ÅRSMELDING ISAAC Norge Styret i perioden april mai 2012 bestått av følgende medlemmer:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING ISAAC Norge Styret i perioden april 2011- mai 2012 bestått av følgende medlemmer:"

Transkript

1 ÅRSMELDING ISAAC Norge Styret i perioden april mai 2012 bestått av følgende medlemmer: Torunn R. Borgersen Leder Hanne Almås Styremedlem Synnøve Flatebø Hoelseth Styremedlem Sabine Gehring Styremedlem Jenny Sorterup Hysing Styremedlem Signhild Skogdal Styremedlem Marit Notvik Berg Styremedlem Hilde Kolstad Danielsen 1.Varamedlem Marianne Vinje 2.Varamedlem Valgkomite: Knut Slåtta og Jon Eirik Næsheim Representanter til internasjonalt representantskap, Counsil: Aina Ask valgt av generalforsamlingen 2009, satt frem til før jul Da det kom endringer fra det internasjonale ISAAC om hvor lenge personer kan sitte i Counsil. Torunn R. Borgersen ble valgt av styret i funksjon som leder. I arbeidsåret 2011 har det vært avholdt fem styremøter. Nytt av året er at hovedtyngden av våre møter har foregått via videokonferanser. De andre fysiske møtene er blitt avholdt i Oslo-området. Aktiviteten i ISAAC Norge er fortsatt høy og når all aktivitet bygger på frivillighet innsats, innebærer dette stor innsats fra alle i styret. Siden Stortingsmelding 18 kom har også styrets leder deltatt på brukerforumsmøter i regi av Utdanningsdirektoratet jevnlig det siste året. Medlemsmassen har endret seg og økt. Pr. utgangen av 2011 har vi 260 medlemmer. En positiv og gledelig utvikling. Handlingsplanen for 2011 har vært retningsgivende for styret sitt arbeid. Dialog Medlemsbladet Dialog kom tradisjonen tro ut med to nummer også i Ett i juni og ett i desember. Det redaksjonelle ansvaret for bladet ble også i 2011 ivaretatt av Hanne Almås, som har hatt ansvaret for å sy sammen bladene. Anita Sande, Marit N. Berg, samt styret har i tillegg sørget for bistand til tips om aktuelt fagstoff, og korrekturlesing. Bladene har blitt ferdigstilt uten noen ytterligere redaksjonskomitè. Høsten 2011 startet vi i tillegg opplæring av ny redaktør som skal overta produksjonen av bladet fra Bladet har lagt fast på 28 sider gjennom mange år, og trykkes i fullt fargetrykk. Våre annonsører har vært flinke til å støtte opp om utgivelsen og bidrar dermed noe økonomisk til at vi kan holde prisen nede. Samtidig klarer vi å ha høy kvalitet på utformingen av bladet. På annonsefronten merkes likevel fusjonene blant firmaene godt, og nedgangen i annonseinntektene de siste årene har vært formidable. Det siste året har det i tillegg vært en prisstigning på ca 8-10 % på papir, slik at trykkekostnadene har økt en del. Dette gjelder for øvrig også porto. Utgiftene pr. utsendelse for ett blad ligger nå på 27 kr innad i Norge. Vårt tilbud om å kunne abonnere på Dialog for en meget billig penge uten at man må være medlem i ISAAC Norge har tatt noe tid å gjøre folk klar over. På slutten av 2011 hadde vi 65

2 abonnenter som ikke var medlemmer. Kanskje må vi se på en rekruttering av nye medlemmer her siden tallet har steget betydelig de siste to årene. Samtidig ser vi at Dialog er en meget god markedsfører for oss. Vi bruker restopplaget vårt til å dele ut på egne konferanser og arrangement hvor vi har anledning til å ha stand. Sammen med bladet legges innmeldingsskjema og informasjon om ISAAC Norge. Bladet trykkes i 500 eksemplarer av hvert nummer. Styret vil benytte anledningen til å oppfordre våre medlemmer til å komme med innspill på artikler til bladet. Slike innspill mottas med stor takk! Nettsidene ISAAC Norges hjemmesider var i 2010 gjennom en total renovering. Det lå en god del arbeid igjen også i 2011, men i siste halvdel av 2011 har vi hatt god nytte av renoveringen, da sidene har vært relativt enkle å drifte med stabilt design. Vi har jevnt besøk på gjennomsnittlig 220 treff daglig. De fleste som besøker oss bruker i gjennomsnitt mellom 2-10 minutter på sidene våre. Det er fremdeles fagstoff, kommunikasjonsbøker og begivenheter/aktiviteter som har flest treff. Nytt av året ser vi i tillegg at søkeord som Stortingsmelding og brosjyre på Tyrkisk har kommet et godt stykke opp på listen. Vi kan med glede se at adressen til våre nettsider stadig dukker på i nye fora/ lenkesteder med nye interesserte. Dessverre er det også en god del mennesker innenfor ASK-miljøet som ikke vet om sidene våre, så vi håper at våre medlemmer kan være med å gi tips om sidene. Nettredaktør for hjemmesidene har fremdeles vært Hanne Almås. Blissgruppa Gruppen har bestått av Torhild Kausrud, Bredtvet kompetansesenter (leder), Veronika Trenum Berg, hab.tj. Østfold, Lisbet Kristiansen fra Gjøvik vgs skole og Kerstin Hellberg, barnenevr. seksj RH (varamedlem men innkalt til møtene). I rapporteringsåret har vi hatt 4 møter, 3 vår og 1 høst. Laila Johansen, Fredrikstad, har deltatt i blissgruppens prosjektarbeid. Arbeidet i blissgruppen 2011 startet opp med nyheten om at BIBSYS og MARC Code List for Languages hadde kategorisert Bliss som språk! Aktiviteter i blissgruppen dette året: Prosjekt Jeg vil lese mer Prosjektet med oversettelser av fagbøker til bliss med midler fra Extrastiftelsen ble formelt avsluttet i 2010 og oversettelsene ble lagt ut på Isaac Norges hjemmeside ved årsskiftet. Vi har fått tilbakemelding om at de er vanskelig å finne der. Det ble derfor i enighet med styret i Isaac Norge besluttet at oversettelsene også skal legges ut på Statpeds hjemmesider, når de revideres i løpet av 2011/12. Prosjekt BlissOnline Blissgruppen søkte Udir gjennom Bredtvet kompetansesenter om prosjektmidler til utvikling av den norske delen i BlissOnline og fikk antatt sin søknad.

3 BlissOnline er en webside som er under oppbygging ved Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM) i Stockholm. På denne websiden, kan man for en liten avgift laste ned blissord i det formatet og på den måten som eleven/læreren ønsker. Målet er å gjøre alle godkjente blissord tilgjengelig til enhver tid. Blissordene er søkbare ut fra ord, grammatisk tilhørighet, synonym, emne/område, grafisk form, karakter og utgivelsessår. Det er pr. dags dato lagt inn blissordlister på svensk, engelsk, finsk, spansk, bosnisk og tigrinsk, og 20. mars 2012 kommer også den norske. Dette er den første delen av prosjektet, og vi er med det á jour med utviklingen av programmet i Sverige. Målet er å legge inn alle ord med grammatiske bøyningsformer. For å få lastet ned ordene, må man betale et rimelig årsabonnement. Innlegg på Isaac Norges konferanse på Sundvolden Blissgruppen hadde ett framlegg, Har vi bruk for bliss? 15 tilhørere møtte. BCI (Bliss Communication International) Første ordinære årsmøte i det nye BCI som nå har fått sete i Sverige og med styremedlemmer bl.a. fra både Finland og Norge, ble holdt i Oslo 14. april Det var i forbindelse med panelmøtet som ble arrangert i tiden april ved Bredtvet kompetansesenter. Blissgruppen med god hjelp av Laila Johansen og med ansatte ved kompetansesenteret, var sentrale i gjennomføringen av de praktiske forhold ved arrangementet. Det deltok i alt 21 personer fra 7 ulike land. Blisskurs Det årlige grunnkurset i bliss ved Bredtvet kompetansesenter ble holdt også i 2011, foruten ett i Fredrikstad. Blissgruppen begynte arbeidet med å lage et felles kurskonsept for grunnkurs. Slik kan grunnkurset bli mer enhetlig når flere skal holde det. Blissbrosjyre Som et ledd i å gjøre bliss mer kjent, er det arbeidet med å lage en brosjyre som forteller om symbolspråkets oppbygging og bruken av det. Oppdatering av ordboka Etter utgivelsen av Bliss Symbolspråk er mange nye blissord utviklet og godkjent. Arbeidet er startet med å supplere ordboka med disse, og planen er å legge de nye ordene ut på hjemmesidene til Isaac Norge og Statped. Nasjonal ISAAC konferanse, 4.-6.april 2011, jubileumskonferanse Den 10. nasjonale ISAAC konferansen ble tradisjonen tro avholdt på Sundvolden hotell. Tema for konferansen var: «Funksjonell kommunikasjon for mening og deltakelse». Årets hovedforelesere var Boel Heister Trygg og Ulrika Ferm fra Sverige, Trein Bojsen fra Danmark og Susan Balandin fra Norge / Australia med temaene: «Kommunikativ omsorg borde flera få del av?», «Jeg vil sige noe!»(om bruk av partnerassistert skanning), «Deltakelse / innflytelse på eget liv ved hjelp av Talking Mats» og «Vocabulary: Words to choose, words to use». 8 parallellforelesninger, 8 paperpresentasjoner, miniseminarer og stor leverandørutstilling samt et tankevekkende avslutningsforedrag om Kommunikativ likestilling ved Thor Sandmel ga konferansen et bredt innhold. Konferansen hadde egen «konferansekunstner», Divya Kailasapilla, som viste sine bilder i den nedre foajéen.

4 Jubileet ble markert ved at det var laget et historisk tilbakeblikk over ISAAC Norge sine aktiviteter siden den første konferansen. De første styremedlemmene ble invitert til jubileumsmiddag og Tone Finne fortalte om ISAAC Norge sin utvikling gjennom det siste tiåret. Hun hadde dessuten laget en interessant utstilling med plakater fra tidligere konferanser og gamle kommunikasjonshjelpemidler. Konferansen har et jevnt besøkstall med i alt 206 deltakere. Årets konferansegruppe bestod av: Jørn Østvik, Jon Eirik Næsheim, Turid Brynildsrud, Torunn R. Borgersen, Jenny Hysing og Sabine Gehring Rettighetsarbeid 2011 I 2011 har rettighetsarbeidet i Isaac Norge vært konsentrert om rettigheter i forhold til opplæring. Dette har gått igjen i mye av arbeidet i ISAAC, og involvert styret, rettighetsgruppa og andre sentrale fagpersoner i betydelig grad. Meld. St.18 ( ) «Læring og fellesskap», kom 8.april. I denne står der ganske mye om ASK, og det ble foreslått å innføre en egen lovbestemmelse i opplæringsloven om opplæring av elever med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon. Torunn hadde våren 2011 en del e-post kontakt med statssekretær Lisbeth Rugtvedt, der hun inviterte inn Isaac Norge i arbeidet med lovforslaget. Dette resulterte i invitasjon til et møte i Kunnskapsdepartementet. 13.mai 2011 møtte Torunn R. Borgersen, Marianne Vinje, Sylvi Storvik, Jørn Østvik og Stephen von Tetzchner fra Isaac, Elisabeth Harlem Eide og Kari Brustad i Kunnskapsdepartementet. Det ble her gitt gjensidige orienteringer, og i forlengelsen av møtet ble Isaac Norge bedt om å komme med bidrag på følgende: 1. Hvor den nye lovbestemmelsen i opplæringsloven om opplæring av elever med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon skal plasseres. 2. Innspill i konkret ordlyd på lovteksten og hvor ordlyden skal inn. 3. Innspill på hva som er innholdet i grunnleggende ferdigheter for elever med behov for ASK. Isaac hadde da to uker på seg, og det blei arbeidet intenst for å få ferdig gode forslag til Kunnskapsdepartementet. Det ble laget en konkret forslag til lovtekst, med plassering i kap.2 og 3. Det ble også sendt inn et notat om grunnleggende opplæring, et notat om læremiddel og et om kompetansekrav til undervisningspersonell i forhold til elever med behov for ASK. Stortinget vedtok kap.6 i Meld St. 18. den 15.juni Dette kapitlet omhandler det statlige spesialpedagogiske støtteapparatet (Statped). Resten av Stortingsmeldingen ble vedtatt 18.november Elisabeth Aspaker (H), sa bl.a.: «Dagen i dag er en gledens dag for elever med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon, ASK. Etter mange års kamp får denne gruppen den lovbestemmelsen som sikrer nødvendig hjelp til opplæring, noe komiteen er svært tilfreds med.» Forslag til lovpresisering ble sendt ut på høring seinhøstes Isaac sendte inn sitt høringssvar 20.desember. Planen er at Stortinget skal behandle forslaget i vårsesjonen, men i skrivende stund er dette ikke tidfestet. Alle innleggene som Isaac Norge har sendt til Kunnskapsdepartementet, er tilgjengelige på nettsidene. Rettighetsgruppa i ISAAC har et spesielt ansvar for å koordinere arbeid med rettigheter i ISAAC, både innenfor styret og ellers. I 2011 har gruppa bestått av Tone Mjøen (Habiliteringssenteret i Vestfold), Jenny S. Hysing (Statped Vest) Sylvi Storvik

5 (Autismeenheten, Rikshospitalet), Marianne Semner (mor til ASK bruker) og Bjørg Midtsæther Grødahl (mor til ASK bruker). Gruppa har ikke hatt egne møter, men deltatt sammen med styret og andre sentrale fagpersoner. Vi vil her særlig takke Jørn Østvik og Stephen von Tetzchner, som begge har gitt verdifulle bidrag. Profileringsgruppa Profileringsgruppa har i 2011 kun hatt ett medlem siden tidligere medlemmer i gruppa ikke hadde mulighet til å fortsette. Det jobbes med å få 3 medlemmer i gruppa igjen, og med en god landsdekning, siden dette er en forutsetning for at det kan bli gjort godt arbeide. Fra begynnelsen av 2012 er det 2 medlemmer. Profileringsgruppa har i 2011 i stor grad rettet sitt arbeid mot rekruttering av brukere, siden dette til nå har vært en liten andel av ISAACs medlemmer. ISAAC framstår og uttaler seg mer og mer som en brukerorganisasjon, og da er det viktig at vi også får større brukerrepresentasjon blant våre medlemmer. Styret har bedt profileringsgruppa vurdere hvilke brukeraktivititeter det kan være snakk om, for at styret kunne vurdere i hvilken grad det er mulig for ISAAC å støtte brukeraktiviteter og lignende økonomisk. Profileringsgruppa har derfor sett nøye på hvilke aktiviteter ISAAC kunne tenkes å arrangere for disse medlemmene, i alle aldersgrupper. I tillegg har profileringsgruppa gått gjennom eksterne finansieringsmuligheter for denne typen aktiviteter, fra legater, fond, og lignende, og har laget en plan for hvor det er hensiktsmessig å søke midler, og til hvilken type aktiviteter. Profileringsgruppa arrangerte i 2011 to leketreff for barn som bruker ASK, i hhv. Oslo og Trondheim. Treffet i Oslo hadde svært bra oppmøte av både gamle kjente og nye barn med foreldre som var interesserte i å lære mer om ISAAC og om ASK. En av utfordringene er nettopp å nå ut til nye medlemmer med informasjon om at ISAAC finnes, og hensikten med leketreffene var å fokusere på barn og foreldre. Vi fikk god hjelp av andre brukerorganisasjoner som bla HBF og NFU til å spre informasjonen, venner i NAV/habtjenester og lignende, i tillegg til egne websider, ASK-loftet, og en egen Facebookside for treffet. Brukerne våre sier at de gjerne ville ha flere lignende treff. ISAAC vil jobbe med å sikre midler til denne og lignende typer aktiviteter for våre brukere, små som store I 2011 ble det bestilt armbånd med teksten jeg har noe å si på. Disse har bla blitt solgt på egne arrangement. Armbåndene er meget populære. Økonomi Økonomien i ISAAC Norge er god. Årsregnskapet for 2011 viser et overskudd på kr. Ved inngangen til 2011 hadde ISAAC Norge en egenkapital på kr. Regnskapsfører er Pål Wensberg og regnskapet er ført i tråd med gjeldende regler. Synnøve Flatebø Hoelseth har vært kasserer for ISAAC Norge. Årsregnskapet er revidert av revisor hos PricewaterhouseCoopers og funnet i orden.

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Forbundsnytt. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet. Møter om særfradrag. utgave 4 - mai 2011. www.diabetes.no - www.dialek.

Forbundsnytt. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet. Møter om særfradrag. utgave 4 - mai 2011. www.diabetes.no - www.dialek. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet De to nasjonale konferansene skal, sammen med landsmøtet, binde sammen organisasjonen vår. Akkurat nå i månedsskiftet april/mai er årets Lederforum ferdig

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Landsstyrets årsmelding 2012

Landsstyrets årsmelding 2012 Landsstyrets årsmelding 2012 Lysaker mars 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning...3 1.1 Vedtektene sier:...3 2 ARBEIDSOPPGAVER...3 1.1.1 Målområder...4 2 ADHD Norges landsstyre...4 3 ADHD Norge nøkkeltall...5

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

Overgang barnehage-skole for hørselshemmede

Overgang barnehage-skole for hørselshemmede Sluttrapport fra prosjektet Overgang barnehage-skole for hørselshemmede Fauske kommune, Spesialpedagogisk senter i Nordland, Møller kompetansesenter STATPED SKRIFTSERIE NR. 27 Sluttrapport fra prosjektet

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Rapport Mange flere vil

Rapport Mange flere vil Rapport Mange flere vil Historikk Mestringskurset "Å leve et friskere liv", ÅLFL, er en norsk utgave av Selvhjelpsprogram for kronisk syke og funksjonshemmede, utviklet ved Patient Education Research Center,

Detaljer

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45.

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. år gang Jubileumsår! Denne logoen, som ble avduket kl. 00:10 nyttårsnatten, var sydd av

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl 16.00 Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside www.nbck.net side 1 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2:

Detaljer

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni Side1 Side2 Innholdsliste Side 2 Side 2-5 Side 6-8 Side 9-17 Side 18 Innholdsliste Dagsorden Vedlegg 1 politisk regnskap Vedlegg 2 handlingsplan Uttalelser EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004

Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004 Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004 Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 2 1.STYRETS ÅRSBERETNING Innledning Året 2004 har vært

Detaljer

Internasjonalt Samarbeid

Internasjonalt Samarbeid Internasjonalt Samarbeid Et informasjonshefte fra Unge funksjonshemmede Om Unge funksjonshemmede Unge funksjonshemmede er et samarbeidsorgan for landsdekkende ungdomsorganisasjoner, samt grupper, lag og

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Kirkegt. 53 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2012 For Lillehammer

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Et godt måltid for flere!

Et godt måltid for flere! Prosjektnr H1/06 Tiltak for funksjonshemmede, kronisk syke og pårørende Barn/unge-Akershus Et godt måltid for flere! Prosjektrapport - et prosjekt i Gartnerveien barnehage og habilitering Av Karine Grønli

Detaljer

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN 1 2 organisatorisk opplæring 1 innføring i høyres organisasjon 1.1 Innledning 03 1.2 Høyres organisasjon 04 1.3 Lokalforeningene 06 1.4 Styret 07 2 veien til foreningens

Detaljer

Årsrapport for Midt i Blinken UB

Årsrapport for Midt i Blinken UB Årsrapport for Midt i Blinken UB Drammen videregående skole 2010/2011 Mentor: Grim Bjercke (HSH) Ansvarlig lærer: Anne K. Eggen Lervik Bedriftens navn Midt i Blinken UB Presentasjon av bedriften Midt i

Detaljer

Verdiprosjektet Økt nærvær Forankret nærværsfokus på arbeidsplassen

Verdiprosjektet Økt nærvær Forankret nærværsfokus på arbeidsplassen Prosjektrapport nr. 4/2014 Verdiprosjektet Økt nærvær Forankret nærværsfokus på arbeidsplassen Trond Stalsberg Mydland Tittel Forfatter Verdiprosjektet Økt nærvær. Forankret nærværsfokus på arbeidsplassen.

Detaljer

Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet. 8. april 2008

Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet. 8. april 2008 BF-landsmøtet Sakspapir til 2008 Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet 8. april 2008 Bibliotekarforbundet avholder landsmøte tirsdag 8. april 2008 kl 1000-1800 på Quality Airport Hotel, Gardermoen.

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer