BOLIGEIERFORENINGEN AKER BRYGGE (BAB) STYRETS BERETNING FOR BABs styremedlemmer og konstituering. Representasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BOLIGEIERFORENINGEN AKER BRYGGE (BAB) STYRETS BERETNING FOR 2013. BABs styremedlemmer og konstituering. Representasjon"

Transkript

1 velfungerende og attraktivt Aker Brygge. må forholde seg deretter. Samarbeid og god flyt i prioriterte oppgaver er derfor avgjørende for et steder er bolig i flertall og kan utøve større innflytelse i sitt sameie enn der hvor bolig er i mindretall og I 2013 har styret bestått av I de enkelte sameier er det ulik fordeling mellom boligeide seksjoner og næringseide seksjoner. Noen Bendt Thorkildsen har vært innvalgt som boligeierrepresentant i Bryggedrift AS styre. Representasjon Faksvaag overtok som BABs leder.) Faksvaag gikk da inn i styret som nye representanter fra hhv. Kaibygning I og Fondbygningen, og Trygve (Erik Furre og Johan Solbu Braathen trådte ut av styret i desember Philip Straumsheim og Trygve Kaibygning Il Edward Wendel Dokkbygn ingen Arild Jæger I Kalbygning Erik Furre (leder) Stranden Bendt Thorkildsen Sjøgata 4 Isabella Staubo Hedemark Fondbygningen Johan Solbu Braathen Saker som kun angår det enkelte sameie hører ikke under BAB. Sameiene i Byggetrinn 2 (Fondbygningen, Kaibygning I og Il samt Dokkbygningen) eier svømmebassenget / fellesrommet i Fondbygningen (seksjonsnummer 58) og BAB har ansvar for ordensrett og brukerreglement. vis-å-vis andre eiere, eiergrupperinger og drivere av restauranter, puber, kontorer, butikker og kultur. BABs formål fremgår av vedtekterie og skal være å ivareta boligeiernes fellesinteresser på Aker Brygge seks sameier på Aker Brygge der det er boliger. BABs styre konstituerer seg selv. Boligeierforeningens styre består av en boligeierrepresentant fortrinnsvis styreleder fra hvert av de BABs styremedlemmer og konstituering STYRETS BERETNING FOR 2013 BOLIGEIERFORENINGEN AKER BRYGGE (BAB)

2 Stranden 78,4% Sjøgata 4 98,5% Fondbygningen 57,4% fellesutgifter uakseptabel. BAB har hatt flere forhandlingsmøter med Europark og Storebrand, og den varslede økningen for 2014 er redusert. Fellesutgiftene vil imidlertid påregnes å øke fremover, men BAB Europark: Som BAB tidligere har orientert om, fant man Europarks varslede prisøkning hva gjelder renhold, uteservering mm. Dette gjelder både støynivå og tidspunkt for støy. Støy relatert til renhold og enkelte andre kilder må forfølges kontinuerlig for å redusere belastningen for beboerne. rehabiliteringsprosjektet er tidsbegrenset og vil opphøre på mellomlang sikt, men støy fra uteservering, Støy: BAB har fulgt opp en rekke støysaker, både hva gjelder rehabiliteringsprosjektet på Aker Brygge, Nærmere om forhold BAB har vært involvert i siden mai 2013 ikke ønsket å gripe fatt i alle enkeltheter og detaljer underveis. støynivå, arbeidstider m.m. BAB oppfordrer til medvirkning på en positiv måte slik at arbeidene kan gå behov, er BAB av den oppfatning at oppgraderingen av Aker Brygge totalt sett er positiv, og har derfor oppgradert Aker Brygge når prosjektet er ferdigstilt. Dette vil også medvirke til god verdiutvikling for etter plan og kostnadsrammer. Alle interesser på Aker Bygge, også boligeierne, vil nyte godt av et kan for den enkelte oppleves som belastende når arbeidene pågår, og man er i dialog med NPro om godt samarbeidsklima med næringseierne som fortsatt gjør betydelige tiltak på Aker Brygge. Tiltakene mellomrom kom munisert til beboerne i egne møter, på internett og ved oppslag. BAB har et ønske om leilighetene. Selv om BAB har påpekt og forfulgt en rekke forhold, og vil fortsette å gjøre dette ved BAB, men aktiviteten økte mot slutten av året. NPros rehabiliteringsprosjekt på Aker Bygge er med jevne Med unntak av enkelte større og prioriterte saker, jfr. nedenfor, har det vært et forholdsvis rolig år for telefon- og epostkontakt mellom styremedlemmene. Fra årsmøtet i mai 2012 har det vært avholdt formelle styremøter ved behov. Utover dette har det vært BABs virksomhet I Kalbygning 26,8% Kaibygning Il 48,6% Dokkbygningen 85,4% For det enkelte sameie ser oversikten slik ut hva gjelder boligandel:

3 Parkering generelt: Beboerparkeringen ligger i seksjoner eiet av Storebrand. Boligeierne har eksklusiv kostnader forbundet med dette. El-biler: Blant BAB5 prioriterte saker fremover vil være å se på mulige løsninger for lading av el-biler og Kommunikasj on BAB håper dette kan fortsette. det skjedd en positiv utvikling ved at beboerne er gitt særfordeler ved enkelte av arrangementene, og Aktivitetsplan: Via styreleder i Bryggedrift orienteres BAB om aktivitetsplanene for Aker Brygge. Her har og dialog hva gjelder kunst på Aker Brygge i fremtiden. at intet er ødelagt eller forsvunnet. BAB har tatt initiativ overfor NPro og Bryggedrift for å få en avklaring Kunst: Selv om en rekke kunstgjenstander er fjernet, er det på det rene at disse er betryggende lagret og er ment å få en stor modernisering og fornyelse. vil skape et urolig inntrykk. Det ville være synd om Aker Brygge skulle forsøples av reklame når området beboere negativt, spesielt i Dokkbygningen mot Bryggetorget. Vedlikehold av skiltene vil medføre det er iverksatt en betydelig og positiv oppgradering av hele Aker Brygge, til dels med fin tilbakeføring av områder og bygningsmasse, skal området samtidig utsettes for ytterligere reklame. Animerte skjermer fremstå som et bedre alternativ enn de såkalte bysøylene. Det synes imidlertid som noe underlig at når reklameskilt vil kunne gi et inntrykk av «billig kjøpesenter» som ikke er i overensstemmelse med den kvalitet rehabiliteringsprosjektet ellers er ment å bringe. Belysningen fra skiltene vil kunne påvirke innkjøring av servicebil på gatenivå med de ulemper dette kan medføre. De foreslåtte skilt kan kanskje sett noe mer konkret for Bryggetorget og plassering av kunst, videre at en økning som foreslått til 26 på Aker Brygge. BAB har bl.a. anført at det er lite heldig å vurdere ytterligere reklameskilt før man har Reklame: BAB har påklaget den store økning samt utforming av skilt som NPro har ønsket å utplassere relevante sameier. minst lysstyrke i skilt som benyttes. De enkelte skilt som søkes oppsatt, er imidlertid en sak for de Skilt: BAB har på generell basis tatt opp med Bryggedrift og NPro utforming av skilt på Aker Brygge, ikke om de anordninger og regler som finnes rundt Sameiet Kjelleren og parkering på Aker Brygge. går hva gjelder rettigheter og plikter tilknyttet beboerparkeringen og BAB vil separat orientere nærmere bruksrett tilknyttet sin boligseksjon, tinglyst på garasjeseksjonene. Det er en del misforståelser ute og vil fortsette aktiviteter tilknyttet mulig reduksjon i økningen av fremtidige fellesutgifter. Nærmere status vil gis på årsmøtet.

4 Årsberetning for seksjon 58 fellessak for boligeierne på Aker Brygge, så kontakt det respektive sameies styremedlem i BAB eller BABs leder. Kontaktinformasjon finnes på BABs hjemmeside, Trygve Faksvaag Arild Jæger Philip Straumsheim Edward Wendel Bendt Thorkildsen Isabella M.S. Hedemark Oslo, 8. mai, 2014 sjenerende. utvise hensyn, både hva gjelder andre brukere og hva gjelder beboerne i nærheten. Styret håper alle vil bidra til at omliggende boligseksjoner opplever minst mulig negativ støy fra bassenget. For beboere som Bassengreglene ser ut til å fungere tilfredsstillende. Styret oppfordrer alle til å etterleve reglene og til å ledsager barn til bassenget er det særlig viktig å informere barna om hvordan lyd brer seg om kan være Brygge. Fond, Kai I og Il kan leie, men styreleder i BAB gis fullmakt til å leie ut lokalene til andre beboere på Aker Fellesrommet i Fondbygget kan leies for kr (inkl, vask). Kun beboere/boligeiere i sameiene Dokk, Sjøgata 4 som er gitt det formelle ansvar som styre for s. nr. 58. I overensstemmelse med BABs vedtekter 8 er det BABs styre utenom representantene fra Stranden og betydning for boligeierne. For rene sameiesaker skal styret i den enkeltes sameie kontaktes. Er det en Styremedlemmene i BAB er tilgjengelige for å kunne g informasjon og veiledning i saker som er av

5 Sum inntekter { z--i Innbetalinger fra sameiene Inntekter: Sum anvendelse av resultatet [ Overførsel til egenkapital Forslag til anvendelse av resultatet: Resultat før avsetninger t Z Sum finans Rentekostnader Renteinntekter Finans: Driftsresultat Sum driftskostnader Ordinære driftskostnader Ordinære driftskostnader: RESULTATREGNSKAP FOR BOUGEIERFORENINGEN AKER BRYGGE o Budsjett 2014

6 9 Anleggsmidler EIENDELER BALANSE FOR BOILIGEIERFORENINGEN AKER BRYGGE SUM EGENKAPITAL Sum kortsiktig gjeld Gjeld til Bryggedrift AS Påløpne kostnader Kortsiktig gjeld Sum Egenkapital Annen egenkapital Egenkapital EGENKAPITAL OG GJELD SUM EIENDELER Sum omløpsmidler Forskuddsbetalte kostnader Fordringer på sameiene Bankinnskudd Omløpsmidler Sum anleggsmidler 1ZZZ _i j Ô I

7 SEKRETfER/REGNSKAPSTJENESTER OG KONTORREI< JULEMIDDAG/JULETRETENNING 0 0 BEBOERTREFF 0 0 ÅRSMØTE/SERVERING SUM KOSTNADER STYREHONORAR INKL. ARBEIDSGIVERAVGIFT INNKJØP TIL FELLESROM 0 0 DIVERSE HONORARER/GAVER 0 0 INTERNETT SIDE FAKTISK 2013 FAKTISK 2012

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Velkommen til generalforsamlingen 2014 Denne innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner du bakerst

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag 1 Nordre Fjeldstad Borettslag Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Sletteløkka Boligsameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie, avholdes onsdag 30.03.2011, kl. 18:00 i bowlinglokalene i Veitvet senter, inngang fra

Detaljer

egistreringsblanketten skal leveres i utfylt stand ved inngangen.

egistreringsblanketten skal leveres i utfylt stand ved inngangen. Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. sameiermøte Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 211. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag 1 Innspurten 4 Borettslag Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Keyserløkka Øst Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III den 7. mars 2012 kl. 1800. Møtested : Nordstrand Seniorsenter, Poppelstien 6, 1166 Oslo. Tilstede var 19 seksjonseiere og 13 med fullmakt

Detaljer

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag 1 Ola Narr Borettslag Til andelseierne i Ola Narr Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Til beboerne i Elvefaret Borettslag

Til beboerne i Elvefaret Borettslag 1 Elvefaret Borettslag Til beboerne i Elvefaret Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette er muligheten

Detaljer

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB)

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) GENERALFORSAMLING FOR 2010. Styret i NHB innkaller herved til generalforsamling. Generalsforsamlingen vil finne sted i: HOLMEN KIRKE, KIRKESTUEN Tirsdag 15. februar, 2011 kl.

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Parkhuset Sameiet, avholdes torsdag 10. mars 2011, kl. 19.00 hos Obos Eiendomsforvaltning, Hammerborg torg 1. Til behandling foreligger:

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Fredensborg Gårdsrom

Til seksjonseierne i Sameiet Fredensborg Gårdsrom 1 Fredensborg Gårdsrom Til seksjonseierne i Sameiet Fredensborg Gårdsrom Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014 og budsjett for 2015. Styret håper

Detaljer

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag 1 Kolåsbakken Borettslag Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 07.05.2008, kl. 19.00 i Bjørndal Idrettsforenings klubbhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Oslo, 21. mai 2013 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i, avholdes onsdag 4. mai 2011, kl. 18.00 i Salemkirken, Sannergata 12. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 Ordinært sameiermøte i Solbakken II Boligsameie, avholdes mandag 24.4 2006, kl. 20.00 i Bjørndal Idrettsforenings klubbhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Orebakken borettslag avholdes onsdag 30.05.2001 kl. 17.45 i Voksen kirke.

Ordinær generalforsamling i Orebakken borettslag avholdes onsdag 30.05.2001 kl. 17.45 i Voksen kirke. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Orebakken borettslag avholdes onsdag 30.05.2001 kl. 17.45 i Voksen kirke. På generalforsamlingen kan andelseier og ektefelle eller samboende

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til beboerne i Storgården Borettslag

Til beboerne i Storgården Borettslag 1 Storgården Borettslag Til beboerne i Storgården Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 212. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag

Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag 1 Sankthansfjellet Borettslag Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag Velkommen til årets ordinære generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret

Detaljer