VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN"

Transkript

1 RANDABERG KOMMUNE VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK VEILEDNING + Tilbygg Garasje Bod / Hagestue Gjerde / Levegg VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN En veileder for deg som har byggeplaner om tilbygg til bolig, garasje, hagestue, gjerde, levegg og lignende

2 INTRODUKSJON Dette er en veileder for deg som har planer om å bygge garasje, bod, tilbygg til bolig eller lignende mindre tiltak som inngår i planog bygningsloven (pbl) Dette dokumentet er ment som et oppslagsverk. Du behøver derfor ikke lese hele veilederen, men kun de forholdene som angår dine byggeplaner og som er aktuelle for din byggesøknad. Forhold som anses som tilleggsinformasjon (som ikke vil være aktuelt for alle lesere), er plassert i gule tekstbokser. Veilederen er hovedsakelig for boligeiendommer i boligfelt i Randaberg kommune, men kan også benyttes for eiendommer utenfor boligfelt. Vi hjelper deg gjennom søknadsprosessen. Først hjelper vi med å klargjøre dokumentasjonen som legger grunnlaget for søknadsskjemaene. Deretter viser vi fremgangsmåten for nabovarsling og håndtering av nabomerknader. Til slutt viser vi hvordan søknadsskjemaet skal utfylles og innsendes. I veiledningen vil vi ta deg gjennom 8 trinn på veien til en byggesøknad. Først med en enkel veiledning med mer utfyllende informasjon for de ulike trinnene. Vi minner om at Byggesaksforskriften (SAK10) Kapittel 3 gir nærmere bestemmelser for tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver. At tiltaket kan forestås av tiltakshaver vil si at man kan selv søke, oppføre, endre eller rive uten bruk av fagpersoner og foretak, jf. veiledning til Byggesaksforskriften (SAK10) 3-1. Seksjonen Ofte stilte spørsmål kan være ende blant annet gjerder/levegger, terrasser, innglassing av terrasser osv. Les mer side 22. Tilleggsopplysninger: Angående tiltak som er unntatt fra søknadsplikten: Kapittel 4 i Byggesaksforskriften opplyser om hvilke tiltak som er unntatt søknadsplikten. Tiltak som unntas, forutsetter hovedsakelig at avstand til nabogrense på 4 meter er oppfylt. Plasseres tiltaket nærmere nabogrense, er tiltaket likevel søknadspliktig. Dersom eiendom er lokalisert innenfor verneområde som landskapsvernområde, regionalt grøntdrag, naturområde, fuglefredningsområde, strandsone, friområde eller lignende, gjelder ikke unntaksbestemmelsene. På grunn av ovennevnte verneområder og bestemmelser i kommuneplanens arealdel, gjelder vanligvis ikke unntaksbestemmelsene for fritidsbebyggelse i Randaberg kommune. Kommuneplanens arealdel angir bestemmelser for fritidseiendommer. Ta kontakt med kommunen ved planlegging av tiltak på fritidseiendom eller eiendom innenfor verneområde. Kommuneplanens arealdel angir regulert arealformål. Vi gjør oppmerksom på at lokale bestemmelser eller kommuneplanen kan inneholde bestemmelser som overstyrer de generelle bestemmelsene i Byggesaksforskriften. Hva er et tiltak? Et tiltak er vanligvis de byggeplanene du har. For eksempel oppføring/riving av tilbygg til bolig, bod, hagestue, garasje, gjerde, levegg, osv. Tiltak er beskrevet i pbl

3 ENKEL VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK som må være ordnet ved innsending av byggesøknad. DOKUMENTASJON 1. Kontroller at byggeplanene dine er et mindre tiltak. Les mer side Innhent lokale bestemmelser, situasjonskart, naboliste, samt nødvendige blanketter som søknadsskjema, nabovarselskjema, kvittering for nabovarsel og opplysninger i nabovarsel. Les mer side Gjennomgå lokale bestemmelser og kontroller hva som gjelder for din eiendom. Viktige bestemmelser angår plassering og avstand til nabogrense, areal og utnyttelsesgrad, og gesims- og mønehøyder. Les mer side 7. Avvik fra bestemmelser krever søknad om dispensasjon. Les mer side 7. Ofte kan tiltak føre til bruk av erklæring om avstand og krav om brannskille. Les mer side 7 og Tegn inn tiltaket på situasjonskart, og tegn plan-, snitt- og fasadetegninger. Tegninger skal være i målestokk (1:100, avstand til eiendomsgrense dersom avstanden er nær eller mindre enn 4 meter. Indiker hva som er nytt tiltak og eksis- teres. Les mer side 8. SØKNADSPROSESS 5. Fyll ut nabovarselskjema etter beste evne. Veiledningen viser hjelp til utfylling krever dispensasjon. Les mer side Send ut nabovarsel med vedlegg og dokumenter nabovarslingen ved bruk av kvittering for nabovarsel og opplysninger i nabovarsel. Veiledningen viser hjelp til utfylling av skjemaene. Frist for å komme med merknader er 2 uker etter at varselet er sendt. Les mer side Fyll ut byggesøknad etter beste evne. De viktigste feltene er eiendom/byggested, tiltakets art, vedleggslisten og underskrift. Dersom man vet at tiltaket krever dispensasjon, må det krysses av for dette på skjemaet. Det er viktig at vedlegg som situasjonskart og tegninger vedlegges søknaden. Veiledningen viser hjelp til utfylling av skjemaet. Les mer side 15. Veiledning til beregning av areal er vist på side 20 og Send inn byggesøknad og motta svar. Søknad sendes til Randaberg kommune sin postadresse eller e-post adresse. Man kan også levere søknaden inn hos servicetorget. Les mer side 18. NB! Ikke send inn søknaden før etter at fristen for å komme med merknader er utgått. Les mer side 13. TILLEGG 9. Krav om avstand mellom bygninger ifb. med brann. Les mer side Søknad om dispensasjon fra vegloven. Les mer side Veiledning til beregning av areal. Les mer side Ofte stilte spørsmål. Les mer side 22. 3

4 DOKUMENTASJON 1. KONTROLLER AT BYGGEPLANENE ER ET MINDRE TILTAK Kontroller at byggeplanene dine er et mindre tiltak. pliktige. Det er laget en enkel oversikt over mindre tiltak som kan forestås av tiltakshaver og tiltak som krever bruk av ansvarlig foretak for søknad, prosjektering, utførelse og kontroll. Oversikten er satt opp fordi enkelte ganger kan det misforstås hva som er et mindre tiltak i henhold til loven. Ditt Vi gjør oppmerksom på at tiltak som er søknadspliktige ved oppføring, er også søknadspliktige ved riving. Tilleggsopplysninger: Hva er et ansvarlig foretak? oppgaven. At foretaket er ansvarlig vil si at foretaket skal søke om ansvarsrett og godkjennes av kommunen før arbeider kan igangsettes. dersom tiltaket ikke er et mindre tiltak. Angående tilbygg og påbygg: Tilbygg hvor hverken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) overskrider 50 m 2 anses som et mindre tiltak, jf. SAK a. Tilbygg over ovennevnte størrelse og påbygg krever bruk av ansvarlig foretak iht. pbl Ved tilbygg til bolig gjelder krav til avstand, brann, osv. for bolig. Mindre tiltak som kan forestås av tiltakshaver: + Tilbygg (inntil 50 m 2 BRA og BYA) Ikke et mindre tiltak - krever bruk av ansvarlig foretak: + Påbygg (krever ansvarlig foretak) Angående garasje: Garasje/carport tillates vanligvis med m 2 BRA/BYA og 4,2 m høyde i boligfelt. Lokale bestemmelser gir vanligvis nærmere opplysninger for hvilke størrelser som tillates. Byggesaksforskriften opplyser om hvilke frittliggende bygninger som regnes som mindre tiltak: En enkelt frittliggende bygning som ikke skal brukes til beboelse, og hvor verken samlet bruksareal eller bebygd areal er over 70 m 2. Bygningen kan oppføres i inntil én etasje og kan i tillegg være underbygget med kjeller, jf. SAK b. Dersom garasjen er et tilbygg gjelder bestemmelsene for tilbygg. Garasje større enn ovennevnte størrelse krever ansvarlig foretak. 4 Garasje (inntil 70 m 2 BRA og BYA) Garasje (over 70 m 2 BRA og BYA)

5 Mindre tiltak som kan forestås av tiltakshaver: Ikke et mindre tiltak - krever bruk av ansvarlig foretak: Angående bod / hagestue: Bod/hagestue tillates vanligvis med m 2 BRA/BYA som frittliggende bygning i boligfelt. Dersom bod/hagestue oppføres som tilbygg til bolig, gjelder krav til avstand og brannskille, areal, osv. for bolig. (mindre enn 4 m fra nabogrense) Angående skorstein / pipeløp: Oppføring av skorstein/pipeløp (i forbindelse med nytt ildsted) er ikke et mindre tiltak og krever bruk av ansvarlig foretak. Skorstein / pipeløp Angående gjerde / levegg: Oppføring av gjerde/levegg plassert i nabogrense tillates vanligvis med 1,5-1,8 m høyde i boligfelt. Gjerde/levegg o.l. innhegning plassert mot vei må ikke settes i frisiktsone slik at det hindrer sikt. Vanligvis er høyden 0,5 m målt fra veiplan. Gjerde / Levegg (over 1,5 m høyde i nabogrense) Angående forstøtningsmur: Forstøtningsmur plassert i nabogrense og som overskrider 0,5 m høyde krever bruk inkluderer de deler av muren som ikke er synlig under terreng. For mer info angående mur og gjerde/levegg på mur, les side 22. Forstøtningsmur (over 0,5 m høyde i nabogrense) Angående bruksendring: Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel innenfor en bruksenhet er et mindre tiltak som er søknadspliktig etter pbl Etablering av sekundærenhet, eksempelvis kjellerleilighet, er også en bruksendring, men må behandles etter pbl Se nedenfor. Bruksendring (tilleggsdel til hoveddel innenfor en bruksenhet) Angående etablering av ny boenhet: Etablering av ny boenhet / sekundærenhet er søknadspliktig etter pbl 20-1 og krever bruk av ansvarlig foretak. Med ny boenhet / sek.enhet menes for eksempel kjellerleilighet. Byggteknisk forskrift (TEK10) stiller krav til ny boenhet. Kontakt kommunen for info. +1 Ny boenhet (Etablering av sekundærenhet) 5

6 Søkes det om dispensasjon fra plan- og bygningsloven, forskrift eller arealplan? Er det behov for tillatelse/samtykke/uttalelse fra annen myndighet? Hvis ja, så oppfylles ikke vilkårene for 3 ukers saksbehandlilng, jf. pbl 21-7 andre ledd Nabovarsling, jf. pbl 21-3, skal være gjennomført før søknaden sendes kommunen. (Blankett 5154, 5155, 5156). Foreligger det merknader fra naboer eller gjenboere? Hvis nei på alle spørsmålene over, anses tillatelse gitt tre uker etter at fullstendig søknad er mottatt i kommunen Opplysninger gitt i søknaden eller vedlegg til søknaden vil bli registrert i matrikkelen. Søknaden gjelder Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Eiendom/ byggested Tiltakets art Arealdisponering Sett kryss for gjeldende plan Planstatus mv. Areal Grad av utnytting Plassering Plassering av tiltaket Avstand Bygningsnr. Mindre tiltak til bebygd eiendom, pbl 20-2 bokstav a) og SAK Bolignr. 2 Tilbygg < 50 m Frittliggende bygning (ikke boligformål) < 70 m2 Skilt/reklame (SAK d) Antennesystem (SAK e) Driftsbygning i landbruket med samlet bruksareal (BRA) mindre enn 1000 m 2, jf. pbl 20-2 bokstav b) og SAK Midlertidig bygning/konstruksjon/anlegg (som ikke skal plasseres for lengre tidsrom enn 2 år) Bruksendring (fra tilleggsdel til hoveddel innenfor en bruksenhet) Riving av tiltak som nevnt i SAK Annet: Planlagt bruk/formål Navn på plan BYA eksisterende BYA nytt Beskriv Vis beregning av grad av utnytting. Veiledning finnes på eller kontakt kommunen Kan høyspent kraftlinje være i konflikt med tiltaket? Hvis ja, må avklaring med berørt rettighetshaver være dokumentert Kan vann og avløpssledninger være i konflikt med tiltaket? Hvis ja, må avklaring med berørt rettighetshaver være dokumentert Minste avstand til nabogrense Minste avstand til annen bygning Minste avstand til midten av vei Sum BYA Blankett 5153 Bokmål Utgitt av Direktoratet for byggkvalitet Vedlegg C - Vedlegg: B _ - _ Tiltak Gnr./bnr. Tiltakshaver m m m BRA eksisterende BRA nytt Kommune Arealdel av kommuneplan Reguleringsplan Bebyggelsesplan Kvittering for nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden 4070 RANDABERG Kontaktperson tiltakshaver / søker / eier Postadresse kontaktperson sin adresse Beskriv hva søknaden omhandler og begrunn søknaden Beskrivelse av vedlegg Kvittering for nabovarsel (Obligatorisk) Situasjonsplan/avkjøringsplan bygg/eiendom Tegninger, plan, snitt, fasade Uttalelser/vedtak fra andre myndigheter SAK Andre vedlegg - Underskrift (tiltakshaver) Dette skal vises på situasjonsplanen Jf. plan- og bygningsloven (pbl) Kapittel 19 Plan- og bygningsloven (pbl) Kommuneplan (kpl) Reguleringsplan/-bestemmelse(r) Plan id nr Plan navn navn Byggteknisk forskrift (TEK10) Annet beskrivelse Gruppe C D E I Q Nr. fra - til - (Obligatorisk) Underskrift (ansvarlig søker) Sum BRA Nabovarsel kan enten sendes som rekommandert sending eller overleveres personlig mot kvittering. Ved personlig overlevering vil signatur gjelde som bekreftelse på at varslet er mottatt. Det kan også signeres på at man gir samtykke til tiltaket. Tiltaket gjelder Eiendom/ byggested Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. Kommune Følgende naboer har mottatt eller fått rek. sending av vedlagte nabovarsel med tilhørende vedlegg: Nabo-/gjenboereiendom Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. mottatt varsel Nabo-/gjenboereiendom Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. mottatt varsel Nabo-/gjenboereiendom Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. mottatt varsel Nabo-/gjenboereiendom Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. mottatt varsel Nabo-/gjenboereiendom Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. mottatt varsel Side - av Det er per dags dato innlevert rekommandert sending til ovennevnte adressater. Samlet antall sendinger: Eier/fester av nabo-/gjenboereiendom Eiers/festers navn samtykke til tiltaket Eier/fester av nabo-/gjenboereiendom Eiers/festers navn samtykke til tiltaket Eier/fester av nabo-/gjenboereiendom Eiers/festers navn samtykke til tiltaket Eier/fester av nabo-/gjenboereiendom Eiers/festers navn samtykke til tiltaket Eier/fester av nabo-/gjenboereiendom Eiers/festers navn samtykke til tiltaket Tomteareal Q Q Side 1 av 2 Kommunens arkivsaknr.: Ikke relevant ets reg.nr. ets reg.nr. ets reg.nr. ets reg.nr. ets reg.nr. Blankett 5156 Bokmål Utgitt av Direktoratet for byggkvalitet Side 1 av 1 Veiledning angående søknad om dispensasjon: Søknad om dispensasjon skal være grunngitt og må nabovarsles. Informasjon om lovverk, forskrifter Direktoratet for byggkvalitet sin nettside Fyll ut opplysninger som beskriver tiltaket, eiendomsinformasjon og tiltakshaver. Hva er et tiltak? Et tiltak er vanligvis de byggeplanene du har. For eksempel tilbygg til bolig, ny bod, ny garasje, osv. Tiltak er beskrevet i pbl 1-6. Kryss av for hvilke forhold det søkes om dispensasjon fra. Ved hold, må det fremgå av teksten hvilke forhold det søkes dispensasjon fra. Legg ved begrunnelse for søknad om dispensasjon. Nedenfor er et eksempel på en slik begrunnelse for søknad. Eksempel: Søknad om dispensasjon for overskridelse av tillatt tomteutnyttelse, jf. pkt. 3 i reguleringsbestemmelsene for Viste hageby. Dagens behov er å ha større rom i en bolig enn da planen ble vedtatt. Tomteutnyttelse på 25% istedenfor 20% fører ikke til noen ulemper for omsøkt eiendom og omkringliggende bebyggelse. I tillegg er det tidligere gitt tillatelse til tilsvarende tiltak i planområdet. Legg ved nødvendige vedlegg. Kryss av dersom vedlegget ikke er relevant. Husk at det må dokumenteres at dispensasjonssøknaden er nabovarslet. Tiltakshaver/søker og evt. ansvarlig søker skal signere søknaden. Utviklet av Randaberg kommune Avdeling byggesak og oppmåling August 2014 Nabovarsel sendes til berørte naboer og gjenboere plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr Til (nabo/gjenboer) Som eier/fester av: Gnr. Bnr. Eiendommens adresse Det varsles herved om Nybygg Påbygg/tilbygg Underskrift Sted Festenr. Anlegg Skilt/reklame Midlertidig bygning, konstruksjon eller anlegg Beskriv nærmere hva nabovarslet gjelder Spørsmål vedrørende nabovarsel rettes til Foretak/tiltakshaver Vedlegg Seksjonsnr. Dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19 Endring av fasade Innhegning mot veg Antennesystem Tiltak på eiendommen: Gnr. Bnr. Eiendommens adresse Kommune Eier/fester Riving Underskrift ansvarlig søker eller tiltakshaver Festenr. Bruksendring Oppretting/endring av matrikkelenhet (eiendomsdeling) eller bortfeste Kontaktperson, navn E-post Telefon Mobil Merknader sendes til Eventuelle merknader skal være mottatt innen 2 uker etter at dette varsel er sendt. Ansvarlig søker/tiltakshaver skal sammen med søknad sende innkomne merknader og redegjøre for ev. endringer. Navn Plan- og bygningsloven med forskrifter Kommunale vedtekter Arealplaner Vegloven Arealdisponering Sett kryss for gjeldende plan Arealdel av kommuneplan Reguleringsplan Bebyggelsesplan Navn på plan Søknaden kan ses på hjemmeside: (ikke obligatorisk) Dispensasjonssøknad/vedtak Situasjonsplan Tegninger snitt, fasade Andre vedlegg Postadresse E-post Beskrivelse av vedlegg Gruppe Nr. fra til Blankett 5154 Bokmål Utgitt av Direktoratet for byggkvalitet Vedlegg: C _ - _ Fyll ut opplysninger Tiltak Gnr./bnr. Fyll ut opplysninger Gnr./bnr. B D E Q Gjentas med blokkbokstaver Jf. plan- og bygningsloven (pbl) 29-4 tredje ledd bokstav a 4070 RANDABERG Eier(e) Undertegnede eier(e) av naboeiendommen gir herved tillatelse til at tiltaket kan plasseres i en avstand av m fra felles grense. Eventuelle tilleggsopplysninger Sett kryss for valgt alternativ 4070 RANDABERG Frittstående bygning Tilbygg til bygning Eier(e) (garasje, hagestue, bod o.l.) gjelder krav om 2 meter avstand mellom bygninger i ulike bruksenheter. Ved mindre avstand mellom bygninger må avstandskravene erstattes med krav om brannskille. Erklæringen medfører ingen heftelser på undertegnede sin eiendom. Krav om brannskille i henhold til byggteknisk forskrift (TEK10) med tilhørende veiledning forutsettes ivaretatt av tiltakshaver. forskrift (TEK10) med tilhørende veiledning ivaretas. Undertegnede aksepterer heftelsen. - Underskrift (eier(e) av ovennevnte naboeiendom) Seksjonsnr. Annet B Q Ikke relevant Side 1 av 1 Kommunens arkivsaknr.: Veiledning angående erklæring om avstand til felles grense og tiltak mot brannspredning: Fyll ut opplysninger om tiltaket og eiendomsinformasjon for byggestedet samt naboeiendom, og eierinformasjon. Kryss av for om tiltaket er frittstående eller tilbygg til eksisterende bygning. Hva er et tiltak? Et tiltak er vanligvis de byggeplanene du har. For eksempel tilbygg til bolig, ny bod, ny garasje, osv. Tiltak er beskrevet i pbl 1-6. Angi avstand til felles grense og eventuelle tilleggsopplysninger. Kryss av for kun ett valgt alternativ. Kryss av for å samtykke om hvilken eiendom som skal ivareta brannkravet. Informasjon om lovverk, forskrifter Direktoratet for byggkvalitet sin nettside Eier(e) av naboeiendom skal signere erklæringen. Utviklet av Randaberg kommune Avdeling byggesak og oppmåling August 2014 NB! Eiendommen er tilfeldig valgt som eksempel i denne veiledningen. Garasjen på situasjonskartet samsvarer ikke med garasjen vist på fasade-, snitt- og plantegninger. C Opplysninger gitt i nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel) plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr Tiltak på eiendommen: Gnr. Bnr. Festenr. Eier/fester Det varsles herved om Sted Nybygg Påbygg/tilbygg Anlegg Seksjonsnr. Skilt/reklame Midlertidig bygning, konstruksjon eller anlegg Dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19 Beskriv nærmere hva nabovarslet gjelder Spørsmål vedrørende nabovarsel rettes til Foretak/tiltakshaver Følgende vedlegg er sendt med nabovarselet Eiendommens adresse Kommune Endring av fasade Innhegning mot veg Antennesystem Riving Underskrift ansvarlig søker eller tiltakshaver Bruksendring Oppretting/endring av matrikkelenhet (eiendomsdeling) eller bortfeste Kontaktperson, navn E-post Telefon Mobil Merknader sendes til Eventuelle merknader skal være mottatt innen 2 uker etter at dette varsel er sendt. Ansvarlig søker/tiltakshaver skal sammen med søknad sende innkomne merknader og redegjøre for ev. endringer. Navn Plan- og bygningsloven med forskrifter Kommunale vedtekter Arealplaner Vegloven Arealdisponering Sett kryss for gjeldende plan Arealdel av kommuneplan Reguleringsplan Bebyggelsesplan Navn på plan Søknaden kan ses på hjemmeside: (ikke obligatorisk) Dispensasjonssøknad/vedtak Situasjonsplan Tegninger snitt, fasade Andre vedlegg Postadresse E-post Beskrivelse av vedlegg Gruppe Nr. fra til Underskrift Tilsvarende opplysninger med vedlegg er sendt i nabovarsel til berørte naboer og gjenboere. Mottagere av nabovarsel fremgår av kvittering for nabovarsel. Blankett 5155 Bokmål Utgitt av Direktoratet for byggkvalitet Fyll ut opplysninger Tiltak som beskrevet i tillatelse til tiltak Gnr./bnr. Beskrivelse av vedlegg Bilder (Obligatorisk) Kvittering for nabovarsel 4070 RANDABERG Situasjonsplan/avkjøringsplan bygg/eiendom Tegninger, plan, snitt, fasade Uttalelser/vedtak fra andre myndigheter SAK Andre vedlegg B D E Q Gjentas med blokkbokstaver For tiltak som krever søknad og tillatelse etter pbl 20-2 Jf. plan- og bygningsloven (pbl) Kommunens arkivsaknr. Vedtak i sak DS HNK Tiltakshaver / søker Gruppe Tiltakshaver bekrefter herved at tiltaket er utført i samsvar med tillatelsen og bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven. Det søkes om ferdigattest etter pbl Underskrift (tiltakshaver / søker) - C D E I Q Nr. fra - til - (Obligatorisk) Situasjonskart Randaberg kommune Målestokk 1:200 Annet B Q Ikke relevant Side 1 av 1 Kommunens arkivsaknr.: Ikke relevant Veiledning angående nødvendig sluttdokumentasjon som skal sendes inn til kommunen: Søknadspliktige tiltak skal avsluttes med ferdigattest, som utstedes av kommunen når det foreligger nødvendig sluttdokumentasjon og erklæring om ferdigstillelse fra tiltakshaver, jf. pbl I Randaberg kommune er dette skjemaet og bilder som viser tiltaket, den nødvendige sluttdokumentasjonen som må innsendes for tiltak etter pbl Dersom tiltaket er utført med avvik fra søknadens dokumentasjon og/eller tillatelsen, skal avvikene beskrives. Kommunen vil avgjøre om avvikene er bagatellmessige eller om de krever søknad om endring, jf. bestemmelsene om tilsyn i pbl Kommunen kan utstede ferdigattest selv om det foreligger bagatellmessige avvik, jf. pbl Legg ved nødvendige vedlegg. I byggetillatelsen kan det være gitt vilkår om at dokumentasjon må sendes inn sammen med erklæring om ferdigstillelse. Husk at bilder av tiltaket skal vedlegges erklæring eller oversendes på e-post. Kryss av dersom vedlegget ikke er relevant. Informasjon om lovverk, forskrifter Direktoratet for byggkvalitet sin nettside Tiltakshaver / søker skal signere erklæringen. Utviklet av Randaberg kommune Avdeling byggesak og oppmåling August 2014 DOKUMENTASJON 2. Innhent nødvendige søknadsskjema, lokale bestemmelser, situasjonskart, naboliste o.l. Kontakt servicetorget for å få tilsendt lokale reguleringsbestemmelser, naboliste, situasjonskart, og blanketter for søknad og nabovarsel. Skjemaene kan tilsendes per e-post, brevpost eller hentes hos Servicetorget. Situasjonskart kan man selv hente fra kartportalen Se eiendom. Kartportalene ebyggweb Randaberg og seplan gir tilgang til reguleringsplaner med tilhørende bestem- Randaberg kommune sitt nettsted. Blanketter for søknad og nabovarsel kan også hentes fra Direktoratet for Byggkvalitet sitt nettsted Følgende dokumentasjon må innhentes i tillegg til de nødvendige blankettene: Reg.plan og -bestemmelser Nødvendige blanketter: Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Søknadsskjema (blankettnr. 5153) Naboliste Nabovarsel (blankettnr. 5154) Situasjonskart Oppl. i nabov. (blankettnr. 5155) Nødvendige blanketter er: - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett (Blankett 5153) - Nabovarsel (Blankett 5154) - Opplysninger gitt i Nabovarsel (Blankett 5155) - Kvittering for nabovarsel (Blankett 5156) Tilleggsopplysninger: Andre skjemaer som kan være relevante: - Søknad om dispensasjon - Erklæring for plassering av bygningstiltak og brannkrav - Erklæring for ferdigstillelse Disse skjemaene kan være relevante dersom tiltaket avviker fra de lokale bestemmelsene, kommuneplanen eller annet lovverk i forbindelse med plan- og bygningsloven. Skjemaene kan hentes fra kommunens nettsted eller fås ved å kontakte Servicetorget. Kvitt. for nabov. (blankettnr. 5156) Andre skjemaer som kan være relevante: Opplysninger SØKNAD OM DISPENSASJON ETTER PBL 19-1 Begrunnelse for søknad om dispensasjon Vedlegg Signatur Dispensasjonsforhold Søknad om dispensasjon ERKLÆRING OM AVSTAND OG KRAV OM BRANNSKILLE Opplysninger om tiltaket og byggested Opplysninger om naboeiendom Angående avstandskrav Angående tiltak mot brannspredning mellom byggverk Byggteknisk forskrift (TEK10) med tilhørende veiledning inneholder krav om 8 meter avstand mellom bygninger. For bygning i risikoklasse 1 med bruttoareal til og med 50 m 2 Signatur Plasseringen av tiltaket medfører heftelse på undertegnede sin eiendom. Ved eventuell bygging på egen eiendom, må krav om brannskille i henhold til byggteknisk Erklæring for avstand og brann Opplysninger om tiltaket og byggested ERKLÆRING OM FERDIGSTILLELSE Eventuelle kommentarer, avvik eller lignende: Vedlegg Signatur Erklæring for ferdigstillelse 6

7 DOKUMENTASJON 3. KONTROLLER LOVVERKET Les gjennom de lokale bestemmelsene og kontroller hva som gjelder for din eiendom. Lokale reguleringsbestemmelser med tilhørende reguleringsplankart inneholder vanligvis nærmere bestemmelser om byggegrense, avstand til nabogrense og vei, frisiktsone, tillate høyder, areal og utnyttelsesgrad. Dersom forholdet ikke nevnes, gjelder de generelle krav i pbl. Angående avstand: For frittliggende bygninger kan kommunen, i henhold til pbl 29-4, tillate at avstanden til nabogrensen er mindre enn 4 meter a) når eier (fester) av naboeiendommen har gitt skriftlig samtykke eller b) ved oppføring av garasje, uthus og lignende mindre tiltak. Angående bruk av erklæring om avstand og krav om brannskille: Erklæring benyttes til å samtykke om avstand til eiendomsgrense(r) og hvilken eiendom som skal ivareta brannkravet. Følgende tilfeller krever utfylling av erklæring om avstand og krav om brannskille: - Ved plassering av tilbygg til bolig nærmere enn 4 meter fra naboeiendom. - Ved plassering av mindre bygningstiltak, som bod eller garasje og lignende, nærmere eiendomsgrense(r) enn 1 meter. Angående info om brannsoner, les side 19. Vedr. frisiktsone, vei og ansvarlige veimyndigheter: Plassering av tiltak (bygninger) i frisiktsoner tillates ikke, og krever dispensasjon fra veimyndighet. Dersom gjerde o.l. skal plasseres i frisiktsone må det ikke hindre for sikt. Vennligst avklar forholdet ved å kontakte ansvarlig veimyndighet. Ansvarlig veimyndighet for kommunale veier er Randaberg kommune avd. teknisk drift, og for fylkesveier er det Statens vegvesen. Kontakter man ikke selv veimyndighet, vil kommunen gjøre dette. Det kan forlenge behandlingstiden av søknaden. Tilleggsopplysninger: Angående forhold som ikke er beskrevet i lokale bestemmelser som reguleringsbestemmelser eller kommuneplanbestemmelsene: Dersom de lokale reguleringsbestemmelsene ikke nevner noe angående avstand og høyder, eller andre forhold, gjelder vanligvis plan- og bygningslovens generelle bestemmelser. Disse tillater inntil 8 meter gesimshøyde og 9 meter mønehøyde samt 4 meter avstand til nabogrense, jf. pbl Vanligvis vil ikke slike høyder gjelde for mindre tiltak, da mindre tiltak skal være underordnede bygninger. Vedr. avstand til vei utenfor regulerte boligfelt: regulert boligfelt, må man passe på byggeavstanden til kommune- og fylkesveier. Dersom tiltaket plasseres nærmere enn 50 meter avstand til fylkesvei kreves det dispensasjon fra vegloven fra Statens vegvesen. Mot kommunale veier gjelder 15 meter avstand, jf. veglova 29. Ansvarlig veimyndighet må godkjenne avstanden og plasseringen av tiltaket før bygningsmyndigheten kan fatte et vedtak. Opplysninger som må oppgis ved innsending av søknad til Statens vegvesen er omtalt på side 19. Dispensasjon: Dersom planlagt tiltak avviker fra lovverket, kreves det dispensasjon etter pbl Dispensasjonssøknad må være begrunnet. Det kan ikke forventes at dispensasjonen blir innvilget. Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering, jf. pbl 19-2 andre ledd. Skjema for søknad om dispensasjon kan fås av kommunen eller hentes fra kommunens nettsted 7

8 DOKUMENTASJON 4. PRODUSER TEGNINGSMATERIALE Tegn inn tiltaket på situasjonskart, og produser plan- og fasadetegninger. Angående målsetting og målestokk: Alle tegninger skal være målsatt og i målestokk. Vennligst benytt standard målestokker som 1:50, 1:100, 1:200 eller 1:500, e.l. Angående situasjonskart: Situasjonskartet skal vise plassering av tiltaket. Det gjelder alle tiltak, enten det er et tilbygg, bod eller gjerde. Situasjonskartet skal vise avstand til nabogrense og eiendomsgrense. Avstand til vei er nødvendig i de situasjoner hvor tiltaket krever dispensasjon fra vegloven og tillatelse fra veimyndighet. Tilleggsopplysninger: Angående kvalitet på tegningsmaterialet: Det kreves ikke at tegningene er utført profesjonelt. Kommunen aksepterer håndtegnede tegninger som er enkle. De må likevel vise hvordan for eksempel fasader er tenkt. Dersom man ikke vet hvordan det skal tegnes, kan man også vise bilder av hvordan man ser for seg tiltaket (eksempelvis av lignende eksempler eller produkter som skal nyttes). Angående presentasjon av nytt tiltak: Vis hva som er nytt og hva som er eksisterende. Ved tilbygg eller fasadeendringer bør det fremgå av tegningsmaterialet hva som er nytt og hva som er eksisterende. Dette kan gjøres ved å markere eksisterende og nytt på tegningene og/eller ved å legge ved tegninger av eksisterende situasjon og ny situasjon. Dersom grenselinjen er usikker (dvs. at den er stiplet) kan man kontakte oppmålingsenheten for mer informasjon om klarlegging av grensepunkter. Angående plantegning(er): Tegn plantegning(er) dersom tiltaket er et tilbygg, bod eller lignende. For gjerde og levegg vil det ikke være relevant med plantegning, men gjerdet skal vises på situasjonskartet. Angående fasadetegninger: Alle fasader skal vises. Dette gjelder selv om fasaden ikke vil være synlig, for eksempel på grunn av plassering mot hekk. Angående snittegninger: Snittegning(er) er hovedsakelig nødvendig når høyden på tiltaket er nær maks tillatt høyde, eller for å beskrive konstruksjonen av tiltaket. Dette kan være aktuelt for tiltak som tilbygg med én etasje og underetasje, og garasje. 8

9 Vedlegg E1 4,2 m 4,2 m 2,4 m 5,0 m 6,5 m Fasade mot vest 6,5 m Fasade mot øst 6,8 m 6,5 m 2,4 m 4,2 m 6,8 m Fasade mot sør 6,8 m Fasade mot nord 2,4 m 4,2 m 1,6 m 2,4 m 6,8 m Snitt 2,95 m 2,95 m Plan (Målestokk 1:100 gjelder ved utskrift på A4-ark.) Tegninger plan, snitt og fasader Målestokk 1:100 10

10 SØKNADSPROSESS 5. NABOVARSLING Fyll ut nabovarsel -skjema. Nabolisten opplyser om hvilke naboer (eiere av naboeiendommen(e)) som skal varsles. Nedenfor vises hvordan nabovarselskjemaet utfylles. Skjemaet med vedlegg skal overleveres eller sendes til hver enkelt eier av naboeiendom. Viktigst er felter om tiltaket krever dispensasjon, naboeiendom, deres eiendom, hva tiltaket og nabovarselet gjelder, opplysninger om hvem merknader sendes til, vedlegg, og signatur. 1. Fyll ut navn på nabo/gjenboer og postadressen. Opplysningene er beskrevet i nabolisten. Enkelte ganger har eier av naboeiendommen et annet bosted/postadresse. 2. Fyll ut naboeiendommens gnr./bnr. og adresse som tilhører ovennevnte nabo. Opplysningene er beskrevet i nabolisten. 3. Disse opplysningene gjelder deres eiendom. Benytt dine opplysninger til å fylle ut rubrikkene tilsvarende som i eksempelet. 4. man planlegger en frittliggende bod eller lignende, så krysses det av for nybygg. Dersom noe skal rives for å kunne oppføre tiltaket, krysser det av for det. dispensasjon. Kryss av for hvilke(t) lovverk tiltaket avviker fra. 5. er eiendommen disponert i et reguleringsplanfelt. Kryss av og beskriv navnet på planen. Dersom reguleringsplanen er avviklet / opphørt legges plan- og bygningsloven eller kommuneplanen til grunn. Kommuneplankartet og til- kommunens nettsider. 6. tiltaket(-ene). Eksempelvis: Oppføring av bod på 15 m 2 i hagen. Plasseres 0,5 m fra nabogrense på sørvest. Skal brukes til lagring av redskaper. Eventuelt legg ved en beskrivelse av til- å beskrive vedlegget i vedleggslisten. 7. Beskriv hvem man skal kontakte dersom man har spørsmål vedr. tiltaket. Legg også ved kontaktopplysninger. Som regel er det deg som tiltakshaver som tar seg av dette. Felt angående hjemmeside gjelder dersom man gjør dokumentasjonen tilgjengelig på et nettsted, istedenfor å legge ved vedlegg. Dersom man ikke benytter et nettsted for publisering av dokumentasjon, kan dette punktet ses bort fra. 8. Beskriv hvem som skal motta eventuelle merknader. Som regel er det deg som tiltakshaver som tar imot merknader. 9. Legg ved vedleggene som er opplyst på skjemaet. Dette er dokumenter du har forberedt tidligere i den første delen av denne veiledningen. Vedleggene nummereres. Eksempel på nummerering: Dersom man planlegger å oppføre en bod kan det være vanlig med 4 fasader. Man legger da med 4 fasadetegninger. I vedleggslisten skriver man da «E1 - E4». Husk å merke tegningene også med titlene fra «E1» til «E4». Tegningene kan også samles på ett ark dersom det er plass. Merk de andre vedleggene på tilsvarende måte. NB! Man trenger ikke nabovarsle plantegninger, men fasadetegninger skal nabovarsles. 10. Skriv ned stedet man signerer fra (eksempelvis «Randaberg»), dato, signer og gjenta med blokkbokstaver som i eksempelet. 11

11 Nabovarsel sendes til berørte naboer og gjenboere plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr Til (nabo/gjenboer) Som eier/fester av: Gnr. Eiendommens adresse Det varsles herved om Arne Sørmann Eierveien RANDABERG 60 Nybygg Bnr. Påbygg/tilbygg Festenr. Anlegg Skilt/reklame Midlertidig bygning, konstruksjon eller anlegg Beskriv nærmere hva nabovarslet gjelder Seksjonsnr. Dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19 Endring av fasade Innhegning mot veg Antennesystem Tiltak på eiendommen: Gnr. Eiendommens adresse Kommune Eier/fester Riving Plan- og bygningsloven med forskrifter Kommunale vedtekter Arealplaner Vegloven Arealdisponering Navn på plan 902 Sett kryss for gjeldende plan Eksempelveien 2 Arealdel av kommuneplan Reguleringsplan Bebyggelsesplan Reguleringsbestemmelser for Eksempelfeltet Bnr. 901 Randaberg Ola Nordmann Festenr. Bruksendring Oppretting/endring av matrikkelenhet (eiendomsdeling) eller bortfeste Oppføring av frittliggende garasje. Plasseres 0,5 meter avstand fra nabogrense på sørvest i henhold til plassering vist i reguleringsplankartet. 3 Eksempelveien 1 RANDABERG Seksjonsnr. Annet B Q 7 Spørsmål vedrørende nabovarsel rettes til Foretak/tiltakshaver Kontaktperson, navn Ola Nordmann Ola Nordmann Søknaden kan ses på hjemmeside: (ikke obligatorisk) E-post Telefon Mobi l Merknader sendes til Eventuelle merknader skal være mottatt innen 2 uker etter at dette varsel er sendt. Ansvarlig søker/tiltakshaver skal sammen med søknad sende innkomne merknader og redegjøre for ev. endringer. Navn Postadresse Vedlegg Ola Nordmann Dispensasjonssøknad/vedtak Situasjonsplan Tegninger snitt, fasade Andre vedlegg Underskrift Sted 4070 Randaberg Beskrivelse av vedlegg Randaberg 1/ E-post Blankett 5154 Bokmål Utgitt av Direktoratet for byggkvalitet Eksempelveien 1 Gruppe Underskrift ansvarlig søker eller tiltakshaver Ola Nordmann B D E Q Gjentas med blokkbokstaver OLA NORDMANN Nr. fra til D1 - D1 E1 - E6 Ikke relevant Side 1 av 1 12

12 SØKNADSPROSESS 6. UTSENDING AV NABOVARSEL & DOKUMENTERING Send ut nabovarsel med vedlegg og dokumenter nabovarslingen. Angående utsending av nabovarsel: Nabovarselet kan sendes som rekommandert sending eller overleveres personlig. Nabovarselskjemaet og tilhørende vedlegg (situasjonskart, tegninger og evt. andre vedlegg) er de gjeldene dokumenter for nabovarslingen. Les mer nedenfor angående dokumentering av nabovarslingen. Dokumenteringen gjøres sammen med utsendingen. Frist for å komme med merknader er 2 uker etter at varselet er sendt. Vi minner om at søknad skal tidligst sendes inn etter at frist for innsending av merknader er utgått. Angående håndtering av merknader, se tilleggsopplysninger til høyre. Tilleggsopplysninger: Angående håndtering av merknader: Dersom man mottar merknader kan man justere tiltaket og nabovarsle på ny til nabo som kom med merknader eller alle naboer avhengig av hvor vesentlige endringer man utfører. Eventuelt kan man også kommentere merknadene og begrunne for hvorfor man mener at disse kan ses bort fra. Det er frivillig å kommentere merknader. Merknader og eventuelle kommentarer til merknader skal legges ved dokumentasjon for nabovarsel i søknaden. Dersom det er utført endringer og ikke alle er nabovarslet om endringene av tiltaket, må dette nevnes i søknaden. Eventuelt nevnes det i eget skriv tilhørende dokumentasjonen for nabovarslingen. Kommunen avgjør om det er nødvendig å varsle naboer på ny, jf. pbl 21-3 og Angående dokumentering av nabovarslingen: Nabovarslingen skal dokumenteres. Dokumenteringen utføres ved bruk av skjemaene «Kvittering for nabovarsel» (blankettnr. 5156) og «Opplysninger gitt i nabovarsel» (blankettnr. 5155). Forbered «Kvittering for nabovarsel» -skjemaet ved å fylle ut opplysninger for de naboeiendommer som skal varsles. Dermed kan skjemaet enkelt signeres av eier av naboeiendom ved personlig overlevering, eller stemples av posten ved rekommandert sending. nabovarsel: 1. Beskriv opplysninger for deres eien- 2. Fyll ut opplysninger om naboeiendommene. Ved personlig overlevering skal nabo signere, datere og krysse av for mottatt nabovarsel. Nabo trenger ikke krysse av for å ha godkjent tiltaket, men har 14 dagers frist til å komme med merknader fra sendt nabovarsel. Feltene for signering skal være åpne. 3. Ved rekommandert sending kvitterer og stempler posten på skjemaet. Skjemaet «Opplysninger gitt i nabovarsel» (blankettnr. 5155) fylles ut tilsvarende som nabovarselskjemaet(-ene) (blankettnr. 5154). Skjemaene «Opplysninger gitt i nabovarsel» og «Kvittering for nabovarsel» skal legges ved som vedlegg til byggesøknaden som en del av dokumentasjonen av nabovarslingen. 13

13 Vedlegg C - Side - av Kvittering for nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden Nabovarsel kan enten sendes som rekommandert sending eller overleveres personlig mot kvittering. Ved personlig overlevering vil signatur gjelde som bekreftelse på at varslet er mottatt. Det kan også signeres på at man gir samtykke til tiltaket. 1 2 Tiltaket gjelder Eiendom/ byggested Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. Kommune Følgende naboer har mottatt eller fått rek. sending av vedlagte nabovarsel med tilhørende vedlegg: Nabo-/gjenboereiendom Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. 60 mottatt varsel 2/ Arne Sørmann Nabo-/gjenboereiendom Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. mottatt varsel 2/ Pål Vestmann Nabo-/gjenboereiendom Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. 60 Eksempelveien 2 Eksempelveien 1 mottatt varsel 2/ Per Østmann Eier/fester av nabo-/gjenboereiendom Eiers/festers navn 4070 Randaberg 4070 Randaberg Eksempelveien 3 Nabo-/gjenboereiendom Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. samtykke til tiltaket Eier/fester av nabo-/gjenboereiendom Eiers/festers navn samtykke til tiltaket Eier/fester av nabo-/gjenboereiendom Eiers/festers navn Arne Sørmann Eksempelveien Randaberg 4070 Randaberg Eksempelveien Randaberg Pål Vestmann Eksempelveien 3 Per Østmann Eierveien Randaberg 4070 Randaberg samtykke til tiltaket Eier/fester av nabo-/gjenboereiendom Eiers/festers navn Randaberg ets reg.nr. ets reg.nr. (bor ikke på samme eiendom) ets reg.nr. ets reg.nr. mottatt varsel samtykke til tiltaket Nabo-/gjenboereiendom Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Eier/fester av nabo-/gjenboereiendom Eiers/festers navn ets reg.nr. mottatt varsel samtykke til tiltaket 3 Det er per dags dato innlevert rekommandert sending til ovennevnte adressater. Samlet antall sendinger: Blankett 5156 Bokmål Utgitt av Direktoratet for byggkvalitet Side 1 av 1 14

14 SØKNADSPROSESS 7. UTFYLLING AV BYGGESØKNAD Fyll ut byggesøknad. Vi skal nå hjelpe med å fylle ut søknadsskjemaet «Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven (pbl) 20-2» (blankettnr. 5153). Skjemaet er et hjelpemiddel for å passe på at alle nødvendige opplysninger er med i søknaden. Vi anbefaler at skjemaet benyttes. Fyll ut etter beste evne. De viktigste feltene er byggested, tiltakets art, vedleggslisten og underskrift. Dersom tiltaket krever dispensasjon, må det krysses av for på skjemaet. Det er viktig at vedlegg som situasjonskart og tegninger vedlegges søknaden. de feltene du er usikker på. 1. Krever tiltaket dispensasjon, krysser du av for. På boligeiendommer i regulerte boligfelt, vil vanligvis mindre tiltak som tilbygg, bod, hagestue og gjerde sjelden ha behov for samtykke fra andre myndigheter. Dersom tiltaket plasseres i frisiktsone eller nær kommunal vei eller fylkesvei for eiendommer utenom regulerte boligfelt, kan det kreve samtykke fra veimyndighet. Foreligger det merknader fra naboer, noen merknader, krysser du av for. 2. Fyll ut opplysninger om byggestedet / eiendommen. Det er ikke nødvendig å fylle ut alle felter. De viktigste er gnr., bnr., adresse, postnr. og poststed. 3. Beskriv tiltakets art. Kryss av for det som gjelder ditt tiltak. Eksempelvis foretar man et tilbygg til bolig, krysser man av for tilbygg. Er det f.eks. en frittliggende bod eller garasje, velger man frittliggende bygning. 4. et boligfelt, er den vanligvis innenfor et regulert planområde. Kryss av og skriv ned navnet på planen tilsvarende som i nabovarselskjemaene. Vis beregninger angående areal og utnyttelse. Detaljer angående beregning av areal og grad av utnytting er vist lengre bak i veiledningen. Dersom man er usikker kan man likevel beregne arealet for tiltaket slik man tror det beregnes. Det er viktigst å beregne omsøkt tiltak sitt areal. Man kan også la feltet stå blankt dersom man er usikker. 5. Bor man i nærheten av høyspent kraft- linje, bør forholdet avklares med kraftverket. Tiltaket må ikke plasseres slik at det fører til ulemper for vann- og avløpsledninger. Tiltakshaver har ansvar for at avløpsledninger. naboeiendom. 6. Vanligvis er ikke boligfelt lokalisert i Andre natur- og miljøforhold kan eksempelvis være sikring mot høyder og overvann. Dersom tiltaket kan føre til fare for grunnforhold, må det vedlegges dokumentasjon angående kompenserende tiltak. 7. Man kan se bort fra dette dersom tiltaket ikke medfører endringer for avstand til kommunal vei eller fylkesvei. 8. Kan ses bort fra for boligeiendommer. Gjelder kun for driftbygning i landbruket eller midlertidige tiltak. 9. De viktigste vedleggene som minimum skal legges ved søknad er dokumentasjon for nabovarsel, situasjonsplan og tegninger. Dersom tiltaket krever dispensasjon, skal dispensasjonssøknad eller dokumentasjon for innvilget dispensasjon vedlegges. Dersom tiltaket krever avklaring med andre myndigheter, som for eksempel veimyndigheter, kan det vedlegges uttalelse/vedtak dersom tiltakshaver/ søker allerede har innhentet denne dokumentasjonen. 10. Fyll ut rubrikkene. Ved å signere forplikter tiltakshaver seg å følge plan- og bygningsloven med tilhørende lovverk. 15

15 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven Søkes det om dispensasjon fra plan- og bygningsloven, forskrift eller arealplan? Er det behov for tillatelse/samtykke/uttalelse fra annen myndighet? Hvis ja, så oppfylles ikke vilkårene for 3 ukers saksbehandlilng, jf. pbl 21-7 andre ledd Nabovarsling, jf. pbl 21-3, skal være gjennomført før søknaden sendes kommunen. (Blankett 5154, 5155, 5156). Foreligger det merknader fra naboer eller gjenboere? Hvis nei på alle spørsmålene over, anses tillatelse gitt tre uker etter at fullstendig søknad er mottatt i kommunen Opplysninger gitt i søknaden eller vedlegg til søknaden vil bli registrert i matrikkelen Søknaden gjelder Eiendom/ byggested Tiltakets art Arealdisponering Planstatus mv. Areal Grad av utnytting Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr Eksempelveien 1 Bygningsnr. Mindre tiltak til bebygd eiendom, pbl 20-2 bokstav a) og SAK Bolignr. Antennesystem (SAK e) Driftsbygning i landbruket med samlet bruksareal (BRA) mindre enn 1000 m 2, jf. pbl 20-2 bokstav b) og SAK Bruksendring (fra tilleggsdel til hoveddel innenfor en bruksenhet) Planlagt bruk/formål Beskriv Kommune Tilbygg < 50 m 2 Frittliggende bygning (ikke boligformål) < 70 m 2 Skilt/reklame (SAK d) Midlertidig bygning/konstruksjon/anlegg (som ikke skal plasseres for lengre tidsrom enn 2 år) Riving av tiltak som nevnt i SAK Annet: Sett kryss for gjeldende plan Arealdel av kommuneplan Reguleringsplan Bebyggelsesplan Navn på plan BYA eksisterende 160,2 m 2 BYA nytt Garasje Reguleringsbestemmelser for Eksempelfeltet 44,2 m 2 Sum BYA 164,2 m 2 BRA eksisterende Vis beregning av grad av utnytting. Veiledning finnes på eller kontakt kommunen 4070 Randaberg BRA nytt tilbygg; og nytt areal er tilbygget. Beregninger kan også gjøres på eget ark. Eksisterende BYA (utvendige mål) bolig: Eks. BYA = Bolig = B x L = 8 x 15 = 120 m 2 Beregning BYA for ny garasje BYA = B x L = 6,8 x 6,5 = 44,2 m 2 Totalt BYA = 120 m ,2 m 2 = 164,2 m 2 I tillegg kan man også vedlegge en utdypende beskrivelse av tiltaket. 40,3 m 2 40,3 m 2 Randaberg Sum BRA 257,7 m 2 Tomteareal 700 m 2 (hent tomteareal fra NB! Dersom ønskelig beregner man kun nytt BYA / BRA for selve bygningstiltaket, evt. lar det stå blankt. Reguleringsbestemmelser angir areal for ulike tiltak: maks bebygget tomt, maks garasjestørrelse, etc. Det bør fremgå av beregningene hvordan tiltaket forholder seg til bestemmelsene. Det er derfor ikke alltid nødvendig med beregninger slik som det er vist nedenfor. Eksisterende areal kan eksempelvis være eksisterende bolig før Eksisterende BRA (innvendige mål) bolig: Eks. BRA = Bolig = 1. etasje + 2. etasje = (7,5 x 14,5) x 2 = 217,4 m 2 (forenklet tilfelle) Beregning BRA for ny garasje: BRA = B x L = 6,5 x 6,2 = 40,3 m 2 Totalt BRA = 217,4 m ,3 m 2 = 257,7 m 2 5 Plassering Plassering av tiltaket Kan høyspent kraftlinje være i konflikt med tiltaket? Hvis ja, må avklaring med berørt rettighetshaver være dokumentert Kan vann og avløpssledninger være i konflikt med tiltaket? Hvis ja, må avklaring med berørt rettighetshaver være dokumentert Q Q Avstand Minste avstand til nabogrense Minste avstand til annen bygning Minste avstand til midten av vei 0,5 1,0 5,0 m m m Dette skal vises på situasjonsplanen Blankett 5153 Bokmål Utgitt av Direktoratet for byggkvalitet Side 1 av 2 16

16 6 Krav til byggegrunn (pbl 28-1) Flom (TEK10 7-2) Skred (TEK10 7-3) Andre naturog miljøforhold (pbl 28-1) Skal byggverket plasseres i flomutsatt område? Skal byggverket plasseres i skredutsatt område? Foreligger det vesentlig ulempe som følge av natur- og miljøforhold? Dersom ja, beskriv kompenserende tiltak i vedlegg 7 8 Tilknytning til veg og ledningsnett Adkomst vegloven pbl 27-4 Gir tiltaket ny/endret adkomst Tomta har adkomst til følgende veg som er opparbeidet og åpen for alminnelig ferdsel: Riksveg/fylkesveg Kommunal veg Privat veg Overvann Takvann/overvann føres til: Avløpssystem Terreng Er avkjøringstillatelse gitt? Er avkjøringstillatelse gitt? Er vegrett sikret ved tinglyst erklæring? Feltene "Vannforsyning" og "Avløp" skal kun fylles ut dersom søknaden gjelder driftsbygning i landbruket eller midlertidige tiltak Tilknytning i forhold til tomta Vannforsyning pbl 27-1, 27-3 Avløp pbl 27-2, 27-3 Offentlig vannverk Privat vannverk* * Beskriv Annen privat vannforsyning, innlagt vann* Annen privat vannforsyning, ikke innlagt vann* Dersom vanntilførsel forutsetter tilknytning til annen privat ledning eller krysser annens grunn, foreligger rettighet ved tinglyst erklæring? Tilknytning i forhold til tomta Offentlig avløpsanlegg Privat avløpsanlegg Skal det installeres vannklosett? Foreligger utslippstillatelse? Dersom avløpsanlegg forutsetter tilknytning til annen privat ledning eller krysser annens grunn, foreligger rettighet ved tinglyst erklæring? Q Q 9 Vedlegg Beskrivelse av vedlegg Dispensasjonssøknader/innvilget dispensasjon Kvittering for nabovarsel/opplysninger gitt i nabovarsel/nabomerknader/kommentarer til nabomerknader Gruppe B C Nr. fra til C1 C2 Ikke relevant Situasjonsplan/avkjøringsplan D D1 D1 Tegninger plan, snitt, fasade (eksisterende) E Tegninger plan, snitt, fasade (ny) E E1 E6 Uttalelse/vedtak fra annen myndighet SAK10, 6-2 I Andre vedlegg Q 10 Erklæring og underskrift Tiltakshaver Tiltakshaver forplikter seg til å gjennomføre tiltaket iht. plan- og bygningsloven (pbl), byggteknisk forskrift og gitt tillatelse. Navn Ola Nordmann Eksempelveien 1 Underskrift E-post Telefon (dagtid) 4070 Randaberg 16/ Ola Nordmann Mobiltelefon Gjentas med blokkbokstaver OLA NORDMANN Eventuelt organisasjonsnr. Blankett 5153 Bokmål Utgitt av Direktoratet for byggkvalitet Side 2 av 2 17

17 SØKNADSPROSESS 8. INNSENDING AV BYGGESØKNAD OG MOTTAK AV SVAR FRA KOMMUNEN Angående innsending av søknad: Søknad sendes til Randaberg kommune sin postadresse eller e-post adresse. Man kan også levere søknaden inn hos servicetorget. Send inn søknadsskjemaet med tilhørende vedlegg til kommunen. tene. Søknadsdokumentasjonen returneres ikke, med unntak om man velger å trekke søknaden. Dette krever eget brev. Vi minner om at søknad skal sendes inn etter at frist for innsending av merknader til nabovarsel er utgått. Angående håndtering av merknader, se side 13. Angående behandlingstid: Forventet svarfrist er 3 uker og senest innen 12 uker, jf. pbl 21-7 første og andre ledd. Dette forutsetter at tiltaket er i henhold til lovverket og ikke krever dispensasjon fra plan eller samhandling med annen myndighet. som saksbehandlingstiden vil ta lengre tid på grunn av for eksempel at man må vente på svar fra annen myndighet. Angående mottak av vedtak: Les vedtaket grundig. Selv om tiltaket er godkjent kan det likevel bli gitt vilkår som skal følges. Ved avslått søknad er det vanligvis begrunnet hva som er årsaken til at tiltaket er avslått. Dersom det kan være en alternativ mulighet kan det være nevnt i vedtaket. Eventuelt kan man be om et møte med saksbehandler for å se på alternative muligheter. skjema er vedlagt vedtaket. Oversikt over fullstendig søknad: Søknadsskjema (sendes alltid inn) Dispensasjonssøknad (dersom relevant) Kvittering for nabovarsel (vedlegges alltid) Opplysninger gitt i nabovarsel (vedlegges alltid) Nabomerknader (dersom relevant) Kommentarer til merknader (dersom relevant) Situasjonskart (vedlegges alltid) Tegninger plan, snitt, fasade (vedlegges alltid) Uttalelse/vedtak fra annen myndighet (dersom relevant) Andre vedlegg (dersom relevant) [Andre vedlegg kan være erklæring om avstand og krav brannskille eller andre relevante dokumenter.] Dersom vedtaket ikke er utstedt innen 3 uker kan man begynne på tiltaket, forutsatt at tiltaket er i henhold til lovverket og ikke har protester fra naboer eller gjenboere, jf. pbl 21-7 andre og tredje ledd. I slike situasjoner kan det være greit å kontakte kommunen for å få tillatelse til tiltaket bekreftet slik at man kan sette i gang byggearbeidene. Setter man i gang byggearbeidene uten vedtak, gjøres dette på egen risiko. Tilleggsopplysninger: Angående mangelfull søknad: Dersom det er mangler i søknaden og den ikke kan behandles, vil kommunen vanligvis sende et brev angående forhold som må bringes i orden før søknaden kan behandles. Dersom omsøkt tiltak krever dispensasjon fra plan gjelder ikke tidsfristen på 12 uker, jf. pbl Avgjørelse av dispensasjon fra plan kan derfor ta lengre tid. Vanligvis vil man få brev fra kommunen der- 18

18 TILLEGG KRAV OM AVSTAND MELLOM BYGNINGER IFB. MED BRANN Byggteknisk forskrift (TEK10) med tilhørende veiledning inneholder krav om 8 meter avstand mellom bygninger. Ved mindre avstand mellom bygninger må avstandskravene erstattes med krav om brannskille. For bygning i risikoklasse 1 med bruttoareal til og med 50 m 2 (garasje, hagestue, bod o.l.) gjelder krav om 2 meter avstand mellom bygninger i ulike bruksenheter. Figur T-1 og T-2 viser hvordan brannsonene i utgangspunktet ligger på to boligeiendommer for eneboliger. Plassering av bygninger innenfor brannsonen fører til krav om tiltak mot brannspredning. Brannsone for bolighus o.l. lave byggverk på boligeiendom (eneboligtomter) Brannsone for byggverk i risikoklasse 1 med bruksareal til og med 50 m 2 Krever tiltak mot brannspredning Krever tiltak mot brannspredning Krever tiltak mot brannspredning Garasje Garasje Garasje Garasje Tilbygg (1 etasje) Bolig Bolig Tilbygg Bolig Bolig 4 m 8 m 4 m 1 m 2 m 1 m Figur T-1 og T-2: Brannsone for bolighus og for mindre bygninger som garasje (og andre bygninger i risikoklasse 1 med bruttoareal til og med 50 m 2. Brannsonene som viser gjelder for boligeiendommer mot regulert vei. Lokale bestemmelser kan ha utformingsmaler som angir annen plassering av brannsone. Plassering av bygning innenfor brannsonen fører til krav om tiltak mot brannspredning for de deler av bygning og konstruksjon innenfor brannsonen. For mer informasjon angående brannkrav, se TEK10. Figurene gjelder ikke (boligbygg) på samme tomt. Figurene er basert på TEK10 med tilhørende veiledning. TILLEGG VEILEDNING TIL SØKNAD OM DISPENSASJON FRA VEGLOVEN Ved innsending til Statens vegvesen må følgende opplysninger oppgis: Beskrivelse av tiltaket, eiendomsinformasjon og avstand til senter veilinje. Navn på gjeldene plan og arealformål Eksempler: Boligområde i reguleringsplan for Endrestø, eller LNF-område i kommuneplanen. Kartutsnitt / situasjonskart som viser plassering av tiltak og avstand til senter veilinje. Fasadetegninger av tiltaket. 19

19 TILLEGG VEILEDNING TIL AREALBEREGNING Dette er en kort og enkel veiledning til beregning av bruksareal (BRA) og bebygd areal (BYA) for bygninger. Vi minner om at vanligvis skal parkering og andre areal medregnes i arealberegninger. Denne veiledningen fokuserer på beregning av areal til bygninger. De viktigste punktene er nevnt her. For ytterligere detaljer angående beregning av BRA og BYA henvises det til veilederen for Grad benyttet som grunnlag ved utarbeidelse av denne veiledningen. Figur T-3: Bruksarealet for en bygning er summen av bruksarealet for alle måleverdige plan uavhengig av om planet er innredet eller tilgjengelig Angående beregning av BRA: Bruksareal for en bygning er summen av bruksarealet for alle måleverdige plan og Bruksareal for en etasje er arealet av planet som ligger innenfor omsluttende vegger, se Bruksareal for en bruksenhet er det arealet av bruksenheten som ligger innenfor omslut- Figur T-4 og T-5: Bruksareal for et plan, og bruksenhet Bruksarealet for et rom er arealet av gulv- reduksjon av areal. Et gulvplan er måleverdig ved fri høyde over 1,9 meter eller mer og 0,6 meter bredde. Under skråtak måles arealet 0,6 meter utenfor høyden på 1,9 meter, se gede bygningsdeler og takoverbygg skal medregnes i bygningens bruksareal. Dersom utkraget takutstikk som ikke er understøttet og er mer enn 1 meter, skal det arealet under takutstikket som er mer enn 1 meter innenfor ytterkant av takutstikk/ T-7. Tilsvarende gjelder for overbygd terras- Vi gjør oppmerksom på at konsekvensen av dette er at bruksarealet under overbygd areal skal medregnes i bruksarealet for bruksenheten eller rommet under overbygd areal. Prosent bruksareal (%-BRA) beregnes som 20 Figur T-6: Måleverdig gulvplan på loft Figur T-7 og T-8: Måleverdig overbygde areal Bruksareal for bebyggelse på en tomt (BRA) %-BRA = x 100 Tomtearealet Figur T-9: Beregning av prosent bruksareal

20 TILLEGG VEILEDNING TIL AREALBEREGNING Angående beregning av BYA: Bebygd areal er det areal som bygningen opptar av terrenget (bygningens fotavtrykk), inkludert bygningsdeler utenfor fasadelivet som har betydning for bruken av underliggende terreng. Takrenner og lignende regnes ikke med. For beregning av bebygd areal tas mål fra ytterveggs utside, eller evt. sokkel som stikker Bygningsdeler utenfor fasadelivet måles fra konstruksjonens utside. Slike bygningsdeler kan være terrasse, balkong og takoverbygg, Figur T-10: Bebygd areal for bygning Utkragede bygningsdeler (som takutstikk, veranda, balkong, trapp o.l.) som stikker mer enn 1 meter ut fra fasaden, og ligger over 0,5 meter fra gjennomsnittlig terreng, og med fri høyde over terreng mindre enn 5 meter skal T-12. Prosent bebygd areal (%-BYA) beregnes Figur T-11: Overbygd areal måles fra konstruksjonens utside Figur T-12: Utkragede bygningsdeler Bebygd areal for bebyggelse på en tomt eller byggeområde %-BYA = x 100 Tomtearealet Figur T-13: Beregning av prosent bebygd areal 21

21 TILLEGG 22 Må jeg søke for å sette opp gjerde/levegg i nabogrense eller mot vei? Oppføring av gjerde/levegg plassert i nabogrense eller mot vei med total høyde inntil 1,5 m, er ikke søknadspliktig. Dette forutsetter at nabo samtykker, at det ikke er i strid med lokale bestemmelser, og at frisikt ikke brytes. I frisiktsone tillates vanligvis 0,5 m høyde over veiplan. krever søknad etter pbl Hva er forskjellen på gjerde og levegg? Med gjerde/innhegning menes åpne, verksgjerde og andre gjerder som ikke er tette. Med levegg menes tette, tyngre gjerder, for eksempel skjermvegg eller der innhegning også er støyskjerm. Hvor høyt kan jeg bygge gjerdet/ leveggen? Gjerde/levegg plassert i nabogrense tillates vanligvis med 1,5-1,8 m høyde i over 1,8 m godkjennes vanligvis ikke. Det anbefales at gjerde/levegg inntil 1,8 m høyde er mer åpent i toppen, for å virke mindre dominerende. Kan jeg oppføre gjerde plassert på forstøtningsmur i eiendomsgrense?, det kan man gjøre. Total høyde inkluderer da både gjerdet og synlig del av forstøtningsmuren. Total høyde måles fra laveste nivå. Dersom forstøtningsmuren er over 0,5 m høyde (inkl. konstruksjon/mur under terreng og synlig mur over terreng) er forstøtningsmuren søknadspliktig etter pbl Er det søknadspliktig med oppføring av forstøtningsmur? Forstøtningsmur inntil 0,5 m høyde og plassert i nabogrense er ikke søknadspliktig etter pbl. Dersom forstøtningsmuren er over 0,5 m høyde (inkl. konstruksjon/mur under terreng og synlig mur over terreng) og plassert i nabogrense, er forstøtningsmuren søknadspliktig etter pbl Hvor høy forstøtningsmur tillates? I Randaberg kommune tillates vanligvis gjerde/levegg/støttemur inntil 1,8 m høyde målt fra laveste nivå / naboeiendommens terrengnivå. Dersom muren brytes opp og/eller trekkes inn, kan det vurderes høyere støttemur inntil 3 m støttemur og deretter noe inntrukket rekkverk e.l. for å sikre nivåforskjeller over 0,5 m i henhold til TEK10. Dersom støttemur plasseres mot skrående terreng, slik at muren er lav i en ende og høy i den andre enden, eksempelvis ut mot vei, kan kommunen tillate noe mer høyde inntil eiendomsgrense enn de ovennevnte 1,8 m. Dette er på grunn av at gjennomsnitthøyden blir lavere. Det forutsetter likevel at muren ikke oppfattes som dominerende. Ovennevnte beskrivelser er kun veiledende. Kommunen kan gi tillatelse til andre løsninger i et vedtak ifb. med søknad. Det anbefales at man kontakter kommunens byggesaksavdeling for å få mer konkret vurdering for planlagt byggested. Er det søknadspliktig å bygge terrasse? Bygging av terrasse på bakken i boligområde er ikke søknadspliktig. På bakken tilsier at terrassen ikke er understøttet, men må likevel kunne bygges opp så mye at treverket ikke ligger direkte på lom 20 og 50 cm. Terrasser berører i liten grad forhold som skal vurderes etter pbl. Dvs. at terrasse på bakken kan plasseres inntil nabogrense. Det anbefales likevel at det avklares med nabo. Ovennevnte unntakelse forutsetter at forholdet ikke kommer i strid med lokale bestemmelser. Vi minner om at terrasser med høyde mer enn 0,5 m over ferdig planert terreng vil være omfattet av tiltaksbegrepet i pbl For denne type tiltak vil også

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.07.2015 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse (1) Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse

Detaljer

Søknad om tillatelse i ett trinn

Søknad om tillatelse i ett trinn Søknad om tillatelse i ett trinn etter plan- og bygningsloven (pbl) 20-1 Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, OPPFYLLES. Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg

Detaljer

VEILEDER TIL SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT

VEILEDER TIL SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT VEILEDER TIL SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT Søknad om tillatelse uten ansvarsrett uten ansvarsrett Hva kan søkes uten ansvarlig søker Tiltak som krever søknad og tillatelse (tidligere

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Del 1 Utfylling Del 2 Signering Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad... 3 1.1 Brukernavn og passord... 3 1.2 Rettighet

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad uten ansvarsrett... 3 2 Innlogging... 6 3 Endring av brukerprofil... 6 4 Utfylling

Detaljer

3-1. Mindre tiltak på bebygd eiendom

3-1. Mindre tiltak på bebygd eiendom 3-1. Mindre tiltak på bebygd eiendom Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 28.04.2015 3-1. Mindre tiltak på bebygd eiendom Som mindre tiltak etter plan- og bygningsloven 20-2 første ledd bokstav

Detaljer

Veiledning. Grad av utnytting. Beregnings- og måleregler

Veiledning. Grad av utnytting. Beregnings- og måleregler Veiledning Grad av utnytting Beregnings- og måleregler Utgitt av: Utenriksdepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes servicesenter Internett: www.publikasjoner.dep.no

Detaljer

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Eksempler på unntak etter plan- og bygningsloven 31-2 1. utgave, april 2015 Kunnskapsdeling for et bedre samfunn FORORD Bygningsmassen i Norge utgjør omtrent

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann veiledning (gjelder utslipp mindre enn 50 pe)

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann veiledning (gjelder utslipp mindre enn 50 pe) Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann veiledning (gjelder utslipp mindre enn 50 pe) Hvem har søknadsplikt? Når du skal etablere et utslipp av sanitært avløpsvann eller vil øke et eksisterende utslipp

Detaljer

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 10.12.08 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Ansvarsfordeling på området... 1 1.2 Problemstillinger... 1 1.3 Høringssvar fra Asker og Bærum brannvesen og rådmannen... 1 2. KRAV

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende

Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Kommentarer til Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Det er kommunen som svarer på henvendelser vedrørende forurensningsforskriften kapittel 12. Fylkesmannen

Detaljer

TEGNINGER HVA KREVES?

TEGNINGER HVA KREVES? Når må du sende inn tegninger? Du må sende inn tegninger til kommunen når du skal utføre bygge-/anleggsarbeider som er søknadspliktige etter plan- og bygningslovens 20-2 20-4 og byggesaksforskriften (SAK10)

Detaljer

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Et veiledningshefte om planprosess, organisering, medvirkning og erstatning Forord Hvert år skjer det en rekke inngrep i grunneieres

Detaljer

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen - med særlig vekt på Sivilombudsmannens praksis Kandidatnummer: 682 Leveringsfrist: 25.11.08 Til sammen 17.929 ord 24.11.2008 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Journalnummer D E. Reguleringsplan Bebyggelsesplan Godkjent tomtedelingsplan Privat forslag

Journalnummer D E. Reguleringsplan Bebyggelsesplan Godkjent tomtedelingsplan Privat forslag Rekvisisjon av kartforretning Søknad om deling av grunneiendom jf. kap 2 og 3 i delingsloven av 23. juni 1978 med tilhørende forskrifter og 63 og 66 i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 Journalnummer

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune 1 Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del 1.0 Sammendrag av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker Beskrivelse av planforslaget Dato: 28.4.2015 Siv. Ing. Stener

Detaljer

Plan og bygningsloven, Hvem, hva, hvordan og ikke minst NÅR? Øyvind Beyer Sivilarkitekt MNAL

Plan og bygningsloven, Hvem, hva, hvordan og ikke minst NÅR? Øyvind Beyer Sivilarkitekt MNAL Plan og bygningsloven, Hvem, hva, hvordan og ikke minst NÅR? Øyvind Beyer Sivilarkitekt MNAL Plan og Bygningsloven hva er det? Planverket Planer Lovens krav til funksjoner: Hvem deltar i byggesaken Hva

Detaljer

NR 1 MARS 2008 N Y T T STATENS ETAT DAGENE FORUM FOR NYTT OG VIKTIG I BYGGEREGLENE

NR 1 MARS 2008 N Y T T STATENS ETAT DAGENE FORUM FOR NYTT OG VIKTIG I BYGGEREGLENE NR 1 MARS 2008 N Y T T STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT DAGENE FORUM FOR NYTT OG VIKTIG I BYGGEREGLENE B E N Y T T 1 / 2 0 0 8 - R E D A K S J O N E L T I n n h o l d Leder 2 Ny plan- og bygningslov: Bygningsdelen

Detaljer

Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister

Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister Del 1 Spesifikasjon for plankart Spesifikasjon fastsatt 1. juli 2009, med endringer senest pr. 12. juli 2012 1-1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Plannr.:61320000 Saksnr.:200918295 Sist oppdatert: 26.02.13 Side 1 INNHOLD 1 Sammendrag...

Detaljer

Dette heftet er utarbeidet av en redaksjonsgruppe med sammensetning som angitt nedenfor. Heftets innhold er redaksjonsgruppens ansvar.

Dette heftet er utarbeidet av en redaksjonsgruppe med sammensetning som angitt nedenfor. Heftets innhold er redaksjonsgruppens ansvar. Dette heftet er utarbeidet av en redaksjonsgruppe med sammensetning som angitt nedenfor. Heftets innhold er redaksjonsgruppens ansvar. Utgiver: Norsk Eiendom Postboks 7185 Majorstuen 0307 Oslo Heftet er

Detaljer

Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL

Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL 2357 2007 Forord Byggavfall utgjør i dag en av de største avfallsstrømmene våre. Hvert år oppstår det størrelsesorden

Detaljer

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR PORSGRUNN KOMMUNE 15.SEPTEMBER 2014 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen

Detaljer

Praktisk veileder for energimerking

Praktisk veileder for energimerking Praktisk veileder for energimerking 5 2013 V E I L E D E R Norges vassdrags- og energidirektorat 2013 Veileder 5/2013 Praktisk veileder for energimerking Utgitt av: Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 5

INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 5 Veiledning til plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD). Februar 2010. INNHOLD INNHOLD...

Detaljer