- VOLD I NÆRE RELASJONER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "- VOLD I NÆRE RELASJONER"

Transkript

1 Klepp kommune HELSE, SOSIAL OG OMSORG Postboks Kleppe Tlf Org.nr.: Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/ /12 F74 HSO/HSO/FK - VOLD I NÆRE RELASJONER PLAN FOR HANDLING Godkjent i kommunestyret Planen rulleres innen 2015 e-post: -

2 Innholdsfortegnelse Sammendrag Kap 1 Innledning og bakgrunn 1.1 Nasjonale føringer 1.2 Lokale føringer Kap 2 Vold i nære relasjoner begrep og forekomst 2.1 Begrepsavklaring 2.2 Forekomst Kap 3 Mål og tiltak 3.1 Vold i nære relasjoner skal synliggjøres som lokalt folkehelseproblem 3.2 Vold i nære relasjoner skal forebygges gjennom kunnskap og holdningsendring 3.3 Ofre for vold i nære relasjoner skal sikres nødvendig hjelp og beskyttelse 3.4 Voldsutøvere skal få nødvendig hjelp og behandling Kap 4 Oversikt over tiltak og ansvar

3 Sammendrag Planen er bygd opp over fire kapitler. Det innledes med bakgrunn for planarbeidet, begrepsavklaring og forekomst. I kapittel 3 er det formulert fire hovedmål: Vold i nære relasjoner skal synliggjøres som lokalt folkehelseproblem Vold i nære relasjoner skal forebygges gjennom kunnskap og holdningsendring Ofre for vold i nære relasjoner skal sikres nødvendig hjelp og beskyttelse Voldsutøvere skal få nødvendig hjelp og behandling Det kommer forslag om 14 tiltak for å nå disse målene. De fleste av disse tiltakene kan gjennomføres innenfor eksisterende økonomiske ramme. I kapittel 4 er det en skjematisk oversikt over tiltak, tid, kostnad og ansvar. Kap 1 Innledning og bakgrunn I 2007 ble det etter oppfordring fra kommunestyret og med utgangspunkt i NOU 2003:31 Retten til et liv uten vold, lagt fram en sak om vold i nære relasjoner (kommunestyre sak 38/07). Med utgangspunkt i bl.a. en kartlegging i kommunen, ble det vedtatt en handlingsplan med kortsiktige tiltak. Denne planen er i liten grad blitt fulgt opp. Justis og politidepartementet har i samarbeid med helse- og omsorgsdepartementet, arbeidsog inkluderingdepartementet, barne- og likestillingsdepartementet og kunnskapsdepartement utarbeidet Handlingsplan mot vold i nære relasjoner Vendepunkt. I forordet legges det vekt på at vold er en kriminell handling som ikke kan aksepteres, heller ikke den som foregår i det private rom. Det er et offentlig ansvar å bidra til å forebygge vold, hindre vold, reagere raskere og rehabilitere bedre. Det kan da bli et tryggere og mer rettferdig samfunn for alle grupper av befolkningen. Vold i nære relasjoner rammer hardt og har alvorlige følger for de som opplever det. Volden kan deles opp i minst en tredelt krenkelse. Den fysiske og psykiske volden kan være rå og brutal. Det er et tillitsbrudd, for den utøves av et menneske som en i utgangspunktet har et nært forhold til. I tillegg foregår det ofte på det stedet der en skal føle seg trygg i eget hjem. Desto større blir derfor overgrepet mot den som blir utsatt. Omfanget av volden kan variere fra enkelthendelser til langvarig og omfattende mishandling, med døden som følge i ytterste konsekvens. Etter hvert har en fått mye kunnskap om skadevirkningene barn får av å oppleve vold i hjemmet. Norge har sluttet seg til FNs barnekonvensjon og forpliktet seg til å beskytte barn mot alle former for vold og dette arbeidet skal ha høy prioritet.

4 Som samfunn og som medmennesker, har alle ansvar for å handle. Vi må erkjenne at vold i nære relasjoner er et omfattende samfunnsproblem, både ut fra et kriminalitets-, helse-, likestillings- og oppvekstperspektiv. Gjennom ovenfornevnte og siterte handlingsplan Vendepunkt, har regjeringen fremmet flere tiltak som er gjennomført i perioden Kommunene er i brev av , undertegnet av 5 statsråder oppfordret til å lage lokale handlingsplaner for å forebygge vold i nære relasjoner. Rådmannen har bedt en arbeidsgruppe om å lage en handlingsplan innen dagens ressurser. Ved behov for ekstra ressurser skulle det presiseres særskilt. Sammensetning plangruppe: Janne Hove Bjørnøy, avdelingsleder helse- og sosialavdeling/leder Ester Vestly Pettersen, saksbehandler barnevern og leder konsultasjonsteamet Ulf Ludvigsen, fritidssjef, SLT koordinator Bjørg Torill Gusevik, rådgiver PPT Frøydis Kristiansen, rådgiver HSO/sekretær Planprosess. Plangruppa startet arbeidet i slutten av september Det ble søkt råd hos Inge Nordhaug fra RVTS (Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging). Han deltok også på tverrfaglig og tverretatlig midtsamling i januar I tillegg til god representasjon fra kommununale etater, var rådmannen, NAV, politiet og Den Norske Kirke representert på samlingen. Samlingen ble avholdt for å forankre planen i etatene og for å få innspill til handlingsplanen. Samlingen var også et tiltak for å bygge opp kompetanse om vold og overgrep. Forslag til handlingsplan leveres til rådmannens ledergruppe som vurderer høring og videre saksgang. Handlingsplanen bygger på kartlagt situasjon i Klepp gjennomført ifbm planarbeidet i 2007 og nye innspill på den tverrfaglige samlingen i januar Nasjonale føringer Staten har gjennom flere dokumenter satt fokus på vold i nære relasjoner og lagt føringer for forebygging og håndtering av dette. Vendepunkt Handlingsplan mot vold i nære relasjoner ( ) Strategi mot seksuelle og fysiske overgrep mot barn ( ) Handlingsplan mot tvangsekteskap ( ) Regjeringens handlingsplan mot kjønnslemlestelse ( ) Opptrappingsplan for rusfeltet ( ) Opptrappingsplan for psykisk helse ( )

5 All bruk av vold strider mot norsk lov. Norge har gjennom internasjonale konvensjoner forpliktet seg til å arbeide for kvinner og barns rett til et liv uten frykt for vold. 1.2 Lokale føringer I Kommuneplan er blant annet folkehelse og samfunnstrygghet grunnleggende elementer. Kommunen sin visjon: Barna vår framtid Kommunen sitt verdigrunnlag Romslig og robust Aktiv og trygg Bruk og bærekraft Klepp kommune har godkjenning som Trygt lokalsamfunn. Et Trygt lokalsamfunn satser målrettet for bl.a. å redusere kriminalitet og skape gode oppvekstvilkår for barn og unge. Eit trygt lokalsamfunn har nulltoleranse for vald. Vald i nære relasjonar er meir utbreidd enn vi liker å tru, også i vår kommune. Kvinner og barn blir oftest ramma. Det er all grunn til å vera sæleg merksame på familier kor det føregår vald. Dei som er utsette for vald, må oppdagast tidleg og få rett og rask hjelp (Kommuneplan s. 13). I kommunen er det flere planer og arbeidsmetoder som har betydning for holdninger og handlinger i ulike forhold som er aktulle i forbindelse med vold i nære relasjoner. En må vurdere om tema vold i nære relasjoner skal ha et større fokus i rullering av disse planene. Kap 2 Vold i nære relasjoner begrep og forekomst I NOU 2003:31 Retten til et liv uten vold, er det gjort en større utredning om menns vold mot kvinner i nære relasjoner samt barn som offer både for direkte vold, og som tilskuer til vold. Kvinner kan også være voldsutøvere. Fokus har vært rettet mot tilfeller hvor voldshandlingene inngår i et mønster som preger parforhold. Når det gjelder barn, er det primært rettet fokus på de lidelser barn opplever som følge av å eksponeres for den volden mor utsettes for. Det blir antatt at langtidsskadevirkningene på barn er minst like store når de er tilskuere, som når de selv er direkte voldsoffer. Barn, funksjonshemmede barn, gravide, unge kvinner, innvandrerkvinner, funksjonshemmede kvinner, eldre kvinner og kvinner med erfaringer med rus og prostitusjon er av ulike årsaker særlig sårbare grupper.

6 Omfanget av vold og omsorgssvikt i nære relasjoner er i dag så omfattande at WHO definerer dette som et folkehelseproblem. Å vokse opp med vold, som vitne til vold eller å leve med vold som voksen, gir alvorlige helsemessige konsekvenser for den enkelte. Det er i senere år påvist en direkte sammenheng mellom voldseksponering og hukommelsesog konsentrasjonsferdigheter som er nødvendig for læring. Forskning viser også sammenheng mellom vold i oppvekstmiljø, psykiske sykdommer og fysiske symptomer / sykdommer. 2.1 Begrepsavklaring Bruk av ord og begreper er viktig for holdninger til vold som tema og ansvarliggjøring av voldsutøver. I forbindelse med statlig innsats mot vold i hjemmet og i familien ble begrepet Vold i nære relasjoner tatt i bruk. En fant at begrep som Familievold eller Vold i hjemmet var for avgrenset og dermed kunne ekskludere deler av målgruppa. Vold i nære relasjoner er derfor blitt et standardisert begrep der overgriper og offer er knyttet til hverandre gjennom nære familiebånd eller på annen måte betyr mye for hverandre. Vold defineres forskjellig innen ulike profesjoner og fagtradisjoner. Dette kan gjøre det vanskelig å sammenligne resultater av ulike undersøkelser om forekomst. Eksempler på definisjon: Ethvert tilfelle av truende oppførsel, vold eller mishandling (psykologisk, fysisk, seksuell, finansiell eller følelsmessig) mellom voksne mennesker som er eller har vært i nære relasjoner eller familie, uavhengig av kjønn eller seksuell legning. (Abrahams 2007) Vold er enhver handling rettet mot en annen person, som gjennom at denne handlingen skader, smerter, skremmer, eller krenke, får denne personen til å gjøre noe mot sin vilje eller avslutte å gjøre noe den vil (Grøndahl 2007) Ulike typer vold (Per Isdal): fysisk vold (eks. slag, spark, bitt, kvelertak, holding, vri armen, ørefik) psykisk vold (eks. trusler, trakassering, kontrollerende atferd eller sjalusi) materiell vold (eks. knuse eller kaste ting, slå i vegg/dør) seksuell vold (seksuell trakassering, voldtekt, incest) latent vold (eks. få noen til å gå på nåler, være på vakt, vente på volden) 2.2 Forekomst Det er i Norge ikke gjort undersøkelser som kan gi et eksakt bilde av forekomst og registreringer som er gjort, har mange usikkerhetsmomenter. Det er likevel opplysninger som gir grunn til å tro at i alle fall norske kvinner årlig blir utsatt for vold eller trusler (NOU 2003:31 s. 42). I tillegg vil det da være barn som utsettes for direkte og indirekte vold.

7 Etter en grov omregning etter folketallet, vil det si mellom 60 og 70 kvinner i Klepp. Ikke alle menn som utøver vold mot sin partner utøver direkte vold mot barn, men mange gjør det. I noen tilfeller er voldsdutøveren en kvinne. Det vi vet om dette til nå, er at omfanget er noe mindre og volden ikke så grov. Den eneste landsomfattende undersøkelsen gjort om vold i parforhold, viser at etter fylte 15 år har hver fjerde kvinne og hver femte mann opplevd at partner minst en gang har anvendt fysisk makt i parforholdet. For de alvorlige formene for maktbruk som å ta kvelertak på, bruke våpen, og banke hodet mot gjenstand, vegg eller gulv ; så har 10 % av kvinnene og litt over 2 % av mennene opplevd at partner har brukt minst en av disse formene for makt (Haaland et al., 2005). I Norge regner en med at ca barn opplever og lever med vold i nære relasjoner. (Marianne Wellen, Røde Kors publikasjon nr 3/2006) I en norsk undersøkelse svarte 4 % av kvinnene at de hadde opplevd vold og trusler i forbindelse med svangerskap (NIBR 2005). NOVA gjennomførte i 2007 en undersøkelse blant 7033 avgangselever i videregående skole med resultat: 2% hadde opplevd høyfrekvent vold fra begge foreldrene 8% hadde opplevd høyfrekvent vold fra en av foreldrene. 7% hadde opplevd fysisk vold fra begge foreldrene 25% hadde opplevd fysisk vold fra en av foreldrene 10% hadde sett eller hørt minst en av foreldrene bli utsett for fysisk vold gjennom oppveksten 6% hadde sett eller hørt minst en av foreldrene bli utsett for grov fysisk vold gjennom oppveksten 2% hadde opplevd å være vitne til grov partnervold mot mor. Det er ingen grunn til å tro at disse tallene skiller seg vesentleg fra sistuasjonen i vår kommune. I Klepp bor det i dag nærarer 6000 personer mellom 0 og 19 år. Tallene frå NOVA undersøkelsen indikerer at tall på barn og unge i Klepp som er vitne til, eller blir utsatt for vold i nære relasjonar er langt høyere enn det hjelpeapparatet greier å fange opp. Det samme gjelder tallet på voksne som blir utsatt for vold i nære relasjoner. Når det gjelder Jæren, viser politistatistikken at 30 % av totalt 202 voldssaker på Jæren i 2010 gjaldt vold i nære relasjoner. Familievold blir prioritert av politiet, men en må regne med store mørketall (Jærbladet ). Av nye saker som ble meldt til barnevernet i Klepp i 2010, var det 29 saker som konkret var knyttet til vold. I Ungdomsundersøkelsen i 2010 ble det blant annet stilt spørsmål om generell opplevd vold. Utdrag av resultat: Har du de siste 12 måneder blitt utsatt for noe av dette?

8 SVARALTERNATIVER: 2-5 GANGER OG 6 GANGER ELLER MER ROGALAND (15 kommuner) KLEPP Jeg har blitt utsatt for trusler om vold 5,7 % 8 % Jeg har blitt slått uten å få synlige merker 12 % 15 % Jeg har fått sår eller skader på grunn av vold uten at jeg trengte legebehandling Jeg har blitt skadet så sterkt at det krevde legebehandling 6,1 % 6,6 % 5,1 % 2,5 % Skal en nå mål om å skape trygge oppvekstkår for barn og unge, må det innebære at kommunen øker fokus og innsats på dette området for å bryte mønstre som kan bli kopiert til nye generasjoner. Kap 3 Mål og tiltak Hovedmål Vold i nære relasjoner skal synliggjøres som lokalt folkehelseproblem Vold i nære relasjoner skal forebygges gjennom kunnskap og holdningsendring Ofre for vold i nære relasjoner skal sikres nødvendig hjelp og beskyttelse Voldsutøvere skal få nødvendig hjelp og behandling 3.1 Vold i nære relasjoner skal synliggjøres som lokalt folkehelseproblem Tiltak 1 Bruk av media Bruke for eksempel Jærbladet og Klepp kommune sin internettside. Kampanje Bruke Trygge lokalsamfunn som arena for å ta vold i nære relasjoner som tema. Tid: Årlig Ansvar: Rådmannen Kostnad: Ingen

9 Tiltak 2 Vold i nære relasjoner skal være med i den årlige rapportering om Trygge lokalsamfunn. Tid: Årlig Ansvar: Folkehelsekoordinator Kostnad: Ingen Tiltak 3 Årsrapporten for Klepp kommune skal inneholde emnet om status for arbeidet mot vold i nære relasjoner. Tid: Årlig Ansvar: Kommunalsjefene Kostnad: Ingen Tiltak 4 Vold i nære relasjoner skal være med som tema i aktuelle kommunale planer. Tid: Ved rullering av planer og evt. nye planer Ansvar: Kommunalsjefene Konstnad: Ingen 3.2 Vold i nære relasjoner skal forebygges gjennom kunnskap og holdningsendring Tiltak 5 Vold i nære relasjoner skal være tatt opp som tema ii skolene og barnehagene årlig. Stikkord: kjennskap til forebygging (primærforebygging, grensesetting) kjennskap til hva som gir grunnlag for bekymring kjennskap til varsling og hvem som kan hjelpe samtalekompetanse kjennskap til anerkjente metoder som brukes i Klepp kommune samhandlingsarena avklart forhold til taushetsplikt kjennskap til andre kulturer sikre at tema blir tatt opp for flyktningene på språkstasjonen

10 Ansvar: Kommunalsjef skole og barnehage og følgende Styrer i den enkelte barnehage Rektor på den enkelte skole Leder PPT Kommunalsjef helse, sosial og omsorg og følgende: Seksjonsleder helsestasjon Seksjonsleder barnevern Seksjonsleder sosiale tjenester Seksjonsleder legevakt og kommuneoverlege Seksjonsleder rehabilitering Seksjonsleder psykisk helsetjeneste Seksjonsledere i omsorgstjenstene Kommunalsjef LU og Fritidssjef/SLT koordinator Kostnad: Prioritering innen eksisterende opplæringsbudsjett. Bruke familievernkontoret, RVTS og kommunalt ansatte med relevant kompetanse. Vikarutgifter der det er nødvendig å leie inn vikar. Tiltak 6 Vold i nære relasjoner skal årlig være tema i foreldresamarbeidet Tid: Årlig Ansvar: Rektor og barnehagestyrer Kostnad: Ingen 3.3 Ofre for vold i nære relasjoner skal sikres nødvendig hjelp og beskyttelse Tiltak 7 Innbyggere og ansatte skal ha tilgjengelig oversikt over hjelpetilbud og behandling. Samlet skriftlig oversikt over eksterne og interne tilbud. Lage oversikt over informasjonsmateriell. Søkeord og lenker på internett. Distribusjon til aktuelle tjensteytere Utarbeide brosjyre om emnet med konseptoversettelse til de mest aktuelle språkene Tid:

11 Ansvar: Konsultasjonsteamet. Kostnad: Kostnader ca. kr Tiltak 8 Utarbeide skriftlig prosedyre eller rutine for å melde saker til konsultasjonsteam, bekymringsmelding til barnevern og for melderutiner til politiet. Tid: 2012/2013 Ansvar: Kommunalsjefene i egne etater. Kostnad: Ingen Tiltak 9 Barn og unge skal ha god kunnskap om vold og overgrep og hvor de eventuelt kan søke hjelp eller melde fra dersom de opplever eller får kjennskap til vold og overgrep. Barnehager og skoler finner selv ut hvordan dette skal ivaretas i sine årsplaner. Tid: Årlig Ansvar: Styrer i den enkelte barnehage Rektor på den enkelte skole Kostnad: Gjennomføres innenfor den økonomiske rammen. Tiltak 10 Barn og ungdom som har vært utsatt for vold i nære relasjoner skal få rett hjelp til rett tid. Sikre at ansatte: har kjennskap til varslingsplikt og nulltoleranse for vold har prosedyre eller rutine for melding til konsultasjonsteam, bekymringsmelding til barnevern og for melderutiner til politiet kjenner til tiltak mot kjønnslemlestelse og tvangsgifte (jf nasjonale retningslinjer) har fokus på informasjonsoverføring ifbm overganger fra barnehage skole osv. Tid: 2012 og kontinuerlig Ansvar: Kommunalsjef skole og barnehage og følgende Styrer i den enkelte barnehage Rektor på den enkelte skole Leder PPT Kommunalsjef helse, sosial og omsorg og følgende:

12 Seksjonsleder helsestasjon Seksjonsleder barnevern Seksjonsleder sosiale tjenester Seksjonsleder legevakt og kommuneoverlege Seksjonsleder psykisk helsetjeneste Seksjonsledere i omsorgstjenstene Kommunalsjef LU og Fritidssjef/SLT koordinator Kostnad: Gjennomføres innenfor den økonomiske rammen. Tiltak 11 Voldsutsatte voksne skal få rett hjelp til rett tid. Bruk av akutt tilbud internt og eksternt. Bruk av aktuelle oppfølgingstilbud internt og eksternt (for eksempel veiledning, bolig, arbeid) Ansvar: Ansatte som kommer i kontakt med voldsoffer. Tid: Kontinuerelig Kostnad: Innenfor økonomisk ramme. Tiltak 12 Etablere en ressursgruppe med hovedansvar i omsorgstjenestene som ivaretar eldre og omsorgstrengende sine behov ifht vold og overgrep. Ansvar: Avdelingsleder omsorg Tid: 2012 Kostnad: Innenfor økonomisk ramme Tiltak 13 Behandling av voldsutøvere. Vurdere kjøp av sinnemestringskurs i forbindelse med handlingsplan- og budsjettarbeid. Ansvar: Rådmannen Tid: 2012 Kostnad: ca. kr

13 Tiltak 14 Gjennomføre evaluering av planen. Ansvar: Trygge lokalsamfunn koordinator /Folkehelsekoordinator, koordinator ungdom, koordinator barn og leder konsultasjonsteam Tid: Årlig Kostnad: Innenfor økonomisk ramme Kap 4 Oversikt over tiltak og ansvar Tiltak Tid Kostnad Ansvar 1. Bruk av media Jærbladet - Årlig - Rådmannen Kampanje Trygge lokalsamfunn. 2. Vold i nære relasjoner skal være Årlig - Folkehelsekoordinator med i den årlige rapportering Trygge lokalsamfunn. 3. Årsrapporten for Klepp Årlig - Kommunalsjefene kommune skal inneholde emne om status for arbeidet mot vold i nære relasjoner. 4. Vold i nære relasjoner skal være med som tema i aktuelle kommunale planer. Rullering Nye - Kommunalsjefene 5. Vold i nære relasjoner skal være tema i etatene/arbeidsplassene sine opplæringsplaner og skolebarnehage sine årshjul. 6. Vold i nære relasjoner tas opp som tema i forbindelse med foreldremøte. 7. Innbyggere og ansatte skal ha tilgjenglig oversikt over hjelpetilbud og behandling. Årlig - Vikarutgifter Kommunalsjefene og leder for ulike arena: Barnehagestyrer Rektor Leder PPT Seksjonsleder: * helsestasjon * barnevern * psyk. helsetj. * legevakt * rehabilitering * sosiale tjenester * omsorgstjenester Kommuneoverlege Fritidssjef/SLT- Koordinator Årlig - Rektor Barnehagestyrer 2012 / 2015 Kostnader Ca. kr Konsultasjonsteamet

14 8. Utarbeide skriftlig prosedyre eller rutine for å melde saker til konsultasjonsteam, bekymringsmelding til barnevern og for melderutiner til politiet. 9. Barn og unge skal ha god kunnskap om vold og overgrep og hvor de eventuelt kan søke hjelp eller melde fra dersom de opplever eller får kjennskap til vold og overgrep 10. Barn og ungdom som er utsatt for vold i nære relasjoner skal få rett hjelp til rett tid 11. Voldsutsatte voksne skal få rett hjelp til rett tid 12. Etablere ressursgruppe med hovedansvar i omsorgstjenestene som ivaretar eldre og omsorgstrengende sine behov ifht vold og overgrep. 13. Behandling av voldsutøvere 2012 / Kommunalsjefene i egne etater Årlig - Barnehagestyrer Rektor 2012 og kontinuerlig 2012 og kontinuerlig - Barnehagestyrer Rektor Leder PPT Fritidssjef/SLTkoordinator Seksjonesleder: * helsestasjon * barnevern * psyk. helsetjenester * legevakt * sosiale tjenester - Ansatte som kommer i kontakt med voldsoffer Avdelingsleder omsorg 2013 Vurdere kjøp av sinnemestringskurs 14. Gjennomføre evaluering av oppfølging av planen For 2012 og årlig Rådmannen kr Trygge lokalsamfunnskoordinator /Folkehelse -kooordinator, koordinator barn, koordinator ungdom og leder konsultasjonsteam

Handlingsplan mot vald i nære relasjonar. Godkjent av kommunstyret

Handlingsplan mot vald i nære relasjonar. Godkjent av kommunstyret Handlingsplan mot vald i nære relasjonar 2016 2019 Godkjent av kommunstyret 14.11.2016 INNHALD Innhald Føremål s 3 Definisjon s 3 Ulike typar vald s 3 Verknader av vald s 3 Omfang av vald s 3 Førebygga

Detaljer

Kommunale handlingsplanar mot vald i nære relasjonar Venke Johansen og Inge Nordhaug

Kommunale handlingsplanar mot vald i nære relasjonar Venke Johansen og Inge Nordhaug Kommunale handlingsplanar mot vald i nære relasjonar Venke Johansen og Inge Nordhaug Denne presentasjonen ligg på vår nettside: www.rvts.no/vest Kvifor laga ein handlingsplan mot vald i nære relasjonar?

Detaljer

Vold i nære relasjoner koordinering av innsatsen. Line Nersnæs og Anne Brita Normann Politiavdelingen 17. oktober 2012

Vold i nære relasjoner koordinering av innsatsen. Line Nersnæs og Anne Brita Normann Politiavdelingen 17. oktober 2012 Vold i nære relasjoner koordinering av innsatsen Line Nersnæs og Anne Brita Normann Politiavdelingen 17. oktober 2012 En stadig bredere, sentral satsing mot vold i nære relasjoner Regjeringens handlingsplaner:

Detaljer

Vold i nære relasjoner

Vold i nære relasjoner Vold i nære relasjoner Line Nersnæs 29. oktober 2013 Innhold Satsing sentralt Hvor omfattende er volden? Meld. St. 15 (2012-2013) Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner «Det handler om å

Detaljer

I forbindelse med Reforms film «Rettssalen»: Hvor mange menn blir årlig utsatt for alvorlig vold av sin partner?

I forbindelse med Reforms film «Rettssalen»: Hvor mange menn blir årlig utsatt for alvorlig vold av sin partner? Notat om tallgrunnlaget for filmen Rettssalen, februar 2016 Ole Bredesen Nordfjell seniorrådgiver I forbindelse med Reforms film «Rettssalen»: Hvor mange menn blir årlig utsatt for alvorlig vold av sin

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER FOR ARENDAL KOMMUNE

HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER FOR ARENDAL KOMMUNE HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER FOR ARENDAL KOMMUNE HVA ER VOLD? Som vold regnes fysisk vold, psykisk vold, seksuell vold, materiell vold, latent vold og kontrollerende adferd. Vold i nære relasjoner

Detaljer

HVEM SKAL SE MEG? Vold og seksuelle overgrep mot barn og unge. Sjumilsstegkonferansen 2015. Psykolog Dagfinn Sørensen

HVEM SKAL SE MEG? Vold og seksuelle overgrep mot barn og unge. Sjumilsstegkonferansen 2015. Psykolog Dagfinn Sørensen HVEM SKAL SE MEG? Vold og seksuelle overgrep mot barn og unge Sjumilsstegkonferansen 2015 Psykolog Dagfinn Sørensen Regionalt ressurssenter om vold og traumatisk stress - Nord Rus- og psykisk helseklinikk

Detaljer

STFIR 31.08.2011 Holdninger og tiltak mot vold i nære relasjoner. spesialfelt relasjonsvold

STFIR 31.08.2011 Holdninger og tiltak mot vold i nære relasjoner. spesialfelt relasjonsvold STFIR 31.08.2011 Holdninger og tiltak mot vold i nære relasjoner gerd-ingrid.olsen@trondheim.kommune.no samfunnsviter, voldskoordinator hanne.haugen@politiet.no klinisk sosionom, master familieterapi spesialfelt

Detaljer

25. november 10. desember 2015 Internasjonal kampanje mot menns vold mot kvinner

25. november 10. desember 2015 Internasjonal kampanje mot menns vold mot kvinner 25. november 10. desember 2015 Internasjonal kampanje mot menns vold mot kvinner Vold stenger dører Kvinner som utsettes for vold blir svært ofte hindret fra aktiv deltakelse i samfunnet. Vi krever et

Detaljer

Høstkonferanse 1. og 2. oktober 2013

Høstkonferanse 1. og 2. oktober 2013 Høstkonferanse 1. og 2. oktober 2013 TIL BARN OG UNGES BESTE Tema: God oppvekst god folkehelse Røros Hotell Handlingsplan mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet

Detaljer

BARNEVERNVAKTEN. KOMITE FOR HELSE OG SOSIALKOMITE 16.10.2013. 16 oktober 2013

BARNEVERNVAKTEN. KOMITE FOR HELSE OG SOSIALKOMITE 16.10.2013. 16 oktober 2013 BARNEVERNVAKTEN. KOMITE FOR HELSE OG SOSIALKOMITE 16.10.2013 1 16 oktober 2013 ÅPNINGSTIDER Hverdager: 08.00 02.00 Helg: 17.00 02.00 Helligdager: 17.00 02.00 Kveldsvakter har bakvakt når kontoret er ubetjent.

Detaljer

Samtale med barn om vold og seksuelle overgrep

Samtale med barn om vold og seksuelle overgrep Samtale med barn om vold og seksuelle overgrep Fylkesmannen i Østfold i samarbeid med Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging Sarpsborg, 20.11.2015 Bakgrunn for dagen

Detaljer

KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad For kvinner, menn og deres barn. også for.

KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad For kvinner, menn og deres barn. også for. KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad For kvinner, menn og deres barn også for menn Er du utrygg i ditt eget hjem? Får du høre at du ikke er noe verdt?

Detaljer

Alle som lever med vold skal sikres nødvendig hjelp og beskyttelse

Alle som lever med vold skal sikres nødvendig hjelp og beskyttelse 2017-2019 Alle som lever med vold skal sikres nødvendig hjelp og beskyttelse 1 Innhold 1 INNHOLD 1 2 INNLEDNING 2 2.1 Målet og arbeidet med handlingsplanen 2 2.2 Hensikten med handlingsplanen 2 2.3 Begrepet

Detaljer

VOLD MOT ELDRE. Psykolog Helene Skancke

VOLD MOT ELDRE. Psykolog Helene Skancke VOLD MOT ELDRE Psykolog Helene Skancke Vold kan ramme alle Barn - Eldre Kvinne - Mann Familie - Ukjent Hva er vold? Vold er enhver handling rettet mot en annen person som ved at denne handlingen skader,

Detaljer

Planprogram. Oppvekstplan

Planprogram. Oppvekstplan Planprogram Oppvekstplan 2017-2029 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Formål 3. Føringer for planarbeidet 4. Organisering av planarbeidet 5. Planprosess og medvirkning 6. Framdrift 7. Visjon 8. Fokusområder

Detaljer

Vold i svangerskapet

Vold i svangerskapet Vold i svangerskapet Marianne Ryeng, psykolog og Gro Morken Nilssen, psykologspesialist Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging Rus- og spesialpsykiatrisk klinikk, UNN

Detaljer

- du ser det ikke før du tror det.

- du ser det ikke før du tror det. - du ser det ikke før du tror det. Hvordan lage gode beredskapsplaner mot vold og seksuelle overgrep i barnehager, skoler og helsestasjoner. Workshop for ansatte i barnehager, skoler og helsestasjoner.

Detaljer

Handlingsplan mot «Vald i nære relasjonar»

Handlingsplan mot «Vald i nære relasjonar» Hå kommune Handlingsplan mot «Vald i nære relasjonar» Hå kommune (Mars 2014) 1. Bakgrunn og formål med planen. Vald i nære relasjonar har mange uttrykk og omfattar fysiske, psykiske, seksuelle og materielle

Detaljer

Nasjonal konferanse om forebygging av vold i nære relasjoner

Nasjonal konferanse om forebygging av vold i nære relasjoner Justis- og beredskapsdepartementet Nasjonal konferanse om forebygging av vold i nære relasjoner Statssekretær Anette Carnarius Elseth Oslo 24. oktober 2017 Omfang Alvorlig partnervold: (NKVTS 2014) 8,2

Detaljer

Mannfolk mot vold. Hvitt Bånd Norge

Mannfolk mot vold. Hvitt Bånd Norge Mannfolk mot vold Hvitt Bånd Norge Ekte mannfolk sier nei til vold mot kvinner! Hvitt Bånd Norge er menn i alle aldre som har én ting til felles: Vi engasjerer oss mot menns vold mot kvinner. Vi ønsker

Detaljer

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner Handlingsplan mot vold i nære relasjoner Status på arbeidet Orientering for Bystyrekomitè for - Helse- sosial og omsorg, og - Oppvekst 6.2.2018 07.02.2018 Relevante statlig og kommunale styringsdokumenter

Detaljer

KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad

KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad Er du utrygg i hjemmet ditt? Får du høre at du ikke er noe verdt? Blir du truet eller slått? Er du blitt seksuelt

Detaljer

Handlingsplanfor politirådet i Molde

Handlingsplanfor politirådet i Molde k R SEG Handlingsplanfor politirådet i Molde Vedtatt i Molde kommunestyre 12.11.2015 emolde KOMMUNE BAKGRUNN: Ordningen med politiråd ble innført høsten 2006. Politiet er gjennom instruks fra Politidirektoratet

Detaljer

- et forsøksprosjekt i fire kommuner. Ole K Hjemdal

- et forsøksprosjekt i fire kommuner. Ole K Hjemdal Screening av gravide - et forsøksprosjekt i fire kommuner Ole K Hjemdal Nasjonale retningslinjer for svangerskapsomsorgen: Vi anbefaler foreløpig ikke jordmor eller lege å bruke screeningverktøy for å

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING Aurskog-Høland kommune TID: 01.12.2014 kl. 18:00 STED: VESTSTUA MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63852517. Varamedlemmer

Detaljer

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner Handlingsplan mot vold i nære relasjoner Status på arbeidet Orientering for Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 1.2.2018 01.02.2018 Relevante statlig og kommunale styringsdokumenter I økonomiplan

Detaljer

Meldeplikt til barnevernet og forholdet til taushetsplikten. Malin Bruun rådgiver, oppvekst- og utdanningsavdelinga

Meldeplikt til barnevernet og forholdet til taushetsplikten. Malin Bruun rådgiver, oppvekst- og utdanningsavdelinga Meldeplikt til barnevernet og forholdet til taushetsplikten Malin Bruun rådgiver, oppvekst- og utdanningsavdelinga «jeg tenker nok du skjønner det sjøl» - Christoffer Gjerstad Kihle (8) Barnevernet skal

Detaljer

1. Nome kommune følger opp punktene i Tiltaksplanen for «Vold i nære relasjoner». Planen ble vedtatt i Midt-Telemark rådet i sak 044/12.

1. Nome kommune følger opp punktene i Tiltaksplanen for «Vold i nære relasjoner». Planen ble vedtatt i Midt-Telemark rådet i sak 044/12. Handlingsplan for vold i nære relasjoner i Nome kommune Arkivsaknr: 13/1946 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 15/3969 K1-026, K2-F03 Ellen Moen Forvaltningsorgan: Dato Sak nr. Eldrerådet 01.06.2015

Detaljer

SLT HANDLINGSPLAN

SLT HANDLINGSPLAN SLT HANDLINGSPLAN 2017-2018 1. INNLEDNING SLT er en Samordningsmodell for Lokale, forebyggende Tiltak mot rus og kriminalitet. Kriminalitetsforebygging handler om å satse systematisk for å unngå kriminalitet

Detaljer

til helsestasjoner og barnehager KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager 1

til helsestasjoner og barnehager KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager 1 KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager 1 KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager Barn i Norge har hovedsakelig gode oppvekstsvilkår. De har omsorgsfulle

Detaljer

Til medlemmer av Lunner ungdomsråd MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen kl. 09:00 ca.

Til medlemmer av Lunner ungdomsråd MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen kl. 09:00 ca. Til medlemmer av Lunner ungdomsråd MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen 14.11.2016 kl. 09:00 ca.12:30 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen:

Detaljer

Hovedutfordringer/-satsingsområder

Hovedutfordringer/-satsingsområder Tema Hovedutfordringer / satsingsområder folkehelse Bakgrunnsdata - utvalg av utfordringene Eksempler på regionalt samarbeid - kunnskap Oversikt over regionale fora - kunnskap Hovedutfordringer/-satsingsområder

Detaljer

Planprogram Oppvekstplan

Planprogram Oppvekstplan Planprogram Oppvekstplan 2017-2029 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Formål 3. Føringer for planarbeidet 4. Organisering av planarbeidet 5. Planprosess og medvirkning 6. Framdrift 7. Visjon 8. Fokusområder

Detaljer

Evaluering av Handlingsplan - Vold i nære relasjoner

Evaluering av Handlingsplan - Vold i nære relasjoner Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.08.2013 32262/2013 2010/13990 144 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/27 Komitè for levekår 29.08.2013 13/121 Bystyret 12.09.2013 Evaluering

Detaljer

Godkjent av driftsstyret 3.6.2013. Handlingsplan mot mobbing

Godkjent av driftsstyret 3.6.2013. Handlingsplan mot mobbing Godkjent av driftsstyret 3.6.2013 Handlingsplan mot mobbing Skoleåret 2013-2017 Innledning Mål: Alle elever skal oppleve et trygt og godt klasse- og skolemiljø uten mobbing Elever som føler seg mobbet

Detaljer

E R D I - D N T. Retten til et liv uten vold. Krisesenter sekretariatet

E R D I - D N T. Retten til et liv uten vold. Krisesenter sekretariatet V R D - D O K U M N T Retten til et liv uten vold Krisesenter sekretariatet Visjon Alle som opplever vold i nære relasjoner skal få oppfylt sin rett til den hjelpen de har behov for. De skal møtes med

Detaljer

Ny modell for SLT-arbeid i Sørum kommune. Vedtatt i politiråd

Ny modell for SLT-arbeid i Sørum kommune. Vedtatt i politiråd Ny modell for SLT-arbeid i Sørum kommune Vedtatt i politiråd 12.03.15 Vedtatt i politirådsmøte 12. mars 2015 Mål Gjennom et forpliktende tverrfaglig forebyggende samarbeid skal SLT-arbeidet bidra til å

Detaljer

Likeverdige helse- og omsorgstjenester for innvandrerbefolkningen. Kirsten Mostad Pedersen, seniorrådgiver avd. for minoritetshelse og rehabilitering

Likeverdige helse- og omsorgstjenester for innvandrerbefolkningen. Kirsten Mostad Pedersen, seniorrådgiver avd. for minoritetshelse og rehabilitering Likeverdige helse- og omsorgstjenester for innvandrerbefolkningen Kirsten Mostad Pedersen, seniorrådgiver avd. for minoritetshelse og rehabilitering Helsedirektoratets roller Helsedirektoratet utfører

Detaljer

- skal fagbevegelsen bry seg? Menns vold mot kvinner. Av Tove Smaadahl. Krisesentersekretariatet 2005 1

- skal fagbevegelsen bry seg? Menns vold mot kvinner. Av Tove Smaadahl. Krisesentersekretariatet 2005 1 Menns vold mot kvinner - skal fagbevegelsen bry seg? Av Tove Smaadahl Krisesentersekretariatet 2005 1 Livsmuligheter er de muligheter eller livsvilkår som det enkelte individ får til utvikling og utfoldelse.

Detaljer

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6 Start studentbarnehage og de ulike instanser vi samarbeider med Innhold: Helsestasjonen s. 2 Familiehuset s. 2 PPT s.3 Barnevernet s.4 BUPA s. 6 1 Helsestasjonen Helsestasjonstjenesten er en lovpålagt

Detaljer

TIDLIG INTERVENSJON- LANGSIKTIG OPPFØLGING. Hvordan komme inn for sent så tidlig som mulig? TIDLIG INTERVENSJON LANGSIKTIG OPPFØLGING

TIDLIG INTERVENSJON- LANGSIKTIG OPPFØLGING. Hvordan komme inn for sent så tidlig som mulig? TIDLIG INTERVENSJON LANGSIKTIG OPPFØLGING TIDLIG INTERVENSJON- LANGSIKTIG OPPFØLGING Hvordan komme inn for sent så tidlig som mulig? Jeg vil at mitt mitt barn skal få det bedre enn jeg selv har hatt det. 2 Kommunepsykolog: Mulighetenes rom Oppdage

Detaljer

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16.

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Ressursgruppen har bestått av 15 personer fra regionalt og kommunalt nivå i Telemark, Høgskolen i Telemark

Detaljer

Kan familekonflikter forebygges? Guro Angell Gimse 15. September 2012

Kan familekonflikter forebygges? Guro Angell Gimse 15. September 2012 Kan familekonflikter forebygges? Guro Angell Gimse 15. September 2012 Justis-og beredskapsdepartementet Sekretariatet for Konfliktrådene 22 Konfliktråd 22 Konfliktråd 22 Konfliktråd 22 Konfliktråd 22 Konfliktråd

Detaljer

BARNEOMBUDET. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 13/00329-2 Morten Hendis 008;O;SKB 4.3.2013

BARNEOMBUDET. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 13/00329-2 Morten Hendis 008;O;SKB 4.3.2013 BARNEOMBUDET Kunnskapsdepartementet postmottak@kd.dep.no Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 13/00329-2 Morten Hendis 008;O;SKB 4.3.2013 Høring - Forslag til endring i barnehageloven( om politiattest

Detaljer

MELDING TIL BARNEVERNTJENESTEN

MELDING TIL BARNEVERNTJENESTEN Tjenesteenhet barnevern Tlf 74 16 90 00 Unntatt offentlighet Offl. 13 jf. Fvl. 13 MELDING TIL BARNEVERNTJENESTEN 1. HVEM GJELDER BEKYMRINGEN BARNETS navn (etternavn, fornavn): Fødselsnummer Kjønn Gutt

Detaljer

Torsdag økt: kl økt: kl Fredag kl Risør kommune/ Samarbeid Sør. kl.

Torsdag økt: kl økt: kl Fredag kl Risør kommune/ Samarbeid Sør. kl. Lederstøtte. Mål: ledere skal ha innflytelse 22.09.17 Samarbeid Sør Ledere i BTI-arbeidet på programmet og deltakelsen fra sine tjenester, og de beste forutsetninger for å drive prosessen underveis Skolens

Detaljer

Vold i nære relasjoner. Kunnskapsoppdatering for Kontaktutvalget i Helse- og Omsorgsdepartementet 28.01-2013

Vold i nære relasjoner. Kunnskapsoppdatering for Kontaktutvalget i Helse- og Omsorgsdepartementet 28.01-2013 Vold i nære relasjoner Kunnskapsoppdatering for Kontaktutvalget i Helse- og Omsorgsdepartementet 28.01-2013 Utsatte Fra alle samfunnslag, men mest utbredt der det er lav utdannelse og lav inntekt Barn

Detaljer

Grunnloven og FNs barnekonvensjon

Grunnloven og FNs barnekonvensjon Grethe Gilstad LEVANGER- ADVOKATENE NILSEN SOLEM SØRHOLT ANS Hvordan i all verden skal vi bruke barns rettigheter i praksis? Grunnloven og FNs barnekonvensjon Mål.. At dere skal føle at terskelen for å

Detaljer

Vold og seksuelle overgrep mot menneskjer med utviklingshemming. Inge Nordhaug RVTS Vest

Vold og seksuelle overgrep mot menneskjer med utviklingshemming. Inge Nordhaug RVTS Vest Vold og seksuelle overgrep mot menneskjer med utviklingshemming Inge Nordhaug RVTS Vest Psykisk utviklingshemming er å forstå som ei medfødd tilstand som verker på eit menneske sine kognitive og intellektuelle

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Sandsvær barnehage SA "DET DU TROR OM MEG, SLIK DU ER MOT MEG, HVORDAN DU SER PÅ MEG, SLIK BLIR JEG" (M. Jennes) 1 Innholdsfortegnelse 1. Hovedmål. 3 2. Delmål... 3 3. Formål...

Detaljer

SLT HANDLINGSPLAN 2015-2016 Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15.

SLT HANDLINGSPLAN 2015-2016 Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15. SLT HANDLINGSPLAN Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15. 1. BAKGRUNN Visjon: Det er godt å vokse opp i Gjesdal. Barn og unge er satsingsområde i kommuneplanperioden 2011 2021. Den helhetlige oppvekstplanen

Detaljer

Hva er vold? Om ulike typer vold, avdekking og hjelp til barn og unge. Inge Nordhaug RVTS Vest

Hva er vold? Om ulike typer vold, avdekking og hjelp til barn og unge. Inge Nordhaug RVTS Vest Hva er vold? Om ulike typer vold, avdekking og hjelp til barn og unge Inge Nordhaug RVTS Vest Definisjon av vold Vold en enhver handling rettet mot en annen person, som gjennom at denne handlingen skader,

Detaljer

Trygg på jobben. - om vold og trakassering i skolen.

Trygg på jobben. - om vold og trakassering i skolen. Trygg på jobben - om vold og trakassering i skolen www.utdanningsforbundet.no Elev slo ned rektor på hans kontor Lærer slått ned bakfra Elev angrep lærer med balltre - Da jeg skulle ta bilen hjem fra skolen,

Detaljer

NITTEDALSBARNEHAGENE -Med skrubbsår på knærne og stjerner I øynene

NITTEDALSBARNEHAGENE -Med skrubbsår på knærne og stjerner I øynene NITTEDALSBARNEHAGENE -Med skrubbsår på knærne og stjerner I øynene Informasjon til foreldre om oppstartsamtale Barnehagens formålsparagraf fremhever i 1 at «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med

Detaljer

Seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner. Kari Ormstad Rettsmedisinsk institutt UiO

Seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner. Kari Ormstad Rettsmedisinsk institutt UiO Seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner Kari Ormstad Rettsmedisinsk institutt UiO Skandinavisk Akuttmedisin 2011 Familievold/relasjonsvold Voksne mot barn /seksuell vold Voksne mot voksne med barn

Detaljer

En voldsfri barndom. «Ser du meg ikke?» 5.11.14 Barneombud Anne Lindboe

En voldsfri barndom. «Ser du meg ikke?» 5.11.14 Barneombud Anne Lindboe En voldsfri barndom «Ser du meg ikke?» 5.11.14 Barneombud Anne Lindboe BK artikkel 19 Barn har rett til å bli beskyttet mot vold og overgrep Omfang: norske tall (NOVA-rapport 2007) 20 % av jentene og 14

Detaljer

Samarbeidsdokument for Politirådet i Oslo 2017

Samarbeidsdokument for Politirådet i Oslo 2017 Samarbeidsdokument for Politirådet i Oslo 2017 Samarbeidsdokument for Politirådet i Oslo 2016 2 Politirådet i Oslo Bakgrunn Oslo politidistrikt og Oslo kommune etablerte politiråd i 2007. Politiråd er

Detaljer

HVOR KAN JEG FÅ HJELP???

HVOR KAN JEG FÅ HJELP??? HVOR KAN JEG FÅ HJELP???? En oversikt over instanser - for enklere å finne den hjelpen man trenger når livet oppleves som vanskelig BÆRUM KOMMUNE Helsestasjonen, Bærum kommune Kontakt egen helsestasjon

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN. Forebygging og avdekking av seksuelle overgrep, vold og seksuell trakassering mot barn og unge

BEREDSKAPSPLAN. Forebygging og avdekking av seksuelle overgrep, vold og seksuell trakassering mot barn og unge BEREDSKAPSPLAN Forebygging og avdekking av seksuelle overgrep, vold og seksuell trakassering mot barn og unge Målet med denne beredskapsplanen er å forebygge seksuelle overgrep, vold og trakassering mot

Detaljer

Trygg på jobben. - om vold og trakassering i skolen. www.utdanningsforbundet.no

Trygg på jobben. - om vold og trakassering i skolen. www.utdanningsforbundet.no Trygg på jobben - om vold og trakassering i skolen www.utdanningsforbundet.no Elev slo ned rektor på hans kontor Lærer slått ned bakfra Elev angrep lærer med balltre - Da jeg skulle ta bilen hjem fra skolen,

Detaljer

Nina Elisabeth Antonsen Psykologspesialist / Leder ATV Bergen

Nina Elisabeth Antonsen Psykologspesialist / Leder ATV Bergen Nina Elisabeth Antonsen Psykologspesialist / Leder ATV Bergen ATV Bergen Startet opp mai 2013 3+1 stillinger Finansiering: midler fra Bergen kommune og staten Behandling til voksne menn og kvinner fra

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16-23 år i Verdal kommune. Saksbehandler: E-post: Tlf.: Randi Segtnan randi.segtnan@verdal.kommune.no 740 48290 Arkivref: 2010/2302 -

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing og krenkelser. Bergeland videregående skole. Skoleåret

Handlingsplan mot mobbing og krenkelser. Bergeland videregående skole. Skoleåret 1 Handlingsplan mot mobbing og krenkelser Bergeland videregående skole Skoleåret 2017 18 Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø. Skolen har plikt til å arbeide kontinuerlig og systematisk

Detaljer

Sinnemestring Brøsetmodellen

Sinnemestring Brøsetmodellen Sinnemestring Brøsetmodellen Et behandlingstilbud til voldsutøver Stig Jarwson, veileder i kognitiv terapi Merete Berg Nesset, forskningssykepleier Sinnemestring Poliklinisk behandlingstilbud og forskningsprosjekt

Detaljer

Offerets rettsstilling

Offerets rettsstilling Offerets rettsstilling Ragnhild Hennum Professor dr. philos Institutt for offentlig rett Offerets rettsstilling hva skal jeg snakke om? - Offerenes vei inn i strafferettsapparatet anmeldelser og mørketall

Detaljer

Kva skjer i skulen og i skulehelsetenesta?

Kva skjer i skulen og i skulehelsetenesta? FYLKESMANNEN I HORDALAND, Konferanse om seksuell helse 13. november 2017 Kva skjer i skulen og i skulehelsetenesta? Agnes C W Giertsen, Helsesøster og høgskolelektor KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT.eller

Detaljer

Kompetanseteam mot tvangsekteskap

Kompetanseteam mot tvangsekteskap Kompetanseteam mot tvangsekteskap - Årsrapport 2007 - Innledning Kompetanseteamet mot tvangsekteskap ble etablert i november 2004 i Utlendingsdirektoratet (UDI). Teamet består i dag som et samarbeid mellom

Detaljer

Handlingsplan for SLT/Politiråd

Handlingsplan for SLT/Politiråd SLT Handlingsplan 2014-2016 Handlingsplan for SLT/Politiråd i Søndre Land kommune 2014 2016 1 1. BAKGRUNN Den 4. juni 2003 besluttet Søndre Land kommune å inngå et forpliktende samarbeidsprosjekt med Søndre

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 24.05.2016 16/7554 16/36903 Saksbehandler: Thomas Soløst Saksansvarlig: Anne Margrethe Lindseth Behandlingsutvalg Møtedato Politisk

Detaljer

Barn som pårørende i Kvinesdal. Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland

Barn som pårørende i Kvinesdal. Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland Barn som pårørende i Kvinesdal Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland Bakgrunn Landsomfattende tilsyn i 2008 De barna som har behov for tjenester fra både barnevern, helsetjenesten og sosialtjenesten

Detaljer

Hvordan jobbe med psykisk helse i skolen?

Hvordan jobbe med psykisk helse i skolen? Hvordan jobbe med psykisk helse i skolen? «Resultater skapes av mennesker, for mennesker og mellom mennesker» 29.11.2016 Side 2 Menneskene sitter med kompetansen vi trenger Verdier / holdninger Kompetanse

Detaljer

Kommunale handlingsplaner mot vold i Nære relasjoner

Kommunale handlingsplaner mot vold i Nære relasjoner Kommunale handlingsplaner mot vold i Nære relasjoner 2 kommuner og 2 interkommunale samarbeid på Agder 2 Samarbeid mellom IMDi: Direktorat under BLD Bosetting av flyktninger Introduksjonsprogrammet Kompetansesenter

Detaljer

Vold i nære relasjoner Hva gjør vi?

Vold i nære relasjoner Hva gjør vi? Skjervøy kommune Vedlegg til plan mot vold i nære relasjoner Revidert april 2013 Vold i nære relasjoner Hva gjør vi? Veiledende rutiner for samarbeid mellom aktuelle instanser ved mistanke om og ved avdekking

Detaljer

en partner i praktisk likestillingsarbeid

en partner i praktisk likestillingsarbeid en partner i praktisk likestillingsarbeid Agenda: Presentere KUN som samarbeidspartner Presentere kommunens forpliktelser til å fremme likestilling og hindre diskriminering Diskutere sammenhengene mellom

Detaljer

1D E L. OPPLÆRINGSPROGRAMMET «Tidlig inn» Dag 1 del en side 1 D A G

1D E L. OPPLÆRINGSPROGRAMMET «Tidlig inn» Dag 1 del en side 1 D A G D A G OPPLÆRINGSPROGRAMMET «Tidlig inn» 1D E L EN Banana Stock Ltd Dag 1 del en side 1 Opplæringen handler om: Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmiddelbruk, og vold i nære relasjoner.

Detaljer

STAVANGER FAMILIETERAPEUT ELISE SØREIDE FAMILIETERAPEUT RANDI MOSSEFINN

STAVANGER FAMILIETERAPEUT ELISE SØREIDE FAMILIETERAPEUT RANDI MOSSEFINN STAVANGER 14.12.2016 FAMILIETERAPEUT ELISE SØREIDE FAMILIETERAPEUT RANDI MOSSEFINN E JORDMORDAG PROGRAM 09.00-11.30 Kunnskap om vold 11.30-12.15 LUNSJ Bryt voldsarven 12.15-15.00 Kasus RISIKO Jordmor sin

Detaljer

FORORD. Hvorfor en plan mot vold i nære relasjoner?

FORORD. Hvorfor en plan mot vold i nære relasjoner? FORORD Hvorfor en plan mot vold i nære relasjoner? Noen barn, unge og voksne utsettes for vold fysisk og/eller psykisk fra personer som skulle gitt dem trygghet. De er redde i familien der alle skal være

Detaljer

RUS og VOLD. Per Isdal Alternativ til Vold. Per Isdal - Alternativ til vold

RUS og VOLD. Per Isdal Alternativ til Vold. Per Isdal - Alternativ til vold RUS og VOLD Per Isdal Alternativ til Vold Per Isdal - Alternativ til vold Per Isdal - Alternativ til vold Täby Nacka Kalmar Jønkøping Roskilde Åland Reykjavik Oslo Asker/Bærum Skedsmo Drammen Tønsberg

Detaljer

1. Forord fra rektor s Bakgrunn og definisjoner s Avdekking av mobbing s Problemløsning av mobbesaker s. 7

1. Forord fra rektor s Bakgrunn og definisjoner s Avdekking av mobbing s Problemløsning av mobbesaker s. 7 1 Innhold 1. Forord fra rektor s. 3 2. Bakgrunn og definisjoner s. 4 3. Avdekking av mobbing s. 5 4. Problemløsning av mobbesaker s. 7 5. Forebygging av mobbing s. 8 6. Kontinuitet s. 9 2 1. Forord fra

Detaljer

Møteprotokoll. Namsos arbeidsmiljøutvalg Møtested: Formannskapssalen, Namsos Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 08:30 til 10:00.

Møteprotokoll. Namsos arbeidsmiljøutvalg Møtested: Formannskapssalen, Namsos Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 08:30 til 10:00. Møteprotokoll Utvalg: Namsos arbeidsmiljøutvalg Møtested: Formannskapssalen, Namsos Samfunnshus Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: Fra 08:30 til 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Ketil Sørvig Egill Vatne

Detaljer

Virksomhetsplan SMSO Rogaland 2012

Virksomhetsplan SMSO Rogaland 2012 Virksomhetsplan SMSO Rogaland 2012 Virksomhetsplanen er forankret i vedtekter for SMSO Rogaland 2: 2 Formål Senterets formål er å gi hjelp til selvhjelp til menn og kvinner som har vært incestutsatt/utsatt

Detaljer

Regionalt ressurssenter om vold og traumatisk stress og selvmordsforebygging

Regionalt ressurssenter om vold og traumatisk stress og selvmordsforebygging Regionalt ressurssenter om vold og traumatisk stress og selvmordsforebygging Etablert i 2006 Rogaland, Hordaland og Sogn & Fjordane Utfører oppgaver på oppdrag fra Helsedirektoratet Et av fem sentre i

Detaljer

ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE

ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE Mobbing og krenkende adferd s. 1 ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE Opplæringslovens 1og 9a Barnehagelovens 1 Om mobbing og krenkende atferd et forpliktende arbeid for et

Detaljer

Saksframlegg LØTEN KOMMUNE

Saksframlegg LØTEN KOMMUNE Løpenummer: 11420/14 Saksnummer: 14/1840 Arkivkoder: Saksframlegg LØTEN KOMMUNE Saksbehandler: Elin Kleppe Ellingsen INNFØRING AV MOT I LØTEN KOMMUNE Rådmannens forslag til vedtak ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Vold i nære relasjoner Hva gjør vi?

Vold i nære relasjoner Hva gjør vi? Skjervøy kommune Vedlegg til plan mot vold i nære relasjoner Revidert mars 2012 Vold i nære relasjoner Hva gjør vi? Veiledende rutiner for samarbeid mellom aktuelle instanser ved mistanke om og ved avdekking

Detaljer

Nytt kapittel 9 A. Fra 1. august 2017

Nytt kapittel 9 A. Fra 1. august 2017 Nytt kapittel 9 A Fra 1. august 2017 9 A-1 Virkeområdet for kapittel 9 A Gjelder for alle elever i grunnskolen og VGS Gjelder også i SFO og leksehjelp Gjelder også ved aktiviteter utenfor skolens område

Detaljer

Bedre for barn. Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland. www.tysver.kommune/helse.

Bedre for barn. Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland. www.tysver.kommune/helse. Bedre for barn Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland www.tysver.kommune/helse.no bedre oppvekst for barn For å skape bedre forhold for barn

Detaljer

Fra bekymring i Norge til handling i utland Handlingsplanen mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet 2013-2016

Fra bekymring i Norge til handling i utland Handlingsplanen mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet 2013-2016 Regional koordinator Eva Torill Jacobsen Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) etj@imdi.no Mobil: 957 7 0 656 Fra bekymring i Norge til handling i utland Handlingsplanen mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse

Detaljer

Vold i nære relasjoner Hva gjør vi?

Vold i nære relasjoner Hva gjør vi? Skjervøy kommune Vedlegg til plan mot vold i nære relasjoner Vold i nære relasjoner Hva gjør vi? Foto: Inger Bolstad Innholdsfortegnelse Veiledende rutiner for samarbeid mellom aktuelle instanser ved mistanke

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE - TJØME OG HVASSER SOGN.

DEN NORSKE KIRKE - TJØME OG HVASSER SOGN. DEN NORSKE KIRKE - TJØME OG HVASSER SOGN. Beredskapsplan ved mistanke om seksuelle overgrep i Tjøme og Hvasser sogn. Innledning Målsettingen med en beredskapsplan for Tjøme og Hvasser sogn er å bidra til

Detaljer

INTERPELLASJON OG SPØRSMÅL. Fylkestinget 2011-2015

INTERPELLASJON OG SPØRSMÅL. Fylkestinget 2011-2015 INTERPELLASJON OG SPØRSMÅL Fylkestinget 2011-2015 Dato: 23.04.2014 kl. 13:00 24.04.2014 Kl 09:00 Sted: Fylkestingssalen Arkivsak: 201400052 Saksliste 43/14 Interpellasjon fra Henrik Kierulf (H) - Fylkeskommunen

Detaljer

Alle barn opp til 16 år. Barn opp til 18 år ved incest Barn som har vært utsatt for seksuelle overgrep Barn som har blitt utsatt for vold Barn som

Alle barn opp til 16 år. Barn opp til 18 år ved incest Barn som har vært utsatt for seksuelle overgrep Barn som har blitt utsatt for vold Barn som 1 Alle barn opp til 16 år. Barn opp til 18 år ved incest Barn som har vært utsatt for seksuelle overgrep Barn som har blitt utsatt for vold Barn som har vært eksponert for vold Barnehuset tar også mot

Detaljer

RISØR KOMMUNE Rådmannens stab

RISØR KOMMUNE Rådmannens stab RISØR KOMMUNE Rådmannens stab Arkivsak: 2013/359-0 Arkiv: F40 Saksbeh: Malin Paust Dato: 27.02.2013 Drøftingssak: Vold og voldsbekjempelse Utv.saksnr Utvalg Møtedato Helse- og omsorgskomitéen Rådmannens

Detaljer

Fra bekymring til handling -En veileder om tidlig intervensjon på rusfeltet

Fra bekymring til handling -En veileder om tidlig intervensjon på rusfeltet Fra bekymring til handling -En veileder om tidlig intervensjon på rusfeltet Silje C. Wangberg, Cand Psychol, PhD, Regional koordinator for implementering av ovenfornevnte veileder Kompetansesenter for

Detaljer

STRATEGI FOR FOREBYGGING AV RADIKALISERING OG VOLDELIG EKSTREMISME I GJESDAL

STRATEGI FOR FOREBYGGING AV RADIKALISERING OG VOLDELIG EKSTREMISME I GJESDAL STRATEGI FOR FOREBYGGING AV RADIKALISERING OG VOLDELIG EKSTREMISME I GJESDAL Som en del av det rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet (SLT) for barn og unge i Gjesdal er det utarbeidet en strategi

Detaljer

Mette Erika Harviken SLT - koordinator, Ringsaker kommune

Mette Erika Harviken SLT - koordinator, Ringsaker kommune Mette Erika Harviken SLT - koordinator, Ringsaker kommune 1 Handlingsplan 2005-2008 Handlingsplan 2009-2 En modell for å samordne og koordinere et rus- og kriminalitetsforebyggende samarbeid mellom to

Detaljer

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12)

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12) KOMMUNEANALYSEN 2012 Steg 1 medbestemmelse (art. 12) 1. Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse Hvem foreslår saker og hvilke saker behandles der? Årsplaner for

Detaljer

Sluttrapport for prosjektet. Videregående samtalegruppe (Etterverngruppe) sinnemestring NM658S NYUFZ4

Sluttrapport for prosjektet. Videregående samtalegruppe (Etterverngruppe) sinnemestring NM658S NYUFZ4 Sluttrapport for prosjektet Videregående samtalegruppe (Etterverngruppe) sinnemestring NM658S NYUFZ4 Forord Reform ressurssenter for menn fikk tildelt midler fra Stiftelsen Helse og Rehabilitering til

Detaljer