Eika Boligkreditt AS. Rapport for andre kvartal og første halvår Urevidert

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eika Boligkreditt AS. Rapport for andre kvartal og første halvår 2013. Urevidert"

Transkript

1 Eika Boligkreditt AS Rapport for andre kvartal og første halvår 2013 Urevidert

2 Hovedtall ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2013 I andre kvartal hadde selskapet et resultat før skattekostnad på 29,7 millioner kroner. For samme periode i 2012 var resultat før skatt på 36,4 millioner kroner. Resultatet inkluderer verdiendring finansielle instrumenter på -3,2 millioner kroner, mot 6,3 millioner kroner for samme periode i For første halvår er resultatet før skattekostnad på 58,0 millioner kroner. For samme periode i 2012 var resultat før skatt på 66,3 millioner kroner. Resultatet inkluderer verdiendring finansielle instrumenter på -2,4 millioner kroner, mot 16,5 millioner kroner for samme periode i Selskapets forvaltningskapital var ved utgangen av første halvår ,5 milliarder kroner, noe som er en økning på 16,6 prosent siden årsskiftet og en økning på 21,5 prosent siste år. Selskapets utlånsportefølje var 52,9 milliarder kroner ved utgangen av første halvår 2013, noe som er en økning på 12,3 prosent siden årsskiftet og en økning på 27,0 prosent siste år. Selskapets innlånsportefølje var 61,3 milliarder kroner ved utgangen av første halvår 2013, noe som er en økning på 16,6 prosent siden årsskiftet og en økning på 21,2 prosent siste år. Distributørprovisjoner til lokalbankene og OBOS utgjorde i andre kvartal 103 millioner kroner, mot 50,7 millioner kroner i andre kvartal Hittil i 2013 utgjør distribusjonsprovisjoner 193,9 millioner kroner mot 80,1 millioner kroner for samme periode i Ved utgangen av første halvår 2013 hadde selskapet en ren kjernekapitaldekning og kjernekapitaldekning på henholdsvis 9,9 prosent og 11,2 prosent. Kapitaldekningen er 13,3 prosent per 30. juni Ren kjernekapitaldekning og kjernekapitaldekning var 10 prosent ved årsskiftet mens kapitaldekningen var 11,8 prosent ved årsskiftet. Ren kjernekapitaldekning og kjernekapitaldekning var 9,2 prosent ved utgangen av første halvår 2012, og kapitaldekningen var ved utgangen av første halvår 2012 på 11,2 prosent. Kapitaldekningen er beregnet etter standardmetoden i henhold til Basel II. Det er ikke foretatt full eller begrenset ekstern revisjon av kvartalstall eller halvårstall. Side 2

3 RAPPORT FOR ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2013 INNLEDNING Eika Boligkreditt har som hovedformål å sikre lokalbankene og OBOS (eierbankene) tilgang til langsiktig og konkurransedyktig finansiering ved utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett. En viktig del av selskapets forretningsidé er å øke eierbankenes konkurransekraft gjennom å bedre tilgangen til ekstern finansiering i det norske og internasjonale finansmarkedet både når det gjelder løpetider, betingelser og dybde i tilgangen. Ved utgangen av første halvår 2013 hadde eierbankene overført til sammen 52,9 milliarder kroner i utlån, og på den måten avlastet eget finansieringsbehov med tilsvarende beløp. Selskapet har konsesjon som kredittforetak og tillatelse til å oppta lån i markedet ved å utstede obligasjoner med fortrinnsrett. I Norge ble regelverket for obligasjoner med fortrinnsrett vedtatt i 2007, og etablerte dermed en ny type obligasjoner som i løpet av få år har blitt en viktig kilde for finansiering av bankers og kredittforetaks utlånsaktivitet mot husholdningssektoren. En samling av finansieringsaktiviteten knyttet til obligasjoner med fortrinnsrett i Eika Boligkreditt har sikret eierbankene en aktør i obligasjonsmarkedet som innehar de nødvendige forutsetninger for å oppnå konkurransedyktige vilkår både i Norge og internasjonalt. RESULTATREGNSKAP FOR ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR Resultat før skatt I andre kvartal hadde selskapet et resultat før skattekostnad på 29,7 millioner kroner. For samme periode i 2012 var resultat før skatt på 36,4 millioner kroner. Resultatet inkluderer verdiendring finansielle instrumenter på -3,2 millioner kroner, mot 6,3 millioner kroner for samme periode i For første halvår er resultatet før skattekostnad på 58,0 millioner kroner. For samme periode i 2012 var resultat før skatt på 66,3 millioner kroner. Resultatet inkluderer verdiendring finansielle instrumenter på -2,4 millioner kroner, mot 16,5 millioner kroner for samme periode i Inntekter Eika Boligkreditts totale inntekter utgjorde i andre kvartal 541,2 millioner kroner, mot 437,9 millioner kroner i samme periode i I andre kvartal hadde selskapet netto renteinntekter på 144,8 millioner kroner, mot 90,9 millioner kroner i samme periode i I første halvår hadde Eika Boligkreditt totale inntekter på 1 049,2 millioner kroner, mot 876,6 millioner kroner i første halvår Netto renteinntekter var første halvår 277,2 millioner kroner, mot 146,6 millioner kroner for samme periode i Distributørprovisjoner Distributørprovisjoner til lokalbankene og OBOS utgjorde i andre kvartal 103 millioner kroner, sammenlignet med 50,7 millioner kroner for samme periode i Den kraftige økningen i distributørprovisjoner skyldes en kombinasjon av økt utlånsportefølje og økte marginer til eierbankene på utlånsporteføljen i selskapet. Hittil i 2013 utgjør distribusjonsprovisjoner 193,9 millioner kroner mot 80,1 millioner kroner for første halvår i Side 3

4 BALANSE OG LIKVIDITET Balanse Ved utgangen av første halvår 2013 hadde selskapet en forvaltningskapital 65,5 milliarder kroner, som er en økning på 9,3 milliarder kroner eller 16,6 prosent siden årsskiftet. Utlån Ved utgangen av første halvår 2013 hadde selskapets utlånsportefølje vokst til 52,9 milliarder kroner, som er en netto økning på 5,8 milliarder kroner eller 12,3 prosent siden årsskiftet. Økningen i utlånsporteføljen er et resultat av generell vekst i utlån hos eierbankene i kombinasjon med at eierbankene reduserer behovet for egen markedsfinansiering med overføring av boliglån til Eika Boligkreditt. Innlån Selskapets samlede innlån ved utgangen av første halvår 2013 utgjorde 61,3 milliarder kroner, som er en økning på 8,8 milliarder kroner siden årsskiftet. Eika Boligkreditt har i andre kvartal utstedt 4,9 milliarder kroner i obligasjoner med fortrinnsrett, 200 millioner kroner i senior obligasjoner, 250 millioner kroner i ansvarlige lån og 250 millioner kroner i fondsobligasjoner, som gir et samlet emisjonsvolum på 5,6 milliarder kroner. Emisjoner fordelt på valuta i 2013 (mill. NOK) Emisjoner fordelt på sektor i % 2 % NOK EUR OMF Senior Ansvarlig lån Fondsobligasjon 93 % Hittil i 2013 har selskapet utstedt obligasjoner og sertifikater over kapitalstrukturen på 14,8 milliarder hvor av 50 prosent er utstedt i euro og 93 prosent gjennom obligasjoner med fortrinnsrett. I perioden har selskapet gjennomført tilbakekjøp av egne obligasjoner, førtidig innfrielse i bytteordningen med staten og hatt låneforfall som samlet utgjør 6,9 milliarder kroner. Netto vekst i innlån inkludert ansvarlig lån og fondsboligasjoner utgjør 7,9 milliarder kroner. Tabellen nedenfor viser emisjonene i 2013 samt foregående tre år fordelt på sektor. Emisjoner (beløp i millioner NOK) 1.halvår OMF (utstedt i EUR) OMF (utstedt i NOK) Senior lån (utstedt i NOK) Ansvarlige lån (utstedt i NOK) Fondsobligasjoner (utstedt i NOK) Totalt utstedt Vi må tilbake til 2011 for å se tilsvarende volum på utstedelser av obligasjoner med fortrinnsrett i norske kroner. Det er meget positivt at vi opplever større dybde og bedre likviditet i det norske obligasjonsmarkedet i 2013 enn Emisjoner i euro medfører behov for sikringsforretninger av både valuta- og renterisiko Side 4

5 gjennom derivatmarkedet, noe som øker finansieringskostnadene og trekker på vår linjekapasitet mot sentrale motparter. Gjennomsnittlig løpetid på ny finansiering i 2013 er 8,2 år, mens gjennomsnittlig løpetid på foretakets innlånsportefølje ved utgangen av første halvår er 4,7 år, opp fra 3,9 år ved årsskiftet. Tabellen nedenfor viser fordelingen av foretakets innlån i ulike instrumenter. Balanseførte beløp i millioner kroner Obligasjoner med fortrinnsrett 56,710 38,572 43,613 Obligasjonsinnlån fra staten 2,474 10,365 6,920 Senior usikrede obligasjonsinnlån 1,400 1,218 1,150 Senior usikrede sertifikatinnlån Ansvarlig lån Fondsobligasjoner Sum innlån 62, , , 901 Likviditet I etterkant av emisjonen av én milliard euro i slutten av januar 2013 har selskapet hatt en høy likviditet gjennom første halvår, spesielt frem til forfall i bytteordningen med staten på tre milliarder kroner den 20. mars og førtidig innløsning på 1,5 milliarder kroner den 19. juni. Ved utgangen av første halvår 2013 har selskapet en samlet likviditetsportefølje på 10,5 milliarder kroner inkludert mottatt kontantsikkerhet på i overkant av én milliard kroner fra motparter i derivatavtaler. Kontantsikkerhet holdes som innskudd i bank og statssertifikater. I tillegg hadde selskapet pr. 30. juni gjensalgsavtaler (omvendt repo) bokført under finansielle eiendeler med 0,5 milliarder kroner. RISIKOFORHOLD OG KAPITALDEKNING I mai 2013 ble selskapet tilført 170 millioner kroner i økt egenkapital ved en rettet emisjon mot eierbankene. I tillegg hentet selskapet 23. mai inn 250 millioner i fondsobligasjoner (regnes som kjernekapital) og 250 millioner i ansvarlig lån (regnes som ansvarlig kapital). Emisjon av fondsobligasjon representerte den første fondsobligasjon utstedt av et OMF-foretak i Norge. Ordreboken var på hele 934 millioner når den ble stengt etter én time, og hele 70 % av ordrene var fra institusjonelle investorer. Samlet er kapitalen i foretaket styrket med 670 millioner i andre kvartal. Ved utløpet av første halvår 2013 har foretaket en samlet ansvarlig kapital på millioner kroner. Eika Boligkreditt har utelukkende virksomhet innen utlån til bolig med sikkerhet innenfor 60 prosent av panteobjektets verdi ved innregning. I tråd med veksten i det samlede utlån har beregningsgrunnlaget for kapitaldekning økt tilsvarende, og utgjorde 19,9 milliarder kroner ved utgangen av første halvår Dette beløpet utgjør en kvantifisering av foretakets risiko, og foretakets ansvarlige kapital beregnes som en størrelse i forhold til dette beregningsgrunnlaget. Side 5

6 Tabellen nedenfor viser utviklingen i kapitaldekning. Beløp i millioner kroner Vektet beregningsgrunnlag Ansvarlig kapital Kapitaldekning i prosent 13,3 % 11,2 % 11,8 % Kapitaldekningen er beregnet etter standardmetoden i henhold til Basel II. Styret i EBK vedtok på styremøte 10. april 2013 å øke selskapets interne kapitalmål fra 9 % ren kjernekapital og 10 % ansvarlig kapital. De nye kapitalmålene gjelder fra 1. juli 2013 og er fastsatt til følgende: Ren kjernekapital: 9 % (uendret) (9,9 % per ) Kjernekapital: 10,5 % (11,2 % per ) Ansvarlig kapital: 12,5 % (13,3 % per ) De nye målene vil tilfredsstille nye lovkrav som trådte i kraft 1. juli 2013, samt at målene vil være tilstrekkelig i forhold til kapitalbehov basert på selskapets interne vurdering av risiko. For å tilfredsstille forventede økninger i kapitalkrav de kommende år vil selskapet ha behov for økt kjernekapital og ansvarlig kapital. Selskapet vil søke å benytte markedet for å oppfylle de nye målene, primært ved utstedelse av fondsobligasjon og ansvarlig lån. Basert på lovforslaget fra Finansdepartementet vil selskapets kapitalmål igjen måtte økes fra og med 1. juli Med grunnlag i kommende endringer i kapitalkravene vil selskapet gjøre en ny vurdering av kapitalmål i tilknytning til neste års ICAAP-prosess. UTSIKTENE FREMOVER Styret forventer at den sterke veksten i utlånsporteføljen vil fortsette utover i 2013, i tråd med at eierbankene avlaster eget finansieringsbehov med finansiering fra selskapet. Veksten i utlånsporteføljen i første halvår på 5,8 milliarder som er mer enn en milliard høyere enn forventningene meldt inn fra eierbankene ved fastsettelse av budsjettmål for Dette tyder på at eierbankenes relative konkurransekraft fortsatt er sterk, noe som støtter opp om en forventning om fortsatt betydelig vekst i utlånsporteføljen. Norske boligpriser steg med 4,6 prosent i første halvår. Boligprisene flatet ut i andre kvartal etter at de steg med 4,3 % i første kvartal Årsveksten siste tolv måneder er 5,7 %. 12 måneders boligprisvekst har falt hver måned i 2013 og veksttakten er avtagende. I juni var omsetningsprisene 2,5 % høyere enn prisantydning som boligene ble markedsført med. Dette er ned fra 6,3 % i mars som var på nivå med alltime high. Dette er en indikasjon på god, men avtagende temperatur, i budrundene. Antall usolgte boliger i juni var og fortsetter en stigende trend fra all-time low på boenheter ved årsskiftet. Boligbyggingen siste tolv måneder på i overkant av tretti tusen nærmer seg toppnivåene vi så før finanskrisen i I sum trekker dette i mot avmatning i boligprisene fremover. Men god vekst og kapasitetsutnyttelse i norsk økonomi, lav arbeidsledighet, som igjen bidrar til lønnsvekst og økende etterspørsel, er faktorer som fortsatt støtter opp om boligprisene. I tillegg bidrar lave renter og befolkningsvekst til økt etterspørsel etter boliger. Konsensus i markedet er at veksten i boligprisene ventes å reduseres og flate ut. Side 6

7 Selv om det kan antas at det internasjonale finansmarked fortsatt vil være preget av noe uro i tiden som kommer, tror styret at interessen for norske obligasjoner med fortrinnsrett vil være god. Den gode makroøkonomiske tilstanden Norge befinner seg i sammenlignet med øvrige europeiske land, kombinert med en generelt god økonomisk situasjon for privathusholdninger og bedrifter, medfører at norske utstedere er etterspurt blant norske og internasjonale investorer i finansmarkedet. Selskapet tar derfor sikte på å være en aktiv utsteder både i det norske og internasjonale finansmarked i tiden som kommer. Oslo, 13. august 2013 I styret for Eika Boligkreditt AS Martin Mæland Styrets leder (Sign.) Odd Inge Løfald (Sign.) Bjørn Riise (Sign.) Øivind Gaarder (Sign.) Terje Svendsen (Sign.) Kjartan M. Bremnes Adm. direktør (Sign.) Side 7

8 ERKLÆRING IHT. VERDIPAPIRHANDELLOVEN 5-6 Vi bekrefter herved at selskapets halvårsregnskap for perioden 1. januar til 30. juni 2013 etter vår beste overbevisning er utarbeidet i samsvar med gjeldende regnskapsstandarder, og at opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet. Halvårsberetningen gir etter vår beste overbevisning en rettvisende oversikt over viktige begivenheter i regnskapsperioden og deres innflytelse på halvårsregnskapet, samt en beskrivelse av de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer virksomheten står overfor i neste regnskapsperiode. Oslo, 13. august 2013 I styret for Eika Boligkreditt AS Martin Mæland Styrets leder (Sign.) Odd Inge Løfald (Sign.) Bjørn Riise (Sign.) Øivind Gaarder (Sign.) Terje Svendsen (Sign.) Kjartan M. Bremnes Adm. direktør (Sign.) Side 8

9 Resultatregnskap Beløp i tusen kroner Noter 2. kvart al kvartal halvår halvår 2012 Året 2012 RENTEINNTEKTER Renter av utlån til kunder Renter av utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Renter av obligasjoner, sertifikater og finansielle derivater Andre renteinntekter Sum renteinntekter RENTEKOSTNADER Rentekostnader på utstedte verdipapirer Rentekostnader på ansvarlig lånekapital Andre rentekostnader Sum rentekostnader Netto renteinntekter Provisjonskostnader Netto renteinntekter etter provisjonskostnader Utbytte fra aksjer klassifisert som tilgjengelig for salg NETTO GEVINST OG TAP PÅ FINANSIELLE INSTRUMENTER TIL VIRKELIG VERDI Netto gevinst og tap på obligasjoner og sertifikater Note Netto gevinst og tap på virkelig verdisikring av utstedte verdipapirer Note 3, 9 (6 460) (3 488) Netto gevinst og tap på finansielle derivater Note (11 076) (1 327) Netto gevinst og tap på utlån til virkelig verdi Note 3 (8 002) (11 603) Sum gevinst og tap på finansielle instrumenter til virkelig verdi (3 209) (2 378) LØNN OG GENERELLE ADMINISTRASJONSKOSTNADER Lønn, honorarer og andre personalkostnader Administrasjonskostnader Sum lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Tap på utlån og garantier RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad RESULTAT FOR PERIODEN Andre inntekter og kostnader TOTALRESULTAT FOR PERIODEN Totalresultatet for perioden tilskrives selskapets aksjonærer. Side 9

10 Balanse Beløp i tusen kroner Noter EIENDELER Ut lån t il og fordringer på kredit t inst it usjoner Ut lån t il kunder Note 4, Verdipapirer Obligasjoner og sertifikater til virkelig verdi over resultatet Note 5, Finansielle derivater Note 9, Aksjer klassifisert som tilgjengelig for salg Note Sum verdipapirer Andre immat erielle eiendeler Utsatt skattefordel Varige immaterielle eiendeler Sum andre immat erielle eiendeler Varige drift smidler Driftsløsøre Varige drift smidler Andre finansielle eiendeler SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL Gjeld t il kredit t inst it usjoner Finansielle derivat er Note 9, Gjeld st ift et ved ut st edelse av verdipapirer Note Annen gjeld Pensjonsforplikt elser Ansvarlig lånekapit al Note SUM GJELD Innskut t egenkapit al Aksjekapital Overkursfond Innbetalt ikke registrert kapitalforhøyelse Ikke registrert kapitalnedsettelse Annen innskutt egenkapital Sum innskut t egenkapit al Oppt jent egenkapit al Annen egenkapital Sum oppt jent egenkapit al SUM EGENKAPITAL SUM GJELD OG EGENKAPITAL Side 10

11 Egenkapitaloppstilling Beløp i tusen kroner Aksjekapital Overkursfond Annen innskutt egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital Balanse per 1. januar Resultat for perioden Kapitalforhøyelse Nedsettelse av overkursfond - ( ) Utbetalt konsernbidrag og utbytte for (34 079) (34 079) Balanse per 31. desember Resultat for perioden Kapitalforhøyelse Nedsettelse av overkursfond Utbetalt konsernbidrag og utbytte for (24 408) (24 408) Balanse per 31. desember Endring i IAS 19 per 1. januar (740) (740) Resultat for perioden Kapitalforhøyelse Balanse per 31. mars Resultat for perioden Kapitalforhøyelse Balanse per 30. juni Resultat for perioden Kapitalforhøyelse Balanse per 30. sept ember Resultat for perioden med endring i IAS Kapitalforhøyelse Balanse per 31. desember Resultat for perioden Kapitalforhøyelse Balanse per 31. mars Resultat for perioden Kapitalforhøyelse Utbetalt utbytte for (81 738) (81 738) Balanse per 30. juni Side 11

12 Kontantstrømoppstilling Beløp i tusen kroner 2. kvart al KONTANTSTRØM FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER Ordinært resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt (23 822) (7 614) Ordinære avskrivninger Pensjonskostnad uten kontanteffekt Endring i lån til kunder ( ) ( ) Endring i obligasjoner og sertifikater ( ) ( ) Endring finansielle derivater ( ) Endring i andre eiendeler ( ) (4 734) Endring kortsiktig gjeld og tidsavgrensningsposter Net t o kont ant st røm fra operasjonelle akt ivit et er ( ) ( ) KONTANTSTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITETER Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler (601) (1 172) Innbetalinger fra aksjer klassifisert som tilgjengelig for salg - - Net t o kont ant st røm fra invest eringsakt ivit et er (601) (1 172) KONTANTSTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER Brutto innbetaling ved utstedelse av obligasjons- og sertifikatgjeld Brutto nedbetaling av obligasjons- og sertifikatgjeld ( ) ( ) Brutto innbetaling ved opptak av ansvarlig lånekapital Brutto nedbetaling av ansvarlig lånekapital ( ) 280 Brutto innbetaling ved opptak av gjeld til kredittinstitusjon Brutto nedbetaling av gjeld til kredittinstitusjoner ( ) Utbetaling av konsernbidrag og utbytte Innbetaling av ny aksjekapital Valuta- og sikringseffekter ( ) Net t o kont ant st røm fra finansielle akt ivit et er Netto endring bankinnskudd, kontanter og lignende ( ) Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende per 1. januar Beholdning av bankinnskudd, kont ant er og lignende ved ut gangen av perioden Side 12

13 Noter Note 1 - Regnskapsprinsipper Generelt Eika Boligkreditt avlegger regnskap for 2013 i samsvar med International Financial Reporting Standards ( IFRS ) som er vedtatt av EU. Med unntak for finansielle eiendeler og forpliktelser til virkelig verdi over resultatet, finansielle eiendeler klassifisert som tilgjengelig for salg samt finansielle eiendeler og forpliktelser som er del av virkelig verdisikring er regnskapet basert på historisk kost-prinsippet. I note 1 i årsrapporten for 2012 er det nærmere redegjort for regnskapsprinsipper etter IFRS. Regnskapet for andre kvartal 2013 er utarbeidet i henhold til IAS 34 Delårsrapportering. Note 2 - Bruk av estimater og skjønn I anvendelsen av regnskapsprinsipper som er beskrevet i note 1 i årsrapporten for 2012, er ledelsen pålagt å gjøre vurderinger, estimater og antakelser om balanseført verdi av eiendeler og forpliktelser som ikke kommer klart fram av andre kilder. Estimatene og tilhørende forutsetninger er basert på historisk erfaring og andre faktorer som er vurdert å være relevante. Faktiske resultater kan avvike fra disse estimatene. Estimatene og underliggende forutsetninger vurderes løpende. Endringer i regnskapsmessige estimater innregnes i den perioden estimatet blir endret når endringen kun påvirker denne perioden, eller i den perioden endringen skjer og fremtidige perioder dersom endringen påvirker både nåværende og fremtidige perioder. Nedenfor følger de viktigste antagelsene angående fremtiden, samt andre viktige kilder til usikkerhet ved utgangen av rapporteringsperioden og som har en betydelig risiko for å kunne føre til en vesentlig endring i de balanseførte verdiene på eiendeler og gjeld i løpet av neste regnskapsår. Utlån, misligholdte/tapsutsatte lån og nedskrivninger Dersom det foreligger objektive indikasjoner på at et tap ved verdifall, har påløpt, måles tapet som differanse mellom eiendelens balanseførte verdi og nåverdien av de estimerte framtidige kontantstrømmene, diskontert med den opprinnelige effektive rente (dvs. den effektive renten beregnet ved førstegangsinnregning). Ved vurdering av de fremtidige kontantstrømmer hensyntas garantier avgitt fra bankene som distribuerer lånene. Eiendelens balanseførte verdi reduseres ved bruk av en avsetningskonto. Tapsbeløpet innregnes i resultatet. Det er pr ikke foretatt nedskrivninger av utlån. Virkelig verdi av finansielle instrumenter Selskapet benytter ulike målemetoder ved fastsettelse av virkelig verdi på finansielle instrumenter som ikke handles i et aktivt marked. Valg av målemetoder er basert på markedsforholdene på balansedagen. Dette innbærer at i de tilfeller observerbare markedsdata ikke er tilgjengelig, vil selskapet gjøre antagelser og bruke skjønn på hva markedet vil legge til grunn ved verdsettelse av tilsvarende finansielle instrumenter. Mer informasjon om de finansielle instrumentene finnes i notene 4, 5, 9 og 10. Side 13

14 Note 3 - Netto gevinst og tap på finansielle instrumenter til virkelig verdi 2. kvart al 2. kvart al 1. halvår 1. halvår Beløp i tusen kroner Netto gevinst og tap på utlån til virkelig verdi (8 003) (11 603) Netto gevinst og tap på obligasjoner og sertifikater Netto gevinst og tap finansiell gjeld, sikret 1 ( ) ( ) Netto gevinst og tap på renteswap knyttet til utlån (8 028) (2 997) (4 375) Netto gevinst og tap på renteswap knyttet til obligasjoner og sertifikater - (43) 42 (735) (481) Netto gevinst og tap på rente- og valutaswap knyttet til gjeld ( ) ( ) ( ) Netto gevinst og tap på renteswap ikke knyttet til gjeld 404 (3 048) (2 609) Netto gevinst og tap på finansielle instrumenter til virkelig verdi (3 209) (2 378) Selskapet benytter sikringsbokføring på lange innlån i valuta der innlånene sikres 1:1 gjennom kontrakter hvor det er perfekt samsvar mellom valuta og rentestrømmen og tilhørende sikringsobjekt. Note 4 Utlån til kunder Beløp i tusen kroner Nedbetalingslån - privatmarked Nedbetalingslån - borettslag Justering utlån til virkelig verdi Sum ut lån før spesifisert e og uspesifisert e t apsavset ninger Individuelle nedskrivninger Uspesifiserte gruppenedskrivninger Sum ut lån og fordringer på kunder t il virkelig verdi Alle utlån er boliglån med pantesikkerhet innenfor 60 prosent av boligens verdi ved innregning. Selskapet har ingen misligholdte lån per 30. juni Side 14

15 1 Tabellen nedenfor viser virkelig verdi på utlånene Beløp i tusen kroner Nominell verdi Virkelig verdi Utlån til flytende rente Utlån til fast rente Sum ut lån Beløp i tusen kroner Nominell verdi Virkelig verdi Utlån til flytende rente Utlån til fast rente Sum ut lån Beløp i tusen kroner Nominell verdi Virkelig verdi Utlån til flytende rente Utlån til fast rente Sum ut lån Beregning av virkelig verdi på utlån til kunder: Lånenes margin er vurdert å være markedsmessig. Markedsverdien på lån med flytende rente er derfor vurdert å ha en verdi lik amortisert kost. Markedsverdien for lån med fast rente er tilsvarende vurdert lik amortisert kost justert for nåverdien av differansen mellom lånenes faste rente og rente på balansedagen. Note 5 Obligasjoner og sertifikater til virkelig verdi over resultatet Obligasjoner fordelt på ut st edersekt or Beløp i tusen kroner Pålydende Kost pris Markedsverdi Forretningsbanker Kommunalt eide aksjeselskaper Kommuner Kredittforetak Statskasseveksler Sum obligasjoner og sert ifikat er t il virkelig verdi over 8 result at et Verdiendring ført over result at et Gjennomsnittlig effektiv avkastning er 1,90 prosent. Beregningen er basert på vektet markedsverdi Gjennomsnit t lig løpet id 1,0 Gjennomsnit t lig durasjon 0, 2 Side 15

16 Obligasjoner fordelt på ut st edersekt or Beløp i tusen kroner Pålydende Kost pris Markedsverdi Forretningsbanker Kommunalt eide aksjeselskaper Kommuner/Kommunal garanti Kredittforetak Statskasseveksler Sum obligasjoner og sert ifikat er t il virkelig verdi over 6 result at et Verdiendring ført over result at et Gjennomsnittlig effektiv avkastning var 3,24 prosent hensyntatt virkelig verdi på tilhørende renteswap. Beregningen er basert på vektet markedsverdi Gjennomsnit t lig løpet id 0,9 Gjennomsnit t lig durasjon hensynt at t sikringsforret ning 0, 2 Samtlige obligasjoner er ratet AA-/Aa3 eller bedre dersom løpetiden er over 100 dager, og A-/A3 dersom løpetiden er inntil 100 dager. Ratingen utføres av et internasjonalt anerkjent ratingbyrå. Side 16

17 Note 6 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Obligasjoner med fortrinnsrett - beløp i tusen kroner ISIN Pålydende beløp Lokal valut a Rent e Rent esat s Oppt ak Forfall CH CHF Fast 3,14 % NO NOK Fast 5,40 % NO NOK Flytende 3M Nibor % NO NOK Flytende 3M Nibor % NO NOK Flytende 3M Nibor % NO NOK Flytende 3M Nibor % NO NOK Fast 5,00 % NO NOK Fast 4,40 % XS EUR Fast 2,00 % NO NOK Flytende 3M Nibor % XS EUR Fast 2,13 % NO NOK Fast 5,20 % NO NOK Fast 4,65 % NO NOK Flytende 3M Nibor % NO NOK Flytende 3M Nibor % NO NOK Fast 4,60 % NO NOK Flytende 3M Nibor % NO NOK Fast 3,75 % XS EUR Fast 2,25 % NO NOK Flytende 3M Nibor % NO NOK Flytende 3M Nibor % XS EUR Fast 2,00 % XS EUR Fast 1,25 % NO NOK Flytende 3M Nibor % NO NOK Flytende 3M Nibor % NO NOK Fast 3,25 % NO NOK Fast 4,00 % XS EUR Fast 2,125 % Verdijusteringer ( ) Obligasjoner med fort rinnsret t Obligasjoner med fortrinnsrett brukt som sikkerhet i bytteordningen med staten - beløp i tusen kroner ISIN Pålydende beløp 2 Lokal valut a Rent e Rent esat s Oppt ak Forfall NO NOK Flytende 3M Nibor % NO NOK Flytende 3M Nibor % NO NOK Flytende 3M Nibor % Obligasjoner med fort rinnsret t brukt som sikkerhet i byt t eordningen med st at en 1, Ikke innregnede obligasjoner med fortrinnsrett utstedt i forbindelse med bytteordning ( ) ( ) ( ) Sum obligasjoner med fort rinnsret t For obligasjoner med fortrinnsrett (OmF) som er tilordnet foretakets sikkerhetsmasse gjelder krav om overpantsettelse på 5 %. Dette innebærer at selskapet til enhver tid skal ha verdier i sin sikkerhetsmasse som utgjør minst 105 prosent av sum utestående OmF. Side 17

18 Bytteavtale med staten - beløp i tusen kroner Beskrivelse Pålydende beløp Lokal valut a Rent e Rent esat s Oppt ak Forfall Bytteavtale med staten NOK Flytende 6 M Nibor % Bytteavtale med staten NOK Flytende 6 M Nibor % Bytteavtale med staten NOK Flytende 6 M Nibor % Bytteavtale med staten NOK Flytende 6 M Nibor % Bytteavtale med staten NOK Flytende 6 M Nibor % Sum lån fra st at en Pålydende beløp på tusen norske kroner er rentebærende gjeld. Pålydende OmF som er tilordnet selskapets sikkerhetsmasse er tusen norske kroner, jf. tabell ovenfor. Eika Boligkreditt deltok i 2009 i bytteordningen med staten. Ordningen administreres av Norges Bank og gir selskapet rett til å bytte egne obligasjoner med fortrinnsrett med statspapirer. Eika BoligKreditt har med sine 5 deltakelser i bytteordningen tatt opp en rentebærende gjeld med til sammen tusen norske kroner jf. tabell ovenfor. Løpetiden for disse bytteavtalene er fire og fem år. 3 I desember 2012 og juni 2013 valgte Eika Boligkreditt å førtidsinnfri to av lånene i bytteordningen pålydende 4,9 milliarder kroner. Lånene hadde opprinnelig forfall i desember Senior usikrede obligasjonsinnlån - beløp i tusen kroner ISIN Pålydende beløp Lokal valut a Rent e Rent esat s Oppt ak Forfall NO NOK Flytende 3M Nibor % NO NOK Flytende 3M Nibor % NO NOK Flytende 3M Nibor % NO NOK Flytende 3M Nibor % NO NOK Flytende 3M Nibor % NO NOK Flytende 3M Nibor % NO NOK Flytende 3M Nibor % Sum senior usikrede obligasjonsinnlån Senior usikrede sertifikatinnlån - beløp i tusen kroner ISIN Pålydende beløp Lokal valut a Rent e Rent esat s Oppt ak Forfall NO NOK Fast 3,24 % NO NOK Fast 3,06 % NO NOK Fast 2,93 % NO NOK Flytende 3M Nibor % NO NOK Fast 2,50 % NO NOK Fast 2,49 % NO NOK Fast 2,13 % Sum senior usikrede sertifikatinnlån Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Side 18

19 Note 7 Ansvarlig lånekapital Fondsobligasjoner - beløp i tusen kroner ISIN Pålydende beløp Lokal valut a Rent e Rent esat s Oppt ak Forfall NO NOK Flytende 3M Nibor + 4,20 % Evigvarende Sum fondsobligasjon Evigvarende fondsobligasjon 250 millioner kroner med innløsningsrett (call) 23. mai 2018, og deretter kvartalsvis på hver rentebetalingsdato. Det foreligger også regulatorisk innløsningsrett. Dersom offentlige reguleringer medfører endringer som påvirker i hvilken grad kapitalen kan regnes som kjernekapital kan obligasjonen innløses til en pris lik 100 % pluss påløpte renter. Ansvarlig lån - beløp i tusen kroner ISIN Pålydende beløp Lokal valut a Rent e Rent esat s Oppt ak Forfall NO NOK Flytende 3M Nibor + 1,50 % NO NOK Flytende 3M Nibor + 2,40 % NO NOK Flytende 3M Nibor + 2,40 % Sum ansvarlig lån Ansvarlig lån 139 millioner kroner med forfall 6. mars 2018 og med innløsningsrett (call) 6. mars Innløsningsretten er benyttet, og lånet ble innløst 6. mars Ansvarlig lån 180 millioner kroner med forfall 15. desember 2020, har innløsningsrett (call) 15. desember Dersom innløsningsretten ikke benyttes er rentebetingelsene 3M Nibor + 3,15%. Det foreligger også regulatorisk innløsningsrett. Dersom offentlige reguleringer medfører endringer som påvirker i hvilken grad kapitalen kan regnes som ansvarlig kapital kan obligasjonen innløses til en pris lik 100 % pluss påløpte renter. 3 Ansvarlig lån 250 millioner kroner med forfall 23. mai 2023, har innløsningsrett (call) 23. mai 2018, og deretter kvartalsvis på hver rentebetalingsdato. Det foreligger også regulatorisk innløsningsrett. Dersom offentlige reguleringer medfører endringer som påvirker i hvilken grad kapitalen kan regnes som ansvarlig kapital kan obligasjonen innløses til en pris lik 100 % pluss påløpte renter. Sum ansvarlig lånekapital Note 8 Sikkerhetsmasse Beløp i tusen kroner Utlån til kunder Fyllingssikkerhet og derivater: Markedsverdi Finansielle derivater (netto) (83 668) Annen fyllingssikkerhet Sum Sikkerhet smassens fyllingsgrad 108, 03 % 105, 35 % 107, 32 % 1 Annen fyllingssikkerhet inkluderer utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner, obligasjoner og sertifikater til virkelig verdi over resultatet og gjensalgsavtaler (omvendt repo). Side 19

20 Note 9 Derivater og sikringsbokføring Formålet med alle derivathandler i Eika Boligkreditt er for å redusere rente- og valutarisiko. Rentebytteavtaler der Eika Boligkreditt mottar fast rente og betaler flytende rente gjøres for å konvertere utstedelse av obligasjoner/sertifikater fra fast rente til en flytende renteeksponering. Flytende rentefinansiering vil være risikoreduserende for foretaket da utlån i all hovedsak er til flytende rente. Rentebytteavtaler der Eika Boligkreditt mottar flytende rente og betaler fast rente gjøres for å sikre rentemargin på utlån til fast rente. Eiendeler Beløp i tusen kroner Nominelt beløp Virkelig verdi Nominelt beløp Virkelig verdi Renteswap utlån 1 (48 000) 630 (90 000) Rente- og valuta swap Tot al eiendeler finansielle derivat er Gjeld Beløp i tusen kroner Nominelt beløp Virkelig verdi Nominelt beløp Virkelig verdi Renteswap plassering Renteswap utlån Rente- og valuta swap Tot al gjeld finansielle derivat er Sikringsinstrumentene tilhørende utlånsporteføljen med fast rente blir rebalansert ved behov. Negativt nominelt beløp forekommer i dette tilfellet som følge av at en tidligere inngått sikringsswap er blitt snudd som følge av rebalansering. 2 Nominelt beløp er omregnet til historisk valutakurs. Virkelig verdisikring Eika Boligkreditt benytter virkelig verdisikring på finansielle forpliktelser med fastrente med unntak for lån knyttet til bytteavtale ned staten. Sikringsobjektet er swaprenteelementet i de finansielle forpliktelsene. Rente- og valutaswapper benyttes som sikringsinstrument. Beløp i tusen kroner Nominelt beløp Balanseført verdi Nominelt beløp Balanseført verdi Sikringsinstrumenter: Rente- og valuta swap 1, Sikringsobjekter: Finansielle forpliktelser inkl valuta ( ) ( ) Net t o balanseført verdi - (22 745) - (27 698) 1 Nominelt beløp er omregnet til historisk valutakurs. 2 Balanseført verdi på sikringsinstrumenter er netto markedsverdi. Balanseført verdi på sikringsobjekt er akkumulert verdiendring knyttet til sikret risiko og er en justering av finansielle forpliktelser til amortisert kost. Gevinst /tap på virkelig verdisikring Beløp i tusen kroner 2. kvartal kvartal halvår halvår Sikringsinstrumenter ( ) ( ) ( ) Sikringsobjekt ( ) ( ) Netto gevinst /tap (ineffektivitet ) (6 460) (3 488) Side 20

Eika Boligkreditt AS. Rapport for fjerde kvartal 2013. Urevidert

Eika Boligkreditt AS. Rapport for fjerde kvartal 2013. Urevidert Rapport for fjerde kvartal 2013 Urevidert HOVEDPUNKTER Fjerde kvartal 2013 Det er i selskapets resultat tatt hensyn til endring i verdsettelse av derivatene med negativt 118,5 millioner kroner. Over derivatenes

Detaljer

Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /53. Ved din side.

Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /53. Ved din side. Årsrapport 2012 Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /53 Ved din side. Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall

Detaljer

Næringskreditt Årsrapport 2014

Næringskreditt Årsrapport 2014 Næringskreditt Årsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Styrets beretning for årsregnskapet 2014 Nøkkeltall... 4 Sentrale hendelser i fjerde kvartal og i 2014... 4 Virksomhetens art og utvikling... 4 Årets

Detaljer

Et fremgangsrikt og godt år!

Et fremgangsrikt og godt år! ÅRSRAPPORT 2013 INNHOLD Et fremgangsrikt og godt år! 3 Kort om Eiendomskreditt 4 Finansielle hovedtall 6 Årsberetning 7 Regnskaps- og notehenvisning 18 Resultatregnskap 19 Balanse 20 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1 / 2015

DELÅRSRAPPORT 1 / 2015 DELÅRSRAPPORT 1 / 2015 1 FØRSTE KVARTAL 2015 Pareto Bank fikk i første kvartal 2015 et resultat etter skatt på kr 37,4 mill. (kr 42,8 mill. i første kvartal 2014), hvilket tilsvarte en egenkapitalavkastning

Detaljer

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Årsrapport 2012 Innhold Kort om Eiendomskreditt 3 Finansielle hovedtall 5 Årsberetning 6 Regnskaps- og notehenvisning 19 Resultatregnskap 20 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 23 Noter til regnskapet 24

Detaljer

Banksjefens kommentar 3. Styrets Beretning 2013 4. Resultat og Balanse 15. Egenkapitaloppstilling 17. Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19

Banksjefens kommentar 3. Styrets Beretning 2013 4. Resultat og Balanse 15. Egenkapitaloppstilling 17. Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19 Årsberetning 2013 1 Innhold Banksjefens kommentar 3 Styrets Beretning 2013 4 Resultat og Balanse 15 Egenkapitaloppstilling 17 Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19 Eierstyring og selskapsledelse 2013 (Corporate

Detaljer

NØKKELTALL. Resultatutvikling. Kapitaldekning

NØKKELTALL. Resultatutvikling. Kapitaldekning Årsrapport 2014 INNHOLD 4 Nøkkeltall 6 Klepp Sparebank 1921 2014 10 Årsberetning 16 Oppstilling av totalregnskap 17 Balanse 18 Oppstilling av endringer i egenkapital 19 Kontantstrømoppstilling 20 Noter

Detaljer

Side Styrets beretning Hovedtall

Side Styrets beretning Hovedtall Kvartalsregnskap Side Styrets beretning Hovedtall 3 11 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16-26 Resultat fra kvartalsregnskapene Kontaktinformasjon

Detaljer

Hovedpunkter. 1. kvartal 2015

Hovedpunkter. 1. kvartal 2015 Hovedpunkter Resultat før skatt 100 90 Millioner 80 60 73 68 40 20 2-1. Kvartal 2015 1. kvartal 2014 1. kvartal 2013 1. kvartal 2015 Resultat før skatt 90 millioner kroner (73) Annualisert egenkapitalavkastning

Detaljer

Innhold. Nøkkeltall. Side 1 KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2012 SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS

Innhold. Nøkkeltall. Side 1 KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2012 SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS 4. dr i f t s år Kvar t al s r appor t2012 2. k var t al 2012 Side 1 Innhold Kommentarer side 2-5 Resultatregnskap side 6 Balanse. side 7 Kontantstrømanalyse. side 8 Endringer i egenkapitalen. side 8

Detaljer

RappoRt. 3. kvartal. BNkreditt as

RappoRt. 3. kvartal. BNkreditt as RappoRt 3. kvartal 2009 BNkreditt as innhold Styrets beretning... 3 Nøkeltall... 6 Resultatregnskap... 7 Balanse... 8 Endring i egenkapital... 9 Kontantstrømoppstilling...10 Noter... 11 Uttalelse vedrørende

Detaljer

Foreløpig Å rsrapport 2012

Foreløpig Å rsrapport 2012 Foreløpig Årsrapport 2012 Styrets årsberetning for 2012 Etablering av en stor regional sparebank og to sparebankstiftelser Forstanderskapene i Sparebanken Telemark og Holla og Lunde Sparebank ga 1. desember

Detaljer

Kvartalsrapport. Regnskap 1. kvartal 2015. www.snn.no

Kvartalsrapport. Regnskap 1. kvartal 2015. www.snn.no Kvartalsrapport Regnskap 1. kvartal 2015 www.snn.no Rapport 1. kvartal 2015 konsern (Tall i parentes er for samme periode 2014) Hovedtrekk: Resultat før skatt: 356 mill kroner (473 mill kroner etter innteksføring

Detaljer

DNB- KONSERNET. Rapport for 2. kvartal og 1. halvår 2015 (Urevidert)

DNB- KONSERNET. Rapport for 2. kvartal og 1. halvår 2015 (Urevidert) Q2 DNB- KONSERNET Rapport for 2. kvartal og 1. halvår 2015 (Urevidert) Hovedtall Resultatregnskap 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår Året Beløp i millioner kroner 2015 2014 2015 2014 2014 Netto

Detaljer

Årsrapport 2013. Eika Forsikring

Årsrapport 2013. Eika Forsikring Årsrapport 2013 Eika Forsikring Virksomhetens art og hvordan den drives Eika Forsikring AS har siden 1.januar 2000 utviklet og levert skadeforsikringer til person-, landbruks- og småbedriftsmarkedet lokalt

Detaljer

INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012. 5 STYRETS ÅRSBERETNING. 6 RESULTATREGNSKAP. 12 BALANSE. 13 KONTANTSTRØMANALYSE. 14 NOTER.

INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012. 5 STYRETS ÅRSBERETNING. 6 RESULTATREGNSKAP. 12 BALANSE. 13 KONTANTSTRØMANALYSE. 14 NOTER. ÅRSRAPPORT 2012 1 2 INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012... 5 STYRETS ÅRSBERETNING... 6 RESULTATREGNSKAP... 12 BALANSE... 13 KONTANTSTRØMANALYSE... 14 NOTER... 15 REVISJONSBERETNING... 35 KONTROLLKOMITEENS

Detaljer

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Sammendrag av årets virksomhet 2007 vil inngå som et merkeår i bankens historie. Banken ble etablert i 2003 og har dermed lagt bak seg sitt femte regnskapsår, det

Detaljer

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS 14 Årsrapport 2014 Nordisk Areal Invest AS INNHOLD Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap Nordisk Areal Invest AS Konsern 9 Balanse pr 31. desember 10 Endring i konsernets egenkapital 11 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014

Årsmelding og regnskap 2014 Årsmelding og regnskap 2014 111. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no Årsrapport 2012 www.totenbanken.no INNHOLDSFORTEGNELSE s.1 Administrerende banksjefs kommentar Styrets årsberetning s. 2 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet Regnskap s. 19 Resultatregnskap s. 20

Detaljer

Årsrapport 2014. Trøgstad Sparebank

Årsrapport 2014. Trøgstad Sparebank Årsrapport 2014 Trøgstad Sparebank Årsrapport 2014 STYRETS BERETNING FOR 2014 GENERELT RESULTATREGNSKAPET BALANSEN EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (corporate governance) Generelle regnskapsprinsipper GENERELT

Detaljer

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Rammebetingelser Hegra Sparebank driver sin virksomhet fra 2 kontorer i Stjørdal kommune. Kontorlokalene befinner seg i Søndre gate i Stjørdal sentrum og i eget forretningsbygg

Detaljer

Nøkkeltall (Tall i Mill kr) 2012 2011 Endring Endring i % Resultat Forvaltningskapital Utlån/Kreditter Innskudd fra Kunder

Nøkkeltall (Tall i Mill kr) 2012 2011 Endring Endring i % Resultat Forvaltningskapital Utlån/Kreditter Innskudd fra Kunder 2012 Årsberetning INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2012 og utsikter for året 2013 7 Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10 Resultatregnskap 2012 13 Balanse 2012 14 Revisors beretning

Detaljer

ÅRSRAPPORT SRAPPOR T 2014

ÅRSRAPPORT SRAPPOR T 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Foto: Sjarm Fotostudio, Indre Akershus Blad, Høland og Setskog Sparebank Trykk: 07 Gruppen Styrets årsberetning s 5 Nøkkeltall s 17 Resultat s 18 Balanse s 19 Kontantstrømoppstilling s

Detaljer

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling...

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... 5 Strategisk samarbeid Terra-gruppen... 5 Resultatutvikling,

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2012. 114. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2012. 114. forretningsår Årsberetning og regnskap 2012 114. forretningsår INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en lokalbank for Hjartdal, Notodden og Kongsberg som tilbyr hyggelig og kompetent service. Vårt mål

Detaljer

Boligkreditt Årsrapport 2014

Boligkreditt Årsrapport 2014 Boligkreditt Årsrapport 2014 Innhold Styrets beretning for årsrapporten 2014... 4 Sikkerhetsmasse og utestående OmF volum... 4 Oversikt nøkkeltall... 4 Sentrale hendelser i fjerde kvartal og 2014... 4

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Orkdal Sparebank

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Orkdal Sparebank Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning og formål med dokumentet... 1 2. Konsolidering... 2 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2014. Eika Forsikring

Rapport for 3. kvartal 2014. Eika Forsikring Rapport for 3. kvartal 2014 Eika Forsikring Millioner Resultat før skatt 100 80 73 84 88 60 O 40 20-3. kvartal 2014 3. kvartal 2013 3. kvartal 2012 Premievekst f.e.r på 11,1 prosent Skadeprosent f.e.r

Detaljer