Menneskerettighetsdomstolens påvirkning på norsk straffeprosess

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Menneskerettighetsdomstolens påvirkning på norsk straffeprosess"

Transkript

1 Fagstyrets manduksjon i straffeprosess 30. april 2015 Menneskerettighetsdomstolens påvirkning på norsk straffeprosess v/ Tor Henning Rustan Knudsen 1

2 Agenda Terskelen "Charged" Selvinkriminering Kontradiksjon Opplesning av politiforklaring Dobbeltstraff Dommers begrunnelse Uskyldpresumsjon 2

3 Introduksjon Straffeprosessen i fugleperspektiv Sentrale hensyn i spill Fri bevisførsel Bevisumiddelbarhet Muntlighet Kontradiksjon Behov for riktige avgjørelser Anklageprisnippet Med mer 3

4 4 Terskelen for innehav av straffeprosessuelle rettigheter Siktet vs. Charged

5 "Terskelen" (1) Siktelsesbegrepet Vilkår/Virkning Hjemmel: strpl. 82 Vilkår: Erklæring fra påtalemyndigheten, Forfølgning innledet ved retten, eller Besluttet (eller foretatt) pågripelse, ransaking beslag eller liknende forholdsregler (Unntak: hemmelige tvangsmidler, 82 tredje ledd) Virkning (Rettigheter): Retten til taushet Rett til informasjon og innsyn i sakens dokumenter Rett til anke/klage Rett til å samtykke til tilståelsesdom Rett til offentlig oppnevnt forsvarer Med mer 5

6 "Terskelen" (2) Charged-begrepet Vilkår/Virkning Hjemmel: EMK art 6 nr. 1 "criminal charge" Vilkår/Materielt innhold: Utviklet gjennom EMD praksis Substantially affected Virkning: "Fair trial" Retten til taushet Krysseksaminasjon av vitner Uskyldspresumpsjon Rett til offentlig oppnevnt forsvarer Rett til informasjon Med mer 6

7 "Terskelen" (3) Charged-begrepet EMD praksis Deweer mot Belgia Faktum: Slakter mistenkt for overprising av slaktervarer. Forretning ble stengt, men kunne gjenåpnes mot betaling av bot. Ingen formell siktelse EMD: EMKs siktelsesbegrep er autonomt, og "very wide in scope". Avsnitt 44: "the prominent place held in a democratic society by the right to a fair trial [ ] prompts the Court to prefer a "substantive" rather than a formal conception" reelt, ikke formelt siktelsesbegrep. Avsnitt 46: Totalvurdering: spørsmålet er om "the situation of the [suspect] has been substantially affected" Bendenoun mot Frankrike Faktum: Frankrike hevdet tilleggsskatt ikke utgjorde en straffesiktelse ("criminal charge") da den var rubrisert som en administrativ reaksjon etter fransk internrett. EMD: Ikke enig med Frankrike Internrettslig rubrisering av forholdet ikke avgjørende Tilleggsskatt har pønalt formål og rammer substantially Altså, charged 7

8 Terskelen (4) Påvirkning av det norske siktelsesbegrep? Vår internretts siktelsesbegrep står fast To sporet system: Internrett og EMK Rt s. 996 (Bøhler) Kravet om avgjørelse innen rimelig tid gjelder også ved administrative sanksjoner, såfremt disse er å anse som en "criminal charge" etter EMK art. 6 nr. 1. Rt s. 509 (Tilleggsskatt - plenumsdom) Problemstilling: Spørsmålet om fastsetting av tilleggsskatt (administrativ reaksjon) utgjorde en criminal charge overfor vedkommende, slik at EMK art. 6 nr. 1 kom til anvendelse. Dette var av betydning for om bevis innhentet på et tidligere tidspunkt kunne fremlegges etter norske internrettslige regler. Vurdering: Store likhetstrekk mellom tilleggsskatt og straff i konvensjonens forstand. Henvisning til Özturk v. Tyskland hvor EMD kom frem til at man sto overfor en straffesiktelse da handlingen var av "inherently criminal character". Likheter også til Bendenounsaken saken Følges opp i Rt s Altså, flere rettigheter som ellers fremgår av strpl. utløses selv om mistenkte ikke er siktet dersom criminal charge foreligger 8

9 9 Selvinkrimineringsvernet

10 Selvinkriminering (1) Rettslig plassering Hjemmel Internretten: Et rettsstatsprinsipp (Rt 1999 s 1269) Internasjonale menneskerettighetskonvensjoner - Hensyn - SP. art. 14 (3) g: "not to be compelled to testify against himself or to confess guilt" - Infortolket i EMK art. 6 (1): "right to a fair and public hearing" - Behovet for materielt riktige avgjørelser - Mistenkte skal ikke måtte være tvunget til å velge mellom to onder Kan påvirke uttrykksform/innhold. Forklaringen må gis av egen fri vilje for at uttrykksformen blir best - At påtalemyndigheten har bevisbyrden er kun et tilleggshensyn - Historikk - Tortur 10

11 Selvinkriminering (2) Rettslig plassering Kodifisering av selvinkrimineringsvernet i norsk lovgivning - Ingen generell bestemmelse i strpl., men sporadiske utslag av forbudet - Plikt til å opplyse om mistenktes rett til å nekte å forklare seg for politiet (strpl. 232) - Plikt til å opplyse om siktedes rett til å nekte å forklare seg for retten (strpl. 90) - Vitner ikke pliktig til å svare på spørsmål som kan utsette en for straffansvar, Opplysninger som skal gis ved avhør av mistenkt/siktet (påtaleinstruksen 8-1) - Forbud mot straff for falsk forklaring, strl. 167 Tilstøtende regler om fritak for "nærståendeinkriminering", strpl

12 Selvinkriminering (3) Materielt innhold - Internretten regulerer kun vernet hva gjelder politiets plikt til å opplyse den siktede om rettighetene i avhørssituasjonen - Den mistenkte skal gjøres kjent med hva saken gjelder og at han ikke har plikt til å forklare seg før avhøret gjennomføres. - Grensen mellom uformell samtale og politiavhør, jf. Rt EMK regulerer følgelig innholdet i vernet for øvrig 12

13 Selvinkriminering (4) Hva omfattes av vernet? - Vernets materielle innhold beror på en konkret vurdering Fast EMD praksis - Sakens alvor - Graden av tvang - Prosessuelle sikkerhetsordninger - Bevisets betydning - I hvilken utstrekning tvangen er egnet til å påvirke beviset - Avhør Innhenting av forklaringsbevis står i en særstilling - Hva med realbevis? - Eksistensen og innholdet av disse bevis er uavhengig av siktedes vilje - Relevante bestemmelser on innhenting av øvrige bevis - Kroppslig undersøkelse og blodprøver, fingeravtrykk, ransaking av person alkotest etc 13

14 Selvinkriminering (5) Hvem er subjekt for vernet? - Internretten - Strpl. 232 mistenkte - Følgelig også den siktede - EMK - Art 6 får først anvendelse når mistenkte er "charged" - Nærmere om nærstående - Nærmere om juridiske personer - Selskap kan ikke tenke og har ingen vilje som kan krenkes - Situasjonen for de personer som handler på vegne av selskapet - EMD praksis mangler og internasjonal praksis gir ikke vernet anvendelse for selskaper) - Avklaring, Rt 2011 s 800, Selvinkrimineringsvernet etter EMK gjelder også for selskaper 14

15 Selvinkriminering (6) Bevisavskjæring Nærmere om avskjæring av bevis ervervet på ulovlig eller kritikkverdig måte - Problemstilling: Kan bevis som er fremskaffet ved ulovlig vis, f. eks i strid med selvinkrimineringsvernet fremlegges som bevis for retten? - Rettslig grunnlag: Den ulovfestede læren om avskjæring av bevis fremskaffet på ulovlig eller utilbørlig vis Rt "Videoovervåkingsdommen Rt "Fengselsbetjent" Rt "Bevisavskjæring" - Hovedregel: Fri bevisførsel Politiets lovbrudd ved innhenting av beviset får som utgangspunkt ikke betydning for adgangen til å bruke beviset i den senere hovedforhandling. - Unntak: Bevisavskjæring i særlige tilfeller Totalvurdering Sentralt i vurderingen: Om rettsbruddet ved fremskaffelsen av beviset anses som en fortsatts rettskrenkelse. Slik fortsatt krenkelse vil være tilfellet der siktede er avhørt av politiet uten at han/hun ble gjort kjent med sin rett til å forholde seg taus ettersom dette også er en rettighet han/hun har ved forklaringen overfor domstolen. (Dette ettersom man da ikke vet om forklaringen er gitt av siktedes egen fri vilje.). 15

16 PAUSE - World class lawyers Chambers and Partners 16

17 17 Kontradiksjon

18 Kontradiksjon (1) Opplesning av politiforklaring Internretten Begrenset opplesningsadgang - Strpl. 290 (om opplesing av siktede/tiltaltes tidligere forklaring) - Det foreligger motstrid mellom forklaringene - Punkter siktede nekter å uttale seg om eller erklærer at han ikke husker - Når tiltalte ikke møter - Strpl 296 og 297 (om opplesing av vitners tidligere forklaring) - Samme som 290 dog slik at forklaringer til vitners som ikke møter kun kan leses opp dersom muntlig forklaring ikke er mulig eller uforholdsmessig EMK/EMD Begrenser adgangen ytterligere - Tolking av loven i harmoni med EMK art 6 innsnevrer opplesingsadgangen i praksis i særlig to typetilfeller - Der opplesning av tiltaltes forklaring krenker vernet mot selvinkriminering, art 6 nr 1 - Der opplesning av vitners forklaring krenker retten til kontradiksjon / krysseksaminasjon art 6 nr 3 18

19 Kontradiksjon (2) Opplesning av politiforklaring Opplesning av politiforklaring; Vitne er tilstede Hovedregel Muntlighetsprinsippet 296/297 er unntak EMK art 6 nr 3 er unntak fra unntaket Avgjørende om det er adgang til å stille spørsmål, slik at kravet til krysseksaminasjon/ kontradiksjon er behold. Det er ikke avgjørende om spørsmålene blir besvart, jf. Rt og Rt Unterpertinger mot Østerike Kaste/Mathisen mot Norge 19

20 Kontradiksjon (3) Opplesning av politiforklaring Opplesning av politiforklaring; Vitne er ikke tilstede - Hovedregel er fremdeles muntlighet - Unntaket i strpl. 297 må fremdeles tolkes i harmoni med kontradiksjonskravet i EMK art 6 nr 3 - Kontradiksjonskravets grense - Hovedbevislæren: Kun opplesningsadgang der dommen ikke "bare eller i avgjørende grad" bygger på det oppleste bevis. Luca mot Italia "solely or decisive degree" - Hovedbevislæren er ikke absolutt (Dette er nytt 2012!!): EMD Khawaja/Tahery v Storbritannia Rt 2013 s 1412 Viktig Hensyntar Khawaja/Tahery v Stprbritannia Totalvurdering om rettergangen er "fair" etter EMK art 6 Typisk der vitnet er truet til taushet 20

21 21 Dobbel straffeforfølgning

22 Forbud mot dobbeltstraff (1) Hjemmel Problemstillingen: Ikke om man kan straffes dobbelt, men om man kan utsettes for dobbel forfølging Internrett: Ingen prinsippbestemmelse i norsk internrett som slår fast et forbud mot dobbeltstraff Menneskerettighetsutvalgets forslag om inkorporering av forbudet i grunnloven (Ikke fulgt opp) Strpl. 50 flg. Rettskraft Litispendens "Samme forhold" Totalvurdering av både faktiske og rettslige merker EMK 7. Tilleggsprotokoll art 4 nr. 1 "No one shall be liable to be tried or punished again in criminal proceedings under the jurisdiction of the same state for an offence for which he has already been finally aquitted or convicted in accordance with the law and penal procedure of that State". Utfyller rettskraftsreglene i strpl. 50, i (i hvert fall) to dimesjoner Utvidet straffebegrep, administrative sanksjoner med mer Utvidet tilnærming til hva som er "samme forhold" 22

23 Forbudet mot dobbeltstraff (2) Vilkårene P7 art 4 Det må være snakk om (to) straffesanksjoner Internrett, strl. 15 Fengsel, bøter etc (Kun fokus på rubrisering, ikke på omstendighetene for øvrig) EMK "Criminal offence" Totalvurdering utledet av EMD praksis Engel kriteriene 1. Nasjonal rubrisering utgangspunktet for vurderingen, bare avgjørende dersom forholdet internrettslig er karakterisert som straff. 2. Normens karakter pønalt formål 3. Forholdets karakter 4. Reaksjonens karakter og alvor 23

24 Forbudet mot dobbeltstraff (3) Vilkårene P7 art 4 Det er kun gjentatt forfølgning som er forbudt Forbudet inntrer fra det øyeblikk den første forfølgningen er avgjort med endelig virkning Parallell forfølgning er OK OBS når parallell, når gjentatt? Nilsson mot Sverige Halvannen måned mellom forfølgningene var parallelt Rt 2010/1121: Tilleggsskatt vedtatt 24. november 2008, strafforfølging av brudd på ligningsloven kom først 2. mars Avsnitt 54: Ikke tvilsomt om at det var tilstrekkelig saklig og tidsmessig sammenheng til at man sto ovenfor lovlig parallellbehandling. Forbudet gjelder kun for gjentatt forfølgning av samme forhold Franz Fischer-saken Det avgjørende er identiteten til det først avgjorte forholdet. Tidligere EMD praksis Totalvurdering av både faktiske og rettslige merker Zolotukhin mot Russland Identitetsvurderingen skal være "based strictly on the identity of the material acts and rejecting the legal classification of such acts as irrelevant" Altså kun faktum OBS: avvik fra norsk internretts vurdering av "samme forhold" Rt 2010/72: Høyesterett legger normen til Zolotukhin til grunn 24

25 25 Begrunnelse av dommer

26 Begrunnelsesplikten (1) Hjemmel: Internrett: strpl. 40 Skyldspørsmålet skal begrunnes, men ikke i jurysaker EMK art 6 nr. 1 Problemstilling: Er juryens ubegrunnede kjennelse om skyld i strid med EMK art 6 nr 1? EMD: Taxquet mot Belgia EMD og EMD (Storkammer): Krenkelse forelå i det konkrete tilfellet Rt 2009/750 (plenum): Bred vurdering av den norske juryordningen. Ingen krenkelse idet prosessen for øvrig som utgangspunkt tjener de tre formål som begrunnelsen skal ivareta: sikre en reell og samvittighetsfull vurdering etterprøvbarhet effektiv rett til overprøving 26

27 Begrunnelsesplikten (2) Må jurysaker likevel begrunnes? Rt 2009/1439 og Rt 2009/1526: Springende punkter som ikke kan stå uforklart må begrunnes Typisk der domfellelse i lagmannsretten, men frifinnelse i tingretten for da vil ikke de to avgjørelsene i sum gi tilstrekkelig begrunnelse (men husk at konkret vurdering her og ingen automatikk i at begrunnelsesplikten slår inn i slike tilfeller) Hvem skal gi begrunnelse? Rt 2010/865: De tre lagdommerne skal gi skyldbegrunnelsen (Denne avgjørelsen gir også en god oversikt over begrunnelsesproblematikken) 27

28 28 Uskyldspresumpsjonen

29 Uskyldspresumsjonen (1) Hjemmel Internretten Fundamentalt rettsstatsprinsipp Nytt 2014: grunnloven 96 Ingen kan dømmes uten etter lov eller straffes uten etter dom. Enhver har rett til å bli ansett som uskyldig inntil skyld er bevist etter loven." EMK art. 6 nr. 2 "Everyone charged with a criminal offence shall be presumed innocent until proved guilty according to law." Anvendelsesområdet Før domfellelse Etter frifinnelse/henleggelse 29

30 Uskyldspresumsjonen (2) Grensesnittet straff/erstatning Erstatning for uberettiget forfølgning Strpl. 444 før lovendring i 2003: Den frifunnede måtte sansynliggjøre uskyld Hammern mot Norge (Bjugn-saken): Krenkelse Erstatningskrav fra skadelidte etter frifinnelse for straff Y mot Norge (Karmøy-saken): Krenkelse Prinsipielt OK å frifinne for straff og dømme til erstatning, men formuleringene blir avgjørende "the language employed by the High Court, upheld by the Supreme Court, overstepped the bounds of the civil forum, thereby casting doubt on the correctness of that acquittal. Accordingly, there was a sufficient link to the earlier criminal proceedings which was incompatible with the presumption of innocence." Rt 2014/705: Må være tydelig at det ikke er grunnlag for straff 30

31 Takk for oppmerksomheten Tor Henning Rustan Knudsen senioradvokat (H) 31

Menneskerettighetsdomstolens påvirkning på norsk straffeprosess

Menneskerettighetsdomstolens påvirkning på norsk straffeprosess Manduksjon i straffeprosess 20. november 2014 Menneskerettighetsdomstolens påvirkning på norsk straffeprosess v/ Tor Henning Rustan Knudsen 1 Agenda Terskelen "Charged" Dobbeltstraff Selvinkriminering

Detaljer

STRAFFEPROSESS - Vår 2017

STRAFFEPROSESS - Vår 2017 STRAFFEPROSESS - Vår 2017 En tentativ oversikt over progresjonen (Jo Stigen, UiO) DAG 1: (Andenæs, kap. 1-5) INNLEDNING Hva menes med «straffeprosess»? Grunnleggende prinsipper: - Rettferdig rettergang

Detaljer

STRAFFEPROSESS - Vår 2014

STRAFFEPROSESS - Vår 2014 STRAFFEPROSESS - Vår 2014 Jo Stigen, UiO INNLEDNING Hva menes med «straffeprosess»? Grunnleggende prinsipper: - Rettferdig rettergang (fair hearing) - Offentlig forfølgning - Upartiskhet - Humanitet -

Detaljer

Politiets utgangspunkt

Politiets utgangspunkt Politiets utgangspunkt Straffeprosessloven 224. Etterforsking foretas når det som følge av anmeldelse eller andre omstendigheter er rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbart forhold som

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 16. april 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 16. april 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 16. april 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Bergsjø i HR-2015-00800-U, (sak nr. 2015/689), straffesak, anke over beslutning: A (advokat

Detaljer

Straffeprosess. Innledning Straffeprosess og EMK

Straffeprosess. Innledning Straffeprosess og EMK Straffeprosess Innledning Straffeprosess og EMK Læringskrav og hovedlitteratur #http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/ju S4211/sivil-straffe-prosess/index.html #http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/ju

Detaljer

Opplesning av politiforklaringer

Opplesning av politiforklaringer Opplesning av politiforklaringer Adgangen til å lese opp tiltaltes politiforklaring i straffesaker, med særlig fokus på situasjoner med flere tiltalte i samme sakskompleks Av Silje Maria Hansen Liten masteroppgave

Detaljer

1 Innledning 2 Rettsutviklingen fra Norske Lov til straffeprosessloven

1 Innledning 2 Rettsutviklingen fra Norske Lov til straffeprosessloven Innhold 1 Innledning.................................................. 15 1.1 Emnet.................................................. 15 1.2 Perspektivet.............................................. 16

Detaljer

Fakultetsoppgave i straffeprosess høst Jo Stigen, 22. november 2012

Fakultetsoppgave i straffeprosess høst Jo Stigen, 22. november 2012 Fakultetsoppgave i straffeprosess høst 2012 Jo Stigen, 22. november 2012 Oppgave 1 a) 1. Tolkningen av straffeprosessloven 170a påtalemyndigheten tar sikte på å fengsle lengre enn den begjærte fengslingsperiode

Detaljer

- Hov, Jo, Innføring i prosess 2 (Hov 2), Oslo, 2010, s og s

- Hov, Jo, Innføring i prosess 2 (Hov 2), Oslo, 2010, s og s Jo Stigen SENSORVEILEDNING JUR 4000 V 2012 Teorioppgave i straffeprosess 4 timer: Siktedes vern mot selvinkriminering. I. Læringskravene Oppgavens tema ligger innenfor det det kreves god forståelse av:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 1. juli 2015 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G : (1)

Detaljer

Høyesterett - Kjennelse.

Høyesterett - Kjennelse. Side 1 av 6 Se kilde: http://www.itslearning.no//file/fs_folderfile.aspx?folderfileid=1985 Høyesterett - Kjennelse. -------------------------------------------------------------------------------- INSTANS:

Detaljer

Adgangen til å bruke siktedes forklaringer som bevis i straffesak.

Adgangen til å bruke siktedes forklaringer som bevis i straffesak. Adgangen til å bruke siktedes forklaringer som bevis i straffesak. Herunder både forklaringer avgitt til politiet og forklaringer avgitt til kontrollmyndigheter. Kandidatnummer: 737 Leveringsfrist: 25.11.2016

Detaljer

Tiltaltes taushetsrett

Tiltaltes taushetsrett Tiltaltes taushetsrett En analyse av domstolenes adgang til å vektlegge tiltaltes taushet som bevismoment i straffesaker Kandidatnummer: 702 Leveringsfrist: 26. november 2012 Antall ord: 16 382 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Oppgaveløsning Wadahl-seminaret Thomas Frøberg, UiO og Aina Mee Ertzeid, Lovavdelingen

Oppgaveløsning Wadahl-seminaret Thomas Frøberg, UiO og Aina Mee Ertzeid, Lovavdelingen Oppgaveløsning Wadahl-seminaret 2009 Thomas Frøberg, UiO og Aina Mee Ertzeid, Lovavdelingen Peder Ås tiltalepost 1 1 Kan Peder Ås straffes for overtredelse av straffeloven 162 tredje ledd? 1.1 Avvisningsspørsmålet

Detaljer

Innf0ring i straffeprosess

Innf0ring i straffeprosess Steinar Fredriksen Innf0ring i straffeprosess GYLDENDAL AKADEMISK Innhold Kapittel 1 Innledning 17 1.1 Hva er straffeprosess? 17 1.2 Hvem gjelder reglene i straffeprosessen for? 17 1.3 Hvilke hensyn skal

Detaljer

Høring forslag om å innføre hjemmel til å ilegge bokføringspålegg og betinget tvangsmulkt ved overtredelser av bokføringslovgivningen

Høring forslag om å innføre hjemmel til å ilegge bokføringspålegg og betinget tvangsmulkt ved overtredelser av bokføringslovgivningen Finansdepartementet Postboks 8011 Dep P.b. 6706 St. Olavs plass 0030 Oslo NO-0130 Oslo Universitetsgt. 22-24 Dato: 7. august 2006 Deres ref.: 03/1098 SL EF/RLa Vår ref.: Telefon: +47 22 84 20 01 Telefaks:

Detaljer

ADGANG TIL OPPLESNING AV FORKLARINGER I STRAFFESAK

ADGANG TIL OPPLESNING AV FORKLARINGER I STRAFFESAK ADGANG TIL OPPLESNING AV FORKLARINGER I STRAFFESAK Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 700 Leveringsfrist: 25.04.10 Til sammen 17 981 ord 26.04.2010 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 12. august 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matningsdal og Utgård i

NORGES HØYESTERETT. Den 12. august 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matningsdal og Utgård i NORGES HØYESTERETT Den 12. august 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matningsdal og Utgård i HR-2011-01540-U, (sak nr. 2011/1243), straffesak, anke over dom: A (advokat

Detaljer

Vernet mot selvinkriminering

Vernet mot selvinkriminering Vernet mot selvinkriminering Grensene for ulovlig selvinkriminering med fokus på opplysningsplikt Kandidatnummer: 583 Leveringsfrist: 25. april 2013 Antall ord: 17.997 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...

Detaljer

Begrenses kontrolladgangen ved mistanke om straffbare forhold? Av Marius Stub

Begrenses kontrolladgangen ved mistanke om straffbare forhold? Av Marius Stub Begrenses kontrolladgangen ved mistanke om straffbare forhold? Av Marius Stub 1. Problemstillingen Plan- og bygningsloven har flere bestemmelser om tilsyn 25-1 og 25-2: Tilsyn mens arbeidet pågår Kommunen

Detaljer

Besl. O. nr. 87. Jf. Innst. O. nr. 78 ( ) og Ot.prp. nr. 40 ( ) År 2000 den 6. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 87. Jf. Innst. O. nr. 78 ( ) og Ot.prp. nr. 40 ( ) År 2000 den 6. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 87 Jf. Innst. O. nr. 78 (1999-2000) og Ot.prp. nr. 40 (1999-2000) År 2000 den 6. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om endringer i straffeloven og straffeprosessloven

Detaljer

Eksamen 2013 JUS242 Rettergang

Eksamen 2013 JUS242 Rettergang Eksamen 2013 JUS242 Rettergang DEL II Spørsmål 1 Overordnet spørsmål er om det foreligger tilstrekkelig fare for bevisforspillelse etter strpl. 184, jf. 171 (1) nr. 2 Loven krever at det er nærliggende

Detaljer

Straffeprosess. Innledning Straffeprosess og EMK

Straffeprosess. Innledning Straffeprosess og EMK Straffeprosess Innledning Straffeprosess og EMK Læringskrav og hovedlitteratur Disposisjon og presentasjoner (PowerPoint) #http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/ju S4211/v12/ Strafferettog straffeprosess

Detaljer

Oppgave gjennomgang metode 12 mars Tor-Inge Harbo

Oppgave gjennomgang metode 12 mars Tor-Inge Harbo Oppgave gjennomgang metode 12 mars 2014 Tor-Inge Harbo Oppgavetekst «Fra rettskildelæren (metodelæren): 1. Analysér og vurdér rettskildebruken i HRs kjennelse Rt. 1994 s. 721. 2. Vurdér rekkeviden av kjennelsen.»

Detaljer

Teksten i art. 1. Ole Kr. Fauchald

Teksten i art. 1. Ole Kr. Fauchald Teksten i art. 1 1. Every natural or legal person is entitled to the peaceful enjoyment of his possessions. No one shall be deprived of his possessions except in the public interest and subject to the

Detaljer

Fakultetsoppgave i (strafferett og) straffeprosess, innlevering 9. mars 2012

Fakultetsoppgave i (strafferett og) straffeprosess, innlevering 9. mars 2012 Fakultetsoppgave i (strafferett og) straffeprosess, innlevering 9. mars 2012 Gjennomgang 20. april 2012 v/jon Gauslaa Generelt om oppgaven Oppgaven ble gitt på profesjonsstudiet våren 2006 (dag 1), men

Detaljer

Adgangen i norsk rett til å vektlegge siktedes taushet som bevis for skyld

Adgangen i norsk rett til å vektlegge siktedes taushet som bevis for skyld Adgangen i norsk rett til å vektlegge siktedes taushet som bevis for skyld Kandidatnummer: 139 Antall ord: 14371 JUS399 Masteroppgave Det juridiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN 1. juni 2017 Er tausheten

Detaljer

POLITIETS PLIKT TIL Å INFORMERE MISTENKTE OG NÆRSTÅENDE VITNER OM RETTEN TIL TAUSHET

POLITIETS PLIKT TIL Å INFORMERE MISTENKTE OG NÆRSTÅENDE VITNER OM RETTEN TIL TAUSHET POLITIETS PLIKT TIL Å INFORMERE MISTENKTE OG NÆRSTÅENDE VITNER OM RETTEN TIL TAUSHET Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 615 Leveringsfrist: 25.11.2011 Til sammen 17 993 ord 23.11.2011

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 11. oktober 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 11. oktober 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 11. oktober 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bergsjø i HR-2013-02131-U, (sak nr. 2013/1692), straffesak, anke over kjennelse: I.

Detaljer

Opphevet - Bergen kommune - klage over vedtak om inndragning av skjenkebevilling - Sjøboden Bergen AS

Opphevet - Bergen kommune - klage over vedtak om inndragning av skjenkebevilling - Sjøboden Bergen AS Saksbehandler, innvalgstelefon Reidun Våge Danielsen, 55 57 22 36 Vår dato 20.02.2015 Deres dato Vår referanse 2015/661 551 Deres referanse Bergen kommune Kontor for skjenkesaker Postboks 7700 5020 BERGEN

Detaljer

Bevisavskjæring på ulovfestet grunnlag i straffeprosessen

Bevisavskjæring på ulovfestet grunnlag i straffeprosessen Bevisavskjæring på ulovfestet grunnlag i straffeprosessen En gjennomgang av Høyesteretts praksis på området Kandidatnummer: 592 Leveringsfrist: 25. april 2014 Antall ord: 16 392 Innholdsfortegnelse 1

Detaljer

Vi har både mannlige og kvinnelige bistandsadvokater i straffesaker.

Vi har både mannlige og kvinnelige bistandsadvokater i straffesaker. Vi har både mannlige og kvinnelige bistandsadvokater i straffesaker. Ring vårt kontor der du bor, eller send oss et kontaktskjema (http://www.advokatsylte.no/ contact) om du ønsker kontakt med en av våre

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00748-A, (sak nr. 2008/1996), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00748-A, (sak nr. 2008/1996), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 2. april 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-00748-A, (sak nr. 2008/1996), straffesak, anke over dom, A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2010/1106), straffesak, anke over dom, (advokat Erling O. Lyngtveit) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2010/1106), straffesak, anke over dom, (advokat Erling O. Lyngtveit) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 28. oktober 2010 avsa Høyesterett dom i HR-2010-01835-A, (sak nr. 2010/1106), straffesak, anke over dom, A (advokat Erling O. Lyngtveit) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst.

Detaljer

Avskjæring av bevis i straffeprosessen med fokus på vernet mot selvinkriminering

Avskjæring av bevis i straffeprosessen med fokus på vernet mot selvinkriminering Avskjæring av bevis i straffeprosessen med fokus på vernet mot selvinkriminering Kandidatnummer: 569 Leveringsfrist: 25. november 2012 Antall ord: 17 824 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 Nærmere

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR S, (sak nr. 2008/1265), straffesak, anke over beslutning, (advokat Steinar Thomassen til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR S, (sak nr. 2008/1265), straffesak, anke over beslutning, (advokat Steinar Thomassen til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 19. desember 2008 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2008-02176-S, (sak nr. 2008/1265), straffesak, anke over beslutning, A (advokat Steinar Thomassen til prøve) mot Den offentlige

Detaljer

Strafferett for ikke-jurister dag III våren 2011

Strafferett for ikke-jurister dag III våren 2011 Strafferett for ikke-jurister dag III våren 2011 Stipendiat Synnøve Ugelvik Gangen i en straffesak Hva er straffeprosess? Tre hovedfunksjoner: Å avgjøre skyldspørsmålet Å avgjøre reaksjonsspørsmålet Å

Detaljer

NOEN SKRANKER FOR OPPLESNING AV FORKLARINGER I DOMSTOL

NOEN SKRANKER FOR OPPLESNING AV FORKLARINGER I DOMSTOL NOEN SKRANKER FOR OPPLESNING AV FORKLARINGER I DOMSTOL Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 628 Leveringsfrist: 26.april 2010 Til sammen 15.208 ord 23.04.2010 Innholdsfortegnelse

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/863), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) (bistandsadvokat Harald Stabell)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/863), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) (bistandsadvokat Harald Stabell) NORGES HØYESTERETT Den 10. november 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-02098-A, (sak nr. 2011/863), straffesak, anke over dom, A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet B (statsadvokat

Detaljer

Frihetsberøvelse. Fengsling at politiet berøver en friheten og ofte også muligheten til å kommunisere med omverdenen (isolasjon), stprl a

Frihetsberøvelse. Fengsling at politiet berøver en friheten og ofte også muligheten til å kommunisere med omverdenen (isolasjon), stprl a HUMANITET Frihetsberøvelse Pågripelse - at politiet sikrer seg en person uavhengig av vedkommendes vilje. Innbringelse politistasjon for et kortvarig opphold, strprl 171-182 Fengsling at politiet berøver

Detaljer

Endringer i reglene om begrunnelse av beslutninger om å nekte anker fremmet - høringsuttalelse fra Norsk senter for menneskerettigheter

Endringer i reglene om begrunnelse av beslutninger om å nekte anker fremmet - høringsuttalelse fra Norsk senter for menneskerettigheter UNIVERSITETET I OSLO DET JURIDISKE FAKULTET cd \f. Justis- og politidepartementet Lovavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Dato: 30.juni 2009 Deres ref.: 200903106 ESNIL/HAJ/bj Vår ref.: 2009/8615-2 P.b.

Detaljer

Rammene for tilsynsvirksomheten. Av Marius Stub

Rammene for tilsynsvirksomheten. Av Marius Stub Rammene for tilsynsvirksomheten Av Marius Stub Oversikt over foredraget 1. Hva er tilsyn? 2. Hvilke grenser finnes? 3. Hvor langt rekker loven eller forskriften? 4. Hvilke begrensninger følger av EMK artikkel

Detaljer

Endringer i reglene om begrunnelse av beslutninger om å nekte anker fremmet høringsuttalelse fra Norsk senter for menneskerettigheter

Endringer i reglene om begrunnelse av beslutninger om å nekte anker fremmet høringsuttalelse fra Norsk senter for menneskerettigheter Justis- og politidepartementet Lovavdelingen Postboks 8005 Dep P.b. 6706 St. Olavs plass 0030 Oslo NO-0130 Oslo Cort Adelersgate 30 Telefon: +47 22 84 20 01 Telefaks: +47 22 84 20 02 Dato: 30.juni 2009

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 21. september 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Håvard Skallerud)

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-00775-A, (sak nr. 2009/1837), sivil sak, anke over dom, Kver AS (advokat Kenneth Steffensen til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-00775-A, (sak nr. 2009/1837), sivil sak, anke over dom, Kver AS (advokat Kenneth Steffensen til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 7. mai 2010 avsa Høyesterett dom i HR-2010-00775-A, (sak nr. 2009/1837), sivil sak, anke over dom, Kver AS Berge Gerdt Larsen (advokat Kenneth Steffensen til prøve) mot Staten v/skattedirektoratet

Detaljer

Avskjæring av bevis på ulovfestet grunnlag i straffeprosessen

Avskjæring av bevis på ulovfestet grunnlag i straffeprosessen Avskjæring av bevis på ulovfestet grunnlag i straffeprosessen Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 525 Leveringsfrist: 25.11.2009 Til sammen 17 989 ord 24.11.2009 Forespørsler vedrørende

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00471-A, (sak nr. 2013/1964), straffesak, anke over dom, (advokat Preben Kløvfjell til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00471-A, (sak nr. 2013/1964), straffesak, anke over dom, (advokat Preben Kløvfjell til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 6. mars 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-00471-A, (sak nr. 2013/1964), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Reidar Bruusgaard) mot A (advokat

Detaljer

Avskjæring av ulovlig ervervede bevis

Avskjæring av ulovlig ervervede bevis Avskjæring av ulovlig ervervede bevis Særlig om beviskravet for at det har skjedd en ulovlig bevisinnhenting Kandidatnummer: 278 Antall ord: 11830 JUS399 Masteroppgave/JUS398 Masteroppgave Det juridiske

Detaljer

Ulovlig ervervede bevis

Ulovlig ervervede bevis Ulovlig ervervede bevis Kandidatnummer: 514 Leveringsfrist: 25.11.2013 Antall ord: 15 238 II Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 TEMA OG PROBLEMSTILLING... 1 1.2 AVGRENSNING... 1 1.3 RETTSKILDEBILDET...

Detaljer

Spennet mellom selvinkrimineringsvernet og lovpålagte opplysningsplikter

Spennet mellom selvinkrimineringsvernet og lovpålagte opplysningsplikter Spennet mellom selvinkrimineringsvernet og lovpålagte opplysningsplikter Kandidatnummer: 710 Leveringsfrist: 25.04.2015 Antall ord: 17323 Innholdsfortegnelse 1! INNLEDNING... 1! 1.1! Tema og problemstilling...

Detaljer

Eksamen 4. avdeling masterstudiet i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo Vår 2011 teori (deloppgave)

Eksamen 4. avdeling masterstudiet i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo Vår 2011 teori (deloppgave) Eksamen 4. avdeling masterstudiet i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo Vår 2011 teori (deloppgave) Både tvisteloven av 2005 og straffeprosessloven av 1981 har forbud mot visse former for bevis. Tvisteloven

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-02364-A, (sak nr. 2014/1449), sivil sak, anke over dom, (advokat Per Danielsen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-02364-A, (sak nr. 2014/1449), sivil sak, anke over dom, (advokat Per Danielsen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 3. desember 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-02364-A, (sak nr. 2014/1449), sivil sak, anke over dom, A (advokat Per Danielsen) mot Air & Sea Transport AS (advokat Bengt Haadem

Detaljer

Bevisforbud på etterforskningsog domstolstadiet som følge av forklaringstvang

Bevisforbud på etterforskningsog domstolstadiet som følge av forklaringstvang Bevisforbud på etterforskningsog domstolstadiet som følge av forklaringstvang Særlig tvang i form av tortur, provokasjon og straffesanksjonerte forklaringsplikter Kandidatnummer: 572 Leveringsfrist: 25.

Detaljer

Forsikringssvindel og personvern. Møte i Den norske Forsikringsforening 27. november 2013 Øystein Flagstad

Forsikringssvindel og personvern. Møte i Den norske Forsikringsforening 27. november 2013 Øystein Flagstad Forsikringssvindel og personvern Møte i Den norske Forsikringsforening 27. november 2013 Øystein Flagstad Personopplysningsloven - behandlingsgrunnlag Grunnvilkår for behandling av personopplysninger i

Detaljer

Lovvedtak 105. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 445 L ( ), jf. Prop. 147 L ( )

Lovvedtak 105. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 445 L ( ), jf. Prop. 147 L ( ) Lovvedtak 105 (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 445 L (2012 2013), jf. Prop. 147 L (2012 2013) I Stortingets møte 13. juni 2013 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

Prosessuelle følger av at bevis er ulovlig ervervet - særlig retten til to-instansbehandling

Prosessuelle følger av at bevis er ulovlig ervervet - særlig retten til to-instansbehandling Prosessuelle følger av at bevis er ulovlig ervervet - særlig retten til to-instansbehandling Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 573 Leveringsfrist: 25. November 2010 Til sammen

Detaljer

Totalleverandør av juridiske tjenester innen forsikring og erstatning.

Totalleverandør av juridiske tjenester innen forsikring og erstatning. Totalleverandør av juridiske tjenester innen forsikring og erstatning www.klco.no Observasjon i forsikringssaker med utgangspunkt i EMD s dom av 18.10.2016 EMK artikkel 8 retten til privatliv Tillater

Detaljer

SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING

SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING Utfylt skjema med eventuelle vedlegg sendes til: Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker Postboks 8026 Dep N-0030 Oslo Hvis du trenger hjelp til utfylling av skjemaet,

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2010/1758), straffesak, anke over beslutning og

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2010/1758), straffesak, anke over beslutning og NORGES HØYESTERETT Den 5. mai 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-00917-A, (sak nr. 2010/1758), straffesak, anke over beslutning og HR-2011-00917-A, (sak nr. 2010/2102), straffesak, anke over dom, A (advokat

Detaljer

Uskyldspresumsjonen etter frifinnende straffedom

Uskyldspresumsjonen etter frifinnende straffedom Uskyldspresumsjonen etter frifinnende straffedom Domstolenes adgang til å omtale straffekravet ved avgjørelsen av erstatningskrav Kandidatnummer: 624 Leveringsfrist: 25.04.2016 Antall ord: 17 972 Innholdsfortegnelse

Detaljer

GUILTY LIGHT. Kandidatnummer: 681. Leveringsfrist: Til sammen ord. Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet

GUILTY LIGHT. Kandidatnummer: 681. Leveringsfrist: Til sammen ord. Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet GUILTY LIGHT Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 681 Leveringsfrist: 26.04.11 Til sammen 15.367 ord 26.04.2011 3 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 1 1.1 Problemstilling og avgrensning

Detaljer

SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING

SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING Utfylt skjema med eventuelle vedlegg sendes til: Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker Postboks 8026 Dep N-0030 Oslo Dersom det er behov for hjelp til utfylling

Detaljer

Straffeprosess i konsentrat

Straffeprosess i konsentrat Aina Mee Ertzeid Fredag 20.november 2015 1 Straffeprosess i konsentrat Strafferetten: Hvilke handlinger kan straffes? Straffeprosessen: Gjennomføring av straffetrusselen Regler om etterforskning av mulige

Detaljer

Forholdet mellom akvakulturprodusenters informasjons- og rapporteringsplikt og vernet mot selvinkriminering etter EMK artikkel 6

Forholdet mellom akvakulturprodusenters informasjons- og rapporteringsplikt og vernet mot selvinkriminering etter EMK artikkel 6 Det juridiske fakultet Forholdet mellom akvakulturprodusenters informasjons- og rapporteringsplikt og vernet mot selvinkriminering etter EMK artikkel 6 Amalie Jota Stor masteroppgave i rettsvitenskap vår

Detaljer

Uskyldspresumsjonens betydning i samværssaker med påstand om overgrep

Uskyldspresumsjonens betydning i samværssaker med påstand om overgrep Uskyldspresumsjonens betydning i samværssaker med påstand om overgrep Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 626 Leveringsfrist: 25. november 2011 Til sammen 15 710 ord 24.11.2011

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 26. august 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Ringnes i

NORGES HØYESTERETT. Den 26. august 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Ringnes i NORGES HØYESTERETT Den 26. august 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Ringnes i HR-2015-01753-U, (sak nr. 2015/1526), straffesak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING

SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING Utfylt skjema med eventuelle vedlegg sendes til: Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker Postboks 8026 Dep N-0030 Oslo Dersom det er behov for hjelp til utfylling

Detaljer

Aina Mee Ertzeid Tirsdag 10. mai 2016

Aina Mee Ertzeid Tirsdag 10. mai 2016 Aina Mee Ertzeid Tirsdag 10. mai 2016 1 Straffeprosess i konsentrat Strafferetten: Hvilke handlinger kan straffes? Straffeprosessen: Gjennomføring av straffetrusselen Regler om etterforskning av mulige

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00878-A, (sak nr. 2009/155), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00878-A, (sak nr. 2009/155), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 23. april 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-00878-A, (sak nr. 2009/155), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 1. april 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Stabel og Webster i

NORGES HØYESTERETT. Den 1. april 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Stabel og Webster i NORGES HØYESTERETT Den 1. april 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Stabel og Webster i HR-2011-00696-U, (sak nr. 2011/431), sivil sak, anke over kjennelse: DNO International

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 6. februar 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Utgård og Noer i

NORGES HØYESTERETT. Den 6. februar 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Utgård og Noer i NORGES HØYESTERETT Den 6. februar 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Utgård og Noer i HR-2013-00289-U, (sak nr. 2012/2134), straffesak, begjæring om omgjøring: A

Detaljer

Selskapers vern mot tvungen selvinkriminering

Selskapers vern mot tvungen selvinkriminering Selskapers vern mot tvungen selvinkriminering Kandidatnummer: 648 Leveringsfrist: 25. november Antall ord: 17 688 Innholdsfortegnelse 1 TEMA OG AVGRENSNINGER... 1 1.1 Selskapers vern mot tvungen selvinkriminering...

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 23. mai 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matheson, Arntzen og Falch i

NORGES HØYESTERETT. Den 23. mai 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matheson, Arntzen og Falch i NORGES HØYESTERETT Den 23. mai 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matheson, Arntzen og Falch i HR-2017-1015-U, (sak nr. 2017/479), straffesak, anke over dom: A (advokat Cecilie

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2010/1159), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) Jan Egil Presthus)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2010/1159), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) Jan Egil Presthus) NORGES HØYESTERETT Den 3. desember 2010 avsa Høyesterett dom i HR-2010-02058-A, (sak nr. 2010/1159), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (sjefen

Detaljer

Opplesning av politiforklaringer

Opplesning av politiforklaringer Opplesning av politiforklaringer Siktedes rett til å eksaminere vitner Kandidatnummer: 680 Leveringsfrist: 27.4.2009 Til sammen 17.496 ord 26.04.2009 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 1.1 Presentasjon

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-01138-A, (sak nr. 2010/534), straffesak, anke over dom, (advokat Harald Stabell) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-01138-A, (sak nr. 2010/534), straffesak, anke over dom, (advokat Harald Stabell) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 30. juni 2010 avsa Høyesterett dom i HR-2010-01138-A, (sak nr. 2010/534), straffesak, anke over dom, A (advokat Harald Stabell) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 28. september 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Normann, Ringnes og Arntzen i

NORGES HØYESTERETT. Den 28. september 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Normann, Ringnes og Arntzen i NORGES HØYESTERETT Den 28. september 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Normann, Ringnes og Arntzen i HR-2017-1846-U, (sak nr. 2017/485), straffesak, anke over dom: Den offentlige

Detaljer

Spenningsforholdet mellom straffesanksjonert opplysningsplikt og det menneskerettslige vernet mot selvinkriminering

Spenningsforholdet mellom straffesanksjonert opplysningsplikt og det menneskerettslige vernet mot selvinkriminering Spenningsforholdet mellom straffesanksjonert opplysningsplikt og det menneskerettslige vernet mot selvinkriminering Kandidatnummer: 220 Antall ord: 14937 JUS399 Masteroppgave Det juridiske fakultet UNIVERSITETET

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2017/970), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Anders Brosveet) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2017/970), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Anders Brosveet) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 4. september 2017 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2017-1673-A, (sak nr. 2017/970), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

Innhold. Del 1 Straffeloven av 20. mai 2005 nr

Innhold. Del 1 Straffeloven av 20. mai 2005 nr Innholdsangivelse Innhold Lovteksten Margtekst Nøkkelkommentarer Straffenivå Utvalgte dommer Stikkordregister omfatter en henvisning til hver lovbestemmelse med tema og side. er à jour per april 2015.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/863), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/863), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 12. september 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-01691-A, (sak nr. 2011/863), straffesak, anke over dom, A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

Ulovfestet bevisavskjæring i norske straffesaker

Ulovfestet bevisavskjæring i norske straffesaker Ulovfestet bevisavskjæring i norske straffesaker Kandidatnummer: 455 Veileder: Statsadvokat Olav Helge Thue Leveringsfrist: 25.04.2006 Til sammen 17.905 ord Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 1.1 Innføring

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 30. august 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Webster, Falkanger og Kallerud i

NORGES HØYESTERETT. Den 30. august 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Webster, Falkanger og Kallerud i NORGES HØYESTERETT Den 30. august 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Webster, Falkanger og Kallerud i HR-2013-01859-U, (sak nr. 2013/1369), straffesak, anke over dom: A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01806-A, (sak nr. 2008/1111), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01806-A, (sak nr. 2008/1111), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 17. oktober 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-01806-A, (sak nr. 2008/1111), straffesak, anke over dom, A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2014/2104), straffesak, anke over kjennelse, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2014/2104), straffesak, anke over kjennelse, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 27. januar 2015 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2015-00181-A, (sak nr. 2014/2104), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

Eksamen i JUS241 Rettergang Mønsterbesvarelse vår 2016

Eksamen i JUS241 Rettergang Mønsterbesvarelse vår 2016 Eksamen i JUS241 Rettergang Mønsterbesvarelse vår 2016 Skrevet av: anonym DEL 1 Spørsmål 1 Hovedproblemstillingen er om tiltalen mot Peder Ås for mishandling i nære relasjoner etter strl. 282 er for vagt

Detaljer

Innhold. Forord... 5. 0100 104503 GRMAT ABC i alminnelig strafferett 140101.indb 7 19.06.14 10:58

Innhold. Forord... 5. 0100 104503 GRMAT ABC i alminnelig strafferett 140101.indb 7 19.06.14 10:58 Innhold Husk gener Forord... 5 Kapittel 1 Introduksjon... 13 1.1 Problemstilling og oversikt over boken... 13 1.2 Hva består strafferetten av?... 19 1.3 Boken gir først og fremst en innføring... 21 Kapittel

Detaljer

Juridisk bistand i saker om menneskehandel

Juridisk bistand i saker om menneskehandel Juridisk bistand i saker om menneskehandel Bistandsadvokatens rolle Advokat Ann-Cathrin Marcussen Advokatfellesskapet Rognlien & Djønne m fl Fornærmede - Begrepet " Fornærmede innehaver av en slik interesse

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2015/1978), sivil sak, anke over dom, (advokat Nils Christian Nordhus til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2015/1978), sivil sak, anke over dom, (advokat Nils Christian Nordhus til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 29. april 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-00910-A, (sak nr. 2015/1978), sivil sak, anke over dom, Staten v/justis- og beredskapsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Marius

Detaljer

Dommerforeningens fagutvalg for strafferett og straffeprosess

Dommerforeningens fagutvalg for strafferett og straffeprosess Dommerforeningens fagutvalg for strafferett og straffeprosess Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo postmottak@jd.dep.no Deres ref. 15/2883 Høring forslag til prøveprosjekt i Oslo

Detaljer

Adgangen til å ta i bruk tvangsmidler med sikte på en gjenåpningsbegjæring til skade for siktede

Adgangen til å ta i bruk tvangsmidler med sikte på en gjenåpningsbegjæring til skade for siktede Adgangen til å ta i bruk tvangsmidler med sikte på en gjenåpningsbegjæring til skade for siktede Kandidatnummer: 59 Antall ord: 14808 JUS399 Masteroppgave Det juridiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN

Detaljer

Bedriftens hemmelighet og rettighet?

Bedriftens hemmelighet og rettighet? Bedriftens hemmelighet og rettighet? Bedrifters rettslige vern mot at andre utnytter deres bedriftshemmeligheter eller annen virksomhetsrelatert informasjon www.thommessen.no For å lykkes med hemmelighold:

Detaljer

Høyesterettsdom i Avfallsservice-saken

Høyesterettsdom i Avfallsservice-saken Høyesterettsdom i Avfallsservice-saken Datatilsynet 11. februar 2013 Høyesterett avsa den 31. januar 2013 dom i Avfallsservice-saken (HR-2012-00234-A). Saken for Høyesterett gjaldt krav om oppreisning

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT KJENNELSE Avsagt: Saksnr.: 27.03.2012 i Borgarting lagmannsrett, 12-046467SAK-BORG/04 Dommere: Lagdommer Lagdommer Lagdommer Anne Magnus Carl August Heilmann Anne Ellen Fossum Ankende

Detaljer

Tilrettelagte avhør. Endringer i lov og forskrift om avhør av barn og særlig sårbare personer, med fokus på mistenktes rett til kontradiksjon.

Tilrettelagte avhør. Endringer i lov og forskrift om avhør av barn og særlig sårbare personer, med fokus på mistenktes rett til kontradiksjon. Tilrettelagte avhør Endringer i lov og forskrift om avhør av barn og særlig sårbare personer, med fokus på mistenktes rett til kontradiksjon. Kandidatnummer: 521 Leveringsfrist: 25.04.2016 Antall ord:16

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2016/1516), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat Erling Hansen til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2016/1516), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat Erling Hansen til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 14. mars 2017 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2017-552-A, (sak nr. 2016/1516), straffesak, anke over kjennelse, A B (advokat Erling Hansen til prøve) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

HØYESTERETTSAVGJØRELSER OM DEN EUROPEISKE MENNESKERETTSKONVENSJONEN (EMK) MED BETYDNING FOR TILLEGGSSKATT OG TILLEGGSAVGIFT

HØYESTERETTSAVGJØRELSER OM DEN EUROPEISKE MENNESKERETTSKONVENSJONEN (EMK) MED BETYDNING FOR TILLEGGSSKATT OG TILLEGGSAVGIFT Alle fylkesskattekontorene Oslo likningskontor og Sentralskattekontorene HØYESTERETTSAVGJØRELSER OM DEN EUROPEISKE MENNESKERETTSKONVENSJONEN (EMK) MED BETYDNING FOR TILLEGGSSKATT OG TILLEGGSAVGIFT Høyesterett

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i HR-2015-00682-U, (sak nr. 2015/95), straffesak, anke over dom: I. A (advokat

Detaljer

Brudd på prøveløslatelsesvilkår i perioden med møteplikt for kriminalomsorgen

Brudd på prøveløslatelsesvilkår i perioden med møteplikt for kriminalomsorgen Retningslinjer til straffegjennomføringsloven, revidert 27. oktober 2008, lov- og forskriftsbestemmelser oppdatert 10. oktober 2017. 3.45.3 3.45.4 Brudd på prøveløslatelsesvilkår i perioden med møteplikt

Detaljer