Innkalling til rådsmøte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til rådsmøte"

Transkript

1 Til ordførarane og rådmennene i kommunane: Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje. 15. mai 2017 Innkalling til rådsmøte Stad: Tuftin Fjellgard, Totakvegen 758 Rauland Dato: Tysdag 23. mai 2017 Kl. slett: (lunsj 11.30) Vest-Telemarkrådet møtest denne gongen på Tuftin Fjellgard på Rauland. Fyrste del av dagen er sett av til møte i lokaliseringsutvalet i samband med prosjektet rundt vidareutvikling av det interkommunale samarbeidet. Møtet i Rådet finn stad etter lunsj der ein innleiingsvis vil handsame forslag til medlemsskap i Fjellnettverket, som er eit samarbeidsorgan/politisk nettverk for kommunar, regionråd og fylkeskommunar. Sekretær Monica Eriksson vil orientere nærare rundt nettverket og arbeidet i dette. Vidare er Rådet engasjert i samband med strukturendringane og tenestene ved skattekontora, og vil drøfte dette nærare samt eit forslag til uttale. Rådet vil også ha drøftingar rundt møteopplegg med Telemarksbenken, der det kan vera aktuelt med samkøyring med Telemark fylkeskommune/andre kommunar. I samband med orienteringssakene vil driftsleiar Elsa Ann Hauglid i Renovest orientere nærare om alternative løysingar for hytterenovasjon i dei 5 kommunane som deltek i ordninga. Vi minner avslutningsvis om møtet i representantskapet for brannvernsamarbeidet etter rådsmøtet, og ynskjer vel møtt i spanande omgjevnader ved Totak! Venleg helsing Vest-Telemarkrådet Erik Skjervagen (sign) Regionordførar Mobil: Kjell Gunnar Heggenes Regionrådsleiar E-post: Web: Bank: Adresse: Kviteseidgata KVITESEID

2 Vest-Telemarkrådet Rådsmøte 23. mai 2017 Sakliste til rådsmøte 23. mai 2017 Sak 16/2017 Referat frå rådsmøte 14. mars 2017 Sak 17/2017 Vest-Telemarkrådet medlemskap i Fjellnettverket Sak 18/2017 Skattekontor ID/banktenester Sak 19/2017 Møte med Telemarksbenken, drøftingssak Sak 20/2017 Orienteringssaker - Hytterenovasjon, orientering v/renovest - Invitasjon Pilegrimsmarsj, mogleg deltaking VTR 22. august - Digitaliseringskonferanse/seminar - Evt. orientering frå Tfk

3 Referat frå møte i Vest-Telemarkrådet 14. mars Tilstades: Regionordførar Erik Skjervagen, Jon Rikard Kleven, Halvor Homme, Jarand Felland, Halfdan Haugan, Tarjei Gjelstad, Ketil Kiland, Jan Myrekrok, Sverre Sæter, John Kleiv, Per Dehli, Øystein Tveit, Ole Dalen og Kjell Gunnar Heggenes. Møteinnkalling og sakliste vart samrøystes godkjent. Sak 09/2017 Referat frå rådsmøte 14. februar Vedtak: Referat frå rådsmøte 14. februar 2017 vert samrøystes godkjent. Sak 10/2017 Prosessen rundt antal lensmannskontor i Vest-Telemark - mandat/retningsliner for seinare representasjon for regionen. Saken hadde sitt utspring i eit møte i styringsgruppa for nærpolitireformen der Halfdan Haugan møtte i staden for regionordførar Erik Skjervagen, og der møtet etter innlegg frå Haugan, resulterte i ei endra tilråding gjeldande plassering av lensmannskontor. Etter innspel frå Tarjei Gjelstad på forrige rådsmøte, der han peika på at Halfdan Haugan i dette tilfellet hadde ivaretatt egen kommune framfor regionens interesser, vart saken teke opp til nærare drøfting i rådsmøtet 14. mars. Gjelstad kritiserte framgangsmåten til Haugan og etterlyste i tillegg køyrereglar for bruk av vararepresentantar og reglement for deira rolle/mandat i slike saker. Han understreka at ombodsfolk må ivareta regionen som heilskap, og at ein etter dette må ha reglar for val av varafolk til slike utval. I ordskiftet kom det fram at enkelte no har manglande tillit til Seljordsordføraren. Det vart det gjort slikt samrøystes vedtak: Ved framtidige val av representantar frå Vest-Telemarkrådet til ulike arbeidsgrupper og utval, skal det alltid veljast vararepresentantar. Rådet presiserer at dei valde representantane i slike samanhengar skal ivareta regionens interesser framfor interessene til egen kommune. Sak 11/2017 Forslag til årsmelding/årsrekneskap VTR Det låg føre forslag til årsmelding og årsrekneskap 2016 for Vest-Telemarkrådet. Ole Dalen orienterte nærare om forslaget til årsmelding og peika mellom anna på Rådets rolle i viktige saker som t.d. konsesjonskraft-ordninga, ny organisering av PPT, arbeid for betre vegar og vidareføring av interkommunalt samarbeid. Vidare orienterte han om arbeidet med å få ut informasjon om verksemda i høve omgjevnaden. Administrasjonen har nyleg oppretta ein blogg som ligg på VT-radet.no, der regionens arbeid vert rapportert løpande. Det vart også orientert kort om årsrekneskapen, som viser eit mindreforbruk i høve til budsjett på kr ,-. Etter innspel i møtet vil ein invitere rekneskapsførar til Vest-Telemarktinget 25. april med tanke på ein meir detaljert gjennomgang av dei ulike rekneskapspostane. Vedtak: Vest-Telemarkrådet godkjenner det framlagte forslaget til årsmelding og årsrekneskap 2016 til framlegging for endeleg godkjenning i Vest-Telemarktinget. Samrøystes vedtak.

4 2 Sak 12/2017 Forslag til sakliste og møtestad for Vest-Telemarktinget 25. april Det låg føre forslag om å legge Ting-møtet til Quality Straand Hotel i Vrådal. I tillegg til formelle saker som forslag til årsmelding og årsrekneskap for 2016, låg det også forslag om eit fagleg innslag med orientering omkring "akutt-kjeden" innafor helse. Ketil Kiland, som er prosjektansvarleg for prosjektet rundt vidareføring av det interkommunale samarbeidet, minte om at også dette temaet blir gjenstand for nærare orientering 25. april. Vedtak: Vest-Telemarkrådet godkjenner det framlagte forslaget til sakliste, med tillegg av tidlegare fastlagt orientering om det interkommunale samarbeidsprosjektet. Møtet i Tinget vert lagt til Quality Straand Hotel i Vrådal. Samrøystes vedtak. Sak 13/2017 Brannvernet - nye krav til drift/opplæring og utstyr. Drøftingssak. Tilstades i samband med denne saken, var leiar av brannvernsamarbeidet i Vest-Telemark, Tore Metveit og leiar av beredskapsavdelingen i Fyresdal, Arild Metveit. Etter initiativ frå Jarand Felland drøfta Vest-Telemarkrådet problemstillingar omkring krava frå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i høve til drift/opplæring og utstyr. Direktoratet skil ikkje mellom store byar og distriktskommunar, og krava kan oppfattast som drivande for å etablere store, sentraliserte brannvesen. DSB har utarbeidd eit brannstudie, og frå regjeringa ligg det føre ei samfunnssikkerhetsmelding som peikar på færre og større brann-samarbeid. Vidare er det beslutta å etablere ny utdanningsmodell for brannredningspersonell som inneber høgare krav til utdanning. Tore Metveit orienterte nærare om saken, og Vest-Telemarkrådet drøfta dei ulike sidene ved krava. Det er også ei utfordring at det nærmar seg utskifting av mannskap pga alder og dermed nye behov for opplæring. Det er også slik at mannskapsmangel er den største utfordringa i sårbarhetsanalysene for Vest- Telemark. Vedtak: Styret i brannvernet får i oppdrag å lage ein samla oversikt over krava og kostnadene i regionen som fylgje av dagens reglar og pålegg. Sak 14/2017 Drøfting rundt val av representantar til styret i ulike interkommunale selskap. På bakgrunn av 2 utarbeidde notat drøfta Vest-Telemarkrådet nærare prosedyrer for val av representantar til styra i ulike interkommunale selskap. Det vart gjort slikt vedtak: Vest-Telemarkrådet ser det som føremålstenleg at ordførarane i dei 6 kommunane drøftar styrerepresentasjonen i selskapa Vest-Telemark Kraftlag, Vest-Telemark Brannvesen og Renovest i samla forum, og på den måten utgjer valkomite for desse tre selskapa. Leiar av Rådmannsutvalet er sekretær for valkomiteen. For Vest-Telemark PPT vil ein at rådmannsutvalet skal stå som valkomite. Samrøystes vedtak. Sak 15/2017 Ymse Mogleg møte med KLP. Det låg føre veksling av e-post mellom KLP og rådmann Ketil Kiland i høve til mogleg møte mellom politisk/administrativ leiing i kommunane og administrativ leiing i KLP. Samrøystes v edtak: Administrasjonen i lag med Ketil Kiland får i oppdrag å invitere konsernsjefen m.fl. til eit komande møte i Vest-Telemarkrådet.

5 3 Passfunksjon ved eitt av lensmannskontora i Vest-Telemark. Det låg føre kopi av brev frå Vinje kommune adressert Politimeisteren i Tønsberg, der kommunen ber politiet opprette passfunksjon ved eitt av lensmannskontora i Vest-Telemark. Det låg også føre forslag frå Jon Rikard Kleven om at Vest-Telemarkrådet skulle gjera tilsvarande vedtak på vegne av heile regionen. Vedtak: Administrasjonen i lag med regionordførar får i oppdrag å sende brev til politimeisteren i Sør-Øst Politidistrikt der Vest-Telemarkrådet krev at det blir lagt passfunksjon til eitt av lensmannskontora i regionen. Samrøystes vedtak. Opplegg for faste møte med Telemarksbenken. Det vart reist spørsmål om Vest-Telemarkrådet skal ta initiativ til eit fastere møteopplegg mellom Rådet og Telemarksbenken på Stortinget. Rådet drøfta ulike innspel i høve til møtefrekvens, møtestad, samt mogleg felles møte med benken der fylkeskommunen/andre regionar deltek i lag med Vest-Telemarkrådet. Det vart også spela inn moglegheiten for digitale møte. Vedtak: Vest-Telemarkrådet kjem attende til saken på neste rådsmøte med forslag til møteopplegg mellom Rådet og Telemarksbenken. Referent: Kjell Gunnar Heggenes

6 Vest-Telemarkrådet Rådsmøte 23. mai 2017 Sak 17/2017 Vest-Telemarkrådet medlemskap i Fjellnettverket Bakgrunn: Fjellregionsamarbeidet er eit politisk nettverk for kommunar, regionråd og fylkeskommunar i Sør-Noreg. Fjellnettverket skal vera pådrivar for ein politikk som sikrar at ressursar og verdiar i fjellområda gjev grunnlag for utvikling og trivnad i fjellbygdene. Nettverket arbeider gjennom: - å vera ein aktiv deltakar og leverandør i regionalpolitiske diskusjonar - å formidle kunnskap om fjellområda - å delta aktivt i internasjonalt samarbeid - setja i verk eigne prosjekt og tiltak Fjellnettverket har utarbeidd handlingsplan for perioden : Vedtektene er her: Fjellnettverket/ Samarbeidet har i dag fylgjande medlemmer: Fylkeskommunar: Buskerud, Hedmark, Oppland og Telemark Regionråd: Regionrådet for Fjellregionen, Regionrådet for Hallingdal, Regionrådet for Midt- Gudbrandsdal, Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal, Valdres Natur- og Kulturpark og Setesdal Regionråd. Kommunar: Hjartdal, Krødsherad, Nordre Land, Rollag, Tinn, Vinje og Øyer Fjellnettverket handsamar mange saker som er sentrale for vår region. Organisasjonen ivaretek område som er viktige leverandørar av fellesgoder som til dømes kraftproduksjon, rekreasjonsområde, natur, rein mat, biologisk mangfald osb. Eit medlemsskap inneber mellom anna: - moglegheit til å påvirke nasjonal politikk for fjellområda - deltaking i nettverk med felles utfordringar - informasjon om fjellpolitikk og fjellområde - deltaking på aktuelle konferansar, rådsmøte osb - moglegheiten for politiske representantar i styret

7 2 Styring/representasjon. Rådet er det høgaste organet i Fjellnettverket. Fylkeskommunar og regionråd har 2 representantar kvar (pluss personlege vararepresentantar) medan kommunane har 1 representant. Styret er samansett av ein representant frå kvar fylkeskommune og 4 representantar valde frå regionane/kommunane. I tillegg skal alle medlemer ha ein administrativ kontaktperson. For kommunar/regionråd er medlemskontingenten kr 3.- pr. innbyggjar pr. år. Fylkeskommunane betaler årleg ei grunnavgift på kr ,- pluss kr 1,70 pr fjellinnbyggjar. Det er i utgangspunktet styret i Fjellnettverket som godkjenner opptak av nye medlemmer, men med Rådet som endeleg instans dersom styret avviser moglege søknader. Til rådsmøtet 23. mai har vi invitert Monica Eriksson som er sekretær for Fjellnettverket. På møtet vil Eriksson orientere nærare om arbeidet i nettverket og sakene det vert arbeidd med. Forslag til vedtak: Vest-Telemarkrådet tek orienteringa til vitande og ynskjer å søkje medlemskap i Fjellnettverket. Som representantar til Rådet i Fjellnettverket veljast: Regionordførar og regionvaraordførar med hhv???? og???? som personlege vararepresentantar. Som administrativ kontaktperson veljast regionrådsleiar.

8 Vest-Telemarkrådet Rådsmøte 23. mai 2017 Sak 18/2017 Skattekontor ID/banktenester. Bakgrunn: I Vest-Telemark er det nærings-verksemder som i stor grad nyttar sesongarbeidarar som arbeidskraft. Fleire av bedriftene opplever at mangel på lokale tenester innafor bank/id vanskeleggjer tilsetting av aktuelle medarbeidarar. Mellom desse er Dalen Hotell, der direktør Malin Jernberg peikar på at krevande logistikk og avstands-utfordringar skaper vanskar for arbeidstakarane. For å få naudsynte formaliteter som til dømes D-nummer på plass, må arbeidstakarane møte personleg i Skien. Bankane Direktøren peikar på at sesongarbeidarar ikkje får opne konto i bank som ikkje verksemda er kunde av. For Dalen Hotell sitt personal betyr det at sesongarbeidarar må reise til Bø for å opne bankkonto. Ho peiker på at manglande tenester hjå lokalbankane i Vest-Telemark, er lite samfunstenleg. Etter nærare undersøking viser det seg at Sparebanken Sør, med kontor i Kviteseid, tek imot kundar som arbeider på sesongbasis og som ikkje har norsk statsborgarskap. Ein kan opprette kundeforhold gjennom nett, telefon eller frammøte i Kviteseid. Kriteriet er at ein må ha skattekort. Skattekontor Ei anna utfordring er mangel på lokalt skattekontor som deler ut D-nummer/personnummer i Vest-Telemark. Sesongarbeidarane må då til Skien for å ordne dette. Skattekontor i Seljord Vest-Telemarkrådet sendte 6. april 2016 ei uttale til Skattedirektoratet med støtte til at det i Seljord blir etablert eit spesialisert skattekontor for øvre Telemark/øvre Setesdal retta mot arbeidsmarknadskriminalitet. Grunngjevinga er at eit spesialisert skattekontor vil kunne være samlokalisert med statleg skattekontor og minimum ha fylgjande oppgåver/funksjonar: Publikumsrettleiing ID-kontroll Utføring av kontrolltiltak Informasjonsverksemd i høve til personar og verksemder Status Den nye skattekontorstrukturen avviklar kontoret i Seljord våren 2018, og legg skattekontor til Bø, men uten ID og arbeidsgjevarkontroll. Ifylgje stortingsrepresentant Solveig Sundbø Abrahamsen er ikkje beslutninga kring ID og arbeidsgjevarkontroll heilt landa, men truleg vil dette leggjast til eit etablert kontor i Skien. Skattekontoret i Vinje er no stengt For å få pass, må ein til Notodden For å få D-nummer må ein til Skien

9 2 Vest-Telemarkrådet ser svært alvorleg på at grunnleggjande samfunnstenester blir fjerna frå regionen, og lokalisert ei dagsreise unna. Rådet finn det uakseptabelt at gode medarbeidarar/deltidstilsette eventuelt takkar nei til deltidsjobb ut frå at skattekontor, ID og banktenester blir sentralisert og fjerna frå regionen. Det er viktig å gje sentrale myndigheiter tydelege signal, og etter drøftingar i AU har administrasjonen laga utkast til uttale som er vedlagt saken. Forslag til vedtak. Vest-Telemarkrådet godkjenner det framlagte forslaget til uttale i saken.

10 Vest-Telemarkrådet 23. mai 2017 Skattekontor ID-tenester i distrikta. Bakgrunn: I Vest-Telemark er ei rekkje nærings-verksemder avhengige av sesong-arbeidarar. Dette er til dømes tilfelle med reiselivsbedriftene som utgjer eit viktig innslag i regionens næringsliv. Fleire av bedriftene signaliserer at mangel på lokale tenester innafor til dømes skattekontor/id vanskeleggjer tilsetting av aktuelle medarbeidarar. For å få naudsynte formaliteter som til dømes D- nummer på plass, må arbeidstakarane møte personleg i Skien. Det blir derfor peika på at krevande logistikk og avstands-utfordringar skaper så store vanskar for enkelte arbeidstakarar at desse takkar nei til jobbane. Vest-Telemarkrådet ser svært alvorleg på at grunnleggjande samfunnstenester blir fjerna frå regionen, og lokalisert ei dagsreise unna. Rådet finn det uakseptabelt at aktuelle medarbeidarar/deltidstilsette takkar nei til deltidsjobb ut frå at skattekontor/id blir sentralisert. Vi krev at desse viktige tenestetilboda er tilgjengelege for våre næringsverksemder og innbyggjarar ved at tenestene er lokalisert i regionen. Vi viser også til argumentasjonen framført i vårt brev av 6. april 2016, der vi stør opprettinga av eit spesialisert skattekontor i vår region. Venleg helsing Vest-Telemarkrådet Erik Skjervagen Regionordførar Kjell Gunnar Heggenes Regionrådsleiar Vest-Telemarkrådet, Kviteseidgata 18, 3850 Kviteseid Tlf: , Org. nr:

11

12 Vest-Telemarkrådet Rådsmøte 23. mai 2017 Sak 19/2017 Møte med Telemarksbenken, drøftingssak Bakgrunn: I møte 14. mars 2017 drøfta Vest-Telemarkrådet sak Opplegg for faste møte med Telemarksbenken. Det vart reist spørsmål om Vest-Telemarkrådet skal ta initiativ til eit fastare møteopplegg mellom Rådet og Telemarksbenken på Stortinget. Rådet drøfta ulike innspel i høve til møtefrekvens, møtestad samt mogleg felles møte med benken der fylkeskommunen/andre regionar deltek i lag med Vest-Telemarkrådet. Det vart også spela inn moglegheiten for digitale møte. Det vart gjort slikt vedtak: Vest-Telemarkrådet kjem attende til saken på neste rådsmøte med forslag til møteopplegg mellom Rådet og Telemarksbenken. Saksutgreiing: Vi har valt å legge fram saka til Vest-Telemarkrådet slik: 1) Status i arbeidet med å etablere fast møteopplegg 2) Arbeidet med digitale møte 3) Fakta om videomøte i Vest-Telemark 1 Status i arbeidet med å etablere fast møteopplegg Ynskje om faste møte med Telemarksbenken gjeld også dei andre regionane og Telemark Fylkeskommune. Det går føre seg ein dialog om møteopplegg med stortingspolitikarane frå Telemark mellom Jørund Ruud (TFK) og Terje Lien Aasland (Telemarksbenken). Det ligg så langt ikkje føre konkret forslag til møteopplegg, og regionordførar fylgjer opp dette på vegne av Vest-Telemarkrådet. 2 - Digitale møte Rådmennene fekk utfordringa med å undersøkje moglegheitene for digitale møte. Jan Myrekrok spela inn forslag til fylkesrådmannen om felles løysing for Telemark. Fylkesrådmannen har meldt tilbake at ein vil få til ei slik løysing om dei involverte partane er interessert, og at IT-avdelingen deira har starta ein intern prosess for å sjå nærare på dette. 3 - Fakta om videomøte i Vest-Telemark Det er ingen begrensning for deltaking i videomøte i dag, og det som krevast for deltaking er; internett og datamaskin (eller lesebrett/telefon) med mikrofon, høgtalar og kamera.

13 2 Hovudutfordringane ved å delta i slike møte per i dag er: Lokale variasjonar for internett-tilgang (brannmurar, trådlause nett og mobildekning) Brukarinnstillingar for deltaking (installering av program og brukarnamn/passord) Kamera/mikrofon/høgtalar må ha god nok kvalitet. Manglande opplæring og liten kunnskap om bruk av video-løysingar til møteverksemd. I tillegg finst det så mange ulike program, at ein ikkje er sikre på bruken og funksjonane når ein skal kombinere to eller fleire ulike system/program. Telefoni + videomøte Vest-Telemarkkommunane starta eit arbeid i 2014 for å innføre ny telefonsentral, der videomøte skulle inngå som del av løysinga. Det viste seg at denne løysinga ikkje var slik den var lova, og blei derfor ikkje implementert. Det er i dag ein avgrensa pilot for innføring av Skype for Business i Tokke, Vinje og Kviteseid som vil kunne rullast ut i alle kommunane. Arbeidet med å prøve ut løysing og kartlegge grunnlag for innføring i alle kommunane vert leia av Bjørn Olav Haukelisæter, IKT-ansvarleg i Kviteseid kommune. Videorom Bruk av videorom kan eliminere mange av utfordringane for bruk av videomøte. I Vest- Telemark er det nokon tilrettelagte rom med videokonferanseløysing, med fastmontert kamera og kvalitetssikra nettilgang. Alle har installert systemet Vidyo, levert av Meecon i Notodden: Fyresdal Næringshage Telemark Næringshage (Kviteseid) Kviteseid kommune, (Barnevernet og Kos) Vinje og Tokke har også enkelte løysingar, men desse har så langt ikkje vore mykje i bruk. Alle NAV kontora har videokonferanseløysing, men er lite nytta utanfor NAV-systemet. Kritisk faktor Det er mangel på opplæring, og usikkerhet omkring teknikken frå brukarane si sid, som er den største terskelen for ein utvida bruk av videomøte i Vest-Telemark. Løysinga kan ligge i at ein standardiserer på system, eliminerer alle tekniske problem, og prioriterer opplæring på bruk over tid. Forslag til vedtak: Vest-Telemarkrådet er interessert i felles løysing med Telemark Fylkeskommune, der ein digital møtestad/videokonferanse er del av eit opplegg for faste møtepunkt med Telemarksbenken.

Innkalling til møte i Vest-Telemarktinget

Innkalling til møte i Vest-Telemarktinget Vest-Telemarkrådet 6. april 2017 Innkalling til møte i Vest-Telemarktinget Stad: Kommunestyresalen Tokke kommune, Dalen Dato: Tysdag 25. april 2017 Kl.slett: 09.00 I tråd med vedtektene blir det no kalla

Detaljer

Organisering. Prosjekteigar: Kommunane i Vest-Telemark. Styringsgruppe: Rådmennene i Vest- Telemark, ein hovudtillitsvald og eitt hovedvernombod

Organisering. Prosjekteigar: Kommunane i Vest-Telemark. Styringsgruppe: Rådmennene i Vest- Telemark, ein hovudtillitsvald og eitt hovedvernombod Styringsgruppa 16. desember 2016 Organisering Prosjekteigar: Kommunane i Vest-Telemark Lokaliseringsutval: Ordførerar og rådmenn Styringsgruppe: Rådmennene i Vest- Telemark, ein hovudtillitsvald og eitt

Detaljer

Organisering. Prosjekteigar: Kommunane i Vest-Telemark. Styringsgruppe: Rådmennene i Vest- Telemark, ein hovudtillitsvald og eitt hovedvernombod

Organisering. Prosjekteigar: Kommunane i Vest-Telemark. Styringsgruppe: Rådmennene i Vest- Telemark, ein hovudtillitsvald og eitt hovedvernombod Styringsgruppa 16. desember 2016 Organisering Prosjekteigar: Kommunane i Vest-Telemark Lokaliseringsutval: Ordførerar og rådmenn Styringsgruppe: Rådmennene i Vest- Telemark, ein hovudtillitsvald og eitt

Detaljer

Referansegruppa 23. mars 2017

Referansegruppa 23. mars 2017 Referansegruppa 23. mars 2017 Organisering Prosjekteigar: Kommunane i Vest-Telemark Lokaliseringsutval: Ordførerar og rådmenn Styringsgruppe: Rådmennene i Vest- Telemark, ein hovudtillitsvald og eitt hovedvernombod

Detaljer

Organisering. Prosjekteigar: Kommunane i Vest-Telemark. Styringsgruppe: Rådmennene i Vest- Telemark, ein hovudtillitsvald og eitt hovedvernombod

Organisering. Prosjekteigar: Kommunane i Vest-Telemark. Styringsgruppe: Rådmennene i Vest- Telemark, ein hovudtillitsvald og eitt hovedvernombod Vest-Telemarktinget 25. april 2017 Organisering Prosjekteigar: Kommunane i Vest-Telemark Lokaliseringsutval: Ordførarar, rådmenn og HVO+HTV Styringsgruppe: Rådmennene i Vest- Telemark, ein hovudtillitsvald

Detaljer

Vest-Telemark. Referat

Vest-Telemark. Referat Vest-Telemark Referat Stad: Vinje kommunehus, Åmot Tid: 2. mai 2017 kl 09.00-11.00, med lunsj frå kl 12:00 Til stades: Rådmenn: Kari Gro Espeland, John Kleiv, Jan Myrekrok, Sverre Sæter, Øystein Tveit,

Detaljer

Forslag til årsmelding og årsrekneskap 2014 for Vest-Telemarkrådet

Forslag til årsmelding og årsrekneskap 2014 for Vest-Telemarkrådet Vest-Telemarkrådet Møte 17. Mars 2015 Sak 09/2015 Forslag til årsmelding og årsrekneskap 2014 for Vest-Telemarkrådet Bakgrunn: Ein legg no fram forslag til årsmelding og årsrekneskap 2014 for Vest-Telemarkrådet.

Detaljer

Sakliste til rådsmøte 12. oktober 2010.

Sakliste til rådsmøte 12. oktober 2010. Sakliste til rådsmøte 12. oktober 2010. Sak 62/2010 Referat frå rådsmøte 14. september 2010 Sak 63/2010 Tannhelsetenesten i Vest-Telemark Sak 64/2010 Landstadsenteret i Seljord Sak 65/ 2010 Drøftingssaker

Detaljer

Referat frå møte i Vest-Telemarkrådet 21. mai 2013.

Referat frå møte i Vest-Telemarkrådet 21. mai 2013. Referat frå møte i Vest-Telemarkrådet 21. mai 2013. Tilstades: Regionordførar Torstein Tveito, Hilde Alice Vågslid, Halvor Homme, Erik Skjervagen, Hans Bakke, Britt Houge, Tor Eivind Erikstein, Sverre

Detaljer

Referat frå møte i Vest-Telemarkrådet 22. januar 2013.

Referat frå møte i Vest-Telemarkrådet 22. januar 2013. Referat frå møte i Vest-Telemarkrådet 22. januar 2013. Tilstades: Regionordførar Torstein Tveito, Solveig S. Abrahamsen, Erik Skjervagen, Arne Vinje, Halvor Homme, Hans Bakke, Per Dehli, Ketil Kiland,

Detaljer

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerar Elsa Ann Grave Hauglid MEDL H Ellen Oddrun Smenes MEDL KRF

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerar Elsa Ann Grave Hauglid MEDL H Ellen Oddrun Smenes MEDL KRF Kviteseid kommune Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 10.11.2016 Tidspunkt: 18:30 20:45 Fylgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerar Solveig

Detaljer

Referat. Agenda. Interkommunalt samarbeid i Vest-Telemark - møte i referansegruppa

Referat. Agenda. Interkommunalt samarbeid i Vest-Telemark - møte i referansegruppa Referat Interkommunalt samarbeid i Vest-Telemark - møte i referansegruppa Stad: Fyresdal Næringshage Dato: Fredag 24. mars 2017 Kl.slett: 11.00 14.15 Deltakarar: Anne Vadder Midtbø, HTV Tokke Gunn Siri

Detaljer

Fyresdal kommune. Møteinnkalling. Side1

Fyresdal kommune. Møteinnkalling. Side1 Fyresdal kommune Møteinnkalling Utval: Valnemnda Møtestad: Kommunestyresalen Kommunehuset Dato: 26.03.2015 Tid: I samband med kommunestyremøtet Forfall meldast til sentralbordet på tlf. 35 06 71 00. Varamedlemmer

Detaljer

Kviteseid kommune Kontrollutvalet

Kviteseid kommune Kontrollutvalet Kviteseid kommune Kontrollutvalet Møteprotokoll frå Kviteseid kommune - kontrollutvalet Møtedato: 07.04.2011 Møtestad: Møteleiar: møterom Vrådal Randi Enger Bråthen Fråfall: Leiar Heidi Åmot Meldt fråfall

Detaljer

Årsmelding Forslag til årsmelding Til handsaming i Vest-Telemarktinget

Årsmelding Forslag til årsmelding Til handsaming i Vest-Telemarktinget Årsmelding 2015 Forslag til årsmelding Til handsaming i Vest-Telemarktinget 26.04.2016 Vest-Telemarkrådet, Kviteseidgata 18, 3850 Kviteseid Tlf: 415 52 775, kgh@vest-telemark.no, www.vt-radet.no Org. nr:

Detaljer

Innkalling til rådsmøte

Innkalling til rådsmøte Til ordførarane og rådmennene i kommunane: Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje. 6. mars 2017 Innkalling til rådsmøte Stad: Veksthuset, Granlivegen 1A Kviteseid (Barnevernsamarbeidet)

Detaljer

Innkalling til rådsmøte

Innkalling til rådsmøte Til ordførarane og rådmennene i kommunane: Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje. 15. august 2017 Innkalling til rådsmøte Stad: Morgedal Hotell Dato: Tysdag 22. august 2017 Kl. slett:

Detaljer

Prosjektplan for kommunereformen i Vest-Telemark

Prosjektplan for kommunereformen i Vest-Telemark Kommunestrukturen i Vest-Telemark Prosjektplan for kommunereformen i Vest-Telemark Oppdatert 21. oktober 2015. Innhald 1. Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 3 2. Omfang og avgrensing...

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret Vinje kommune Rådmannen Arkiv saknr: 2014/1923 Løpenr.: 10293/2015 Arkivkode: 032 Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret Sakshandsamar: Jan Myrekrok Kommunereformen - oppfølgjing Vedlegg:

Detaljer

Sakliste til rådsmøte 21. februar 2012

Sakliste til rådsmøte 21. februar 2012 Vest-Telemarkrådet Møte 21. februar 2012 Sakliste til rådsmøte 21. februar 2012 Sak 09/2012 Referat frå rådsmøte 24. januar 2012 Sak 10/2012 Mandat vidare organisering av Vest-Telemarkrådet Sak 11/2012

Detaljer

Handsaming i Kommunestyret :

Handsaming i Kommunestyret : Handsaming i Kommunestyret 02.10.2014: Framlegg frå Ap v. Børre Rønningen: 1. Vinje kommunestyre ynskjer å oppretthalde Vinje som ein eigen sjølvstending kommune. 2. Vinje kommunestyre gjev likevel formannskapet

Detaljer

Vinje kommune. Kontrollutvalet. Møteprotokoll frå Vinje kommune - kontrollutvalet. Møtedato: Tidspunkt: SAKLISTE.

Vinje kommune. Kontrollutvalet. Møteprotokoll frå Vinje kommune - kontrollutvalet. Møtedato: Tidspunkt: SAKLISTE. Vinje kommune Kontrollutvalet Møteprotokoll frå Vinje kommune - kontrollutvalet Møtedato: 21.05.2012 Tidspunkt: 10.00 Møtestad: Møteleiar: Fråfall: Medlem Til stades: Nestleiar Leiar Varamedlem Formannskapssalen

Detaljer

Dykkar ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2013/917-9 Berit Lundeberg,

Dykkar ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2013/917-9 Berit Lundeberg, Ordføraren Justis- og beredsskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Melding om vedtak Dykkar ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2013/917-9 Berit Lundeberg,35 06 81 07 K24 17.02.2014 berit.lundeberg@kviteseid.kommune.no

Detaljer

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerar Lars Håkon Didriksen MEDL SP Tor Arne Mælen MEDL V

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerar Lars Håkon Didriksen MEDL SP Tor Arne Mælen MEDL V Kviteseid kommune Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 16.06.2016 Tidspunkt: 18:30 21:15 Fylgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerar Solveig

Detaljer

i6c)( Melding om vedtak - Tilbodsstruktur i vidaregåande opplæring - skuletilbod 2020 - høyringsuttale

i6c)( Melding om vedtak - Tilbodsstruktur i vidaregåande opplæring - skuletilbod 2020 - høyringsuttale Vinje kommune Organisasjon, arkiv og IKT Telemark Fylkeskommune Postboks 2844 i6c)( 3702 SKIEN 513 _1 3 Sakshands. Saksnr. Løpenr. Arkiv Dato RLO 2013/545 4148/2013 14.03.2013 Melding om vedtak - Tilbodsstruktur

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 FRÅ KONTROLLUTVALET I FYRESDAL KOMMUNE

ÅRSMELDING 2011 FRÅ KONTROLLUTVALET I FYRESDAL KOMMUNE Til kommunestyret i Fyresdal kommune ÅRSMELDING 2011 FRÅ KONTROLLUTVALET I FYRESDAL Kontrollutvalet si årsmelding til kommunestyret 2011 side 1 av 5 0. INNLEIING Kontrollutvalet si årsmelding er ei melding

Detaljer

Dykkar ref: Vår ref Sakshand: Arkivkode: Dato:

Dykkar ref: Vår ref Sakshand: Arkivkode: Dato: Vest-Telemark rådet Granliveien 1A, veksthuset 3850 KVITESEID MELDING OM VEDTAK Dykkar ref: Vår ref Sakshand: Arkivkode: Dato: 2011/262-3 Per Dehli,35065103 031 26.04.2011 per.dehli@seljord.kommune.no

Detaljer

11. september Hjerkinn Av Monica Eriksson sekretariatsleder Ingvild Elise Ihle - rådgiver

11. september Hjerkinn Av Monica Eriksson sekretariatsleder Ingvild Elise Ihle - rådgiver 11. september 2014 - Hjerkinn Av Monica Eriksson sekretariatsleder Ingvild Elise Ihle - rådgiver Fjellregionsamarbeidet eit politisk nettverk for område i Sør-og Midt- Noreg der fjellet er ein viktig del

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

Fyresdal kommune - Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 23.02.2012. Fyresdal kommune - kontrollutvalet

Fyresdal kommune - Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 23.02.2012. Fyresdal kommune - kontrollutvalet Vår ref. 12/132-2 033 /LUNM Medlemmar og varamedlemmar Dato 23.02.2012 Fyresdal kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 07.03.2012 Tid: 09:00 13:00 Sted: Kommunestyresalen

Detaljer

Sakliste til møte i Vest-Telemarktinget 29. april 2014

Sakliste til møte i Vest-Telemarktinget 29. april 2014 Vest-Telemarktinget Møte 29. april 2014 Sakliste til møte i Vest-Telemarktinget 29. april 2014 01/2014 Opprop 02/2014 Godkjenning av innkalling og sakliste 03/2014 Val av 1 person til å skrive under protokollen

Detaljer

Fyresdal kommune - Kontrollutvalet

Fyresdal kommune - Kontrollutvalet Fyresdal kommune - Kontrollutvalet Møteprotokoll frå Fyresdal kommune - kontrollutvalet Møtedato: 03.12.2014 Møtestad: Møteleiar: Kommunestyresalen, Fyresdal kommunehus Kjell Sverre Thoresen Til stades:

Detaljer

Referat frå møte i Arbeidsutvalet 19. mars 2010, kl. 10.00-15.00.

Referat frå møte i Arbeidsutvalet 19. mars 2010, kl. 10.00-15.00. FJELLREGIONSAMARBEIDET Eit regionalpolitisk samarbeid mellom fjellkommunar/regionråd og fylkeskommunane i Buskerud, Hedmark, Oppland, Sogn og Fjordane og Telemark Vår dato 24.03.10 Vår referanse 1 av 5

Detaljer

Møteinnkalling. Møteprotokoll. Saker til behandling. Prosjektplan - Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Økonomistyring - Tokke kommune

Møteinnkalling. Møteprotokoll. Saker til behandling. Prosjektplan - Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Økonomistyring - Tokke kommune Møteinnkalling Tokke kontrollutval Dato: 13.12.2016 kl. 9:00-12:00 Møtestad: Tokke kommunehus, møterom Kultur Arkivsak: 15/09396 Arkivkode: 033 Meld fråfall til: marianne.lundeberg@temark.no eller pr.tlf

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utval Møtedato Sakshandsamar 140/11 KOMMUNESTYRE Steinar Hole. Arkiv: FE-030

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utval Møtedato Sakshandsamar 140/11 KOMMUNESTYRE Steinar Hole. Arkiv: FE-030 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utval Møtedato Sakshandsamar 140/11 KOMMUNESTYRE 08.11.2011 Steinar Hole Arkivsaknr. 11/313 Arkiv: FE-030 Rapport etter forvaltningsrevisjon vedk. internkontroll i Austevoll kommune

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 06.09.2010 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:20 17:00 Saksnr til og frå: 022/10-032/10 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

Orientering, Vest-Telemarkrådet 15. november 2016 Fakta Etablerertenesta er kommunanes førstelinjeteneste for re4leiing av gründerar Fram :l 2013 finansierte IN ordninga saman med kommunane Ein søkte

Detaljer

UTTALE TIL HØYRINGSDOKUMENT NORSK FJELLPOLITIKK 2009

UTTALE TIL HØYRINGSDOKUMENT NORSK FJELLPOLITIKK 2009 SAK 05-09 UTTALE TIL HØYRINGSDOKUMENT NORSK FJELLPOLITIKK 2009 Saksopplysningar Bakgrunn Fjellregionsamarbeidet er ein samarbeidsorganisasjon mellom dei fem fylkeskommunane Oppland, Hedmark, Buskerud,

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 11.05.2016 Tidspunkt: 10:00 14:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein

Detaljer

Kviteseid kommune. Møteprotokoll. Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:30 21:30

Kviteseid kommune. Møteprotokoll. Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:30 21:30 Kviteseid kommune Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 31.03.2016 Tidspunkt: 18:30 21:30 Fylgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerar Tore

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet

Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Vinje kommune Rådmannen Arkiv saknr: 2016/1249 Løpenr.: 10927/2016 Arkivkode: Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Sakshandsamar: Sissel Jacobsen Bitustøyl Felles jordmorteneste i Vest-Telemark

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 32/12 Godkjenning av innkalling og sakliste MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: Saknr. Sak 32/12 Godkjenning av innkalling og sakliste MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Bømlo kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 19.09.12 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Møterom på Bømlo sjukeheim Saknr.: 32/12 39/12 MØTELEIAR Sonja Hellen Sele ( H ) DESSE MØTTE Georg Lønning (H) Svanhild

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 FRÅ KONTROLLUTVALET NISSEDAL KOMMUNE

ÅRSMELDING 2012 FRÅ KONTROLLUTVALET NISSEDAL KOMMUNE Til kommunestyret i Nissedal kommune ÅRSMELDING 2012 FRÅ KONTROLLUTVALET I NISSEDAL KOMMUNE 1 0. INNLEIING Kontrollutvalet si årsmelding er ei melding til kommunestyret om utvalet si verksemd og kva saker

Detaljer

Kviteseid kommune - Kontrollutvalet. Møteprotokoll frå Kviteseid kommune - kontrollutvalet. Møtedato: 25.08.2011. Økonomisjef Rune Pedersen

Kviteseid kommune - Kontrollutvalet. Møteprotokoll frå Kviteseid kommune - kontrollutvalet. Møtedato: 25.08.2011. Økonomisjef Rune Pedersen Kviteseid kommune - Kontrollutvalet Møteprotokoll frå Kviteseid kommune - kontrollutvalet Møtedato: 25.08.2011 Møtestad: Møteleiar: Fråfall: Møterom Vrådal Heidi Åmot Økonomisjef Rune Pedersen Til stades:

Detaljer

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerar Tarjei Andreas Draugedal VORDF KRF Elsa Ann Grave Hauglid MEDL H

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerar Tarjei Andreas Draugedal VORDF KRF Elsa Ann Grave Hauglid MEDL H Kviteseid kommune Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 09.03.2017 Tidspunkt: 18:30 21:00 Fylgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerar Solveig

Detaljer

Møteinnkalling. Møteprotokoll. Saker til behandling. Oppdatering av forvaltningsrevisjonsprosjekt - Gimle Skule - Fyresdal kommune

Møteinnkalling. Møteprotokoll. Saker til behandling. Oppdatering av forvaltningsrevisjonsprosjekt - Gimle Skule - Fyresdal kommune Møteinnkalling Fyresdal kontrollutval Dato: 01.12.2016 kl. 9:00 13:00 Møtestad: Næringshagen, møterom Hamaren Arkivsak: 15/13418 Arkivkode: 033 Meld fråfall til marianne.lundeeberg@temark.no eller pr.tlf

Detaljer

Referat frå rådsmøte 17. februar 2009.

Referat frå rådsmøte 17. februar 2009. Vest-Telemarkrådet Referat frå rådsmøte 17. februar 2009. Tilstades: Regionordførar Olav Urbø, Torstein Tveito, Anne-Nora Oma Dahle, Solveig S. Abrahamsen, Olav Tho, Arne Vinje, Bjørn Nome, Hans Bakke,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall og møtande varamedlemer: Atle Kvåle, Ap hadde forfall. For han møtte Gustav Folkestad, V, som vararepresentant.

MØTEPROTOKOLL. Forfall og møtande varamedlemer: Atle Kvåle, Ap hadde forfall. For han møtte Gustav Folkestad, V, som vararepresentant. FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak: Løpenummer: Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 09.04.2014 Tid: 16:00-17:35 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Saklista

Detaljer

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet tlf snarast råd.

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet tlf snarast råd. Kviteseid kommune Møteinnkalling Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: 18:30 Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet

Detaljer

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer Erik Skjervagen Ordførar AP

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer Erik Skjervagen Ordførar AP Fyresdal kommune Møteprotokoll Utval: Valnemnda Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 26.03.2015 Tid: 17:45 18:00 Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Siw Berve Varaordførar

Detaljer

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkeseldrerådet i Hordaland Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 MØTELEIAR Sigmund Olsnes DESSE

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet /15 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet /15 Kommunestyret AURLAND KOMMUNE Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet 29.01.2015 007/15 Kommunestyret 12.02.2015 Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 14/638-15/326 K1-024 Jan Olav Åsarmoen Møller 57 63

Detaljer

11/12 Kontrollrapport 2011 vedr. skatteoppkrevjarfunksjonen i Kvinnherad kommune.

11/12 Kontrollrapport 2011 vedr. skatteoppkrevjarfunksjonen i Kvinnherad kommune. Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 19.04.12 Kl.: 09.45 14.50 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 07/12 15/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Are Traavik

Detaljer

Innkalling til rådsmøte

Innkalling til rådsmøte Til ordførarane og rådmennene i kommunane: Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje. 6. november 2017 Innkalling til rådsmøte Stad: Best Western Karl Johan Hotell, Oslo (Karl Johans gt 33)

Detaljer

Fyresdal kommune. Møteprotokoll. Utval: Kommunestyret Møtestad: Roan, Næringshagen Dato: Tid: 19:00 19:30

Fyresdal kommune. Møteprotokoll. Utval: Kommunestyret Møtestad: Roan, Næringshagen Dato: Tid: 19:00 19:30 Fyresdal kommune Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Roan, Næringshagen Dato: 25.01.2018 Tid: 19:00 19:30 Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Erik Skjervagen Ordførar AP Nils

Detaljer

Telemark fylkeskommune -

Telemark fylkeskommune - Telemark fylkeskommune - kontrollutvalet Møteprotokoll frå Telemark fylkeskommune - kontrollutvalet Møtedato: 12.04.2012 Møtestad: Møteleiar: Møterom Møsvatn, Fylkeshuset Skien Erling Dahl Fråfall: Anne

Detaljer

Saksprotokoll i Kommunestyret Vedtak Med utgangspunkt i forstudie i regi av Vest-Telemarkrådet ynskjer Tokke kommune å

Saksprotokoll i Kommunestyret Vedtak Med utgangspunkt i forstudie i regi av Vest-Telemarkrådet ynskjer Tokke kommune å PS 15/1 Kommunereform - invitasjon til forprosjekt Vest-Telemark Med utgangspunkt i forstudie i regi av Vest-Telemarkrådet ynskjer Tokke kommune å delta i gjennomføring av eit forprosjekt som omfattar

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Erik Skimmeland MEDL KRF

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Erik Skimmeland MEDL KRF Tokke kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 07.12.2011 Møtetid: 10:00 Møteslutt: 16:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Hjartdal kommune Kontrollutvalet

Hjartdal kommune Kontrollutvalet Vår ref. 13/109-2 033 /BERO Medlemmar og varamedlemmar Dato 15.02.2013 Kommunalsjef Bjørn Rugås Rådmann Rune Engehult Hjartdal kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 27.02.2013

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS)

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS) Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2012/1597-12483/2013 Sakshandsamar: Unni Rygg Dato: 04.06.2013 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 30/13 Ungdommens kommunestyre 11.06.2013 72/13 Kommunestyret 20.06.2013

Detaljer

Møteprotokoll. Setesdal Regionråd - Styre

Møteprotokoll. Setesdal Regionråd - Styre Møteprotokoll Setesdal Regionråd - Styre Møtestad: Revsnes hotell Dato: 19.03.2014 Tid: 09:00 10:30 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjørn Alfred Ropstad Medlem Evje og Hornnes kommune

Detaljer

Austevoll kommune Møteprotokoll

Austevoll kommune Møteprotokoll Austevoll kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Rådhuset i Austevoll Dato: 20.05.2015 Tidspunkt: 10:30 13:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Kviteseid kommune Kontrollutvalet

Kviteseid kommune Kontrollutvalet Vår ref. 11/222-1 033 /LUNM Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.03.2011 Kviteseid kommune - kontrollutvalet Det vert med detta innkalla til møte: Dato: 07.04.2011 Tid: 09:00-12:00 Sted: møterom Vrådal,

Detaljer

Klage frå Fyresdal kommune over Politidirektoratet si avgjerd av 13. januar 2017 om endringar i lokal struktur i Sør-Øst politidistrikt

Klage frå Fyresdal kommune over Politidirektoratet si avgjerd av 13. januar 2017 om endringar i lokal struktur i Sør-Øst politidistrikt Fyresdal kommune Kommunehuset 3870 FYRESDAL Dykkar ref. Vår ref. Dato 2016/1320-11 17/3060 24.05.2017 Klage frå Fyresdal kommune over Politidirektoratet si avgjerd av 13. januar 2017 om endringar i lokal

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 14.04.2011 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Gunn Aslaug Seltveit Bøe AP Jorunn

Detaljer

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerar Trygve Straumsnes MEDL SP

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerar Trygve Straumsnes MEDL SP Kviteseid kommune Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: 18:30 19:00 Fylgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerar Torstein

Detaljer

Kviteseid kommune. Møteprotokoll. Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 17:30 19.

Kviteseid kommune. Møteprotokoll. Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 17:30 19. Kviteseid kommune Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 26.01.2017 Tidspunkt: 17:30 19.00 Fylgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerar Tore

Detaljer

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 11.09.12 Kl.: 09.30 14.00 Stad: Møterom Samfunnskroken Saknr.: 28/12 35/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Sigmund

Detaljer

Kontrollutval rådmann - revisor. Korleis samarbeider vi?

Kontrollutval rådmann - revisor. Korleis samarbeider vi? Kontrollutval rådmann - revisor Korleis samarbeider vi? Innleiing SEKOM-sekretariat yter tenester for 15 kommunale kontrollutval. Det er sjølvsagt ein del ulikskapar i korleis ein jobbar i alle desse kommunane.

Detaljer

Sakshandsamar: Sverre Sæter, Saeter,

Sakshandsamar: Sverre Sæter, Saeter, Nissedal kommune Rådmann Politimesteren i Sør-Øst politidistrikt Melding om vedtak Dykkar ref. Vår ref. Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2016/1594-2 Sverre Sæter,35048402 Saeter,35048402 sverre.seter@nissedal.kommune.no

Detaljer

Austevoll kommune Møteprotokoll

Austevoll kommune Møteprotokoll Austevoll kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom 2. etasje nybygg, Rådhuset i Austevoll Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 10:00 13:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Prosjektplan for kommunereforma i Vest-Telemark

Prosjektplan for kommunereforma i Vest-Telemark Prosjektplan for kommunereforma i Vest-Telemark Innhald 1. Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 3 2. Omfang og avgrensing... 3 2.1 Oppgåvedefinisjon... 3 2.2 Avgrensing... 3 2.3 Organisering...

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 14.05.2014 Tidspunkt: 11:00 14:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helga

Detaljer

Samnanger kommune Møteprotokoll

Samnanger kommune Møteprotokoll Samnanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 25.11.2015 Tidspunkt: 14:00 18:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Brigt

Detaljer

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh SAMNANGER KOMMUNE Side 1 av 6 MØTEINNKALLING Utval: Kommunestyret Møtedato: 12.02.2013 Møtetid: 17:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller

Detaljer

Før møtestart vart det gjennomført opplæring i bruk av ipad for kontrollutvalet.

Før møtestart vart det gjennomført opplæring i bruk av ipad for kontrollutvalet. kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 18.04.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Møterom 2. etasje i Rådhuset Saknr.: 09/12 18/12 MØTELEIAR Helga Nøtland Auestad (Krf) DESSE MØTTE Gro Rydland (SP) Johannes

Detaljer

Seljord kommune Kontrollutvalet

Seljord kommune Kontrollutvalet Seljord kommune Kontrollutvalet Møteprotokoll frå Seljord kommune - kontrollutvalget Møtedato: 26.11.2014 Møtestad: Møteleiar: Seljord Kommunehus, Ordførars møterom Fråfall: Gunleif Oland Meldt fråfall,

Detaljer

Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL

Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL Sogn regionråd Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Gaupne, Rådhuset Møtedato: 28.03.2008 Tid: 09:30-11:40 Faste medlemmar:

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 FRÅ KONTROLLUTVALET I SELJORD KOMMUNE

ÅRSMELDING 2010 FRÅ KONTROLLUTVALET I SELJORD KOMMUNE Til kommunestyret i Seljord kommune ÅRSMELDING 2010 FRÅ KONTROLLUTVALET I SELJORD KOMMUNE Kontrollutvalet si årsmelding til kommunestyret 2010 side 1 av 5 0. INNLEIING Kontrollutvalet si årsmelding er

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 04.06.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 16/12 30/12 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Wilhelm Engelsen (Ap) Kristin Ankervold

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Møteprotokoll frå Tokke kommune - kontrollutvalet. Møtedato: , kl

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Møteprotokoll frå Tokke kommune - kontrollutvalet. Møtedato: , kl Tokke kommune Kontrollutvalet Møteprotokoll frå Tokke kommune - kontrollutvalet Møtedato: 20.05.2014, kl. 10.00 16.00. Møtestad: Møteleiar: Møterom Kultur, Kommunehuset Dalen Til stades: Leiar Nestleiar

Detaljer

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerar Elsa Ann Grave Hauglid MEDL H Lars Håkon Didriksen MEDL SP

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerar Elsa Ann Grave Hauglid MEDL H Lars Håkon Didriksen MEDL SP Kviteseid kommune Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 10.03.2016 Tidspunkt: 18:30 21:15 Fylgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerar Solveig

Detaljer

Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd?

Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd? Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd? Gunhild Kvålseth 15.06.17 Innhald Innleiing... 3 Formålet med undersøkinga... 3 Status i dag... 3 Framgangsmåte...

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 20.05.10 Kl.: 08.30 13.15 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 11/10 20/10 MØTELEIAR Anne Line Innvær (Ap) DESSE MØTTE Benedicte Meyer (SV) gjekk frå møtet etter

Detaljer

Møteinnkalling for Partsamansett Utval

Møteinnkalling for Partsamansett Utval Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Partsamansett Utval Møtedato: 07.12.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 12.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg

Detaljer

Samnanger kommune Møteprotokoll

Samnanger kommune Møteprotokoll Samnanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 17.02.2015 Tidspunkt: 14:00 17:15 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jens

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

Referat frå styremøte nr Dato: Tid: kl Stad: Ålesund Kunnskapspark, møterom Ørnetua

Referat frå styremøte nr Dato: Tid: kl Stad: Ålesund Kunnskapspark, møterom Ørnetua Referat frå styremøte nr. 6-2016 Dato: 11.11.2016 Tid: kl. 09.00-12.00 Stad: Ålesund Kunnskapspark, møterom Ørnetua Til stades: Frå styret: Styreleiar Jan Ove Tryggestad, Stranda kommune Nestleiar Vebjørn

Detaljer

Samarbeidsutvalet Foreldrerådsutvalet. arbeidsoppgaver konflikthandtering SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE

Samarbeidsutvalet Foreldrerådsutvalet. arbeidsoppgaver konflikthandtering SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Samarbeidsutvalet Foreldrerådsutvalet arbeidsoppgaver konflikthandtering SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE 2012 13 SAMARBEIDSUTVALET Samarbeidsutvalet er samansett av 6 medlemar, 2 valde av foreldre, 2 valde av

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30

MØTEINNKALLING. Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30 MØTEINNKALLING Utval KOMMUNESTYRET Møtestad Rådhuset 17.11.2016 Tid 1330 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57 68 55 00 Varamedlemer

Detaljer

Fortid & notid for framtid

Fortid & notid for framtid Fortid & notid for framtid Arkiv og kulturformidling Reglement for styret - Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal IKS, Godkjent representantskapsmøte 28.03.2017 1. FORMÅL Formålet med reglement for

Detaljer

Framlegg til samarbeidsavtale og reviderte vedtekter for Vestlandsrådet

Framlegg til samarbeidsavtale og reviderte vedtekter for Vestlandsrådet Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: 3 Framlegg til samarbeidsavtale og reviderte vedtekter for Vestlandsrådet Fylkesrådmannen rår Vestlandsrådet til å gjere slikt vedtak: 1. Vestlandsrådet går inn for

Detaljer

Møtebok. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti. Ugilde Sak Følgjande varamedlem møtte

Møtebok. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti. Ugilde Sak Følgjande varamedlem møtte Kontrollutvalet i Møtebok Møtedato: 24.2.2016 Møtetid: 13.00 15.50 Møtestad: Rådhuset kommunestyresalen Saksnr.: 1/16-6/16 Følgjande medlemer møtte Jarle Offerdal Guri Olsen Vidar Gram Jens Rikheim Parti

Detaljer

Vest-Telemarkrådet. Høyringsuttale gjeldande rapport om brann- og redningsvesenets organisering.

Vest-Telemarkrådet. Høyringsuttale gjeldande rapport om brann- og redningsvesenets organisering. Vest-Telemarkrådet Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005, dep 0030 Oslo 17. februar 2014 Høyringsuttale gjeldande rapport om brann- og redningsvesenets organisering. Vest-Telemarkrådet har i

Detaljer

INTERNASJONAL STRATEGI

INTERNASJONAL STRATEGI INTERNASJONAL STRATEGI 2008 2009 SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE AUGUST 2007 1. Innleiande kommentarar Det internasjonale engasjementet i Sogn og Fjordane er aukande. Dette skapar utfordringar for fylkeskommunen,

Detaljer

Innkalling for Kommunestyret i Radøy

Innkalling for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Innkalling for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 22.06.2017 Møtestad: Lindåshallen Møtetid: 12.00 Saksliste: Saksnr Tittel 035/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste 036/2017 Etablering

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Sak 40/08 vart handsama fyrst i møtet.

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Sak 40/08 vart handsama fyrst i møtet. MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 02.10.2008 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Alle Rådmann Vidar Roseth Kommunelege Gunnar Engan

Detaljer

Årsmelding 2014 for kontrollutvalet

Årsmelding 2014 for kontrollutvalet Årsmelding 2014 for kontrollutvalet Fyresdal kommune 1 Kontrollutvalet i Fyresdal kommune Desse er medlemmar av kontrollutvalet: Leiar: Kjell Sverre Thoresen (Sp) Nestleiar: Tore Lotsberg (BL) Medlem:

Detaljer

Samferdsleutvalet HOVUDUTSKRIFT

Samferdsleutvalet HOVUDUTSKRIFT FLORA KOMMUNE Samferdsleutvalet HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 24.10.2013 Møtetid: Kl. 10:00 13:11 Møtestad: Samfunnshuset Saksnr.: 006/13-008/13 Parti: Desse møtte H: Tore Jakob Madsen. V: Kjell Høyvik. Ap:

Detaljer