TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSFORSKNING ÅRGANG 46

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSFORSKNING 1 2005 ÅRGANG 46"

Transkript

1 TfS TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSFORSKNING ÅRGANG 46 Denne digitale versjonen av TfS er publisert på Institutt for samfunnsforsknings nettsider, og kan kun leses på skjerm. Artiklene kan kjøpes for nedlasting og print på Abonnement på tidsskriftet kan bestilles på Tidsskriftet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med ISF eller forlaget, er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring utover dette bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.

2 TfS tidsskrift for samfunnsforskning nr1, 2005 Innhold Artikler willy pedersen og viggo vestel Tvetydige maskuliniteter, appellerende seksualitet 3 berit brandth og elin kvande Fedres valgfrihet og arbeidslivets tidskulturer 35 Foredrag/Aktuell debatt lise togeby Hvorfor den store forskel? 55 øyvind østerud Norsk og dansk demokrati 61 Bok-kronikk anne waldrop Antropologiske studier av klasse 63 Bokanmeldelser 77 Sammendrag 87 Bøker innkommet til redaksjon 89 Forfattere 91 Konsulenter i Forfatterinstruks 95

3 tidsskrift for samfunnsforskning Utgitt av Institutt for samfunnsforskning med støtte fra Norges forskningsråd Redaksjonens adresse: Postboks 3233 Elisenberg, 0208 Oslo. E-post: Redaktør: Anne Krogstad (ansv.), Jan Paul Brekke, Jo Saglie og Karl Henrik Sivesind Redaksjonssekretær: Katrine Denstad Redaksjonsråd: Jon Ivar Elstad, nova Sigmund Grønmo, Universitetet i Bergen Marianne Gullestad, Institutt for samfunnsforskning Gro Hagemann, Universitetet i Oslo Roar Hagen, Universitetet i Tromsø Ola Listhaug, ntnu Hilde Lorentzen, nibr Trond Nordby, Universitetet i Oslo Erling Sandmo, Institutt for samfunnsforskning Halvard Vike, Universitetet i Oslo Tidsskrift for samfunnsforskning utkommer fire ganger årlig: vinter, vår, sommer og høst. Abonnements- og heftepriser 2005: Institusjoner: NOK765,- Studenter: NOK360,- Private: NOK500,- Enkelthefter: NOK98,- + porto Artikler gjengitt i tidsskriftet vil bli lagret elektronisk i forlagets database og kan bli publisert elektronisk på forlagets hjemmeside og gjort tilgjengelig gjennom forlagets bestillingssystem for elektronisk distribusjon av litteratur (www.idunn.no). Indeksert blant annet i: Commun. Abstr. Curr. Contents/Soc. Behav. Sci Citation Index, Soc. Plan./ Policy Dev. Abstr. (1969 ) Sociol., Abstr. (1969 ) Sociol. Educ. Abstr. Stud., Women Abstr. Henvendelser om abonnement, forsendelse og annonser rettes til: Universitetsforlaget AS, Postboks 508 Sentrum, N-0105 Oslo, Norge. Telefon Telefax e-post: Opplysninger om tidsskrifter og bokutgivelser fra Universitetsforlaget er tilgjengelig via tidsskriftets egen hjemmeside:www.universitetforlaget.no/tfs 2005 Universitetsforlaget etter avtale med Institutt for samfunnsforskning Grafisk form: Terje Langeggen, Krasis design. Sats: Brødr. Fossum AS. Printed in Norway by AIT Otta AS ISSN X

4 [ TVETYDIGE MASKULINITETER, APPELLERENDE SEKSUALITET ] Tvetydige maskuliniteter, appellerende seksualitet willy pedersen viggo vestel Abstract Ambiguous masculinities, appealing sexualities An ethnographic fieldwork was conducted in a working-class district of Oslo during which several young Muslim men of Pakistani origin were interviewed in depth about clothes, music, body, sexuality, love and marriage. Projecting a hyper-macho image, they seem to «do manhood» in a relatively traditional way. On closer inspection, however, the picture is less straightforward. Their style is influenced by gangsta rap, with expensive clothes, cars and a general macho attitude, but also by House and Techno with their more «unisex» and even feminine style elements. Training regimes are associated with body sculpturing, spinning and yoga, with an emphasis on fitness and aesthetic appearance. With regard to sexuality, attitudes seem to reveal what might pass for an oldfashioned double standard, far from the ideals of gender equality generally shared Keywords: by the ethnic Norwegian majority. For instance, while wishing to marry a virgin from Pakistan, they are themselves sexually active. However, their sexual experiences were described in a self-critical manner, and they emphasised the importance of «real love». The ethnography shows that respondents are often considered sensitive and attractive by ethnic majority girls. Discussing the findings in light of theories of identity, masculinity and sexuality, the authors argue that the masculinities of these young men are challenging in their complex and ambiguous character and resist easy compartmentalization by schemes of so-called hegemonic masculinity. Borrowing a concept coined by Dick Hebdige, the authors approach these masculinities in terms of sociocultural «noise» and conclude that constructions of masculinity encountered in multiethnic and -cultural contexts will often display elements of competition and fluidity. youth of immigrant background ambiguous masculinities gender relations style 3 universitetsforlaget tidsskrift for samfunnsforskning vol 46, nr 1, s 3 34

5 [ PEDERSEN OG VESTEL ] Rudenga en drabantby nord i Oslo. På ungdomsklubben forteller de ansatte om en gjeng, hvor mange har pakistansk bakgrunn. Anoar en mannlig klubbleder forteller at flere av guttene i gjengen har norske kjærester. Solveig en annen av lederne legger til: «Mange norske jenter mener at de pakistanske guttene er mer følsomme enn de norske.» De siste årene har mediene begynt å presentere nye bilder fra de flerkulturelle miljøene i Oslo. Gjengkriminalitet, narkotika-, volds- og sedelighetssaker har dannet grunnlag for stiliserte bilder, og følgende figur trer ofte fram: En ung kriminell mann, asiatisk eller afrikansk bakgrunn, oftest muslim og med en rigid kjønnsrolle. Noen har argumentert for at dette er en klisjé som visker ut variasjonsbredden vi faktisk finner blant menn med slik etnisk og religiøs bakgrunn (Fuglerud 2001). Andre har hevdet at det vi trenger er en dekonstruksjon av det norske blikket på Den fremmede (Gullestad 2002). På tross av slike motforestillinger er det liten tvil om at mange faktisk opplever denne figuren Den nye fremmede som truende. Utviklingen kan også spores i andre land, hvor menn med denne bakgrunnen framstilles som militante og aggressive, eller med en formulering av kjønnsforskeren Ann Phoenix som «the ultimate Others» (Phoenix 1997). Nytt det siste tiåret synes å være at også menn med bakgrunn fra asiatiske land har supplert eller erstattet de tradisjonelle bildene av Den fremmede i norsk offentlighet. Mens asiatiske menn i en del kontekster dels var nesten usynlige i det offentlige rom eller ble knyttet til bilder av passivitet, mykhet og feminitet (Sharma, Hutnyk et al. 1996), har de i økende grad blitt koplet til bilder av vold og hypermaskulinitet (Alexander 2000). Spørsmål knyttet til kjønn og likestilling ligger i sentrum av diskusjonene på feltet, og et nytt element er at høyreorienterte aktivister har fått et uventet tilskudd av kritikere med mer kompleks faglig og politisk forankring (Brox, Skirbekk et al. 2003). Menns vold, menns seksualitet og menns undertrykking av kvinner går igjen i debattene, og tilsynelatende lite forenlige verdier står mot hverandre. I de mer subtile fortolkningene ser vi at vold, kriminalitet og hyperseksualitet identifiseres som tilgjengelige alternativer til det å fylle tradisjonelle roller preget av patriarkalsk Studien er støttet av Norges forskningsråd gjennom forskningsprogrammet Helse og samfunn. Vi takker Thomas Walle og tidsskriftets to anonyme fagfeller for kommentarer. 4

6 [ TVETYDIGE MASKULINITETER, APPELLERENDE SEKSUALITET ] ansvar og kontroll (West 1994). Samtidig er det fortsatt få studier av konstruksjoner av maskulinitet i den minoritetsetniske konteksten, og i de få internasjonale studiene som finnes, er ofte intimitet og seksualitet fraværende. I Claire Alexanders viktige og inngående studie av asiatiske gutter fra London framholdes det for eksempel at hun «respects the discretion» (s. 210) hva angår erotikk og seksualitet, samtidig som hun antyder at det på dette feltet finnes en rekke «dark, dark secrets» (s. 210) som hun selv ikke vil berøre. Vår studie retter søkelyset nettopp hit: Hva slags oppfatninger finnes om kjærlighet og seksualitet, om forholdet mellom kvinne og mann, om seksuelt motiverte forhold, versus samliv og ekteskap? Det er dette feltet studien vil belyse. Mer presist spør vi: Hvordan «gjøres mannlighet» på med utgangspunkt i slike livsområder i et bestemt minoritetsetnisk miljø i Oslo? Data er basert på et langvarig feltarbeid fra et drabantbymiljø i Oslo øst, i tillegg til inngående intervjuer med et utvalg unge menn fra dette miljøet. 1 De tre vi presenterer her hadde bakgrunn fra Pakistan, og var ved første øyekast preget av macho-orientert stil og et konsumorientert forhold til jenter med norsk bakgrunn. Samtidig syntes de å ha svært konvensjonelle forventninger til jenter fra egen bakgrunn. Et av de tidlige og slående funnene i feltarbeidet var populariteten til mange gutter med disse kjennetegnene, men også at de ble oppfattet som sensitive av jenter med utelukkende norsk bakgrunn (Vestel 2004b). Dette paradokset ble utgangspunktet for vår interesse. Hva var grunnen? Kan det spores tilbake til tvetydigheter eller motsigelser i deres konstruksjoner av mannlighet? Datasettet muliggjør ikke generaliseringer til andre menn med samme bakgrunn. Likevel kan nok de tre kaste lys over generelle trekk ved identitetsdannelse, maskulinitet og seksualitet i det nye multikulturelle Norge. Studien er del av et større forskningsprosjekt som har dokumentert at seksuelle handlingsmønstre synes å være i endring blant unge mennesker, og at kjønn er aksen mye kretser rundt: Samleiedebutalder har falt radikalt for jenter de siste ti år (Pedersen & Samuelsen 2003); tradisjonelt har den såkalte kjærlighetsnormen stått sterkere hos jenter enn gutter, men dette synes også å ha endret seg (Pedersen & Samuelsen 2003). Et tredje funn er at kvinner i høyere grad enn menn synes å trekke veksler på både maskuline og feminine kjønnsrolleelementer i sin samhandling 5

7 [ PEDERSEN OG VESTEL ] med partner (Pedersen & Blekesaune 2003). Mye tyder på at mannsroller og mannlighet er utsatt for press. Vi var interessert i å studere mannlighet i ulike kontekster, og den multietniske og -kulturelle kontekst er selvsagt av særlig interesse i dagens Oslo. «Gjøres» mannlighet på en annen måte her enn i andre samfunnssegmenter? Er konteksten kjønnet på en måte vi ikke uten videre gjenfinner i andre miljøer? Hamza, Ghulam og Faisal Våre tre hovedinformanter var unge menn med pakistansk bakgrunn som vokste opp i en drabantby på Oslos østkant, i et område hvor Vestel har gjort inngående feltarbeid og som han har kalt «Rudenga». Bydelen har lenge hatt en befolkning primært med arbeiderklasse; etter hvert har en økende andel fått innvandrerbakgrunn. I dag gjelder det rundt en av fire familier, og de utgjør mer enn 80 ulike nasjonaliteter. På selve Rudenga økte andelen innvandrerfamilier fra rundt 20 % i 1993 til ca. 45 % i I ungdomsklubben der feltarbeidene ble gjennomført, steg andelen klubbmedlemmer med innvandrerbakgrunn fra ca. 20 % til rundt 70 % i samme periode. Området har i perioder hatt et nokså dårlig rykte, noe det også hadde før den store andelen innvandrerfamilier flyttet inn. Basert på medienes framstilling av de flerkulturelle ungdomsmiljøene i Oslo, kunne en kanskje forvente høyt nivå av konflikter og spenning blant Rudengas ungdommer. Men denne antakelsen holdt ikke stikk. Miljøet var heterogent, men likevel preget av sterke vennskapsrelasjoner og høy sosial integrasjon. Ungdommene kom fra områder i Marokko, Chile, Somalia, Gambia, Eritrea, Spania, Tyrkia, iransk og tyrkisk Kurdistan og Pakistan, i tillegg hadde mange norsk bakgrunn. Likevel hadde de en sterk lokal identitet som Rudenga-beboere. Et unntak fra tendensen til integrasjon og samhold gjaldt imidlertid jentene fra konservative muslimske familier. Disse deltok i liten grad i det offentlige rom hvor feltarbeidet foregikk. Flere av guttene hadde søstre i klubbalder, og de ble spurt hvorfor søstrene ikke kom på klubben. Svaret var at det ikke ble ansett som passende for muslimske jenter å oppholde seg slike steder. Som Hamza uttrykte det: «Jentene fra pakistanske familier må hjelpe mødrene med husarbeid og andre ting. Det er ikke det at de ikke får lov til å vanke på klubben. Det er bare det at de ikke føler det som riktig å komme hit.» Rudenga-klubben var altså guttedominert. Noe av det slående var 6

8 [ TVETYDIGE MASKULINITETER, APPELLERENDE SEKSUALITET ] dessuten den store vekten på stil og utseende, særlig blant de mannlige medlemmene uansett etnisk bakgrunn (se Vestel 2004a). Dyre klesmoter, forseggjorte frisyrer og interesse for kampsport, fotball og basket var utbredt. Mange drev med styrketrening, det var viktig å ta seg godt ut, og her var det små forskjeller mellom ungdommer med ulik etnisk bakgrunn. Hamza (22), Ghulam (23) og Faisal (20) hadde alle vært klubbmedlemmer da de var i tenårene. Som unge voksne, noen år seinere, ble de våre hovedinformanter til denne artikkelen. Selv om de hadde vokst opp i pakistanske arbeiderklassefamilier på Rudenga, var livserfaringer og framtidsorientering svært ulike. Hamza studerte økonomi og drømte om å bli «noe innen business». Ghulam hadde kommet seg unna en tilværelse med stoff og kriminalitet og strevde med å finne fotfeste gjennom ufaglærte jobber. Faisal hadde hoppet av fra skolen og jobbet som vindusvasker. De var ulike når det gjaldt arbeid, livsløp og framtidsorientering. Spørsmålet vi stilte var om de likevel hadde noe felles i deres måter å «gjøre mannlighet» på. Hegemonisk maskulinitet, multietnisk kontekst Det har utviklet seg enighet om at det ikke finnes noen universell, basal form for maskulinitet. Snarere finnes det et bredt spektrum av måter «å gjøre mannlighet» på. Maskulinitet og feminitet, for den saks skyld er ikke noe entydig og fiksert, men snarere noe som hele tida er i bevegelse. Australieren R.W. Connell har formet feltet og siterer Simone de Beauvoirs klassiske formulering: «Man fødes ikke som kvinne. Man blir det.» Prinsippet er gyldig, også for menn. Man fødes ikke som maskulin. Man tilegner seg det, lærer seg å gjøre mannlighet, og blir på den måten mann. Prosessen følger ulike stier og kan innebære spenning og tvetydighet. På overflaten kan et maskulint mønster framtre på en hard, fiksert og rigid måte. Går en dypere inn i det, vil det ofte være preget av motsigelser og vise seg å være flytende eller skjørt. Videre er det alltid flere mulige maskuliniteter, og de vil være resultat av et samspill mellom biologisk kjønn og dimensjoner som for eksempel etnisk tilhørighet og sosial klasse. Likevel hevder Connell vil vi vanligvis finne én «hegemonisk maskulinitet», og mens termen uten prefiks gjerne brukes i flertall, som ulike maskuliniteter, brukes den i denne sammenstillingen vanligvis i 7

9 [ PEDERSEN OG VESTEL ] bestemt form entall, som «den hegemoniske maskulinitet». Heller ikke dette vil være en fiksert karaktertype, snarere vil det dreie seg om «the masculinity that occupies the hegemonic position in a given pattern of gender relations, a position always contestable». De som ikke svarer til disse standardene, vil likevel posisjonere seg og selv bli posisjonert i forhold til dem. Det dreier seg altså om normer, verdier og idealer som det er mer eller mindre konsensus om, og som derfor preger oss alle. Noen tilskrives en hegemonisk posisjon, andre underordnes eller marginaliseres med basis i disse idealene (Connell 2002). Ideen om den hegemoniske maskulinitet har blitt tatt opp av en rekke forskere og i kjønnspolitisk kontekst. Etter vår mening er den imidlertid problematisk. Tony Jefferson har vist at den er brukt for å identifisere en liste over påstått «mannlige egenskaper». Adjektiver vil være «kompetitiv», «aggressiv», «risikosøkende» og «ikke-emosjonell». 3 Når slike lister får et tilskudd av termer som «hegemonisk», blir de ytterligere preget av å være stereotypier om maskulinitet, slik han ser det (Jefferson 2002). Richard Collier har tilsvarende argumentert for at termen «hegemonisk maskulinitet» ikke åpner for analyse av variasjonsbredden i maskulinitets-konfigurasjoner. Han mener at termen forutsetter ett normativt maskulint kjønn, som tilskrives en serie uønskete egenskaper (Collier 1998). Vårt utgangspunkt er i likhet med hans et noe annet. Vi antar at maskulinitetenes uttrykksformer normalt vil være mer komplekse enn det som ligger i ideen om én hegemonisk maskulinitet. Særlig er det rimelig å anta at det i en multietnisk og -kulturell kontekst vil være mange og konkurrerende måter å «gjøre mannlighet» på. Like vanskelig vil det være å identifisere én avgrensbar og hegemonisk maskulinitet. I tillegg tyder mye på at mannsrollene generelt er under press i vår tid (Faludi 1999), noe som nå også synes å ytre seg i erotisk samhandling (Pedersen & Blekesaune 2003). I en slik situasjon er det enda mindre grunn til å anta at det finnes én hegemonisk maskulinitet som det vil være konsensus om. På den annen side kan en slik kontekst gi gode muligheter for å studere ulike konstruksjoner av maskulinitet. Sosial klasse og etnisitet er angitt som viktigste rammer rundt slike konstruksjoner. En serie studier har hentet materiale fra arbeiderklassemiljøer, og mange kan plasseres i kjølvannet av Paul Willis klassiske Learning to labour (Willis 1977). Martin Mac an Ghaills studie av britiske «white macho lads» med sine tre f er «fighting, fucking and foot- 8

10 [ TVETYDIGE MASKULINITETER, APPELLERENDE SEKSUALITET ] ball» er ett eksempel (Mac an Ghaill 1994). I norsk kontekst har både Ketil Skogen og Olve Krange skrevet viktige arbeider fra denne konteksten (Skogen 1999; Krange & Skogen 2003). Derimot er det skrevet mindre om maskulinitet og etnisitet, heller ikke om de mange menn med pakistansk bakgrunn som lever i en norsk kontekst. De få studiene vi har, tyder på at norsk-pakistansk mannlighet ofte tilskrives marginaliserte og underordnete posisjoner. Thomas Walle peker på at problemer på arbeidsmarkedet «innfører en dimensjon av rase og klasse som både preger selvbildet vis-à-vis den dominerende hvite middelklasse og former majoritetsbefolkningens bilde av norsk-pakistanske menn» (Walle 2004). På tross av eksempler på sosial mobilitet, endres disse bildene i liten grad, slik Walle ser det. Vi er spørrende til synspunktet. Kan det tenkes at det tvert imot er nokså stor bevegelse i disse hierarkiene i alle fall innen bestemte ungdomskulturer? Kan det tenkes at unge menn som Hamza, Ghulam og Faisal forvirrer, at de ikke så lett lar seg klassifisere innen et unidimensjonalt hegemonisk system? Dette vil være tesen i dette arbeidet, og la oss med en gang gi en lesenøkkel til artikkelen, gjennom et begrepspar myntet av subkultur-teoretikeren Dick Hebdige: Antakelig representerer disse unge mennene sosiokulturell «støy» («noise»), i motsetning til «lyd» («sound») (Hebdige 1997 [1979]). Deres konstruksjoner av maskulinitet bidrar dessuten til ny stilutvikling. De bidrar til å få hele systemet av betydningselementer når det gjelder «å gjøre mannlighet» på i bevegelse. Flertydig stil, markerte kropper Klær, frisyre og kropp er de mest synlige markører av maskulinitet. Ett av de mest slående trekk ved miljøet på Rudenga var vekten som ble lagt på nettopp klær og kropp, og de viktigste stilelementene var i utgangspunktet relatert til gangsta-rap. Stilen preges av romantisering av gangsteridealet, med kostbare klær, dyre biler, smykker og en macho holdning. I tillegg finner vi betoning av hardhet, muskelmasse og kompetanse på våpen og kamp. Imidlertid skjedde det en endring over tid: rap-interessen ble supplert med, dels erstattet av house og techno, og her er kleskodene og væremåtene andre. Designermerker og smykker er ikke viktige, mens en rekke ulike elementer koples på en «unisex» eller feminin måte. Ekstatisk dans og positiv hengivenhet er bevegelsens og festenes modus (Reynolds 1998). 9

11 [ PEDERSEN OG VESTEL ] Guttene i miljøet brukte sko av merkene Buffalo eller Art, trange Levis- eller Diesel-bukser og halskjeder som helst skulle være av gull (men som de færreste hadde råd til). Håret ble ofte klippet og omhyggelig pleiet, med styling og mye gele. Stilen blir vanligvis betegnet av utenforstående etter et arabisk uttrykk som ofte ble brukt i miljøene. Det betyr «jeg sverger at det er sant, ved Allah», og blir forkortet «wolla» (Vestel 2004a). Stilen reflekterer flertydighet, og tradisjonene som kombineres er altså på den ene side rap og hip-hop, som kan sies å representere en temmelig konvensjonell maskulinitet. House og techno har derimot et mer unisex- eller endog feminint anstrøk. Vi spurte: Er dette tale om kombinasjoner av ytre og tilfeldige stilelementer, eller korresponderer de med en mer kompleks eller tvetydig kjønnsrolle? Hamza beskrev foreldrene som kontrollorienterte. De lot ham ikke få gå på fester. Han måtte komme hjem tidlig. Dyre klær var ikke tillatt, og dette var ikke enkelt for ham: «fordi alle unge er jo opptatt av klær, liksom, du vil ikke gå med Jeg hadde ikke alltid de beste klærne, det har jeg ikke hatt. Men jeg har ikke latt jo, du har alltid lyst på klær, men jeg har ikke latt meg sjøl bli skjøvet til siden fordi jeg ikke hadde bra klær.» Han forteller hvordan «bra klær» var viktig for selvfølelsen, og utviklingen av gjengen på Rudenga kunne ses som en måte å oppnå prestisje for ungdommene med pakistansk bakgrunn som tidligere «holdt seg mer for seg selv» og «var dårlig kledd». Hamza var selv nokså forsiktig og konform; likevel var vekten han la på kropp, stil og utseende noe som gjentok seg gjennom intervjuet. Han fortalte også om et bredt spekter av treningsaktiviteter: I: Hva trener du nå? H: Nå trener jeg spinning. I: Hva er det for noe? H: Sykler og sånn, skikkelig fort, skikkelig tempo. Og så er det helsestudio, så klart. Og så driver jeg med kampsport, som heter for combat. Du lærer å takle på bakken og sånn. Veldig mye judo og jiujitsu. Og så er det yoga. I: Yoga? H: Ja. Begynte med det nå. Jeg syns det var jævla bra, jeg. 10

12 [ TVETYDIGE MASKULINITETER, APPELLERENDE SEKSUALITET ] I: Altså sånn kroppsyoga, liksom, sånn ordentlige yogaøvelser? H: Ikke sånne begynner med skikkelig sånn yoga. Men hu dama som driver med det er 42 år, og ser ut som hu er 25 år gammel. I: Hvorfor ble du interessert i det, da? H: Fysisk trening, det er for å holde deg fysisk i form. Yoga er psykisk trening, for å holde deg psykisk i form. Så det hjelper det, altså. Jeg vet at det er veldig mye tøying og sånn. Jeg er myk, ikke sant, så jeg gikk i spagaten og sånn, så dama sa du kommer til å bli en bra yogi, sa hun. Hamza hadde altså drevet med spinning, taekwondo, judo, jiu-jitsu og yoga. Han var entusiastisk da han beskrev hvordan den kvinnelige kanadisk-kinesiske yoga-instruktøren så yngre ut enn hun i virkeligheten var. Når han snakket om dette, kretset han rundt begreper som smidighet, mental helse og energi. «Det hjelper virkelig,» sa han. Han mente at aktivitetene var viktige fordi de både ga ham fysisk styrke og mental beredskap. Ved intervjutidspunktet hadde Hamza startet på en økonomisk utdanning. «Jeg har alltid vært fascinert av businessmenn,» sa han. Klesstilen var preget av dette: moderat og forsiktig, men likevel veloverveid og kalkulert. Han gikk ofte til frisøren, hadde gjerne på seg svart genser, grå bukser, alltid med nypussede svarte sko. Klærne og en veltrent kropp var nok tegn på vilje til sosial mobilitet, på et ønske om å komme lenger enn faren hadde maktet. Slike aspirasjoner var fjerne for Ghulam. Han droppet ut av skolen og rømte hjemmefra da han var seksten. I flere år levde han på gata, utviklet et omfattende misbruk av heroin og satt inne i nesten to år. Han klarte imidlertid å bryte ut av misbruket, skikke seg og etablere et vanlig liv. Slik fortalte han hvordan det hele startet: I: Har du hatt godt forhold til foreldrene dine? G: Nei, det har jeg ikke. Jeg ville ha mer frihet, det var så strengt hjemme. Faren min var veldig religiøs. Jeg var veldig påvirket av andre ungdommer. Jeg så dem gikk med Levis-bukser, i den tiden var det sånne canvas-sko som var populært og sånt. Og så bare sklei jeg litt ut, jeg begynte å rømme hjemmefra. Og så traff jeg noen gærne folk som drev med salg av dop. Jeg begynte å bruke det også, 11

13 [ PEDERSEN OG VESTEL ] og samtidig gjorde jeg mye andre ting som jeg tjente en god del penger på. I: Kriminelle ting? G: Ja, rett og slett kriminalitet som jeg tjente store summer på. Ting jeg ikke kunne tenke meg i det vanlige liv, har jeg drevet med. Hadde jeg jobbet vanlig, hadde jeg ikke tjent så mye. Det andre tjener på et helt år, kunne jeg tjene på et par dager. Der var starten, rett og slett. Grunnene til at han rømte hjemmefra og viklet seg inn i omfattende vansker, er selvsagt mange og komplekse. Likevel ser også her bestemte symboler og stilelementer ut til å ha spilt en rolle. I konfliktene med foreldrene hadde altså penger, klær og utseende stått sentralt. Var dette fortsatt viktig for ham da vi intervjuet ham, og han var kommet godt inn i tjueårene? G: Ja. Det var starten på all faenskapen: klær og biler. Symboler, ikke sant. Det var viktig i den tida, og det er viktig nå. Fine klær, tjukke gullenker, klokker, skikkelige biler som trekker bra. Det har det alltid vært, og det kommer det alltid til å være. Hvis det ikke blir ulovlig å kjøre bil på veiene I: Hva slags klær var det du brukte? G: Levis-klær og Marlboro Classics, Chevignon og Replay Psycho var ikke på den tida, veit du I: Dyre saker G: Ja Også for Ghulam sto trening og kropp i sentrum. Mye tid gikk med til å bygge kroppen, men til forskjell fra Hamza hadde han mye erfaring med dopingpreparater og anabole steroider: G: og et sånt symbol på at vi er noe, at vi har fine biler og fine muskler, ikke sant. Og pumpa masse, masse, masse bol Jeg kjørte det sterkeste. Sustanon 52, det er blitt forbudt verden over. I: Men er det sånt du blir avhengig av? G: Neei det fungerer sånn for eksempel når jeg kjører (bol), ikke sant, og kroppen begynner å bli finmarkert, og så begynner musklene å komme i gang, men også når jeg slutter, så begynner kroppen å falle litt. 12

14 [ TVETYDIGE MASKULINITETER, APPELLERENDE SEKSUALITET ] I: Så du blir liksom ikke helt? G: Hjertet pumper mye mer, ikke sant. Lungene må trekke inn mer luft. Så du blir fort sliten. Men nå trener jeg kun for markeringer da, ikke for å bli svær. I: Det er viktig? G: Ja, det er viktig. Hvor fin kroppen ser ut og hvor mye de tar i vekter og Det er et symbol, rett og slett, med biler og gullkjeder, og dette med kroppen kommer i tillegg. Du kan stå med bare olabukse og bar overkropp og musklene synes, ikke sant. Det er klart, det ser jo fint ut, men det krever mye arbeid. Legg merke til fellestrekkene mellom Hamza og Ghulam: Omhyggelig utvalgte klær, den store vekten på stil og image, innsatsen og kompetansen på å forme kroppen i norsk sammenheng stiluttrykk som for få år siden var sjeldne og spektakulære. Dessuten spiller elementene sammen med så mye annet som gjør dem eksotiske for mange norske øyne: Mørk hud, svart hår, et språk med uvante vendinger, en særegen sosiolekt. Antakelig vil de kunne oppleves som eksotiske, men samtidig er det lett å «orientalisere» dem, lett å overbetone forskjellene til annen ungdom. De plasserer seg nemlig i en historisk linje hvor markørene av maskulinitet i sin alminnelighet har kommet i bevegelse. De mest synlige markører knyttet til vold, fysisk røffhet, risiko, suppleres med viker kanskje endog for vekt lagt på omsorg for barn og likestilling mellom kjønnene (Brandth & Kvande 2003). Ungdomskulturene har spilt en sterk, men underkjent rolle i utviklingen på feltet gjennom de siste femti år. Guttene fra Rudenga forholdt seg til frontlinjene av nittitallets musikkbaserte ungdomskulturer. De var endog stilsikkert i stand til å kombinere elementer fra ulike stilarter på en leken og elegant måte (Vestel 2004). Lek med grenser, maskulinitet i bevegelse Historikeren George Mosse dokumenterer i The Image of Man en vestlig tradisjon med basis i det greske gymnasium, hvor maskulinitet har blitt koplet til mannlig skjønnhet (Mosse 1996). Men den kroppsbaserte maskuliniteten har antatt ulike former, sier han. Mest slående i løpet av de siste tiårene har vært hvordan det følelsesløse, kalde og harde uttrykket en kunne se i kjølvannet av den annen verdenskrig og gjennom femti- 13

15 [ PEDERSEN OG VESTEL ] tallet, har blitt utkonkurrert. De nye ungdomskulturene var en avgjørende inspirasjon: «Men in rebellion against the semimilitary haircut began to wear their hair long. Gender distinctions were at issue here: clothes and appearances tended to blur such distinctions, and yet they were not meant to question a basic heterosexuality. However, this gender-bending, as it was called, made men seem unmanly, often giving them an androgynous appearance» (Mosse 1996:185). Mosse har nok rett, og allerede tidlig på 1960-tallet var dette mønsteret å øyne. Flere har pekt på at det nye androgyne uttrykket av unge kvinner ble oppfattet som appellerende og sexy. Kulturkritikeren Barbara Ehrenreich antyder en forklaring: Kjønnsrollene hadde vært rigide. Sex hadde blitt oppfattet som noe en måtte verge seg mot, fordi det både konnoterte dårlig omdømme og mulig graviditet. Den androgyne mannsrollen ble derimot sett som leken og full av nye muligheter. Paul McCartney og The Beatles var typiske eksempler, og syntes «to offer a sexuality that was guileless, ebullient and fun. Theirs was a vision of sexuality freed from the shadow of gender inequality, because the group mocked the gender distinctions» (Ehrenreich, Hess et al. 1997). Ungdomskulturens nye ikoner tillot et frirom, en mulighet til å utforske noe nytt, uten de tause og krevende ansiktene til femtitallets helter som John Wayne eller Humphrey Bogart. Den androgyne stilen ble et sentralt element i motebildet, og den inneholdt en kritikk mot tradisjonelle måter «å gjøre kjønn». Men langt hår på gutter ble opplevd som ekstremt provoserende, antakelig fordi det dreide seg om stilelementer som innebar urenhet og mangel på forutsigbarhet. I ettertid er det lett å se hvordan aggresjonen nok også var et resultat av det skjøre fundament etterkrigstidas stive maskulinitet allerede hvilte på. Rockens androgyne stil hadde sine motsatser i andre ungdomskulturelle genre. På 1970-tallet oppsto hip-hop i ungdomsmiljøer i New Yorks indre byområder, hvor macho-pregede maskuliniteter var karakteristiske. Med 1990-tallets gangsta-rap, som var basert i Los Angeles, ble dette forsterket (George 1998). Dels som en motreaksjon mot gangstarapens etos, vokste så den andre av 1990-tallets to viktigste ungdomskulturelle genre fram fra blant annet svarte DJs i gay-miljøer i Chicago, i form av house & techno (Reynolds 1998). Denne hovedstrømmen hadde en mer unisex orientering, og rave-parties og feminisert klesstil var 14

Anja Bredal Mellom makt og avmakt. Om unge menn, tvangsekteskap, vold og kontroll

Anja Bredal Mellom makt og avmakt. Om unge menn, tvangsekteskap, vold og kontroll Anja Bredal Mellom makt og avmakt Om unge menn, tvangsekteskap, vold og kontroll Institutt for samfunnsforskning Oslo 2011 ISF 2011 Rapport 2011:4 Institutt for samfunnsforskning Munthes gate 31 Postboks

Detaljer

Ungdom om mangfold Ungdomshøringen 2014

Ungdom om mangfold Ungdomshøringen 2014 Ungdom om mangfold Ungdomshøringen 2014 forord Ungdomshøringen er et forsøk på å nå de ungdommene som ikke vanligvis blir hørt. Dersom voksne ønsker å bli hørt er alt de trenger å gjøre å bruke stemmeretten

Detaljer

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING I ET MULTIETNISK SAMFUNN OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING

Detaljer

Skjønnhet og helse det ytre og indre

Skjønnhet og helse det ytre og indre Skjønnhet og helse det ytre og indre SIFO 2011 Oppdragsrapport nr. 1-2011 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg B Postboks 4682 Nydalen 0405 Oslo www.sifo.no Takk til alle som

Detaljer

15-åringer hvem drikker?

15-åringer hvem drikker? ISBN 978-82-7894-341-0 ISSN 0808-5013 En undersøkelse av tiendeklassinger i Oslo 2009 Tormod Øia Åse Strandbu 1/2010 Rapport nr 1/10 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo Besøksadresse: Munthesgt.

Detaljer

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter.

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. av Helene Harris-Christensen Trude Hella Eide ØF-notat nr. 03/2007

Detaljer

PSYKOLOGISKE FORHOLD AV BETYDNING FOR DELT BOSTED EN LITTERATURSTUDIE

PSYKOLOGISKE FORHOLD AV BETYDNING FOR DELT BOSTED EN LITTERATURSTUDIE PSYKOLOGISKE FORHOLD AV BETYDNING FOR DELT BOSTED EN LITTERATURSTUDIE av Lena Stave Hovedoppgave levert ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, 2007 SAMMENDRAG Forfatter: Lena Stave Tittel: Psykologiske

Detaljer

Du kommer ikke ut uten at det blir brukt vold

Du kommer ikke ut uten at det blir brukt vold Kriminologiska institutionen Du kommer ikke ut uten at det blir brukt vold En kvalitativ studie om menns forståelse rundt vold i den utsatte drabantbyen Groruddalen Examensarbete 15 hp Kriminologi Kriminologi,

Detaljer

Når troen tar Nye veier

Når troen tar Nye veier Pål Ketil Botvar og Ann Kristin Gresaker Når troen tar Nye veier En studie av pendling mellom kristne og nyåndelige miljøer KIFO Rapport 2013: 1 Pål Ketil Botvar og Ann Kristin Gresaker NÅR TROEN TAR NYE

Detaljer

Å gå over brennende bruer

Å gå over brennende bruer Å gå over brennende bruer En kvalitativ studie av barnevernungdommers overgang til en selvstendig tilværelse Jan Storø Hovedoppgave i sosialt arbeid Hovedfagstudiet ved Høgskolen i Oslo, avdeling for økonomi-,

Detaljer

Sosiale problemer. Mål for opplæringen er at eleven skal kunne. 304 DEL 1 Sosiale problemer Del 4 Velferd og ulikhet 305 DEL 4

Sosiale problemer. Mål for opplæringen er at eleven skal kunne. 304 DEL 1 Sosiale problemer Del 4 Velferd og ulikhet 305 DEL 4 304 DEL 1 Sosiale problemer Del 4 Velferd og ulikhet 305 DEL 4 Sosiale problemer Mål for opplæringen er at eleven skal kunne definere begrepet sosiale problemer og bruke samfunnsvitenskapelige teorier

Detaljer

Ett år og klar for barnehagen? Foreldres forståelser av små barns omsorgsbehov 1

Ett år og klar for barnehagen? Foreldres forståelser av små barns omsorgsbehov 1 Barn nr. 2 2007:29 47, ISSN 0800 1669 2007 Norsk senter for barneforskning Ett år og klar for barnehagen? Foreldres forståelser av små barns omsorgsbehov 1 Sammendrag Spørsmålet i artikkelen er om et fokus

Detaljer

Linedansen mellom to kulturer

Linedansen mellom to kulturer Linedansen mellom to kulturer - Hvordan kan en oppvekst i to kulturer påvirke minoritetsungdommers opplevelse av egen identitet? Navnit Kaur Pahil Masteroppgave i Pedagogikk Allmenn Studieretning Det utdanningsvitenskaplige

Detaljer

Når menn leser. Af Jofrid Karner Smidt

Når menn leser. Af Jofrid Karner Smidt Når menn leser Af Jofrid Karner Smidt Abstract Er litteraturlesing koblet til kjønn i mannlige leseres bevissthet? Er boklesing generelt, og skjønnlitteraturlesing spesielt, i ferd med å bli betraktet

Detaljer

Jeg vet ikke hva jeg er verdt.

Jeg vet ikke hva jeg er verdt. Jeg vet ikke hva jeg er verdt. En kvalitativ studie av eldre innvandrermenns opplevelse av helse Prosjektemne for studenter ved Tverrfaglige kjønnsstudier Universitetet i Oslo Vår 2010 Oda Stormo, Regina

Detaljer

Reflekterende team som hedrende seremoni

Reflekterende team som hedrende seremoni Reflekterende team som hedrende seremoni Geir Lundby I denne artikkelen vil jeg presentere hvordan ideen om det reflekterende teamet har blitt plukket opp og utviklet innenfor narrativ praksis. Jeg vil

Detaljer

Oppvekst i to multietniske boligområder

Oppvekst i to multietniske boligområder Susanne Søholt Oppvekst i to multietniske boligområder i Oslo Utviklingsprogrammet for flerkulturelle bomil- 313 Prosjektrapport 2001 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Susanne Søholt Oppvekst i

Detaljer

En kortrapport fra prosjektet Konfliktlinjer i utmarka OLVE KRANGE KETIL SKOGEN

En kortrapport fra prosjektet Konfliktlinjer i utmarka OLVE KRANGE KETIL SKOGEN Naturen i Stor-Elvdal, ulven og det sosiale landskapet En kortrapport fra prosjektet Konfliktlinjer i utmarka OLVE KRANGE KETIL SKOGEN Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA

Detaljer

DERE VET HVILKEN TID DET NÅ ER

DERE VET HVILKEN TID DET NÅ ER Knut Refsdal DERE VET HVILKEN TID DET NÅ ER TEOLOGI POSTMODERNITET SUBJEKTIVISME Avhandling i Master i teologi Det Teologiske Menighetsfakultet - 2006 Innhold Innledning 3 Problemstilling og presiseringer

Detaljer

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet Barn og unge på nett / Post- og teletilsynet 2011 Forord Dagens barn og unge ferdes på Internett med den største selvfølgelighet, mens foreldre og lærere

Detaljer

Samarbeid om mangfold Håndbok for ledere. Anne Inga Hilsen & Reidun Eggesbø (red.)

Samarbeid om mangfold Håndbok for ledere. Anne Inga Hilsen & Reidun Eggesbø (red.) Samarbeid om mangfold Håndbok for ledere Anne Inga Hilsen & Reidun Eggesbø (red.) Utarbeidet av ledere, tillitsvalgte og verneombud på Radisson Blu Hotel Norge, forsker fra Arbeidsforskningsinstituttet

Detaljer

Barnevernpedagogens kunnskap og praksis

Barnevernpedagogens kunnskap og praksis Jan Storø Barnevernpedagogens kunnskap og praksis Tittelen på denne artikkelen kan oppfattes som en påstand, men også som et spørsmål. Som påstand foreslår den for oss at barnevernpedagogene har en særlig

Detaljer

Anja Bredal og Julia Orupabo Et trygt sted å bo. Og noe mer. Evaluering av botilbudet til unge som bryter med familien på grunn av tvangsekteskap

Anja Bredal og Julia Orupabo Et trygt sted å bo. Og noe mer. Evaluering av botilbudet til unge som bryter med familien på grunn av tvangsekteskap Anja Bredal og Julia Orupabo Et trygt sted å bo. Og noe mer Evaluering av botilbudet til unge som bryter med familien på grunn av tvangsekteskap Institutt for samfunnsforskning Oslo 2008 ISF 2008 Rapport

Detaljer

RETT-HJEM-PAPPA. En kvalitativ studie av farskap blant menn med etnisk minoritetsbakgrunn i Norge UNIVERSITETET I OSLO

RETT-HJEM-PAPPA. En kvalitativ studie av farskap blant menn med etnisk minoritetsbakgrunn i Norge UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO RETT-HJEM-PAPPA En kvalitativ studie av farskap blant menn med etnisk minoritetsbakgrunn i Norge Humanistisk Prosjektsemester Vår 2008 Emilie Joner Andbo, Marte Knutsson, Anja Emilie

Detaljer

Barn som sakkyndige informanter 1

Barn som sakkyndige informanter 1 Barn nr. 2 2006:15-39, ISSN 0800-1669 2006 Norsk senter for barneforskning Barn som sakkyndige informanter 1 Om forholdet mellom barnets verden og den voksne intervjuer 1. Innledning Barnet som informant

Detaljer

Arbeid mot tvangsekteskap. en veileder

Arbeid mot tvangsekteskap. en veileder Arbeid mot tvangsekteskap en veileder Innhold Forord 5 Takk til bidragsyterne 7 Innledning 9 1 1 Bakgrunn 13 1.1 Tvangsekteskap 14 1.2 Ære og vanære 15 1.3 Æresrelatert vold 18 1.4 Individ og kollektiv

Detaljer

Det som er jødisk. identiteter, historiebevissthet og erfaringer med antisemittisme. En kvalitativ intervjustudie blant jøder i Norge

Det som er jødisk. identiteter, historiebevissthet og erfaringer med antisemittisme. En kvalitativ intervjustudie blant jøder i Norge Det som er jødisk identiteter, historiebevissthet og erfaringer med antisemittisme En kvalitativ intervjustudie blant jøder i Norge Cora Alexa Døving og Vibeke Moe HL-senteret mai 2014 Utgitt av: HL-senteret

Detaljer

Kroppsidealer og kroppspress blant noen kvinner i Oslo

Kroppsidealer og kroppspress blant noen kvinner i Oslo Prosjektnotat nr. 5-2014 Mari Rysst og Gun Roos Kroppsidealer og kroppspress blant noen kvinner i Oslo SIFO 2014 Prosjektnotat nr. 5 2014 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg

Detaljer

Et sensitivt barnevern. Om ikke-vestlig foreldres opplevelse og erfaring med barneverntjenesten. Masteroppgave i sosialt arbeid

Et sensitivt barnevern. Om ikke-vestlig foreldres opplevelse og erfaring med barneverntjenesten. Masteroppgave i sosialt arbeid Om ikke-vestlig foreldres opplevelse og erfaring med barneverntjenesten Masteroppgave i sosialt arbeid Marie Florence Moufack Trondheim, desember 2010 NTNU Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap

Detaljer