Boligsosial handlingsplan Vedtatt av kommunestyret i sak 73/12

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Boligsosial handlingsplan 2012-2016. Vedtatt av kommunestyret 13.09.2012 i sak 73/12"

Transkript

1 Boligsosial handlingsplan Vedtatt av kommunestyret i sak 73/12 MELØY KOMMUNEPLAN

2 Arkivkode: 146,, Saksprotokoll Behandlet i: Kommunestyret Møtedato: Sak: 73/12 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 11/2268 Journalpost: 18874/12 Tittel: SAKSPROTOKOLL: FORSLAG TIL BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN Behandling: Rød-Grønn Gruppe v/representanten Odd Arne Stormo (SP) framla følgende forslag: «Nytt.pkt.5 Det er et overordnet mål at vanskeligstilte på boligmarkedet skal kunne skaffe og beholde egen bolig. Kst. ber administrasjon ta dette med i budsjettarbeidet for 2013.» Borgelig gruppe v/representanten Jan Tore Svendsgård (H) framla slikt forslag til nytt pkt. 6: Nytt pkt. 6: «Rådmannen pålegges å redusere antall kommunale boliger. Salg skal skje til takst eller til høystbydende. Salg kan gjøres uten bruk av megler.» --- Formannskapets innstilling, pkt. 1,2,3 og 4, ble enstemmig vedtatt. Framlagte forslag til nytt pkt. 5, ble enstemmig vedtatt. Framlagte forslag til nytt pkt. 6, ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Det vises til vedlagte forslag til boligsosial handlingsplan for perioden Kommunestyret godkjenner planen. 3. Foreslåtte strategier og tiltak som krever investeringer/rammeøkninger prioriteres og søkes innarbeidet i kommende økonomiplaner/budsjett. 4. Iverksetting av planens øvrige tiltak gjøres der det er naturlig i samarbeid med brukere, eksterne organisasjoner og berørte i egen organisasjon. Gammelveien 5 Tlf. : Org.nr.: Ørnes Faks: Side: 1 av 2

3 Arkivkode: 146,, 5. Det er et overordnet mål at vanskeligstilte på boligmarkedet skal kunne skaffe og beholde egen bolig. Kommunestyret ber administrasjon ta dette med i budsjettarbeidet for Rådmannen pålegges å redusere antall kommunale boliger. Salg skal skje til takst eller til høystbydende. Salg kan gjøres uten bruk av megler Gammelveien 5 Tlf. : Org.nr.: Ørnes Faks: Side: 2 av 2

4 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING.. side Mandat. side Organisering. side Hva er en boligsosial handlingsplan side Hvorfor en boligsosial handlingsplan. side Statlige føringer i boligpolitikken side Kommunale føringer side Kommunens boligpolitiske ansvar. side Brukermedvirkning side 6 2. BOLIGSOSIALE VISJONER OG MÅL side Visjon. side Mål.. side 6 3. GENERELLE BEFOLKNINGS OG BOFORHOLD I KOMMUNEN. side Endring i folkemengde side Folkemengdens aldersfordeling side Hvordan bor vi i Meløy.. side 7 4. KOMMUNALS BOLIGER, DISPOSISJONSRETT OG ANSVARSFORDELING.. side Seksjon eiendom.. side Servicekontoret. side Tildelingskontoret.. side NAV/flyktning side Økonomiavdelinga. side 9 5. KOMMUNENS BOLIGMASSE. side Boligmassens tilstand.... side Prisfastsetting og husleienivå på kommunale boliger. side VIRKEMIDLER OG TILSKUDDSORDNINGER. side Bostøtte. side Startlån.. side Etablerings og utbedringstilskudd side Kommunal bostøtte ordning. side 13

5 7. DE VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET. side Økonomisk vanskeligstilte.. side Flyktninger.. side Fysisk funksjonshemmede... side Psykisk utviklingshemmede. side Personer med psykiske lidelser side Personer med rusproblemer.. side Sosial vanskeligstilte side Annen funksjonshemming side Eldre. side UNIVERSELL UTFORMING.. side TOMTESITUASJONEN I KOMMUNEN. side PRINSIPPET EIE ELLER LEIE BOLIG. side Eierpotensialet til vanskeligstilte på boligmarkedet side Leie eie modell side INVESTERINGSTILSKUDD.. side SAMMENDRAG TILTAK. side 21

6 1. INNLEDNING Kommunestyret vedtok sak 42 at det skulle utarbeides en boligsosial handlingsplan for kommunen. Kommunestyret gav driftsutvalget fullmakt til å fastsette mandat og til å organisere planprosessen. Driftsutvalget behandlet saken i møte sak 57 og fastsatte mandat og organisering av arbeidet. Planlagt ferdigstillelse var i juni Pga. sykdom ble arbeidet med planen ikke påbegynt etter planen og driftsutvalget behandlet saken på nytt i møte den der sluttbehandling i kommunestyret ble satt til Mandat Driftsutvalget vedtok følgende mandat for arbeidet: * Gi en beskrivelse og vurdering av generelle befolknings og boforhold i kommunen. * Utarbeide en oversikt over behovet for ulike typer boliger og andre boligtiltak til vanskeligstilte grupper på boligmarkedet. * Kartlegge den kommunale boligmassen og vurdere utnyttelsen/tilgjengelighet av denne. Dette medfører bl.a. å vurdere muligheter for ombygging, salg, endret disponering og evt foreslå nybygg. * Vurdere prinsippet eie eller leie. * Gjennomgå og vurdere kommunens bruk av Husbankens låne og tilskuddsordninger * Vurdere innføring av en kommunal bostøtteordning. 1.2 Organisering Arbeidet med boligsosial handlingsplan ble organisert som et prosjekt med prosjekteier, styringsgruppe, prosjektleder, prosjektgruppe og en referansegruppe. Prosjekteier: Prosjekteier er kommunestyret som har bestilt handlingsplanen (k sak 42/10). Prosjekteier skal godkjenne den endelige plan. Styringsgruppe: Styringsgruppa utpeker prosjektleder og fastsetter organiseringen av prosjektet. Styringsgruppa skal avklarer ressursinnsats. Styringsgruppa skal godkjenner mandatet for arbeidet samt følge opp og støtte arbeidet med planen. Styringsgruppa skal også tilrettelegge for høringer og overlevere det ferdige planutkast til prosjekteier (kommunestyret). Kommunestyret har gitt driftsutvalget fullmakt til å fastsette mandat og til å organisere arbeidet. Driftsutvalget oppnevnt som styringsgruppe. Prosjektgruppe: Prosjektgruppa skal utføre oppgaven etter godkjent mandat og de ressurser som blir stilt til disposisjon. Prosjektgruppa har bestått av følgende 6 medlemmer: NAV sosial: Mariann Pettersen sluttet i kommunen Ingen ny oppnevnt. Psykisk helse: Inge Solbakken Omsorg: Torill Høivik Eiendom: Rune Reisænen Flyktning: Britha Solbakken Prosjektleder 4 Sekretærhjelp fra rådmannens stab. Sekretærhjelp har gruppa ikke hatt.

7 Prosjektleder: Prosjektleder skal bl.a.: * Være en pådriver med ansvar for gjennomføring av planprosessen. * Koordinere nødvendig kartlegging * Tilrettelegge og bearbeide informasjon * Lede prosjekt /arbeidsgruppa * Rapportere jevnlig til styringsgruppa * Sørge for at planen blir skrevet etter innspill fra prosjekt /arbeidsgruppa. Kommunalsjefen har vært prosjektleder. Referansegruppe: Referansegruppa skal komme med faglige råd og innspill til planarbeidet. Referansegruppa har bestått av: Repr. fra eldrerådet Repr. fra mental helse Rådet for funksjonshemmede To repr. fra rusområdet (en pårørende og en rusmiddelmisbruker) Repr. fra barnevernet En repr. for flyktningene Repr. fra Meløy Arbeidstreningssenter 1.3 Hva er en boligsosial handlingsplan? En boligsosial HP er en plan som omhandler boliger og boligtiltak for personer som har vanskeligheter med å skaffe seg eller beholde en tilfredsstillende bolig på egen hånd. 1.4 Hvorfor en boligsosial handlingsplan? En boligsosial handlingsplan gjelder ikke flertallet i befolkningen. Den omhandler i første rekke forslag til tiltak for de grupper i befolkningen som har vansker med å skaffe seg og beholde en tilfredsstillende bolig på grunn av lav eller ingen inntekt og mangel på egenkapital. 5 Planen har som mål å gi økt kunnskap om boligbehovet i kommunen og økt kunnskap om statlige virkemidler. Mangel på tilfredsstillende bolig rammer hardt de det gjelder, blant annet barn. Mangel på bolig fører ofte til dyre og dårlige innlosjeringsløsninger. 1.5 Statlige føringer i boligpolitikken I St. meldig nr. 20 ( ) Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller heter det bl.a.: Det er et overordnet mål i boligpolitikken at alle skal kunne bo trygt og godt. Bolig utgjør sammen med arbeid, helse og utdanning sentrale elementer i velferdssamfunnet. En god bolig er grunnlaget for en anstendig tilværelse, og vil ofte være avgjørende for innbyggernes helse og deltagelse i arbeidslivet. 1.6 Kommunale føringer I vedtatt kommuneplan er det ikke inntatt mye som gjelder boliger til vanskeligstilte. Under strategier i kapittel for helse og omsorg finner en følgende: I kommunens helse og omsorgsarbeid skal følgende målgruppe særlig prioriteres: personer med psykiske lidelser eldre og funksjonshemmede rusmiddelbrukere ungdom 1.7 Kommunens boligpolitiske ansvar Kommunes ansvar for vanskelig stilte på boligmarkedet er regulert i Lov om sosiale tjenester m.v. samt Lov om sosiale tjenester i arbeids og velferdsforvaltningen Lov om helse og omsorgstjenesten: 3 7 Boliger til vanskeligstilte : Kommunen skal medvirke til å skaffe

8 boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet, herunder boliger med særlig tilpassing og med hjelpe og vernetiltak for dem som trenger det på grunn av alder, funksjonshemming eller av andre årsaker. 3 1 Kommunens overordnede ansvar for helse og sosialtjenester: Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendig helseog omsorgstjenester. For å oppfylle dette ansvaret er det i 3 2 opplistet hva kommunen blant annet skal tilby. Her vil tiltak i egne bomiljø være viktig. Lov om sosiale tjenester i arbeids og velferdsforvaltningen: 15 Boliger til vanskeligstilte: Kommunen i arbeids og velferdsforvaltningen skal medvirke til å skaffe boliger til vanskeligstilte personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet. 18 Stønad til livsopphold: De som ikke kan sørge for sitt livsopphold gjennom arbeid eller ved å gjøre gjeldende økonomiske rettigheter, har krav på økonomisk stønad. Bestemmelsen gir også rett til bistand til boutgifter, som husleie og renter av boliglån. 1.8 Brukermedvirkning Det har vært avholdt et møte i referansegruppa som har representanter for brukerne. Utkast sendes også ut på høring til brukerorganisasjonene. 2. BOLIGSOSIALE VISJONER OG MÅL 2.1 Visjon: Vanskeligstilte på boligmarkedet skal kunne skaffe og beholde egen egnet bolig. 2.2 Mål: Meløy kommune skal disponere et tilstrekkelig antall boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet med et husleienivå avstemt i forhold til målgruppen. Samordne virkemidlene i forhold til vanskeligstilte på boligmarkedet. 3. GENERELLE BEFOLKNINGS OG BOFORHOLD I KOMMUNEN Kunnskap om befolkningens sammensetning og utvikling er viktig for å kunne forutse og tilpasse utviklingen i boligmarkedet. Fra 1990 til 2012 har befolkningen i Meløy blitt redusert med 454 innbyggere eller 6,4% Midlertidig botilbud: Kommunen er forpliktet til å finne midlertidig botilbud for dem som ikke klarer det selv.

9 3.1 Endring i folkemengde År Folketall pr. 1.1 Fødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Netto innflytting Folketilvekst På 90 tallet fødtes det rundt 100 barn pr. år. Etter århundreskiftet har antall fødte pr. år blitt redusert med mellom 19 og 44% i forhold til Dårligste fødselstall hadde vi i 2008 da bare 56 barn ble født. Antall utflyttinger har i hele perioden stort sett vært flere enn innflyttinger. Fra 2008 har denne utviklingen snudd slik at vi nå de siste årene har hatt en netto innflytting. Hva som vil skje nå med folketallet etter nedlegging av bedrifter i næringsparken, kan vi bare spekulere i. Med stor sannsynlighet vil det bli en betydelig reduksjon dersom ikke alternative arbeidsplasser relativt raskt blir etablert. 3.2 Folkemengdens aldersfordeling pr i % 0 5 år 6 12 år år år år 80 år + Landet 7,5% 8,6% 3,9% 67,0% 8,5% 4,5% Fylket 6,6% 8,5% 4,3% 65,5% 9,9% 5,2% Meløy 6,4% 8,9% 4,8% 63,9% 9,6% 6,4% Befolkningen i Meløy er noe yngre enn gjennomsnittet for både fylket og landet. Andel av befolkningen over 67 år er høyere i Meløy enn både for fylket og landet. Andelen 80 år + er vesentlig høyere enn både lands og fylkesgjennomsnittet. I gruppen 80 år + utgjør kvinner hele 63,7%. 3.3 Hvordan bor vi i Meløy? Siste tilgjengelige statistikk er fra boligtellinga i Litt gamle tall, men det er det vi har lett tilgjengelig. Tabell 1: Befolkningen fordelt på type bolig i % Enebolig Rekke, kjedet, v. 2 mannsbolig H. 2 mannsbolig Boligb. mindre enn 3 etg. Blokker, Leiegård. 3 etg. eller mer Bofellesskap Hele landet 57,1% 12,7% 8,5% 18,4% 3,4% Nordland 72% 10,6% 8,6% 5,7% 3,1% Meløy 82% 8,8% 3,5% 2,4% 3,4% Kilde: SSB

10 Tabell 2: Boliger etter byggeår i % 8 Før Hele landet 6,2% 4,6% 7,9% 0,8% 17,1% 15,1% 19,2% 16,7% 12,3% Nordland 2,4% 2,7% 5,6% 1,2% 20,7% 16,5% 20,3% 17,5% 12,9% Meløy 2,3% 3,9% 4,4% 1,1% 23,2% 16,3% 16,2% 21,6% 10,9% Kilde: SSB Tabell 3: Privathusholdninger etter eie /leieform i % Husholdningen eier I alt Selveier Borettslag I alt Privat Boligselskap Husholdningen leier Kommunen Andre vilkår Hele landet 76,7% 62,5% 14,1% 23,3% 13% 2,5% 3,8% 4,1% Nordland 77,6% 69,4% 8,2% 22,4% 12,4% 2,1% 3,9% 3,9% Meløy 80,4% 79,5% 0,9% 19,6% 9,1% 2,3% 4,8% 3,4% Kilde: SSB 4. KOMMUNALE BOLIGER, DISPOSISJONSRETT OG ANSVARSFORDELING Meløy kommune disponerer til sammen 189 utleieboliger. Dette er inklusive omsorgsboliger og boliger der vi har tildelingsrett (Sanitetsforeningens boliger på Ørnes). Under pkt. 4 kommer en nærmere beskrivelse av boligene. Nedenfor er beskrevet ansvarsområder i forbindelse med kommunale boliger. 4.1 Seksjon eiendom Seksjon eiendom har ansvar for drift og vedlikehold av hele den kommunale boligmassen. Seksjonen administrerer utleie av kommunale boliger med myndighet til å inngå leieavtaler og foreta oppsigelser. I samarbeid med lønns og personalsjefen, seksjonsleder omsorg og enhetsleder for NAV tildele boliger til kommunalt ansatte, eldre/funksjonshemmede og sosialt trengende leieavtale. Anmelde tyveri, innbrudd og skade/hærverk m.v. utøvet mot kommunale boliger og bygninger. Foreta salg av kommunale boliger som på forhånd er godkjent for salg av kommunestyret Servicekontoret Servicekontoret er de som mottar henvendelser om boliger og innehar sekretærfunksjon i forbindelse med tildeling av boliger. 4.3 Tildelingskontoret Tildelingskontoret behandler søknader og tildeler omsorgsboliger for eldre, funksjonshemmede og personer med psykiske lidelser samt eldreboliger både kommunale og boliger der kommunen har tildelingsrett. Merkantilt personell i omsorg utferdiger leieavtaler samt deler ut nøkler til leilighetene. I tillegg behandles oppsigelser av leieavtaler samt at de har dialogen mot eiendom vedr. vedlikehold.

11 9 4.4 NAV/flyktning Flyktning: Flyktningetjenesten disponerer 6 leiligheter i Glomfjord. Disse inngår i flyktningebudsjettet og vedlikeholdes gjennom flyktningetjenesten. Flyktningetjenesten tildeler leilighetene og utferdiger leieavtale. NAV kommunale tjenester: NAV disponerer 2 leiligheter på Ørnes. Eiendom ansvar i forbindelse med vedlikehold. NAV tildeler og utferdiger kontrakter. 4.5 Økonomiavdelinga Økonomiavdelinga utferdiger husleiekontrakter for de boliger eiendom har ansvar for å tildele. I tillegg faktureres husleie og oppfølging av manglende innbetaling samt sørge for at leietakerne får beskjed om husleieøkning. Forslag til tiltak: All administrasjon i forbindelse med utleie av kommunale boliger (unntatt de som tildeles av tildelingskontoret) overføres i sin helhet til eiendom/servicetorget. 5. KOMMUNENS BOLIGMASSE Nedenfor følger en oversikt over kommunens boligmasse med antall rom, beliggenhet, byggeår og hvem som tildeler. Boliger der kommunen har tildelingsrett er også med. Følgende klassifisering av boligene benyttes: HDO: Bolig med heldøgns tilbud til eldre HDU: Bolig med heldøgns tilbud til utviklingshemmede KL: Kommunal leilighet KB: Kommunal bolig/hus FLB: Flyktningebolig EB: Eldrebolig uten heldøgns tilbud Kommunale boliger Beliggenhet Byggeår Klassifisering Antall boenheter Tildeler Adresse Rekkehus Mosvold Ørnes EB 10 stk Tild.kont. Gammelveien Kløverheimen * Ørnes EB 7 stk Tild.kont. Kløverheimen Rekkehus Ørnes 1997 KL 6 stk Eiendom Åsveien 4 14 Enebolig Ørnes KB 1 stk Eiendom Åsveien 20 Rekkehus Ørnes KL 4. stk Eiendom Åsveien 7a og b. 2 mannsbolig Ørnes KL 2 stk Eiendom Bergveien mannsbolig Ørnes KL 2 stk Eiendom Granittveien mannsbolig Ørnes KL 5 stk Eiendom Elveveien 6 14 Enebolig Ørnes 1986 KB 1 stk Tj.bolig 2 mannsbolig Ørnes KL 4 stk Eiendom Spildervika Rekkehus Ørnes KL 4 stk Eiendom Nybrottsveien 23 a b,24 a b

12 2 mannsbolig Ørnes KL 2 stk NAV Storhaugveien 24 og 26 2 mannsbolig Bolga 1994/1 KL 2 stk Eiendom 979 Enebolig Meløy 1998/1 KB 2 stk Eiendom Tornerosehuset m/leilighet * mannsbolig Meløy KL 2 stk Eiendom Lærerbolig 2 mannsbolig Engavågen KL 4 stk Eiendom Myrullveiene Enebolig Engavågen 1977 KB 1 stk Eiendom Tannlegebolig Enebolig Engavågen KB 1 stk Eiendom Legebolig 2 mannsbolig Vall 1986/1 KL 6 stk Eiendom 984 Omsorgsboliger Engavågen HDU 8 stk Tild.kont Lundhågveien Rekkehus Engavågen EB 6 stk Tild.kon Skybakken Rekkehus Glomfjord 1978 KB 3 stk Eiendom Chr.kiellandsvei 36 A C 2 mannsbolig Glomfjord 1967 KL 4 stk Eiendom K.M.Olsensvei 1A D Leilighetsbygg Glomfjord 1967 KL * 24 stk Tild,kont. Pensjonistveien 2 5 Blokk Glomfjord 1967 FLB 6 stk Flykt.kon Taubaneveien 6, 15, 20, 22, 24 og 33 Omsorgsbolig Glomfjord EB 18 stk Tild.kont Erikbrofossvei 1 Kommunal Glomfjord FLB 8 stk Flyktinge Ole Hillestadsvei 2 hybelhus kontoret Kommunal Glomfjord KL 1 stk Eiendom Ole Hillestadsvei 4 leilighet /Sosial 2 mannsbolig Neverdal 1971 KL 2 stk Eiendom 2 mannsbolig Reipå 1970 KL 2 stk Eiendom Leilighet * Reipå EB 1 stk Tild.kont Havblikk Havblikk Omsorgsbolig Ørnes HDO 9 stk Tild.kont. Mosvoldtunet 1. Omsorgsboliger Ørnes 2008 HDO 16.stk Tild.kont. Mosvoldtunet 2.a og b 2 mannsbolig Halsa 1967 KL 2 stk Eiendom Rekkehus Halsa HDO 5 stk. Tild.kont. Grindåsen Rekkehus Halsa EB 5 stk. Tild.kont. Grindåsen Enebolig Halsa KB 1 stk Eiendom Grindåsen prestebolig 2 mannsbolig Ørnes KL 2 stk NAV Ørneshaugen Sum 189 stk * kommunen har tildelingsrett

13 Boligmassens tilstand Boligmassens tilstand er variabel. Det har vært lite fokus på generell vedlikehold av boligmassen, slik at enkelte boliger har fått til dels stor vedlikeholdsetterslep. 5.2 Prisfastsetting og husleienivå på kommunale boliger Prisfastsetting skjer gjennom kommunestyret. Ny leiepris ble vedtatt til kr. 777,50 pr. kvm og år i kommunestyret i desember Økningen er gjeldende fra august 2012 iht husleieloven 4 3. Snittprisen samlet sett i Meløy kommune er adskillig høyere. (rundt 950 kr. pr. kvm og år) Gjennomsnitt kvm pris på kjøp av boliger i Meløy kommune er på kr , Ved å se på de nærliggende kommunene har de følgende kvm pris: Saltdal kr , Fauske kr ,, Gildeskål kr og Rana kr , 6. VIRKEMIDLER OG TILSKUDDSORDNINGER 6.1 Bostøtte: Bostøtte er en statlig støtteordning som administreres av Husbanken og kommunene. Formålet med ordningen er å hjelpe husstander med lav inntekt som sliter med å betjene boutgiftene sine, til å etablere seg og bli boende i en god og hensiktsmessig bolig samt å bidra til å utjevne inntektsforskjeller mellom grupper som følge av forskjeller i boutgiftene. Bostøtten er behovsprøvd ut fra forhold mellom boutgifter og husstandens samlede inntekt. Bostøtte gis uavhengig om boligen er eid eller leid. Oversikt over utbetalinger fra staten og antall husstander i Meløy som får bostøtte Utbetalt fra staten Antall husstander som får bostøtte Inntektsgrensen for å få bostøtte er p.t. kr , for enslige, kr , for 2 personer i husstanden, kr for 3 personer og kr , for 4 personer. Økonomiavdelinga administrerer bostøtteordningen.

14 Startlån Oversikt over søknader om startlån fra Antall søknader Antall innvilget Avslått Enslige m/barn Enslige u/barn år eller yngre år Over 60 år Startlån er et viktig virkemiddel for å hjelpe til å skaffe eller beholde egen bolig. Ordningen utnyttes ikke godt nok i Meløy. De siste 10 år har det vært innlånt 2,4 mill.kr. hvert år fra husbanken til ordningen. Disponibel ramme fra Husbanken er i praksis ubegrenset. Startlån er behovsprøv og det er kommunen som tildeler lån etter søknad. Saksbehandlingen skjer ved økonomiavdelinga og leder sosial (NAV) deltar i den endelige tildeling. Alle søkere er ikke økonomisk vanskeligstilte i den forstand av kun lav inntekt, uten inntekt eller trygdet. De var eller er i jobb, men har pådratt seg gjeld de ikke lengre greier å håndtere. Startlån er blitt innvilget for å kjøpe bolig ofte som egenkapital ved finansiering i bank. Det er også innvilget startlån for å berge bolig pga. gjeld. Rammen for startlån må økes. Saksbehandlingen av startlån bør overføres fra økonomi til NAV. NAV bør ha tilgang på alle virkemidler i forbindelse med hjelp til vanskeligstilte. 6.3 Etablerings og utbedringstilskudd Tilskudd til etablering og tilpasning skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Tilskuddet er strengt behovsprøvd. Boligtilskudd kan benyttes til kjøp av bolig, refinansiering av lån og tilpasning av boligen. Tilskudd til etablering skal bidra til å skaffe egnede boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Tilskuddet skal også sikre at vanskeligstilte kan bli boende i en egnet bolig. Tilskuddet kan gis til kjøp av ny eller brukt bolig. Tilskudd til etablering kommer gjerne inn som en toppfinansiering når en bolig skal finansieres. Hvor mye tilskudd som blir gitt, avhenger av boligbehov, husstandens økonomi og muligheter for andre offentlige støtteordninger, som for eksempel bostøtte. Det er kommunen som behandler søknadene.

15 Ordningen er sterkt behovsprøvd og bare de aller mest vanskeligstilte kan regne med å få tilskudd. 6.4 Kommunal bostøtteordning I mandatet heter det at det skulle vurderes innføring av en kommunal bostøtteordning. Det er undersøkt litt rundt dette og det er stort sett bare de største kommunene som har innført egen kommunal bostøtteordning. Ihht. NOU 2011:15 rapporterte 37 kommuner at de hadde egen bostøtteordning i I 2009 rapporterte 50 kommuner det samme. Tallene er usikre, men det indikerer at det har vært en liten endring i antall kommuner med egen bostøtteordning. Kommuner i sentrale strøk står for omlag 90% av antall mottakere av kommunal bostøtte. De kommunale bostøtteordningene er oftest forbeholdt personer som leier kommunale boliger. Det foreslås ikke innført en egen kommunal bostøtteordning. I dagens økonomiske situasjon bør en ikke binde opp kommunale midler i en rettighetsbasert ordning. En slik ordning vil også føre til administrative kostnader. Dersom en kommunal bostøtteordning kun retter seg mot beboere i kommunale boliger, vil det være økonomisk lønnsomt å bli boende fremfor å finne seg en bolig på det private markedet. Forslag til tiltak: Årlige midler til startlån økes til 8 mill. kr. pr. år. (Vedtak i forb. med budsjettbehandlingen hvert år.) Administreringen av ordningen overføres til NAV. 7. DE VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET I MELØY 13 Kartleggingen av vanskeligstilte på boligmarkedet baserer seg på de som er i kontakt med kommunens tjenesteapparat. Det er tjenestestedet som har registrert anbefalt boligløsning. I det videre arbeidet må anbefalingene samsvare med den enkeltes brukers behov og ønsker for boligløsning. Tjenestestedene har også kartlagt behovet for miljøtjeneste/ boligtjeneste. Arbeidsgruppen har kartlagt vanskeligstilte hussøkere innenfor gruppene; * Økonomisk vanskeligstilte * Flyktninger * Fysisk funksjonshemmede * Utviklingshemmede * Personer med psykiske lidelser * Personer med rusproblemer * Sosialt vanskeligstilte * Annen funksjonshemming * Eldre Hvorfor den enkelte ikke mestrer å løse sitt boligproblem er ofte sammensatt, og må sees i sammenheng med situasjonen på boligmarkedet, arbeidsmarkedet og ander områder som helse, rus etc. Det kan være barn involvert i alle gruppene med unntak av eldre. 7.1 Økonomisk vanskeligstilte De økonomisk vanskeligstilte er de som av økonomiske årsaker har problemer med å skaffe eller beholde egnet bolig. Selv om det er få vanskeligstilte som har økonomi som hovedproblem, er det mange flere som har vanskelig økonomi. Hvor mye som sosialtjenesten har brukt i husleierestanser til vanskeligstilte er vanskelig å fastslå, da det ikke er mulig å få ut slik statistikk i våre program. I 2011 er det brukt totalt ca 1,35 mill kroner til dekning av husleier og restanser.

16 Dette gjelder både private og kommunale boliger. For husstander kan ubetalt husleie få konsekvenser både for nåværende og fremtidig livssituasjon og resultere i bostedsløshet. Der dette berører barnefamilier er den sosiale kostnaden spesielt høy. Meløy kommune har hatt en markant økning i gjeldssaker siden 2008, da hadde vi 5 saker i 2011 har vi 34 saker. I løpet av 2011 er det avsluttet 13 gjeldssaker, 6 tvangssalg av bolig er forhindret i løpet av bolig er gått på tvangssalg i Ubetalt husleie er en stor belastning for menneskene og de kommunale budsjett som berøres av dette. Det vil lønne seg å sette inn tiltak slik at en kan redusere omfanget. Strategi: Begrense ubetalt husleie og de sosial konsekvensene dette medfører. Forslag til tiltak: 1. Raskere oppfølging av ubetalt husleie 2. Samordne tiltak fra det kommunale fagsystemet i form av personlig oppfølging samt bruk av koordinator og ansvarsgrupper. 3. Forebygge/redusere konsekvenser gjennom frivillig eller tvungen trekk i trygd/lønn spesielt i forhold til Kvalifiseringsprogram og Introduksjonsprogram. 4. Redusere ventetiden på gjeldsrådgivning betydelig. Fast stilling som gjeldsrådgiver. 7.2 Flyktninger Flyktninger defineres som personer som har fått opphold på humanitært eller politisk grunnlag. Meløy kommune tar ikke imot flyktninger dersom det ikke står klar egnet bolig. 14 Derfor er det ingen flyktninger som pr. i dag kommer inn under begrepet vanskeligstilt på boligmarkedet. Det vi likevel ser er at flyktninger som har bodd i kommunen over år har vanskelig for å få egne boliger. De blir boende i kommunale boliger over år og det blir lite gjennomgangsbosetting og muligheter for å bosette nye flyktninger. Grunnen til at det er vanskelig for denne gruppen å kjøpe seg egen bolig er mange. Det største grunnen er at det er vanskelig å få lån uten kausjonist og egenkapital. Lav inntekt kombinert med store familier, samt høye boligpriser gjør det vanskelig. Mange enslige vil også få problemer med bare en inntekt. Boligsituasjonen i Meløy har vært veldig presser, men pga. nedbyggingen av industrien i Glomfjord er boligmarkedet særlig i Glomfjord lettere. Pr. dato er det flere leiligheter her som er lagt ut til salgs til en ikke avskrekkende pris. For å skaffe flere boliger til flyktninger kan et alternativ være at kommunen kjøper noen av disse boligene. Oppussingskostnader må påregnes. En annen sak er at pga. mangel på boliger har kommunen ikke greid å oppfylle kommunestyrets mål om bosetting av flyktninger verken fra 2009 eller Vi har til sammen 14 kommunale boliger i Glomfjord som det bor flyktninger i, til sammen er det 35 personer. I tillegg leies det et hus og 3 leiligheter på det private markedet 2 familier har skaffet seg egen bolig. Meløy kommune ønsker å bosette flyktninger i fremtiden både i private og i kommunale boliger. Meløy kommune ønsker å få flyktningene til å bli boende i Meløy kommune og vil forsøke å få flere til å etablere seg med egne boliger, med virkemidler som startlån. Dette forutsetter varig fast inntekt.

17 Strategi: Få flyktninger til å etablere egne boliger. 7.4 Psykisk utviklingshemmede 15 Forslag til tiltak: 1. Det vurderes å fristille 2 3 kommunale boliger til bosetting av flyktninger. 2. Kommunen kjøper 2 3 leiligheter i Glomfjord som øremerkes flyktninger. 3. Gi aktiv hjelp til egen etablering i bolig i løpet av de tre første årene. 4. Det bygges 4 egnede hybler som gjør det mulig å bosette enslige. 7.3 Fysisk funksjonshemmede Fysisk funksjonshemmede er personer med nedsatt funksjonsevne, sykdom eller skader og som må ha fysisk tilrettelegging for å fungere i bosituasjonen. Vi har pt. ikke registrert vanskeligstilte på boligmarkedet som har nedsatt funksjonsevne. Årsaken til nedsatt funksjonsevne kan komme av nevrologiske sykdommer, muskelsykdommer, skader etter ulykker eller hjerneskade. Det er store individuelle forskjeller i behov for tjenester blant personer med nedsatt funksjonsevne. En del personer kan ha store pleie og omsorgsbehov som varer livet ut. Strategi: Tilrettelegge boliger for personer med nedsatt funksjonsevne. Forslag til tiltak: Etablere botilbud i omsorgsbolig med personalbase for 6 personer. Gjerne i samband med etablering av boliger til andre grupper. Dette er en samlebetegnelse for en lang rekke forskjellige tilstander med høyst forskjellig årsaksforhold. Utviklingshemmingen viser seg ofte tidlig ved at læreevne og evnen til å klare seg i samfunnet er svekket. Vi har registrert 5 vanskeligstilt på boligmarkedet som er psykisk funksjonshemmede. Alle unntatt en er under 30 år. Tre bor hjemme. De andre har ikke tilfredsstillende bolig. Antall psykisk utviklingshemmede har økt de senere år og dette vil medføre behov for tjenester i årene som kommer. De fleste utviklingshemmede vil ha hjelpebehov hele livet. God tilrettelegging og tilpasset opplæring kan bidra til økt grad av mestring og selvbestemmelse. Både de pårørende og de utviklingshemmede ønsker å flytte i egen bolig så tidlig som mulig etter fylte 18 år. Dette betyr at kommunen må planlegge boliger for denne gruppen når det er naturlig å flytte fra foreldrehjemmet. Boligene bør samlokaliseres med personalbase ev. også med selvstendige boliger (satellitter) i tilknytning til personalbasen. Strategi: Det må etableres tilrettelagte boliger for psykisk utviklingshemmede Forslag til tiltak: 1. Det etableres 6 boliger for denne gruppen 2. Boligene bør samlokaliseres med personalbase. 3. Boligene kan være leid og eller eid av brukerne.

18 7.5 Personer med psykiske lidelser Psykiske vansker er ofte normale reaksjoner forbundet med en vanskelig livssituasjon. Psykiske lidelser refererer seg til psykiske vansker av en slik type eller grad at det kvalifiserer til en diagnose. Det er registrert 8 vanskeligstilte på boligmarkedet med psykiske lidelser. I5 personer har et boligbehov i dag. De bor ikke i egnet bolig dvs hos familie eller leier kommunalt eller privat. Felles utfordringer ligger i at de må ha bistand i form av rådgiving, finansiering og planlegging av etablering av egen bolig eller kjøp. To av disse kan med fordel bo i et tilrettelagt botilbud dog uten behov for heldøgns bemanning. I forhold til rusbruk kan det for noen utvikle seg til å bli et tilleggsproblem. Kommunen har i dag ikke miljøtjeneste/helsepersonell på kveld og helg rettet spesifikt mot psykisk syke,i rusfeltet eller mot gruppen "annen funksjonshemming". Rundt en personalbase bør det etableres min 5 boliger. Strategi: Det må etableres tilrettelagte boliger for personer med psykiske lidelser. Forslag til tiltak: Etablere 6 samlokaliserte boliger med fellesareal og personalbase. 7.6 Personer med rusproblemer Dette er personer som har vært i kontakt med behandlingsapparatet for sitt rusproblem eller har et kjent rusproblem, som gjør det vanskelig å etablere/opprettholde et stabilt forhold på det ordinære boligmarkedet. 10 vanskeligstilte på boligmarkedet har rus som hovedproblem. 16 Vi har 3 personer som er bostedsløse pr tiden med rus som hovedproblem. Meløy kommune har i dag ingen botilbud til personer med rus som hovedproblem. Vi har flere rusbrukere som ikke har fast bopel. Antallet varierer fra tid til annen. Vi har klienter som er på institusjon som ikke har bolig når de kommer hjem. Det vi ser i Meløy i dag er at flere har ikke egnet bolig og mange trenger del oppfølging i bolig og dels til sysselsetting. Det blir store konsekvenser for et samfunn å ikke ha et bra botilbud til vanskeligstilte med rusproblem. Strategi: Det må etableres tilrettelagte boliger for personer med rusproblemer. Forslag til tiltak: 1. Ruskonsulent i fast stilling med mandat til å bygge opp en rustjeneste. Organisatorisk lagt inn under enhetsleder helse og barnevern. 2. Etablere et botilbud, med trappesystem der målet er oppfølging og bemanning i trinn en, for så å gå videre til neste trinn der målet til slutt er å bo privat eller kommunalt uten tilsyn. 10 småhus med personalbase. 3. Oppfølging av LAR pasienter i forhold til bolig. 4. Etablere 2 akutthybler til akutte tilfeller, maks botid tre uker. 7.7 Sosialt vanskeligstilte Dette er personer som ikke naturlig hører inn under noen av de andre kategoriene, men som har et boligproblem. Kan for eksempel være personer som diskrimineres på boligmarkedet på grunn av adferd, utseende sosial status. 9 personer i kommunen mellom 18 og 40 år regnes som sosialt vanskeligstilt. Av disse har vi 1 person som defineres som bostedsløs. Alle disse har

19 tilleggsproblemer som rus, økonomi og psykiske lidelser. I tillegg til de som er registrert som sosialt vanskeligstilte på boligmarkedet, har noen av de som allerede bor i de kommunale boligene behov for sosialisering og aktivitet. Sosial angst virker begrensende både for mulighet for inntektsbringende arbeid, ivaretakelse av bolig og helse samt generell livskvalitet. Strategi: Det må etableres tilrettelagte boliger for personer som er sosialt vanskeligstilt. Oppfølging når det gjelder botrening, aktivitetstilbud, jobb. etc. Forslag til tiltak: Etablere 5 6 boliger med bemanning og muligheter til botrening, sosialisering og aktivisering. Samarbeid med barnevernet slik at tilbudet til barn som blir 18 år prioriteres. 7.8 Annen funksjonshemming Andre funksjonshemmede som ikke naturlig hører inn under de andre kategoriene for eksempel ADHD, autisme, tourettes eller asperger. Registrert 3 personer som kommer inn under denne gruppen. Dette gjelder unge med psykososial vansker. For å redusere senere oppfølgingsbehov og øke livskvaliteten for denne gruppen bør de få tilbud om botrening. Bør etableres treningsboliger for denne gruppen. Etter hvert vil det bli aktuelt å bistå med å skaffe egen bolig med tilpasset bistand. Når det gjelder jobb og aktivitetstilbud bør det utredes et samarbeide med MATS. Denne gruppen vil øke fremover. Strategi: Etablere treningsboliger for unge med psykososiale problemer. Forslag til tiltak: Etablere inntil 6 gjennomgangsboliger med personalbase og fellesareal som muliggjør botrening, sosialisering og aktiviteter. 17 Bidra til å skaffe egnet bolig med tilpasset bistand etter gjennomgangsboligen. Etablere samarbeid med MATS om jobb og aktiviteter. 7.9 Eldre Dette er vanskeligstilte over 67 år med fysiske eller andre funksjonshemminger. Det er registrert 5 vanskeligstilte eldre. Kommunen er i planleggingsfasen for etablering av flere omsorgsboliger. Disse eldre vil være i målgruppa for disse boligene. 8. UNIVERSELL UTFORMING, TILGJENGELIGHET FOR ALLE Universell utforming defineres ofte slik: «Universell utforming er utforming av boliger og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor grad som mulig, uten behov for tilpasning og spesiell utforming». Det er særlig to lover som regulerer dette: Diskriminerings og tilgjengelighetsloven: Lovens formåler å fremme likestilling og likeverd, sikre like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltagelse for alle, uavhengig av funksjonsevne, og hindre diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Skal også bidra til nedbygging av samfunnsskapte

20 funksjonshemmede barrierer og hindre at nye skapes. Plan og bygningsloven: Loven inneholder overordnede mål og krav til utforming av det fysiske miljø. Kravet til universell utforming er presisert i lovens formål. Lov og forskrift stiller minimumskrav som må følges ved planlegging, prosjektering og utførelse av byggverk og uteområder. I tillegg stiller teknisk forskrift (TEK10) krav til universell utforming og plassering av byggverk samt bestemmelser om planløsning og utforming av byggverk. 9. TOMTESITUASJONEN I KOMMUNEN I hht. kommunens hjemmeside er det pr følgende kommunale tomter ledige: Reipå: Reipå boligfelt 9 ledige tomter. Ørnes: Korsnes Våtvik boligfelt 6 ledige tomter. Neverdal: Eidbukt/Sandå boligfelt 8 ledige tomter. Steingården boligfelt 3 ledige tomter. Glomfjord: Ingen ledige kommunale tomter. Halsa: Grindåsen boligfelt 3 ledige tomter. Halsa øst boligfelt 1 ledig tomt. Ågskardet: Ingen ledige kommunale tomter. Engavågen: Vall boligfelt 3 ledige tomter. Meløya, Bolga og Støtt: Ingen ledige kommunale tomter PRINSIPPET EIE ELLER LEIE BOLIG Eierlinja har vært og er fremdeles en viktig del av norsk boligpolitikk. Fire av fem eier sin egen bolig, noe som er den høyeste eierandelen i Norden, og blant de høyeste i verden. Boligeie kan bidra til økt selvrespekt og nærmere tilknytning til lokalsamfunnet. Eie kan også gi bedre sosial integrasjon av sårbare grupper, og således være til fordel for vanskeligstilte. Det er mange argumenter for at flere bør få muligheten til å eie, slik at eierlinja strekkes ytterligere. Et viktig argument er at det normalt er rimeligere å eie enn å leie. Skattereglene favoriserer eie, men selv uten disse skattefordelene kan det være rimeligere å eie. Mulighetene for stabile og trygge boforhold er større i eiermarkedet. En stor del av utleierne er personer som mer eller mindre tilfeldig eier en ekstrabolig/leilighet.. Mange vil med jevne mellomrom vurdere å avvikle sitt virke som utleier, enten ved å ta boligen i bruk selv eller selge den. Å eie en bolig kan gi bedre sosial integrasjon. Dette kan skape større engasjement og deltagelse i et bomiljø. Å leie i lengre perioder i et land der eie er normen, kan bidra til ytterligere stigmatisering. Å eie en bolig vil ofte føre til mindre driftsog vedlikeholdsutgifter enn i en leid bolig.

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013 Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG Boligsosial

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

Klæbu kommune BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11

Klæbu kommune BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11 Vedtatt av kommunestyret 02.11.2006 Revidert forslag vedtatt av kommunestyret 11.09.2008 INNHOLD 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4. 4.1

Detaljer

4.7 Gjennomgang boligbehov... 18 4.7.1 Bosetning av flyktninger... 18 4.7.2 Boliger til funksjonshemmede... 19 4.7.3 Boliger til brukere med ADHD

4.7 Gjennomgang boligbehov... 18 4.7.1 Bosetning av flyktninger... 18 4.7.2 Boliger til funksjonshemmede... 19 4.7.3 Boliger til brukere med ADHD 1 Innhold 1 BAKGRUNN... 3 1.1 Tidligere vedtak... 3 1.2 Arbeidsgruppas sammensetning og mandat... 3 2 BOLIGSOSIALE VIRKEMIDLER... 4 2.1 Kommunens egne eiendommer... 4 2.2 Kommunens leide boliger... 5 2.3

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BYDELGRORUD

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BYDELGRORUD BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BYDELGRORUD Innhold 1. Innledning...4 2. En analyse av boligsituasjonen i Bydel Grorud...4 2.1 Befolkningen i Bydel Grorud...4 2.2 Hvem av innbyggerne er vanskeligstilte på boligmarkedet?...5

Detaljer

Boligsosial analyse for Bodø oktober 2013

Boligsosial analyse for Bodø oktober 2013 Boligsosial analyse for Bodø oktober 2013 Innhold 1. Innledning... 2 2. Kjennetegn boligsøkere i Bodø... 3 2.1 Definisjon kjennetegn... 3 2.2 Kartlegging boligsøkere pr. 15.mars 2013... 4 2.2.1 Gjennomgang

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper HB 7.G.1 Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper Leie Eie Forfattet av: Katja Johannessen, Maja Flåto, Ane Hem og Edle Holt Alle skal bo godt og trygt Innhold Side Forord

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2009-2014 Bydel Bjerke

Boligsosial handlingsplan 2009-2014 Bydel Bjerke Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Boligsosial handlingsplan 2009-2014 Bydel Bjerke En bydel for alle På slutten av 90- årene ble det utarbeidet boligprogrammer i alle bydeler i Oslo. Siden

Detaljer

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Boligsosialt handlingsprogram Program og aktivitetsplan 2012-2015 MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Formål med programmet... 3 2.2 Bakgrunn... 4 2.2.1

Detaljer

Samarbeidsprosjekt. Samarbeidsprosjekt mellom. mellom Husbanken og. Husbanken og Bergen kommune. Bergen kommune. Prosjektrapport, 2011-2013

Samarbeidsprosjekt. Samarbeidsprosjekt mellom. mellom Husbanken og. Husbanken og Bergen kommune. Bergen kommune. Prosjektrapport, 2011-2013 Samarbeidsprosjekt Samarbeidsprosjekt mellom mellom Husbanken og Husbanken og Bergen kommune Bergen kommune Fra Fra Leie Leie til til Eie Eie Prosjektrapport, 2011-2013 Prosjektrapport, 2011-2013 BYRÅDSAVDELING

Detaljer

Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus

Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus Rolf Barlindhaug og Evelyn Dyb Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus 355 Prosjektrapport 2003 Prosjektrapport nr 355-2003 Rolf Barlindhaug og Evelyn Dyb Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus Emneord:

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/boligetaten. Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l. Saksnr.

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/boligetaten. Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l. Saksnr. BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/boligetaten Til: BSBO Stab v/ Trond Stigen Kopi til: Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l Fagnotat Saksnr.: 201200950-20 Emnekode: ESARK-1522 Saksbeh:

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl.

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

1 Boligsosialt utviklingsprogram BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. Programplan Asker kommune 2012-2015. Side 1 av 25

1 Boligsosialt utviklingsprogram BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. Programplan Asker kommune 2012-2015. Side 1 av 25 1 Boligsosialt utviklingsprogram BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM Programplan Asker kommune 2012-2015 Side 1 av 25 2 Boligsosialt utviklingsprogram Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 LESERVEILEDNING...

Detaljer

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Oppdatering og videreutvikling av strategiene i Eldremelding 2006 2015 og Omsorgsmelding 2008 2015 Vedtatt av kommunestyret 29. januar 2014 Mestrings- og omsorgsmelding

Detaljer

Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark

Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark Rapport 2007:6 Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark Vigdis Nygaard Christen Ness Tittel : Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark Forfattere : Vigdis Nygaard og Christen

Detaljer

På vei til egen boligkarriere

På vei til egen boligkarriere På vei til egen boligkarriere Halvveis rapportering Styringsgruppemøte 22/03-2012 Godkjent - Arbeidsgruppe 1 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 STATISTIKK OM PROSJEKTET HITTIL... 3 BARN I PROSJEKTET...

Detaljer

HUSBANKENS VIRKEMIDLER

HUSBANKENS VIRKEMIDLER Kongsvinger 03.10.2014 HUSBANKENS VIRKEMIDLER Seniorrådgiver Geir Aasgaard Husbanken er underlagt Kommunal og moderniseringsdpt. Regjeringens viktigste boligpolitiske verktøy 10. okt. 2014 2 Organisasjonskart

Detaljer

Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene AGDENES KOMMUNE 2015-2022. "Sammen sikre en bærekraftig tjeneste"

Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene AGDENES KOMMUNE 2015-2022. Sammen sikre en bærekraftig tjeneste AGDENES KOMMUNE Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene 2015-2022 "Sammen sikre en bærekraftig tjeneste" Prosjektgruppas høringsframlegg 27. mars 2015 Sammendrag Målet med denne kommuneplanen

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014. Frivolltun bo- og omsorgssenter

Boligsosial handlingsplan 2011-2014. Frivolltun bo- og omsorgssenter Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Frivolltun bo- og omsorgssenter 1 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. Innledning... 2 3. Hva har skjedd siden forrige boligsosiale handlingsplan?...

Detaljer

Boligpolitisk plattform

Boligpolitisk plattform Boligpolitisk plattform Første utkast Skarpnord Hafslundsøy Nesveien Hafslundsøy Midtbyen Sarpsborg sentrum 1. Innhold 1. Innledning... 4 1 Bakgrunn... 5 1.1 Boligpolitikk... 5 1.2 Norsk boligpolitikk

Detaljer

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE?

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2006 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsetting og problemstillinger... 1 1.2 Avgrensninger... 1 1.3 Datainnsamling... 2 2. ER SOSIALTJENESTEN

Detaljer

Flyktningplan. for Arendal kommune 2012-2015

Flyktningplan. for Arendal kommune 2012-2015 Flyktningplan for Arendal kommune 2012-2015 Mars 2012 Innhold 1 SAMMENDRAG... 2 2 INNLEDNING... 3 2.1 Mandat og rammer for arbeidet... 3 2.2 Føringer fra kommuneplanen... 3 2.3 Organisering av planarbeidet...

Detaljer

Bolig og tjenester til personer med psykiske lidelser

Bolig og tjenester til personer med psykiske lidelser Evelyn Dyb Bolig og tjenester til personer med psykiske lidelser Vurdering av behovet 2006 2008 401 Prosjektrapport 2006 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Evelyn Dyb Bolig og tjenester til personer

Detaljer

Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering 2008 2011

Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering 2008 2011 Særskilt vedlegg Stprp nr 1 HOD kap 9_ny:Særskilt vedlegg Stptp nr 1 HOD kap 9 01.02.2008 10:09 Side 1 Særtrykk av St.prp. nr. 1 (2007 2008) kapittel 9 Utgitt av: Publikasjonen finnes på internett: www.regjeringen.no

Detaljer

Husrom uten hjerterom Kan bolig motvirke marginaliseringsprosesser?

Husrom uten hjerterom Kan bolig motvirke marginaliseringsprosesser? FoU-rapport nr. 1/2012 Husrom uten hjerterom Kan bolig motvirke marginaliseringsprosesser? Kathrine Bakke, Ingunn Kvamme, Trond Stalsberg Mydland og Randi Wærdahl Tittel Husrom uten hjerterom Kan bolig

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

BARN FORTJENER Å HA DET BRA. Forebygging og bekjempelse av barnefattigdom Kongsvinger kommune 2012-2015 TEGNING

BARN FORTJENER Å HA DET BRA. Forebygging og bekjempelse av barnefattigdom Kongsvinger kommune 2012-2015 TEGNING BARN FORTJENER Å HA DET BRA Forebygging og bekjempelse av barnefattigdom Kongsvinger kommune 2012-2015 TEGNING 1 1. Innledning... 5 1.1. Bakgrunn og mandat...5 1.2. Utarbeidelse av planen... 5 1.3. Planens

Detaljer