Geir Veland og Bjørn Andersen. Finansnæringen i Norge. Betydning, omfang og utviklingsmuligheter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Geir Veland og Bjørn Andersen. Finansnæringen i Norge. Betydning, omfang og utviklingsmuligheter"

Transkript

1 Geir Veland og Bjørn Andersen Finansnæringen i Norge Betydning, omfang og utviklingsmuligheter

2

3 Geir Veland og Bjørn Andersen Finansnæringen i Norge Betydning, omfang og utviklingsmuligheter Fafo-rapport 2008:01

4 Fafo 2008 ISBN ISSN Omslagsfoto: Hartmut Schwarzbach / Argus / Samfoto Omslag: Fafos Informasjonsavdeling Trykk: Allkopi AS

5 Innhold Forord... 5 Sammendrag Innledning Bakgrunn for prosjektet Problemstillinger og metode Finansnæringen i Norge kjennetegn og betydning Om finansnæringen Finansnæringens direkte virkninger Kjennetegn ved finansnæringens samfunnsrolle Finansnæringens indirekte virkninger Innledning Finansnæringens betydning for andre næringer Andre ringvirkninger Finansnæringen som institusjonell eier Finansnæringen i et nordisk og internasjonalt perspektiv Innledning Finansnæringen i Sverige, Danmark og Norge strukturelle kjennetegn Verdiskaping og sysselsetting Globalisering og internasjonalisering finansielle sentra Den nordiske finansnæringen hva gjøres? Betingelser for utvikling av finansnæringen Innledning Rammevilkår Innovasjon og kundebehandling Finansnæringen i tiden framover Oppsummering av aktørintervjuene

6 6 Hva nå? En oppsummering og sentrale parametre for utvikling av finansnæringen Den norske finansnæringen en oppsummering Hva nå? Litteratur Vedlegg 1 Nærmere om trender og utfordringer i norsk kapitalforvaltning Vedlegg

7 Forord Finansnæringen har en viktig og sentral funksjon som kapitalformidler, risikoavlaster og kapitalforvalter i samfunnet. Den ivaretar oppgaver og funksjoner som er nødvendige for at samfunnsmaskineriet skal fungere best mulig effektivt. Finansnæringen har derigjennom en viss betydning for både sysselsetting og verdiskaping i økonomien, både direkte og indirekte. Hvor stor er finansnæringen i Norge, hvor mange sysselsetter den, og hvor stor er den direkte verdiskapingen som følge av næringens virksomhet? Hva betyr den for andre næringer? Hvor produktiv er næringen i et nordisk perspektiv, hvor stor er konkurransekraften til den norske finansnæringen, og hvordan ser næringens framtid ut? Dette er noen av de sentrale problemstillingene Storebrand ønsker at Fafo skal belyse nærmere. Utgangspunktet er at finansnæringens rolle og betydning er lite dokumentert og dermed underkommunisert. En slik dokumentasjon og deravfølgende bevisstgjøring av næringens betydning og utviklingsmuligheter kan være av betydning for næringens videre vekst og utvikling. Denne rapporten har fire hoveddeler: beskrivelse av finansnæringens kjennetegn, betydning og samfunnsrolle, næringens indirekte virkninger i forhold til den betydning finansnæringen har for andre næringer og rollen som institusjonell eier, finansnæringen i et globalt perspektiv og betingelser for videre utvikling av næringen. Prosjektet er utført på oppdrag fra Storebrand ASA. Det er gjennomført 2 prosjektmøter med oppdragsgiver, og vi vil takke for konstruktive innspill i prosjektet fra Jan Otto Risebrobakken i Storebrand og tidligere børsdirektør Sven Arild Andersen. Prosjektet har vært ledet av forsker Geir Veland, som har forfattet rapporten sammen med forsker Bjørn Andersen. Vi takker Jon M. Hippe fra Fafo for gode bidrag i hele prosjektperioden. En takk rettes også til vår publikasjonsavdeling som har ferdiggjort manuskriptet på en utmerket måte. Forfatterne er helt og holdent ansvarlige for innholdet i rapporten, og for de feil og mangler som måtte forekomme. Oslo, januar 2008 Geir Veland, prosjektleder 5

8 6

9 Sammendrag Denne rapporten handler om finansnæringens rolle og betydning i Norge. Rapporten baserer seg på kvantitative data om finansnæringen og dens samfunnsmessige betydning og samtaleintervjuer med informanter både i og utenfor finansnæringen. Følgende temaer behandles i rapporten: kjennetegn ved og betydningen av finansnæringen, herunder næringens samfunnsrolle og direkte virkninger på sysselsetting og verdiskaping, næringens indirekte virkninger, herunder betydning for andre næringer og som institusjonell eier, finansnæringen i et nordisk og internasjonalt perspektiv og betingelser for en videre utvikling av finansnæringen i framtiden. Kjennetegn, sysselsetting, verdiskaping og produktivitet Finansnæringen ivaretar og utøver viktige funksjoner i samfunnet, der næringens hovedfunksjoner omfatter kapitalformidling, kapitalforvaltning og risikoavlastning. Ved utgangen av 2006 sysselsatte finansnæringen cirka arbeidstakere. Sysselsettingen har siden 2000 vært relativt stabil, mens verdiskapingen i løpende priser har vist en vekst på nesten 80 prosent i denne 6-årsperioden og utgjorde i 2006 litt over 71 milliarder kroner. Produktiviteten, målt som verdiskaping per utførte timeverk, økte i samme periode med 80 prosent, fra 510 kroner per time i 2000 til 918 kroner i Gjennomsnittlig for fastlands-norge ligger verdiskapingen på 410 kroner per timeverk. Dette vil si at finansnæringen i forhold til gjennomsnittet i privat sektor (fastlands-norge) har en verdiskaping per timeverk som er ca. 124 prosent høyere i I forhold til privat sektor samlet, dvs. inkludert oljesektoren, er verdiskapingen per timeverk 62 prosent høyere i finansnæringen. Verdiskaping per normalårsverk, som også er et produktivitetsmål, men målt etter volumendring, viser også en betydelig vekst i finansnæringen, cirka 53 prosent i seks-årsperioden, mens gjennomsnittet for fastlands-norge i samme periode er cirka 15 prosent. Finansnæringens samfunnsansvar Corporate Social Responsibility (CSR), eller bedriftenes samfunnsansvar, har fått økende betydning i den norske finansnæringen de senere år. Næringen har vært katalysator og viktigste drivkraft for utviklingen av CSR i Norge, og av enkeltinstitusjoner er det KLP, DnB NOR og særlig Storebrand som er ledende innen CSR og samfunns- 7

10 ansvarlige investeringer (SRI) både nasjonalt og internasjonalt, som kan trekkes fram. Også innen sparebanknæringen er CSR gitt økende oppmerksomhet. Den såkalte «Terra-saken» har vist at omdømmerisiko i sin ytterste konsekvens kan bety liv eller død for enkeltinstitusjoner og kan samtidig skade en hel nærings omdømme og tillit. Finansnæringens indirekte virkninger Finansnæringen har en betydelig indirekte virkning på sysselsetting og verdiskaping i andre næringer, primært gjennom næringens kjerneaktivitet (kapitaltilførsel, lånevirksomhet, rådgivning, betaingsformidling osv.), men også gjennom kjøp av varer og tjenester. I tillegg får det offentlige skatteinntekter både fra virksomhetene og fra de ansatte. McKinsey (2007) har beregnet at én arbeidsplass i finansnæringen skaper ytterligere to arbeidsplasser i andre næringer. Dersom dette legges til grunn, innebærer det at den norske finansnæringen samlet skaper om lag arbeidsplasser i Norge. Finansnæringen har gjennom sin kjernevirksomhet også en viktig funksjon som kunnskaps- og kompetanseoverfører til andre næringer. Finansnæringen som institusjonell eier Finansnæringen har utviklet seg til å bli en betydelig institusjonell eier i norske og utenlandske selskaper, og den har også på dette området vært den avgjørende drivkraften bak introduksjon og utøvelse av nye normer for Corporate Governance eller eierstyring i Norge. Mens samfunnsansvar mer er å oppfatte som en selvpålagt begrensning av moralsk forpliktende handlinger, er eierstyring neppe lenger noe som kan oppfattes som en frivillig sak for de store børsnoterte selskapene. Finansnæringen i et nordisk og internasjonalt perspektiv Den norske finansnæringen har en noe lavere verdiskaping per timeverk (produktivitet) enn den danske finansnæringen, men betydelig høyere enn den svenske. Produktivitetsveksten er imidlertid sterkest i Norge og svakest i Sverige. Både strukturelle forskjeller, effektivitetsforskjeller og forskjeller i grad av overveltning av verdiskaping til kundene kan være medvirkende årsaker til at den svenske finansnæringen synes å ha en betydelig lavere produktivitet enn den norske og danske. Yen (2007) rangerer 50 finansielle sentra rundt om i verden, basert på både strukturelle/instrumentelle faktorer og respondentundersøkelser, og rangerer Oslo på 37. plass av de 50. København havner på plassen bak Oslo, mens Stockholm rangeres på 8

11 26. plass. Av de nordiske hovedstedene gis Oslo imidlertid det største potensialet for å bedre plasseringen. Svenske myndigheter og den svenske finansnæringen samarbeider for å videreutvikle Stockholm som et nordisk og nord-europeisk finanssenter, blant annet gjennom prosjektet «Finansplats Stockholm». Norge og Danmark kan ikke vise til tilsvarende satsing. Betingelser for utvikling av finansnæringen Aktører både innenfor og utenfor finansnæringen, det vil si representanter fra ulike finansinstitusjoner, organisasjoner og offentlige myndigheter, er intervjuet om ulike forhold knyttet til status og framtidsbilde for finansnæringen i Norge, og ut fra en vurdering av disse beskrives veien videre for den finansnæringen på noen områder: Selv om næringen har visse behov for endringer i regelverket, særlig knyttet til kapitaldeknings- og solvenskrav og mulighet for etablering og markedsføring av hedgefond, synes ikke næringen å være særlig misfornøyd med selve rammeverket. Næringen er imidlertid ikke fornøyd med regelverkshåndteringen og måten myndighetene kommuniserer med næringen på, og den ønsker en mer åpen og forpliktende dialog mellom næring og myndighetene, med vekt på å få til en bedre kobling mellom næringsutvikling og regulator- og tilsynsfunksjonen og hvordan den norske finansnæringen kan videreutvikles innenfor et samspill mellom myndighet og næring. En kontinuerlig satsing på og vektlegging av å ivareta og øke næringens omdømme og tillit er nødvendig for næringens videre vekst og utvikling. Terra-saken illustrerer hvor dramatiske konsekvenser avvik fra hva man definerer som et godt samfunnsansvar, kan føre til, ikke bare for den enkelte institusjon, men for hele finansnæringen. Denne rapporten dokumenterer finansnæringens betydning i det norske samfunnet, både direkte og indirekte. Denne betydningen er i høy grad underkommunisert, noe som illustreres av det faktum at næringen i liten grad, sett i et historisk perspektiv, ikke har vært betraktet som en næring som skaper verdier, men snarere som en «støttenæring» for andre næringer. Næringen må derfor bli flinkere til å få fram et slikt budskap. Flere norske finansinstitusjoner har særlige kunnskaper om og satser spesielt innenfor spesifikke næringsområder. Dette gjelder i særlig grad områder som shipping, havbruk og energi, samt forsikring av skip. En slik nisjesatsing bør kunne videreutvikles med sikte på i større grad å oppnå et komparativt fortrinn internasjonalt. Norske kapitalforvaltningsmiljøer er i verdenstoppen når det gjelder SRI-investeringer og 9

12 kan videreutvikles. Oslo Børs har potensiale til å bli en attraktiv børs når det gjelder rekruttering av selskaper for notering på den norske børsen. Finansnæringen har to hovedorganisasjoner: Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) og Sparebankforeningen. Førstnevnte representerer forretningsbanker, forsikringsselskaper og andre institusjoner, mens sistnevnte representerer sparebankene i Norge. Med tanke på at begge organisasjonene skal representere næringsinteresser og blant annet skal arbeide for gode rammebetingelser for næringens aktører, anses det ikke for å være en optimal organisering av næringsinteressene. Finansnæringen vil oppnå større slagkraft og utgjøre en større tyngde om de to organisasjonene slås sammen. 10

13 1 Innledning 1.1 Bakgrunn for prosjektet Finansnæringen er en viktig brikke i samfunnsøkonomien, både som kapitalformidler, kapitalforvalter og risikoavlaster. Effektive betalingsformidlingsløsninger og andre produkter og tjenester utviklet gjennom nye teknologiske framskritt kan bidra til et mer effektiv næringsliv generelt. I tillegg bidrar finansnæringen til samfunnets verdiskaping og sysselsetting, både direkte og indirekte. Dette prosjektet skal gi nærmere dokumentasjon på finansnæringens omfang, betydning og posisjon i Norge. For næringen selv vil en slik dokumentasjon bidra til å skape et grunnlag for en bedre synliggjøring av næringens rolle i norsk økonomi og samfunn og skape et grunnlag for å drøfte utviklingsmuligheter i næringen. Enkeltnæringers betydning i samfunnet framheves ofte i den offentlige debatt, men slik kunnskap er i liten grad dokumentert. For både finansnæringen og andre næringer kan det derfor være strategisk viktig å framskaffe en slik dokumentasjon. Hovedmålsettingen med prosjektet har derfor vært å utvikle tilnærmingsmåter for å forstå finansnæringens samfunnsmessige rolle og i så stor grad som mulig kvantifisere (tallfeste) næringens betydning og bidrag som et grunnlag for å skissere forutsetninger for en videreutvikling av næringens posisjon i Norge. 1.2 Problemstillinger og metode Vi skal i prosjektet legge til grunn en type næringsanalyse som skal gi kunnskap om finansnæringens omfang og betydning, etter modellen vist i figur 2.1. (se neste side). 11

14 Figur 1.1 Skjematisk framstilling av analysemodell Med utgangspunkt i denne modellen skisserer vi følgende problemstillinger: 1. Finansnæringens direkte virkninger De direkte virkningene er typiske parametre som sysselsetting verdiskaping skattevirkninger Dette er størrelser som vil vise hvor «stor» næringen er i forhold til totaltall for landet samlet og bidrag til den samlede verdiskapingen, samt bidrag til det offentliges skatteinntekter. Rapporten presenterer også data som viser og sammenligner finansnæringen med et utvalg andre næringer og totalt for privat sektor, når det gjelder hvor store verdier som genereres i forhold til sysselsetting og utførte timeverk. Slike sammenligninger viser om finansnæringen skiller seg ut sammenlignet med andre næringer i Norge, og hvilken verdiskaping næringen bidrar med. Rapporten har også et nordisk perspektiv, ved å se om det er forskjeller mellom nordiske land (Norge, Sverige og Danmark) i sysselsetting og ulike verdiskapingsfaktorer. I tilknytning til presentasjonen av tallstørrelser som skal uttrykke produktivitets- eller verdiskapingsrelasjoner, drøftes enkelte problemstillinger knyttet til hvordan slike «produktivitetstall» kan og bør brukes. I dette prosjektet har vi sett bort fra kvantifisering av skattevirkninger. 2. Kjennetegn ved finansnæringen I forlengelsen av en beskrivelse av næringens sysselsetting og verdiskaping har vi sett nærmere på ulike kjennetegn ved finansnæringens samfunnsmessige rolle: Hvem jobber der, hvilken utdanning har de, hvordan er kjønnssammensetningen, hvordan 12

15 er avtale- og organisasjonsforholdene, og hvordan utøver næringen samfunnsansvar. Denne analysen omfatter: Kompetanse - utdanningsnivå Kjønn- og alderssammensetning Organisasjonsforhold Lønns- og avtaleforhold Corporate Social Responsibility (CSR) og utøvelse av samfunnsansvar Ambisjonen er at problemstillingen skal gi en relativt bred beskrivelse av forhold knyttet til den «interne» strukturen i finansnæringen, med andre ord et bilde av den norske finansnæringen. Utover de direkte virkningene beskrevet i punkt 1, har enhver næringsaktivitet betydning for andre næringer eller virksomheter og for samfunnet som helhet. Dette har vi valgt å kalle: 3. Finansnæringens indirekte virkninger De indirekte virkningene er det knyttet større metodiske utfordringer til med hensyn til dokumentasjon og kvantifisering. Slike effekter inkluderer på den ene siden de virkningene finansnæringen skaper overfor «sekundære» virksomheter som ikke har finans som kjerneaktivitet, i form av kjøp av varer og tjenester, og på den annen side virkninger av at ansatte i finansnæringen (samt i virksomheter som leverer varer og tjenester til finansnæringen) kjøper varer og tjenester. I tillegg, og kanskje viktigst, bidrar næringen også gjennom eksempelvis lån og finansiering til sysselsetting og verdiskaping i andre næringer. Videre har finansnæringen i forhold til andre næringer samfunnsmessig virkning gjennom forvaltning av kapital og dermed som en betydelig institusjonell eier. Næringens rolle som forvalter av pensjonsfond og de institusjonelle eiernes betydning i forhold til et samlet norsk eierskap er dermed viktig, herunder hvordan dette utøves. I vår «modell» vil eierskap og utøvelse av denne være en direkte virkning, men vi har valgt å omtale og drøfte denne problemstillingen som en indirekte virkning. I rapporten forsøker vi ikke å kvantifisere de indirekte virkningene og den betydning finansnæringen har overfor andre næringer og for samfunnet generelt. Vi vil presentere og drøfte de mest sentrale problemstillingene. 13

16 Betingelser for utvikling av finansnæringen Det er mange aktører som har betydning for finansnæringen, enten som påvirker eller beslutningstaker knyttet til de rammebetingelser som næringens skal drive virksomheten etter, eller som meningsytrere eller høringsinstanser i viktige finanspolitiske saker. En viktig del av dette prosjektet har vært å kartlegge sentrale forutsetninger for en videre utvikling av finansnæringens rolle i samfunnet. Dette er gjort ved å intervjue sentrale aktører i og rundt finansnæringen i Norge. I intervjuene har vi forsøkt å få fram de viktigste driverne for utvikling av finansnæringen slik disse aktørene ser det. Aktører som er intervjuet, spenner fra storingspolitikere, tilsynsmyndighet, virksomheter i næringen (innenfor bank, forsikring og kapitalforvaltning), interesseorganisasjoner, til arbeidstakerorganisasjoner og arbeidsgiverorganisasjoner utenfor finansnæringen. 14

17 2 Finansnæringen i Norge kjennetegn og betydning 2.1 Om finansnæringen Finansnæringen består av institusjoner som driver finansiell tjenesteyting (banker, finansieringsselskaper, kredittforetak og annen finansiell tjenesteyting), forsikringsselskaper (livsforsikring og skadeforsikring) og pensjonskasser og hjelpevirksomhet for finansiell tjenesteyting (administrasjon av finansmarkeder/forsikringsmarkeder, fonds- og aksjemekling, forsikringsmekling, assurandørvirksomhet m.m). I henhold til Standard for næringsgruppering (SN2002) utgjør finanssektoren næringskodene 65, 66 og 67. Finansnæringen har flere viktige oppgaver eller roller. Bankene fungerer som kapitalformidler og formuesforvalter og tilbyr produkter og tjenester i denne forbindelse, samt økonomiske transaksjoner (betalingsformidling). Forsikringsselskapene er risikoavlastere, det vil si at de overtar risiko ved å tilby forsikring mot en premie. Forsikringsselskapene tilbyr også ulike spareprodukter, slik som pensjonssparing. Investeringsselskaper, som i hovedsak forvalter egenkapital, investerer og går aktivt inn på eiersiden i selskaper, ofte med høy risiko, i motsetning til banker og forsikringsselskaper. Forsikringsselskaper, banker og fondsselskaper utøver kapitalforvaltning i tilknytning til ulik type sparing, herunder pensjons- og aksjesparing. Finansmarkedene kan sies å ha to hovedfunksjoner i økonomien: 1 På den ene siden skal kapitalmarkedene bidra til at de ulike aktørene kan allokere ressurser over tid, og på den annen side skal de gjøre det mulig for aktørene å omfordele risiko seg imellom. I prinsippet foregår slik allokering og omfordeling gjennom handel med gjelds- og fordringsinstrumenter. Finansmarkedenes tilbudsside, det vil si verdipapirforetak, banker eller forsikringsselskaper opptrer som mellommenn i slike transaksjoner og har således en viktig rolle i verdiskapingen i økonomien. Det er derfor ikke bare de «synlige» effektene av finansnæringens virksomhet som viser hvor sentral næringen er for samfunnsøkonomien i et land. De «synlige» effektene er næringens egen sysselsetting og verdiskaping med mer, som gjenspeiles blant annet i den offentlige statistikken. De «usynlige» effektene av finansnæringens virksomhet, det vil si den betydning den har for blant annet andre næringers sysselsetting og verdiskaping, er faktorer som er 1 NOU 2000:9 15

18 vanskelige å kvantifisere, men like fullt av stor betydning. Denne problemstillingen skal vi komme tilbake til i kapittel 3. Finansnæringens vekst og utvikling er i betydelig grad avhengig av konjunktursituasjonen. Både bank og forsikring har bak seg noen gode år med solide økonomiske resultater. Dette skyldes i stor grad de gode konjunkturene og at finansbedriftenes kunder gjør det bra. Samspillet mellom finansbedriftene og deres kunder (og dermed hele samfunnsøkonomien) er av en slik karakter at når kundene gjør det bra og oppnår gode resultater, når sysselsettingen øker og husholdningenes inntekter vokser, så går det også godt for finansbedriftene. 2 Gode resultater for finansnæringen gir et godt grunnlag for å bygge opp solide buffere for å møte nedgangskonjunkturer. Samhandlingen mellom finansbedrifter og deres kunder er av svært stor betydning, ikke bare for enkeltbedrifter eller næringer, men for hele økonomien. Dermed er finansnæringen av avgjørende betydning for samfunnets utvikling. Samfunnets utvikling er på den annen side også avgjørende for finansnæringens muligheter. I forhold til mange andre eksportorienterte virksomheter er finansnæringen vevet inn i en nasjonal samfunnsøkonomisk og politisk sammenheng. Finansnæringen har vært gjennom en rivende utvikling siden bankkrisen tidlig på 90-tallet, med betydelige strukturelle endringer og tilpasninger (blant annet betydelig innslag av statlig eierskap), produktutvikling, teknologiutvikling, kostnadskutt og effektivisering og så videre. Næringen spiller også en sentral rolle når det gjelder samfunnsøkonomiske begreper og relasjoner, slik som lønnsdannelse, eierskap og samspill med offentlige myndigheter. Vi har intervjuet sentrale aktører i og utenfor finansnæringen om hvordan de vurderer finansnæringens rolle i samfunnet, og i det etterfølgende redegjør vi for hva som særlig framheves når næringens rolle beskrives, og som det er en felles forståelse av hos de som er intervjuet. Utover at finansnæringen er en viktig næring som bidrar med betydelig verdiskaping, og at denne er undervurdert, er det særlig to forhold næringen selv trekker fram. Dette gjelder for det første forståelsen av finansnæringen som en av de viktigste kompetansenæringene i Norge, fordi den bidrar til en generell kompetanseutvikling og kunnskapsbygging i landet. For det andre den betydningen finansnæringen har som en viktig del av andre deler av næringslivets og privatpersoners organisering av sin økonomiske hverdag og trygghet. Finansnæringen betraktes som selve blodomløpet i økonomien, som ikke kan fungere uten muligheter for omfordeling av risiko og sparing. Videre er det i næringen utviklet effektive og trygge betalingsløsninger. På dette området har det vært en enorm utvikling de siste årene, og det er ingen penger som blir borte i betalingssystemet. 2 Etter Gunn Wærsteds tale til FNHs årsmøte

19 Kredittformidling er en viktig funksjon. Mye av sparekapitalen allokeres gjennom kredittfunksjonen, og næringen er sentral når det gjelder å ivareta denne rollen på en god måte. En viktig oppgave i denne forbindelse er å sørge for at kreditten kommer de beste prosjektene til gode. De krav som næringens aktører stiller til sine låntakere, bidrar til at disse lettere håndterer kapitalen og investeringene profesjonelt og rasjonelt. Finansnæringen er derfor en viktig forutsetning for andre næringers vekst gjennom kredittfunksjonen og rådgivningsfunksjonen og dermed også for kompetanse- og kunnskapsutvikling, både i næringslivet og hos privatpersoner og husholdninger. Politikerne peker på finansnæringen som en viktig næring som har stor betydning ved at den sysselsetter mange personer. Næringens anses for å være en premissleverandør for økonomisk vekst både i egen og andre næringer, også offentlig sektor. Muligheten for lånefinansiering av nye prosjekter i næringslivet og tilbudet og kvaliteten på lån er av største viktighet. Tilbudet av og kvaliteten på alle typer produkter og tjenester er viktig og har betydning blant annet for hvordan næringen framstår. Oppfatningen er at næringen er rimelig profesjonelle på dette. Finansnæringen har et viktig samfunnsansvar gjennom å sikre kundene tilgang til produkter de selger uansett hvor i landet kundene bor. Produktene skal være trygge, kostnadene lette å få oversikt over og risikoen skal være synlig. Næringens aktører har også et ansvar for at kundene ikke ender opp med produkter de ikke har mulighet til å betale for, for eksempel ved at det gis for store lån, ved at kundene kjøper produkter de ikke har behov for, eller overforsikrer seg fordi de ikke får adekvat informasjon. Det gis samtidig mange eksempler på at næringen er gode til dette, men det finnes også eksempler på at noe av baksiden av produktene er underkommunisert, og at dette kan lede svake personer opp i problemer. Næringen har et betydelig samfunnsansvar, er i stor grad bevisst på dette og gjør en god jobb, men man ser også eksempler på det motsatte. 2.2 Finansnæringens direkte virkninger Innledning Finansnæringen består av tre «hovedbransjer», slik de er definert i standard for næringsgruppering: finansiell tjenesteyting, forsikringsselskaper og pensjonskasser og hjelpevirksomhet for finansiell tjenesteyting. I dette avsnittet presenterer vi datamateriale som viser nivå og utvikling i sysselsetting og verdiskaping i finansnæringen i perioden Tallmaterialet skal dokumentere den direkte virkningen finansnæringen har i Norge. I modellen vist i figur 2.1 er dette markert med uthevet tekst. 17

20 Figur 2.1 Skjematisk framstilling av analysemodell Sysselsetting Per utgangen av 2006 hadde i finansnæringen i Norge totalt sysselsatte (tabell 2.1). Dette er en nedgang fra sysselsatte i 2000, det vil si en nedgang på 0,9 prosent. Som i andre næringer økte sysselsettingen fra 2005 til 2006, og for finansnæringen er denne økningen på 2,4 prosent. Som vi ser av tabell 2.1, økte sysselsettingen for menn i perioden (3,7 prosent), mens den gikk ned for kvinner (5,1 prosent). Av byene i Norge er det klart flest sysselsatte i finansnæringen i Oslo, med sine sysselsatte i 2006, dernest følger Bergen med sysselsatte, Trondheim med og Stavanger med sysselsatte. Ser vi på sysselsettingsfordelingen mellom de fire største byene i Norge, er nedgangen i Oslo på 5,7 prosent samlet, omtrent uendret for menn og nesten 12 prosent for kvinner. Fra 2005 til 2006 økte sysselsettingen i finansnæringen i Oslo med hele 5,8 prosent (noe over personer). Økningen er størst for menn, med 7,2 prosent. I de tre andre byene har sysselsettingen økt de siste fem årene. I prosent er økningen betydelig, fra 11,6 til 32,2 prosent, men økningen er fra et relativt lavt sysselsettingsnivå. Bergen har omtrent dobbelt så mange sysselsatte innen finanssektoren som Trondheim og mer enn tre ganger så mange som Stavanger. Sysselsettingsveksten er imidlertid klart sterkest i Stavanger og har i perioden økt med 32,2 prosent. Målt i forhold til antall sysselsatte er finansnæringen en liten næring sammenlignet med antall sysselsatte i privat sektor. Sysselsettingen i finansnæringen utgjorde i ,06 prosent av den samlede sysselsettingen i privat sektor (tabell 2.2). I 2006 var denne andelen redusert med 2,9 prosent til 2,97 prosent. Nedgangen er størst for kvinner. Mens det i 2000 var en overvekt av kvinner i finansnæringen i forhold til menn, 52,3 mot 47,7 prosent, er det per 2006 omtrent like mange menn som kvinner. Forskjellen er i disse årene redusert med 4,6 prosentpoeng til omtrent 0. Det er interessant å merke seg at andelen eldre arbeidstakere øker, både for kvinner og menn. Fra 2000 til 2006 økte sysselsettingsandelen til aldersgruppen år fra 8,2 til 10,7 prosent for menn og fra 8,1 til 9,8 prosent for kvinner. 18

21 Tabell 2.1 Sysselsetting i finansnæringen i perioden Per 4. kvartal Endring Endring Totalt ,4-0,9 Menn ,3 3,7 Kvinner ,6-5,1 Oslo ,8-5,7 Menn ,2 0,0 Kvinner ,3-11,6 Bergen ,8 11,6 Menn ,3 11,4 Kvinner ,2 11,7 Stavanger ,2 32,2 Menn ,8 40,4 Kvinner ,5 25,4 Trondheim ,6 17,4 Menn ,9 24,8 Kvinner ,4 10,4 Kilde: SSB Tabell 2.2 Sysselsetting i finansnæringen i prosent av samlet sysselsetting i privat sektor* Endring Totalt 3,06 3,06 3,05 3,03 3,02 2,99 2,97-2,9 *Inkluderer både lønnstakere og selvstendig næringsdrivende Sysselsettingen i finansnæringen har vært, og er, klart størst innen sektoren finansiell tjenesteyting, det vil si banker, finansieringsselskaper, kredittforetak og annen finansiell tjenesteyting. Av de personene som var sysselsatt i næringen i 2006, arbeidet vel innen finansiell tjenesteyting. Sett i forhold til 2000 er dette en nedgang på nesten 5 prosent. Nedgang i sysselsettingen har det også vært innen forsikring og pensjonsfond. I prosent er nedgangen hele 14,3 prosent, fra i 2000 til i Vi ser imidlertid en markert økning i sysselsettingen innen hjelpevirksomhet for finansiell tjenesteyting, som inkluderer administrasjon av finansmarkeder/forsikringsmarkeder, fonds- og aksjemekling, forsikringsmekling, assurandørvirksomhet med mer. Mens personer arbeidet innen denne sektoren i 2000, økte dette tallet til personer i 2006, det vil si en økning på mer enn 55 prosent. 19

Lene Bore, Torgeir Nyen, Kaja Reegård og Anna Hagen Tønder. Internopplæring i varehandelen

Lene Bore, Torgeir Nyen, Kaja Reegård og Anna Hagen Tønder. Internopplæring i varehandelen Lene Bore, Torgeir Nyen, Kaja Reegård og Anna Hagen Tønder Internopplæring i varehandelen Lene Bore, Torgeir Nyen, Kaja Reegård og Anna Hagen Tønder Internopplæring i varehandelen Fafo-rapport 2012:23

Detaljer

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal RAPPORT For egen maskin Samhandling og samspill i Hallingdal MENON-PUBLIKASJON NR 8/2015 Mars 2015 av Anne Espelien, Tori Haukland Løge, Arsene Frank Burakeye og Peter Aalen Innhold Forord... 4 Sammendrag...

Detaljer

Den norske finansnæringen

Den norske finansnæringen Den norske finansnæringen - en vekstnæring Marius Nordkvelde, Robert Alexandru og Torger Reve 1 S i d e Innholdsfortegnelse 1. Innledning: finansnæringens rolle... 4 2. Finansnæringen i Norge... 6 3. Næringsdefinisjon...

Detaljer

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE)

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) av Anne Espelien, Marcus Gjems Theie og Lena Bygballe Forskningsrapport 1/2015 Handelshøyskolen BI Institutt for strategi og logistikk Senter for

Detaljer

Privat eierskapsberetning

Privat eierskapsberetning Privat eierskapsberetning NHO Eierforums årsrapport over privat eierskap 2012 Innhold Forord... 3 Sammendrag... 5 1. Innledning... 6 2. Privat eierskap i norsk næringsliv... 8 2.1 Norsk privat eierskap:

Detaljer

X-FAKTOR. Verdi: 24 000 milliarder kroner. NyAnalyse as DOBLIN

X-FAKTOR. Verdi: 24 000 milliarder kroner. NyAnalyse as DOBLIN DOBLIN NyAnalyse as X-FAKTOR Verdi: 24 000 milliarder kroner 2 Innhold Innledning Produktivitet i praksis Produktivitet avgjørende for norsk velstand Privat tjenesteyting har løftet norsk verdiskaping

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer 2015 DNB Forskning levert av Menon Business Economics ved Leo Grünfeld, Jens Fredrik Skogstrøm og Marcus Gjems Theie i samarbeid med professor Hans

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

99% SMB. Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv. MENON Business Economics www.menon.no

99% SMB. Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv. MENON Business Economics www.menon.no 99% SMB Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv MENON Business Economics www.menon.no 99% SMB Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv MENON-publikasjon nr. 13/2009 August 2009 Av Gjermund Grimsby

Detaljer

Sigmund Aslesen. Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier

Sigmund Aslesen. Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Sigmund Aslesen Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Sigmund Aslesen Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Fafo-notat 2000:11 1 Forskningsstiftelsen

Detaljer

Innovasjon i Møre og Romsdal R-02

Innovasjon i Møre og Romsdal R-02 Innovasjon i Møre og Romsdal R-02 2000 http://www.step.no/ Redaktør for seriene: Editor for the series: Dr. Philos. Finn Ørstavik (1998-2000) Stiftelsen STEP 2000 Henvendelser om tillatelse til oversettelse,

Detaljer

Større enn kval? - en utredning om den nordnorske filmbransjen. Jostein Ryssevik Malin Dahle

Større enn kval? - en utredning om den nordnorske filmbransjen. Jostein Ryssevik Malin Dahle Større enn kval? - en utredning om den nordnorske filmbransjen Jostein Ryssevik Malin Dahle Ideas2evidence rapport 1/2015 Jostein Ryssevik Malin Dahle Større enn kval? En utredning om den nordnorske filmbransjen

Detaljer

Inger Marie Hagen Sveinung Skule Mona Bråten. Nye tjenester på postkontorene?

Inger Marie Hagen Sveinung Skule Mona Bråten. Nye tjenester på postkontorene? Inger Marie Hagen Sveinung Skule Mona Bråten Nye tjenester på postkontorene? Inger Marie Hagen Sveinung Skule Mona Bråten Nye tjenester på postkontorene? Fafo-rapport 249 Forskningsstiftelsen Fafo 1998

Detaljer

Høringsuttalelse: NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi

Høringsuttalelse: NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Dato: 10. mars 2015 Vår ref.: Deres ref.: 14/5757 SL HSH/KR Høringsuttalelse: NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi Finans Norge viser

Detaljer

Meld. St. 12. (2012 2013) Melding til Stortinget. Perspektivmeldingen 2013

Meld. St. 12. (2012 2013) Melding til Stortinget. Perspektivmeldingen 2013 Meld. St. 12 (212 213) Melding til Stortinget Perspektivmeldingen 213 Innhold 1 Utfordringer og valgmuligheter for norsk økonomi... 5 1.1 Mål og utfordringer... 5 1.2 Høy velstand i en omskiftelig verden...

Detaljer

Infrastruktur gjør forskjell Evaluering av SIVA 2002-2008

Infrastruktur gjør forskjell Evaluering av SIVA 2002-2008 Steinar Johansen, Harald Furre, Bjørn Brastad, André Flatnes og Frants Gundersen Infrastruktur gjør forskjell Evaluering av SIVA 2002-2008 Samarbeidsrapport NIBR/Oxford Research A.S. 2010 Infrastruktur

Detaljer

Én region ett ansikt. Økonomisk samhandling i Haugesundregionen RAPPORT

Én region ett ansikt. Økonomisk samhandling i Haugesundregionen RAPPORT RAPPORT Én region ett ansikt Økonomisk samhandling i Haugesundregionen MENON-PUBLIKASJON NR. 39/2014 November 2014 Av Anne Espelien, Christian Svane Mellbye, Marcus Gjems Theie, Tori Haukland Løge og Peter

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Meld. St. 27. (2013 2014) Melding til Stortinget. Et mangfoldig og verdiskapende eierskap

Meld. St. 27. (2013 2014) Melding til Stortinget. Et mangfoldig og verdiskapende eierskap Meld. St. 27 (2013 2014) Melding til Stortinget Meld. St. 27 (2013 2014) Melding til Stortinget Innhold 1 Innledning og sammendrag... 7 1.1 Bakgrunn for meldingen... 7 1.2 Sammendrag... 8 1.2.1 Eierskap

Detaljer

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling og Cay Gjerustad

Detaljer

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK moderne Gir merverdi NÆRHET lokalbanken ENGASJEMENT støttespiller KOMPETANSE Årsrapport 2013 Eika-bank trygghet rådgivning Autorisert Finansiell Rådgiver BEDRIFTSBANK App for mobil SOLID samfunnsansvar

Detaljer

Notater. Kristin O. Olsen. Forsikring i nasjonalregnskapet. 2000/41 Notater 2000

Notater. Kristin O. Olsen. Forsikring i nasjonalregnskapet. 2000/41 Notater 2000 2000/41 Notater 2000 Kristin O. Olsen Notater Forsikring i nasjonalregnskapet Avdeling for Økonomisk statistikk/seksjon for nasjonalregnskap Emnegruppe: 09.90 )RURUG Statistisk sentralbyrå har gjennomført

Detaljer

SØF-rapport nr. 08/09. Kostnader av frafall i videregående opplæring

SØF-rapport nr. 08/09. Kostnader av frafall i videregående opplæring Kostnader av frafall i videregående opplæring av Torberg Falch Anne Borge Johannesen Bjarne Strøm SØF-prosjekt nr. 6200: Personer som slutter i videregående opplæring hva skjer videre? Prosjektet er finansiert

Detaljer

Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport?

Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport? RAPPORT TIL GIEK Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport? MENON-PUBLIKASJON NR. 12/2014 Av Sveinung Fjose, Magnus Guldbrandsen, Gjermund Grimsby og Christian Mellbye Innhold 1. Innledning

Detaljer

DnB og Gjensidige NOR konkurranseloven 3-11 vedtak om inngrep mot fusjon

DnB og Gjensidige NOR konkurranseloven 3-11 vedtak om inngrep mot fusjon BA-HR advokatfirma Helge Stemshaug Postboks 1524 Vika 0117 OSLO OFFENTLIG VERSJON Thommessen Krefting Greve Lund AS Siri Teigum Postboks 1484 Vika 0116 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2003/279 MA1-M2 ROSA 540

Detaljer

Temautredning Kunnskap og innovasjon

Temautredning Kunnskap og innovasjon Petter Westnes Temautredning Kunnskap og innovasjon Arbeidsnotat IRIS - 2008/019 Prosjektnummer: 7252196 Prosjektets tittel: Oppdragsgiver(e): Kampen om arbeidskraften: Arbeidsmarkeds- og kompetansescenarier

Detaljer

Prospekt for obligasjonslån og warrants

Prospekt for obligasjonslån og warrants Prospekt for obligasjonslån og warrants DnB NOR Bank ASA Registreringsdokument Tilrettelegger Oslo, 22. oktober 2007 Utarbeidet av DnB NOR Markets 1 av 45 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet har

Detaljer

Notater. Eirik Håland Linstad, Arild Thomassen, Inge Aukrust og Nils Petter Skirstad. Bygg, anlegg og eiendomsdrift - tall og metode 2006/64.

Notater. Eirik Håland Linstad, Arild Thomassen, Inge Aukrust og Nils Petter Skirstad. Bygg, anlegg og eiendomsdrift - tall og metode 2006/64. 2006/64 Notater Eirik Håland Linstad, Arild Thomassen, Inge Aukrust og Nils Petter Skirstad Notater Bygg, anlegg og eiendomsdrift - tall og metode Avdeling for økonomisk statistikk/seksjon for nasjonalregnskap

Detaljer

Høyere utdanning som kilde til produktivitet og konkurranseevne:

Høyere utdanning som kilde til produktivitet og konkurranseevne: RAPPORT Høyere utdanning som kilde til produktivitet og konkurranseevne: Hva sier tallene for Norge? MENON-PUBLIKASJON NR. 36/2014 Desember 2014 Leo A. Grünfeld, Kaja Høiseth-Gilje og Rasmus Bøgh Holmen

Detaljer