OVERGANG TIL IFRS FOR SELSKAPET. Bolig- og Næringsbanken ASA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OVERGANG TIL IFRS FOR SELSKAPET. Bolig- og Næringsbanken ASA"

Transkript

1 OVERGANG TIL IFRS FOR SELSKAPET

2 BOLIG- OG NÆRINGSBANKEN ASA IMPLEMENTERING AV INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS (IFRS) I SELSKAPSREGNSKAPET INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD SIDE Generelt om overgang til IFRS, viktige prinsippendringer Fullstendig beskrivelse av regnskapsprinsipper under IFRS Balanse etter IFRS (Åpningsbalanse IFRS) Balanse etter IFRS Avstemming egenkapital IFRS Avstemming egenkapital IFRS Resultatregnskap første kvartal Resultatregnskap akkumulert andre kvartal Resultatregnskap akkumulert tredje kvartal Resultatregnskap akkumulert hele Resultatregnskap for de enkeltvise kvartaler 2006 etter IFRS Balanse for de enkeltvise kvartaler 2006 etter IFRS Noter - forklaring av de viktigste tallmessige effekter

3 GENERELT OM OVERGANG TIL IFRS, VIKTIGE PRINSIPPENDRINGER Det er av EU vedtatt at alle selskaper innenfor EU-området som har børsnoterte egenkapital- eller gjeldsinstrumenter må ta i bruk "International Financial Reporting Standards" (IFRS) i konsernregnskapet. Som følge av EØS-avtalen gjelder disse reglene også for norske børsnoterte selskaper. Rapportering etter IFRS skal skje senest med virkning fra for selskaper som er utstedere av børsnoterte gjeldsinstrumenter. Som utsteder av børsnoterte gjeldsinstrumenter gjennom utstedelse av obligasjoner, har BNbank rapportert etter IFRS fra BNbanks første årsregnskap avlagt i henhold til IFRS vil være årsregnskapet 2007, med sammenligningstall for Åpningsbalanse etter IFRS har i samsvar med dette blitt etablerert pr Etterhvert som det i 2007 rapporteres kvartalstall etter IFRS, vil det gis sammenligningstall etter IFRS for tilsvarende kvartal i Banker og finansieringsforetak som inngår i børsnoterte konsern skal fra andre kvartal 2007 utarbeide selskapsregnskapet enten etter internasjonale regnskapsstandarder jf. regnskapsloven 3-9 tredje ledd, eller etter regler om forenklet anvendelse av IFRS, jf. årsregnskapsforskriften 1-5. Bestemmelsen innebærer at det ikke er adgang for disse institusjonene til å anvende de ordinære reglene i regnskapsloven og årsregnskapsforskriften. Selskaper i BNbank konsernet har valgt å følge internasjonale regnskapsstandarer. Dette dokument har til hensikt å beskrive effektene ved overgangen fra rapportering etter N GAAP til rapportering etter IFRS, og beskrives gjerne som "transition document" ved overgang til IFRS. Beskrivelsen gjelder for selskapsregnskapet til Bolig- og Næringsbanken ASA (BNbank). Beskrivelsen av BNbank konsern sin overgang er presentert i et eget dokument publisert Overgangen fra N GAAP til IFRS er i dette dokumentet beskrevet på basis av fortolkninger av ikrafttrådte regnskapsstandarder innenfor IFRS på det tidspunkt dokumentet offentliggjøres. De endelige og reviderte tallene vil først foreligge i årsregnskapet for Frem mot avleggelsen av årsregnskapet for 2007 kan det skje at nye standarder innføres, eksisterende standarder kan endres, og det kan komme nye fortolkninger og uttalselser innenfor eksisterende standarder. Som følge av dette kan det bli endringer i tallene som beskriver overgangen til IFRS frem mot det tidspunkt at årsregnskapet for 2007 foreligger. IFRS 1 IFRS 1 "Førstegangsanvendelse av internasjonale standarder for finansiell rapportering" beskriver hvordan implementering av IFRS skal skje. IFRS skal i utgangspunktet anvendes retrospektivt, hvilket innebærer at regnskapet skal utarbeides som om IFRS alltid hadde hadde vært benyttet. De samme regnskapsprinsippene skal legges til grunn i åpningsbalansen og i alle perioder som vises i det første IFRS årsregnskapet. Disse regnskapsprinsippene skal være i overensstemmelse med alle IFRS-er som er trådt i kraft på rapporteringstidspunktet for det første IFRS-regnskapet, det vil si pr IFRS 1 gir noen lettelser i kravene til retrospektiv anvendelse av IFRS. Av slike lettelser er følgende aktuelle og benyttet av BNbank: - Det er adgang til å nullstille aktuarmessige gevinster og tap (estimatavvik) knyttet til beregning av pensjonsforpliktelser på overgangsdatoen BNbank vil følgelig vise null i estimatavvik pr Bestemmelsen følger av IFRS Dersom et datterselskap tar i bruk IFRS på et senere tidspunkt enn morselskapet, kan datterselskapet velge å innføre IFRS med utgangspunkt i prinsipper og verdimåling som ble lagt til grunn i forbindelse med rapportering til morselskapets konsernregnskap, eller å innføre IFRS med utgangspunkt i egen overgangsdato til IFRS, og i samsvar med de regler som ellers følger av IFRS 1. Bestemmelsen er aktuell siden BNbanks morselskap Glitnir implementerte IFRS med åpningsbalanse pr , mens BNbank konsern implementerer IFRS med overgangsdato BNbank har valgt å implementere IFRS med utgangspunkt i egen overgangsdato og i samsvar med de regler som for øvrig følger av IFRS 1. Bestemmelsen følger av IFRS Finansielle instrumenter som er fordringer eller gjeld vil normalt vurderes til amortisert kost. Under visse betingelser kan slike instrumenter frivillig vurderes til virkelig verdi med verdiendring over resultat. Vurdering til virkelig verdi forutsetter at instrumentet pekes ut for vurdering til virkelig verdi ved første gangs regnskapsføring. IFRS 1 åpner for at man ved innføring av IFRS retrospektivt kan velge ut kontrakter som skal designeres til virkelig verdi. BNbank har benyttet seg av denne adgangen, og vil følgelig pr åpningsbalansetidspunktet designere til virkelig verdi kontrakter som er inngått før dette tidspunkt. Bestemmelsen følger av IFRS 1.25A 3

4 OPPSUMMERING AV DE VIKTIGSTE ENDRINGER I REGNSKAPSPRINSIPPER Regnskapsprinsipper etter N GAAP er fullstendig beskrevet i årsregnskapet for 2006 og i kvartalsrapporter for I det følgende beskrives de viktigste endringene i regnskapsprinsipper ved overgangen til IFRS. Se egen beskrivelse av fullstendige regnskapsprinsipper under IFRS. FINANSIELLE DERIVATER - GENERELT Etter N GAAP ble finansielle derivater i all hovedsak regnskapsført ved realisasjon. Etter IAS 39 skal alle slike instrumenter balanseføres til virkelig verdi med verdiendringer over resultat. For BNbank består slike finansielle instrumenter av aksjeopsjoner, aksjeindeksopsjoner, valutaterminer, FRA-avtaler, rentebytteavtaler og kombinerte rente- og valutabytteavtaler. FINANSIELLE INSTRUMENTER - SIKRINGSBOKFØRING Dokumentasjonskravene i forbindelse med sikringsbokføring er strengere etter IFRS enn etter N GAAP. Under N GAAP har BNbank praktisert sikringsbokføring knyttet til valutarisiko og renterisiko på utlån og innlån. Ikke-balanseførte valutabytteavtaler og terminkontrakter for kjøp og salg av valuta har vært sikringsinstrumenter ved slik sikringsbokføring. Under IFRS har man funnet det hensiktsmessig å ikke videreføre noen former for sikringsbokføring. FINANSIELLE INSTRUMENTER - VURDERING AV FASTRENTEUTLÅN Under N GAAP har fastrenteutlån vært vurdert til amortisert kost, men fradrag for tapsavsetninger. Utlån (fordringer) kan vurderes til amortisert kost også under IFRS, men BNbank har valgt å vurdere alle fastrenteutlån til virkelig verdi med verdiendringer over resultat. Vurdering av fastrenteutlån til virkelig verdi er hjemlet i IAS 39.9 hvor det åpnes for klassifisering til virkelig verdi dersom man ellers ville oppleve et "regnskapsmessig misforhold". De "regnskapsmessige misforhold" som her ville oppstå er knyttet til at tilhørende sikringsinstrumenter i form av rentebytteavtaler m.v. er pliktig vurdert til virkelig verdi. FINANSIELLE INSTRUMENTER - VURDERING AV FASTRENTEINNLÅN Under N GAAP har fastrenteinnlån vært vurdert til amortisert kost. Innlån (forpliktelser) kan vurderes til amortisert kost også under IFRS, men BNbank har valgt å vurdere alle fastrenteinnlån til virkelig verdi med verdiendringer over resultat. Begrunnelse og hjemmel for vurdering til virkelig verdi er som for fastrenteutlån. FINANSIELLE INSTRUMENTER - VURDERING AV FASTRENTEINNSKUDD Under N GAAP har fastrenteinnskudd vært vurdert til pålydende av innskuddet. BNbank har valgt å vurdere alle fastrenteinnskudd til virkelig verdi med verdiendringer over resultat. Begrunnelse og hjemmel for vurdering til virkelig verdi er som for fastrenteutlån. FINANSIELLE INSTRUMENTER - OVER-/UNDERKURS VED FØRTIDIG INNFRIELSE AV UTLÅN Under N GAAP har utvekslet over-/underkurs ved førtidig innfrielse av blitt periodisert over det innfridde utlånets gjenværende løpetid for fastrenteutlån, eller frem til neste rentereguleringstidspunkt for utlån med rullerende rentebinding. Under IFRS resultatføres slike over-/underkurser etter hvert som de oppstår. FINANSIELLE INSTRUMENTER - OVER-/UNDERKURS VED TILBAKEKJØP AV OBLIGASJONSLÅN Under N GAAP har over-/underkurs ved tilbakekjøp av obligasjonsinnlån blitt periodisert over det innfridde innlånets gjenværende løpetid for fastrenteobligasjoner, eller frem til neste rentereguleringstidspunkt for innlån med rullerende rentebinding. Under IFRS resultatføres slike over-/underkurser etter hvert som de oppstår. 4

5 FINANSIELLE INSTRUMENTER - TAP PÅ UTLÅN Under N GAAP har tap på utlån vært beregnet i tråd med utlånsforskriften. Under utlånsforskriften beregnes tap på utlån gjennom individuelle vurderinger og gruppevurderinger. Metodikk for tapsberegning i utlånsforskriften er basert på at utlån vurderes til amortisert kost. Den delen av BNbanks utlånsportefølje som har faste renter vil under IFRS vurderes til virkelig verdi, og vil følgelig bli gjenstand for en annen metodikk hva gjelder tapsberegninger. Ved vurdering til virkelig verdi kommer tap til uttrykk gjennom endringer i kredittrisikopåslag i diskonteringsrentene, samt gjennom justeringer av forventede kontantstrømmer som ligger til grunn for neddiskontering. Endret metodikk for beregning av tap på fastrenteutlån har ikke i seg selv medført vesentlige endringer i balanseførte beløp av slike utlån. FINANSIELLE INSTRUMENTER - FORVALTNINGSPORTEFØLJE Under N GAAP har forvaltningsportefølje blitt vurdert til laveste verdis prinsipp. Under IFRS vil denne porteføljen vurderes til virkelig verdi med verdiendring over resultat. Forvaltningsporteføljen består av obligasjoner og sertifikater utstedt av andre, samt finansielle derivater i form av rentebytteavtaler. FINANSIELLE INSTRUMENTER - FINANSIELLE GARANTIER Under N GAAP har finansielle garantier vært holdt utenfor balansen. Under IFRS balanseføres finansielle garantier til virkelig verdi. EIERINTERESSER I KONSERNSELSKAPER OG TILKNYTTET SELSKAP Investeringer i datterselskap og tilknyttede selskaper er under N GAAP innregnet i selskapsregnskapet etter egenkapitalmetoden. Under IFRS blir disse investeringene regnskapsført til kost. På overgangen til IFRS er derfor resultatandeler og andre justeringer knyttet til egenkapitalmetoden korrigert ut fra balanseført verdi på disse investeringene. PRESENTASJON - KLASSIFISERING AV UTBYTTE Under N GAAP ble foreslått, men ikke vedtatt utbytte vist som gjeld. Under IFRS vises foreslått utbytte som egenkapital inntil vedtak av utdelingen har funnet sted. PRESENTASJON - KLASSIFISERING AV PÅLØPTE RENTER Under N GAAP ble påløpte renter klassifisert som henholdsvis annen gjeld eller annen fordring, tilsvarende det som følger av oppstillingsplanen i årsregnskapsforskriften. Under IFRS har man valgt å gjennomgående vise alle påløpte renter sammen med verdien av det tilhørende finansielle instrumentet, uavhengig av om instrumentet er vurdert til amortisert kost eller virkelig verdi. PRESENTASJON - OPPSTILLINGSPLAN RESULTATREGNSKAP Etter IFRS kan man velge mellom å presentere resultatregnskapet etter art eller etter funksjon. BNbank har valgt å videreføre en oppstillingsplan inndelt etter art. KONTANTSTRØMANALYSE BNbank anvender direkte metode ved utarbeidelse av kontantstrømanalyse. Dette innebærer at kontantstrømanalyse ikke endres ved overgangen fra N GAAP til IFRS. Som følge av dette er det i herværende dokument ikke presentert noen kontantstrømanalyse. Det vises til tidligere publiserte kvartalsrapporter og årsrapport for 2006 for oversikt over kontantstrømanalyser. 5

6 FULLSTENDIG BESKRIVELSE AV REGNSKAPSPRINSIPPER UNDER IFRS (BNbank) er et allment aksjeselskap og har sitt forretningskontor i Trondheim. Banken har i tillegg avdelingskontor i Oslo. Banken har siden 1. april 2005 inngått i Glitnir-konsernet. Banken kan innenfor rammene av vedtektene og den lovgivning som til enhver tid gjelder, utføre alle forretninger og tjenester som det er vanlig eller naturlig at banker utfører. BNbank er morselskap i konsernet og eier de heleide datterselskapene Bolig- og Næringskreditt AS (BNkreditt), BN Boligkreditt AS og Glitnir AS. Datterselskapene er innregnet etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Videre har BNbank eierinteresser i Bolig- og Næringsmegler AS og Norsk Privatøkonomi ASA. Begge disse investeringene er vurdert å være tilknyttede selskaper for konsernet. De tilknyttede selskapene innregnes i selskapsregnskapet etter kostmetoden. INNTEKTS- OG KOSTNADSFØRING Renter fra utlån med flytende renter, inkludert utlån med rullerende rentebinding, inntektsføres over utlånets løpetid med lånets effektive rente. Gebyrer og provisjoner inngår i beregningen av effektiv rente. Renter fra fastrenteutlån inntektsføres som renteinntekter etter hvert som de opptjenes, samt at endringer i virkelig verdi av forventede fremtidige kontantstrømmer resultatføres over linje for verdiendringer av finansielle instrumenter til virkelig verdi. Renter på innlån med flytende renter, inkludert innlån med rullerende rentebinding, kostnadsføres over innlånets løpetid med lånets effektive rente. Renter på fastrenteinnlån kostnadsføres etter hvert som de påløper, samt at endringer i virkelig verdi av forventede fremtidige kontantstrømmer resultatføres over linje for verdiendringer av finansielle instrumenter til virkelig verdi. Provisjoner, gebyrer o.l. som ikke inngår i effektiv renteberergning for innlån eller utlån, resultatføres etter hvert som de opptjenes som inntekter eller påløper som kostnader. Over-/underkurs ved førtidig innfrielse av fastrenteutlån resultatføres etter hvert som de oppstår. Over-/underkurs ved tilbakekjøp av obligasjonsinnlån resultatføres etter hvert som de oppstår. VALUTA Inntekter og kostnader i utenlandsk valuta er omregnet til norske kroner etter kursene på transaksjonstidspunktet. Balanseposter i utenlandsk valuta er i det vesentlige sikret ved tilsvarende poster på motsatt side i balansen eller ved gjennomføring av sikringshandler. Valutaterminer benyttes kun som sikringsforretninger og inngås for å sikre identifiserte poster. Eiendeler og gjeld i fremmed valuta er omregnet til norske kroner etter bankenes midtkurser for valuta på balansedagen. Valutaterminer er vurdert til virkelig verdi med verdiendringer over resultat. UTLÅN, TAP OG AVSETNINGER FOR TAP PÅ UTLÅN VURDERT TIL AMORTISERT KOST Selskapet balansefører utlån til amortisert kost på etableringstidspunket. I amortisert kost inngår utlånets hovedstol, gebyrer og eventuelle direkte kostnader. Renteinntekter inntektsføres etter effektiv rentes metode. Den effektive rentesatsen er den renten som neddiskonterer lånets kontantstrømmer over forventet løpetid til lånets amortiserte kost på etableringstidspunktet. Effektiv rentes metode innebærer også at det foretas inntektsføring av renter av engasjement som er nedskrevet. For slike lån inntektsføres internrenten på etableringstidspunktet korrigert for renteendringer frem til tidspunktet for nedskrivning. Det inntektsføres renter basert på lånets nedskrevne verdi. Nedskrivning for tap foretas når det foreligger objektive bevis for at et utlån eller en gruppe av utlån har verdifall. Nedskrivningen beregnes som forskjellen mellom balanseført verdi og nåverdien av estimerte fremtidige kontantstrømmer neddiskontert med effektiv rente. I resultatregnskapet består posten tap på utlån av konstaterte tap, endringer i nedskrivninger på lån og avsetninger på garantier, samt inngang på tidligere avskrevne fordringer. Tap på utlån er basert på en gjennomgang av bankens utlåns- og garantiportefølje etter Kredittilsynets regler for verdsettelse av engasjementer. Banken foretar ved utgangen av hvert kvartal en konkret fastsettelse av tap på utlån og garantier. Misligholdte og tapsutsatte engasjementer følges opp med løpende vurderinger. 6

7 MISLIGHOLDTE LÅN Misligholdte lån defineres som lån hvor låneavtalen ikke er overholdt og dette ikke skyldes normale forsinkelser eller andre tilfeldige forhold hos lånekunden. Lån som ikke er betjent 90 dager etter terminforfall anses i alle tilfeller som misligholdt. Tapsutsatte engasjementer hvor det er åpnet konkurs- eller gjeldsforhandlinger, iverksatt rettslig inkasso, utpanting er foretatt, utlegg er tatt eller hvor andre forhold som svikt i likviditet eller soliditet eller brudd på øvrige klausuler i låneavtaler med banken, defineres også som misligholdte. KONSTATERTE TAP Konstaterte tap på engasjementer er tap som regnes som endelige og bokføres som konstaterte tap. Dette omfatter tap hvor selskapet har mistet sitt krav overfor debitor ved konkurs, ved stadfestet akkord, ved utleggsforretning som ikke har ført frem, ved rettskraftig dom og ved gjeldsettergivelse. Dette gjelder også i de tilfeller banken på annen måte har innstilt inndrivelse eller gitt avkall på deler av eller hele engasjementer. UTLÅN OG TAP PÅ UTLÅN VURDERT TIL VIRKELIG VERDI Fastrenteutlån balanseføres til virkelig verdi med verdiendringer over resultat. Ved vurdering til virkelig verdi kommer tap til uttrykk gjennom endringer i kredittrisikopåslag i diskonteringsrentene, samt gjennom justeringer av forventede kontantstrømmer som ligger til grunn for neddiskontering. De objektive bevis om verdifall som danner grunnlag for nedskrivning av lån til amortisert kost, er de samme typer av hendelser som danner grunnlag for endrede vurderinger av kredittrisiko og forventede kontantstrømmer ved virkelig verdiberegninger for lån vurdert til virkelig verdi. OVERTATTE EIENDOMMER Eiendommer som er overtatt ved inndrivelse av misligholdte engasjementer og hvor banken ikke tar sikte på å beholde eiendommen til varig eie eller bruk, presenteres på egen linje i balansen. Overtatte eiendommer er på overtakelsestidspunktet vurdert til det laveste av overtakelseskost og antatt realisasjonsverdi. Ved senere regnskapsavleggelser vurderes eiendommene til det laveste av denne anskaffelseskost og antatt realisasjonsverdi på balansedagen. Løpende verdiendringer og tap ved salg av overtatte eiendommer føres som konstaterte tap på utlån, mens realiserte gevinster føres som inngang på tidligere konstaterte tap inntil det beløp som tidliger er regnskapsført som konstaterte tap på det aktuelle utlånet. Realiserte gevinster utover dette presenteres som salgsgevinst på egen linje. BNbank har ingen slike eiendommer pr i dag. FINANSIELLE DERIVATER Finansielle derivater vurderes til virkelig verdi med verdiendring over resultat. Slike finansielle instrumenter utgjør for BNbanks del aksjeopsjoner, aksjeindeksopsjoner, valutaterminer, FRA-kontrakter, rentebytteavtaler og kombinerte rente- og valutabytteavtaler. OBLIGASJONER OG SERTIFIKATER - GENERELT Obligasjoner/sertifikater emittert av andre består av forvaltningsporteføljen og beholdning anskaffet som økonomisk sikring mot renterisiko på innlånssiden. For egne obligasjoner/sertifikater skilles det mellom oppkjøp for refinansieringsformål og kjøp/salg av egne obligasjoner i forbindelse med markedspleie. OBLIGASJONER OG SERTIFIKATER - KLASSIFISERING Obligasjoner og sertifikater emittert av andre er hovedsaklig klassifisert som kortsiktige plasseringer i verdipapirer. Obligasjonslån hvor beslutningen om å erverve obligasjonene er foretatt på bakgrunn av ordinære utlånskriterier, er klassifisert som utlån. Den regnskapsmessige behandling er dermed analog med ordinære utlån. Egne obligasjoner/sertifikater går til fradrag i henholdsvis obligasjons- og sertifikatgjelden. 7

8 OBLIGASJONER OG SERTIFIKATER - VERDSETTELSE AV FORVALTNINGSPORTEFØLJE Obligasjoner og sertifikater som inngår i forvaltningsportefølje er frivillig klassifisert som til virkelig verdi med verdiendringer mot resultat. OBLIGASJONER OG SERTIFIKATER - GEVINST- / TAPSBEREGNING Ved beregning av gevinst/tap ved salg av obligasjoner og sertifikater blir inngangsverdien fastsatt til veid gjennomsnittlig inntakskost for hele beholdningen av angjeldende obligasjon/sertifikat. FINANSIELLE GARANTIER Finansielle garantier vurderes til virkelig verdi med verdiendring over resultat. FINANSIELLE INSTRUMENTER SOM VURDERES TIL VIRKELIG VERDI Finansielle instrumenter som omsettes i et aktivt marked verdsettes til observerte markedspriser. Finansielle instrumenter som ikke omsettes i et aktivt marked verdivurderes ved bruk av verdsettelsesteknikker. Verdsettelsesteknikker baserer seg på nylig inngåtte transaksjoner mellom uavhengige parter, referanse til instrumenter med tilnærmet samme innhold eller diskonterte kontantstrømmer. Verdsettelser baserer seg så langt som mulig på eksternt observerte parameterverdier. Alle utlån, innlån og innskudd som er vurdert til virkelig verdi er vurdert på basis av diskonterte kontantstrømmer. FINANSIELLE INSTRUMENTER - KLASSIFISERING AV PÅLØPTE RENTER Påløpte renter vises gjennomgående sammen med verdien av de tilhørende finansielle instrumenter, både for innlån, utlån, derivater og rentepapirer emitert av andre. For innlån og utlån gjelder denne klassifiseringen uavhengig av om instrumentet er vurdert til amortisert kost eller virkelig verdi. VARIGE DRIFTSMIDLER Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenes forventede økonomiske levetid. Dersom den virkelige verdi av et driftsmiddel er vesentlig lavere enn bokført verdi, og dette skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående, skrives driftsmiddelet ned til virkelig verdi. AKSJEBASERT AVLØNNING Glitnir-konsernet har en aksjebasert avlønningsplan (opsjoner) som også omfatter ledende ansatte i BNbank. Oppgjør skjer med aksjer i Glitnir banki hf. Virkelig verdi av de tjenester som BNbank har mottatt fra de ledende ansatte som motytelse for de tildelte opsjonene regnskapsføres som en kostnad. Det totale beløp som skal kostnadsføres over opptjeningstiden blir beregnet basert på virkelig verdi av de tildelte opsjoner. Virkelig verdi av opsjoner føres opp som gjeld mot Glitnir. PENSJONSKOSTNADER OG -FORPLIKTELSER I tråd med IAS 19 er både forpliktelser knyttet til kollektive ordninger i livsforsikringsselskap og usikrede forpliktelser inntatt i regnskapet. Årets netto pensjonskostnad består av nåverdien av årets pensjonsopptjening og rentekostnad på pensjonsforpliktelsen, fratrukket forventet avkastning på pensjonsmidlene og korrigert for den fordelte virkning av endringer i pensjonsplan, estimater og avvik. Netto pensjonskostnad inngår i posten lønn og generelle administrasjonskostnader. Estimatavvik regnskapsføres over gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid så langt avviket overstiger det høyeste av 10 prosent av pensjonsmidlene og 10 prosent av pensjonsforpliktelsene. Ved planendringer vil effekt knyttet til tidligere perioders pensjonsopptjening kostnadsføres i den periode som planendringen oppstår, mens ikke opptjent andel periodiseres over gjenværende opptjeningstid. 8

9 SKATT Skatt periodiseres som en kostnad uavhengig av betalingstidspunktet. Skattekostnaden reflekterer således årets og fremtidig betalbar skatt som følge av årets aktivitet. Skatt som ventes utlignet på årets resultat inngår i årets skattekostnad og benevnes betalbar skatt. Utsatt skatt beregnes på bakgrunn av forskjeller mellom rapporterte skattemessige og regnskapsmessige resultater som vil utlignes i fremtiden. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller innenfor samme tidsintervall vurderes mot hverandre. Eventuelle netto utsatt skattefordel føres opp som en eiendel i balansen når det er sannsynlig at de skattereduserende forskjellene vil kunne realiseres. PRESENTASJON AV UTBYTTE Foreslått utdeling av utbytte presenteres som egenkapital inntil endelig vedtak av utdelingen har funnet sted. Utdeling presenteres deretter som avsatt utbytte inntil utbetaling har funnet sted. KONTANTER I linje for kontanter inngår kontantbeholdninger og innskudd og fordringer hos kredittinstitusjoner og sentralbanker. SEGMENTER BNbanks utlånsvirksomhet er landsdekkende, men utlånene er konsentrert i by- og forstedskommuner. Risiko og avkastning varierer ikke vesentlig mellom de ulike forretningsområder, segmenter og geografiske områder, og det rapporteres derfor ikke segmentinformasjon etter forretningsområde, sektor eller geografisk område. FORETAKET HAR IKKE ANVENDT FØLGENDE NYE OFFENTLIGGJORTE, IKKE IKRAFTTRÅDTE STANDARDER OG FORTOLKNINGER IFRS 8 Operating segments (Ikrafttredelse ) 9

10 BALANSE IFRS (ÅPNINGSBALANSE) MILLIONER KRONER N GAAP IFRS ENDRING NOTE EIENDELER Immaterielle eiendeler Eierinteresser i tilknyttet selskap Varige driftsmidler Utlån Forskuddsbetalte og opptjente inntekter Finansielle derivater Kortsiktige plasseringer i verdipapirer Eierinteresser i konsernselskaper Kontanter og fordringer på kredittinstitusjoner Sum eiendeler MILLIONER KRONER N GAAP IFRS ENDRING NOTE GJELD OG EGENKAPITAL Aksjekapital Opptjent egenkapital Sum egenkapital Ansvarlig lånekapital Gjeld til kredittinstitusjoner Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Annen gjeld Finansielle derivater Innskudd fra og gjeld til kunder Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital

11 BALANSE IFRS MILLIONER KRONER N GAAP IFRS ENDRING NOTE EIENDELER Immaterielle eiendeler Eierinteresser i tilknyttede selskaper Varige driftsmidler Utlån Forskuddsbetalte og opptjente inntekter Finansielle derivater Kortsiktige plasseringer i verdipapirer Eierinteresser i konsernselskaper Kontanter og fordringer på kredittinstitusjoner Sum eiendeler MILLIONER KRONER N GAAP IFRS ENDRING NOTE GJELD OG EGENKAPITAL Aksjekapital Opptjent egenkapital Sum egenkapital Ansvarlig lånekapital Gjeld til kredittinstitusjoner Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Annen gjeld Finansielle derivater Innskudd fra og gjeld til kunder Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital

12 AVSTEMMING AV EGENKAPITAL IFRS IFRS-tall sammenlignet med N GAAP-tall MILLIONER KRONER Egenkapital N GAAP Immaterielle eiendeler som ikke kvalifiserer for balanseføring under IFRS -3 Pensjoner, nullstilling av estimatavvik mv -14 Tilbakeføring av avsatt utbytte 60 Eierinteresse datterselskap/tilknyttet selskap -701 Endret verdsettelse av fastrenteinnskudd -2 Endret verdsettelse av fastrenteutlån 70 Finansielle rentederivater i bankportefølje utenfor balansen under N GAAP -230 Endret verdsettelse av strukturerte produkter 35 Finansielle valutaderivater utenfor balansen under N GAAP -2 Endret verdsettelse av fastrenteinnlån utenom strukturerte produkter -230 Utsatt skatt -4 Låneavtale 388 Egenkapital IFRS AVSTEMMING AV EGENKAPITAL IFRS IFRS-tall sammenlignet med N GAAP-tall MILLIONER KRONER Egenkapital N GAAP Tilbakeføring av avsatt utbytte 50 Immaterielle eiendeler som ikke kvalifiserer for balanseføring under IFRS -1 Pensjoner, nullstilling av estimatavvik mv -12 Tilbakeføring av avsatt utbytte 0 Eierinteresse datterselskap/tilknyttet selskap -882 Endret verdsettelse av fastrenteinnskudd 1 Endret verdsettelse av fastrenteutlån -12 Finansielle rentederivater i bankportefølje utenfor balansen under N GAAP -46 Endret verdsettelse av strukturerte produkter 15 Finansielle valutaderivater utenfor balansen under N GAAP -2 Endret verdsettelse av fastrenteinnlån utenom strukturerte produkter -56 Utsatt skatt -4 Låneavtale 127 Egenkapital IFRS

13 RESULTATREGNSKAP FØRSTE KVARTAL 2006 IFRS-tall sammenlignet med N GAAP-tall MILLIONER KRONER N GAAP IFRS DIFFERANSE NOTE Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Inntekter av eierinteresser i konsernregnskaper Verdiendring fin.instr vurdert til virkelig verdi Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader Driftsresultat før tap på utlån Tap på utlån Driftsresultat etter tap på utlån Skattekostnad Periodens resultat RESULTATREGNSKAP AKKUMULERT ANDRE KVARTAL 2006 IFRS-tall sammenlignet med N GAAP-tall MILLIONER KRONER N GAAP IFRS DIFFERANSE NOTE Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Inntekter av eierinteresser i konsernregnskaper Verdiendring fin.instr vurdert til virkelig verdi Andre driftsinntekter Sum andre driftsinnteker Lønn og generelle administrasjonskostnader Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader Driftsresultat før tap på utlån Tap på utlån Driftsresultat etter tap på utlån Skattekostnad Periodens resultat

14 RESULTATREGNSKAP AKKUMULERT TREDJE KVARTAL 2006 IFRS-tall sammenlignet med N GAAP-tall MILLIONER KRONER N GAAP IFRS DIFFERANSE NOTE Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Inntekter av eierinteresser i konsernregnskaper Verdiendring fin.instr vurdert til virkelig verdi Andre driftsinntekter Sum andre driftsinnteker Lønn og generelle administrasjonskostnader Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader Driftsresultat før tap på utlån Tap på utlån Driftsresultat etter tap på utlån Skattekostnad Periodens resultat RESULTATREGNSKAP AKKUMULERT HELE 2006 IFRS-tall sammenlignet med N GAAP-tall MILLIONER KRONER N GAAP IFRS DIFFERANSE NOTE Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Resultatandeler i tilknyttede selskaper Inntekter av eierinteresser i konsernregnskaper Verdiendring fin.instr vurdert til virkelig verdi Andre driftsinntekter Sum andre driftsinnteker Lønn og generelle administrasjonskostnader Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader Driftsresultat før tap på utlån Tap på utlån Driftsresultat etter tap på utlån Skattekostnad Periodens resultat

15 RESULTATREGNSKAP FOR DE ENKELTVISE KVARTALER 2006 ETTER IFRS MILLIONER KRONER 1. KV. 2. KV. 3. KV. 4. KV Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Verdiendring fin.instr vurdert til virkelig verdi Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader Driftsresultat før tap på utlån Tap på utlån Driftsresultat etter tap på utlån Skattekostnad Periodens resultat

16 BALANSE FOR DE ENKELTVISE KVARTALER 2006 ETTER IFRS MILLIONER KRONER EIENDELER Immaterielle eiendeler Eierinteresser i tilknyttede selskaper Varige driftsmidler Overtatte eiendommer Utlån Forskuddsbetalte og opptjente inntekter Finansielle derivater Kortsiktige plasseringer i verdipapirer Eierinteresser i konsernselskaper Kontanter og fordringer på kredittinstitusjoner Sum eiendeler MILLIONER KRONER GJELD OG EGENKAPITAL Aksjekapital Opptjent egenkapital Sum egenkapital Ansvarlig lånekapital Gjeld til kredittinstitusjoner Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Annen gjeld Finansielle derivater Innskudd fra og gjeld til kunder Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital

17 NOTER FORKLARING AV DE VIKTIGSTE TALLMESSIGE EFFEKTER VED OVERGANGEN TIL IFRS NOTE FORKLARING 1 Utlån Balanseverdier er endret som følge av at utlån med faste renter er vurdert til virkelig verdi. I tillegg er påløpte renter nå klassifisert sammen med lånene, mens disse tidligere ble klassifisert som andre fordringer. 2 Forskuddsbetalte kostnader og opptjente inntekter Balanseposten er i all hovedsak redusert som følge av at påløpte renter på utlån og rentebytteavtaler nå er klassifisert sammen med instrumentene som sådan. 3 Finansielle derivater Balanseposten består av aksjeopsjoner, aksjeindeksopsjoner, valutaterminer, rentebytteavtaler og kombinerte rente- og valutabytteavtaler som tidligere lå utenfor balansen. Herværende balansepost omfatter kontrakter med positiv verdi, fratrukket eventuelle kontrakter med negativ verdi som kvalifiserer for nettopresentasjon. 4 Eierinteresser i konsernselskaper og tilknyttet selskap Investeringer i datterselskap og tilknyttede selskaper er under N GAAP innregnet i selskapsregnskapet etter egenkapitalmetoden. Under IFRS blir disse investeringene regnskapsført til kost. På overgangen til IFRS er derfor resultatandeler og andre justeringer knyttet til egenkapitalmetoden korrigert ut fra balanseført verdi på disse investeringene. 5 Ansvarlig lånekapital Balanseverdier er endret som følge av at innlån med faste renter er vurdert til virkelig verdi. I tillegg er påløpte renter nå klassifisert sammen med lånene, mens disse tidligere ble klassifisert som annen kortsiktig gjeld. 6 Gjeld til kredittinstitusjoner Balanseverdier er endret som følge av at innlån med faste renter er vurdert til virkelig verdi. I tillegg er påløpte renter nå klassifisert sammen med innlånene, mens disse tidligere ble klassifisert som annen kortsiktig gjeld. 7 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Balanseverdier er endret som følge av at innlån med faste renter er vurdert til virkelig verdi. I tillegg er påløpte renter nå klassifisert sammen med innlånene, mens disse tidligere ble klassifisert som annen kortsiktig gjeld. 8 Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Balanseposten er i all hovedsak redusert som følge av at påløpte renter på innlån og rentebytteavtaler nå er klassifisert sammen med instrumentene som sådan. 9 Annen gjeld Balanseposten er redusert med foreslått utbytte som under IFRS er reklassifisert til egenkapital. Foreslått, ikke vedtatt utbytte utgjør 60 millioner kroner pr , og 50 millioner kroner pr Øvrige endringer i balanseposten skyldes i hovedsak omklassifiseringer knyttet til strukturerte produkter med henholdsvis 4 millioner kroner og 13 millioner kroner pr og pr Finansielle derivater Balanseposten består av valutaterminer, rentebytteavtaler og kombinerte rente- og valutabytteavtaler som tidligere lå utenfor balansen. Herværende balansepost omfatter kontrakter med negative verdi, fratrukket eventuelle kontrakter med positiv verdi som kvalifiserer for nettopresentasjon. 11 Innskudd fra og gjeld til kunder Balanseverdier er endret som følge av at innskudd med faste renter er vurdert til virkelig verdi. I tillegg er påløpte renter nå klassifisert sammen med innskuddene, mens disse tidligere ble klassifisert som andre fordringer. 12 Andre driftsinntekter Endringer i denne resultatlinjen skyldes i all hovedsak agio-/disagioeffekter som oppstår ved at innlån og utlån i utenlandsk valuta omregnes til dagskurs. Innlån og utlån i utenlandsk valuta har under N GAAP vært bokført til sikringskurs i terminkontrakter. Valutaterminkontrakter som tidligere inngikk i sikringsbokføring av innlån og utlån utenlandsk valuta, vurderes nå til virkelig verdi med verdiendring over resultat. Agio-/disagioeffekter på herværende linje vil derfor motsvares helt eller delvis av effekter med motsatt fortegn under linjen for verdiendring finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultat. 17

OVERGANG TIL IFRS FOR SELSKAPET. Bolig- og Næringskreditt AS

OVERGANG TIL IFRS FOR SELSKAPET. Bolig- og Næringskreditt AS OVERGANG TIL IFRS FOR SELSKAPET BOLIG- OG NÆRINGSKREDITT AS IMPLEMENTERING AV INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS (IFRS) I SELSKAPSREGNSKAPET INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD...................................................SIDE

Detaljer

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04.

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04. Oslo, 25.04.2014 1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 2. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 13.08.

2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 2. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 13.08. Oslo, 13.08.2014 2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 3. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 14.10.

3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 3. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 14.10. Oslo, 14.10.2014 3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

IFRS Transition Document

IFRS Transition Document 1 IFRS Transition Document Innledning... 3 Effekter av overgangen til IFRS... 4 Endringer i regnskapsprinsipper...5 Regnskapsprinsipper under IFRS... 6 Balanse IFRS 01.01.2007... 8 Balanse IFRS 31.12.2007...

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Innhold Side 1. Generell informasjon 3 2. Forskjeller mellom NGAAP og IFRS 4 3. Avstemming resultatregnskap 2004 6 4. Avstemming balanse

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Note 1 GENERELLE PRINSIPPER Regnskapet for 2009 er avlagt i samsvar med Finansdepartementets årsregnskapsforskrift 1-5 om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder, IFRS. Ved bruk av forenklet

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2017

Delårsrapport 3. kvartal 2017 Delårsrapport 3. kvartal 2017 Foto: istock Resultatregnskap 3. kvartal 13. kvartal Året Alle beløp i NOK 1.000 Noter 2017 2016 2017 2016 2016 Renteinntekter 146.228 123.062 411.587 357.202 483.292 Rentekostnader

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 BB Finans AS Delårsrapport for 2. kvartal 2016 BB Finans AS er inne i sitt 32. driftsår. Selskapet er et finansieringsforetak og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 2007 BOLIG- OG NÆRINGSKREDITT ASA

RAPPORT 1. KVARTAL 2007 BOLIG- OG NÆRINGSKREDITT ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2007 BOLIG- OG NÆRINGSKREDITT ASA INNHOLD Styrets beretning...3 Noter til regnskapet...4 STYRETS BERETNING RESULTAT OG NØKKELTALL PR. 31. MARS 2007 BNkreditt oppnådde et resultat på

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 Glitnir Bank ASA

rapport 1. kvartal 2008 Glitnir Bank ASA rapport 1. kvartal 2008 Glitnir Bank ASA innhold Styrets beretning...4 Resultatregnskap konsern...6 Balanse konsern...7 Endring i egenkapital konsern...8 Kontantstrømanalyse konsern...9 Noter konsern...

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS Rapport 1. kvartal 2012 BN Boligkreditt AS BN Boligkreditt AS 1. kvartal 2012 Styrets beretning Oppsummering for 1. kvartal 2012 Resultat etter skatt i 1. kvartal 2012 ble 7 millioner kroner mot 6 millioner

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2011. BN Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 4. kvartal 2011. BN Boligkreditt AS Kvartalsrapport 4. kvartal 2011 BN Boligkreditt AS BN Boligkreditt AS 4. kvartal 2011 Kvartalsberetning Oppsummering for 2011 Resultat etter skatt i 2011 ble 26 millioner kroner mot 19 millioner kroner

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 31.03.2005 REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.03.2005 Resultatregnskapet Ved utgangen av 1. kvartal 2005 viser driftsresultatet 8,9 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,19 % av gjennomsnittlig

Detaljer

BNkreditt AS. rapport 1. kvartal

BNkreditt AS. rapport 1. kvartal BNkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall... 6 Resultatregnskap...7 Balanse... 8 Endring i egenkapital... 9 Kontantstrømoppstilling...10 Noter...11 Erklæring i henhold

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal Resultatregnskap Resultatregnskap (Beløp i tusen kr) Renteinntekter og lignende inntekter 61 767 70 457 266 616 Rentekostnader og lignende kostnader 40 154 57 665 200 426 Netto

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 3. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 3. KVARTAL 2009 3. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 3. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 2007 BOLIG- OG NÆRINGSBANKEN ASA

RAPPORT 1. KVARTAL 2007 BOLIG- OG NÆRINGSBANKEN ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2007 BOLIG- OG NÆRINGSBANKEN ASA INNHOLD Styrets beretning...3 Resultatregnskap BNbank konsern (IFRS)...5 Balanse BNbank konsern (IFRS)...6 Endring i egenkapital BNbank konsern...7 kontantstrømanalyse

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2007 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09.2007 Resultatregnskapet Ved utgangen av 3. kvartal 2007 viste driftsresultatet 40,3 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarte 1,38 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = =

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = = Skatteetaten Næringsoppgave 4 for For banker, finansieringsforetak mv. Se i rettledningen (RF-1174) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2017

Delårsrapport 2. kvartal 2017 Delårsrapport 2. kvartal 2017 Foto: istock Resultatregnskap 2. kvartal 1.halvår Året Alle beløp i NOK 1.000 Noter 2017 2016 2017 2016 2016 Renteinntekter 137.499 121.162 265.359 234.140 483.292 Rentekostnader

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

Storebrand Bank ASA. Kvartalsrapport 4. Kvartal 2005

Storebrand Bank ASA. Kvartalsrapport 4. Kvartal 2005 Storebrand Bank ASA Kvartalsrapport 4. Kvartal 2005 Hovedkontor: Filipstad Brygge 1, Postboks 1693 Vika, 0120 Oslo Tlf.: 22 31 50 50 Fax: 23 23 51 08 E-mail: bank@storebrand.no Internett: www.storebrand.no

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2013 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2013. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2014 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2014. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank 3. kvartal 2007

Delårsrapport Landkreditt Bank 3. kvartal 2007 Delårsrapport Landkreditt Bank 3. kvartal 2007 Delårsrapport pr 30. september 2007 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2007 Generelt: Resultatregnskapet i Landkreditt Bank pr 3. kvartal 2007 viser betydelig resultatforbedring

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

rapport 1. halvår og 2. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 1. halvår og 2. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 1. halvår og 2. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 Uttalelse vedrørende

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 31.03.2007 REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.03.2007 Resultatregnskapet Ved utgangen av mars 2007 viser driftsresultatet 12,3 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,32 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110 Resultatregnskap Mill. kroner Apr - Jun 05 Apr - Jun 04 Jan - Jun 05 Jan - Jun 04 2004 Driftsinntekter 6 433 6 239 12 194 12 314 25 302 Distribusjonskostnader -594-571 -1 133-1 119-2 294 Driftskostnader

Detaljer

IMPLEMENTERING AV INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS (IFRS) I SELSKAPSREGNSKAPET OG KONSERNREGNSKAPET

IMPLEMENTERING AV INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS (IFRS) I SELSKAPSREGNSKAPET OG KONSERNREGNSKAPET OVERGANG TIL IFRS FOR SELSKAPET Bolig- og Næringsbanken ASA Sparebanken Pluss IMPLEMENTERING AV INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS (IFRS) I SELSKAPSREGNSKAPET OG KONSERNREGNSKAPET INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

BBF BBF Resultatregnskap pr Konsern Konsern

BBF BBF Resultatregnskap pr Konsern Konsern BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2015 Konsern Konsern 2014 2015 (alle tall i hele tusen) Note 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 69 Renter o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2005 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09. 2005 Resultatregnskapet Modum Sparebank hadde ved utgangen 3. kvartal 2005 et driftsresultat før tap og skatt på 30,2 mill. Dette tilsvarer 1,31 %

Detaljer

BNkreditt Rapport 3. kvartal 2004

BNkreditt Rapport 3. kvartal 2004 Resultatregnskap Millioner kroner 2004 2004 2003 2004 2003 2003 Renteinntekter og lignende inntekter 305 392 426 1 116 1 386 1 772 Rentekostnader og lignende kostnader 235 317 346 893 1 126 1 436 Netto

Detaljer

2

2 2 3 4 LCR LCR 5 Morbank RESULTATREGNSKAP Konsern 1-3. kvartal 1-3. kvartal Året 3. kvartal 3. kvartal 1-3. kvartal 3. kvartal Året 2016 2015 Tall i tusen kroner NOTE 2016 2016 2015 140.666 135.382 182.747

Detaljer

SpareBank 1 Kredittkort AS 1

SpareBank 1 Kredittkort AS 1 SpareBank 1 Kredittkort AS 1 Styrets beretning SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper som i Årsrapporten for 2015, i samsvar med forenklet IFRS etter regnskapsloven

Detaljer

Innskudd 31.03.14 30.06.14 30.09.14 31.12.14 31.03.15 (TNOK) 1.358.798 1.374.673 1.399.912 1.450.100 1.324.096

Innskudd 31.03.14 30.06.14 30.09.14 31.12.14 31.03.15 (TNOK) 1.358.798 1.374.673 1.399.912 1.450.100 1.324.096 Verdibanken ASA 2015 1 Oppsummering Akkumulert resultat før skatt pr 31.03.2015 viser et underskudd på TNOK 2.992, mot et overskudd på TNOK 3.339 for tilsvarende periode i fjor. Endringen skyldes økte

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

rapport 4. kvartal 2008

rapport 4. kvartal 2008 rapport 4. kvartal 2008 innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap konsern... 6 Balanse konsern... 7 Endring i egenkapital konsern... 8 Kontantstrømanalyse konsern... 9 Noter konsern... 10 Resultatregnskap

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2012

Rapport for 3. kvartal 2012 Rapport for 3. kvartal 2012 Rapport for 3. kvartal 2012 Folkia-konsernet er et ledende finansieringkonsern i Norden og Baltikum for hverdagsnære finansielle tjenester. I 2011 har konsernets tjenester hovedsakelig

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 SSTTYYRREETTSS KKOOMMEENNTTAARR TTI IILL KKVVAARRTTAALLSSRREEGGNNSSKKAAPPEETT PPRR 3311...0033...22001100 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2015 Konsern Konsern Konsern 2014 1-2. kv 2014 1-2. kv 2015 (alle tall i hele tusen) Note 1-2. kv 2015 1-2. kv 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 15

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2012

Rapport for 2. kvartal 2012 Rapport for 2. kvartal 2012 Rapport for 2. kvartal 2012 Folkia-konsernet er et ledende finansieringkonsern i Norden og Baltikum for hverdagsnære finansielle tjenester. I 2011 har konsernets tjenester hovedsakelig

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal SpareBank 1 Kredittkort AS

Delårsrapport 2. kvartal SpareBank 1 Kredittkort AS Delårsrapport SpareBank 1 Kredittkort AS Styrets beretning SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper som i Årsrapporten for 2015, i samsvar med forenklet IFRS etter

Detaljer

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016 INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016 3. KVARTAL 2016 Om Instabank ASA Instabank ASA mottok tillatelse fra Finanstilsynet for oppstart av bankvirksomhet den 19. september 2016. Allerede den 23. september

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

BN Boligkreditt AS RAPPORT 4. KVARTAL 2011

BN Boligkreditt AS RAPPORT 4. KVARTAL 2011 BN Boligkreditt AS RAPPORT 4. KVARTAL 2011 Innhold Hovedtall 4. kvartal 2011...3 Nøkkeltall...4 Styrets beretning...5 Resultatregnskap...7 Balanse...8 Endring i egenkapital...9 Kontantstrømoppstilling...

Detaljer

BN Boligkreditt AS rapport 3. kvartal

BN Boligkreditt AS rapport 3. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 3. kvartal 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2012

Rapport for 1. kvartal 2012 Rapport for 1. kvartal 2012 Rapport for 1. kvartal 2012 Folkia-konsernet er et ledende finansieringkonsern i Norden og Baltikum for hverdagsnære finansielle tjenester. I 2011 har konsernets tjenester hovedsakelig

Detaljer

Kvartalsrapport per 31. mars 2001

Kvartalsrapport per 31. mars 2001 1. KVARTALSRAPPORT 2001 Konsernet Fokus Bank har per 31.03.01 et resultat av ordinær drift før skatt på 83,1 millioner kroner. Etter samme periode i 2000 var resultatet 132,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 3. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 3. KVARTAL 2006 REGNSKAPSPRINSIPPER Morbankens kvartalsregnskap er satt opp i samsvar med NGR. Konsernets kvartalsregnskap er satt opp i samsvar med

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2012

Rapport for 3. kvartal 2012 Rapport for 3. kvartal 2012 Rapport for 3. kvartal 2012 Folkia-konsernet er et ledende finansieringkonsern i Norden og Baltikum for hverdagsnære finansielle tjenester. I 2011 har konsernets tjenester hovedsakelig

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2013 Konsern Konsern Konsern 2. kv 2013 2. kv 2012 2012 1.-2. kv 2013 1.-2. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-2. kv 2013 1.-2. kv 2012 2012 Renteinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012 Kvartalsrapport (Beløp i tusen kr) Renteinntekter og lignende inntekter 63 803 59 753 199 498 158 700 225 502 Rentekostnader og lignende kostnader 48 548 49 615 155 737 135 723 193 902 Netto rente- og

Detaljer

Urevidert vedlegg til årsregnskap 2004

Urevidert vedlegg til årsregnskap 2004 WILSON ASA Urevidert IFRS informasjon EU har vedtatt at børsnoterte selskaper innenfor EU området må avlegge konsernregnskapene i henhold til IFRS. Denne endringen påvirker også norske børsnoterte selskaper

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2013 Konsern Konsern 4. kv 2013 4. kv 2012 1.-4. kv 2013 1.-4. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-4. kv 2013 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 13

Detaljer

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016 INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016 3. KVARTAL 2016 Om Instabank ASA Instabank ASA mottok tillatelse fra Finanstilsynet for oppstart av bankvirksomhet den 19. september 2016. Allerede den 23. september

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002 Bankia Bank ASA Resultat før tap og skatt på 1,0 mill kroner mot -0,1 mill kroner forrige kvartal Fortsatt høy vekst med i underkant av 10 000 nye kortkunder i kvartalet.

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt og Landkreditt konsern 1. halvår 2007

Delårsrapport Landkreditt og Landkreditt konsern 1. halvår 2007 Delårsrapport Landkreditt og Landkreditt konsern 1. halvår 27 Delårsrapport pr 3. juni 27 Generelt Regnskapsrapporteringen både for morselskap og konsern er i 27 lagt opp etter IFRS, med sammenlignbare

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal

Delårsrapport 1. kvartal Delårsrapport 1. kvartal 2013 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2013 Innledning Utlån til kunder er blitt redusert med 40 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder er per 31.3 på 1.584

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2013

Rapport for 1. kvartal 2013 Rapport for 1. kvartal 2013 Rapport for 1. kvartal 2013 Folkia-konsernet er et ledende finansieringkonsern i Norden og Baltikum for hverdagsnære finansielle tjenester. I 2013 har konsernets tjenester hovedsakelig

Detaljer

Næringsoppgave 4 for banker, finansieringsforetak mv. 2016

Næringsoppgave 4 for banker, finansieringsforetak mv. 2016 Næringsoppgave 4 for banker, finansieringsforetak mv. Se i rettledningen (RF-1174) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til skattemeldingen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra Til Navn Organisasjonsnummer

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 122 MNOK

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.168 2.065 6.955 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2017

Delårsrapport 1. kvartal 2017 Styrets beretning SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper som i Årsrapporten for 2016, i samsvar med forenklet IFRS etter regnskapsloven 3-9, og IAS 34 er benyttet.

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 3. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 52 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Delårsrapport - 1.halvår 2016

Delårsrapport - 1.halvår 2016 Delårsrapport - 1.halvår 2016 Alle foto: Stocksy Delårsrapport 2016 Resultatregnskap 2. kvartal Alle beløp i NOK 1.000 Noter 2016 2015 2016 2015 2015 Renteinntekter 121.162 91.492 234.140 174.251 379.022

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

1. KVARTALSRAPPORT 2003

1. KVARTALSRAPPORT 2003 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 98,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 132,6 millioner kroner.

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern

BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern 2012 1. kv 2012 1. kv 2013 (alle tall i hele tusen) Note 1. kv 2013 1. kv 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 228 57 29 Renter

Detaljer

Morbank 1. halvår 1. halvår Året 2. kvartal 2. kvartal

Morbank 1. halvår 1. halvår Året 2. kvartal 2. kvartal LCR LCR Morbank 2. kvartal 2. kvartal 2017 2016 Renteinntekter 102.514 91.798 191.542 51.884 46.322 Rentekostnader 23.295 19.809 42.762 11.817 10.566 Netto renteinntekter 79.219 71.988 148.780 40.067 35.756

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer