H IM. Vedr.: Renovasjonsordning - Sak 170 av 2. juni 2014 er avsluttet. Problem ene har bestått av: Inform asjon om arbeidet m ed saken:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "H IM. Vedr.: Renovasjonsordning - Sak 170 av 2. juni 2014 er avsluttet. Problem ene har bestått av: Inform asjon om arbeidet m ed saken:"

Transkript

1 H IM Til brukere av leveringspunkter for avfall. Toraneset 22. m ai Vedr.: Renovasjonsordning - Sak 170 av 2. juni 2014 er avsluttet. E tter re g istre rt forsøpling i o m rå d e t a n g itt in n e n fo r stiplet linje på k a rte t n edenfor, o p p re tte t H IM sak fo r å forsøke å fin n e løsninger på de p ro b le m en e som ble a n fø rt. H IM kunne te n k t seg noe lengre tid på å d efin ere p ro b lem stillin g er og å avd ekke dokum entasjon på fle re forsø p lere, m en saken ble fre m s k y n d e t e tte r at en g ru n n eie r i o m rå d e t ikke lengre tilla te r at a b o n n e n te r har oppsam lin g sen h eter for avfall s tå en d e p e rm a n e n t på sin eiendom lengre. Problem ene har bestått av: > -Dårlig og m angelfull kildesortering. -Tilsyn, renhold og rydding fo r ab o n n e n te r m ed felles oppsam lingsenheter er for dårlig. -En grunneier tilla ter ikke at oppsam lingsenheter fo r avfall står på hjem m elshavers g runneiendom. -A ntall gebyrpliktige e ie n d o m m e r har v æ rt uoversiktlig. -K jøreveler som Ikke har nødvendig bæ reevne fo r renovasjonsbiler må avklares. Inform asjon om arbeidet m ed saken: H IM re n o v erer k lld esortert husholdningsavfall fo r b o e n h e te r I k o m m u n e n e Etne, V in d a fjo rd, Tysvæ r, Bokn og H augesund. D et er tvungen renovasjon fo r alle b o e n h e te r og Innbyggerne er pålagt å kildesortere avfallet i u tle v e rte b e h o ld e re fo r M a t-, Papir- og Restavfall. I tillegg skal p lastem ballasje sortes i sekk som er u tle v e rt til d e tte fo rm å le t. Avfall som grovavfall, bygningsavfall, spesialavfall, elektrisk avfall, m etall, glass, tøy etc. skal leveres til godkjent m o tta k eller m iljøpark av den som produserer avfallet. For å dan n e e t bilde over m ulige pro b lem stillin g er har H IM g je n n o m fø rt fle re sorterin g skontro ller I o m rå d e t. H IM har sett at kildesorteringen kan forbedres. D et er til dels avd ekket m isbruk fra u te n fo rs tå e n d e, m en h o v e d p ro b le m e t består av a t a b o n n e n te n e ikke er flinke nok til å kildesortere. «Alt i en sekk» prinsippet er u tb re d t. H IM har in n h e n te t d o ku m entasjon på hvilke a b o n n e n te r d e tte gjeld er. Hvis fo rh o ld e n e ikke bedres, ser H IM seg nødt til å bruke denne dokum entasjonen dersom y tterlig ere tiltak må gjennom føres. H IM sine k o n tro lle r viser også at d e t er m angelfull rengjøring av b eh o ld e rn e i o m rå d e t. D et er a b o n n e n te n e som har ansvar for rengjøring av sine beholdere. D e tte er v e d ta tt av kom m unene i R enovasjonsforskriften som H IM Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS NO-5574 Skjold telefon: telefax; e-post: b'ånkgiro: foretaksregisteret: NO MVA

2 H IM a rb eid e r e tte r. H IM ser også at plastsorteringen ikke er bra. N oen b e n y tte r p lastretursekkene som vanlige «søppelsekker». H IM o p p fo rd rer alle til å respektere plastreturordningen. H I M R enovasjonen i vårt lokalsam funn er lagt opp slik at alle a b o n n e n te r skal fra k te b eh o ld ern e sine fre m til 5 m e te r sonen fra veien d er k jø reru ten går. D erfra tø m m e r re n o v atø re n a vfallet til husstandene. E tter renoverin g skal a b o n n e n te n e sette b e h o ld e rn e tilb a ke til den oppstillingsplass de selv har b estem t og har tilla tels e fra g ru n n eier fo r plassering. D e tte g jeld er a b o n n e n te r m ed egne beh o ld ere og de som d eler b eh o ld e re. A b o n n e n te r tilk n y tte t hen tested m å nå fin n e en annen oppstillingsplass fo r sine b eh o ld ere. G ru n n e ier vil ha økonom isk kom pensasjon for a t de skal stå ved oppkjørsel til Gangstø. Ta k o n takt m ed H IM så skal vi fo rm id le kontakt m ed g runneier. På vegne av a b o n n e n te n e tilk n y tte t hentested , har H IM o rd n e t en nødløsning inntil a n n e t er avklart. D et er in n h e n te t tillatelse fra g ru n n eier på «rasteplassen» ved fossen til B ru arvatn et. Inntil a b o n n e n te n e har fu n n e t en annen løsning, blir a lte rn a tiv 1 deres leveringspunkt fo r avfallet sitt. (A lte rn ativ 2 er d et m est praktiske p u n k te t) P unktet ved Bruarfossen ligger ett g odt stykke fra b rukerne. D e tte m e d fø re r ekstra ansvar fo r a b o n n e n te n e til å sørge fo r at u v e d ko m m e n d e ikke m isbruker b eh o ld ern e, at de står p en t oppreist og at d e t Ikke er avfall på utsiden av e n h e te n e. Dersom slike tilfe lle r oppstår må H IM h en te inn b eh o ld e rn e og a b o n n e n te n e fra k te a vfallet sitt til T o ran eset m iljø p ark selv. H IM vil m erke disse b e h o ld e n e m ed en klar tekst. Den noe unike situasjonen som nå er o p p stått på Gangstø, o p p fo rd re r H IM lo k als am fu n n et til å fin n e en ordning på. Tilsvarende problem stilling finnes ikke andre s te d er i de fem b ru k e rk o m m u n e n e til H IM. D et har nok rå d et litt forvirrin g blant a b o n n e n te n e om hvilke avfallsb eholdere de skal b e n y tte. H er ser H IM at In fo rm asjo n en kunne v æ rt bedre. A b o n n e n te r som har få tt egne b eh o ld e re skal IKKE levere avfall I andre sine d unker. B eholdere som står på felles oppstillingsplasser er ikke allem an n seie, m en tilte n k t b estem te e ie n d o m m e r i n æ ro m rå d e t. V edlagt finnes en oversikt over hvem som skal d ele b eh o ld e re. De øvrige er tild e lt egne løsninger. H e n te s te d e r hvor d u n kene ikke står in n enfo r 5 m ete rso n e n på renoveringsdagen, står i fa re for ikke å bli re n o v ert. Tjenesten^^kstra h en teavstand inntil 30 m e te r kan kjøpes og koster k r.l4 5 0,- pr. år inkl. m va. D enne tjen esten benyttes både i byom råder og i d istriktet. Kontakt H IM for å bestille dette. H IM har g jo rt/v il gjøre følgende tiltak For alle g ru n n e ie n d o m m e r er inform asjon om gebyrgrunnlag og m atrikkelopplysninger kvalitetssikret. H ver enkelt b o e n h e t er b efa rt av H IM fo r å få oversikt o ver u tle v e rte avfallsbeholdere og vurdering av adkom st til eiendom fra hovedvei. H IM ser ikke grunnlag fo r å utvide eksisterende kjøreruter. H IM ju s te re r b eh o ld ervo lum i henhold til antall og ty p e a b o n n e m e n t for tilk n y tte d e e ie n d o m m e r. Enkelte nye felles h e n te s te d e r blir o p p re tte t. H IM e ier ingen s teder til d e tte fo rm å le t og er d e rfo r avhengig av at g ru n n eie re stiller plass til disposisjon. Hvis ikke blir logistikken til H IM krevende og e n k e lte a b o n n e n te r får lang vei til leveringspunkt fo r avfallsdunkene sine. H IM vil b en y tte anledningen til å takke de grunneierne som har væ rt velvillige til å m edvirke til løsninger. Felles b eh o ld e re vil bli m e rk e t m ed inform asjon om renovasjonsrutiner, kart og g ård s -/b ru ksnum m er slik at det ikke er tvil om hvem som skal b en ytte beh o ld ere på h entestedet. (Se vedlegg) For a b o n n e n te r m ed egne tild e lte b eh o ld e re vil disse m erkes m ed o b la te r slik at ren o v atø re n le tte re kan m elde fra til H IM om m anglende kildesortering. H IM sender inform asjon til alle a b o n n e n te r i o m rå d e t om kildesortering. H IM sitt n ettsted ww\a/.hlm.as og w w w.s o rte re.n o gir svar på de fleste spørsm ål. E ventuelt ring H IM dersom noe rundt kildesortering er uklart. B eboere i u tle ie e n h e te r (eller kårhus) b e ta le r o fte renovasjonsavgift via husleien. H IM m in n er om at h u s v e rt/u tle ie r skal påse at le ie ta k e rn e sitt renovasjonstllbud Ivaretas. G ru n n eier er pliktig å fo rm id le inform asjon til brukere av boen h eten e. H IM fo rs e tte r m ed kontroll av h en te s te d e n e i o m rå d e t fo r å påse at kildesorteringen blir fulg t opp slik renovasjonsordningen er tilten k t. H IM o p p fo rd re r a b o n n e n te r som m e n e r at noen m isbruker deres b eh o ld ere til å forsøke å fin n e ut av d e tte. Om noen v et kon kret hvem som m isbruker ordnin g en, s e tte r H IM pris på tilb a kem eld in g e r fra publikum. All inform asjon blir behan d let konfidensielt av H IM. Bygg som har søkt fritak fra renovasjonsavgiften skal ikke levere avfall. Hvis noen a b o n n enter har ekstra eller overflødige beholdere er d et viktig å kontakte H IM slik at disse kan tas H im Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS NO-5574 Skjold telefon: telefax: e-post: foretaksregisteret: NO MVA

3 0 ^ inn. D et er k n y tte t en avgift til alle b eh o ld e re og a b o n n e n te r som har b eh o ld e re u tover tild e lt volu m kan bli e tte r-fa k tu re rt for renovasjonsavgift. H I M Til slutt vil vi p o en g tere at renovasjonsordningen skal dekke husholdningenes «daglige behov» innen avfall. Ved å sortere^avfallet i b eholderne og plastretursekken fra H IM vil det også bli større kapasitet til avfallet. M e n Ilke viktig er d et å m in n e om at re tt sortering og ryd dig het ru n d t b ehold ern e bidrar til å ta v are på m iljø et i d itt n æ ro m rå d e. R ett sortering er også viktig fo r å redusere H IM sine kostnader, noe som bidrar til å holde renovasjonsgebyret så lavt som mulig. V ennlig hilsen Haugaland Interkom m unale M iljøverk - H IM IKS l/jo Kjartan (ja ria Torvestad J HIM Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS NO-5574 Skjold telefon: *" telefax; e-post: bankgiro: foretaksregisteret: NO MVA

4 P R IV A T A V F A L L Dato: 20. mai 2015 Hentested: him.as D u n k e n er H IM sin e ie n d o m og disponeres kun av kunder som er o p p fø rt som bruker. B rukere er ansvarlig for o rd en på le verin g sp u n k t og renhold av dunker. B ruker p lik ter til å sortere nøye slik a t v o lu m på d u n k e n e u tn y tte s og m iljø e t skånes. M a n g le n d e sorterin g og m isbruk fra u tenforstående er ikke tillatt. Sirkel m arkerer leverin g sp u n kt kl på renoveringsdag. Bruker skal sette d u n ker tilb a ke til oppstillingsplass etter renovering. D u nk skal Ikke væ re overfyllt. Lokket skal væ re igjen. D e tte hindrer vann k o m m e r inn og at D u nker fast plassert in n en 5 m e te r sone og som blir m isbrukt, kan trekkes u t av syne for forbipasserende. Da m å d u n k e n e settes frem Igjen til 5 m e te r sone kl renoveringsdagen. Bruker er ansvarlig for a t d u n ker sikres slik at de ikke velter. P lastretursekker m å sikres m o t å blåse vekk. Brukere: V o lu m : 2 stk lite r v å to rg a n is k avfall. 2 stk lite r rest avfall. 1 stk lite r rest avfall. 2 stk lite r p a p ir avfall. HIIVI H augaland Interkom m unale Miljøverk iks

5 P R IV A T A V F A L L Dato: 19. mai 2015 Hentested: him.as D u n k e n e r H IM sin e ie n d o m og disponeres kun av k u n d er som er o p p fø rt som bruker. Brukere er ansvarlig fo r o rd en på le verin g sp u n k t og renhold av dunker. B ruker p lik ter til å sortere nøye slik a t volu m på d u n k e n e utn yttes og m iljø e t skånes. M a n g le n d e sortering og m isbruk fra u tenforstående er ikke tillatt. Sirkel m a rkerer le verin g sp u n kt kl på renoveringsdag. Bruker skal sette d u n ke r tilb a k e til oppstillingsplass e tte r renovering. D u n k skal ikke væ re o verfyllt. Lokket skal væ re igjen. D e tte h in d rer vann k o m m e r Inn o g at v in d e n ikke blåser o p p lokket. D unker fast plassert in n en 5 m e te r sone og som blir m isbrukt, kan trekkes u t av syne for forbipasserende. Da m å d u n kene settes frem igjen til 5 m e te r sone kl renoveringsdagen. Bruker er ansvarlig for a t d u n k e r sikres slik at d e Ikke velter. P lastretursekker må sikres m o t å blåse vekk. Brukere: V o lu m : 1 stk lite r v å to rg a n is k avfall. 1 stk lite r rest avfall. 1 stk lite r p a p ir avfall. J V. H?IVI Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS

6 F O R S Ø P L IN G og m isbruk fra utenforstående A K S E P T E R E S IK K E M anglende kildesortering, misbruk' og avfall på utsiden av oppsam lingsenhetene blir anm eld t f H IM Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS

7 P R IV A T A V F A L L Dato: 19. mai 2015 Hentested: him.as D u nken er H IM sin eie n d o m og disponeres kun av kunder som er o p p fø rt som bruker. Brukere er ansvarlig for ord en på le verin g sp u n k t og renhold av dunker. Bruker p lik ter til å sortere nøye slik a t v o lu m på d u n k e n e u tnyttes og m iljø e t skånes. M a n g le n d e sorterin g og m isbruk fra uten fo rståen de er ikke tillatt. Sirkel m arkerer le verin g sp u n kt kl på renoveringsdag. Bruker skal sette d u n k e r tilb a k e til oppstillingsplass e tte r renovering. D u n k skal ikke væ re overfyllt. Lokket skal væ re Igjen. D e tte h in d rer vann k o m m e r Inn og a t vinden ikke blåser o p p lokket. D u nker fast plassert In n en 5 m e te r sone og som blir m isbrukt, kan trekkes u t av syne fo r forbipasserende. Da må d u n k e n e settes frem igjen til 5 m e te r sone kl renoveringsdagen. Bruker er ansvarlig for a t d u n k e r sikres slik at de ikke velter. P lastretursekker m å sikres m o t å blåse vekk. B rukere: V o lu m : 1 stk. 140 lite r v å to rg a n is k a vfall. 1 stk lite r rest avfall. 1 stk lite r p a p ir avfall. it'f Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS

8 HIM Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS - BETJENTE M O T T A K S A N L E G G H Y T T E R E N O V A S JO N Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS Å rabrot M iljøpark Mandag, tirsdag, torsdag og fredag 08:00-15:00 Onsdag 08:00-19:00 Lørdag 09:00-14:00 Toraneset M iljøpark Mandag, tirsdag, onsdag og fredag 08:00-15:00 Torsdag 08:00-19:00 Lørdag 09:00-14:00 Etne b etjente M iljøstasjon (Tongane) Mandag og onsdag 15:00-19:00 Lørdag se lokal media og Ordinært husholdningsavfall (som foran) fra hytteabonnenter leveres til anvist samleplass i nærheten. Noen har også egne beholdere. Avfallsbeholdere til hytteavfall er tydelig merket og må derfor ikke benyttes av andre enn brukerne. Hytteabonnenter kan selvsagt benytte seg av alle HIM sine anlegg og tilleggstjenester. * p - M obil innsamling av grovavfall Se kunngjøring i lokal media og på for info om leveringssteder og tidspunkt/dato. Disse avfallstypene skal leveres til e t av H IM sine betjen te m ottaksanlegg: Grovavfall (eks. større pappesker, sofaer, ryddeavfall, bygge- og riveavfall, hageavfall osv.) Farlig avfall Elektrisk- og Elektronisk avfall (EE- avfall). EE-avfall kan også leveres gratis til fo rh an d ler som selger tilsvarende pro du kt som du skal kaste. S O R T E R IN G S G U ID E Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS utfører alle renovasjonstjenester for eierkommunene: For mer informasjon kontakt: HIM Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS telefon: e-post: m - i BOKN ETNE HAUG ESUND TYSVÆ R VINDAFJO RD

9 H E N T E O R D N I N G Tømming skjer alltid på samme ukedag. Finn dii T I L L E G G S T J E N E S T E R MATAVFALL Eks: matrester, potteplanter, kaffegrut og hageavfall. Pakkes i komposterbare poser og legges i "brun" beholder. NB! Bruk ikke plastposer! Komposterbare poser deles ut årlig. Om du går tom for poser før du får nye, kan disse kjøpes ved ett av Hl M si ne betjente mottaksanlegg og Servicesenteret i din kommune. H v e r 2. u k e Blir til: Flott og næringsrik kompost til hagen. Denne kan kjøpes billig ved FIIM sine betjente mottaksanlegg. RESTAVFALL Eks: Bleier, bind, vattpinner, tilgriset emballasje, plastleker, engangs-barberhøvler og annet avfall som ikke kan gjenvinnes. Legges i "grå" beholder. NB! Den beste måten å få bedre plass i restavfallsbeholderen på er ved å sortere ut plastemballasje. Dette kan utgjøre så mye som halve restavfallsvolumet! H v e r 2. u k e Blir til: Energi i form av lys og varme. Mat- og restavfall blir samlet inn på samme renovasjonsbil. Denne har to separate avfallskamre; ett for mat og ett for rest. Større beholder til papir eller restavfall Abonnenter som har mye papir- eller restavfall kan bestille større beholder mot et ekstra gebyr. "EKSTRASEKK" Abonnenter som (i perioder) har mye restavfall kan kjøpe "EKSTRASEKK" dertømmeavgiften er inkludert i prisen. Ekstrasekken kan kjøpes ved ett av HIM sine betjente mottaksanlegg og Servicesenteret i din kommune. Denne settes fram på tømmedag for restavfall. Sentrale krav i renovasjonsforskriften Abonnenten skal benytte de oppsamlingsenhetene og den renovasjonsordningen som HIM bestemmer. Abonnenten plikter å plassere beholderen lett tilgjengelig ved veg på tømmedag (ikke trapp, port/gjerde, snø osv.). Beholderne kan også stå permanent innen en avstand på 5 m fra der renovasjonsbilen stopper. Abonnenten(e) er ansvarlig(e) for å bringe egne eller felles beholdere tilbake til oppstillings-plass etter tømming. Redusert abonnem ent Enslige som har lite avfall kan bestille liten beholder til rest- og matavfall. Det gis redusert gebyr. Dette kan ikke bestilles av abonnenter som er tilsluttet samleplass. Ekstra avstand Abonnenter som ikke ønsker å trille fram beholdere eller ha dem stående permanent ved vegkanten (innenfor 5 meter) kan kjøpe avstand inntil totalt 30 meter mot et ekstra gebyr. Abonnenten plikter å sortere sitt avfall som beskrevet i denne brosjyren. Abonnenten(e) er ansvarlig(e) for egne og felles beholdere herunder bl.a. for plassering, renhold og snørydding/strøing. Beholderen(ene) skal fylles slik at lokket alltid kan lukkes tett til, og avfallet lett kan tømmes ut ved henting. Dersom abonnenten ikke følger krav gitt i renovasjonsforskriften kan HIM nekte å hente avfallet. I de fleste tilfeller vil abonnenten få forutgående melding om dette.

10 tømmedag eller bestill SMS-varsling av tømmedag på B R I N G E O R D N I N G r.hh[i.as 4 PAPIRAVFALL (PAPIR, PAPP OG DRIKKEKARTONG) Eks: ukeblader, aviser, reklame, pizzaesker, (drikke)kartong og mindre pappesker. Legges i "blå" beholder. Drikkekartong skylles og brettes til "kartongkubber". Om du har minst 6 kartonger oppi den 7., og skriver navn og telefonnummer på kubben, er du med i trekningen av store pengepremier! H ver 4. uke Blir til: Nytt papir, ny kartong og ny papp. PLASTEMBALLASJE Eks: sjampoflasker, bæreposer, isbokser, ostepakker, rømmebeger osv. Skylles i kaldt vann og tørkes før den legges i plastsorteringssekken. Husk å knyte sekken godt igjen. Dersom du bruker bærepose for midlertidig oppbevaring, ikke knyt igjen denne. HIM deler ut plastsorteringssekker årlig. Sekker for plastemballasje kan også kjøpes ved ett av HIM sine betjente mottaksanlegg og Servicesenteret i din kommune. H ver 4. uke Blir til: Nye plastposer, hagemøbler, kulepenner, avfallsbeholdere osv. GLASS-/METALLEMB. EE- AVFALL FARLIG AVFALL Eks: Syitetøyglass, flasker uten p an t hermetikkbokser osv. Skylles i kaldt vann og leveres til et returpunkt i ditt nærområdl. Oversikt finnes på w w w.h im.as Metall som ikke er emballasje skal leveres til ett av HIM sine betjente mottaksanlegg. Glass som ikke er emballasje, f.eks. ildfast glass, speil-glass, sten tøy osv., skal kastes i restavfallet. Blir til: Nytt glass og nytt metalf isolasjonsmateriale, glassbetong osv. Eks: alt som går på strøm; mikrobølgeovner, støvsugere, TV/radio/DVD/video, mobiltelefoner, i-pods, elektriske leker, blinkende barnesko, gratulasjonskort med lyd, lommelykter, batterier osv. Leveres til forhandler av tilsvarende produkt eller til ett av HIM sine betjente mottaksanlegg. NB! Mange elektriske produkter inneholder ulike miljøgifter og skal derfor leveres til gjenvinning! Behandling: Farlige komponenter demonteres og sendes til destruksjon. Plast metall osv. ma teria Igjen vinnes. Eks: Maling, lakk, lim, bilbatterier, spraybokser, plantevernmidler, olje, bensin, tynner, hobbykjemikalier og ellers alle produkter som er merket med faresymboler Isolerglassvinduer, asbestholdig materiale og impregnert tre\øije er også farlig avfall. Farlig avfall skal leveres til ett av HIM sine betjente mottaksanlegg. Blir til: Energigjenvinnes i godkjente spesialovner eller deponeres på godkjente mottak for farlig avfall. Papiravfall og plastemballasje blir samlet inn på samme renovasjonsbil. Denne har to separate avfallskamre; ett for papir og ett for plast.

11 Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS Farleg avfall ag Elektrisk- ag elektranisk avfall kan prlvatpersonarfrå HIN- kammunane levara gratis til HINsine betente mattak, til mobil innsamlingsordning for grovavfall og til Niljøbil (sjå for stoppestader, dato og klokkeslett). EE- ovfall kan også leverast gratis til alle butikkar som sel tilsvarande produkt som det du skal kaste. Årabrot Miljøpark- Haugesund Nåndag, tysdag, torsdag, og fredog: kl. 08:00-5:00 Onsdag: kl. 08:00-19:00 Laurdag: kl. 09:00-14:00 Toraneset Miljøpark- Skjold Nåndag- onsdag, og fredag: kl. 00:00-15:00 Torsdag: kl. 08:00-19:00 Laurdag: kl. 09:00-14:00 rj' Etne Betente Miljøstasjon- Tongane k Nåndag og onsdag: kl. 15:00-19:00 f. Laurdog: sjå 1 Nobll Innsamlingsordning for grovavfall: Sjå for stoppestader, dato og klokkeslett. l ELP OSS Å RE LANDET VART HINORE GiFTIG Miljøgifter finst i meir enn du trur. Hugs å sortere riktig. W '. V'# H i M ^ Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS W s o r t e r e. n o '

12

13 Miljøgifter er kjemikaliar som ikkje vert brotne ned så lett, kan hope seg opp i levande organismar og er skadelege for menneske, dyr og natur. Bly, kvikksølv og kadmium er eksempel på slike miljøgifter. Farleg avfall, elektrisk og elektronisk avfall (ee-avfall) inneheld miljøgifter. Det kan vere lyspærer, batteri, elektriske leiker, mobiltelefonar og spraybokser. Det angår oss alle at dette avfallet vert sortert riktig og at det blir tatt hand om på ein forsvarleg måte. I følge Statistisk Sentralbyrå blei 1,2 millionar tonn farleg avfall behandla ved godkjende anlegg i 2012, medan omlag tonn farleg avfall vart handtert på ukjend måte. Det vil seie at farleg avfall kan ha blitt blanda med vanleg avfall, sloppe ut i avlaupsnett eller dumpa i naturen. Årleg havnar meir enn 45 millionar lyspærer på avvegar medan berre 1 prosent av 2,5 millionar seide mobiltelefonar vart levert til gjenvinning... l i m m Miljøgifter finst i meir enn du trur. Hugs å sortere riktig.

14

15

16

17 p l ^ VANLEGE BATTERI OPPLADBARE BATTERI KHAPPCELLEBATTERI BILBATTERI Alle typar batteri skal leverast til gjenvinning. NOKRE BATTERI INNEHELD SVÆRT GIFTIGE STOFF BLY 'KADMIUM'' KVIKKSØLV Ved å levere inn botteria på rett måte sikrar du at miljpgiftene går inn i eit lukka kretsløp der dei korkje kjem til skade på menneske eller natur. av innsamla batteri blir gjenvunne. Alle batteri kan leverast gratis i butikkar som sel tilsvarande produkt, eller på gjenvinningsstasjonen. F ih N D I N N Æ R A S T E G J E N V IN N I N G S - S T A S J O H P Å B A K S ID A A V B R O S J Y R A. jåkrz M 1

18 . ' i

19

20

21 H I M H a u g a la n d In te rk o m m u n a le M iljø v e rk IKS Haraldseldvågen 2 88,5574 Skjold R A P 1 O R A D T 1 NORGE r posten l R E J ^ ID ] S ^ '3 V i\^/ 67^P

GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTENSFORSKRIFTEN Vedtatt av representantskapet 12. oktober 2012 Side 1 av 30 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Holder Namdalen ren. Vi kaster mye mat. I Norge kaster vi mat for en verdi av 18 20 milliarder kroner per år. Side 4. Abonnentene

Holder Namdalen ren. Vi kaster mye mat. I Norge kaster vi mat for en verdi av 18 20 milliarder kroner per år. Side 4. Abonnentene Vi kaster mye mat I Norge kaster vi mat for en verdi av 18 20 milliarder kroner per år Side 4 FULLDISTRIBUSJON Holder Namdalen ren Side 9 Abonnentene i MNAområdet er best i landet på kilde - sortering

Detaljer

FORSKRIFT OM HUSHOLDNINGSAVFALL I LARVIK KOMMUNE

FORSKRIFT OM HUSHOLDNINGSAVFALL I LARVIK KOMMUNE FORSKRIFT OM HUSHOLDNINGSAVFALL I LARVIK KOMMUNE Fastsatt av kommunestyret i Larvik 9.12.2009 (sak 155/09) med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Hva BIR gjør (med god hjelp fra deg)

Hva BIR gjør (med god hjelp fra deg) Hva BIR gjør (med god hjelp fra deg) Slik gir vi bosset verdi Det nytter å sortere. Hver dag blir store mengder avfall gjenvunnet til nye produkter og energi. BIR har som mål at vi ved størst mulig gjenvinning

Detaljer

SLIK GJØR DU MED AVFALLET DITT

SLIK GJØR DU MED AVFALLET DITT R E N O V A S J O N Ta vare på brosjyren - det kan lønne seg! Brosjyrenummer SLIK GJØR DU MED AVFALLET DITT +++ NY RENOVASJONSORDNING GJELDER FRA JANUAR 2006 BEDRE FOR DEG - BEDRE FOR MILJØET Mer informasjon

Detaljer

Fulldistribusjon. Hentekalender. Juni 2014 mai 2015. Informasjon fra Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS 2014 www.gir.hm.

Fulldistribusjon. Hentekalender. Juni 2014 mai 2015. Informasjon fra Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS 2014 www.gir.hm. Fulldistribusjon Hentekalender Juni 2014 mai 2015 Informasjon fra Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS 2014 www.gir.hm.no GRÅTT LOKK Restavfall Matavfall skal i beholderen med grått lokk, sammen

Detaljer

Utkast til Renovasjonsforskrift for kommunene:

Utkast til Renovasjonsforskrift for kommunene: SØNDRE HELGELAND MILJØVERK IKS Utkast til Renovasjonsforskrift for kommunene: Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane Hattfjelldal, Herøy, Leirfjord, Sømna, Vefsn, Vega og Vevelstad Datert: 13.11.14 Innhold Side

Detaljer

RUTE 41-42 - 43 STOR-ELVDAL KOMMUNE. Miljøkalender og tømmeplan

RUTE 41-42 - 43 STOR-ELVDAL KOMMUNE. Miljøkalender og tømmeplan RUTE 41-42 - 43 STOR-ELVDAL KOMMUNE Miljøkalender og tømmeplan 2015 Hvilke spor vil du sette? Når vi kvitter oss med avfall setter vi spor. Avfall som kastes i grøfta er godt synlig, men giftstoffer i

Detaljer

Stor guide til de grønne julegavene

Stor guide til de grønne julegavene NR. 4 - november 2008 Fulldistribusjon KUNDEAVIS FRA ENVINA, FOSEN RENOVASJON OG HAMOS FORVALTNING Stor guide til de grønne julegavene Side 2 4 På tide med nye juletradisjoner? Side 4 Envina: Velkommen

Detaljer

FORSKRIFT OM RENOVASJON FOR FARSUND KOMMUNE OG LYNGDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM RENOVASJON FOR FARSUND KOMMUNE OG LYNGDAL KOMMUNE Lyngdal kommune Tekniske tjenester Farsund kommune Administrasjonen FORSKRIFT OM RENOVASJON FOR FARSUND KOMMUNE OG LYNGDAL KOMMUNE Kap 1. Generelle bestemmelser... 2 1 Formål... 2 2 Virkeområde... 2 3

Detaljer

HIAS. Strandsonen i Hamar Aktuelle løsninger nger for oppsamling av avfall Mulighetsstudie

HIAS. Strandsonen i Hamar Aktuelle løsninger nger for oppsamling av avfall Mulighetsstudie HIAS Strandsonen i Hamar Aktuelle løsninger nger for oppsamling av avfall Mulighetsstudie 24. mai 211 SAMMENDRAG Hamar kommune arbeider med utarbeidelse av reguleringsplan for Strandsonen i Hamar. Reguleringsplanen

Detaljer

MILJØGIFTER FINNES I MER ENN DU TROR HVOR SKAL DET KASTES?

MILJØGIFTER FINNES I MER ENN DU TROR HVOR SKAL DET KASTES? ! MILJØGIFTER FINNES I MER ENN DU TROR HVOR SKAL DET KASTES? MENY - ingen roll over MENY - roll over LYSPÆRER SPRAYBOKSER KABLER OG LEDNINGER MALING OG LØSEMIDLER BATTERIER SMÅ EL-APPARATER ELEKTRISKE

Detaljer

Renovasjonsløsninger ved nybygging og rehabilitering av boligbebyggelse Retningslinjer for utbyggere, arealplanleggere og byggesaksbehandlere

Renovasjonsløsninger ved nybygging og rehabilitering av boligbebyggelse Retningslinjer for utbyggere, arealplanleggere og byggesaksbehandlere Renovasjonsløsninger ved nybygging og rehabilitering av boligbebyggelse Retningslinjer for utbyggere, arealplanleggere og byggesaksbehandlere September 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE0 01. INNLEDNING... 3 1.1

Detaljer

Sammen for en god sak

Sammen for en god sak 1 13 Sammen for en god sak BIR har lyttet til innbyggerne. Vi har utvidet åpningstidene på flere gjenvinningsstasjoner og vi skal bygge tre nye. Vi oppfordrer alle til å delta på vårdugnaden Hold Norge

Detaljer

Kunden og BIR. Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald

Kunden og BIR. Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald Kunden og BIR Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald 1 Innhald Om BIR... 3 Formålet med rettleiaren... 4 Korleis rettleiaren er bygd opp... 4 Kapittel 1: Innleiande informasjon...

Detaljer

REPRESENTANTSKAPSPROTOKOLL SØNDRE HELGELAND MILJØVERK

REPRESENTANTSKAPSPROTOKOLL SØNDRE HELGELAND MILJØVERK REPRESENTANTSKAPSPROTOKOLL SØNDRE HELGELAND MILJØVERK SAKSNR. : 25/14 MØTEDATO : 13.-14.11.2014 SAKSBEH. : Toril H Forsmo MØTESTED : Clarion Grand Hotel, Østersund ARKIV : Perm DELTAKERE : Jann-Arne Løvdahl,

Detaljer

SØRGER FOR KVALITET PÅ RÅVARENE 4 KLIMAREGNSKAP 6 IR I NY DRAKT 7 ORGANISASJON 8 AVFALLSMENGDER 2014 9 REGNSKAP 12

SØRGER FOR KVALITET PÅ RÅVARENE 4 KLIMAREGNSKAP 6 IR I NY DRAKT 7 ORGANISASJON 8 AVFALLSMENGDER 2014 9 REGNSKAP 12 SØRGER FOR KVALITET PÅ RÅVARENE 4 KLIMAREGNSKAP 6 IR I NY DRAKT 7 ORGANISASJON 8 SMENGDER 214 9 REGNSKAP 12 ÅRSMELDING OG REGNSKAP 214 INNHOLD Adm.dir Geir Tore Leira... 2 Tjenestetilbudet... 3 Miljøsertifiseringer...

Detaljer

Informasjon fra kommunen. Klepp kommune

Informasjon fra kommunen. Klepp kommune Informasjon fra kommunen Klepp kommune 1 Bioposer og ekstrasekker Har du av og til mer avfall enn det er plass til i beholderne? Ekstrasekker for restavfall og papir kan kjøpes for henholdsvis kr 35 og

Detaljer

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL 2356 2007 Forord Byggavfall utgjør i dag en av de største avfallsstrømmene våre. Hvert år oppstår det størrelsesorden 1,5 millioner tonn

Detaljer

DET ER VIKTIG Å KASTE RIKTIG

DET ER VIKTIG Å KASTE RIKTIG Kundeblad Nr. 1 2015 AVFALL ER TEMA: Plastemballasje DET ER VIKTIG Å KASTE RIKTIG Informasjon til husstandene i Trondheim I ÅR ER VÅREN LILLA! Råstoff er vanligvis rødt. Denne gangen er det lilla. Det

Detaljer

Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL

Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL 2357 2007 Forord Byggavfall utgjør i dag en av de største avfallsstrømmene våre. Hvert år oppstår det størrelsesorden

Detaljer

LINDA. Kildesortering av søppel. God påske! Konfliktløsningssenter Årlig juletrefest. Lekkasje rekkehusveranda

LINDA. Kildesortering av søppel. God påske! Konfliktløsningssenter Årlig juletrefest. Lekkasje rekkehusveranda LINDA Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 1/2010 God påske! Kildesortering av søppel Lekkasje rekkehusveranda Konfliktløsningssenter Årlig juletrefest Innhold Leder... Valgkomit éen i arbeid... Nytt

Detaljer

Leirhåndbok Kretsleir Møsvatn Mot nye høyder 1.-7. august 2015

Leirhåndbok Kretsleir Møsvatn Mot nye høyder 1.-7. august 2015 Leirhåndbok Kretsleir Møsvatn Mot nye høyder 1.-7. august 2015. Leirhåndbok Kretsleir Møsvatn Mot nye høyder 1.-7. august 2015 Leirhåndbok Mot nye høyder Versjon 18.05.15 1. Velkommen!. Det er en glede

Detaljer

BBL BODØ LOKAL TRENGER SALTEN BALKONGREVOLUSJON MAGASINET VOKTERNE PÅSKE- ENGASJERTE ØL-SUKSESS DELTAKERE PÅ KURS. Nr.1 / 2015

BBL BODØ LOKAL TRENGER SALTEN BALKONGREVOLUSJON MAGASINET VOKTERNE PÅSKE- ENGASJERTE ØL-SUKSESS DELTAKERE PÅ KURS. Nr.1 / 2015 BBL BALKONGREVOLUSJON Medlemsblad for Bodø Boligbyggelag Nr.1 / 2015 MAGASINET LOKAL ØL-SUKSESS ENGASJERTE DELTAKERE PÅ KURS PÅSKE- VOKTERNE BODØ TRENGER SALTEN Illustrasjon: Øyvind Westgård Siden 1. januar

Detaljer

Årsrapport for FIAS 2013

Årsrapport for FIAS 2013 Årsrapport for FIAS 2013 Innhold Daglig leder har ordet 3 Visjon og verdier 5 Historikk og organisasjon 6 Kommunene og området 7 Hilsen fra styreleder 8 Styret 9 Miljø og kvalitet 10 Kommunal renovasjon

Detaljer

Nå skal miljøbomben fjernes!

Nå skal miljøbomben fjernes! I N F O R M A S J O N Miljømagasinet fra Vefas 2/2009 Mange års arbeid gir endelig resultater: PENT & RYDDIG ELLER IKKE? Siste side Nå skal miljøbomben fjernes! side 4 Les om på side 3 Stengelsen sortering

Detaljer

Fra avfall til ressurs

Fra avfall til ressurs Strategi Fra avfall til ressurs Avfallsstrategi 2 Strategi Fra avfall til ressurs Avfallsstrategi Foto: Tarjei E. Krogh - Samfoto - NTB scanpix 4 Innhold 1 Sammendrag.........................................................8

Detaljer

Hva er ditt behov? MacFab Vår nye leverandør av presser for komprimering av papp, plast, klær, spesialavfall og mer.

Hva er ditt behov? MacFab Vår nye leverandør av presser for komprimering av papp, plast, klær, spesialavfall og mer. Hva er ditt behov? maskinerogogutstyr utstyrtiltilkildesortering kildesortering - -maskiner Alle priser er eks. mva. og frakt. KILDESORTERINGSNYHETER Sommer 2013 MacFab Vår nye leverandør av presser for

Detaljer

BBL HØYDER SKYLINE BODØ MOT NYE HOPPESLOTT- KJEMPER FOR MAGASINET SATSER STORT TRADISJONSMAT KONGEN LUFTFARTSMUSEET. Nr.2 / 2014 SKAPER BYENS NYE

BBL HØYDER SKYLINE BODØ MOT NYE HOPPESLOTT- KJEMPER FOR MAGASINET SATSER STORT TRADISJONSMAT KONGEN LUFTFARTSMUSEET. Nr.2 / 2014 SKAPER BYENS NYE BBL MAGASINET KJEMPER FOR TRADISJONSMAT Nr.2 / 2014 HOPPESLOTT- KONGEN Medlemsblad for Bodø Boligbyggelag SKAPER BYENS NYE SKYLINE LUFTFARTSMUSEET SATSER STORT BODØ MOT NYE HØYDER HUSK Å FORSIKRE TINGENE

Detaljer

Eirill Bø, Bente Flygansvær, Stein Erik Grønland: Miljøvennlig innsamling av avfall en studie av nye renovasjonstekniske løsninger

Eirill Bø, Bente Flygansvær, Stein Erik Grønland: Miljøvennlig innsamling av avfall en studie av nye renovasjonstekniske løsninger Eirill Bø, Bente Flygansvær, Stein Erik Grønland: Miljøvennlig innsamling av avfall en studie av nye renovasjonstekniske løsninger SITMA rapport: 1201/2012 Forord Denne rapporten beskriver resultatene

Detaljer