styrets oppfattning gir det fremlagte resultatregnskapet og balanse for selskapet et riktig bilde av selskapets drift og stilling pr 31.desember Det har ikke inntrådt slike spesielle forhold etter årets utgang som kan antas å få særlig betydning for vurdering av selskapet. Fortsatt drift Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Til grunn ligger mål for virksomheten, gjeldende strategi og budsjett for Oslo, 9. april 2013 I styret for Boligbyggelagenes Partner AS Ole Fritjof Godtfredsen Styremedlem, Sørlandet BBL Torkil Iversen Styremedlem, Trondheim og Omegn BBL Geir-Ove Skogø Styremedlem, Boligbyggelaget Usbl Kirstin Leiros Styremedlem, Narvik BBL Eli K. Andreassen Styremedlem, Halden BBL Terje W. Gilje Nestleder, Bergen og Omegn BBL Paul Boxill Styreleder, Stavanger BBL 3

7 Nøkkeltall Fordelskortet Partner har fortsatt stort fokus på å bistå boligbyggelag i forhandlinger med lokale samarbeidspartnere og å knytte disse opp mot Fordelskortet. Stadig flere lokale forretninger knyttes og hver måned registreres det nå handler hos mer enn 100 lokale forretninger rundt om i landet. Det betyr at Fordelskortet blir stadig mer verdifullt for både medlemmer og boligbyggelag. Boligbyggelagene og Partners aktive markedsføring av tilbudene i Fordelskortet har også resultert i betydelig økning i den registrerte omsetningen i Fordelskortet. Resultatene av arbeidet med Fordelskortet er synliggjort i figurene JANUAR FEBRUAR MARS APRIL MAI JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER 2011 Antall lokale butikker med transaksjoner per måned 4

8 JANUAR FEBRUAR MARS APRIL MAI JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER 2011 Kr Netto omsetning lokale partnere 5

9 Forsikringer og Skadevern Fra Boligbyggelagenes Partner AS Totalforsikring for boligselskap Ivaretar de aller fleste risikoområder som fellesskapet i borettslag og sameier daglig blir utsatt for. Forsikringen er utviklet i tett samarbeid med boligbyggelagene gjennom mer enn 50 år. Boligbyggelagene bistår også i skadesaksbehandlingen slik at styrene opplever trygghet og nærhet i skadeutbedringsarbeidet fra medarbeidere som har lokalkunnskap om deres boliger. Skadevern Partner bistår boligbyggelagene og deres forvaltningskunder med råd og veiledning i skadeforebyggende arbeid i boliger og fellesarealer. Vi støtter også ulike prosjekter med økonomiske midler. Det er i alles interesse at skadene holdes på et så lavt nivå som mulig. Beboerne unngår alvorlige brann- og vannskader i boligene, styrene unngår premieøkninger på grunn av store skadetall og boligbyggelagene får fornøyde og stabile forvaltningskunder som får gode og konkurransedyktige betingelser. 6

10 Byggefeilforsikring Sikrer borettslaget/sameiet mot byggefeil i 10 år etter ferdigstillelse av rehabiliteringsog nybyggingsprosjekter. Med unntak av egenandelen er boligselskapet sikret full istandsetting av de byggefeil som ikke dekkes av entreprenøren. Eierskifteforsikring Tilbys boligbyggelagenes meglerkontorer. Dette er en forsikring som ivaretar boligselgers ansvar i henhold til Avhendingslovens bestemmelser i forbindelse med salg av bruktbolig. Pensjons- og personalforsikringer Til ansatte i boligbyggelagene med tilhørende datterselskaper og til borettslag og sameier med egne ansatte Helseforsikring Helseforsikring Super til ansatte i boligbyggelagene og til medlemmer av boligbyggelagenes styrer. Formålet med forsikringen er å få den ansatte raskest mulig tilbake i arbeid ved skade eller sykdom. 7

11 Om Partner Boligbyggelagenes Partner AS eies av 46 boligbyggelag fra Kristiansand i sør til Nordkapp i nord, og til sammen har Partners eiere mer enn medlemmer. Partner kjenner boligbyggelagene og deres medlemmers behov og tilbyr tilpassede produkter og tjenester i samarbeid med en rekke nasjonale og lokale leverandører. Det meste av virksomheten er innen forsikring og medlemsfordeler for å ivareta verdier og gi bedre boligøkonomi. Gjennom forsikringskonseptet Totalforsikring for boligselskap formidler Partner forsikringer til borettslag og sameier og boliger til en verdi av 420 milliarder kr. Partner tilbyr også private skadeforsikringer til boligbyggelagenes medlemmer gjennom Boligbyggelagenes Forsikring. Selskapet utvikler og drifter medlemskonseptet Fordelskortet, som er boligbyggelagenes fordelsprogram for medlemmer. Medlemmene oppnår gode rabatter, bonus og forkjøpsrett gjennom Fordelskortet. Selskapet har 21 ansatte og er lokalisert i Oslo. 8

12 Boligbyggelagenes Partner AS RESULTATREGNSKAP note Provisjonsinntekter 11, Sum driftsinntekt Provisjoner Lønnskostnader m.m Avskrivning Annen driftskostnad Sum driftskostnad Driftsresultat Annen renteinntekt Annen finansinntekt Annen rentekostnad Annen finanskostnad Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årsresultat Disponering (dekning) av årsresultatet Avsatt til annen egenkapital Sum disponert

13 Boligbyggelagenes Partner AS BALANSE PR EIENDELER Anleggsmidler note Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investering i Boligbyggelagenes Forsikring AS Andre fordringer Pensjonsmidler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

14 Boligbyggelagenes Partner AS BALANSE PR EGENKAPITAL og gjeld note Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Utsatt skatt Sum avsetning for forpliktelser Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD

15 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Bruk av estimater Utarbeidelse av regnskap i samsvar med regnskapsloven krever bruk av estimater. Videre krever anvendelse av selskapets regnskapsprinsipper at ledelsen må utøve skjønn. Områder som i stor grad inneholder slike skjønnsmessige vurderinger, høy grad av kompleksitet, eller områder hvor forutsetninger og estimater er vesentlige for årsregnskapet, er beskrevet i notene. Salgsinntekter Inntekter ved salg av varer og tjenester vurderes til virkelig verdi av vederlaget, netto etter fradrag for merverdiavgift, returer, rabatter og andre avslag. Avsetning til forventede garantiarbeider føres som kostnad og avsetning for forpliktelser. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Klassifisering av balanseposter Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk klassifiseres som anleggsmidler. Eiendeler som er tilknyttet varekretsløpet klassifiseres som omløpsmidler. Fordringer for øvrig klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales innen ett år. For gjeld legges analoge kriterier til grunn. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld. Anskaffelseskost Anskaffelseskost for eiendeler omfatter kjøpesummen, med fradrag for bonuser, rabatter og lignende, og med tillegg for kjøpsutgifter (frakt, toll, offentlige avgifter som ikke refunderes og andre direkte kjøpsutgifter). Ved kjøp i utenlandsk valuta balanseføres eiendelen til kursen på transaksjonstidspunktet. For varige driftsmidler og immaterielle eiendeler omfatter anskaffelseskost også direkte utgifter for å klargjøre eiendelen for bruk, for eksempel utgifter til testing av eiendelen. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært til restverdi over driftsmidlenes forventede utnyttbare levetid. Ved endring i avskrivningsplan fordeles virkningen over gjenværende avskrivningstid «knekkpunktmetoden». Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende som driftskostnader. Påkostninger og forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og påkostning/forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand på anskaffelsestidspunktet. Nedskrivning av anleggsmidler Ved indikasjon på at balanseført verdi av et anleggsmiddel er høyere enn virkelig verdi, foretas det test for verdifall. Hvis balanseført verdi er høyere enn både salgsverdi og gjenvinnbart beløp (nåverdi ved fortsatt bruk/ eie), foretas det nedskrivning til det høyeste av salgsverdi og gjenvinnbart beløp. Fordringer Kundefordringer føres i balansen etter fradrag for avsetning til forventede tap. Avsetning til tap er gjort på grunnlag av individuell vurdering av fordringene og en tilleggsavsetning som skal dekke øvrige påregnelige tap. Vesentlige økonomiske problemer hos kunden, sannsynligheten for at kunden vil gå konkurs eller gjennomgå økonomisk restrukturering og utsettelser og mangler ved betalinger anses som indikatorer på at kundefordringer må nedskrives. Andre fordringer, både omløpsfordringer og anleggsfordringer, føres opp til det laveste av pålydende og virkelig verdi. Avsetning til tap vurderes på samme måte som for kunde-fordringer. Gjeld Gjeld, balanseføres til nominelt gjeldsbeløp. Pensjoner Selskapet har ulike pensjonsordninger. Pensjonsordningene er finansiert gjennom innbetalinger til forsikringsselskap, med unntak av AFP-ordningen. Selskapet har både innskuddsplaner og ytelsesplaner. Innskuddsplaner Ved innskuddsplaner betaler selskapet innskudd til et forsikringsselskap. Selskapet har ingen ytterligere betalingsforpliktelse etter at innskuddene er betalt. Innskuddene regnskapsføres som lønnskostnad. Eventuelle forskuddsbetalte innskudd balanseføres som eiendel (pensjonsmidler) i den grad innskuddet kan refunderes eller redusere framtidige innbetalinger. 12

16 Ytelsesplaner En ytelsesplan er en pensjonsordning som ikke er en innskuddsplan. Typisk er en ytelsesplan en pensjonsordning som definerer en pensjonsutbetaling som en ansatt vil motta ved pensjonering. Pensjonsutbetalingen er normalt avhengig av flere faktorer, som alder, antall år i selskapet og lønn. Den balanseførte forpliktelsen knyttet til ytelsesplaner er nåverdien av de definerte ytelsene på balansedagen minus virkelig verdi av pensjonsmidlene (innbetalte beløp til forsikringsselskap), justert for ikke resultatførte estimatavvik og ikke resultatførte kostnader knyttet til tidligere perioders pensjonsopptjening. Pensjonsforpliktelsen beregnes årlig av en uavhengig aktuar ved bruk av en lineær opptjeningsmetode. Planendringer amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid. Det samme gjelder estimatavvik som skyldes ny informasjon eller endringer i de aktuarmessige forutsetningene, i den grad de overstiger 10% av den største av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene (korridor). Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt beregnes med aktuell skattesats på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt eventuelt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Oppføring av utsatt skattefordel på netto skattereduserende forskjeller som ikke er utlignet og underskudd til fremføring, begrunnes med antatt fremtidig inntjening. Utsatt skatt og skattefordel som kan balanseføres oppføres netto i balansen. Skattereduksjon ved avgitt konsernbidrag, og skatt på mottatt konsernbidrag som føres til reduksjon av kostpris eller direkte mot egenkapitalen, føres direkte mot skatt i balansen (mot betalbar skatt hvis konsernbidraget har virkning på betalbar skatt og mot utsatt skatt hvis konsernbidraget har virkning på utsatt skatt). Utsatt skatt regnskapsføres til nominelt beløp. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen utarbeides etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd and andre kortsiktige, likvide plasseringer som umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko kan konverteres til kjente kontantbeløp og med gjenværende løpetid mindre enn tre måneder fra anskaffelsesdato. 13

17 Note 2 Varige driftsmidler Varige driftsmidler invetar/maskiner Sum Anskaffelseskost Tilgang Avgang 0 0 Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi Årets avskrivninger Forventet økonomisk levetid Avskrivningsplan 6 år Lineær Note 3 Fordringer og gjeld Kundefordringer Kundefordringer til pålydende Avsetning til tap på kundefordringer 0 0 Kundefordringer i balansen Oversikt over de største kundefordringene 2012 Unison Forsikring AS Sameiet Torget Vest AS Boligbyggelaget USBL Øvrige Sum

18 Note 4 Bundne bankinnskudd, trekkrettigheter Bundne bankinnskudd Skattetrekksmidler Note 5 Egenkapital annen innskutt annen Årets endring i egenkapital Aksjekapital egenkapital egenkapital Sum Egenkapital Årets resultat Egenkapital

19 Note 6 Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen på kr består av 500 aksjer à kr Oversikt over de (20) største aksjonærene antall Eierandel Boligbyggelaget USBL % Trondheim og Omegn BBL % Bergen og Omegn BBL % Boligbyggelaget Romerike % Stavanger BBL % Vestlandske BBL % Nedre Buskerud BBL % Oslo Bolig og Sparelag % StorBergen BBL % Tromsø BBL A/L % Sørlandet % Bodø BBL % Vansjø BBL % Porsgrunn Bamble Borgestad BBL % Sarpsborg og Omegns BBL % Skien BBL % AL Sandnes 9 1.8% Gjøvik og Omegn BBL 8 1.6% Larvik BBL 8 1.6% Sum ,8% Øvrige (eierandel < 1%) % Totalt antall aksjer % 16

20 Note 7 Pensjoner Selskapet har pensjonsordninger som omfatter i alt 21 personer. Samtlige ansatte er med i en kollektiv pensjonsordning etter Lov om foretakspensjon. Forpliktelsene knyttet til den kollektive ordningen er dekket gjennom et forsikringsselskap. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon. Netto pensjonskostnad Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler Resultatførte planavvik/estimatendringer Administrasjonskostnader Netto pensjonskostnad Netto pensjonsforpliktelse Sikret Sikret Brutto pensjonsmidler ved periodens slutt Pensjonsmidler ved periodens slutt Netto pensjonsforpliktelse-overfinansiert Netto pensjonsforpliktelse inklusive arbeidsgiveravgift Ikke resultatført aktuarielt tap (gevinst) Balanseførte midler, inkludert arbeidsgiveravgift Herav balanseført arbeidsgiveravgift Diskonteringsrente 4.20% 3.80% Forventet lønnsregulering/pensjonsøkning/g-regulering 3.50% 3.50% Forventet avkastning på pensjonsmidler 4.00% 4.10% Årlig regulering av pensjoner 0.20% 0.10% Årlig forventet lønnsvekst 3.50% 3.50% De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring (tabell K 2005) når det gjelder demografiske faktorer. 17

21 Note 8 Skatt Beregning av utsatt skatt/utsatt skattefordel Midlertidige forskjeller Driftsmidler Regnskapsmessige avsetninger 0 0 Pensjonsmidler Netto midlertidige forskjeller Underskudd til fremføring 0 0 Grunnlag for utsatt skatt % utsatt skatt Herav ikke balanseført utsatt skattefordel 0 0 Utsatt skatt i balansen Grunnlag for skattekostnad, endring i utsatt skatt og betalbar skatt Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Grunnlag for årets skattekostnad Endring i midlertidige resultatforskjeller Grunnlag for betalbar skatt i resultatregnskapet / Mottatt/avgitt konsernbidrag 0 0 Skattepliktig inntekt (grunnlag for betalbar skatt i balansen) Fordeling av skattekostnaden Betalbar skatt på årets resultat For mye, for lite avsatt i fjor 0 0 Sum betalbar skatt Endring i utsatt skatt Skattekostnad Note 9 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm. Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Selskapet har sysselsatt 21 årsverk i regnskapsåret. Selskapet er pliktig å ha tjenestepensjonsordning iht lov om obilatorisk tjenestepensjonsordning, og har en ordning som tilsfredstiller dette. 18

22 Ytelser til ledende personer daglig leder Styret Lønn/styrehonorar Pensjonsutgifter Annen godtgjørelse Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styrets leder eller andre nærstående parter. Kostnadsført godtgjørelse til revisor(eks. mva.) Lovpålagt revisjon (inkl. teknisk bistand med årsregnskap og ligningspapirer) Skatterådgivning (inkl. teknisk bistand med LP og årsregskap) Annen bistand Sum godtjørelse til revisor Note 10 Datterselskap Investeringene i datterselskap regnskapsføres etter kostmetoden. Datterselskap Forretningskontor Eier-/ stemme-andel Egenkap. siste år Resultat siste år Balanseført verdi (100%) (100%) Boligbyggelagenes Forsikring AS Oslo 100% Balanseført verdi Note 11 Provisjonsinntekter Forsikring til boligselskaper og andre bedriftsordninger Medlemsavtaler, inkludert fordelskortet Andre inntekter Sum provisjonsinntekter Note 12 Annen kortsiktig gjeld Skyldig lønn og feriepenger Påløpte kostnader Skadevernsmidler Andre avsetninger Sum annen kortsiktig gjeld Note 13 Note 13 Endring av regnskapsprinsipp Selskapet har i løpet av året skifet regnskapsprinsipp knyttet til inntektsføring. De har gått fra nettoføring av inntekter til bruttoføring. for regnskapsåret 2012 gir prinsippendringen en økning i inntektene på 43,6 MNOK. Sammenligningstall er ikke omarbeidet. 19

23 REVISORS BERETNING 20

24 21

Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg

Detaljer

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS 10 Årsrapport/2010 Kristiansand Næringsselskap AS lillesand næringsarealer AS Årsrapport 2010 2 3 05 Selskapsoversikt 09 Knas Styrets beretning 2010 LINA Styrets beretning 2010 10 26 Knas Regnskap 2010

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 4,0 % 8,7 % 9,6 % Antall utsalgssteder

Detaljer

Your ambition. Our passion. Årsrapport

Your ambition. Our passion. Årsrapport Your ambition. Our passion. Årsrapport 2013 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2013 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 52 Noter til

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag en enkel og bedre hverdag 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2013 Vi seiler i medvind. 2013 har vært et godt år for SOBBL. Nå heiser vi seilet igjen,

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3 ÅRSRAPPORT 2012 INNHOLD 4 Ledergruppen i LeasePlan Norge 5 Innledning 7 I form for fremtiden! Administrerende direktør har ordet 15 Styrets årsberetning 16 Organisasjon og miljø 17 Kommentarer til regnskapet

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2005 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 178 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 2,8 % 4,0 % 8,7 % 9,6

Detaljer

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsberetning 2011 Virksomheten Norsk Luftambulanse AS ble stiftet i 1977 og er et heleid datterselskap av

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

Det Norske Myntverket Årsrapport 2004

Det Norske Myntverket Årsrapport 2004 Det Norske Myntverket Årsrapport 2004 Innhold side 1 side 2 side 6 side 10 side 16 side 18 Rapport fra administrerende direktør Styrets årsberetning 2004 Regnskap Noter Revisors beretning Mynt- og medaljeproduksjon

Detaljer

jnd/2012 NRK Årsregnskap 2011

jnd/2012 NRK Årsregnskap 2011 jnd/2012 NRK Årsregnskap 2011 NRK AS Årsberetning 2011 NRKs virksomhet NRK styrket sin posisjon som allmennkringkaster i 2011. Som produsent og formidler av innhold i radio, fjernsyn og på Internett leverte

Detaljer

ADMINISTRASJONENS BERETNING ÅRSMELDING2008

ADMINISTRASJONENS BERETNING ÅRSMELDING2008 ADMINISTRASJONENS BERETNING ÅRSMELDING2008 ærlig talt reklame 200 kolleger ønsker Tromsø velkommen inn i kjeden GARANTI Eiendomsmegling fester grepet. Nå er vi 45 veldrevne megleravdelinger med dyktige

Detaljer

1 Baneservice regnskap 2008

1 Baneservice regnskap 2008 1 Baneservice regnskap 2008 Baneservice AS Regnskap 2008 Nøkkeltall 2008 Beløp i millioner kroner 2008 2007 2006 Omsetning 581,1 470,5 495,2 Resultat før skatt -45,3-2,9 8,9 Resultatgrad (%) -6,9 0,3 2,3

Detaljer

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP 1 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 2 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 Oslo, 2. april 2014 I styret for 3 Årsrapport 2013 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 4 Årsrapport 2013 REGNSKAPSPRINSIPPER

Detaljer

NRK AS Årsberetning 2005

NRK AS Årsberetning 2005 NRK AS Årsberetning 2005 NRKs virksomhet NRK har i 2005 befestet sin posisjon som landets ledende kringkastingsselskap med hovedansvar for å produsere og distribuere et radio- og fjernsynstilbud til hele

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper Årsrapport 2011 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

konsernregnskap amedia innhold

konsernregnskap amedia innhold konsernet amedia årsrapport 2012 konsernregnskap amedia innhold REGNSKAP Resultatregnskap 43 Utvidet resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Endringer i konsernets egenkapital 47 NOTER

Detaljer

forny AS Årsrapport 2013

forny AS Årsrapport 2013 forny AS Årsrapport 2013 forny AS Paviljong, Fornebuveien 7-13. Miljø: BREEAM NOR-sertifiseres Opprinnelsesår: 1994. 1998 og 2001 Areal: 9.000 kvm kontor + 5000 kvm kjeller Byggekost: Ca 100 MNOK INVESTERE

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Årsrapport 2014 Styrets beretning 2014 Bakgrunn Troll Forsikring AS ble stiftet den 8. mars 2007 og fikk Finanstilsynets tillatelse til å drive skadeforsikringsvirksomhet den 28. oktober 2011 under forutsetning

Detaljer

Note 2010 2009 2008 Beløp i mill. kr. DRIFTSINNTEKTER

Note 2010 2009 2008 Beløp i mill. kr. DRIFTSINNTEKTER RESULTATREGNSKAP Note Beløp i mill. kr. DRIFTSINNTEKTER Spillinntekter 1 14 749,8 12 574,7 10 578,7 Andre driftsinntekter 2 47,8 100,2 49,0 SUM DRIFTSINNTEKTER 14 797,6 12 674,9 10 627,6 DRIFTSKOSTNADER

Detaljer

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling 1 Årsrapport 2011 1 2 Styrets årsberetning Styrets arbeid Arbeidsmiljø og personal Likestilling Fremtidig utvikling Redegjørelse for årsregnskapet Finansiell risiko og risikostyring Disponering Grunneierfond

Detaljer

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Sammendrag av årets virksomhet 2007 vil inngå som et merkeår i bankens historie. Banken ble etablert i 2003 og har dermed lagt bak seg sitt femte regnskapsår, det

Detaljer

Ementor ASA Årsrapport 2007

Ementor ASA Årsrapport 2007 Ementor ASA Årsrapport 2007 Styrets beretning Styrets beretning Konsernet tilbyr hovedsakelig hardware- og softwareprodukter og relaterte konsulenttjenester innenfor IT-infrastruktur. Gjennom et tilbud

Detaljer

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern Årsrapport 2013 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 as ing. gunnar m. backe 1 2 3 4 Forsiden: Torshovdalen 1. 1 4: Christinedal CHRISTINEDAL Byggherre: Christinedal bolig AS, et selskap i Schage Eiendom AS Arkitekt:

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010 FOR FORNEBU SPAREBANK

ÅRSBERETNING 2010 FOR FORNEBU SPAREBANK Årsrapport 2010 1 2 Innhold styrets ÅRSBERETNING... 4 resultatregnskap... 10 BALANSE... 11 KONTANTSTRØMANALYSE... 12 NOTER... 13 revisjonsberetning... 27 kontrollkomiteens BERETNING... 29 ANSATTE OG STYRENDE

Detaljer