Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr"

Transkript

1 Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon som syt for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter etter nærare melding. SAKSLISTE Saksnr Innhald Arkivsaknr PS 06/57 PS 06/58 PS 06/59 PS 06/60 PS 06/61 Underskrift Godkjenning av protokoll Referatsaker Betaling for matombringing og kjøp av mat ved Midsund sjukeheim Eigenbetaling for korttidsplass og dag- eller nattopphald ved institusjon / /636 PS 06/62 Eigenbetaling for hjelp i heimen /718 PS 06/63 Abonnementsavgift for tryggleiksalarm /719 PS 06/64 Husleige for omsorgsbustader/trygdebustader, Høgda og Lønn /720 PS 06/65 Betalingssatsar i vaksenopplæringa 2006/639 PS 06/66 Foreldrebetaling i dei kommunale barnehagane 2006/689 PS 06/67 Friluftsgruppe (utebarnehage) ved Raknes barnehage 2006/736 PS 06/68 Revidering av vedtektene for dei kommunale barnehagane i Midsund 2006/660 PS 06/69 Avvikling av opptaksnemnd for barnehagar 2006/710 PS 06/70 SFO - tilbod 2006/671 PS 06/71 Betalingssatsar i Midsund musikk- og kulturskule /765 PS 06/72 Feiegebyr /744 PS 06/73 Søknad om fritak frå verv som meddommar - Frank Skogvoll Opstad 2006/687 PS 06/74 Søknad om fritak frå verv som meddomar - Gunnhild 2006/672

2 Westrum PS 06/75 Suppleringsval for Ivar Kvalø som har flytta frå kommune 2006/741 PS 06/76 Sikring av dører - Solstua 2006/680 PS 06/77 Møtegodtgjersle til leiar av Midsund kontrollutval 2006/735 PS 06/78 Status - utviklingskomiteane 2006/785 PS 06/79 Økonomiplan Budsjett 2007 Eventuelt 2006/748 Midsund, Helge Orten Ann Torill Vaksvik ordførar sekretær

3 PS 06/57 Underskrift PS 06/58 Godkjenning av protokoll

4 PS 06/59 Referatsaker

5 Midsund kommune Midsund sjukeheim Arkivsak: 2006/635-1 Arkiv: Saksbeh: Unn Stølen Ugelvik Dato: Saksframlegg Betaling for matombringing og kjøp av mat ved Midsund sjukeheim Utvalsak Utval Møtedato 06/54 Formannskapet /9 Eldrerådet /60 Kommunestyret Forslag til vedtak: 1. Ved kjøp av frukost på Midsund Omsorgssenter betalar ein kr Ved kjøp av middag på Midsund Omsorgssenter betalar ein kr. 50.-/ kr for graut. 3. Ved kjøp av kveldsmat på Midsund Omsorgssenter betalar ein kr Ved kjøp av ettermiddagskaffi på Midsund Omsorgssenter betalar ein kr Ved matombringing(middag) frå Midsund Omsorgssenter betalar ein kr. 55.-/ kr for graut. Behandling i Formannskapet Samrøystes som forslag til vedtak Vedtak i Formannskapet Ved kjøp av frukost på Midsund Omsorgssenter betalar ein kr Ved kjøp av middag på Midsund Omsorgssenter betalar ein kr. 50.-/ kr for graut. 3. Ved kjøp av kveldsmat på Midsund Omsorgssenter betalar ein kr Ved kjøp av ettermiddagskaffi på Midsund Omsorgssenter betalar ein kr Ved matombringing(middag) frå Midsund Omsorgssenter betalar ein kr. 55.-/ kr for graut.

6 Behandling i Eldrerådet Eldrerådet ser det som positivt at kommunen legg seg på kostpris med indeksregulering kvart år. Matombringing bør ikkje vere ei inntektskilde for kommunen, men ei god teneste for dei med behov for slik type teneste. Samrøystes som forslag til vedtak. Vedtak i Eldrerådet Ved kjøp av frukost på Midsund Omsorgssenter betalar ein kr Ved kjøp av middag på Midsund Omsorgssenter betalar ein kr. 50.-/ kr for graut. 3. Ved kjøp av kveldsmat på Midsund Omsorgssenter betalar ein kr Ved kjøp av ettermiddagskaffi på Midsund Omsorgssenter betalar ein kr Ved matombringing(middag) frå Midsund Omsorgssenter betalar ein kr. 55.-/ kr for graut. Saksutgreiing: Kjøkkenet ved Midsund Omsorgssenter produserar om lag 75 middagar dagleg. Mange kjem sjølv til institusjonen for å ete og ein del får maten bringa heim. Matombringinga er i nært samarbeid med hjelpeapparatet, frivillige, både enkeltpersonar og lag/ organisasjonar. At kommunen har eit godt utbygd tilbod om matombringing gjer at fleire eldre og uføre kan bu lenger heime. Satsane for kjøp av middag på institusjonen er foreslått å auka frå kr til kr og ved matombringing frå kr til kr.55. Frukost- og kveldsmat er auka frå kr til kr Ei forholdsvis stor auke spesielt på frukost og kveldsmaten, men satsane har ikkje vore justert på mange år. Frukost og kveldsmaten ligg langt under sjølvkost. Det er difor naudsynt å ta stilling til ei prisjustering. Vurdering: Matombringing er ikkje ei lovpålagt teneste. Det blir ikkje fatta enkeltvedtak. Kven som får tilbod om matombringing er ei vurdering i samråd med den det gjeld, kjøkkenet og heimetenesta. For å ta unna auken i etterspørselen har vi lagt inn ein personalauke på ein halv time dagleg for Personalauken blir finansiert gjennom auka inntekter i sal. Skal vi ytterlegare auke produksjon vil det bli behov for meir personale enn dette. Økonomiske / administrative konsekvensar: Prisane er m.a justert med bakgrunn i prisauken på innkjøp av rådvarene samt utstyr til pakking av maten. Det er vurdert at vi ikkje kan selje mat under sjølvkost, dersom vi framleis skal kunne tilby heimebuande eldre/uføre mat/matombringing. Det medfører tilsynelatande ei forholdsvis

7 stor prosentvis auke på maten. 4 %(2.-kr) auke på middag og 31% (kr.7.-) på frukost og kveldsmat. Trass i dette er kjøp av ferdiglaga mat på institusjonen særs billig sett i høve til kva ein må betale dersom ein ordnar alt sjølv. Dagfinn Aasen rådmann Unn Stølen Ugelvik einingsleiar Midsund sjukeheim Vedlegg (prenta): 1. Betaling for matombringing og kjøp av middag ved Midsund Sjukeheim i Vedlegg (uprenta): Særutskrift går til: Kjøkkenet ved Midsund Sjukeheim Økonomiavdelinga Midsund Sjukeheim

8 Midsund kommune Midsund sjukeheim Arkivsak: 2006/636-1 Arkiv: Saksbeh: Unn Stølen Ugelvik Dato: Eigenbetaling for korttidsplass og dag- eller nattopphald ved institusjon Saksframlegg Utvalsak Utval Møtedato 06/10 Eldrerådet /65 Formannskapet /61 Kommunestyret Forslag til vedtak: Midsund kommune vedtek følgjande satsar for opphald i institusjon for 2007: 1. Dag og nattopphald kr Døgnopphald under 60 dager kr Døgnopphald utover 60 dagar legg ein til grunn satsane for vederlag for langtidsopphald i institusjon. Behandling i Eldrerådet Samrøystes som forslag til vedtak. Vedtak i Eldrerådet Midsund kommune vedtek følgjande satsar for opphald i institusjon for 2007: 1. Dag og nattopphald kr Døgnopphald under 60 dager kr Døgnopphald utover 60 dagar legg ein til grunn satsane for vederlag for langtidsopphald i institusjon.

9 Behandling i Formannskapet Samrøystes som forslag til vedtak Vedtak i Formannskapet Midsund kommune vedtek følgjande satsar for opphald i institusjon for 2007: 1. Dag og nattopphald kr Døgnopphald under 60 dager kr Døgnopphald utover 60 dagar legg ein til grunn satsane for vederlag for langtidsopphald i institusjon. Saksutgreiing: Kommunen har høve til å krevje vederlag for opphald i institusjon. Det er Stortinget som fastsett satsane for opphaldet. Kommunen står fritt i å kunne krevje mindre enn maksimalbeløpet. Det har ikkje kome signal på at satsane vil bli justert for Vurdering: Med bakgrunn i kommunen sin økonomi er det ikkje tilrådeleg å føreslå lågare satsar enn forskrifta tillet. Økonomiske / administrative konsekvensar: Kommunen kan ikkje leggje noko prosentvis auke i eigenbetaling for opphald i institusjon. Inntektene vil bli på same nivå som i Dagfinn Aasen Rådmann Unn Stølen Ugelvik einingsleiar Midsund sjukeheim Vedlegg (prenta): Vedlegg (uprenta): Rundskriv I -4/2001 Eigenbetaling for korttidsopphald og dag eller nattopphald i institusjon

10 Særutskrift går til: Sjukeheimen Økonomiavdelinga

11 Midsund kommune Heimebasert omsorg Arkivsak: 2006/718-1 Arkiv: 231 Saksbeh: Eva Tangen Dato: Saksframlegg Eigenbetaling for hjelp i heimen Utvalsak Utval Møtedato 06/12 Eldrerådet /63 Formannskapet /62 Kommunestyret Forslag til vedtak: Midsund kommune vedtek justering av eigenbetaling for praktisk bistand med følgjande satsar for 2007: Nettoinntekt før særfrådrag: Abonnement pr. mnd. Timesats Inntil 2 G kr. 150,- fastsett av staten 2 3 G kr. 570,- kr. 166,- 3 4 G kr. 930,- kr. 166,- 4 5 G kr ,- kr. 166,- 5 G kr ,- kr. 166,- Behandling i Eldrerådet Eldrerådet ønskjer eit nytt punkt i vedtaksteksten; I utgangspunktet fakturerer kommunen brukaren for abonnement pr. mnd. Det hender at heimehjelpsoppdrag av ulike grunnar fell vekk. I dei tilfella det løner seg for brukaren å betale timesats, vil kommunen fakturere brukaren etter timesats.

12 Forslag til vedtak, med tillegg fremma i eldrerådet, samrøystes vedteke. Vedtak i Eldrerådet Midsund kommune vedtek justering av eigenbetaling for praktisk bistand med følgjande satsar for 2007: Nettoinntekt før særfrådrag: Abonnement pr. mnd. Timesats Inntil 2 G kr. 150,- fastsett av staten 2 3 G kr. 570,- kr. 166,- 3 4 G kr. 930,- kr. 166,- 4 5 G kr ,- kr. 166,- 5 G kr ,- kr. 166,- I utgangspunktet fakturerer kommunen brukaren for abonnement pr. mnd. Det hender at heimehjelpsoppdrag av ulike grunnar fell vekk. I dei tilfella det løner seg for brukaren å betale timesats, vil kommunen fakturere brukaren etter timesats. Behandling i Formannskapet Ann Elin Høgset fremma følgjande forslag: Rådmannen sitt forslag med tillegg av nytt punkt fremma av eldrerådet. Ann Elin Høgset sitt forslag vart samrøystes vedteke. Vedtak i Formannskapet Midsund kommune vedtek justering av eigenbetaling for praktisk bistand med følgjande satsar for 2007: Nettoinntekt før særfrådrag: Abonnement pr. mnd. Timesats Inntil 2 G kr. 150,- fastsett av staten 2 3 G kr. 570,- kr. 166,- 3 4 G kr. 930,- kr. 166,- 4 5 G kr ,- kr. 166,- 5 G kr ,- kr. 166,- I utgangspunktet fakturerer kommunen brukaren for abonnement pr. mnd. Det hender at heimehjelpsoppdrag av ulike grunnar fell vekk. I dei tilfella det løner seg for brukaren å betale timesats, vil kommunen fakturere brukaren etter timesats.

13 Saksutgreiing: Kommunen har etter lov og forskrifter (lov om sosiale tenester) høve til å krevje vederlag for praktisk bistand utført i heimen. Det er Stortinget som til ei kvar tid fastsett betalingssatsen for dei med inntekt under 2G, jfr. Rundskriv I-4/2001. Dei med inntekt utover 2G kan kommunen sjølv fastsette betalingssats for. Vederlaget kan ikkje overstige kommunen sine eigne utgifter til tenestene. Vurdering: Midsund kommune vil for år 2007 foreslå ei auke på ca. 2 % i abonnementsats og timesats utover 2G. Ein vurderer ei slik justering av eigenbetalinga som rimeleg, sett i forhold til kostnadene kommunen har. Økonomiske / administrative konsekvensar: Midsund kommune ønskjer justering av eigenbetaling for praktisk bistand med følgjande endring av satsar frå : Nettoinntekt før særfrådrag: Abonnement pr. mnd. Timesats Inntil 2 G kr. 150,- fastsett av staten 2 3 G frå kr. 560,- til kr. 570,- frå 163,- til kr. 166,- 3 4 G frå kr. 916,- til kr. 935,- frå 163,- til kr. 166,- 4 5 G frå kr ,- til kr ,- frå 163,- til kr. 166,- 5 G frå kr ,- til kr ,- frå 163,- til kr. 166,- Dagfinn Aasen rådmann Eva Tangen leiar sekretærtenesta Vedlegg (prenta): Vedlegg (uprenta): 1. Eigenbetaling for hjelp i heimen K-sak 2. Rundskriv I-4/2001 Særutskrift går til: - Omsorgstenesta - Økonomiavdelinga

14 Midsund kommune Heimebasert omsorg Arkivsak: 2006/719-1 Arkiv: 231 Saksbeh: Eva Tangen Dato: Saksframlegg Abonnementsavgift for tryggleiksalarm Utvalsak Utval Møtedato 06/13 Eldrerådet /64 Formannskapet /63 Kommunestyret Forslag til vedtak: Abonnementsavgift for tryggleiksalarm tilknytt vaktsentralen ved Midsund sjukeheim blir kr. 975,- i år Behandling i Eldrerådet Samrøystes som forslag til vedtak. Vedtak i Eldrerådet Abonnementsavgift for tryggleiksalarm tilknytt vaktsentralen ved Midsund sjukeheim blir kr. 975,- i år Behandling i Formannskapet Samrøystes som forslag til vedtak

15 Vedtak i Formannskapet Abonnementsavgift for tryggleiksalarm tilknytt vaktsentralen ved Midsund sjukeheim blir kr. 975,- i år Saksutgreiing: Vaktsentralen ved Midsund sjukeheim vart oppretta i Brukarane får tilknyting til vaktsentralen etter søknad. Tilbodet er ei god ordning som gjer at mang føler seg trygge og at dei kan bu lengst mogleg i eige husvære. Midsund kommune har tre aktive nattevakter som er tilknytt vaktsentralen. Det er vaktansvarleg sjukepleiar som har ansvaret for å vurdere situasjonen når ein alarm blir utløyst. I dag har vi ca. 30 alarmar tilknytt sentralen. Nokon av desse har brukaren kjøpt privat, medan kommunen eig dei fleste. Midsund kommune har alarmar til korttidsutlån, og er også behjelpeleg med innkjøp av alarmar til brukarane. Teknisk v/uteseksjonen koplar alarmane opp mot sentralen. Vurdering: Midsund kommune vil for år 2007 foreslå ei auke på ca. 2 % i abonnementavgifta. Ein vurderer ei slik justering som rimeleg, sett i forhold til kostnadane kommunen har til vedlikehald, skifting av batteri, oppkopling til sentralen og liknande. Økonomiske / administrative konsekvensar: Administrasjonen foreslår ei auke i abonnementsavgifta med ca. 2 % for 2007, frå kr. 957,- til kr. 975,- Dagfinn Aasen Rådmann Eva Tangen leiar sekretærtenesta Vedlegg (prenta): Vedlegg (uprenta): Særutskrift går til: Tekniske tenester Omsorgstenesta

16 Økonomiavdelinga

17 Midsund kommune Servicekontoret Arkivsak: 2006/720-2 Arkiv: 231 Saksbeh: Ann Torill Vaksvik Dato: Saksframlegg Husleige for omsorgsbustader/trygdebustader, Høgda og Lønn Utvalsak Utval Møtedato 06/74 Formannskapet /64 Kommunestyret Forslag til vedtak: Husleigesatsane for omsorgsbustader/trygdebustader, Høgda og Lønn blir heva med 4% frå 2006 til Behandling i Formannskapet voterande Samrøystes som forslag til vedtak Vedtak i Formannskapet Husleigesatsane for omsorgsbustader/trygdebustader, Høgda og Lønn blir heva med 4% frå 2006 til 2007.

18 Saksutgreiing: For bustadene Høgda og omsorgsbustadene/trygdebustadene, nyttar ein omgrepet brutto og netto husleige. Netto husleige: bustønad blir trekt frå brutto husleige. Eventuell bustønad frå Husbanken gjeng direkte til kommunen, og då er det netto husleige bebuarane skal betale. Nettohusleiga blir så justert ut frå personleg økonomi. Bebuarane på Lønn får bustønaden sjølve og betalar brutto husleige. Vurdering: Det bli lagt fram forslag om å auke satsane med 4% frå 2006 til 2007 jfr. budsjettet for Økonomiske / administrative konsekvensar: Gjeldande satsar er følgjande: 1. Brutto husleige for bukollektivet Høgda og for enkelthusvære i trygde- og omsorgsbustader blir slik for år 2006: Kr ,- pr. månad når det bur ein person i husværet Kr ,- pr. månad når ektepar eller to personar bur saman 2. Bebuarane betalar ei berekna husleige, ved at ein eventuell bustønad blir transportert direkte til kommunen. For 2006 betaler leigetakarane ei netto husleige på Kr ,- pr. månad for einslege Kr ,- pr. månad for ektepar eller to som bur saman For evt. inntekt som overstig minstepensjon betalar leigetakarane eit tillegg i husleiga på 40% av nettoinntekt (bruttoinntekt minus skatt som overstig minstepensjon). 3. Leigetakarane som betalar meir enn minstesatsen for heimetenester, får redusert eigenandel dersom dei får mindre disponibelt enn leigetakarar med lågare inntekt. 2. Husleiga i PU-bustaden Lønn vert slik for 2006: Kr ,- pr. månad for dei minste husværa Kr ,- pr. månad for avlastningshusværet når det bur ein person, og Kr ,- pr. månad for kvar når to deler husvære. Eldrerådet har gått inn for å forlenge gjeldande satsar ut Dagfinn Aasen rådmann Ann Torill Vaksvik førstesekretær Vedlegg (prenta): Vedlegg (uprenta):

19 1. Husleige for omsorgsbustader/trygdebustader, Høgda og Lønn K.sak. Særutskrift går til: Omsorgsavdelinga Butenesta Økonomiavdelinga

20 Midsund kommune Rådmannen Arkivsak: 2006/639-1 Arkiv: Saksbeh: Trygve Brunvoll Dato: Saksframlegg Betalingssatsar i vaksenopplæringa Utvalsak Utval Møtedato 06/66 Formannskapet /65 Kommunestyret Forslag til vedtak: 1. Deltakarar i opplæringa i norsk og samfunnskunnskap som er omfatta av den nye tilskotsordninga av 1. september 2005 som har plikt, men ikkje rett til slik opplæring, betaler 3000 kr pr. semester. Beløpet kan delast i månadlege avdrag. Avtale må deltakaren gjere med økonomiavdelinga i kommunen. Kjem deltakarar med etter at semesteret er starta, skal dei i utgangspunktet betale 30 kr for kvar time dei er med i undervisninga. Ansvarleg for vaksenopplæringa avgjer om deltakaren skal betale ei semesteravgift på 3000 kr eller ein timesats på 30 kr sett i forhold til når i semesteret deltakaren kom med i undervisninga. 2. For andre kurs som vaksenopplæringa står ansvarleg for, og som ikkje er omfatta av tilskotsordninga nemnt under punkt 1, betaler deltakarane etter sjølvkostprinsippet. Skriftleg avtale om slik undervisning skal gjerast mellom oppdragsgjevar og kommunen. 3. Deltakarar som startar i opplæring før arbeids og opphaldsløyve er formelt godkjent, betalar sjølv for undervisninga med 30 kr pr. deltatt time. Desse timane blir ikkje godskrivne i NIR. Viss desse deltakarane har behov for undervisning utover 300 timar, vil all undervisning bli tatt omsyn til ved nytt vedtak.

21 Behandling i Formannskapet Samrøystes som forslag til vedtak Vedtak i Formannskapet Deltakarar i opplæringa i norsk og samfunnskunnskap som er omfatta av den nye tilskotsordninga av 1. september 2005 som har plikt, men ikkje rett til slik opplæring, betaler 3000 kr pr. semester. Beløpet kan delast i månadlege avdrag. Avtale må deltakaren gjere med økonomiavdelinga i kommunen. Kjem deltakarar med etter at semesteret er starta, skal dei i utgangspunktet betale 30 kr for kvar time dei er med i undervisninga. Ansvarleg for vaksenopplæringa avgjer om deltakaren skal betale ei semesteravgift på 3000 kr eller ein timesats på 30 kr sett i forhold til når i semesteret deltakaren kom med i undervisninga. 2. For andre kurs som vaksenopplæringa står ansvarleg for, og som ikkje er omfatta av tilskotsordninga nemnt under punkt 1, betaler deltakarane etter sjølvkostprinsippet. Skriftleg avtale om slik undervisning skal gjerast mellom oppdragsgjevar og kommunen. 3. Deltakarar som startar i opplæring før arbeids og opphaldsløyve er formelt godkjent, betalar sjølv for undervisninga med 30 kr pr. deltatt time. Desse timane blir ikkje godskrivne i NIR. Viss desse deltakarane har behov for undervisning utover 300 timar, vil all undervisning bli tatt omsyn til ved nytt vedtak. Saksutgreiing: I Midsund kommune er 17 ulike nasjonalitetar representerte blant dei 1920 innbyggarane i kommunen. Av desse kjem flyktningene frå 2 nasjonar. I dette talmaterialet er ikkje personar frå Nederland tatt med, men i løpet av ein toårsperiode er intensjonen at 20 personar frå Nederland skal bosette seg her. Som tala viser er andelen med innvandrarbakgrunn i befolkninga sterkt aukande. Ein konsekvens av dette er at vaksenopplæringa i Midsund i åra framover kjem til å måtte stå for opplæring i norsk for mange av desse. 1. januar 2004 kom ei lov som sa at arbeidsinnvandrarar frå EØS området ikkje lenger hadde rett til gratis opplæring. 1. september 2005 kom ei lov om obligatorisk gjennomføring av 250 timar norskopplæring og 50 timar samfunnskunnskap som eit vilkår for å få innvilga busetjingsløyve og statsborgarskap.

22 Dei 50 timane skal vere på eit språk som eleven forstår og kome tidleg i opplæringa. Samstundes vart finansieringsordninga endra. Den er no basert på per capita prinsippet. Dei som vert omfatta av den nye lova kan delast i tre ulike kategoriar : personar med rett og plikt personar med rett personar med plikt men ikkje rett Deltakarane i første gruppe får støtte frå staten etter per capita prinsippet, noko som får uheldige konsekvensar for små kommunar med få deltakarar. Deltakarane i den andre og tredje gruppa må sjølv betale for undervisninga. Praksis så langt har vore at deltakarane har betalt 3000 kr. pr. semester.kjem dei inn etter semesterstart, må ein vurdere om dei skal betale full semesteravgift eller kronebeløp for den undervisninga dei deltek i. For deltakarar som berre er med i undervisningsopplegg for kortare tid, til dømes begynnarkurs, har kommunen berekna 30 kr. pr. deltatt time. Vel desse å fortsette utover begynnarkurs, betalar dei 3000 kr pr.semester. Fleire arbeidsplassar har no tilsett arbeidarar frå fleire nasjonalitetar, som har behov for norskopplæring, særleg retta inn mot og tilpassa det arbeidet dei utfører. Desse har ikkje noko rett eller plikt til norskopplæring, og kommunen får heller ikkje noko tilskot for desse. Arbeidsgjevar kan gå inn og betale for deltakarane, medan andre må betale for undervisninga sjølv. Vaksenopplæringa har i haust mellom anna tatt på seg undervisninga med lærarar som er leigde inn frå Midsund skule. Betalinga for deltakarane er basert på sjølvkostprinsippet. I betalinga har ein lagt inn løn til lærarar og undervisningsmateriell. Ein må etterkvart og vurdere å leggje inn administrative kostnader ved slike kurs. Dagfinn Aasen rådmann Trygve Brunvoll rådgjevar skule m.v. Vedlegg (prenta): Vedlegg (uprenta): Særutskrift går til:

23 Midsund kommune Rådmannen Arkivsak: 2006/689-1 Arkiv: Saksbeh: Inger Kristin Ovesen Dato: Saksframlegg Foreldrebetaling i dei kommunale barnehagane Utvalsak Utval Møtedato 06/68 Formannskapet /66 Kommunestyret Forslag til vedtak: Foreldrebetaling for heildagsplass i dei kommunale barnehagane i Midsund blir sett til kr per månad frå og med Satsane for dei andre ulike opphaldstidene vil bli justert tilsvarande auken i satsen for heildagsplass. Søskenmoderasjonen i foreldrebetalinga er 30% for 2. barn og 50% for 3. eller fleire barn. Foreldrebetaling for kjøp av dag blir sett til kr 200 per dag. Behandling i Formannskapet Samrøystes som forslag til vedtak Vedtak i Formannskapet Foreldrebetaling for heildagsplass i dei kommunale barnehagane i Midsund blir sett til kr per månad frå og med Satsane for dei andre ulike opphaldstidene vil bli justert tilsvarande auken i satsen for heildagsplass.

24 Søskenmoderasjonen i foreldrebetalinga er 30% for 2. barn og 50% for 3. eller fleire barn. Foreldrebetaling for kjøp av dag blir sett til kr 200 per dag. Saksutgreiing: 1.mai 2004 blei det innført makspris på foreldrebetaling i barnehage. I Lov 17.juni nr 64 om barnehager (Barnehagelova) 15 Foreldrebetaling står det følgjande: Kongen kan gi forskrifter med nærmere bestemmelser om foreldrebetaling i barnehagen, herunder søskenmoderasjon, inntektsgradering og maksimalgrense. I forskrift om foreldrebetaling i barnehagar 1 står det at Foreldrebetaling for en plass i barnehage skal ikkje settes høyere enn en maksimalgrense. Betaling for kost kan komme i tillegg. Maksimalgrensen blir fastsatt i Stortingets årlige budsjettvedtak. Maksimalgrensen gjelder for et heldags ordinært barnehagetilbud innenfor gjeldende lov og forskrifter. Med heldagstilbud menes avtalt ukentlig oppholdstid på 41 timer eller mer. Paragraf 2 omhandlar deltidstilbod: Foreldrebetaling for et deltidstilbud skal settes lavere enn foreldrebetaling for et heldagstilbud. Forskrifta fastslår og at Kommunen skal sørge for at foreldre/foresatte tilbys minimum 30% søskenmoderasjon i foreldrebetalingen for 2. barn og minimum 50% for 3. eller flere barn, jf 3. Maksimalgrensa for foreldrebetaling i barnehagar for 2006 er kr per månad og kr per år. I statsbudsjettet for 2007 foreslår regjeringa at foreldrebetalinga blir ført vidare på same nivå som i Dette inneber at foreldrebetalinga skal utgjere kr per månad og kr på årsbasis for ein heiltidsplass. Vurdering: I dei gjeldande vedtektene for dei kommunale barnehagane i Midsund, VII Foreldrebetaling punkt 1, står det at Midsund kommunestyre har rett til å endre satsane for foreldrebetaling 1. januar eller 1.august. Auke i betalingssatsane skal bli varsla minimum 1 månad før auken trer i kraft. Desse vedtektene er no oppe til revidering og punkt 1. er foreslått endra til Maksimalgrense for heildagstilbod blir fastsett i Stortingets årlege budsjettvedtak. Kommunen fastsett administrativt foreldrebetaling for deltidstilbod. I og med at kommunen driv barnehagane i samsvar med barnehagelova med forskrifter, blir det foreslått at satsane for foreldrebetaling i barnehagane blir justert som følgje av forslaget til statsbudsjett. Foreldrebetalinga for heildagsplass blir då frå 1. januar 2007, kr per månad. Juli er betalingsfri. Foreldrebetalinga for deltidsplass blir utrekna etter gjeldande praksis og justert tilsvarande auken i satsen for heildagsplass. Søskenmoderasjonen er per i dag 30% for 2. barn og 50% for 3. barn. Dette er samsvar med forskrifta og blir foreslått vidareført.

25 Dersom det er ledig plass i barnehagane, kan einingsleiar gi høve til kjøp av dagopphald for barn som allereie har plass, jf vedtektene VI pkt 2.3. Betalingssatsen for dagkjøp er i dag kr 160. Denne satsen har stått slik i fleire år utan å bli justert. Det blir no foreslått ei auke på kr 40, slik at satsen for dagkjøp i dei kommunale barnehagane blir kr 200. Det blir ein timepris på kr 20, noko som må sjåast som billeg for eit servicetilbod som kommunen ikkje er pålagt. Kommunen får ikkje noko statsstøtte for desse opphaldstimane. Dagfinn Aasen rådmann Inger Kristin Ovesen rådgjevar barnehage Vedlegg (prenta): Vedlegg (uprenta): Særutskrift går til:

26 Midsund kommune Rådmannen Arkivsak: 2006/736-1 Arkiv: Saksbeh: Inger Kristin Ovesen Dato: Saksframlegg Friluftsgruppe (utebarnehage) ved Raknes barnehage Utvalsak Utval Møtedato 06/61 Formannskapet /67 Kommunestyret Forslag til vedtak: Frå blir det oppretta friluftsgruppe (utebarnehage) med 6 plassar for barn over 3 år ved Raknes barnehage. Einingsleiar ved Raknes barnehage har styraransvaret for friluftsgruppa, som blir bemanna med pedagogisk leiar (30 % stilling) og fagarbeidar/assistent (70 % stilling). Budsjett for friluftsgruppa er teke inn i økonomiplana for , med slike rammer: - netto driftsutgifter: kr pr. år - investeringar: kr i 2007 Investeringane skal dekkje kjøp/oppsetting av varmehytte ( grillhytte ) samt leikeapparat. Behandling i Formannskapet Samrøystes som forslag til vedtak Vedtak i Formannskapet Frå blir det oppretta friluftsgruppe (utebarnehage) med 6 plassar for barn over 3 år ved Raknes barnehage.

27 Einingsleiar ved Raknes barnehage har styraransvaret for friluftsgruppa, som blir bemanna med pedagogisk leiar (30 % stilling) og fagarbeidar/assistent (70 % stilling). Budsjett for friluftsgruppa er teke inn i økonomiplana for , med slike rammer: - netto driftsutgifter: kr pr. år - investeringar: kr i 2007 Investeringane skal dekkje kjøp/oppsetting av varmehytte ( grillhytte ) samt leikeapparat. Saksutgreiing: Regjeringa har sett i gang Barnehageløftet, der full barnehagedekning, høg kvalitet og låg pris er satsingsområde. Regjeringa sitt mål er full barnehagedekning i løpet av Når dette målet er nådd, er neste steg å innføre ein rett til barnehageplass for alle barn. Dette er planlagt å gjelde frå Barnehageloven 8 2.ledd seier at Kommunen har plikt til å sørge for at det finnes et tilstrekkelig antall barnehageplasser for barn under opplæringspliktig alder. Utbyggingsmønster og driftsformer skal tilpasses lokale forhold og behov. Dei kommunale barnehagane og dei private familiebarnehagane har fylt opp alle sine plassar. Til saman er det 102 barn som har plass i barnehage. Per i dag bur det i kommunen om lag 138 barn 0-5 år, dette gir Midsund ein dekningsprosent på 74. Midsund kommune har per dags dato 14 barn på venteliste for barnehageplass. 3 barn har ikkje noko tilbod om plass. 11 barn ventar på å få overflytting til anna barnehage eller auke av plass. Av desse barna er 3 over tre år og 11 under tre år. For å møtekomme etterspørselen etter barnehageplassar slik den er no, har Midsund behov for 8-10 nye barnehageplassar, og spesielt plassar for barn under tre år. Vurdering: Fødselstala for dei to siste åra er låg og kan då føre til at etterspørselen etter barnehageplass for dei neste åra blir litt mindre enn den har vore. Men dersom maksimalprisen for foreldrebetalinga går ned, kan søknader etter heileplassar auke og kompensere for eit mindre tal på barn. Det er vanskeleg å seie kva behov kommunen har for barnehageplassar i framtida. Det er mange faktorar som spelar inn. Men skal Midsund kommune vere ein attraktiv kommune å busette seg i, har tilbod om barnehageplass mykje å seie for familiar i etableringsfasen. Midsund bør vere førebudd på å ha nok plassar tilgjengeleg når retten til barnehageplass for alle barn blir innført. Friluftsgruppe For å kunne gi eit tilbod til flest mogleg blir det foreslått å opprette ei friluftsgruppe med 6 plassar ved Raknes barnehage.

28 Det blir foreslått å sette opp ei Grillhytte på uteområde til barnehagen, som barnegruppa skal nytte som base og kan søke ly i for sol, regn og vind. Grillhytta skal stå i nærleiken av barnehagen, slik at friluftsgruppa kan nytte sanitæranlegget. Og dei kan evt vere inne på morgonen og ettermiddagen, når ikkje alle barna i barnehagen er tilstades. Grillhytta er på om lag 10 kvm og har plass til 15, så gruppa kan aukast om behovet for barnehageplass blir større. Friluftsgruppa er tenkt som eit tilbod for 6 barn i alderen 4-5 år. Dette gir 3 nye plassar for barn under tre år i vanleg avdeling. Med ei barnegruppe på 6 barn over tre år, er personalbemanninga ei 100% stilling fordelt på 30% pedagogisk leiar og 70% fagarbeidar el. assistent. Utegrupper/friluftsgrupper har vore eit populært tilbod rundt om i Noreg dei siste åra. Haram kommune har drive barnehage i grillhytte i mange år. Personalet i Raknes barnehage har vore på besøk i ein barnehage i Ålesund som driv utegrupper og har hatt samtalar med dei som driv barnehage i grillhytte i Brattvåg. Drift av friluftsgruppe er avhengig av at det er eit tilbod føresette vil nytte seg av. Raknes barnehage undersøkte blant foreldre som har 4-5 åringar i barnehagen om dette var noko dei kunne tenke seg. Dei fleste var positiv, og fleirtalet kunne tenke seg halv plass med evt ein kombinasjon med vanleg avdeling. Men dette tilbodet må sjølvsagt gjelde for barn i heile kommunen. Oppstart av friluftsgruppe kan gi kommunen eit fleksibelt barnehagetilbod, gruppa kan endrast i storleik alt etter etterspørselen etter barnehageplass dei ulike åra. Endring av gruppestorleik fører med seg endring i bemanningsressurs. Friluftsgruppa gjer og at kommunen får eit større mangfald i det samla barnehagetilbodet. Leikeapparat I 2002 kom det ny forskrift om leikeutstyr. Ut frå denne forskrifta sette barnehagane i gang ei satsing på å utbetre uteområde og kjøpe nye leikeapparat. Det blei sett av kr til fordeling over 4 år, Det blei laga ein plan der pengane blei fordelt slik: Midsund barnehage Kr Kr Kr Kr Nord-Heggdal barnehage Kr Kr Kr Raknes barnehage Kr Kr Kr I 2003 var det ikkje avklart om kommunen skulle kjøpe Raknes barnehage frå saniteten, derfor fikk Midsund barnehage heile potten dette året. I budsjettet og økonomiplanen 2004 blei midlane stroke, utan at Raknes barnehage hadde fått kjøpt leikeapparat og utbetra uteområdet. I forskrift om rammeplan for barnehagens innhald og oppgåver punkt 1.8 står det blant anna at Barnehagen skal ha arealer og utstyr nok til lek og varierte aktiviteter som fremmer bevegelsesglede, gir allsidig bevegelseserfaring, sanseerfaring og mulighet for læring og mestring. Raknes barnehage har eit stort og utfordrande uteområde. I 2004/2005 gjennomførte barnehagen eit dugnadsprosjekt ut frå tippemidlar og kr i kommunale midlar. Desse midlane kunne ikkje brukast til kjøp av leikeapparat. Konsekvensen er at Raknes barnehage har fjerna gamle, usikre leikeapparat, utan å få sett opp nye. Leikeapparat er nødvendig sjølv om dei har eit godt naturområde. Barnehagen har gått frå å vere ein halvdagsbarnehage for barn i alderen 3-5 år, til

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 28.11.2006 Tid: 13:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Einar Øien Leiar FRP. Oddny Lisbeth Midtbø Rød

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Einar Øien Leiar FRP. Oddny Lisbeth Midtbø Rød Midsund kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 01.11.2011 Tid: 13:00 Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Einar Øien Leiar FRP Oddny Lisbeth Midtbø Rød

Detaljer

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Helge Orten Leiar H Johnny Hagset Medlem AP Frits Inge Godø Medlem V

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Helge Orten Leiar H Johnny Hagset Medlem AP Frits Inge Godø Medlem V Midsund kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 05.12.2006 Tid: 13:00 Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Helge Orten Leiar H Johnny Hagset Medlem AP

Detaljer

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 09.10.2007 Tid: 13:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Midsund kommune. Møteinnkalling. Utval: Helse- og omsorgsutval Møtestad: Møterom, Midsund omsorgssenter Dato:

Midsund kommune. Møteinnkalling. Utval: Helse- og omsorgsutval Møtestad: Møterom, Midsund omsorgssenter Dato: Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Helse- og omsorgsutval Møtestad: Møterom, Midsund omsorgssenter Dato: 30.10.2014 Tid: 09:30 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for

Detaljer

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Einar Øien LEDER FRP Robin Mikal Sørlie NESTL H

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Einar Øien LEDER FRP Robin Mikal Sørlie NESTL H Midsund kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Midsund kommunehus Dato: 03.11.2014 Tid: 12:00 Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Einar Øien LEDER FRP Robin Mikal Sørlie

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2016

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2016 VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ivar Kongsvik Arkivsak nr.: 2015/2329 Arkivkode: 231 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2015

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2015 VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ivar Kongsvik Arkivsak nr.: 2014/2162 Arkivkode: 231 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 02.12.2014 Kommunestyret 18.12.2014 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

BARNEHAGETILBODET 2015/2016

BARNEHAGETILBODET 2015/2016 Kvinnherad kommune Vår ref: 2014/996 Dato: 1.07.2015 Kvinnherad kommune BARNEHAGETILBODET 2015/2016 RETNINGSLINJER OG INFORMASJON Retningslinjer og informasjon OM FALDAREN Faldaren vert sendt til alle

Detaljer

Saksnr Innhald Arkivsaknr

Saksnr Innhald Arkivsaknr Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 18.12.2008 Tid: 12:00 JULEMIDDAG CA. KL. 16:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som

Detaljer

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Svein Misund NESTL V Eli Linda Nesje MEDL KRF Audun Hånes MEDL H Liv Sissel Fanum MEDL SP

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Svein Misund NESTL V Eli Linda Nesje MEDL KRF Audun Hånes MEDL H Liv Sissel Fanum MEDL SP Midsund kommune Møteprotokoll Utval: Helse- og omsorgsutval Møtestad: Møterom, Midsund omsorgssenter Dato: 30.10.2014 Tid: 09:30 Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Svein Misund NESTL V Eli

Detaljer

Midsund kommune. Møteinnkalling. Utval: Kommunestyret Møtestad: Kantina, Midsund Sjukeheim Dato: Tid: 15:00

Midsund kommune. Møteinnkalling. Utval: Kommunestyret Møtestad: Kantina, Midsund Sjukeheim Dato: Tid: 15:00 Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Kommunestyret Møtestad: Kantina, Midsund Sjukeheim Dato: 15.10.2009 Tid: 15:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling

Detaljer

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Einar Øien LEDER FRP Odd Helge Gangstad MEDL SP Bjørn Wang MEDL V

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Einar Øien LEDER FRP Odd Helge Gangstad MEDL SP Bjørn Wang MEDL V Midsund kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 28.10.2013 Tid: 14:00 Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Einar Øien LEDER FRP Odd Helge Gangstad MEDL

Detaljer

Gol kommune er eigar og ansvarleg for drifta ved skulefritidsordninga (SFO) for elevar i grunnskulen i Gol.

Gol kommune er eigar og ansvarleg for drifta ved skulefritidsordninga (SFO) for elevar i grunnskulen i Gol. VEDTEKTER FOR SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 01.08.16 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Ann Margrethe Kråvik Kari Bolstad Gunnvor Linde Kjetil Nesse Gudvin Haraldsson

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Ann Margrethe Kråvik Kari Bolstad Gunnvor Linde Kjetil Nesse Gudvin Haraldsson MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: Rådhuset - kommunestyresal Møtedato: 04.12.2012 Kl: 12.30 14.15 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Ann Margrethe Kråvik Kari

Detaljer

Vedtekter for barnehagane i Austrheim. Oppdatert 26.03.2014

Vedtekter for barnehagane i Austrheim. Oppdatert 26.03.2014 Vedtekter for barnehagane i Austrheim Oppdatert 26.03.2014 Innhald: side 1. Føremål 4 2. Forvaltning 4 3. Opningstider/barnehagerute 4 4. Ferieavvikling for barn 5 5. Areal 5 6. Betalingssatsar 5 7. Opptak

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2015/1152 Løpenr.: 13244/2015

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2015/1152 Løpenr.: 13244/2015 ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2015/1152 Løpenr.: 13244/2015 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre Saka gjeld: BETALINGSSATSAR FOR SEKSJONANE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2016/1745 Løpenr.: 12288/2016

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2016/1745 Løpenr.: 12288/2016 ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2016/1745 Løpenr.: 12288/2016 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Levekårsutvalet Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre Saka gjeld: BETALINGSSATSAR

Detaljer

Vedtekter for skulefritidsordninga i Hemsedal kommune

Vedtekter for skulefritidsordninga i Hemsedal kommune Vedtekter for skulefritidsordninga i Hemsedal kommune Vedteke i Kommunestyret 12.05.2016 K-sak 36/16 1. Eigar Hemsedal kommune er eigar og ansvarleg for drifta av skulefritidsordningane (SFO) ved Tuv og

Detaljer

Midsund kommune. Møteprotokoll. Utval: Formannskapet Møtestad: Møterom, Midsund sjukeheim Dato: 30.11.2010 Tid: 09:00

Midsund kommune. Møteprotokoll. Utval: Formannskapet Møtestad: Møterom, Midsund sjukeheim Dato: 30.11.2010 Tid: 09:00 Midsund kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Møterom, Midsund sjukeheim Dato: 30.11.2010 Tid: 09:00 Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Aslaug Jenset Sanden Medlem H Helge Orten

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD Vedtatt av Seljord formannskap i sak 20/12, 9.2.2012. Administrativt revidert 1.september 2014 1. Eigar- og driftsforhold. Seljord kommune eig og driv barnehagane i

Detaljer

KVINNHERAD KOMMUNE BARNEHAGETILBODET. Retningslinjer og informasjon

KVINNHERAD KOMMUNE BARNEHAGETILBODET. Retningslinjer og informasjon KVINNHERAD KOMMUNE BARNEHAGETILBODET Retningslinjer og informasjon Retningslinjer og informasjon om barnehagetilbodet TILBODET I BARNEHAGANE Barnehagane skal i samarbeid og forståing med heimen ivareta

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Gunnvor Linde Gudvin Haraldsson Kari Bolstad Kjetil Nesse Anne Margrethe Kråvik

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Gunnvor Linde Gudvin Haraldsson Kari Bolstad Kjetil Nesse Anne Margrethe Kråvik MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.11.2011 Kl: 12.30-13.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Gunnvor Linde Gudvin Haraldsson Kari Bolstad

Detaljer

Faste medlemmar som ikkje møtte: Namn Funksjon Parti Roy Heggdal MEDL H Helge Løken MEDL SP Johnny Hagset MEDL AP Ann-Heidi Paulsen Orvik MEDL AP

Faste medlemmar som ikkje møtte: Namn Funksjon Parti Roy Heggdal MEDL H Helge Løken MEDL SP Johnny Hagset MEDL AP Ann-Heidi Paulsen Orvik MEDL AP Midsund kommune Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 18.12.2008 Tid: 12:00 Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Eva Tangen Medlem SP Helge Orten Leiar H Evy

Detaljer

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE Vedteke i kommunestyre 20.06.2013 1 Drift: Lærdal kommune er eigar av barnehagane og har ansvaret for vedlikehald og drift. Barnehagane skal drivast

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

Saksnr Innhald Arkivsaknr

Saksnr Innhald Arkivsaknr Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Kommunestyret konstituerande møte Møtestad: Møterom, Midsund sjukeheim Dato: 04.10.2007 Tid: 15:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som

Detaljer

AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2014. Satsane gjeld frå 01.01.2014

AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2014. Satsane gjeld frå 01.01.2014 AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2014 Satsane gjeld frå 01.01.2014 Vedtatt i Austrheim kommunestyre 4. desember 2013 Alle satsar er inklusiv meirverdiavgift

Detaljer

Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Levekårskomite /10 Bystyret Arkiv: FA-A22, FA-

Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Levekårskomite /10 Bystyret Arkiv: FA-A22, FA- Førde kommune Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Levekårskomite 11.03.2010 008/10 Bystyret 25.03.2010 Sakshandsamar: Per Arne Furseth Arkiv: FA-A22, FA- Arkivsaknr.: 10/331 Innføring av leksehjelp i grunnskulen

Detaljer

VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND. gjeldande frå 01.01. 2011

VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND. gjeldande frå 01.01. 2011 1 2 VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND gjeldande frå 01.01. 2011 1. DRIFT I SAMSVAR MED NORSK LOV Eigaren av barnehagane er Studentsamskipnaden for

Detaljer

AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2016. Satsane gjeld frå 01.01.2016

AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2016. Satsane gjeld frå 01.01.2016 AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2016 Satsane gjeld frå 01.01.2016 Vedtatt i Austrheim kommunestyre 17.12. desember 2015 Alle satsar er inklusiv meirverdiavgift

Detaljer

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 INTERNT NOTAT MASFJORDEN KOMMUNE «SSE_NAVN» Til: Kommunestyret Frå: Alf Strand Dok. ref. Dato: 10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 Vedtekter for barnehagane i Masfjorden Vedlagt følgjer reviderte vedtekter

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VIK KOMMUNE.

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VIK KOMMUNE. VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VIK KOMMUNE. 1. EIGARTILHØVE Vedtektene gjeld barnehagar som Vik kommune eig og driv. 2. LOV OG REGELVERK, FØREMÅL Barnehagane skal drivast i samsvar med til ei kvar

Detaljer

Faste medlemmar som ikkje møtte: Namn Funksjon Parti Bjørn Wang Medlem V. Varamedlemmar som møtte: Namn Vara for: Parti Frits Inge Godø Bjørn Wang V

Faste medlemmar som ikkje møtte: Namn Funksjon Parti Bjørn Wang Medlem V. Varamedlemmar som møtte: Namn Vara for: Parti Frits Inge Godø Bjørn Wang V Midsund kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Midsund kommunehus Dato: 01.10.2012 Tid: 10:00 Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Odd Helge Gangstad Medlem SP Robin Mikal

Detaljer

Faste medlemmar som ikkje møtte: Namn Funksjon Parti. Varamedlemmar som møtte: Namn Vara for: Parti

Faste medlemmar som ikkje møtte: Namn Funksjon Parti. Varamedlemmar som møtte: Namn Vara for: Parti Midsund kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 04.12.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Helge Orten LEDER H Åshild Bergsvik Karlsen

Detaljer

AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2013. Satsane gjeld frå 01.01.2013

AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2013. Satsane gjeld frå 01.01.2013 AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2013 Satsane gjeld frå 01.01.2013 Vedtatt i Austrheim kommunestyre 5. desember 2012 Alle satsar er inklusiv meirverdiavgift

Detaljer

Midsund kommune. Møteinnkalling. Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: Tid: 13:00

Midsund kommune. Møteinnkalling. Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: Tid: 13:00 Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 11.09.2007 Tid: 13:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

STRANDA KOMMUNE SØKNAD OM PLASS I SKULEFRITIDSORDNING (SFO)

STRANDA KOMMUNE SØKNAD OM PLASS I SKULEFRITIDSORDNING (SFO) STRANDA KOMMUNE SØKNAD OM PLASS I SKULEFRITIDSORDNING (SFO) 2016/2017 Det må søkjast ny plass for kvart skuleår. Søknadsfrist 1.mars NB! Søknaden skal sendast til den aktuelle skulen. Opptaksnemnda ved

Detaljer

ephorte 2011/777-7 Vedteke i kommunestyresak 17/12. Gjeldande frå Vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Aukra

ephorte 2011/777-7 Vedteke i kommunestyresak 17/12. Gjeldande frå Vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Aukra Vedteke i kommunestyresak 17/12. Gjeldande frå 15.08.12 Vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Aukra Side 2 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER I AUKRA KOMMUNE. 1 Eigarforhold. Aukra

Detaljer

Midsund kommune. Møteinnkalling. Utval: Helse- og omsorgsutval Møtestad: Møterommet, Midsund omsorgssenter Dato: 27.11.

Midsund kommune. Møteinnkalling. Utval: Helse- og omsorgsutval Møtestad: Møterommet, Midsund omsorgssenter Dato: 27.11. Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Helse- og omsorgsutval Møtestad: Møterommet, Midsund omsorgssenter Dato: 27.11.2014 Tid: 09:30 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt

Detaljer

Betalingssatsar for helse- og omsorgstenester, gjeldande frå 01.02.2013

Betalingssatsar for helse- og omsorgstenester, gjeldande frå 01.02.2013 Arkiv: Saksmappe: Sakshandsamar: Dato: 231 2006/3933 Terje Sætre 19.10.2012 Utvalssak nr. Utval Møtedato 148/12 Formannskapet 15.11.2012 139/12 Kommunestyret 13.12.2012 Betalingssatsar for helse- og omsorgstenester,

Detaljer

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE. Lærdal kommune er eigar av barnehagane og har ansvaret for vedlikehald og drift.

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE. Lærdal kommune er eigar av barnehagane og har ansvaret for vedlikehald og drift. Lærdal kommune VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE Vedteke i kommunestyre 10.03.2016, gjeldande frå 01.05.2016 1 Drift: Lærdal kommune er eigar av barnehagane og har ansvaret for vedlikehald

Detaljer

Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon som syt for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter etter nærare melding.

Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon som syt for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter etter nærare melding. Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Møterom, Midsund Omsorgssenter Dato: 10.05.2012 Tid: 14:15 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling

Detaljer

Forskrift om standardvedtekter for kommunal skolefritidsordning

Forskrift om standardvedtekter for kommunal skolefritidsordning Aukra kommune Forskrift om standardvedtekter for kommunal skolefritidsordning Aukra kommune ephorte: 2012/67-54 Vedteke i kommunestyret den 06.09.16, sak 70/16 Gjeldande frå skoleåret 2017-2018 ephorte

Detaljer

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Kviteseid kommune Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Vedteke i Hovudutval for Oppvekst og Omsorg (HOO), den 28.01.2015 1. Eigartilhøve Kviteseid kommune eig, driv og fører tilsyn med desse

Detaljer

Tilleggsinnkalling av Formannskapet

Tilleggsinnkalling av Formannskapet MODALEN KOMMUNE Tilleggsinnkalling av Formannskapet Møtedato: 31.01.2017 Møtestad: Formannskapsrommet Møtetid: 09:00-12:00 Det vert eit kort møte i valstyret før lunsj - sjå eiga møteinnkalling. Eventuelle

Detaljer

Skulefritidsordninga i Kvinnherad gjev følgjande tilbod:

Skulefritidsordninga i Kvinnherad gjev følgjande tilbod: Vedtekter for SFO Skulefritidsordninga er heimla i Opplæringslova 13-7. Vedtektene vart vart av Komitè for oppvekst, kultur og idrett i november 2010. Revidert mars 2014 1. Om skulefritidsordninga: - Skulefritidsordninga,

Detaljer

Kvinnherad kommune Vår ref: 2016/679 Dato: Kvinnherad kommune BARNEHAGETILBODET

Kvinnherad kommune Vår ref: 2016/679 Dato: Kvinnherad kommune BARNEHAGETILBODET Kvinnherad kommune Vår ref: 2016/679 Dato: 21.06.2016 Kvinnherad kommune BARNEHAGETILBODET Informasjon 2016/2017 Retningslinjer og informasjon vert sendt til alle som får barnehageplass i Kvinnherad kommune.

Detaljer

VEDTEKTER FOR MODALEN BARNEHAGE

VEDTEKTER FOR MODALEN BARNEHAGE MODALEN KOMMUNE Modalen Barnehage 5729 Modalen Tlf. 56 59 91 90 VEDTEKTER FOR MODALEN BARNEHAGE Vedteke i kommunestyret.. Verknad f.o.m. 1 Innleiing I fylgje Lov om barnehager 7 skal barnehagen ha vedtekter

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN SANDØY KOMMUNE

VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN SANDØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN I SANDØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SANDØY Vedtektene er utarbeidd i samsvar med Lov om barnehagar av 17. juni 2005. 1 EIGARTILHØVE. Sandøy kommune eig og driv barnehagen

Detaljer

Plan for Liabygda SFO

Plan for Liabygda SFO Plan for Liabygda SFO Generelt: Liabygda SFO er ein del av den kommunale skulefritidsordninga i Stranda kommune. Liabygda SFO er underlagt dei vedtekne kommunale retningsliner for skulefritidsordningane.

Detaljer

Vedtekter for Åmli barnehagar. Vedtatt i kommunestyret 13.12.2012, sak K 12/185 Endringsvedtak i kommunestyret 21.12.

Vedtekter for Åmli barnehagar. Vedtatt i kommunestyret 13.12.2012, sak K 12/185 Endringsvedtak i kommunestyret 21.12. Vedtekter for Åmli barnehagar Vedtatt i kommunestyret 13.12.2012, sak K 12/185 Endringsvedtak i kommunestyret 21.12.2015, sak K 15/185 INNHALD: 1 Eigar... 3 2 Formål... 3 3 Foreldreråd og samarbeidsutval...

Detaljer

Midsund kommune. Møteinnkalling. Utval: Formannskapet - Arbeidsmøte Møtestad: Møterom, Midsund sjukeheim Dato: 07.03.

Midsund kommune. Møteinnkalling. Utval: Formannskapet - Arbeidsmøte Møtestad: Møterom, Midsund sjukeheim Dato: 07.03. Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet - Arbeidsmøte Møtestad: Møterom, Midsund sjukeheim Dato: 07.03.2011 Tid: 09:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for

Detaljer

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I MIDSUND KOMMUNE. Jfr. Lov 17. juni 2005 nr 64 om barnehagar, 7 (Barnehagelova)

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I MIDSUND KOMMUNE. Jfr. Lov 17. juni 2005 nr 64 om barnehagar, 7 (Barnehagelova) MIDSUND KOMMUNE 6475 MIDSUND VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I MIDSUND KOMMUNE Jfr. Lov 17. juni 2005 nr 64 om barnehagar, 7 (Barnehagelova) Tidlegare vedtatt i kommunestyre 29.04.96, K.sak 96/034,

Detaljer

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Aslaug Jenset Sanden Medlem H Helge Orten Leiar H Magne Reiten Nestleiar SP Frits Inge Godø Medlem V

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Aslaug Jenset Sanden Medlem H Helge Orten Leiar H Magne Reiten Nestleiar SP Frits Inge Godø Medlem V Midsund kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 09.11.2010 Tid: 13:00 Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Aslaug Jenset Sanden Medlem H Helge Orten Leiar

Detaljer

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Einar Øien LEDER FRP Oddny Lisbeth Midtbø Rød MEDL U Odd Helge Gangstad MEDL SP

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Einar Øien LEDER FRP Oddny Lisbeth Midtbø Rød MEDL U Odd Helge Gangstad MEDL SP Midsund kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Møterom, Midsund omsorgssenter Dato: 24.08.2015 Tid: 12:00 Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Einar Øien LEDER FRP Oddny Lisbeth

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR Vedtekne i kommunestyret 02.05.2013.

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR Vedtekne i kommunestyret 02.05.2013. VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR Vedtekne i kommunestyret 02.05.2013. 1 EIGARTILHØVE Barnehagen er eigd og vert driven av LINDÅS KOMMUNE 2 LOVVERK Barnehagen vert driven i samsvar med Lov om barnehage

Detaljer

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I MIDSUND KOMMUNE

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I MIDSUND KOMMUNE MIDSUND KOMMUNE 6475 MIDSUND VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I MIDSUND KOMMUNE Jfr. lovheimel: 15 i " Lov om barnehagar". Tidlegare vedtatt i kommunestyre 29.04.96, K.sak 96/034, med endring i

Detaljer

Eigenandel for tenester - helse- og omsorgstenester, gjeldande frå

Eigenandel for tenester - helse- og omsorgstenester, gjeldande frå Sandøy kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 25.09.2013 2013/415-0 / 231 Saksbeh.: Ann Kristin Røyset Utvalssaksnr Utval Møtedato 13/64 Formannskapet 25.11.2013 Kommunestyret Eigenandel for tenester - helse-

Detaljer

Barnehagebruksplan

Barnehagebruksplan Barnehagebruksplan 2016-2019 1 Vedlegg 4. Vedtekter i kommunale barnehagar Vedtekter i kommunale barnehagar frå 01.01. 2015 1. Eigarforhold og ansvar for drift av barnehagane. Hå kommune eig og driv for

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKULEFRITIDSORDNINGANE I FØRDE KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKULEFRITIDSORDNINGANE I FØRDE KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKULEFRITIDSORDNINGANE I FØRDE KOMMUNE Heimel: Skulefritidsordninga er heimla i Opplæringslova i 13-7, 9a-8, og 10-9, og i Forskrift til opplæringslova i 12-1e og 15 Vedteke i Førde bystyre

Detaljer

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Einar Øien LEDER FRP Odd Helge Gangstad MEDL SP Robin Mikal Sørlie NESTL H

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Einar Øien LEDER FRP Odd Helge Gangstad MEDL SP Robin Mikal Sørlie NESTL H Midsund kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Møterom, Midsund omsorgssenter Dato: 12.12.2013 Tid: 10:30 Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Einar Øien LEDER FRP Odd Helge Gangstad

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD Administrativt revidert 28. august 2017 1. Eigar- og driftsforhold. Seljord kommune eig og driv barnehagane i Åmotsdal, Flatdal og i Seljord sentrum. Barnehagane er

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VÅGÅ.

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VÅGÅ. VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VÅGÅ. Vedtekne av Vågå kommunestyre 7.mai 1979 og seinare justerte i vedtak i Vågå kommunestyre, sak 78/82, 119/88, 10/89, 18/91,19/93, 31/94, 138/94, 7/97, 25/2000,

Detaljer

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet Austevoll kommune Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet Møtestad: Sol-li barnehage AS Møtedato: 20.11.2014 Møtetid: 15:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 29/12 12/831 Protokoll: Betalingssatsar for barnehagane for 2013

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 29/12 12/831 Protokoll: Betalingssatsar for barnehagane for 2013 MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset - kommunestyresal Møtedato: 04.12.2012 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Midsund kommune. Møteinnkalling. Utval: Formannskapet Møtestad: Møterom, Midsund sjukeheim Dato: Tid: 13:00

Midsund kommune. Møteinnkalling. Utval: Formannskapet Møtestad: Møterom, Midsund sjukeheim Dato: Tid: 13:00 Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Møterom, Midsund sjukeheim Dato: 14.06.2007 Tid: 13:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD Vedtatt av Seljord formannskap i sak 85/15, 29.10.2015. 2 1. Eigar- og driftsforhold. Seljord kommune eig og driv barnehagane i Åmotsdal, Flatdal og i Seljord sentrum.

Detaljer

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll. Oppbygging av tørrmur mellom kommunal eigedom og" Krabbevikbua - Gnr 48 Bnr 4

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll. Oppbygging av tørrmur mellom kommunal eigedom og Krabbevikbua - Gnr 48 Bnr 4 Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 27.06.2006 Tid: 13:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I MIDSUND KOMMUNE

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I MIDSUND KOMMUNE MIDSUND KOMMUNE 6475 MIDSUND VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I MIDSUND KOMMUNE Jfr. Lov 17. juni 2005 nr 64 om barnehagar, 7 (Barnehagelova) Tidlegare vedtatt i kommunestyre 29.04.96, K.sak 96/034,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Os Sjukeheim, gamal del Møtedato: 30.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD

Detaljer

T I L B O D SKULEFRITIDSORDNING

T I L B O D SKULEFRITIDSORDNING Høyanger kommune Tenesteområde oppvekst T I L B O D om SKULEFRITIDSORDNING 2017/2018 TIL FORELDRE/FØRESETTE Vi ønskjer med denne brosjyra å gjere deg kjend med tilbodet om skulefritidsordning i kommunen.

Detaljer

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Svein Misund MEDL V Oline Blø MEDL AP

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Svein Misund MEDL V Oline Blø MEDL AP Midsund kommune Møteprotokoll Helse- og omsorgsutval Utval: Møtestad: Midsund Omsorgsenter Dato: 23.09.2016 Tid: 09:00 Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Svein Misund MEDL V Oline Blø MEDL

Detaljer

1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta.

1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta. 1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta. 2. FORVALTNING Barnehagane skal drivast i samsvar med Lov om barnehagar med forskrifter og retningslinjer departementet til ei

Detaljer

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Aslaug Jenset Sanden Medlem H Helge Orten Leiar H Frits Inge Godø Medlem V

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Aslaug Jenset Sanden Medlem H Helge Orten Leiar H Frits Inge Godø Medlem V Midsund kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunehuset Dato: 10.11.2009 Tid: 13:00 Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Aslaug Jenset Sanden Medlem H Helge Orten Leiar H Frits

Detaljer

S sosalisering og samspill. F Fritid og felleskap. O Omsorg

S sosalisering og samspill. F Fritid og felleskap. O Omsorg Brattholmen skulefritidsordning Nygårdsvegen 1 5350 Brattholmen Tlf: 55097504/98088134 E-post: liss.schumann@fjell.kommune.no S sosalisering og samspill F Fritid og felleskap O Omsorg SFO: SFO er eit fritidstilbod

Detaljer

Vedtekter for Bokn barnehage Vedteke av kommunestyret 21.03.2006 Endra av formannskapet 27.01.2009

Vedtekter for Bokn barnehage Vedteke av kommunestyret 21.03.2006 Endra av formannskapet 27.01.2009 Vedtekter for Bokn barnehage Vedteke av kommunestyret 21.03.2006 Endra av formannskapet 27.01.2009 Handboka 06.09 Kommunestyret har delegert ein del avgjerder til rådmannen, som har delegert vidare til

Detaljer

Saksprotokoll. Kommunestyret 13.12.2012 Sak: 106/12. Tittel: :: Kommunale avgifter og betalingssatsar 2013 Arkivsak: 12/3133

Saksprotokoll. Kommunestyret 13.12.2012 Sak: 106/12. Tittel: :: Kommunale avgifter og betalingssatsar 2013 Arkivsak: 12/3133 Saksprotokoll Kommunestyret 13.12.2012 Sak: 106/12 Tittel: :: Kommunale avgifter og betalingssatsar 2013 Arkivsak: 12/3133 Behandling: Informasjon frå rådmannen og skriv om matrikkelgebyr vart lagt fram

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: 118/07 07/853 REGULERING AV HUSLEIGENE I KOMMUNALE BUSTADER

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: 118/07 07/853 REGULERING AV HUSLEIGENE I KOMMUNALE BUSTADER Møtestad: FORMANNSKAPSSALEN Møtedato: 27.11.2007 Tid: 0830 MØTEPROTOKOLL Formannskapet SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 118/07 07/853 REGULERING AV HUSLEIGENE I KOMMUNALE BUSTADER 119/07 07/851 REGULERING

Detaljer

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGAR I VESTNES KOMMUNE

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGAR I VESTNES KOMMUNE VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGAR I VESTNES KOMMUNE Med retningsliner for fleksibel ferieavvikling i barnehagane. 1 1 Eigar Vestnes kommune eig og er ansvarleg for dei kommunale barnehagane. 2 Hovudramma

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I LUSTER

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I LUSTER VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I LUSTER Gjeldande frå 1. januar 2015 1. Føremål Barnehagane i Luster skal drivast i samsvar med Lov om barnehagar og tilhøyrande føresegner. I tillegg gjeld kommunale

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SØR-FRON KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SØR-FRON KOMMUNE 1 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SØR-FRON KOMMUNE 1 EIGAR Sør-Fron kommune eig dei kommunale barnehagane. 2 FORMÅL Dei kommunale barnehagane i Sør-Fron skal drivast i samsvar med lov om barnehagar

Detaljer

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale.

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Utval Komite for helse, omsorg, miljø Møtedato 04.12.2012 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 10:00 - Orienteringar: Barnevern Samhandlingsavdelinga Forfall skal meldast til telefon

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 16/11 11/630 RULLERING AV RUSPOLITISK PLAN FOR BALESTRAND KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 16/11 11/630 RULLERING AV RUSPOLITISK PLAN FOR BALESTRAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.11.2011 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 16/11 11/630

Detaljer

KVALITETSSYSTEM for Helse Sunnmøre HF Volda sjukehus 0100.40.05.010 Vedtekter Nivå: 1. Side : 1 Av : 5 sjukehus Revisjon : 3 Erstatter : 2

KVALITETSSYSTEM for Helse Sunnmøre HF Volda sjukehus 0100.40.05.010 Vedtekter Nivå: 1. Side : 1 Av : 5 sjukehus Revisjon : 3 Erstatter : 2 KVALITETSSYSTEM for Helse Sunnmøre HF Volda 0100.40.05.010 Vedtekter Nivå: 1. Volda Side : 1 Revisjon : 3 Erstatter : 2 Utarbeida av: Styrar i Oppigarden og styrar i Åsemyra barnehage Godkjend av direktør

Detaljer

Høyanger kommune. solveig.berstad.sande@hoyanger.kommune.no. Plan for tilsyn med barnehagane i

Høyanger kommune. solveig.berstad.sande@hoyanger.kommune.no. Plan for tilsyn med barnehagane i Høyanger kommune eld kraft vatn solveig.berstad.sande@hoyanger.kommune.no Plan for tilsyn med barnehagane i Høyanger kommune etter Barnehagelova Våren 2015 Innhald 1 Kommunen som tilsynsmynde 2 Målet med

Detaljer

Kommunestyret støttar framlegget til endringar i Opplæringslova når det gjeld:

Kommunestyret støttar framlegget til endringar i Opplæringslova når det gjeld: MASFJORDEN KOMMUNE Rådmannen Rådgjevarar Kunnskapsdepartementet Dato: 22.12.2009 Vår ref. 09/776-3/N-210/AMS Dykkar ref. Høyringsfråsegn frå Masfjorden kommune Viser til vedlagt utskrift av vedtak KS-084/09

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011. Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/382-16 Asbjørn Skår Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for oppvekst, kultur, idrett Formannskapet Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Detaljer

Jelsa oppvekstsenter SFO 2017/2018. «Me lærer, me trivst og me tek vare på kvarandre»

Jelsa oppvekstsenter SFO 2017/2018. «Me lærer, me trivst og me tek vare på kvarandre» Jelsa oppvekstsenter SFO 2017/2018 «Me lærer, me trivst og me tek vare på kvarandre» SULDALSSTANDARD SKULEFRITIDSORDNINGA (SFO) KVA ER SFO? SFO er eit friviljug opphalds- og aktivitetstilbod på skulen

Detaljer

Satsar i seksjon kultur

Satsar i seksjon kultur Saksprotokoll i Levekårsutvalet - 18.11.2015 TILRÅDING TIL KOMMUNESTYRET: TILRÅDING TIL VEDTAK: Formannskapet rår kommunestyret til å godkjenne slike betalingssatsar for tenester i Ørsta kommune i : i

Detaljer

Faste medlemmar som ikkje møtte: Namn Funksjon Parti Roy Heggdal MEDL H

Faste medlemmar som ikkje møtte: Namn Funksjon Parti Roy Heggdal MEDL H Midsund kommune Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund sjukeheim Dato: 13.11.2008 Tid: 15:15 Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Eva Tangen Medlem SP Ann-Heidi Paulsen

Detaljer

Midsund kommune. Møteinnkalling. Utval: Formannskapet Møtestad: Møterom, Midsund Omsorgssenter Dato: 26.01.2012 Tid: 14:00

Midsund kommune. Møteinnkalling. Utval: Formannskapet Møtestad: Møterom, Midsund Omsorgssenter Dato: 26.01.2012 Tid: 14:00 Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Møterom, Midsund Omsorgssenter Dato: 26.01.2012 Tid: 14:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling

Detaljer

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Kjære foreldre/føresette Me ynskjer dykk og barnet dykkar hjarteleg velkomen til Lonevåg barnehage! Barnet dykkar har no fått

Detaljer