Hvordan bli en anbudsvinner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvordan bli en anbudsvinner"

Transkript

1 Hvordan bli en anbudsvinner 3 kapitler med det viktigste du trenger å vite for å skrive gode anbud Alle rettigheter til dette dokumentet tilhører forfatteren. Ingen deler av dokumentet kan kopieres og brukes i egne publikasjoner uten skriftlig samtykke. Dokumentet kan videresendes og deles til hvem som helst uten samtykke så lenge det er i sin opprinnelige form. Faktisk oppfordres du til å sende dokumentet til hvem du måtte ønske. Det tas forbehold om endringer i regelverk og eventuelle feil, ufullstendigheter og unøyaktigheter. Dersom det oppdages feil, ufullstendigheter eller unøyaktigheter som bør presiseres eller rettes opp, setter vi pris på tilbakemelding pr. e- post til forfatteren.

2 Innhold: 1. Regelverket om offentlige anskaffelser Grunnleggende krav til likebehandling Krav til forholdsmessighet Generelt om forskriftens oppbygging Unntak fra terskelverdiene Tillatte konkurranseformer Åpen anbudskonkurranse Begrenset anbudskonkurranse Konkurranse med forhandling Å svare på kvalifikasjonskrav Firma-, skatt-, MVA- og HMS- attest Økonomi Tekniske og faglige kvalifikasjoner Andre krav Å skrive tilbudet Hva er tildelingskriterier? Laveste pris Økonomisk mest fordelaktige Gi et solid inntrykk Oppsummering... 19

3 Forord Denne guiden er ment som en kort introduksjon til hvordan du skriver en anbudsbesvarelse som kommer gjennom begge nåløyene: Kvalifiseringen Evalueringen Du får tips om hvordan du skal håndtere dokumentasjonskrav og hva som kan spille inn når du skal legge strategien for å skrive et vinnertilbud. Men før vi kommer så langt må vi kort inn på regelverket om offentlige anskaffelser. Når du kan litt om dette, så stiller du en hel del sterkere, og du får bedre forståelse for hele anbudsprosessen. Husk at det finnes ingen enkle veier til toppen av pallen. Det krever innsats, og selv om du vil få en del tips her, så kan vi selvsagt ikke garantere at du vinner. Les mer på nettsidene Om forfatteren Mitt navn er Thorstein Olsen. Jeg jobber som innkjøpsrådgiver i Abakus as. Jeg har jobbet med offentlig innkjøp siden 2005 og har i skrivende stund gjennomført ca. 150 konkurranser innenfor et bredt spekter varer og tjenester. Oppdragsgiverne er små og store kommuner, helseforetak og statlig direktorat. Jeg har også vært anbudsansvarlig i firmaet, og har bidratt til å vinne flere større kontrakter.

4 1. Regelverket om offentlige anskaffelser Før vi kommer inn på selve anbudsbesvarelsen og tilbudsskrivingen, må vi innom regelverket. Vi skal ikke gå gjennom regelverket i detalj, men du trenger kjennskap til noen grunnleggende regler og innsikt i noen nyanser som folk flest synes virker snodig og ulogisk. For deg som er leverandør, er det en del paragrafer som du ikke trenger å bry deg særlig om i det daglige, så vi tar bare tak i de grunnleggende temaene du bør ha forståelse for. Det finnes også egne regler for oppdragsgivere som er omfattet av forsyningsforskriften html 1, men de kommer vi ikke inn på her Grunnleggende krav til likebehandling Kravet nevnt i overskriften kommer fra Lov om offentlige anskaffelser (LOA) html%235 I praksis betyr dette at: Alle deltakere i konkurransen skal ha lik informasjon til samme tid Alle skal behandles likt og vurderes på de samme vilkårene Oppdragsgiver skal ikke bruke andre vilkår eller forutsetninger enn de som er oppgitt på forhånd 1 Forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene (vann- og energiforsyning, transport og posttjenester)

5 Det kan ikke stilles krav som diskriminerer leverandører på bakgrunn av geografi Det kan ikke stilles tekniske krav som kun kan innfris av én leverandør i markedet Og generelt skal oppdragsgiver utvise god forretningsskikk En ganske stor andel av klagene som behandles av KOFA 2 har bakgrunn i denne paragrafen, og likebehandlingsbegrepet kan trekkes ganske langt i mange tilfeller. Hvis du ikke har gjort det allerede, så søk litt på KOFA og sett deg litt inn i hva folk klager på. For oss som er litt over middels interessert, kan det faktisk være litt underholdende. Ü Forutberegnelighet Ü Likebehandling Ü God forretningsskikk 5 er en av de viktigste paragrafen i LOA for deg som leverandør, og legger grunnlaget for store deler av Forskrift om offentlige anskaffelser (heretter benevnt FOA eller forskriften) html 1.2. Krav til forholdsmessighet Vi skal ikke skrive inngående om dette, men loven krever at betingelser og krav som stilles i konkurransen skal stå i forhold til anskaffelsens omfang og kompleksitet. Bakgrunnen for dette er at det skal være forholdsmessighet mellom kontrakten og kostnadene knyttet til å gjennomføre konkurransen både for oppdragsgiver og tilbydere. 2 Klagenemda for offentlige anskaffelser

6 1.3. Generelt om forskriftens oppbygging Forskrift om offentlige anskaffelser er delt inn i 3 deler. Del 1 beskriver de grunnleggende kravene som gjelder for alle anskaffelser, og de to neste delene stiller krav til hvordan konkurransene skal gjennomføres. Kravene blir strengere etter hvert som verdien for kontrakten øker. Del 1 er altså den generelle delen som gjelder for ALLE kjøp og beskriver helt grunnleggende krav: Hvilke oppdragsgivere FOA gjelder for Hvilke kontrakter som er omfattet av FOA Definisjoner, terskelverdier og regler for beregning av terskelverdier Krav til protokoll Andre krav som har sin bakgrunn i 5 i LOA Alle anskaffelser Over ,- Over 1,6 / 41 MNOK Del I Del I Del II Del I Del III Strukturen i Forskrift om offentlige anskaffelser For anskaffelser over ,- men under 1,6 MNOK* (eks. mva.) gjelder Del 1 + Del 2. I del 2 stilles det bl.a. konkrete krav til konkurranseform og prosedyrer, dvs. hvordan man skal gjennomføre konkurransen. Det er også krav om kommunikasjonsformer, krav til kunngjøring, kvalifikasjonskrav, og regler for meddelelser og avvisning. En rekke andre temaer også selvsagt, men ikke alle er like relevante i en vanlig konkurransesituasjon. (*): se punkt 1.4. nedenfor.

7 For anskaffelser over 1,6 MNOK gjelder Del 1 + Del 3. I del 3 er regelverket enda strengere enn i del 2, men i utgangspunktet går de samme temaene igjen. I tillegg oppstår det et par andre konkurranseformer som vi ikke kommer inn på her. I del 3 er det verdt og merke seg dette: Det er krav om minimumsfrister for å levere tilbud. Tilbydere skal ha minst 40 dager til å skrive tilbud dersom oppdragsgiver har sørget for at alle dokumentene har vært tilgjengelig elektronisk fra første dag. Se Tildelingskriteriene skal være vektet. Oppdragsgiver har ikke lov til å gjøre vesentlige endringer i konkurransen eller dokumentene mindre enn 6 dager før tilbudsfristen uten å forlenge fristen. I prinsippet er det ikke tillatt å ha konkurranse med forhandlinger, men hvis vilkårene i 14-3 er oppfylt, er det likevel tillatt Unntak fra terskelverdiene Det finnes noen unntak man skal være klar over. Bygge- og anleggskonkurranser kan gjennomføres etter reglene i del 1 og 2 så lenge kontrakten har en verdi under ca. 40 MNOK. Byggekontrakter over denne grensen skal gjennomføres etter reglene i del 3. Konkurranser om såkalte uprioriterte tjenester kan gjennomføres etter reglene i del 1 og del 2 uansett størrelse. Les mer i vedlegg 5 og 6 til forskrift om offentlige anskaffelser. Det finnes noen flere unntak også, men det faller egentlig utenfor denne guiden. Den som er spesielt interessert kan lese mer på egen hånd.

8 1.5. Tillatte konkurranseformer Som nevnt over, så stiller forskriftens del 2 og 3 krav til hvordan konkurranser skal gjennomføres og hvilke konkurranseformer som er tillatt. Selv på dette enkle området er det mange oppdragsgivere som bommer. Jeg har sett konkurranser kunngjort på Doffin hvor det var oppgitt følgende prosedyre: Anbudskonkurransen blir gjennomført som Åpen anbudskonkurranse med forhandling i samsvar med Forskrift om offentlige anskaffelser. Les videre, så ser du hvorfor vi tar frem dette eksemplet. Det finnes forskjellige konkurranseformer, men vi behandler bare anbudskonkurranse og konkurranse med forhandling i denne guiden siden det er de mest vanlige Åpen anbudskonkurranse Den mest vanlige konkurranseformen er åpen anbudskonkurranse, og her kommer vi inn på et vesentlig begrep: ANBUDSKONKURRANSE. Selv om anbudskonkurranse er en helt klart definert konkurranseform, brukes begrepet litt feilaktig om alt som har med offentlig innkjøp å gjøre. Og ofte blir laveste pris assosiert med anbudskonkurranser, noe som jo selvsagt er helt feil. Det at anbudskonkurransen er åpen betyr ikke at alle kan være til stede ved tilbudsåpningen, men det betyr at alle som ønsker kan levere et tilbud. Men tilbake til definisjonen: en anbudskonkurranse er altså en konkurranseform hvor det ikke er tillatt å forhandle om tilbudet etter at tilbudsfristen er gått ut. Det betyr at du ikke kan forvente at

9 oppdragsgiveren tar kontakt med deg for å avklare noe i tilbudet som han er usikker på. Dette er det veldig viktig å huske når du skriver tilbud! Anbudskonkurranse er en konkurranseform hvor det ikke er tillatt å forhandle etter at tilbudsfristen er gått ut Hvis du skriver innholdet eller beskrivelsene på en måte som i den strengeste fortolkning kan virke forvirrende for saksbehandleren, står du i fare for å bli avvist. Eller i beste fall blir tilbudet ditt vurdert på den minst mulig gunstige måten for deg Begrenset anbudskonkurranse I motsetning til åpen anbudskonkurranse, foregår begrenset anbudskonkurranse i to trinn. De to trinnene er beskrevet under to trinns konkurranse med forhandling nedenfor, men tilbudene må behandles som i en anbudskonkurranse, dvs. det er forhandlingsforbud Konkurranse med forhandling Konkurranse med forhandling kan, som du sikkert har skjønt, foregå på to måter: Ett trinns konkurranse To trinns konkurranse I en konkurranse med forhandling i ett trinn skal alle interesserte tilbydere leverer et komplett tilbud som i en åpen anbudskonkurranse. Oppdragsgiveren vil deretter plukke ut de tilbudene det er mest aktuelt å forhandle om. Til denne utplukkingen bruker man tildelingskriteriene som er oppgitt i konkurransegrunnlaget. Forhandlingene kan dreie seg om alle sider ved tilbudet, ikke bare prisen. Forhandlingene kan foregå enten med møter, på epost eller telefonmøte. Uansett skal oppdragsgiver føre protokoll fra møtet slik at det ikke blir noen tvil om hva man ble enig om etterpå.

10 Forhandlet konkurranse i ett trinn, betyr at alle interesserte tilbydere leverer et komplett tilbud En to trinns konkurranse med forhandling foregår, som navnet antyder i to trinn. Første trinn er kvalifiseringen, dette kalles gjerne søknadsprosessen. Her skal alle interesserte tilbydere levere dokumentasjon på firmaets kvalifikasjoner for å søke om å få lov til å delta i konkurransen. I kvalifiseringsdokumentet må oppdragsgiver oppgi hvilke kvalifikasjonskriterier som blir brukt for å plukke ut de mest kvalifiserte firmaene. Dette kan f.eks. gå på firmaets kapasitet, erfaring, kvalitetsstyring, miljøledelse og økonomi. I tillegg skal det oppgis hvor mange firmaer som skal kvalifiseres til deltakelse i konkurransen. Basert på denne kvalifiseringen blir et visst antall firmaer invitert til å levere tilbud i konkurransens trinn 2. Sammen med invitasjonen følger det gjerne med et konkurransegrunnlag som beskriver konkurransereglene og tildelingskriteriene. Den videre saksgangen blir deretter som i en ett- trinns forhandlet konkurranse. Det mest vanlige er ett- trinns- prosedyren, men i noen tilfeller ønsker man et begrenset antall tilbud å evaluere. Det kan f.eks. dreie seg om kontrakter hvor det er veldig stor konkurranse og mange mer eller mindre seriøse leverandører.

11 2. Å svare på kvalifikasjonskrav Enkelt forklart skal oppfyllelse av kvalifikasjonskravene dokumentere at firmaet har tilstrekkelige økonomiske, tekniske og faglige kvalifikasjoner til å gjennomføre kontrakten. I motsetning til tildelingskriteriene, som vi kommer tilbake til senere, dreier disse kravene seg om selve firmaet. Det kan dreie seg om erfaringer fra leveranser firmaet har gjort tidligere, gjerne med en viss kompleksitet eller størrelse. Det kan også dreie seg om at firmaet må ha økonomi til å kunne påta seg oppdrag av en viss størrelse eller med en viss risiko. For å vurdere firmaenes kvalifikasjoner, skal oppdragsgiveren oppgi dokumentasjonskravene, altså hvilke dokumenter du må sende inn, og i noen tilfeller hvilket minimumsnivå du må oppfylle. Kravene skal være oppgitt i Doffin- kunngjøringen eller konkurransegrunnlaget Firma-, skatt-, MVA- og HMS-attest Dette er ganske selvforklarende, men vær OBS på at du ofte blir avvist, hvis du har restanse på skatt- eller MVA- attesten. HMS- attesten må være signert av daglig leder + en representant for de ansatte.

12 2.2. Økonomi Ofte må du levere årsberetning og regnskap for de siste 3 årene. Men flere oppdragsgivere har i det siste gått over til å be om kredittvurderingsrapport. Denne rapporten vil ha en poengscore eller bokstavkarakter som beskriver firmaets økonomiske situasjon. Hvis firmaet ditt har svak økonomi, er det sjanser for at dere blir avvist. Slike rapporter er ofte dyre og koster ,-. Hvis du ikke har en slik rapport og synes det er veldig dyrt, kan du spørre oppdragsgiveren om han kan laste ned rapporten for deg. Mange oppdragsgivere har nemlig abonnement på slike rapporter. Sørg i så fall for å få dette bekreftet skriftlig fra oppdragsgiveren Tekniske og faglige kvalifikasjoner Tekniske og faglige kvalifikasjoner dreier seg om hvorvidt ditt firma har den erfaringen og kompetansen som skal til for å kunne fullføre oppdraget. Igjen så må dette ikke forveksles med tildelingskriteriene som også kan dreie seg om referanser, men dette kommer vi tilbake til i kapittelet om tildelingskriterier. Dokumentasjonskravene er ofte Oversikt over bemanning Oversikt over erfaringsprosjekter de siste årene Organisasjonskart med CV for nøkkelpersoner Maskiner og utstyr firmaet disponerer Når du skal liste opp referanseprosjektene dine, er det viktig at de er relevante for det oppdraget du skal levere tilbud på. Og med relevant mener vi at oppdragsgiveren må kunne kjenne igjen sin egen problemstilling i dine prosjekter.

13 I mange tilfeller skal oppdragsgiveren kanskje vurdere mange tilbud, og da er det viktig at du sorterer referansene dine godt slik at saksbehandleren ikke overser noe. Legg alltid med relevante referanser Her er et forslag til hvilken prioritering du bør bruke når du skal presentere referansene dine: Samme type prosjekt med de tilsvarende funksjonskrav, størrelse, verdi og vanskelighetsgrad Samme type oppdragsgiver og sektor (f.eks. helse eller oppvekst i kommune, fylkeskommune, IKS eller liknende) Samme størrelse på oppdragsgiver Geografisk nærhet til oppdragsgiver 2.4. Andre krav I tillegg til de kravene som er nevnt, kan noen oppdragsgivere kreve dokumentasjon på andre krav. For eksempel: Egenerklæring om vandel Egenerklæring om lønns- og arbeidsvilkår Egenerklæring om etisk handel Beskrivelse av styringssystemer for miljø, kvalitet og HMS- policy Det faller litt utenfor denne korte guiden å svare på alle typer krav, men du er hjertelig velkommen til å ta kontakt hvis du har noen spørsmål.

14 3. Å skrive tilbudet På de neste sidene skal vi se på selve tilbudsskrivingen. Dette er egentlig et stort tema, men det aller, aller viktigste er uansett: SVAR PÅ ALLE TILDELINGSKRITERIENE! Ikke hopp over noe selv om du personlig mener at det bare er prisen som teller. Lar du være svare på kriteriene, vil dette medføre at tilbudet blir avvist. Før du sender inn tilbudet, sjekk enda en gang at alt er besvart Hva er tildelingskriterier? Tildelingskriteriene skal identifisere det tilbudet som gir oppdragsgiver mest for pengene. Riktignok kan man diskutere om laveste pris i realiteten gir høyest verdi, eller om det bare blir billig med lav kvalitet, men det tar vi ikke her. Det er viktig å skille mellom tildelingskriterier og kvalifikasjonskrav. Som nevnt tidligere, så skal kvalifikasjonskravene luke ut firmaer som ikke er i stand til å utføre kontrakten, og kravene skal være knyttet til selve firmaet. Tildelingskriteriene handler derimot ikke om firmaet, men selve tilbudet, eller den leveransen konkurransen konkret gjelder. Tildelingskriterier som kapasitet, økonomi og firmaets erfaringer er altså ikke tillatt som tildelingskriterier. Det siste virker kanskje litt merkelig, men grunnen er at det er det mannskapet som skal utføre oppdraget som vil påvirke hvilken kvalitet oppdraget utføres med, ikke hvilke oppdrag firmaet som sådan har utført tidligere.

15 Det er to gjeldende prinsipper som gjelder for tildeling: Laveste pris Det økonomisk mest fordelaktige Laveste pris Hvis det er oppgitt at tilbud skal velges etter laveste pris, så er jo saken grei. Da må du passe på å legge ekstra vekt på dokumentasjonen, slik at den blir 100 % riktig så du ikke glipper ut av konkurransen pga. formelle feil, eller at du blir vurdert til å ikke være kvalifisert på grunn av f.eks. manglende erfaring. Oppdragsgivers taktikk i laveste pris - anbud, er at det gjerne settes høye tekniske kvalifikasjonskrav, slik at oppdragsgiver ikke trenger å forholde seg til f.eks. kompetanse eller fremdriftsplaner under tildelingen. Dessuten må du være nøye med å fylle ut alle feltene i prisskjemaet, så det ikke er mulig å misforstå noe. Reglene sier at de postene du ikke har priset i skjemaet, skal anses som innkalkulert de totalprisen. Så vær på vakt!

16 Økonomisk mest fordelaktige Når det står at det økonomisk mest fordelaktige tilbudet skal velges, må du lese tildelingskriteriene ekstra nøye. Desto mer vekt som ligger på de kriteriene som ikke har med pris å gjøre, jo mer jobb og innsats må du legge i tilbudsbesvarelsen for å beskrive den ytelsen du ønsker å levere. Målet med dette er å gi oppdragsgiveren gode argumenter for å velge ditt tilbud, selv om prisen kanskje er høyere enn dine konkurrenters priser. Hvilken verdi vil dine ytelser få for oppdragsgiveren? Balansen mellom pris og ytelse kan ses på som en gammeldags balansevekt. Jo høyere vekt prisen har, desto vanskeligere blir det å vinne med høye ytelser eller høy kvalitet. Er det lagt høy vekt på f.eks. kompetanse, så betyr det at oppdragsgiveren er forberedt på å betale godt for bedre kompetanse på mannskapet som skal utføre jobben. Da holder det ikke å bare beskrive hva mannskapet ditt har jobbet med før, men du må overbevise oppdragsgiveren om hvilken verdi denne erfaringen har og hvorfor det vil garantere oppdragsgiveren et godt resultat. Hold fokus på resultatet oppdragsgiveren oppnår ved å velge ditt firma

17 Hvis oppdragsgiveren vektlegger arbeidsmetodikk, oppdragsforståelse, løsningsforslag eller liknende, må du prøve å sette deg inn i oppdragsgiverens situasjon og utfordringer, og beskrive hvordan du vil løse oppgaven på en måte som gjør hverdagen lettere for oppdragsgiveren. Tenk over dette når du skal beskrive ytelsene du tilbyr: Hvordan har behovet oppstått? Dette har stor betydning for hvordan du imøtekommer forventningene til oppdragsgiver. Er det en gammel avtale som går ut og skal fornyes, må du konkurrere med en etablert leverandør som oppdragsgiveren kjenner godt. Prøv å fokusere på at du, som ny tilbyder kan komme til som et friskt pust med nye løsninger og idéer. Prøv å få frem hva du kommer til å gjøre for å minimere den risikoen oppdragsgiveren tar ved å bytte til deg som er en ny leverandør. Hvem er involvert i evalueringsprosessen? I en del tilfeller vil evalueringen skje av en brukergruppe bestående av fagpersoner som skal gi sine innspill til en saksbehandler eller prosjektleder i anbudsprosessen. Slike brukergrupper har ofte mindre forståelse for forskrifter og regelverk, og er mer opptatt av selve løsningen. De som sitter i en slik brukergruppe må kanskje sette av tid i en ellers travel hverdag til å lese tilbud. Kanskje det er politikere eller et annet overordnet organ som skal ha siste ord i saken? Uansett anbefaler vi at du skriver kort og kontant og på mottakerens språk for å beskrive hva du kommer til å gjøre for å løse behovet de har. Husk hele tiden på å fokusere på merverdi og hva som vil differensiere ditt tilbud fra dine konkurrenter.

18 3.2. Gi et solid inntrykk En saksbehandler i en anbudskonkurranse har ikke alltid tid til å lete rundt i masse vedlegg og brosjyrer for å finne svar på det som etterspørres. Et rotete tilbud gir inntrykk av at du ikke har gjort deg særlig flid, og det gir saksbehandleren liten grunn til å tro at du kommer til å gjøre deg noe særlig flid med å oppfylle kontrakten på en god måte. I tillegg til å svare på oppgavene og gi inntrykk av at du kan levere en strålende innsats, bør du pass på dette: Hvis du har mye informasjon eller dokumentasjon du må sende inn, så pass på å lage kapitler og seksjoner som gjør det lett å finne frem Lag en innholdsfortegnelse over all dokumentasjonen. Sett alle ark inn i en perm eller hefte men ikke stift de sammen. Bruk skilleark Skriv ut i farger, lag gjerne en pen forside med et trivelig bilde som du setter inn bak plasten utenpå permen, klipp ut en stripe med tittel og et bilde og sett i ryggen på permen, osv. Tenk på at det skal være pent, innbydende og gjenkjennelig. Du skal vise firmaet ditt fra sin beste side! Husk også: hvis konkurransegrunnlaget beskriver hvordan tilbudspermen skal struktureres med kapitler og skilleark, så følg oppskriften som er beskrevet i konkurransegrunnlaget. Noe annet er faktisk bare irriterende.

19 4. Oppsummering Selv om offentlige anbud må behandles i henhold til regelverket, så er det allikevel viktig at du tenker gjennom hvordan du formidler det du tilbyr. Når kvalifikasjonene er vurdert og du konkurrerer på tildelingskriteriene, er det resultatet og fordelene av en kontrakt med ditt firma du må synliggjøre. Det gjelder å få frem hvilken merverdi du kan tilby oppdragsgiveren, og det på en oversiktlig og lettlest måte. Når tilbudet i tillegg er pent, innbydende og ryddig satt opp, så har egentlig saksbehandleren det han trenger for å velge. Etter min erfaring er det som regel ett eller to tilbud som stikker seg ut som favoritter i en anbudskonkurranse, og dette inntrykket danner man seg etter å ha skumlest tilbudene i minutter. Hvis du klarer å levere et solid inntrykk, er det fort gjort for saksbehandleren å lete etter dine egenskaper i de andre tilbudene. Så ved å gjøre dette skikkelig, kan du legge lista for hvordan de konkurrerende tilbudene blir lest og dine konkurrenter blir sammenliknet med deg i stedet for omvendt. Når du har oppnådd dette, så er du et stort steg nærmere å vinne konkurransen. Ønsker du flere tips? Les mer på nettsidene Lykke til!

"Plukkliste" for tildelingskriterier og eksempel på modell for evaluering

Plukkliste for tildelingskriterier og eksempel på modell for evaluering VEILEDER "Plukkliste" for tildelingskriterier og eksempel på modell for evaluering Innhold 1. Introduksjon... 2 1.1. Bakgrunn... 2 1.2. Målgruppe... 2 1.3. Videreutvikling og ønske om tilbakemeldinger...

Detaljer

Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune. Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune

Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune. Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune Forvaltningsrevisjon November 2014 1 0 Sammendrag Kontrollutvalget i Songdalen kommune

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Konsulentbruk i Kristiansand kommune

Konsulentbruk i Kristiansand kommune Rapport til Kontrollutvalget i Kristiansand kommune Konsulentbruk i Kristiansand kommune Delrapport 1 Forvaltningsrevisjon April 2014 Sammendrag 1 0 Sammendrag Kontrollutvalget i Kristiansand kommune vedtok

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/59 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2008/59 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Oppdragsgivers adgang til å vektlegge egne erfaringer med leverandøren ved offentlige anskaffelser

Oppdragsgivers adgang til å vektlegge egne erfaringer med leverandøren ved offentlige anskaffelser Oppdragsgivers adgang til å vektlegge egne erfaringer med leverandøren ved offentlige anskaffelser Kandidatnummer: 621 Veileder: Professor dr. juris Erling Hjelmeng Leveringsfrist: 25. november 2007 Til

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Vil du selge til offentlig sektor? Forbered din bedrift til å selge til det offentlige

Vil du selge til offentlig sektor? Forbered din bedrift til å selge til det offentlige Vil du selge til offentlig sektor? Forbered din bedrift til å selge til det offentlige 02/03 Forord NHOs mål er å bidra til gode offentlige anskaffelser både fordi det bidrar til god samfunnsøkonomi og

Detaljer

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s.2 2. Når skal vi bruke spørreskjema? s.2 3. Hvem skal spørreskjemaet rettes til?

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Vilkårene for å gjennomføre konkurranse med forhandling etter anskaffelsesforskriftens 14-3 a) og 14-4 a)

Vilkårene for å gjennomføre konkurranse med forhandling etter anskaffelsesforskriftens 14-3 a) og 14-4 a) Vilkårene for å gjennomføre konkurranse med forhandling etter anskaffelsesforskriftens 14-3 a) og 14-4 a) Universitetet i Bergen Juridisk fakultet Masteravhandling Kandidat: 179 110 Veileder: Jonn Sannes

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Endring i LOA/FOA pga nye direktiver - høringsuttalelse til endringer i lov om offentlige anskaffelser og tilhørende anskaffelsesforskrift

Endring i LOA/FOA pga nye direktiver - høringsuttalelse til endringer i lov om offentlige anskaffelser og tilhørende anskaffelsesforskrift Nærings- og fiskeridepartementet postmottak@nfd.dep.no DATO 16.06.2015 REFERANSE DERES DATO 17.03.15 DERES REFERANSE 15/1514-1 SAKSBEHANDLER Yvonne Curtis Delphin VEDLEGG Kopi til: Endring i LOA/FOA pga

Detaljer

Spør Altinn før du starter bedrift

Spør Altinn før du starter bedrift Spør Altinn før du starter bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva må jeg tenke igjennom? Alle økonomiske

Detaljer

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever MED UNDRING SOM DRIVKRAFT Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever O M D E T T E H E F T E T Hensikten med dette heftet er å gi elever i ungdoms- og videregående skole

Detaljer

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett ISBN 82-92447-10-5 Utgitt: Oslo, november 2006 Omslag: Enzo Finger Design AS Layout: Sissel Sandve Trykk: ILAS Grafisk

Detaljer

Kan du, vil du, bør du starte bedrift?

Kan du, vil du, bør du starte bedrift? Kan du, vil du, bør du starte bedrift? Innhold i denne guiden: Innledning... 1 Avklaringer... 2 Planlegging... 5 Forretningsplanen... 5 Organisasjonsform... 7 Tillatelser... 7 Avklaringer og tips... 7

Detaljer

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12 Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand Kartlegging av oppstartfasen Rapport 2014-12 Proba-rapport nr. 2014-12, Prosjekt nr. 14017 ISSN: 1891-8093 HB,TT,JR/AG, 21.10.2014 -- Offentlig

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

Ta ansvar - motvirk sosial dumping i anskaffelser

Ta ansvar - motvirk sosial dumping i anskaffelser Ta ansvar - motvirk sosial dumping i anskaffelser Veileder om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Veileder om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter 1 Vi er glade og stolte av å få

Detaljer

Sikker håndtering av personopplysninger i skolen

Sikker håndtering av personopplysninger i skolen Sikker håndtering av personopplysninger i skolen veiledning Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. Senterets oppgave er å bidra

Detaljer

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige i studentforeninger med stor økonomi.

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Arve Rosvold Alver, Magni Elsheim og Kai Krüger

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Arve Rosvold Alver, Magni Elsheim og Kai Krüger Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling om anskaffelse av biladministrasjon. Klagenemnda fant at innklagede hadde adgang til å annullere tildelingsbeslutningen

Detaljer

Nyheter innen offentlige anskaffelser

Nyheter innen offentlige anskaffelser NYHETSBREV FEBRUAR 2015 Nyheter innen offentlige anskaffelser FOTO: ILJA HENDEL KOFA om når det foreligger plikt til avlysning pga. feil i konkurransegrunnlaget/ kunngjøringen Dersom oppdragsgiver har

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer