H IM. Vedr.: Renovasjonsordning - Sak 170 av 2. juni 2014 er avsluttet. Problem ene har bestått av: Inform asjon om arbeidet m ed saken:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "H IM. Vedr.: Renovasjonsordning - Sak 170 av 2. juni 2014 er avsluttet. Problem ene har bestått av: Inform asjon om arbeidet m ed saken:"

Transkript

1 H IM Til brukere av leveringspunkter for avfall. Toraneset 22. m ai Vedr.: Renovasjonsordning - Sak 170 av 2. juni 2014 er avsluttet. E tter re g istre rt forsøpling i o m rå d e t a n g itt in n e n fo r stiplet linje på k a rte t n edenfor, o p p re tte t H IM sak fo r å forsøke å fin n e løsninger på de p ro b le m en e som ble a n fø rt. H IM kunne te n k t seg noe lengre tid på å d efin ere p ro b lem stillin g er og å avd ekke dokum entasjon på fle re forsø p lere, m en saken ble fre m s k y n d e t e tte r at en g ru n n eie r i o m rå d e t ikke lengre tilla te r at a b o n n e n te r har oppsam lin g sen h eter for avfall s tå en d e p e rm a n e n t på sin eiendom lengre. Problem ene har bestått av: > -Dårlig og m angelfull kildesortering. -Tilsyn, renhold og rydding fo r ab o n n e n te r m ed felles oppsam lingsenheter er for dårlig. -En grunneier tilla ter ikke at oppsam lingsenheter fo r avfall står på hjem m elshavers g runneiendom. -A ntall gebyrpliktige e ie n d o m m e r har v æ rt uoversiktlig. -K jøreveler som Ikke har nødvendig bæ reevne fo r renovasjonsbiler må avklares. Inform asjon om arbeidet m ed saken: H IM re n o v erer k lld esortert husholdningsavfall fo r b o e n h e te r I k o m m u n e n e Etne, V in d a fjo rd, Tysvæ r, Bokn og H augesund. D et er tvungen renovasjon fo r alle b o e n h e te r og Innbyggerne er pålagt å kildesortere avfallet i u tle v e rte b e h o ld e re fo r M a t-, Papir- og Restavfall. I tillegg skal p lastem ballasje sortes i sekk som er u tle v e rt til d e tte fo rm å le t. Avfall som grovavfall, bygningsavfall, spesialavfall, elektrisk avfall, m etall, glass, tøy etc. skal leveres til godkjent m o tta k eller m iljøpark av den som produserer avfallet. For å dan n e e t bilde over m ulige pro b lem stillin g er har H IM g je n n o m fø rt fle re sorterin g skontro ller I o m rå d e t. H IM har sett at kildesorteringen kan forbedres. D et er til dels avd ekket m isbruk fra u te n fo rs tå e n d e, m en h o v e d p ro b le m e t består av a t a b o n n e n te n e ikke er flinke nok til å kildesortere. «Alt i en sekk» prinsippet er u tb re d t. H IM har in n h e n te t d o ku m entasjon på hvilke a b o n n e n te r d e tte gjeld er. Hvis fo rh o ld e n e ikke bedres, ser H IM seg nødt til å bruke denne dokum entasjonen dersom y tterlig ere tiltak må gjennom føres. H IM sine k o n tro lle r viser også at d e t er m angelfull rengjøring av b eh o ld e rn e i o m rå d e t. D et er a b o n n e n te n e som har ansvar for rengjøring av sine beholdere. D e tte er v e d ta tt av kom m unene i R enovasjonsforskriften som H IM Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS NO-5574 Skjold telefon: telefax; e-post: b'ånkgiro: foretaksregisteret: NO MVA

2 H IM a rb eid e r e tte r. H IM ser også at plastsorteringen ikke er bra. N oen b e n y tte r p lastretursekkene som vanlige «søppelsekker». H IM o p p fo rd rer alle til å respektere plastreturordningen. H I M R enovasjonen i vårt lokalsam funn er lagt opp slik at alle a b o n n e n te r skal fra k te b eh o ld ern e sine fre m til 5 m e te r sonen fra veien d er k jø reru ten går. D erfra tø m m e r re n o v atø re n a vfallet til husstandene. E tter renoverin g skal a b o n n e n te n e sette b e h o ld e rn e tilb a ke til den oppstillingsplass de selv har b estem t og har tilla tels e fra g ru n n eier fo r plassering. D e tte g jeld er a b o n n e n te r m ed egne beh o ld ere og de som d eler b eh o ld e re. A b o n n e n te r tilk n y tte t hen tested m å nå fin n e en annen oppstillingsplass fo r sine b eh o ld ere. G ru n n e ier vil ha økonom isk kom pensasjon for a t de skal stå ved oppkjørsel til Gangstø. Ta k o n takt m ed H IM så skal vi fo rm id le kontakt m ed g runneier. På vegne av a b o n n e n te n e tilk n y tte t hentested , har H IM o rd n e t en nødløsning inntil a n n e t er avklart. D et er in n h e n te t tillatelse fra g ru n n eier på «rasteplassen» ved fossen til B ru arvatn et. Inntil a b o n n e n te n e har fu n n e t en annen løsning, blir a lte rn a tiv 1 deres leveringspunkt fo r avfallet sitt. (A lte rn ativ 2 er d et m est praktiske p u n k te t) P unktet ved Bruarfossen ligger ett g odt stykke fra b rukerne. D e tte m e d fø re r ekstra ansvar fo r a b o n n e n te n e til å sørge fo r at u v e d ko m m e n d e ikke m isbruker b eh o ld ern e, at de står p en t oppreist og at d e t Ikke er avfall på utsiden av e n h e te n e. Dersom slike tilfe lle r oppstår må H IM h en te inn b eh o ld e rn e og a b o n n e n te n e fra k te a vfallet sitt til T o ran eset m iljø p ark selv. H IM vil m erke disse b e h o ld e n e m ed en klar tekst. Den noe unike situasjonen som nå er o p p stått på Gangstø, o p p fo rd re r H IM lo k als am fu n n et til å fin n e en ordning på. Tilsvarende problem stilling finnes ikke andre s te d er i de fem b ru k e rk o m m u n e n e til H IM. D et har nok rå d et litt forvirrin g blant a b o n n e n te n e om hvilke avfallsb eholdere de skal b e n y tte. H er ser H IM at In fo rm asjo n en kunne v æ rt bedre. A b o n n e n te r som har få tt egne b eh o ld e re skal IKKE levere avfall I andre sine d unker. B eholdere som står på felles oppstillingsplasser er ikke allem an n seie, m en tilte n k t b estem te e ie n d o m m e r i n æ ro m rå d e t. V edlagt finnes en oversikt over hvem som skal d ele b eh o ld e re. De øvrige er tild e lt egne løsninger. H e n te s te d e r hvor d u n kene ikke står in n enfo r 5 m ete rso n e n på renoveringsdagen, står i fa re for ikke å bli re n o v ert. Tjenesten^^kstra h en teavstand inntil 30 m e te r kan kjøpes og koster k r.l4 5 0,- pr. år inkl. m va. D enne tjen esten benyttes både i byom råder og i d istriktet. Kontakt H IM for å bestille dette. H IM har g jo rt/v il gjøre følgende tiltak For alle g ru n n e ie n d o m m e r er inform asjon om gebyrgrunnlag og m atrikkelopplysninger kvalitetssikret. H ver enkelt b o e n h e t er b efa rt av H IM fo r å få oversikt o ver u tle v e rte avfallsbeholdere og vurdering av adkom st til eiendom fra hovedvei. H IM ser ikke grunnlag fo r å utvide eksisterende kjøreruter. H IM ju s te re r b eh o ld ervo lum i henhold til antall og ty p e a b o n n e m e n t for tilk n y tte d e e ie n d o m m e r. Enkelte nye felles h e n te s te d e r blir o p p re tte t. H IM e ier ingen s teder til d e tte fo rm å le t og er d e rfo r avhengig av at g ru n n eie re stiller plass til disposisjon. Hvis ikke blir logistikken til H IM krevende og e n k e lte a b o n n e n te r får lang vei til leveringspunkt fo r avfallsdunkene sine. H IM vil b en y tte anledningen til å takke de grunneierne som har væ rt velvillige til å m edvirke til løsninger. Felles b eh o ld e re vil bli m e rk e t m ed inform asjon om renovasjonsrutiner, kart og g ård s -/b ru ksnum m er slik at det ikke er tvil om hvem som skal b en ytte beh o ld ere på h entestedet. (Se vedlegg) For a b o n n e n te r m ed egne tild e lte b eh o ld e re vil disse m erkes m ed o b la te r slik at ren o v atø re n le tte re kan m elde fra til H IM om m anglende kildesortering. H IM sender inform asjon til alle a b o n n e n te r i o m rå d e t om kildesortering. H IM sitt n ettsted ww\a/.hlm.as og w w w.s o rte re.n o gir svar på de fleste spørsm ål. E ventuelt ring H IM dersom noe rundt kildesortering er uklart. B eboere i u tle ie e n h e te r (eller kårhus) b e ta le r o fte renovasjonsavgift via husleien. H IM m in n er om at h u s v e rt/u tle ie r skal påse at le ie ta k e rn e sitt renovasjonstllbud Ivaretas. G ru n n eier er pliktig å fo rm id le inform asjon til brukere av boen h eten e. H IM fo rs e tte r m ed kontroll av h en te s te d e n e i o m rå d e t fo r å påse at kildesorteringen blir fulg t opp slik renovasjonsordningen er tilten k t. H IM o p p fo rd re r a b o n n e n te r som m e n e r at noen m isbruker deres b eh o ld ere til å forsøke å fin n e ut av d e tte. Om noen v et kon kret hvem som m isbruker ordnin g en, s e tte r H IM pris på tilb a kem eld in g e r fra publikum. All inform asjon blir behan d let konfidensielt av H IM. Bygg som har søkt fritak fra renovasjonsavgiften skal ikke levere avfall. Hvis noen a b o n n enter har ekstra eller overflødige beholdere er d et viktig å kontakte H IM slik at disse kan tas H im Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS NO-5574 Skjold telefon: telefax: e-post: foretaksregisteret: NO MVA

3 0 ^ inn. D et er k n y tte t en avgift til alle b eh o ld e re og a b o n n e n te r som har b eh o ld e re u tover tild e lt volu m kan bli e tte r-fa k tu re rt for renovasjonsavgift. H I M Til slutt vil vi p o en g tere at renovasjonsordningen skal dekke husholdningenes «daglige behov» innen avfall. Ved å sortere^avfallet i b eholderne og plastretursekken fra H IM vil det også bli større kapasitet til avfallet. M e n Ilke viktig er d et å m in n e om at re tt sortering og ryd dig het ru n d t b ehold ern e bidrar til å ta v are på m iljø et i d itt n æ ro m rå d e. R ett sortering er også viktig fo r å redusere H IM sine kostnader, noe som bidrar til å holde renovasjonsgebyret så lavt som mulig. V ennlig hilsen Haugaland Interkom m unale M iljøverk - H IM IKS l/jo Kjartan (ja ria Torvestad J HIM Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS NO-5574 Skjold telefon: *" telefax; e-post: bankgiro: foretaksregisteret: NO MVA

4 P R IV A T A V F A L L Dato: 20. mai 2015 Hentested: him.as D u n k e n er H IM sin e ie n d o m og disponeres kun av kunder som er o p p fø rt som bruker. B rukere er ansvarlig for o rd en på le verin g sp u n k t og renhold av dunker. B ruker p lik ter til å sortere nøye slik a t v o lu m på d u n k e n e u tn y tte s og m iljø e t skånes. M a n g le n d e sorterin g og m isbruk fra u tenforstående er ikke tillatt. Sirkel m arkerer leverin g sp u n kt kl på renoveringsdag. Bruker skal sette d u n ker tilb a ke til oppstillingsplass etter renovering. D u nk skal Ikke væ re overfyllt. Lokket skal væ re igjen. D e tte hindrer vann k o m m e r inn og at D u nker fast plassert in n en 5 m e te r sone og som blir m isbrukt, kan trekkes u t av syne for forbipasserende. Da m å d u n k e n e settes frem Igjen til 5 m e te r sone kl renoveringsdagen. Bruker er ansvarlig for a t d u n ker sikres slik at de ikke velter. P lastretursekker m å sikres m o t å blåse vekk. Brukere: V o lu m : 2 stk lite r v å to rg a n is k avfall. 2 stk lite r rest avfall. 1 stk lite r rest avfall. 2 stk lite r p a p ir avfall. HIIVI H augaland Interkom m unale Miljøverk iks

5 P R IV A T A V F A L L Dato: 19. mai 2015 Hentested: him.as D u n k e n e r H IM sin e ie n d o m og disponeres kun av k u n d er som er o p p fø rt som bruker. Brukere er ansvarlig fo r o rd en på le verin g sp u n k t og renhold av dunker. B ruker p lik ter til å sortere nøye slik a t volu m på d u n k e n e utn yttes og m iljø e t skånes. M a n g le n d e sortering og m isbruk fra u tenforstående er ikke tillatt. Sirkel m a rkerer le verin g sp u n kt kl på renoveringsdag. Bruker skal sette d u n ke r tilb a k e til oppstillingsplass e tte r renovering. D u n k skal ikke væ re o verfyllt. Lokket skal væ re igjen. D e tte h in d rer vann k o m m e r Inn o g at v in d e n ikke blåser o p p lokket. D unker fast plassert in n en 5 m e te r sone og som blir m isbrukt, kan trekkes u t av syne for forbipasserende. Da m å d u n kene settes frem igjen til 5 m e te r sone kl renoveringsdagen. Bruker er ansvarlig for a t d u n k e r sikres slik at d e Ikke velter. P lastretursekker må sikres m o t å blåse vekk. Brukere: V o lu m : 1 stk lite r v å to rg a n is k avfall. 1 stk lite r rest avfall. 1 stk lite r p a p ir avfall. J V. H?IVI Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS

6 F O R S Ø P L IN G og m isbruk fra utenforstående A K S E P T E R E S IK K E M anglende kildesortering, misbruk' og avfall på utsiden av oppsam lingsenhetene blir anm eld t f H IM Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS

7 P R IV A T A V F A L L Dato: 19. mai 2015 Hentested: him.as D u nken er H IM sin eie n d o m og disponeres kun av kunder som er o p p fø rt som bruker. Brukere er ansvarlig for ord en på le verin g sp u n k t og renhold av dunker. Bruker p lik ter til å sortere nøye slik a t v o lu m på d u n k e n e u tnyttes og m iljø e t skånes. M a n g le n d e sorterin g og m isbruk fra uten fo rståen de er ikke tillatt. Sirkel m arkerer le verin g sp u n kt kl på renoveringsdag. Bruker skal sette d u n k e r tilb a k e til oppstillingsplass e tte r renovering. D u n k skal ikke væ re overfyllt. Lokket skal væ re Igjen. D e tte h in d rer vann k o m m e r Inn og a t vinden ikke blåser o p p lokket. D u nker fast plassert In n en 5 m e te r sone og som blir m isbrukt, kan trekkes u t av syne fo r forbipasserende. Da må d u n k e n e settes frem igjen til 5 m e te r sone kl renoveringsdagen. Bruker er ansvarlig for a t d u n k e r sikres slik at de ikke velter. P lastretursekker m å sikres m o t å blåse vekk. B rukere: V o lu m : 1 stk. 140 lite r v å to rg a n is k a vfall. 1 stk lite r rest avfall. 1 stk lite r p a p ir avfall. it'f Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS

8 HIM Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS - BETJENTE M O T T A K S A N L E G G H Y T T E R E N O V A S JO N Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS Å rabrot M iljøpark Mandag, tirsdag, torsdag og fredag 08:00-15:00 Onsdag 08:00-19:00 Lørdag 09:00-14:00 Toraneset M iljøpark Mandag, tirsdag, onsdag og fredag 08:00-15:00 Torsdag 08:00-19:00 Lørdag 09:00-14:00 Etne b etjente M iljøstasjon (Tongane) Mandag og onsdag 15:00-19:00 Lørdag se lokal media og Ordinært husholdningsavfall (som foran) fra hytteabonnenter leveres til anvist samleplass i nærheten. Noen har også egne beholdere. Avfallsbeholdere til hytteavfall er tydelig merket og må derfor ikke benyttes av andre enn brukerne. Hytteabonnenter kan selvsagt benytte seg av alle HIM sine anlegg og tilleggstjenester. * p - M obil innsamling av grovavfall Se kunngjøring i lokal media og på for info om leveringssteder og tidspunkt/dato. Disse avfallstypene skal leveres til e t av H IM sine betjen te m ottaksanlegg: Grovavfall (eks. større pappesker, sofaer, ryddeavfall, bygge- og riveavfall, hageavfall osv.) Farlig avfall Elektrisk- og Elektronisk avfall (EE- avfall). EE-avfall kan også leveres gratis til fo rh an d ler som selger tilsvarende pro du kt som du skal kaste. S O R T E R IN G S G U ID E Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS utfører alle renovasjonstjenester for eierkommunene: For mer informasjon kontakt: HIM Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS telefon: e-post: m - i BOKN ETNE HAUG ESUND TYSVÆ R VINDAFJO RD

9 H E N T E O R D N I N G Tømming skjer alltid på samme ukedag. Finn dii T I L L E G G S T J E N E S T E R MATAVFALL Eks: matrester, potteplanter, kaffegrut og hageavfall. Pakkes i komposterbare poser og legges i "brun" beholder. NB! Bruk ikke plastposer! Komposterbare poser deles ut årlig. Om du går tom for poser før du får nye, kan disse kjøpes ved ett av Hl M si ne betjente mottaksanlegg og Servicesenteret i din kommune. H v e r 2. u k e Blir til: Flott og næringsrik kompost til hagen. Denne kan kjøpes billig ved FIIM sine betjente mottaksanlegg. RESTAVFALL Eks: Bleier, bind, vattpinner, tilgriset emballasje, plastleker, engangs-barberhøvler og annet avfall som ikke kan gjenvinnes. Legges i "grå" beholder. NB! Den beste måten å få bedre plass i restavfallsbeholderen på er ved å sortere ut plastemballasje. Dette kan utgjøre så mye som halve restavfallsvolumet! H v e r 2. u k e Blir til: Energi i form av lys og varme. Mat- og restavfall blir samlet inn på samme renovasjonsbil. Denne har to separate avfallskamre; ett for mat og ett for rest. Større beholder til papir eller restavfall Abonnenter som har mye papir- eller restavfall kan bestille større beholder mot et ekstra gebyr. "EKSTRASEKK" Abonnenter som (i perioder) har mye restavfall kan kjøpe "EKSTRASEKK" dertømmeavgiften er inkludert i prisen. Ekstrasekken kan kjøpes ved ett av HIM sine betjente mottaksanlegg og Servicesenteret i din kommune. Denne settes fram på tømmedag for restavfall. Sentrale krav i renovasjonsforskriften Abonnenten skal benytte de oppsamlingsenhetene og den renovasjonsordningen som HIM bestemmer. Abonnenten plikter å plassere beholderen lett tilgjengelig ved veg på tømmedag (ikke trapp, port/gjerde, snø osv.). Beholderne kan også stå permanent innen en avstand på 5 m fra der renovasjonsbilen stopper. Abonnenten(e) er ansvarlig(e) for å bringe egne eller felles beholdere tilbake til oppstillings-plass etter tømming. Redusert abonnem ent Enslige som har lite avfall kan bestille liten beholder til rest- og matavfall. Det gis redusert gebyr. Dette kan ikke bestilles av abonnenter som er tilsluttet samleplass. Ekstra avstand Abonnenter som ikke ønsker å trille fram beholdere eller ha dem stående permanent ved vegkanten (innenfor 5 meter) kan kjøpe avstand inntil totalt 30 meter mot et ekstra gebyr. Abonnenten plikter å sortere sitt avfall som beskrevet i denne brosjyren. Abonnenten(e) er ansvarlig(e) for egne og felles beholdere herunder bl.a. for plassering, renhold og snørydding/strøing. Beholderen(ene) skal fylles slik at lokket alltid kan lukkes tett til, og avfallet lett kan tømmes ut ved henting. Dersom abonnenten ikke følger krav gitt i renovasjonsforskriften kan HIM nekte å hente avfallet. I de fleste tilfeller vil abonnenten få forutgående melding om dette.

10 tømmedag eller bestill SMS-varsling av tømmedag på B R I N G E O R D N I N G r.hh[i.as 4 PAPIRAVFALL (PAPIR, PAPP OG DRIKKEKARTONG) Eks: ukeblader, aviser, reklame, pizzaesker, (drikke)kartong og mindre pappesker. Legges i "blå" beholder. Drikkekartong skylles og brettes til "kartongkubber". Om du har minst 6 kartonger oppi den 7., og skriver navn og telefonnummer på kubben, er du med i trekningen av store pengepremier! H ver 4. uke Blir til: Nytt papir, ny kartong og ny papp. PLASTEMBALLASJE Eks: sjampoflasker, bæreposer, isbokser, ostepakker, rømmebeger osv. Skylles i kaldt vann og tørkes før den legges i plastsorteringssekken. Husk å knyte sekken godt igjen. Dersom du bruker bærepose for midlertidig oppbevaring, ikke knyt igjen denne. HIM deler ut plastsorteringssekker årlig. Sekker for plastemballasje kan også kjøpes ved ett av HIM sine betjente mottaksanlegg og Servicesenteret i din kommune. H ver 4. uke Blir til: Nye plastposer, hagemøbler, kulepenner, avfallsbeholdere osv. GLASS-/METALLEMB. EE- AVFALL FARLIG AVFALL Eks: Syitetøyglass, flasker uten p an t hermetikkbokser osv. Skylles i kaldt vann og leveres til et returpunkt i ditt nærområdl. Oversikt finnes på w w w.h im.as Metall som ikke er emballasje skal leveres til ett av HIM sine betjente mottaksanlegg. Glass som ikke er emballasje, f.eks. ildfast glass, speil-glass, sten tøy osv., skal kastes i restavfallet. Blir til: Nytt glass og nytt metalf isolasjonsmateriale, glassbetong osv. Eks: alt som går på strøm; mikrobølgeovner, støvsugere, TV/radio/DVD/video, mobiltelefoner, i-pods, elektriske leker, blinkende barnesko, gratulasjonskort med lyd, lommelykter, batterier osv. Leveres til forhandler av tilsvarende produkt eller til ett av HIM sine betjente mottaksanlegg. NB! Mange elektriske produkter inneholder ulike miljøgifter og skal derfor leveres til gjenvinning! Behandling: Farlige komponenter demonteres og sendes til destruksjon. Plast metall osv. ma teria Igjen vinnes. Eks: Maling, lakk, lim, bilbatterier, spraybokser, plantevernmidler, olje, bensin, tynner, hobbykjemikalier og ellers alle produkter som er merket med faresymboler Isolerglassvinduer, asbestholdig materiale og impregnert tre\øije er også farlig avfall. Farlig avfall skal leveres til ett av HIM sine betjente mottaksanlegg. Blir til: Energigjenvinnes i godkjente spesialovner eller deponeres på godkjente mottak for farlig avfall. Papiravfall og plastemballasje blir samlet inn på samme renovasjonsbil. Denne har to separate avfallskamre; ett for papir og ett for plast.

11 Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS Farleg avfall ag Elektrisk- ag elektranisk avfall kan prlvatpersonarfrå HIN- kammunane levara gratis til HINsine betente mattak, til mobil innsamlingsordning for grovavfall og til Niljøbil (sjå for stoppestader, dato og klokkeslett). EE- ovfall kan også leverast gratis til alle butikkar som sel tilsvarande produkt som det du skal kaste. Årabrot Miljøpark- Haugesund Nåndag, tysdag, torsdag, og fredog: kl. 08:00-5:00 Onsdag: kl. 08:00-19:00 Laurdag: kl. 09:00-14:00 Toraneset Miljøpark- Skjold Nåndag- onsdag, og fredag: kl. 00:00-15:00 Torsdag: kl. 08:00-19:00 Laurdag: kl. 09:00-14:00 rj' Etne Betente Miljøstasjon- Tongane k Nåndag og onsdag: kl. 15:00-19:00 f. Laurdog: sjå 1 Nobll Innsamlingsordning for grovavfall: Sjå for stoppestader, dato og klokkeslett. l ELP OSS Å RE LANDET VART HINORE GiFTIG Miljøgifter finst i meir enn du trur. Hugs å sortere riktig. W '. V'# H i M ^ Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS W s o r t e r e. n o '

12

13 Miljøgifter er kjemikaliar som ikkje vert brotne ned så lett, kan hope seg opp i levande organismar og er skadelege for menneske, dyr og natur. Bly, kvikksølv og kadmium er eksempel på slike miljøgifter. Farleg avfall, elektrisk og elektronisk avfall (ee-avfall) inneheld miljøgifter. Det kan vere lyspærer, batteri, elektriske leiker, mobiltelefonar og spraybokser. Det angår oss alle at dette avfallet vert sortert riktig og at det blir tatt hand om på ein forsvarleg måte. I følge Statistisk Sentralbyrå blei 1,2 millionar tonn farleg avfall behandla ved godkjende anlegg i 2012, medan omlag tonn farleg avfall vart handtert på ukjend måte. Det vil seie at farleg avfall kan ha blitt blanda med vanleg avfall, sloppe ut i avlaupsnett eller dumpa i naturen. Årleg havnar meir enn 45 millionar lyspærer på avvegar medan berre 1 prosent av 2,5 millionar seide mobiltelefonar vart levert til gjenvinning... l i m m Miljøgifter finst i meir enn du trur. Hugs å sortere riktig.

14

15

16

17 p l ^ VANLEGE BATTERI OPPLADBARE BATTERI KHAPPCELLEBATTERI BILBATTERI Alle typar batteri skal leverast til gjenvinning. NOKRE BATTERI INNEHELD SVÆRT GIFTIGE STOFF BLY 'KADMIUM'' KVIKKSØLV Ved å levere inn botteria på rett måte sikrar du at miljpgiftene går inn i eit lukka kretsløp der dei korkje kjem til skade på menneske eller natur. av innsamla batteri blir gjenvunne. Alle batteri kan leverast gratis i butikkar som sel tilsvarande produkt, eller på gjenvinningsstasjonen. F ih N D I N N Æ R A S T E G J E N V IN N I N G S - S T A S J O H P Å B A K S ID A A V B R O S J Y R A. jåkrz M 1

18 . ' i

19

20

21 H I M H a u g a la n d In te rk o m m u n a le M iljø v e rk IKS Haraldseldvågen 2 88,5574 Skjold R A P 1 O R A D T 1 NORGE r posten l R E J ^ ID ] S ^ '3 V i\^/ 67^P

------------------------------------------------------ klipp ut

------------------------------------------------------ klipp ut Avsender: HIM IKS, Haraldseidvågen, 5574 Skjold, telefon: 52 76 50 50 www.him.as B MILJØMERKET 241 600 Trykksak HIM jobber for avfallsreduksjon og ombruk på Haugalandet I tillegg til å stimulere til økt

Detaljer

Nytt system. for husholdningsrenovasjon i Råde

Nytt system. for husholdningsrenovasjon i Råde Nytt system for husholdningsrenovasjon i Råde Nytt innsamlingssystem I denne brosjyren finner du alt du trenger å vite om det nye innsamlingssystemet. Dette skal fortsatt kildesorteres: Papp, papir og

Detaljer

Oppstilling for å vise endringene i ny renovasjonsforskrift sammenlignet med tidligere utgave.

Oppstilling for å vise endringene i ny renovasjonsforskrift sammenlignet med tidligere utgave. Forskrift av 1. januar 2005 Endringer Forskrift av 1. juli 2014 Ny paragraf 1. 1. Formål. Forskriften har som formål å sikre miljømessig, økonomisk og helsemessig forsvarlig innsamling, transport, gjenvinning

Detaljer

TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere. FolloRen

TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere. FolloRen TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere FolloRen 2 OPPTATT AV Å GJØRE DET RETTE, MEN FOR OPPTATT TIL Å SORTERE ALT? FOLLO REN SIN NYE LØSNING SORTERER RESTAVFALLET

Detaljer

Gausdal Lillehammer Øyer

Gausdal Lillehammer Øyer Gausdal Lillehammer Øyer FORSKRIFT for kommunal renovasjon i Gausdal, Lillehammer og Øyer kommuner. Forskriften gjelder fra 1. juli 2014 og avløser forskrift datert 1. januar 2005. Tlf: 61 27 05 60 E-post:

Detaljer

HIM-nytt. Økt sortering, mindre avfall og redusert renovasjonsgebyr! INFORMASJON

HIM-nytt. Økt sortering, mindre avfall og redusert renovasjonsgebyr! INFORMASJON HIM-nytt Nyheter og informasjon fra Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS nr 1.2014 INFORMASJON 2013 Økt sortering, mindre avfall og redusert renovasjonsgebyr! Avfallspolitikken i Europa, Norge og HIM

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

MILJØGIFTER FINNES I MER ENN DU TROR HVOR SKAL DET KASTES?

MILJØGIFTER FINNES I MER ENN DU TROR HVOR SKAL DET KASTES? ! MILJØGIFTER FINNES I MER ENN DU TROR HVOR SKAL DET KASTES? MENY - ingen roll over MENY - roll over LYSPÆRER SPRAYBOKSER KABLER OG LEDNINGER MALING OG LØSEMIDLER BATTERIER SMÅ EL-APPARATER ELEKTRISKE

Detaljer

vi gir deg mer tid FolloRen mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan!

vi gir deg mer tid FolloRen mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan! vi gir deg mer tid mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan! FolloRen 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 3 Opptatt av å gjøre det rette, men for opptatt til å sortere alt? Follo ren sin nye

Detaljer

Hentekalender 2016. I dette heftet finner du informasjon om renovasjonstjenester og hentedager for husholdningsavfall i Bærum

Hentekalender 2016. I dette heftet finner du informasjon om renovasjonstjenester og hentedager for husholdningsavfall i Bærum Hentekalender 2016 I dette heftet finner du informasjon om renovasjonstjenester og hentedager for husholdningsavfall i Bærum Offentlig informasjon Du sorterer, vi gjenvinner! Ved å kildesortere kan hver

Detaljer

Kildesorteringskalender

Kildesorteringskalender Renovasjonsselskapet 2014 Kildesorteringskalender HUSK! Ønsker du neste års kalender, må du bestille den. Les mer på baksiden. Informasjon om hentedager får du også i RfD-appen «Hentedager» eller som SMS-varsling.

Detaljer

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter Foto bleie: LOOP Forbruk og avfall Kildesortering: Det er lurt å sortere! Hvis vi er flinke til å sortere avfallet vårt kan det brukes på nytt. På den måten slipper vi å lage nye materialer hver gang.

Detaljer

Nå får du tømmekalender for 2014. Kalenderen inneholder også litt praktisk informasjon.

Nå får du tømmekalender for 2014. Kalenderen inneholder også litt praktisk informasjon. U1 U2 U3 U4 U5 U14 U15 U16 U17 U18 U19 U20 U21 U22 U23 U24 U25 U26 U27 HIM-nytt Nyheter og informasjon fra Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS nr 2.2013 INFORMASJON Nå får du tømmekalender for 2014

Detaljer

Informasjon om innsamling av avfall 2012/2013. Tømmekalender høst 2012 og vår 2013 Aure kommune

Informasjon om innsamling av avfall 2012/2013. Tømmekalender høst 2012 og vår 2013 Aure kommune Tømmekalender høst 2012 og vår 2013 Aure kommune 1 Innhold Tømmekalender høst 2012 og vår 2013 Aure kommune... 1 Hentedager for rest- og papiravfall og plastemballasje... 3 Avfallsmottak på Tustna (Bjørndalen)

Detaljer

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g Ge i r Berge 47 En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk 1. In n le d n in g Det a r b e id e t som s k a l r e f e r e r e s h e r hadde som m ål å k o n s tru e re

Detaljer

Nytt system for husholdningsrenovasjon i Rygge

Nytt system for husholdningsrenovasjon i Rygge Nytt system for husholdningsrenovasjon i Rygge Nytt innsamlingssystem I denne brosjyren finner du alt du trenger å vite om det nye innsamlingssystemet. Dette skal fortsatt kildesorteres: Papp/papir og

Detaljer

Nytt system for husholdningsrenovasjon i Vestby

Nytt system for husholdningsrenovasjon i Vestby Nytt system for husholdningsrenovasjon i Vestby Nytt innsamlingssystem I denne brosjyren finner du alt du trenger å vite om det nye innsamlingssystemet. Dette skal fortsatt kildesorteres: Papp/papir og

Detaljer

Kildesorteringsguide Tømmedager papir Nye avvikslapper. Offentlig informasjon

Kildesorteringsguide Tømmedager papir Nye avvikslapper. Offentlig informasjon Kildesorteringsguide Tømmedager papir Nye avvikslapper Offentlig informasjon Beholdertømming hos privatpersoner: Restavfallsbeholder: Matavfall Plastemballasje (all plast det har vært mat/drikke/husholdningsartikler

Detaljer

En informasjonsbrosjyre om kildesortering. Informasjonen gjelder kun privathusholdninger

En informasjonsbrosjyre om kildesortering. Informasjonen gjelder kun privathusholdninger En informasjonsbrosjyre om kildesortering Informasjonen gjelder kun privathusholdninger Hva og hvordan skal du kildesortere? Avfall som kildesorteres kan brukes på nytt. Når vi gjenvinner avfallet forurenser

Detaljer

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS MILJØREGNSKAP RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert

Detaljer

HIM-nytt. Folk flest blir stadig flinkere til å kildesortere! INFORMASJON. Nyheter og informasjon fra Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS nr 1.

HIM-nytt. Folk flest blir stadig flinkere til å kildesortere! INFORMASJON. Nyheter og informasjon fra Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS nr 1. HIM-nytt Nyheter og informasjon fra Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS nr 1.2013 INFORMASJON Folk flest blir stadig flinkere til å kildesortere! De siste tre årene har sorteringsgraden økt fra 45 til

Detaljer

Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse. Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse

Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse. Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse Tabell 1 Hvilken type bolig bor dere i? ant % Rekkehus -------------------------------- 27 5 Enebolig (også i kjede) -------------- 393 79 Leilighet i blokk ------------------------ 36 7 Flermannsbolig

Detaljer

RENOVASJONSFORSKRIFT FOR. Aurskog-Høland Kommune

RENOVASJONSFORSKRIFT FOR. Aurskog-Høland Kommune RENOVASJONSFORSKRIFT FOR Aurskog-Høland Kommune Innholdsfortegnelse: 1 Formål 2 Virkeområde 3 Delegasjon 4 Definisjoner 5 Kommunal innsamling 6 Kommunens plikter 7 Abonnentens plikter 8 Atkomst til oppsamlingsenhet

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

2016 JANUAR- SEPTEMBER

2016 JANUAR- SEPTEMBER hentekalender Informasjon ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP HENTEKALENDER FOR AVFALL Mørk blå: PMS 301 EC CMYK 100-58 - 0-5 Lys blå: PMS 292 EC CMYK 50-14 - 0-0 2016 JANUAR- SEPTEMBER Endrede

Detaljer

Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene. www.time.kommune.no

Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene. www.time.kommune.no Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene Henteordning plast 2005: Ingen kommuner i regionen hadde egen henteordning for plast. 2008: Time, Klepp, Gjesdal, Rennesøy og Hå kommune

Detaljer

plastavfall papiravfall restavfall

plastavfall papiravfall restavfall KJØKKENAVFALL plastavfall I hovedsak gjelder dette kjøkkenavfall som f.eks.: middagsrester, kjøtt, fisk, potetskrell, eggeskall, rester av grønnsaker, frukt, teposer, mel og bakevarer, kaffefilter, samt

Detaljer

Velkommen som abonnent hos Innherred Renovasjon. Hovedkontoret vårt på Verdal

Velkommen som abonnent hos Innherred Renovasjon. Hovedkontoret vårt på Verdal Velkommen som abonnent hos Innherred Renovasjon Hovedkontoret vårt på Verdal Hvem er Innherred Renovasjon Interkommunalt selskap Eies av 9 kommuner Er kommunenes redskap for å oppfylle pålegget om renovasjonstjeneste

Detaljer

RENOVASJONSKALENDER 2016

RENOVASJONSKALENDER 2016 Tonnevis med frukt og grønt kastes, bare fordi den ser rar ut. Den er like sunn og god på innsiden. RENOVASJONSKALENDER 2016 VÅRE ÅPNINGSTIDER: MAN, TORS 07.30-19.00. TIRS, ONS, FRE 07.30-15.30 GJENBRUKSBUTIKKEN:

Detaljer

FELLES FORSKRIFT FOR KILDESORTERING, OPPSAMLING, INNSAMLING, TRANSPORT OG GEBYR FOR FORBRUKSAVFALL

FELLES FORSKRIFT FOR KILDESORTERING, OPPSAMLING, INNSAMLING, TRANSPORT OG GEBYR FOR FORBRUKSAVFALL Side 1 av 7 FELLES FORSKRIFT FOR KILDESORTERING, OPPSAMLING, INNSAMLING, TRANSPORT OG for kommunene Bø, Hjartdal, Notodden og Sauherad Vedtatt av kommunestyret i Bø den 06.03.2000 i sak nr. 32/00. Vedtatt

Detaljer

Forskriften omfatter kildesortering, oppsamling og innsamling av husholdningsavfall.

Forskriften omfatter kildesortering, oppsamling og innsamling av husholdningsavfall. Forslag til ny renovasjonsforskrift for Skien kommune Kap. 1. Generelle bestemmelser 1. Formål Forskriften har som formål å sikre en hensiktsmessig, miljømessig og hygienisk forsvarlig oppbevaring, innsamling

Detaljer

VELKOMMEN! Ås skole 10. juni 2010

VELKOMMEN! Ås skole 10. juni 2010 VELKOMMEN! Ås skole 10. juni 2010 ØRAS Avfallshåndtering for kommunene: Nannestad, Eidsvoll, Hurdal, Ullensaker 63 321 innbyggere pr. 1.1.20101 (27 930 abonnenter) Anlegget Dal Skog Kundemottak Vekta Rundellen

Detaljer

Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen.

Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen. nå SORTERER VI og Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen. Visste du at......vi sparer to kilo råolje ved å gjenvinne en kilo

Detaljer

RENOVASJONSFORSKRIFT MED GEBYRREGULATIV FOR HURDAL KOMMUNE

RENOVASJONSFORSKRIFT MED GEBYRREGULATIV FOR HURDAL KOMMUNE RENOVASJONSFORSKRIFT MED GEBYRREGULATIV FOR HURDAL KOMMUNE Fastsatt av kommunestyre den 09.12.2011 med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven),

Detaljer

BIOAVFALL. Husk å legge posen forsiktig ned i beholderen slik at vi reduserer luktproblemer Bioavfall hentes hver uke!

BIOAVFALL. Husk å legge posen forsiktig ned i beholderen slik at vi reduserer luktproblemer Bioavfall hentes hver uke! BIOAVFALL Dette er bioavfall: kaffefilter matrester planterester, som for eksempel små mengder gress, løv og blomster servietter småbein teposer tørkepapir vått papir Dette er ikke bioavfall: aske (restavfall)

Detaljer

RfDs avfallshåndtering i 2012 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 96 145 tonn CO 2

RfDs avfallshåndtering i 2012 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 96 145 tonn CO 2 MIlJørEGnsKap RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert livsløpsanalyse (LCA). En livsløpsanalyse ser på utslippene

Detaljer

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KOMMUNENE KRISTIANSAND, SONGDALEN, SØGNE OG VENNESLA.

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KOMMUNENE KRISTIANSAND, SONGDALEN, SØGNE OG VENNESLA. FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KOMMUNENE KRISTIANSAND, SONGDALEN, SØGNE OG VENNESLA. Fastsatt av Kristiansand bystyre 22/06/10 Songdalen kommunestyre 24/06/10 Søgne kommunestyre 17/06/10 Vennesla kommunestyre

Detaljer

Nå er det din tur! Spørsmål om kildesortering i Oslo? Ring 02 180. This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.

Nå er det din tur! Spørsmål om kildesortering i Oslo? Ring 02 180. This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten. This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no Nå er det din tur! Foto: Torkil Stavdal, Karl Henrik Børseth, Frode Larsen, Scanpix, Renovasjonsetaten. Innføringen skjer gradvis,

Detaljer

HÅNDTERING AV HUSHOLDNINGSAVFALL (Renovasjonsforskrift)

HÅNDTERING AV HUSHOLDNINGSAVFALL (Renovasjonsforskrift) HÅNDTERING AV HUSHOLDNINGSAVFALL (Renovasjonsforskrift) Forskrift gjeldende for følgende kommuner Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord deltakerkommuner i Haugaland Interkommunale Miljøverk Februar 2009

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 231 Lnr.: 8731/15 Arkivsaksnr.: 15/1899-1

Saksframlegg. Ark.: 231 Lnr.: 8731/15 Arkivsaksnr.: 15/1899-1 Saksframlegg Ark.: 231 Lnr.: 8731/15 Arkivsaksnr.: 15/1899-1 Saksbehandler: Gunhild Sæther Kveine REGULERING AV RENOVASJONSGEBYR 2016 Vedlegg: Beregningsgrunnlag for renovasjon 2012-2016 Andre saksdokumenter

Detaljer

ROAF- posten. Gledelig Jul! Endrede kjøreruter i julen og ellers nyttig informasjon til deg. Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS

ROAF- posten. Gledelig Jul! Endrede kjøreruter i julen og ellers nyttig informasjon til deg. Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS ROAF- posten Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS Nr. 4 2014 Gledelig Jul! Endrede kjøreruter i julen og ellers nyttig informasjon til deg Henting av papp og papir i 2015 side 4 5 Henting

Detaljer

Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen.

Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen. nå SORTERER VI og Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen. Visste du at......vi sparer to kilo råolje ved å gjenvinne en kilo

Detaljer

Fredrikstad kommune virksomhet ik renovasjon. Forundersøkelse plastinnsamling. Mars 2010

Fredrikstad kommune virksomhet ik renovasjon. Forundersøkelse plastinnsamling. Mars 2010 Fredrikstad kommune virksomhet ik renovasjon Forundersøkelse plastinnsamling Mars 2010 Renovasjonsundersøkelse Metode og gjennomføring I denne rapporten presenterer Norfakta resultatene fra en undersøkelse

Detaljer

Kildesortering på hytter i Røyken, Hurum, Sande og Svelvik

Kildesortering på hytter i Røyken, Hurum, Sande og Svelvik Informasjon til hytteeiere 2012 Kildesortering på hytter i Røyken, Hurum, Sande og Svelvik Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Til hytteeiere i regionen Renovasjonsselskapet for Drammens regionen

Detaljer

Før var det i sort-hvitt. Nå, i farger. Kildesortering i Lardal fra 1. oktober. Her er informasjon til deg som har hytte der.

Før var det i sort-hvitt. Nå, i farger. Kildesortering i Lardal fra 1. oktober. Her er informasjon til deg som har hytte der. Informasjon Før var det i sort-hvitt. Nå, i farger. Kildesortering i Lardal fra 1. oktober. Her er informasjon til deg som har hytte der. Hyttene i Lardal Fra 1. oktober er Lardal kommune med i VESAR*.

Detaljer

Avfall er. Kundeblad Nr. 3 2013. Julefri flytter. tømmetid. Vi gir deg tipsene for å unngå overfylte dunker. Informasjon til husstandene i Trondheim

Avfall er. Kundeblad Nr. 3 2013. Julefri flytter. tømmetid. Vi gir deg tipsene for å unngå overfylte dunker. Informasjon til husstandene i Trondheim Avfall er Kundeblad Nr. 3 2013 Julefri flytter tømmetid Vi gir deg tipsene for å unngå overfylte dunker Informasjon til husstandene i Trondheim Glade jul, hellige jul I år faller romjulens helligdager

Detaljer

Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest

Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest Nyttig informasjon om renovasjonsordningen i kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes Topp innsats for miljøet! Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest!

Detaljer

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Gjerdrum sortere alt matavfall i grønn pose! spesial Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2013 / 14

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Gjerdrum sortere alt matavfall i grønn pose! spesial Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2013 / 14 ROAF- posten Gjerdrum spesial Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2013 / 14 ROAFs nye sorteringsanlegg Startskuddet går i januar! Hva er nytt hva fortsetter som før? Ordfører i Gjerdrum

Detaljer

ROAF- posten. Velkommen til ROAF! Fra 2015 blir Aurskog- Høland og Rømskog en del av Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) Aurskog- Høland & Rømskog

ROAF- posten. Velkommen til ROAF! Fra 2015 blir Aurskog- Høland og Rømskog en del av Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) Aurskog- Høland & Rømskog ROAF- posten Aurskog- Høland & Rømskog Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2014 / 15 Velkommen til ROAF! Matavfallet ditt blir til miljøvennlig drivstoff. Side 4 Hva er nytt hva fortsetter

Detaljer

La meg få ein sjanse til...

La meg få ein sjanse til... La meg få ein sjanse til... Frå 10. oktober Vi vil ha plastemballasjen din! Du gjer ein viktig miljøinnsats når du sorterer ut plasten du har brukt. La oss gjenvinne meir. Kvifor skal eg sortere ut plastemballasjen?...og

Detaljer

NOTAT oppsamlingsutstyr

NOTAT oppsamlingsutstyr NOTAT oppsamlingsutstyr Det vises til vedtak i Utvalg for samfunn og miljø der Follo Ren IKS bes framlegge et notat til kommunestyret 15.12.10 i forhold til praktisk gjennomførbarhet med tanke på - de

Detaljer

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Sørum sortere alt matavfall i grønn pose! Sørum

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Sørum sortere alt matavfall i grønn pose! Sørum ROAF- posten spesial Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2013 / 14 Sørum ROAFs nye sorteringsanlegg Startskuddet går i januar! Hva er nytt hva fortsetter som før? Fra 2014 skal vi i Sørum

Detaljer

RENOVASJONSFORSKRIFT FOR KOMMUNENE

RENOVASJONSFORSKRIFT FOR KOMMUNENE RENOVASJONSFORSKRIFT FOR KOMMUNENE ÅMOT - ELVERUM - TRYSIL Kap. 1 - Generelle bestemmelser 1. Definisjoner. Med avfall forstås kasserte løsøregjenstander eller stoffer. Som avfall regnes også overflødige

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 07/2545-3 1747/08 M52 29.02.2008 FORSLAG TIL RENOVASJONSFORSKRIFT FOR INNSAMLING M.V. AV HUSHOLDNINGSAVFALL FOR RINGERIKE

Detaljer

Vår ref.: PJE/bhl Deres ref.: Dato: 06.11.2007

Vår ref.: PJE/bhl Deres ref.: Dato: 06.11.2007 RÅDMENN I MEDLEMSKOMMUNENE NY DIFFERENSIERINGSORDNING Vår ref.: PJE/bhl Deres ref.: Dato: 06.11.2007 Med bakgrunn i en målsetting om å nå 80% gjenvinning av avfallet har Innherred Renovasjon IKS utarbeidet

Detaljer

Gjør kildesortering til en fest

Gjør kildesortering til en fest Gjør kildesorring til en fest Gjenvinning Gjenvinning er som en sirkel. Det går rundt og rundt. Stopper aldri opp. Tar aldri pause. En sirkel du blir en del av. Du trenger ikke gjøre mye, men hvis alle

Detaljer

Kildesortering avfall - Aktuelle nye fraksjoner

Kildesortering avfall - Aktuelle nye fraksjoner Kildesortering avfall - Aktuelle nye fraksjoner Plastemballasje Det har kommet flere ytringer fra publikum med ønske om utsortering av plastemballasje i husholdningene. I følge Statistisk sentralbyrå (SSB)

Detaljer

11. april 2003 nr 23 om endringer i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger (forurensningsloven). 1 Forskriftens formål

11. april 2003 nr 23 om endringer i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger (forurensningsloven). 1 Forskriftens formål 11. april 2003 nr 23 om endringer i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger (forurensningsloven). 1 Forskriftens formål Forskriften har som formål å sikre miljømessig og økonomisk forsvarlig

Detaljer

Hytterenovasjon. Innherred Renovasjon, 20.01.16

Hytterenovasjon. Innherred Renovasjon, 20.01.16 Hytterenovasjon Innherred Renovasjon, 20.01.16 Hvem er Innherred Renovasjon? Interkommunalt selskap eid av 9 kommuner i Nord- og Sør-Trøndelag Ansvar for husholdningsavfall fra 35 000 husstander og 10000

Detaljer

RENOVASJON AVFALLSHÅNDTERING I SARPSBORG. Kildesortering. Hvor leverer du hva?

RENOVASJON AVFALLSHÅNDTERING I SARPSBORG. Kildesortering. Hvor leverer du hva? RENOVASJON AVFALLSHÅNDTERING I SARPSBORG Kildesortering Hvor leverer du hva? Renovasjonsordningen i Sarpsborg kommune Sarpsborg kommune har som hovedmål å arbeide for å redusere avfallsmengden. Avfall

Detaljer

INFORMASJON OM ROAF FROKOSTMØTE. 14. mai 2013 Øivind Brevik og Terje Skovly

INFORMASJON OM ROAF FROKOSTMØTE. 14. mai 2013 Øivind Brevik og Terje Skovly INFORMASJON OM ROAF FROKOSTMØTE 14. mai 2013 Øivind Brevik og Terje Skovly Kort om ROAF IKS for 8 kommuner,167.240 innbyggere (1. januar 2013, SSB) (3.000 økn pr år) (Enebakk, Fet (10.810), Gjerdrum, Lørenskog,

Detaljer

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Enebakk sortere alt matavfall i grønn pose! Enebakk

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Enebakk sortere alt matavfall i grønn pose! Enebakk ROAF- posten Enebakk spesial Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2013 / 14 Fra 2014 skal vi i Enebakk sortere alt matavfall i grønn pose! ROAFs nye sorteringsanlegg Startskuddet går i

Detaljer

FORSKRIFT OM OPPSAMLING OG INNSAMLING AV HUSHOLDNINGSAVFALL, TØMMING AV SLAMAVSKILLERE OG TETTE TANKER SAMT GEBYR FOR DISSE TJENESTENE

FORSKRIFT OM OPPSAMLING OG INNSAMLING AV HUSHOLDNINGSAVFALL, TØMMING AV SLAMAVSKILLERE OG TETTE TANKER SAMT GEBYR FOR DISSE TJENESTENE Aure kommune FORSKRIFT OM OPPSAMLING OG INNSAMLING AV HUSHOLDNINGSAVFALL, TØMMING AV SLAMAVSKILLERE OG TETTE TANKER SAMT GEBYR FOR DISSE TJENESTENE Vedtatt i Aure kommunestyre den 18.10.2006, KST 61/06

Detaljer

Hentekalender 2014 VIKTIG INFORMASJON

Hentekalender 2014 VIKTIG INFORMASJON INFORMASJON Hentekalender 2014 VIKTIG INFORMASJON Fra og med uke 1 slår vi sammen områdene A og B. Innbyggere i Molde, Nesset, Søre Fræna og Aukra (fastland) vil merke dette ved at tømming av plast og

Detaljer

RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTENE

RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTENE Laget med bakgrunn i renovasjonsforskriftene til kommunene Måsøy, Nordkapp, Porsanger Karasjok, Lebesby og Gamvik RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTENE Vedtatt av styret den 15.11.2000, sak 32/00.

Detaljer

Nå er det tid for å rydde

Nå er det tid for å rydde INFORMASJON TIL VÅRE ABONNENTER Nr. 1/2012 Årgang 16 Nå er det tid for å rydde Midtre Namdal Avfallsselskap og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag klar til innsats Våraksjonen like om hjørnet Også i år vil MNA

Detaljer

husk å måke og strø Spar renovatørene for glattisen!

husk å måke og strø Spar renovatørene for glattisen! Kundeblad Nr. 3 2012 Konkurranse Vinn et juletre! SIDE 7 husk å måke og strø Spar renovatørene for glattisen! Informasjon til husstandene i Trondheim Ubudne gjester? Vinteren har atter tatt grep om byen

Detaljer

Resultater & Vurderinger

Resultater & Vurderinger Resultater & Vurderinger Utarbeidet av Hjellnes Consult as 27. mai 2015 Type testbeholdere Plukkanalyse UiO Mai 2015 3 typer innendørs: Røros, Waste Honey, Bermuda Quatro 2 typer utendørs: Artcher, Stumpf

Detaljer

Retningslinjer for avfall

Retningslinjer for avfall Retningslinjer for avfall NR 1 Retningslinjer for håndtering av husholdningsavfall Disse retningslinjer er utarbeidet med hjemmel i avfallsforskriften 2 vedtatt i Arendal kommune den xxxx, Froland kommune

Detaljer

Kildesorteringen i Oslo stopper ikke. Nå skal matavfallet ditt i grønn pose og plastemballasje i blå.

Kildesorteringen i Oslo stopper ikke. Nå skal matavfallet ditt i grønn pose og plastemballasje i blå. Kildesorteringen i Oslo stopper ikke Nå skal matavfallet ditt i grønn pose og plastemballasje i blå. Matavfallet blir til biogjødsel og drivstoff til busser og biler. Plastemballasjen gir nye plastprodukter

Detaljer

Renovasjonsetaten, pb 4533 Nydalen, 0404 Oslo. Kundeservice: 23 48 36 50. Du kan følge utviklingen i prosjektet på www.renovasjonsetaten.

Renovasjonsetaten, pb 4533 Nydalen, 0404 Oslo. Kundeservice: 23 48 36 50. Du kan følge utviklingen i prosjektet på www.renovasjonsetaten. Foto: Torkil Stavdal, Karl Henrik Børseth, Frode Larsen, Scanpix, Renovasjonsetaten. This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no Innføringen skjer gradvis, og alle husholdninger

Detaljer

Kildesorteringskalender

Kildesorteringskalender 2013 Kildesorteringskalender Sorteringsguide finner du bakerst i kalenderen. Se baksiden av kalenderen, der står det viktig informasjon! Kalender 1 Foto: Thierry Guillaume / Plainpicture / NTB scanpix

Detaljer

AVTALE OM LEVERING AV SORTERT AVFALL ETTER AVHOLDT LOPPEMARKED

AVTALE OM LEVERING AV SORTERT AVFALL ETTER AVHOLDT LOPPEMARKED AVTALE OM LEVERING AV SORTERT AVFALL ETTER AVHOLDT LOPPEMARKED Avtalen gjelder levering av sortert avfall fra: Dato for loppemarked: Avfallet vil bli levert til følgende gjenvinningsstasjon: Arrangør:

Detaljer

ROAF- posten. Gledelig Jul! Endrede kjøreruter i julen og ellers nyttig informasjon til deg som abonnent

ROAF- posten. Gledelig Jul! Endrede kjøreruter i julen og ellers nyttig informasjon til deg som abonnent ROAF posten Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS Nr 4 2013 Gledelig Jul! Endrede kjøreruter i julen og ellers nyttig informasjon til deg som abonnent Fra 2014 skal vi sortere alt matavfall

Detaljer

Nå er det din tur! This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no

Nå er det din tur! This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no Nå er det din tur! Foto: Torkil Stavdal, Karl Henrik Børseth, Frode Larsen, Scanpix, Renovasjonsetaten. Innføringen skjer gradvis,

Detaljer

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I ÅS KOMMUNE

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I ÅS KOMMUNE FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I ÅS KOMMUNE Fastsatt av styre 21. november 2012 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 30, 33, 34, 37, 79,

Detaljer

Forskrift om håndtering av husholdningsavfall mv.

Forskrift om håndtering av husholdningsavfall mv. Forskrift om håndtering av husholdningsavfall mv. Forskrift gitt med hjemmel i Lov om vern mot forurensing og om avfall (forurensingsloven) 30 33, 34, 37, 79, 85, jf 83. Kapittel 1: Innledende bestemmelser

Detaljer

KJELDESORTERINGSkalender HAREID. Saman tek vi vare på ressursane. Tema: Miljøfarleg avfall

KJELDESORTERINGSkalender HAREID. Saman tek vi vare på ressursane. Tema: Miljøfarleg avfall Tema: Miljøfarleg avfall KJELDESORTERINGSkalender 204 HAREID Saman tek vi vare på ressursane SORTERINGSGUIDE Plastemballasje Plastemballasje er mellom anna plastflasker og -kanner, plastesker, -boksar

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 02.11.2010 053/10 Kommunestyret 09.11.2010 046/10

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 02.11.2010 053/10 Kommunestyret 09.11.2010 046/10 Side 1 av 7 Lardal kommune Saksbehandler: Britt H. Lie Telefon: 33 15 52 05 Lardal kommunale eiendom JournalpostID: 10/5470 Avfallsordning - Lardal kommune Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 02.11.2010

Detaljer

Klepp kommune LOKAL UTVIKLING

Klepp kommune LOKAL UTVIKLING Klepp kommune LOKAL UTVIKLING Postboks 25 4358 Kleppe Tlf Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 04/1524-25 14968/07 M52 LU/LU/KO KLEPP KOMMUNE RENOVASJONSFORSKRIFT Fastsatt av Klepp kommunestyre

Detaljer

REPRESENTANTSKAPSPROTOKOLL SØNDRE HELGELAND MILJØVERK

REPRESENTANTSKAPSPROTOKOLL SØNDRE HELGELAND MILJØVERK REPRESENTANTSKAPSPROTOKOLL SØNDRE HELGELAND MILJØVERK SAKSNR. : 25/14 MØTEDATO : 13.-14.11.2014 SAKSBEH. : Toril H Forsmo MØTESTED : Clarion Grand Hotel, Østersund ARKIV : Perm DELTAKERE : Jann-Arne Løvdahl,

Detaljer

KJELDESORTERINGSkalender SANDE. Saman tek vi vare på ressursane. Tema: Miljøfarleg avfall

KJELDESORTERINGSkalender SANDE. Saman tek vi vare på ressursane. Tema: Miljøfarleg avfall Tema: Miljøfarleg avfall KJELDESORTERINGSkalender 2014 SANDE Saman tek vi vare på ressursane SORTERINGSGUIDE Plastemballasje Plastemballasje er mellom anna plastflasker og -kanner, plastesker, -boksar

Detaljer

Fiasposten. Sorterer plastavfall med glede Side 4 og 5. Informasjon for husholdninger nr. 2/14. Følg avfallets kretsløp. Alt avfall kan leveres

Fiasposten. Sorterer plastavfall med glede Side 4 og 5. Informasjon for husholdninger nr. 2/14. Følg avfallets kretsløp. Alt avfall kan leveres Fiasposten Informasjon for husholdninger nr. 2/14 Følg avfallets kretsløp Side 2 Alt avfall kan leveres Side 3 Fornyer bilparken Side 7 Sorterer plastavfall med glede Side 4 og 5 Hva skjer med avfallet?

Detaljer

Bleier er restavfall!

Bleier er restavfall! DU FINNER OSS PÅ avfallskalender0 Hurdal kommune Plan- og driftsetaten Tlf postmottak@hurdal.kommune.no www.hurdal.kommune.no Ekspedisjtid 0.00 -.00 Hurdalkommune I n f o r m a s j o n Har du fått feil

Detaljer

VELKOMMEN! Vilberg U skole 10.klasse 27 Mai 2010

VELKOMMEN! Vilberg U skole 10.klasse 27 Mai 2010 VELKOMMEN! Vilberg U-skole 10.klasse 27. Mai 2010 ØRAS Avfallshåndtering for kommunene: Nannestad, Eidsvoll, Hurdal, Ullensaker 63 321 innbyggere pr. 1.1.20101 (27 930 abonnenter) Anlegget Dal Skog Kundemottak

Detaljer

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL OG TØMMING AV SLAMAVSKILLERE I HALSA KOMMUNE

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL OG TØMMING AV SLAMAVSKILLERE I HALSA KOMMUNE FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL OG TØMMING AV SLAMAVSKILLERE I HALSA KOMMUNE Fastsatt av Halsa kommunestyre 23/06/2005 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Informasjon. Nå, i farger. Kildesortering i Lardal fra 1. oktober. Her er alt du trenger å vite.

Informasjon. Nå, i farger. Kildesortering i Lardal fra 1. oktober. Her er alt du trenger å vite. Informasjon Nå, i farger. Kildesortering i Lardal fra 1. oktober. Her er alt du trenger å vite. Ny renovasjon i Lardal Fra 1. oktober er Lardal kommune med i VESAR*. Det betyr at 12 kommuner i Vestfold

Detaljer

Hva BIR gjør (med god hjelp fra deg)

Hva BIR gjør (med god hjelp fra deg) Hva BIR gjør (med god hjelp fra deg) Slik gir vi bosset verdi Det nytter å sortere. Hver dag blir store mengder avfall gjenvunnet til nye produkter og energi. BIR har som mål at vi ved størst mulig gjenvinning

Detaljer

Hentekalender 2015 INFORMASJON

Hentekalender 2015 INFORMASJON Hentekalender 2015 INFORMASJON - Ikke mer futt i denne, nei. Da leverer jeg den inn der jeg kjøpte den, til innsamlingsbilen for farlig avfall eller til miljøstasjonen. 1 2 JANUAR 2015 UKE MANDAG TIRSDAG

Detaljer

KOMMUNAL FORSKRIFT FOR INNSAMLING M.V. AV FORBRUKSAVFALL, HJEMMEKOMPOSTERING OG FOR AVFALLSGEBYRER.

KOMMUNAL FORSKRIFT FOR INNSAMLING M.V. AV FORBRUKSAVFALL, HJEMMEKOMPOSTERING OG FOR AVFALLSGEBYRER. MELHUS KOMMUNE KOMMUNAL FORSKRIFT FOR INNSAMLING M.V. AV FORBRUKSAVFALL, HJEMMEKOMPOSTERING OG FOR AVFALLSGEBYRER. Vedtatt av Melhus kommunestyre den 19.11.2002, i medhold av lov av 13. mars 1981 nr. 6

Detaljer

Kildesortering 2011. Sorter avfall - skap verdier!

Kildesortering 2011. Sorter avfall - skap verdier! Kildesortering 2011 Sorter avfall - skap verdier! Bli med på vårt store lokale miljøprosjekt Er du klar for å være med på dette store lokale miljøprosjektet? Det er jeg. Jeg gleder meg til å sette i gang

Detaljer

Viktig informasjon om Kildesortering, stoffer i endring

Viktig informasjon om Kildesortering, stoffer i endring Lærerveiledning Kildesortering, stoffer i endring, 3.-4. trinn Viktig informasjon om Kildesortering, stoffer i endring Vi ønsker at lærere og elever er forberedt når de kommer til VilVite. Lærerveiledningen

Detaljer

RENOVASJONSFORSKRIFTER FOR FREDRIKSTAD KOMMUNE

RENOVASJONSFORSKRIFTER FOR FREDRIKSTAD KOMMUNE RENOVASJONSFORSKRIFTER FOR FREDRIKSTAD KOMMUNE Vedtatt av Fredrikstad kommunestyre den 30.05.1996, sak 96/0085. Forskriftene trer i kraft fra og med 01.07.1996. Med hjemmel i: Lov om vern mot forurensinger

Detaljer

Eiermelding fra styret ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS

Eiermelding fra styret ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS Eiermelding fra styret ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS To nye og moderne gjenvinningsstasjoner åpnet i 2015, Lyngås i Lier og Follestad i Røyken. EIERMELDING FRA STYRET BAKGRUNN

Detaljer

En skattekiste med søppel

En skattekiste med søppel Lærerveiledning En skattekiste med søppel Passer for: Varighet: 3. 4. trinn 60 minutter En skattekiste med søppel er et skoleprogram om kildesortering. Vi ser nærmere på hva det er vi kaster i søpla, og

Detaljer

Grefsen hageavfallsmottak

Grefsen hageavfallsmottak Grefsen hageavfallsmottak Grefsen hageavfallsmottak Du som betaler renovasjonsgebyr i Oslo, kan levere inntil 2,5 m 3 av: Hageavfall, kvist inn til 15 cm i diameter Løv og gress Naturstein, sand og grus

Detaljer

Avfallsplan UiO spørreundersøkelse

Avfallsplan UiO spørreundersøkelse Avfallsplan UiO spørreundersøkelse 28.10.2014 Eiendomsavdelingen skaper rom for et fremragende universitet hver dag Omfang 72 invitasjoner 41 leverte svar 1 påbegynt 3 1. Bygninger og type virksomhet Mange

Detaljer

FORSKRIFT OM AVFALL ARENDAL, FROLAND OG GRIMSTAD KOMMUNER. Avfallsforskriften er vedtatt i

FORSKRIFT OM AVFALL ARENDAL, FROLAND OG GRIMSTAD KOMMUNER. Avfallsforskriften er vedtatt i FORSKRIFT OM AVFALL ARENDAL, FROLAND OG GRIMSTAD KOMMUNER Avfallsforskriften er vedtatt i Arendal bystyre den 28.11.13 Froland kommunestyre den 7.11.13 Grimstad kommunestyre den 28.10.13 Forskriften er

Detaljer

verdi post KILDESORTERINGSKALENDER 2015 for Tjøme kommune

verdi post KILDESORTERINGSKALENDER 2015 for Tjøme kommune verdi post KILDESORTERINGSKALENDER 2015 for Tjøme kommune Verdien av stillheten over nylagt is. Alle vet at når vi leverer inn det elektriske avfallet så tar vi vare på miljøet. Men hvor er egentlig dette

Detaljer

Håndbok i kildesortering

Håndbok i kildesortering Håndbok i kildesortering Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Håndbok i kildesortering 1 Din innsats er viktig! Avfall er en ressurs som kan brukes til å lage nye produkter, for eksempel avispapir,

Detaljer