Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr"

Transkript

1 Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon som syt for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter etter nærare melding. SAKSLISTE Saksnr Innhald Arkivsaknr PS 06/57 PS 06/58 PS 06/59 PS 06/60 PS 06/61 Underskrift Godkjenning av protokoll Referatsaker Betaling for matombringing og kjøp av mat ved Midsund sjukeheim Eigenbetaling for korttidsplass og dag- eller nattopphald ved institusjon / /636 PS 06/62 Eigenbetaling for hjelp i heimen /718 PS 06/63 Abonnementsavgift for tryggleiksalarm /719 PS 06/64 Husleige for omsorgsbustader/trygdebustader, Høgda og Lønn /720 PS 06/65 Betalingssatsar i vaksenopplæringa 2006/639 PS 06/66 Foreldrebetaling i dei kommunale barnehagane 2006/689 PS 06/67 Friluftsgruppe (utebarnehage) ved Raknes barnehage 2006/736 PS 06/68 Revidering av vedtektene for dei kommunale barnehagane i Midsund 2006/660 PS 06/69 Avvikling av opptaksnemnd for barnehagar 2006/710 PS 06/70 SFO - tilbod 2006/671 PS 06/71 Betalingssatsar i Midsund musikk- og kulturskule /765 PS 06/72 Feiegebyr /744 PS 06/73 Søknad om fritak frå verv som meddommar - Frank Skogvoll Opstad 2006/687 PS 06/74 Søknad om fritak frå verv som meddomar - Gunnhild 2006/672

2 Westrum PS 06/75 Suppleringsval for Ivar Kvalø som har flytta frå kommune 2006/741 PS 06/76 Sikring av dører - Solstua 2006/680 PS 06/77 Møtegodtgjersle til leiar av Midsund kontrollutval 2006/735 PS 06/78 Status - utviklingskomiteane 2006/785 PS 06/79 Økonomiplan Budsjett 2007 Eventuelt 2006/748 Midsund, Helge Orten Ann Torill Vaksvik ordførar sekretær

3 PS 06/57 Underskrift PS 06/58 Godkjenning av protokoll

4 PS 06/59 Referatsaker

5 Midsund kommune Midsund sjukeheim Arkivsak: 2006/635-1 Arkiv: Saksbeh: Unn Stølen Ugelvik Dato: Saksframlegg Betaling for matombringing og kjøp av mat ved Midsund sjukeheim Utvalsak Utval Møtedato 06/54 Formannskapet /9 Eldrerådet /60 Kommunestyret Forslag til vedtak: 1. Ved kjøp av frukost på Midsund Omsorgssenter betalar ein kr Ved kjøp av middag på Midsund Omsorgssenter betalar ein kr. 50.-/ kr for graut. 3. Ved kjøp av kveldsmat på Midsund Omsorgssenter betalar ein kr Ved kjøp av ettermiddagskaffi på Midsund Omsorgssenter betalar ein kr Ved matombringing(middag) frå Midsund Omsorgssenter betalar ein kr. 55.-/ kr for graut. Behandling i Formannskapet Samrøystes som forslag til vedtak Vedtak i Formannskapet Ved kjøp av frukost på Midsund Omsorgssenter betalar ein kr Ved kjøp av middag på Midsund Omsorgssenter betalar ein kr. 50.-/ kr for graut. 3. Ved kjøp av kveldsmat på Midsund Omsorgssenter betalar ein kr Ved kjøp av ettermiddagskaffi på Midsund Omsorgssenter betalar ein kr Ved matombringing(middag) frå Midsund Omsorgssenter betalar ein kr. 55.-/ kr for graut.

6 Behandling i Eldrerådet Eldrerådet ser det som positivt at kommunen legg seg på kostpris med indeksregulering kvart år. Matombringing bør ikkje vere ei inntektskilde for kommunen, men ei god teneste for dei med behov for slik type teneste. Samrøystes som forslag til vedtak. Vedtak i Eldrerådet Ved kjøp av frukost på Midsund Omsorgssenter betalar ein kr Ved kjøp av middag på Midsund Omsorgssenter betalar ein kr. 50.-/ kr for graut. 3. Ved kjøp av kveldsmat på Midsund Omsorgssenter betalar ein kr Ved kjøp av ettermiddagskaffi på Midsund Omsorgssenter betalar ein kr Ved matombringing(middag) frå Midsund Omsorgssenter betalar ein kr. 55.-/ kr for graut. Saksutgreiing: Kjøkkenet ved Midsund Omsorgssenter produserar om lag 75 middagar dagleg. Mange kjem sjølv til institusjonen for å ete og ein del får maten bringa heim. Matombringinga er i nært samarbeid med hjelpeapparatet, frivillige, både enkeltpersonar og lag/ organisasjonar. At kommunen har eit godt utbygd tilbod om matombringing gjer at fleire eldre og uføre kan bu lenger heime. Satsane for kjøp av middag på institusjonen er foreslått å auka frå kr til kr og ved matombringing frå kr til kr.55. Frukost- og kveldsmat er auka frå kr til kr Ei forholdsvis stor auke spesielt på frukost og kveldsmaten, men satsane har ikkje vore justert på mange år. Frukost og kveldsmaten ligg langt under sjølvkost. Det er difor naudsynt å ta stilling til ei prisjustering. Vurdering: Matombringing er ikkje ei lovpålagt teneste. Det blir ikkje fatta enkeltvedtak. Kven som får tilbod om matombringing er ei vurdering i samråd med den det gjeld, kjøkkenet og heimetenesta. For å ta unna auken i etterspørselen har vi lagt inn ein personalauke på ein halv time dagleg for Personalauken blir finansiert gjennom auka inntekter i sal. Skal vi ytterlegare auke produksjon vil det bli behov for meir personale enn dette. Økonomiske / administrative konsekvensar: Prisane er m.a justert med bakgrunn i prisauken på innkjøp av rådvarene samt utstyr til pakking av maten. Det er vurdert at vi ikkje kan selje mat under sjølvkost, dersom vi framleis skal kunne tilby heimebuande eldre/uføre mat/matombringing. Det medfører tilsynelatande ei forholdsvis

7 stor prosentvis auke på maten. 4 %(2.-kr) auke på middag og 31% (kr.7.-) på frukost og kveldsmat. Trass i dette er kjøp av ferdiglaga mat på institusjonen særs billig sett i høve til kva ein må betale dersom ein ordnar alt sjølv. Dagfinn Aasen rådmann Unn Stølen Ugelvik einingsleiar Midsund sjukeheim Vedlegg (prenta): 1. Betaling for matombringing og kjøp av middag ved Midsund Sjukeheim i Vedlegg (uprenta): Særutskrift går til: Kjøkkenet ved Midsund Sjukeheim Økonomiavdelinga Midsund Sjukeheim

8 Midsund kommune Midsund sjukeheim Arkivsak: 2006/636-1 Arkiv: Saksbeh: Unn Stølen Ugelvik Dato: Eigenbetaling for korttidsplass og dag- eller nattopphald ved institusjon Saksframlegg Utvalsak Utval Møtedato 06/10 Eldrerådet /65 Formannskapet /61 Kommunestyret Forslag til vedtak: Midsund kommune vedtek følgjande satsar for opphald i institusjon for 2007: 1. Dag og nattopphald kr Døgnopphald under 60 dager kr Døgnopphald utover 60 dagar legg ein til grunn satsane for vederlag for langtidsopphald i institusjon. Behandling i Eldrerådet Samrøystes som forslag til vedtak. Vedtak i Eldrerådet Midsund kommune vedtek følgjande satsar for opphald i institusjon for 2007: 1. Dag og nattopphald kr Døgnopphald under 60 dager kr Døgnopphald utover 60 dagar legg ein til grunn satsane for vederlag for langtidsopphald i institusjon.

9 Behandling i Formannskapet Samrøystes som forslag til vedtak Vedtak i Formannskapet Midsund kommune vedtek følgjande satsar for opphald i institusjon for 2007: 1. Dag og nattopphald kr Døgnopphald under 60 dager kr Døgnopphald utover 60 dagar legg ein til grunn satsane for vederlag for langtidsopphald i institusjon. Saksutgreiing: Kommunen har høve til å krevje vederlag for opphald i institusjon. Det er Stortinget som fastsett satsane for opphaldet. Kommunen står fritt i å kunne krevje mindre enn maksimalbeløpet. Det har ikkje kome signal på at satsane vil bli justert for Vurdering: Med bakgrunn i kommunen sin økonomi er det ikkje tilrådeleg å føreslå lågare satsar enn forskrifta tillet. Økonomiske / administrative konsekvensar: Kommunen kan ikkje leggje noko prosentvis auke i eigenbetaling for opphald i institusjon. Inntektene vil bli på same nivå som i Dagfinn Aasen Rådmann Unn Stølen Ugelvik einingsleiar Midsund sjukeheim Vedlegg (prenta): Vedlegg (uprenta): Rundskriv I -4/2001 Eigenbetaling for korttidsopphald og dag eller nattopphald i institusjon

10 Særutskrift går til: Sjukeheimen Økonomiavdelinga

11 Midsund kommune Heimebasert omsorg Arkivsak: 2006/718-1 Arkiv: 231 Saksbeh: Eva Tangen Dato: Saksframlegg Eigenbetaling for hjelp i heimen Utvalsak Utval Møtedato 06/12 Eldrerådet /63 Formannskapet /62 Kommunestyret Forslag til vedtak: Midsund kommune vedtek justering av eigenbetaling for praktisk bistand med følgjande satsar for 2007: Nettoinntekt før særfrådrag: Abonnement pr. mnd. Timesats Inntil 2 G kr. 150,- fastsett av staten 2 3 G kr. 570,- kr. 166,- 3 4 G kr. 930,- kr. 166,- 4 5 G kr ,- kr. 166,- 5 G kr ,- kr. 166,- Behandling i Eldrerådet Eldrerådet ønskjer eit nytt punkt i vedtaksteksten; I utgangspunktet fakturerer kommunen brukaren for abonnement pr. mnd. Det hender at heimehjelpsoppdrag av ulike grunnar fell vekk. I dei tilfella det løner seg for brukaren å betale timesats, vil kommunen fakturere brukaren etter timesats.

12 Forslag til vedtak, med tillegg fremma i eldrerådet, samrøystes vedteke. Vedtak i Eldrerådet Midsund kommune vedtek justering av eigenbetaling for praktisk bistand med følgjande satsar for 2007: Nettoinntekt før særfrådrag: Abonnement pr. mnd. Timesats Inntil 2 G kr. 150,- fastsett av staten 2 3 G kr. 570,- kr. 166,- 3 4 G kr. 930,- kr. 166,- 4 5 G kr ,- kr. 166,- 5 G kr ,- kr. 166,- I utgangspunktet fakturerer kommunen brukaren for abonnement pr. mnd. Det hender at heimehjelpsoppdrag av ulike grunnar fell vekk. I dei tilfella det løner seg for brukaren å betale timesats, vil kommunen fakturere brukaren etter timesats. Behandling i Formannskapet Ann Elin Høgset fremma følgjande forslag: Rådmannen sitt forslag med tillegg av nytt punkt fremma av eldrerådet. Ann Elin Høgset sitt forslag vart samrøystes vedteke. Vedtak i Formannskapet Midsund kommune vedtek justering av eigenbetaling for praktisk bistand med følgjande satsar for 2007: Nettoinntekt før særfrådrag: Abonnement pr. mnd. Timesats Inntil 2 G kr. 150,- fastsett av staten 2 3 G kr. 570,- kr. 166,- 3 4 G kr. 930,- kr. 166,- 4 5 G kr ,- kr. 166,- 5 G kr ,- kr. 166,- I utgangspunktet fakturerer kommunen brukaren for abonnement pr. mnd. Det hender at heimehjelpsoppdrag av ulike grunnar fell vekk. I dei tilfella det løner seg for brukaren å betale timesats, vil kommunen fakturere brukaren etter timesats.

13 Saksutgreiing: Kommunen har etter lov og forskrifter (lov om sosiale tenester) høve til å krevje vederlag for praktisk bistand utført i heimen. Det er Stortinget som til ei kvar tid fastsett betalingssatsen for dei med inntekt under 2G, jfr. Rundskriv I-4/2001. Dei med inntekt utover 2G kan kommunen sjølv fastsette betalingssats for. Vederlaget kan ikkje overstige kommunen sine eigne utgifter til tenestene. Vurdering: Midsund kommune vil for år 2007 foreslå ei auke på ca. 2 % i abonnementsats og timesats utover 2G. Ein vurderer ei slik justering av eigenbetalinga som rimeleg, sett i forhold til kostnadene kommunen har. Økonomiske / administrative konsekvensar: Midsund kommune ønskjer justering av eigenbetaling for praktisk bistand med følgjande endring av satsar frå : Nettoinntekt før særfrådrag: Abonnement pr. mnd. Timesats Inntil 2 G kr. 150,- fastsett av staten 2 3 G frå kr. 560,- til kr. 570,- frå 163,- til kr. 166,- 3 4 G frå kr. 916,- til kr. 935,- frå 163,- til kr. 166,- 4 5 G frå kr ,- til kr ,- frå 163,- til kr. 166,- 5 G frå kr ,- til kr ,- frå 163,- til kr. 166,- Dagfinn Aasen rådmann Eva Tangen leiar sekretærtenesta Vedlegg (prenta): Vedlegg (uprenta): 1. Eigenbetaling for hjelp i heimen K-sak 2. Rundskriv I-4/2001 Særutskrift går til: - Omsorgstenesta - Økonomiavdelinga

14 Midsund kommune Heimebasert omsorg Arkivsak: 2006/719-1 Arkiv: 231 Saksbeh: Eva Tangen Dato: Saksframlegg Abonnementsavgift for tryggleiksalarm Utvalsak Utval Møtedato 06/13 Eldrerådet /64 Formannskapet /63 Kommunestyret Forslag til vedtak: Abonnementsavgift for tryggleiksalarm tilknytt vaktsentralen ved Midsund sjukeheim blir kr. 975,- i år Behandling i Eldrerådet Samrøystes som forslag til vedtak. Vedtak i Eldrerådet Abonnementsavgift for tryggleiksalarm tilknytt vaktsentralen ved Midsund sjukeheim blir kr. 975,- i år Behandling i Formannskapet Samrøystes som forslag til vedtak

15 Vedtak i Formannskapet Abonnementsavgift for tryggleiksalarm tilknytt vaktsentralen ved Midsund sjukeheim blir kr. 975,- i år Saksutgreiing: Vaktsentralen ved Midsund sjukeheim vart oppretta i Brukarane får tilknyting til vaktsentralen etter søknad. Tilbodet er ei god ordning som gjer at mang føler seg trygge og at dei kan bu lengst mogleg i eige husvære. Midsund kommune har tre aktive nattevakter som er tilknytt vaktsentralen. Det er vaktansvarleg sjukepleiar som har ansvaret for å vurdere situasjonen når ein alarm blir utløyst. I dag har vi ca. 30 alarmar tilknytt sentralen. Nokon av desse har brukaren kjøpt privat, medan kommunen eig dei fleste. Midsund kommune har alarmar til korttidsutlån, og er også behjelpeleg med innkjøp av alarmar til brukarane. Teknisk v/uteseksjonen koplar alarmane opp mot sentralen. Vurdering: Midsund kommune vil for år 2007 foreslå ei auke på ca. 2 % i abonnementavgifta. Ein vurderer ei slik justering som rimeleg, sett i forhold til kostnadane kommunen har til vedlikehald, skifting av batteri, oppkopling til sentralen og liknande. Økonomiske / administrative konsekvensar: Administrasjonen foreslår ei auke i abonnementsavgifta med ca. 2 % for 2007, frå kr. 957,- til kr. 975,- Dagfinn Aasen Rådmann Eva Tangen leiar sekretærtenesta Vedlegg (prenta): Vedlegg (uprenta): Særutskrift går til: Tekniske tenester Omsorgstenesta

16 Økonomiavdelinga

17 Midsund kommune Servicekontoret Arkivsak: 2006/720-2 Arkiv: 231 Saksbeh: Ann Torill Vaksvik Dato: Saksframlegg Husleige for omsorgsbustader/trygdebustader, Høgda og Lønn Utvalsak Utval Møtedato 06/74 Formannskapet /64 Kommunestyret Forslag til vedtak: Husleigesatsane for omsorgsbustader/trygdebustader, Høgda og Lønn blir heva med 4% frå 2006 til Behandling i Formannskapet voterande Samrøystes som forslag til vedtak Vedtak i Formannskapet Husleigesatsane for omsorgsbustader/trygdebustader, Høgda og Lønn blir heva med 4% frå 2006 til 2007.

18 Saksutgreiing: For bustadene Høgda og omsorgsbustadene/trygdebustadene, nyttar ein omgrepet brutto og netto husleige. Netto husleige: bustønad blir trekt frå brutto husleige. Eventuell bustønad frå Husbanken gjeng direkte til kommunen, og då er det netto husleige bebuarane skal betale. Nettohusleiga blir så justert ut frå personleg økonomi. Bebuarane på Lønn får bustønaden sjølve og betalar brutto husleige. Vurdering: Det bli lagt fram forslag om å auke satsane med 4% frå 2006 til 2007 jfr. budsjettet for Økonomiske / administrative konsekvensar: Gjeldande satsar er følgjande: 1. Brutto husleige for bukollektivet Høgda og for enkelthusvære i trygde- og omsorgsbustader blir slik for år 2006: Kr ,- pr. månad når det bur ein person i husværet Kr ,- pr. månad når ektepar eller to personar bur saman 2. Bebuarane betalar ei berekna husleige, ved at ein eventuell bustønad blir transportert direkte til kommunen. For 2006 betaler leigetakarane ei netto husleige på Kr ,- pr. månad for einslege Kr ,- pr. månad for ektepar eller to som bur saman For evt. inntekt som overstig minstepensjon betalar leigetakarane eit tillegg i husleiga på 40% av nettoinntekt (bruttoinntekt minus skatt som overstig minstepensjon). 3. Leigetakarane som betalar meir enn minstesatsen for heimetenester, får redusert eigenandel dersom dei får mindre disponibelt enn leigetakarar med lågare inntekt. 2. Husleiga i PU-bustaden Lønn vert slik for 2006: Kr ,- pr. månad for dei minste husværa Kr ,- pr. månad for avlastningshusværet når det bur ein person, og Kr ,- pr. månad for kvar når to deler husvære. Eldrerådet har gått inn for å forlenge gjeldande satsar ut Dagfinn Aasen rådmann Ann Torill Vaksvik førstesekretær Vedlegg (prenta): Vedlegg (uprenta):

19 1. Husleige for omsorgsbustader/trygdebustader, Høgda og Lønn K.sak. Særutskrift går til: Omsorgsavdelinga Butenesta Økonomiavdelinga

20 Midsund kommune Rådmannen Arkivsak: 2006/639-1 Arkiv: Saksbeh: Trygve Brunvoll Dato: Saksframlegg Betalingssatsar i vaksenopplæringa Utvalsak Utval Møtedato 06/66 Formannskapet /65 Kommunestyret Forslag til vedtak: 1. Deltakarar i opplæringa i norsk og samfunnskunnskap som er omfatta av den nye tilskotsordninga av 1. september 2005 som har plikt, men ikkje rett til slik opplæring, betaler 3000 kr pr. semester. Beløpet kan delast i månadlege avdrag. Avtale må deltakaren gjere med økonomiavdelinga i kommunen. Kjem deltakarar med etter at semesteret er starta, skal dei i utgangspunktet betale 30 kr for kvar time dei er med i undervisninga. Ansvarleg for vaksenopplæringa avgjer om deltakaren skal betale ei semesteravgift på 3000 kr eller ein timesats på 30 kr sett i forhold til når i semesteret deltakaren kom med i undervisninga. 2. For andre kurs som vaksenopplæringa står ansvarleg for, og som ikkje er omfatta av tilskotsordninga nemnt under punkt 1, betaler deltakarane etter sjølvkostprinsippet. Skriftleg avtale om slik undervisning skal gjerast mellom oppdragsgjevar og kommunen. 3. Deltakarar som startar i opplæring før arbeids og opphaldsløyve er formelt godkjent, betalar sjølv for undervisninga med 30 kr pr. deltatt time. Desse timane blir ikkje godskrivne i NIR. Viss desse deltakarane har behov for undervisning utover 300 timar, vil all undervisning bli tatt omsyn til ved nytt vedtak.

21 Behandling i Formannskapet Samrøystes som forslag til vedtak Vedtak i Formannskapet Deltakarar i opplæringa i norsk og samfunnskunnskap som er omfatta av den nye tilskotsordninga av 1. september 2005 som har plikt, men ikkje rett til slik opplæring, betaler 3000 kr pr. semester. Beløpet kan delast i månadlege avdrag. Avtale må deltakaren gjere med økonomiavdelinga i kommunen. Kjem deltakarar med etter at semesteret er starta, skal dei i utgangspunktet betale 30 kr for kvar time dei er med i undervisninga. Ansvarleg for vaksenopplæringa avgjer om deltakaren skal betale ei semesteravgift på 3000 kr eller ein timesats på 30 kr sett i forhold til når i semesteret deltakaren kom med i undervisninga. 2. For andre kurs som vaksenopplæringa står ansvarleg for, og som ikkje er omfatta av tilskotsordninga nemnt under punkt 1, betaler deltakarane etter sjølvkostprinsippet. Skriftleg avtale om slik undervisning skal gjerast mellom oppdragsgjevar og kommunen. 3. Deltakarar som startar i opplæring før arbeids og opphaldsløyve er formelt godkjent, betalar sjølv for undervisninga med 30 kr pr. deltatt time. Desse timane blir ikkje godskrivne i NIR. Viss desse deltakarane har behov for undervisning utover 300 timar, vil all undervisning bli tatt omsyn til ved nytt vedtak. Saksutgreiing: I Midsund kommune er 17 ulike nasjonalitetar representerte blant dei 1920 innbyggarane i kommunen. Av desse kjem flyktningene frå 2 nasjonar. I dette talmaterialet er ikkje personar frå Nederland tatt med, men i løpet av ein toårsperiode er intensjonen at 20 personar frå Nederland skal bosette seg her. Som tala viser er andelen med innvandrarbakgrunn i befolkninga sterkt aukande. Ein konsekvens av dette er at vaksenopplæringa i Midsund i åra framover kjem til å måtte stå for opplæring i norsk for mange av desse. 1. januar 2004 kom ei lov som sa at arbeidsinnvandrarar frå EØS området ikkje lenger hadde rett til gratis opplæring. 1. september 2005 kom ei lov om obligatorisk gjennomføring av 250 timar norskopplæring og 50 timar samfunnskunnskap som eit vilkår for å få innvilga busetjingsløyve og statsborgarskap.

22 Dei 50 timane skal vere på eit språk som eleven forstår og kome tidleg i opplæringa. Samstundes vart finansieringsordninga endra. Den er no basert på per capita prinsippet. Dei som vert omfatta av den nye lova kan delast i tre ulike kategoriar : personar med rett og plikt personar med rett personar med plikt men ikkje rett Deltakarane i første gruppe får støtte frå staten etter per capita prinsippet, noko som får uheldige konsekvensar for små kommunar med få deltakarar. Deltakarane i den andre og tredje gruppa må sjølv betale for undervisninga. Praksis så langt har vore at deltakarane har betalt 3000 kr. pr. semester.kjem dei inn etter semesterstart, må ein vurdere om dei skal betale full semesteravgift eller kronebeløp for den undervisninga dei deltek i. For deltakarar som berre er med i undervisningsopplegg for kortare tid, til dømes begynnarkurs, har kommunen berekna 30 kr. pr. deltatt time. Vel desse å fortsette utover begynnarkurs, betalar dei 3000 kr pr.semester. Fleire arbeidsplassar har no tilsett arbeidarar frå fleire nasjonalitetar, som har behov for norskopplæring, særleg retta inn mot og tilpassa det arbeidet dei utfører. Desse har ikkje noko rett eller plikt til norskopplæring, og kommunen får heller ikkje noko tilskot for desse. Arbeidsgjevar kan gå inn og betale for deltakarane, medan andre må betale for undervisninga sjølv. Vaksenopplæringa har i haust mellom anna tatt på seg undervisninga med lærarar som er leigde inn frå Midsund skule. Betalinga for deltakarane er basert på sjølvkostprinsippet. I betalinga har ein lagt inn løn til lærarar og undervisningsmateriell. Ein må etterkvart og vurdere å leggje inn administrative kostnader ved slike kurs. Dagfinn Aasen rådmann Trygve Brunvoll rådgjevar skule m.v. Vedlegg (prenta): Vedlegg (uprenta): Særutskrift går til:

23 Midsund kommune Rådmannen Arkivsak: 2006/689-1 Arkiv: Saksbeh: Inger Kristin Ovesen Dato: Saksframlegg Foreldrebetaling i dei kommunale barnehagane Utvalsak Utval Møtedato 06/68 Formannskapet /66 Kommunestyret Forslag til vedtak: Foreldrebetaling for heildagsplass i dei kommunale barnehagane i Midsund blir sett til kr per månad frå og med Satsane for dei andre ulike opphaldstidene vil bli justert tilsvarande auken i satsen for heildagsplass. Søskenmoderasjonen i foreldrebetalinga er 30% for 2. barn og 50% for 3. eller fleire barn. Foreldrebetaling for kjøp av dag blir sett til kr 200 per dag. Behandling i Formannskapet Samrøystes som forslag til vedtak Vedtak i Formannskapet Foreldrebetaling for heildagsplass i dei kommunale barnehagane i Midsund blir sett til kr per månad frå og med Satsane for dei andre ulike opphaldstidene vil bli justert tilsvarande auken i satsen for heildagsplass.

24 Søskenmoderasjonen i foreldrebetalinga er 30% for 2. barn og 50% for 3. eller fleire barn. Foreldrebetaling for kjøp av dag blir sett til kr 200 per dag. Saksutgreiing: 1.mai 2004 blei det innført makspris på foreldrebetaling i barnehage. I Lov 17.juni nr 64 om barnehager (Barnehagelova) 15 Foreldrebetaling står det følgjande: Kongen kan gi forskrifter med nærmere bestemmelser om foreldrebetaling i barnehagen, herunder søskenmoderasjon, inntektsgradering og maksimalgrense. I forskrift om foreldrebetaling i barnehagar 1 står det at Foreldrebetaling for en plass i barnehage skal ikkje settes høyere enn en maksimalgrense. Betaling for kost kan komme i tillegg. Maksimalgrensen blir fastsatt i Stortingets årlige budsjettvedtak. Maksimalgrensen gjelder for et heldags ordinært barnehagetilbud innenfor gjeldende lov og forskrifter. Med heldagstilbud menes avtalt ukentlig oppholdstid på 41 timer eller mer. Paragraf 2 omhandlar deltidstilbod: Foreldrebetaling for et deltidstilbud skal settes lavere enn foreldrebetaling for et heldagstilbud. Forskrifta fastslår og at Kommunen skal sørge for at foreldre/foresatte tilbys minimum 30% søskenmoderasjon i foreldrebetalingen for 2. barn og minimum 50% for 3. eller flere barn, jf 3. Maksimalgrensa for foreldrebetaling i barnehagar for 2006 er kr per månad og kr per år. I statsbudsjettet for 2007 foreslår regjeringa at foreldrebetalinga blir ført vidare på same nivå som i Dette inneber at foreldrebetalinga skal utgjere kr per månad og kr på årsbasis for ein heiltidsplass. Vurdering: I dei gjeldande vedtektene for dei kommunale barnehagane i Midsund, VII Foreldrebetaling punkt 1, står det at Midsund kommunestyre har rett til å endre satsane for foreldrebetaling 1. januar eller 1.august. Auke i betalingssatsane skal bli varsla minimum 1 månad før auken trer i kraft. Desse vedtektene er no oppe til revidering og punkt 1. er foreslått endra til Maksimalgrense for heildagstilbod blir fastsett i Stortingets årlege budsjettvedtak. Kommunen fastsett administrativt foreldrebetaling for deltidstilbod. I og med at kommunen driv barnehagane i samsvar med barnehagelova med forskrifter, blir det foreslått at satsane for foreldrebetaling i barnehagane blir justert som følgje av forslaget til statsbudsjett. Foreldrebetalinga for heildagsplass blir då frå 1. januar 2007, kr per månad. Juli er betalingsfri. Foreldrebetalinga for deltidsplass blir utrekna etter gjeldande praksis og justert tilsvarande auken i satsen for heildagsplass. Søskenmoderasjonen er per i dag 30% for 2. barn og 50% for 3. barn. Dette er samsvar med forskrifta og blir foreslått vidareført.

25 Dersom det er ledig plass i barnehagane, kan einingsleiar gi høve til kjøp av dagopphald for barn som allereie har plass, jf vedtektene VI pkt 2.3. Betalingssatsen for dagkjøp er i dag kr 160. Denne satsen har stått slik i fleire år utan å bli justert. Det blir no foreslått ei auke på kr 40, slik at satsen for dagkjøp i dei kommunale barnehagane blir kr 200. Det blir ein timepris på kr 20, noko som må sjåast som billeg for eit servicetilbod som kommunen ikkje er pålagt. Kommunen får ikkje noko statsstøtte for desse opphaldstimane. Dagfinn Aasen rådmann Inger Kristin Ovesen rådgjevar barnehage Vedlegg (prenta): Vedlegg (uprenta): Særutskrift går til:

26 Midsund kommune Rådmannen Arkivsak: 2006/736-1 Arkiv: Saksbeh: Inger Kristin Ovesen Dato: Saksframlegg Friluftsgruppe (utebarnehage) ved Raknes barnehage Utvalsak Utval Møtedato 06/61 Formannskapet /67 Kommunestyret Forslag til vedtak: Frå blir det oppretta friluftsgruppe (utebarnehage) med 6 plassar for barn over 3 år ved Raknes barnehage. Einingsleiar ved Raknes barnehage har styraransvaret for friluftsgruppa, som blir bemanna med pedagogisk leiar (30 % stilling) og fagarbeidar/assistent (70 % stilling). Budsjett for friluftsgruppa er teke inn i økonomiplana for , med slike rammer: - netto driftsutgifter: kr pr. år - investeringar: kr i 2007 Investeringane skal dekkje kjøp/oppsetting av varmehytte ( grillhytte ) samt leikeapparat. Behandling i Formannskapet Samrøystes som forslag til vedtak Vedtak i Formannskapet Frå blir det oppretta friluftsgruppe (utebarnehage) med 6 plassar for barn over 3 år ved Raknes barnehage.

27 Einingsleiar ved Raknes barnehage har styraransvaret for friluftsgruppa, som blir bemanna med pedagogisk leiar (30 % stilling) og fagarbeidar/assistent (70 % stilling). Budsjett for friluftsgruppa er teke inn i økonomiplana for , med slike rammer: - netto driftsutgifter: kr pr. år - investeringar: kr i 2007 Investeringane skal dekkje kjøp/oppsetting av varmehytte ( grillhytte ) samt leikeapparat. Saksutgreiing: Regjeringa har sett i gang Barnehageløftet, der full barnehagedekning, høg kvalitet og låg pris er satsingsområde. Regjeringa sitt mål er full barnehagedekning i løpet av Når dette målet er nådd, er neste steg å innføre ein rett til barnehageplass for alle barn. Dette er planlagt å gjelde frå Barnehageloven 8 2.ledd seier at Kommunen har plikt til å sørge for at det finnes et tilstrekkelig antall barnehageplasser for barn under opplæringspliktig alder. Utbyggingsmønster og driftsformer skal tilpasses lokale forhold og behov. Dei kommunale barnehagane og dei private familiebarnehagane har fylt opp alle sine plassar. Til saman er det 102 barn som har plass i barnehage. Per i dag bur det i kommunen om lag 138 barn 0-5 år, dette gir Midsund ein dekningsprosent på 74. Midsund kommune har per dags dato 14 barn på venteliste for barnehageplass. 3 barn har ikkje noko tilbod om plass. 11 barn ventar på å få overflytting til anna barnehage eller auke av plass. Av desse barna er 3 over tre år og 11 under tre år. For å møtekomme etterspørselen etter barnehageplassar slik den er no, har Midsund behov for 8-10 nye barnehageplassar, og spesielt plassar for barn under tre år. Vurdering: Fødselstala for dei to siste åra er låg og kan då føre til at etterspørselen etter barnehageplass for dei neste åra blir litt mindre enn den har vore. Men dersom maksimalprisen for foreldrebetalinga går ned, kan søknader etter heileplassar auke og kompensere for eit mindre tal på barn. Det er vanskeleg å seie kva behov kommunen har for barnehageplassar i framtida. Det er mange faktorar som spelar inn. Men skal Midsund kommune vere ein attraktiv kommune å busette seg i, har tilbod om barnehageplass mykje å seie for familiar i etableringsfasen. Midsund bør vere førebudd på å ha nok plassar tilgjengeleg når retten til barnehageplass for alle barn blir innført. Friluftsgruppe For å kunne gi eit tilbod til flest mogleg blir det foreslått å opprette ei friluftsgruppe med 6 plassar ved Raknes barnehage.

28 Det blir foreslått å sette opp ei Grillhytte på uteområde til barnehagen, som barnegruppa skal nytte som base og kan søke ly i for sol, regn og vind. Grillhytta skal stå i nærleiken av barnehagen, slik at friluftsgruppa kan nytte sanitæranlegget. Og dei kan evt vere inne på morgonen og ettermiddagen, når ikkje alle barna i barnehagen er tilstades. Grillhytta er på om lag 10 kvm og har plass til 15, så gruppa kan aukast om behovet for barnehageplass blir større. Friluftsgruppa er tenkt som eit tilbod for 6 barn i alderen 4-5 år. Dette gir 3 nye plassar for barn under tre år i vanleg avdeling. Med ei barnegruppe på 6 barn over tre år, er personalbemanninga ei 100% stilling fordelt på 30% pedagogisk leiar og 70% fagarbeidar el. assistent. Utegrupper/friluftsgrupper har vore eit populært tilbod rundt om i Noreg dei siste åra. Haram kommune har drive barnehage i grillhytte i mange år. Personalet i Raknes barnehage har vore på besøk i ein barnehage i Ålesund som driv utegrupper og har hatt samtalar med dei som driv barnehage i grillhytte i Brattvåg. Drift av friluftsgruppe er avhengig av at det er eit tilbod føresette vil nytte seg av. Raknes barnehage undersøkte blant foreldre som har 4-5 åringar i barnehagen om dette var noko dei kunne tenke seg. Dei fleste var positiv, og fleirtalet kunne tenke seg halv plass med evt ein kombinasjon med vanleg avdeling. Men dette tilbodet må sjølvsagt gjelde for barn i heile kommunen. Oppstart av friluftsgruppe kan gi kommunen eit fleksibelt barnehagetilbod, gruppa kan endrast i storleik alt etter etterspørselen etter barnehageplass dei ulike åra. Endring av gruppestorleik fører med seg endring i bemanningsressurs. Friluftsgruppa gjer og at kommunen får eit større mangfald i det samla barnehagetilbodet. Leikeapparat I 2002 kom det ny forskrift om leikeutstyr. Ut frå denne forskrifta sette barnehagane i gang ei satsing på å utbetre uteområde og kjøpe nye leikeapparat. Det blei sett av kr til fordeling over 4 år, Det blei laga ein plan der pengane blei fordelt slik: Midsund barnehage Kr Kr Kr Kr Nord-Heggdal barnehage Kr Kr Kr Raknes barnehage Kr Kr Kr I 2003 var det ikkje avklart om kommunen skulle kjøpe Raknes barnehage frå saniteten, derfor fikk Midsund barnehage heile potten dette året. I budsjettet og økonomiplanen 2004 blei midlane stroke, utan at Raknes barnehage hadde fått kjøpt leikeapparat og utbetra uteområdet. I forskrift om rammeplan for barnehagens innhald og oppgåver punkt 1.8 står det blant anna at Barnehagen skal ha arealer og utstyr nok til lek og varierte aktiviteter som fremmer bevegelsesglede, gir allsidig bevegelseserfaring, sanseerfaring og mulighet for læring og mestring. Raknes barnehage har eit stort og utfordrande uteområde. I 2004/2005 gjennomførte barnehagen eit dugnadsprosjekt ut frå tippemidlar og kr i kommunale midlar. Desse midlane kunne ikkje brukast til kjøp av leikeapparat. Konsekvensen er at Raknes barnehage har fjerna gamle, usikre leikeapparat, utan å få sett opp nye. Leikeapparat er nødvendig sjølv om dei har eit godt naturområde. Barnehagen har gått frå å vere ein halvdagsbarnehage for barn i alderen 3-5 år, til

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2009 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

Oversikt over interkommunalt samarbeid

Oversikt over interkommunalt samarbeid Oversikt over interkommunalt samarbeid Hjartdal kommune Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 727 004 2007 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Problemstillingar...1 1.3 Avgrensing...1

Detaljer

Innkalling av Formannskapet

Innkalling av Formannskapet Fedje kommune Innkalling av Formannskapet Møtedato: 04.06.2015 Møtestad: Slissøyna/Skarvøyna i Fedje fleribrukshall Møtetid: 17:00-20:00 Eventuelle forfall må meldast til Vidar Bråthen per tlf. 56165106,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.06.2006 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Jo Kåre Herfjord (Krf) Haldor Fosse (SV) Vara som møter

Detaljer

INNHALD 1. INNLEIING 1.1. VEDTAK I K-SAK 86/08 1.2. MÅL FOR ARBEIDET MANDAT 1.3. DELTAKARAR 1.4. RAPPORT FRÅ PROSESEN 1.5. HØYRING 1.6. POLITISK BEHANDLING 1.7. SAMANDRAG 2. BAKGRUNN 2.1. TEKNISK RAPPORT

Detaljer

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole På rett veg Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole Rapport utarbeidd av BPS hausten 2010 1 Innhald Mandat... 4 Metode... 5 Avgrensingar...

Detaljer

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume Fjell kommune Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV Frå helseområdet på Straume Rapport desember 2012 I eit samarbeid med Husbanken Region Vest har rådmannen i Fjell laga denne rapporten.

Detaljer

Budsjettforslag - 2014-2017 - TILTAK MED AUKA KOSTNAD

Budsjettforslag - 2014-2017 - TILTAK MED AUKA KOSTNAD Budsjettforslag - 2014-2017 - TILTAK MED AUKA KOSTNAD POSITIVE DRIFTSTILTAK: UTVAL FOR KULTUR OG LEVEKÅR AVD. 27 - GOL SKULE Kode-tiltak: Avdeling: Tekst: 2014 2015 2016 2017 D3111-001-POS Avd. 27 - Gol

Detaljer

Politiske saker som vert handsama i lukka møte er unnatekne offentleg innsyn og innhaldet er underlagt teieplikt.

Politiske saker som vert handsama i lukka møte er unnatekne offentleg innsyn og innhaldet er underlagt teieplikt. HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Levekårsutvalet Møtestad: Hareid rådhus, kommunestyresalen Dato: Tysdag, 01.10.2013 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik

Detaljer

Møteinnkalling. Fylkestinget

Møteinnkalling. Fylkestinget Møteinnkalling Fylkestinget 10.- 12. oktober 2011 Møteinnkalling Utval: Fylkestinget Møtestad: Hotel Union, Geiranger Dato: 10.10.2011 Tid: 13:00 Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn

Detaljer

Bustadsosial handlingsplan for Hallingdal

Bustadsosial handlingsplan for Hallingdal Regionrådet for Hallingdal Bustadsosial handlingsplan for Hallingdal del II - tillegg Prosjektrapport januar 2006 flå lå nes gol Hemsedal ål l Hol Forord til Del II - Tillegg Denne delen av Bustadsosial

Detaljer

VEDTEKTER SOM SKAL SIKRE KVALITET I AUKRABARNEHAGEN

VEDTEKTER SOM SKAL SIKRE KVALITET I AUKRABARNEHAGEN VEDTEKTER SOM SKAL SIKRE KVALITET I AUKRABARNEHAGEN RÅDMANNEN Vedteke i Aukra kommunestyre 18. oktober 2012, sak nr. 105/12. ephorte 12/420-3. 2 Dei kommunale barnehagane i Aukra skal drivast i samsvar

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 102.1 Saksmappe: 2012/1636-22412/2012 Sakshandsamar: Tore Solvang Dato: 25.10.2012 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 102.1 Saksmappe: 2012/1636-22412/2012 Sakshandsamar: Tore Solvang Dato: 25.10.2012 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 102.1 Saksmappe: 2012/1636-22412/2012 Sakshandsamar: Tore Solvang Dato: 25.10.2012 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 97/12 Komite for finans og forvaltning 06.11.2012 63/12 Komite

Detaljer

I tillegg kan barn med rett til spesialpedagogisk hjelp og barn med rett til teiknspråkopplæring i førskolealder ha rett til gratis skyss.

I tillegg kan barn med rett til spesialpedagogisk hjelp og barn med rett til teiknspråkopplæring i førskolealder ha rett til gratis skyss. Rundskriv Udir-3-2009 Sakshandsamar: Jens Kristian Jebsen og Mare Erdis Dato: 28.01.2009 Kommunane Fylkeskommunane Fylkesmennene Statlege skolar Privatskoleorganisasjonane Udir-3-2009 Særlege problemstillingar

Detaljer

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1 Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no Side 1 av 1 1 Rådmannen sine kommentarar... 3 Styringsmodell for Kvam herad... 4 2 Samfunn/næring...

Detaljer

Høyringsnotat ny forskrift om obduksjon og avgjeving av lik til bruk i undervisning og forsking (obduksjons- og likavgjevingsforskrifta)

Høyringsnotat ny forskrift om obduksjon og avgjeving av lik til bruk i undervisning og forsking (obduksjons- og likavgjevingsforskrifta) Helse- og omsorgsdepartementet Høyringsnotat ny forskrift om obduksjon og avgjeving av lik til bruk i undervisning og forsking (obduksjons- og likavgjevingsforskrifta) Sendt ut: 30. april 2015 Høyringsfrist:

Detaljer

Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker. Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader

Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker. Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader 3 2010 R E T T L E I A R Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker Rettleiar for utarbeiding

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2014-2017. ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal. Kommunestyret sitt vedtak

HANDLINGSPROGRAM 2014-2017. ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal. Kommunestyret sitt vedtak HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal Kommunestyret sitt vedtak Innhald 1 Rådmannen sitt forslag til vedtak... 2 1.1 Handlingsprogram 2014 2017... 2 1.2 Årsbudsjett

Detaljer

KOMREV3 IKS PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PERIODEN 2007-2008 GISKE KOMMUNE

KOMREV3 IKS PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PERIODEN 2007-2008 GISKE KOMMUNE KOMREV3 IKS PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PERIODEN 2007-2008 GISKE KOMMUNE 14. november 2006 BAKGRUNN I samanheng med endringane i kommunelova knytt til internt tilsyn og kontroll, 74-81, vart det laga

Detaljer

Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp av GPS

Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp av GPS Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp av GPS Helen Berg Bjarte Alnes Rigmor Einang Alnes Senter for omsorgsforskning Rapportserie nr. 3/2014 Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp

Detaljer

Årsmelding 2013. Lom kommune. Gjestfri og nyskapande. Årsmelding 2013. Innhaldet i årsmelding 2013:

Årsmelding 2013. Lom kommune. Gjestfri og nyskapande. Årsmelding 2013. Innhaldet i årsmelding 2013: Årsmelding Gjestfri og nyskapande Innhaldet i årsmelding : Innleiing 3 Ordføraren sine kommentarar 6 Administrasjonssjefen si vurdering 7 Politisk organisering og saker 8 Personal og organisasjon 9 Økonomisk

Detaljer

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Anne Merete Kleppenes Anita Sande Høgskolen i Vestfold ASK 2-2013 Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK 1 Anita Sande er seniorrådgjevar

Detaljer

FoR SANDE KOMMUNE. ^Â.nsvrnl,DrNc DEL II. li: SANDE KOMMUNE RÅoNT,cNINEN 6084 Larsnes. l:t :.r i:i. -llf. 70 02 67 00 Fax 70 02 67 01

FoR SANDE KOMMUNE. ^Â.nsvrnl,DrNc DEL II. li: SANDE KOMMUNE RÅoNT,cNINEN 6084 Larsnes. l:t :.r i:i. -llf. 70 02 67 00 Fax 70 02 67 01 li: l:t :.r i:i I SANDE KOMMUNE RÅoNT,cNINEN 6084 Larsnes -llf. 70 02 67 00 Fax 70 02 67 01 sande.kommune@sande-mr.kommune.no www.sande-m r.kom m une. no ^Â.nsvrnl,DrNc FoR SANDE KOMMUNE DEL II 2013 Innhald

Detaljer

Forvaltingsrevisjon Målstyring

Forvaltingsrevisjon Målstyring Forvaltingsrevisjon Målstyring Etne kommune 2013 Føreord Etter vedtak i kontrollutvala i Etne kommune den 13. mai 2013 har KPMG gjennomført ein forvaltingsrevisjon av målstyringssystemet i kommunen. Denne

Detaljer

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland 2 Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Innholdsfortegnelse Innleiing... 3 KAPITTEL

Detaljer

Verksemdsmessig utviklingsplan

Verksemdsmessig utviklingsplan Høyringsutkast 29.05.15 Høyringsfrist 14.08.15 Verksemdsmessig utviklingsplan 2015-2030 HELSE FØRDE Forord Den verksemdsmessige utviklingsplanen er eit sentralt dokument for Helse Førde HF. Planen lagar

Detaljer

Arbeidstilsynet Årsrapport 2008. For eit godt arbeidsliv

Arbeidstilsynet Årsrapport 2008. For eit godt arbeidsliv Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 For eit godt arbeidsliv Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 07 24 «Arbeidstilsynet arbeider for eit godt arbeidsliv.

Detaljer