Når kommer politiet, egentlig?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Når kommer politiet, egentlig?"

Transkript

1 NR LØSSALG KR 55,- Når kommer politiet, egentlig? Hvorfor kommer politiet ofte senere til åstedet enn brannbil og sykebil? Side 10-15

2

3 ANNONSE 3 Protection so smooth you won t feel it Lær mer på

4 4 LEDER Hvordan kunne samfunnet la dette skje? Dette skriver 22. juli-kommisjonen i sin rapport. Å verne om sine borgere, har helt fra de helt første bosetningene i menneskets historie, vært en av de viktigste grunnene for at mennesker har slått seg sammen i små, og etter hvert større samfunn. Hvordan man best mulig kunne verne sin familie, sin slekt, og etter hvert sitt bysamfunn, har stått sentralt i enhver sivilisasjons oppbyggelse. Andre yrkesgrupper gjør riktignok krav på å smykke seg med tittelen verdens eldste yrke. Men det som er sikkert, er at konkrete personer på et tidlig stadium under sivilisasjonens tilblivelse, har fått tildelt et særlig ansvar for å gripe inn hvis noe eller noen skulle truet liv og helse, og med det samfunnets eksistens. Etter hvert har de som skulle passe på intern trygghet og sikkerhet i et samfunn fått betegnelsen politi. Politiet skal i dag ta seg av landets interne behov for å ivareta trusler mot liv og helse. I utvidet forståelse, ivaretar politiet også selve demokratiet ved å håndheve de lover samfunnet har vedtatt. «Myndighetenes evne til å beskytte menneskene på Utøya sviktet», fastslår 22. juli-kommisjonen. At det ble Utøya var tilfeldig. Svikten ville høyst sannsynlig vært temmelig lik nesten uansett hvor i samfunnet angrepet hadde kommet. Det skyldes at de som leder dette samfunnet, med åpne øyne har vært villige til å svekke politiet. Ved å ta den risikoen, svekket de også sikkerheten til de menneskene de er valgt til å lede. Det er utilgivelig. «Staten skal sørge for den polititjeneste som samfunnet har behov for», heter det i politilovens første paragraf. I det ligger en sterk forpliktelse til å sette politiet i stand til å sørge for innbyggernes sikkerhet. I denne utgaven kan du lese om en rekke ordførere, som på innbyggernes vegne målbærer et krav om å få politiet raskt på stedet når kritiske hendelser skjer. De aksepterer ikke lenger at politiet ankommer lenge etter kommunale nødetater. De krever klare krav til politiets responstid. Det er nå på tide at politimestrene går i dialog, og ikke monolog, med sitt lokalsamfunn. Det er på tide at politimestrene videreformidler lokale krav til beredskap til sentral politiledelse. Så må politidirektøren være klar og tydelig overfor politisk ledelse om hva befolkningen krever av politiet. Det er det minste Norges innbyggere kan forvente etter at konsekvensene av nedprioritert sikkerhet åpenbarte seg den 22. juli Ole Martin Mortvedt Redaktør VED Å TA DEN RISIKOEN, SVEKKET DE OGSÅ SIKKER- HETEN TIL DE MENNESKENE DE ER VALGT TIL Å LEDE. DET ER UTILGIVELIG årgang UTGIVER Politiets Fellesforbund Møllergt Oslo Tlf Fax REDAKTØR Ole Martin Mortvedt Tlf Mobil JOURNALIST Erik Inderhaug Tlf Mobil MARKEDSKONSULENT Heidi Bjørkedal Tlf Mobil LAYOUT/PRODUKSJON Mediamania FORSIDEFOTO: Erik Inderhaug FRISTER Innlevering av stoff til nr sendes på mail til redaksjonen innen Vi liker... Det er gledelig å se at POD og PDMT har utviklet en moderne IKT-løsning som forenkler politihverdagen. Nettbrett i politibiler er lettvint og rimelig, og sparer tid og penger. Slike prosjekter trenger politiet flere av. Vi misliker... Den varslede Politiregisterloven gir mer byråkrati og økte kostnader. Det kan umulig være målet. Justisdepartementets lovavdeling må vise konsekvensene for politikerne, slik at de skjønner hva de er i ferd med å vedta. ADRESSEFORANDRINGER TRYKK Aktietrykkeriet Godkjent opplag: ISSN: PFU er et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund. Organet som har medlemmer fra presseorganisasjonene og fra allmennheten, behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål (trykt presse, radio, fjernsyn og nettpublikasjoner). PFU, Rådhusgt.17, Postboks 46 Sentrum, NO-0101 Oslo Tel Fax: Epost:

5 INNHOLD 5 INNHOLD 8 Tok imot medlem nummer Slik er responstiden i andre land 20 Vurderer risiko opp mot nytte 23 Bevæpning kutter responstid 28 Duellen kampen om ledervervet kroner i lønnsøkning 10 HVOR LANG BØR RESPONSTIDEN VÆRE? I dag har ikke norsk politi et fast krav til hvor lang tid de har på seg til å nå et åsted. Samtidig er forskjellen mellom publikums forventninger til responstid, og den reelle utrykningstiden, ofte enorm. Hvor bør lista egentlig ligge? FASTE SIDER 50 Arne meinar 51 Vi gratulerer 52 Folkestad 54 Politiets verden 55 Purken & PFFU 6 NY LOV KAN STJELE 400 POLITIÅRSVERK Dersom den varslede Politiregisterloven blir innført i sin nåværende form, kan det medfølgende byråkratiet årlig koste Oslo politidistrikt 400 årsverk. TØFF PF-LEDER I 71 GRADER NORD Lokallagsleder for Politiets Fellesforbund (PF) i Helgeland politidistrikt, Mette Varem, biter fra seg som realitydeltaker på TV Norge. ADVARER MOT FAST BEVÆPNING Eirik Jensen, mangeårig leder for Spesielle operasjoner (SO) i Oslo politidistrikt, sier debatten om fast bevæpnet politi har vært altfor ensporet TRENER FOR BEDRE BEREDSKAP Nyansatte politibetjenter ved Sentrum politistasjon i Oslo går gjennom fire intense treningsdager før de får begynne i operativ tjeneste HER ER POLITIET ALLTID PÅ NETT Ti av Utrykningspolitiets patruljer er med i en prøveordning med Ipad i bilene. Der får de tilgang til alle politisystemene, og det er en suksess. KJØRER PÅ RIKTIG SIDE AV LOVEN Motorsykkelklubben Iron Pigs er ikke som alle andre MC-klubber. Hovedkriteriet for å bli medlem er nemlig helt spesielt...

6 6 LOVVERK Ny lov kan stjele 400 En ny lov vil begrense politiets mulighet til å dele informasjon internt. Bare i Oslo politidistrikt kan det medfølgende byråkratiet kreve 400 årsverk. Tekst: Ole Martin Mortvedt og Erik Inderhaug Foto: Ole Martin Mortvedt Den såkalte Politiregisterloven kommer blant annet som et resultat av en politisk hestehandel for å få vedtatt det omstridte Datalagringsdirektivet (DLD). For at regjeringen skulle få nok stemmer til å få igjennom DLD, satte de liberale partiene som krav at det også måtte komme et lovforslag som ville hindre fri flyt av informasjon innad i politiet. Nå er den nye loven og dens forskrifter ute på høring, og i Oslo politidistrikt lyser varsellampene. Dette vil koste 400 årsverk bare i Oslo. Hva med resten av landet? spør politiinspektør Runa Bunæs, som har saksbehandlet politidistriktets 19 sider lange høringsuttalelse om Politiregisterloven. Hun skisserer en rekke, dramatiske endringer dersom loven blir vedtatt. Det vil for eksempel kreve betydelige endringer i politiets datasystemer. Hva kostnaden ved disse endringene vil være, vet ingen. Mest krevende vil det kanskje bli at en gruppe ansatte i politiet ikke lenger kan bruke dataverktøyene som før, og gjøre egne undersøkelser for å fatte vedtak. I stedet må de henvende seg til andre i politiet, og be om at de samme opplysningene utleveres dem, forklarer Bunæs. 15 MINUTTER PER SØK Med det mener hun at den nye loven er laget for å skille mellom politiets forvaltningsmessige og polisiære gjøremål. Loven, og forslaget til forskrift, pålegger politiet å skille mellom formålene de bruker opplysningene til, sier Bunæs. De som driver med forvaltningsmessige gjøremål, som pass, utlending, og så videre, kan dermed som hovedregel ikke få direkte tilgang til registre og opplysninger. De må be noen andre kolleger om å utlevere opplysningene til dem. De som utleverer opplysningene til for eksempel de som utsteder pass, må deretter logge hva som er utlevert. Bare i Oslo politidistrikt utstedes det rundt pass årlig, i tillegg til omtrent politiattester og cirka 3500 våpensøknader blant mye annet. Alle disse blir vandelssjekket. ER KRITISK: Politiinspektør Runa Bunæs advarer mot at den nye Politiregisterloven vil sluke store ressurser for Oslo politidistrikt dersom den innføres i sin nåværende form. Samlet sett utfører Oslo politidistrikt alene cirka søk per år i forvaltningsmessige gjøremål. Dette er gjøremål som etter den nye loven skal omfattes av helt andre rutiner, som involverer flere personer og flere rutinetrinn. Et forsiktig anslag beregner 15 minutter ekstra behandlingstid for hvert av disse søkene. Det blir timer, eller mellom 300 og 400 årsverk, bare i Oslo. I en slik situasjon vil det være sånn at en person som er ansatt i politiet må be andre politiansatte om å redegjøre for dem, slik at vedkommende kan gjøre jobben sin. Vi må regne med at saksbehandlingstiden for alle tillatelser vil skyte i været, sier Bunæs. DET VIL FOR EKSEMPEL KREVE BETYDELIGE END- RINGER I POLITIETS DATASYSTEMER. HVA KOSTNADEN VED DISSE ENDRIN- GENE VIL VÆRE, VET INGEN. STORT TILBAKESKRITT Begrensningene i informasjonsflyten får også andre utslag. Krav om at man må være ansatt i politiet, vil utelukke barnevernskonsulentene som kommunen lønner, men som arbeider på politistasjonene. De arbeider i team med forebyggende tjeneste, og er helt uunnværlige der. At disse ikke skal ha tilgang til de systemer som er arbeidsverktøyet deres, synes som et meget stort tilbakeskritt. Tilsvarende gjelder for andre offentlige etater som samarbeider tett med politiet, bemerker Bunæs. For Oslo politidistrikts del, er det ingen tvil om hva de mener om Politiregisterloven. Å generelt frata mange ansatte i politiet som driver med sivile gjøremål sine arbeidsverktøy, og i stedet iverksette et stort byråkrati for å gi de samme ansatte tilgang til de samme opplysningene, bare på en mer komplisert og tidkrevende måte, fremstår som svært uheldig, understreker politiinspektøren. Det er lett å se for seg at dette vil bety at mange årsverk går med til kontormessige

7 LOVVERK 7 politiårsverk Sivilt ansatte må spørre politi-ansatte Den kommende Politiregisterloven skaper et skille mellom sivilt ansatte og politiansatte. Dette betyr at sivilt ansatte som hovedregel ikke vil ha direkte tilgang til registre og opplysninger, men i stedet må henvende seg til en politiansatt kollega for å få utstedt for eksempel en vandelsattest eller andre dokumenter som er nødvendige for å for eksempel utstede pass, våpenkort eller førerkort. Slik fungerer saksgangen i dag: 1 Slik vil det fungere med den nye loven: 1 4 Søknad om pass innleveres. Søknad om pass innleveres. Politiansatt kollega loggfører og lagrer forespørselen Sivilt ansatt saksbehandler går inn i systemet og henter ut vandelsattest. Sivilt ansatt saksbehandler sender forespørsel om vandelsattest til politiansatt kollega. Politiansatt kollega sender vandelsattesten til sivilt ansatt saksbehandler Søknad om pass innvilges og pass utstedes. Politiansatt kollega går inn i systemet og henter ut vandelsattest. Sivilt ansatt saksbehandler innvilger søknad om pass, og pass utstedes. rutiner og oppfølging. Regelverket stiller mange krav til det som allerede nå fremstår som et ganske betydelig byråkrati, med meldinger i mange retninger. BLE UTSATT I utgangspunktet var Politiregisterloven ment å tre i kraft allerede 1. juli i år, men etter kritiske høringsuttalelser fra både Politiets Fellesforbund (PF), Oslo politidistrikt og Politidirektoratet (POD), er den nå utsatt på ubestemt tid. Også POD påpeker problemet med at loven slik den nå foreligger, vil føre til økt byråkrati og ressursbruk for politiet. «Høringsforslaget legger også opp regler som praktisk sett vanskeliggjør en effektiv informasjonsflyt internt i politiet og i neste omgang en effektiv oppgaveløsning. Politidirektoratet anser det meget uheldig dersom ansatte som utfører politiets forvaltningsgjøremål avskjæres fra et saklig og velbegrunnet behov for tilgang til registrene», skriver POD i sin uttalelse. «Politidirektoratet mener de økonomiske og administrative konsekvensene ved regelverket burde vært utredet grundigere», fortsetter direktoratet. For Bunæs i Oslo politidistrikt er spørsmålet om politikerne virkelig har forstått hva det er de har vedtatt og sendt ut på høring. Vil politikerne komme med flere årsverk for å dekke ekstraarbeidet? Er det dette man ønsker å gjøre med å få et mer synlig og tilgjengelig politi? Oslo politidistrikt ber innstendig om at loven endres, sier politiinspektøren. Sylvia Peters i politiavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet, sier til Politiforum at Politiregisterloven er utsatt til årsskiftet 2012/2013, uten at det er satt noen nøyaktig FOR BUNÆS I OSLO POLITIDISTRIKT ER SPØRSMÅLET OM POLI- TIKERNE VIRKELIG HAR FORSTÅTT HVA DET ER DE HAR VEDTATT OG SENDT UT PÅ HØRING. dato enda. Det skyldes at Datalagringsdirektivet også ble utsatt. Datalagringsdirektivet skulle tre i kraft 1. juli, og kunne ikke tre i kraft før Politiregisterloven var klar. Når direktivet ble utsatt til 2013, valgte vi også å utsette Politiregisterloven tilsvarende, sier hun. Politiforum henvendte seg også til Justis- og beredskapsdepartementet for å få svar på om det var meningen at Politiregisterloven skulle få slike konsekvenser som Oslo politidistrikt og POD skisserer. Justis- og beredskapsdepartementet jobber nå med alle høringssvarene etter at høringsrunden er avsluttet, lød det korte svaret fra kommunikasjonsrådgiver Steffen S. Aagedal.

8 8 FAGFORENING Tok imot medlem nummer 600 Politiets Fellesforbund (PF) Rogaland vokser. Politibetjent Martin Kraus Amundsen ble medlem nummer 600 ved inngangen til september. Tekst: Ole Martin Mortvedt Foto: Silje Matre Ny trainee til PF Forbundsstyret i Politiets Fellesforbund (PF)har valgt grensekontrollør Karin Nore (44) fra Gardermoen politistasjon til å delta på forbundets tre måneders trainee-opplegg. Hun begynte 10. september. Trainee-stillingen er en del av PFs satsing for å motivere og inspirere spesielt kvinnelige medlemmer til å engasjere seg i fagforeningsarbeid. Nore har tidligere vært operativt politi i California i USA, og hun har vært og er engasjert i en rekke ulike tillitsverv for PF og for politifagforeningen i California. FIKK BLOMSTER: Politibetjent Martin Kraus Amundsen (t.v.) ble medlem nummer 600 i Politiets Fellesforbund (PF) Rogaland og gratuleres av lokallagsleder Arild Sandstøl. Med årsfersk eksamen fra Politihøgskolen, har han sikret seg jobb hos Rogaland politidistrikt. Lokallagsleder Arild Sandstøl i PF Rogaland, markerte milepælen med en liten oppmerksomhet til sitt ferskeste medlem. Han er godt fornøyd med at medlemsmassen øker og PF blir sterkere, mens Amundsen er glad for å melde seg inn i fagforeningen. Jeg meldte meg inn i PF hovedsakelig fordi jeg ønsker å ha den beste og friskeste informasjonen om det som skjer innenfor mitt yrke. I tillegg vet jeg at som politibetjent er man utsatt i mange sammenhenger. Det å ha noen som ivaretar mine rettigheter om det skulle gå dårlig en dag er viktig for meg, sier Amundsen. Politiets Fellesforbund vet jeg har midler og rutiner som kan hjelpe hvis det blir nødvendig. I tillegg har PF mange medlemsfordeler og gode forsikringer som også har vært medvirkende til at jeg tegnet medlemsskap, fortsetter politibetjenten, som ikke utelukker å ta på seg tillitsverv i PF ved en senere anledning. Fottøy for profesjonelle TA KONTAKT MED OSS:

9 KORTNYTT 9 Politikvitring Flere og flere personer i Politi-Norge er på Twitter. Her er noen av deres «kvitringer» den siste måneden Slutter i «Grenseløs» Kjell Johan Abrahamsen (bildet) slutter i stillingen som leder for det suksessrike Grenseløs-prosjektet. Han går over i stillingen som leder av den nyopprettede kriminalseksjonen i Vestfold politidistrikt. Det er ennå ikke klart hvem som overtar som Grenseløs-sjef. ATB-avgjørelse i november? Forhandlingene om arbeidstidsbestemmelsene (ATB) i politi- og lensmannsetaten er i gang, melder Politi.no. Dagens ATB-avtale utløper ved årsskiftet, mens målet er å klare å inngå en ny avtale innen 1. november. Den ekstra, ukentlige arbeidstimen som årlig ga mange polititjenestemenn flere tusen kroner ekstra i lønn, bortfalt 1. august, i henhold til avtalen. Ekstratimen ga cirka 220 ekstra årsverk i politi-norge. Kjøpte politibåt Sør-Trøndelag politidistrikt har kjøpt ny politibåt for å styrke beredskapen i distriktet, melder Adressa.no. Båten skal i første rekke brukes til å styrke beredskapen om det skulle oppstå kritiske situasjoner, men det jobbes også med å sette i gang en båttjeneste for å kunne kontrollere fritidsbåttrafikken i politidistriktet. Ba kritikerne på kaffe Etter kritikk på Vestfinnmark politidistrikts Facebook-side, tok distriktet initiativ til å møte folk over en kaffe. I midten av august stilte derfor politimester Torbjørn Aas i Vestfinnmark politidistrikt opp på kafé Qa i Hammerfest for å møte interesserte innbyggere, skriver Hammerfestingen. Sju personer møtte opp for å få stille politimesteren og hans kolleger spørsmål, i det som etter planen skal bli et fast innslag i Vestfinnmark. Vi må som sjefer og ledere også prioritere kontakt med publikum, sier Aas til avisa. Operasjonssentralen, Oslo PD: 28. august «Vi har kontroll på en barbeint person som marsjerte sammen med gardistene foran Slottet. Uvisst hva han gjør der En patrulje snakker med han» 25. august «En person viftet med en machete på Jernbanetorget. Politiet raskt på stedet og pågrep mannen. Macheter skal ikke brukes til dette.» 25. august «En mann urinerte ved et gjerde i Osterhausgt. 10 afrikanere kom ilende til. Mannen urinerte trolig på et «nark-depot».» Runar Kvernen, kommunikasjonsrådgiver Politihøgskolen: 3. september «Fryktkultur? Er det noen som f.eks IKKE har fått med seg hva ansatte i politiet har ment - om det meste de siste 12 årene?» Operasjonssentralen, Søndre Buskerud PD: 27. august «Politiet har fått melding om en saueflokk som har kommet ned fra Drammensmarka og er i Underlia nå.» «Ad sauer: Politiet har utført det ullne oppdraget. Ikke sett noe til dyrene Ulla og Bæærthil, men så noen personer som var fårete i blikket» Kristin Hellesø-Knudsen, Doktorgradsstipendiat Politihøgskolen: 28. august «Hvordan klarer de å lage helgebemanning til et hovedpoeng med endringene politiet står overfor? #Dagsrevyen» Guttorm Hagen, lensmann i Ørsta, Sunnmøre PD: 28. august «Etter meir enn eit år med evalueringar bør no fokus verte meir retta mot gode beredskapstiltak.» Politijuristene: 28. august «Politijuristene er skuffet over at Justisministeren utsetter stortingsmeldingen om politietatens fremtid.» Rune H., politimann i Oslo PD: 28. august «Det hjelper trolig ikke stort med flere linjer inn på 112 hvis det ikke er flere til å svare på anropene. Kanskje færre og større opser?» 26. august «Det er en egen sjarm rundt det å jobbe natt til søndag. Fascinerende hva alkohol kan gjøre med folk.» GJØR SOM OVER 2700 ANDRE FØLG POLITIFORUM PÅ

10 10 RESPONSTID Når skal politiet komme? Hvor lenge du må vente på politiet, er i dag helt tilfeldig. Nå krever en rekke folkevalgte på lokalnivå at politiet får tydelige krav til responstid og beredskap. Tekst: Ole Martin Mortvedt Foto: Ole Martin Mortvedt og Erik Inderhaug

11 RESPONSTID 11

12 12 RESPONSTID I 22. juli-kommisjonens rapport ble det avdekket hvor tilfeldig politiets beredskap håndteres. En rekke politimestere og sentral politiledelse har lenge erklært at beredskap og sikkerhet var tilfredsstillende ivaretatt stikk i strid med varsler fra egne ansatte på operasjonssentraler og mannskap ute i operativ tjeneste. 22. juli avdekket at politiet er langt unna å være den beredskapsorganisasjon innbyggerne har trodd. Det har vært opp til den enkelte politimester å selv definere hvor mye ressurser politiet lokalt skal bruke på beredskap. Dermed har det vært for enkelt å flytte ressurser fra kostbart beredskapsarbeid som trening, bedre bemanning i patruljene og gode varslingssystemer. Ingen politileder har gjort dette av vond vilje. Men når ressursnøden har vært tilnærmet prekær, har det vært oppfattet som mer nødvendig å bruke ressurser på nærliggende etterforskning og lovpålagte forvaltningsmessige gjøremål. Rett og slett fordi Justisdepartementet har målt politiets resultater på disse områdene, men ikke på beredskap og responstid. VI TRENGER IKKE FLERE BORT- FORKLARINGER PÅ HVORFOR POLITIET IKKE DUKKER OPP NÅR DE SKULLE VÆRT DER. OVERRASKENDE SVAK Byrådsleder Monica Mæland (H) i Bergen er en av mange lokalt folkevalgte som reagerer kraftig på tilfeldighetene i politiberedskapen. Det var svært overraskende å erfare hvor lite beredskap har vært fremme som mål for politiet. Særlig når jeg selv kommer fra en kommune som har hatt betydelig oppmerksomhet mot beredskap. At politiet, som vi tenker på som den fremste sivile beredskapsorganisasjonen, ikke har hatt dette helt fremst i sin målstyring, er nesten utrolig, sier Mæland til Politiforum. Beredskapen og tryggheten for innbyggerne i samfunnet er noe av det viktigste og mest elementære et samfunn skal beskjeftige seg med, sier hun videre. Og det helt uavhengig av geografiske grenser. Det beste vi kan si om 22.juli-kommisjonens rapport, er at vi har fått øynene opp for disse helt sentrale manglende ved politiet. Mæland mener det er ubegripelig at de andre nødetatene har responstid, og ikke politiet. Det hjelper ikke at de andre nødetatene som brann og ambulanse har responstid når politiet ikke har det. Politiet skal jo lede redningsarbeidet i krisesituasjoner, og ikke komme etter de andre. Derfor mener jeg at politiet nå må få de samme krav til beredskap som de andre nødetatene. Fra kommunalt hold prioriterer vi nødetatene nettopp fordi det hetet nødetater. De skal hjelpe innbyggere som trenger hjelp i krisesituasjoner, sier byrådslederen. MÅ SATSE I BUDSJETTET Hun påpeker at i voksende byregioner, øker også kriminaliteten parallelt. Samtidig blir det færre politifolk. Det bekymrer meg at politiet ikke er satt i stand til å følge utviklingen. Det vi ser er at staten planlegger en nedtrapping av politiet, ikke en nødvendig opptrapping. Beredskap er ikke en form for hobby der det skal være opp til den enkelte politimester å definere nivået, sier Mæland. Hun forventer at justisminister Grete Faremo nå går nøye igjennom kommisjonsrapporten, og får gjennomført de forbedringer som rapporten påpeker er nødvendig. Når regjeringen legger frem statsbudsjettet senere i høst, forventer jeg at det har en stor overskrift: «Beredskap». Manglene som kommisjonsrapporten avdekket, er for alvorlige til at vi som samfunn kan leve med dette, sier byrådslederen. Hun fnyser av politiledere som sier det er for komplisert å måle politiet på beredskap og responstid. BEKYMRET: Det bekymrer meg at politiet ikke er satt i stand til å følge utviklingen, sier byrådsleder Monica Mæland (H) i Bergen.

13 RESPONSTID 13 Dette må de slutte å bortforklare. På kommunalt hold har vi klart å definere klare mål for både brann og ambulanse. Det holder ikke ett sekund å si at dette er for vanskelig. Poenget er at vi som innbyggere må kunne forvente samme type beredskap og responstid for alle nødetatene, og at de kommer når noe skjer. Vi trenger ikke flere bortforklaringer på hvorfor politiet ikke dukker opp når de skulle vært der, sier Mæland. IKKE AKSEPTABELT Det er overhodet ikke akseptabelt for oss at det skal gå lengre tid for politiet enn de andre nødetatene å komme fra, når våre innbyggere trenger øyeblikkelig hjelp, sier ordfører Harald Offerdal (Ap) i Balestrand kommune i Sogn og Fjordane, et fylke hvor politidekningen er på 1,14 politi per 1000 innbyggere langt under målet om to per tusen. Problemet med utrykningstiden, sammen med bekymring for nedbemanning av politiet i distriktene, har vi forsøkt å målbære til vår lokale politimester. Men vi opplever kun enveis kommunikasjon. Politimesteren vil bare snakke til oss om sentralisering og effektivisering, men ikke lytte til oss og våre bekymringer for stadig lenger avstand mellom politi og innbyggere, sier ordfører Offerdal. Sammen med ordførerne for Høyanger og Hyllestad kommune, har han sendt brev til justisministeren, fylkets stortingsrepresentanter, fylkestingets representanter, regionrådene, Politiets Fellesforbund og politimesteren. De eneste som har gitt oss respons er Politiets Fellesforbund, Sogn regionråd, Sogn og Fjordane Ap og andre bekymrede ordførere og politikere. Men fra sentralt politisk hold og fra politimesteren selv er det ingen respons, sier ordføreren. SKAL TJENE SAMFUNNET Han påpeker at politiet skal tjene samfunnet. Når representanter for samfunnet er bekymret, skal politiet lytte seriøst. Vi opplever at politimesteren ikke gjør det, sier Offerdal. Med de store vaktdistriktene lensmannskontorene har her i fylket, blir responstiden for lang. Det kan vi ikke akseptere. Man må huske på at lokalkunnskapen til politifolkene som skal hjelpe i en kritisk situasjon, kan være helt avgjørende for både å finne frem og utnytte lokale ressurser. Det virker ikke som om de har tatt inn over seg realitetene i 22. juli-kommisjonens rapport når de nå fremdeles argumenterer for ytterligere sentralisering, fortsetter ordføreren. Han understreker at det ikke er likegyldig for kommunene hvordan politiet organiserer seg, og hvilke ressurser de har til rådighet. I brevet påpeker han og ordførerkollegaene at politiet har en viktig rolle i forhold til beredskap, forebyggende arbeid og trygghet og service til innbyggerne i den enkelte kommunen. Urovekkende beredskap Ordfører Ola T. Lånke (Sp) i Rennebu kommune sier det ikke er en god situasjon å leve med når nærmeste vakthavende politibetjent er to timer unna. Hvis det virkelig er kritisk, kan de få hjelp fra Trondheim-politiet, 80 kilometer unna. Prinsipielt burde det stilles like krav om responstid for alle tre nødetater når det er snakk om livskritiske hendelser. Her i kommunen har vi en rekke eksempler på at brannvesenet må gjøre politiets jobb, og ambulansen har reist fra stedet lenge før politiet, som kommer utenbygds fra, ankommer, sier Lånke. Han mener at innbyggerne i små kommuner føler en utrygghet ved at politiet er så langt borte. Det er ikke noen situasjon som er god å leve med. Politiet utvikler seg bort fra nærpolititanken, selv om det i sentrale styringsdokumenter fastslås at nærpolitiet skal bestå. Det er ikke lenger samsvar mellom politikken som uttrykkes på Stortinget, og det som skjer. Før hadde vi 3,5 stilling på lensmannskontoret her. Nå er vi nede i 1,5 stilling, påpeker Lånke. I sommer ble lensmannskontoret helt stengt under ferieavviklingen. Når politimesteren ikke engang erstatter folk som slutter, men enten flytter stillinger til mer sentrale strøk, eller ansetter folk som får anledning til å ha oppmøte på andre kontor, uthules det lokale lensmannskontoret. Så selv om det på kartet ser ut som om vi har et lokalt politi, er det i praksis et delvis tømt tjenestested for politiet her, sier Lånke. Han opplever at det de lokalt ønsker av politinærvær, blir fullstendig overhørt av politiledelsen. Resultatet er at bygdene nå nærmest tømmes for politi. Han sier han ikke er den eneste ordføreren som hevder dette. Andre ordførere jeg samarbeider med i regionen, opplever det samme. Mindre kommuner betaler prisen for en sentralisering. 3 % sparerente fra første krone Lav kredittrente 10,65 % Les mer og søk på STILLER KRAV: Prinsipielt burde det stilles like krav om responstid for alle tre nødetater, sier ordfører Ola T. Lånke i Rennebu kommune. Vi opplever at polititjenesten i småkommuner ikke betyr noe i den store sammenhengen, sier Lånke. Det bør ikke ta lengre tid enn maksimalt minutter før politiet ankommer. To timer er helt uakseptabelt, mener Lånke. Det hevdes at den gamle vaktordningen med hjemmevakt for lensmannsbetjentene er foreldet. Jeg ser ikke bort fra at det kan være andre måter å organisere tjenesten på. Men før var det i alle fall et krav at betjentene bodde i kommunen, og at de kunne rykke ut på kort varsel når noe skjedde. Da de forlot den gamle ordningen, fikk vi vesentlig lengre responstid fra politiet, sier han. Han etterlyser en økning i rammene for politiet lokalt. Befolkningen må kunne vite at politiet er i nærheten. De kriminelle vet nå at de har to timer på seg til å gjøre noe galt, og deretter komme seg unna. Det har blitt slik at folk tenker at det ikke er noen vits i å ringe politiet, de kommer jo ikke likevel. Nå er vi rett og slett usikre på hva vi kan regne med av polititjenester når noe skjer, sier den erfarne ordføreren. Han har engasjert seg i fellesskap med andre ordførere i fylket, og de har både skrevet til justisministeren og vært i møte med departementet. Men foreløpig ser det ikke ut til å ha hatt noen virkning, sier Lånke oppgitt. Alltid Cresco Unique topp vilkår enten du skal låne eller spare Nominell kredittrente 10,65 % årlig. Eff. rente 19,3 %, ,- o/ 12 mnd. totalt

14 14 RESPONSTID Responstid i andre land Noen europeiske politietater har en definert responstid, mens andre ikke har det. Politiforum har undersøkt hvordan noen av våre naboer gjør det. Tekst: Erik Inderhaug A Nord-Irland Har ikke fast krav til responstid for politiet. Men politiet lover å svare på nødanrop innen ti sekunder, og gir beskjed om når de regner med å ankomme. Dersom henvendelsen ikke er akutt, har politiet som mål å være på stedet innen én time. B Irland Har ikke fast krav til responstid for politiet. Men politifagforeningen AGSI har temaet på agendaen. C England og Wales Politiet er delt opp i 43 separate enheter, som hver har forskjellige responstider for nødanrop. Responstiden er ikke et satt krav, men en offentlig kjent målsetning, og varierer fra enhet til enhet, avhengig av geografi og befolkningstetthet i området. Gjennomsnittlig responstid er på rundt minutter. Innføringen av politisk valgte politikommisjonærer for hvert distrikt i november, ventes å sette responstid på agendaen i langt større grad enn i dag. D Portugal Det ordinære politiet har ikke fast krav til responstid. Spesialenhetene, som blant annet bombeenheten og beredskapsstyrken, har responstid på mellom 15 og 45 minutter, avhengig av enheten. Ved akutte, alvorlige lovbrudd, beordres alle patruljer i nærheten til hendelsesstedet umiddelbart. E Litauen Har fast krav til responstid for politiet, avhengig av hvilken type lovbrudd det er snakk om. Lovbruddene er delt opp i kategoriene A, B og C, med responstid på henholdsvis 12, 20 og 60 minutter. Kategori A-lovbrudd, er svært alvorlige forbrytelser planlagte, pågående eller gjennomførte hvor liv, helse eller svært verdifulle eiendeler er direkte truet. Ved minimum 60 prosent av slike lovbrudd skal politiet være på stedet innen 12 minutter. ABONNER PÅ POLITIFORUM Hold deg orientert om utviklingen i politiet. Hvor går politiet etter 22.7-kommisjonens rapport? Vi bringer deg utviklingen. Vi gir deg muligheten til å delta i debatten. Kategori B-lovbrudd er alvorlige eller mindre alvorlige forbrytelser planlagte, pågående eller gjennomførte hvor liv og helse kan være direkte truet, eller hvor det ikke foreligger informasjon om eventuelle ofres tilstand. I denne kategorien kommer også forbrytelser som gir økt risiko for bevisforspillelse, ytterligere lovbrudd eller fare for liv og helse. Ved minimum 70 prosent av slike lovbrudd, skal politiet være på stedet innen 20 minutter. Kategori C-lovbrudd, er rapporter om mindre alvorlige forbrytelser eller forseelser planlagte, pågående eller gjennomførte hvor hverken liv, helse eller svært verdifulle eiendeler er truet. Ved minimum 80 prosent av slike lovbrudd, skal politiet være på stedet innen én time. F Spania Katalonia Responstiden er ikke klart definert som et krav, men som en forpliktelse overfor innbyggerne om at politiet skal være på hendelsesstedet innen 12 minutter dersom det er fare for liv og helse. For øvrige lovbrudd er målsettingen å være på plass så raskt som mulig. Kontakt vår markedskonsulent Heidi Bjørkedal på eller tlf for å tegne abonnement for kr. 550,- pr. år. G Spania Baskerland Har varierende krav til responstid for politiet, ut ifra hvilket lovbrudd det er snakk om, og i hvilket område lovbruddet finner sted (by eller bygd). Dersom responstiden på en utrykning blir overskredet, må den aktuelle patruljen rapportere om årsaken (trafikk, vær, bemanning, e.l.). Responstiden blir gjennomgått årlig, på bakgrunn av resultatene fra året som gikk. Typisk responstid for alvorlige akutthendelser er på 9-10 minutter.

15 RESPONSTID H 15 Sverige Har ikke fast krav til responstid for politiet. Men spørsmålet har blitt diskutert, spesielt i etterkant av 22. juli, og har da ofte blitt koplet opp mot antallet politihelikoptre. Det er også et tema i en offentlig utredning om et helhetlig, svensk politi. En utfordring er sterkt varierende geografi og befolkningstetthet. I Danmark Har ikke fast krav til responstid for politiet. Men responstiden blir målt, og brukes som parameter for å måle politiets suksess. En nylig måling viser at politiet er fremme på åstedet innen ti minutter ved to av tre akutthendelser, mens andelen av utrykninger med responstid på over 20 minutter, er fallende. J Bulgaria Har ikke fast krav til responstid for politiet. Det er det kun brannvesenet som har i Bulgaria. FINLAND H NORGE SVERIGE ESTLAND LATVIA I A B IRLAND DANMARK E LITAUEN HVITERUSSLAND STORBRITANNIA C POLEN TYSKLAND UKRA TSJEKKIA SLOVAKIA ØSTERRIKE FRANKRIKE UNGARN SVEITS ROMANIA KROATIA SERBIA G ITALIA BULGARIA J D PORTUGAL SPANIA F HELLAS

16 16 REALITY-TV Tøff PF-leder henger i stroppen på TV HØYTHENGENDE: Mette Varem i en «hangman»-øvelse helt til høyre i bildet. SLITENT POSTBUD: Hvordan takler Mette Varem å være sykkelpostbud? Selv treningsnarkomane Arne Johannessen måtte bite i det sure eplet mot sin lokallagsleder i Helgeland politidistrikt. Nå biter Mette Varem fra seg i beste sendetid på TV. Tekst: Stig Kolstad Foto: TV Norge Nok en gang har TV Norge sikret seg en sprek politikvinne som skal gjøre mandagskveldene spennende: Praksisansvarlig ved Helgeland-politiet og PF-leder Mette Varem har klatret, dratt, tråkket, hengt og gått, og utgjør nå den 14 personer store troppen i «71 grader nord». 47-åringen var den nest eldste av de 41 som møtte til kvalifisering på Sørlandet 10. april i år. Jeg har bestandig holdt meg i form. Men akkurat da dette tok til, følte jeg at jeg var i mitt livs dårligste form. Jeg hadde gått fra den ene influensaen til den andre i forkant av opptaksprøvene, sier Mette Varem til Politiforum. INGEN KONTAKT Av bildene Politiforum har fått tilgang til (Mette vil ikke røpe for mye av hva hun har vært gjennom), ser vi henne klatre i et bratt heng i en rørgate i Tyssedal. Jo det stemmer det. Jeg fant ut at jeg ikke har høydeskrekk, i alle fall. Klatring var kjempegøy, og vi var godt sikret. Å være deltaker i 71 grader nord betyr at man ikke får være i kontakt med andre mennesker mens det hele pågår. Det ble tøffere enn Mette er vant med. Jeg har tre barn som bor i Korgen, Mo i Rana og Tromsø, og en mann som bor i Kabul. Så jeg trodde det skulle være en smal sak å være avskåret fram dem. Men, vi snakker jo sammen på telefonen hver dag, noe jeg ikke fikk anledning til nå, sier hun. I de neste episodene kan vi se at gruppen er delt inn i to lag. Når folk skal hjemsendes, skjer det fordi det gjennomføres en individuell konkurranse i lagene. Taperen må reise hjem. Hvordan det går med politi-mette? Det vet vi ikke. Men du kan se det på TVNorge mandager kl BRATT KLATRING: Deltakerne skal bryne seg på «Tysso Via Ferrata», en rute langs rørgaten anlagt i 400 høydemetre opp Tyssedalsfjellet. «I rallarens fotspor» kalles løypa. Men de såkalte fotsporene er jerntrinn boltet inn i den glatte og stupbratte fjellveggen.

17 POLITIBILDET 17 Politibildet Har du et blinkskudd fra politihverdagen? Send kort tekst og høyoppløselig bilde til: Det kommunale politiet i den franske byen Nice bruker den mer bedagelige tohjulingen av typen Segway framfor vanlig sykkel når de er ute på patrulje. Foto: Erik Inderhaug, Politiforum 901,3 millioner kroner var den disponible budsjettrammen til Politiets data- og materielltjeneste (PDMT) i Totalt brukte PDMT 878,5 millioner kroner, hvorav 57,2 prosent gikk til IKT, 21,6 prosent til materiell/salg og 10,9 prosent til administrasjon. I 2010 var den disponible budsjettrammen på 834,9 millioner kroner, hvorav 777,3 millioner ble brukt. straffedømte som ble uttransportert av Politiets 203Antall Utlendingsenhet (PU) i juni og juli periode i Av de uttransporterte, er straffedømte rumenere, polakker, litauere, nigerianere og algeriere de største gruppene. tar i høst fatt på masterstudiet i politivitenskap ved Politihøgskolen 29studenter - politiet, mens fem stykker kommer rett fra avsluttet bachelorutdanning.

18 18 IKT Her er politiet Nå kan polititjenestemenn i Utrykningspolitiet (UP) skrive rapporter og søke i politisystemene fra patruljebilene ved hjelp av Ipad. Tekst: Erik Inderhaug Foto: Tom Melby/AN Media Det sparer polititjenestemennene og UP for både tid og penger. I stedet for å måtte ringe inn til operasjonssentralen for å få opplysninger om registreringsnumre og personer, kan patruljene nå logge seg på politisystemene gjennom den mobile plattformen Mobiliti og sjekke selv mens de sitter i bilen. Dette gjør det adskillig lettere å være politimann og å være en god politimann. Det er ikke alltid vi ønsker å be operasjonssentralen om mye informasjon, fordi vi ikke vil oppholde dem for mye. De har ikke alltid tid, heller. Nå har vi mulighet til å gjøre jobben sjøl, sier politibetjent Verner Svendsen til Politiforum. TILGANG TIL ALLE SYSTEMER Svendsen jobber i UP-distrikt 9, som omfatter politidistriktene Helgeland, Salten og Midtre Hålogaland. Dette er et av fire steder som er med på prøveprosjektet med Ipad i UP-bilene, et prosjekt som av polititjenestemannen betegnes som en stor suksess. Tilgangen til politisystemene i bilen gjør det tryggere for oss. Vi vet hvem det er vi stopper, før vi stopper FAKTA Mobiliti Politiets nye mobile plattform, som skal erstatte Scireduct. Muliggjør pålogging til politiets datasystemer fra mobile enheter. Både Ipad, Iphone, PC og Mac støttes, i tillegg til Android-enheter. Er testet ut på Ipad på ti UP-patruljer, med stor suksess. Bruken av systemet gir store sikkerhetsutfordringer for POD. Hvilke programmer som skal endelig inkluderes, er ennå ikke avklart. dem, fordi vi alltid kan sjekke registreringsnummeret i systemet. Det gjør oss også mye mer offensive når vi når fram til et objekt og skal starte samtalen, forklarer politibetjenten, og fortsetter: Når vi kan gjøre søket selv, velger vi å gå lenger, og stille tre spørsmål ekstra fordi vi har tid og mulighet til å stille de tre ekstra spørsmålene. Mens vi før har blitt skremt av sakshistorikken til en person vi har søkt opp inne på stasjonen, kan vi nå søke opp vedkommende langt tidligere. Fra Ipaden i bilen har Svendsen tilgang til alle politisystemene, på samme måte som når han logger seg på en PC på jobben. I tillegg til å kunne søke opp informasjon, gjør dette det mulig å utnytte dødtiden på jobb som når patruljen venter på en ferge eller er på vei tilbake til stasjonen. Vi kan skrive anmeldelsen i bilen på vei tilbake til stasjonen, og starte jobben der. Ikke alt er like enkelt som på PC, men det fungerer likevel veldig greit å kunne starte på arbeidet i bilen. Dette hjelper oss veldig mye. Ipad i bilen er noe samtlige politibiler burde hatt, understreker han. SPARER OVERTIDSTIMER At denne muligheten sparer patruljene for mye tid, er det ingen tvil om. Hvor mye, er det vanskelig å tallfeste, men UP-betjenten sier det i hvert fall «sparer sjefen for mange overtidstimer». Nå begynner vi å jobbe med saker i bilen, som vanligvis ville heftet oss når vi kom tilbake til kontoret. Samtidig sparer vi operasjonssentralen for en del ressurser siden de slipper å hjelpe oss. Også på andre måter ligger det mulighet for besparelser i prøveordningen. Vi pågrep en polakk for litt siden, som valgte å ikke snakke hverken norsk eller engelsk. Vi regnet med at han kunne polsk, og brukte Google translate på Ipaden for å fortelle at han var arrestert. Det skjønte han. På vei inn, ga vi ham rettighetene hans på hans eget morsmål, og på stasjonen brukte vi denne metoden til å spørre om han ønsket kaffe og mat. Slik ble han fornøyd, og vi sparte oss for en tolketelefon den kvelden, forteller Svendsen. Ute i felten kopler Ipaden seg opp mot politisystemene via 3G, noe som gjør at forbindelsen brytes i tunne- PÅ NETT OVERALT: Politibetjent Verner Svendsen i UP-distrikt 9, er over se Ipad i bilen er noe samtlige politibiler burde hatt, sier han til Politiforum.

19 IKT 19 alltid på nett g av begeistring av mulighetene som ligger i å ha tilgang til politisystemene fra Ipad i bilen. Systemet er så godt og fungerer så bra at det gjør hverdagen mye bedre.

20 20 IKT ler og kan bli tregere på de mest grisgrendte landeveiene. Likevel har betjentene blitt positivt overrasket over at systemet fungerer så bra som det gjør. Det er jo et nytt system, så vi får litt heng i systemene innimellom, men det gjør det jo av og til fra PC-en også. Nå er jo ikke dette noe PDMT er helt ferdige med, så det vil nok bli mer stabilt og enda bedre, tror politibetjenten. Han er ikke i tvil om at dette er noe politiet er nødt til å fortsette med. Ja absolutt. Vi som brukere synes systemet er så godt og at det fungerer så bra, at det gjør hverdagen mye bedre. Dette hjelper oss masse, på veien og ellers. Det gjør det enklere for gode politifolk å gjøre den jobben de skal gjøre. TIL HALV PRIS Ipadene som i skrivende stund brukes i ti UP-biler, leveres med tastatur, pekepenn og billader. Prisen er halvparten av det UP betaler for PC-ene som svært mange UP-biler er utstyrt med i dag. Tilbakemeldingene brukerne gir på batterikapasiteten er bra, forteller politioverbetjent Espen Andreassen i UP. De er dessuten lettere å ha med seg og håndtere. Vi har testet Mobiliti masse, og det fungerer som bare rakkern. Den er mye mer stabil enn PC, og tar kortere tid å logge på, sier han. Mobiliti, som skal erstatte dagens «Scireduct», er tilpasset operativsystemene til både Apple og Android, samt Microsoft Windows. Systemet skal kunne brukes både på nettbrett, PC og mobiltelefon. For UP er nytteverdien så stor at Andreassen gjerne ser for seg at de kjøper inn enda flere mobile enheter så snart den endelige framtiden til Mobiliti er avklart. Det avhenger av hva som skjer videre, og hvilke programmer som blir med i den endelige versjonen av Mobiliti. Hadde vi visst det helt nøyaktig, så kunne vi tatt beslutningen om å kjøpe flere, sier han. ALT PÅ ETT BRETT: - Nå begynner vi å jobbe med sa ker i bilen, som vanligvis ville heftet oss når vi kom tilbake til kontoret. Samtidig sparer vi operasjonssentralen for en del ressurser siden de slipper å hjelpe oss, sier politibetjent Verner Svendsen. Vurderer risiko opp mot nytte Utfordringen ligger i hvilke systemer som skal være tilgjengelig på Mobiliti, og hvordan hindre uvedkommende fra å få tilgang til dem. Tekst og foto: Erik Inderhaug Det sier Erik Liaklev, leder for IT-seksjonen i Politidirektoratet (POD). Fordi politiets systemer i utgangspunktet er skapt for å brukes i sikre omgivelser på politistasjoner og lensmannskontorer, med rutiner og kontroll på bruken, ligger det en stor utfordring i å sørge for sikker tilgang på mobile enheter. Når politiets systemer blir tilgjengelige på mobile plattformer, så tar vi dem ut i det offentlige. Da er det mulig å sjekke systemer hjemme, i bilen og på toget, og dermed blir situasjonen en helt annen for informasjonssikkerheten. Hvordan skal vi legge til rette for at ingen uvedkommende får tilgang til systemene? Hva om noen stjeler en Ipad som er pålogget? spør han. ER POSITIV: Erik Liaklev, leder for IT-seksjonen i Politidirektoratet. MÅ TENKE SIKKERHET Mobiliti, som skal erstatte Scireduct, ble lansert i sommer. Systemet er tilgjengelig både på PC, Mac, Ipad og Iphone, samt andre mobile enheter som bruker Androids operativsystem. I dag er de fleste av politiets systemer tilgjengelige på Mobiliti, mens POD har valgt å ikke tilgjengeliggjøre andre. Det er vurderinger vi må gjøre i hvert enkelt tilfelle, sier Liaklev. Hvert enkelt system inneholder forskjellig informasjon, og da må vi gjøre en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for hvert system. Konkret gjennomfører vi i dag risikovurderinger for BL og HVORDAN SKAL VI LEGGE TIL RETTE FOR AT INGEN UVEDKOMMENDE FÅR TIL- GANG TIL SYSTEMENE? TTA. Disse vil kunne være utslagsgivende for en del andre, fortsetter han. En utfordring med BL, er at systemet forholder seg til hele 17 andre registre, deriblant DNAregisteret og Folkeregisteret. Da må hver av de 17 systemeierne akseptere å legge BL på Mobiliti. De skal gjennom en workshop for å gå gjennom risikopunkter, som vi har skissert opp på et notat, forklarer Liaklev. Han understreker at både POD og PDMT ser at det ligger stor nytte i å ha mobil tilgang til politisystemene, og sier de ikke ønsker å framstå som «bremseklosser» for utviklingen. Men vi må tenke på informasjonssikkerheten, og har ansvaret for å ivareta systemene på riktig måte. Samtidig er vi innstilt på å akseptere en viss risiko. Denne risikoen må veies opp mot nytteverdien, og er verdien større enn risikoen, så vil vi anbefale opp mot toppledelsen at dette er en risiko vi må akseptere, sier Liaklev. TAR TOTALVURDERING Dette kan for eksempel innebære at enhetene blir kryptert og utstyrt med programvare for sletting av enheten dersom den stjeles, eller knyttes opp mot begrensninger for hvor en kan bruke den mobile enheten. For eksempel at en ikke kan bruke den på toget. Det blir fort store avisoppslag om noen sjekker politiregistre fra toget, og slik kan vi ikke ha det. Dette må være avklart før vi kan gi råd til politidirektøren. Liaklev sier det legges opp til en totalvurdering av Mobiliti i løpet av de nærmeste månedene, for å avklare hvilke systemer som skal være tilgjengelige. I den forbindelse ønsker de tilbakemeldinger fra de som har prøvd ut systemet, for å finne ut hva som er bra, og hva som er dårlig.

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen.

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen. 30 LØFT FRAM PRAKTISK POLITIARBEID SYSTEMATISER ERFARINGSLÆRINGEN VERN OM DEN GODE DIALOGEN VERDSETT ENGASJEMENT OG FØLELSER FORSKERENS FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye

Detaljer

HØRING - NOU 2017:9 POLITI OG BEVÆPNING

HØRING - NOU 2017:9 POLITI OG BEVÆPNING Politidirektoratet Postboks 8051 Dep. 0031 OSLO INNLANDET POLITIDISTRIKT Deres referanse: 201702339-2 310 Vår referanse: 201703700-4 008 Sted, Dato Lillehammer 15.09.2017 HØRING - NOU 2017:9 POLITI OG

Detaljer

Kriseberedskap og fryktkultur i Romerike politidistrikt. Alexander Gjermundshaug, Elin Svendsen og Karoline Carlsen Romerikes Blad

Kriseberedskap og fryktkultur i Romerike politidistrikt. Alexander Gjermundshaug, Elin Svendsen og Karoline Carlsen Romerikes Blad Kriseberedskap og fryktkultur i Romerike politidistrikt Alexander Gjermundshaug, Elin Svendsen og Karoline Carlsen Romerikes Blad 22. juli-rapporten Avslørte store svakheter i politiet Flere politidistrikt

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Høringsuttalelse til Nærpolitireformen. Bakgrunn. Faktiske opplysninger

Halsa kommune. Saksframlegg. Høringsuttalelse til Nærpolitireformen. Bakgrunn. Faktiske opplysninger Halsa kommune Arkiv: X30 Arkivsaksnr: 2016/296-14 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 95/16 29.11.2016 Høringsuttalelse til Nærpolitireformen Bakgrunn

Detaljer

Høringsuttalelse fra Regionrådet i Gjøvikregionen om NOU 2013:9

Høringsuttalelse fra Regionrådet i Gjøvikregionen om NOU 2013:9 Til : Justis- og beredskapsdepartementet 20. 9. 13 Høringsuttalelse fra Regionrådet i Gjøvikregionen om NOU 2013:9 Trygghet er en av bærebjelkene for bosetting og vekst i hele landet. Det er derfor riktig

Detaljer

Nordland politidistrikt. Nærpolitireformen Å bygge nye Nordland politidistrikt. Orientering til Alstahaug kommune. Politimester i Nordland

Nordland politidistrikt. Nærpolitireformen Å bygge nye Nordland politidistrikt. Orientering til Alstahaug kommune. Politimester i Nordland Nærpolitireformen Å bygge nye Orientering til Alstahaug kommune Politimester i Nordland Hvorfor må politiet endres? Det er stort rom for å sette politiet bedre i stand til å løse sitt samfunnsoppdrag Verden

Detaljer

Klage fra Kvinesdal kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Agder politidistrikts lokale struktur

Klage fra Kvinesdal kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Agder politidistrikts lokale struktur Kvinesdal kommune Nesgata 11 4480 KVINESDAL Deres ref. Vår ref. Dato 2007/1151 17/3059 24.05.2017 Klage fra Kvinesdal kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Agder

Detaljer

Bevæpning av politiet noen refleksjoner

Bevæpning av politiet noen refleksjoner Bevæpning av politiet noen refleksjoner Samfunnssikkerhetskonferansen 2016 Tor-Geir Myhrer Bevæpningsdebatten Spørsmålet om generell bevæpning av norsk politi er et verdispørsmål Alle standpunkter er i

Detaljer

Hva mener innsatspersonell om generell bevæpning?

Hva mener innsatspersonell om generell bevæpning? Hva mener innsatspersonell om generell bevæpning? Resultater fra en spørreundersøkelse til IP-godkjente 1-5 Rapport til Bevæpningsutvalget 12. oktober 2012 Professor Liv Finstad Noen hovedresultater Undersøkelsen

Detaljer

Politiet. Responstid eller lotto?

Politiet. Responstid eller lotto? Politiet. Responstid eller lotto? Regionrådsmøtet 12 november 2012 Innledning ved Dag Sigurd Brustind ordfører. Utfordringen (1) Nådeløst oppgjør (Nordlys, 20. oktober, intervju med Lensmann Arnold Nilsen)

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

Klage fra Målselv kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Troms politidistrikts lokale struktur

Klage fra Målselv kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Troms politidistrikts lokale struktur Målselv kommune Kommunehuset 9321 Moen Deres ref. Vår ref. Dato 17/3054.05.2017 Klage fra Målselv kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Troms politidistrikts lokale

Detaljer

Klage fra Lødingen kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Nordland politidistrikts lokale struktur

Klage fra Lødingen kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Nordland politidistrikts lokale struktur Lødingen kommune Postboks 83 8411 LØDINGEN Deres ref. 11/770-18 Vår ref. 17/3056 Dato 24.05.2017 Klage fra Lødingen kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Nordland

Detaljer

Klage fra Halsa kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Møre og Romsdal politidistrikts lokale struktur

Klage fra Halsa kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Møre og Romsdal politidistrikts lokale struktur Halsa kommune Liabø 6683 VÅGLAND Deres ref. Vår ref. Dato 2016/296-26 17/3057 24.05.2017 Klage fra Halsa kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Møre og Romsdal politidistrikts

Detaljer

Klage fra Snåsa kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Trøndelag politidistrikts lokale struktur

Klage fra Snåsa kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Trøndelag politidistrikts lokale struktur Snåsa kommune Sentrum 7760 SNÅSA Deres ref. Vår ref. Dato 16/5040-4-TEG 17/2926 24.05.2017 Klage fra Snåsa kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Trøndelag politidistrikts

Detaljer

Skarpe oppdrag: På tide å tenke nytt? Guttorm Brattebø seksjonsoverlege/leder Akuttmedisinsk seksjon KSK Haukeland Universitetssykehus

Skarpe oppdrag: På tide å tenke nytt? Guttorm Brattebø seksjonsoverlege/leder Akuttmedisinsk seksjon KSK Haukeland Universitetssykehus Skarpe oppdrag: På tide å tenke nytt? Guttorm Brattebø seksjonsoverlege/leder Akuttmedisinsk seksjon KSK Haukeland Universitetssykehus Bergen oktober 2010: 25 åring m/ skuddskade Utdrag fra AMK samtalen

Detaljer

Lokal struktur Geografiske driftsenheter, tjenesteenheter og tjenestesteder

Lokal struktur Geografiske driftsenheter, tjenesteenheter og tjenestesteder Lokal struktur Geografiske driftsenheter, tjenesteenheter og tjenestesteder Geografisk inndeling av et politidistrikt Et politidistrikt Hovedsetet i politidistriktet En geografisk driftsenhet (GDE) Lensmannsdistrikt

Detaljer

Svar på klage om ny tjenestestedsstruktur i politi- og lensmannsetaten

Svar på klage om ny tjenestestedsstruktur i politi- og lensmannsetaten Sør-Aurdal kommune postmottak@sor-aurdal.kommune.no Deres ref. Vår ref. Dato 17/3062 24.05.2017 Svar på klage om ny tjenestestedsstruktur i politi- og lensmannsetaten Justis- og beredskapsdepartementet

Detaljer

Politireform hva skjer, og når

Politireform hva skjer, og når Politireform hva skjer, og når Informasjonsmøte for KS og kommuner i Sogn- og Fjordane Førde, 28. oktober 2015 Prosjektleder Prosjekt nye politidistrikter Håkon Skulstad Innhold NATIONAL POLICE DIRECTORATE

Detaljer

Klage fra Hemnes kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Nordland politidistriktets lokale struktur

Klage fra Hemnes kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Nordland politidistriktets lokale struktur Hemnes kommune Sentrumsvegen 1 8646 KORGEN Deres ref. Vår ref. Dato 17/00191-3 17/3056 24.05.2017 Klage fra Hemnes kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Nordland

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet. Sted Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato Tid 10:00 SAKSLISTE. Tittel 93/16 16/2416 NÆRPOLITIREFORMEN

MØTEINNKALLING. Formannskapet. Sted Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato Tid 10:00 SAKSLISTE. Tittel 93/16 16/2416 NÆRPOLITIREFORMEN MØTEINNKALLING Formannskapet Sted Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato 23.11.2016 Tid 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 93/16 16/2416 NÆRPOLITIREFORMEN Eventuelt forfall meldes til Servicekontoret

Detaljer

Utval Utvalssak Møtedato Kommunestyret i Fræna 82/2015 16.11.2015

Utval Utvalssak Møtedato Kommunestyret i Fræna 82/2015 16.11.2015 Fræna kommune Arkiv: X31 Arkivsaksnr: 2015/2722-2 Sakshandsamar: Geir Tore Vestad Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Kommunestyret i Fræna 82/2015 16.11.2015 Møre og Romsdal Politidistrikt - høring

Detaljer

Distriktsvise etterforskningsgrupper hva nå?

Distriktsvise etterforskningsgrupper hva nå? Distriktsvise etterforskningsgrupper hva nå? Ingen forpliktelser fra alle parter- hvordan går vi nå frem? Ørjan Steen, DSB 1 Hva skal jeg snakke om? Litt historie om AKB 1, AKB 2 og AKB 3 Hva skjedde med

Detaljer

Høring - forskrift om klageordning for berørte kommuner i forbindelse med fastsettelse av ny tjenestestedsstruktur i politi- og lensmannsetaten

Høring - forskrift om klageordning for berørte kommuner i forbindelse med fastsettelse av ny tjenestestedsstruktur i politi- og lensmannsetaten Journalpost:16/31299 Saksnummer Utvalg/komite Dato 100/2016 Fylkesrådet 29.03.2016 046/2016 Fylkestinget 25.04.2016 Komite for plan og økonomi 25.04.2016 Høring - forskrift om klageordning for berørte

Detaljer

Klage fra Dyrøy kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Troms politidistrikts lokale struktur

Klage fra Dyrøy kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Troms politidistrikts lokale struktur Dyrøy kommune Dyrøytunet 1 9311 Brøstadbotn Deres ref. Vår ref. Dato 17/3054.05.2017 Klage fra Dyrøy kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Troms politidistrikts

Detaljer

Til riktig person: God dag mitt navn er NN og jeg ringer fra Opinion. Kunne du tenkte deg å delta i meningsmålingen vår, det tar ca 8-9 minutter?

Til riktig person: God dag mitt navn er NN og jeg ringer fra Opinion. Kunne du tenkte deg å delta i meningsmålingen vår, det tar ca 8-9 minutter? Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 5 Mai 2013 (uke 19) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Perduco med start 7. mai INTRO - Fastlinje God dag mitt navn er NN og jeg ringer

Detaljer

Politiets beredskap og krisehåndtering

Politiets beredskap og krisehåndtering Politiets beredskap og krisehåndtering Viktige prosjekter, dokumenter og Endringsprogrammet Merverdiprogrammet Stortingsmelding Samfunnsikkerhetsmeldingen Politistudien Evaluering av POD Styrket bemanning

Detaljer

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn Pressemelding mars LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn I den årlige europeiske referansestudien LoveGeist, gjennomført

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato 17/

Deres ref. Vår ref. Dato 17/ Våler, Grue og Åsnes kommuner post@våler.kommune.no post@grue.kommune.no post@åsnes.kommune.no Deres ref. Vår ref. Dato 17/3062 24.05.2017 Klage fra Våler, Grue og Åsnes kommuner over Politidirektoratets

Detaljer

17-åringen hadde nettopp skutt Ingrid-Elisabeth Berg med fire skudd. Fortvilet ringer han politiet. Her er hele samtalen.

17-åringen hadde nettopp skutt Ingrid-Elisabeth Berg med fire skudd. Fortvilet ringer han politiet. Her er hele samtalen. Side 1 av 5 Av Gøril Huse 19.06.06 13:59, ny 19.06.06 15:13 17-åringen hadde nettopp skutt Ingrid-Elisabeth Berg med fire skudd. Fortvilet ringer han politiet. Her er hele samtalen. TV 2 Nettavisen følger

Detaljer

VESTFOLD POLITIDISTRIKT. Nærpolitireformen. Politimester Christine Fossen. Gardermoen 25. mars 2015 ENHET/AVDELING

VESTFOLD POLITIDISTRIKT. Nærpolitireformen. Politimester Christine Fossen. Gardermoen 25. mars 2015 ENHET/AVDELING Nærpolitireformen Politimester Christine Fossen Gardermoen 25. mars 2015 /AVDELING Hvorfor må politiet endres? Det er stort rom for å sette politiet bedre i stand til å løse sitt samfunnsoppdrag Verden

Detaljer

Høring - Tilrådning tjenestestedsstruktur - Trøndelag politidistrikt. Uttalelse fra Midtre Gauldal kommune

Høring - Tilrådning tjenestestedsstruktur - Trøndelag politidistrikt. Uttalelse fra Midtre Gauldal kommune Saksframlegg Arkivnr. X31 Saksnr. 2016/3184-2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Ordfører Høring - Tilrådning tjenestestedsstruktur - Trøndelag politidistrikt. Uttalelse fra Midtre

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 9200/16 Arkivsaksnr.: 16/ HØRING AV POLITIMESTERENS FORELØPIGE FORSLAG TIL LOKAL STRUKTUR I INNLANDET POLITIDISTRIKT

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 9200/16 Arkivsaksnr.: 16/ HØRING AV POLITIMESTERENS FORELØPIGE FORSLAG TIL LOKAL STRUKTUR I INNLANDET POLITIDISTRIKT Saksframlegg Ark.: Lnr.: 9200/16 Arkivsaksnr.: 16/1730-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren HØRING AV POLITIMESTERENS FORELØPIGE FORSLAG TIL LOKAL STRUKTUR I INNLANDET POLITIDISTRIKT Vedlegg: Høringsbrev fra

Detaljer

Klage fra Engerdal kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Innlandet politidistrikts lokale struktur

Klage fra Engerdal kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Innlandet politidistrikts lokale struktur Engerdal kommune postmottak@engerdal.kommune.no Deres ref. Vår ref. Dato 2016/1007-0 17/3062 24.05.2017 Klage fra Engerdal kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i

Detaljer

1.2 Brannstatistikk: Tap av menneskeliv

1.2 Brannstatistikk: Tap av menneskeliv Kapittel 1 Brann og samfunn 1.1 Introduksjon I Norge omkommer det i gjennomsnitt 5 mennesker hvert år som følge av brann. Videre blir det estimert et økonomisk tap på mellom 3 og milliarder kroner hvert

Detaljer

Presentasjon Landsmøtet Svolvær

Presentasjon Landsmøtet Svolvær Presentasjon Landsmøtet Svolvær Red kvalitet Hva er det Petersplassen Tilnærming Folk kjenne seg igjen Dette landsmøtet har på mange og ulike måter konkludert med det samme: I fremtiden skal vi leve av

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

HØRING - NOU 2017:9 POLITI OG BEVÆPNING

HØRING - NOU 2017:9 POLITI OG BEVÆPNING Politidirektoratet Postboks 8051 Dep. 0031 OSLO Norge NORDLAND POLITIDISTRIKT Deres referanse: 201702339-2 310 Vår referanse: 201710862-2 300 Sted, Dato Bodø, 17.10.2017 HØRING - NOU 2017:9 POLITI OG BEVÆPNING

Detaljer

24.01.2014. Når uhellet er ute. Av Øyvin Tjore Øyvin Tjore Kommunikasjon

24.01.2014. Når uhellet er ute. Av Øyvin Tjore Øyvin Tjore Kommunikasjon Når uhellet er ute Av Øyvin Tjore Øyvin Tjore Kommunikasjon 1 2 Media i en krisesituasjon Er ofte først på ballen Vet ofte mer enn du gjør Dekker hendelsen løpende på nett Tøff konkurranse om å være først

Detaljer

Klage fra Birkenes kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Agder politidistrikts lokale struktur

Klage fra Birkenes kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Agder politidistrikts lokale struktur Birkenes kommune Postboks 115 4795 BIRKELAND Deres ref. Vår ref. Dato 12/520-13 17/3059 24.05.2017 Klage fra Birkenes kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Agder

Detaljer

HAUGALAND OG SUNNHORDLAND POLITIDISTRIKT. Rogalandsbenken. 3. februar 2014. Politireformen utfordringer i nordfylket ENHET/AVDELING

HAUGALAND OG SUNNHORDLAND POLITIDISTRIKT. Rogalandsbenken. 3. februar 2014. Politireformen utfordringer i nordfylket ENHET/AVDELING Rogalandsbenken 3. februar 2014 Politireformen utfordringer i nordfylket Kart HSPD Oversikt over Haugaland og Sunnhordland pd i dag: Høringsuttalelsen til HSPD: s. 3: Haugaland og Sunnhordland politidistrikt

Detaljer

Klage fra Bindal kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Trøndelag politidistrikts lokale struktur

Klage fra Bindal kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Trøndelag politidistrikts lokale struktur Bindal kommune Rådhuset 7980 Terråk Deres ref. Vår ref. Dato 2015/2348-12 17/2926 24.05.2017 Klage fra Bindal kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Trøndelag politidistrikts

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen

Den europeiske samfunnsundersøkelsen V1 IO-nummer: Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen Du har allerede blitt intervjuet om noen av temaene her, men skjemaet stiller også spørsmål om noen helt nye emner. Vi håper du

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Klage fra Lyngdal kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Agder politidistrikts lokale struktur

Klage fra Lyngdal kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Agder politidistrikts lokale struktur Lyngdal kommune Postboks 353 4577 LYNGDAL Deres ref. Vår ref. Dato 2016/1303-0 17/3059 24.05.2017 Klage fra Lyngdal kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Agder politidistrikts

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Kommunalkonferransen 2010. Juling på jobben? Om vold og trusler i offentlig sektor. Inger Marie Hagen Fafo

Kommunalkonferransen 2010. Juling på jobben? Om vold og trusler i offentlig sektor. Inger Marie Hagen Fafo 1 Kommunalkonferransen 2010 Juling på jobben? Om vold og trusler i offentlig sektor Inger Marie Hagen Fafo 2 4 prosent utsatt for vold på jobben siste 12 måneder Ca 100.000 arbeidstakere 1/3 av ALL VOLD

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

FORENINGEN MERPOLITI VI VIL HA SYNLIG POLITI! September 2013 - ny tekst, nye bilder! UNGDOM ØNSKER ET SYNLIG OG LOKALT POLITI!

FORENINGEN MERPOLITI VI VIL HA SYNLIG POLITI! September 2013 - ny tekst, nye bilder! UNGDOM ØNSKER ET SYNLIG OG LOKALT POLITI! FORENINGEN MERPOLITI VI VIL HA SYNLIG POLITI! September 2013 - ny tekst, nye bilder! UNGDOM ØNSKER ET SYNLIG OG LOKALT POLITI! Du kan lese mer om Politianalysen på side 6-7 www.merpoliti.no Se også vår

Detaljer

Politidirektørens innlegg i forbindelse med høring i Stortinget 18.1.12

Politidirektørens innlegg i forbindelse med høring i Stortinget 18.1.12 Politidirektørens innlegg i forbindelse med høring i Stortinget 18.1.12 Innledning Komitéleder og medlemmer. Som statsråden beskrev avslutningsvis i sitt innlegg, vil mange spørsmål omkring hendelsene

Detaljer

Klage fra Krødsherad kommune på Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i lokal struktur i Sør-Øst politidistrikt

Klage fra Krødsherad kommune på Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i lokal struktur i Sør-Øst politidistrikt Krødsherad kommune 3536 NORESUND Deres ref. Vår ref. Dato 16/918 17/3060 24.05.2017 Klage fra Krødsherad kommune på Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i lokal struktur i Sør-Øst

Detaljer

Hvorfor er det så dyrt i Norge?

Hvorfor er det så dyrt i Norge? Tillegg til forelesningsnotat nr 9 om valuta Steinar Holden, april 2010 Hvorfor er det så dyrt i Norge? Vi vet alle at det er dyrt i Norge. Dersom vi drar til andre land, får vi kjøpt mer for pengene.

Detaljer

Agder politidistrikt. PNP Agder. Nærpolitireformen. Ordførere og rådmenn PNP Agder

Agder politidistrikt. PNP Agder. Nærpolitireformen. Ordførere og rådmenn PNP Agder Nærpolitireformen Ordførere og rådmenn 11.5.2016 Hvorfor må politiet endres? Det er stort rom for å sette politiet bedre i stand til å løse sitt samfunnsoppdrag Verden endrer seg. Kriminaliteten endrer

Detaljer

Fakta-ark om kommunereformen Politisk aktualitetsnotat 4/2014

Fakta-ark om kommunereformen Politisk aktualitetsnotat 4/2014 Fakta-ark om kommunereformen Politisk aktualitetsnotat 4/2014 Skrevet av: Senterpartiets Hovedorganisasjon post@sp.no www.sp.no Senterpartiet har blitt oppfordret til å utarbeide et fakta-ark for å orientere

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Klage fra Leka kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Trøndelag politidistrikts lokale struktur

Klage fra Leka kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Trøndelag politidistrikts lokale struktur Leka kommune Leknesveien 67 7994 Leka Deres ref. Vår ref. Dato 2013/389-0/X31 17/2926 24.05.2017 Klage fra Leka kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Trøndelag politidistrikts

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

Klage fra Nes kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Øst politidistrikts lokale struktur

Klage fra Nes kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Øst politidistrikts lokale struktur Nes kommune postmottak@nes.kommune.no Deres ref. Vår ref. Dato 2012/529-15 17/3061 24.05.2017 Klage fra Nes kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Øst politidistrikts

Detaljer

Høringsuttale fra Bjerkreim kommune på politidistriktets lokale struktur - nærpolitireform

Høringsuttale fra Bjerkreim kommune på politidistriktets lokale struktur - nærpolitireform Bjerkreim kommune Saksbehandlar Ørjan Daltveit rådmann ArkivsakID: 16/401 Arkivkode: FA - X30, TI - &13, FE - 036 Høringsuttale fra Bjerkreim kommune på politidistriktets lokale struktur - nærpolitireform

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 IO-nummer A-2 Seksjon for intervjuundersøkelser Postboks 8131 Dep., 0033 Oslo Telefon 800 83 028, Telefaks 21 09 49 89 Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 Til den intervjuede:

Detaljer

NATIONAL POLICE DIRECTORATE. Nærpolitireformen. Samarbeid, kommune/politi. Namsos, ENHET/AVDELING

NATIONAL POLICE DIRECTORATE. Nærpolitireformen. Samarbeid, kommune/politi. Namsos, ENHET/AVDELING Nærpolitireformen Samarbeid, kommune/politi Namsos, 20.11.15 Dagens tema: Nærpolitireformen, status hva skjer framover Samarbeid kommune/politi - samfunnsoppdraget Politiråd region - kommune Felles innsats;

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Informasjon Intervjuer: Svein Andersen Intervjuobjekt: Ingelin Killengreen Intervjuer: Tema for denne podkasten er verdien av å gi informasjon. Vi har med oss Ingelin Killengreen, (tidligere) direktør

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne. Manus ligger på NSKI sine sider, men kan også fåes kjøpt på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

Etterrettelig skriving Mariell Karlsen Bakke

Etterrettelig skriving Mariell Karlsen Bakke Etterrettelig skriving Mariell Karlsen Bakke Barnevernet 1 Problemstilling: Hvilke regler må barnevernet forholde seg til, og hvordan påvirker dette deres arbeid. Oppgaven I 2011 kom over 14 000 nye barn

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Medievaner blant journalister

Medievaner blant journalister Medievaner blant journalister Undersøkelse blant journalister 7. 25. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 7. 25. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Om å delta i forskningen etter 22. juli

Om å delta i forskningen etter 22. juli Kapittel 2 Om å delta i forskningen etter 22. juli Ragnar Eikeland 1 Tema for dette kapittelet er spørreundersøkelse versus intervju etter den tragiske hendelsen på Utøya 22. juli 2011. Min kompetanse

Detaljer

Klage fra Steigen kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Nordland politidistrikts lokale struktur

Klage fra Steigen kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Nordland politidistrikts lokale struktur Steigen kommune Rådhuset 8283 LEINESFJORD Deres ref. Vår ref. Dato 15/180 17/3056 24.05.2017 Klage fra Steigen kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Nordland politidistrikts

Detaljer

Det barn ikke vet har de vondt av...lenge Gjør noe med det, og gjør det nå!

Det barn ikke vet har de vondt av...lenge Gjør noe med det, og gjør det nå! 3 møter med Eg Det barn ikke vet har de vondt av...lenge Gjør noe med det, og gjør det nå! Regional konferanse Lillehammer 26.10.2010 Ellen Walnum Barnekoordinator/erfaringskonsulent Sørlandet sykehus

Detaljer

Undring provoserer ikke til vold

Undring provoserer ikke til vold Undring provoserer ikke til vold - Det er lett å provosere til vold. Men undring provoserer ikke, og det er med undring vi møter ungdommene som kommer til Hiimsmoen, forteller Ine Gangdal. Side 18 Ine

Detaljer

ZA5887. Flash Eurobarometer 370 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 2013) Country Questionnaire Norway

ZA5887. Flash Eurobarometer 370 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 2013) Country Questionnaire Norway ZA887 Flash Eurobarometer 70 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 0) Country Questionnaire Norway Tourism - NW D Hva er din alder? (NOTER - HVIS "NEKTER", KODE 99) D Registrer kjønn Mann Kvinne TIL

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Noen må jo gjøre det Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Mange av oss kan ha tanker om ting som burde eller kunne ha vært gjort. Men for de fleste er skrittet ganske langt fra å se det, tenke det og si det,

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Hvorfor er dette viktig?

Hvorfor er dette viktig? Sammendrag Denne rapporten handler om ytringsfrihet og varsling i norske kommuner og fylkeskommuner. Rapporten består av ti kapittel, der prosjektets problemstillinger besvares ved hjelp av ulike datakilder.

Detaljer

Klage fra Saltdal kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Nordland politidistrikts lokale struktur

Klage fra Saltdal kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Nordland politidistrikts lokale struktur Saltdal kommune Kirkegt. 23 8250 ROGNAN Deres ref. Vår ref. Dato 2008/1267 17/3056 24.05.2017 Klage fra Saltdal kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Nordland politidistrikts

Detaljer

Høringssvar forslag til ny akuttmedisinforskrift

Høringssvar forslag til ny akuttmedisinforskrift Høringssvar forslag til ny akuttmedisinforskrift Kommunen erfarer, i lys av siste tids hendelser, regjeringens mål om sentralisering av sykehus i Norge og dermed fjerne det lokale spesialisthelsetilbudet

Detaljer

Alltid pålogget. "Man er alltid logga på. De fleste er nok litt avhengige" Jente 14 år

Alltid pålogget. Man er alltid logga på. De fleste er nok litt avhengige Jente 14 år Alltid pålogget "Man er alltid logga på. De fleste er nok litt avhengige" Jente 14 år "Det er underholdning, litt det samme som å se på TV egentlig." Jente 14 år "På kvelden flytter jeg meg ofte fra pcen

Detaljer

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70%

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 1. Kjønn Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 60% 50% 40% 30% 25,1% 20% 10% 0% Kvinne Mann 1. Kjønn Navn Kvinne 74,9% Mann 25,1% N 315 2. Alder 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30%

Detaljer

Medier, kultur & samfunn

Medier, kultur & samfunn Medier, kultur & samfunn Høgskolen i Østfold Lise Lotte Olsen Digital Medieproduksjon1/10-12 Oppgavetekst: Ta utgangspunkt i ditt selvvalgte objekt. Velg en av de tekstanalytiske tilnærmingsmåtene presentert

Detaljer

FORSLAG TIL FREMTIDIG ORGANISERING AV NØDMELDETJENESTEN

FORSLAG TIL FREMTIDIG ORGANISERING AV NØDMELDETJENESTEN Justisdepartementet Postboks 8002 Dep 0030 Oslo Vår dato Vår referanse 27.10.2009 Tnr-2009-086 Deres dato Deres referanse 10.07.2009 200904409RBA- Vår saksbehandler Kjell Johnsen/Knut Viddal-Ervik FORSLAG

Detaljer

Klage fra Salangen kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Troms politidistrikts lokale struktur

Klage fra Salangen kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Troms politidistrikts lokale struktur Salangen kommune Postboks 77 9355 Sjøvegan Deres ref. Vår ref. Dato 17/3054.05.2017 Klage fra Salangen kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Troms politidistrikts

Detaljer

Friskere liv med forebygging

Friskere liv med forebygging Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar....

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 2 November 2011 (uke 47) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 2 November 2011 (uke 47) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 2 November 2011 (uke 47) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

Klage fra Lørenskog kommune over Politidirektoratets beslutning av 13. januar 2017 om endringer i Øst politidistrikts lokale struktur

Klage fra Lørenskog kommune over Politidirektoratets beslutning av 13. januar 2017 om endringer i Øst politidistrikts lokale struktur Lørenskog kommune post@lorenskog.kommune.no Deres ref. Vår ref. Dato 16/3052-22 17/3061 24.05.2017 Klage fra Lørenskog kommune over Politidirektoratets beslutning av 13. januar 2017 om endringer i Øst

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2015 HMS-AVVIK OG UØNSKEDE HENDELSER - PERSONSKADER - VOLD OG TRUSLER HMS-TALL 1/2016

ÅRSRAPPORT 2015 HMS-AVVIK OG UØNSKEDE HENDELSER - PERSONSKADER - VOLD OG TRUSLER HMS-TALL 1/2016 ÅRSRAPPORT 2015 HMS-AVVIK OG UØNSKEDE HENDELSER - PERSONSKADER - VOLD OG TRUSLER HMS-TALL 1/2016 INNLEDNING Årsrapporten beskriver omfanget av HMS-avvik og uønskede hendelser i politiog lensmannsetaten

Detaljer

Ledelse i politiet noen aktuelle utfordringer

Ledelse i politiet noen aktuelle utfordringer Ledelse i politiet noen aktuelle utfordringer NPL 17. Juni 2011 Pm Kaare Songstad 23.06.2011 Side 2 Politimester Administrativ enhet Felles Operativ enhet Påtaleenhet PST/ Utlendingsenhet Haugesund politistasjon

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

Bedre polititjenester tryggere samfunn

Bedre polititjenester tryggere samfunn Bedre polititjenester tryggere samfunn Samfunnet endrer seg, og politiet er i stadig utvikling. For å forstå hvordan politiet må videreutvikles for å svare på borgernes og medarbeidernes forventninger,

Detaljer

ENHET/AVDELING NATIONAL POLICE DIRECTORATE

ENHET/AVDELING NATIONAL POLICE DIRECTORATE NATIONAL POLICE DIRECTORATE Viktige prosjekter, dokumenter og tiltak i 2013 Endringsprogrammet Merverdiprogrammet Innstillingen fra KKK Stortingsmelding Samfunnssikkerhetsmeldingen Politistudien Evaluering

Detaljer

Rapport om utlevering av informasjon til myndighetene

Rapport om utlevering av informasjon til myndighetene Rapport om utlevering av informasjon til myndighetene. januar. juni Det er svært viktig for Apple å beskytte dine data, og vi jobber hardt for å kunne tilby markedets sikreste maskinvare, programvare og

Detaljer

NÆRPOLITIREFORMEN I NORDLAND STATUS OG FRAMDRIFT

NÆRPOLITIREFORMEN I NORDLAND STATUS OG FRAMDRIFT NORDLAND POLITIDISTRIKT Til: Fra: Kommunene i Nordland Regionrådene i Nordland Fylkesmannen i Nordland Tone Vangen, politimester i Nordland Dato: 16.mars 2017 NÆRPOLITIREFORMEN I NORDLAND STATUS OG FRAMDRIFT

Detaljer

FORSLAG TIL EFFEKTIVISERING AV POLITIDISTRIKTETS. Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Time kommunestyre 071/

FORSLAG TIL EFFEKTIVISERING AV POLITIDISTRIKTETS. Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Time kommunestyre 071/ Time kommune Arkiv: K2 - X31, K3 - &23 Vår ref: 16/1614- - 10 Journalpostid: Iournalpostidz 16/30740 Saksbeh.: Kristin Haugstad Fernholt FORSLAG TIL EFFEKTIVISERING AV POLITIDISTRIKTETS LOKALE STRUKTUR

Detaljer

Angrep på demokratiet

Angrep på demokratiet Angrep på demokratiet Terroraksjonen 22. juli 2011 var rettet mot regjeringskvartalet i Oslo og mot AUFs politiske sommerleir på Utøya. En uke etter omtalte statsminister Jens Stoltenberg aksjonen som

Detaljer

RESSURSANALYSE 2015 UTGIFTER OG BEMANNING I POLITI- OG LENSMANNSETATEN

RESSURSANALYSE 2015 UTGIFTER OG BEMANNING I POLITI- OG LENSMANNSETATEN RESSURSANALYSE 2015 UTGIFTER OG BEMANNING I POLITI- OG LENSMANNSETATEN Innhold Figur 3.1 Regnskapsførte utgifter i politi- og lensmannsetaten. Nominelle tall. Tall i mill. kroner. 2006 2015 Figur 3.2 Driftsutgifter

Detaljer