Deres ref.: Vår ref. Dato: Sak/dok.: 10/ Ark.:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Deres ref.: Vår ref. Dato: Sak/dok.: 10/04301-14 27.06.2013 Ark.:"

Transkript

1 Kartverkets forhandlere Deres ref.: Vår ref. Dato: Sak/dok.: 10/ Ark.: Ny prismodell Kartverket har utarbeidet en ny prismodell som skal legges til grunn ved prising av digitale leveranser fra og med 1. januar Informasjonen om den nye prismodellen kunngjøres dermed seks måneder før iverksetting. Den nye prismodellen, som er basert på fastpris, er utarbeidet i samråd med departementet, og er en del av statsrådens plan for bedre tilgang til kart- og eiendomsdata. Kartverket vil si opp dagens forhandleravtaler innen 1. oktober 2013 og tilby en ny rammeavtale basert på ny modell. Nye avtaler vil bli sendt alle dagens forhandlere. Prismodellen retter seg i hovedsak mot private næringsdrivende. Kartverket har vært i dialog med næringen blant annet ved at forhandlere og andre relevante parter er intervjuet av konsulentselskapene Kartverket har benyttet for å utvikle den nye prismodellen. Viktig informasjon og synspunkter er således kommet med i beslutningsgrunnlaget til Kartverket. Videre er det tatt hensyn til de funn og slutninger som fremkommer i Miljøverndepartementets utredning om distribusjon av eiendomsinformasjon fra Kartverket. 1. Hensikt Kartverkets overordnede mål for en ny prismodell, er å bringe prisingen mer i takt med tiden og gjøre det enklere og mer forutstigbart for våre forhandlere. Konkret er følgende parametre lagt til grunn: Den nye prismodellen skal stimulere til økt bruk av Kartverkets data og initiere innovasjon i næringslivet og samfunnet forøvrig. Det er dessuten viktig at den oppfattes som rettferdig og transparent. Modellen skal være enkel å administrere for alle parter og ikke minst skal den gi størst mulig grad av forutsigbarhet når det gjelder kostnader. Sett fra Kartverkets side er det et tilsvarende behov for forutsigbarhet når det gjelder inntektene. 2. Fastpris Modellen som nå foreslås, tar utgangspunkt i konklusjonene i rapportene fra konsulentselskapene Pöyry og Vista Analyse. - Modellen baserer seg i hovedsak på prinsippet om fastpris. Kartverket Besøksadresse: Kartverksveien 21, Hønefoss. Postadresse: 3507 Hønefoss Telefon: Telefaks: E-post: Organisasjonsnr:

2 Dette er for å imøtekomme forhandlernes ønske om forutsigbarhet. Fastpris arter seg i prinsippet på to forskjellig måter: - en årlig fast pris for datatilgang uten hensyn til bruksomfang eller antall brukere - en årlig fast pris for et definert datatilgang med et gitt antall brukere eller bruksvolum (trappetrinnsmodell) Datatilgangen er å anse som et årsabonnement. Data som forhandleren har mottatt er således ikke frikjøpt og kan ikke brukes etter at avtaleforholdet eventuelt er terminert. Det kan finnes unntak fra denne regelen, og de blir eventuelt beskrevet i rammeavtalen med vedlegg. Kartverket går bort fra royalty og klikkpris i den nye modellen. 3. Teknisk test og kommersiell utprøving Den nye modellen tilrettelegger for to typer test / utprøving. Den ene typen er teknisk test uten tidsavgrensning. Teknisk test inngår som en del av den ordinære rammeavtalen som forhandlere inngår med Kartverket. Teknisk test foregår i prinsippet kun mot testdata som ikke er salgbare. Den andre typen er kommersiell utprøving som også er en del av rammeavtalen. Kommersiell utprøving kan gi forhandlere med nye produkter anledning til å videreselge data fra Kartverket til sin(e) kunde(r) i en tidsavgrenset periode uten å bli fakturert av Kartverket. Ordningen gjelder alle segmenter. Kriteriene for en slik salgsperiode, vil bli konkretisert nærmere i avtalevilkårene. Prismodell, prisnivå og vilkår kan justeres på bakgrunn av de erfaringer som høstes. Dagens gründeravtale utgår fra årsskiftet. 4. Datasegmenter Kartverket distribuerer data i fire segmenter: - geodata land - geodata sjø - posisjonsdata - eiendomsdata De fire segmentene beskrives nærmere under, men felles for dem alle er at prismodellen innretter seg mot selskaper på tre nivåer: - Nivå 1: Stykkpris. Gjelder ikke eiendomsdata. - Nivå 2: Delabonnement. Myntet på mellomstore aktører. Fast pris. - Nivå 3: Helabonnement. Øverste nivå som er en totalleveranse. Myntet på de store aktørene. 4.1 Geodata land Konsekvenser av ny prismodell med hel- og delabonnement, samt stykkpris. Nasjonale kartdata Nasjonale kartdata vil i sin helhet bli gratis 1. oktober Dette er data som Kartverket har alle rettigheter til alene. Følgende datasett er da gratis: - Kartdata N50 N5000 (vektor / raster) - Digital terrengmodell (10x10, 50x50m) - Stedsnavn fra SSR (sentralt stedsnavnsregister) - ABAS (administrative enheter; grunnkrets, kommunegrenser osv) 2

3 - Vegdata (VBASE og ELVEG) med adresser Digital terrengmodell 20x20 utgår som datasett, legges ikke ut til nedlasting. FKB-data Rettighetshavere til FKB-data/ ortofoto er GEOVEKST og storkommunene. Kartverket er i dialog med disse, men pr 1. juli 2013 er det ikke besluttet en tilpasning av dagens priser og betingelser til ny modell eller om prinsippene som benyttes i dag vil bli videreført. En avklaring vil komme i løpet av høsten og en eventuell ny modell vil være på plass seinest 1. juli Ortofoto omløp Rettighetshaver er Norsk institutt for skog og landskap, Fornyings og administrasjonsdepartementet og Kartverket. Kartverket er i dialog med disse, men det er ikke besluttet en tilpasning til ny modell eller om prinsippene som benyttes i dag vil bli videreført. Publiseringsrett Publiseringsrett faller bort for Nasjonale kartdata. 4.2 Geodata sjø Avtaleform Leveransen inkluderer Kommentar Helabonnement Maritime primærdata hele norge Terrengmodell alle 50m x 50m Digitale Sjøkart Norge og svalbard Digitale Sjøkart Norge uten Svalbard Tidevannsprediksjoner tidspunkt og høyder inkl oppdatering pr 14.dag (POD-kart filer) inkl oppdatering pr 14.dag (POD-kart filer) Delabonnement TEST Stykkpris Tidevannsprediksjoner bare tidspunkt Digitale Sjøkart Svalbard Digital EFS og Tracings Maritime primærdata Region Svalbard Maritime primærdata region Oslofjorden Maritime primærdata Fylke Maritime primærdata mindre område Uttak marine geodata, gradert Ugradert sjømålingsdata Print on demand Terrengmodell enkeltcelle 50m x 50m Digitale Sjøkart enkeltkart Kostnadsfri test uten tidsavgrensning. Type data og oppdateringer som leveres i testperioden vil være tilpasset kundens behov (S-57, digitalisering av analoge kart, rasterkart, osv.) men kan være begrenset til et mindre geografisk område. Sporadisk For alle hel- delabonnement gjelder følgende: Pris pr. år, ingen rapportering, kontinuerlig oppdatering. Data slettes ved abonnementets slutt. 3

4 For stykkpris gjelder følgende: Engangspris, ingen rapportering bortsett fra ved kjøp av Print-On-Demand (POD) hvor det betales pr trykte POD-kart. Maritime dataleveranser Maritime primærdata (batymetridata uten restriksjoner), digitale sjøkart (pdf/geotiff), terrengmodeller (både ugradert og gradert), tidevannsprediksjoner, tracings, Print on demand kart og graderte marine geodata (dvs sjømålingsdata). Tracings selges ikke som en egen leveranse, kun sammen med et Efs abonnement. Data som stykkpris eller abonnement Helabonnement på maritime primærdata vil koste bedriften en fast sum pr år. En vil da få alle rettigheter til dataene for inneværende år. Dersom en ønsker å forlenge abonnementet vil det faste summen påløpe på nytt hvert år så lenge kontrakten varer. Dersom en kun trenger data for et fylke/en region kan en kjøpe et delabonnement på maritime primærdata. Disse har en fastpris, og gir de samme rettighetene som et helabonnement. Godkjenning fra Forsvaret Marine geodata (sjømålingsdataene) har en oppløsning på opp til 140 punkter pr m2 og er underlagt Forsvarets restriksjoner. Maritime primærdata inneholder kun dybdedata som er redigert slik at de akkurat er innenfor Forsvarets krav til ugraderte data. Forsvarets begrensninger gjelder også for terrengmodeller. 4.3 Posisjonsdata Helabonnement tilbys i to versjoner: 1. Tilgang til grunndata direkte fra SATREF-stasjonene (GNSS). Fast pris etter trappetrinnsmodell 2. Forhandlerabonnement på CPOS i bulk. Fast pris etter trappetrinnsmodell. Delabonnement er myntet på partene i Norge digitalt. Prisene er basert på trappetrinnsmodell og gjelder både til fast montering på anleggsmaskin og til stikning. Stykkpris til alle firma og enkeltbedrifter inneholder: 1. CPOS (både fast og stikning) 2. CPOS Landbruk 3. DPOS Testabonnement kan gis for i en satt periode for nye brukere av CPOS og DPOS. Undervisningsabonnement er gratis for skoler og høyskoler. 4

5 4.4 Eiendomsdata Eiendomsdata består av data fra grunnboka og data fra matrikkelen. Spesielt for eiendomsdata er at Kartverket her vil benytte avropsmetode for bedre å treffe fastsatt inntektsnivå. Med utgangspunkt i inngåtte rammeavtaler, vil Kartverket benytte en egen avropsmetode som innebærer årlige tegningfrister for helabonnement på eiendomsdata. Denne ordningen gjelder kun på helabonnement i eiendomssegmentet. Dette vil fungere slik at Kartverket først klargjør sitt inntektsbehov på eiendomssegmentet, det vil si beregner inntektene for det aktuelle året. Kartverkets inntektsbehov gjennom helabonnement, vil så bli kunngjort for relevante selskaper med en klar tegningsfrist. Selskaper som er interesserte, vil da kunne tegne seg innen et gitt tidspunkt. Ved å tegne seg, bindes selskapet til å betale en fastpris basert på en brøk. Brøken er Kartverkets inntektsbehov delt på antall selskaper som tegner seg. Dersom kun ett selskap tegner seg, vil dette selskapet betale hele summen alene. Interessenter vil kunne reservere seg ved å si at man tegner seg under forutsetning av at det f.eks. er minst to selskaper til som er med. Prinsippet om avrop er etter modell fra Brønnøysundregistrene. Selskapene tegner seg for ett år. Imidlertid er 2014 et spesielt år når det gjelder eiendomsdata. Kartverket ser det som hensiktsmessig å dele opp dette året og foreta to avrop; ett for første halvår og ett for siste halvår. Innhold i abonnementene Helabonnement grunnbok: Alle informasjonstjenester, spesifikke rapporter / delkopier og løpende oppdatering. Helabonnement Matrikkel: Alle tjenestene, spesifikke rapporter / delkopier og løpende oppdatering. Delabonnement grunnbok: Ubegrenset antall oppslag på informasjonstjenestene fast pris Delabonnnement Matrikkel: Ubegrenset antall oppslag på tjenestene fast pris Kartverkets forhandlere må tilfredsstille kravene i regelverket som gjelder for eiendomsdata og der personopplysninger inngår, for eksempel Matrikkeloven 30, Tingslysningsforskriften 20 og Personopplysningslova Forhandlere / distributører Opplegget med distribusjon gjennom et nett av forhandlere skal videreføres. Den foreslåtte prismodellen gjør at dagens forhandleravtale må sies opp. Personkunder kan med medhold i lov også kreve å få kjøpe data direkte fra Kartverket. Ved direkte betjening av personkunder / enkelthenvendelser som gjelder leveranser med en pris, benyttes en kjøpskontrakt. Bedrifter og personkunder vil bli likebehandlet så langt som mulig, men personkunder kan oppleve bedre service, større utvalg av formater og billigere data ved å kjøpe av Kartverkets forhandlere. Kartverket vil for øvrig betjene personkunder / enkelthenvendelser når det dreier seg om gratisdata. 6. Spesielle forhold PRIMAR 5

6 Kartverket er på vegne av Norge operatør av PRIMAR, et internasjonalt samarbeid for distribusjon av elektroniske sjøkart, såkalte ENC er. I arbeidet med prismodeller og prisnivå har de finansielle forholdene i PRIMAR blitt holdt helt utenfor fordi Kartverket i den sammenheng må innrette seg etter internasjonale avtaler. Trykte produkter Den nye prismodellen gjelder ikke Kartverkets trykte produkter (landkart og sjøkart - EfS ) i den nye modellen. Det betyr prismodell og priser på disse produktene er som før. Eksisterende avtaler Eksisterende avtaler følger vilkår for oppsigelse hvis ikke partene avtaler noe annet. 7. Økonomiske rammer / prisnivå Kartverkets rammer Statsbudsjettet fastsetter hvor store formidlingsinntekter Kartverket skal ha pr år. Stortingets budsjettbehandling for 2014 er ikke ferdig, og Kartverket kjenner derfor ikke hvilket inntektskrav som vil bli lagt til grunn for Dette betyr i praksis at markedsaktørene ikke kan få informasjon om prisnivået for 2014 nå, ref brev fra Miljøverndepartementet 26. juni Veien videre Forhandleravtaler Kartverket informerer om den nye prismodellen pr 1. juli 2013, det vil si med seks måneders varsel. Kartverket vil si opp dagens forhandleravtaler innen 1. oktober 2013 og tilby en ny rammeavtale basert på vedtatt modell. Nye avtaler vil bli sendt alle dagens forhandlere. Erfaringsinnhenting Prismodell, prisnivå og vilkår blir justert på bakgrunn av de erfaringer som høstes i første driftsår, og Kartverket vil innhente synspunkter og forslag fra forhandlere og andre. Prisinformasjon Kartverket beregner priser for 2014 på basis av statsbudsjettet som Regjeringen legger frem primo oktober Så snart det mulig etter dette vil Kartverket informere om prisene på de ulike leveransene. Med vennlig hilsen For Erland Røed Formidlingsdirektør 6

Det offentlige kartgrunnlaget

Det offentlige kartgrunnlaget Det offentlige kartgrunnlaget Innhold, rutiner og ansvar Rapport til Miljøverndepartementet Kartverket 20. mai 2012 Side 1 av 44 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 6 2.1 INNLEDNING... 6 2.2 LOV OG

Detaljer

1. Forsikringsvirksomhetsloven 12-5 syvende ledd opplysningsplikt til informasjonsordning for finansielle tjenester

1. Forsikringsvirksomhetsloven 12-5 syvende ledd opplysningsplikt til informasjonsordning for finansielle tjenester HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL ENDRINGER I EKSISTERENDE FORSKRIFTER OG UTKAST TIL NYE FORSKRIFTER SOM FØLGE AV ENDRINGENE I FORSIKRINGSVIRKSOMHETSLOVEN OM SKADEFORSIKRING (KAPITTEL 12 MV.) Finanstilsynet

Detaljer

Fra bruk til gjenbruk

Fra bruk til gjenbruk Tilrådinger fra interdepartemental arbeidsgruppe Fra bruk til gjenbruk Gjennomføring av direktiv 2003/98/EF om gjenbruk av den offentlige sektors informasjon og supplerende forslag Overlevert Arbeids-

Detaljer

Sikker digital post fra det offentlige Vurdering av alternativer for realisering av sikker digital postboks i offentlig sektor

Sikker digital post fra det offentlige Vurdering av alternativer for realisering av sikker digital postboks i offentlig sektor Sikker digital post fra det offentlige Vurdering av alternativer for realisering av sikker digital postboks i offentlig sektor Difi rapport 2012:10 ISSN 1890-6583 Forord I Difis tildelingsbrev for 2012

Detaljer

Endring i LOA/FOA pga nye direktiver - høringsuttalelse til endringer i lov om offentlige anskaffelser og tilhørende anskaffelsesforskrift

Endring i LOA/FOA pga nye direktiver - høringsuttalelse til endringer i lov om offentlige anskaffelser og tilhørende anskaffelsesforskrift Nærings- og fiskeridepartementet postmottak@nfd.dep.no DATO 16.06.2015 REFERANSE DERES DATO 17.03.15 DERES REFERANSE 15/1514-1 SAKSBEHANDLER Yvonne Curtis Delphin VEDLEGG Kopi til: Endring i LOA/FOA pga

Detaljer

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12 Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand Kartlegging av oppstartfasen Rapport 2014-12 Proba-rapport nr. 2014-12, Prosjekt nr. 14017 ISSN: 1891-8093 HB,TT,JR/AG, 21.10.2014 -- Offentlig

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Statlig kjøp av posttjenester frem mot 2025

Statlig kjøp av posttjenester frem mot 2025 Statlig kjøp av posttjenester frem mot 2025 Utarbeidet på oppdrag for Norsk Post- og kommunikasjonsforbund (Postkom) OE-rapport 2015-1 Om Oslo Economics Oslo Economics utreder økonomiske problemstillinger

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1694-2 23.09.2010. Utkast til endringer i ekomlov, ekomforskrift og nummerforskrift - Høringsuttalelse

Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1694-2 23.09.2010. Utkast til endringer i ekomlov, ekomforskrift og nummerforskrift - Høringsuttalelse MOTTATT forbrukerombudet Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1694-2 23.09.2010 Saksbehandler: Charlotte Tvedt Dir.tlf: 45 21 22 78 Utkast til endringer

Detaljer

En felles meldingsboks. Rapport 2011:7 ISSN 1890-6583

En felles meldingsboks. Rapport 2011:7 ISSN 1890-6583 En felles meldingsboks Rapport 2011:7 ISSN 1890-6583 Forord Difi har på oppdrag fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet utredet en løsning for elektronisk meldingsutveksling mellom forvaltningen

Detaljer

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER 4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER Opplæringsloven 5-7 Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder Barn under opplæringspliktig alder som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp,

Detaljer

Avtale om utvikling og kvalitetssikring av kommunale frisklivssentraler gjennom opprettelse av regionale utviklingssentraler helseregion nord.

Avtale om utvikling og kvalitetssikring av kommunale frisklivssentraler gjennom opprettelse av regionale utviklingssentraler helseregion nord. Avtale om utvikling og kvalitetssikring av kommunale frisklivssentraler gjennom opprettelse av regionale utviklingssentraler helseregion nord. mellom Helsedirektoratet, Avdeling Forebygging i helsetjenesten

Detaljer

Utlån av e-bøker i folkebibliotek utfordringer og muligheter Notat ved Nasjonalbiblioteket og Norsk kulturråds fagadministrasjon 05.02.

Utlån av e-bøker i folkebibliotek utfordringer og muligheter Notat ved Nasjonalbiblioteket og Norsk kulturråds fagadministrasjon 05.02. Utlån av e-bøker i folkebibliotek utfordringer og muligheter Notat ved Nasjonalbiblioteket og Norsk kulturråds fagadministrasjon 05.02.2014 1 Innledning E-bøker har i løpet av få år blitt et alternativ

Detaljer

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Evaluering av oppfølging av sykmeldte...

Detaljer

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Oslo, 21. mai 2013 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Detaljer

HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter

HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter Helse- og omsorgsdepartementet HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter 19. september 2014 Høringsfrist 14. november 2014 1 Helse- og omsorgsdepartementet HØRING:

Detaljer

Rapport 2007-123. Mulige konsekvenser av NDLA for utviklingen av læremidler i Norge

Rapport 2007-123. Mulige konsekvenser av NDLA for utviklingen av læremidler i Norge Rapport 2007-123 Mulige konsekvenser av NDLA for utviklingen av læremidler i Norge ECON-rapport nr., Prosjekt nr. 55480 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-7645-939-5 AEN/pil, OSH, 22. november 2007 Offentlig

Detaljer

Kommersiell virksomhet i Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS

Kommersiell virksomhet i Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT Kommersiell virksomhet i Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS LØRENSKOG KOMMUNE RÆLINGEN KOMMUNE SKEDSMO KOMMUNE Februar 2008 INNHOLD SAMMENDRAG,

Detaljer

Utbetaling ved svært langvarige avbrudd. Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften

Utbetaling ved svært langvarige avbrudd. Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften Utbetaling ved svært langvarige avbrudd Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften 6 2012 V E I L E D E R Utbetaling ved svært langvarige avbrudd Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften Norges

Detaljer

Tid til nyskaping og produksjon

Tid til nyskaping og produksjon Handlingsplan Tid til nyskaping og produksjon En handlingsplan for å redusere bedriftenes administrative kostnader Foto: Marianne Otterdahl-Jensen Foto side 8 t.h. og side 20 t.h.: StockXpert 3 Forord

Detaljer

St.prp. nr. 30 (2006 2007) Om igangsettelse av første utbyggings trinn for nytt digitalt nødnett

St.prp. nr. 30 (2006 2007) Om igangsettelse av første utbyggings trinn for nytt digitalt nødnett St.prp. nr. 30 (2006 2007) Om igangsettelse av første utbyggings trinn for nytt digitalt nødnett Innhold 1 Innledning... 5 6.3 Evaluering etter første utbyggingstrinn... 19 2 Bakgrunn... 7 6.4 Beslutning

Detaljer

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser Veileder Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser 2 SSØ 10/2010, 1. opplag 1500 eks. Forord Det er viktig at statlige tiltak er velbegrunnede og gjennomtenkte. Samfunnsøkonomisk analyse er en metode for

Detaljer

Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m.

Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m. Saksbehandler: Ingrid Stark Husby Vår dato: 14.06.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/4032 Deres referanse: Jf. liste over høringsinstanser Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant

Detaljer

Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 15/569-3 HØRING - ENDRING I LOV OM INTERKOMMUNALE SELSKAP

Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 15/569-3 HØRING - ENDRING I LOV OM INTERKOMMUNALE SELSKAP Kommunal og moderniseringsdepartementet Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 15/569-3 4.02.2015 Fanny Voldnes / tlf. 41556805 HØRING - ENDRING I LOV OM INTERKOMMUNALE SELSKAP Innledning og Sammendrag

Detaljer

Samfunnsøkonomiske virkninger av styrket tilgang til varer og tjenester

Samfunnsøkonomiske virkninger av styrket tilgang til varer og tjenester R Samfunnsøkonomiske virkninger av styrket tilgang til varer og tjenester Utarbeidet for Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Rapport 2010-02 2 Proba-rapport nr. 2010-02, Prosjekt nr. 929

Detaljer

Lov og instruks om Riksrevisjonen. med kommentarer. Hmsdqmd qdsmhmf rkhmidq enq oq j shrdqhmf uneedmskhfgdsroqhmr hoods h.

Lov og instruks om Riksrevisjonen. med kommentarer. Hmsdqmd qdsmhmf rkhmidq enq oq j shrdqhmf uneedmskhfgdsroqhmr hoods h. Lov og instruks om Riksrevisjonen Hmsdqmd qdsmhmf rkhmidq enq oq j shrdqhmf uneedmskhfgdsroqhmr hoods h med kommentarer Qhjrqduhrinmdm Lov og instruks om Riksrevisjonen med kommentarer Lov 7. mai 2004

Detaljer

Strategi for godt personvern i digitaliseringen av offentlig sektor Juni 2013

Strategi for godt personvern i digitaliseringen av offentlig sektor Juni 2013 Strategi for godt personvern i digitaliseringen av offentlig sektor 2 Innhold Personvernprinsippene... 4 Personvernutfordringer i offentlig sektor... 6 Digitalisering av offentlige tjenester På nett med

Detaljer

Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene

Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene - anbefalinger om fremtidig samarbeid mellom Forbrukerrådet, Forbrukerombudet og Konkurransetilsynet INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 2 2 FORBRUKERPOLITIKK

Detaljer

KS2 (kvalitetssikring fase 2) av Ny IKT-løsning for departementene. Rapport til Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet

KS2 (kvalitetssikring fase 2) av Ny IKT-løsning for departementene. Rapport til Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet KS2 (kvalitetssikring fase 2) av Ny IKT-løsning for departementene Rapport til Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet Dato: 30. mai 2014 Revisjonsnummer: 1.0 Metier AS KS2 Ny IKT-løsning

Detaljer