Hvordan bli en anbudsvinner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvordan bli en anbudsvinner"

Transkript

1 Hvordan bli en anbudsvinner 3 kapitler med det viktigste du trenger å vite for å skrive gode anbud Alle rettigheter til dette dokumentet tilhører forfatteren. Ingen deler av dokumentet kan kopieres og brukes i egne publikasjoner uten skriftlig samtykke. Dokumentet kan videresendes og deles til hvem som helst uten samtykke så lenge det er i sin opprinnelige form. Faktisk oppfordres du til å sende dokumentet til hvem du måtte ønske. Det tas forbehold om endringer i regelverk og eventuelle feil, ufullstendigheter og unøyaktigheter. Dersom det oppdages feil, ufullstendigheter eller unøyaktigheter som bør presiseres eller rettes opp, setter vi pris på tilbakemelding pr. e- post til forfatteren.

2 Innhold: 1. Regelverket om offentlige anskaffelser Grunnleggende krav til likebehandling Krav til forholdsmessighet Generelt om forskriftens oppbygging Unntak fra terskelverdiene Tillatte konkurranseformer Åpen anbudskonkurranse Begrenset anbudskonkurranse Konkurranse med forhandling Å svare på kvalifikasjonskrav Firma-, skatt-, MVA- og HMS- attest Økonomi Tekniske og faglige kvalifikasjoner Andre krav Å skrive tilbudet Hva er tildelingskriterier? Laveste pris Økonomisk mest fordelaktige Gi et solid inntrykk Oppsummering... 19

3 Forord Denne guiden er ment som en kort introduksjon til hvordan du skriver en anbudsbesvarelse som kommer gjennom begge nåløyene: Kvalifiseringen Evalueringen Du får tips om hvordan du skal håndtere dokumentasjonskrav og hva som kan spille inn når du skal legge strategien for å skrive et vinnertilbud. Men før vi kommer så langt må vi kort inn på regelverket om offentlige anskaffelser. Når du kan litt om dette, så stiller du en hel del sterkere, og du får bedre forståelse for hele anbudsprosessen. Husk at det finnes ingen enkle veier til toppen av pallen. Det krever innsats, og selv om du vil få en del tips her, så kan vi selvsagt ikke garantere at du vinner. Les mer på nettsidene Om forfatteren Mitt navn er Thorstein Olsen. Jeg jobber som innkjøpsrådgiver i Abakus as. Jeg har jobbet med offentlig innkjøp siden 2005 og har i skrivende stund gjennomført ca. 150 konkurranser innenfor et bredt spekter varer og tjenester. Oppdragsgiverne er små og store kommuner, helseforetak og statlig direktorat. Jeg har også vært anbudsansvarlig i firmaet, og har bidratt til å vinne flere større kontrakter.

4 1. Regelverket om offentlige anskaffelser Før vi kommer inn på selve anbudsbesvarelsen og tilbudsskrivingen, må vi innom regelverket. Vi skal ikke gå gjennom regelverket i detalj, men du trenger kjennskap til noen grunnleggende regler og innsikt i noen nyanser som folk flest synes virker snodig og ulogisk. For deg som er leverandør, er det en del paragrafer som du ikke trenger å bry deg særlig om i det daglige, så vi tar bare tak i de grunnleggende temaene du bør ha forståelse for. Det finnes også egne regler for oppdragsgivere som er omfattet av forsyningsforskriften html 1, men de kommer vi ikke inn på her Grunnleggende krav til likebehandling Kravet nevnt i overskriften kommer fra Lov om offentlige anskaffelser (LOA) html%235 I praksis betyr dette at: Alle deltakere i konkurransen skal ha lik informasjon til samme tid Alle skal behandles likt og vurderes på de samme vilkårene Oppdragsgiver skal ikke bruke andre vilkår eller forutsetninger enn de som er oppgitt på forhånd 1 Forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene (vann- og energiforsyning, transport og posttjenester)

5 Det kan ikke stilles krav som diskriminerer leverandører på bakgrunn av geografi Det kan ikke stilles tekniske krav som kun kan innfris av én leverandør i markedet Og generelt skal oppdragsgiver utvise god forretningsskikk En ganske stor andel av klagene som behandles av KOFA 2 har bakgrunn i denne paragrafen, og likebehandlingsbegrepet kan trekkes ganske langt i mange tilfeller. Hvis du ikke har gjort det allerede, så søk litt på KOFA og sett deg litt inn i hva folk klager på. For oss som er litt over middels interessert, kan det faktisk være litt underholdende. Ü Forutberegnelighet Ü Likebehandling Ü God forretningsskikk 5 er en av de viktigste paragrafen i LOA for deg som leverandør, og legger grunnlaget for store deler av Forskrift om offentlige anskaffelser (heretter benevnt FOA eller forskriften) html 1.2. Krav til forholdsmessighet Vi skal ikke skrive inngående om dette, men loven krever at betingelser og krav som stilles i konkurransen skal stå i forhold til anskaffelsens omfang og kompleksitet. Bakgrunnen for dette er at det skal være forholdsmessighet mellom kontrakten og kostnadene knyttet til å gjennomføre konkurransen både for oppdragsgiver og tilbydere. 2 Klagenemda for offentlige anskaffelser

6 1.3. Generelt om forskriftens oppbygging Forskrift om offentlige anskaffelser er delt inn i 3 deler. Del 1 beskriver de grunnleggende kravene som gjelder for alle anskaffelser, og de to neste delene stiller krav til hvordan konkurransene skal gjennomføres. Kravene blir strengere etter hvert som verdien for kontrakten øker. Del 1 er altså den generelle delen som gjelder for ALLE kjøp og beskriver helt grunnleggende krav: Hvilke oppdragsgivere FOA gjelder for Hvilke kontrakter som er omfattet av FOA Definisjoner, terskelverdier og regler for beregning av terskelverdier Krav til protokoll Andre krav som har sin bakgrunn i 5 i LOA Alle anskaffelser Over ,- Over 1,6 / 41 MNOK Del I Del I Del II Del I Del III Strukturen i Forskrift om offentlige anskaffelser For anskaffelser over ,- men under 1,6 MNOK* (eks. mva.) gjelder Del 1 + Del 2. I del 2 stilles det bl.a. konkrete krav til konkurranseform og prosedyrer, dvs. hvordan man skal gjennomføre konkurransen. Det er også krav om kommunikasjonsformer, krav til kunngjøring, kvalifikasjonskrav, og regler for meddelelser og avvisning. En rekke andre temaer også selvsagt, men ikke alle er like relevante i en vanlig konkurransesituasjon. (*): se punkt 1.4. nedenfor.

7 For anskaffelser over 1,6 MNOK gjelder Del 1 + Del 3. I del 3 er regelverket enda strengere enn i del 2, men i utgangspunktet går de samme temaene igjen. I tillegg oppstår det et par andre konkurranseformer som vi ikke kommer inn på her. I del 3 er det verdt og merke seg dette: Det er krav om minimumsfrister for å levere tilbud. Tilbydere skal ha minst 40 dager til å skrive tilbud dersom oppdragsgiver har sørget for at alle dokumentene har vært tilgjengelig elektronisk fra første dag. Se Tildelingskriteriene skal være vektet. Oppdragsgiver har ikke lov til å gjøre vesentlige endringer i konkurransen eller dokumentene mindre enn 6 dager før tilbudsfristen uten å forlenge fristen. I prinsippet er det ikke tillatt å ha konkurranse med forhandlinger, men hvis vilkårene i 14-3 er oppfylt, er det likevel tillatt Unntak fra terskelverdiene Det finnes noen unntak man skal være klar over. Bygge- og anleggskonkurranser kan gjennomføres etter reglene i del 1 og 2 så lenge kontrakten har en verdi under ca. 40 MNOK. Byggekontrakter over denne grensen skal gjennomføres etter reglene i del 3. Konkurranser om såkalte uprioriterte tjenester kan gjennomføres etter reglene i del 1 og del 2 uansett størrelse. Les mer i vedlegg 5 og 6 til forskrift om offentlige anskaffelser. Det finnes noen flere unntak også, men det faller egentlig utenfor denne guiden. Den som er spesielt interessert kan lese mer på egen hånd.

8 1.5. Tillatte konkurranseformer Som nevnt over, så stiller forskriftens del 2 og 3 krav til hvordan konkurranser skal gjennomføres og hvilke konkurranseformer som er tillatt. Selv på dette enkle området er det mange oppdragsgivere som bommer. Jeg har sett konkurranser kunngjort på Doffin hvor det var oppgitt følgende prosedyre: Anbudskonkurransen blir gjennomført som Åpen anbudskonkurranse med forhandling i samsvar med Forskrift om offentlige anskaffelser. Les videre, så ser du hvorfor vi tar frem dette eksemplet. Det finnes forskjellige konkurranseformer, men vi behandler bare anbudskonkurranse og konkurranse med forhandling i denne guiden siden det er de mest vanlige Åpen anbudskonkurranse Den mest vanlige konkurranseformen er åpen anbudskonkurranse, og her kommer vi inn på et vesentlig begrep: ANBUDSKONKURRANSE. Selv om anbudskonkurranse er en helt klart definert konkurranseform, brukes begrepet litt feilaktig om alt som har med offentlig innkjøp å gjøre. Og ofte blir laveste pris assosiert med anbudskonkurranser, noe som jo selvsagt er helt feil. Det at anbudskonkurransen er åpen betyr ikke at alle kan være til stede ved tilbudsåpningen, men det betyr at alle som ønsker kan levere et tilbud. Men tilbake til definisjonen: en anbudskonkurranse er altså en konkurranseform hvor det ikke er tillatt å forhandle om tilbudet etter at tilbudsfristen er gått ut. Det betyr at du ikke kan forvente at

9 oppdragsgiveren tar kontakt med deg for å avklare noe i tilbudet som han er usikker på. Dette er det veldig viktig å huske når du skriver tilbud! Anbudskonkurranse er en konkurranseform hvor det ikke er tillatt å forhandle etter at tilbudsfristen er gått ut Hvis du skriver innholdet eller beskrivelsene på en måte som i den strengeste fortolkning kan virke forvirrende for saksbehandleren, står du i fare for å bli avvist. Eller i beste fall blir tilbudet ditt vurdert på den minst mulig gunstige måten for deg Begrenset anbudskonkurranse I motsetning til åpen anbudskonkurranse, foregår begrenset anbudskonkurranse i to trinn. De to trinnene er beskrevet under to trinns konkurranse med forhandling nedenfor, men tilbudene må behandles som i en anbudskonkurranse, dvs. det er forhandlingsforbud Konkurranse med forhandling Konkurranse med forhandling kan, som du sikkert har skjønt, foregå på to måter: Ett trinns konkurranse To trinns konkurranse I en konkurranse med forhandling i ett trinn skal alle interesserte tilbydere leverer et komplett tilbud som i en åpen anbudskonkurranse. Oppdragsgiveren vil deretter plukke ut de tilbudene det er mest aktuelt å forhandle om. Til denne utplukkingen bruker man tildelingskriteriene som er oppgitt i konkurransegrunnlaget. Forhandlingene kan dreie seg om alle sider ved tilbudet, ikke bare prisen. Forhandlingene kan foregå enten med møter, på epost eller telefonmøte. Uansett skal oppdragsgiver føre protokoll fra møtet slik at det ikke blir noen tvil om hva man ble enig om etterpå.

10 Forhandlet konkurranse i ett trinn, betyr at alle interesserte tilbydere leverer et komplett tilbud En to trinns konkurranse med forhandling foregår, som navnet antyder i to trinn. Første trinn er kvalifiseringen, dette kalles gjerne søknadsprosessen. Her skal alle interesserte tilbydere levere dokumentasjon på firmaets kvalifikasjoner for å søke om å få lov til å delta i konkurransen. I kvalifiseringsdokumentet må oppdragsgiver oppgi hvilke kvalifikasjonskriterier som blir brukt for å plukke ut de mest kvalifiserte firmaene. Dette kan f.eks. gå på firmaets kapasitet, erfaring, kvalitetsstyring, miljøledelse og økonomi. I tillegg skal det oppgis hvor mange firmaer som skal kvalifiseres til deltakelse i konkurransen. Basert på denne kvalifiseringen blir et visst antall firmaer invitert til å levere tilbud i konkurransens trinn 2. Sammen med invitasjonen følger det gjerne med et konkurransegrunnlag som beskriver konkurransereglene og tildelingskriteriene. Den videre saksgangen blir deretter som i en ett- trinns forhandlet konkurranse. Det mest vanlige er ett- trinns- prosedyren, men i noen tilfeller ønsker man et begrenset antall tilbud å evaluere. Det kan f.eks. dreie seg om kontrakter hvor det er veldig stor konkurranse og mange mer eller mindre seriøse leverandører.

11 2. Å svare på kvalifikasjonskrav Enkelt forklart skal oppfyllelse av kvalifikasjonskravene dokumentere at firmaet har tilstrekkelige økonomiske, tekniske og faglige kvalifikasjoner til å gjennomføre kontrakten. I motsetning til tildelingskriteriene, som vi kommer tilbake til senere, dreier disse kravene seg om selve firmaet. Det kan dreie seg om erfaringer fra leveranser firmaet har gjort tidligere, gjerne med en viss kompleksitet eller størrelse. Det kan også dreie seg om at firmaet må ha økonomi til å kunne påta seg oppdrag av en viss størrelse eller med en viss risiko. For å vurdere firmaenes kvalifikasjoner, skal oppdragsgiveren oppgi dokumentasjonskravene, altså hvilke dokumenter du må sende inn, og i noen tilfeller hvilket minimumsnivå du må oppfylle. Kravene skal være oppgitt i Doffin- kunngjøringen eller konkurransegrunnlaget Firma-, skatt-, MVA- og HMS-attest Dette er ganske selvforklarende, men vær OBS på at du ofte blir avvist, hvis du har restanse på skatt- eller MVA- attesten. HMS- attesten må være signert av daglig leder + en representant for de ansatte.

12 2.2. Økonomi Ofte må du levere årsberetning og regnskap for de siste 3 årene. Men flere oppdragsgivere har i det siste gått over til å be om kredittvurderingsrapport. Denne rapporten vil ha en poengscore eller bokstavkarakter som beskriver firmaets økonomiske situasjon. Hvis firmaet ditt har svak økonomi, er det sjanser for at dere blir avvist. Slike rapporter er ofte dyre og koster ,-. Hvis du ikke har en slik rapport og synes det er veldig dyrt, kan du spørre oppdragsgiveren om han kan laste ned rapporten for deg. Mange oppdragsgivere har nemlig abonnement på slike rapporter. Sørg i så fall for å få dette bekreftet skriftlig fra oppdragsgiveren Tekniske og faglige kvalifikasjoner Tekniske og faglige kvalifikasjoner dreier seg om hvorvidt ditt firma har den erfaringen og kompetansen som skal til for å kunne fullføre oppdraget. Igjen så må dette ikke forveksles med tildelingskriteriene som også kan dreie seg om referanser, men dette kommer vi tilbake til i kapittelet om tildelingskriterier. Dokumentasjonskravene er ofte Oversikt over bemanning Oversikt over erfaringsprosjekter de siste årene Organisasjonskart med CV for nøkkelpersoner Maskiner og utstyr firmaet disponerer Når du skal liste opp referanseprosjektene dine, er det viktig at de er relevante for det oppdraget du skal levere tilbud på. Og med relevant mener vi at oppdragsgiveren må kunne kjenne igjen sin egen problemstilling i dine prosjekter.

13 I mange tilfeller skal oppdragsgiveren kanskje vurdere mange tilbud, og da er det viktig at du sorterer referansene dine godt slik at saksbehandleren ikke overser noe. Legg alltid med relevante referanser Her er et forslag til hvilken prioritering du bør bruke når du skal presentere referansene dine: Samme type prosjekt med de tilsvarende funksjonskrav, størrelse, verdi og vanskelighetsgrad Samme type oppdragsgiver og sektor (f.eks. helse eller oppvekst i kommune, fylkeskommune, IKS eller liknende) Samme størrelse på oppdragsgiver Geografisk nærhet til oppdragsgiver 2.4. Andre krav I tillegg til de kravene som er nevnt, kan noen oppdragsgivere kreve dokumentasjon på andre krav. For eksempel: Egenerklæring om vandel Egenerklæring om lønns- og arbeidsvilkår Egenerklæring om etisk handel Beskrivelse av styringssystemer for miljø, kvalitet og HMS- policy Det faller litt utenfor denne korte guiden å svare på alle typer krav, men du er hjertelig velkommen til å ta kontakt hvis du har noen spørsmål.

14 3. Å skrive tilbudet På de neste sidene skal vi se på selve tilbudsskrivingen. Dette er egentlig et stort tema, men det aller, aller viktigste er uansett: SVAR PÅ ALLE TILDELINGSKRITERIENE! Ikke hopp over noe selv om du personlig mener at det bare er prisen som teller. Lar du være svare på kriteriene, vil dette medføre at tilbudet blir avvist. Før du sender inn tilbudet, sjekk enda en gang at alt er besvart Hva er tildelingskriterier? Tildelingskriteriene skal identifisere det tilbudet som gir oppdragsgiver mest for pengene. Riktignok kan man diskutere om laveste pris i realiteten gir høyest verdi, eller om det bare blir billig med lav kvalitet, men det tar vi ikke her. Det er viktig å skille mellom tildelingskriterier og kvalifikasjonskrav. Som nevnt tidligere, så skal kvalifikasjonskravene luke ut firmaer som ikke er i stand til å utføre kontrakten, og kravene skal være knyttet til selve firmaet. Tildelingskriteriene handler derimot ikke om firmaet, men selve tilbudet, eller den leveransen konkurransen konkret gjelder. Tildelingskriterier som kapasitet, økonomi og firmaets erfaringer er altså ikke tillatt som tildelingskriterier. Det siste virker kanskje litt merkelig, men grunnen er at det er det mannskapet som skal utføre oppdraget som vil påvirke hvilken kvalitet oppdraget utføres med, ikke hvilke oppdrag firmaet som sådan har utført tidligere.

15 Det er to gjeldende prinsipper som gjelder for tildeling: Laveste pris Det økonomisk mest fordelaktige Laveste pris Hvis det er oppgitt at tilbud skal velges etter laveste pris, så er jo saken grei. Da må du passe på å legge ekstra vekt på dokumentasjonen, slik at den blir 100 % riktig så du ikke glipper ut av konkurransen pga. formelle feil, eller at du blir vurdert til å ikke være kvalifisert på grunn av f.eks. manglende erfaring. Oppdragsgivers taktikk i laveste pris - anbud, er at det gjerne settes høye tekniske kvalifikasjonskrav, slik at oppdragsgiver ikke trenger å forholde seg til f.eks. kompetanse eller fremdriftsplaner under tildelingen. Dessuten må du være nøye med å fylle ut alle feltene i prisskjemaet, så det ikke er mulig å misforstå noe. Reglene sier at de postene du ikke har priset i skjemaet, skal anses som innkalkulert de totalprisen. Så vær på vakt!

16 Økonomisk mest fordelaktige Når det står at det økonomisk mest fordelaktige tilbudet skal velges, må du lese tildelingskriteriene ekstra nøye. Desto mer vekt som ligger på de kriteriene som ikke har med pris å gjøre, jo mer jobb og innsats må du legge i tilbudsbesvarelsen for å beskrive den ytelsen du ønsker å levere. Målet med dette er å gi oppdragsgiveren gode argumenter for å velge ditt tilbud, selv om prisen kanskje er høyere enn dine konkurrenters priser. Hvilken verdi vil dine ytelser få for oppdragsgiveren? Balansen mellom pris og ytelse kan ses på som en gammeldags balansevekt. Jo høyere vekt prisen har, desto vanskeligere blir det å vinne med høye ytelser eller høy kvalitet. Er det lagt høy vekt på f.eks. kompetanse, så betyr det at oppdragsgiveren er forberedt på å betale godt for bedre kompetanse på mannskapet som skal utføre jobben. Da holder det ikke å bare beskrive hva mannskapet ditt har jobbet med før, men du må overbevise oppdragsgiveren om hvilken verdi denne erfaringen har og hvorfor det vil garantere oppdragsgiveren et godt resultat. Hold fokus på resultatet oppdragsgiveren oppnår ved å velge ditt firma

17 Hvis oppdragsgiveren vektlegger arbeidsmetodikk, oppdragsforståelse, løsningsforslag eller liknende, må du prøve å sette deg inn i oppdragsgiverens situasjon og utfordringer, og beskrive hvordan du vil løse oppgaven på en måte som gjør hverdagen lettere for oppdragsgiveren. Tenk over dette når du skal beskrive ytelsene du tilbyr: Hvordan har behovet oppstått? Dette har stor betydning for hvordan du imøtekommer forventningene til oppdragsgiver. Er det en gammel avtale som går ut og skal fornyes, må du konkurrere med en etablert leverandør som oppdragsgiveren kjenner godt. Prøv å fokusere på at du, som ny tilbyder kan komme til som et friskt pust med nye løsninger og idéer. Prøv å få frem hva du kommer til å gjøre for å minimere den risikoen oppdragsgiveren tar ved å bytte til deg som er en ny leverandør. Hvem er involvert i evalueringsprosessen? I en del tilfeller vil evalueringen skje av en brukergruppe bestående av fagpersoner som skal gi sine innspill til en saksbehandler eller prosjektleder i anbudsprosessen. Slike brukergrupper har ofte mindre forståelse for forskrifter og regelverk, og er mer opptatt av selve løsningen. De som sitter i en slik brukergruppe må kanskje sette av tid i en ellers travel hverdag til å lese tilbud. Kanskje det er politikere eller et annet overordnet organ som skal ha siste ord i saken? Uansett anbefaler vi at du skriver kort og kontant og på mottakerens språk for å beskrive hva du kommer til å gjøre for å løse behovet de har. Husk hele tiden på å fokusere på merverdi og hva som vil differensiere ditt tilbud fra dine konkurrenter.

18 3.2. Gi et solid inntrykk En saksbehandler i en anbudskonkurranse har ikke alltid tid til å lete rundt i masse vedlegg og brosjyrer for å finne svar på det som etterspørres. Et rotete tilbud gir inntrykk av at du ikke har gjort deg særlig flid, og det gir saksbehandleren liten grunn til å tro at du kommer til å gjøre deg noe særlig flid med å oppfylle kontrakten på en god måte. I tillegg til å svare på oppgavene og gi inntrykk av at du kan levere en strålende innsats, bør du pass på dette: Hvis du har mye informasjon eller dokumentasjon du må sende inn, så pass på å lage kapitler og seksjoner som gjør det lett å finne frem Lag en innholdsfortegnelse over all dokumentasjonen. Sett alle ark inn i en perm eller hefte men ikke stift de sammen. Bruk skilleark Skriv ut i farger, lag gjerne en pen forside med et trivelig bilde som du setter inn bak plasten utenpå permen, klipp ut en stripe med tittel og et bilde og sett i ryggen på permen, osv. Tenk på at det skal være pent, innbydende og gjenkjennelig. Du skal vise firmaet ditt fra sin beste side! Husk også: hvis konkurransegrunnlaget beskriver hvordan tilbudspermen skal struktureres med kapitler og skilleark, så følg oppskriften som er beskrevet i konkurransegrunnlaget. Noe annet er faktisk bare irriterende.

19 4. Oppsummering Selv om offentlige anbud må behandles i henhold til regelverket, så er det allikevel viktig at du tenker gjennom hvordan du formidler det du tilbyr. Når kvalifikasjonene er vurdert og du konkurrerer på tildelingskriteriene, er det resultatet og fordelene av en kontrakt med ditt firma du må synliggjøre. Det gjelder å få frem hvilken merverdi du kan tilby oppdragsgiveren, og det på en oversiktlig og lettlest måte. Når tilbudet i tillegg er pent, innbydende og ryddig satt opp, så har egentlig saksbehandleren det han trenger for å velge. Etter min erfaring er det som regel ett eller to tilbud som stikker seg ut som favoritter i en anbudskonkurranse, og dette inntrykket danner man seg etter å ha skumlest tilbudene i minutter. Hvis du klarer å levere et solid inntrykk, er det fort gjort for saksbehandleren å lete etter dine egenskaper i de andre tilbudene. Så ved å gjøre dette skikkelig, kan du legge lista for hvordan de konkurrerende tilbudene blir lest og dine konkurrenter blir sammenliknet med deg i stedet for omvendt. Når du har oppnådd dette, så er du et stort steg nærmere å vinne konkurransen. Ønsker du flere tips? Les mer på nettsidene Lykke til!

Hvordan bli en anbudsvinner. 3 kapitler. med det viktigste du trenger å vite for å skrive. gode anbud. http://anbudsassistenten.no

Hvordan bli en anbudsvinner. 3 kapitler. med det viktigste du trenger å vite for å skrive. gode anbud. http://anbudsassistenten.no Hvordan bli en anbudsvinner 3 kapitler med det viktigste du trenger å vite for å skrive gode anbud http://anbudsassistenten.no Innhold: 1. Regelverket om offentlige anskaffelser 1-4 1.1. Grunnleggende

Detaljer

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser -

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - 2014 Offentlige anskaffelser Hvilke regler gjelder? Hvem Hva Terskelverdiene Valg av anskaffelsesmodell Alminnelige regler Vedståelsesfrist Konkurransegrunnlaget

Detaljer

Skriv smarte anbud. Hvorfor skal du vinne med laveste pris, hvis du kan vinne ved å være best?

Skriv smarte anbud. Hvorfor skal du vinne med laveste pris, hvis du kan vinne ved å være best? Skriv smarte anbud Hvorfor skal du vinne med laveste pris, hvis du kan vinne ved å være best? Agenda Introduksjon til anbudsskriving Introduksjon De vanlige fallgruvene Kort om anbudsprosessen Kvalifikasjonskrav

Detaljer

Generell informasjon til brukergruppen

Generell informasjon til brukergruppen KICK-OFF Anskaffelse av Generell informasjon til brukergruppen Mandag 9. september 2013 Lov om offentlige anskaffelser LOA 5 Grunnleggende krav En anskaffelse skal så langt det er mulig være basert på

Detaljer

Viktige prinsipper i offentlige anskaffelser - Crash-kurs i regelverket

Viktige prinsipper i offentlige anskaffelser - Crash-kurs i regelverket Viktige prinsipper i offentlige anskaffelser - Crash-kurs i regelverket Honne, 21.5.2013 v/ innkjøpsrådgiver Kristin Bjerkli Hvorfor har vi regler for offentlige anskaffelser? Formålet lov om offentlige

Detaljer

Kommunens anskaffelser et mylder av fallgruver

Kommunens anskaffelser et mylder av fallgruver Kommunens anskaffelser et mylder av fallgruver v/senioradvokat Trine Friberg Skaug OSLO 03.04.2013 OSLO TØNSBERG BERGEN ÅLESUND TRONDHEIM TROMSØ www.steenstrup.no FORMÅL? LOA 1 / FOA 1-1 økt verdiskapning

Detaljer

Kjøp av medieovervåkingstjenester

Kjøp av medieovervåkingstjenester Til tilbydere Deres referanse Deres dato Vår referanse Vår dato 07/3760 13.12.2007 Kjøp av medieovervåkingstjenester Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (FOA Del III) Sak 07/3760 Postadresse Postboks

Detaljer

Offentlige anskaffelser 4 Frister. Krav til ytelsen. Leverandørkrav, dokumentasjon og utvelgelseskriterier

Offentlige anskaffelser 4 Frister. Krav til ytelsen. Leverandørkrav, dokumentasjon og utvelgelseskriterier Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser 4 Frister. Krav til ytelsen. Leverandørkrav, dokumentasjon og utvelgelseskriterier Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning Frister Hjemmel

Detaljer

Konkurransegrunnlag for kjøp av VIKARTJENESTER

Konkurransegrunnlag for kjøp av VIKARTJENESTER Konkurransegrunnlag for kjøp av VIKARTJENESTER Åpen anbudskonkurranse under EØS-terskelverdi og anskaffelser av uprioriterte tjenester (FOA del I og II) Tilbudsinnbydelse Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

Undersøkelse om kjøp av helsetjenester i Grimstad kommune

Undersøkelse om kjøp av helsetjenester i Grimstad kommune Undersøkelse om kjøp av helsetjenester i Grimstad kommune Konkurransegrunnlag Del I anskaffelse Sak 16/24 Side 1 av 6 Leverandøren skal fylle ut tabellen og signere under tabellen. Firmanavn: Org.nummer:

Detaljer

Hva sier Forskriften (FOA)? Une Cathrin Moslet Rådgiver Elektronisk konkurransegjennomføring

Hva sier Forskriften (FOA)? Une Cathrin Moslet Rådgiver Elektronisk konkurransegjennomføring Hva sier Forskriften (FOA)? Une Cathrin Moslet Rådgiver Elektronisk konkurransegjennomføring www.mercell.no! Mercell har to forretningsområder:! Anbudsvarsling! Offentlige anbud! Potensielle prosjekter!

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser TNS Gallup AS Postboks 240 Sentrum 0103 OSLO Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2011/0185-7 15.02.2013 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Offentlige anskaffelser. Røros 14. nov 2013

Offentlige anskaffelser. Røros 14. nov 2013 Offentlige anskaffelser Røros 14. nov 2013 Regelverk Anskaffelsesprosessen Terskelverdier Hvorfor fokus på anskaffelser..? Stikkord: tjenestekjøp over post 1426/1427 tiltak i verneområder Tjenestekjøp:

Detaljer

Forhandlinger ved offentlige anskaffelser

Forhandlinger ved offentlige anskaffelser Forhandlinger ved offentlige anskaffelser Thomas G. Naalsund Bygg- og anleggsanskaffelser, 16. oktober 2014 Introduksjon Dagens temaer 3 Generelt om forhandlingsadgang ved offentlige anskaffelser Grensen

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om anskaffelse av byggherreombud i forbindelse med byggearbeid knyttet til Svolvær politistasjon. Klager ble først

Detaljer

Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven

Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven Inn på tunet Akershus SA Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven Hvam videregående skole 10.04.2012 Daglig leder, Tor Kjærstad Agenda Informasjon om Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid Lov og forskrift om offentlige

Detaljer

Forord 9. Kapittel 1 Innledning 11

Forord 9. Kapittel 1 Innledning 11 Innhold Forord 9 Kapittel 1 Innledning 11 Kapittel 2 Hvilke virksomheter og kontrakter som omfattes 13 2.1 Hvem er omfattet av regelverket? 13 2.1.1 Stat, fylkeskommune og kommuner 13 2.1.2 Offentligrettslige

Detaljer

Hva forventer man at innkjøperne kan

Hva forventer man at innkjøperne kan Bygg-, anleggs- og eiendomskonferansen 2011 SMARTERE INNKJØP GIR BEDRE BYGG Hva forventer man at innkjøperne kan basert på KOFA-praksis? 20. oktober 2011 kl 1345-1430 advokat Morten Goller 1 DISPOSISJON

Detaljer

Fagforum for infrastruktur i Grenland 06.02.2014. Lov om offentlige anskaffelser

Fagforum for infrastruktur i Grenland 06.02.2014. Lov om offentlige anskaffelser Fagforum for infrastruktur i Grenland 06.02.2014 Tema Lov om offentlige anskaffelser GKI Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet Felles innkjøpsenhet for Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn, Siljan og Skien

Detaljer

KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV

KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV Barnehagemøbler til to barnehager i 1. Kringla barnehage 2. Sira barnehag. Side 1 av 8 1. Innledning 1.1. Oppdragsgiver Oppdragsgiver for denne anskaffelsen er Flekkefjord

Detaljer

Når jus'en møter sunn fornuft i det nye regelverket. Advokat Morten Goller

Når jus'en møter sunn fornuft i det nye regelverket. Advokat Morten Goller Når jus'en møter sunn fornuft i det nye regelverket Advokat Morten Goller Bygg og anleggsanskaffelser 2016, Oslo 2. november 2016 Agenda 1 Den nye tilbudsprosedyren 2 Forhandlinger over EØS-terskelverdi

Detaljer

November 2011 - October 2013. Tema: Valg av prosedyre

November 2011 - October 2013. Tema: Valg av prosedyre November 2011 - October 2013 Tema: Valg av prosedyre Anskaffelser etter forskriftens del I Ikke krav til kunngjøring, eller spesielle prosedyrer 3-1 stiller grunnleggende krav til alle anskaffelser: Krav

Detaljer

Evje og Hornnes kommune

Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Innkjøpsreglement Vedtatt i kommunestyret 11.06.10 FORMÅL OG OMFANG Formålet med reglementet er å sikre at alle anskaffelser til Evje og Hornnes kommune utføres i henhold til gjeldende

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OPPFØLGINGSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I BODØ KOMMUNE 2007 FORORD Med bakgrunn i resultatene som framkom av forvaltningsrevisjonsrapport om offentlige anskaffelser 2006

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen konkurranse med forhandling i forbindelse med

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. «Kommunale retningslinjer og praksis vedrørende startlån»

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. «Kommunale retningslinjer og praksis vedrørende startlån» Konkurransegrunnlag for for kjøp av «Kommunale retningslinjer og praksis vedrørende startlån» For levering til Husbanken 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser jan. 2017

Internkurs i offentlige anskaffelser jan. 2017 Internkurs i offentlige anskaffelser jan. 2017 Grunnleggende krav og anskaffelsesprosedyrer Hva er nytt fra 01.01.2017? Gjennomgang av interne rutiner - hva er endret? Status vedr. innkjøp av KGV og KAV

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager deltok i en åpen anbudskonkurranse om reparasjoner av moloer i Andenes havn. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften 11-1 ved å benytte et

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV ULTRALYDAPPARAT TIL NEVROLOGI

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV ULTRALYDAPPARAT TIL NEVROLOGI KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV ULTRALYDAPPARAT TIL NEVROLOGI TILBUDSFRIST: 16.10.2013 KL. 10:00 SAK NR. 13/06540 Konkurransegrunnlag sak 13/06540 Ultralydapparat nevrologi Side 1 av 7 Innhold 1

Detaljer

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Erlend Pedersen Fungerende sekretariatsleder i KOFA 1 Presentasjon av foredraget 1. Innledning. 2. Hvorfor

Detaljer

Presentasjon av KOFA Ålesund, 4. juni 2015. Line Rakner Førstekonsulent

Presentasjon av KOFA Ålesund, 4. juni 2015. Line Rakner Førstekonsulent Presentasjon av KOFA Ålesund, 4. juni 2015 Line Rakner Førstekonsulent Tema for innlegget Litt om KOFA og regelverket KOFA håndhever. De vanligste påstandene om brudd på regelverket som fremsettes for

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemndas avgjørelse 10. mars 2003 i sak 2003/7 Klager ble avvist fra en konkurranse om anskaffelse av byggeledertjenester. Klager er organisert som et aksjeselskap

Detaljer

(2) I kunngjøringen pkt. III. 2.1.3 fremgikk det blant annet følgende om kvalifikasjonskrav:

(2) I kunngjøringen pkt. III. 2.1.3 fremgikk det blant annet følgende om kvalifikasjonskrav: Innklagede hadde kunngjort en konkurranse med forhandling vedrørende anskaffelse av et boligforvaltningssystem. To leverandører som ikke var kvalifisert, ble likevel invitert til forhandlinger, og kontrakt

Detaljer

«Juridisk veiviser i anbudsjungelen" Advokat Jens Christian Skallerud 27.5.2015 Advokatfirmaet Campbell & Co AS

«Juridisk veiviser i anbudsjungelen Advokat Jens Christian Skallerud 27.5.2015 Advokatfirmaet Campbell & Co AS «Juridisk veiviser i anbudsjungelen" Advokat Jens Christian Skallerud 27.5.2015 Advokatfirmaet Campbell & Co AS OVERSIKT Tema rettslig plassering Kort om rammer og regelverk Typer av feil hva bør aktørene

Detaljer

AMO kurs pleieassistent Oppland

AMO kurs pleieassistent Oppland AMO kurs pleieassistent Oppland Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/42631542.aspx Ekstern anbuds ID 2014-643807 Saksnummer REF14/27 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av leverandør. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av kontrakt om oppføring av en ny barnehage. Klagenemnda

Detaljer

Veileder 3.2 Arbeidsdeling ved anskaffelsesprosesser over nasjonal terskelverdi

Veileder 3.2 Arbeidsdeling ved anskaffelsesprosesser over nasjonal terskelverdi Veileder 3.2 Arbeidsdeling ved anskaffelsesprosesser over nasjonal terskelverdi Dato: 10.07.2015 Ansvarlig enhet: Avdeling for økonomi Id: Sist endret av: Merethe Berger Håkonsen Dato: 10.07.2015 Erstatter:

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KJØP AV DANSEUNDERVISNING

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KJØP AV DANSEUNDERVISNING KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KJØP AV DANSEUNDERVISNING 1. GENERELL BESKRIVELSE 1.1. Oppdragsgiver Lillehammer videregående skole er en moderne skole i et historisk miljø. Skolen har nesten 700 elever og ansatte

Detaljer

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet. Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor. Konkurransegrunnlag

Arbeids- og sosialdepartementet. Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor. Konkurransegrunnlag Til tilbydere Vår dato 04.05.2015 Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor Konkurransegrunnlag Anskaffelse iht. FOA del I Sak 15/1485 Innholdsfortegnelse Konkurransegrunnlag...

Detaljer

Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave

Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave Lov om offentlige anskaffelser (heretter kalt LOA) og Forskrift om offentlige anskaffelser (heretter kalt FOA) kommer til anvendelse i denne saken.

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Konkurransegrunnlag. Saksnummer 11/1011, rammeavtale om kjøp av møbler til HELFO

Konkurransegrunnlag. Konkurransegrunnlag. Saksnummer 11/1011, rammeavtale om kjøp av møbler til HELFO Konkurransegrunnlag Saksnummer 11/1011, rammeavtale om kjøp av møbler til HELFO 1 Innholdsfortegnelse 1 Om oppdragsgiver... 3 2 Om anskaffelsen... 3 3 Kontaktperson og kommunikasjon... 3 4 Konkurransegrunnlagets

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av vakt- og servicetjenester til Oslo Bussterminal. Klagenemnda fant at tildelingskriteriet "Referanser"

Detaljer

Tilbudsprosessen: Hvordan vinne flere offentlige konkurranser? Translatørdagen 2015

Tilbudsprosessen: Hvordan vinne flere offentlige konkurranser? Translatørdagen 2015 Tilbudsprosessen: Hvordan vinne flere offentlige konkurranser? Translatørdagen 2015 Anskaffelsesregimet EU-regler over EU-terskelverdi Særnorske regler Under EU-terskelverdi Endringer Blir til ny lov om

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune Innholdsfortegnelse 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13

Detaljer

Begrunnelser for oppsigelser i leieforhold og bruk av korttidskontrakter

Begrunnelser for oppsigelser i leieforhold og bruk av korttidskontrakter KONKURRANSEGRUNNLAG Begrunnelser for oppsigelser i leieforhold og bruk av korttidskontrakter Sak HTU/001 Tilbudsfrist: 28.10.15 Kl. 12:00 Side 1 av 7 Leverandøren skal fylle ut tabellen og signere under

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av tjenester til. Utvikling av nytt nettsted for nfi.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av tjenester til. Utvikling av nytt nettsted for nfi. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av tjenester til Utvikling av nytt nettsted for nfi.no og Videreutvikling av profil og nytt rammeverk for visuell

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/115 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2009/115 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir

Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir (Anbudskonkurranse - FOA del I og II) Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Om oppdragsgiver... 3

Detaljer

TILBUDSINVITASJON TIL BYGGELEDELSE AV RINGERIKSBADET DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 9 TILBUDSINVITASJON TIL AVTALE OM BYGGELEDELSE

TILBUDSINVITASJON TIL BYGGELEDELSE AV RINGERIKSBADET DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 9 TILBUDSINVITASJON TIL AVTALE OM BYGGELEDELSE DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 9 TILBUDSINVITASJON TIL AVTALE OM BYGGELEDELSE AV REGIONALT BADEANLEGG, RINGERIKSBADET AS KONKURRANSE MED FORHANDLINGER TILBUDSFRIST 30. MAI 2008 REGLER FOR ANSKAFFELSEN

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav. Avvisning av leverandør. Tildelingsevaluering. De generelle kravene i 5. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse

Detaljer

Utfordringer ved deltakelse i anbudskonkurranser - sett fra leverandørenes side. Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund

Utfordringer ved deltakelse i anbudskonkurranser - sett fra leverandørenes side. Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Utfordringer ved deltakelse i anbudskonkurranser - sett fra leverandørenes side Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Maskinentreprenørens forbund Stiftet 1948 En frittstående bransje-

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Stangeland & Co advokatfirma Veverigata 1 4514 MANDAL Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0077-8 02.10.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Detaljer

Per Helge Tomren Offentlege anskaffelser reglar, typiske feil mm

Per Helge Tomren Offentlege anskaffelser reglar, typiske feil mm Per Helge Tomren Offentlege anskaffelser reglar, typiske feil mm Innledning Kven handlar det om Stat, fylkeskommuner og kommuner Offentligrettslige organ Regelverk Lov om offentlige anskaffelser (LOA kom

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av arkitekttjenester og prosjektledelse i forbindelse med bygging av 12-15 boliger og et avlastningshjem.

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2007/138 Innklaget virksomhet: Klager: Fræna kommune, Sunde Interiør AS Saksnummer: 2007/138 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Anskaffelsesprosessen FORBEREDELSES- FASEN BEHOVSVERIFIKASJON MARKEDSUNDERSØKELSE GJENNOMFØRINGS FASEN KONKURRANSEBETINGELSER KONTRAKTSTILDELING OPPFØLGINGS-

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. Kvantitativ gjennomgang av måloppnåelse for Alta vil 2004-2012

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. Kvantitativ gjennomgang av måloppnåelse for Alta vil 2004-2012 Samfunnsutvikling Kommune- og arealplanlegging Konkurransegrunnlag for for kjøp av Kvantitativ gjennomgang av måloppnåelse for Alta vil 2004-2012 For levering til Alta kommune Saksnummer: 12/4958 Telefon:

Detaljer

Konkurransegrunnlag for for leasing av personbil

Konkurransegrunnlag for for leasing av personbil Konkurransegrunnlag for for leasing av personbil Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Konkurransegrunnlag anskaffelser under kr 500 000 ekskl. mva. 1 Innholdsfortegnelse 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV DYREBLOD OG -INAKTIVERT SERUM

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV DYREBLOD OG -INAKTIVERT SERUM KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV DYREBLOD OG -INAKTIVERT SERUM TILBUDSFRIST: 11.10.2013 KL. 10:00 SAK NR. 13/05929 Konkurransegrunnlag sak 13/05929 Side 1 av 7 Innhold 1 Innbydelse til konkurranse...

Detaljer

Avvisningsbestemmelsene i regelverket for offentlige anskaffelser. Advokat Bjørg Ven Advokatfirmaet Haavind Vislie AS

Avvisningsbestemmelsene i regelverket for offentlige anskaffelser. Advokat Bjørg Ven Advokatfirmaet Haavind Vislie AS Avvisningsbestemmelsene i regelverket for offentlige anskaffelser Advokat Bjørg Ven Advokatfirmaet Haavind Vislie AS 1 Avvisningsreglene i FOA 2006 Revidert i forhold til FOA 2001 Nødvendige endringer

Detaljer

NRK B-fløy. Fasaderehabilitering Fuger og vinduer. Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering. Rambøll Norge AS

NRK B-fløy. Fasaderehabilitering Fuger og vinduer. Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering. Rambøll Norge AS NRK B-fløy Fasaderehabilitering Fuger og vinduer Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering NRK Rambøll Norge AS januar 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innbydelse... 3 2. Anskaffelsesprosedyre... 3 3. Orientering

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV PASIENTNÆRE GLUKOSEMÅLERE

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV PASIENTNÆRE GLUKOSEMÅLERE KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV PASIENTNÆRE GLUKOSEMÅLERE TILBUDSFRIST: 12.5.2014 KL. 10:00 SAK NR. 14/01130 Konkurransegrunnlag sak 14/01130 Side 1 av 8 Innhold 1 Innbydelse til konkurranse...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til Sørumsand og Ås videregående skoler

KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til Sørumsand og Ås videregående skoler KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til Sørumsand og Ås videregående skoler Konkurransegrunnlag - Verkstedmaskiner til Sørumsand og Ås vgs. 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring Lillehammer Ringebu Øyer Sør-Fron Nord-Fron Gausdal Innkjøpssamarbeidet INNOFF I denne konkurransen deltar: Lillehammer v/ Lillehammer Olympiapark AS KONKURRANSEGRUNNLAG fra Lillehammer Olympiapark AS

Detaljer

Skjeftejordet Bofellesskap KONKURRANSEGRUNNLAG FOR UAVHENGIG KONTROLL I HHT PBL. ÅPEN KONKURRANSE I HHT FOA DEL I og II

Skjeftejordet Bofellesskap KONKURRANSEGRUNNLAG FOR UAVHENGIG KONTROLL I HHT PBL. ÅPEN KONKURRANSE I HHT FOA DEL I og II Skjeftejordet Bofellesskap KONKURRANSEGRUNNLAG FOR UAVHENGIG KONTROLL I HHT PBL ÅPEN KONKURRANSE I HHT FOA DEL I og II 1.Bakgrunn. Skjeftejordet Bofellesskap er et bygg på totalt 3000 kvm med 32 plasser.

Detaljer

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser Offentlige anskaffelser Lov om offentlige anskaffelser (LOA) Forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) (endret 1.7.15) Bygger på EUs direktiver FOA 3-5 til 3-7 Offentlighetsloven, Habilitetsregler, regler

Detaljer

Praktiske råd om hva du bør legge vekt på ved utarbeidelse av anbud. Advokat Carsten Anker Presentasjon LFH 27. september 2013

Praktiske råd om hva du bør legge vekt på ved utarbeidelse av anbud. Advokat Carsten Anker Presentasjon LFH 27. september 2013 Praktiske råd om hva du bør legge vekt på ved utarbeidelse av anbud Advokat Carsten Anker Presentasjon LFH 27. september 2013 Innledning dagens tema Tre ting man bør tenke på ved utforming av tilbud: Ikke

Detaljer

INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE

INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE Vedtatt: 6. mars 2008 FORMÅL OG OMFANG Formålet med reglementet er å sikre at alle anskaffelser til Målselv kommune utføres i henhold til gjeldende lover, forskrifter

Detaljer

(3) I konkurransegrunnlagets del om Konkurransebestemmelser stod det under punkt 5 Tilbudet :

(3) I konkurransegrunnlagets del om Konkurransebestemmelser stod det under punkt 5 Tilbudet : Innklagede hadde kunngjort en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av multifunksjonsmaskiner og printere. Før konkurransen var sluttført, avlyste innklagede konkurransen. Innklagede inviterte så til

Detaljer

Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015

Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015 Kongsberg kommune Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015 Tilbudsinnbydelse på rammeavtale for levering av Inn på tunettjenester til Kongsberg kommune Vedlegg: 1) Prisliste 2) Rammeavtale 3) Bestillingsavtale

Detaljer

OM RAMMEAVTALER. Rammeavtale som kontraktalternativ. Prosedyre for tildeling av kontrakt. Tvister knyttet til rammeavtaler

OM RAMMEAVTALER. Rammeavtale som kontraktalternativ. Prosedyre for tildeling av kontrakt. Tvister knyttet til rammeavtaler OM RAMMEAVTALER Rammeavtale som kontraktalternativ Prosedyre for tildeling av kontrakt Tvister knyttet til rammeavtaler Definisjon En rammeavtale er en avtale som er inngått mellom: en eller flere oppdragsgivere

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV FINANSIELL RÅDGIVNING INNEN ENERGISEKTOREN

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV FINANSIELL RÅDGIVNING INNEN ENERGISEKTOREN KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV FINANSIELL RÅDGIVNING INNEN ENERGISEKTOREN 1 1 INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver/ Oppdraget Byrådsavdelingen for finans- og utvikling, heretter

Detaljer

Åpen anbudskonkurranse (FOA Del II)

Åpen anbudskonkurranse (FOA Del II) Til tilbydere Deres referanse Deres dato Vår referanse Vår dato 13/4567 24.06.2013 Kjøp av konsulenttjenester i forbindelse med evaluering av effekten av forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester Konkurransegrunnlag

Detaljer

KUNNGJØRING AV KONKURRANSE

KUNNGJØRING AV KONKURRANSE Detaljer Tittel: Kjøp av prosjektledelse, framtidsprosjektet Midt-Troms 2020 Publisert av: Lenvik kommune Publiseringsdato: 16.11.2009 Dokumenter tilgjengelige inntil: Kunngjøring Tidsfrist: 08.01.2010

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Asplan Viak AS Att: Jostein Rinbø Postboks 6723 7490 Trondheim Deres referanse Vår referanse Dato 2010/25 18.11.2010 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG SAKSNR. 16/6123

KONKURRANSEGRUNNLAG SAKSNR. 16/6123 KONKURRANSEGRUNNLAG Anskaffelse av norske og utenlandske flagg SAKSNR. 16/6123 ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOA del I og III Side 1 av8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 2. FRISTER 4 3. KOMMUNIKASJON 4 4.

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser I en begrenset anbudskonkurranse, der det var oppgitt at fem leverandører ville bli valgt ut til å levere tilbud, foretok innklagede utvelgelsen ved å trekke lodd

Detaljer

Jernbaneverket. Kapittel B 1. Regler for gjennomføring av konkurransen

Jernbaneverket. Kapittel B 1. Regler for gjennomføring av konkurransen Jernbaneverket Kapittel B 1 Regler for gjennomføring av konkurransen Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Konkurranseform... 3 1.2 Kunngjøring... 3 1.3 Regelverk... 3 1.4 Tilbudsbefaring... 3 1.5 Tilbudskonferanse...

Detaljer

Telefon n/a. Faks n/a

Telefon n/a. Faks n/a 1 av 5 02.09.2009 13:06 KUNNGJØRING AV KONKURRANSE DEL I: OPPDRAGSGIVER I.1) KONTAKTPUNKT Norges Teknisk Naturvitenskapelige universitet (NTNU), Innkjøp -Høgskoleringen 1, Poststed - Trondheim Kontaktpunkt:

Detaljer

Rammeavtale Nedgraving og montering av delvis nedgravde avfallsløsninger

Rammeavtale Nedgraving og montering av delvis nedgravde avfallsløsninger Konkurransegrunnlag Rammeavtale om Nedgraving og montering av delvis nedgravde avfallsløsninger Konkurransegrunnlag 1. Generelt om innlevering av tilbud Det bes om at leverandørene besvarer alle punkter

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Pro Pipe Norway AS Att. Jon Vørts Arnegårdsbakken 25 3511 HØNEFOSS Deres referanse Vår referanse Dato 2009/169 13.04.2010 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Blatt Gruppen AS Blakerveien 109 1920 SØRUMSAND Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2012/0075-8 30.09.2013 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser AVVISNING AV KLAGE PÅ OFFENTLIG ANSKAFFELSE Det vises til Deres klage på offentlig anskaffelse av 1. april 2009. Klagenemndas sekretariat har besluttet å avvise

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse vedrørende anskaffelse av vikartjenester for helse- og omsorgssektoren. Klagenemnda fant at innklagede hadde

Detaljer

Skole/Prosjekt: Saksnr.: Arkivkode: Anskaffelsesprotokoll konkurranse med forhandling i to trinn - over terskelverdi Dok. nr.: 100417 Rev.: 1.

Skole/Prosjekt: Saksnr.: Arkivkode: Anskaffelsesprotokoll konkurranse med forhandling i to trinn - over terskelverdi Dok. nr.: 100417 Rev.: 1. Side 1 av 7 ANSKAFFELSESPROTOKOLL OVER TERSKEL for anskaffelser etter forskrift om offentlige anskaffelser, del III - over terskelverdi (over 1,65 mill. for varer og tjenester, 41,0 mill. bygg og anlegg)

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling (ett-trinn) etter Forskrift om offentlige anskaffelser del I

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling (ett-trinn) etter Forskrift om offentlige anskaffelser del I KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling (ett-trinn) etter Forskrift om offentlige anskaffelser del I for kjøp av Bruksrett til rekrutteringsverktøy Innleveringsfrist: 08.02.2012 kl. 12.00 Saksnr.

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Stiftelsen Vekst Att. Vibeke Olsen Postboks 641 Sentrum 0106 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 2009/231 03.06.2010 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av. Konkurransegjennomføringsverktøy for Ringerike kommune. Saksnr. 16/2651

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av. Konkurransegjennomføringsverktøy for Ringerike kommune. Saksnr. 16/2651 KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffelse av Konkurransegjennomføringsverktøy for Ringerike kommune Saksnr. 16/2651 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INFORMASJON OG REGLER FOR ANSKAFFELSEN... 3 1.1 OPPDRAGSGIVER... 3 1.2

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. 6b-UDE-2016 Elevtransport med buss mellom Slemdal skole og FO-bygget på Huseby

KONKURRANSEGRUNNLAG. 6b-UDE-2016 Elevtransport med buss mellom Slemdal skole og FO-bygget på Huseby KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV 6b-UDE-2016 Elevtransport med buss mellom Slemdal skole og FO-bygget på Huseby + INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av tilbud Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse om rammeavtale for salg av proviant til Havforskningsinstituttets fartøy.

Detaljer

Muligheter i regelverket: Etiske krav som kontraktsvilkår, kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier

Muligheter i regelverket: Etiske krav som kontraktsvilkår, kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier Muligheter i regelverket: Etiske krav som kontraktsvilkår, kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier 7. desember 2011, kl 1035 1100 Morten Goller 1 08.12.2011 1 Tema for innlegget Handlingsrommet for å

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Opplæring og sertifisering i prosjektmetodikk og prosjektledelse (Prince 2)

KONKURRANSEGRUNNLAG Opplæring og sertifisering i prosjektmetodikk og prosjektledelse (Prince 2) KONKURRANSEGRUNNLAG Opplæring og sertifisering i prosjektmetodikk og prosjektledelse (Prince 2) Konkurransegrunnlag Opplæring og sertifisering i prosjektmetodikk og prosjektledelse 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Kommunedelplan for Dagalifjellet

Kommunedelplan for Dagalifjellet Kommunedelplan for Dagalifjellet KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for innlevering av tilbud 30.09.2011 kl. 12.00 NORE OG UVDAL SEPTEMBER 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 INNLEDNING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud i en: åpen anbudskonkurranse uten forhandlingsadgang

Detaljer

Konkurransebeskrivelsen

Konkurransebeskrivelsen Konkurransebeskrivelsen Rammeavtale 14/4159 Snørydding, brøyting og strøtjenester CPV 90620000 Snørydding og brøyting Innholdsoversikt 1 Innledning... 3 2 Generelt om anskaffelsen... 3 3 Regler for gjennomføring

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 INNLEDNING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud i en: åpen anbudskonkurranse uten forhandlingsadgang

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I RÅDGIVNINGSTJENETSE FAST PRIS INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I RÅDGIVNINGSTJENETSE FAST PRIS INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I RÅDGIVNINGSTJENETSE FAST PRIS INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 INNLEDNING Vadsø Kommune inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud i en: åpen anbudskonkurranse

Detaljer

Konkurransegrunnlag for rammeavtale om. Designtjenester for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Konkurransegrunnlag for rammeavtale om. Designtjenester for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Konkurransegrunnlag for rammeavtale om Designtjenester for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Innholdsfortegnelse 1. Oppdraget... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsens formål... 4 1.3 Kontraktsbestemmelser...

Detaljer

Nærings- og handelsdepartementet

Nærings- og handelsdepartementet Nærings- og handelsdepartementet Til tilbydere Deres referanse Deres dato Vår referanse Vår dato 201100451 /JNH 01.04.2011 Evaluering av Nærings- og handelsdepartementets og Kulturdepartementets engasjement

Detaljer