Utviklingstrekk i medier virkning for NJ og NJs medlemmer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utviklingstrekk i medier virkning for NJ og NJs medlemmer"

Transkript

1 Utviklingstrekk i medier virkning for NJ og NJs medlemmer Denne analysen søker å beskrive endringskrefter i mediebransjen, og vurdere hvilken virkning endringene kan få for NJs medlemmer. Hovedvekten er på virksomhet innenfor MBL-området. Vi legger vekt på å gi en komprimert oppsummering av flest mulig momenter som kan påvirke utviklingen. Gjennomgangen har tre formål: Beskrive faktiske og forventede trender og utviklingstrekk som vil/kan påvirke arbeidsgivernes valg og adferd. Bedømme arbeidsgivernes tilpasning til endringene som beskrives. Skape diskusjons- og beslutningsgrunnlag for de faglig-politiske valg og prioriteringer NJ foretar. Vi har valgt å sortere virkeligheten etter tradisjonelle produktskiller avis, ukeblad, internett, TV, radio osv. En slik sortering er enkel og oversiktlig, men ikke nødvendigvis den mest spennende. Andre innfallsvinkler kan tenkes å klargjøre vesentlige endringer på en bedre måte. Vi kunne sortert observasjoner og analyse etter: Eiergruppe Publisistiske mål, redaktørplakat, Målgruppe bredde vs nisje Finansieringsform annonse vs. abonnement/brukebetaling Størrelse, utbredelse Funksjon underholdning, nytte, nyheter Grad av interaktivitet Produksjonsmetoder Osv 1

2 1. Utgangspunktet høsten 2005 Samlet daglig mediebruk for snitt-nordmannen er nå 6 timer. Det er 1,5 timer mer enn i 1985 (MMI). Mediebedriftenes inntekter særlig fra annonser - er svært følsomme for generelle konjunkturer i samfunnet. Endringene kan være brå og sterke. Norge er for tidene inne i en historisk høykonjunktur. Det ventes fortsatt høy vekst i norsk økonomi fremover. Overskuddene i mediebransjen har til dels vært meget høye de siste årene. Samlet driftsmargin for 9 største mediehus som rapporterer kvartalstall offentlig var på 9 % pr. september 2005, mot 6,7 % til samme tid i fjor. Dette tilsier godt over 10 prosent i snitt på årsbasis, ettersom 4. kvartal normalt er best. Schibsted vil ventelig få årsresultat som ligger over selskapets langsiktige finansielle mål på 12 prosent driftmargin. Avkastningen på egenkapitalen vil ventelig ligge godt over det finansielle mål på 22 prosent. De ferskeste estimatene tilsier et Scibstedresultat på 1,3 milliarder kroner før skatt i 2005, mot 503 millioner i Utsiktene for neste år er særdeles gode. Samlet annonsemarked forventes å vokse 5-10 prosent i Norges største annonsør Orkla signaliserer tosifret vekst i markedsbudsjettet for Dette fra et utgangpunkt der 2005 er tidenes rekordår for annonsesalg i Norge. Mer enn 60 prosent av husholdningene i Norge er i løpet av året tilkoblet bredbånd. 40 prosent har trådløst nettverk hjemme øker muligheten for flere samtidige brukere. Det er blitt normalt å ha PC fast plassert i stue og/eller kjøkken. Ifølge TNS Gallup er PCen allerede inne i stua i gjennomsnitthjemmet (TNS Gallup). Vi står overfor en teknologisk revolusjon i skjæringspunktet mellom TV, internett og mobil. Men; det tar erfaringsmessig år fra teknologi lanseres, til den er utbredt i massemarkedet, fremhever trendanalytiker Paal Fure. Rekorden har DVD-spilleren, som bare brukte 8 år fra teknologien var i salg til den hadde dominerende gjennomslag i markedet. 2. Avis Rupert Murdoch has forecast a gloomy future for newspapers with the growth of the internet, saying he doesn't know "anybody under the age of 30 who has ever looked at a classified ad". The owner of the Sun, Times, Sunday Times and the News of the World, who once described newspaper classified advertising revenue as providing "rivers of gold", now says: "Sometimes rivers dry up". (The Guardian ) Norske aviser har gjennomgående rekordstore overskudd både for 2004 og Her er noen aktuelle observasjoner: Fortsatt sterk annonseutvikling i avis. Veksten i merkevareannonser i avisene var på 5,4 prosent pr. utgangen av september (Nettotall fra MIOs mediebarometer). 2

3 Nielsen Media Research, som beregner utviklingen målt i totalt reklamevolum og brutto-priser (før rabatter), oppgir 820 mill i brutto vekst i annonseinntekter pr for avisene. Det tilsvarer antakelig minst 400 mill. i netto inntektsøkning. Avis vil forbli den dominerende annonsekanal i flere år fremover. Det forventes vekst i avisannonsering også i Landets 100 største annonsører bruker en større andel av reklamebudsjettet på avis i 2005 enn i 2004 (Nielsen Media Research). Flytting av annonser fra avis til nett går saktere enn ventet, viser undersøkelse fra Bank of America. Underholdningsannonser flyttes tilbake fra nett til avis. Lengre trend med svakt fallende totalopplag fortsetter. Antall lesere av norske aviser viser svak vekst. Avislesingen øker på søndager, faller svakt øvrige dager (TNS Gallup). Kraftig opplagsfall for VG og Dagbladet. Svak vekst for Aftenposten. I Schibsted er virksomhetsområdet Avis (inkl nettaviser) i 2005 det mest lønnsomme målt i driftsmargin, og det eneste område som ligger over konsernets langsiktige finansielle mål for driftsmargin på 12 prosent Nedbemanning i Dagbladet og VG. Orkla Media styrer mot bemanningsmessig effektivisering på minimum 2 prosent årlig. Nedbemanningsprosjekt i A-Pressen, med utgangspunkt i at kostnadene i kjernevirksomheten er for høy og måltall om 12 prosent bemanningsreduksjon frem til 2009, minimum 10 prosent kutt. Kraftige bemanningskutt i store amerikanske avishus som NY Times og Knight Ridder avisene tilpasser seg redusert rolle i nyhetsproduksjonen. Samlet avisopplag i USA falt 2,6 prosent siste år. Tabliod rammes hardest. NY Times og USA Today har liten økning. I Sverige har tabloidene økt opplaget de siste fire årene. Portoendring er dramatisk for enkelte aviser. (Eks. Morgenbladet, Ny Tid, Dag og Tid, Klar Tale). BT, Adressa, Aftenbladet og Fævennen bruker nå ca. 10 prosent av redaksjonen på nett. Skal øke til prosent, hovedsakelig ved omdisponering fra avis (Tor Arne Fanghol, BT). Det etableres stadig flere abonnementsbaserte lokalaviser fem nye i 2005, og opplaget for små lokalaviser øker. Nisjeavisene vokser i Norge (TNS Gallup) 2.1 Eiernes tilpasninger Når en vesentlig del av den løpende nyhetsdekning beveger seg fra papir til nett, må papiravisens rolle og innhold i noen grad redefineres. Dilemmaet er at dette må skje på en måte som ikke undergraver eller forkorter avisens mulighet til å utnytte den evne de fortsatt har til å skape store overskudd. Dette tilsier i seg selv at eierne vil være tilbakeholdne med raske og omfattende endringer. I BCG-terminologi som åpenbart ikke er fremmed for de største eiergruppene er svært mange aviser fortsatt å betrakte som en cash-cow. Mao. en virksomhet med sterk markedsposisjon og stor evne til å høste i et modent marked. En rasjonell kapitalist vil stelle godt med kua så lenge hun fortsetter å melke godt. Gitt utgangspunktet, med høy vekst i nasjonens økonomi, kraftig vekst i det samlede 3

4 annonsemarked og bare svakt fallende opplagstall, er det all grunn til å tro at eierne vil ha vilje til å bruke store ressurser på avisproduktene i overskuelig tid fremover. Neste lavkonjunktur kan derimot arte seg annerledes en de foregående. Hvis svake økonomiske resultater bedømmes som utslag av midlertidige svingninger, vil det normale være at eiere løfter sine virksomheter mest mulig uforandret gjennom en lavkonjunktur. Det er nødvendig for å kunne høste på nytt i neste oppgangstid. Hvis eiernes analyse derimot skulle være at det neppe gjenoppstår et attraktivt marked for eksisterende produkt etter den generelle lavkonjunkturen (jfr. Murdoch), vil den rene kapitalist omstille eller avvikle produksjonen allerede i lavkonjunkturens startfase. Det er mulig å bedømme Dagbladet omstilling i et slikt perspektiv. Når en vesentlig del av produksjon bevisst flyttes fra tradisjonelle ansatte til stringere/frilansere i arbeidstakerbegrepets gråsone, blir samtidig en tilsvarende del av den redaksjonelle produksjonen omgjort fra fast kostnad til en variabel kostnad som kan fjernes raskt ved behov. Ved en generell lavkonjunktur vil store grupper av forbrukere få en reell eller opplevd nedgang i kjøpekraft. Husholdningenes reaksjon ved en generell lavkonjunktur kan også bli annerledes enn ved tidligere lavkonjunkturer. Om avisens rolle som nødvendighetsvare oppleves som svekket det er ikke usannsynlig så vil avisen komme høyere opp på listen over ting som kan unnværes når kjøpekraften presses. Det vil i så fall raskt forsterke eiernes mulige oppfatning av at det ikke er lønnsomhet å hente fra papiravisen i andre enden av en lavkonjunktur. Aviseierne er i ferd med å foreta noen synlige grep for å tilpasse papirproduktene og sikre inntektsgrunnlaget, herunder overgang til tabloid i regionsavisene og voldsom satsing på nye magasiner i. Danske Jyllandsposten (JP) har så langt iverksatt den mest ekstreme overgangen, ved å kutte ut alle gamle legg utenom hoveddelen og næringsliv, og etablere 8 ukentlige bilag på ekstra tykt papir. JP ansetter flere typografer for å styrke presentasjonsjournalistikken, og i magasinene skal 80 prosent av sidene være malstyrt. Erfaringsmessig vil magasinene i stor grad bli organisert som prosjekter, basert på midlertidig arbeidskraft. For NJ medfører utvidet bruk av magasiner antakelig et forsterket problem knyttet til midlertidige ansettelser eller andre tilknytningsformer enn ansettelse.den rettslige vurderingen av midlertidige ansettelser i magasiner vil kunne bli ytterligere tåkelagt av at en del magasiner ventelig kan få relativ kort levetid, ha en utgivelsesfrekvens definert av annonsemarkedet eller ha utgivelser knyttet til sesonger og trender. Typisk har Dagbladet etter mindre enn et halvt års drift vedtatt å nedlegge sportsmagasinet som ble etablert i juni. Det er videre mulig å tenke seg at en utvikling mot mange skiftende magasiner i kombinasjon med ønske om lavere faste kostnader gir grunnlag for fremvekst av rene produksjonsselskaper rettet mot avismarkedet, på samme måte som innenfor TV-produksjon. 4

5 De generelle betraktningene overfor hindrer selvfølgelig ikke enkeltaviser i å ha spesifikke problemer eller muligheter som for dem kan være viktigere enn de forhold som påvirker hele bransjen. Ledende nisjeaviser kan i kraft av et dominerende produkt ha noe større evne til selv å påvirke leserens bruk av teknologisk plattform det samme kan svært lokale aviser med dominerende markedsposisjon. Tilsvarende kan enkeltaviser være prisgitt spesielle rammebetingelser - som portotakster. En rekke forhold både tekologisk og organisatorisk - kan utløse endringer som er vanskelig å overskue. Blant disse er: Digitaltrykk åpner for bedre, enklere og billigere distribusjon og mer regional/lokal variasjon i innhold. Mulige planer om å slå sammen regionavisene. Orkla lagt ut for salg. Ukjent effekt av fusjon/eierendring kan påvirke eierskap og investeringer i hele bransjen. Og bare for å ha nevnt det: News International (Murdoch) har tre avistrykkerier under bygging i Storbritannia. Pris: 7 milliarder kroner. Det kan ikke se håpløst ut for ham heller. 2.2 Gratisaviser Gratisavisene er leservinnere i flere europeiske avismarkeder der det investeres tungt i slike produkter også Sverige og Danmark. Metro Xpress er største avis i Danmark, mens Urban er tredje størst. I Sverige er Metro nest største avis, og satser i tiltagende grad på selvstendig dekning av store begivenheter. 14 av de 20 største papir-publikasjonene i Storbritannia er gratis. Gratisavisene har ikke fått tilsvarende gjennomslag i Norge. En viss bevegelse kan registreres, eksempelvis: Orkla utvider sin satsing på gratisaviser i Østlandsområdet, og har i 2005 gjennomført flere etableringer i Oslo, på Romerike og i Follo. Klart uttrykt at Orkla vil etablere nye gratisaviser fremover. Aftenposten legger ned Avis 1, men går fra nyttår over til å totaldistribuere Aften gratis i hele Oslo en gang ukentlig. BT har vedtatt permanent ukentlig utgivelse av gratisavis rettet mot ungdom. Det er ingen konkrete indikasjoner på at tunge gratis storbyaviser av typen Metro og 20 Minutter er under planlegging i Norge. Metro deles ut i 83 storbyer omkring i verden i til sammen 59 ulike utgaver. Av et intervju med MTGs konsernsjef Pelle Törnberg i Guardian 29. november fremgår det riktignok indirekte at Norge kan være aktuell, idet han fremhever at Singapore og Australia er de enste industrialiserte land som er uaktuelle for etablering av Metro. 5

6 3. Ukeblad: De store ukebladforlagene har i likhet med avisutgiverne hatt historisk store overskudd de siste årene. Ukebladene har i motsetning til avisene noe fallende reklameomsetning (MIO-tall pr. september). Generelt øker kjendisbladene antall lesere. Familiebladene faller videre. Antall titler i uke-markedet er økt fra 26 i 1979 til 87 i dag. Antallet ventes å vokse også innover i Det store antall nye blader, gjør at totalopplaget for ukebladene øker, selv om mange av tradisjonelle blader faller i opplag. De siste par årene kjennetegnes av mange nyetablereringer rettet mot kvinner (Woman, Cosmopolitan, Tara, Eva). Bølge nr. to kom i mannesegmentet, senest med Gatebil, Max for Menn (allerede nedlagt), Max Power, FireFireTo. Konkurransen er vesentlig skjerpet ved at Bonnier har påbegynt en kraftig ekspansjon i Norge (eks. Woman, Tara, Bo bedre, i Form), og det er snakk om tålmodige penger. Bonnier oppgir at de norske investeringene i uke-markedet skal evalueres først i Ferskeste prosjekt fra Bonnier er motebladet Costume, som skal lanseres våren Også andre aktører kommer inn og skjerper konkurransen. Et eksempel er Dagbladets etablering av eget magasinforlag, som blant annet lanserer et seriøst nyhetsmagasin (Memo) angivelig av typen Der Spiegel/Economist. Videre kan enkelte ukeblad møte en ny konkurransesituasjon også fra de nye magasinene som leveres integrert i avisene (A-magasinet etc.). 3.1 Eiernes tilpasninger Kampen om leserne skjer i vesentlig grad i form av nyetableringer, hvorav mange antakelig ikke vil være levedyktige. Mange av nyetableringene skreddersys til trender og situasjonsbestemte muligheter i markeder. Dette har forlagshusene en meget bevisst holdning til: Med en gang Sudoku.feberen er over, legges magasinet ned. Annonsesjef Ronny Gundersen i Dagbladets nye Magasinforlag til Kampanje18/10. Det er viktig å være raskt på banen med nye titler når det dukker opp åpninger i markedet. Og når man ikke treffer er det like viktig å avvikle det raskest mulig. Dir. Tore Sannum i Hjemmet Mortensen til Propaganda 19/10. Det blir større omløpshastighet på blader (Internnotat i Aller) Dersom nye publikasjoner etableres som selvstendige juridiske enheter, representerer større omløpshastighet et betydelig problem for de ansatte. Avvikling av en publikasjon betyr da tap av arbeidsplassen, i verste fall gjennom konkurs. 6

7 De norske forlagshusene har tradisjon for å holde mange blader innenfor rammene av et og samme aksjeselskap. De nye etableringene ser ut til å følge denne tradisjonelle modellen. En vesentlig forklaring er at forlagene ikke ønsker å synliggjøre kostnader og inntekter fra de forskjellige publikasjonene for sine konkurrenter. Når nyetablering og avvikling skjer innenfor samme juridiske enhet, vil de ansatte i overveiende grad ha rett til å videreføre sitt arbeid. Stor omløpshastighet av blader kan likevel utløse sterke ønsker hos arbeidsgiver om å skifte ut staben, særlig der nye publikasjoner har en profil og/eller målgruppe som ligger fjernt fra de publikasjoner som avvikles. Og selv der den ansatte er ønsket i en ny publikasjon, kan den enkelte oppleve endringene som så fundamentale at det oppleves som svært vanskelig eller utålelig. NJ har allerede hatt den første saken der en ansatte ble omdisponert til oppgaver som vedkommende fant etisk uforsvarlige. Det fremstår som sannsynlig at økt omløpshastighet av blader kan utløse arbeidsmiljøproblemer i denne delen av bransjen. Ved en lavkonjunktur kan den økte omløpshastigheten påvirke sysselsetting og arbeidsvilkår i ukepressen på en annen måte enn tidligere, selv om vanskelighetene neppe vil ha samme karakter som i avisene. En eierstategi som i tiltagende grad går ut på å utnytte trender og situasjonsbestemte markedsmuligheter med kortere levetid for de enkelte titler vil antakelig føre til at mange av produktene også er mindre robuste i møtet med en lavkonjunktur. Det er lett å tenke seg at antall titler og dermed behovet for arbeidskraft i større grad enn tidligere vil bli redusert i svake økonomiske tider. Det siste året har også ukeblad flyttet en betydelig virksomhet over på nett for å utnytte sine merkevarer på flere plattformer. Eksempel Aller: Etablerer eget nett-sted retter mot kvinner med utgangspunktegne kvinneblader som Allers, KK, Henne, Eva, Puls og Cosmopolitan. Ansetter journalister i midlertidig i prosjektstillinger. Se & Hør etablerer seg på nett med moderpublikasjonen for å møte konkurransen fra TV2 Nettavisens side 2 Undomsbladet Topp relansert som nettsted. Har fusjonert Nordic Web Radio og Aller Digitale Media til nytt selskap Aller Edge - som skal utvikle tverrmediale og multimediale konsept rettet mot papir, mobil, radio, TV og internett. Aller Internett (50 ansatte). Har kjøpt opp nettselskaper som imarkedet, Propaganda, Digi, IT-Avisen og Din Side. Eksempel HM: Har lenge hatt noen vel-etablerte nyhetstjenester på nett, som Kampanje men har kommet senere i gang med systematisk og tung internett-satsing enn Aller. Har i andre halvdel 2005 gått tungt inn i markedet. Definerer en del egne spesialmedarbeidere i tradisjonelle ukeblader som eksperter med interaktivt salgspotensial. Nøkkelmedarbeidere skal etableres som merkevare i flere 7

8 kanaler. Åpen for å selge nisje-innhold fra egne eksperter også gjennom andre selskapers produkter. Eksempel: Hjemmet og Fedon Lindberg distribueres som slankeklubb gjennom TV2 Nettavisen i konkurranse med VGs slankeklubb. Aller har gjennom nettet skaffet seg løpende daglig nyhetsdekning av børs, næringsliv generelt, mediebransje og IT-bransje. Konkurrerer nå ganske direkte med avishus om løpende nyheter i disse nisjene. Det er altså ikke bare avisene som beveger seg mot ukebladenes marked ved å etablere magasiner. Ukebladene er i tiltagende grad i bevegelse inn i avisenes områder. 4. Internett Veksten i annonseinntekter på nett er fortsatt eksplosiv. Pluss 62 prosent for merkevareannonsering pr. 3 kvartal Viktigste nett-aktører har høsten 2005 vært utsolgt for annonseplass to måneder frem i tid. Veksten kommer til tross for at mange store annonsører fortsatt er tilbakeholdne med sin pengebruk på nettet. Av de 10 største norske annonsørene (totalt), er det bare èn som foreløpig er blant topp 10 på nettet. Noen observasjoner: 2 mill nordmenn bruker internett hver dag (Gallup). September 05 var første måned med mer enn 100 mill i annonseomsetning på nett. VG Multimedia økte omsetningen med 72 % i 3 Q. Har driftsmargin på 39 prosent. Bygger ut produktet med egen økonomitjeneste fra Dine Penger. VG går over til annonsemodell som gir økte inntekter med uendret antall brukere. I Aftenposten er antakelig ca 70 prosent av inntektene visningsbaserte. 27 % driftsmargin i Schibsteds samlede nettvirksomhet i Driftsmargin på 22,2 prosent i DB Medielab Aftenposten.forbruker etableres som eget AS, selv om virksomheten er produksjonsmessig fullstendig integrert i Aftenposten Multimedia. Samlede annonseinntekter på nett i Norge anslås å bli 1,3 milliarder i 2006 (Initiative Universal Media). Avis er til sammenligning ca 6 mrd, og TV ca 2,7 mrd. Kamp om eksklusive rettigheter til nett-overføring fra store arrangementer (VM etc). på samme måte som for TV-rettigheter. AOL hadde knall-suksess med kjøp av eksklusiv rett til Live 8-konsertene sommeren Schibsted anslår totalmarkedet for internettannonsering til å bli 2 mrd. i Europeere bruker nå i snitt 10 ¼ timer på nettet hver uke, mot 8 ¾ timer i 2004 (European Interactive Adertising Assosiation). 8

9 Eiernes tilpasninger Inntekstveksten følges opp med økt redaksjonell satsing. VG, Dagbladet og Aftenposten har økt nett-staben med 40 prosent siste år (DN). Kombinasjonen av svært høye driftsmarginer og utsolgt annonseplass skaper et ekstraordinært klima for oppkjøp og nyinvesteringer. Et styre som stilles overfor slike ekstreme markedsmuligheter, vil vanskelig kunne si nei til investeringsplaner. Det er åpenbart at svært store summer vil bli tilført nye nett-publikasjoner også innover i Faren for overetablering kan likevel ligge langt frem i tid. Den eksepsjonelle situasjonen gjør det mulig for de store nettstedene å øke sine annonsepriser med inntil 30 prosent fra årsskiftet 2005/06. Ifølge Propaganda ( ) økes prisen på et døgns toppannonse på VG Nett fra til kroner. Etablerte mediehus har i løpet av 2005 kjøpt praktisk talt alle større uavhengige nettsteder. Vesentlige kjøp gjort av Aller, Orkla, HM, A-Pressen og Dagens Næringsliv. Vi er dermed over i en situasjon der også denne delen av bransjen i øyeblikket struktureres helt og fullt av de gamle mediehusene. Utviklingen innenfor nett-søk er et mulig unntak og usikkerhetsmoment. Orkla mangler nasjonal merkevare på nett, og vil antakelig være villig til store investeringer for å skaffe seg en nyhetsbasert posisjon. I løpet av kort tid har Orkla kjøpt Tinde, Kvinneguiden, Hardware.no, og n3sport, og vil nå samlokalisere disse publikasjonene med Avisenes Pressebyrå og sin Dagspresse Interaktiv. Likeledes er NRKs posisjon på nettet relativt svak, og NRK varsler også offensive grep. Internett skal bli motoren i nyhetsproduksjonen (Programsjef Erik Berg- Hansen) NRK planlegger blant annet å legge distriktskontorenes arkiver åpent ut på nett. Kombinasjonen av enorm vekst og høy lønnsomhet vil normalt være lønnsdrivende. Mindre følsomhet for lønnskostnader er en følge av økende profitt. Nettet kan bli lønnsdrivende for enkelte grupper fordi det synliggjøres en sammenheng mellom innhold og profitt. Eierne ser umiddelbar lønnsomhet i å betale for etablerte navn som har dokumentert evne til å bygge opp og /eller drive nett-publikasjoner. To eksempler: Profilerte journalister fra andre medier ble kjøpt opp da Svenska Dagbladet og Aftonbladet etablerte ny næringslivstjeneste N24. Etter tre uker var N24 Sveriges i november nest største nettsted i det svenske næringslivsmarkedet. Dagbladet.no kjøpte i november opp en av de mest erfarne reporterne i VG Multimedia. Nettet er nå realisert som en plattform der eiere av gamle medie-merkevarer samler stadig flere sjangere og kanaler avis, ukeblad, radio, TV osv. Herfra bygger 9

10 mediehusene flest mulig forsider som egne merkevarer det kan selges annonser på. Eks. Forbruker.no og Golf.no i Aftenposten, Side2 og NA24 fra TV2 Nettavisen. Nettavisens kjendis-satsing Side 2 oppgir å ha rundt unike besøkende daglig, som tilsvarer en plass blant landets 10 største nettsteder (inngår ikke i den offisielle statistikken fra TNS Gallup). 5. Blogger, publikumsproduksjon Brukerstyrte og brukerskapte arenaer (blogger, wikis) vokser frem og fremstår til dels i konkurranse med tradisjonelle publikasjoner. Ofte fremstår disse nye mediene med stor effektivitet og troverdighet, selv om de ikke er underlagt noen redaktørplakat eller forhåndsredigering. Et eksempel er bloggenes funksjon under katastrofer, der de raskere og mer effektivt enn etablerte medier har brakt observasjoner og bilder før profesjonelle reportere er i nærheten av åstedet, og før en eneste artikkel er ferdig redigert i mediehusene. Eiernes tilpasning Brukerstyrte arenaer smelter helt eller delvis sammen med virksomheten i kommersielle mediebedrifter. Bare 3 timer etter tsunamien hadde aftonbladet.se mottatt 36 bilder fra katastrofeområdet. 20 av dem var innsendt fra turister, som igjen kunne sitte i skogkanten Thailand og skaffe seg oversikt over hendelsene ved å koble seg opp mot aftonbladets wap. Etter London-bombene sommeren 2005, var de store medienes billedbruk basert på opptak gjort av øyenvitner. BBC hadde innen èn time etter eksplosjonene mottatt 50 åstedsbilder fra vanlige borgere. Helt frem til og med kveldsnyhetene brukte BBC to filmopptak gjort med mobiltelefon som hovedoppslag. Det gikk 20 minutter fra Sky News fikk et mobilopptak tilsendt, før opptaket var på luften (Guardian). En innfallsvinkel er at dette representerer en unik effektivisering og forbedring av nyhetsformidlingen. En annen innfallsvinkel er at eierne har fått tilgang på en ubegrenset mengde gratis arbeidskraft. For første gang hadde en stor norsk nettavis (Dagbladet.no) i november sitt hovedoppslag skrevet av en ekstern blogger. Når Propaganda ber redaksjonssjef Helge Øgrim om kommentarer, svarer han: Noen mener det er en døgnflue. Andre mener det er hele fremtiden. Erfaringsmessig vet man ikke svaret i begynnelsen av en prosess. Et eksotisk eksempel på interaktivitet mellom mediehus og lesere, finner man i koreanske Ohmy News. Der betaler leserne tips til bloggere og journalister som de mener fortjener det. En spennende modell for betaling. (Øgrim til Propaganda) For å videreføre Dagbladet som eksempel; Dagbladet.no fyller i realiteten allerede en hel publikasjon med ulike seksjoner basert på gratis arbeidskraft i skjæringspunktet mellom journalistikk og leserbrev. 100 faste bloggpostere skriver og 10

11 publiseres hulter til bulter med bloggtekster skrevet av ansatte journalister. Gratisbloggerne fremstår utad med samme billedbyline som Dagbladets ansatte journalister. Gode blogger er allerede salgsvare, investeringsobjekt og konkurransefortrinn. Et eksempel er Sydsvenskan i Malmø, som kjøpte opp i motebloggen Manolo.se, og la den inn som en del av sitt nettilbud. En annen modell er å knytte til seg profilerte personer som bloggere (de får selvfølgelig godt betalt), for å treffe utvalgte målgrupper. TV2 Interaktiv/Nettavisen har eksempelvis hatt en meget aktiv bruk av populærkultur for å lokke folk over på nye plattformer. TV2 Interaktivs bruk av Aylar-blogg og Idol-Sandra-blogg viste seg å bli en kjempesuksess overfor ungdom. Likevel; Selv om blogg-utviklingen gir grunnlag for ulike refleksjoner om medieutvikling, ligger de fortsatt i redaksjonenes og journalistikkens randsone. Det er neppe grunn til å tillegge dem vesentlig betydning ved vurdering av NJmedlemmenes arbeidsvilkår i denne omgang. 6. Søketjenester: Søketjenestenes funksjon i samfunnet er grunnleggende endret i løpet av kort tid, først og fremst fordi søkene nå dekker brede gruppers hverdagslige behov av svært ulik karakter. Det investeres enorme summer i forventning til de forretningsmuligheter som åpner seg ved at bredbånd, 3 G mobiltelefon, trådløse nett, kraftige PDAer osv. gjør søkemotorer anvendelige i enda flere livssituasjoner. Endringen i bruksmønsteret på internasjonale nettsøk kommer eksempelvis til uttrykk ved at søkeord som sex og nude er falt ut av topp 10-listen. Googles suksess har skapt investeringsboom i Norge. Eniro betalte i september 8,8 mrd. for Findexia (gule sider). Vi har nå Google, MSN, Sesam, Findexia og Eniro med lokale søk rettet mot norsk marked. Telenor kommer. TV2/A-pressen kommer. Orkla arbeider antakelig også med å utvikle nasjonal søketjeneste. Det er allmenn enighet om at vi er i ferd med å få norsk overetablering innenfor søketjenester, slik at det relativt raskt kan ventes en etterfølgende konsolidering og sanering. Søketjenestene sysselsetter få journalister, og en sanering/omstilling i denne delen av bransjen vil neppe ha noen direkte betydning for NJs medlemmer. Virksomheten innenfor søketjenester er likevel i bevegelse på en måte som indirekte kan påvirke arbeidsplasser og inntektsvilkår for NJs medlemmer. Eksempler: Sesam leverer gratis nyhetstjeneste basert på innkjøp fra Retriever i konkurranse med andre nyhetsleverandører på nett. Sesam skal i 2006 bruke 10 mill. på kjøp av innholdstjenester som gis gratis til brukerne deriblant nyhetsstoff fra Retriever. Dels vil dette kunne undergrave virksomheten i 11

12 etablerte redaksjoner. Dels vil det kunne generere opphavsrettlige inntekter til NJs medlemmer. Og dels vil det kunne utløse tvister om hvordan inntektene skal fordeles eksempelvis i forhold til JA Betalte søk øker mest, og kanaliserer betydelige annonsekroner i en retning der de i begrenset grad (eller i alle fall svært indirekte) bidrar til å finansiere redaksjonelle produkter. Google er i ferd med å utvikle gratis tjeneste for rubrikkannonser, noe som utgjør en potensiell trussel mot betalte tjenester innefor de etablerte mediehusene, som Finn og Zett. I USA er boligannonsene i ferd med å skli over til Google. Google og Yahoo utvikler løsninger som gjør dem til nyhetsformidlere ved å vegetere på andres redaksjonelle produksjon. I forlengelsen av dette fremstår det som uhyre attraktivt for søke-leverandørene å koble annonser til trefford inne i redaksjonell tekst. Kan undergrave etablerte normer for tekstreklame og skape spenning i forhold til opphavsmannens ideelle rettigheter. Tilsvarende tilbyr Google gratis epost med inntil 2 GB lagringsplass. I bytte skanner de forløpende all tekst som går inn og ut av postboksen, og legger ut annonser tilpasset ordene i postutvekslingen. 7. Mobil Nordmenn kjøpte i 2005 mobilt innhold for 800 millioner kroner (estimat fra Teleplan). I motsetning til normen på internett, finnes det innenfor mobile tjenester en dokumentert vilje hos sluttbrukerne til å betale for innholdstjenester. Hittil har dette i hovedsak vært enkle tjenester uten redaksjonelt innhold. Bredbånd i mobilnett og 3G-telefoner åpner for mer sofistikerte og resursskrevende tjenester til mobil. Små frittstående leverandører som har levd godt av enkle tjenester - skvises nå av etablerte medieselskaper som kan skape og levere krevende innhold. Mobilen kan være den åpning medieselskapenes leter etter for å flytte produkter over fra gratiskulturen på nett til et sted med betalingskultur. Medieselskapene har følgelig et sterkt kommersielt incitament til raskt å flytte virksomhet over til en ny teknologisk plattform. Noen observasjoner: 25 % i aldersgruppen år kjøper mobilt medieinnhold ukentlig (Gallup) Kontantkortene slo ut 1 mrd. av det nordiske godterimarkedet fordi ungdomsgrupper prioriterte penger til mobilbruk i stedet for godterier! (trendanalytiker Paal Fure) Antall personer som skaffer seg mobilt innhold er oppe i pr uke, altså over 10 prosent av befolkningen. VG er største leverandør, med brukere. De store mediehusene er allerede størst på mobilt innhold. NRK solgte i oktober tv-klipp til mobiltelefon, en dobling fra september. TV2 solgte 5000 klipp alene av Vålerenga-keeper Arasons tabbe mot Rosenborg. Løsninger for visning av annonser på mobil er i bruk. Det er fullt mulig å se TV direkte på telefon i dag. Telenor har i høst lagt ut sendingene fra Nrk, TV2 og TVNorge gratis på mobilnettet for abonnenter med 3G-telefoner. 12

13 Flere medier eksempelvis Dagbladet - bygger opp boligannonsering basert på mobil i kombinasjon med nett og papir-bilag. Et vesentlig moment ved vurderingen av mobilen som medium, er at utskiftningshastigheten for mobiltelefoner er mye større enn for PC, TV og video. Ny teknologi får dermed raskere spredning til mobilmarkedet enn til andre del-markeder. Dette er ikke tilstrekkelig til å sikre et kommersielt gjennomslag for innholdstjenester, men det indikerer at brede gruppers overgang til mobilen som innholdsformidler kan komme til å skje raskere enn på andre områder. I mobilmarkedet møter de tradisjonelle mediehusene en ny type kapitalsterke konkurrenter. Teleoperatørene ønsker å levere innholdstjenester selv ikke bare transportere andres innhold. P.t. er teleoperatørene ikke hindret av norsk lovverk. De offentlige reguleringene av ekom-sektoren avviker således fra reguleringen av sammenlignbare markeder, der normen er at myndighetene krever eiermessig skille mellom leverandør av infrastruktur/nett og leverandør av innhold (eksempel; kraft). Et kompliserende moment er at rabatterte telefoner kan låses til operatørens egen portal, hvilket kan sperre for produktutvikling hos mediehus som mangler egen tilgang til telenettet. Dette vil kunne bli et konkurransepolitisk tema. Teleoperatørenes ønske om å bli innholdsleverandører åpner for mengde scenarier for partnerskap og oppkjøp. Mest sannsynlig er det at teleoperatørene vil utvikle sine innholdstjenester i en eller annen form for partnerskap med etablerte medier. Eksempel: Mobilrettighetene for OL i 2006 og 2008 var pr. desember 2005 til salgs. Telenor er kjøper av rettigheter, med NRK som produsent i mobilbasert OL-magasin for Telenor. Levende bilder fra mesterligaen i fotball distribueres som mobiltjeneste av teleselskaper i 14 av de 15 største mobilmarkedene i Europa i hovedsak som klipp fra scoringer men fra samme produksjon som leveres til TVapparatene. I Italia kjøpte mobilselskapet 3 i november 2005 opp TV-stasjonen Canale 7 som ledd i en strategi for å tilby nasjonale TV-sendinger til mobil-abonnenter. Mediehusenes utvikling av redaksjonelle tjenester rettet mot en mobil plattform skjer pt i hovedsak i tilknytning til etablerte redaksjoner, på samme måte som nett-innhold ble utviklet i tilknytning til (og som del av) tradisjonelle redaksjoner. Det vil antakelig være mobil-situasjonen i den nærmeste fremtid. Det kan bety en del nye arbeidsoppgaver for NJ-medlemmer, men utgjør neppe noen umiddelbar trussel mot bestående arbeidsplasser eller rettigheter. For NJ er det likevel behov for å holde øye med utviklingen på følgende punkter: Den selskapsrettslige organisering av mobile tjenester innenfor etablerte mediehus - med tanke på arbeidsrettslige (individuelt og kollektivt) og opphavsrettslige konsekvenser for medlemmene. Oppbygging av ny redaksjonell virksomhet utenfor etablerte mediehus eksempelvis i teleselskapene. 13

14 8. Fagpressen Fagpressen har som gruppe hatt flere år med til dels fallende annonseinntekter, og tok heller ikke sin relative del av veksten i Fra 2006 etableres en helt ny annonsesamkjøring i eget driftsselskap innefor fagpressen, hvilket kan gjøre det lettere å få landsdekkende merkevareannonser plassert i fagbladene. Mange av fagbladene rammes svært hardt av Postens portoøkninger, ettersom de i hovedsak er basert på postlevering til abonnenter og/eller organisasjonsmedlemmer. Det dreier seg om prosent portoøkning for flere blader. Det er vanskelig å bedømme fagpressen som en enhetlig gruppe mht. økonomi og utsikter. En del av bladene hører hjemme i samme marked som ukepressen. Ganske mange opererer ikke i noe egentlig marked idet de er medlemsblader med ideelt formål, uten vesentlige inntekter fra abonnement, svak posisjon i annonsemarkedet og uten eiere med bladutgivelse som profesjon. Den betydelige gruppe fagblader som ikke egentlig driver kommersiell virksomhet, men har et ideelt fundament, har tradisjonelt hatt en sikker og stabil finansiering. En del av disse står antakelig foran en situasjon der følgende parallelle krefter trekker i retning av vesentlige driftsendringer: Svak annonseutvikling Eksplosiv vekst i distribusjonskostnader (portoøkning) Ny billig og effektiv distribusjonsmulighet som kan anvendes uten å ramme det ideelle formål (Internett). Nett vokser som annonsekanal. Det er allerede eksempler på at utgivere av fagblader - etter å ha flyttet virksomhet over til nett helt eller delvis avvikler papirutgaven. Det fremstår som overveiende sannsynlig denne flyttingen vil tilta. (Endringen medfører ikke kommersiell risiko, gir kraftig kostnadsreduksjon og påvirker ikke virksomhetens måloppnåelse negativt). For medlemsblader ligger det antakelig en viss treghet i at det kan være snakk om endringer som betinger vedtektsendringer. Endringen kan være tidkrevende både ved at den må fundamenteres i et demokratisk flertall og ved at beslutningsmyndigheten kan være lagt til organer som sjelden er operative (landsmøter). Overgang fra papir til nett er ikke nødvendigvis en trussel for NJ-medlemmenes ansettelsessikkerhet, såfremt de to virksomhetene drives innenfor samme juridiske enhet. Det mest problematiske synes å være at en del utgivere kan benytte endringen til å fjerne redaktørplakaten, og flytte redaktøransvaret til generalsekretær/informasjonssjef etc. Endringen vil av mange NJ-medlemmer kunne oppfattes som overgang til en mindre attraktiv arbeidsdag. Det vil også kunne være til hinder for NJ-medlemskap og dermed redusere NJs medlemsgrunnlag i denne delen medie-norge. En tariffavtale med hele eller deler av fagpressen som motpart bygget på aksept av alminnelige presseetiske normer vil kunne bidra til å beskytte våre medlemmer i denne sektoren mot at redaktørplakaten kommer under press. 14

15 9. Medieovervåkning De 10 største norske medieovervåkerne omsatte for 145 mill. i 2004, og det var en inntektsøkning på 7,9 %. Markedet ventes å vokse kraftig i flere år fremover. Rundt 4000 bedrifter kjøper medieovervåkning i dag. Ledende personer i bransjen har anslått at dette vil øke til i løpet av fire år. Lønnsomheten er gjennomgående lav. Det samlede underskudd for de 10 største var 20,8 mill. kroner i Det ventes omfattende endringer i form av oppkjøp og fusjoner, og denne endringsprosessen er påbegynt i Medieovervåkerne sysselsetter i liten grad personer som er aktuelle for NJmedlemskap. NJ-medlemmenes interesse i virksomheten ligger i at selskapene videreutnytter verk som NJs medlemmer besitter opphavsrett til. Hjemmelgrunnlaget og vilkårene for utnyttelsen av verkene vil i betydelig grad være å finne i NJs kollektive avtaler. Det skjer en utvikling av nye produkter og nye distribusjonsformer. Etableringen av selskapet Innholdsutvikling AS viser at en voksende kommersiell interesse i medieovervåkning kan utløse vilje til å lage rettslige konstruksjoner som har til formål å omgå eller undergrave de økonomiske rettigheter som ligger hos opphavsmannen. For NJ vil det dels være behov for å påse at både ny og bestående virksomhet skjer på de vilkår som er avtalt, dels vil det være behov for å vurdere om eksisterende avtaler ivaretar medlemmenes interesser på fremtidsrettet måte. 10. TV De store kommersielle TV-kanalene (TV2, TVN, TV3) har svært gode økonomiske resultater i Det er positive tegn i også i lokal-tv. TV Vest hadde eksempelvis et overskudd på kroner pr. 30/9-05. A-pressen rapporterer 11 prosent seer-vekst i lokal-tv for TV Norge, som er den vesentligste samarbeidspartneren for de fleste lokale stasjoner, har forlenget sitt samarbeid med fire år fra Avtalen gir mulighet for økt sendetid for lokal-tv. TV Norge har også tilkjennegitt at kanalen vil satse mer på egenproduksjon fremover, noe som antakelig også favner potensiell produksjon fra de lokale stasjonene. Alle TV-selskapene står overfor en fundamental endring i teknologiske rammebetingelser. Det er vanskelig å bedømme rekkevidden av endringene, og dermed også vanskelig å anslå sannsynlige konsekvenser for NJs medlemmer. Dette er fire av de mest fundamentale endringskreftene: Utbredelsen av bredbånd fører stadig mer mediebruk i husholdningene over på PC. TV, musikk, radio, internett og musikk kan konsumeres over samme grensesnitt. Men inntil bredbånd når en viss utbredelse i massemarkedet, mangler eierne den nødvendige kommersielle interesse i å utvikle web-tv. 15

16 Først når prosent av husholdingene har bredbånd, eksisterer det et massemarked av interesse. Der er Norge akkurat NÅ. Kraftig økning i antall TV-kanaler gir mer fragmentert bruksmønster. Det blir vanskeligere for annonsørene å treffe brede forbrukergrupper med TVreklame. Kanaler/programmer som klarer å samle mange seere samtidig, vil bli ekstremt attraktive. Eksempel: I 1999 var det 177 programmer med over 15 mill. seere i Storbritannia. Året etter var det 82 slike programmer. I 2003 oppnådde 50 programmer denne oppslutningen. I 2004 var det bare seks TVprogrammer som samlet mer enn 15 mill. seere. (Guardian). PVR og DVD-opptaker med harddisk - gir vesentlig lavere teknologisk terskel for opptak enn VHS. Kan endre TV-vanene raskt.18 prosent av norske husholdninger har pt. DVD-opptaker. Kommer nå boom i utbredelse, spår TNS Gallup. DVD-opptaker og PVR gjør det mulig (les: lett) å hoppe over reklamepausene. Dermed utfordres forretningsmodellen til annonsebasert TV. Viasat selger allerede en PVR-tjeneste (Personal Video Recorder) som gjør det mulig for kundene å lagre og redigere TV-programmene og se dem når det passer. Betal-TV vokser prosent i året. Inntektene i norsk betal-tv (ca 3 mrd) overstiger annonseinntektene i norsk TV (ca 2,5 mrd), ifølge Kampanje. Eksempel: Telenors TV-virksomhet (Canal Digital) omsatte for 1,3 mrd. kr. de første 9 månedene av 2005, og hadde nær 400 mill. i driftsresultat. Har større inntekter enn TV2. Eiernes tilpasninger I Norge er TV2 Zebra og MTG/NRKs Sport1 de første eksempler på fremveksten av nisjekanaler som på sikt skal bli betal-tv. Etableringen av digitalt bakknett vil ventelig gi en eksplosjon av nye kanaler. I Sverige, som ligger litt foran i løypa, har aviser som Aftonbladet, Expressen og Dagens Industri (DI) søkt om plass i det digitale bakkenettet for TV. DI har allerede egen digital TV-kanal i drift for å utnytte sin sterke merkevare i utvalgte nisjer. Til TV-redaksjonen er det rekruttert 35 etablerte journalister. Foruten tradisjonelt økonomistoff satses på stoff av type mote, hage, reise, vin etc. Likeledes er Expressen i gang med daglige nyhetssendinger på web-tv og mobil-tv, også der med 35 ansatte i TV-redaksjonen. Svensk TV4 varsler tre nye kanaler neste år, hvorav en ren sportskanal, og har redusert sin avhengighet av reklame kraftig. Har allerede fire betal-kanaler som vokser og går med overskudd. De fire nisjekanalene tjente 12 mill. i 3 kvartal 2005, like mye som moderkanalen. Dansk TV2 har allerede fem kanaler, og planlegger lansering av ytterligere 3-5 kanaler de kommende to årene. 16

17 Det kan se ut som etablerte TV-selskaper bygger opp en struktur med en bred gratiskanal som skal være inngangsport til et spekter av nisjekanaler som er brukerbetalt. Samtidig er store fjernsynsselskaper i ferd med å ta i bruk nettet som distribusjonskanal. Et fremtredende eksempel er BBC, som har varslet at BBC2 i løpet av 2006 skal kringkastes parallelt i sin helhet på web. Konkurrenten ITV har besluttet å avvikle sin 24-timers nyhetstjeneste, begrunnet med at denne type nyhetsformidling på sikt vil vil tape kampen mot løsninger som leveres on-demand via bredbånd og mobil. Digitalt bakkenett og i enda større grad web-tv - senker den tekologiske og økonomiske terskelen for fjernsynsvirksomhet dramatisk. Web-TV er en rask, fleksibel og billig alternativ vei til levende bilder fra hendelser. Typisk vurderer Se & Hør (Aller) å etablere egen TV-kanal for å kunne sikre sin dominerende stilling i kjendis-markedet mot utfordrere som benytter alternative plattformer til nyhetsformidling fra dette området. En konsekvens er at også ikke-redaksjonelle virksomheter etablerer kommersiell TVvirksomhet. Et typisk eksempel er fotballklubber. Vålerenga er allerede i gang med sporadisk web-tv, og har videre satsing på dette som uttalt mål. Klubben overførte seiersfesten etter årets seriemesterskap i sin helhet på web-tv og hadde en betydelig seermasse. En annen konsekvens er at redaksjonelle virksomheter uten egen TV-sendinger ved enkle midler kan etablere seg som underleverandør av nyhetsinnslag til TVselskaper. Et eksempel fra Sverige er TV4, som har begynt å kjøpe inn nyhetsinnslag fra lokalaviser, deriblant Østersundsposten. Videre forberedes løsninger for betal-tv over nett. Telenor og Nextgentel har lansert betal-tv over ADSL fra første halvår NextGentel tilbyr et betydelig antall kanaler og video-on-demand, og selger bredbånds-tv som et fullverdig alternativ til kabel og satellitt. Løsningen forutsetter salg av enkle dekodere. Video-podcasting åpner for effektiv spredning og salg av betalt innhold med levende bilder. Store amerikanske stasjoner selger allerede enkeltepisoder av populære serier gjennom itunes/internett for 99 cent. Dette er en forretningsmodell som potensielt kan undergrave markedsgrunnlaget for norske kanalers kjøp av eksklusive rettigheter, og redusere muligheten til å bruke seriene som seer-magneter. Effekten kan være at nasjonale kanaler blir mer prisgitt vellykket egenproduksjon. Uansett gir video-podcasting en teknologisk åpning for at TV-selskapene kan høste fortjeneste på produkter som i dag distribueres gratis til tradisjonelle fjernsynsapparater. For etablert lokal-tv representerer disse endringene i sum en uoversiktlig situasjon. Dramatisk reduserte kostnader ved nye distribusjonsløsninger kan gi grunnlag for bedre lønnsomhet, samtidig som senket legal, teknologisk og økonomisk terskel for nyetablering og drift kan skape lokal konkurranse av en helt ny art. 17

18 Det er tilnærmet umulig å ha en begrunnet mening om hvilke teknologiske løsninger som vil ta andeler i TV-markedet, hvor raskt det eventuelt vil skje og hvilke konsekvenser det vil få for enkeltbedrifter og ansatte NJ-medlemmer. Generelt må det kunne antas at et bredt spekter av nye produkter basert på levende bilder vil være et satsingsområde for medie-eiere fremover, og at oppdatert kunnskap om TV/billedproduksjon følgelig vil være etterspurt. For NJ vil det være nødvendig å skaffe kunnskap om hvem som etablerer seg med redaksjonelle tilbud i det nye TV-markedet, om det skjer innenfor eller utenfor dekningsområdet for eksisterende tariffavtaler og om det er behov for særskilt medlemsrekruttering rettet mot grupper av medarbeidere som ikke rekrutteres verken fra tradisjonelle journalistskoler eller etablerte mediehus. 11. Radio P4 er tilbake på svært høye driftsmarginer (27 % pr. 3 Q 2005), mens Kanal 24 fortsatt taper penger og ikke har håp om å få driften i balanse før Samlet lyttetid på radio vesentlig høyere nå enn i Hovedtrenden de siste årene er at Radiolytting øker, selv med noe fall i 2005 (TNS Gallup). Podcasting åpner for en ny type radiobruk. NRK har foreløpig en forsøksordning der 17 programposter (dem uten musikk) legges ut for nedlasting, og har i løpet av kort tid fått ca unike abonnenter. Radioen sliter ikke med samme generasjonsproblem som TV og aviser, ifølge trendforsker Paal Fure. Radio er del av ungdommens daglige ritualer. Det er 250 lokalradioer registrert hos Medietilsynet (mot 223 aviser). De fleste større lokalradioene er etter hvert puttet inn i etablerte mediekonsern. Særlig har A-pressen kjøpt opp mange lokalradioer de siste par årene. Satsingen begrunnes blant annet med at radio gir etablerte mediehus et kontaktpunkt mot ungdomsgrupper som avisene har problemer med å nå. Medietilsynet hadde ved utgangen av 2005 syv søknader til behandling fra aviser som ønsker å overta konsesjoner for lokalradio. På samme måte er Aller forlengst etablert med radio-tilbud. Et kuriøst eksempel på nisjeprodukt i radio, er tilbudet fra Aller om døgnkontinuerlig julemusikk på DABkonsesjonen til Radio 2 i hele desember. P4 fremstår i tiltagende grad som et mediehus med et bredere spekter av produkter. DAB gjør at P4 planlegger å etablere flere nisjekanaler rettet mot smale grupper. P4 satser også på nett igjen, og bygger opp tjenester for mobiltelefon. TV2 har tatt eierkontroll i Kanal24. Kanalen er i praksis en del av TV2-konsernet, og vil således måtte ha en produktutvikling tilpasset TV2s overordnede strategi. Salget av DAB-radioer tok av i prosent av alle solgte radioer er nå DAB, og andelen vokser fra måned til måned. Etter at den svenske regjeringen før jul 2005 i praksis besluttet å stanse utbyggingen av DAB-nettet, er det oppstått en viss usikkerhet om fremtiden for DAB-radio også i Norge. Sverige var det første landet 18

19 hvor DAB-radio ble innført i stor skala, og Sveriges Radio har satset store summer på utviklingen av teknologien. Digitalradiorådets rapport om DAB-radio i Norge ble overlevert Samferdselsdepartementet like før jul. Rådet går inn for at dagens FM-nett stenges fra 2014, og mener at digital radio er en forutsetning for å videreføre radioens posisjon. I Norge er det allerede solgt DAB-apparater, mens det i Sverige bare var solgt 7000 DAB-radioer da myndighetene sa stopp. NRK har besluttet å fjerne Alltid Nyheter, Alltid Klassisk, Alltid Folkemusikk og mpetre fra FM-nettet i 2006, men beslutningen kan bli omgjort av Regjeringen Teletilsynet foreslår at ledige frekvenser på FM-nettet samles og gis til ny radio-kanal når NRK flytter kanaler over på DAB. Totalt er det 65 frekvenser som kan gi 48 prosent dekning for ny kanal. Dette vil helt og fullt være en politisk avgjørelse. Nye radiokanaler kan utvikles utenfor FM-nettet selv om DAB skulle bli skrinlagt. Radiosendinger kan overføres via Internett. P4 var høsten 2005 oppe i unike nettradio-lyttere, en økning på 300 prosent fra februar. I perioder har P4 hatt flere nett-lyttere enn NRK P1. VG er i gang med nett-radio (riktignok bare musikk), og er jevnstor med Kanal 24 på nett-radio. Kommersiell radio er blant de mest konjunkturfølsomme virksomheter som finnes, fordi radioen nesten alltid er annonsørens nr. 2 eller nr. 3 medium den annonsekanalen som ofres først. P4s økonomi kan antakelig brukes som barometer på annonseutsiktene for øvrige medier. 12. Politiske rammebetingelser Spesielle politiske rammebetingelser vil for mange produkter og medier være en avgjørende faktor. Fare for endring av slike rammebetingelser er følgelig en vesentlig usikkerhet for virksomhet. Her er en del aktuelle politiske spørsmål som - avhengig av de politiske veivalg - kan påvirke enkeltbedrifter eller deler av mediebransjen: Ny regjering vil stramme inn eierskapsloven. Ny regjering varsler økt pressestøtte. Gjennomgang av markedsføringsloven kan lede til forbud mot innstikk i avisene. Innstilling kommer til våren. Et forslag til EU-direktiv åpner for betalt produktplassering i TV-produksjoner. Det åpner eventuelt et nytt annonsemarked for TV-selskaper, men utløser også vanskelige redaksjonelle avveininger. Norge har mulighet til strengere regulering. Mulig konsesjonsendring for TV2 når bakkenettet digitaliseres. Uklart hva som kreves av konsesjoner og konsesjonsvilkår i fremtiden. Regjeringen vurderer på pålegge flere enn TV2 krav om å fylle rolle som allmennkringkaster for å slippe til i digitalt bakkenett. Uklart fremtidig regelverk knytet til eiendomsrett til nyhetsformidling, eks. live fotball. EU-kommisjonen har allerede grepet inn for å stoppe absolutt monopol på engelsk Premier League, og krever at rettighetene spres på flere. Avisenes magasin-satsing gir økt kraft bak krav om endring av momsregler. 19

20 NRK etablerer betal-tjenester for sendinger på nett og over mobil. Skisserer alternativt krav om tilleggslisens på annen teknologi enn TV-apparater. Uklart hva som blir politisk rammeverk for NRK på nye plattformer. Uklart hva som tillates etablert på ledige FM-frekvenser når/hvis eksisterende kanaler går over på dab. Uklart hvordan reguleringen av/konsesjonsvilkårene for digitalt bakkenett blir. Påvirker NRK/TV2/Telenors mulighet til å utnytte konsesjonen. NRKs inntreden i betal-tv kan være problematisk i forhold til konkurranselovgivning (lisensinntektenes stilling). 13. Trekk på tvers av medietype Avkasting på investert kapital er et stadig kraftigere uttalt krav fra eierne av medier. Avkasting søkes gjennom økonomisk vekst. Denne vekst kan sikres på ulike måter. For det første kan vekst sikres ved at man søker å styrke markedsandelen for det eksisterende produktet, typisk den trykte utgivelsen i det marked man allerede opererer innenfor. For det andre kan virksomhetens vekst sikres ved at det samme produktet, den trykte versjonen tilbys et nytt marked, f eks hvis Aftenposten etablerer seg i Bergen for å ta opp konkurransen med BT. For det tredje kan vekst sikres ved at det utvikles nye produkter som tilbys i det samme markedet. Gode eksempler på dette er både produktutviklingen som skjer både i VG, Dagbladet og Aftenposten for så vidt gjelder nye bilag. Det samme er nett-publikasjonenes utvikling av nye flest mulig forsider som egne merkevarer. For det fjerde kan vekst sikres ved å utvikle nye produkter, eventuelt kjøpe seg inn i virksomheter for å sikre seg tilgang til nye markeder. Et eksempel er de mange oppkjøpene av nettaviser. De sterkeste endringskreftene i mediebransjen finnes under punkt tre og fire. Fra ulike utgangspunkt ukepresse, avis, TV, radio etc bygges det opp en ny type mediehus med et bredt spekter av medieprodukter. Det har flere konsekvenser: selskaper og eiergrupper som tidligere levde ved siden av hverandre på ulike delmarkeder, blir i tiltagende grad direkte konkurrenter på alle del-markeder. Både fra et kommersielt og journalistisk ståsted blir det i tiltagende grad aktuelt å samordne virksomheten som drives i ulike medier/datterselskaper. Det innvirker på både produksjonsmetoder og videreutnyttelse av stoff i flere medier. Mediehusenes selskapsrettslige organisering får i tiltagende grad betydning for de ansattes arbeidsrettslige posisjon både kollektivt og individuelt Produksjonsmetoder Et rendyrket eksempel på den redaksjonelle samordning innefor konsern finner vi i Adresseavisen, som i løpet av 2005 samlet all redaksjonell aktivitet (radio, avis, nett, TV) i samme produksjonskjede og på samme desk. 20

PROGRAMOMRÅDET TELE- OG MEDIEØKONOMI

PROGRAMOMRÅDET TELE- OG MEDIEØKONOMI Arbeidsnotat nr. 28/11 Hvordan finansiere journalistikk? - Jakten på bærekraftige forretningsmodeller i en digital mediehverdag av Ruth Rørvik SNF prosjekt 1304 Seamless infrastructures, business models

Detaljer

2 Journalistikk og demokrati - Hvor går mediene? Hva kan gjøres?

2 Journalistikk og demokrati - Hvor går mediene? Hva kan gjøres? Journalistikk og demokrati - Hvor går mediene? Hva kan gjøres? Sven Egil Omdal (red.) Anders Bjartnes Paul Bjerke Ragnhild K. Olsen Journalistikk og demokrati Hvor går mediene? Hva kan gjøres? 1 2 Journalistikk

Detaljer

Innhold. Konsernsjefen... Nøkkeltall... 4 6 Schibsted Media Group... 7. Samfunnsansvar... Foretaksstyring...

Innhold. Konsernsjefen... Nøkkeltall... 4 6 Schibsted Media Group... 7. Samfunnsansvar... Foretaksstyring... Årsrapport 20 12 1 2 Innhold Konsernsjefen... Nøkkeltall... 4 6 Schibsted Media Group... 7 Online rubrikk... 8 Finn.no 10 Blocket.se/Bytbil.com 11 Leboncoin.fr 12 Andre etablert fase 13 Investeringsfase

Detaljer

Konsernsjefen... 4 Nøkkeltall... 6 Schibsted Media Group... 7

Konsernsjefen... 4 Nøkkeltall... 6 Schibsted Media Group... 7 ÅRSRAPPORT 2011 1 2 INNHOLD Konsernsjefen... 4 Nøkkeltall... 6 Schibsted Media Group... 7 Mediehus Skandinavia... 8 Mediehus Internasjonal... 22 Online rubrikk... 28 Samfunnsansvar... 38 Konsernstyret...

Detaljer

Konsernsjefen... 4 Nøkkeltall... 6 Schibsted Media Group... 7

Konsernsjefen... 4 Nøkkeltall... 6 Schibsted Media Group... 7 Årsrapport 20 12 1 2 INNHOLD Konsernsjefen... 4 Nøkkeltall... 6 Schibsted Media Group... 7 Online rubrikk... 8 Schibsted Norge... 16 Schibsted Sverige... 26 Mediehus Internasjonal... 30 Samfunnsansvar...

Detaljer

2013 2014 MEDIEUTVIKLING I NORGE: FAKTA OG TRENDER

2013 2014 MEDIEUTVIKLING I NORGE: FAKTA OG TRENDER Nina Bjørnstad Knut A. Tornes Medieåret 213 214 MEDIEUTVIKLING I NORGE: FAKTA OG TRENDER medienorge Medieåret 213 214 MEDIEUTVIKLING I NORGE: FAKTA OG TRENDER medienorge 214 medienorge 214 ISBN 978-82-833-37-6

Detaljer

Høringsuttalelse fra Norsk Lokalradioforbund

Høringsuttalelse fra Norsk Lokalradioforbund Høringsuttalelse fra Norsk Lokalradioforbund Rammevilkår for lokalradio i forbindelse med digitaliseringen av radiomediet. 15.januar 2015 1 Innhold Oppsummering... 3 Anbefalinger... 4 Om lokalradioens

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Unge voksne og betalingsproblemer

Unge voksne og betalingsproblemer Unge voksne og betalingsproblemer Fordi det er registrert stadig økende betalingsproblemer hos unge voksne mellom 18 og 25 år har Forbrukerombudet i 2011 hatt et spesielt fokus på denne målgruppen. Vi

Detaljer

Proffere PR presser pressen

Proffere PR presser pressen Proffere PR presser pressen Jens Barland Rapport fra studie utført for Norsk Redaktørforening Proffere PR presser pressen Innhold Forord... 1 1: Innledning... 3 Økonomisk utvikling og journalistisk styrke...

Detaljer

Tekstreklame i en digital tid

Tekstreklame i en digital tid Tekstreklame i en digital tid Rapport fra Tekstreklameutvalget april 2012 Norsk Redaktørforening Tekstreklame i en digital tid Rapport fra Tekstreklameutvalget Skrevet på oppdrag fra Norsk Redaktørforening

Detaljer

Inger Marie Hagen Sveinung Skule Mona Bråten. Nye tjenester på postkontorene?

Inger Marie Hagen Sveinung Skule Mona Bråten. Nye tjenester på postkontorene? Inger Marie Hagen Sveinung Skule Mona Bråten Nye tjenester på postkontorene? Inger Marie Hagen Sveinung Skule Mona Bråten Nye tjenester på postkontorene? Fafo-rapport 249 Forskningsstiftelsen Fafo 1998

Detaljer

Forslag til ny mediepolitikk

Forslag til ny mediepolitikk Forslag til ny mediepolitikk ARBEIDERPARTIETS DEMOKRATI- OG MEDIEUTVALG 1 Sammendrag og forslag Arbeiderpartiet ser nyhets- og debattmediene som en sentral del av den norske samfunnsmodellen. Vi trenger

Detaljer

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett ISBN 82-92447-10-5 Utgitt: Oslo, november 2006 Omslag: Enzo Finger Design AS Layout: Sissel Sandve Trykk: ILAS Grafisk

Detaljer

Bør den indirekte pressestøtten gis som momsfritak eller skattefradrag?

Bør den indirekte pressestøtten gis som momsfritak eller skattefradrag? Norges Handelshøyskole http://www.nhh.no/sam/debatt/ SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE OG DEBATT SØD-04/13 Institutt for samfunnsøkonomi Helleveien 30 ISSN: 1502-5683 5045 Bergen 2013 Bør den indirekte pressestøtten

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1694-2 23.09.2010. Utkast til endringer i ekomlov, ekomforskrift og nummerforskrift - Høringsuttalelse

Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1694-2 23.09.2010. Utkast til endringer i ekomlov, ekomforskrift og nummerforskrift - Høringsuttalelse MOTTATT forbrukerombudet Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1694-2 23.09.2010 Saksbehandler: Charlotte Tvedt Dir.tlf: 45 21 22 78 Utkast til endringer

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Entreprenørskap i et evolusjonært perspektiv

Entreprenørskap i et evolusjonært perspektiv ARBEIDSNOTAT 19/2005 Olav R. Spilling Entreprenørskap i et evolusjonært perspektiv NIFU STEP Norsk institutt for studier av forskning og utdanning / Senter for innovasjonsforskning Hegdehaugsveien 31,

Detaljer

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 Nr. 1-2013 - 96. årgang Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 N Y H E T E R NIBOR: Påstander om manipulasjon tas alvorlig Påstandene om at den norske pengemarkedsrenten, NIBOR, skal ha vært manipulert

Detaljer

Hvem vinner når tele og media møtes? Aksessleverandørens strategiske utfordringer

Hvem vinner når tele og media møtes? Aksessleverandørens strategiske utfordringer Foros, Øystein, Hans Jarle Kind og Lars Sørgard, 2001: Hvem vinner når tele og media møtes? Aksessleverandørenes strategiske utfordringer. Kapittel i Svein Ulset (red.): Fra summetone til informasjonsportal.

Detaljer

Meld. St. 23. Digital agenda for Norge. IKT for vekst og verdiskaping. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 23. Digital agenda for Norge. IKT for vekst og verdiskaping. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 23 (2012 2013) Melding til Stortinget IKT for vekst og verdiskaping Meld. St. 23 (2012 2013) Melding til Stortinget IKT for vekst og verdiskaping Innhold 1 Innledning... 5 1.1 En agenda for den

Detaljer

Konkurransen i Norge

Konkurransen i Norge Konkurransen i Norge Konkurransen i Norge KONKURRANSEN I NORGE Forord Konkurransepolitikk er en viktig del av en helhetlig økonomisk politikk. Verken finanskrise eller klimautfordringer gir et rasjonale

Detaljer

Effekter ved en liberalisering av det norske postmarkedet

Effekter ved en liberalisering av det norske postmarkedet Effekter ved en liberalisering av det norske postmarkedet Av Christian Andersen Rune Mjørlund SNF-prosjekt 4540 Konsekvenser ved en liberalisering av postmarkedet Prosjektet er finansiert av Samferdselsdepartementet

Detaljer

Rådgivende gruppe for den digitale allemannsretten. Sluttrapport

Rådgivende gruppe for den digitale allemannsretten. Sluttrapport Rådgivende gruppe for den digitale allemannsretten Sluttrapport 3. mai 2001 Forord Den Rådgivende gruppe for den digitale allemannsretten ble oppnevnt av Kommunal- og Regionaldepartementet den 10 november

Detaljer

Nr. 5-2013 - 96. årgang. Tostrup turnerer landet rundt. Med banken i klasserommet. Side 6. Side 14

Nr. 5-2013 - 96. årgang. Tostrup turnerer landet rundt. Med banken i klasserommet. Side 6. Side 14 Nr. 5-2013 - 96. årgang Tostrup turnerer landet rundt Side 6 Med banken i klasserommet Side 14 ...og snart er det sommer... N Y H E T E R Sparebankbladet får færre utgivelser Sparebankforeningens styre

Detaljer

Hva er AMT-direktivet?

Hva er AMT-direktivet? Informasjon fra www.medienorge.uib.no Hva er AMT-direktivet? Hva er et EU-direktiv? Hva handler AMT-direktivet om? Blir det tillatt med alkoholreklame og produktplassering på norske TV-skjermer? Dette

Detaljer

Temautredning Kunnskap og innovasjon

Temautredning Kunnskap og innovasjon Petter Westnes Temautredning Kunnskap og innovasjon Arbeidsnotat IRIS - 2008/019 Prosjektnummer: 7252196 Prosjektets tittel: Oppdragsgiver(e): Kampen om arbeidskraften: Arbeidsmarkeds- og kompetansescenarier

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

Fra Altinn til alt ut?

Fra Altinn til alt ut? Offentlige data for innovasjon og demokrati Rapport 1 2010 Offentlige data for innovasjon og demokrati ISBN 978-82-92447-41-3 (trykt utgave) ISBN 978-82-92447-42-0 (elektronisk utgave) Utgitt: Oslo, april

Detaljer

Reklamens makt i en digital hverdag Et første utkast til artikkel

Reklamens makt i en digital hverdag Et første utkast til artikkel Reklamens makt i en digital hverdag Et første utkast til artikkel Av Anita Borch Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) 1 Innledning - Bør barn og unge skjermes fra kommersiell påvirkning? Hvordan

Detaljer