Kvalitetssikring av utvalgte Naturtyper på Gupu, Bærum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvalitetssikring av utvalgte Naturtyper på Gupu, Bærum"

Transkript

1 Kvalitetssikring av utvalgte Naturtyper på Gupu, Bærum Madlaina Bichsel, Torbjørn Høitomt og Jon Tellef Klepsland BioFokus-notat

2 Ekstrakt BioFokus har med tilskuddsmidler fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus kartlagt naturverdier på Gupu, et stort kulturlandskapsområde. Det ble totalt kartlagt og beskrevet fem naturtypelokaliteter: to «store gamle trær», to «høstingsskoger», og én «rik sumpskog» (utforming «varmekjær kildelauvskog»). I løpet av befaringen i 2016 ble det påvist fem rødlistede kryptogamer, samt de rødlistede treslagene alm og ask. Nøkkelord Ask Naturtyper Kulturlandskap Rødlistearter Skjøtsel Moser Lav BioFokus-notat Tittel Kvalitetssikring av utvalgte Naturtyper på Gupu, Bærum Forfattere Madlaina Bichsel, Torbjørn Høitomt og Jon Tellef Klepsland Dato Antall sider 12 sider Refereres som Bichsel, M., Høitomt, T. og Klepsland, J.T Kvalitetssikring av utvalgte Naturtyper på Gupu, Bærum. BioFokus-notat Stiftelsen BioFokus. Oslo. Publiseringstype Digitalt dokument (Pdf). Som digitalt dokument inneholder dette notatet levende linker. Oppdragsgivere Fylkesmannen i Oslo og Akershus Omslag Styvede asketrær i kulturlanskapsområdet på Gupu, Bærum. Foto: Madlaina Bichsel ISSN: ISBN: Tilgjengelighet Dokumentet er offentlig tilgjengelig. Andre BioFokus rapporter og notater kan lastes ned fra: BioFokus: Gaustadallèen 21, 0349 OSLO E-post: Web: 2

3 Bakgrunn I januar 2016 søkte BioFokus om tilskuddsmidler for utvalgte naturtyper til kartlegging av kryptogamer på styvingstrær og for oppdatering av naturtypebeskrivelsene for høstingsskogslokaliteten Gupu i Bærum kommune. I mars 2016 kom tilsagn om midler fra fylkesmannen i Oslo og Akershus. Kartleggingen er et viktig utgangspunkt for å utarbeide en skjøtselsplan og gjennomføre riktig skjøtsel av de mange gamle trærne i området. Tidligere undersøkelser I november 1999 ble det kartlagt et område på ca. 142 dekar som naturtypen «høstingsskog» av Terje Blindheim, og denne har ligget i Naturbase med ID: BN (Miljødirektoratet 2016) (Figur 1). Våren 2005 gjennomførte studenter fra UMB (Universitetet for Miljø- og Biovitenskap, Ås) en studie om lav- og mosearter tilknyttet gamle trær og det ble utarbeidet en skjøtsels- og forvaltningsplan for styvede trær på Gupu gård (Cuzner-Charles, Finborud og Koller, 2005). I følge Artskart (2016) har det ikke blitt registret noen rødlistede karplanter eller kryptogamer i område tidligere. Metode Arbeidet har omfattet kartlegging av: Områder spesielt viktige for bevaring av biologisk mangfold (naturtypelokaliteter) etter DNhåndbok 13 (Direktoratet for Naturforvaltning 2007) med tilhørende oppdaterte faktaark (Miljødirektoratet 2015). Utvalgte naturtyper iht. Naturmangfoldloven og Forskrift om utvalgte naturtyper (Lovdata/Miljødirektoratet). Rødlistede naturtyper, ihht. gjeldende rødliste (Lindgaard og Henriksen (red.) 2011). Forekomster av rødlistearter. Rødlistekategorier følger den nye utgaven av den norske rødlista (Henriksen og Hilmo (red) 2015). Forekomster av svartelistearter iht. Fremmede arter i Norge - med norsk svartliste 2012 (Gederaas et al. 2012). Tilgjengelige naturdatabaser og litteratur er gjennomgått for å samle eksisterende kunnskap om området; bl.a. Naturbase og Artskart. Denne rapporten gir ingen fullstendig oversikt over hva som finnes av arter innenfor det undersøkte området. Derimot skal den gi et godt innblikk i hvilke naturkvaliteter området innehar. 3

4 Feltarbeid Nytt feltarbeid ble utført den Det var litt kaldt, men ellers gode forhold for kartlegging av kryptogamer på trær. Det lå litt snø på bakken, så forholdene for kartlegging av arter knyttet til jord, steiner og død ved var ikke gode. Figur 1: Oversiktskart over tidligere kartlagte naturtypelokaliteter: «Høstingsskog med edellauvtrær», BN , kartlagt og «Viktig bekkedrag», kartlagt Begge lokaliteter er vurdert som viktig (B-verdi). Figur 2: Oversiktskart over nye naturtypelokaliteter kartlagt (fargede flater) med tidligere kartlagte lokaliteter (1999 og 2000 i grønn ramme). Grønne lokaliteter er vurdert som viktige (Bverdi) og gule lokaliteter som lokalt viktige (C-verdi). Naturtypekoder: D18 = Høstingsskog, D12 = Store gamle trær, F06 = Rik sumpskog. 4

5 Resultater Naturtyper og naturverdier Ved ny kartleggingen den ble den gamle/opprinnelige naturtypelokaliteten splittet i fem mindre og mer presist avgrensete naturtypelokaliteter. Av disse ble to kartlagt som naturtypen «store gamle trær», to som «høstingsskoger», og én som «rik sumpskog» (utforming «varmekjær kildelauvskog») (Figur 2). Figur 3: Vestmarkveien 320, almetre i norddelen av området. Bilde: M. Bichsel. Figur 4: Gupu midt, eiketre i midten av området. Bilde: M. Bichsel. Vestmarkveien 320, Stor gammel alm, C-verdi Innledning: Lokaliteten ble kartlagt i november 2016 av BioFokus ved Jon Klepsland, Torbjørn Høitomt og Madlaina Bichsel i forbindelse med tilskuddsmidler for kvalitetssikring av utvalgte naturtyper. Lokaliteten ligger innenfor tidligere naturtypelokalitet BN , som i 2016 er splittet i fem mindre lokaliteter. Beliggenhet, naturgrunnlag: Lokaliteten ligger ved Gupu gård i Bærumsmarka. Området ligger i svakt oseanisk klimaseksjon og berggrunnen er dominert av rombeporfyr. 5

6 Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er store gamle trær av undertype alm. Lokaliteten består av ett stort og grovt almetre, som ikke er styvet eller synlig hult. Treet hadde i 2016 en omkrets på 305 cm, og har noen døde greiner o.a. (Figur 3). Artsmangfold: Følgende interessante lavarter ble notert: Caloplaca obscurella og Gyalecta fagicola. Det ble ikke påvist noen særlig interessante mosearter, men typiske rikbarksarter som trådskruevrangmose (Bryum moravicum), broddtråklemose (Pseudoleskeella nervosa), buttbustehette (Orthotrichum obtusifolium) og ekornmose (Leucodon sciuroides) ble påvist. Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er frittstående på plen og tilstanden er god. Verdivurdering: Med støtte i faktaark for den aktuelle naturtypen vurderes lokaliteten som lokalt viktig (C-verdi) fordi dette er et relativt stort og gammelt almetre, men uten synlige hulheter eller spesielt krevende arter påvist. Forvaltning: Treet bør skånes for inngrep, slik som beskjæring eller fjerning av døde greiner. Nedfallene grove greiner bør få lov til å bli liggende på lokaliteten. Ved gressklipping skal det tas hensyn til røtter. Gupu midt, Stor gammel eik, B-verdi Innledning: Lokaliteten ble kartlagt i november 2016 av BioFokus ved Jon Klepsland, Torbjørn Høitomt og Madlaina Bichsel i forbindelse med tilskuddsmidler for kvalitetssikring av utvalgte naturtyper. Lokaliteten ligger innenfor tidligere naturtypelokalitet BN , som i 2016 er splittet i fem mindre lokaliteter. Beliggenhet, naturgrunnlag: Lokaliteten ligger ved Gupu gård i Bærumsmarka, i en sørvendt skråning, øst for en liten bekk. Det ligger i svak oseanisk klimaseksjon og berggrunnen er dominert av rombeporfyr. Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtype er store, gamle trær av undertype eik (Figur 4). Stammen har en omkrets på 345 cm. Kronen er høy og middels vid. Treet har flere grove, døde greiner, og det er også noen nedfallsgreiner på bakken. Stammen har nokså grov sprekkebark (< 5 cm dype sprekker) og er dekket av mose (ca.40%) og lav (ca.40%). Stammen har ingen større stammeskader eller tegn på gryende hulheter, men en vertikal sprekk. Artsmangfold: Ingen spesielt krevende arter ble påvist, men noe interessant er funn av eikehårskål (Proliferodiscus tricolor). Av moser ble det notert putehårstjerne (Syntrichia ruralis), gulband (Metzgeria furcata) og duskbustehette (Orthotrichum speciosum). Bruk, tilstand og påvirkning: Eiken står i en sørvendt skråning på beitemark (nær bergvegg). Den er ikke beskåret og står ganske fritt, men er negativt påvirket av nærgående oppslag av hassel og ask. 6

7 Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) fordi dette er et stort og ganske gammelt eiketre som er i ferd med å utvikle grov sprekkebark (foreløpig < 5cm), og som også har en god del døde greiner, både på treet og på bakken. Forvaltning: Lauvoppslag under kronen bør fjernes for å unngå utskygging av stammen. Treet må ikke beskjæres unødvendig og nedfall av grove grener bør få lov til å bli liggende på lokaliteten. Gupu SØ, Rik høstingsskog med styva edellauvtrær, B-verdi Innledning: Lokaliteten ble kartlagt i november 2016 av BioFokus ved Jon Klepsland, Torbjørn Høitomt og Madlaina Bichsel i forbindelse med tilskuddsmidler for kvalitetssikring av utvalgte naturtyper. Lokaliteten ligger innenfor tidligere naturtypelokalitet BN , som i 2016 er splittet i fem mindre lokaliteter. Lokaliteten som beskrives her skal erstatte eksisterende naturtypelokalitet. Beliggenhet, naturgrunnlag: Lokaliteten ligger ved Gupu gård i Bærumsmarka, sør for bygningene ved Vestmarkveien 320. Den drar seg i et ca. 350 m langt bånd fra nord til sør i en sørvendt, svak skråning. Området er gammel kulturmark, eller hagemark, med rester av steingjerder og omfatter deler av en nylig inngjerdet sauebeite. Det renner en bekk gjennom lokaliteten. Det er innslag av kalkstein. Lokaliteten ligger i svak oseanisk klimaseksjon og berggrunnen er dominert av rombeporfyr. Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er kartlagt som «høstingsskog», med utforming rik høstingsskog med styva edellauvtrær (Figur 5). Lokaliteten kjennetegnes av et ganske stort antall edelløvtrær, fremfor alt ask, men også alm og spisslønn. I tillegg inngår osp, selje, rogn, gråor, bjørk, hassel, eik m.fl. Omkring lokaliteten er det dominans av gran. Flere ask- og almetrær er relativt gamle og storvokste, og noen av de eldste viser tegn på tidligere lauvtekt (styving/lauving). Flere av disse er også innhule (har stammehulheter). Ved bekken står det én stor, ganske nylig død alm. Artsmangfold: Følgende interessante kryptogamer ble registrert (på ask, alm og spisslønn): Caloplaca obscurella, almelav (Gyalecta ulmi) (NT), filthinnelav (Leptogium saturninum) bleikdoggnål (Sclerophora pallida) (NT), og skrukkeøre (Auricularia mesenterica) (NT). Av moser ble det notert pelsblæremose (Frullania bolanderi) (VU) (på en hassel). Bruk, tilstand og påvirkning: Mange edelløvtrær, fremfor alt av ask, har ganske nylig vært gjenstand for forsøk på gjenopptatt hevd (lauvtekt/styving) med bruk av motorsag. Flere av disse er nå døde, eller sterkt svekket som følge av inngrepet. Eventuelt kan også dårlige lysforhold ha spilt inn, ettersom det står tett granskog rundt lokaliteten som kaster skygge over asketrærne. Lengst sørøst i området står en gruppe gamle asketrær som ikke er berørt av nyere inngrep, og disse er friske og fine. Verdivurdering: Lokaliteten vurderes på grunnlag av påvist artsmangfold, størrelse og tilstand som viktig (B-verdi). At den ikke får høyere verdi skyldes at antallet gamle edelløvtrær i frisk tilstand ikke 7

8 er spesielt høyt, og artsmangfoldet knyttet til trærne er tilsynelatende nokså ordinært.. Lokaliteten ligger også noe isolert fra andre lokaliteter med gamle edelløvtrær. Beliggenheten nokså høyt over havet gjør at potensialet for flere relevante, rødlistede kryptogamer er nokså lavt. Grundigere inventeringer, f.eks. av insektfaunaen kan endre oppfatning om verdi. Forvaltning: Gamle trær som ikke har vært beskåret/styvet på mange år bør få stå i fred og man bør ikke foreta noen ny styving av disse.. Erfaring viser at slik velment skjøtsel som regel er feilslått og tar liv av trærne i stedet for å forlenge den, som jo er hensikten. Trær som har vært styvet på ny, og som fremdeles er i live, bør snarest følges opp med fjerning av oppslag omkring stammer, samt fjerning av stammeris og rotskudd. Det bør også vurderes ny lauvtekt ettersom dette bør skje med 4-8 års mellomrom for styvingstrær i hevd. For øvrig bør det åpnes opp omkring lokaliteten for å slippe mer lys inn, dvs først og fremst å fjerne gran og bjørk som skygger ned edelløvtrær. Dette må følges opp med fjerning av oppslag. Figur 5: Gupu SØ, høstingsskog i sørdelen av området. Styvingstrær står i skyggen av store grantrær. Bilde: M. Bichsel. Figur 6: Gupu N, høstingsskog i norddelen av området. Bilde: M. Bichsel. Gupu N, Rik høstingsskog med styva edellauvtrær, B-verdi Innledning: Lokaliteten ble kartlagt i november 2016 av BioFokus ved Jon Klepsland, Torbjørn Høitomt og Madlaina Bichsel i forbindelse med tilskuddsmidler for kvalitetssikring av utvalgte naturtyper. Lokaliteten ligger innenfor tidligere naturtypelokalitet BN , som i 2016 er splittet i fem mindre lokaliteter. Beliggenhet, naturgrunnlag: Lokaliteten ligger ved Gupu gård i Bærumsmarka, nord, nordøst og øst for bygningene ved Vestmarkveien 320, i en nordvendt skråning. Området er gammel kulturmark, eller hagemark. Det ligger i svak oseanisk klimaseksjon og berggrunnen er dominert av rombeporfyr. Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er kartlagt som «høstingsskog», utforming rik høstingsskog med styva edellauvtrær (Figur 6). Det finnes få store trær i lokaliteten. Styvingstrærne er ask og lønn og omfatter både hule og ikke hule trær. Lokaliteten preges av er en 8

9 blandingsskog av edellauvtrær (ask (VU), alm (VU), spisslønn, hassel, eik), boreale lauvtrær (bjørk, osp, rogn, pil og vier) og bartrær (gran) med få store og gamle trær. Artsmangfold: Følgende interessante kryptogamer ble registrert: Piccolia ochrophora (VU) og bleikdoggnål (Sclerophora pallida) (NT). Bruk, tilstand og påvirkning: Mange edelløvtrær, fremfor alt av ask og noen unge lønnetrær, har ganske nylig vært gjenstand for forsøk på gjenopptatt hevd (lauvtekt/styving) med bruk av motorsag. Flere av disse er nå døde, eller sterkt svekket, som følge av inngrepet. Eventuelt kan også dårlige lysforhold ha spilt inn, ettersom det står tett granskog nord og vest for lokaliteten som kaster skygge over styvingstrærne. Fremmede arter: Den svartlistete (HI) rødhyll (Sambucus racemosa) finnes på lokaliteten. Litt kuriøst er det at den rødlistede Piccolia ochrophora (VU) ble påvist på rødhyllen. Verdivurdering: Lokaliteten innehar verdier knyttet til gamle trær, men på grunn av relativt lite areal, få virkelig gamle trær, mange døende trær (grunnet feilskjøtsel), relativt få krevende arter påvist og få andre viktige kulturmarkselementer, vurderes lokaliteten som viktig (B-verdi) (og ikke svært viktig). Forvaltning: Lauving/styving av gamle trær bør opphøre og ikke videreføres. Derimot kan man ta opp lauvingshevd på unge asketrær. For øvrig er det viktig å følge opp alle tiltak med å fjerne oppslag mellom styvingstrær, samt rot- og stammeskudd fra trær som har vært utsatt for beskjæring. Det bør også vurderes å gjøre lokaliteten mer lysåpen ved å fjerne mer gran og bjørk fra omgivelsene. Gupu SV, Varmekjær kildelauvskog, B-verdi Innledning: Lokaliteten ble kartlagt i november 2016 av BioFokus ved Jon Klepsland, Torbjørn Høitomt og Madlaina Bichsel i forbindelse med tilskuddsmidler for kvalitetssikring av utvalgte naturtyper. Lokaliteten ligger innenfor tidligere naturtypelokalitet BN , som i 2016 er splittet i fem mindre lokaliteter. Beliggenhet, naturgrunnlag: Lokaliteten ligger ved Gupu gård i Bærumsmarka, sør for bygningene ved Vestmarkveien 320. Lokaliteten omfatter en «varmekjær kildeløvskog» langs en liten bekk. I sør grenser lokaliteten mot annen naturtypelokalitet (Gupuelva; kartlagt som «viktig bekkedrag» i år 2000). Området ligger i svak oseanisk klimaseksjon og berggrunnen er dominert av rombeporfyr. Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Bekken med omkringliggende områder er litt over 3.5 daa og kartlagt som «rik sumpskog», med utformingen «varmekjær kildelauvskog» (Figur 7). Gråor er det dominerende treslag i kombinasjon med ask (VU), bjørk, gran, hassel, rogn og spisslønn. Bekken er omgitt av krattvegetasjon og eldre trær. Det finnes noen styvete asketrær hvorav de fleste ikke har 9

10 vært styvet på flere tiår. Noen asketrær er hule og større enn 50 cm i diameter (Figur 8). Det finnes både liggende og stående dødved i område. Artsmangfold: Følgende interessante kryptogamer ble registrert: almelav (Gyalecta ulmi) (NT), bleikdoggnål (Sclerophora pallida) (NT) og pelsblæremose (Frullania bolanderi) (VU). Bruk, tilstand og påvirkning: Ei bred og delvis oppbygget lysløype krysser gjennom lokaliteten. Langs denne er flere gamle asketrær beskåret (topphugget), og de fleste av disse er som følge av dette betydelig svekket. Verdivurdering: «Varmekjær kildelauvskog» (VU) dekker mer enn 50% av lokaliteten. Det er også positivt at lokaliteten har intakte buffersoner og grenser til andre naturtypelokaliteter. Det er også påvist flere krevende arter, inkludert en sårbar art. Likevel blir lokaliteten vurdert som viktig (B-verdi) (ikke som svært viktig), på grunn av beskjeden størrelse og negativ påvirkning av lysløypa; særlig på grunn av oppdeling av område og hogst langs løypa. Forvaltning: Lokaliteten bør avsettes til fri utvikling uten inngrep. Det anbefales ikke å styve/beskjære asketrærne i lokaliteten. Figur 7: Varmekjær kildelauvskog, med dominans av gråor og styvete asketrær i bakgrunnen. Bilde: M. Bichsel. Figur 8: Lysløype langs med styvete asketrær, fører over bekken. Bilde: M. Bichsel. 10

11 Oppsummering/konklusjon Naturtypelokaliteter og naturverdier Ved nykartleggingen den ble den gamle/opprinnelige naturtypelokaliteten «Gupu» (BN BN ) splittet i fem mindre og mer presist avgrensete naturtypelokaliteter. Av disse ble to kartlagt som naturtypen «store gamle trær», to som «høstingsskoger», og én som «rik sumpskog» (utforming «varmekjær kildelauvskog»). Befaringen avdekket at de fleste ask- og almetrær som var beskåret i nyere tid nå var døde eller betydelig svekket. Dette viser at det er stor risiko forbundet med gjenopptak av lauvtekt/styving av gamle trær, til og med treslag som er kjent for å skulle tåle hard beskjæring, slik som ask. Årsaken til at det har gått så galt på Gupu er trolig sammensatt, men viktigst er at gamle trær sjelden tåler slik behandling når det er gått for lang tid siden forrige beskjæring. Andre årsaker kan være feil styvingsteknikk, mangel på oppfølging (fjerne ris, rotskudd og oppslag mellom trær), og utilstrekkelig åpning av omgivelsene for å sikre tilstrekkelig solinnstråling. Dersom man skal videreføre styvingshevd på Gupu bør dette begrenses til helt unge trær (etablere nye styvingsfelt/ høstingsskoger), og oppfølging av eldre trær som allerede er feilskjøttet. Rødlistearter I løpet av befaringen i 2016 ble det påvist fem rødlistede kryptogamer (i hht Henriksen og Hilmo (red) 2015). Disse var: pelsblæremose (Frullania bolanderi) (VU) (funnet i Gupu SV) almelav (Gyalecta ulmi) (NT) (funnet i lokalitetene Gupu SØ og Gupu SV) Piccolia ochrophora (VU) (funnet i Gupu N) bleikdoggnål (Sclerophora pallida) (NT) (funnet i Gupu SØ, Gupu N og Gupu SV) skrukkeøre (Auricularia mesenterica) (NT) (funnet i Gupu SØ). I tillegg er både alm og ask rødlistet som sårbar (VU). Svartelistearter Kun én svartelistet art er påvist; rødhyll (HI) (innenfor lokalitet Gupu N). November med snødekket mark er imidlertid ikke optimalt med tanke på å kartlegge fremmede arter og flere slike arter kan forekomme i området. 11

12 Kilder Artskart ( ). Artsdatabanken & GBIF Norge. Cuzner-Charles, M., Finborud, E., Koller, A.L Gamle trær i Bærum Oppgave i praktisk naturforvaltning, NAFT301, Institutt for naturforvaltning, Universitetet for Miljø- og Biovitenskap, Ås. Direktoratet for naturforvaltning Kartlegging av naturtyper Verdisetting av biologisk mangfold. DN-håndbok 13, 2.utgave 2006 (oppdatert 2007). Gederaas, L., Moen, T.L., Skjelseth, S. & Larsen, L.-K. (red.) Fremmede arter i Norge med norsk svarteliste Artsdatabanken, Trondheim. Henriksen S. og Hilmo O. (red.) Norsk rødliste for arter Artsdatabanken, Norge Lindegaard, A. og Henriksen, S. (red.) Norsk rødliste for naturtyper Artsdatabanken, Trondheim. Miljødirektoratet ( ). Naturbase. NGU ( ). Norges Geologiske Undersøkelse. 12

13 Vedlegg 1 13

14 ISSN ISBN BioFokus-notat

Naturverdier ved Linnom i Tønsberg

Naturverdier ved Linnom i Tønsberg Naturverdier ved Linnom i Tønsberg Stefan Olberg BioFokus-notat 2016-13 Ekstrakt BioFokus, ved Stefan Olberg, har på oppdrag for Trysilhus Sørøst AS vurdert og kartlagt naturverdier ved Linnom i Tønsberg

Detaljer

Kartlegging av naturtypen store gamle trær, Snipetorp Skien kommune. Stefan Olberg. BioFokus-notat 2013-3

Kartlegging av naturtypen store gamle trær, Snipetorp Skien kommune. Stefan Olberg. BioFokus-notat 2013-3 Kartlegging av naturtypen store gamle trær, Snipetorp Skien kommune Stefan Olberg BioFokus-notat 2013-3 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for ROM Eiendom undersøkt store gamle trær på Snipetorp, gbn. 300/409,

Detaljer

Kartlegging av biologisk mangfold i forbindelse med Vollen VA anlegg i Asker kommune

Kartlegging av biologisk mangfold i forbindelse med Vollen VA anlegg i Asker kommune Kartlegging av biologisk mangfold i forbindelse med Vollen VA anlegg i Asker kommune Arne Endre Laugsand BioFokus-notat 2013-7 Ekstrakt BioFokus har undersøkt verdier for biologisk mangfold langs trasé

Detaljer

Kartlegging av naturverdier i planlagt utbyggingsområde ved Nordagutu i Sauherad kommune

Kartlegging av naturverdier i planlagt utbyggingsområde ved Nordagutu i Sauherad kommune Kartlegging av naturverdier i planlagt utbyggingsområde ved Nordagutu i Sauherad kommune Torbjørn Høitomt BioFokus-notat 2016-53 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Sauherad kommune undersøkt et skogområde

Detaljer

Undersøkelse av eiketrær ved Askeladdveien 12 på Heer i Drøbak

Undersøkelse av eiketrær ved Askeladdveien 12 på Heer i Drøbak Undersøkelse av eiketrær ved Askeladdveien 12 på Heer i Drøbak Stefan Olberg BioFokus-notat 2017-20 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Frogn kommune kartlagt naturverdiene i et lite skogholt på Leer

Detaljer

Naturverdier på Marienlyst

Naturverdier på Marienlyst Naturverdier på Marienlyst Stefan Olberg BioFokus-notat 2017-4 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Civitas kartlagt naturverdier på NRK sin eiendom på Marienlyst i Oslo. Det er i all hovedsak naturtypen

Detaljer

Naturverdier ved Lindstadutsikten i Lunner kommune. Øivind Gammelmo. BioFokus-notat

Naturverdier ved Lindstadutsikten i Lunner kommune. Øivind Gammelmo. BioFokus-notat Naturverdier ved Lindstadutsikten i Lunner kommune Øivind Gammelmo BioFokus-notat 2016-52 Ekstrakt BioFokus, ved Øivind Gammelmo har på oppdrag for Jenny Mette Høiby vurdert og kartlagt naturverdier ved

Detaljer

Kartlegging av naturtyper på Nyhusåsen, Porsgrunn Undersøkelser i forbindelse med planlagt utbygging. Sigve Reiso. BioFokus-notat

Kartlegging av naturtyper på Nyhusåsen, Porsgrunn Undersøkelser i forbindelse med planlagt utbygging. Sigve Reiso. BioFokus-notat Kartlegging av naturtyper på Nyhusåsen, Porsgrunn 2017. Undersøkelser i forbindelse med planlagt utbygging.. Sigve Reiso BioFokus-notat 2017-32 Ekstrakt BioFokus ved Sigve Reiso har foretatt kartlegging

Detaljer

BioFokus-notat 2015-3

BioFokus-notat 2015-3 Vurdering av naturverdier i eikelund ved Seiersten idrettsplasss Stefan Olberg BioFokus-notat 2015-3 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Follo Prosjekter AS undersøkt biologisk mangfold i en eikelund

Detaljer

Kartlegging av naturtyper i forbindelse med reguleringsplan ved Klåstad, Larvik. Sigve Reiso. BioFokus-notat

Kartlegging av naturtyper i forbindelse med reguleringsplan ved Klåstad, Larvik. Sigve Reiso. BioFokus-notat Kartlegging av naturtyper i forbindelse med reguleringsplan ved Klåstad, Larvik Sigve Reiso BioFokus-notat 2015-16 Ekstrakt BioFokus ved Sigve Reiso har på oppdrag fra Feste Grenland AS v/ Therese Hagen,

Detaljer

Flomvoll langs Sogna ved Gardhammar, Ringerike kommune biologisk vurdering

Flomvoll langs Sogna ved Gardhammar, Ringerike kommune biologisk vurdering Flomvoll langs Sogna ved Gardhammar, Ringerike kommune biologisk vurdering Tom Hellik Hofton BioFokus-notat 2014-44 Ekstrakt BioFokus (ved Tom H. Hofton) har på oppdrag for tiltakshaver Lars Fredrik Stuve

Detaljer

Undersøkelse av naturverdier på Grande og i Skogveien i Drøbak

Undersøkelse av naturverdier på Grande og i Skogveien i Drøbak Undersøkelse av naturverdier på Grande og i Skogveien i Drøbak Stefan Olberg BioFokus-notat 2017-5 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Østre Linje Arkitekter AS kartlagt naturverdier ved Grande sykehjem

Detaljer

Naturverdier ved Tømtebakken, Billingstad, Asker kommune

Naturverdier ved Tømtebakken, Billingstad, Asker kommune Naturverdier ved Tømtebakken, Billingstad, Asker kommune Anders Thylén BioFokus-notat 2014-30 albatre Ekstrakt Biofokus har på oppdrag for Chice Living kartlagt naturverdier i et planområde på Tømtebakken,

Detaljer

UTREDNING NATURMILJØ NILSESVINGEN

UTREDNING NATURMILJØ NILSESVINGEN Oppdragsgiver: Statens vegvesen Oppdrag: 528565 FV 251 Ringveien Sandefjord Dato: 2014-02-25 Skrevet av: Hallvard Holtung Kvalitetskontroll: Rein Midteng UTREDNING NATURMILJØ NILSESVINGEN INNLEDNING Asplan

Detaljer

Naturverdier på eiendom 70/27 på Strand i Kragerø

Naturverdier på eiendom 70/27 på Strand i Kragerø Naturverdier på eiendom 70/27 på Strand i Kragerø Terje Blindheim BioFokus-notat 2011-1 Ekstrakt Biofokus har på oppdrag Arkitektkontoret Børve og Borchsenius as v/ Torstein Synnes og Esset AS foretatt

Detaljer

Kartlegging av hule eiker i Rælingen kommune Madlaina Bichsel og Stefan Olberg. BioFokus-notat

Kartlegging av hule eiker i Rælingen kommune Madlaina Bichsel og Stefan Olberg. BioFokus-notat Kartlegging av hule eiker i Rælingen kommune 2016 Madlaina Bichsel og Stefan Olberg i BioFokus-notat 2017-03 1 Ekstrakt På oppdrag fra Rælingen kommune har BioFokus kartlagt naturtypen Store gamle trær

Detaljer

Jøgerfoss i Kløvstadelva, Kongsberg. Kartlegging i forbindelse med planer om kraftutbygging. Sigve Reiso. BioFokus-notat

Jøgerfoss i Kløvstadelva, Kongsberg. Kartlegging i forbindelse med planer om kraftutbygging. Sigve Reiso. BioFokus-notat Jøgerfoss i Kløvstadelva, Kongsberg Kartlegging i forbindelse med planer om kraftutbygging Sigve Reiso BioFokus-notat 2012-32 Ekstrakt BioFokus ved Sigve Reiso har på oppdrag fra Norconsult v/ Torgeir

Detaljer

Kartlegging av naturverdier ved Skjøttelvik i Hurum Stefan Olberg BioFokus-notat BioFokus-notat , side 1

Kartlegging av naturverdier ved Skjøttelvik i Hurum Stefan Olberg BioFokus-notat BioFokus-notat , side 1 BioFokus-notat 2016-35, side 1 Kartlegging av naturverdier ved Skjøtt telvik i Hurum Stefan Olberg BioFokus-notat 2016-35 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Areal Viken AS kartlagt naturverdier øst for

Detaljer

Kartlegging av naturverdier ved Billingstadsletta 17 i Asker

Kartlegging av naturverdier ved Billingstadsletta 17 i Asker Kartlegging av naturverdier ved Billingstadsletta 17 i Asker Stefan Olberg BioFokus-notat 2013-20 Kartlegging av naturverdier ved Billingstadsletta 17 i Asker - 2 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Hartman

Detaljer

Verdivurdering av store trær langs Malerhaugveien på Ensjø i Oslo kommune

Verdivurdering av store trær langs Malerhaugveien på Ensjø i Oslo kommune Verdivurdering av store trær langs Malerhaugveien på Ensjø i Oslo kommune Lars Erik Høitomt BioFokus-notat 2016-49 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Dyrvik Arkitekter AS kartlagt naturverdier på en

Detaljer

Kartlegging av naturmangfold ved Gamle Enebakkvei 20 i Oslo kommune

Kartlegging av naturmangfold ved Gamle Enebakkvei 20 i Oslo kommune Kartlegging av naturmangfold ved Gamle Enebakkvei 20 i Oslo kommune Ole J. Lønnve BioFokus-notat 2015-12 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Røssedal Bygg A/S, co/ Andenæs Eiendom AS, foretatt en naturfaglig

Detaljer

Naturverdier i tilknytning til Skogly, Kolåsveien 35 i Son, Vestby kommune

Naturverdier i tilknytning til Skogly, Kolåsveien 35 i Son, Vestby kommune Naturverdier i tilknytning til Skogly, Kolåsveien 35 i Son, Vestby kommune Ole J. Lønnve BioFokus-notat 2017-45 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Drøbak arkitektkontor kartlagt naturverdier i tilknytning

Detaljer

Naturundersøkelser i reguleringsområdene BF20 og OF11 i Flateby

Naturundersøkelser i reguleringsområdene BF20 og OF11 i Flateby Naturundersøkelser i reguleringsområdene BF20 og OF11 i Flateby Ulrika Jansson BioFokus-notat 2013-1 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Flateby Sentrumsutvikling AS og Enebakk kommune kartlagt naturverdier

Detaljer

skjøtsel i en kantsone vest for solfangeranlegg i Akershus Energipark solfangeranlegget BioFokus-notat notat En naturfaglig vurdering

skjøtsel i en kantsone vest for solfangeranlegg i Akershus Energipark solfangeranlegget BioFokus-notat notat En naturfaglig vurdering Planlagt skjøtsel skjøtsel i en kantsone vest for solfangeranlegg i Akershus Energipark solfangeranlegget En En naturfaglig vurdering Torbjørn Høitomt BioFokus-notat notat 2012-37 2012 Ekstrakt Biofokus

Detaljer

Naturverdier på tomteareal ved Brydedamveien 24 i Sandefjord

Naturverdier på tomteareal ved Brydedamveien 24 i Sandefjord Naturverdier på tomteareal ved Brydedamveien 24 i Sandefjord Arne E. Laugsand BioFokus-notat 2014-39 Ekstrakt Biofokus har på oppdrag for byggmester Svein Are Aasrum undersøkt et tomteareal for biologisk

Detaljer

BioFokus-notat Vurdering av potensial for garver Prionus coriarius på areal til regulering ved Myra- Bråstad i Arendal kommune

BioFokus-notat Vurdering av potensial for garver Prionus coriarius på areal til regulering ved Myra- Bråstad i Arendal kommune Vurdering av potensial for garver Prionus coriarius på areal til regulering ved Myra- Bråstad i Arendal kommune Arne Endre Laugsand BioFokus-notat 2014-23 Ekstrakt Et mindre areal ble undersøkt for mulig

Detaljer

Naturtypelokaliteter, biologisk mangfold og naturverdier ved Rv 7 ved Hamremoen, Krødsherad kommune

Naturtypelokaliteter, biologisk mangfold og naturverdier ved Rv 7 ved Hamremoen, Krødsherad kommune Naturtypelokaliteter, biologisk mangfold og naturverdier ved Rv 7 ved Hamremoen, Krødsherad kommune Tom Hellik Hofton Ekstrakt I forbindelse med planlagt reguleringsplan for Hamremoen-veikrysset har BioFokus

Detaljer

Kartlegging av ravinedal ved Lystad massemottak

Kartlegging av ravinedal ved Lystad massemottak Kartlegging av ravinedal ved Lystad massemottak Arne Laugsand BioFokus-notat 2012-8 Ekstrakt Det er planer om utvidelse av Lystad massemottak i Ullensaker kommune. På oppdrag for Follo prosjekt a/s har

Detaljer

Detaljreguleringssplan for Hval, Sørum Kartlegging av prioriterte naturtyper Arne Endre Laugsand BioFokus-notat

Detaljreguleringssplan for Hval, Sørum Kartlegging av prioriterte naturtyper Arne Endre Laugsand BioFokus-notat Detaljreguleringsplan for Hval, Sørum Kartlegging av prioriterte naturtyper Arne Endre Laugsand BioFokus-notat 2013-24 Ekstrakt BioFokus har vurdert potensial for biologisk mangfold og kartlagt naturtyper

Detaljer

Kartlegging av naturverdier i Stasjonsveien på Rotnes i Nittedal

Kartlegging av naturverdier i Stasjonsveien på Rotnes i Nittedal Kartlegging av naturverdier i Stasjonsveien på Rotnes i Nittedal Hertzberg, M.K., Olberg, S. & Olsen, M. BioFokus-notat 2017-17 1 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Oxer Eiendom Asker Panorama kartlagt

Detaljer

Supplerende undersøkelser av biologisk mangfold på Høgefjell i Bø kommune, Telemark.

Supplerende undersøkelser av biologisk mangfold på Høgefjell i Bø kommune, Telemark. Supplerende undersøkelser av biologisk mangfold på Høgefjell i Bø kommune, Telemark. Torbjørn Høitomt BioFokus-notat 2015-37 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Trygve Bjarkø (Fram AS) og Stein Helge

Detaljer

BioFokus-rapport 2013-33. Dato

BioFokus-rapport 2013-33. Dato Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Bærum kommune kartlagt den utvalgte naturtypen hule eiker. 57 lokaliteter med den utvalgte naturtypen hule eiker, samt 8 lokaliteter inneholdende gamle trær av andre

Detaljer

Biofokus-rapport 2014-29. Dato

Biofokus-rapport 2014-29. Dato Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Forsvarsbygg kartlagt naturtyper etter DN håndbok 13, viltlokaliteter, rødlistearter og svartelistearter i skytebaneområdene til Ørskogfjellet skyte- og øvingsfelt

Detaljer

Kartlegging av biologisk mangfold på. gnr/bnr 29/1 i Asker kommune. Kim Abel. BioFokus-notat 2015-19 1.1.1.1

Kartlegging av biologisk mangfold på. gnr/bnr 29/1 i Asker kommune. Kim Abel. BioFokus-notat 2015-19 1.1.1.1 Kartlegging av biologisk mangfold på gnr/bnr 29/1 i Asker kommune Kim Abel BioFokus-notat 2015-19 1.1.1.1 1 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra grunneier Reidun Holmen, representert ved Rolf Erik Holmen,

Detaljer

Skjøtselsinnspill for Esvika, Asker kommune

Skjøtselsinnspill for Esvika, Asker kommune Skjøtselsinnspill for Esvika, Asker kommune Kim Abel BioFokus-notat 2012-12 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Asker kommune ved Tomas Westly gitt innspill til skjøtsel av en dam og en slåttemark rundt

Detaljer

Kartlegging av biologisk mangfold ved. Vakås i Asker kommune. Kim Abel. BioFokus-notat

Kartlegging av biologisk mangfold ved. Vakås i Asker kommune. Kim Abel. BioFokus-notat Kartlegging av biologisk mangfold ved Vakås i Asker kommune Kim Abel BioFokus-notat 2015-1 1.1.1.1 1 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Asker kommune ved prosjekt og utbyggingsavdelingen foretatt biologiske

Detaljer

Reguleringsplan Åsen gård

Reguleringsplan Åsen gård R a p p o r t Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Reguleringsplan Åsen gård Grunnlag for ROS-analyse Naturmiljø (flora og fauna) Block Wathne Dato: 24. oktober 2013 Oppdrag / Rapportnr. Tilgjengelighet

Detaljer

Naturverdier i Tuterud-ravinen, Skedsmo kommune

Naturverdier i Tuterud-ravinen, Skedsmo kommune Naturverdier i Tuterud-ravinen, Skedsmo kommune Ulrika Jansson l BioFokus-notat 2014-22 - 1 - Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Rieber Prosjekt AS ved Dag Rieber kartlagt naturverdier i Tuterud-ravinen.

Detaljer

Kartlegging av naturmangfold langs Vestbyveien i Frogn kommune i forbindelse med planlagt ledningsanlegg

Kartlegging av naturmangfold langs Vestbyveien i Frogn kommune i forbindelse med planlagt ledningsanlegg Kartlegging av naturmangfold langs Vestbyveien i Frogn kommune i forbindelse med planlagt ledningsanlegg Ole J. Lønnve BioFokus-notat 2014-13 Ekstrakt Biofokus har på oppdrag for Haveråsen Vann- og Avløpslag

Detaljer

Naturverdier i Strømsdalen i Rælingen. Øivind Gammelmo & Terje Blindheim. BioFokus-notat

Naturverdier i Strømsdalen i Rælingen. Øivind Gammelmo & Terje Blindheim. BioFokus-notat Naturverdier i Strømsdalen i Rælingen Øivind Gammelmo & Terje Blindheim BioFokus-notat 2016-24 Ekstrakt BioFokus, ved Øivind Gammelmo og Terje Blindheim, har på oppdrag for Eiendomsgruppen Oslo AS vurdert

Detaljer

Kartlegging av naturverdier ved Langsethveien i Sætre, Hurum kommune

Kartlegging av naturverdier ved Langsethveien i Sætre, Hurum kommune Kartlegging av naturverdier ved Langsethveien i Sætre, Hurum kommune Lars Erik Høitomt, Marte Olsen og Maria K. Hertzberg BioFokus-notat 2017-19 1 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Villa Eiendomsutvikling

Detaljer

Kartlegging av naturtyper på Stuåsen i Skjelsvik (60/1), Porsgrunn kommune Sigve Reiso. BioFokus-notat

Kartlegging av naturtyper på Stuåsen i Skjelsvik (60/1), Porsgrunn kommune Sigve Reiso. BioFokus-notat Kartlegging av naturtyper på Stuåsen i Skjelsvik (60/1), Porsgrunn kommune 2015 Sigve Reiso BioFokus-notat 2015-10 Ekstrakt BioFokus ved Sigve Reiso har på oppdrag Strandgata 22 AS foretatt kartlegging

Detaljer

Naturverdier ved Hansebråtan i Ytre Enebakk. Øivind Gammelmo & Terje Blindheim. BioFokus-notat

Naturverdier ved Hansebråtan i Ytre Enebakk. Øivind Gammelmo & Terje Blindheim. BioFokus-notat Naturverdier ved Hansebråtan i Ytre Enebakk Øivind Gammelmo & Terje Blindheim BioFokus-notat 2016-23 Ekstrakt BioFokus, ved Øivind Gammelmo og Terje Blindheim, har på oppdrag for Nils Butenschøn vurdert

Detaljer

Kartlegging av hule eiker innenfor boligregulerte områder i Ås, 2015

Kartlegging av hule eiker innenfor boligregulerte områder i Ås, 2015 Kartlegging av hule eiker innenfor boligregulerte områder i Ås, 2015 Ole J. Lønnve BioFokus-notat 2015-17 ole Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Ås kommune foretatt kartlegging av den utvalgte naturtypen

Detaljer

Kartlegging av eng ved Furumo, Ski

Kartlegging av eng ved Furumo, Ski Kartlegging av eng ved Furumo, Ski Arne E. Laugsand BioFokus-notat 2015-22 Ekstrakt Furumo Eiendomsselskap AS planlegger et utbyggingstiltak med tett lav bebyggelse i et område ved Eikjolveien i Ski kommune.

Detaljer

Kartlegging av ravinedal ved Lystad massemottak

Kartlegging av ravinedal ved Lystad massemottak Kartlegging av ravinedal ved Lystad massemottak Arne Laugsand BioFokus-notat 2012-8 Ekstrakt Det er planer om utvidelse av Lystad massemottak i Ullensaker kommune. På oppdrag for Follo prosjekt a/s har

Detaljer

Kartlegging av naturverdier ved Skjøttelvik i Hurum Stefan Olberg BioFokus-notat

Kartlegging av naturverdier ved Skjøttelvik i Hurum Stefan Olberg BioFokus-notat Kartlegging av naturverdier ved Skjøtt telvik i Hurum Stefan Olberg BioFokus-notat 2016-35 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Areal Viken AS kartlagt naturverdier øst for Skjøttelvik i Hurum kommune

Detaljer

BioFokus-notat

BioFokus-notat Diakonhjemmet - tilleggsvurderinger av naturverdier og konsekvenser Stefan Olberg BioFokus-notat 2016-66 1 Ekstrakt Konsekvensene for naturverdiene ved Diakonhjemmet er vurdert på nytt etter endringer

Detaljer

Kartlegging av naturtyper i forbindelse med planer om boligbygging ved Nenset, Skien. Sigve Reiso. BioFokus-notat

Kartlegging av naturtyper i forbindelse med planer om boligbygging ved Nenset, Skien. Sigve Reiso. BioFokus-notat Kartlegging av naturtyper i forbindelse med planer om boligbygging ved Nenset, Skien Sigve Reiso BioFokus-notat 2014-18 Ekstrakt BioFokus ved Sigve Reiso har på oppdrag fra Feste Grenland AS v/ Stina Lindland

Detaljer

Lauvhøgda (Vestre Toten) -

Lauvhøgda (Vestre Toten) - Lauvhøgda (Vestre Toten) - Referansedata Fylke: Oppland Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2009 Kommune: Vestre Toten Inventør: OGA Kartblad: Dato feltreg.: 08.09.2005, 09.10.2009 H.o.h.: moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Naturverdier i planområde Dovre, Lillesand kommune

Naturverdier i planområde Dovre, Lillesand kommune Naturverdier i planområde Dovre, Lillesand kommune Anders Thylén BioFokus-notat 2016-17 albatre Ekstrakt Biofokus har på oppdrag for Lillesand Dovre Utvikling kartlagt naturverdier på en tomt i Lillesand

Detaljer

Kartlegging av naturverdier ved Kjonebråten i Asker Stefan Olberg BioFokus-notat

Kartlegging av naturverdier ved Kjonebråten i Asker Stefan Olberg BioFokus-notat Kartlegging av naturverdier ved Kjoneb bråten i Asker Stefan Olberg BioFokus-notat 2016-28 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Kjonebråten Utvikling AS kartlagt naturverdier innenfor gnr/bnr 6/64 ed Kjonebråten

Detaljer

Vurdering av konsekvenser for biologisk mangfold knyttet til tiltak i Semsveien 55, Asker kommune

Vurdering av konsekvenser for biologisk mangfold knyttet til tiltak i Semsveien 55, Asker kommune Vurdering av konsekvenser for biologisk mangfold knyttet til tiltak i Semsveien 55, Asker kommune Terje Blindheim BioFokus-notat 2013-15 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Eva Sjue i Felix Arkitekter

Detaljer

Kartlegging av biologisk mangfold ved Nesbukta i Asker i forbindelse med reguleringsplan. Kim Abel. BioFokus-notat

Kartlegging av biologisk mangfold ved Nesbukta i Asker i forbindelse med reguleringsplan. Kim Abel. BioFokus-notat Kartlegging av biologisk mangfold ved Nesbukta i Asker i forbindelse med reguleringsplan Kim Abel BioFokus-notat 2016-11 1.1.1.1 1 Ekstrakt BioFokus har kartlagt biologisk mangfold på to tomter ved Holmen

Detaljer

Mustaad Eiendom Lilleakerveien 26 m.fl.

Mustaad Eiendom Lilleakerveien 26 m.fl. Mustaad Eiendom Lilleakerveien 26 m.fl. Ved Lilleaker ligger ca. 200 meter av Ring 3 åpen i en utgravd trasé med av- og påkjøringsramper som del av rv. 150 Ring 3 - Granfosslinjen. Gjeldende plan regulerer

Detaljer

Med blikk for levende liv

Med blikk for levende liv Undersøkelse av biologiske verdier i Jarlsborgveien 2 på Skøyen BioFokus-notat av Stefan Olberg Oslo 17.11.2011 Bakgrunn I forbindelse med en mulig utbygging på tomt 31/5 beliggende i Jarlsborgveien 2

Detaljer

Naturfaglig undersøkelse i forbindelse med etablering av anleggsvei i Lysebotn, Forsand

Naturfaglig undersøkelse i forbindelse med etablering av anleggsvei i Lysebotn, Forsand Naturfaglig undersøkelse i forbindelse med etablering av anleggsvei i Lysebotn, Forsand Jon T. Klepsland BioFokus-notat 2013-6 Ekstrakt Biofokus har på oppdrag for Norconsult AS gjort en naturfaglig undersøkelse

Detaljer

NOTAT 1. INNLEDNING. Asplan Viak AS Side 1

NOTAT 1. INNLEDNING. Asplan Viak AS Side 1 NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Seljord kommune Sinnesodden, Seljord Del: Konsekvensutredning naturmangfold Dato: 18.11.2016 Skrevet av: Rune Solvang Arkiv: Kvalitetskontr: Lars Krugerud Oppdrag nr: 535

Detaljer

NOTAT. Reguleringsplan 0398 Haga Ve st biologisk mangfold

NOTAT. Reguleringsplan 0398 Haga Ve st biologisk mangfold NOTAT Vår ref.: Dato: 22. mai 2013 Reguleringsplan 0398 Haga Ve st biologisk mangfold Østerhus Tomter jobber med en regulerings plan (0398 Haga Vest) på Haga i Sola kommune. I den forbindelse skal det

Detaljer

Kartlegging av hule eiker innenfor boligregulerte områder på nordre Nesodden, 2014

Kartlegging av hule eiker innenfor boligregulerte områder på nordre Nesodden, 2014 Kartlegging av hule eiker innenfor boligregulerte områder på nordre Nesodden, 2014 Ole J. Lønnve og Stefan Olberg BioFokus-notat 2014-45 ole Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Nesodden kommune foretatt

Detaljer

BioFokus-notat 2012-26

BioFokus-notat 2012-26 Eikekartlegging i Drøbak 2012 Stefan Olberg BioFokus-notat 2012-26 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Frogn kommune kartlagt den utvalgte naturtypen «hul eik» i Drøbak. Stefan Olberg i BioFokus har kartlagt

Detaljer

Kartlegging av hule eiker innenfor boligregulerte områder i Ski, 2015

Kartlegging av hule eiker innenfor boligregulerte områder i Ski, 2015 Kartlegging av hule eiker innenfor boligregulerte områder i Ski, 2015 Ole J. Lønnve BioFokus-notat 2015-18 ole Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Ås kommune foretatt kartlegging av den utvalgte naturtypen

Detaljer

Grunn. Tilleggsnotat Kartlegging av naturverdier på nye arealer til anleggsveier for parsell 12.2 Telemark grense til Porsgrunn stasjon 10.

Grunn. Tilleggsnotat Kartlegging av naturverdier på nye arealer til anleggsveier for parsell 12.2 Telemark grense til Porsgrunn stasjon 10. Detaljplan/Regulering UVB Vestfoldbanen Grunn Tilleggsnotat Kartlegging av naturverdier på nye arealer til anleggsveier for parsell 12.2 10. mai 2012 00 Notat 10.05.12 RHE JHE JSB Revisjon Revisjonen gjelder

Detaljer

Mo i Rana lufthavn, Rana kommune vurderinger av naturverdier

Mo i Rana lufthavn, Rana kommune vurderinger av naturverdier AVINOR-BM-Notat 6-2013 Anders Breili, Asplan Viak AS, Hamar 23.10.2013 Mo i Rana lufthavn, Rana kommune vurderinger av naturverdier Bakgrunn: Området ble kartlagt 30.07.2013 av Anders Breili, Asplan Viak

Detaljer

Biologiske undersøkelser av Harpetjønn, Notodden. Registreringer i forbindelse med flomtiltak.

Biologiske undersøkelser av Harpetjønn, Notodden. Registreringer i forbindelse med flomtiltak. Biologiske undersøkelser av Harpetjønn, Notodden. Registreringer i forbindelse med flomtiltak. Sigve Reiso BioFokus-notat 2012-4 Ekstrakt På oppdrag av Notodden kommune har BioFokus foretatt kartlegging

Detaljer

BioFokus-rapport Dato

BioFokus-rapport Dato Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Fylkesmannen i Vestfold kartlagt den utvalgte naturtypen hule eiker i kommunene Andebu, Hof og Re. 106 lokaliteter med den utvalgte naturtypen hule eiker ble kartlagt.

Detaljer

Kartlegging av biologiske verdier ved Løvenskioldbanen

Kartlegging av biologiske verdier ved Løvenskioldbanen Kartlegging av biologiske verdier ved Løvenskioldbanen Stefan Olberg BioFokus-notat 2013-13 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Rieber prosjekt AS kartlagt biologiske verdier ved Løvenskioldbanen i Bærum.

Detaljer

NY ATKOMSTVEG TIL SJETNEMARKA - KONSEKVENSER FOR NATURMILJØ 1 OPPSUMMERING... 2 2 BAKGRUNN... 2 3 METODE... 2 4 DATAGRUNNLAGET...

NY ATKOMSTVEG TIL SJETNEMARKA - KONSEKVENSER FOR NATURMILJØ 1 OPPSUMMERING... 2 2 BAKGRUNN... 2 3 METODE... 2 4 DATAGRUNNLAGET... NOTAT Oppdragsgiver: Nidelven Utvikling AS Oppdrag: 532762 Reguleringsplan Hallstein Gård Dato: 2013-09-29 Skrevet av: Anders Breili Kvalitetskontroll: Heiko Liebel NY ATKOMSTVEG TIL SJETNEMARKA - KONSEKVENSER

Detaljer

Kartlegging av naturmangfold ved Strandlia ved Fagerstrand i Nesodden kommune

Kartlegging av naturmangfold ved Strandlia ved Fagerstrand i Nesodden kommune Kartlegging av naturmangfold ved Strandlia ved Fagerstrand i Nesodden kommune Ole J. Lønnve BioFokus-notat 2013-14 1 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag har på oppdrag for Haug Landskap AS, foretatt en naturfaglig

Detaljer

Biofokus-rapport 2014-26. Dato

Biofokus-rapport 2014-26. Dato Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Forsvarsbygg kartlagt naturtyper etter DN håndbok 13 på i sentrale deler av Melbu/Haugtuva skyte- og øvingsfelt. i Hadsel kommune. 2 naturtypelokaliteter er blitt avgrenset,

Detaljer

Naturfaglige undersøkelser ved Nordre Labo i Vestby kommune

Naturfaglige undersøkelser ved Nordre Labo i Vestby kommune Naturfaglige undersøkelser ved Nordre Labo i Vestby kommune Ole J. Lønnve BioFokus-notat 2016-20 Ekstrakt BioFokus ved Ole J. Lønnve har på oppdrag for Ann- Cathrin Torp foretatt en naturfaglig undersøkelse

Detaljer

Prinsdal skytebane, en botanisk kartlegging

Prinsdal skytebane, en botanisk kartlegging Prinsdal skytebane, en botanisk kartlegging Anders Thylén BioFokus-notat 2012-16 Ekstrakt Biofokus har på oppdrag for Oslo kommune Bymiljøetaten kartlagt botaniske naturverdier på Prinsdal skytebane. Det

Detaljer

Grøntområder i Åsedalen

Grøntområder i Åsedalen NOTAT Vår ref.: KBS-1987 Dato: 27. november 2013 Grøntområder i Åsedalen I forbindelse med fremtidig boligutvikling i Åsedalen, ønsker Åsedalen Boligpark AS å få en oversikt over grønnstrukturer som kan

Detaljer

Arealer for nydyrking ved Arnesvea og Bråten, Stor-Elvdal kommune biologisk vurdering

Arealer for nydyrking ved Arnesvea og Bråten, Stor-Elvdal kommune biologisk vurdering Arealer for nydyrking ved Arnesvea og Bråten, Stor-Elvdal kommune biologisk vurdering Kjell Magne Olsen Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Stor-Elvdal kommune undersøkt tre arealer som er omsøkt for

Detaljer

Referansedata Fylke: Rogaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014

Referansedata Fylke: Rogaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014 Husåsen - Referanse: Hofton T. H. 2015. Naturverdier for lokalitet Husåsen, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning.

Detaljer

Diakonhjemmet østre del naturverdier og konsekvensvurdering Stefan Olberg BioFokus-notat 2013-30

Diakonhjemmet østre del naturverdier og konsekvensvurdering Stefan Olberg BioFokus-notat 2013-30 Diakonhjemmet østre del naturverdier og konse ekvensvurdering Stefan Olberg BioFokus-notat 2013-30 Diakonhjemmet østre del - naturverdier og konsekvensvurdering - 2 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra

Detaljer

Naturmangfold i to planområder ved Nesodden kirke

Naturmangfold i to planområder ved Nesodden kirke Naturmangfold i to planområder ved Nesodden kirke Anders Thylén BioFokus-notat 2012-13 Ekstrakt Biofokus har på oppdrag for Follo prosjekt kartlagt naturverdier i to planområder rundt Nesodden kirke. Det

Detaljer

LILLEBAUG GARTNERI NATURMANGFOLD

LILLEBAUG GARTNERI NATURMANGFOLD LILLEBAUG GARTNERI NATURMANGFOLD Av Helge Fjeldstad, Miljøfaglig Utredning AS, Oslo 22.01.2015 Utførende institusjon: Miljøfaglig Utredning AS Prosjektansvarlig: Helge Fjeldstad Prosjektmedarbeider(e):

Detaljer

BioFokus-notat Vurdering av potensial for garver Prionus coriarius på et planområde innenfor kommunedelplan for Myra-Bråstad

BioFokus-notat Vurdering av potensial for garver Prionus coriarius på et planområde innenfor kommunedelplan for Myra-Bråstad Vurdering av potensial for garver Prionus coriarius på et planområde innenfor kommunedelplan for Myra-Bråstad Arne Endre Laugsand BioFokus-notat 2014-24 Ekstrakt En reguleringsplan er under utarbeidelse

Detaljer

KLEPPERBEKKEN, IDD, HALDEN KOMMUNE NATURKARTLEGGING OG VURDERING AV NATURVERDIER

KLEPPERBEKKEN, IDD, HALDEN KOMMUNE NATURKARTLEGGING OG VURDERING AV NATURVERDIER KLEPPERBEKKEN, IDD, HALDEN KOMMUNE NATURKARTLEGGING OG VURDERING AV NATURVERDIER 19. OKTOBER 2009 Notat 2009:1 Utførende institusjon: Wergeland Krog Naturkart Kontaktperson: Ola Wergeland Krog Medarbeidere:

Detaljer

Eikekartlegging i Nesodden kommune 2012

Eikekartlegging i Nesodden kommune 2012 Eikekartlegging i Nesodden kommune 2012 Stefan Olberg og Ole J. Lønnve BioFokus-notat 2012-20 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Nesodden kommune kartlagt den utvalgte naturtypen «hul eik» innenfor

Detaljer

Nystrandvegen i Porsgrunn kommune

Nystrandvegen i Porsgrunn kommune Nystrandvegen i Porsgrunn kommune Registreringer av naturmangfold Miljøfaglig Utredning, notat 2015 8 Dato: 05.06.15 Miljøfaglig Utredning AS Organisasjonsnr.: 984 494 068 MVA Hjemmeside: www.mfu.no 2

Detaljer

Innspill til forvaltning ved Bjerkås terrasse 16, Asker kommune. John Gunnar Brynjulvsrud og Terje Blindheim. BioFokus-notat 2015-26

Innspill til forvaltning ved Bjerkås terrasse 16, Asker kommune. John Gunnar Brynjulvsrud og Terje Blindheim. BioFokus-notat 2015-26 Innspill til forvaltning ved Bjerkås terrasse 16, Asker kommune John Gunnar Brynjulvsrud og Terje Blindheim BioFokus-notat 2015-26 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Axer Eiendom AS kartlagt området

Detaljer

Bydel Ullern Ullernchausséen 56 (Ullern videregående skole) og del av 60 (Radiumhospitalet)

Bydel Ullern Ullernchausséen 56 (Ullern videregående skole) og del av 60 (Radiumhospitalet) Bydel Ullern Ullernchausséen 56 (Ullern videregående skole) og del av 60 (Radiumhospitalet) ble 27.10.2010 vedtatt omregulert til kombinert bebyggelse og anlegg - undervisning/ forskning/ kontor, samt

Detaljer

Reguleringsplan Blakstadheia Froland kommune

Reguleringsplan Blakstadheia Froland kommune Biologisk mangfold Reguleringsplan Blakstadheia Froland kommune Asbjørn Lie Agder naturmuseum og botaniske hage IKS 2012 Forord Agder naturmuseum og botaniske hage er bedt av Geir Johnny Ringvoll, Stærk

Detaljer

BioFokus-notat 2014-47

BioFokus-notat 2014-47 Ekstrakt Furumo Eiendomsselskap AS planlegger et utbyggingstiltak med tett lav bebyggelse i et område ved Eikjolveien i Ski kommune. Kommunen ønsker at tiltaket vurderes i forhold til naturmangfoldloven.

Detaljer

Kartlegging av naturverdier i Buskveien 10, Sandefjord kommune

Kartlegging av naturverdier i Buskveien 10, Sandefjord kommune Kartlegging av naturverdier i Buskveien 10, Sandefjord kommune Brynjulvsrud, J.G & Høitomt, L.E. BioFokus-notat 2016-60 1 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Folksom Arkitektur AS kartlagt naturverdier

Detaljer

Flyttingen bør gjøres skånsomt, trærne bør flyttes i så hel tilstand som mulig, og flyttingen burde gjøres på vinteren gjerne etter frost.

Flyttingen bør gjøres skånsomt, trærne bør flyttes i så hel tilstand som mulig, og flyttingen burde gjøres på vinteren gjerne etter frost. NOTAT Oppdragsgiver: Statens vegvesen Oppdrag: 536926 Befaring RV23, Dagslett Linnes Dato: 2015-01-14 Skrevet av: Hallvard Holtung Kvalitetskontroll: Frode Nordang Bye, Statens vegvesen NOTAT NATURMILJØ

Detaljer

Sandane lufthavn, Anda, Gloppen kommune vurderinger av naturverdier

Sandane lufthavn, Anda, Gloppen kommune vurderinger av naturverdier AVINOR-BM-Notat 1-2013 Geir Gaarder, Miljøfaglig Utredning, Tingvoll 04.12.2013 Sandane lufthavn, Anda, Gloppen kommune vurderinger av naturverdier Bakgrunn: Området ble kartlagt 09.06.2013 av Geir Gaarder,

Detaljer

Detaljplan/Regulering. UVB Vestfoldbanen. Grunn

Detaljplan/Regulering. UVB Vestfoldbanen. Grunn Detaljplan/Regulering UVB Vestfoldbanen Grunn Tilleggsnotat Kartlegging av naturverdier på nye arealer til anleggsveier for parsell 12.2 26. januar 2012 00 Notat 26.01.12 RHE JHE JSB Revisjon Revisjonen

Detaljer

Biologisk kartlegging i forbindelse med hytteutbygging ved Lajordet, Porsgrunn

Biologisk kartlegging i forbindelse med hytteutbygging ved Lajordet, Porsgrunn Biologisk kartlegging i forbindelse med hytteutbygging ved Lajordet, Porsgrunn Sigve Reiso BioFokus-notat 2012-33 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Lajordet Sameie v/ sivilarkitekt Kikkan Landstad,

Detaljer

Kartlegging av naturmangfold ved Staversletta i Bærum kommune

Kartlegging av naturmangfold ved Staversletta i Bærum kommune Kartlegging av naturmangfold ved Staversletta i Bærum kommune Ole J. Lønnve BioFokus-notat 2015-34 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Veidekke Eiendom AS, foretatt en naturfaglig undersøkelse ved Staverløkka

Detaljer

Kartlegging av naturtyper ved Kalvehue på Sandøya, Porsgrunn kommune Sigve Reiso. BioFokus-notat

Kartlegging av naturtyper ved Kalvehue på Sandøya, Porsgrunn kommune Sigve Reiso. BioFokus-notat Kartlegging av naturtyper ved Kalvehue på Sandøya, Porsgrunn kommune 2016 Sigve Reiso BioFokus-notat 2016-29 Ekstrakt BioFokus ved Sigve Reiso har foretatt kartlegging av naturtyper ved Kalvehue på Sandøya

Detaljer

BioFokus-notat

BioFokus-notat Nye Sveberg næringsområde, registrering av prioriterte naturtyper Arne Endre Laugsand BioFokus-notat 2013-32 Ekstrakt BioFokus har undersøkt området Nye Sveberg i Malvik kommune for naturtyper og potensial

Detaljer

Naturverdier i Jarlsborgveien 2 på Skøyen

Naturverdier i Jarlsborgveien 2 på Skøyen Naturverdier i Jarlsborgveien 2 på Skøyen Stefan Olberg BioFoks-notat 2017-29 1 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Arne Sunde i Spor Arkitekter AS kartlagt naturverdier i Jarlsborgveien 2 (også kjent

Detaljer

Hule eiker. Innholdsfortegnelse. Side 1 / 5

Hule eiker. Innholdsfortegnelse.  Side 1 / 5 Hule eiker Innholdsfortegnelse http://www.miljostatus.no/tema/naturmangfold/utvalgte-naturtyper/hule-eiker/ Side 1 / 5 Hule eiker Publisert 20.06.2016 av Miljødirektoratet Eiketrær kan bli flere hundre

Detaljer

NOTAT SAMMENDRAG 1. BAKGRUNN

NOTAT SAMMENDRAG 1. BAKGRUNN NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Nesodden Kommune teknisk avdeling Del: Konsekvensutredning naturmiljø Dato: 17.06.2015 Skrevet av: Hallvard Holtung Kvalitetskontroll: Rein Midteng Oppdrag nr: 532483 SAMMENDRAG

Detaljer

Kartlegging av hule eiker i Grimstad kommune 2016

Kartlegging av hule eiker i Grimstad kommune 2016 Kartlegging av hule eiker i Grimstad kommune 2016 Lars Erik Høitomt, John Gunnar Brynjulvsrud og Stefan Olberg BioFokus-notat 2017-6 1 Ekstrakt På oppdrag fra Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder har BioFokus

Detaljer

Med blikk for levende liv

Med blikk for levende liv 27.05.2009 Befaring av byggeområder omfattet av kommunedelplan Myra-Bråstad med tanke på mulige leveområder for garveren (Prionus coriarius) (Fase 1) BioFokus, ved Arne Laugsand og Stefan Olberg har på

Detaljer

Vurdering av biologiske verdier Slaabervig mai 2008. Grunnlag for reguleringsplan Slaabervig.

Vurdering av biologiske verdier Slaabervig mai 2008. Grunnlag for reguleringsplan Slaabervig. Vurdering av biologiske verdier Slaabervig mai 2008. Grunnlag for reguleringsplan Slaabervig. Områdebeskrivelse Slaabervig, Hisøya, Arendal kommune. Området ligger østsiden av Hisøya, mot Galtesund i Arendal

Detaljer