Når kommer politiet, egentlig?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Når kommer politiet, egentlig?"

Transkript

1 NR LØSSALG KR 55,- Når kommer politiet, egentlig? Hvorfor kommer politiet ofte senere til åstedet enn brannbil og sykebil? Side 10-15

2

3 ANNONSE 3 Protection so smooth you won t feel it Lær mer på

4 4 LEDER Hvordan kunne samfunnet la dette skje? Dette skriver 22. juli-kommisjonen i sin rapport. Å verne om sine borgere, har helt fra de helt første bosetningene i menneskets historie, vært en av de viktigste grunnene for at mennesker har slått seg sammen i små, og etter hvert større samfunn. Hvordan man best mulig kunne verne sin familie, sin slekt, og etter hvert sitt bysamfunn, har stått sentralt i enhver sivilisasjons oppbyggelse. Andre yrkesgrupper gjør riktignok krav på å smykke seg med tittelen verdens eldste yrke. Men det som er sikkert, er at konkrete personer på et tidlig stadium under sivilisasjonens tilblivelse, har fått tildelt et særlig ansvar for å gripe inn hvis noe eller noen skulle truet liv og helse, og med det samfunnets eksistens. Etter hvert har de som skulle passe på intern trygghet og sikkerhet i et samfunn fått betegnelsen politi. Politiet skal i dag ta seg av landets interne behov for å ivareta trusler mot liv og helse. I utvidet forståelse, ivaretar politiet også selve demokratiet ved å håndheve de lover samfunnet har vedtatt. «Myndighetenes evne til å beskytte menneskene på Utøya sviktet», fastslår 22. juli-kommisjonen. At det ble Utøya var tilfeldig. Svikten ville høyst sannsynlig vært temmelig lik nesten uansett hvor i samfunnet angrepet hadde kommet. Det skyldes at de som leder dette samfunnet, med åpne øyne har vært villige til å svekke politiet. Ved å ta den risikoen, svekket de også sikkerheten til de menneskene de er valgt til å lede. Det er utilgivelig. «Staten skal sørge for den polititjeneste som samfunnet har behov for», heter det i politilovens første paragraf. I det ligger en sterk forpliktelse til å sette politiet i stand til å sørge for innbyggernes sikkerhet. I denne utgaven kan du lese om en rekke ordførere, som på innbyggernes vegne målbærer et krav om å få politiet raskt på stedet når kritiske hendelser skjer. De aksepterer ikke lenger at politiet ankommer lenge etter kommunale nødetater. De krever klare krav til politiets responstid. Det er nå på tide at politimestrene går i dialog, og ikke monolog, med sitt lokalsamfunn. Det er på tide at politimestrene videreformidler lokale krav til beredskap til sentral politiledelse. Så må politidirektøren være klar og tydelig overfor politisk ledelse om hva befolkningen krever av politiet. Det er det minste Norges innbyggere kan forvente etter at konsekvensene av nedprioritert sikkerhet åpenbarte seg den 22. juli Ole Martin Mortvedt Redaktør VED Å TA DEN RISIKOEN, SVEKKET DE OGSÅ SIKKER- HETEN TIL DE MENNESKENE DE ER VALGT TIL Å LEDE. DET ER UTILGIVELIG årgang UTGIVER Politiets Fellesforbund Møllergt Oslo Tlf Fax REDAKTØR Ole Martin Mortvedt Tlf Mobil JOURNALIST Erik Inderhaug Tlf Mobil MARKEDSKONSULENT Heidi Bjørkedal Tlf Mobil LAYOUT/PRODUKSJON Mediamania FORSIDEFOTO: Erik Inderhaug FRISTER Innlevering av stoff til nr sendes på mail til redaksjonen innen Vi liker... Det er gledelig å se at POD og PDMT har utviklet en moderne IKT-løsning som forenkler politihverdagen. Nettbrett i politibiler er lettvint og rimelig, og sparer tid og penger. Slike prosjekter trenger politiet flere av. Vi misliker... Den varslede Politiregisterloven gir mer byråkrati og økte kostnader. Det kan umulig være målet. Justisdepartementets lovavdeling må vise konsekvensene for politikerne, slik at de skjønner hva de er i ferd med å vedta. ADRESSEFORANDRINGER TRYKK Aktietrykkeriet Godkjent opplag: ISSN: PFU er et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund. Organet som har medlemmer fra presseorganisasjonene og fra allmennheten, behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål (trykt presse, radio, fjernsyn og nettpublikasjoner). PFU, Rådhusgt.17, Postboks 46 Sentrum, NO-0101 Oslo Tel Fax: Epost:

5 INNHOLD 5 INNHOLD 8 Tok imot medlem nummer Slik er responstiden i andre land 20 Vurderer risiko opp mot nytte 23 Bevæpning kutter responstid 28 Duellen kampen om ledervervet kroner i lønnsøkning 10 HVOR LANG BØR RESPONSTIDEN VÆRE? I dag har ikke norsk politi et fast krav til hvor lang tid de har på seg til å nå et åsted. Samtidig er forskjellen mellom publikums forventninger til responstid, og den reelle utrykningstiden, ofte enorm. Hvor bør lista egentlig ligge? FASTE SIDER 50 Arne meinar 51 Vi gratulerer 52 Folkestad 54 Politiets verden 55 Purken & PFFU 6 NY LOV KAN STJELE 400 POLITIÅRSVERK Dersom den varslede Politiregisterloven blir innført i sin nåværende form, kan det medfølgende byråkratiet årlig koste Oslo politidistrikt 400 årsverk. TØFF PF-LEDER I 71 GRADER NORD Lokallagsleder for Politiets Fellesforbund (PF) i Helgeland politidistrikt, Mette Varem, biter fra seg som realitydeltaker på TV Norge. ADVARER MOT FAST BEVÆPNING Eirik Jensen, mangeårig leder for Spesielle operasjoner (SO) i Oslo politidistrikt, sier debatten om fast bevæpnet politi har vært altfor ensporet TRENER FOR BEDRE BEREDSKAP Nyansatte politibetjenter ved Sentrum politistasjon i Oslo går gjennom fire intense treningsdager før de får begynne i operativ tjeneste HER ER POLITIET ALLTID PÅ NETT Ti av Utrykningspolitiets patruljer er med i en prøveordning med Ipad i bilene. Der får de tilgang til alle politisystemene, og det er en suksess. KJØRER PÅ RIKTIG SIDE AV LOVEN Motorsykkelklubben Iron Pigs er ikke som alle andre MC-klubber. Hovedkriteriet for å bli medlem er nemlig helt spesielt...

6 6 LOVVERK Ny lov kan stjele 400 En ny lov vil begrense politiets mulighet til å dele informasjon internt. Bare i Oslo politidistrikt kan det medfølgende byråkratiet kreve 400 årsverk. Tekst: Ole Martin Mortvedt og Erik Inderhaug Foto: Ole Martin Mortvedt Den såkalte Politiregisterloven kommer blant annet som et resultat av en politisk hestehandel for å få vedtatt det omstridte Datalagringsdirektivet (DLD). For at regjeringen skulle få nok stemmer til å få igjennom DLD, satte de liberale partiene som krav at det også måtte komme et lovforslag som ville hindre fri flyt av informasjon innad i politiet. Nå er den nye loven og dens forskrifter ute på høring, og i Oslo politidistrikt lyser varsellampene. Dette vil koste 400 årsverk bare i Oslo. Hva med resten av landet? spør politiinspektør Runa Bunæs, som har saksbehandlet politidistriktets 19 sider lange høringsuttalelse om Politiregisterloven. Hun skisserer en rekke, dramatiske endringer dersom loven blir vedtatt. Det vil for eksempel kreve betydelige endringer i politiets datasystemer. Hva kostnaden ved disse endringene vil være, vet ingen. Mest krevende vil det kanskje bli at en gruppe ansatte i politiet ikke lenger kan bruke dataverktøyene som før, og gjøre egne undersøkelser for å fatte vedtak. I stedet må de henvende seg til andre i politiet, og be om at de samme opplysningene utleveres dem, forklarer Bunæs. 15 MINUTTER PER SØK Med det mener hun at den nye loven er laget for å skille mellom politiets forvaltningsmessige og polisiære gjøremål. Loven, og forslaget til forskrift, pålegger politiet å skille mellom formålene de bruker opplysningene til, sier Bunæs. De som driver med forvaltningsmessige gjøremål, som pass, utlending, og så videre, kan dermed som hovedregel ikke få direkte tilgang til registre og opplysninger. De må be noen andre kolleger om å utlevere opplysningene til dem. De som utleverer opplysningene til for eksempel de som utsteder pass, må deretter logge hva som er utlevert. Bare i Oslo politidistrikt utstedes det rundt pass årlig, i tillegg til omtrent politiattester og cirka 3500 våpensøknader blant mye annet. Alle disse blir vandelssjekket. ER KRITISK: Politiinspektør Runa Bunæs advarer mot at den nye Politiregisterloven vil sluke store ressurser for Oslo politidistrikt dersom den innføres i sin nåværende form. Samlet sett utfører Oslo politidistrikt alene cirka søk per år i forvaltningsmessige gjøremål. Dette er gjøremål som etter den nye loven skal omfattes av helt andre rutiner, som involverer flere personer og flere rutinetrinn. Et forsiktig anslag beregner 15 minutter ekstra behandlingstid for hvert av disse søkene. Det blir timer, eller mellom 300 og 400 årsverk, bare i Oslo. I en slik situasjon vil det være sånn at en person som er ansatt i politiet må be andre politiansatte om å redegjøre for dem, slik at vedkommende kan gjøre jobben sin. Vi må regne med at saksbehandlingstiden for alle tillatelser vil skyte i været, sier Bunæs. DET VIL FOR EKSEMPEL KREVE BETYDELIGE END- RINGER I POLITIETS DATASYSTEMER. HVA KOSTNADEN VED DISSE ENDRIN- GENE VIL VÆRE, VET INGEN. STORT TILBAKESKRITT Begrensningene i informasjonsflyten får også andre utslag. Krav om at man må være ansatt i politiet, vil utelukke barnevernskonsulentene som kommunen lønner, men som arbeider på politistasjonene. De arbeider i team med forebyggende tjeneste, og er helt uunnværlige der. At disse ikke skal ha tilgang til de systemer som er arbeidsverktøyet deres, synes som et meget stort tilbakeskritt. Tilsvarende gjelder for andre offentlige etater som samarbeider tett med politiet, bemerker Bunæs. For Oslo politidistrikts del, er det ingen tvil om hva de mener om Politiregisterloven. Å generelt frata mange ansatte i politiet som driver med sivile gjøremål sine arbeidsverktøy, og i stedet iverksette et stort byråkrati for å gi de samme ansatte tilgang til de samme opplysningene, bare på en mer komplisert og tidkrevende måte, fremstår som svært uheldig, understreker politiinspektøren. Det er lett å se for seg at dette vil bety at mange årsverk går med til kontormessige

7 LOVVERK 7 politiårsverk Sivilt ansatte må spørre politi-ansatte Den kommende Politiregisterloven skaper et skille mellom sivilt ansatte og politiansatte. Dette betyr at sivilt ansatte som hovedregel ikke vil ha direkte tilgang til registre og opplysninger, men i stedet må henvende seg til en politiansatt kollega for å få utstedt for eksempel en vandelsattest eller andre dokumenter som er nødvendige for å for eksempel utstede pass, våpenkort eller førerkort. Slik fungerer saksgangen i dag: 1 Slik vil det fungere med den nye loven: 1 4 Søknad om pass innleveres. Søknad om pass innleveres. Politiansatt kollega loggfører og lagrer forespørselen Sivilt ansatt saksbehandler går inn i systemet og henter ut vandelsattest. Sivilt ansatt saksbehandler sender forespørsel om vandelsattest til politiansatt kollega. Politiansatt kollega sender vandelsattesten til sivilt ansatt saksbehandler Søknad om pass innvilges og pass utstedes. Politiansatt kollega går inn i systemet og henter ut vandelsattest. Sivilt ansatt saksbehandler innvilger søknad om pass, og pass utstedes. rutiner og oppfølging. Regelverket stiller mange krav til det som allerede nå fremstår som et ganske betydelig byråkrati, med meldinger i mange retninger. BLE UTSATT I utgangspunktet var Politiregisterloven ment å tre i kraft allerede 1. juli i år, men etter kritiske høringsuttalelser fra både Politiets Fellesforbund (PF), Oslo politidistrikt og Politidirektoratet (POD), er den nå utsatt på ubestemt tid. Også POD påpeker problemet med at loven slik den nå foreligger, vil føre til økt byråkrati og ressursbruk for politiet. «Høringsforslaget legger også opp regler som praktisk sett vanskeliggjør en effektiv informasjonsflyt internt i politiet og i neste omgang en effektiv oppgaveløsning. Politidirektoratet anser det meget uheldig dersom ansatte som utfører politiets forvaltningsgjøremål avskjæres fra et saklig og velbegrunnet behov for tilgang til registrene», skriver POD i sin uttalelse. «Politidirektoratet mener de økonomiske og administrative konsekvensene ved regelverket burde vært utredet grundigere», fortsetter direktoratet. For Bunæs i Oslo politidistrikt er spørsmålet om politikerne virkelig har forstått hva det er de har vedtatt og sendt ut på høring. Vil politikerne komme med flere årsverk for å dekke ekstraarbeidet? Er det dette man ønsker å gjøre med å få et mer synlig og tilgjengelig politi? Oslo politidistrikt ber innstendig om at loven endres, sier politiinspektøren. Sylvia Peters i politiavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet, sier til Politiforum at Politiregisterloven er utsatt til årsskiftet 2012/2013, uten at det er satt noen nøyaktig FOR BUNÆS I OSLO POLITIDISTRIKT ER SPØRSMÅLET OM POLI- TIKERNE VIRKELIG HAR FORSTÅTT HVA DET ER DE HAR VEDTATT OG SENDT UT PÅ HØRING. dato enda. Det skyldes at Datalagringsdirektivet også ble utsatt. Datalagringsdirektivet skulle tre i kraft 1. juli, og kunne ikke tre i kraft før Politiregisterloven var klar. Når direktivet ble utsatt til 2013, valgte vi også å utsette Politiregisterloven tilsvarende, sier hun. Politiforum henvendte seg også til Justis- og beredskapsdepartementet for å få svar på om det var meningen at Politiregisterloven skulle få slike konsekvenser som Oslo politidistrikt og POD skisserer. Justis- og beredskapsdepartementet jobber nå med alle høringssvarene etter at høringsrunden er avsluttet, lød det korte svaret fra kommunikasjonsrådgiver Steffen S. Aagedal.

8 8 FAGFORENING Tok imot medlem nummer 600 Politiets Fellesforbund (PF) Rogaland vokser. Politibetjent Martin Kraus Amundsen ble medlem nummer 600 ved inngangen til september. Tekst: Ole Martin Mortvedt Foto: Silje Matre Ny trainee til PF Forbundsstyret i Politiets Fellesforbund (PF)har valgt grensekontrollør Karin Nore (44) fra Gardermoen politistasjon til å delta på forbundets tre måneders trainee-opplegg. Hun begynte 10. september. Trainee-stillingen er en del av PFs satsing for å motivere og inspirere spesielt kvinnelige medlemmer til å engasjere seg i fagforeningsarbeid. Nore har tidligere vært operativt politi i California i USA, og hun har vært og er engasjert i en rekke ulike tillitsverv for PF og for politifagforeningen i California. FIKK BLOMSTER: Politibetjent Martin Kraus Amundsen (t.v.) ble medlem nummer 600 i Politiets Fellesforbund (PF) Rogaland og gratuleres av lokallagsleder Arild Sandstøl. Med årsfersk eksamen fra Politihøgskolen, har han sikret seg jobb hos Rogaland politidistrikt. Lokallagsleder Arild Sandstøl i PF Rogaland, markerte milepælen med en liten oppmerksomhet til sitt ferskeste medlem. Han er godt fornøyd med at medlemsmassen øker og PF blir sterkere, mens Amundsen er glad for å melde seg inn i fagforeningen. Jeg meldte meg inn i PF hovedsakelig fordi jeg ønsker å ha den beste og friskeste informasjonen om det som skjer innenfor mitt yrke. I tillegg vet jeg at som politibetjent er man utsatt i mange sammenhenger. Det å ha noen som ivaretar mine rettigheter om det skulle gå dårlig en dag er viktig for meg, sier Amundsen. Politiets Fellesforbund vet jeg har midler og rutiner som kan hjelpe hvis det blir nødvendig. I tillegg har PF mange medlemsfordeler og gode forsikringer som også har vært medvirkende til at jeg tegnet medlemsskap, fortsetter politibetjenten, som ikke utelukker å ta på seg tillitsverv i PF ved en senere anledning. Fottøy for profesjonelle TA KONTAKT MED OSS:

9 KORTNYTT 9 Politikvitring Flere og flere personer i Politi-Norge er på Twitter. Her er noen av deres «kvitringer» den siste måneden Slutter i «Grenseløs» Kjell Johan Abrahamsen (bildet) slutter i stillingen som leder for det suksessrike Grenseløs-prosjektet. Han går over i stillingen som leder av den nyopprettede kriminalseksjonen i Vestfold politidistrikt. Det er ennå ikke klart hvem som overtar som Grenseløs-sjef. ATB-avgjørelse i november? Forhandlingene om arbeidstidsbestemmelsene (ATB) i politi- og lensmannsetaten er i gang, melder Politi.no. Dagens ATB-avtale utløper ved årsskiftet, mens målet er å klare å inngå en ny avtale innen 1. november. Den ekstra, ukentlige arbeidstimen som årlig ga mange polititjenestemenn flere tusen kroner ekstra i lønn, bortfalt 1. august, i henhold til avtalen. Ekstratimen ga cirka 220 ekstra årsverk i politi-norge. Kjøpte politibåt Sør-Trøndelag politidistrikt har kjøpt ny politibåt for å styrke beredskapen i distriktet, melder Adressa.no. Båten skal i første rekke brukes til å styrke beredskapen om det skulle oppstå kritiske situasjoner, men det jobbes også med å sette i gang en båttjeneste for å kunne kontrollere fritidsbåttrafikken i politidistriktet. Ba kritikerne på kaffe Etter kritikk på Vestfinnmark politidistrikts Facebook-side, tok distriktet initiativ til å møte folk over en kaffe. I midten av august stilte derfor politimester Torbjørn Aas i Vestfinnmark politidistrikt opp på kafé Qa i Hammerfest for å møte interesserte innbyggere, skriver Hammerfestingen. Sju personer møtte opp for å få stille politimesteren og hans kolleger spørsmål, i det som etter planen skal bli et fast innslag i Vestfinnmark. Vi må som sjefer og ledere også prioritere kontakt med publikum, sier Aas til avisa. Operasjonssentralen, Oslo PD: 28. august «Vi har kontroll på en barbeint person som marsjerte sammen med gardistene foran Slottet. Uvisst hva han gjør der En patrulje snakker med han» 25. august «En person viftet med en machete på Jernbanetorget. Politiet raskt på stedet og pågrep mannen. Macheter skal ikke brukes til dette.» 25. august «En mann urinerte ved et gjerde i Osterhausgt. 10 afrikanere kom ilende til. Mannen urinerte trolig på et «nark-depot».» Runar Kvernen, kommunikasjonsrådgiver Politihøgskolen: 3. september «Fryktkultur? Er det noen som f.eks IKKE har fått med seg hva ansatte i politiet har ment - om det meste de siste 12 årene?» Operasjonssentralen, Søndre Buskerud PD: 27. august «Politiet har fått melding om en saueflokk som har kommet ned fra Drammensmarka og er i Underlia nå.» «Ad sauer: Politiet har utført det ullne oppdraget. Ikke sett noe til dyrene Ulla og Bæærthil, men så noen personer som var fårete i blikket» Kristin Hellesø-Knudsen, Doktorgradsstipendiat Politihøgskolen: 28. august «Hvordan klarer de å lage helgebemanning til et hovedpoeng med endringene politiet står overfor? #Dagsrevyen» Guttorm Hagen, lensmann i Ørsta, Sunnmøre PD: 28. august «Etter meir enn eit år med evalueringar bør no fokus verte meir retta mot gode beredskapstiltak.» Politijuristene: 28. august «Politijuristene er skuffet over at Justisministeren utsetter stortingsmeldingen om politietatens fremtid.» Rune H., politimann i Oslo PD: 28. august «Det hjelper trolig ikke stort med flere linjer inn på 112 hvis det ikke er flere til å svare på anropene. Kanskje færre og større opser?» 26. august «Det er en egen sjarm rundt det å jobbe natt til søndag. Fascinerende hva alkohol kan gjøre med folk.» GJØR SOM OVER 2700 ANDRE FØLG POLITIFORUM PÅ

10 10 RESPONSTID Når skal politiet komme? Hvor lenge du må vente på politiet, er i dag helt tilfeldig. Nå krever en rekke folkevalgte på lokalnivå at politiet får tydelige krav til responstid og beredskap. Tekst: Ole Martin Mortvedt Foto: Ole Martin Mortvedt og Erik Inderhaug

11 RESPONSTID 11

12 12 RESPONSTID I 22. juli-kommisjonens rapport ble det avdekket hvor tilfeldig politiets beredskap håndteres. En rekke politimestere og sentral politiledelse har lenge erklært at beredskap og sikkerhet var tilfredsstillende ivaretatt stikk i strid med varsler fra egne ansatte på operasjonssentraler og mannskap ute i operativ tjeneste. 22. juli avdekket at politiet er langt unna å være den beredskapsorganisasjon innbyggerne har trodd. Det har vært opp til den enkelte politimester å selv definere hvor mye ressurser politiet lokalt skal bruke på beredskap. Dermed har det vært for enkelt å flytte ressurser fra kostbart beredskapsarbeid som trening, bedre bemanning i patruljene og gode varslingssystemer. Ingen politileder har gjort dette av vond vilje. Men når ressursnøden har vært tilnærmet prekær, har det vært oppfattet som mer nødvendig å bruke ressurser på nærliggende etterforskning og lovpålagte forvaltningsmessige gjøremål. Rett og slett fordi Justisdepartementet har målt politiets resultater på disse områdene, men ikke på beredskap og responstid. VI TRENGER IKKE FLERE BORT- FORKLARINGER PÅ HVORFOR POLITIET IKKE DUKKER OPP NÅR DE SKULLE VÆRT DER. OVERRASKENDE SVAK Byrådsleder Monica Mæland (H) i Bergen er en av mange lokalt folkevalgte som reagerer kraftig på tilfeldighetene i politiberedskapen. Det var svært overraskende å erfare hvor lite beredskap har vært fremme som mål for politiet. Særlig når jeg selv kommer fra en kommune som har hatt betydelig oppmerksomhet mot beredskap. At politiet, som vi tenker på som den fremste sivile beredskapsorganisasjonen, ikke har hatt dette helt fremst i sin målstyring, er nesten utrolig, sier Mæland til Politiforum. Beredskapen og tryggheten for innbyggerne i samfunnet er noe av det viktigste og mest elementære et samfunn skal beskjeftige seg med, sier hun videre. Og det helt uavhengig av geografiske grenser. Det beste vi kan si om 22.juli-kommisjonens rapport, er at vi har fått øynene opp for disse helt sentrale manglende ved politiet. Mæland mener det er ubegripelig at de andre nødetatene har responstid, og ikke politiet. Det hjelper ikke at de andre nødetatene som brann og ambulanse har responstid når politiet ikke har det. Politiet skal jo lede redningsarbeidet i krisesituasjoner, og ikke komme etter de andre. Derfor mener jeg at politiet nå må få de samme krav til beredskap som de andre nødetatene. Fra kommunalt hold prioriterer vi nødetatene nettopp fordi det hetet nødetater. De skal hjelpe innbyggere som trenger hjelp i krisesituasjoner, sier byrådslederen. MÅ SATSE I BUDSJETTET Hun påpeker at i voksende byregioner, øker også kriminaliteten parallelt. Samtidig blir det færre politifolk. Det bekymrer meg at politiet ikke er satt i stand til å følge utviklingen. Det vi ser er at staten planlegger en nedtrapping av politiet, ikke en nødvendig opptrapping. Beredskap er ikke en form for hobby der det skal være opp til den enkelte politimester å definere nivået, sier Mæland. Hun forventer at justisminister Grete Faremo nå går nøye igjennom kommisjonsrapporten, og får gjennomført de forbedringer som rapporten påpeker er nødvendig. Når regjeringen legger frem statsbudsjettet senere i høst, forventer jeg at det har en stor overskrift: «Beredskap». Manglene som kommisjonsrapporten avdekket, er for alvorlige til at vi som samfunn kan leve med dette, sier byrådslederen. Hun fnyser av politiledere som sier det er for komplisert å måle politiet på beredskap og responstid. BEKYMRET: Det bekymrer meg at politiet ikke er satt i stand til å følge utviklingen, sier byrådsleder Monica Mæland (H) i Bergen.

13 RESPONSTID 13 Dette må de slutte å bortforklare. På kommunalt hold har vi klart å definere klare mål for både brann og ambulanse. Det holder ikke ett sekund å si at dette er for vanskelig. Poenget er at vi som innbyggere må kunne forvente samme type beredskap og responstid for alle nødetatene, og at de kommer når noe skjer. Vi trenger ikke flere bortforklaringer på hvorfor politiet ikke dukker opp når de skulle vært der, sier Mæland. IKKE AKSEPTABELT Det er overhodet ikke akseptabelt for oss at det skal gå lengre tid for politiet enn de andre nødetatene å komme fra, når våre innbyggere trenger øyeblikkelig hjelp, sier ordfører Harald Offerdal (Ap) i Balestrand kommune i Sogn og Fjordane, et fylke hvor politidekningen er på 1,14 politi per 1000 innbyggere langt under målet om to per tusen. Problemet med utrykningstiden, sammen med bekymring for nedbemanning av politiet i distriktene, har vi forsøkt å målbære til vår lokale politimester. Men vi opplever kun enveis kommunikasjon. Politimesteren vil bare snakke til oss om sentralisering og effektivisering, men ikke lytte til oss og våre bekymringer for stadig lenger avstand mellom politi og innbyggere, sier ordfører Offerdal. Sammen med ordførerne for Høyanger og Hyllestad kommune, har han sendt brev til justisministeren, fylkets stortingsrepresentanter, fylkestingets representanter, regionrådene, Politiets Fellesforbund og politimesteren. De eneste som har gitt oss respons er Politiets Fellesforbund, Sogn regionråd, Sogn og Fjordane Ap og andre bekymrede ordførere og politikere. Men fra sentralt politisk hold og fra politimesteren selv er det ingen respons, sier ordføreren. SKAL TJENE SAMFUNNET Han påpeker at politiet skal tjene samfunnet. Når representanter for samfunnet er bekymret, skal politiet lytte seriøst. Vi opplever at politimesteren ikke gjør det, sier Offerdal. Med de store vaktdistriktene lensmannskontorene har her i fylket, blir responstiden for lang. Det kan vi ikke akseptere. Man må huske på at lokalkunnskapen til politifolkene som skal hjelpe i en kritisk situasjon, kan være helt avgjørende for både å finne frem og utnytte lokale ressurser. Det virker ikke som om de har tatt inn over seg realitetene i 22. juli-kommisjonens rapport når de nå fremdeles argumenterer for ytterligere sentralisering, fortsetter ordføreren. Han understreker at det ikke er likegyldig for kommunene hvordan politiet organiserer seg, og hvilke ressurser de har til rådighet. I brevet påpeker han og ordførerkollegaene at politiet har en viktig rolle i forhold til beredskap, forebyggende arbeid og trygghet og service til innbyggerne i den enkelte kommunen. Urovekkende beredskap Ordfører Ola T. Lånke (Sp) i Rennebu kommune sier det ikke er en god situasjon å leve med når nærmeste vakthavende politibetjent er to timer unna. Hvis det virkelig er kritisk, kan de få hjelp fra Trondheim-politiet, 80 kilometer unna. Prinsipielt burde det stilles like krav om responstid for alle tre nødetater når det er snakk om livskritiske hendelser. Her i kommunen har vi en rekke eksempler på at brannvesenet må gjøre politiets jobb, og ambulansen har reist fra stedet lenge før politiet, som kommer utenbygds fra, ankommer, sier Lånke. Han mener at innbyggerne i små kommuner føler en utrygghet ved at politiet er så langt borte. Det er ikke noen situasjon som er god å leve med. Politiet utvikler seg bort fra nærpolititanken, selv om det i sentrale styringsdokumenter fastslås at nærpolitiet skal bestå. Det er ikke lenger samsvar mellom politikken som uttrykkes på Stortinget, og det som skjer. Før hadde vi 3,5 stilling på lensmannskontoret her. Nå er vi nede i 1,5 stilling, påpeker Lånke. I sommer ble lensmannskontoret helt stengt under ferieavviklingen. Når politimesteren ikke engang erstatter folk som slutter, men enten flytter stillinger til mer sentrale strøk, eller ansetter folk som får anledning til å ha oppmøte på andre kontor, uthules det lokale lensmannskontoret. Så selv om det på kartet ser ut som om vi har et lokalt politi, er det i praksis et delvis tømt tjenestested for politiet her, sier Lånke. Han opplever at det de lokalt ønsker av politinærvær, blir fullstendig overhørt av politiledelsen. Resultatet er at bygdene nå nærmest tømmes for politi. Han sier han ikke er den eneste ordføreren som hevder dette. Andre ordførere jeg samarbeider med i regionen, opplever det samme. Mindre kommuner betaler prisen for en sentralisering. 3 % sparerente fra første krone Lav kredittrente 10,65 % Les mer og søk på STILLER KRAV: Prinsipielt burde det stilles like krav om responstid for alle tre nødetater, sier ordfører Ola T. Lånke i Rennebu kommune. Vi opplever at polititjenesten i småkommuner ikke betyr noe i den store sammenhengen, sier Lånke. Det bør ikke ta lengre tid enn maksimalt minutter før politiet ankommer. To timer er helt uakseptabelt, mener Lånke. Det hevdes at den gamle vaktordningen med hjemmevakt for lensmannsbetjentene er foreldet. Jeg ser ikke bort fra at det kan være andre måter å organisere tjenesten på. Men før var det i alle fall et krav at betjentene bodde i kommunen, og at de kunne rykke ut på kort varsel når noe skjedde. Da de forlot den gamle ordningen, fikk vi vesentlig lengre responstid fra politiet, sier han. Han etterlyser en økning i rammene for politiet lokalt. Befolkningen må kunne vite at politiet er i nærheten. De kriminelle vet nå at de har to timer på seg til å gjøre noe galt, og deretter komme seg unna. Det har blitt slik at folk tenker at det ikke er noen vits i å ringe politiet, de kommer jo ikke likevel. Nå er vi rett og slett usikre på hva vi kan regne med av polititjenester når noe skjer, sier den erfarne ordføreren. Han har engasjert seg i fellesskap med andre ordførere i fylket, og de har både skrevet til justisministeren og vært i møte med departementet. Men foreløpig ser det ikke ut til å ha hatt noen virkning, sier Lånke oppgitt. Alltid Cresco Unique topp vilkår enten du skal låne eller spare Nominell kredittrente 10,65 % årlig. Eff. rente 19,3 %, ,- o/ 12 mnd. totalt

14 14 RESPONSTID Responstid i andre land Noen europeiske politietater har en definert responstid, mens andre ikke har det. Politiforum har undersøkt hvordan noen av våre naboer gjør det. Tekst: Erik Inderhaug A Nord-Irland Har ikke fast krav til responstid for politiet. Men politiet lover å svare på nødanrop innen ti sekunder, og gir beskjed om når de regner med å ankomme. Dersom henvendelsen ikke er akutt, har politiet som mål å være på stedet innen én time. B Irland Har ikke fast krav til responstid for politiet. Men politifagforeningen AGSI har temaet på agendaen. C England og Wales Politiet er delt opp i 43 separate enheter, som hver har forskjellige responstider for nødanrop. Responstiden er ikke et satt krav, men en offentlig kjent målsetning, og varierer fra enhet til enhet, avhengig av geografi og befolkningstetthet i området. Gjennomsnittlig responstid er på rundt minutter. Innføringen av politisk valgte politikommisjonærer for hvert distrikt i november, ventes å sette responstid på agendaen i langt større grad enn i dag. D Portugal Det ordinære politiet har ikke fast krav til responstid. Spesialenhetene, som blant annet bombeenheten og beredskapsstyrken, har responstid på mellom 15 og 45 minutter, avhengig av enheten. Ved akutte, alvorlige lovbrudd, beordres alle patruljer i nærheten til hendelsesstedet umiddelbart. E Litauen Har fast krav til responstid for politiet, avhengig av hvilken type lovbrudd det er snakk om. Lovbruddene er delt opp i kategoriene A, B og C, med responstid på henholdsvis 12, 20 og 60 minutter. Kategori A-lovbrudd, er svært alvorlige forbrytelser planlagte, pågående eller gjennomførte hvor liv, helse eller svært verdifulle eiendeler er direkte truet. Ved minimum 60 prosent av slike lovbrudd skal politiet være på stedet innen 12 minutter. ABONNER PÅ POLITIFORUM Hold deg orientert om utviklingen i politiet. Hvor går politiet etter 22.7-kommisjonens rapport? Vi bringer deg utviklingen. Vi gir deg muligheten til å delta i debatten. Kategori B-lovbrudd er alvorlige eller mindre alvorlige forbrytelser planlagte, pågående eller gjennomførte hvor liv og helse kan være direkte truet, eller hvor det ikke foreligger informasjon om eventuelle ofres tilstand. I denne kategorien kommer også forbrytelser som gir økt risiko for bevisforspillelse, ytterligere lovbrudd eller fare for liv og helse. Ved minimum 70 prosent av slike lovbrudd, skal politiet være på stedet innen 20 minutter. Kategori C-lovbrudd, er rapporter om mindre alvorlige forbrytelser eller forseelser planlagte, pågående eller gjennomførte hvor hverken liv, helse eller svært verdifulle eiendeler er truet. Ved minimum 80 prosent av slike lovbrudd, skal politiet være på stedet innen én time. F Spania Katalonia Responstiden er ikke klart definert som et krav, men som en forpliktelse overfor innbyggerne om at politiet skal være på hendelsesstedet innen 12 minutter dersom det er fare for liv og helse. For øvrige lovbrudd er målsettingen å være på plass så raskt som mulig. Kontakt vår markedskonsulent Heidi Bjørkedal på eller tlf for å tegne abonnement for kr. 550,- pr. år. G Spania Baskerland Har varierende krav til responstid for politiet, ut ifra hvilket lovbrudd det er snakk om, og i hvilket område lovbruddet finner sted (by eller bygd). Dersom responstiden på en utrykning blir overskredet, må den aktuelle patruljen rapportere om årsaken (trafikk, vær, bemanning, e.l.). Responstiden blir gjennomgått årlig, på bakgrunn av resultatene fra året som gikk. Typisk responstid for alvorlige akutthendelser er på 9-10 minutter.

15 RESPONSTID H 15 Sverige Har ikke fast krav til responstid for politiet. Men spørsmålet har blitt diskutert, spesielt i etterkant av 22. juli, og har da ofte blitt koplet opp mot antallet politihelikoptre. Det er også et tema i en offentlig utredning om et helhetlig, svensk politi. En utfordring er sterkt varierende geografi og befolkningstetthet. I Danmark Har ikke fast krav til responstid for politiet. Men responstiden blir målt, og brukes som parameter for å måle politiets suksess. En nylig måling viser at politiet er fremme på åstedet innen ti minutter ved to av tre akutthendelser, mens andelen av utrykninger med responstid på over 20 minutter, er fallende. J Bulgaria Har ikke fast krav til responstid for politiet. Det er det kun brannvesenet som har i Bulgaria. FINLAND H NORGE SVERIGE ESTLAND LATVIA I A B IRLAND DANMARK E LITAUEN HVITERUSSLAND STORBRITANNIA C POLEN TYSKLAND UKRA TSJEKKIA SLOVAKIA ØSTERRIKE FRANKRIKE UNGARN SVEITS ROMANIA KROATIA SERBIA G ITALIA BULGARIA J D PORTUGAL SPANIA F HELLAS

16 16 REALITY-TV Tøff PF-leder henger i stroppen på TV HØYTHENGENDE: Mette Varem i en «hangman»-øvelse helt til høyre i bildet. SLITENT POSTBUD: Hvordan takler Mette Varem å være sykkelpostbud? Selv treningsnarkomane Arne Johannessen måtte bite i det sure eplet mot sin lokallagsleder i Helgeland politidistrikt. Nå biter Mette Varem fra seg i beste sendetid på TV. Tekst: Stig Kolstad Foto: TV Norge Nok en gang har TV Norge sikret seg en sprek politikvinne som skal gjøre mandagskveldene spennende: Praksisansvarlig ved Helgeland-politiet og PF-leder Mette Varem har klatret, dratt, tråkket, hengt og gått, og utgjør nå den 14 personer store troppen i «71 grader nord». 47-åringen var den nest eldste av de 41 som møtte til kvalifisering på Sørlandet 10. april i år. Jeg har bestandig holdt meg i form. Men akkurat da dette tok til, følte jeg at jeg var i mitt livs dårligste form. Jeg hadde gått fra den ene influensaen til den andre i forkant av opptaksprøvene, sier Mette Varem til Politiforum. INGEN KONTAKT Av bildene Politiforum har fått tilgang til (Mette vil ikke røpe for mye av hva hun har vært gjennom), ser vi henne klatre i et bratt heng i en rørgate i Tyssedal. Jo det stemmer det. Jeg fant ut at jeg ikke har høydeskrekk, i alle fall. Klatring var kjempegøy, og vi var godt sikret. Å være deltaker i 71 grader nord betyr at man ikke får være i kontakt med andre mennesker mens det hele pågår. Det ble tøffere enn Mette er vant med. Jeg har tre barn som bor i Korgen, Mo i Rana og Tromsø, og en mann som bor i Kabul. Så jeg trodde det skulle være en smal sak å være avskåret fram dem. Men, vi snakker jo sammen på telefonen hver dag, noe jeg ikke fikk anledning til nå, sier hun. I de neste episodene kan vi se at gruppen er delt inn i to lag. Når folk skal hjemsendes, skjer det fordi det gjennomføres en individuell konkurranse i lagene. Taperen må reise hjem. Hvordan det går med politi-mette? Det vet vi ikke. Men du kan se det på TVNorge mandager kl BRATT KLATRING: Deltakerne skal bryne seg på «Tysso Via Ferrata», en rute langs rørgaten anlagt i 400 høydemetre opp Tyssedalsfjellet. «I rallarens fotspor» kalles løypa. Men de såkalte fotsporene er jerntrinn boltet inn i den glatte og stupbratte fjellveggen.

17 POLITIBILDET 17 Politibildet Har du et blinkskudd fra politihverdagen? Send kort tekst og høyoppløselig bilde til: Det kommunale politiet i den franske byen Nice bruker den mer bedagelige tohjulingen av typen Segway framfor vanlig sykkel når de er ute på patrulje. Foto: Erik Inderhaug, Politiforum 901,3 millioner kroner var den disponible budsjettrammen til Politiets data- og materielltjeneste (PDMT) i Totalt brukte PDMT 878,5 millioner kroner, hvorav 57,2 prosent gikk til IKT, 21,6 prosent til materiell/salg og 10,9 prosent til administrasjon. I 2010 var den disponible budsjettrammen på 834,9 millioner kroner, hvorav 777,3 millioner ble brukt. straffedømte som ble uttransportert av Politiets 203Antall Utlendingsenhet (PU) i juni og juli periode i Av de uttransporterte, er straffedømte rumenere, polakker, litauere, nigerianere og algeriere de største gruppene. tar i høst fatt på masterstudiet i politivitenskap ved Politihøgskolen 29studenter - politiet, mens fem stykker kommer rett fra avsluttet bachelorutdanning.

18 18 IKT Her er politiet Nå kan polititjenestemenn i Utrykningspolitiet (UP) skrive rapporter og søke i politisystemene fra patruljebilene ved hjelp av Ipad. Tekst: Erik Inderhaug Foto: Tom Melby/AN Media Det sparer polititjenestemennene og UP for både tid og penger. I stedet for å måtte ringe inn til operasjonssentralen for å få opplysninger om registreringsnumre og personer, kan patruljene nå logge seg på politisystemene gjennom den mobile plattformen Mobiliti og sjekke selv mens de sitter i bilen. Dette gjør det adskillig lettere å være politimann og å være en god politimann. Det er ikke alltid vi ønsker å be operasjonssentralen om mye informasjon, fordi vi ikke vil oppholde dem for mye. De har ikke alltid tid, heller. Nå har vi mulighet til å gjøre jobben sjøl, sier politibetjent Verner Svendsen til Politiforum. TILGANG TIL ALLE SYSTEMER Svendsen jobber i UP-distrikt 9, som omfatter politidistriktene Helgeland, Salten og Midtre Hålogaland. Dette er et av fire steder som er med på prøveprosjektet med Ipad i UP-bilene, et prosjekt som av polititjenestemannen betegnes som en stor suksess. Tilgangen til politisystemene i bilen gjør det tryggere for oss. Vi vet hvem det er vi stopper, før vi stopper FAKTA Mobiliti Politiets nye mobile plattform, som skal erstatte Scireduct. Muliggjør pålogging til politiets datasystemer fra mobile enheter. Både Ipad, Iphone, PC og Mac støttes, i tillegg til Android-enheter. Er testet ut på Ipad på ti UP-patruljer, med stor suksess. Bruken av systemet gir store sikkerhetsutfordringer for POD. Hvilke programmer som skal endelig inkluderes, er ennå ikke avklart. dem, fordi vi alltid kan sjekke registreringsnummeret i systemet. Det gjør oss også mye mer offensive når vi når fram til et objekt og skal starte samtalen, forklarer politibetjenten, og fortsetter: Når vi kan gjøre søket selv, velger vi å gå lenger, og stille tre spørsmål ekstra fordi vi har tid og mulighet til å stille de tre ekstra spørsmålene. Mens vi før har blitt skremt av sakshistorikken til en person vi har søkt opp inne på stasjonen, kan vi nå søke opp vedkommende langt tidligere. Fra Ipaden i bilen har Svendsen tilgang til alle politisystemene, på samme måte som når han logger seg på en PC på jobben. I tillegg til å kunne søke opp informasjon, gjør dette det mulig å utnytte dødtiden på jobb som når patruljen venter på en ferge eller er på vei tilbake til stasjonen. Vi kan skrive anmeldelsen i bilen på vei tilbake til stasjonen, og starte jobben der. Ikke alt er like enkelt som på PC, men det fungerer likevel veldig greit å kunne starte på arbeidet i bilen. Dette hjelper oss veldig mye. Ipad i bilen er noe samtlige politibiler burde hatt, understreker han. SPARER OVERTIDSTIMER At denne muligheten sparer patruljene for mye tid, er det ingen tvil om. Hvor mye, er det vanskelig å tallfeste, men UP-betjenten sier det i hvert fall «sparer sjefen for mange overtidstimer». Nå begynner vi å jobbe med saker i bilen, som vanligvis ville heftet oss når vi kom tilbake til kontoret. Samtidig sparer vi operasjonssentralen for en del ressurser siden de slipper å hjelpe oss. Også på andre måter ligger det mulighet for besparelser i prøveordningen. Vi pågrep en polakk for litt siden, som valgte å ikke snakke hverken norsk eller engelsk. Vi regnet med at han kunne polsk, og brukte Google translate på Ipaden for å fortelle at han var arrestert. Det skjønte han. På vei inn, ga vi ham rettighetene hans på hans eget morsmål, og på stasjonen brukte vi denne metoden til å spørre om han ønsket kaffe og mat. Slik ble han fornøyd, og vi sparte oss for en tolketelefon den kvelden, forteller Svendsen. Ute i felten kopler Ipaden seg opp mot politisystemene via 3G, noe som gjør at forbindelsen brytes i tunne- PÅ NETT OVERALT: Politibetjent Verner Svendsen i UP-distrikt 9, er over se Ipad i bilen er noe samtlige politibiler burde hatt, sier han til Politiforum.

19 IKT 19 alltid på nett g av begeistring av mulighetene som ligger i å ha tilgang til politisystemene fra Ipad i bilen. Systemet er så godt og fungerer så bra at det gjør hverdagen mye bedre.

20 20 IKT ler og kan bli tregere på de mest grisgrendte landeveiene. Likevel har betjentene blitt positivt overrasket over at systemet fungerer så bra som det gjør. Det er jo et nytt system, så vi får litt heng i systemene innimellom, men det gjør det jo av og til fra PC-en også. Nå er jo ikke dette noe PDMT er helt ferdige med, så det vil nok bli mer stabilt og enda bedre, tror politibetjenten. Han er ikke i tvil om at dette er noe politiet er nødt til å fortsette med. Ja absolutt. Vi som brukere synes systemet er så godt og at det fungerer så bra, at det gjør hverdagen mye bedre. Dette hjelper oss masse, på veien og ellers. Det gjør det enklere for gode politifolk å gjøre den jobben de skal gjøre. TIL HALV PRIS Ipadene som i skrivende stund brukes i ti UP-biler, leveres med tastatur, pekepenn og billader. Prisen er halvparten av det UP betaler for PC-ene som svært mange UP-biler er utstyrt med i dag. Tilbakemeldingene brukerne gir på batterikapasiteten er bra, forteller politioverbetjent Espen Andreassen i UP. De er dessuten lettere å ha med seg og håndtere. Vi har testet Mobiliti masse, og det fungerer som bare rakkern. Den er mye mer stabil enn PC, og tar kortere tid å logge på, sier han. Mobiliti, som skal erstatte dagens «Scireduct», er tilpasset operativsystemene til både Apple og Android, samt Microsoft Windows. Systemet skal kunne brukes både på nettbrett, PC og mobiltelefon. For UP er nytteverdien så stor at Andreassen gjerne ser for seg at de kjøper inn enda flere mobile enheter så snart den endelige framtiden til Mobiliti er avklart. Det avhenger av hva som skjer videre, og hvilke programmer som blir med i den endelige versjonen av Mobiliti. Hadde vi visst det helt nøyaktig, så kunne vi tatt beslutningen om å kjøpe flere, sier han. ALT PÅ ETT BRETT: - Nå begynner vi å jobbe med sa ker i bilen, som vanligvis ville heftet oss når vi kom tilbake til kontoret. Samtidig sparer vi operasjonssentralen for en del ressurser siden de slipper å hjelpe oss, sier politibetjent Verner Svendsen. Vurderer risiko opp mot nytte Utfordringen ligger i hvilke systemer som skal være tilgjengelig på Mobiliti, og hvordan hindre uvedkommende fra å få tilgang til dem. Tekst og foto: Erik Inderhaug Det sier Erik Liaklev, leder for IT-seksjonen i Politidirektoratet (POD). Fordi politiets systemer i utgangspunktet er skapt for å brukes i sikre omgivelser på politistasjoner og lensmannskontorer, med rutiner og kontroll på bruken, ligger det en stor utfordring i å sørge for sikker tilgang på mobile enheter. Når politiets systemer blir tilgjengelige på mobile plattformer, så tar vi dem ut i det offentlige. Da er det mulig å sjekke systemer hjemme, i bilen og på toget, og dermed blir situasjonen en helt annen for informasjonssikkerheten. Hvordan skal vi legge til rette for at ingen uvedkommende får tilgang til systemene? Hva om noen stjeler en Ipad som er pålogget? spør han. ER POSITIV: Erik Liaklev, leder for IT-seksjonen i Politidirektoratet. MÅ TENKE SIKKERHET Mobiliti, som skal erstatte Scireduct, ble lansert i sommer. Systemet er tilgjengelig både på PC, Mac, Ipad og Iphone, samt andre mobile enheter som bruker Androids operativsystem. I dag er de fleste av politiets systemer tilgjengelige på Mobiliti, mens POD har valgt å ikke tilgjengeliggjøre andre. Det er vurderinger vi må gjøre i hvert enkelt tilfelle, sier Liaklev. Hvert enkelt system inneholder forskjellig informasjon, og da må vi gjøre en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for hvert system. Konkret gjennomfører vi i dag risikovurderinger for BL og HVORDAN SKAL VI LEGGE TIL RETTE FOR AT INGEN UVEDKOMMENDE FÅR TIL- GANG TIL SYSTEMENE? TTA. Disse vil kunne være utslagsgivende for en del andre, fortsetter han. En utfordring med BL, er at systemet forholder seg til hele 17 andre registre, deriblant DNAregisteret og Folkeregisteret. Da må hver av de 17 systemeierne akseptere å legge BL på Mobiliti. De skal gjennom en workshop for å gå gjennom risikopunkter, som vi har skissert opp på et notat, forklarer Liaklev. Han understreker at både POD og PDMT ser at det ligger stor nytte i å ha mobil tilgang til politisystemene, og sier de ikke ønsker å framstå som «bremseklosser» for utviklingen. Men vi må tenke på informasjonssikkerheten, og har ansvaret for å ivareta systemene på riktig måte. Samtidig er vi innstilt på å akseptere en viss risiko. Denne risikoen må veies opp mot nytteverdien, og er verdien større enn risikoen, så vil vi anbefale opp mot toppledelsen at dette er en risiko vi må akseptere, sier Liaklev. TAR TOTALVURDERING Dette kan for eksempel innebære at enhetene blir kryptert og utstyrt med programvare for sletting av enheten dersom den stjeles, eller knyttes opp mot begrensninger for hvor en kan bruke den mobile enheten. For eksempel at en ikke kan bruke den på toget. Det blir fort store avisoppslag om noen sjekker politiregistre fra toget, og slik kan vi ikke ha det. Dette må være avklart før vi kan gi råd til politidirektøren. Liaklev sier det legges opp til en totalvurdering av Mobiliti i løpet av de nærmeste månedene, for å avklare hvilke systemer som skal være tilgjengelige. I den forbindelse ønsker de tilbakemeldinger fra de som har prøvd ut systemet, for å finne ut hva som er bra, og hva som er dårlig.

Hvor lenge er man en kriminell?

Hvor lenge er man en kriminell? nr 11 07.11.2012 løssalg kr 55,- For ni år siden ble en 17-åring pågrepet med 1,2 gram hasj. Han var god nok for Politihøgskolen men ikke for Asker og Bærum politidistrikt. Hvor lenge er man en kriminell?

Detaljer

til seg selv Hvordan løser politiet balansegangen mellom arbeid og fritid? overlatt Gårsdagens IKT-design Verdens nordligste politi

til seg selv Hvordan løser politiet balansegangen mellom arbeid og fritid? overlatt Gårsdagens IKT-design Verdens nordligste politi Gårsdagens IKT-design Side 16-17 Verdens nordligste politi Side 22-23-24-25-26-27 Åpner for ATB for politisivile Side 5 19.09.2008 løssalg kr 55,- Nr 9 overlatt til seg selv Hvordan løser politiet balansegangen

Detaljer

nr 12 09.12.2010 løssalg kr 55,- DRAPSTRUET Treholt-etterforskerne har en tøff tid som pensjonister. Side 6 og 7

nr 12 09.12.2010 løssalg kr 55,- DRAPSTRUET Treholt-etterforskerne har en tøff tid som pensjonister. Side 6 og 7 nr 12 09.12.2010 løssalg kr 55,- DRAPSTRUET Treholt-etterforskerne har en tøff tid som pensjonister. Side 6 og 7 Oversikt forsikringer 2011 Vi jobber hele tiden for å få best mulige vilkår til rimeligst

Detaljer

KAMPEN OVER. Ingelin Killengreen har sluttet. Nå gir hun et tilbakeblikk på møtene med PF, Arne Johannessen og politi konflikten.

KAMPEN OVER. Ingelin Killengreen har sluttet. Nå gir hun et tilbakeblikk på møtene med PF, Arne Johannessen og politi konflikten. nr 4 11.04.2011 løssalg kr 55,- KAMPEN OVER Ingelin Killengreen har sluttet. Nå gir hun et tilbakeblikk på møtene med PF, Arne Johannessen og politi konflikten. Side 21, 22,23, 24 og 25 2 KOLOFON www.politiforum.no

Detaljer

POLITITJENESTEN I ØST-FINNMARK PÅ. Politisivile får ulik lønn. Verre enn å møte kriminelle. Etterspurt politikompetanse 12.10.2007 LØSSALG KR 49,-

POLITITJENESTEN I ØST-FINNMARK PÅ. Politisivile får ulik lønn. Verre enn å møte kriminelle. Etterspurt politikompetanse 12.10.2007 LØSSALG KR 49,- Verre enn å møte kriminelle side 12-15 Politisivile får ulik lønn side 16-17 Etterspurt politikompetanse side 22-23 12.10.2007 LØSSALG KR 49,- NR 10 POLITITJENESTEN I ØST-FINNMARK PÅ SPAREBLUSS Polititjenesten

Detaljer

EN FRIHAVN FOR OVERGRIPERE

EN FRIHAVN FOR OVERGRIPERE nr 12 11.12.2009 løssalg kr 55.- Johnny_B -- Thu Des 1 23:56:32 Sending file DCS_3156.jpg sent Johnny_B -- Thu Des 1 23:56:58 kjenner du igjen bildet? Jente_10 -- Thu Des 1 23:57:02? Johnny_B -- Thu Des

Detaljer

nr 10 14.10.2010 løssalg kr 55,- Visste du at norske politiinstruktører gjør seg sterkt gjeldende i Afrika? s 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33

nr 10 14.10.2010 løssalg kr 55,- Visste du at norske politiinstruktører gjør seg sterkt gjeldende i Afrika? s 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 nr 10 14.10.2010 løssalg kr 55,- Realistisk FNtrening i Nairobi Visste du at norske politiinstruktører gjør seg sterkt gjeldende i Afrika? s 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 2 LEDER Utgiver Politiets Fellesforbund

Detaljer

17.09.2004 LØSSALG KR 35,- NR 9 LEKKASJER TIL BESVÆR

17.09.2004 LØSSALG KR 35,- NR 9 LEKKASJER TIL BESVÆR 17.09.2004 LØSSALG KR 35,- NR 9 LEKKASJER TIL BESVÆR Politimester Olav Sønderland i Rogaland politidistrikt slår nå alarm etter omfattende lekkasjeproblem fra etterforskningen rundt drapet av en politikollega.

Detaljer

15.04.2005 LØSSALG KR 45,- NR 4

15.04.2005 LØSSALG KR 45,- NR 4 15.04.2005 LØSSALG KR 45,- NR 4 nyheter nyheter Mercedes-Benz Vito er «Van of the Year 2005»! Mercedes-Benz er et merke fra DaimlerChrysler DRIVSTOFFORBRUK FOR VITO 109CDI VED BLANDET KJØRING; 0,96 L/MIL.

Detaljer

nr 4 23.04.2010 løssalg kr 55,- STRID OM BARNEHUS

nr 4 23.04.2010 løssalg kr 55,- STRID OM BARNEHUS nr 4 23.04.2010 løssalg kr 55,- STRID OM BARNEHUS Regjeringen åpner stadig flere barnehus. Men, de vet ingen ting om barnas rettsikkerhet ivaretas bedre der enn i tingrettene. Side 10-15 VERDENSNYHET!

Detaljer

takker politiet Politi Politianalysen Her er hovedanbefalingene for morgendagens politi forebygging Norsk

takker politiet Politi Politianalysen Her er hovedanbefalingene for morgendagens politi forebygging Norsk Politianalysen Her er hovedanbefalingene for morgendagens politi Norsk Politi nr.2 // juni 2013 takker politiet forebygging tema: 28 sider Jens Fjeld (20) er et levende eksempel på hva godt forebyggende

Detaljer

tillit Viktigst av alt er Politi nr.2 // juni 2009 Norsk

tillit Viktigst av alt er Politi nr.2 // juni 2009 Norsk Norsk Politi nr.2 // juni 2009 Viktigst av alt er tillit Publikums tillit er selve fundamentet for politiets arbeid ifølge Eirik Jensen. Han leder Gjengprosjektet i Oslo-politiet og nyter stor respekt

Detaljer

Forord... 4 Sammendrag... 5 Kapittel 1 Forbundsstyrets behandling og utvalgets mandat... 8 Landsmøtesak bevæpning... 8 Veien videre... 8 Mandat...

Forord... 4 Sammendrag... 5 Kapittel 1 Forbundsstyrets behandling og utvalgets mandat... 8 Landsmøtesak bevæpning... 8 Veien videre... 8 Mandat... Generell bevæpning av norsk politi Bevæpningsutvalget Politiets Fellesforbund 2011 Forord... 4 Sammendrag... 5 Kapittel 1 Forbundsstyrets behandling og utvalgets mandat.... 8 Landsmøtesak bevæpning...

Detaljer

02.04.2004 LØSSALG KR 35,- NR 4. Bør kriminelle MC-klubber FORBYS?

02.04.2004 LØSSALG KR 35,- NR 4. Bør kriminelle MC-klubber FORBYS? 02.04.2004 LØSSALG KR 35,- NR 4 Bør kriminelle MC-klubber FORBYS? BBDO Oslo Foto: Kongsro Hei medlem, snart får du et nytt abonnement! 1. mai blir BusinessCall til NetCom UnionTalk, og du får lik pris

Detaljer

POLITILEDEREN. Lensmannsbladet. Tema: Organisering av den sivile rettspleie. NAMSFOGDEN I BERGEN: «Setter pris på den sterke korpsånden»

POLITILEDEREN. Lensmannsbladet. Tema: Organisering av den sivile rettspleie. NAMSFOGDEN I BERGEN: «Setter pris på den sterke korpsånden» POLITILEDEREN NR. 1 2015 ÅRGANG 118 Lensmannsbladet NAMSFOGDEN I BERGEN: «Setter pris på den sterke korpsånden» Tema: Organisering av den sivile rettspleie Besøksadresse: Lakkegata 23, Oslo Postboks 9096

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 1 Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 3 F ø r e r h u n d Du så ham aldri. Du leste papirene hans. Du så ett ord. Førerhund. Du må ha sett at han har mastergrad i statsvitenskap.

Detaljer

Færre. lovbrudd. enn på tjue år

Færre. lovbrudd. enn på tjue år Norsk Politi nr.1 // mars 2011 Færre lovbrudd enn på tjue år n Vinning utgjør 47 prosent av den totale mengden anmeldt kriminalitet, og har hatt en nedgang på 20 prosent siden 1999. n Den store nedgangen

Detaljer

Ny personellordning Boko Haram

Ny personellordning Boko Haram UTGAVE 1. APRIL 2015 Medlemsblad for Personellforbundet Innføringen kommer-p2814 Ny personellordning Boko Haram THON HOTEL ROSENKRANTZ Det nyeste hotellet i Thon Hotels åpnet i oktober 2014 og er et moderne

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

NT med taxikampanje side 4-5. Medeier eller leilending? side 6-7. Bodil på sentralen side 20-21. - Eller? februar 2013

NT med taxikampanje side 4-5. Medeier eller leilending? side 6-7. Bodil på sentralen side 20-21. - Eller? februar 2013 TAXI er limet i kollektivtransporten Bruk din lokale drosjesentral, se baksiden. 1Nr februar 2013 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund - Eller? Tilbud overalt alltid er basert på en samfunnskontrakt.

Detaljer

Motgift_01_2012 23.02.12 11:23 Side 1. Parkvokterne. side 8. Nr. 1-2012 - 21. årgang. Foto: Lars Holmen

Motgift_01_2012 23.02.12 11:23 Side 1. Parkvokterne. side 8. Nr. 1-2012 - 21. årgang. Foto: Lars Holmen Motgift_01_2012 23.02.12 11:23 Side 1 Parkvokterne side 8 Nr. 1-2012 - 21. årgang Foto: Lars Holmen Motgift_01_2012 23.02.12 11:23 Side 2 Motgift_01_2012 23.02.12 11:24 Side 3 Informasjonsmagasin fra Norsk

Detaljer

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge.

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. stafonytt organ for stafo nr. 1-2013 Jorunn Berland, ny leder i YS Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. Lønnsdannelsen gjør oss produktive,

Detaljer

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett ISBN 82-92447-10-5 Utgitt: Oslo, november 2006 Omslag: Enzo Finger Design AS Layout: Sissel Sandve Trykk: ILAS Grafisk

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

POLITIETS INNSATS 22/7 LOKAL EVALUERING

POLITIETS INNSATS 22/7 LOKAL EVALUERING POLITIETS INNSATS 22/7 LOKAL EVALUERING INNHOLD 1 SAMMENDRAG... 3 2 FAKTUM... 4 2.1 Eksplosjonen i Regjeringskvartalet... 4 2.2 Skyting pågår, Utøya... 4 2.3 Tidslinjer med de viktigste hendelsene... 4

Detaljer

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet Barn og unge på nett / Post- og teletilsynet 2011 Forord Dagens barn og unge ferdes på Internett med den største selvfølgelighet, mens foreldre og lærere

Detaljer