Årsoppsummering Nasjonal IKT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsoppsummering 2008. Nasjonal IKT"

Transkript

1 Nasjonal IKT

2 Årsoppsummering 2008 Nasjonal IKT Versjon: 1.0 Dato:

3 Innhold 0 NASJONAL IKT KORT OPPSUMMERT INNLEDNING FORMÅLET MED ÅRSOPPSUMMERINGEN OM NASJONAL IKT UNDERSTØTTELSE AV VIRKSOMHETENES MÅL OG DET HELHETLIGE PASIENT- OG BRUKERFORLØP OVERORDNET OPPSUMMERING FOR STRATEGI OG TILTAKSPLAN SENTRALE SAKER I SAMARBEID OG ARBEIDSFORMER ERFARING FRA NASJONAL IKTS ARBEID I HVORDAN KONTAKTE NASJONAL IKT? VEDLEGG 1 - NASJONAL IKTS VIKTIGSTE ORGANER STYRINGSGRUPPEN NASJONAL IKT PR NASJONAL IKTS PROSJEKTEIERFORUM PR EPJ FAGFORUM PR FAGFORUM ARKITEKTUR PR ORDLISTE Side 2 av 14

4 0 Nasjonal IKT kort oppsummert Nasjonal IKT er RHFenes felles strategigruppe for informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Nasjonal IKT er sammensatt av representanter fra ledelsen i de regionale helseforetakene (RHF) og Helsedirektoratet, samt observatører fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og Norsk Helsenett (NHN). Nasjonal IKTs mål og mandat er å være en arena for koordinering og samordning av aktiviteter og tiltak innenfor IKT-området i spesialisthelsetjenesten. Nasjonal IKTs hovedfokus er utvikling av en nasjonal, omforent tilnærming innen utvalgte satsingsområder. I 2008 har man hatt 5 satsingsområder (Figur 1). Nasjonal IKT er i mindre grad involvert i utvikling, implementering og drift et ansvar de regionale helseforetakene selv har. Figur 1: Nasjonal IKTs satsingsområder for 2008 I 2008 var følgende saker sentrale i Nasjonal IKTs arbeid: - IKT-arkitektur. Ferdigstilling av rapport om felles systemarkitektur for helseforetakene. (Rapporten er tilgjengelig på En felles, tjenesteorientert IKT-arkitektur vil danne grunnlaget for bedre samordning og integrering av IKT-systemporteføljen på sikt. En viktig tjeneste i arkitekturen er Helsetjenesteenhetsregisteret. Dette er et register over den elektroniske adressen til alle som tilbyr helsetjenester i Norge. Nasjonal IKT overleverte registeret til drift i Samhandling. Utarbeidelse av sluttrapporten God vilje dårlig verktøy - et samarbeidsprosjekt med flere aktører. Rapporten kartlegger et område som blir mer og mer ressurskrevende for helsesektoren - Samhandling mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten ved utskrivninger av omsorgstrengende eldre. Målet med prosjektet var å få fram mer kunnskap om informasjonsbehovet og kommunikasjonsformer i samhandlingen. Sluttrapporten fra prosjektet er tilgjengelig på - Kjernejournal. Nasjonal IKT er i gang med å kartlegge behov i spesialisthelsetjenesten som en kjernejournalløsning kan understøtte, undersøke det tekniske og juridiske handlingsrommet til en slik løsning, samt innhente erfaringer fra relevante prosjekter nasjonalt og internasjonalt. - Forprosjekt Definisjonskatalog. De regionale helseforetakene har valgt å benytte ulike elektroniske kurvesystemer, noe som fører til et behov for utvikling av felles begrepsdefinisjoner. Et forprosjekt i Nasjonal IKT vurderer mulighetene for dette. - Kvalitetsregistre Proof-of-Concept. Det finnes i dag nærmere 20 nasjonale kvalitetsregistre i Norge. De fleste av disse registrene er isolerte løsninger som ikke har tatt hensyn til hva som finnes av liknende IT-systemer i helsevesenet. Nasjonal IKT støtter gjennomføringen av et Proof of concept - prosjekt for en felles teknisk løsning for dette. Side 3 av 14

5 1 Innledning 1.1 Formålet med årsoppsummeringen Formålet med årsoppsummeringen fra Nasjonal IKT er å gi oppdragsgivere, samarbeidsparter og interessenter et overblikk over arbeidet i regi av Nasjonal IKT. Rapporten beskriver hva vi arbeider med, hvordan vi arbeider, hvordan dagens samarbeidsform fungerer og hvem vi samhandler med. Den trekker frem hovedpunktene i Nasjonal IKTs arbeid I 2008, og peker på arbeid Nasjonal IKT tar fatt på i Om Nasjonal IKT Ny informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) gjør det mulig å ta ut samhandlings- og effektiviseringsgevinster i helsesektoren. Både effektivitet og kvalitet kan bedres med ny teknologi. Nasjonal IKT ble etablert på initiativ fra Helsedepartementet i styringsdokumentene for de regionale helseforetakene i Nasjonal IKT ble da etablert som en felles strategigruppe for informasjons- og kommunikasjonsteknologi, sammensatt av representanter fra ledelsen i de regionale helseforetakene (RHF) og Sosial- og helsedirektoratet (nå Helsedirektoratet), samt observatører fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og Norsk Helsenett (NHN). Siden etableringen av Nasjonal IKT har det vært arbeidet aktivt for å sikre fagsidens representasjon og deltakelse i det nasjonale IKT-arbeidet. I 2006 ble gruppen styrket med konserntillitsvalgte fra de regionale helseforetakene. Nasjonal IKTs mål og mandat er å være en arena for koordinering og samordning av aktiviteter og tiltak innenfor IKT-området i spesialisthelsetjenesten. Arbeidet gjennomføres i tråd med spesialisthelsetjenestens behov og innenfor rammene av "Samspill 2.0 ; Helse- og Omsorgsdepartementets (HOD) IKT-strategi for helsesektoren. Samspill 2.0 s gjennomgående visjon er et helhetlig pasient- og brukerforløp som understøttes av elektronisk samarbeid. Nasjonal IKT har fokus på strategiske spørsmål. Implementering og gevinstrealisering skjer imidlertid regionalt og lokalt, helt ned til den enkelte medarbeiders arbeidsprosesser og i pasientens møte med helsetjenestene. Derfor påvirker Nasjonal IKT alle nivåer i spesialisthelsetjenesten, fra RHF og HF, til den enkeltes hverdag. For å styrke arbeidskapasiteten i Nasjonal IKT ble det etablert et programkontor høsten Programkontorets mandat er å koordinere og følge opp prosjektporteføljen til Nasjonal IKT. Programkontoret rapporterer til styringsgruppen for Nasjonal IKT. Figuren nedenfor viser overordnet organisasjonsstruktur mellom sentrale aktører relatert til Nasjonal IKTs arbeid. Side 4 av 14

6 RHFene Helsedir RHF Styrene RHFene Kommune - helsetjenesten Styringsgruppe Interesseorganisasjoner KS DNLF NSF Brukerorganisasjonene +++ Programkontor Sekretariat Prosjekteieṟ forum Norsk Helsenett HFene KITH Kompetansesentre NST NSEP Kunnskapssenteret +++ Prosjekter / tiltak Definisjoner Formell styringslinje Samarbeid og samhandling Figur 1 Overordnet samhandlingsstruktur mellom sentrale aktører relatert til Nasjonal IKTs arbeid 1.3 Understøttelse av virksomhetenes mål og det helhetlige pasient- og brukerforløp En gjennomgang av bruken av IKT i helseforetakene fra 2007 viste at de høyest prioriterte målene er 1 : 1. Støtte helhetlige og standardiserte pasientforløp. 2. Levere informasjon for å støtte ledelsesmessig ansvar. 3. Støtte prosesser for leveranse av god kvalitet. 4. Støtte effektivitetsforbedringer i kjerneprosessene: 5. Utnytte potensielle IKT-synergier. 6. Skape robusthet overfor framtidige endringer. Nasjonal IKTs prosjekter skal understøtte alle disse målene, men ha særlig fokus på å understøtte et mer helhetlig og sammenhengende pasientforløp (se illustrasjon i figur 2 under). Gode løsninger skal tilgjengeliggjøre rett informasjon, på rett sted, til rett tid og i rett format. For å få dette på plass, kreves det forståelse av de organisasjonsstrukturer, samhandlingsmønstre og prosesser som skal understøttes og av de faglige utfordringer medarbeidere i spesialisthelsetjenesten står overfor. På IKT-siden setter dette krav til informasjonsinnholdets kvalitet, struktur og form, og at underliggende IT-prosesser flytter, behandler og tilgjengeliggjør informasjon i forhold til pasientforløpet internt i sykehus, mellom sykehus og 1 Utredning av langsiktig organisering av IKT-området - NASJONAL IKT. Sluttrapport 13. mars 2006 Side 5 av 14

7 mellom de ulike behandlingsnivåene i helse- og omsorgssektoren. IT-prosessene muliggjøres og styres av underliggende applikasjoner, databaser m.m. Samhandlingen setter videre krav til at underliggende teknologi som fysisk infrastruktur, nettverk, herunder helsenettet, etc. er tilstrekkelig utbygget og kompatibelt. Figur 2 Understøttelse av pasientforløp Side 6 av 14

8 2 Overordnet oppsummering for Strategi og tiltaksplan Nasjonal IKTs arbeid i 2008 har vært gjennomført innenfor rammene av gjeldende strategi og tiltaksplan. For hvert satsningsområde er det definert et målbilde. Innenfor alle satsningsområdene har Nasjonal IKT ett eller flere tiltak som skal sørge for at definerte mål nås. Nasjonal IKTs strategi ble revidert våren 2008, og gjelder for perioden Figur 3 illustrerer satsningsområder for 2008, og viser i hvilke fase av prosjektene Nasjonal IKT er involvert. Nasjonal IKTs hovedfokus er på å skape felles arkitektur, og en omforent nasjonal strategi. Enkelte ganger er Nasjonal IKT også involvert i utvikling og implementering, men for det meste er dette ansvarsområder som påhviler de ulike regionale helseforetak. Unntaket vil typisk være utvikling av nye, nasjonale løsninger som skal tilbys alle. Figur 3 Satsingsområder i 2008 og Sentrale saker i 2008 For å gi et innblikk i prosjektene Nasjonal IKT jobber med presenterer vi et utvalg av prosjektene under Prosjekter som er ferdigstilt i 2008 Tiltak 12 Etablere en felles systemarkitektur for helseforetakene som grunnlag for bedre samordning og integrering av systemporteføljen. Tiltak 12 Felles systemarkitektur leverte sin sluttrapport den 10.september Rapporten er første versjon av et styringsdokument for en helhetlig arkitektur. Arkitekturen skal sikre bedre sammenheng mellom virksomheten i helseforetakene og nødvendig IKT-støtte. Målbildet i arkitekturen er en tjenesteorientert arkitektur der dagens store monolitter (eksempelvis PAS/EPJ) er splittet opp. Gjennom en tjenesteorientering vil IT-støtten bedre kunne tilpasses virksomheten etter hvert som denne endrer seg, for eksempel gjennom nye behandlingsformer eller i forbindelse med innføring av ny teknologi. Side 7 av 14

9 Rapporten anbefaler sentrale prinsipper for arkitektur og hvordan dette skal organiseres videre og forvaltes. Arbeidet med å forankre arkitekturen i sektoren startet med en dialogkonferanse om rapporten den 15. januar Rapporten ble vedtatt av Nasjonal IKT, og legger nå arkitekturmessige føringer på IKT arbeidet som pågår i spesialisthelsetjenesten. Rapporten skal vedtas som styringsdokument av styrene i hvert enkelt RHF våren En full realisering av visjonene i styringsdokumentet vil ta mange år og kreve store investeringer, men allerede i 2009 vil arkitekturen ha implikasjoner for f. eks. anskaffelser og vurdering av nye løsninger. At spesialisthelsetjenesten nå har en første versjon av et omforent arkitektur for sektoren, er et viktig steg i riktig retning og en forutsetning for tversgående løsninger. Tiltak 20.2, HER (Helsetjenesteenhetsregister) pilot - Regionalt rekvirentregister. Tiltak 20.2 HER- pilot leverte sin sluttrapport Helsetjenesteenhetsregisteret er et register over den elektroniske adressen til alle som tilbyr helsetjenester i Norge. Tjenesten tilbys over Norsk Helsenett. Tiltaket har oppnådd sine tre hovedmålsetninger: 1. Å sikre at helseforetakene kan ta Adresseregisteret i bruk på en forsvarlig måte gjennom praktisk utprøving (begrenset pilot) 2. Å sikre at Adresseregisteret blir populert med riktig informasjon fra helseforetakene som er i pilot, slik at andre aktører kan se gevinstene ved å ta det i bruk 3. Å sikre samordningen og vedlikeholdet av innhold på tvers av registrene hos helseforetak som er i pilot og som danner grunnlaget for innholdet i Adresseregisteret Selv om prosjektet er ferdigstilt, er ikke alle utfordringer knyttet til felles adresseregister løst. Arbeidet prosjektet har utført vil videreføres i hver region, og i regi av meldingsløftet. Tiltak 19.1 Samhandling mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten ved utskrivninger av omsorgstrengende eldre. Sluttrapporten God vilje dårlig verktøy fra Tiltak 19.1 ble levert september Det trengs god kunnskap for å utvikle en god modell for samhandling mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Målet med prosjektet var å få fram mer kunnskap om informasjonsbehovet og kommunikasjonsformer i samhandlingen, med vekt på utskriving og oppfølging av pasienter. Prosjektet fant at samhandlingen i utskrivningssituasjonen i liten grad ser ut til å være berørt av den utviklingen som ellers har skjedd i sektoren når det gjelder elektronisk kommunikasjon. I sykehuset brukes elektroniske pasientjournaler, mens kommunene ivaretar intern kommunikasjon gjennom sine journal- og fagsystemer. Men når elektroniske systemer i sykehus og kommuner skal kommunisere skjer det i stor grad via utskrifter på papir som sendes i post eller på faks. Med prosjektet har man fått dypere innsikt i hva som foregår og hva som må på plass for å sikre god samhandling mellom ulike ledd i stadig viktige pasientgruppe omsorgstrengende eldre. Løsningene på Side 8 av 14

10 utfordringene vil trolig være en kombinasjon av organisatoriske, finansielle, teknologiske og prosessmessige løsninger Tiltak som startet opp i 2008 Tiltak 22 Utredning kjernejournal for spesialisthelsetjenesten (ELIN-s Kjernejournal) Elektronisk kommunikasjonen mellom helsepersonell har fram til i dag konsentrert seg om elektroniske meldinger (bl.a. henvisning, epikrise og rekvisisjoner). Helsefaglig meldingsutveksling fungerer godt for planlagte tjenester og når sender og mottaker er kjent på forhånd, men har begrensninger i uplanlagte situasjoner når det haster og når pasienten har vansker med å gjøre rede for seg. Det er behov for en løsning som kan gi rask tilgang til livsviktige og tilrettelagte helseopplysninger i kompliserte øyeblikkelig hjelp situasjoner. Elin-S Kjernejournal er etablert for å kartlegge behov i spesialisthelsetjenesten som en kjernejournalløsning kan understøtte, undersøke det tekniske og juridiske handlingsrommet til en slik løsning, samt innhente erfaringer fra relevante prosjekter nasjonalt og internasjonalt. Prosjektet skal legge frem anbefaling for innretning på spesialisthelsetjenestens deltagelse i et evt. nasjonalt kjernejournalprosjekt Tiltak 27 Forprosjekt Definisjonskatalog De regionale helseforetakene har valgt å benytte ulike elektroniske kurvesystemer. En definisjonskatalog er en katalog over begreper og definisjoner av disse. Definisjonene kan være verbale og kan i tillegg være tekniske, dvs. knytte sammen begrepet med andre begreper gjennom formelle relasjoner. Behovet for felles begrepsdefinisjoner i elektroniske kurvesystemer knytter seg til flere bruksscenarier /situasjoner: Utveksling av data. Analyse av longitudinelle data. Enhetlig terminologi i brukergrensesnitt - klinisk personell flytter mellom ulike stillinger og møter ulike systemer med ulik terminologi og underliggende begrepsapparat. Prosjektet skal se på hvordan begrepsdefinisjonene skal tilgjengeliggjøres og også hvilke organisatoriske mekanismer som kan sikre at definisjonene blir implementert i de aktuelle IT-systemene. Tiltak 15.5 Folkeregisteret i Norsk Helsenett Tiltak 15.5 Folkeregisteret i Norsk Helsenett er besluttet igangsatt som en videreføring av tidligere prosjekter. Som første leveranse skal prosjektet utarbeide en evalueringsrapport fra tiltak 15.4 Etablering og drift av Folkeregisterkatalog. Sluttrapporten danner grunnlag for søknad om distribusjon av Folkeregisterdata gjennom helsenettet til andre mottakere enn dem som var omfattet av dette pilotprosjektet. En slik søknadsprosess er neste aktivitet i tiltak En kritisk aktivitet i det videre arbeidet blir formell godkjenning av løsningen hos Finansdepartementet. Prosjektet vil også etablere et innføringsprosjekt, Folkeregisteret i Norsk Helsenett, som ivaretar det operative ansvaret for innføring av den etablerte katalogtjenesten. Katalogen tilgjengeliggjør folkeregisteropplysninger på en kvalitetsmessig tilfredsstillende måte med hensyn til tilstrekkelig konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet via en egnet online kommunikasjonsprotokoll. Prosjektet skal Side 9 av 14

11 også inngå ny avtale med Skattedirektoratet og Finansdepartementet om distribusjon av folkeregisteruttrekk på permanent basis. Tiltak 28.1 Kvalitetsregistre Proof-of-Concept Det finnes i dag nærmere 20 nasjonale kvalitetsregistre i Norge. De fleste av disse registrene er isolerte løsninger som ikke har tatt hensyn til hva som finnes av liknende IT-systemer i helsevesenet. Dette har flere uheldige konsekvenser. På bakgrunn av dette er en felles teknisk løsning for regionalt eide nasjonale kvalitetsregistre utredet. Utredningen konkluderer med at det bør gjennomføres et Proof of concept - prosjekt for en felles teknisk løsning. Tiltaket sees i sammenheng med Forprosjekt Nasjonalt helseregisterprosjekt som gjennomføres i regi av HOD. Hovedmålsettingen med prosjektet er å implementere et kvalitetsregister, teste ut tekniske mekanismer, involvere alle helseregioner i arbeidet for å utnytte og bygge kompetanse, videreutvikle teknisk og funksjonelt målbilde. 2.3 Samarbeid og arbeidsformer Det har i sterkere grad enn tidligere blitt arbeidet for å etablere tettere koblinger mot andre, herunder eksisterende prosjekter og aktører som er relevante for Nasjonal IKT og spesialisthelsetjenesten. Et tettere samarbeid mellom prosjektene vil gagne begge parter gjennom bedre informasjonsflyt, læring på tvers og økt gjennomføringsevne gjennom felles ressursinnsats. Nasjonal IKTs arbeid og tiltak oppstår og gjennomføres i samhandlingen mellom ulike aktører; mellom RHFene og HFene, Helsedirektoratet, Norsk Helsenett, HOD, de nasjonale kompetansesentrene med flere. Å etablere og vedlikeholde gode samarbeidsformer er derfor en prioritert oppgave for Nasjonal IKT. 3 Erfaring fra Nasjonal IKTs arbeid i 2008 Nasjonal IKT ser økt samarbeid og bedret samordning som et resultat av arbeidet. Samarbeidet går innad i spesialisthelsetjenesten, og utad mot andre aktører som offentlige myndighetsorganer, private aktører, kommunale initiativer, kompetansesentrene etc. Nasjonal IKT får stadig flere henvendelser av ulike typer, alt fra prosjektideer fra ulike helseforetak til henvendelser fra andre nasjonale aktører som ønsker et samarbeid. Dette er en positiv trend. Utfordringen med dette er at det krever gjennomføringskapasitet i Nasjonal IKT, og vi ser en klar forventning om at Nasjonal IKT responderer med ressurser og beslutningsmyndighet langt ut over det dette samarbeidet er dimensjonert til og har myndighet til i dag. Godt synlige resultater fra tiltak som Nasjonal IKT har initiert og fulgt opp er for eksempel utredningene fra tiltak 12 (Nasjonal systemarkitektur) og tiltak 19 (Samhandling mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten ved utskrivninger av omsorgstrengende eldre). Dette er typiske områder der Nasjonal IKT har stor verdi; ved tidlige og strategiske grep for utvikling av spesialisthelsetjenestens IKTløsninger. Disse utredningene ligger til grunn for et langsiktig utviklingsløp som adresserer viktige og voksende utfordringer for den sammenhengende behandlingskjeden, for den kliniske arbeidssituasjon og for en effektiv og sikker behandling. Det er imidlertid viktig for Nasjonal IKT å understreke at realiseringen av målbildene disse rapportene og strategiene peker på, vil være ressurskrevende og kreve mange års utvikling av IKT-løsninger, prosesser og organisering. Side 10 av 14

12 Nasjonal IKTs EPJ Fagforum og Arkitektur Fagforum leverer viktige bidrag og føringer når det gjelder å styre IKT utviklingen innen spesialisthelsetjenesten. I gruppene utvikles det over tid et felles syn få sektorens utfordringer. Dette vil bidra til at de ulike RHFene i større grad arbeider i samme retning, og er en forutsetning for å skape enhetlige, nasjonale løsninger på sikt, samt for å unngå dobbeltarbeid og dubleringer. Arbeidet styrker det faglige arbeidet innenfor sentrale områder som helsefaglig IKT og arkitektur både nasjonalt og regionalt. Gruppene bidrar også til at lokale og regionale initiativ i større grad utvikler seg koordinert i en styrt retning. Nasjonal IKT har styrket sin posisjon som synlig aktør; som premissgiver og samhandlings- og kommunikasjonspart for IKT i spesialisthelsetjenesten. For aktører i sektoren og for aktører utenfor, er Nasjonal IKT det naturlige startpunkt når forhold knyttet til IKT skal diskuteres nasjonalt. Flere og flere forhold havner hos Nasjonal IKT som en del av saksgangen. Stadig flere blir også oppmerksomme på mer indirekte resultater fra arbeidet. Jevnlige møter og kontakt legger til rette for samordning på tvers av enheter i sektoren, løsning av felles problemer og utfordringer, deling av metodikk, kompetanse og informasjon i sektoren og overfor andre sektorer. Det bidrar også til konsensusdannelse når det gjelder langsiktige målbilder og veien en må gå for å oppnå disse målbildene. En hovedkonklusjon fra arbeidet i Nasjonal IKT i 2008 er at å løse felles utfordringer nasjonalt, og å koordinere og samordne sin aktivitet i større grad enn det som var situasjonene tidligere, er hensiktsmessig. Samarbeidet gir verdifulle bidrag både kvalitets- og ressursmessig. Erfaringen viser imidlertid at nåværende organisering har tydelige begrensninger, særlig med hensyn på ressurser og gjennomføringskraft. For å løse disse utfordringene har Styringsgruppen for Nasjonal IKT igangsatt prosjektet Langsiktig organisering av IKT-området. Prosjektet skulle se på hvordan IKT- arbeid i spesialisthelsetjenesten kan organiseres i framtiden, og styringsgruppen anbefalte etablering av Norsk Helse IKT til å videreføre arbeidet med Nasjonal IKT. Arbeidet ble avsluttet inntil videre i desember I forbindelse med Samhandlingsreformen er det ventet at Helseministeren vil fremlegge forslag til grep som vil omfatte hele helsesektoren (ikke bare spesialisthelsetjenesten) i løpet av april IKT vil få en sentral plass i denne reformen. Nasjonal IKT har gjennomført flere samtaler/møter med HOD i denne forbindelse og HOD har fått en god gjennomgang av arbeidet som har vært gjort i prosjektet Langsiktig organisering av IKTområdet. Det er viktig at premissene fra HOD legges før RHF-ene eventuelt gjør endringer i sin organisering av IKT-området. Nasjonal IKT vil derfor videreføres i sin nåværende form fram til samhandlingsreformen er presentert. Det vil deretter vurderes hvordan RHF-ene best kan tilrettelegge sin IKT-virksomhet i henhold til føringene fra HOD. 4 Hvordan kontakte Nasjonal IKT? Programkontoret Nasjonal IKT kan kontaktes vedrørende arbeidet i Nasjonal IKT: Dagfinn Hallseth Tlf: Tore Totland Tlf: Side 11 av 14

13 5 Vedlegg 1 - Nasjonal IKTs viktigste organer 5.1 Styringsgruppen Nasjonal IKT pr Adm. dir. Herlof Nilssen, Helse Vest RHF (leder) Avdelingsdirektør Asbjørn Seim, Hdir Direktør Prosjekter og Teknologi Bård Helge Hofstad, Helse Midt-Norge RHF. Konserndirektør Steinar Martinsen, Helse Sør-Øst RHF Professor/kommunelege Anders Grimsmo, Helse Midt-Norge RHF IT-leder Bjørn Nilsen, Helse Nord RHF Adm. dir. Erik M. Hansen, Helse Vest IKT AS Seksjonsleder Torhild Heggestad, Haukeland Universitetssykehus Medisinsk fagsjef IT og analyse Arnt Ole Ree, Helse Sør-Øst RHF Seniorrådgiver Kai Rune Furberg, Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) Konserntillitsvalgt (SAN), Siri Cathrine Rølland, Helse Sør-Øst RHF Konserntillitsvalgt (Unio), Kirsti Jackobsen, Helse Nord RHF Seniorrådgiver Steinar Lund, Helse- og omsorgsdepartementet (observatør) Adm. dir. Mette Vestli, Norsk Helsenett (observatør) Programkontoret Nasjonal IKT, Dagfinn Hallseth, (rådgiver) PricewaterhouseCoopers Programkontoret Nasjonal IKT, Tore Totland, (rådgiver) PricewaterhouseCoopers 5.2 Nasjonal IKTs Prosjekteierforum pr Konst. direktør IKT, Ketil Are Lund, Helse Sør-Øst RHF Spesialrådgiver IKT Torunn Skancke, Helse Sør-Øst RHF IKT-direktør Hallgeir Lien, Sykehuspartner, Helse Sør-Øst RHF IT-sjef Arild Pedersen, Helse Midt-Norge RHF Daglig leder, Paul Gundersen, Helse Midt-Norge IT (Hemit) IT-leder Bjørn Nilsen, Helse Nord RHF Direktør Ole Jan Hauge, Helse Nord IKT Adm. dir. Erik M. Hansen, Helse Vest IKT AS Prosjektdirektør Johnny Heggestad, Helse Vest RHF Adm. dir. Mette Vestli, Norsk Helsenett Seniorrådgiver Ellen Strålberg, Avdeling IT-strategi, Helsedirektoratet 5.3 EPJ Fagforum pr Førsteamanuensis/Overlege Arild Faxvaag, St.Olavs hospital HF, Helse Midt-Norge RHF (Leder) Seksjonsleder Tjenesteutvikling og samhandling, Arnt Ole Ree, Helse Sør-Øst RHF Rådgiver, seksjon for IKT Andreas Hering, Helse Bergen HF, Helse Vest RHF Seksjonsleder dr.med. IT-avdelingen Hallvard Lærum, Rikshospitalet HF, Helse Sør-Øst RHF Direktør Strategisk enhet Hans Nielsen Hauge, Sykehuset Østfold, Helse Sør Øst RHF Klinikkleder, kirurgisk klinikk, Namsos, Wenche P Dehli, Helse Nord-Trøndelag HF, Helse Midt-Norge RHF Overlege/Leder Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin Jan Strømer, Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Helse Nord RHF Seksjonsleder Fagavdelingen, Elisabeth Mentzoni, Nordlandssykehuset HF, Helse Nord RHF Rådgiver Darlén Gjølstad, Avdeling IT-strategi, Helsedirektoratet Trond S Johansen, NSEP (Sekr.) Side 12 av 14

14 5.4 Fagforum Arkitektur pr Avd. leder Anvendelse Per Olav Skjesol, Hemit (Leder), Helse Midt RHF Virksomhetsarkitekt Torill Kristiansen, Hemit, Helse Midt RHF Prosjektleder - Samvirkende kliniske informasjonssystemer Ronny Thommassen, Helse Nord IKT, Helse Nord RHF Leder Sikkerhet og Arkitektur Axel Bull, Sykehuspartner, Helse Sør-Øst RHF Leder, Kompetansesenter for Arkitektur og Samhandling Andreas Brunvoll, Ullevål Universitetssykehus HF, Helse Sør-Øst RHF Systemarkitekt Torgny Neuman, Helse Vest IKT AS, Helse Vest RHF Integrasjonsarkitekt Terje Bremnes, Helse Vest IKT AS, Helse Vest RHF Side 13 av 14

15 6 Ordliste BIT DNLF EbXML ELIN EPJ eresept HEMIT HER HF HOD IHE IKT IPLO KITH KOKOM KS MRF NAV NHN NOU NSEP NSF NST PKI PLO RHF Helsedir SINTEF SKD SSP Bransjeorientert IT-prosjekt Den norske Legeforening Rammeverk for meldingsutveksling ELektronisk Informasjonsutveksling mellom praktiserende leger og samarbeidende personell og institusjoner Elektronisk pasientjournal Program for innføring av løsning for elektroniske resepter Helse Midt Norge IT Helsetjenesteenhetsregisteret ("Adressekatalogen") Helseforetak Helse- og omsorgsdepartementet Integrating the Healthcare Enterprise Informasjons- og kommunikasjonsteknologi Individbasert pleie- og omsorgssystem Kompetansesenter for IT i sosial- og helsesektoren Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap Kommunenes sentralforbund Medisinsk fødselsregister Arbeids- og velferdsforvaltningen Norsk Helsenett AS Norges offentlige utredninger Norsk senter for elektronisk pasientjournal Norsk sykepleierforbund Nasjonalt senter for telemedisin Public Key Infrastructure Pleie og omsorg Regionalt helseforetak Helsedirektoratet Stiftelsen for industriell og teknisk forskning ved Norges tekniske høgskole Skattedirektoratet Standardiserings- og samordningsprogrammet Side 14 av 14

Årsoppsummering 2009. Nasjonal IKT

Årsoppsummering 2009. Nasjonal IKT Nasjonal IKT Årsoppsummering 2009 Nasjonal IKT www.nasjonalikt.no Versjon: 1.0 Dato: 07.05.2010 Innhold 0 NASJONAL IKT KORT OPPSUMMERT... 3 1 INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅLET MED ÅRSOPPSUMMERINGEN... 4 1.2

Detaljer

Årsoppsummering Årsoppsummering 2007 Nasjonal IKT

Årsoppsummering Årsoppsummering 2007 Nasjonal IKT Årsoppsummering 2007 Nasjonal IKT www.nasjonalikt.no Versjon: 1.0 Dato: 2. april 2008 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED ÅRSOPPSUMMERINGEN... 3 1.2 OM NASJONAL IKT... 3 1.3 UNDERSTØTTELSE AV VIRKSOMHETENES

Detaljer

Nasjonal IKT Nasjonal IKTs strategi- og tiltaksplan og forholdet til standardiseringsarbeidet. Brukerforum SSP 8 mai 2006

Nasjonal IKT Nasjonal IKTs strategi- og tiltaksplan og forholdet til standardiseringsarbeidet. Brukerforum SSP 8 mai 2006 Nasjonal IKT Nasjonal IKTs strategi- og tiltaksplan og forholdet til standardiseringsarbeidet Brukerforum SSP 8 mai 2006 Innhold Om Nasjonal IKT Resultater og erfaringer så langt Revidert strategi- og

Detaljer

Dagfinn Hallseth, Tore Totland. Programkontoret Nasjonal IKT Sted:

Dagfinn Hallseth, Tore Totland. Programkontoret Nasjonal IKT Sted: Vedlegg 02 Referat fra møte nr. 41 i Nasjonal IKT Til: Herlof Nilssen, Steinar Marthinsen, Erik M. Hansen, Anders Grimsmo, Morten Finborud, Torhild Heggestad, Bjørn Nilsen, Arnt Ole Ree, Bård Helge Hofstad,

Detaljer

Årsoppsummering 2011. Nasjonal IKT

Årsoppsummering 2011. Nasjonal IKT Årsoppsummering 2011 Nasjonal IKT Oversikt Del Tema 1. Hva er Nasjonal IKT? 2. Strategi 2010-2012 1. Satsningsområder 2. Mål innenfor satsningsområdene 3. Sentrale saker i 2011 1. Tiltak i 2011 2. Arbeid

Detaljer

Årsoppsummering Oversikt. Nasjonal IKT. Del Tema. 1. Hva er Nasjonal IKT?

Årsoppsummering Oversikt. Nasjonal IKT. Del Tema. 1. Hva er Nasjonal IKT? Årsoppsummering 2011 Nasjonal IKT Oversikt Del Tema 1. Hva er Nasjonal IKT? 2. Strategi 2010-2012 1. Satsningsområder 2. Mål innenfor satsningsområdene 3. Sentrale saker i 2011 1. Tiltak i 2011 2. Arbeid

Detaljer

Referat fra møte nr. 39 i Nasjonal IKT

Referat fra møte nr. 39 i Nasjonal IKT Referat fra møte nr. 39 i Nasjonal IKT Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Anders Grimsmo, Morten Finborud, Torhild Heggestad, Bjørn Nilsen, Arnt Ole Ree, Bård Helge Hofstad, Tone Bringedal, Mette Vestli,

Detaljer

Hvilken effekt har regionaliseringen på utbredelsen av IT og EPJ i Norge?

Hvilken effekt har regionaliseringen på utbredelsen av IT og EPJ i Norge? Hvilken effekt har regionaliseringen på utbredelsen av IT og EPJ i Norge? EPJ-Observatoriet Årskonference 2004 28. oktober 2004, Hotel Nyborg Strand, Nyborg Herlof Nilssen, adm dir Helse Vest RHF Anders

Detaljer

Nasjonal IKT HFs strategi for perioden En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten

Nasjonal IKT HFs strategi for perioden En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten Nasjonal IKT HFs strategi for perioden 2016-2019 En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten Agenda 1. Bakgrunn 2 Nasjonal IKT HFs strategi for perioden 2016-2019 2 «Én innbygger én journal» REGJERINGENS

Detaljer

Referat fra møte nr. 42 i Nasjonal IKT

Referat fra møte nr. 42 i Nasjonal IKT Referat fra møte nr. 42 i Nasjonal IKT Til: Herlof Nilssen, Kristin Weidemann Wieland, Anders Grimsmo, Morten Finborud, Torhild Heggestad, Bjørn Nilsen, Arnt Ole Ree, Bård Helge Hofstad, Asbjørn Seim,

Detaljer

Nasjonalt IKTs Klinisk IKT Fagforum

Nasjonalt IKTs Klinisk IKT Fagforum Nasjonalt IKTs Klinisk IKT Fagforum Mandat Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Programkontoret Nasjonal IKT Klinisk IKT Fagforum Styringsgruppen Nasjonal IKT Endringslogg Versjon Dato Endring

Detaljer

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Kort om Nasjonal IKT HF etablert 2014 STRATEGISK ENHET Nasjonal

Detaljer

Referat fra møte nr. 29 i Nasjonal IKT

Referat fra møte nr. 29 i Nasjonal IKT Referat fra møte nr. 29 i Nasjonal IKT Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Anders Grimsmo, Torunn Skancke, Steinar Marthinsen, Kristin Lossius, Grethe S. Tell, Tor Ingebrigtsen, Bjørn Nilsen, Vegard Høgli,

Detaljer

Møte nr. 42 i Nasjonal IKT 13.02.2009 - Flyporten - Conference Centre East, Gardermoen

Møte nr. 42 i Nasjonal IKT 13.02.2009 - Flyporten - Conference Centre East, Gardermoen Møte nr. 42 i Nasjonal IKT 13.02.2009 - Flyporten - Conference Centre East, Gardermoen Til: Herlof Nilssen, Anders Grimsmo, Steinar Marthinsen, Torhild Heggestad, Bjørn Nilsen, Arnt Ole Ree, Bård Helge

Detaljer

Hvorfor bør det etableres en felles systemarkitektur for helseforetakene? Helse IT 2007 Per Olav Skjesol Avdelingsleder Anvendelse Hemit

Hvorfor bør det etableres en felles systemarkitektur for helseforetakene? Helse IT 2007 Per Olav Skjesol Avdelingsleder Anvendelse Hemit Hvorfor bør det etableres en felles systemarkitektur for helseforetakene? Helse IT 2007 Per Olav Skjesol Avdelingsleder Anvendelse Hemit Prosjektansvarlig Nasjonal IKT for arkitektur Innhold Hvorfor jobbe

Detaljer

Styresak. Styresak 031/04 B Styremøte

Styresak. Styresak 031/04 B Styremøte Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skrevet: 17.03.2004 Saksbehandler: Vedrørende: Åsmund Norheim Nasjonal Styresak 031/04 B Styremøte 26.03.2004 Administrerende direktørs anbefalinger/konklusjon

Detaljer

Nasjonalt IKTs Fagforum Arkitektur

Nasjonalt IKTs Fagforum Arkitektur Nasjonalt IKTs Fagforum Arkitektur Mandat Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Programkontoret Nasjonal IKT Fagforum Arkitektur Styringsgruppen Nasjonal IKT Endringslogg Versjon Dato Endring

Detaljer

Nasjonal IKT HFs strategi for perioden En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten. Agenda. 1.

Nasjonal IKT HFs strategi for perioden En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten. Agenda. 1. Nasjonal IKT HFs strategi for perioden 2016-2019 En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten Agenda 1. Bakgrunn 2 Nasjonal IKT HFs strategi for perioden 2016-2019 2 1 «Én innbygger én journal»

Detaljer

Styringsgruppen for Nasjonalt IKT

Styringsgruppen for Nasjonalt IKT Styringsgruppen for Nasjonalt IKT Mandat Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Programkontoret Nasjonal Nasjonal IKTs Styringsgruppe Styringsgruppen Nasjonal IKT IKT Endringslogg Versjon Dato

Detaljer

Virksomhetsarkitektur erfaringer fra spesialisthelsetjenesten

Virksomhetsarkitektur erfaringer fra spesialisthelsetjenesten Virksomhetsarkitektur erfaringer fra spesialisthelsetjenesten HelsIT 19. september 2013 Torill Kristiansen, Virksomhetsarkitekt Nasjonal IKT Fagforum Arkitektur Hva skal jeg si noe om Virksomhetsarkitektur

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016 Forslag til vedtak: Styret gir sin tilslutning til Nasjonal IKTs strategi

Detaljer

IT og helse det går fremover

IT og helse det går fremover IT og helse det går fremover Hans Petter Aarseth, divisjonsdirektør HelsIT - 2008, Trondheim 1 Helse- og omsorgssektoren HelsIT - 2008, Trondheim 2 Mål for helsetjenestene i Norge Nasjonal helseplan (2007-2010)

Detaljer

Samspillet fortsetter

Samspillet fortsetter Samspillet fortsetter HelsIT 25.09.08 Asbjørn Seim, fung avdelingsdirektør Avdeling IT-strategi Visjon: Helhetlige pasient- og brukerforløp gjennom elektronisk samhandling 25.09.2008 HelsIT 2008, Asbjørn

Detaljer

Nasjonal IKT Fagforum for arkitektur

Nasjonal IKT Fagforum for arkitektur Nasjonal IKT arkitektur 1 Mandat for arkitektur Formålet med arkitektur er å utarbeide og forvalte prinsipper, referansemodeller, felles metodikk og føringer for arkitektur i spesialisthelsetjenesten.

Detaljer

Hvordan sikre landingsplass for prosjektene

Hvordan sikre landingsplass for prosjektene Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Hvordan sikre landingsplass for prosjektene

Detaljer

Dagfinn Hallseth, Tore Totland. Programkontoret Nasjonal IKT. Gardermoen Radisson Hotell - Flyporten

Dagfinn Hallseth, Tore Totland. Programkontoret Nasjonal IKT. Gardermoen Radisson Hotell - Flyporten Referat fra møte nr. 45 i Nasjonal IKT Til: Herlof Nilssen, Kristin Weidemann Wieland, Anders Grimsmo, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Arnt Ole Ree, Bård Helge Hofstad, Asbjørn Seim, Mette Vestli, Kai Rune

Detaljer

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger IKT-forum 2015 for medisinsk nødmeldetjeneste GISLE FAUSKANGER

Detaljer

Nasjonalt IKT EPJ Systemeierforum. Mandat

Nasjonalt IKT EPJ Systemeierforum. Mandat Nasjonalt IKT EPJ Systemeierforum Mandat Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Programkontoret Nasjonal IKT og Nasjonal IKT EPJ Systemeierforum RHF Fagdirektørforum, Nasjonal IKTs fagfora,

Detaljer

Nytt fagforum for kvalitetsregistre i Nasjonal IKT HF Erik M. Hansen Adm. dir. Helse Vest IKT

Nytt fagforum for kvalitetsregistre i Nasjonal IKT HF Erik M. Hansen Adm. dir. Helse Vest IKT Nytt fagforum for kvalitetsregistre i Nasjonal IKT HF Erik M. Hansen Adm. dir. Helse Vest IKT 1 Mandat Nasjonal IKT skal: Være spesialisthelsetjenesten sin arena for styring, koordinering og samordning

Detaljer

ved seniorrådgiver Ellen Strålberg Nasjonale mål og strategier for elektronisk samhandling i pleie- og omsorgstjenestene

ved seniorrådgiver Ellen Strålberg Nasjonale mål og strategier for elektronisk samhandling i pleie- og omsorgstjenestene ved seniorrådgiver Ellen Strålberg Nasjonale mål og strategier for elektronisk samhandling i pleie- og omsorgstjenestene Tema for foredraget 1. Samhandling! 2. S@mspill 2007 strategi for elektronisk samhandling

Detaljer

Nasjonal strategi for ehelse. Christine Bergland Divisjonsdirektør ehelse og IT Helsedirektoratet

Nasjonal strategi for ehelse. Christine Bergland Divisjonsdirektør ehelse og IT Helsedirektoratet Nasjonal strategi for ehelse Christine Bergland Divisjonsdirektør ehelse og IT Helsedirektoratet Noen store nasjonale satsninger på ehelse Kjernejournal Helseportal eresept Helsekort for gravide Automatisk

Detaljer

IT i helse- og omsorgssektoren Stortingsmelding om ehelse

IT i helse- og omsorgssektoren Stortingsmelding om ehelse IT i helse- og omsorgssektoren Stortingsmelding om ehelse Bjørn Astad Gardermoen, 9. februar 2012 Bakgrunn Innst. 212 S (2009-2010) Det tas sikte på å legge frem stortingsmelding om helsetjenester i en

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015 SAK NR 086-2015 OPPDATERT REGIONAL IKT-STRATEGI Forslag til vedtak: Styret slutter seg til at oppdatert versjon av IKT-strategi

Detaljer

Sak 12/2017 Etablering av Regionalt fagråd digital samhandling i Midt- Norge. Møtedato

Sak 12/2017 Etablering av Regionalt fagråd digital samhandling i Midt- Norge. Møtedato Sak 12/2017 Etablering av Regionalt fagråd digital samhandling i Midt- Norge Saken behandles i: Administrativt samarbeidsutvalg Møtedato 15.06.2017 Møtesaksnummer 12/2017 Saksbehandler: Aslaug Skarsaune

Detaljer

Årsoppsummering 2010. Nasjonal IKT

Årsoppsummering 2010. Nasjonal IKT Årsoppsummering 2010 Nasjonal IKT www.nasjonalikt.no Versjon: 1.0 Dato: 11.2.2011 Innhold 0 NASJONAL IKT KORT OPPSUMMERT... 3 1 INNLEDNING... 5 1.1 FORMÅLET MED ÅRSOPPSUMMERINGEN... 5 1.2 OM NASJONAL IKT...

Detaljer

Bruk av IKT i helse- og omsorgssektoren i kommunene. Direktør May-Britt Nordli, KS

Bruk av IKT i helse- og omsorgssektoren i kommunene. Direktør May-Britt Nordli, KS Bruk av IKT i helse- og omsorgssektoren i kommunene Direktør May-Britt Nordli, KS Framtidsbilde Elektronisk informasjonsutveksling over høyhastighetsnett (Timebestilling, epikriser, henvisninger, laboratoriesvar,

Detaljer

Felles arkitekturprinsipper for helse- og velferdsområdet

Felles arkitekturprinsipper for helse- og velferdsområdet Felles arkitekturprinsipper for helse- og velferdsområdet SSP Brukerforum Oslo 24.03.2011 www.kith.no Foredragsholder Hans-Olav Warholm Seniorrådgiver / fagansvarlig arkitektur og sikkerhet, KITH Hvorfor

Detaljer

Kvalitetsregisterprosjektets forslag til fellesløsninger for nasjonale medisinske kvalitetsregistre

Kvalitetsregisterprosjektets forslag til fellesløsninger for nasjonale medisinske kvalitetsregistre Kvalitetsregisterprosjektets forslag til fellesløsninger for nasjonale medisinske kvalitetsregistre Inger Elisabeth Kvaase, seniorrådgiver Avdeling IT-strategi Arbeidsgruppe 4 under Kvalitetsregisterprosjektet

Detaljer

OG HANDLINGSPLAN, - ET FORNYINGSPROGRAM FOR STANDARDISERING OG TEKNOLOGISKE LØSNINGER

OG HANDLINGSPLAN, - ET FORNYINGSPROGRAM FOR STANDARDISERING OG TEKNOLOGISKE LØSNINGER Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Helse Sør-Øst IKT-STRATEGI OG HANDLINGSPLAN,

Detaljer

Fagapplikasjon som byggesten for koordinert og kvalitetssikret klinisk virksomhet

Fagapplikasjon som byggesten for koordinert og kvalitetssikret klinisk virksomhet Fagapplikasjon som byggesten for koordinert og kvalitetssikret klinisk virksomhet Kari Kapstad Enhetsleder It-avdelingen, FHI Tekniske koordinatorer i Nasjonalt helseregisterprosjekts forprosjekt Per Olav

Detaljer

DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet og kvalitet

DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet

Detaljer

Referat fra møte nr. 32 i Nasjonal IKT

Referat fra møte nr. 32 i Nasjonal IKT Referat fra møte nr. 32 i Nasjonal IKT Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Anders Grimsmo, Torunn Skancke, Steinar Marthinsen, Kristin Lossius, Torhild Heggestad, Tor Ingebrigtsen, Bjørn Nilsen, Anne

Detaljer

Meldingsløftet i kommunene Om MiK, status og veien videre. HelsIT 2011 Kjersti Skavik, avdeling e-helse

Meldingsløftet i kommunene Om MiK, status og veien videre. HelsIT 2011 Kjersti Skavik, avdeling e-helse Meldingsløftet i kommunene 20102011 Om MiK, status og veien videre HelsIT 2011 Kjersti Skavik, avdeling ehelse S@mspill 2.0 Nasjonal strategi for elektronisk samhandling Visjon Helhetlig pasient og brukerforløp

Detaljer

En innbygger en journal Framtid eller utopi. Per.Olav.Skjesol@hemit.no Prosjektleder

En innbygger en journal Framtid eller utopi. Per.Olav.Skjesol@hemit.no Prosjektleder En innbygger en journal Framtid eller utopi Per.Olav.Skjesol@hemit.no Prosjektleder 1 Trygghet Respekt Kvalitet Historisk Programstyre: Stein Kaasa (Leder, Viseadm dir St Olav) Odd Jarle Veddeng (Fagsjef

Detaljer

Samhandlingsreformen IKT i helse- og omsorgssektoren

Samhandlingsreformen IKT i helse- og omsorgssektoren Samhandlingsreformen IKT i helse- og omsorgssektoren Bergen 14. oktober 2009 Demografi eldrebølgen Antall personer over 67 og over. Registrert 1950-2002 og framskrevet 2003-2050 2007 2015 2025 2 3 4 Samhandling

Detaljer

Programkontoret ved Dagfinn Hallseth og Therese W. Sandnes. Dagfinn Hallseth og Therese W. Sandnes fra Programkontoret.

Programkontoret ved Dagfinn Hallseth og Therese W. Sandnes. Dagfinn Hallseth og Therese W. Sandnes fra Programkontoret. Til: Kopi: Fra: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Thomas Bagley, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Ingerid Gunnerød, Christine Bergland, Kai Rune Furberg, Steinar Lund, Tor Eid,

Detaljer

Referat fra møte nr. 26 i Nasjonal IKT

Referat fra møte nr. 26 i Nasjonal IKT Referat fra møte nr. 26 i Nasjonal IKT Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Eva Møller, Anders Grimsmo, Torunn Skancke, Steinar Marthinsen, Kristin Lossius, Grethe S. Tell, Tor Ingebrigtsen, Bjørn Nilsen,

Detaljer

Hvordan øke samordningen av IKT i spesialisthelsetjenesten. Gisle Fauskanger Adm. Dir. Nasjonal IKT HF

Hvordan øke samordningen av IKT i spesialisthelsetjenesten. Gisle Fauskanger Adm. Dir. Nasjonal IKT HF Hvordan øke samordningen av IKT i spesialisthelsetjenesten Gisle Fauskanger Adm. Dir. Nasjonal IKT HF Hvordan øke samordningen av IKT i spesialisthelsetjenesten Status Nasjonal IKT Samarbeidsområder Ny

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 16.-17.04.2008 SAK NR 039-2008 OMSTILLINGSPROGRAMMET INNSATSOMRÅDE 3.1 IKT MÅLBILDE, DAGENS SITUASJON OG VIDERE PROSESS Forslag

Detaljer

Mandat for Teknologiforum for medisinske kvalitetsregistre (FMK)

Mandat for Teknologiforum for medisinske kvalitetsregistre (FMK) Mandat for Teknologiforum for medisinske kvalitetsregistre (FMK) Dato: 6.9.2017 Versjonsnr: 1.0 Godkjenning Organisasjon Navn Dato Versjonsnr. Nasjonal IKT HF Gisle Fauskanger 6.9.2017 1.0 Innhold 1 Innledning

Detaljer

Velkommen. Trondheim, 27. september 2011

Velkommen. Trondheim, 27. september 2011 Velkommen Trondheim, 27. september 2011 Melding til Stortinget om Helsetjenester i en digital hverdag Tor Eid og Sverre Engelschiøn Trondheim, 27. september 2011 IKT er nøkkelen Kvalitet Tilgjengelighet

Detaljer

Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området?

Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området? Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området? IKT-strategi herunder styrevedtak mht omstilling, planer etc Knut Hellwege Spesialrådgiver IKT Helse Sør Øst RHF Fakta om Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst

Detaljer

Digital fornying. Digitalt tett på et endringsprosjekt En friskere hverdag for både pasienter og ansatte i Helse Sør-Øst RHF

Digital fornying. Digitalt tett på et endringsprosjekt En friskere hverdag for både pasienter og ansatte i Helse Sør-Øst RHF Digitalt tett på et endringsprosjekt En friskere hverdag for både pasienter og ansatte i Helse Sør-Øst RHF Digital fornying Direktør for teknologi og ehelse Thomas Bagley Prosjektledersamlingen, 29.januar

Detaljer

ASU Nord- Trøndelag Sak om etablering av Regionalt fagråd digital samhandling Midt-Norge

ASU Nord- Trøndelag Sak om etablering av Regionalt fagråd digital samhandling Midt-Norge ASU Nord- Trøndelag 15.06.2017 Sak om etablering av Regionalt fagråd digital samhandling Midt-Norge Aslaug Skarsaune Svenning- Regional koordinator e-melding Midt-Norge og Tjenesteansvarlig e-melding Hemit

Detaljer

Etablering av nasjonal kjernejournal

Etablering av nasjonal kjernejournal Etablering av nasjonal kjernejournal På vei mot en digital helse- og omsorgstjeneste Bjørn Astad 17. september 2012 - Oslo Kjente samhandlingsverktøy 2 Digital helse- og omsorgstjeneste 05.06.2012 Mange

Detaljer

Notat. Tilkobling til Helsenettet Nasjonal Helseportal. Integrasjon mellom EPJ og Norsk Elektronisk Meldingsutveksling

Notat. Tilkobling til Helsenettet Nasjonal Helseportal. Integrasjon mellom EPJ og Norsk Elektronisk Meldingsutveksling IKT-SATSNING I HELSE MIDT-NORGE Notat Til : Styret for Helse Midt-Norge RHF Saksbeh. : Bård Helge Hofstad Prosjektleder IKT-strategi Dato : 14.3.2012 Helse Midt-Norge Grunnlag for IKT-strategiprosess Helse

Detaljer

Standardisering, utfordrende og nødvendig

Standardisering, utfordrende og nødvendig Standardisering, utfordrende og nødvendig Standardiseringsstrategi for perioden 2013-2018 Trondheim 18.9.13 Bakgrunn KITH ble virksomhetsoverdratt til Helsedirektoratet 1.1.2012 Viktig mål: styrke standardiseringsarbeidet

Detaljer

Overordnet IKT-strategi for de regionale helseforetakene

Overordnet IKT-strategi for de regionale helseforetakene Overordnet IKT-strategi for de regionale helseforetakene med forslag til felles satsningsområder og tiltak Versjon 2.1 30. januar 2004 10.08.2010 Side 1 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Målsetting med

Detaljer

Endelig referat fra møte nr. 35 i Nasjonal IKT

Endelig referat fra møte nr. 35 i Nasjonal IKT Endelig referat fra møte nr. 35 i Nasjonal IKT Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Anders Grimsmo, Torunn Skancke, Steinar Marthinsen, Kristin Lossius, Torhild Heggestad, Tor Ingebrigtsen, Bjørn Nilsen,

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 24/14 Orienteringssaker Vedlegg Strategi 2020 Operasjonalisering gjennom programmer Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Saksmappe 2014/12 Ingerid Gunnerød Dato

Detaljer

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013 Styresak 15-2013 Nasjonalt samarbeid om innkjøp og forbedringsprosser Innledning/bakgrunn Bakgrunnen

Detaljer

Helseregionenes samhandlingsmodell og strategi. Line Andreassen Sæle, Nasjonal IKT HF

Helseregionenes samhandlingsmodell og strategi. Line Andreassen Sæle, Nasjonal IKT HF Helseregionenes samhandlingsmodell og strategi Line Andreassen Sæle, Nasjonal IKT HF Om Line Andreassen Sæle Virksomhetsarkitekt i Nasjonal IKT HF Leder HL7 Norway Co-chair Patient Administration Work

Detaljer

De regionale helseforetakenes felles IKT-strategi

De regionale helseforetakenes felles IKT-strategi De regionale helseforetakenes felles IKT-strategi Felles satsningsområder og tiltak Nasjonal IKTs reviderte strategiplan for 2010 og 2011 Versjon: 1.0 Dato: 4. mai 2010 Side 1 av 29 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Dagfinn Hallseth, Tore Totland. Programkontoret Nasjonal IKT. Gardermoen SAS Radisson Hotell

Dagfinn Hallseth, Tore Totland. Programkontoret Nasjonal IKT. Gardermoen SAS Radisson Hotell Referat fra møte nr. 47 i Nasjonal IKT Til: Herlof Nilssen, Kristin Weidemann Wieland, Anders Grimsmo, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Hans Nielsen Hauge, Bård Helge Hofstad, Asbjørn Seim, Mette Vestli, Kai

Detaljer

Én journal for hele helsetjenesten i Midt-Norge

Én journal for hele helsetjenesten i Midt-Norge Én journal for hele helsetjenesten i Midt-Norge KS Royal Garden 15.11.2017 Helge Garåsen Helseplattformen o For første gang etableres en felles journalløsning for hele helsetjenesten i tråd med det nasjonale

Detaljer

SSP i 2011 Planer og prioriteringer

SSP i 2011 Planer og prioriteringer SSP i 2011 Planer og prioriteringer Brukerforum Oslo 24. mars 2011 www.kith.no SSP - Formål Formålet med standardiserings- og samordningsprogrammet (SSP) er å gjennomføre standardiseringsarbeidet slik

Detaljer

Styresak 137-2014/5 Felleseide selskap - organisering og utvikling

Styresak 137-2014/5 Felleseide selskap - organisering og utvikling Møtedato: 26. november 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: T. Pålsrud (HSØ)/H. Rolandsen (HN) Bodø, 14.11.2014 Styresak 137-2014/5 Felleseide selskap - organisering og utvikling Nasjonale fellestjenester

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale nr. 9 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt Enighet om hvilke plikter og ansvar som partene er ansvarlig for, knyttet til innføring og forvaltning

Detaljer

! "!# " $ # # % "$ & '()

! !#  $ # # % $ & '() ! "!# " $ # # % "$ & '() !! Videreføre læring og utvikling i S@mspill 2007 til bred utrulling i kommunesektoren Bedre samarbeidet mellom kommunene, spesialisthelsetjenesten og fastlegene Finansiering Kombinere

Detaljer

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020 Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020 På lag med deg for din helse Innledning Helsetjenesten står overfor en rekke utfordringer de nærmeste årene. I Helse Midt-Norges «Strategi 2020» er

Detaljer

Digital fornying i en nasjonal kontekst

Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Cathrine M. Lofthus administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF Innhold Helse Sør-Østs strategiske mål Digital

Detaljer

Vedtatt av KITHs styre 25. februar KITH strategi

Vedtatt av KITHs styre 25. februar KITH strategi Vedtatt av KITHs styre 25. februar 2008 KITH strategi 2008-2013 KITH KITH AS ble etablert i 1990 som nasjonalt kompetansesenter for IKT i helse- og sosialsektoren. KITHs virksomhet finansieres dels ved

Detaljer

S@mspill 2007 går mot slutten - hva nå?

S@mspill 2007 går mot slutten - hva nå? S@mspill 2007 går mot slutten - hva nå? HelsIT 2007 avdelingsdirektør Tone Bringedal avdeling IT-strategi Tema i foredraget Elektronisk samhandling i en helsepolitisk sammenheng Statusvurdering elektronisk

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2015-2020 Innledning Helsetjenesten står overfor en rekke utfordringer de nærmeste årene. I Helse Midt-Norges «Strategi 2020» er disse identifisert som: 1. Befolkningens

Detaljer

Nasjonalt e-helsestyre

Nasjonalt e-helsestyre Nasjonalt e-helsestyre Til Dato Saksnummer Type Møte 1/16 11.02.2016 2/16 Godkjenning Fra Saksbehandler Christine Bergland Inga Nordberg Konstituering av Nasjonalt e-helsestyre Forslag til vedtak Nasjonalt

Detaljer

Én innbygger én journal Utprøving i Helse Midt-Norge

Én innbygger én journal Utprøving i Helse Midt-Norge Én innbygger én journal Utprøving i Helse Midt-Norge Bård H. Hofstad NTVA Teknologiforum september 2013 Helse Midt-Norge fikk i januar 2013 oppdrag om å planlegge utprøving av Én innbygger én journal i

Detaljer

Strategi for Pasientreiser HF

Strategi for Pasientreiser HF Strategi 2017 2019 for Pasientreiser HF Revisjoner: Dato Versjon Beskrivelse 10.3.2017 0.8 Orientering i styret til Pasientreiser ANS 24.4.2017 1.0 Dokument behandlet i styret til Pasientreiser HF Side

Detaljer

Én innbygger én journal» og status for e-helse

Én innbygger én journal» og status for e-helse Én innbygger én journal» og status for e-helse Helse-Norge skal samles på felles løsninger mange prosjekter er i gang, klarer vi å samle disse? Hvilke endringer står medisinsk kontorfaglig helsepersonell

Detaljer

Strategi for Pasientreiser HF

Strategi for Pasientreiser HF Strategi 2017 2019 for Pasientreiser HF 1 Innhold side 1 Pasientens helsetjeneste 3 2 Overordnede føringer 4 2. 1 Stortingsmeldinger 4 2.2 Eiernes strategier og føringer 4 2.3 Pasientreiser HF sitt samfunnsoppdrag

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 60/16 Helseplattformen Nasjonal forankring Saksbehandler Ansvarlig direktør Torbjørg Vanvik Stig Slørdahl Saksmappe 16/291 Dato for styremøte 27. juni 2016 Forslag til vedtak:

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 36/12 Oppstart av IKT-strategiprosjekt i helseforetaksgruppen Saksbehandler Bård Helge Hofstad Ansvarlig direktør Torbjørg Vanvik Saksmappe 2011/602 Dato for styremøte 10.05.12

Detaljer

Innspill til arbeidet med IKT-politikken

Innspill til arbeidet med IKT-politikken NOTAT Til FAD ved Fred Arne Ødegård Fra KITH ved Vigdis Heimly Dato 28.02.2006 Innspill til arbeidet med IKT-politikken 1. Om KITH KITH (Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren AS) er et aksjeselskap

Detaljer

Legeforeningens fokus på e-helse. Spesialrådgiver og lege Eirik Nikolai Arnesen Oslo Oktober Revolusjonerende teknologi

Legeforeningens fokus på e-helse. Spesialrådgiver og lege Eirik Nikolai Arnesen Oslo Oktober Revolusjonerende teknologi Legeforeningens fokus på e-helse Spesialrådgiver og lege Eirik Nikolai Arnesen Oslo Oktober 2016 Enhet for primærhelsetjeneste, IKT, rehabilitering og samfunnsmedisin: Fagsjef Jan Emil Kristoffersen Spesialrådgiver

Detaljer

Strategi for elektronisk samhandling i kommunene. Svein Erik Wilthil, KS

Strategi for elektronisk samhandling i kommunene. Svein Erik Wilthil, KS Strategi for elektronisk samhandling i kommunene Svein Erik Wilthil, KS Nasjonale føringer enorge 2009 St.meld. om IT-politikken Samspill 2007 - Kommuneprogram/fyrtårn Standardiserings- og samordningsprogrammet

Detaljer

VEDLEGG 1 TERTIALRAPPORT DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet-

VEDLEGG 1 TERTIALRAPPORT DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet- Digital fornying VEDLEGG 1 TERTIALRAPPORT 1-2013 DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet- 1. Program Digital fornying Helse Sør-Øst RHF har etablert programmet Digital fornying, som skal

Detaljer

Årsoppsummering 2011. Årsoppsummering 2011. Nasjonal IKT

Årsoppsummering 2011. Årsoppsummering 2011. Nasjonal IKT Årsoppsummering 2011 Nasjonal IKT www.nasjonalikt.no Versjon: 1.0 Dato: 24.02.2012 Innhold 0 NASJONAL IKT KORT OPPSUMMERT... 3 1 INNLEDNING... 5 1.1 FORMÅLET MED ÅRSOPPSUMMERINGEN... 5 1.2 NASJONAL IKT

Detaljer

Innspill til Nasjonal fagkomite for standardisering

Innspill til Nasjonal fagkomite for standardisering Innspill til Nasjonal fagkomite for standardisering Nasjonal IKT Fagforum Arkitektur Rådgiver arkitektur Torgny Neuman 18. oktober 2010 Innspill til standardisering 1. Støtte for HL7 Clinical Document

Detaljer

Hemit IT for liv og helse. En viktig samarbeidspartner - FOR s fagseminar 30. 31.1.2014 - Roger Presthus, kundeansvarlig

Hemit IT for liv og helse. En viktig samarbeidspartner - FOR s fagseminar 30. 31.1.2014 - Roger Presthus, kundeansvarlig Hemit IT for liv og helse En viktig samarbeidspartner - FOR s fagseminar 30. 31.1.2014 - Roger Presthus, kundeansvarlig Hva skal jeg snakke om? Utviklingstrender IKT i Helse Midt-Norge Ny IKT-organisering

Detaljer

Visjoner for utvikling av IKTsystemer. mot år Forum for ledelse og servicedesign i bildediagnostikk

Visjoner for utvikling av IKTsystemer. mot år Forum for ledelse og servicedesign i bildediagnostikk Forum for ledelse og servicedesign i bildediagnostikk Visjoner for utvikling av IKTsystemer i Helse-Norge fram mot år 2030 Lars Moen, Virksomhetsarkitekt, divisjon Strategi 2030?? Difficult to see. Always

Detaljer

UTKAST: Referat fra møte nr. 69 i Nasjonal IKT

UTKAST: Referat fra møte nr. 69 i Nasjonal IKT UTKAST: Referat fra møte nr. 69 i Nasjonal IKT Til: Kopi: Fra: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Thomas Bagley, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Jan Eirik Thoresen, Christine

Detaljer

Samordning av IKT-utviklingen i kommunesektoren. Line Richardsen Fagleder KS Forskning, innovasjon og digitalisering

Samordning av IKT-utviklingen i kommunesektoren. Line Richardsen Fagleder KS Forskning, innovasjon og digitalisering Samordning av IKT-utviklingen i kommunesektoren Line Richardsen Fagleder KS Forskning, innovasjon og digitalisering Målet Levere gode tjenester via elektroniske kanaler Profesjonell og tydelig bestiller

Detaljer

ELIN-k. Veien fra brukerstyrte krav til sikker elektronisk samhandling med den kommunale pleie- og omsorgstjenesten i din kommune.

ELIN-k. Veien fra brukerstyrte krav til sikker elektronisk samhandling med den kommunale pleie- og omsorgstjenesten i din kommune. ELIN-k Veien fra brukerstyrte krav til sikker elektronisk samhandling med den kommunale pleie- og omsorgstjenesten i din kommune. Sissel Skarsgaard Prosjektleder HelsIT 24.09.07 Kommuneprogrammet Treårig

Detaljer

KomUT nord FUNNKe 2015-2017. IT-samling Bredbåndsfylket, 12.mai 2015 Eirin Rødseth

KomUT nord FUNNKe 2015-2017. IT-samling Bredbåndsfylket, 12.mai 2015 Eirin Rødseth KomUT nord FUNNKe 2015-2017 IT-samling Bredbåndsfylket, 12.mai 2015 Eirin Rødseth 1)FUNNKe 2010-2014 2)KomUT nord FUNNKe 2015-17 3)Utfordringer 2 1)FUNNKe 2010-2014 2)KomUT nord FUNNKe 2015-17 3)Utfordringer

Detaljer

Hva gjør myndighetene for å møte utfordringene på e-helseområdet

Hva gjør myndighetene for å møte utfordringene på e-helseområdet : Startside Alternativ 1 Helse- og omsorgsdepartementet Hva gjør myndighetene for å møte utfordringene på e-helseområdet Bjørn Astad Oslo, 5. november 2015 else- og omsorgsdepartementet Utviklingstrekk

Detaljer

Nasjonalt fagutvalg - Fagutvalget

Nasjonalt fagutvalg - Fagutvalget Nasjonalt fagutvalg - Mandat Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Sekreteriat ehelsegruppen ehelsegruppen Endringslogg Versjon Dato Endring 0.1 16.12.2011 Første versjon 1.0 Xx.xx.xxxx Godkjent

Detaljer

Meldingsløftet etter et og et halvt år. Hva har vi oppnådd og hva gjenstår? Kirsten Petersen Helsedirektoratet kirsten.petersen@helsedir.

Meldingsløftet etter et og et halvt år. Hva har vi oppnådd og hva gjenstår? Kirsten Petersen Helsedirektoratet kirsten.petersen@helsedir. Meldingsløftet etter et og et halvt år. Hva har vi oppnådd og hva gjenstår? Kirsten Petersen Helsedirektoratet kirsten.petersen@helsedir.no Elektronisk samhandling kan bidra til å nå helsepolitiske mål

Detaljer

Referat fra møte 22.oktober 2015.

Referat fra møte 22.oktober 2015. Referat fra møte 22.oktober 2015. Formål Møte i Nasjonalt utvalg for IT-prioritering i helse- og omsorgssektoren (NUIT) Dato, sted Torsdag 22.oktober 2015 kl. 10.00 14.00 s lokaler, møterom 206 Deltakere

Detaljer

Samspill 30 Elektronisk Meldingsutveksling Larvik kommune. Prosjektbeskrivelse Forprosjekt

Samspill 30 Elektronisk Meldingsutveksling Larvik kommune. Prosjektbeskrivelse Forprosjekt Samspill 30 Elektronisk Meldingsutveksling Larvik kommune Prosjektbeskrivelse Forprosjekt Godkjent av: Side 2 av 8 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Forankring i strategier/planer...

Detaljer

Godt lagspill kan gi fantastiske resultat - presentasjon av plan for elektronisk meldingsutveksling på Sunnmøre

Godt lagspill kan gi fantastiske resultat - presentasjon av plan for elektronisk meldingsutveksling på Sunnmøre Godt lagspill kan gi fantastiske resultat - presentasjon av plan for elektronisk meldingsutveksling på Sunnmøre Gunn-hilde.rotvold@telemedicineconsult.com TROMSØ TELEMEDICINE CONSULT Etablert i 2011 som

Detaljer