Prosjektrapport. Prosjektperiode:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektrapport. Prosjektperiode:"

Transkript

1 Prosjektrapport Prosjektperiode: Prosjektansvarleg: Anne Karin Hamre Prosjektleiar: Åslaug Krogsæter Prosjektdeltakarar: Line Døsen prosjektmedarbeidar sosial Bodhild Cirotzki prosjektmedarbeidar barnehage Hanne Sæbø sosial Bjørg Eikum Tang helse Magne-Bjarte Hatlem stab/helse Randi Erdal landbruk Dag Endre Stedje miljø/plan John Ole Vange, Odd Einar Fimreite, Astrid Harlem - utdanning Hovudkontor Landbruksavdelinga E-post: Njøsavegen 2, 6863 Leikanger Fjellvegen 11, 6800 Førde Telefon: Postboks 14, 6801 Førde Internett: Telefaks: Telefon: Org.nr Telefaks:

2 2/9 Innhald Sikre bruk av barnekonvensjonen i kommunale tenester... 3 Status før Sjumilsstegprosjektet starta... 3 Sjumilsstegsprosjektet sine mål... 4 Prosjekttiltak... 4 Kartlegging av kommunane sine tenester... 4 Ni prosjekt har fått prosjektmidlar «Foreldrerettleiing Ein god barndom varer heile livet» «Tidleg samordna innsats til beste for barn og unge i Bremanger» «Sjumilssteget fokus på kosthald og helse blant barn og unge» «Foreldre som ressurs. Relasjon, samspel og språkutvikling.» «Mamma forstår ikkje mamma klarer ikkje» «Prosjekt Klubben» «Tverrfagleg samarbeid til beste for barn og unge» «Tidleg innsats tverrfagleg førebygging» «Sju steg for fem kommunar sjumilssteg og folkehelse i kommunane»... 6 Nye tverrfaglege møteplassar for kommunen... 6 Systematisk dialog med kommunane... 7 Vi lytta til barn og unge... 7 Samordne tiltak som skal ivareta barn og unge sine interesser... 7 Samarbeid med fagmiljø og friviljuge organisasjonar... 8 Kommunikasjon via nettstad og sosiale media... 8 Sjumilsstegsprosjektet - starten på eit langsiktig arbeid... 8 Barns beste først måtte vi sjå på oss sjølve... 8 Barns beste er eit langsiktig arbeid... 9

3 3/9 Sikre bruk av barnekonvensjonen i kommunale tenester Utvikle det tverrfaglege og tverretatlege arbeidet for barn og unge i kommunane og sikre at FN sin barnekonvensjon blir brukt til å planlegge og kvalitetssikre tenestene. Det skal særleg leggjast vekt på å konkretisere artiklane som omhandlar medverknad, god omsorg, særskilt vern og støtte, vern mot overgrep, fullverdig liv, god helse og god utdanning. Sikre ei betre ivaretaking av barn og unge sine utviklings-, lærings- og omsorgsbehov gjennom betre planlegging og koordinering av offentlege og friviljuge organisasjonar sine innsatsar. - Gi kommunane eit verktøy til eigenanalyse av innsats overfor barn og unge - Samarbeide om å konkretisere artiklane i barnekonvensjonen som grunnlag for planlegging og kvalitetssikring av tenestene Redusere fragmenteringa i staten og kommunane sin innsats for barn og unge gjennom å samarbeide og utvikle læringskultur på tvers i embetet. Ved å nytte breidda i kompetanse og oppgåver er det råd å skape synergieffektar mellom dei ulike fagområda og også koordinere innsatsen i møtet med kommunane. Risiko ved manglande planlegging og koordinering av tenester er at barn og unge sine behov ikkje blir sett og fanga opp på måtar som kan ivareta heile mennesket. Status før Sjumilsstegprosjektet starta Vi såg at det var behov for ein sterkare samordna innsats både hos Fylkesmannen og i kommunane for å ivareta barn og unge sine interesser. Det var ei sterk nasjonal interesse for å auke gjennomføringa i vidaregåande opplæring for slik å styrke grunnlaget for aktiv samfunnsdeltaking gjennom arbeid. Dei ulike avdelingane hos Fylkesmannen hadde sine ulike sektoroppdrag for å bidra til dette. Sjumilssteget er utvikla av Fylkesmannen i Troms for å betre vilkåra for barn gjennom samordning av tenester og tiltak retta mot barn. Prosjektet sikta mot å involvere offentlege og private aktørar i felles innsats for barn og unge. Barnekonvensjonen er den overordna legaliteten i Sjumilssteget, og blir aktivt brukt som mål for kva barn har krav på og rett til. Målet er at den skal implementerast i dagleg praksis i alle kommunane i landet. Det er no 25 år sidan FN vedtok ein eigen konvensjon for barn sine rettar. Sidan den gongen har 193 statar knytta seg til konvensjonen som er den konvensjonen som er ratifisert av flest land i verda. Dette har gitt konvensjonen ein unik posisjon som eit felles grunnlag for arbeid med og for barn. Sjølv ratifiserte Noreg denne i 1991, og den vart tatt direkte inn i norsk rett gjennom menneskerettslova i Samstundes vart det gjort endringar i ei rekkje andre lover for å synleggjere innhaldet i konvensjonen. Dersom det er motstrid mellom barnekonvensjonen og anna lovgiving, skal innhaldet i konvensjonen ha forrang. Barnekonvensjonen har slik fått ei svært sterk stilling i norsk rett.

4 4/9 Det var vår vurdering at kunnskapen om barnekonvensjonen sine artiklar og implikasjonar bør styrkast hos offentleg tilsette. Det var også vår vurdering at Fylkesmannen gjennom sine tiltak og innsatsar overfor kommunane både kan svekke og styrke deira evne til samordna innsats. Gjennom Sjumilssteget ville vi forbetre vår eigen praksis for å sikre at vårt arbeid styrke kommunane si evne til samarbeid og tiltak for barns beste. Sjumilsstegsprosjektet sine mål Måla vi sette oss var: 1. FN sin barnekonvensjon er det berande regelverket for planlegging, analyse og igangsetjing av naudsynte tiltak for barn og unge i kommunane. 2. Barnekonvensjonen og Sjumilssteget er kjent for barn, ungdom, foreldre, skular, barnehagar, politikarar, tilsette i hjelpeapparatet og for frivillige lag og organisasjonar. 3. Prosjektet skal sikre varige endringar i organisering av tverrfagleg og tverretatleg arbeid i kommunane for å betre oppvekstvilkåra for barn og unge. 4. Prosjektet skal sikre varige endringar i vår eiga organisering av tverrfagleg arbeid. Prosjekttiltak Kartlegging av kommunane sine tenester Våren 2012 sendte vi følgjande invitasjon til kommunane: «Fylkesmannen inviterer kommunane i Sogn og Fjordane til et felles løft for å setje barn og unge sine oppvekstvilkår på den politiske dagsordenen. Det gjer vi gjennom Sjumilssteget til det beste for barn og unge. Sjumilssteget er eit felles løft for å gjennomføre FNs barnekonvensjon ute i kommunane. Sjumilssteget hjelper kommunane med å konkretisere artiklane i barnekonvensjonen, slik at desse kan brukast til å planlegge og kvalitetssikre tenestene til barn og unge. Sjumilssteget inviterer kommunane til å gjere ein analyse av kommunen sine samla tenester for barn og unge. Resultata av analysen kan kommunane bruke for å innføre tiltak som sikrar at dei oppfyller krava i barnekonvensjonen. Sjumilssteget er eit hjelpemiddel til analyse og kontroll av evne og vilje i kommunen til å arbeide til det beste for barna i tråd med sentrale artiklar i barnekonvensjonen. Dei sju stega er: 1. Medverknad (Artikkel 12) 2. God omsorg (Artikkel 18) 3. Særskilt vern og støtte (Artikkel 20) 4. Vern mot overgrep (Artikkel 34 og 36) 5. Fullverdig liv (Artikkel 23)

5 5/9 6. God helse (Artikkel 24) 7. God utdanning (Artikkel 28 og 29) Til kvart steg har Fylkesmannen utarbeidd kontrollspørsmål i form av ei sjekkliste som kan nyttast til å analysere tenestetilbodet.» 25 av 26 kommunar nytta kartleggingsverktøyet til analyse av tenestene sine. Eit samandrag av kartlegginga vart laga og sendt tilbake til kommunane som grunnlag for vidare arbeid både i kommunane, kommunane i mellom og hos Fylkesmannen. Kartlegginga vart også presentert på den første Sjumilsstegskonferansen der alle kommunane deltok. Ni prosjekt har fått prosjektmidlar Fylkesmannen har kvart år midlar til fornying og innovasjon i offentleg sektor. Det har vore fire utlysingsrundar med høve for kommunane til å søkje om midlar til tverrfagleg samarbeid mellom tenester for barn og unge. Ni prosjekt har fått midlar i perioden, og 15 kommunar er involverte. Søknadsfrist for siste runde var 1. mars Følgjande prosjekt har fått midlar: 1. «Foreldrerettleiing Ein god barndom varer heile livet» Formål: Hovudføremålet med prosjektet er at foreldra skal oppleve støtte, meistring og engasjement i foreldrerolla si og hjelpe foreldra å byggje nettverk. Prosjekteigar og deltakarar: Vågsøy ilag med Eid og Selje 2. «Tidleg samordna innsats til beste for barn og unge i Bremanger» Formål: Setje i verk tiltak på ulike område for å betre den tverrfaglege innsatsen. Eit døme er «det tverrfaglege møtet», lokaldemokratisk opplæringsplan og plan mot vald i nære relasjonar. Prosjekteigar og deltakarar: Bremanger 3. «Sjumilssteget fokus på kosthald og helse blant barn og unge» Formål: Setje i verk tiltak på fleire arenaer for å auke fokus på kosthald og helse for utsette grupper, td. frå andre kulturar. Jobbar tett mot skule og barnehage. Prosjekteigar og deltakarar: Hornindal 4. «Foreldre som ressurs. Relasjon, samspel og språkutvikling.» (Delar av tildelinga er omfordelt til foreldrerettleiingsprogrammet COS.) Formål: Foreldrerettleiing for å auke foreldrekompetansen for dei minste. (Dette prosjektet har Gloppen kommune fått eitt års utsetjing på) Prosjekteigar og deltakarar: Gloppen 5. «Mamma forstår ikkje mamma klarer ikkje» Formål: Auke integrering av minoritetsfamiliar. Ved å auke deira kompetanse og arrangere aktivitetar og møtestader. Prosjekteigar og deltakarar: Jølster

6 6/9 6. «Prosjekt Klubben» Formål: Opprette ungdomsklubb «Klubben». Tilby alternative aktivitetar til barn og unge mellom 11 og 15 år som elles fell utanfor organisert idrett og fysisk aktivitet, for å hindre inaktivitet. Prosjekteigar og deltakarar: Høyanger 7. «Tverrfagleg samarbeid til beste for barn og unge» Formål: Kommunen ønskjer å forankre sjumilsstegsarbeidet ved å utvikle det tverrfaglege samarbeidet og eit meir aktivt ungdomsarbeid. Dette skal gjerast ved blant anna å etablere møteplassar, revidere prosedyrar for samhandling og utvikle nettverk. Prosjekteigar og deltakarar: Leikanger 8. «Tidleg innsats tverrfagleg førebygging» Formål: Etablere eit forum som skal vera ein pådrivar når det gjeld generell førebygging. Forumet skal ha eit overordna blikk på førebygging, og er eit utøvande organ knytt til politirådet. Integrering av barn av flyktningar/innvandrarar når det gjeld fritidstilbod. Prosjekteigar og deltakarar: Stryn 9. «Sju steg for fem kommunar sjumilssteg og folkehelse i kommunane» Formål: Overordna systematikk i korleis ein praktiserer arbeidet med sjumilssteget i det daglege, og korleis ein kan arbeide med forbetringspotensiala avdekka i kartlegginga som er gjennomført i alle kommunane. Prosjekteigar og deltakarar: HAFS +Gulen Prosjektmedarbeidarane har hatt ansvar for å følgje opp kommunane i prosjektperioden, men prosjekta rapporter til styringsgruppa for fornyingsmidlane, og blir følgt opp av den. Meir informasjon om prosjekta finn de her. Nye tverrfaglege møteplassar for kommunen Vi har etablert to nye møteplassar i prosjektperioden. Den eine er Sjumilsstegskonferansen som skal gjennomførast for tredje gong i mars. Det har vore god tverrfagleg oppslutnad frå kommunane og fylkeskommunen, høgskulen, NAV, politi, friviljuge organisasjonar, ungdomspolitisk utval og ungdomspolitikarar frå kommunane. Barneombodet, Sjumilssteget i Troms og representantar for Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging (RVTS) og Senter mot incest og seksuelle overgrep (SMISO) har delteke. Frå hausten 2013 vart fylkeskommunen medarrangør ved at vi slo saman denne konferansen med dei tradisjonelle folkehelsedagane som fylkeskommunen (og Fylkesmannen) har vore ansvarlege for.

7 7/9 Den andre er ei koordinatorsamling. Om lag 16 av kommunane har utnemnt ein sjumilsstegskoordinator i samband med kartlegginga. Desse har vore inviterte på ei todagars arbeidssamling der frivillige lag og organisasjonar også har vore inviterte til eit kveldsarrangement. Systematisk dialog med kommunane Prosjektmedarbeidarane har hatt tett kontakt med sjumilsstegskoordinatorane i kommunane. I tillegg har dei ulike avdelingane hatt dialog med kommunane om tematikken gjennom ulike faglege møteplassar og i tilsyn. Vi lytta til barn og unge Vi inviterte med barn og unge i planlegging og gjennomføring av tiltak og arrangement. Hovudkontakten vår har vore ungdomspolitisk utval (UPU). Dei har delteke på både Sjumilsstegskonferansen og i koordinatorsamlingar. I tillegg har barn og unge si stemme vorte lytta til på ulike konferansar som utdanningsavdelinga og helse- og sosialavdelinga har ansvar for. Samordne tiltak som skal ivareta barn og unge sine interesser Vi starta samordingsarbeidet med å sjå på oss sjølve, gjennom ein intern analyse av våre oppdrag i lys av barnekonvensjonen. Gjennom prosjektperioden har vi konkretisert forslag til samordna tiltak for barn og unge, og utvikla refleksjonen vår rundt temaet. Sjumilsstegskonferansen vart til for å styrke det tverrfaglege perspektivet på barn og unge sin oppvekst, og samordne innsatsane til dei ulike aktørane. Det tverrfaglege vart ytterlegare styrka då fylkeskommunen sin folkehelsekonferanse har blitt integrert. Vidare har vi etablert Barnekonferansen ved å slå saman Barnehagekonferansen og Fylkessamlinga for barnevern. Sjumilssteget har vore tematisert på ulike møte og konferansar for plankoordinatorar, rektorar, styrarar, barnevernstilsette, miljøarbeidarar, tilsette i skular og barnehagar, folkehelsekoordinatorar, helsesøstre, sjukepleiarar, sosialarbeidarar (rus og psykisk helse), PPT-tilsette, BUP, NAV-leiarar, rådmenn og ordførarar og andre kommunepolitikarar. Det er planlagt oppstart av læringsnettverk for kommunane med tema barn og unge si psykiske helse. Dette vil skje i eit samarbeid mellom utdanningsavdelinga og helse- og sosialavdelinga. Fylkesmannen har tematisert barn og unge sitt perspektiv og rett til medverknad i kommunane sitt planarbeid gjennom innspel til kommuneplanar.

8 8/9 Vi oppmoda kommunane om å markere feiringa av barnekonvensjonen sin 25-års dag 20. november. Vi markerte på Statens hus ved å invitere vinnarane av ein filmkonkurranse lansert på Facebook til bollar og brus og heising av flagg. Samarbeid med fagmiljø og friviljuge organisasjonar Gjennom planlegging og gjennomføring av Sjumilsstegskonferansen og koordinatorsamlinga har vi ei kontaktflate med kommunane ved sjumilsstegskoordinatorane, UPU og frivillige organisasjonar. I tillegg til dette har Fylkesmannen mange ulike arrangement der vi inviterer fagpersonar til å tematisere vilkår for ivaretaking av barn og unge sine interesser. Vi har hatt eiga samling for friviljuge lag og organisasjonar der også høgskulen, NAV og fylkeskommunen deltok. Prosjektmedarbeidarane har delteke på arrangement i regi av Røde kors, 4H, høgskulen og fylkeskommunen (prosjekt Trygge lokalsamfunn). Kommunikasjon via nettstad og sosiale media Vi har i prosjektperioden publisert aktuelt stoff på ein eigen prosjektnettstad, men har no flytta dette til Fylkesmannen sin eigen nettstad. Slik understrekar vi at prosjektperioden er over, samtidig som at Sjumilssteget lever vidare. Det er krysskoplingar til den nasjonale nettstaden Dette gir oss høve til å publisere aktuelt lokalt stoff på eigen nettstad, men samstundes gi både oss og kommunane tilgang til artiklar og nyhende som blir publisert i andre fylke. Facebooksida vår «Sjumilssteget i Sogn og Fjordane» har vi aktivt nytta som informasjons- og kommunikasjonskanal, og opplevd stor interesse. Vi har nytta kanalen til å publisere frå konferansar, og lenke til aktuelt fagstoff og blogg på eigen nettstad og andre nettstadar. Vi lanserte filmkonkurranse og presenterte vinnarane på Facebook. Sjumilsstegsprosjektet - starten på eit langsiktig arbeid Barns beste først måtte vi sjå på oss sjølve Prosjektet har ført til at Fylkesmannen har fått ei betre forståing av dei mange rollene vi har som er knytt til barn og unge, og måten desse kryssar og utfyller kvarandre. Med denne forståinga er det lettare å dra nytte av kompetansen vi har på ulike fagområde til det beste for barn og unge. Eit eksempel på eit felt vi vil nytte denne kompetansen på ein betre måte er gjennom Fylkesmannen si rolle i planarbeidet.

9 9/9 Fylkesmannen har gjennom å ha analysert og drøfta konsekvensar for eige arbeid, problematisert korleis vi tar i vare barns beste i rettleiing, klagehandsaming, tilsyn og samordning. Vi har sett på våre eigne rutinar og praksis og kome til nye erkjenningar. Slik kompetanseutvikling er eit kontinuerleg arbeid og er avhengig av at vi fortset å utvikle dei tverrfaglege samarbeidsstrukturane våre. Barns beste er eit langsiktig arbeid Vi sette oss ambisiøse målsettingar for å ha noko å strekke oss etter. Tre år er for kort tid for å nå i mål med eit så omfattande arbeid. Å bygge kunnskap, ferdigheiter og haldningar om barns beste er eit langsiktig og kontinuerlig arbeid. Gjennom prosjektet har vi fått retta ekstra merksemd mot utfordringane i ein kritisk startfase der bevisstgjering har vert sentralt. Prosjektperioden har forsterka merksemda og innsatsen for å sikre ei betre ivaretaking av barn og unge sine utviklings-, lærings- og omsorgsbehov. Målet har vore å utvikle det tverrfaglege og tverretatlege arbeidet for barn og unge i kommunane og sikre at FN sin barnekonvensjon blir brukt til å planlegge og kvalitetssikre tenestene. Interessa for dette arbeidet har vore stor i alle kommunane, og dei ulike prosjekta som er sette i gong vitnar om vilje til å kome vidare. Erfaringar frå dei kommunale prosjekta vil kunne nyttast når prosjekta er avslutta. Sjumilsstegsprosjektet har særleg lagt vekt på å konkretisere artiklane som omhandlar medverknad, god omsorg, særskilt vern og støtte, vern mot overgrep, fullverdig liv, god helse og god utdanning. Dette vart tematisert i kommunekartlegginga og har vore løfta fram på ulike samlingar for ulike målgrupper. Kommunekartlegginga som vart gjennomført i 25 av 26 kommunar gjorde at barns beste vart sett på dagsorden og fekk ei systematisk tilnærming. Det varierer i kva grad kommunane sjølv har følgt opp funna sine. Ikkje alle koordinatorane har vore operative, men omlag 2/3 har vore aktive og delteke på koordinatorsamlingane. Vi opplever at fleire av kommunane er meir bevisste i å legge til rette for det tverrfaglege samarbeidet i si tenesteyting. Vi ser at kommunar som får til dette arbeidet har ei forankring på leiarnivå, og det er ei avklaring på kven som skal «dra» arbeidet. Dette er heilt avgjerande for at det skal fungere. Barnekonvensjonen er truleg alt for lite kjent hos barn og unge og for lite sett på dagsorden i barnehage og skule. Dette vil vi melde vidare inn til ulike direktorat. Barnekonvensjonen og samarbeidsmodellar som tek utgangspunkt i Sjumilssteget bør vere ein del av arbeidet med kommunesamanslåinga. Mange kommunar har alt oppretta samarbeid på tvers av kommunar, og erfaringar frå dette samarbeidet kan sikkert takast vidare med i arbeidet med kommunesamanslåing og nye kommunestrukturar.

Sjumilssteget. Til det beste for barn og unge

Sjumilssteget. Til det beste for barn og unge Sjumilssteget Til det beste for barn og unge Embetsprosjekt 2012-2014 Sjumilssteget til beste for barn og unge - handlar om å setje i verk FNs barnekonvensjon i kommunane i Norge. Sjumilssteget hjelper

Detaljer

Møteinnkalling for Oppvekst- og kulturutvalg

Møteinnkalling for Oppvekst- og kulturutvalg Vågsøy kommune Møteinnkalling for Oppvekst- og kulturutvalg Møtedato: 20.11.2012 Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Rådhuset Møtetid: Kl. 08:00-12:00 Innkallingen sendes medlemmene og de første varamedlemmer

Detaljer

Referat frå møte

Referat frå møte Sakshandsamar: Vår dato Vår referanse Telefon: 57643110 05.09.2013 2012/3824-630 E-post: fmsfjov@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse Deltakarar i FORUM Referat frå møte 27.08.2013 Stad Best Western

Detaljer

Sjumilsstegkonferansen 2014 «Samordna løft for folkehelse, psykisk helse og medverknad for barn og unge»

Sjumilsstegkonferansen 2014 «Samordna løft for folkehelse, psykisk helse og medverknad for barn og unge» Sjumilssteget til beste for barn og unge Folkehelse helse i alt vi gjer Sjumilsstegkonferansen 2014 «Samordna løft for folkehelse, psykisk helse og medverknad for barn og unge» Fylkesmannen og Sogn og

Detaljer

Sjumilsstegkonferansen 2014 «Samordna løft for folkehelse, psykisk helse og medverknad for barn og unge»

Sjumilsstegkonferansen 2014 «Samordna løft for folkehelse, psykisk helse og medverknad for barn og unge» Sjumilssteget til beste for barn og unge Folkehelse helse i alt vi gjer Sjumilsstegkonferansen 2014 «Samordna løft for folkehelse, psykisk helse og medverknad for barn og unge» Fylkesmannen og Sogn og

Detaljer

Svar frå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane: Høyring av NOU 2012:1 Til barns beste

Svar frå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane: Høyring av NOU 2012:1 Til barns beste Sakshandsamar: Bodhild Therese Cirotzki Vår dato Vår referanse Telefon: 03.05.2012 2012/732-610 E-post: fmsfboc@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032

Detaljer

RUSFAGLEG FORUM FORUM FOR RUS OG PSYKISK HELSE

RUSFAGLEG FORUM FORUM FOR RUS OG PSYKISK HELSE RUSFAGLEG FORUM FORUM FOR RUS OG PSYKISK HELSE Bakgrunn for oppretting av forumet Fylkestinget reviderte sektorplan for tenester for rusmisbrukarar i Sogn og Fjordane, våren 1995. Der vart Fylkesmannen

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 04/2017 Utval for levekår PS

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 04/2017 Utval for levekår PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Kristin Nåmdal FE - 144, TI - &76 17/194 Saksnr Utvalg Type Dato 04/2017 Utval for levekår PS 07.02.2017 Temaplan for barn og unge- oppstartsmelding Saksopplysningar:

Detaljer

Referat frå møte

Referat frå møte Sakshandsamar: John Ole Vange Vår dato Vår referanse Telefon: 57643110 05.09.2013 2012/3824-630 E-post: fmsfjov@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse Deltakarar i FORUM Referat frå møte 20.11.2013

Detaljer

Sjumilsstegkonferansen 2017

Sjumilsstegkonferansen 2017 Sjumilsstegkonferansen 2017 «GOD NOK» Meld deg på Fylkesmannen, Fylkesn, NAV Høgskulen på Vestlandet inviterer til Sjumilsstegkonferanse 15. 16. mars 2017 Målet med konferansen er å sikre betre planlegging

Detaljer

Sjumilssteget - Nordisk tilsynskonferanse. Seniorrådgiver Eivind Bratsberg

Sjumilssteget - Nordisk tilsynskonferanse. Seniorrådgiver Eivind Bratsberg Sjumilssteget - Nordisk tilsynskonferanse Seniorrådgiver Eivind Bratsberg På leting etter en ny felles legalitet Finnes det en overordnet legalitet som sikrer innsats for hele barnet, både for spesielle

Detaljer

på vegne av barn og unge

på vegne av barn og unge HAUGALANDSLØFTET på vegne av barn og unge HAUGALANDSLØFTET SKAL FØRE TIL AT BARN OG UNGE FÅR UTNYTTA RESSURSANE SINE OG BLI GODT INKLUDERT I DET ORDINÆRE OPPLEGGET I BARNEHAGE OG SKULE 4 hovudområde for

Detaljer

Barnet si stemme i NAV. Loen

Barnet si stemme i NAV. Loen Barnet si stemme i NAV Loen 15.03.17 Barnekonvensjonen barnet si meining Art. 3 Til barnet sitt beste ved alle handlingar som berører barn Art.12 gir barnet rett til å bli høyrt. Barnet har rett til å

Detaljer

Saman for framtida (Ref #1308123944304)

Saman for framtida (Ref #1308123944304) Saman for framtida (Ref #1308123944304) Søknadssum: 400000 Kategori: Samarbeid Varighet: Toårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Sogn og Fjordane fylkesbibliotek / 974570971 Postboks 144 6800

Detaljer

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Fylkesmannen i Sogn og Fjordane til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Rammeplan for barnehagen Utdannings og oppvekstmøte 31. mai 1. juni 2017 Rammeplanen som styringsdokument Rammeplan for barnehagens

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG FRAMLEGG TIL PLANPROGRAM, 30. AUGUST 2016

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG FRAMLEGG TIL PLANPROGRAM, 30. AUGUST 2016 KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG 2017-2027 FRAMLEGG TIL PLANPROGRAM, 30. AUGUST 2016 Innhald 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Føremål 3. Føringar for planarbeidet 4. Mål 5. Tema og avgrensing

Detaljer

Forsand kommune. SLT Handlingsplan

Forsand kommune. SLT Handlingsplan Forsand kommune SLT Handlingsplan 2016-2019 MANDAT Vedtak om deltaking i SLT prosjekt, - samordning av lokale kriminalitetsførebyggjande tiltak, nå; Samordning av Lokale rus- og kriminalitetsførebyggjande

Detaljer

SLUTTRAPPORT PROSJEKT K1. Synliggjering av gjennomgåande perspektiv i Fylkesplan Pilotfylke Møre og Romsdal

SLUTTRAPPORT PROSJEKT K1. Synliggjering av gjennomgåande perspektiv i Fylkesplan Pilotfylke Møre og Romsdal SLUTTRAPPORT PROSJEKT K1 Synliggjering av gjennomgåande perspektiv i Fylkesplan 2013-2016 Pilotfylke Møre og Romsdal 1. Innleiing Møre og Romsdal fylkeskommune fekk i 2013 eit tilskot på kroner 100 000

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Hordaland fylkeskommune og NAV Hordaland om oppfølging av ungdom med lovfesta rett til vidaregåande opplæring

Samarbeidsavtale mellom Hordaland fylkeskommune og NAV Hordaland om oppfølging av ungdom med lovfesta rett til vidaregåande opplæring Samarbeidsavtale mellom Hordaland fylkeskommune og NAV Hordaland om oppfølging av ungdom med lovfesta rett til vidaregåande opplæring Avtalen gjeld fordeling av ansvar mellom partane for oppfølging av

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR OPPVEKST FRAMLEGG TIL PLANPROGRAM 25. AUGUST 2015

KOMMUNEDELPLAN FOR OPPVEKST FRAMLEGG TIL PLANPROGRAM 25. AUGUST 2015 KOMMUNEDELPLAN FOR OPPVEKST 2016-2019 FRAMLEGG TIL PLANPROGRAM 25. AUGUST 2015 Innhald 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Føremål 3. Føringar for planarbeidet 4. Mål 5. Tema og avgrensing av innhald 6. Planprosess

Detaljer

Framlegg til planprogram

Framlegg til planprogram Kommunedelplan for oppvekst 2015-2026 Framlegg til planprogram Vedteke: Saks nr: 14/734 Dato: Innhald Bakgrunn for planarbeidet Innhald... 1 1. Bakgrunn for planarbeidet... 2 2. Føremål... 2 3. Føringar

Detaljer

Sjumilsstegkonferansen 2017

Sjumilsstegkonferansen 2017 Sjumilsstegkonferansen 2017 «GOD NOK» Meld deg på Fylkesmannen, Fylkesn, NAV Høgskulen på Vestlandet inviterer til Sjumilsstegkonferanse 15. 16. mars 2017 Målet med konferansen er å sikre betre planlegging

Detaljer

BARN I MIDT-NOREG. Ein del av studien. psykisk helse i barnehagen. Folkehelsekonferansen, Oslo 15. oktober 2014 Bodil Brautaset Fagkonsulent barnehage

BARN I MIDT-NOREG. Ein del av studien. psykisk helse i barnehagen. Folkehelsekonferansen, Oslo 15. oktober 2014 Bodil Brautaset Fagkonsulent barnehage Ein del av studien BARN I MIDT-NOREG psykisk helse i barnehagen Folkehelsekonferansen, Oslo 15. oktober 2014 Bodil Brautaset Fagkonsulent barnehage 17.10.2014 Volda kommune Studien Barn i Midt-Noreg Forsking

Detaljer

Pakkeforløp psykisk helse og rus. Forløpskoordinator-rolla. Ellinor Kleppenes og Sønnøve Ramsfjell

Pakkeforløp psykisk helse og rus. Forløpskoordinator-rolla. Ellinor Kleppenes og Sønnøve Ramsfjell Pakkeforløp psykisk helse og rus Forløpskoordinator-rolla Ellinor Kleppenes og Sønnøve Ramsfjell Pakkeforløp Pakkeforløpa er ein måte å organisere tenestane på, som skal sikre at alle har lik rett til

Detaljer

Frå flyktning til arbeidstakar meir arbeid og betre norsk i introduksjonsprogrammet

Frå flyktning til arbeidstakar meir arbeid og betre norsk i introduksjonsprogrammet Balestrand 20. mai 2016 Frå flyktning til arbeidstakar meir arbeid og betre norsk i introduksjonsprogrammet Meld. St. 30 (2015 2016) Fra mottak til arbeidsliv en effektiv integreringspolitikk Innvandrere

Detaljer

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Nye strukturar og vegen vidare

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Nye strukturar og vegen vidare Nye strukturar og vegen vidare Rådmannssamling Gloppen, 12.09.2017 Anne Karin Hamre Nasjonal status 121 kommunar blir slått saman til 47 nye kommunar 354 kommunar frå 2020 74 færre kommunar enn i 2014

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR INDIVIDUELL PLAN I BØMLO KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR INDIVIDUELL PLAN I BØMLO KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR INDIVIDUELL PLAN I BØMLO KOMMUNE Me ønskjer felles retningslinjer for bruk av Individuell Plan i Bømlo kommune for å skape føreseie og for å sikre mest mogleg lik behandling av tenestemottakarane.

Detaljer

Saman for framtida (Ref #1318510063720)

Saman for framtida (Ref #1318510063720) Saman for framtida (Ref #1318510063720) Søknadssum: 470000 Kategori: Samarbeid Varighet: Toårig Opplysningar om søkjar Organisasjonsnavn/nr Sogn og Fjordane fylkesbibliotek / 974570971 Postboks 144 6800

Detaljer

Utviklingsplan for Pedagogisk-psykologisk teneste for vidaregåande opplæring

Utviklingsplan for Pedagogisk-psykologisk teneste for vidaregåande opplæring Utviklingsplan for Pedagogisk-psykologisk teneste for vidaregåande opplæring 2014 2017 www.sfj.no 1. Innleiing. Hovudutval for opplæring vedtok i sak 38/09 Utviklingsplan pedagogisk-psykologisk teneste

Detaljer

Samhandlingsstrukturen i Sogn og Fjordane

Samhandlingsstrukturen i Sogn og Fjordane Samhandlingsstrukturen i Sogn og Fjordane Stig Igland, samhandlingssjef - Helse Førde HF Frode Kyrkjebø, dagleg leiar - KS Sogn og Fjordane «Ein sjølvstendig og nyskapande kommunesektor» Samhandlingsstrukturen

Detaljer

Kommunale handlingsplanar mot vald i nære relasjonar Venke Johansen og Inge Nordhaug

Kommunale handlingsplanar mot vald i nære relasjonar Venke Johansen og Inge Nordhaug Kommunale handlingsplanar mot vald i nære relasjonar Venke Johansen og Inge Nordhaug Denne presentasjonen ligg på vår nettside: www.rvts.no/vest Kvifor laga ein handlingsplan mot vald i nære relasjonar?

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG PLANPROGRAM Dette bildet av ein del av Sjøholt sentrum er teke i slutten av 1860-åra INNHALDSLISTE 1. INNLEIING... 3 2. BAKGRUNN FOR KULTURMINNEPLANEN... 4 3. FØRINGAR,

Detaljer

PLAN FOR EIT INKLUDERANDE BARNEHAGE- OG SKULEMILJØ

PLAN FOR EIT INKLUDERANDE BARNEHAGE- OG SKULEMILJØ 1 PLAN FOR EIT INKLUDERANDE BARNEHAGE- OG SKULEMILJØ 2018-2020 BAKGRUNN: 1. UTVIKLINGSOMRÅDE OG INNHALD: Stord kommune deltek saman med FOS-kommunane Bømlo, Etne, Fitjar, Kvinnherad og Sveio i den nasjonale

Detaljer

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Fylkesmannen i Sogn og Fjordane til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Rammeplan for barnehagen Fagdagane i Loen 7. 8. juni 2017 Rammeplanen som styringsdokument Rammeplan for barnehagens innhold

Detaljer

Rådmannsutvalet 26.3.13 Førde

Rådmannsutvalet 26.3.13 Førde Rådmannsutvalet 26.3.13 Førde Sogn og Fjordane Prosjektleiarane Sissel Espe og Inger Marie Evjestad Frå Ny GIV til Gnist Auka gjennomføring i vidaregåande opplæring Prosjektkoordinator Ny GIV Sissel Espe

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Møteinnkalling for Helse- og omsorgsutvalg

Møteinnkalling for Helse- og omsorgsutvalg Vågsøy kommune Møteinnkalling for Helse- og omsorgsutvalg Møtedato: Møtested: Møtetid: 19.11.2012 Bryggja omsorgssenter Kl. 09:00-12:00 Innkallingen sendes medlemmene og de første varamedlemmer i hver

Detaljer

PLANPROGRAM. Plan for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og folkehelse Balestrand kommune Leikanger kommune Sogndal kommune

PLANPROGRAM. Plan for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og folkehelse Balestrand kommune Leikanger kommune Sogndal kommune PLANPROGRAM Plan for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og folkehelse 2019-2022 Balestrand kommune Leikanger kommune FØREORD Balestrand, Leikanger og startar med dette opp arbeidet med å lage til felles

Detaljer

Folkehelsedagane

Folkehelsedagane Folkehelsedagane 08.-09.11.2011 Fylkesmannen si rolle i folkehelsearbeidet Bjørg Eikum Tang Seniorrådgivar Fylkesmannen Folkehelsearbeid- Fylkesmannen sine roller og oppgåver Embetsoppdraget frå Helsedirektoratet

Detaljer

Retningslinjer for koordinering og samhandling i Leikanger kommune: Koordinerande eining har mandat til å oppnemne koordinator.

Retningslinjer for koordinering og samhandling i Leikanger kommune: Koordinerande eining har mandat til å oppnemne koordinator. Desse retningslinjene blei utarbeida av prosjektgruppa (Kristin Cirotzki, Jorunn Nyttingnes, Torill Holen og Gunn Ragnhild Rimala) som deltok i nettverkslæring om Individuell plan i regi av fylkesmannen,

Detaljer

MØTEINNKALLING Tysnes kommune

MØTEINNKALLING Tysnes kommune MØTEINNKALLING Tysnes kommune Utval : ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad : Rådhuset Møtedato : 27.01.2014 Tid : 11:00 SAKLISTE: Utvalsaknr. Arkivsaknr. Tittel PS 1/14 14/42 ÅRSRAPPORT OVER VERNE- OG MILJØARBEIDET

Detaljer

KOMPETANSE I BARNEHAGEN

KOMPETANSE I BARNEHAGEN Side 1 Rådmannen Vår ref: 2010/2296 Dato: 29.06.2010 KOMPETANSE I BARNEHAGEN PLAN FOR KVINNHERAD KOMMUNE 2010 2011 Side 2 BAKGRUNN FOR PLANEN: Kompetanseplanen byggjer på Kunnskapsdepartementet sin strategiplan

Detaljer

Barn og unge i folkehelseoversikt og kommunal planlegging. Åslaug Haugset Rådgjevar/Folkehelsekoordinator Plan og utgreiing Gloppen Kommune

Barn og unge i folkehelseoversikt og kommunal planlegging. Åslaug Haugset Rådgjevar/Folkehelsekoordinator Plan og utgreiing Gloppen Kommune Barn og unge i folkehelseoversikt og kommunal planlegging Åslaug Haugset Rådgjevar/Folkehelsekoordinator Plan og utgreiing Gloppen Kommune Sjumilsstegkonferansen 15.03.2017 Folkehelselova 4: Fremje helse

Detaljer

Kommunedelplan for oppvekst

Kommunedelplan for oppvekst Bø kommune Kommunedelplan for oppvekst 2016-2028 1 Innhald Innleiing... 3 Frå plan til handling... 3 Visjon for Bø kommune... 4 Målsetting... 4 Strategiar... 4 2 Innleiing Som ein kommune i vekst står

Detaljer

Kommunikasjonsplan ULLENSVANG KOMMUNE. - den nye kommunen i Hardanger. Me er på veg mot

Kommunikasjonsplan ULLENSVANG KOMMUNE. - den nye kommunen i Hardanger. Me er på veg mot Kommunikasjonsplan Me er på veg mot ULLENSVANG KOMMUNE - den nye kommunen i Hardanger 1. Me byggjer NY kommune! Jondal, Odda og Ullensvang utgjer ein felles bu- og arbeidsregion og har hatt samarbeid på

Detaljer

Kontrollutvalet SEKOM-sekretariat

Kontrollutvalet SEKOM-sekretariat Kontrollutvalet SEKOM-sekretariat Saksnr. utval Utval Møtedato 05/19 Styret for SEKOM sekretariat 04.04.2019 Arkiv FE 210 Sakshandsamar Arnar Helgheim Årsmelding 2018 for SEKOM sekretariat Vedlegg i saka:

Detaljer

Barnekonvensjonen til beste for barn - med rett til å bli høyrt. Fylkesmannen, Bodhild Therese Cirotzki

Barnekonvensjonen til beste for barn - med rett til å bli høyrt. Fylkesmannen, Bodhild Therese Cirotzki Barnekonvensjonen til beste for barn - med rett til å bli høyrt Fylkesmannen, Bodhild Therese Cirotzki Barnekonvensjonen barna si grunnlov Barnekonvensjonen regulerer barna sine menneskerettar Norsk lov

Detaljer

Tokke kommune. Planprogram kommunedelplan Helse og omsorg Framlegg 15. mai Ann Wraa Helse - og omsorgsleiar

Tokke kommune. Planprogram kommunedelplan Helse og omsorg Framlegg 15. mai Ann Wraa Helse - og omsorgsleiar Tokke kommune Planprogram kommunedelplan Helse og omsorg 2017 2030 Framlegg 15. mai 2017 Ann Wraa Helse - og omsorgsleiar Innhald 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Føremål 3. Føringar for planarbeidet 4.

Detaljer

Sjumilssteget i Østfold. Et krafttak for barn og unge

Sjumilssteget i Østfold. Et krafttak for barn og unge Sjumilssteget i Østfold Et krafttak for barn og unge Sjumilssteget i Østfold Å ta Sjumilssteget her og ta betydelige skritt for å etterleve FNs barnekonvensjon. Her på sju områder barns rett til medbestemmelse

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet /15 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet /15 Kommunestyret AURLAND KOMMUNE Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet 29.01.2015 007/15 Kommunestyret 12.02.2015 Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 14/638-15/326 K1-024 Jan Olav Åsarmoen Møller 57 63

Detaljer

Varsel om tilsyn med Gaular kommune - Bygstad skule, Sande skule og Viksdalen skule

Varsel om tilsyn med Gaular kommune - Bygstad skule, Sande skule og Viksdalen skule Vår dato: Vår ref: 23.05.2019 2019/11079 Dykkar dato: Dykkar ref: Gaular kommune Vadheimsvegen 15 6973 SANDE I SUNNFJORD Saksbehandlar, innvalstelefon Helge Pedersen, 5764 3101 Varsel om tilsyn med Gaular

Detaljer

SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA!

SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA! Gaular kommune www.gaular.kommune.no Informasjonsbrosyre om kommunereforma NO SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA! Dei ulike kommunealternativa: Politikarane i 10 kommunar vedtok hausten 2015 fire

Detaljer

Dugnaden tverrfagleg samarbeid på rusområdet i kommunane

Dugnaden tverrfagleg samarbeid på rusområdet i kommunane Dugnaden tverrfagleg samarbeid på rusområdet i kommunane Sykkylven kommune deltok i dette prosjekt i samarbeid med Kompetansesenter rus - Midt-Norge og Fylkesmannen i Møre og Romsdal i 2012. Dette i saman

Detaljer

Tilsyn med Solund kommune rapport

Tilsyn med Solund kommune rapport Sakshandsamar: Bodhild Therese Cirotzki Vår dato Vår referanse Telefon: 26.10.2012 2012/2669-611 E-post: fmsfboc@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse Solund kommune Postboks 73 6921 Hardbakke Tilsyn

Detaljer

SJUMILSSTEGET - SATSING PÅ BARN OG UNGE I TROMSKOMMUNENE

SJUMILSSTEGET - SATSING PÅ BARN OG UNGE I TROMSKOMMUNENE Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 21.01.2009 2009/1-1 Eivind Pedersen 77 64 20 54 Deres dato Deres ref. Kommunene i Troms v/ordfører og rådmann SJUMILSSTEGET - SATSING PÅ BARN OG UNGE I

Detaljer

INTERNASJONAL STRATEGI

INTERNASJONAL STRATEGI INTERNASJONAL STRATEGI 2008 2009 SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE AUGUST 2007 1. Innleiande kommentarar Det internasjonale engasjementet i Sogn og Fjordane er aukande. Dette skapar utfordringar for fylkeskommunen,

Detaljer

Hareid kommune Kommunedelplan for vatn og avløp Forslag til planprogram

Hareid kommune Kommunedelplan for vatn og avløp Forslag til planprogram Hareid kommune 21.11.2017 Kommunedelplan for vatn og avløp 2018-2030 Forslag til planprogram INNHALDSLISTE 1 Kort om planprogrammet... 3 2 Formål med planarbeidet... 3 3 Rammer og føringar... 3 4 Planområde...

Detaljer

PROSJEKT T I D L E G I N N S A T S, T V E R R F A G L E G S A M A R B E I D

PROSJEKT T I D L E G I N N S A T S, T V E R R F A G L E G S A M A R B E I D PROSJEKT T I D L E G I N N S A T S, T V E R R F A G L E G S A M A R B E I D BAKGRUNN FOR PROSJEKTET Stryn kommune er med i Sjumilsteget, som er initiert av Fylkesmannen. Sjumilsteget er basert på Barnekonvensjonen.

Detaljer

Mitt SULA. «EIN GOD OPPVEKST VARER HEILE LIVET» Erfaringssamling 8.mars Anne-Grethe Skjærseth Kommunalsjef kultur og oppvekst

Mitt SULA. «EIN GOD OPPVEKST VARER HEILE LIVET» Erfaringssamling 8.mars Anne-Grethe Skjærseth Kommunalsjef kultur og oppvekst Mitt SULA «EIN GOD OPPVEKST VARER HEILE LIVET» Erfaringssamling 8.mars 2013 Anne-Grethe Skjærseth Kommunalsjef kultur og oppvekst .VISJONEN I SULA KOMMUNE KORLEIS FÅR SULA SÅ GOD KVALITET PÅ DET ORDINÆRE

Detaljer

Årsplan Nettverk av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling i Sogn og Fjordane

Årsplan Nettverk av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling i Sogn og Fjordane Nettverk av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling i Sogn og Fjordane Årsplan 2019 Nettverk av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling i Sogn og Fjordane 1.0 Formål

Detaljer

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Velkomen til fagsamling om barneperspektivet i Nav

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Velkomen til fagsamling om barneperspektivet i Nav Velkomen til fagsamling om barneperspektivet i Nav Program for dagen 10.00 Velkomen, Nav Sogn og Fjordane v/ Jorunn Kristin Nes og Fylkesmannen v/ Siren Rørgård Skjerven 10.15 Barnekonvensjonen, Fylkesmannen

Detaljer

BARNEVERNET. Til beste for barnet

BARNEVERNET. Til beste for barnet BARNEVERNET Til beste for barnet BARNEVERNET I NOREG Barnevernet skal gje barn, unge og familiar hjelp og støtte når det er vanskeleg heime, eller når barnet av andre grunnar har behov for hjelp frå barnevernet

Detaljer

Resept for eit sunnare FørdeF

Resept for eit sunnare FørdeF Resept for eit sunnare FørdeF Trygg i FørdeF Del av folkehelsearbeidet i Førde F kommune April 2009 Folkehelseprosjektet Stortingsmelding nr. 16 (2002-2003) 2003) Auka satsing på p folkehelse dei neste

Detaljer

EID KOMMUNE Møtebok. Arkiv: 024 Objekt:

EID KOMMUNE Møtebok. Arkiv: 024 Objekt: EID KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Formannskapet 22.01.2015 013/15 ÅKR Kommunestyret 29.01.2015 015/15 ÅKR Avgjerd av: Kommunestyret Saksbehandler: Åslaug

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE Rådmannen. Saksnr Løpenr/Arkiv Dykkar ref. Avd/Saksansvarleg Dato 2012/571 1178/2015 / 002 RÅD / SANGUD 16.03.

VANYLVEN KOMMUNE Rådmannen. Saksnr Løpenr/Arkiv Dykkar ref. Avd/Saksansvarleg Dato 2012/571 1178/2015 / 002 RÅD / SANGUD 16.03. NOTAT VANYLVEN KOMMUNE Rådmannen Til: Frå: Kopi: Anna Lianes Sak: Kommunesamanslåing - f.o.m 2012 Saksnr Løpenr/Arkiv Dykkar ref. Avd/Saksansvarleg Dato 2012/571 1178/2015 / 002 RÅD / SANGUD 16.03.2015

Detaljer

Kontrollutvalet. Målet i dag

Kontrollutvalet. Målet i dag Kontrollutvalet 2015 2019 Oppstartmøte Målet i dag Gi dykk som er folkevalde i kontrollutvalet ein god start på 4-årsperioden.. Bli kjende med kvarandre Gi ein introduksjon om kontrollutvalet sin funksjon

Detaljer

Ungdomstrinnsatsinga

Ungdomstrinnsatsinga Ungdomstrinnsatsinga 2012-2016 Stortinget behandla stortingsmeldinga om ungdomstrinnet Meld. St. 22 (2010 2011) Motivasjon Mestring Muligheter i januar 2012. Strategi for ungdomstrinnet: Motivasjon og

Detaljer

Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalde. Eit oppdrag for heile organisasjonen

Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalde. Eit oppdrag for heile organisasjonen Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalde Eit oppdrag for heile organisasjonen Innhald Det er viktig å rekruttere ATV-ar 3 Arbeidsoppgåver på alle nivå 4 5 Konkrete tips i arbeidet 5 6 10 gode grunnar til

Detaljer

Barnekonvensjonen i praksis.

Barnekonvensjonen i praksis. Selvhjelpspakken Barnekonvensjonen i praksis. Sjumilssteget er et program og en metode utviklet i fylkesmannsembetet i Troms, som handler om hvordan FNs barnekonvensjon (BK) barnas grunnlov, kan flyttes

Detaljer

Innlegg for barnerepresentantene Sjumilssteget

Innlegg for barnerepresentantene Sjumilssteget Innlegg for barnerepresentantene 1.9.16 Sjumilssteget Høsten 2008 Ei arbeidsgruppe hos Fylkesmannen gjør store oppdagelser. Sjumilssteget - Bakteppet: Representanter fra ulike fagavdelinger i embetet ble

Detaljer

Ny GIV Oppfølgingsprosjektet

Ny GIV Oppfølgingsprosjektet Ny GIV Oppfølgingsprosjektet 2010 2013 Gjennomføring i vidaregåande opplæring www.sfj.no Innhald Prosjektplan for Ny GIV Sogn og Fjordane fylkeskommune... 3 1. Bakgrunn og mål Ny GIV... 3 2. Oppfølgingsprosjektet...

Detaljer

Eid kommune. Saksframlegg. Kommunedelplan for oppvekst vedtak

Eid kommune. Saksframlegg. Kommunedelplan for oppvekst vedtak Eid kommune Arkiv: FE - 140 JournalpostID: 17/824 Saksbehandlar: Anne-Grete Eikås Vedtaksdato: 20.01.2017 Saksframlegg Saksnr. Utval Møtedato 006/17 Eid ungdomsråd 28.02.2017 006/17 Råd for menneske med

Detaljer

Du må tru det for å sjå det

Du må tru det for å sjå det Du må tru det for å sjå det Opplysnings- og meldeplikta Assistent Barnehageeiga til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Familie Pedagogisk leiar Fylkesmannen Barnekonvensjonen Diskrimineringsforbodet,

Detaljer

DEN GRØNE TRÅDEN TIDLEG INNSATS

DEN GRØNE TRÅDEN TIDLEG INNSATS DEN GRØNE TRÅDEN TIDLEG INNSATS Plan for tidlig innsats er en spore til en pro aktiv væremåte og tilnærming til arbeidsoppgavene her og nå, og til utfordringene vi vet kommer. Når mange nok gjør noe på

Detaljer

Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring

Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring 2 Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring Førebygging på tre nivå OT/PPT sin førebyggjande

Detaljer

SLT innføringskurs 31. januar 2018 v/britt Veum Hauge interkommunal SLT koordinator

SLT innføringskurs 31. januar 2018 v/britt Veum Hauge interkommunal SLT koordinator SLT innføringskurs 31. januar 2018 v/britt Veum Hauge interkommunal SLT koordinator 1 2 Interkommunalt SLT Politiråd Totalt ca 15 500 innb. Namn: SLT Politiråd LLS (Luster, Leikanger og Sogndal) Luster:

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 15.12.2015 2015/7341/ANLR/633.1 Saksbehandlar, innvalstelefon Dykkar dato Dykkar ref. Seniorrådgivar Annhild Merete Lorentzen, 71 25 85 64 «REFDATO» «REF» Vår

Detaljer

Ungdom i svevet. Samarbeidet med Fylkesmannen i Østfold. Kjell-Olaf Richardsen Seniorrådgiver/Fylkesmannen i Østfold Oslo, 19.11.

Ungdom i svevet. Samarbeidet med Fylkesmannen i Østfold. Kjell-Olaf Richardsen Seniorrådgiver/Fylkesmannen i Østfold Oslo, 19.11. Ungdom i svevet Samarbeidet med Fylkesmannen i Østfold Kjell-Olaf Richardsen Seniorrådgiver/Fylkesmannen i Østfold Oslo, 19.11.2015 Fylkesmannen skal i saker som omfatter barn, oppvekst og læring, stimulere

Detaljer

STRATEGI FOR UNGDOMSTRINNET «MOTIVASJON OG MESTRING FOR BEDRE LÆRING»

STRATEGI FOR UNGDOMSTRINNET «MOTIVASJON OG MESTRING FOR BEDRE LÆRING» NASJONAL SATSING STRATEGI FOR UNGDOMSTRINNET «MOTIVASJON OG MESTRING FOR BEDRE LÆRING» Innføring av valfag Auka fleksibilitet Varierte arbeidsmåtar Eit meir praktisk og relevant ungdomstrinn beherske grunnleggande

Detaljer

Huset i Bygda. Ein kulturarena der du bur «Hus som skaper landet» Ungdomshuskonferansen, Oslo

Huset i Bygda. Ein kulturarena der du bur «Hus som skaper landet» Ungdomshuskonferansen, Oslo Huset i Bygda Ein kulturarena der du bur 24.10.14 «Hus som skaper landet» Ungdomshuskonferansen, Oslo Historikk Sogn og Fjordane Ungdomslag (SOFUL) Ca 45 lokallag 30 av desse eig bygg Bakgrunn: Interne

Detaljer

Sjumilssteget - analyse. Prosjektplan

Sjumilssteget - analyse. Prosjektplan Sjumilssteget - analyse Prosjektplan 1 Innhold 1 Bakgrunn for arbeidet... 3 2 Mandat... 3 3 Mål med Sjumilssteget... 3 4 Målgruppe... 3 5 Organisering og involverte... 3 6 Suksessfaktorer... 4 7 Om Sjumilssteget...

Detaljer

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Kommunestruktur i Sogn og Fjordane Fylkesmannen si tilråding

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Kommunestruktur i Sogn og Fjordane Fylkesmannen si tilråding Kommunestruktur i Sogn og Fjordane Fylkesmannen si tilråding Statens hus, 29.09.2016 Status nasjonalt og i nabofylka Landet: 138 kommunar har gjort vedtak om samanslåing 72 kommunar blir til 30 kommunar

Detaljer

Kortversjon FMMR Strategiplan

Kortversjon FMMR Strategiplan Kortversjon FMMR Strategiplan 2017 2020 -Ein tydeleg medspelar Ramme og føringar for planarbeidet og tverrfaglege satsingsområde for planperioden vart vedtatt i direktørmøtet 18. desember. Strategiplanen

Detaljer

MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR

MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Sbh. Saknr Administrasjonsutvalet 19.05.2010 KAI 025/10 Avgjerd av: Administrasjonsutvalet Saksbeh.: Kari Anne Iversen Ansv. KAI Arkiv: N-048.2 Arkivsaknr

Detaljer

Utviklingssenter for sjukeheimar og heimetenester Interkommunal samhandlingskoordinator Samla overgrepsmottak i Sogn og Fjordane

Utviklingssenter for sjukeheimar og heimetenester Interkommunal samhandlingskoordinator Samla overgrepsmottak i Sogn og Fjordane 30.08.16 Ole John Østenstad, rådmann Førde kommune Utviklingssenter for sjukeheimar og heimetenester Interkommunal samhandlingskoordinator Samla overgrepsmottak i Sogn og Fjordane Visjon: «Utvikling gjennom

Detaljer

VEDLEGG: TILTAKSPLAN. 6.1 Kompetanseheving hos barn og unge i matematikk

VEDLEGG: TILTAKSPLAN. 6.1 Kompetanseheving hos barn og unge i matematikk VEDLEGG: TILTAKSPLAN 6.1 Kompetanseheving hos barn og unge i matematikk 6.1.1 PROSESSMÅL Skape ein delingskultur mellom barnehage og skule som er fordelaktig for borna begge vegar. Arbeide systematisk

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå oktober 2016 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barnehagelova 19 g.barn med nedsatt funksjonsevne Kommunen skal sikre at barn med nedsatt

Detaljer

Bodø 4. november 2015 Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane?

Bodø 4. november 2015 Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Bodø 4. november 2015 Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Vidaregåande skular i Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane Samarbeidsforum Dialog mellom skuleeigarane Rektormøte

Detaljer

Møte på kommunehuset Smia

Møte på kommunehuset Smia VOLDA KOMMUNE HORNINDAL KOMMUNE REFERAT - KOMMUNEREFORM Møte på kommunehuset Smia 18.12.2017 kl. 09:30 Til stades: Rune Sjurgard, Rådmann/prosjektleiar Ann Kristin Langeland, Rådmann Asbjørn Moltudal,

Detaljer

Kommunereforma - Skremmande trugsel eller spennande moglegheit?

Kommunereforma - Skremmande trugsel eller spennande moglegheit? Open Space møte i Ulstein kommune 28. mai 2015 Kommunereforma - Skremmande trugsel eller spennande moglegheit? Arrangør:! Tilrettelegging og rapport: Ulstein kommune Hege Steinsland Relasjonsutvikling

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg.

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg. Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg Sak nr: 70/2011 Namn på sak: Verdibasert Hverdag Adm. direktørs

Detaljer

Nytt frå Utviklingssenter for sjukeheim og heimetenester i Sogn og Fjordane

Nytt frå Utviklingssenter for sjukeheim og heimetenester i Sogn og Fjordane Nytt frå Utviklingssenter for sjukeheim og heimetenester i Sogn og Fjordane Fylkesmannen si leiarnettverkssamling 17. Oktober 2017 Sunnfjord Hotell Marta Strandos, leiar USHT S&Fj.,Førde kommune mast@forde.kommune.no,

Detaljer

Sjumilsstegkonferansen Loen, 16. og 17. mars Betre Tverrfagleg Innsats BTI

Sjumilsstegkonferansen Loen, 16. og 17. mars Betre Tverrfagleg Innsats BTI Sjumilsstegkonferansen Loen, 16. og 17. mars 2016 Betre Tverrfagleg Innsats BTI Narvik Folkehelse Trondheim Førebygging Bergen Stavanger Skien Hamar Oslo Tidleg intervensjon Rusbehandling KoRus vest-bergen

Detaljer

Frivilligpolitisk plattform

Frivilligpolitisk plattform Frivilligpolitisk plattform 2018-2021 1 Frå kafedialogen om samspel og samarbeid mellom frivillig kommunal sektor: «Kva kan di foreining bidra med i eit tettare samarbeid med kommunen Innhald: 1. Mål...

Detaljer

Planprogram. Oppvekstplan

Planprogram. Oppvekstplan Planprogram Oppvekstplan 2017-2029 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Formål 3. Føringer for planarbeidet 4. Organisering av planarbeidet 5. Planprosess og medvirkning 6. Framdrift 7. Visjon 8. Fokusområder

Detaljer

STRATEGIPLAN. kortversjon v

STRATEGIPLAN. kortversjon v STRATEGIPLAN 2017-2020 kortversjon v. 28.05.2018 Planoversikt samanhengen mellom styringsdokument, strategiplan og verksemdsplanar Fylkesmannen sine ulike oppdrag og oppgåver er nærare omtalt i sentrale

Detaljer

Tilsynsrapport. Tilsyn med Lærdal kommune. som barnehagemyndigheit. etter. barnehagelova 10, 16 og 18

Tilsynsrapport. Tilsyn med Lærdal kommune. som barnehagemyndigheit. etter. barnehagelova 10, 16 og 18 Tilsynsrapport Tilsyn med Lærdal kommune som barnehagemyndigheit etter barnehagelova 10, 16 og 18 Kontaktperson i kommunen: Torunn Liltved, kultur- og oppvekstleiar Fylkesmannen si tilsynsgruppe: Bodhild

Detaljer

Prosjektskildring. System for foreldrerettleiing. Snakke saman. Vere saman. Ein god barndom varer heile livet EID. Interkommunalt prosjekt

Prosjektskildring. System for foreldrerettleiing. Snakke saman. Vere saman. Ein god barndom varer heile livet EID. Interkommunalt prosjekt Prosjektskildring System for foreldrerettleiing Snakke saman Vere saman Ein god barndom varer heile livet EID Interkommunalt prosjekt Selje, Vågsøy og Eid 2014-2016 1 Innhald 1. Bakgrunn for prosjektet

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar. Verktøykassa

-Ein tydeleg medspelar. Verktøykassa Verktøykassa Møre og Romsdal fylkeskommune, plan og analyseavdelinga, mai 2017 Plantypane Planstrategi svært overordna, skal avdekke behov for planlegging kvart fjerde år (skal ikkje vere ein plan i seg

Detaljer

Finnøy framleis aleine?

Finnøy framleis aleine? Finnøy kommune Finnøy framleis aleine? Vurdering av konsekvensar Finnøy Mål og prioriteringar Som eigen kommune vil mål og prioriteringar i gjeldande styringsdokument liggje til grunn. Hovudmål i kommuneplanen:

Detaljer