Nyhetsbrev mars. Inneholder:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nyhetsbrev mars. Inneholder:"

Transkript

1 Inneholder: Nyhetsbrev mars Parats leder informerer Parats nestleder informerer Parats nye hovedstyre Dette skjer i 2007 Ny generalsekretær i Parat Avdelingene informerer

2 Parats leder informerer Det er lenge siden Parat sist sendte ut yhetsbrev. I tiden fremover vil nyhetsbrevene komme ut mer regelmessig. Vi har siden siste nyhetsbrev (juni 2006) forsøkt å oppdatere dere på Parats hjemmeside. Dette er Parats viktigste informasjonskanal. Derfor er det viktig at dere logger dere på og tar en titt på når dere har tid. Dersom dere har spørsmål, er dere selvsagt hjertelig velkomne til å ta kontakt! Hvis Parats hjemmeside skal fungere optimalt, er vi avhengig av at du som tillitsvalgt kommer med innspill til hjemmesiden. Det er du som vet hva som rører seg ute blant medlemmene, både på arbeidsplassen og i din region. Alle innspill mottas med takk! Hvis du ønsker å sende inn informasjon til bruk på hjemmesiden og trenger hjelp til å utforme dette på en god måte, bistår vi gjerne. Målet er å få til en hjemmeside hvor medlemmene kjenner seg igjen. Vi ønsker å ta opp saker og temaer medlemmene er interessert i. Nytt hovedstyre I november i fjor valgte Parats representantskap nytt hovedstyre. I februar gjennomførte vi vårt første møte, samt seminar. Hovedstyret (HS) er satt sammen av en representant fra hver av de fem regionene, i tillegg til en representant fra de fire sektorene. I tillegg komme Parats leder og nestleder, representanten for Parat Ung og to representanter for de ansatte i sekretariatet. HS har videre satt ned de ulike forhandlingsutvalgene i Parat og vedtatt hvem som skal representere oss i YS og YS sine sektorer (se vedlegg nr. 1). Parat har fått et helt nytt hovedstyre. Under vårt første møte diskuterte vi bl.a. hvordan vi skal jobbe sammen og hvilke retningslinjer som bør gjelde for hovedstyret. Jeg ser frem til å jobbe sammen med det nye styret. Medlemmene har stor kompetanse og erfaring. De fleste har vært tillitsvalgte i lang tid og har mye kunnskap om hva medlemmer og tillitsvalgte etterspør og hva som skal til for at Parat skal lykkes. Som alle andre har også Parat en del utfordringer med tanke på det inkluderende arbeids- og samfunnslivet vi ønsker. Vi vil også sette deg som tillitsvalgt i fokus. Dette er et gjennomgående tema i Parats handlingsplan for Handlingsplanen bygger på Parats politiske plattform og skal synliggjøre Parats satsningsområder i Denne politiske plattformen beskriver hva Parat står for, hva slags samfunns- og arbeidsliv vi ønsker. Parat som organisasjon og du som tillitsvalgt forvalter et sett av verdier som kjennetegner oss, og som skal gi oss alle ansvar og frihet til å finne de beste løsningene for våre medlemmer. Vår grunnleggende holdning er at dette best gjøres gjennom å være en medspiller i de ulike prosessene vi møter. Parat skal i alle sammenhenger arbeide ut fra verdiene om åpenhet og likeverd - alt vi gjør skal tåle offentlighetens lys. Parats politiske plattform og våre verdier skal synliggjøres og ha sin naturlige del av alt arbeid i organisasjonen både blant sentrale politikere, ansatte og tillitsvalgte. Tre egenskaper kjennetegner en god medspiller i Parat: Du må være aktiv, åpen og tydelig. Parats politiske plattform skal være tema på samlinger/konferanser for tillitsvalgte/ansatte. Parats leveregler skal henge høyt i vårt arbeid. Alt vi gjør skal tåle offentlighet! Dette er et grunnleggende prinsipp Parat som organisasjon skal leve etter. Hvis du er i tvil, still deg selv spørsmålet: Hvordan ville det være om dette jeg nå har tenkt å gjøre ble offentlig kjent? Vi skal behandle like tilfeller likt! Likebehandling er selve fundamentet for en arbeidstakerorganisasjon. Det betyr ikke at alle skal behandles helt likt, det kan noen ganger være urettferdig. Det som er avgjørende er at vi behandler like tilfeller likt - og at vi lærer oss å se forskjell der dette er relevant. Handlingsplanen for 2007 ble vedtatt av hovedstyret nå i februar. Handlingsplanen tar utgangspunkt i Parats politiske plattform og de hovedsatsingsområdene vedtatt av RS. 2

3 Ny nestleder En av de første sakene HS hadde oppe på sin agenda var konstitueringen av ny nestleder etter Pål N. Arnesen. Arnesen ble valgt inn som ny leder i YS-Stat. Dette er et heltidsverv og kan derfor ikke kombineres med nestledervervet i Parat. HS valgte å konstituere ny nestleder frem til representantskapet (RS) møtes i november i år. Da skal RS velge ny nestleder. På nåværende tidspunkt måtte HS enten konstituere ny nestleder, eller innkalle representantskapet til et ekstraordinært møte. HS mente sistnevnte ikke var riktig bruk av ressursene og valgte derfor løsningen med å konstituere ny nestleder. I følge Parats vedtekter skal nestlederen sitte på heltid. Vedkommende kan heller ikke ha tilhørighet i samme sektor som leder. Ut fra dette valgte HS å konstituere Hans-Erik Skjæggerud som nestleder frem til RS-møtet i november. Jeg er glad for att Hans-Erik var villig til dette og jeg ser frem til å jobbe sammen med ham. Jeg vil også benytte anledningen til å takke Pål for alt arbeidet han har lagt ned i Parat. Han har bidratt sterkt til etableringen av den nye organisasjonen. Vi ønsker ham lykke til med arbeidet i YS Stat! Vekst og verving En av Parats viktigste utfordringer er vekst og verving. Vi må ikke bare verve nye medlemmer, men må også beholde de medlemmer vi har. Dette er en utfordring for oss alle. Skal vi lykkes må alle bidra! Ta kontakt med oss om du kjenner til arbeidstakere som er på utskikk etter en organisasjon! Er andre på din arbeidsplass interessert i å organisere sign i Parat. Vi har mange gode vervepremier. Du finner dem i Parat- butikken på vår hjemmeside. Parats medlemmer og tillitsvalgte er våre viktigste ambassadører. Skal vi beholde våre medlemmer må Parat oppleves som en god organisasjon, en organisasjon som gir hjelp, støtte og service til våre medlemmer. Har du noen ideer om dette? Er det noe du mener kan bli bedre på? Er det noe du savner? Gi oss innspill! Det er du som vet hva som kreves av en god arbeidstakerorganisasjon! Hovedstyret starter snart en prinsipiell debatt: Hvor mener vi det er viktig å verve nye medlemmer, sett ut i fra vår kompetanse? Hvor er det naturlig å få vekst? Dette er en svært viktig debatt og som alle organisasjoner 3 må ta. Vi må velge hvor vi skal legge ned ressurser når det gjelder vår vervevirksomhet. Hvor kan vi øke vår innflytelse på vegne av medlemmene? En slik debatt betyr ikke at vi kommer til å si nei til medlemmer! Alle er velkomne hos oss! Representant, konferanser og utvalg Hovedstyret har også startet arbeidet opp mot representantskapets møte i november i år. Vi legger også planer for de regionale konferansene i september. Der skal vi diskutere de sakene som skal tas opp på RS-møtet. Vi kommer tilbake med tidspunktene. Regionskonferansene nå i vår er fastsatt (se side 5). Det kommer egne invitasjoner til disse. Dere vil finne informasjon om dette på Parats hjemmeside. Hovedstyret har vedtatt mandatet for Parats sektorutvalg. Disse utvalgene består av en representant for hver sektor og region. Utvalgene skal arbeide med saker som angår sektorene, men ikke spørsmål som går direkte på tariff. Vi trenger erfaring på hvordan dette fungerer. Det er ikke alltid like enkelt å ha klare skillelinjer, men dette skal vi klare! Det er en prosess vi starter nå, og så får erfaringene under arbeidet vise om dette er de arbeidsoppgavene sektorutvalgene skal ha ansvaret for. Sektorutvalgene har følgende mandat: Sektorutvalgene er rådgivende organ for Hovedstyret (HS) og rapporterer til dette. Sektorutvalgets formål er å utveksle erfaring og informasjon mellom sektorenes ulike nivåer, samt sikre vekst og synlighet for Parat. Med sektorenes ulike nivåer menes YS-sektorstyrer, Parats HS, ulike tillitsvalgtnivåer, samt administrasjonen. Utvalgene skal bidra til å utvikle et tett samarbeid mellom tariffutvalg og sektorstyrerepresentanter fra Parat. De regionpolitiske utvalgene (RPU) har hatt sine første møter og er godt i gang med sitt arbeid. RPU består av en representant fra hver av de fire sektorene i hver region. De er de som blant annet skal ha ansvaret for de regionpolitiske konferansene til høsten. Dere finner mer informasjon om sektor- og regionpolitiske utvalg på vår hjemmeside. Det kan se ut som om Parat har mange utvalg, men vi må ha flere tillitsvalgte å spille på. Parat er og skal være en medlemsstyrt organisasjon. Vi må selvsagt vurdere om det skal gjøres endringer. Tiden og erfaringene får vise om det er nødvendig.

4 Jeg ønsker utvalgene lykke til med deres arbeid og et godt samarbeide med hovedstyret! Ledernes ansvar Hovedansvaret før de ulike sektorene er fordelt på leder og nestleder. Leder, det vil si undertegnede, har ansvaret for Privat sektor og NAVO-sektoren. Nestleder har ansvaret for stat og kommune. Vi skal ha et nært samarbeide og åpen informasjon, slik at Parat taler med en stemme i de ulike organene i YS. Det er viktig at Parat oppleves om en ryddig organisasjon, med klare meninger. Vi kan ikke vingle og være avhengig av i hvilken sammenheng vi opptrer. Parat skal være en organisasjon som vekker tillit! Utfordringer Ansettelsen av ny generalsekretær i Parat er en av de viktigste sakene det nye hovedstyret har tatt tak i. (Se ytterligere informasjon annet sted i nyhetsbrevet!) Jeg ser frem til dette året, nå som vi er på plass med overgangfase 2. Vi har en del utfordringer foran oss. Vi må hele tiden utvikle oss og evaluere den måten Parat er organisert på. Er vi organisert på den mest mulig optimale måten? Gir vi medlemmene det tilbud og den servicen de ønsker i dag og i morgen? Bruker vi våre ressurser på riktig måte? Utnytter vi ressursene våre på best mulig måte? Dette skal det nye hovedstyret jobbe med. Vi er takknemlige for innspill fra deg om dette. Parat er som sagt en medlemsstyrt organisasjon og det er dine innspill og behov som skal ligge til grunn for vårt arbeid. Får vi dette på plass har jag stor tro på at vi vil leve opp til målet om å være en medspiller i et inkluderende arbeids- og samfunnsliv. Med vennlig hilsen Parat leder (sign.) Parats nestleder informerer Som mange kanskje vet allerede, har hovedstyret konstituert undertegnede som nestleder i Parat fra 1. mars frem til representantskapet i november. Konstitueringen kom som en følge av at Pål N. Arnesen fratrådte for å ivareta sitt nye verv som leder av YS Stat. Jeg setter stor pris på tilliten hovedstyret har gitt meg og er nå opptatt av og gleder meg til å bidra for Parat frem mot møtet i representantskapet i november. Så litt om meg selv: Jeg er 33 år, gift og har to barn. Når jeg ikke er i Oslo for å ivareta rollen min i Parat, bor jeg i Bodø. De to siste årene har jeg vært sentral hovedtillitsvalgt for Parat sin medlemsgruppe i NAV arbeids- og velferdsetaten. Årets lønnsoppgjør et mellomoppgjør Som nestleder vil jeg blant annet overta Pål N. Arnesens oppgaver for det overordnede og politiske ansvaret for sektorene Stat og Kommune. Som mange kanskje vet, er det mellomoppgjør i staten i år. Forhandlingene starter 13. april. Før den tid skal vi i Parat bearbeide innspill fra lokale grupper og utforme våre innspill til YS Stat. Mellomoppgjørene tar tradisjonelt bare for seg økonomi og ikke andre, tariffmessige forhold. I forbindelse med oppgjøret i staten har YS Stat satt ned et forhandlingsutvalg, som har fått det sjarmerende navnet Lille-tariff. Navnet kommer av at de sentrale partene i staten er enig om å bringe inn et begrenset antall personer i forhandlingene. Det er jeg som representerer Parat i dette utvalget, som er utnevnt av sektorstyret i YS Stat. 4

5 Utvalget skal utarbeide detaljerte krav i forbindelse med revisjonen av hovedtariffavtalen, utarbeide detaljerte krav i forbindelse med de sentrale justeringsoppgjørene og holde seg oppdatert om andre tariffmessige forhold. For øvrig er det YS Stats sektorstyre som gir fullmakter til Lille-Tariff. Parat må fremover I overgangsperioden, som Parat nå er ferdig med, ble det tydelig at vi har en rekke utfordringer på den organisasjonspolitiske siden. Det handler blant annet om struktur, vedtekter og retningslinjer. Dette ble videre tydeliggjort på forrige representantskapsmøte hvor det nye hovedstyret fikk i oppgave å sette ned et bredt sammensatt utvalg som skulle kartlegge, utrede og foreslå nødvendige endringer. I denne forbindelse utnevnte hovedstyre på sitt møte i februar et organisasjonsutvalg. Utvalget består av åtte personer med bred tilhørighet i organisasjonen vår. Disse personene er Terje Dahl, Liz Ovesen, Gerd Johannessen, Nils-Petter Rønningen, Patrik Hjertkvist, Hanne Røberg- Larsen og undertegnede. Bjørn-Are Sæther, ansatt i Parat, fungerer som sekretær for utvalget. Utvalget er bredt sammensatt, men dekker ikke alle Parats særegenheter. Utvalget vil derfor benytte seg av RPU og sektorutvalgene i sitt arbeid. Det kan også være aktuelt å etablere en referansegruppe utenfor de nevnte utvalgene som kan se organisasjonsutvalgets arbeid i kortene og gi innspill til arbeidet. Organisasjonsutvalget vil rapportere til hovedstyret, som igjen vil avgjøre hva som skal legges frem for representantskapet. Utvalget har fått et mandat fra hovedstyret og som består av flere deler. Det skal foreta en gjennomgang og vurdering av dagens organisasjonspolitiske struktur på alle nivåer i Parat. Denne vurderingen skal gi grunnlag for eventuelle endringer. Når utvalget skal utrede eventuelle endringer, skal det ha fokus på behovet som eksisterende medlemmer har, samtidig som det skal ta inn i seg endringer som kan gjøre Parat attraktiv for nye medlemmer. Alle endringer som foreslås skal konsekvensanalyseres. Det er også viktig at eventuelle endringer ikke er i konflikt med vedtektene i YS og at det faktisk bidrar til å styrke Parat sin posisjon i hovedorganisasjonen vår. 5 Parats hovedstyre (HS) Leder: Konstituert nestleder f.o.m. 1. mars 2007: Hans- Erik Skjæggerud Styremedlemmer: Region Nord: Gerd Harr Janson Region Midt: Are Skjelstad Region Vest: Britt-Karin Muri Region Sør: Gina Rigmor Grønlie Region Øst: Nils Petter Rønningen Sektor Stat: Gerd Johannessen Sektor Kommune: Gerd Bang-Johansen

6 Sektor NAVO: Elisabeth Emilsen Sektor Privat: Liz Ovesen Ansattes representanter: Lill J. Fischer Unni Singsaas Parat Ung-representant: Hanne Røberg-Larsen Varamedlemmer 1. vararepresentant region: Berit Opedal Windheim 1. vararepresentant sektor: Per Ragnar Bjørkedal 2. vararepresentant sektor: Magnus Andersen Ansattes vararepresentanter: Thomas Lilloe Kåre Kvalvåg Dette skjer i 2007 Møteplan hovedstyret vår februar, 29. mars, 4. mai og juni Paratkonferansen Clarion Hotel Oslo Airport 6. november Representantskapsmøtet (RS) Clarion Hotel Oslo Airport november Regionskonferanser Dag 1 er for tillitsvalgte. Dag 2 er for tillitsvalgte og medlemmer. Egen invitasjon sendes ut senere. Region Øst: Clarion Hotel Oslo Airport, mai Region Midt: Rica Nidelven Trondheim, mai Region Nord: Rica Ishavshotell Tromsø, mai Region Vest: Clarion Hotel Bergen Airport, mai Region Sør: Hotel Norge Kristiansand, juni Ny generalsekretær i Parat Parat har ansatt ny generalsekretær. Hans-Petter Sveia har trukket seg fra stillingen på grunn av sykdom. Sveia er isteden ansatt som politisk rådgiver i Parat, en stilling som venter på ham når han er klar for å komme tilbake i jobb. Per-Jostein Ekre fungerer som generalsekretær til vår nye generalsekretær, Magne Skram Hegerberg, er på plass. Magne er 46 år og ansatt som seksjonssjef i Skattedirektoratet. Hans formelle utdannelse består blant annet i en cand. mag. grad fra Norges Kommunal- og Sosialhøgskole og en mastergrad i Public Administrasjon fra Handelshøjskolen i København. Han har tidligere hatt andre lederstillinger i både offentlige privat sektor, blant annet som personalsjef i NRK Radio og administrerende direktør i Blue Garden. 6

7 Han har ledet omstillingsprosesser innenfor både offentlig og privat sektor, og han har totalt sett en erfaringsbakgrunn og kompetanse som ansettelsesutvalget mener er den riktige for å lede, samt å videreutvikle Parat i riktig retning. For øvrig kan nevnes at Magne er gift, har ei datter på 3 år og at musikk er en av hans hobbyer. HS er meget godt fornøyd med at Magne har takket ja til stillingen, og vi ser frem til at han tiltrer. Magne har tre måneders oppsigelsestid i Skattedirektoratet, men håper å kunne begynne senest 1. mai. Vi regner med at alle tar godt imot Magne når han kommer! Serviceavdelingen informerer Parat ønsker å ha et så oppdatert medlemsregister som mulig. Er det lenge siden du sjekket de opplysningene vi har registrert på deg? Dersom så er tilfelle, gjør det nå! I 2006 var ca. fem prosent av medlemmer og tillitsvalgte inne på medlemsportalen. Dette er en del, men det kan og bør bli bedre. Vi har tidligere sendt ut en enkel brukerveiledning. Denne er nå også tilgjengelig som link på informasjonssiden til medlemsportalen. Medlemmer kan endre: Personalia: Her under er adresse, postnr og poststed, samt e-postadresse spesielt viktig. Videre er det viktig at vi får inn personnummer for at vi skal ha et så oppdatert register som mulig og fordi senere vask av registeret vil bli enklere. Dette kan enten legges inn som fritekst i medlemsportalen eller du kan ta kontakt via telefon, faks eller e-post. (Bruk av medlemsportalen er sikrere enn e-post, da medlemsportalen er en sikker side). Arbeidsstedsrelatert informasjon: Her under er stilling, årslønn og stillingsprosent viktig. Dersom vi har feil arbeidssted registrert, avslutt gammelt arbeidsforhold med å sette inn utmeldt dato på arbeidsforhold. Deretter opprette nytt arbeidssted. Videre kan medlemmer sjekke: Vervede/vervepremier, samt velge link rett til Paratbutikken for å bestille premier Kurs Vise tillitsvalgte (oppover i nivåene, ikke nedover) 7 Serviceavdeling kan også nås via telefon: , faks: eller Det er det enkeltes medlem hovedansvar å sørge for at vi har korrekte opplysninger. Uansett på hvilken måte du som medlem tar kontakt med serviceavdelingen på, er det veldig viktig at du informerer oss så fort det skjer endringer. Nye satser for kontingenten Kontingenten til Parat er på 1,2 prosent av brutto lønn (utenom overtid), maksimum kroner 310,- per måned. For medlemmer i yrkes- eller bransjeorganisasjoner er kontingenten 1,4 prosent av brutto lønn (utenom overtid), maksimum 360,- kroner per måned. Minimumskontingent er 50,- kroner per måned. For medlemmer som ikke er yrkesaktive (passive) og pensjonister er kontingenten 250,- kroner per år. Studenter, elever og lærlinger har gratis medlemskap. Ansettelser i avdelingen Torill Nyheim har blitt fast ansatt i Serviceavdelingen. Torill arbeider med Parats medlemsregister og post. Vivi-Ann Holseter er også blitt fast ansatt i Serviceavdelingen. Vivi-Ann arbeider med Parats medlemsregister. Utviklingsavdelingen informerer Regionskontorene Med utgangspunkt i beslutningsdokumentet, vedtatt da Parat ble etablert, er det satt i gang flere prosesser rundt administrativ struktur regionalt. Målet er å få færre, men sterkere regionskontorer. Slike omstillingsprosesser er vanskelige og berører både ansatte, tillitsvalgte og medlemmer. Det er derfor all grunn til å gi honnør til de berørte og den innstilling de har hatt til det arbeidet som har vært gjort. I Region Sør er nå kontorene i Skien, Kongsberg og Tønsberg samlokalisert i Tønsberg. Videre jobbes det med å samlokalisere kontorene i Arendal og Kristiansand til Kristiansand. I Region Vest har vi for tiden ingen ansatte ved Stavangerkontoret. Arbeidet i Rogalandsregionen dekkes derfor opp av Bergen og Sogndalkontoret. I Region Midt arbeider vi for å samlokalisere kontorene i Molde og Trondheim til Trondheim. I Region Nord har vi lagt ned Vadsøkontoret og styrket Tromsø-kontoret.

8 I Region Øst er kontorsituasjonen slik den var forespeilet, med kontorer i Lillehammer og Oslo. Her har imidlertid en ansatt ved Oslokontoret søkt permisjon før å prøve seg i en stilling i Utviklingsavdelingen sentralt. Det jobbes med å finne en erstatning for vedkommende. Utviklingsavdelingen sentralt Vi jobber i disse dager med å sluttføre ansettelsen av ny kommunikasjonsrådgiver. Videre har opplæringsansvarlig fått seg ny jobb. Prosessen med å finne en etterfølger er i gang. Et av Parats hovedsatsningsområder i 2007 er rekruttering og vekst. Hovedstyret har vedtatt en handlingsplan for 2007, hvor rekruttering og vekst har en naturlig plass. Vi jobber nå med å materialisere de ulike tiltakene. Det vil bli informert fortløpende om de tiltak som settes i verk. Vi minner om at rekruttering og vekst er en av hovedoppgavene til den tillitsvalgte. Dess flere medlemmer, dess større mulighet for innflytelse. Vervekampanje Vi oppfordrer alle tillitsvalgte til å sette i gang verveaktiviteter i egen virksomhet. Parats sekretariat vil bidra med profileringsartikler og være behjelpelig med å sette i gang aktiviteter på virksomhetsnivå. Vi minner også om ordningen med rekrutteringspremier, mer informasjon om dette finnes på våre hjemmesider. I løpet av våren vil det bli satt i gang en vervekampanje. Mer informasjon om denne kommer. Nye priser på forsikringer i Gjensidige Samarbeidsavtalen mellom Gjensidige og YS har gitt enda lavere priser på innboforsikringen. I tillegg er vilkårene forbedret, slik at også kjøpsforsikring er inkludert. Det er mindre endringer på de øvrige forsikringene. Brosjyren fra Gjensidige er sendt alle medlemmer sammen med medlemsbladet. Vedlagt følger et faktaark om forsikringsordningene. Vi vil anbefale de tillitsvalgte til å ta kontakt med Gjensidige for å få dem til å orientere om forsikringsordningene på medlemsmøter. 8 Ny medlemsfordel på bankprodukter - Gjensidige Bank Samarbeidsavtalen mellom YS og Gjensidige er utvidet til å også omfatte bankprodukter. Dette er det også orientert om i brosjyren fra Gjensidige, og representanter fra Gjensidige stiller gjerne opp på medlemsmøter for å orientere om avtalen. Banken er en nettbank. Gjensidige Bank har som målsetting at de skal være blant de fem beste landsomfattende banker, og medlemmer i Parat er garantert lavere rente enn øvrige kunder. Kontaktpersoner for tillitsvalgte i Gjensidige Nedenfor følger en oversikt over kontaktpersoner i Gjensidige, ta kontakt med kontakpersonen i ditt distrikt for å gjøre avtale om medlemsaktiviteter. Dette er kontaktpersoner for de tillitsvalgte, medlemmer bes kontakte Gjensidige direkte. Oslo, Asker og Bærum, Østfold og Follo. Helen von Pritzbauer Sandum Telefon: Romerike, Oppland og Hedmark Ann Kristin Mobakk Telefon: Buskerud, Vestfold, Telemark, Vest Agder og Aust Agder Knut Hagen Telefon: Rogaland, Hordaland, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. Synnøve Vik Telefon: Nord og Sør Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark Roar Moe Telefon: Drivstoffavtale Fra 1. mars opphører Paratavtalen med Esso, og erstattes med en YS-avtale med Esso. Rabatten på drivstoff øker fra samme dato til 38 øre per liter. Rabatten gis på pumpepris. Medlemmer som er på Paratavtalen blir automatisk flyttet over på YS-avtalen.

9 I tillegg til rabatten på drivstoff får medlemmer i YS-forbund 20 prosent rabatt på bilvask. Rabattene blir tilgjengelig via Esso Mastercard, som et gebyrfritt kredittkort. I tillegg tilbys rabatt på boligvarme (15 øre/l) hos Esso Energi. Informasjon om hvordan du anskaffer YS-rabatten hos ESSO blir presentert på Parats nettsider og på nettsidene til YS Medlemsfordeler. I den forbindelse ber vi om at alle medlemmer som allerede har et Esso MasterCard om å sende en e-post til med ditt kortnummer og opplysninger om at du er medlem i YS-forbundet Parat. Utviklingsprogram for tillitsvalgte Parat sine viktigste ambassadører er våre tillitsvalgte. Disse skal være de beste til å ivareta medlemmenes interesser og skal være Parat sitt viktigste konkurransefortrinn. En tillitsvalgt skal ha en trygg og solid plattform å stå på i sin utførelse av vervet. En samlet oversikt over de opplæringstilbudene som er lagt ut åpent for våre medlemmer og tillitsvalgte er å finne på hjemmesiden til Parat, under Kurs og utdanning. I tillegg til de arrangementene som er listet opp her, arrangeres det også egne kurs for spesielle grupper. Dette er kurs som ikke annonseres åpent, men i egne invitasjoner til den aktuelle målgruppen. Grunnopplæring Alle tillitsvalgte i Parat skal ha fått tilbud om opplæring innen 14 dager etter at de er valgt som tillitsvalgt (Trinn I kurs). Er du nyvalgt tillitsvalgt, og enda ikke har fått et slikt tilbud så ber vi deg om å snarest ta kontakt med nærmeste regionkontor slik at vi kan få gitt deg dette tilbudet. Også denne våren arrangeres det forløpende grunnkurs for tillitsvalgte i Parat (Trinn II). Har du enda ikke fått tilbud om et slikt kurs, ber vi deg også her om å ta kontakt med nærmeste regionkontor. Siste ledd av grunnopplæringen i Parat (Trinn III) har hatt en noe vanskelig start. Vi har prøvd ut forskjellige modeller, og mener nå å ha funnet en modell som vi velger å satse tungt på. Vi tar da sikte på å etablere dette som en fast ordning, en gang hvert halvår. Her vil det gå en invitasjon direkte til alle som har deltatt på Trinn II kurs i regi av Parat. Spesielle tiltak våren 2007 Våren 2007 skal Parats utviklingsprogram for tillitsvalgte være gjenstand for en grundig gjennomgang og evaluering. Som tillitsvalgt (og tidligere kursdeltaker) vil du i løpet av våren motta en spørreundersøkelse som vi ønsker å bruke både for å evaluere eksisterende tilbud, men også for å hente inn informasjon om de ønskene og behovene de tillitsvalgte i organisasjonen har for fremtidig opplæring og kompetanseutvikling. Stipend Parats utdanningsstipend er ment å skulle motivere medlemmer og tillitsvalgte til etter og videreutdanning, for på den måten å utvikle sin kompetanse innenfor organisasjons og yrkesliv. I statuttene for utdanningsstipend står det beskrevet de fire forskjellige ulike typer stipend man kan søke om: Videreutdanning/kompetanseutvikling innen eget fag- eller yrkesområde ( 1A) Videregående organisasjonsfaglig opplæring ( 1B) Omskolering/kvalifisering til annet yrke ( 1C) Kortere yrkes- eller organisasjonsfaglig oppdatering ( 1D) Det er ingen faste frister for søknad om stipend, og søknadene vil bli behandlet fortløpende. Når søknaden er behandlet, vil det bli sendt ut et tildelingsbrev (eller eventuelt avslag), sammen med et skjema som fylles ut og returneres Parat når studiet er ferdig og stipendet skal utbetales. Når man søker om stipend er det viktig og dokumentere søknaden så godt som mulig med en gang. Spørsmål rundt stipendsøknader rettes til Serviceavdelingen, tlf / eller per e-post: Forhandlingsavdelingen informerer Nedenfor finner du en oppsummering av avdelingens arbeid med litt større saker. Dette kommer i tillegg det ordinære arbeidet med rådgiving av tillitsvalgte, lokale forhandlinger, avtaletolkninger, større og mindre omstillinger, kurs og opplæring og generell saksbehandling. Mellomårsoppgjøret Mellomårsoppgjøret er som kjent et lønnsoppgjør og gjennomføres normalt som et sentralt, samordnet oppgjør. I privat sektor har vi noen ekstra utfordringer som kan medføre at oppgjøret blir mer komplisert enn vanlig. 9

10 Disse problemstillingene knytter seg til likelønnsspørsmål i SAS Braathens og lærlingordningen i Norwegian som partene har avtalt at man kan diskutere i forbindelse med årets oppgjør. Vi skal holde dere orientert om utviklingen gjennom tariffinformasjon på området. Parat og YS sine inntektspolitiske retningslinjer finner dere på Parats websider. Det kan også opplyses om følgende datoer for oppstart av forhandlingene: YS Privat (NHO): 15. mars YS Stat: 13. april YS Kommune: 13. april YS NAVO: 17. april Avtaleopprettelser/revisjoner Studentsamskipnadene (SSAF) har forhandlet med HSH-HUK om opprettelse av tariffavtaler for studentsamskipnadene. Her er forhandlingene brutt og partene er innkalt til mekling, med frist til midnatt 19. mars. Følgende avtaler er i utakt med hovedløpet og skal revideres i år: Flykabinavtalen Widerøe ingen datoer fastsatt. Overenskomst for flyvere i SAS Braathens ingen datoer fastsatt. Seismikkavtalen PGS forhandlinger pågår. Seismikkavtalen Fugro Geoteam forhandlinger pågår. Flykabinavtalen TUI Fly Nordic(gamle Britannia) forhandlinger starter i april. Håndbok for tillitsvalgte Arbeidet med å utarbeide en tariffhåndbok for tillitsvalgte er godt i gang. Hovedinnholdet knytter seg til følgende: Parats oppbygning, fagbevegelsens rolle i samfunnet, hvordan arbeide lokalt, rollen som tillitsvalgt, hvordan bruke ressursene i sekretariatet og hvordan påvirke utenfor egen arbeidsplass. Kjell Morten Aune har hovedansvaret for boka. Websidene tariff Det vil bli nedsatt en prosjektgruppe bestående av èn ansatt fra hver avdeling. Gruppen skal utarbeide forslag til ny, forenklet oppbygning av tariffområdet på Parats websider. Målet er at arbeidet skal være ferdig innen 1. mai Parat Luftfart Rundt ti prosent av Parats medlemmer er ansatte i virksomheter tilknyttet norsk luftfart januar var 13 av de tillitsvalgte innenfor denne bransjen samlet til en idedugnad for å se om det er stemning for å etablere et felles organ: Parat Luftfart. I møtet ble det besluttet å etablere en prosjektgruppe bestående av representanter fra ulike arbeidstakerkategorier innen luftfarten. Prosjektgruppens mandat er å legge frem et forslag til struktur og formål for et Parat Luftfart, herunder men ikke begrenset til å nedfelle fellesnevnere for samtlige grupper og å definere Parat Luftfarts rolle. Det er et felles mål å arbeide for en etablering av Parat Luftfart senest innen 9. mai 2007 da Parats Luftfartskonferanse går av stabelen. Parat helse Det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal se på hvordan Parats medlemmer innen Helse og HY skal jobbe sammen, dersom HY bestemmer seg for å melde sig inn i Parat. Forvaltningsreformen Fra 1. januar 2010 skal det gjennomføres en forvaltningsreform. Nye folkevalgte regioner skal erstatte dagens fylkeskommuner, ansvars- og oppgavefordelingen mellom forvaltingsnivåene skal avklares og den regionale statlige forvaltningen skal gjennomgås. Ketil Mæland- Johansen representerer YS Privat i referansegruppen i YS. Det er i tillegg nedsatt en intern referansegruppe med tillitsvalgte fra ulike deler av forvaltningen. Arbeidsgruppe tjenestemannsloven Det er nedsatt en arbeidsgruppe på Hovedsammenslutningsnivå som skal komme med en anbefaling til statsråden i FAD i forhold til håndtering av tjenestemannsloven. Kathinka Mohn er YS Stats representant i arbeidsgruppen. Rapporten inneholder en anbefaling om å sette ned en ny arbeidsgruppe som får mandat til både å gå mer i dybden og foreslå eventuelle endringer i loven og se på embetsmannsregelverket. DNR Parat har hatt sin første sak for den rådgivende nemnd (DRN), jfr. Funksjonæravtalen med NHO. Det er lønnsoppgjøret i Lionbridge som har vært gjenstand for behandling. Nemndas avgjørelse foreligger i disse dager.

11 Juridisk avdeling informerer På personalsiden er Vetle Rasmussen ansatt i et vikariat som advokatfullmektig ut mai måned. Vetle er nyutdannet fra Universitet, men har praksiserfaring både fra advokatkontor og Juss-buss. Kvikksølvsaken Det oppnås stadig gode resultater i arbeidet som avdelingens ansatte utfører for medlemmene. En sak som fortjener særlig omtale er imidlertid resultatet som er oppnådd i kvikksølvsaken. Etter mange års kamp har ThsF (Tannhelsesekretærenes Forbund i Parat) i samarbeid med Parat fått gjennomslag for at tannhelesekretærenes helseskader som følge av arbeide med kvikksølv skal godkjennes som yrkessykdom. Dette innebærer at en rekke tannhelsesekretærer kan være berettiget til yrkesskadedekning gjennom folketrygden og gjennom yrkesskadeforsikringene. Saken har fått stor oppmerksomhet i media og ThsF/Parat har vært en viktig pådriver i arbeidet med å få kikksølvforgiftningen godkjent som yrkesskade. Stor pågang For øvrig er antall henvendelser til avdelingen stor og sakene til behandling er til dels av meget komplisert karakter. Antall henvendelser fordeler seg jevnt fra medlemmer i offentlig og privat sektor. Det er positivt at terskelen for å søke bistand er lav. Dette tyder på at medlemmene og de tillitsvalgte bruker sekretariatet aktivt og at medlemmene får bistand når de har behov for det. 11

12 Vedlegg nr 1 Parats forhandlingsutvalg Parat-NAVO: Elisabeth Emilsen Thomas Lilloe Eva Borhaug Parat-Kommune: Hans-Erik Skjæggerud Gerd Bang-Johansen Mari-Ann Bakkelund Gina Rigmor Grønlie Eva Borhaug Parat-Stat: Hans-Erik Skjæggerud Gerd Johannessen Britt-Karin Muri Are Skjelstad Per Ragnar Bjørkedal Berit Opedal Windheim Kathinka Moen Parat-Privat: Turid Svendsen Liz Ovesen 12

13 Vedlegg 2 Sektorutvalg Sektor Stat: Hans-Erik Skjæggerud Hovedstyrets Sektorrepresentant: Gerd Johannessen Region Nord: Åshild Hanssen Region Midt: Heidi Hammerø Region Vest: Aud Rigmor Eltervåg Region Sør: Reidun Fløseth Region Øst: Thor Fr. Fjerdumsmoen Sektor Privat: Hovedstyrets Sektorrepresentant: Liz Ovesen Region Nord: Terje Dahl Region Midt: Margrete Risbakk Vegsund Region Vest: Jan-Eirik Feste Region Sør: Hilde Prestegården Region Øst: Gunnar Lingjerde Nils Petter Rønningen Sektor Kommune: Hans-Erik Skjæggerud Hovedstyrets Sektorrepresentant: Gerd Bang-Johansen Region Nord: Connie Bendiksen Region Midt: Turid Knudsen Region Vest: Bjørg Våge Region Sør: Mari-Ann Bakkelund Region Øst: Borgny Mo Nybakk Sektor NAVO: Hovedstyrets Sektorrepresentant: Elisabeth Emilsen Region Nord: Toril Merete Pettersen Region Midt: Ikke utnevnt Region Vest: Kari Vik Region Sør: Bodil Kristiansen Region Øst: Heidi Birkeland 13

14 Vedlegg 3 YS SEKTORSTYRE YS representantskap: Representanter: Hans-Erik Skjæggerud Liz Ovesen Vararepresentanter: 1. Britt-Karin Muri 2. Elisabeth Emilsen 3. ikke utnevnt YS-P Sektorstyret: Liz Ovesen Tariffråd: Turid Svendsen Vara til sektorstyret: 1. Nils Petter Rønningen 2. ikke utnevnt Revisor: Thomas Lilloe Valgkomité: Ikke utnevnt YS-S Sektorstyret: Gerd Johannessen Hans-Erik Skjæggerud Are Skjelstad YS-NAVO Sektorstyret: Elisabeth Emilsen Vara til sektorstyret: Thomas Lilloe Eva Borhaug Likestillingsrådet i YS Representant: Lill Fischer YS internasjonale utvalg Representant: Per-Jostein Ekre YS organisasjonsutvalg Representant: OU-fondsstyrer i NHO, ABELIA, HSH og YS-P Representanter: Politiker og Generalsekretær Samarbeidsutvalget Parat Gjensidige Representanter: Generalsekretær Lill Fischer Vara til sektorstyret: 1. Britt-Karin Muri 2. Per Ragnar Bjørkedal 3. ikke utnevnt YS-K Sektorstyret: Gerd Bang-Johansen Vara til sektorstyret: Mari-Ann Bakkelund 14

15 Vedlegg 4 Regionale politiske utvalg - RPU Region NORD: Hovedstyrerepresentant, region, Hans Erik Skjæggerud Sektor STAT: Åshild Hanssen Sektor KOMMUNE: Elin Wilhelmsen Sektor NAVO: Toril Merete Pettersen Sektor PRIVAT: Terje Dahl Region MIDT: Hovedstyrerepresentant, region, Are Skjelstad Sektor STAT: Heidi Hammerø Sektor KOMMUNE: Turid Knudsen Sektor NAVO: Svenn Inge Strømmen Sektor PRIVAT: Margrete Risbakk Vegsund Region VEST: Hovedstyrerepresentant, region, Britt-Karin Muri Sektor STAT: Aud Rigmor Eltervåg Sektor KOMMUNE: Bjørg Våge Sektor NAVO: Kari Vik Sektor PRIVAT: Jan-Eirik Feste Region SØR: Hovedstyrerepresentant, region, Gina Rigmor Grønlie Sektor STAT: Reidun Fløseth Sektor KOMMUNE: Mari-Ann Bakkelund Sektor NAVO: Sektor PRIVAT: Bodil Kristiansen Hilde Prestegården Region ØST: Hovedstyrerepresentant, region, Nils Petter Rønningen Sektor STAT: Thor Fr. Fjerdumsmoen Sektor KOMMUNE: Borgny Mo Nybakk Sektor NAVO: Heidi Birkeland Sektor PRIVAT: Gunnar Lingjerde 15

16 16

NYTT. Regionvise samlinger. Regionsamling for Midt-Norge på Oppdal i mars. side 10 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING. Nr. 2-2006/29.

NYTT. Regionvise samlinger. Regionsamling for Midt-Norge på Oppdal i mars. side 10 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING. Nr. 2-2006/29. NYTT Nr. 2-2006/29. årgang Regionsamling for Midt-Norge på Oppdal i mars Lønnsoppgjøret til mekling Vi er klare for ROS Side 4 Side 6 Regionale kontaktforum Side 7 Nye styrer Side 16 Regionvise samlinger

Detaljer

Utreder fusjon. Negotia og Parat. Nye grep i tillitsvalgtopplæringen. Klart for årets hovedoppgjør. Kvinnekonferanse i Senegal. Side 6, 7, 8, 9 og 10

Utreder fusjon. Negotia og Parat. Nye grep i tillitsvalgtopplæringen. Klart for årets hovedoppgjør. Kvinnekonferanse i Senegal. Side 6, 7, 8, 9 og 10 fagblad for negotia et ys-forbund nr 1 2014 Negotia og Parat Utreder fusjon Side 6, 7, 8, 9 og 10 Nye grep i tillitsvalgtopplæringen s 12 14 Klart for årets hovedoppgjør s 16 og 17 Kvinnekonferanse i Senegal

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 2 Forslagsnr: 1143 Fra: 899 Landsstyret Organisasjons-

Detaljer

NYTT Nr. 1-2008/31. årgang Skatteopplysningen Møt Elin Kristensen Verv og reis 40 års medlemsskap i SkL Slutt på internfakturering

NYTT Nr. 1-2008/31. årgang Skatteopplysningen Møt Elin Kristensen Verv og reis 40 års medlemsskap i SkL Slutt på internfakturering NYTT Nr. 1-2008/31. årgang Skatteopplysningen Side 6 Møt Elin Kristensen Verv og reis Side 12 Side 14 40 års medlemsskap i SkL Slutt på internfakturering Side 16 Side 19 Først ut SkL Midt-Norge side 10

Detaljer

Bibliotekaren. Et lite stykke Norge. En samarbeidets maktperson. Landsmøte med viktige vedtak. Yrkets etiske standard er satt

Bibliotekaren. Et lite stykke Norge. En samarbeidets maktperson. Landsmøte med viktige vedtak. Yrkets etiske standard er satt Bibliotekaren 5 2005 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Landsmøte med viktige vedtak En samarbeidets maktperson Et lite stykke Norge Kampen om bibliotekmeldinga i Olso Yrkets etiske standard er satt Innhold

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1 STAFOs fremtid 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. STAFOS PLASS I FAGBEVEGELSEN... 7 1.1. Politisk innflytelse... 7 1.2. Avtaletilgang... 9 1.3. Grensedragning... 11 1.4. Eventuelle utmeldelser av

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Fafo-rapport 2010:11 Fafo 2010 ISBN 978-82-7422-724-8 ISSN 0801-6143 Omslagsfoto:

Detaljer

Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet. 8. april 2008

Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet. 8. april 2008 BF-landsmøtet Sakspapir til 2008 Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet 8. april 2008 Bibliotekarforbundet avholder landsmøte tirsdag 8. april 2008 kl 1000-1800 på Quality Airport Hotel, Gardermoen.

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

SkL NYTT. Langtidsfrisk? Side 7. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en YS-organisasjon. Nr. 4-2005/28. årgang. Surt og søtt.

SkL NYTT. Langtidsfrisk? Side 7. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en YS-organisasjon. Nr. 4-2005/28. årgang. Surt og søtt. SkL NYTT Nr. 4-2005/28. årgang Surt og søtt Fag i fokus Flytt oppgaver, ikke folk Side 4 Side 8 Side 10 Folkeregisteret 100 år Side 14 Langtidsfrisk? Side 7 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 INNHOLD D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 Presidenten har ordet: Med tanke på fremtiden.................................. 2 Saksliste...............................................................

Detaljer

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014 Forord Norsk kulturskoleråd ble i sin tid etablert for å bistå kommunene i drift og utvikling av kulturskolen. Etter at arbeidet med lovfestingen ble fullført, har det vært nødvendig å ha hver enkelt kulturskole

Detaljer

kommuniké. SAMHOLD FØRTE FRAM

kommuniké. SAMHOLD FØRTE FRAM kommuniké. BLAD FOR MEDLEMMER I DELTA KOMMUNIKÉ 63. ÅRGANG 04.2012 SAMHOLD FØRTE FRAM BARNEHAGEASSISTENTER FØLER SEG LURT s. 16 FORTVILER OVER SKOLENEDLEGGELSER I HARSTAD s. 30 TRUET MED BALLTRE PÅ JOBB

Detaljer

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge.

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. stafonytt organ for stafo nr. 1-2013 Jorunn Berland, ny leder i YS Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. Lønnsdannelsen gjør oss produktive,

Detaljer

Jubileumsnummer NSLF 30 år

Jubileumsnummer NSLF 30 år Nr. 7 September 2007 www.nslf.no Jubileumsnummer NSLF 30 år Solveig Hvdidsten Dahl har vært forbundsleder siden 2006. Jubileumsintervju med forbundslederen Hvor lenge har du vært medlem? Jeg ble tilsatt

Detaljer

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen VEILEDER Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2012 3.opplag 2012 Illustrasjoner

Detaljer

Bibliotekaren. Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie

Bibliotekaren. Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet 2015 1 Robert Eriksson foreslår vesentlige endringer i arbeidsmiljøloven Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie

Detaljer

Bibliotekaren. Bibliotekarbildene i Ola Nordmanns hode. Landsstyret møttes for første gang

Bibliotekaren. Bibliotekarbildene i Ola Nordmanns hode. Landsstyret møttes for første gang Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet / 10. årgang / 2002 / NR. 1 Bibliotekarbildene i Ola Nordmanns hode Landsstyret møttes for første gang Ågot Bergers bok Mangfoldighedens biblioteker anmeldt

Detaljer

TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1

TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1 TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1 Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen Idébanken inkluderende

Detaljer

SkL NYTT. Våren kommer med PSA. Side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en YS-organisasjon. Nr. 2-2005/28. årgang.

SkL NYTT. Våren kommer med PSA. Side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en YS-organisasjon. Nr. 2-2005/28. årgang. SkL NYTT Nr. 2-2005/28. årgang Protokollføreren Side 4 Sjakk Matt Side 7 Latterlig lønnsomt Side 9 Hvem tok osten min? Side 14 Våren kommer med PSA Side 10 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en

Detaljer

NR 1 2010 17. ÅRGANG. www. uhf. no UTGITT AV UNIVERSITET- OG HØYSKOLEUTDANNEDES FORBUND

NR 1 2010 17. ÅRGANG. www. uhf. no UTGITT AV UNIVERSITET- OG HØYSKOLEUTDANNEDES FORBUND SIGNALER NR 1 2010 17. ÅRGANG. www. uhf. no UTGITT AV UNIVERSITET- OG HØYSKOLEUTDANNEDES FORBUND Høyt sykefravær - har vi noe å lære i Sverige? Systematisk oppfølging av enkeltindividene gir resultater

Detaljer

Medlemstilvekst og verving Ved det konstituerende LM ble følgende medlemsoversikt lagt frem: MEDLEMSOVERSIKT VED KONSTITUERENDE LANDSMØTE 1998

Medlemstilvekst og verving Ved det konstituerende LM ble følgende medlemsoversikt lagt frem: MEDLEMSOVERSIKT VED KONSTITUERENDE LANDSMØTE 1998 POLITISK REGNSKAP Den 27. november 1998 var vi samlet her til EL & IT Forbundets konstituerende landsmøte. Tele- og Dataforbundet og Norsk Elektriker- og Kraftstasjonsforbund hadde fram til da forberedt

Detaljer

ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED. Fra arbeidssøker til arbeidstaker

ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED. Fra arbeidssøker til arbeidstaker ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED Fra arbeidssøker til arbeidstaker ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED Fra arbeidssøker til arbeidstaker Av rådgiver Terje Alnes, NAV Intro Bergen Innledning 2 Forberedelse

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Din lønn. som leder og betrodd ansatt

Din lønn. som leder og betrodd ansatt Din lønn som leder og betrodd ansatt Påvirk lønnen din! Lønnsnivå skal fastsettes på grunnlag av arbeids- og ansvarsområde, erfaring og kompetanse. Ledere og betrodde ansatte er nøkkelpersoner i utviklingen

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer