Jakten på lærlingkontrakt. Etterstad videregående skole: side 8 10

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jakten på lærlingkontrakt. Etterstad videregående skole: side 8 10"

Transkript

1 Nr 2 - februar 2015 Etterstad videregående skole: Jakten på lærlingkontrakt side 8 10 SL ønsker ny avdeling for utdanning i LO side 4 5 Sorg på Den Franske skolen i Oslo side 14

2 leder I skolen FOTO: sidsel valum Stipend til minoritetsspråklige lærere Forbundslederen mener 7 Sideblikk 11 Tradisjonsrikt i Østfold 15 Spør SL 19 Side 8 10 FOTO: Oi! TRØNDERSK MAT & DRIKKE Forbundsstyret i SL ønsker at skolering om nytt lønnssystem skal bli tema på landsstyremøtet i september, som forberedelse til hovedtariffoppgjøret i Verving i SL Har du flyttet? Byttet jobb? Tillitsvalgt Side 14 Besøksadresse: Keysers gate 15, 0165 Oslo Postadresse: Postboks 7003 St. Olavs plass, 0130 Oslo Sentralbord: Telefaks: Ansvarlig redaktør: Kirsti Knudsen Tlf.: Frøya-elever vant Ung Restaurant Side 12 Redaktør: Sidsel Valum Tlf.: Annonser: Lars Kristian Berg tlf Utgiver: Skolenes landsforbund (SL) Utkommer 10 ggr pr. år og sendes gratis til alle medlemmer i SL. ISSN: L ayout: LO Media Tlf Trykk: BK Grafisk M 1 Ø M E R KE T ILJ 24 Husk å melde fra om bytte av adresse eller skifte av arbeidssted. Nå kan du gjøre det via hjemmesiden til SL, Logg på med medlemsnummer. Se bort fra sifrene 9 og 5 som flere steder står foran medlemsnummeret. Koden er SL+ postnummer. For eksempel SL3400, når postadressen er 3400 Lier. Husk å endre kode når du har logget deg på første gang. FOTO: sidsel valum Klare for lærlingkontrakt Nytt lønnssystem Det høres ut for meg som om dere har et vanvittig potensial. Verving er en prosess dere bør jobbe med hele tida, og ikke som stunt. Det er også viktig med systemer for å holde fast på medlemmer, sa Lars Langbo i LO Media, som besøkte forbundsstyret til SL i februar. 4 Nr 2 - februar 2015 FOTO: sidsel valum Ifølge Arbeidstilsynet er inneklimaet i undervisning og pedagogisk arbeid det dårligste i norsk arbeidsliv ved siden av helse- og sosialtjenesten og sykepleien. Konklusjonen bygger på tilsynene i kommunale skoler som ble gjennomført i Som kjent ble det avdekket alvorlig svikt. Ja, flere skoler måtte stenges. Nå gjennomfører Arbeidstilsynet opplæring i alle fylker for å bedre inneklimaet i norske skoler. I 2014 fikk Hordaland, Buskerud, Finnmark, Oslo, Akershus, Sør- og Nord-Trøndelag, Oppland, Hedmark og Telemark besøk av tilsynet. I slutten av januar i år var det gjennomført opplæring i Øst- og Vest-Agder, og sju fylker står for tur etter det. Dårlig inneklima gjør folk syke. Arbeidstilsynet anslår faktisk at dårlig inneklima koster norsk skole et tap på mellom og årsverk i året. Det er ordførerne og rådmennene i kommunene og de tilsvarende lederne i fylkeskommunene som sammen med skolens ledelse har ansvar for å rette opp i de feilene som ble avdekket av tilsynene. Forhåpentligvis blir det nå slutt på at kommuner driver vedlikehold etter skippertaksmetoden, og at hms-permer står til pynt i hyllene. Interessant nok har Arbeidstilsynet nå også fattet interesse for andre sider ved arbeidsmiljøet som har stor betydning for både barn og voksne. Ifølge Arbeidstilsynet har nå byggesaksbehandlerne strammet inn på kravene til dagslys og utsyn i bygg og spesielt skolebygg. Dagslys og utsyn er nemlig uhyre viktig for helse, trivsel, produktivitet og læringsmiljø, viser flere nyere studier. Vi trenger dagslys for å holde oss våkne og opplagte om dagen, det fremmer læring, og ifølge ekspertene kan ikke kunstig belysning erstatte dagslys. Dette er noe det ikke blir tatt nok hensyn til når nye skolebygg blir planlagt, mener Arbeidstilsynet, som hevder at dagslyset taper i sju av ti vinnerprosjekter til nye skolebygg. Det er noe å tenke på i den mørke årstida som nå er på hell. Da blir det ekstra viktig for elevene å komme ut under åpen himmel i friminuttene og å unngå lange undervisningsøkter. 8 Trykksak 6 3 Inneklima, helse og læring NAFO lyser ut stipend for minoritetsspråklige lærere. De som har utdanning fra utlandet, kan søke om stipend for lærerutdanning som er godkjent i Norge. Lærere skal sende søknad til rektor innen 15. mars. Rektor skal videresende søknaden til kommunen (grunnskolen og voksenopplæring) eller fylkeskommunen (videregående skole). Minoritetsspråklige lærere ved private skoler kan også søke da er det rektor ved den aktuelle skolen som skal ha søknaden. Kommuner, fylkeskommuner og rektorer ved private skoler skal sende søknad til NAFO innen 15. april Les mer og finn aktuelle dokumenter på: Forbundsstyret Annonsepriser (4-farger): 1/1 side kr /2 side kr /4 side kr Baksiden kr Prisene forutsetter ferdig materiell, eks. mva. Etterstad videregående skole: Jakten på lærlingkontrakt side 8 10 SL ønsker ny avdeling for utdanning i LO side 4 5 Sorg på Den Franske Skolen i Oslo side 14 FORSIDa: VG2-elev Abdullahi Ali (20) på transport og logistikk forklarer for VG1-elev Jeton Avdili (16) på TIP hvordan instrumentpanelet på en truck virker. Mange VG1-elever besøkte åpen dag på Etterstad videregående skole, avdeling Sogn, i februar i tillegg til bedrifter som lette etter lærlinger. Redaksjonen avsluttet: 17. februar Neste nummer: 25. mars 2015 I Skolen redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsomplakatens regler for god presseskikk. Den som likevel føler seg urettmessig rammet oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Pressens Faglige Utvalg, PFU, behandler klager mot pressen. PFUs adresse er Rådhusgt. 17, Postboks 46 Sentrum, 0101 Oslo. Telefon Formålsparagraf I skolen: 1. Formålet med Skolenes landsforbunds blad er å holde medlemmene informert om virksomheten i forbundet, ivareta deres interesser ved å belyse situasjonen deres i arbeidslivet og samfunnet for øvrig, samt å bidra til debatten rundt forbundets hovedstrategier. Bladet skal ta opp og belyse viktige samfunnspolitiske spørsmål. 2. Bladet skal redigeres i tråd med Skolenes landsforbunds grunnholdninger, verdisyn og politiske ståsted. Ansvarlig redaktør er ansvarlig for bladets innhold. 3. Bladet skal drive en saklig journalistikk, forankret i bestemmelsene i Fagpressens Redaktørplakat, Vær Varsom-plakaten og Tekstreklameplakaten. SIDSEL VALUM 2 I skolen I skolen

3 forbundsnytt forbundsnytt FIKK MEDHOLD: Forbundsleder Anne Finborud (i midten) fikk klarsignal fra forbundsstyret til å foreslå egen avdeling for utdanning i LO. Til venstre ungdomssekretær Endre Fagervold. Til høyre Bodil Gullseth. Foreslår ny LO-avdeling Forbundsleder Anne Finborud fikk med seg forbundsstyret i Skolenes landsforbund (SL) på å fremme et forslag for LO om en ny avdeling for opplæringssektoren LO utdanning. Tekst og foto: SIDSEL VALUM Forbundsstyret i SL var samlet i Oslo januar på sitt første møte i år. Arbeidstidsavtalen Den største satsingen i forbundet på nyåret har vært kursing av tillitsvalgte i hele landet om arbeidstidsavtalen, SFS 2213, både i forbundets egen regi og gjennom fellesskoleringer med KS og Utdanningsforbundet. Alle forbundsmedlemmene fortalte om sine erfaringer med kursene, som gjennomgående var gode, selv om flere kunne ønsket seg mer tid. Forbundsleder Anne Finborud ba om innspill fra forbundsstyret til hva landsstyret bør diskutere når det gjelder avtalen på sin samling i mars. Landsstyret bør drøfte eventuelle uenigheter med KS, erfaringer som har kommet med påbegynte forhandlinger, hvilke erfaringer tillitsvalgte kommer med og hvor de møter vanskeligheter, sa forbundssekretær Lothar Schuren. Forbundsstyret vedtok å gi AU fullmakt til å bringe uløste tvister om SFS 2213 inn for Arbeidsretten. Tilbake til Gnist Forbundsleder Anne Finborud fikk etter debatt støtte fra forbundsstyret til at AU utformer brev til kunnskapsministeren om at SL ønsker å gjeninntre i Gnist-samarbeidet. Det var riktig av forbundsstyret å vedta at vi trakk oss i vår, da vi var i konflikt med KS, sa hun. Hun minnet om at Gnist ble opprettet av den forrige regjeringen for å finne tiltak som kan styrke rekrutteringen til læreryrket og for å øke statusen til lærerne. Statsråden ønsker ifølge Finborud nå å utvide mandatet til Gnist, og vil nedsette en ekspertgruppe for å jobbe med lærerrollen hvor også lønnsspørsmål skal være tema. Dette er tema som ikke hører hjemme i Gnist, men mellom partene, sa Finborud. Hun fortalte at LO støtter hennes syn. Forbundsstyret vedtok at SL skal gjeninntre i Gnist og jobbe tett med LO og andre aktuelle allierte for å motvirke at mandatet blir utvidet. Foreslår LO utdanning Et annet forslag forbundslederen fikk tilslutning til var at AU skal fremme et forslag for LO om å opprette en egen avdeling for opplæringssektoren, LO utdanning. LO må gjøre noen organisatoriske grep for å rekruttere folk med høyere utdanning. I dag er opplæring under samfunnspolitisk avdeling, sa Finborud. Vi har ikke noe å tape på å be om støtte fra andre forbund, sa Geir Allan Stava, som i egenskap av forbundssekretær i tretti prosent stilling kun hadde tale og forslagsrett. Landsstyret skal ta stilling til om Stava, som er fast medlem av forbundsstyret, kan ha stemmerett i tiden mens han er i vikariatet som forbundssekretær fram til utløpet av juli. VERVING: Produksjonssjef i LO Media, Lars Langbo, ga råd om verving. AU fikk i oppdrag å jobbe videre med saken i tråd med enstemmig vedtak i forbundsstyret. Ny hjemmeside Forbundssekretær Gunnvor Sen viste fram hvordan ny hjemmeside på internett kommer til å bli. SL har valgt ny leverandør, og LO Media har bistått med utformingen. Forbundsstyret hadde også debatt om «Superlærer n», på bakgrunn av at statsråden som varslet i Lærerløftet vil prøve ut såkalte lærerspesialister innen realfag og norskfaget med kroner i ekstra årslønn. Mye tid ble brukt til å forberede saker til landsstyremøtet, som går av stabelen mars. Landsstyret er forbundets høyeste organ mellom landsmøtene. Landsstyret skal blant annet ta stilling til hvordan SL skal organiseres i framtida, strategisk plan, ny kommunikasjonsstrategi og hvordan SL skal profilere seg. Det legges også opp til utdanningspolitisk debatt om masterutdanning for lærere og tilbudsstrukturen i yrkesfag. Simon Malkenes Bak fasaden i Osloskolen Kr 249,- «Dypt og godt om hvordan skjemaer og kontroller ødelegger lærerrollen.» Ole Asbjørn Ness, Finansavisen 4 I skolen I skolen

4 aktuelt forbundslederen mener Faglige råd i faresonen Skolenes landsforbund (SL) mener Kunnskapsdepartementet (KD) er i ferd med å redusere faglige råd for yrkesfagene til rene høringsinstanser og at trepartssamarbeidet undergraves i et forslag som nå er på høring. Tekst: SIDSEL VALUM YRKESFAG: Første nestleder Terje Moen er talsmann for yrkesfagene i SL. De ni faglige rådene for yrkesfagene ble opprettet under den forrige regjeringen. Antallet tilsvarer antall yrkesfaglige utdanningsprogram i videregående skole. De faglige rådene skal følge trepartssamarbeidet mellom arbeidsgiversiden, arbeidstakersiden og myndighetene. Nå er de faglige rådene og trepartssamarbeidet i fare, mener SL. Høring Departementet vil redusere de faglige rådene til høringsinstanser, sier første nestleder Terje Moen i SL, som selv har bakgrunn som yrkesfaglærer i restaurant og matfag. Utdanningsdirektoratet (Udir) har på oppdrag fra KD sendt på høring et notat om gjennomgang av tilbudsstrukturen i yrkesfag. I utgangspunktet trengs det en gjennomgang av tilbudsstrukturen for yrkesfag. Det er fornuftig. Det som ikke er fornuftig et å redusere de ni faglige rådene til fem ekspertgrupper, noe som for øvrig er helt i tråd med den danske modellen, sier Moen. Han legger til at dansk utdanningssystem er annerledes enn det norske, og at danske elever for eksempel må gjennomgå en 20 ukers prøvetid for å se om de er egnet til yrkesfaglig utdanning før de får begynne. Ifølge Udir skal gjennomgangen av tilbudsstrukturen bidra til at opplæringen bedre skal imøtekomme elevers og arbeidslivets behov. Ekspertgrupper Det er foreslått å oppnevne fem arbeidsgrupper innen følgende områder: 1) Helse, oppvekst og velvære, 2) kontor, handel og service, 3) opplevelser, natur og mat, 4) bygg, industri, teknologi og transport og 5) ARKIVFOTO: BO MATHISEN immateriell kulturarv og verneverdige fag. «De fire første arbeidsgruppene gjenspeiler eksisterende koblinger slik de gir seg uttrykk blant annet i etablerte kryssløp. Arbeidsgruppene dekker til sammen alle de ni utdanningsprogrammer,» skriver direktoratet. Arbeidsgruppene vil være på cirka 10 personer og skal sammensettes av fagpersoner fra bransjene og andre eksperter, samt representanter for partene i arbeidslivet, heter det videre. Medlemmene i arbeidsgruppene skal ifølge forslaget utnevnes av Udir, mens KD skal utnevne leder. LO og NHO NHO og LO er enige om at det bør gjennomføres en gjennomgang av tilbudsstrukturen som i større grad gjenspeiler kompetansebehovet i arbeidslivet og at partene skal involveres bredt, går det fram av et felles brev til Udir, datert 13. februar og undertegnet av NHO-direktør for arbeidslivspolitikk Svein Oppegaard og LO-sekretær Trude Tinnlund. «Vi støtter derimot ikke forslagene om å nedsette egne arbeidsgrupper,» heter det i brevet, hvor det vises til at de faglige rådene allerede i dag har mulighet til å nedsette arbeidsgrupper ved behov. NHO og LO ønsker ikke at de foreslåtte arbeidsgruppene skal overta eller sidestilles faglige råds mandat i prosessen med gjennomgangen av tilbudsstrukturen. Ny representant i LOs sentrale ungdomsutvalg Eivind Knudsen (25) (bildet) er enstemmig valgt av forbundsstyret til ny representant i LOs sentrale ungdomsutvalg i stedet for Lene Ness, som har bedt om avløsning. Lene Ness har sagt ja til å være vararepresentant, og ble enstemmig valgt til vervet av forbundsstyret. Eivind Knudsen er student på femårig lektorprogram ved Universitetet i Oslo. Han er studentkontakt i SL Buskerud. Støtter lærlingkrav Skolenes landsforbund (SL) støtter kravet om at bedrifter som skal utføre oppdrag for staten må ha minst en lærling per oppdrag. Når offentlige anskaffelser står for over 40 prosent av byggenæringen i Norge, så må dette føre til flere lærlingplasser. Skolenes landsforbund er meget fornøyd med at regjeringen tar grep rundt lærlingklausulen i offentlige anbud og hilser den velkommen, sier første nestleder Terje Moen i SL. Slik dagens lærlingklausul er utformet, er det et krav at bedrifter som deltar i offentlige anbud skal være godkjente lærebedrifter, men ikke noe krav om at de faktisk bruker lærlinger. Ifølge kunnskapsministeren skal forskriften gjelde både for norske og utenlandske selskaper. Positiv til Ap-forslag Arbeiderpartiet (Ap) har lagt fram et politisk dokument om kunnskap og verdiskaping, med tittelen «Muligheter i omstilling». Endelig et forslag som kan få den offentlige skoledebatten inn på et nytt spor, sier leder i Skolenes landsforbund (SL) Anne Finborud. Mer nasjonal styring og norm for maksimalt antall elever per lærer, er noen av tiltakene som foreslås, som SL har fremmet krav om i en årrekke. Det er klokt av Ap-leder Jonas Gahr Støre å erkjenne at partiet har vært med på å lage en svært teoritung skolehverdag, uttaler Anne Finborud. SL-lederen mener at forslaget om å likestille teoretiske og praktiske ferdigheter fra første klasse, er egnet til å sette rett fokus i debatten. Den store utfordringen Under overskriften «Midlertidig liv» ga Morgenbladet 30. januar et tankevekkende perspektiv og forsvar for storstreiken mot endringer i Arbeidsmiljøloven. Takk og pris for at LO, Unio og YS sto samla i kampen. Akademikerne sto parkert. 1,5 millioner arbeidstakere samla seg om streiken. Samhold var viktig og budskapet var unisont og kraftig mot liberalisering og styrking av arbeidsgiverne. Men så vel Aftenposten som regjeringa, NHO og partiet Venstre okka og bar seg om at LO driver «overspill» og framsatte påstander om at det bare handler om moderate oppgraderinger. Og Robert Eriksson som med usikker røst måtte ty til utsagn à la «Vi flytter bare makt fra Youngstorget ut til bedriften og arbeidsfolk sjøl», når han blei pressa litt til siden for sine egne tanker i offentlige debatter. Det var som motsvar til disse påstandene at den aktuelle lederen i Morgenbladet satte storstreiken i perspektiv. Storstreiken var en protest mot selve retningen regjeringa driver utviklinga i. «Liten jobbtrygghet gir liten tro på systemet og framtida, og er en fare for utvikling av høyreekstreme holdninger.» ANNE FINBORUD Midlertidighet, vikarer og timeansatte er et varemerke for det globaliserte arbeidslivet. Under slik forhold blir den tradisjonelle arbeiderklassen som har eller har hatt sine faste rammevilkår, sterkt redusert. Med rette blir det stadig oftere satt fokus på den nye samfunnsklassen, det såkalte prekariatet, som vokser fram. Personer i prekariatet veksler mellom arbeid og trygd, og ingen av delene er varig. De er alltid på jakt etter inntekt og livssituasjonen er prekær. For disse er bare midlertidigheten permanent og antallet vokser i hele den vestlige verden. Folk i prekariatet blir hverken fanga opp av politiske partier eller av fagbevegelsen. Liten jobbtrygghet gir liten tro på systemet og framtida, og er en fare for utvikling av høyreekstreme holdninger. Tanken ligger snublende nær og professor i utviklingsstudier, Guy Standing fra universitet i London mener at det er i prekariatet gruppa Gyllent daggry, Front National og Sverigedemokraterna henter sine velgere. Morgenbladet pekte framover og mente at «en klassisk norsk linje ville være å lage en politikk som gjør det mulig å rekruttere disse inn i fagbevegelsen og i sosialdemokratiet». Dette gir streiken perspektiv. Jobbtrygghet er også helt avgjørende for omstilling og nyskaping i arbeidslivet. Trygghet gir fleksibilitet. Dette er et perspektiv som burde hatt fokus i trepartssamarbeidet. Erna Solberg og Robert Eriksson, hører dere, dere er avhengige av en sterk og samla fagbevegelse for å gi folk et trygt land å bo i. 6 I skolen I skolen

5 yrkesfag yrkesfag ELEVER: Jahn Knutsen (18) (til venstre) og Simen Solbakken Johansen (18) satser på en framtid som yrkessjåfører. Yrkesfaglig speed-dating OSLO: Det er åpen dag på Etterstad videregående skole, avdeling Sogn. Her møtes bedrifter på jakt etter lærlinger og elever på søk etter lærlingkontrakt. Her er også ferske yrkesfagelever som vil stake ut kursen for videre skolegang. Tekst og foto: SIDSEL VALUM ÅPNING: Assisterende rektor Erik Horgen og avdelingsleder Cecilie Hansen ved Etterstad videregående skole ønsker velkommen. LÆRLINGJAKT: Lærlingansvarlig Odd Sætre i SAS Ground Handling oppmuntrer VG1-elevene Khampane Keopanya (16) (til venstre) og Nina Christina Gabot (16) til å satse på drømmen om å bli flyvertinner. Til nå har vi allerede fått tre lærlingkontrakter, sier faglærer i transport og logistikk og SL-medlem Yngve Andersen lavt og hastig i forbifarta, midt i mylderet av besøkende og elever på åpen dag, «Sats på ungdommen», bare en times tid etter åpningen i slutten av januar. Han er hovedansvarlig for å arrangere denne heftige speed-datingen mellom bedrifter som trenger lærlinger og elever som trenger lærlingkontrakt. Byr seg fram Her på gamle Sogn videregående skole holder nå Etterstad videregående skole, avdeling Sogn til, med VG2 transport og logistikk og teknikk og industriell produksjon (TIP). Elevene på VG2 transport og logistikk kommer fra enten VG1 service og samferdsel eller VG1 TIP. Dette er deres dag. Iført nye uniformer er elevene, de fleste i årsalderen, lett synlige i mengden. Ved en liten stand sitter Jahn Knutsen og Simen Solbakken Johansen, som begge er fylt atten når dette bladet kommer ut. De drømmer om å bli langtransportsjåfører. Først vil jeg ta fagbrev som yrkessjåfør, og deretter som logistikkoperatør. Etter det tenker jeg å ta fagbrev som vekter i militæret, da vil jeg ha tre bein å stå på. Det som interesserer meg mest er å bli yrkessjåfør og vekter, sier Jahn Knutsen. Drømmen min er langtransport. Jeg vil ta fagbrev som yrkessjåfør og som logistikkoperatør, forteller Simen Solbakken Johansen. primus motor: Faglærer i transport og logistikk Yngve Andersen. Trenger lærlinger En rekke store bedrifter i transportbransjen er her, som Bring og Hoff Transport, som også har med store lastebiler for å vise seg fram for flinke lærlinger. Også bedrifter som jobber med logistikk har funnet veien til Sogn, og blant representantene for dem er lærlingansvarlig Odd Sætre i SAS Ground Handling, som fra og med september skal ha sitt eget opplæringskontor i drift. I dag har selskapet elleve lærlinger innen reiseliv og logistikk gjennom Opplæringskontoret for service og samferdsel. Antallet skal mangedobles fra høsten av. Vårt mål er å ha 100 lærlinger, forteller Odd Sætre, som besøker skoler for å opplyse om bedriftens lærlingbehov. Bedriften trenger bemanning til flyplassene, til alt fra håndtering av bagasje og annet gods til kundebehandling ved skrankene. Kom igjen, sier han til VG1-elevene på service og samferdsel Khampane Keopanya (16) og Nina Christina Gabot (16), som begge drømmer om å bli flyvertinner og vurderer å satse på reiseliv etter VG1. Mange muligheter Målet mitt er at vi skal få minst tolv fagbrev i løpet av dagen, sier faglærer Yngve Andersen, som også er kontaktlærer for VG2-klassen i transport og logistikk. Han har jobbet som yrkesfaglærer her siden 1987, på det som før var Sogn videregående skole, og har vært medlem av SL i over 25 år. Han har kompetanse til opplæring innen mange kjøretøy, som ulike klasser av truck, hjullastere og lastebiler. Logistikk er også en viktig del av faget, som kan åpne for muligheter mange elever ikke er klar over. Tenk bare på alle jobber som skal utføres og organiseres på Rikshospitalet, med yrkesklær, tøy, biler, ambulanser, nevner han som eksempel. 8 I skolen I skolen

6 yrkesfag sideblikk aktuelt FAGLÆRER: Mette Larsen (58) ble nylig adjunkt etter tilleggsutdanning ved HiOA. Gikk sin egen vei Anne Marie Fjellseth (23) har fagbrev i logistikk og transport og som yrkessjåfør, og utdanner seg nå videre til fagskoleingeniør. Det er stor overvekt av gutter som velger transportfaget, noe som gjenspeiles på arrangementet åpen dag, «Sats på ungdommen» på Sogn. Men at også jenter kan bli lastebilsjåfører og velge spennende yrker innen logistikk, er noe Anne Marie Fjellseth er her for å fortelle om. Hun er invitert til å være her av Opplysningskontoret for service og samferdsel. Lastebilsjåfør Jeg kommer fra Asker, og alle jeg kjente ville bli enten advokater eller Jeg har fått et helt annet syn på å være yrkesfaglærer, sier Mette Larsen ved Etterstad videregående skole, etter å ha fullført treårig bachelor-utdanning ved HiOA. Mette Larsen besøkte den åpne dagen med VG2-elever på Transport og logistikk på Sogn sammen med sine VG1-elever på Service og samferdsel på Etterstad videregående skole. Blant VG2-elevene traff hun også en og annen som hun hadde som elever på VG1. Aby-kurs Mette Larsen er yrkesfagfaglærer og kontaktlærer, og er nylig blitt eiendomsmeglere, forteller Anne Marie Fjellseth, som valgte en annen yrkesvei. Da jeg ville bli lastebilsjåfør fikk jeg støtte hjemme. Min far er drosjesjåfør og har vært en stor inspirasjon, sier hun. Hun har tatt fagbrev både i transport og logistikk og var lærling hos Posten på Alnabru i to år. I 2013 fikk hun fagbrev som yrkessjåfør. Mellomleder Nå holder Anne Marie Fjellseth på med utdanning til å bli fagskoleingeniør innen transport og logistikk ved Fagskolen Innlandet på Gjøvik. Hun tar fire års nettbasert utdanning ved siden av jobb. Utdanningen er på to år på fulltid. Jeg tenker meg en jobb som mellomleder, som for eksempel trafikkoordinator eller ruteplanlegger, sier Anne Marie Fjellseth. adjunkt etter å ha fullført et treårig bachelor-program på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Utdanningen har hun gjennomført ved siden av jobben som lærer, takket være et såkalt Aby-kurs (arbeidsplassbasert yrkesfaglærerutdanning). Alle deltakerne får realkompetansevurdering og en individuell plan. Ikke få får derfor fratrekk i tid, og de blir ferdige fortere enn i løpet av tre år, ja, kanskje i løpet av bare ett år, forteller Mette Larsen, som også er medlem av SL og plasstillitsvalgt på Etterstad videregående skole. Utdanningen er direkte basert på deltakernes daglig arbeid. FAGSKOLE: Anne Marie Fjellseth (23) tar utdanning som fagskoleingeniør i transport og logistikk. Anbefaler yrkesfaglærerutdanning Det betyr at jeg har fått prøve ut det jeg har lært underveis i praksis i egen undervisning. Praktisk rettet Utdanningen er praktisk rettet. Jeg synes jeg har fått mye bedre innsikt i hva som er nasjonale føringer, og hva læringsplakaten betyr for meg som yrkesfaglærer. I tillegg har jeg vært så heldig å jobbe på Etterstad videregående skole, som er en skikkelig yrkesskole med stor vekt på tverrfaglig samarbeid, sier Mette Larsen. Hun nøler ikke med å anbefale utdanningen til andre. Jeg har fått et helt annet syn på det å være yrkesfaglærer, sier hun. Våre minoriteter Utdanningsdirektoratet har utgitt heftet «Våre nasjonale minoriteter», som gir en god oversikt over våre fem nasjonale minoritetsgrupper. Tekst: SIDSEL VALUM Direktoratet har utgitt heftet «Våre nasjonale minoriteter» med tanke på ansatte i barnehager og skoler. Heftet er ment å være en støtte når barn og elever skal lære om minoritetene. Her finner man aktuell informasjon om regelverk, rammeplan og læreplanverk. Det gir også en interessant innføring i de ulike minoritetsgruppenes historie og kultur. I Norge har vi fem folkegrupper som har status som nasjonale minoriteter: romani (tatere), rom (sigøynere), jøder, kvener og skogsfinner. Rammekonvensjon Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter pålegger statene å legge forholdene til rette for at de nasjonale minoritetene kan uttrykke, bevare og videreutvikle sin kultur og identitet. Norge har ratifisert avtalen. Minoritetsgruppene har i nær forhistorie opplevd ulike former for overgrep fra majoritetssamfunnet. Tvangssteriliseringer, å bli fratatt barn og Holocaust er noen stikkord. «Erfaringer med overgrep og diskriminering overfor både enkeltpersoner og grupper har ført til at noen kan ha mistro til barnehagen og skolen,» presiseres det i heftet fra Utdanningsdirektoratet, som mener det er viktig at personalet er bevisst på dette i møte og samarbeid med familier fra de nasjonale minoritetene. Laber interesse Ifølge forskning.no forteller skolebøkene lite om nasjonale minoriteter, og en fersk undersøkelse viser at interessen for å lære om dem er laber både blant elever og lærere som ble intervjuet. «Mangelen på kunnskap og interesse blant elever og lærere er slående,» sier sosiolog Arnfinn Haagensen Midtbøen ved Universitetet i Oslo til forskning.no. Han er en av forskerne bak rapporten «Etniske og religiøse minoriteter i læremidler. Lærer- og elevperspektiver.» (Institutt for samfunnsforskning, rapport 2014:11.) Undersøkelsen er gjort i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) på oppdrag av Utdanningsdirektoratet. Forskerne har undersøkt hvordan minoriteter ble framstilt i alle lærebøker i samfunnsfag og religion i ungdomsskolen og videregående skole. I tillegg har de intervjuet 27 elever og 18 lærere ved fire skoler i Oslo og en på Vestlandet. Den gir dermed ikke grunnlag for å si hva elever og lærere generelt mener. Lene Ness Skoleuniformer og viktigheten av tre etasjers pennal Avisene har funnet et nytt problem i skolen: skolejenter med dyre vesker. Nå kan jeg synke ned i min bitterhet og nevne at en av veskene koster mer enn min første bil, at to av jentene pakker gymskoa sine i mitt brudekjolebudsjett og flere av dem har jakker jeg nok må selge en nyre for å få råd til. Men, det skal jeg ikke. Jeg vil fokusere på den fiffige sidedebatten dette har startet. Når skal Norge starte med skoleuniformer? Dette er et tema som kommer opp jevnt og trutt på skolen jeg jobber på. Jeg har bare voksne elever og flere av dem er sjokkert over hva de ser norske skolebarn går med på skolen. Det er ikke det at de er moralsk forferdet, de lurer vel egentlig mest på hvor mange norske barn som fryser i hjel på vei til skolen og hvor mange som har mistet fingertuppene sine av frostskader når de tekster i timesvis i 15 minusgrader. Når jeg avslører de for dem sjokkerende lave tallene, går vi over til å diskutere skoleuniformer. Mine elever kommer ofte fra land hvor skoleuniformer er normalen. Det er ingen glødende støtte for uniformene. Det er noen kritiske stemmer, men mest av alt handler historiene om hvor usigelig stolte de var da de fikk sin første skoleuniform og hvor usigelig kleint de synes det var å bruke den mot slutten av skoletiden. Ingen av dem anser uniformen som en sosial utjevner. Det finnes mobbing i deres skoler også. De kule barna er fortsatt kule og de mindre kule barna er fortsatt mindre kule, selv om alle går i samme skjorte. Alle visste hvem som hadde rike foreldre og hvem som hadde foreldre som slet med å betale strømregningen. En elev sa det var pennalet som avslørte dem, en annen sa at det var skolesekken. På en skole ble barna fra mindre velstående familier stilt opp på linje helt bakerst i kantinekøen slik at de kunne få gratis mat etter at alle de andre elevene hadde kjøpt maten sin. Da skal du være bra enkel for å kunne hevde at klærne er det som skiller rike fra fattige. Jentene har ikke kjøpt disse veskene selv, de er ikke et symbol på den moralske undergangen i norsk samfunn og det er ikke derfor noen barn blir mobbet. Folk blir mobbet i speider n, fotballen og korpset også, til tross for uniformene. Kanskje vi bør fokusere på å lære dem å være bra folk, ikke bare bra kleshengere. Lene Ness 10 I skolen I skolen

7 skolekonkurranse skolekonkurranse I KJØKKENET: Elev Kristian Greiff (til høyre) under tilberedning av maten i restaurantkjøkkenet. VINNERNE: Fra venstre Anna Vikan, Thatsanee Ar-sakda, Malin Anita Rishaug, Morten Båtvik, Anita Reitan og Kristian Greiff. Frøya-elever vant Ung Restaurant Elever på Sistranda skole på Frøya vant i januar skolekonkurransen Ung Restaurant i Trøndelag. Ti ungdomsskoler deltok. Tekst: SIDSEL VALUM Foto: Oi! TRØNDERSK MAT & DRIKKE Ung Restaurant er en skolekonkurranse for ungdomsskoleelever i Trøndelag, som i januar ble arrangert for andre år på rad. Elevene får se hvordan en restaurant drives. De syntes det er artig og lærerikt, sier faglærer i mat og helse Anne Karin Strøm på Sistranda skole, som var sammen med elevene på vinnerlaget i restauranten. Blir inspirert Skolen deltok også i fjor, og hun mener det virket inspirerende for flere av tiendeklassingene som da endte med å velge restaurant- og matfag på videregående. Det var utvalgte lag fra ti ungdomsskoler i Trøndelag som deltok i årets skolekonkurranse. De fikk utfolde seg på kjøkkenet til like mange restauranter i Trondheim en hel dag under veiledning av restaurantenes egne profesjonelle kokker og servitører. Tiendeklassene i fylket fikk tilbud om å delta på slutten av fjoråret. Sistranda skole meldte seg på og trakk ut seks elever i midten av desember. På forhånd fikk lagene vite hvilke ingredienser som skulle brukes, men ikke hvilke retter de skulle lage. Øvde først Vi øvde en dag på å bruke ingrediensene i matlaging, i samarbeid med restaurant og matfag på Frøya videregående skole, og en dag med borddekking, forteller Anne Karin Strøm. Elevene hennes fikk utfolde seg på kjøkkenet til velrenommerte Credo Restaurant & Bistro i Trondheim, som også hadde laget menyen. Faglærer Anne Karin Strøm var med, men måtte pent holde seg unna kjøkkenet. LÆREREN: Anne Karin Strøm øvde med elevene og var med dem i restauranten da de tilberedte maten. Ung Restaurant arrangeres i samarbeid mellom initiativtakeren Fagnettverket for restaurant- og matfag i Sør-Trøndelag, Oi! Trøndersk Mat & Drikke og Trondheims Kokkenes Mesterlaug. Målet er å inspirere ungdom til å velge restaurant- og matfag i videregående opplæring. 12 I skolen I skolen

8 tillitsvalgt i sl sl østfold Skolen preget av sorg Tradisjonsrikt i Østfold Vi er alle preget av sorg, forteller Maggy Martin-Blikset, som er tillitsvalgt for rundt 25 ansatte på Den Franske Skolen i Oslo. FINNER LØSNINGER: Som tillitsvalgt er Maggy Martin-Blikset opptatt av å finne gode løsninger sammen med ledelsen. Maggy Martin-Blikset Alder: 33 Sivilstatus: Gift, to barn Arbeidsplass: Den Franske skolen i Oslo (Lycée français René Cassin d'oslo) Tillitsverv: Plasstillitsvalgt og hovedtillitsvalgt Tekst og foto: SIDSEL VALUM På Den Franske Skolen i Oslo var ansatte og elever samlet til ett minutts stillhet noen dager etter terrorangrepene i Paris den 9. februar, med blomster, lys, flagget på halv stang og den franske ambassadøren til stede. Vi er alle i sorg, men vi jobber på en skole og det er vår plikt overfor barna å være diskrete, sier Maggy Martin-Blikset, som er lærerassistent og tillitsvalgt i en SL-klubb med cirka 25 medlemmer. Hun er fransk og kom til Norge for femten år siden. Det var på grunn av kjærligheten, smiler hun. Maggy Martin-Blikset holder nær kontakt med sine foreldre i Frankrike, og snakker med dem på telefon nesten daglig. Min familie føler nå det samme som de fleste andre franskmenn. Det er mye sinne og sorg, forteller hun om reaksjonene etter de grufulle terrorangrepene i Paris. Finner løsninger Den Franske Skolen i Oslo er en stor internasjonal skole, med rundt 650 elever og cirka 120 ansatte i barnehage, aktivitetsskole, grunnskole og videregående skole. Det tok tid før jeg sa ja til å bli tillitsvalgt, jeg måtte tenke alvorlig over saken, sier Maggy Martin-Blikset. At hun gjør en god jobb, bevitnes av at klubben har vokst til 25 medlemmer. Når jeg kommer til ledelsen sier jeg at jeg kommer for at vi skal finne løsninger sammen, og ikke at jeg kommer med en konflikt. Det tar tid noen ganger, men jeg har alltid, alltid klart å finne løsninger. Hvorfor SL? Jeg ble medlem for over ti år siden. Hun som da var tillitsvalgt var eneste SL-medlem, og hun overbeviste meg. Da hadde jeg så mye vansker på jobben. Jeg fikk god hjelp av SL og min tillitsvalgte, og følte meg mer trygg fordi jeg ikke var alene lenger og hadde en organisasjon bak meg. Gir meg aldri! Hva gir det deg å være tillitsvalgt? Jeg lærer masse av SL og LO, og jeg har vært med på mange gratis kurs, flere ganger i året. Jeg har vokst personlig. Det er fantastisk å være tillitsvalgt og jeg kommer aldri til å gi meg! Største utfordringen som tillitsvalgt? Å få respekt fra rektor. Mener du at SL blir hørt? Etter hvert som rektor har sett at jeg jobber bra har jeg fått kredibilitet. Han hører på meg. Hvilke saker brenner du mest for å få gjennomført? Rett og slett å jobbe mot urettferdighet, og at alle skal få respekt. Hvilken bok leste du sist? «Positive Discipline» av Jane Nelsen. Hva gjør du i fritiden for å hente nye krefter og inspirasjon? Da er jeg sammen med familien. Punktum. Der får jeg ekte kjærlighet! Nå om vinteren går vi på ski. Jeg trener også styrke og kondisjon, og da får jeg ut negeativitet fra kroppen. SL Østfold arrangerte åpent møte og julebord i desember. SL Østfold inviterte 3. desember til åpent møte på Borg videregående skole. Ungdomssekretær Elise Waagen i LO Østfold innledet møtet. Politisk møte Kveldens hovedtalere var LO-sekretær Are Tomasgard, som snakket om arbeidsmiljøloven og regjeringens forslag til endring, og forbundsleder i SL Anne Finborud, som holdt innlegg om regjeringens «Lærerløftet». Vi som var der fikk en lærerik, enkel innføring i hvordan regjeringen med flere partiers hjelp vil ødelegge dagens arbeidsvern. Dette gjør de blant annet ved å hevde at endringene vil skaffe flere tilgang til arbeidslivet. Selv om det da var like før jul, og noen tror på nissen, mens andre tror på regjeringen, så er det på tide for alle å våkne. Regjeringens forslag til rasering av arbeidsmiljøloven vil ramme oss alle, ikke minst dem regjeringen sier dette vil bedre situasjonen for. Hva så med «Lærerløftet» til kunnskapsministeren skal han løfte oss eller er det et løfte til oss? Og i så fall om hva? Anne tok blant annet opp temaene: Tillitskrise? Etter- og videreutdanning, kompetansekrav, masterutdanning fra 2017, krav til karakteren fire i matematikk og etablering av nye karriereveier. Juletradisjon I SL Østfold har vi en hyggelig tradisjon vi holder julebordet for alle SL-medlemmer på Glemmen videregående skole. Vår egen «sjefskokke» Sølvi Agrup stiller hvert år med full julemiddag: ribbe, medister, julepølser, potet, surkål, saus, sennep og tyttebær. Og til dessert: tradisjonell risengrynsgrøt med jordbærsaus, toppa med kaffe og julens småkaker. Og selvfølgelig er det mandel i grøten og pakke til heldiggrisen som finner den. Serveringen og matproduksjon er det Sølvi som står for med god hjelp av tre utvalgte elever. Dette er elever som har utmerket seg positivt TAKKER ELEVENE: Fylkesleder og hovedtillitsvalg Jan Erik Skaar i SL Østfold takker kokka Sølvi Agerup og elevene for flott julebord og servering. Elevene fra venstre: Premkamon Gøtz, Kristian Mogens Hansen og Chattong Pattaso. og som vil teste ut egen kunnskap og egne ferdigheter på «ordentlige kunder». Det er fint for oss som er ansatt i skolen å se elever som trives med faget sitt og som gjør en flott innsats. Vi i SL Østfold vil oppfordre andre fylkeslag til å benytte egne krefter til å holde lokale arrangement og ikke minst teste ut morgendagens kokker og servitører så takk til Sølvi og elevene på Glemmen! Siv Tangen sekretær i SL Østfold I vårt sortiment finner du ett meget stort utvalg av høvelbenker, allt fra modeller for barnehage og skole til benker for håndverksskoler og møbelsnekkere. Benk nr 9 Waldorf Høvelbenkspesialisten tilbyr Norges største sortiment av høvelbenker. Høvelbenkspesialisten, Lavaløkka 40, 3442 HYGGEN. Telefon: , e-post: 14 I skolen I skolen

9 debatt ANNONSE Informasjon om LOfavør LO bør ruste seg for slaget om fagbevegelsen i 2016 Ny medlemsfordel LOfavør pensjonskapitalbevis! STORKONFLIKT: Vi bør om nødvendig velge storkonflikt, mener Nils Ole Hagen om hovedoppgjøret i Harald Berntsen skrev en veldig oppklarende kronikk om den aktuelle endringen i arbeidsmiljøloven. Den sto på trykk i Klassekampen den med tittelen, Slaget om fagbevegelsen. Det er en rystende analyse Berntsen serverer, han ser endringen i loven som et ledd i en strategi om å legge norsk fagbevegelse i ruiner. Han oppfordrer fagbevegelsen til å ta i bruk alle mulige middel for å stanse lovendringen, altså også om nødvendig full storstreik ved tariffoppgjøret i Når de planlagte endringene i arbeidsmiljøloven går gjennom i Stortinget den 28.01, vil følgene bli en brutalisering av norsk arbeidsliv. Resultatet er gitt. Fagbevegelsen vil miste den lille innflytelsen den har når det gjelder kontroll med tariffforhandlinger og med ansettelser. Trusselen fagrørsla står overfor er med andre ord ikke mindre enn den britiske sto overfor på begynnelsen av 80-tallet da Thatcher kom til makten. Resultatet av den nye Foto: Erlend Angelo, LO Media arbeidsmiljøloven vil trolig bli en medlemsflukt fra foreningene. Hvorfor skal du være medlem når ditt medlemskap ikke lenger har innflytelse? På litt lengre sikt vil vi se et arbeidsliv hvor arbeidsgiver har så å si all makt. Regjeringen velger tåkelegging i sine utspill, men det står svart på hvitt hva som skal gjennomføres. I ukene og månedene forut for dette stortingsvedtaket, har det pågått en grundig og nyansert debatt. Vi på motstandssiden har fått vist hvordan dette vil ramme arbeidstakere. Regjeringen og arbeidsgiverorganisasjonene velger å lukke igjen ørene til dette. Vi må innse at tiden for diskusjon er over. Det fører ikke fram, høyresiden hører ikke på oss, og det er i grunnen ikke noen overraskelse. Vi må avvise denne lovendringen med de maktmidlene vi har. Harald Berntsen skriver i sin tekst at LO bør sette inn all motkraft ved hovedtariffoppgjøret i De foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven vil høyst sannsynlig være gått i gjennom i Stortinget den Kravet må være at alle disse endringene blir satt i revers i tariffavtalen i NHO vil, som han sier, sette seg mot dette med alle tenkelige middel. Da bør også vi i fagbevegelsen svare med alle tenkelige middel. Vi bør altså om nødvendig velge storkonflikt, det er også sannsynligvis det som blir nødvendig. I den dyrebare tiden fram til dette tariffoppgjøret bør LO arbeide bredt i organisasjonen på å ruste og forberede organisasjonen for den konflikten som kommer. På lik linje med at Nei til EU seiret i 1994, er det mulig for en sterkt organisert fagbevegelse å seire i Vi kan være engstelige for å gå inn i en storkonflikt, men vi bør fatte mot og se den styrken vi har når vi står sammen. Norsk fagbevegelse er den sterkeste i dagens Europa, vi besitter en organisasjon som er velfungerende og som favner vidt. Organisasjonen har også store medlemstall sett i forhold til arbeidstokken totalt. Det er rimelig å tro på at dette kan stanses, bare ledelsen i fagbevegelsen oppfatter hva som står på spill og legger opp sin strategi deretter. Man bør satse alt inn på å stanse denne brutaliseringen av norsk arbeidsliv. På grunnplanet i min LO-organisasjon opplever jeg at streikeviljen er stor, det samme er nok tilfelle andre steder. Fagbevegelsen er en sterk organisasjon, dersom man er villig til å ta i bruk denne arbeidets armè vil vi ha mulighet til å vinne dette slaget. Solbergregjeringen vil trolig ikke kunne stå i mot en samlet norsk fagbevegelse som går til kamp med alle middel. Hva er alternativet? Man kan bli som den generalen eller kongen, som lot fiendens hærstyrker erobre land og folk, mens han selv lot sin egen grande armè stå ubrukt. Nils Ole Hagen, historielærer og medlem i SL Finnmark Vet du hva arbeidsgiverne dine har spart for deg i pensjon og hvordan de har spart? Pensjonskapitalbevis er egentlig bare en pott med penger som er dine. Ved å samle avtalene dine unngår du i tillegg unødvendige årlige gebyrer, samtidig som du får enklere oversikt og bedre kontroll over din fremtidige pensjon. Medlemsfordelen leveres av SpareBank 1 Ferierabatten ikke alle andre får! Visste du at du får 5 % rabatt på ferien om du bestiller reisen hos oss, også på restplasser og kampanjer? Medlemsfordelen leveres av LOfavør Feriereiser Ring Medlemsservice tast 3 så 2 Medlemsfordel på mobilt bredbånd Mobilt bredbånd er en internettløsning du kan ta med deg overalt. Enten det er i bilen, på hytta eller til og med i sekken når du går på fjelltur. Som medlem får du de beste betingelsene på mobil bredbåndsrouter med Alltid abonnement. Medlemsfordelen leveres av ice.net lofavør.no R90 Mobilt Bredbåndsrouter kr 1,- LOfavør Alltid abonnementet, 8GB til kr 259,- per måned Gratis frakt 15 % rabatt på øvrig utstyr og abonnement* *Rabatten gjelder ikke ekstra kvotekjøp og abonnementsutvidelser. RABATT PÅ HOTELLOVERNATTING Uansett om du skal tilbringe vinterferien her hjemme eller om du skal reise bort, er dette en medlemsfordel å merke seg. Du får rabatt på hotellovernatting hos Nordic Choice i Norge, Sverige, Danmark og Baltikum og på Scandic Hotels i hele Europa Bruk LOfavør MasterCard ved feriebestilling og på reise. Det gir deg en ekstra trygghet du ikke ville fått dersom du betaler med vanlig bankkort. Les mer og bestill fordeler på lofavør.no eller i vår app. Appen er gratis og du fi nner den i App Store og Google Play. Du kan også sende kodeord <APP> til så sender vi deg en nedlastningslink på SMS. facebook.com/lofavor.no 16 I skolen LOfavør Postboks 778 Sentrum, 0106

10 kontakt sl spør sl Navn/adresseendring Ved endring av navn, adresse eller arbeidssted, fyll ut og send snarest til: Skolenes landsforbund, Boks 8783 Youngstorget, OO28 Oslo Fødselsnr. (11 siffer):... Navn:... Evt. nytt navn:... Ny adresse:... Mob.:... E-post:... Nytt arbeidssted:... Fra når:... Hvem betaler ut lønn:... Innmeldingsblankett Det er av stor betydning ved medlems registreringen at de gitte opplysninger er så nøyaktige som mulig. NB! Bruk blokkbokstaver Fødselsnr. (11 siffer): Navn:... Adresse (privat):... Mob.:...E-post:... Lønnskontor:... Arbeidssted:... Yrke/stilling:... Fagkrets i videregående skole: For studentmedlemmer: Navn på høyskole/universitet: Studiet ventet avsluttet: Studieretning:... Er du medlem i annet LO-forbund, vennligst gi beskjed til forbundet om at du ønsker overføring til SL. Sted:... Dato:... Skolenes landsforbund Skolenes landsforbund Forbundet for skolepersonell i LO Tilsluttet Landsorganisasjonen, LO Stat og LO Kommune Besøksadresse: Møllergata 20, inng. Hammersborggt, 7. etg. i Folkets Hus, Oslo Postadresse: PB 8783, Youngstorget, 0028 Oslo Telefon: E-post: Hjemmeside: Forbundsstyret/landsstyret: Forbundsleder: Anne Finborud, forbundskontoret 1. nestleder: Terje Moen, forbundskontoret 2. nestleder: Bjørn Henriksen, forbundskontoret Forbundsstyremedlemmer/landsstyremedlemmer: Magne Hovet, Risør v.g. skole - Aust-Agder, Thor Backe, Arbeidsinstituttet i Buskerud Buskerud, Geir Allan Stava, Åkra ungd.skole Rogaland, Bodil Gullseth, Meråker skole Nord-Trøndelag, Ninni Jensen, Bodø v.g. skole Nordland, Ulrich Vollmerhaus, Ulsrud v.g skole Oslo. Vara til forbundsstyret og landsstyremedlemmer: 1. Rigmor Bjerche, Bømlo v.g skole Hordaland 2. Maud Birkrem, Innbygda skole Hedmark 3. Stig Ole Pedersen, Hammerfest v.g. skole Finnmark 4. Wenche Nordli, Auli skole Akershus 5. Elisabeth Ljosåk, Lunde v.g. skole Telemark 6. Astrid Sebulonsen, Tromsø maritime skole Troms Øvrige landsstyremedlemmer: Rune Rogne, Volda ungd.skole Møre og Romsdal, Jan Johansen, Orerønningen ungd.skole Vestfold, Jan Erik Skaar, Borg v.g. skole Østfold, Marthe Nybø Ones, Sogndal v.g. skole Sogn og Fjordane, Bjørn Kåre Strøm, Ørland ungdomsskole Sør-Trøndelag Forbundssekretærer: Gro Tove Andersen, Geir Granås, Brit Langvik og Gunnvor Sen forbundskontoret Forbundskontoret for øvrig: Vivian Broberg kontor, Helene Rathke kontor, Svetlana Mitic regnskap, Ståle Skjønhaug, systemansvarlig. SLs representant i LOs sentrale ungdomsutvalg: Lene Ness. T: Fylkeslagene i Skolenes landsforbund ved lederne: Akershus: Wenche Fjellvang Nordli, Auli skole, T: , Aust-Agder: Kurt Ivan Rasmussen, Risør v.g.s. T: / , Buskerud: Thor Backe, Arbeidsinstituttet i Buskerud, T: / , Finnmark: Merete Kurrak, Alta v.g.s, T: Hedmark: Hege Siv Ekblad, Stange v.g.s, T: Hordaland: Tomas Reikvam, Storebø skule, , Hjemmeside: Møre og Romsdal: Rune Rogne, Volda ungdomsskole, T: , Nordland: Chris Gøran Holstad, Polarsirkelen v.g.skole, pb 53, 8601 Mo i Rana, T: / , Hjemmeside: lokal.lo.no/sl-nordland/ Nord-Trøndelag: Bodil Gullseth, Meråker skole, T: , Oppland: Sven Berggren, Valdres v.g.s. T: / , Oslo: Ulrich Vollmerhaus, Skolenes landsforbund. T: / , Hjemmeside: Rogaland: Monika Kvilhaugsvik, Karmøy voksenopplæringssenter, T: , Hjemmeside: Sogn og Fjordane: Gry Tokvam, Sogn jord- og hagebruksskule, T: Sør-Trøndelag: Aase Toril Knarlag, Tiller v.g. skole, T: , Telemark: Geir Olav Tveit, Porsgrunn v.g.s, avd. sør, T: / , Troms: Jan Vidar Kristiansen, Workinnmarka skole, no, T: Vest-Agder: Erik Steinar Dahl, Tangen v.g.s. T: , Vestfold: Lothar Schüren, Sande vgs., Hans K. Evensens vei 53, 3070 Sande i Vestfold, T: , Østfold: Jan Erik Skaar, Borg v.g.s, T: , Støtte ved begravelse På tallet var det en ordning i SL hvor etterlatte av medlemmer fikk et kronebeløp ved medlemmers bortgang. Eksisterer nevnte ordning fremdeles? Medlem SVAR: Denne ordningen eksisterer fremdeles, men kun for dem som var medlem i SL før 1982, altså da SL var underlagt NTL. Grunnen er at det den gangen var gravferdsstøtte i NTL, mens SL ikke innførte det da forbundet ble stiftet 1. januar Den støtten som medlemmene hadde opparbeidet seg på overgangstidspunktet ble frosset, og utbetales ved medlemmets død. I årenes løp har kroneverdien sunket, så i dag er det kanskje bare snakk om noen hundrelapper. De etterlatte vil få slik støtte utbetalt ved å sende skifteattest til forbundet. Gunnvor Sen Vikartimer som flyter Under denne overskriften svarer Gunnvor Sen i siste nummer av «I skolen» en tillitsvalgt blant annet følgende: «Partene (KS og lærerorganisasjonene) er enige i at når det er vanskelig å fylle en stilling med 100 prosent undervisning, så kan det resterende samles opp i vikartimer. Og videre: «Det skal alltid tilsvare mindre enn en undervisningstime i uken. Disse timene skal ikke ligge og flyte, men skal arbeidsplanfestes. Dette følger av arbeidstidsavtalen, SFS 2213». Jeg har forsøkt å finne dette omtalt i SFS 2213, men dessverre forgjeves. Er det mulig å få nærmere redegjørelse? Medlem SVAR: I dagens Arbeidstidsavtale står det: Punkt 3. Arbeidsplaner. Avsnitt 2: «Den enkelte lærers arbeidsbelastning søkes fordelt mest mulig jevnt over planperiodene.» Avsnitt 4: «Den enkeltes arbeidsplan skal som et minimum angi planfestet tid, inkludert undervisningstid, den enkelte dag.» Hvis du ser disse to avsnittene i sammenheng, så ser du at a) du skal ha mest mulig jevn arbeidsbelastning og b) planfestet tid skal angis den enkelte dag. I planfestet tid inngår undervisningstid. Med andre ord, all din undervisning skal stå på arbeidsplanen. Dessverre er det vanskelig å legge 100 prosent undervisning fast i uken, spesielt på ungdomstrinnet og videregående. Det blir derfor en rest som kan legges sammen til hele timer. Disse timene legges deretter fast på timeplanen framover som vikartimer, for eksempel annen hver onsdag i 3. time. Våre forbundssekretærer Gunnvor Sen Telefon: Geir Granås Telefon: Brit Langvik Telefon: Vi svarer på dine spørsmål. Spørsmål til SL sendes på epost: Den logiske følge av dette er at den ukentlige resten ikke skal være en time eller mer. Det er nemlig ikke vanskelig å legge en hel skoletime i uken, men det er vanskelig å legge for eksempel 0, 67 timer i uken. Derfor kan vi godta inntil 0,99 timer i avvik, men ikke mer. Men dette må de lokale tillitsvalgte passe på. Vi vet at mange skoler har lagt seg til en vane om ikke å bry seg om å fylle en post med 100 prosent undervisning, men lar noen ha opptil flere timer i rest. Disse timene ligger gjerne også og «flyter», slik at de må trå til som vikar når som helst. Men arbeidsplanen skal være forutsigbar. Det var halve/hele vitsen da den ble innført i sin tid, og det følger, som sagt, av punkt 3, avsnitt fire: «.angi planfestet tid den enkelte dag, inkludert undervisningstid.» Gunnvor Sen Gro Tove Andersen Telefon: Egenhendig underskrift: I skolen I skolen

11 Aktørnr: Returadresse: Skolenens landsforb. Boks 8783 Youngst Oslo Søk på våre studietilbud! KOMPiS NTNU Kompetanse i skolen Faglig og didaktisk sterke lærere for fremtidens skole. Etter innføring av strategien Kompetanse for kvalitet defineres lærerutdanning som grunnutdanning, oppfølging av nyutdannete lærere og etter- og videreutdanning av lærere. KOMPiS NTNU tilbyr videreutdanning for lærere og skoleledere. Våre samlings- og nettbaserte studier holder høy faglig og fagdidaktisk kvalitet. Alle lærere som er ansatt for å undervise i skolen kan søke om å delta i videreutdanningsstrategien Kompetanse for kvalitet i perioden 1. februar mars KOMPiS NTNU tilbyr en rekke hel- og halvårsenheter samt masterprogram rettet mot lærere: Kompetanse for kvalitet videreutdanning (30 sp) for lærere og skoleledere studieåret : Matematikk 1 ( trinn) med vekt på trinn Matematikk 2 ( trinn) med vekt på trinn Naturfag 2 ( trinn) med vekt på trinn Fysikk 1 ( trinn) Norsk 2 ( trinn) med vekt på trinn Studietilbudet har fokus på norsk i mediesamfunnet Engelsk 1 ( trinn) med vekt på trinn Engelsk 2 ( trinn) med vekt på trinn Leseopplæring 1 Lese for å lære i alle fag på ungdomstrinnet Rådgivning 1 Ledelse i skolen Rektorutdanning Andre videreutdanningstilbud tilpasset lærere i jobb studieåret : Matematikk DELTA (60 sp) Kjemi 1 (30 sp) Teknologi og forskningslære (30 sp) Nordisk språk og litteratur nettbasert (60 sp) Engelsk «Take Credit» nettbasert (60 sp) Spansk 1 (30 sp) Samfunnskunnskap 1 (30 sp) Kunstpedagogikk (30 sp) Veileder- og mentorutdanning (30 sp) Relasjonsbasert klasseledelse (30 sp) Smart læring for praksisfellesskap (15 sp) Yrkesopplæring i skolen (30 sp)

Stor framgang. for Skolenes landsforbund side 4 7. Skolereform i Frankrike side 12 14 LO lanserer nytt nettsted om arbeidsliv side 20

Stor framgang. for Skolenes landsforbund side 4 7. Skolereform i Frankrike side 12 14 LO lanserer nytt nettsted om arbeidsliv side 20 Nr 8 - oktober 2014 Stor framgang for Skolenes landsforbund side 4 7 Skolereform i Frankrike side 12 14 LO lanserer nytt nettsted om arbeidsliv side 20 landsstyret landsstyret SL styrket i LO Gjennom lærerstreiken

Detaljer

Nr 9 - november 2013. På veg mot draumene side 8-11. Nytt fagstudium i landbruk side 4 Tilpassa opplæring side 16

Nr 9 - november 2013. På veg mot draumene side 8-11. Nytt fagstudium i landbruk side 4 Tilpassa opplæring side 16 Nr 9 - november 2013 På veg mot draumene side 8-11 Nytt fagstudium i landbruk side 4 Tilpassa opplæring side 16 leder I skolen 9 2013 Styrker praksis i landbruket 4 Byrådet i Bergen vil ha karakterer i

Detaljer

Vil ha engasjerte medlemmer. Forbundsleder Anne Finborud: side 8 9. Finnmark fylkeskommune ga seg side 4 5 Lærerkompetanse bør kartlegges side 10 11

Vil ha engasjerte medlemmer. Forbundsleder Anne Finborud: side 8 9. Finnmark fylkeskommune ga seg side 4 5 Lærerkompetanse bør kartlegges side 10 11 Nr 8 - oktober 2013 Forbundsleder Anne Finborud: Vil ha engasjerte medlemmer side 8 9 Finnmark fylkeskommune ga seg side 4 5 Lærerkompetanse bør kartlegges side 10 11 aktuelt AKTUELT Får etterbetalt krav

Detaljer

Strid om språkkartlegging

Strid om språkkartlegging Nr 8 - oktober 2012 Strid om språkkartlegging side 8 11 1982 2012 30 år Mot lederskifte i Skolenes landsforbund side 4 6 Kvinner på tvers side 20 leder I skolen 8 2012 New Public Management (NPM) Gjørv-kommisjonens

Detaljer

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11 Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag Xxxx Side 6-11 Kommunesektorens organisasjon Annonsebilag fra KS til Kommunal Rapport nr 8/2015 Innhold Kommunespeilet

Detaljer

Min favorittlærer 20 Fotoreportasjen 28 Frisonen 35 Aktuelt 26 23. SEPTEMBER 2011 Hovedsaken FÅR IKKE UTDANNING

Min favorittlærer 20 Fotoreportasjen 28 Frisonen 35 Aktuelt 26 23. SEPTEMBER 2011 Hovedsaken FÅR IKKE UTDANNING Min favorittlærer 20 Hun var magisk Fotoreportasjen 28 Barnehagebarn på kokkekurs Frisonen 35 Fascinert av fugler Aktuelt 26 Flere søker norske skoler i Spania 15 23. SEPTEMBER 2011 www.utdanningsnytt.no

Detaljer

Jubileumsnummer NSLF 30 år

Jubileumsnummer NSLF 30 år Nr. 7 September 2007 www.nslf.no Jubileumsnummer NSLF 30 år Solveig Hvdidsten Dahl har vært forbundsleder siden 2006. Jubileumsintervju med forbundslederen Hvor lenge har du vært medlem? Jeg ble tilsatt

Detaljer

SOMMER 2013. frisøren. frisører i Fagforbundet

SOMMER 2013. frisøren. frisører i Fagforbundet 13 For SOMMER 2013 frisøren frisører i Fagforbundet 2 SOMMER 2013 Ferietid Alle ansatte (også lærlinger) kan kreve tre uker sammenhengende ferie i løpet av hovedferieperioden 1. juni - 30. september. Deltidsansatte

Detaljer

Elevene ingen snakker om

Elevene ingen snakker om Mitt tips 22 Ontario viser vei for skoleeierne Aktuelt 26 Usynlege førskulelærarar Portrettet 28 Balansekunst Gylne øyeblikk 33 Da minstebukken fikk vokse 15 21. september 2012 utdanningsnytt.no Hovedsaken

Detaljer

SKOLELEDEREN. Forandrer barns hjerne seg som følge av ny teknologi? Effektive strategier for skoleutvikling. Hjerneforsker (og baronesse):

SKOLELEDEREN. Forandrer barns hjerne seg som følge av ny teknologi? Effektive strategier for skoleutvikling. Hjerneforsker (og baronesse): SKOLELEDEREN Nr. 2 februar 2015 Fagblad for skoleledelse Hjerneforsker (og baronesse): Forandrer barns hjerne seg som følge av ny teknologi? Professor Michael Fullan: Effektive strategier for skoleutvikling

Detaljer

LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars. Åpning. Minnetale og åpningstale. #organisertarbeidsliv

LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars. Åpning. Minnetale og åpningstale. #organisertarbeidsliv LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars Åpning Minnetale og åpningstale #organisertarbeidsliv Minnetale NOTATER: Siden forrige landsmøte har 1 474 av våre fagforeningskamerater og trofaste medlemmer gått

Detaljer

Søppel på ville veierside 8

Søppel på ville veierside 8 Forsidefoto: Werner Juvik < SEKSJON HELSE OG SOSIAL www.fagbladet.no Nr. 4-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Søppel på ville veierside 8 Gro banet vei SIDE 14 Helsefagarbeidere inn i skolen SIDE 36 Helse

Detaljer

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2008 Nordisk treff i Århus Reisereportasje: Trygghet til mangfold Det kulturelle mangfoldet i barnehagen Kina en nasjon i utvikling

Detaljer

Skolelederen. Kultur i skolen. Tema Sidene 12 17. Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse. s. 10 Effekten av å være en MOT-skole

Skolelederen. Kultur i skolen. Tema Sidene 12 17. Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse. s. 10 Effekten av å være en MOT-skole Skolelederen Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse Kultur i skolen Tema Sidene 12 17 s. 10 Effekten av å være en MOT-skole s. 12 Vi vant Gullsekken! s. 16 Stor søkning til kulturskolen s. 10 s. 12 s.

Detaljer

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret.

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. Skolelederen Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse Mobbing Tema Sidene 6 9 s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. s 16: Skolelederes skjønn i møte med lovverket. s. 12 s. 16 s. 18 s 18: Balanse mellom

Detaljer

Bibliotekaren. Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie

Bibliotekaren. Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet 2015 1 Robert Eriksson foreslår vesentlige endringer i arbeidsmiljøloven Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie

Detaljer

NNN. Høyt nivå i NM ARBEIDEREN. Side 13

NNN. Høyt nivå i NM ARBEIDEREN. Side 13 NNN Medlemsblad for ARBEIDEREN Side 13 Høyt nivå i NM IA-pris Side 4 Fiskerifusk Xxxxxxxxxx Side 6Side XX Xxxxxxxxp Coaching av tillitsvalgte SideXX Side 10 Innhold 4 8 13 4 Bama Industri AS Lierstranda

Detaljer

KAMPEN GIR IKKE OPP. Sikh, sterk og sårbar SIDE 20 Svingende eldreomsorg SIDE 30. Sykehjemsstreiken: SIDE 8 13. www.fagbladet.no

KAMPEN GIR IKKE OPP. Sikh, sterk og sårbar SIDE 20 Svingende eldreomsorg SIDE 30. Sykehjemsstreiken: SIDE 8 13. www.fagbladet.no Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON HELSE OG SOSIAL www.fagbladet.no Sykehjemsstreiken: GIR IKKE OPP KAMPEN SIDE 8 13 Nr. 10-2012 < For medlemmer i Fagforbundet Sikh, sterk og sårbar SIDE 20 Svingende

Detaljer

UNDER UTDANNING STUDENT UTVEKSLING. Pedagogstudentenes medlemsblad nr. 1/05. kjapt nåværende AU.

UNDER UTDANNING STUDENT UTVEKSLING. Pedagogstudentenes medlemsblad nr. 1/05. kjapt nåværende AU. Pedagogstudentene har fått nytt arbeidsutvalg. Ved Pedagogstudentenes landsmøte i mars ble det også valgt nye representanter til arbeidsutvalget (AU). Siden den tid har det allerede vært utskiftninger

Detaljer

Heltid best for alle Side 8

Heltid best for alle Side 8 Forsidefoto: Lars Åke Anderson < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON www.fagbladet.no Heltid best for alle Side 8 Nr. 2-2012 < For medlemmer i Fagforbundet 300 totninger fikk utvidet stilling SIDE 14 Får

Detaljer

Ny personellordning Boko Haram

Ny personellordning Boko Haram UTGAVE 1. APRIL 2015 Medlemsblad for Personellforbundet Innføringen kommer-p2814 Ny personellordning Boko Haram THON HOTEL ROSENKRANTZ Det nyeste hotellet i Thon Hotels åpnet i oktober 2014 og er et moderne

Detaljer

PÅLEGGES Å IGNORERE BARNA. Tester fraværsgrense i videregående. Mitt beste ATV-tips. Mannen som skapte Facebook-historie

PÅLEGGES Å IGNORERE BARNA. Tester fraværsgrense i videregående. Mitt beste ATV-tips. Mannen som skapte Facebook-historie Mitt beste ATV-tips Mannen som skapte Facebook-historie SIDE 3 SIDE 5 Krev din tid, er rådet fra Thomas Nordgård. Tester fraværsgrense i videregående Et viktig signal, mener Møt Preben Uthus i «På tomannshånd»

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Utreder fusjon. Negotia og Parat. Nye grep i tillitsvalgtopplæringen. Klart for årets hovedoppgjør. Kvinnekonferanse i Senegal. Side 6, 7, 8, 9 og 10

Utreder fusjon. Negotia og Parat. Nye grep i tillitsvalgtopplæringen. Klart for årets hovedoppgjør. Kvinnekonferanse i Senegal. Side 6, 7, 8, 9 og 10 fagblad for negotia et ys-forbund nr 1 2014 Negotia og Parat Utreder fusjon Side 6, 7, 8, 9 og 10 Nye grep i tillitsvalgtopplæringen s 12 14 Klart for årets hovedoppgjør s 16 og 17 Kvinnekonferanse i Senegal

Detaljer

FULL FART PÅ HVILEPULS. Hvem skal eie vannet? Forgiftet av kvikksølv TEMA: Side 8 12. Side 49. PORTRETTET Side 20

FULL FART PÅ HVILEPULS. Hvem skal eie vannet? Forgiftet av kvikksølv TEMA: Side 8 12. Side 49. PORTRETTET Side 20 Forsidefoto: Eivind Senneset < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK Nr. 12-2010 < For medlemmer i Fagforbundet Forgiftet av kvikksølv Side 49 TEMA: Hvem skal eie vannet? Side 8 12 FULL FART PÅ HVILEPULS PORTRETTET

Detaljer

DET GRØNNE VALGET SIDE 10 LÆRING LIVSGLEDE VENNSKAP SIDE 40 TEMA: Fotoreportasjen: www.fagbladet.no. Nr. 5-2015 < For medlemmer i Fagforbundet

DET GRØNNE VALGET SIDE 10 LÆRING LIVSGLEDE VENNSKAP SIDE 40 TEMA: Fotoreportasjen: www.fagbladet.no. Nr. 5-2015 < For medlemmer i Fagforbundet Forsidefoto: Werner Juvik < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no Fotoreportasjen: LÆRING LIVSGLEDE VENNSKAP SIDE 40 Nr. 5-2015 < For medlemmer i Fagforbundet TEMA: DET GRØNNE VALGET SIDE 10 INNHOLD

Detaljer

FINANSFOKUS 08/ 11. Amal Aden: Slåss for ytringsfrihet

FINANSFOKUS 08/ 11. Amal Aden: Slåss for ytringsfrihet Fagpresse_F.pdf 24-01-08 15:19:04 FINANSFOKUS Magasin for Finansforbundet 08/ 11 Fagforeningene svekket Hyllet og drapstruet Hvem skal drive tilsyn? Brenner for nordområdene Kunsten å overbevise Amal Aden:

Detaljer

20. MARS 2015 Bistands

20. MARS 2015 Bistands Mitt tips 20 Se ettåringen! Portrettet 34 Vil overbevise vaksinenølere med et smil Reportasje 22 «Blücher» engasjerer sjetteklassinger Gylne øyeblikk 39 Jenta med jernviljen 6 20. MARS 2015 utdanningsnytt.no

Detaljer

sponser morgendagens ingeniører

sponser morgendagens ingeniører Nr 8/2014 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Avdeling 29 Kongsberg sponser morgendagens ingeniører...ikke helt som planlagt...men bare vent til neste år... Forbundet for Ledelse og Teknikk

Detaljer

LEKTORBLADET. Uhildet vurdering. muntlig eksamen? Sensorarbeid Musikalske svingninger. Nye regler for. Tidsskrift for fag, kultur og utdanning

LEKTORBLADET. Uhildet vurdering. muntlig eksamen? Sensorarbeid Musikalske svingninger. Nye regler for. Tidsskrift for fag, kultur og utdanning Tidsskrift for fag, kultur og utdanning LEKTORBLADET Uhildet vurdering Nye regler for muntlig eksamen? Sensorarbeid Musikalske svingninger w w w. n o r s k l e k t o r l a g. n o Nr 1/2013 12. årgang 1

Detaljer